Syr:27:1 χάριν διαφόρου πολλοὶ ἥμαρτον, καὶ ὁ ζητῶν πληθῦναι ἀποστρέψει ὀφθαλμόν.
Syr:27:1 Many have sinned for a small matter; and he that seeketh for abundance will turn his eyes away. (Sirach 27:1 Brenton)
Syr:27:1 Bardzo wiele zgrzeszyło dla zysku, a ten, kto stara się wzbogacić, odwraca oko. (Syr 27:1 BT_4)
Syr:27:1 χάριν διαφόρου πολλοὶ ἥμαρτον, καὶ ζητῶν πληθῦναι ἀποστρέψει ὀφθαλμόν.
Syr:27:1 χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα διά·φορος -ον πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ
Syr:27:1 Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Różniący się różny, doskonały, znakomity, znakomity Dużo By grzeszyć I też, nawet, mianowicie By szukać By wzrastać/mnóż się By odwracać się od Oko
Syr:27:1 CHa/rin diafo/rou polloi\ E(/marton, kai\ o( DZEtO=n plETu=nai a)postre/PSei o)fTalmo/n.
Syr:27:1 CHarin diaforu polloi hEmarton, kai ho DZEtOn plETynai apostrePSei ofTalmon.
Syr:27:1 N3_ASF A1B_GSN A1_NPM VBI_AAI3P C RA_NSM V2_PAPNSM VA_AAN VF_FAI3S N2_ASM
Syr:27:1 for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] differing various, excellent, distinguished, remarkable much to sin and also, even, namely the to seek to increase/multiply to turn away from eye
Syr:27:1 for; grace (acc) difference ([Adj] gen) many (nom) I-SIN-ed, they-SIN-ed and the (nom) while SEEK-ing (nom) to-INCREASE/MULTIPLY, be-you(sg)-INCREASE/MULTIPLY-ed!, he/she/it-happens-to-INCREASE/MULTIPLY (opt) he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) eye (acc)
Syr:27:1 Syr_27:1_1 Syr_27:1_2 Syr_27:1_3 Syr_27:1_4 Syr_27:1_5 Syr_27:1_6 Syr_27:1_7 Syr_27:1_8 Syr_27:1_9 Syr_27:1_10
Syr:27:1 x x x x x x x x x x
Syr:27:2 ἀνὰ μέσον ἁρμῶν λίθων παγήσεται πάσσαλος, καὶ ἀνὰ μέσον πράσεως καὶ ἀγορασμοῦ συντριβήσεται ἁμαρτία.
Syr:27:2 As a nail sticketh fast between the joinings of the stones; so doth sin stick close between buying and selling. (Sirach 27:2 Brenton)
Syr:27:2 Jak kołek wbija się między kamienie ze sobą spojone, tak grzech się wdziera między sprzedaż a kupno. (Syr 27:2 BT_4)
Syr:27:2 ἀνὰ μέσον ἁρμῶν λίθων παγήσεται πάσσαλος, καὶ ἀνὰ μέσον πράσεως καὶ ἀγορασμοῦ συντριβήσεται ἁμαρτία.
Syr:27:2 ἀνά μέσος -η -ον ἁρμός, -οῦ, ὁ λίθος, -ου, ὁ πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-)   καί ἀνά μέσος -η -ον   καί   συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Syr:27:2 W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Wspólny Kamień By upadać I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Syr:27:2 a)na\ me/son a(rmO=n li/TOn pagE/setai pa/ssalos, kai\ a)na\ me/son pra/seOs kai\ a)gorasmou= suntribE/setai a(marti/a.
Syr:27:2 ana meson harmOn liTOn pagEsetai passalos, kai ana meson praseOs kai agorasmu syntribEsetai hamartia.
Syr:27:2 P A1_ASM N2_GPM N2_GPM VD_FPI3S N2_NSM C P A1_ASM N3I_GSF C N2_GSM VD_FPI3S N1A_NSF
Syr:27:2 up/each/by (+acc) middle joint stone to pitch ć and also, even, namely up/each/by (+acc) middle ć and also, even, namely ć to break to crush completely, break (in pieces) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Syr:27:2 up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) joints (gen) stones (gen) he/she/it-will-be-PITCH-ed   and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and   he/she/it-will-be-BREAK-ed sin (nom|voc)
Syr:27:2 Syr_27:2_1 Syr_27:2_2 Syr_27:2_3 Syr_27:2_4 Syr_27:2_5 Syr_27:2_6 Syr_27:2_7 Syr_27:2_8 Syr_27:2_9 Syr_27:2_10 Syr_27:2_11 Syr_27:2_12 Syr_27:2_13 Syr_27:2_14
Syr:27:2 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:27:3 ἐὰν μὴ ἐν φόβῳ κυρίου κρατήσῃ κατὰ σπουδήν, ἐν τάχει καταστραφήσεται αὐτοῦ ὁ οἶκος.
