Syr:26:1 Γυναικὸς ἀγαθῆς μακάριος ὁ ἀνήρ, καὶ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ διπλάσιος.
Syr:26:1 Blessed is the man that hath a virtuous wife, for the number of his days shall be double. (Sirach 26:1 Brenton)
Syr:26:1 Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna. (Syr 26:1 BT_4)
Syr:26:1 Γυναικὸς ἀγαθῆς μακάριος ἀνήρ, καὶ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ διπλάσιος.
Syr:26:1 γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) μακάριος -ία -ον ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δι·πλάσιος -α -ον [LXX]
Syr:26:1 Kobiety/żona Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Szczęśliwy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Dzień On/ona/to/to samo Podwójnie/podwójnie
Syr:26:1 *gunaiko\s a)gaTE=s maka/rios o( a)nE/r, kai\ a)riTmo\s tO=n E(merO=n au)tou= dipla/sios.
Syr:26:1 gynaikos agaTEs makarios ho anEr, kai ariTmos tOn hEmerOn autu diplasios.
Syr:26:1 N3K_GSF A1_GSF A1A_NSM RA_NSM N3_NSM C N2_NSM RA_GPF N1A_GPF RD_GSM A1A_NSM
Syr:26:1 woman/wife good inherently good, i.e. God-wrought. fortunate the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely number [see arithmetic] the day he/she/it/same double/twofold
Syr:26:1 woman/wife (gen) good ([Adj] gen) fortunate ([Adj] nom) the (nom) man, husband (nom) and number (nom) the (gen) days (gen) him/it/same (gen) double/twofold (nom)
Syr:26:1 Syr_26:1_1 Syr_26:1_2 Syr_26:1_3 Syr_26:1_4 Syr_26:1_5 Syr_26:1_6 Syr_26:1_7 Syr_26:1_8 Syr_26:1_9 Syr_26:1_10 Syr_26:1_11
Syr:26:1 x x x x x x x x x x x
Syr:26:2 γυνὴ ἀνδρεία εὐφραίνει τὸν ἄνδρα αὐτῆς, καὶ τὰ ἔτη αὐτοῦ πληρώσει ἐν εἰρήνῃ.
Syr:26:2 A virtuous woman rejoiceth her husband, and he shall fulfil the years of his life in peace. (Sirach 26:2 Brenton)
Syr:26:2 Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju. (Syr 26:2 BT_4)
Syr:26:2 γυνὴ ἀνδρεία εὐφραίνει τὸν ἄνδρα αὐτῆς, καὶ τὰ ἔτη αὐτοῦ πληρώσει ἐν εἰρήνῃ.
Syr:26:2 γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ
Syr:26:2 Kobiety/żona Mężny By celebrować/bądź wesoły Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Rok On/ona/to/to samo By napełniać pełność, spełniać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój
Syr:26:2 gunE\ a)ndrei/a eu)frai/nei to\n a)/ndra au)tE=s, kai\ ta\ e)/tE au)tou= plErO/sei e)n ei)rE/nE|.
Syr:26:2 gynE andreia eufrainei ton andra autEs, kai ta etE autu plErOsei en eirEnE.
Syr:26:2 N3K_NSF A1A_NSF V1_PAI3S RA_ASM N3_ASM RD_GSF C RA_APN N3E_APN RD_GSM VF_FAI3S P N1_DSF
Syr:26:2 woman/wife manly to celebrate/be merry the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same and also, even, namely the year he/she/it/same to fill fill, fulfill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace
Syr:26:2 woman/wife (nom) manly ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-is-CELEBRATE/BE-ing-MERRY, you(sg)-are-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (classical) the (acc) man, husband (acc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) years (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-FILL, you(sg)-will-be-FILL-ed (classical) in/among/by (+dat) peace (dat)
Syr:26:2 Syr_26:2_1 Syr_26:2_2 Syr_26:2_3 Syr_26:2_4 Syr_26:2_5 Syr_26:2_6 Syr_26:2_7 Syr_26:2_8 Syr_26:2_9 Syr_26:2_10 Syr_26:2_11 Syr_26:2_12 Syr_26:2_13
Syr:26:2 x x x x x x x x x x x x x
Syr:26:3 γυνὴ ἀγαθὴ μερὶς ἀγαθή, ἐν μερίδι φοβουμένων κύριον δοθήσεται·
Syr:26:3 A good wife is a good portion, which shall be given in the portion of them that fear the Lord. (Sirach 26:3 Brenton)
Syr:26:3 Dobra żona to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie dana tym, którzy się boją Pana: (Syr 26:3 BT_4)
Syr:26:3 γυνὴ ἀγαθὴ μερὶς ἀγαθή, ἐν μερίδι φοβουμένων κύριον δοθήσεται·
Syr:26:3 γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
Syr:26:3 Kobiety/żona Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Część Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Część By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać
Syr:26:3 gunE\ a)gaTE\ meri\s a)gaTE/, e)n meri/di foboume/nOn ku/rion doTE/setai·
Syr:26:3 gynE agaTE meris agaTE, en meridi fobumenOn kyrion doTEsetai·
Syr:26:3 N3K_NSF A1_NSF N3D_NSF A1_NSF P N3D_DSF V2_PMPGPM N2_ASM VC_FPI3S
Syr:26:3 woman/wife good inherently good, i.e. God-wrought. part good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among part to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give
Syr:26:3 woman/wife (nom) good ([Adj] nom|voc) ??? (nom) good ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) ??? (dat) while being-FEAR-ed (gen) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-GIVE-ed
Syr:26:3 Syr_26:3_1 Syr_26:3_2 Syr_26:3_3 Syr_26:3_4 Syr_26:3_5 Syr_26:3_6 Syr_26:3_7 Syr_26:3_8 Syr_26:3_9
Syr:26:3 x x x x x x x x x
Syr:26:4 πλουσίου δὲ καὶ πτωχοῦ καρδία ἀγαθή, ἐν παντὶ καιρῷ πρόσωπον ἱλαρόν.
Syr:26:4 Whether a man be rich or poor, if he have a good heart toward the Lord, he shall at all times rejoice with a cheerful countenance. (Sirach 26:4 Brenton)
Syr:26:4 wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone i oblicze jego wesołe w każdym czasie. (Syr 26:4 BT_4)
Syr:26:4 πλουσίου δὲ καὶ πτωχοῦ καρδία ἀγαθή, ἐν παντὶ καιρῷ πρόσωπον ἱλαρόν.