Syr:27:3 Unless a man hold himself diligently in the fear of the Lord, his house shall soon be overthrown. (Sirach 27:3 Brenton)
Syr:27:3 Jeśli kto bojaźni Pańskiej pilnie trzymać się nie będzie, wnet jego dom się obali. (Syr 27:3 BT_4)
Syr:27:3 ἐὰν μὴ ἐν φόβῳ κυρίου κρατήσῃ κατὰ σπουδήν, ἐν τάχει καταστραφήσεται αὐτοῦ οἶκος.
Syr:27:3 ἐάν (εἰ ἄν) μή ἐν φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) κατά σπουδή, -ῆς, ἡ ἐν τάχο·ς, -ους, τό; ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
Syr:27:3 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pilności/pośpiech W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szybkość; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Do ??? On/ona/to/to samo Dom
Syr:27:3 e)a\n mE\ e)n fo/bO| kuri/ou kratE/sE| kata\ spoudE/n, e)n ta/CHei katastrafE/setai au)tou= o( oi)=kos.
Syr:27:3 ean mE en fobO kyriu kratEsE kata spudEn, en taCHei katastrafEsetai autu ho oikos.
Syr:27:3 C D P N2_DSM N2_GSM VA_AAS3S P N1_ASF P A3U_DSN VD_FPI3S RD_GSM RA_NSM N2_NSM
Syr:27:3 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing diligence/haste in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among speed; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to ??? he/she/it/same the house
Syr:27:3 if-ever not in/among/by (+dat) fear (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg)-will-be-SEIZE/GRAB-ed-HOLD, he/she/it-should-SEIZE/GRAB-HOLD, you(sg)-should-be-SEIZE/GRAB-ed-HOLD down/according to/as per (+acc), against (+gen) diligence/haste (acc) in/among/by (+dat) speed (dat); quick ([Adj] dat) he/she/it-will-be-???-ed him/it/same (gen) the (nom) house (nom)
Syr:27:3 Syr_27:3_1 Syr_27:3_2 Syr_27:3_3 Syr_27:3_4 Syr_27:3_5 Syr_27:3_6 Syr_27:3_7 Syr_27:3_8 Syr_27:3_9 Syr_27:3_10 Syr_27:3_11 Syr_27:3_12 Syr_27:3_13 Syr_27:3_14
Syr:27:3 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:27:4 Ἐν σείσματι κοσκίνου διαμένει κοπρία, οὕτως σκύβαλα ἀνθρώπου ἐν λογισμῷ αὐτοῦ.
Syr:27:4 As when one sifteth with a sieve, the refuse remaineth; so the filth of man in his talk. (Sirach 27:4 Brenton)
Syr:27:4 Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie okazują się błędy człowieka w jego rozumowaniu. (Syr 27:4 BT_4)
Syr:27:4 Ἐν σείσματι κοσκίνου διαμένει κοπρία, οὕτως σκύβαλα ἀνθρώπου ἐν λογισμῷ αὐτοῦ.
Syr:27:4 ἐν     δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -) κόπριον, -ου, τό; κοπρία, -ας ἡ οὕτως/οὕτω σκύβαλον, -ου, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν λογισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:27:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By pozostawać dotrzymuj, żyj, mieszkaj, zamieszkuj, przebywaj, pozostawaj, żyj Łajno; nawóź stertę thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Śmieci łajno Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Logika On/ona/to/to samo
Syr:27:4 *)en sei/smati koski/nou diame/nei kopri/a, ou(/tOs sku/bala a)nTrO/pou e)n logismO=| au)tou=.
Syr:27:4 en seismati koskinu diamenei kopria, hutOs skybala anTrOpu en logismO autu.
Syr:27:4 P N3M_DSN N2N_GSN V1_PAI3S N1A_NSF D N2N_NPN N2_GSM P N2_DSM RD_GSM
Syr:27:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live dung; manure pile thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] garbage dung human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among logic he/she/it/same
Syr:27:4 in/among/by (+dat)     he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical) dungs (nom|acc|voc); manure pile (nom|voc) thusly/like this garbages (nom|acc|voc) human (gen) in/among/by (+dat) logic (dat) him/it/same (gen)
Syr:27:4 Syr_27:4_1 Syr_27:4_2 Syr_27:4_3 Syr_27:4_4 Syr_27:4_5 Syr_27:4_6 Syr_27:4_7 Syr_27:4_8 Syr_27:4_9 Syr_27:4_10 Syr_27:4_11
Syr:27:4 x x x x x x x x x x x
Syr:27:5 σκεύη κεραμέως δοκιμάζει κάμινος, καὶ πειρασμὸς ἀνθρώπου ἐν διαλογισμῷ αὐτοῦ.