Syr:26:4 πλούσιος -ία -ον δέ καί πτωχός -ή -όν καρδία, -ας, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) πρόσ·ωπον, -ου, τό ἱλαρός -ά -όν
Syr:26:4 Obfity zaś I też, nawet, mianowicie Biedny Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Okres czasu Twarz Wesoły
Syr:26:4 plousi/ou de\ kai\ ptOCHou= kardi/a a)gaTE/, e)n panti\ kairO=| pro/sOpon i(laro/n.
Syr:26:4 plusiu de kai ptOCHu kardia agaTE, en panti kairO prosOpon hilaron.
Syr:26:4 A1A_GSM x C N2_GSM N1A_NSF A1_NSF P A3_DSM N2_DSM N2N_NSN A1A_NSN
Syr:26:4 abundant δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely poor heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of period of time face cheerful
Syr:26:4 abundant ([Adj] gen) Yet and poor ([Adj] gen) heart (nom|voc) good ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) every (dat) period of time (dat) face (nom|acc|voc) cheerful ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:26:4 Syr_26:4_1 Syr_26:4_2 Syr_26:4_3 Syr_26:4_4 Syr_26:4_5 Syr_26:4_6 Syr_26:4_7 Syr_26:4_8 Syr_26:4_9 Syr_26:4_10 Syr_26:4_11
Syr:26:4 x x x x x x x x x x x
Syr:26:5 Ἀπὸ τριῶν εὐλαβήθη ἡ καρδία μου, καὶ ἐπὶ τῷ τετάρτῳ προσώπῳ ἐδεήθην· διαβολὴν πόλεως, καὶ ἐκκλησίαν ὄχλου, καὶ καταψευσμόν, ὑπὲρ θάνατον πάντα μοχθηρά.
Syr:26:5 There be three things that mine heart feareth; and for the fourth I was sore afraid: the slander of a city, the gathering together of an unruly multitude, and a false accusation: all these are worse than death. (Sirach 26:5 Brenton)
Syr:26:5 Serce moje ma się na baczności przed trzema rzeczami, a czwartej się obawiam: oszczerczych zarzutów w mieście, zbiegowiska pospólstwa i kłamliwych doniesień; te rzeczy są przykrzejsze od śmierci. (Syr 26:5 BT_4)
Syr:26:5 Ἀπὸ τριῶν εὐλαβήθη καρδία μου, καὶ ἐπὶ τῷ τετάρτῳ προσώπῳ ἐδεήθην· διαβολὴν πόλεως, καὶ ἐκκλησίαν ὄχλου, καὶ καταψευσμόν, ὑπὲρ θάνατον πάντα μοχθηρά.
Syr:26:5 ἀπό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπί ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον πρόσ·ωπον, -ου, τό δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)   πόλις, -εως, ἡ καί ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ὄχλος, -ου, ὁ; ὀχλέω (οχλ(ε)-, -, -, -, -, οχλη·θ-) καί   ὑπέρ θάνατος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός  
Syr:26:5 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzy By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Czwarty Twarz By potrzebować/wymagać Miasto I też, nawet, mianowicie Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Tłum; by kłopotać się ?????? Dezorganizuj, sprawiaj kłopot, narażaj na niewygody, nawiedzaj, niepokój, drażnij, zgrzytaj dalej, wiedz, niepokój, martw, choruj, niepokój się, dokuczaj, zgrzytaj dalej, borsuk, niepokój, prześladuj, czesz {nękaj pytaniami}, kłopocz się, niepokój, ruszaj się, naprzykrzaj się, przepełniony I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Śmierć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Syr:26:5 *)apo\ triO=n eu)labE/TE E( kardi/a mou, kai\ e)pi\ tO=| teta/rtO| prosO/pO| e)deE/TEn· diabolE\n po/leOs, kai\ e)kklEsi/an o)/CHlou, kai\ kataPSeusmo/n, u(pe\r Ta/naton pa/nta moCHTEra/.
Syr:26:5 apo triOn eulabETE hE kardia mu, kai epi tO tetartO prosOpO edeETEn· diabolEn poleOs, kai ekklEsian oCHlu, kai kataPSeusmon, hyper Tanaton panta moCHTEra.
Syr:26:5 P A3_GPN VC_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS C P RA_DSN A1_DSN N2N_DSN VCI_API1S N1_ASF N3I_GSF C N1A_ASF N2_GSM C N2_ASM P N2_ASM A3_NPN A1A_NPN
Syr:26:5 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing three to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the fourth face to need/require ć city and also, even, namely assembly assembly, gathering, congregation, church crowd; to trouble ενοχλώ derange, inconvenience, discommode, infest, disturb, irk, jar on, ken, pester, pother, ail, fret, annoy, grate on, badger, harass, bedevil, heckle, bother, incommode, move, importune, crowded and also, even, namely ć above (+acc), on behalf of (+gen) death every all, each, every, the whole of ć
Syr:26:5 away from (+gen) three (gen) he/she/it-was-BEWARE-ed the (nom) heart (nom|voc) me (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) fourth (dat) face (dat) I-was-NEED/REQUIRE-ed   city (gen) and assembly (acc) crowd (gen); be-you(sg)-being-TROUBLE-ed! and   above (+acc), on behalf of (+gen) death (acc) all (nom|acc|voc), every (acc)  
Syr:26:5 Syr_26:5_1 Syr_26:5_2 Syr_26:5_3 Syr_26:5_4 Syr_26:5_5 Syr_26:5_6 Syr_26:5_7 Syr_26:5_8 Syr_26:5_9 Syr_26:5_10 Syr_26:5_11 Syr_26:5_12 Syr_26:5_13 Syr_26:5_14 Syr_26:5_15 Syr_26:5_16 Syr_26:5_17 Syr_26:5_18 Syr_26:5_19 Syr_26:5_20 Syr_26:5_21 Syr_26:5_22 Syr_26:5_23
Syr:26:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:26:6 ἄλγος καρδίας καὶ πένθος γυνὴ ἀντίζηλος ἐπὶ γυναικὶ καὶ μάστιξ γλώσσης πᾶσιν ἐπικοινωνοῦσα.
Syr:26:6 But a grief of heart and sorrow is a woman that is jealous over another woman, and a scourge of the tongue which communicateth with all. (Sirach 26:6 Brenton)
Syr:26:6 Zgryzotą serca i smutkiem jest kobieta zazdrosna o kobietę, a to jest bicz języka, co wszystkich dosięga. (Syr 26:6 BT_4)
Syr:26:6 ἄλγος καρδίας καὶ πένθος γυνὴ ἀντίζηλος ἐπὶ γυναικὶ καὶ μάστιξ γλώσσης πᾶσιν ἐπικοινωνοῦσα.
Syr:26:6   καρδία, -ας, ἡ καί πένθο·ς, -ους, τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   ἐπί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί μάστιξ, -ιγος, ἡ γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός  
Syr:26:6 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Smutek Kobiety/żona Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Smagająca/nieszczęścia/choroba Język przez metonimia, język Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Syr:26:6 a)/lgos kardi/as kai\ pe/nTos gunE\ a)nti/DZElos e)pi\ gunaiki\ kai\ ma/stiX glO/ssEs pa=sin e)pikoinOnou=sa.
Syr:26:6 algos kardias kai penTos gynE antiDZElos epi gynaiki kai mastiX glOssEs pasin epikoinOnusa.
Syr:26:6 N3E_NSN N1A_GSF C N3E_NSN N3K_NSF N2_NSF P N3K_DSF C N3G_NSF N1S_GSF A3_DPM V2_PAPNSF
Syr:26:6 ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely grief woman/wife ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing woman/wife and also, even, namely scourging/affliction/malady tongue by metonymy, a language every all, each, every, the whole of ć
Syr:26:6   heart (gen), hearts (acc) and grief (nom|acc|voc) woman/wife (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) woman/wife (dat) and scourging/affliction/malady (nom|voc) tongue (gen) all (dat)  
Syr:26:6 Syr_26:6_1 Syr_26:6_2 Syr_26:6_3 Syr_26:6_4 Syr_26:6_5 Syr_26:6_6 Syr_26:6_7 Syr_26:6_8 Syr_26:6_9 Syr_26:6_10 Syr_26:6_11 Syr_26:6_12 Syr_26:6_13
Syr:26:6 x x x x x x x x x x x x x
Syr:26:7 βοοζύγιον σαλευόμενον γυνὴ πονηρά, ὁ κρατῶν αὐτῆς ὡς ὁ δρασσόμενος σκορπίου.
Syr:26:7 An evil wife is a yoke shaken to and fro: he that hath hold of her is as though he held a scorpion. (Sirach 26:7 Brenton)
Syr:26:7 Jarzmo dla wołów źle dopasowane - to żona niegodziwa, kto ją sobie bierze, jakby uchwycił garścią skorpiona. (Syr 26:7 BT_4)
Syr:26:7 βοοζύγιον σαλευόμενον γυνὴ πονηρά, κρατῶν αὐτῆς ὡς δρασσόμενος σκορπίου.
Syr:26:7   σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πονηρός -ά -όν ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό δράσσομαι (δρασσ-, δραξ-, δραξ-, -, -, -) σκορπίος, -ου, ὁ
Syr:26:7 By trząść się (drżenie) Kobiety/żona Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać On/ona/to/to samo Jak/jak Do ??? Skorpion
Syr:26:7 booDZu/gion saleuo/menon gunE\ ponEra/, o( kratO=n au)tE=s O(s o( drasso/menos skorpi/ou.
Syr:26:7 booDZygion saleuomenon gynE ponEra, ho kratOn autEs hOs ho drassomenos skorpiu.
Syr:26:7 N2N_NSN V1_PAPNSN N3K_NSF A1A_NSF RA_NSM V2_PAPNSM RD_GSF C RA_NSM V1_PMPNSM N2_GSM
Syr:26:7 ć to shake (tremor) woman/wife wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain he/she/it/same as/like the to ??? scorpion
Syr:26:7   while being-SHAKE-ed (acc, nom|acc|voc) woman/wife (nom) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) swaies (gen); while SEIZE/GRAB-ing-HOLD (nom) her/it/same (gen) as/like the (nom) while being-???-ed (nom) scorpion (gen)
Syr:26:7 Syr_26:7_1 Syr_26:7_2 Syr_26:7_3 Syr_26:7_4 Syr_26:7_5 Syr_26:7_6 Syr_26:7_7 Syr_26:7_8 Syr_26:7_9 Syr_26:7_10 Syr_26:7_11
Syr:26:7 x x x x x x x x x x x
Syr:26:8 ὀργὴ μεγάλη γυνὴ μέθυσος καὶ ἀσχημοσύνην αὐτῆς οὐ συγκαλύψει.
Syr:26:8 A drunken woman and a gadder abroad causeth great anger, and she will not cover her own shame. (Sirach 26:8 Brenton)
Syr:26:8 Wielkie zło - kobieta pijaczka, i nie ukryje ona swej hańby. (Syr 26:8 BT_4)
Syr:26:8 ὀργὴ μεγάλη γυνὴ μέθυσος καὶ ἀσχημοσύνην αὐτῆς οὐ συγκαλύψει.
Syr:26:8 ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι μέθυσος, -ου, ὁ καί ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -)
Syr:26:8 Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Wielki Kobiety/żona Pijak I też, nawet, mianowicie un-schema-ness On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do ???
Syr:26:8 o)rgE\ mega/lE gunE\ me/Tusos kai\ a)sCHEmosu/nEn au)tE=s ou) sugkalu/PSei.
Syr:26:8 orgE megalE gynE meTysos kai asCHEmosynEn autEs u synkalyPSei.
Syr:26:8 N1_NSF A1_NSF N3K_NSF A1B_NSF C N1_ASF RD_GSF D VF_FAI3S
Syr:26:8 wrath fume, anger, rage great woman/wife drunkard and also, even, namely un-schema-ness he/she/it/same οὐχ before rough breathing to ???