Syr:27:5 The furnace proveth the potter's vessels; so the trial of man is in his reasoning. (Sirach 27:5 Brenton)
Syr:27:5 Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. (Syr 27:5 BT_4)
Syr:27:5 σκεύη κεραμέως δοκιμάζει κάμινος, καὶ πειρασμὸς ἀνθρώπου ἐν διαλογισμῷ αὐτοῦ.
Syr:27:5 σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ κεραμεύς, -έως, ὁ δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) κάμινος, -ου, ἡ καί πειρασμός, -οῦ, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν δια·λογισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:27:5 Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Garncarz By badać Piec I też, nawet, mianowicie Kuszący Początek: Próba {Proces} MNIE: Od OFr. kusiciela 'by próbować', od L. temptare 'uchwytu, próby, próbować'. Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się On/ona/to/to samo
Syr:27:5 skeu/E kerame/Os dokima/DZei ka/minos, kai\ peirasmo\s a)nTrO/pou e)n dialogismO=| au)tou=.
Syr:27:5 skeuE kerameOs dokimaDZei kaminos, kai peirasmos anTrOpu en dialogismO autu.
Syr:27:5 N3E_NPN N3V_GSM V1_PAI3S N2_NSM C N2_NSM N2_GSM P N2_DSM RD_GSM
Syr:27:5 vessel; vessel hardware, utensils, implement potter to examine furnace and also, even, namely tempting Origin: trial ME: from OFr. tempter 'to test', from L. temptare 'handle, test, try'. human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among contemplation meditation, think, consideration, dispute he/she/it/same
Syr:27:5 vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) potter (gen) he/she/it-is-EXAMINE-ing, you(sg)-are-being-EXAMINE-ed (classical) furnace (nom) and tempting (nom) human (gen) in/among/by (+dat) contemplation (dat) him/it/same (gen)
Syr:27:5 Syr_27:5_1 Syr_27:5_2 Syr_27:5_3 Syr_27:5_4 Syr_27:5_5 Syr_27:5_6 Syr_27:5_7 Syr_27:5_8 Syr_27:5_9 Syr_27:5_10
Syr:27:5 x x x x x x x x x x
Syr:27:6 γεώργιον ξύλου ἐκφαίνει ὁ καρπὸς αὐτοῦ, οὕτως λόγος ἐνθυμήματος καρδίας ἀνθρώπου.
Syr:27:6 The fruit declareth if the tree have been dressed; so is the utterance of a conceit in the heart of man. (Sirach 27:6 Brenton)
Syr:27:6 Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, podobnie serce człowieka - po rozumnym słowie. (Syr 27:6 BT_4)
Syr:27:6 γεώργιον ξύλου ἐκφαίνει καρπὸς αὐτοῦ, οὕτως λόγος ἐνθυμήματος καρδίας ἀνθρώπου.
Syr:27:6 γεώργιον, -ου, τό ξύλον, -ου, τό ἐκ·φαίνω [LXX] (εκ+φαιν-, εκ+φαν(ε)·[σ]-, εκ+φαν·[σ]-, -, -, εκ+φαν·[θ]-/εκ+φαν·θ-) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω λόγος, -ου, ὁ   καρδία, -ας, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Syr:27:6 Ziemia uprawna Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Do ??? Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ludzki
Syr:27:6 geO/rgion Xu/lou e)kfai/nei o( karpo\s au)tou=, ou(/tOs lo/gos e)nTumE/matos kardi/as a)nTrO/pou.
Syr:27:6 geOrgion Xylu ekfainei ho karpos autu, hutOs logos enTymEmatos kardias anTrOpu.
Syr:27:6 N2N_ASN N2N_GSN V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM D N2_NSM N3M_GSN N1A_GSF N2_GSM
Syr:27:6 cultivated land tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. to ??? the fruit; Carpus he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) human
Syr:27:6 cultivated land (nom|acc|voc) tree/wooden thing (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) the (nom) fruit (nom); Carpus (nom) him/it/same (gen) thusly/like this word (nom)   heart (gen), hearts (acc) human (gen)
Syr:27:6 Syr_27:6_1 Syr_27:6_2 Syr_27:6_3 Syr_27:6_4 Syr_27:6_5 Syr_27:6_6 Syr_27:6_7 Syr_27:6_8 Syr_27:6_9 Syr_27:6_10 Syr_27:6_11
Syr:27:6 x x x x x x x x x x x
Syr:27:7 πρὸ λογισμοῦ μὴ ἐπαινέσῃς ἄνδρα· οὗτος γὰρ πειρασμὸς ἀνθρώπων.