Syr:26:8 wrath (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) woman/wife (nom) drunkard (nom) and un-schema-ness (acc) her/it/same (gen) not he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical)
Syr:26:8 Syr_26:8_1 Syr_26:8_2 Syr_26:8_3 Syr_26:8_4 Syr_26:8_5 Syr_26:8_6 Syr_26:8_7 Syr_26:8_8 Syr_26:8_9
Syr:26:8 x x x x x x x x x
Syr:26:9 πορνεία γυναικὸς ἐν μετεωρισμοῖς ὀφθαλμῶν καὶ ἐν τοῖς βλεφάροις αὐτῆς γνωσθήσεται.
Syr:26:9 The whoredom of a woman may be known in her haughty looks and eyelids. (Sirach 26:9 Brenton)
Syr:26:9 Bezwstyd kobiety można poznać po niespokojnym podnoszeniu oczu i po rzucaniu spojrzeń. (Syr 26:9 BT_4)
Syr:26:9 πορνεία γυναικὸς ἐν μετεωρισμοῖς ὀφθαλμῶν καὶ ἐν τοῖς βλεφάροις αὐτῆς γνωσθήσεται.
Syr:26:9 πορνεία, -ας, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐν μετ·εωρισμός, -οῦ, ὁ [LXX] ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Syr:26:9 Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo Kobiety/żona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Puchnij Oko I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Syr:26:9 pornei/a gunaiko\s e)n meteOrismoi=s o)fTalmO=n kai\ e)n toi=s blefa/rois au)tE=s gnOsTE/setai.
Syr:26:9 porneia gynaikos en meteOrismois ofTalmOn kai en tois blefarois autEs gnOsTEsetai.
Syr:26:9 N1A_NSF N3K_GSF P N2_DPM N2_GPM C P RA_DPN N2N_DPN RD_GSF VS_FPI3S
Syr:26:9 promiscuity fornication, idolatry woman/wife in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among swell eye and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same to know i.e. recognize.
Syr:26:9 promiscuity (nom|voc) woman/wife (gen) in/among/by (+dat) swells (dat) eyes (gen) and in/among/by (+dat) the (dat)   her/it/same (gen) he/she/it-will-be-KNOW-ed
Syr:26:9 Syr_26:9_1 Syr_26:9_2 Syr_26:9_3 Syr_26:9_4 Syr_26:9_5 Syr_26:9_6 Syr_26:9_7 Syr_26:9_8 Syr_26:9_9 Syr_26:9_10 Syr_26:9_11
Syr:26:9 x x x x x x x x x x x
Syr:26:10 ἐπὶ θυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον φυλακήν, ἵνα μὴ εὑροῦσα ἄνεσιν ἑαυτῇ χρήσηται·
Syr:26:10 If thy daughter be shameless, keep her in straitly, lest she abuse herself through overmuch liberty. (Sirach 26:10 Brenton)
Syr:26:10 Nad córką zuchwałą wzmocnij czuwanie, aby czując ulgę, nie wyzyskała sposobności. (Syr 26:10 BT_4)
Syr:26:10 ἐπὶ θυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον φυλακήν, ἵνα μὴ εὑροῦσα ἄνεσιν ἑαυτῇ χρήσηται·
Syr:26:10 ἐπί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) φυλακή, -ῆς, ἡ ἵνα μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἄν·εσις, -εως, ἡ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-)
Syr:26:10 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka By stężać Więzienie zabezpieczają się żeby / ażeby / bo Nie By znajdować Jakaś spokoju {łatwości}/wolność Samo /nasz /twój /siebie By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się)
Syr:26:10 e)pi\ Tugatri\ a)diatre/ptO| stere/Oson fulakE/n, i(/na mE\ eu(rou=sa a)/nesin e(autE=| CHrE/sEtai·
Syr:26:10 epi Tygatri adiatreptO stereOson fylakEn, hina mE heurusa anesin heautE CHrEsEtai·
Syr:26:10 P N3_DSF A1B_DSF VA_AAD2S N1_ASF C D VB_AAPNSF N3I_ASF RD_DSF VA_AMS3S
Syr:26:10 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing daughter ć to solidify prison guard so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to find some ease/freedom self /our-/your-/themselves to use/treat (profit, advise)
Syr:26:10 upon/over (+acc,+gen,+dat) daughter (dat)   do-SOLIDIFY-you(sg)!, going-to-SOLIDIFY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) prison (acc) so that / in order to /because not upon FIND-ing (nom|voc) some ease/freedom (acc) self (dat) he/she/it-should-be-USE/TREAT-ed
Syr:26:10 Syr_26:10_1 Syr_26:10_2 Syr_26:10_3 Syr_26:10_4 Syr_26:10_5 Syr_26:10_6 Syr_26:10_7 Syr_26:10_8 Syr_26:10_9 Syr_26:10_10 Syr_26:10_11
Syr:26:10 x x x x x x x x x x x
Syr:26:11 ὀπίσω ἀναιδοῦς ὀφθαλμοῦ φύλαξαι καὶ μὴ θαυμάσῃς, ἐὰν εἰς σὲ πλημμελήσῃ·
Syr:26:11 Watch over an impudent eye: and marvel not if she trespass against thee. (Sirach 26:11 Brenton)
Syr:26:11 Strzeż się oka bezwstydnego i nie dziw się, jeśli cię przywiedzie do upadku. (Syr 26:11 BT_4)
Syr:26:11 ὀπίσω ἀναιδοῦς ὀφθαλμοῦ φύλαξαι καὶ μὴ θαυμάσῃς, ἐὰν εἰς σὲ πλημμελήσῃ·
Syr:26:11 ὀπίσω   ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί μή θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -)
Syr:26:11 Z tyłu w tył, z tyłu, potem Oko By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie Nie By być zaskakiwany są podziwiany przy Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg) By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę}
Syr:26:11 o)pi/sO a)naidou=s o)fTalmou= fu/laXai kai\ mE\ Tauma/sE|s, e)a\n ei)s se\ plEmmelE/sE|·
Syr:26:11 opisO anaidus ofTalmu fylaXai kai mE TaumasEs, ean eis se plEmmelEsE·
Syr:26:11 D A3H_GSM N2_GSM VA_AMD2S C D VA_AAS2S C P RP_AS VA_AAS3S
Syr:26:11 behind back, behind, after ć eye to guard and also, even, namely not to be surprised be marvelled at if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] into (+acc) you; your/yours(sg) to hit wrong note
Syr:26:11 behind   eye (gen) to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) and not you(sg)-should-BE SURPRISED if-ever into (+acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) you(sg)-will-be-HIT-ed-WRONG-NOTE, he/she/it-should-HIT-WRONG-NOTE, you(sg)-should-be-HIT-ed-WRONG-NOTE
Syr:26:11 Syr_26:11_1 Syr_26:11_2 Syr_26:11_3 Syr_26:11_4 Syr_26:11_5 Syr_26:11_6 Syr_26:11_7 Syr_26:11_8 Syr_26:11_9 Syr_26:11_10 Syr_26:11_11
Syr:26:11 x x x x x x x x x x x
Syr:26:12 ὡς διψῶν ὁδοιπόρος τὸ στόμα ἀνοίξει καὶ ἀπὸ παντὸς ὕδατος τοῦ σύνεγγυς πίεται, κατέναντι παντὸς πασσάλου καθήσεται καὶ ἔναντι βέλους ἀνοίξει φαρέτραν.
Syr:26:12 She will open her mouth, as a thirsty traveller when he hath found a fountain, and drink of every water near her: by every hedge will she sit down, and open her quiver against every arrow. (Sirach 26:12 Brenton)
Syr:26:12 Jak spragniony podróżny otwiera usta i pije każdą wodę, która jest blisko, tak ona siada naprzeciw każdego pala i na strzały otwiera kołczan. (Syr 26:12 BT_4)
Syr:26:12 ὡς διψῶν ὁδοιπόρος τὸ στόμα ἀνοίξει καὶ ἀπὸ παντὸς ὕδατος τοῦ σύνεγγυς πίεται, κατέναντι παντὸς πασσάλου καθήσεται καὶ ἔναντι βέλους ἀνοίξει φαρέτραν.
Syr:26:12 ὡς δίψο·ς, -ους, τό; διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -)   ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἄν·οιξις, -εως, ἡ; ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό   πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) κατ·έν·αντι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) καί ἔν·αντι βέλο·ς, -ους, τό ἄν·οιξις, -εως, ἡ; ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-)  
Syr:26:12 Jak/jak ???; by pragnąć Ust/żołądka por Otwarcie; by otwierać I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Woda By pić Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By siedzieć; by umieszczać I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Żądła strzała Otwarcie; by otwierać
Syr:26:12 O(s diPSO=n o(doipo/ros to\ sto/ma a)noi/Xei kai\ a)po\ panto\s u(/datos tou= su/neggus pi/etai, kate/nanti panto\s passa/lou kaTE/setai kai\ e)/nanti be/lous a)noi/Xei fare/tran.
Syr:26:12 hOs diPSOn hodoiporos to stoma anoiXei kai apo pantos hydatos tu synengys pietai, katenanti pantos passalu kaTEsetai kai enanti belus anoiXei faretran.
Syr:26:12 C V3_PAPNSM N2_NSM RA_ASN N3M_ASN VF_FAI3S C P A3_GSN N3T_GSN RA_GSN D VF_FMI3S P A3_GSM N2_GSM VF_FMI3S C P N3E_GSN VF_FAI3S N1A_ASF
Syr:26:12 as/like ???; to thirst ć the mouth/maw stoma opening; to open up and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of water the ć to drink opposite/in the presence of (+gen) every all, each, every, the whole of ć to sit; to set and also, even, namely before (+gen) dart arrow opening; to open up ć
Syr:26:12 as/like ???s (gen); while THIRST-ing (nom, nom|acc|voc, voc)   the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) opening (dat); he/she/it-will-OPEN-UP, you(sg)-will-be-OPEN-ed-UP (classical) and away from (+gen) every (gen) water (gen) the (gen)   he/she/it-will-be-DRINK-ed opposite/in the presence of (+gen) every (gen)   he/she/it-will-be-SIT-ed; he/she/it-will-be-SET-ed and before (+gen) dart (gen) opening (dat); he/she/it-will-OPEN-UP, you(sg)-will-be-OPEN-ed-UP (classical)  
Syr:26:12 Syr_26:12_1 Syr_26:12_2 Syr_26:12_3 Syr_26:12_4 Syr_26:12_5 Syr_26:12_6 Syr_26:12_7 Syr_26:12_8 Syr_26:12_9 Syr_26:12_10 Syr_26:12_11 Syr_26:12_12 Syr_26:12_13 Syr_26:12_14 Syr_26:12_15 Syr_26:12_16 Syr_26:12_17 Syr_26:12_18 Syr_26:12_19 Syr_26:12_20 Syr_26:12_21 Syr_26:12_22
Syr:26:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:26:13 Χάρις γυναικὸς τέρψει τὸν ἄνδρα αὐτῆς, καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ πιανεῖ ἡ ἐπιστήμη αὐτῆς.
Syr:26:13 The grace of a wife delighteth her husband, and her discretion will fatten his bones. (Sirach 26:13 Brenton)
Syr:26:13 Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości. (Syr 26:13 BT_4)
Syr:26:13 Χάρις γυναικὸς τέρψει τὸν ἄνδρα αὐτῆς, καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ πιανεῖ ἐπιστήμη αὐτῆς.
Syr:26:13 χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:26:13 Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Kobiety/żona Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kość On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo
Syr:26:13 *CHa/ris gunaiko\s te/rPSei to\n a)/ndra au)tE=s, kai\ ta\ o)sta= au)tou= pianei= E( e)pistE/mE au)tE=s.
Syr:26:13 CHaris gynaikos terPSei ton andra autEs, kai ta osta autu pianei hE epistEmE autEs.