Syr:27:7 Praise no man before thou hearest him speak; for this is the trial of men. (Sirach 27:7 Brenton)
Syr:27:7 Nie chwal człowieka, zanim poznasz, jak przemawia, to bowiem jest próbą dla ludzi. (Syr 27:7 BT_4)
Syr:27:7 πρὸ λογισμοῦ μὴ ἐπαινέσῃς ἄνδρα· οὗτος γὰρ πειρασμὸς ἀνθρώπων.
Syr:27:7 πρό λογισμός, -οῦ, ὁ μή ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗτος αὕτη τοῦτο γάρ πειρασμός, -οῦ, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Syr:27:7 Przedtem (+informacja) Logika Nie By chwalić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dla odtąd, jak Kuszący Początek: Próba {Proces} MNIE: Od OFr. kusiciela 'by próbować', od L. temptare 'uchwytu, próby, próbować'. Ludzki
Syr:27:7 pro\ logismou= mE\ e)paine/sE|s a)/ndra· ou(=tos ga\r peirasmo\s a)nTrO/pOn.
Syr:27:7 pro logismu mE epainesEs andra· hutos gar peirasmos anTrOpOn.
Syr:27:7 P N2_GSM D VA_AAS2S N3_ASM RD_NSM x N2_NSM N2_GPM
Syr:27:7 before (+gen) logic not to praise man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for since, as tempting Origin: trial ME: from OFr. tempter 'to test', from L. temptare 'handle, test, try'. human
Syr:27:7 before (+gen) logic (gen) not you(sg)-should-PRAISE man, husband (acc) this (nom) for tempting (nom) humans (gen)
Syr:27:7 Syr_27:7_1 Syr_27:7_2 Syr_27:7_3 Syr_27:7_4 Syr_27:7_5 Syr_27:7_6 Syr_27:7_7 Syr_27:7_8 Syr_27:7_9
Syr:27:7 x x x x x x x x x
Syr:27:8 Ἐὰν διώκῃς τὸ δίκαιον, καταλήμψῃ καὶ ἐνδύσῃ αὐτὸ ὡς ποδήρη δόξης.
Syr:27:8 If thou followest righteousness, thou shalt obtain her, and put her on, as a glorious long robe. (Sirach 27:8 Brenton)
Syr:27:8 Jeśli starać się będziesz o to, co jest sprawiedliwe, osiągniesz je i wdziejesz jak wspaniałą szatę. (Syr 27:8 BT_4)
Syr:27:8 Ἐὰν διώκῃς τὸ δίκαιον, καταλήμψῃ καὶ ἐνδύσῃ αὐτὸ ὡς ποδήρη δόξης.
Syr:27:8 ἐάν (εἰ ἄν) διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ποδήρης -ες δόξα, -ης, ἡ
Syr:27:8 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Właśnie prawy, właśnie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, I też, nawet, mianowicie By ubierać On/ona/to/to samo Jak/jak Sięganie do stóp Sławy/wzbudzanie grozy
Syr:27:8 *)ea\n diO/kE|s to\ di/kaion, katalE/mPSE| kai\ e)ndu/sE| au)to\ O(s podE/rE do/XEs.
Syr:27:8 ean diOkEs to dikaion, katalEmPSE kai endysE auto hOs podErE doXEs.
Syr:27:8 C V1_PAS2S RA_ASN A1A_ASN VF_FMI2S C VF_FMI2S RD_ASN C A3H_ASM N1S_GSF
Syr:27:8 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to prosecute/pursue prosecute: put on trial the just righteous, just to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, and also, even, namely to clothe he/she/it/same as/like reaching to the feet glory/awesomeness
Syr:27:8 if-ever you(sg)-should-be-PROSECUTE/PURSUE-ing the (nom|acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-be-COMPREHEND-ed and you(sg)-will-be-CLOTHE-ed, he/she/it-should-CLOTHE, you(sg)-should-be-CLOTHE-ed it/same (nom|acc) as/like reaching to the feet ([Adj] acc, nom|acc|voc) glory/awesomeness (gen)
Syr:27:8 Syr_27:8_1 Syr_27:8_2 Syr_27:8_3 Syr_27:8_4 Syr_27:8_5 Syr_27:8_6 Syr_27:8_7 Syr_27:8_8 Syr_27:8_9 Syr_27:8_10 Syr_27:8_11
Syr:27:8 x x x x x x x x x x x
Syr:27:9 πετεινὰ πρὸς τὰ ὅμοια αὐτοῖς καταλύσει, καὶ ἀλήθεια πρὸς τοὺς ἐργαζομένους αὐτὴν ἐπανήξει.