Syr:26:13 N3_NSF N3K_GSF VF_FAI3S RA_ASM N3_ASM RD_GSF C RA_APN N2N_APN RD_GSM VF2_FAI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSF
Syr:26:13 favor/grace [see charity] woman/wife ć the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same and also, even, namely the bone he/she/it/same ć the ć he/she/it/same
Syr:26:13 grace (nom) woman/wife (gen)   the (acc) man, husband (acc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) him/it/same (gen)   the (nom)   her/it/same (gen)
Syr:26:13 Syr_26:13_1 Syr_26:13_2 Syr_26:13_3 Syr_26:13_4 Syr_26:13_5 Syr_26:13_6 Syr_26:13_7 Syr_26:13_8 Syr_26:13_9 Syr_26:13_10 Syr_26:13_11 Syr_26:13_12 Syr_26:13_13 Syr_26:13_14
Syr:26:13 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:26:14 δόσις κυρίου γυνὴ σιγηρά, καὶ οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα πεπαιδευμένης ψυχῆς·
Syr:26:14 A silent and loving woman is a gift of the Lord; and there is nothing so much worth as a mind well instructed. (Sirach 26:14 Brenton)
Syr:26:14 Dar Pana - żona spokojna i za osobę dobrze wychowaną nie ma odpłaty. (Syr 26:14 BT_4)
Syr:26:14 δόσις κυρίου γυνὴ σιγηρά, καὶ οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα πεπαιδευμένης ψυχῆς·
Syr:26:14 δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀντ·άλλαγμα[τ], -ατος, τό παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Syr:26:14 Dawanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Usługa za usługę Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Syr:26:14 do/sis kuri/ou gunE\ sigEra/, kai\ ou)k e)/stin a)nta/llagma pepaideume/nEs PSuCHE=s·
Syr:26:14 dosis kyriu gynE sigEra, kai uk estin antallagma pepaideumenEs PSyCHEs·
Syr:26:14 N3I_NSF N2_GSM N3K_NSF A1A_NSF C D V9_PAI3S N3M_NSN VM_XMPGSF N1_GSF
Syr:26:14 giving lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. woman/wife ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be quid pro quo to chastened correct, discipline, train, teach, educate, life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Syr:26:14 giving (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) woman/wife (nom)   and not he/she/it-is quid pro quo (nom|acc|voc) having-been-CHASTENED-ed (gen) life (gen)
Syr:26:14 Syr_26:14_1 Syr_26:14_2 Syr_26:14_3 Syr_26:14_4 Syr_26:14_5 Syr_26:14_6 Syr_26:14_7 Syr_26:14_8 Syr_26:14_9 Syr_26:14_10
Syr:26:14 x x x x x x x x x x
Syr:26:15 χάρις ἐπὶ χάριτι γυνὴ αἰσχυντηρά, καὶ οὐκ ἔστιν σταθμὸς πᾶς ἄξιος ἐγκρατοῦς ψυχῆς.
Syr:26:15 A shamefaced and faithful woman is a double grace, and her continent mind cannot be valued. (Sirach 26:15 Brenton)
Syr:26:15 Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta i nie masz nic równego osobie powściągliwej. (Syr 26:15 BT_4)
Syr:26:15 χάρις ἐπὶ χάριτι γυνὴ αἰσχυντηρά, καὶ οὐκ ἔστιν σταθμὸς πᾶς ἄξιος ἐγκρατοῦς ψυχῆς.
Syr:26:15 χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐπί χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αἰσχυντηρός -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄξιος -ία -ον ἐγ·κρατής -ές ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Syr:26:15 Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Kobiety/żona ??? I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Odpowiedni wart zachodu; wartościowy Samo-kontrolowany Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Syr:26:15 CHa/ris e)pi\ CHa/riti gunE\ ai)sCHuntEra/, kai\ ou)k e)/stin staTmo\s pa=s a)/Xios e)gkratou=s PSuCHE=s.
Syr:26:15 CHaris epi CHariti gynE aisCHyntEra, kai uk estin staTmos pas aXios enkratus PSyCHEs.
Syr:26:15 N3_NSF P N3T_DSF N3K_NSF A1A_NSF C D V9_PAI3S N2_NSM A3_NSM A1A_NSM A3H_GSF N1_GSF
Syr:26:15 favor/grace [see charity] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing favor/grace [see charity] woman/wife ??? and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be ć every all, each, every, the whole of eligible worthwhile; valuable self-controlled life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Syr:26:15 grace (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) grace (dat) woman/wife (nom) ??? ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and not he/she/it-is   every (nom|voc) eligible ([Adj] nom) self-controlled ([Adj] gen) life (gen)
Syr:26:15 Syr_26:15_1 Syr_26:15_2 Syr_26:15_3 Syr_26:15_4 Syr_26:15_5 Syr_26:15_6 Syr_26:15_7 Syr_26:15_8 Syr_26:15_9 Syr_26:15_10 Syr_26:15_11 Syr_26:15_12 Syr_26:15_13
Syr:26:15 x x x x x x x x x x x x x
Syr:26:16 ἥλιος ἀνατέλλων ἐν ὑψίστοις κυρίου καὶ κάλλος ἀγαθῆς γυναικὸς ἐν κόσμῳ οἰκίας αὐτῆς·
Syr:26:16 As the sun when it ariseth in the high heaven; so is the beauty of a good wife in the ordering of her house. (Sirach 26:16 Brenton)
Syr:26:16 Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu. (Syr 26:16 BT_4)
Syr:26:16 ἥλιος ἀνατέλλων ἐν ὑψίστοις κυρίου καὶ κάλλος ἀγαθῆς γυναικὸς ἐν κόσμῳ οἰκίας αὐτῆς·
Syr:26:16 ἥλιος, -ου, ὁ ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ἐν ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐν κόσμος, -ου, ὁ οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:26:16 Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By podnosić się wiosnę {sprężynę} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Najwyższy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Kobiety/żona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świat (wieczny świat) materialne królestwo Dom On/ona/to/to samo
Syr:26:16 E(/lios a)nate/llOn e)n u(PSi/stois kuri/ou kai\ ka/llos a)gaTE=s gunaiko\s e)n ko/smO| oi)ki/as au)tE=s·
Syr:26:16 hElios anatellOn en hyPSistois kyriu kai kallos agaTEs gynaikos en kosmO oikias autEs·
Syr:26:16 N2_NSM V1_PAPNSM P A1_DPM N2_GSM C N3E_NSN A1_GSF N3K_GSF P N2_DSM N1A_GSF RD_GSF
Syr:26:16 sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to rise spring up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among highest lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć good inherently good, i.e. God-wrought. woman/wife in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among world (secular world) material realm house he/she/it/same
Syr:26:16 sun (nom) while TO RISE-ing (nom) in/among/by (+dat) highest ([Adj] dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and   good ([Adj] gen) woman/wife (gen) in/among/by (+dat) world (dat) house (gen), houses (acc) her/it/same (gen)
Syr:26:16 Syr_26:16_1 Syr_26:16_2 Syr_26:16_3 Syr_26:16_4 Syr_26:16_5 Syr_26:16_6 Syr_26:16_7 Syr_26:16_8 Syr_26:16_9 Syr_26:16_10 Syr_26:16_11 Syr_26:16_12 Syr_26:16_13
Syr:26:16 x x x x x x x x x x x x x
Syr:26:17 λύχνος ἐκλάμπων ἐπὶ λυχνίας ἁγίας καὶ κάλλος προσώπου ἐπὶ ἡλικίᾳ στασίμῃ·
Syr:26:17 As the clear light is upon the holy candlestick; so is the beauty of the face in ripe age. (Sirach 26:17 Brenton)
Syr:26:17 Jak światło błyszczące na świętym świeczniku, tak piękność oblicza na ciele dobrze zbudowanym. (Syr 26:17 BT_4)
Syr:26:17 λύχνος ἐκλάμπων ἐπὶ λυχνίας ἁγίας καὶ κάλλος προσώπου ἐπὶ ἡλικίᾳ στασίμῃ·
Syr:26:17 λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) ἐκ·λάμπω (εκ+λαμπ-, εκ+λαμψ-, -, -, -, -) ἐπί λυχνία, -ας, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί   πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐπί ἡλικία, -ας, ἡ  
Syr:26:17 Lampa Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym lampstand Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Twarz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiek stają się starszy
Syr:26:17 lu/CHnos e)kla/mpOn e)pi\ luCHni/as a(gi/as kai\ ka/llos prosO/pou e)pi\ E(liki/a| stasi/mE|·
Syr:26:17 lyCHnos eklampOn epi lyCHnias hagias kai kallos prosOpu epi hElikia stasimE·
Syr:26:17 N2_NSM V1_PAPNSM P N1A_GSF A1A_GSF C N3E_NSN N2N_GSN P N1A_DSF A1S_DSF
Syr:26:17 lamp to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lampstand dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely ć face upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing age get older ć
Syr:26:17 lamp (nom) while ???-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) lampstand (gen), lampstands (acc) holy ([Adj] acc, gen) and   face (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) age (dat)  
Syr:26:17 Syr_26:17_1 Syr_26:17_2 Syr_26:17_3 Syr_26:17_4 Syr_26:17_5 Syr_26:17_6 Syr_26:17_7 Syr_26:17_8 Syr_26:17_9 Syr_26:17_10 Syr_26:17_11
Syr:26:17 x x x x x x x x x x x
Syr:26:18 στῦλοι χρύσεοι ἐπὶ βάσεως ἀργυρᾶς καὶ πόδες ὡραῖοι ἐπὶ στέρνοις εὐσταθοῦς.
Syr:26:18 As the golden pillars are upon the sockets of silver; so are the fair feet with a constant heart. (Sirach 26:18 Brenton)
Syr:26:18 Jak kolumny złote na podstawach srebrnych, tak piękne nogi na kształtnych stopach. (Syr 26:18 BT_4)
Syr:26:18 στῦλοι χρύσεοι ἐπὶ βάσεως ἀργυρᾶς καὶ πόδες ὡραῖοι ἐπὶ στέρνοις εὐσταθοῦς.
Syr:26:18 στῦλος, -ου, ὁ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ἐπί βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ὡραῖος -α -ον ἐπί    
Syr:26:18 Filar Złoty/złoty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa Srebrny I też, nawet, mianowicie Stopa Aktualny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Syr:26:18 stu=loi CHru/seoi e)pi\ ba/seOs a)rgura=s kai\ po/des O(rai=oi e)pi\ ste/rnois eu)staTou=s.
Syr:26:18 styloi CHryseoi epi baseOs argyras kai podes hOraioi epi sternois eustaTus.
Syr:26:18 N2_NPM A1_NPM P N3I_GSF A1C_GSF C N3D_NPM A1A_NPM P N2N_DPN A3H_GSN
Syr:26:18 pillar gold/golden upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing foot silver and also, even, namely foot timely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć ć
Syr:26:18 pillars (nom|voc) gold/golden ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) foot (gen) silver ([Adj] acc, gen) and feet (nom|voc) timely ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)    
Syr:26:18 Syr_26:18_1 Syr_26:18_2 Syr_26:18_3 Syr_26:18_4 Syr_26:18_5 Syr_26:18_6 Syr_26:18_7 Syr_26:18_8 Syr_26:18_9 Syr_26:18_10 Syr_26:18_11
Syr:26:18 x x x x x x x x x x x
Syr:26:28 Ἐπὶ δυσὶ λελύπηται ἡ καρδία μου, καὶ ἐπὶ τῷ τρίτῳ θυμός μοι ἐπῆλθεν· ἀνὴρ πολεμιστὴς ὑστερῶν δι’ ἔνδειαν, καὶ ἄνδρες συνετοὶ ἐὰν σκυβαλισθῶσιν, ἐπανάγων ἀπὸ δικαιοσύνης ἐπὶ ἁμαρτίαν· ὁ κύριος ἑτοιμάσει εἰς ῥομφαίαν αὐτόν.
Syr:26:28 There be two things that grieve my heart; and the third maketh me angry: a man of war that suffereth poverty; and men of understanding that are not set by; and one that returneth from righteousness to sin; the Lord prepareth such an one for the sword. (Sirach 26:28 Brenton)
Syr:26:28 Dwie rzeczy zasmuciły moje serce, a trzecia wzbudza we mnie gniew: wojownik, któremu nędza odebrała siłę; mężowie roztropni, odrzuceni jako nic nie znaczący; człowiek, który od sprawiedliwości przechodzi do grzechu, Pan przeznacza go pod miecz. (Syr 26:28 BT_4)
Syr:26:28 Ἐπὶ δυσὶ λελύπηται καρδία μου, καὶ ἐπὶ τῷ τρίτῳ θυμός μοι ἐπῆλθεν· ἀνὴρ πολεμιστὴς ὑστερῶν δι’ ἔνδειαν, καὶ ἄνδρες συνετοὶ ἐὰν σκυβαλισθῶσιν, ἐπανάγων ἀπὸ δικαιοσύνης ἐπὶ ἁμαρτίαν· κύριος ἑτοιμάσει εἰς ῥομφαίαν αὐτόν.
Syr:26:28 ἐπί δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπί ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ὕσ·τερος -α -ον; ὑστερέω (υστερ(ε)-, υστερη·σ-, υστερη·σ-, υστερη·κ-, -, υστερη·θ-) διά   καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ συν·ετός -ή -όν ἐάν (εἰ ἄν)   ἐπ·αν·άγω (επαν+αγ-, -, 2nd επαν+αγαγ-, -, -, επαν+αχ·θ-) ἀπό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐπί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) εἰς[1] ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:26:28 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. By smucić się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzeci Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja Do zbliżanie siebie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Drugi; by podchodzić krótko Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". insightful/bystry Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wychowywać {By podnosić} niech zwichnie, by być przewożony Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do gotowy Do (+przyspieszenie) Szpada On/ona/to/to samo
Syr:26:28 *)epi\ dusi\ lelu/pEtai E( kardi/a mou, kai\ e)pi\ tO=| tri/tO| Tumo/s moi e)pE=lTen· a)nE\r polemistE\s u(sterO=n di’ e)/ndeian, kai\ a)/ndres sunetoi\ e)a\n skubalisTO=sin, e)pana/gOn a)po\ dikaiosu/nEs e)pi\ a(marti/an· o( ku/rios e(toima/sei ei)s r(omfai/an au)to/n.
Syr:26:28 epi dysi lelypEtai hE kardia mu, kai epi tO tritO Tymos moi epElTen· anEr polemistEs hysterOn di’ endeian, kai andres synetoi ean skybalisTOsin, epanagOn apo dikaiosynEs epi hamartian· ho kyrios hetoimasei eis romfaian auton.
Syr:26:28 P M_DPN VM_XMI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS C P RA_DSN A1_DSN N2_NSM RP_DS VBI_AAI3S N3_NSM N1M_NSM V2_PAPNSM P N1A_ASF C N3_NPM A1_NPM C VS_APS3P V1_PAPNSM P N1_GSF P N1A_ASF RA_NSM N2_NSM VF_FAI3S P N1A_ASF RD_ASM
Syr:26:28 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. to sorrow the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the third wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I to oncoming man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć latter; to come up short because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". insightful/discerning if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć to bring up put out, to be carried from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ready into (+acc) sword he/she/it/same
Syr:26:28 upon/over (+acc,+gen,+dat) west (voc); two (dat); upon SET-ing (dat) he/she/it-has-been-SORROW-ed the (nom) heart (nom|voc) me (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) third (dat) wrath (nom) me (dat) he/she/it-ONCOMING-ed man, husband (nom)   latter ([Adj] gen); while COME-ing-UP-SHORT (nom) because of (+acc), through (+gen)   and men, husbands (nom|voc) insightful/discerning ([Adj] nom|voc) if-ever   while BRING UP-ing (nom) away from (+gen) righteousness (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) sin (acc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-READY, you(sg)-will-be-READY-ed (classical) into (+acc) sword (acc) him/it/same (acc)
Syr:26:28 Syr_26:28_1 Syr_26:28_2 Syr_26:28_3 Syr_26:28_4 Syr_26:28_5 Syr_26:28_6 Syr_26:28_7 Syr_26:28_8 Syr_26:28_9 Syr_26:28_10 Syr_26:28_11 Syr_26:28_12 Syr_26:28_13 Syr_26:28_14 Syr_26:28_15 Syr_26:28_16 Syr_26:28_17 Syr_26:28_18 Syr_26:28_19 Syr_26:28_20 Syr_26:28_21 Syr_26:28_22 Syr_26:28_23 Syr_26:28_24 Syr_26:28_25 Syr_26:28_26 Syr_26:28_27 Syr_26:28_28 Syr_26:28_29 Syr_26:28_30 Syr_26:28_31 Syr_26:28_32 Syr_26:28_33 Syr_26:28_34
Syr:26:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:26:29 Μόλις ἐξελεῖται ἔμπορος ἀπὸ πλημμελείας, καὶ οὐ δικαιωθήσεται κάπηλος ἀπὸ ἁμαρτίας.
Syr:26:29 A merchant shall hardly keep himself from doing wrong; and an huckster shall not be freed from sin. (Sirach 26:29 Brenton)
Syr:26:29 Trudno jest kupcowi ustrzec się przestępstw, a handlarz nie będzie wolny od grzechu. (Syr 26:29 BT_4)
Syr:26:29 Μόλις ἐξελεῖται ἔμπορος ἀπὸ πλημμελείας, καὶ οὐ δικαιωθήσεται κάπηλος ἀπὸ ἁμαρτίας.
Syr:26:29 μόλις (cf. μόγις) ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἔμ·πορος, -ου, ὁ ἀπό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)   ἀπό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Syr:26:29 Z trudnością By wyjmować Handlowy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Syr:26:29 *mo/lis e)Xelei=tai e)/mporos a)po\ plEmmelei/as, kai\ ou) dikaiOTE/setai ka/pElos a)po\ a(marti/as.
Syr:26:29 molis eXeleitai emporos apo plEmmeleias, kai u dikaiOTEsetai kapElos apo hamartias.
Syr:26:29 D VF2_FMI3S N2_NSM P N1A_GSF C D VC_FPI3S N2_NSM P N1A_GSF
Syr:26:29 with difficulty to take out merchant from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ??? and also, even, namely οὐχ before rough breathing to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Syr:26:29 with difficulty he/she/it-will-be-TAKE OUT-ed merchant (nom) away from (+gen) ??? (gen), ???s (acc) and not he/she/it-will-be-MAKE RIGHTEOUS-ed   away from (+gen) sin (gen), sins (acc)
Syr:26:29 Syr_26:29_1 Syr_26:29_2 Syr_26:29_3 Syr_26:29_4 Syr_26:29_5 Syr_26:29_6 Syr_26:29_7 Syr_26:29_8 Syr_26:29_9 Syr_26:29_10 Syr_26:29_11
Syr:26:29 x x x x x x x x x x x