Syr:27:9 The birds will resort unto their like; so will truth return unto them that practise in her. (Sirach 27:9 Brenton)
Syr:27:9 Ptaki trzymają się razem z podobnymi sobie, a prawda powróci do tych, którzy ją w czyn wprowadzają. (Syr 27:9 BT_4)
Syr:27:9 πετεινὰ πρὸς τὰ ὅμοια αὐτοῖς καταλύσει, καὶ ἀλήθεια πρὸς τοὺς ἐργαζομένους αὐτὴν ἐπανήξει.
Syr:27:9 πετεινόν, -οῦ, τό πρός ὁ ἡ τό ὅμοιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) καί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ πρός ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό  
Syr:27:9 Ptak Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Podobny On/ona/to/to samo By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca I też, nawet, mianowicie PRAWDA Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By pracować/dąż On/ona/to/to samo
Syr:27:9 peteina\ pro\s ta\ o(/moia au)toi=s katalu/sei, kai\ a)lE/Teia pro\s tou\s e)rgaDZome/nous au)tE\n e)panE/Xei.
Syr:27:9 peteina pros ta homoia autois katalysei, kai alETeia pros tus ergaDZomenus autEn epanEXei.
Syr:27:9 A1_NPN P RA_APN A1A_APN RD_DPN VF_FAI3S C N1A_NSF P RA_APM V1_PMPAPM RD_ASF VF_FAI3S
Syr:27:9 bird toward (+acc,+gen,+dat) the similar he/she/it/same to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end and also, even, namely truth toward (+acc,+gen,+dat) the to work/strive he/she/it/same ć
Syr:27:9 birds (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) similar ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) them/same (dat) he/she/it-will-ABOLISH, you(sg)-will-be-ABOLISH-ed (classical) and truth (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) while being-WORK/STRIVE-ed (acc) her/it/same (acc)  
Syr:27:9 Syr_27:9_1 Syr_27:9_2 Syr_27:9_3 Syr_27:9_4 Syr_27:9_5 Syr_27:9_6 Syr_27:9_7 Syr_27:9_8 Syr_27:9_9 Syr_27:9_10 Syr_27:9_11 Syr_27:9_12 Syr_27:9_13
Syr:27:9 x x x x x x x x x x x x x
Syr:27:10 λέων θήραν ἐνεδρεύει, οὕτως ἁμαρτία ἐργαζομένους ἄδικα.
Syr:27:10 As the lion lieth in wait for the prey; so sin for them that work iniquity. (Sirach 27:10 Brenton)
Syr:27:10 Jak lew zasadza się na zdobycz, tak grzech na tych, którzy czynią niegodziwości. (Syr 27:10 BT_4)
Syr:27:10 λέων θήραν ἐνεδρεύει, οὕτως ἁμαρτία ἐργαζομένους ἄδικα.
Syr:27:10 λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν θήρα, -ας, ἡ ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) οὕτως/οὕτω ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ἄ·δικος -ον
Syr:27:10 Lew Poluj brutalną osobę jak dzikie zwierzę By czatować thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By pracować/dąż Niesprawiedliwy
Syr:27:10 le/On TE/ran e)nedreu/ei, ou(/tOs a(marti/a e)rgaDZome/nous a)/dika.
Syr:27:10 leOn TEran enedreuei, hutOs hamartia ergaDZomenus adika.
Syr:27:10 N3W_NSM N1A_ASF V1_PAI3S D N1A_NSF V1_PMPAPM A1B_APN
Syr:27:10 lion prey a brutal person as a wild animal to lie in wait thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to work/strive unjust
Syr:27:10 lion (nom) prey (acc) he/she/it-is-LIE-ing-IN-WAIT, you(sg)-are-being-LIE-ed-IN-WAIT (classical) thusly/like this sin (nom|voc) while being-WORK/STRIVE-ed (acc) unjust ([Adj] nom|acc|voc)
Syr:27:10 Syr_27:10_1 Syr_27:10_2 Syr_27:10_3 Syr_27:10_4 Syr_27:10_5 Syr_27:10_6 Syr_27:10_7
Syr:27:10 x x x x x x x
Syr:27:11 διήγησις εὐσεβοῦς διὰ παντὸς σοφία, ὁ δὲ ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται.
Syr:27:11 The discourse of a godly man is always with wisdom; but a fool changeth as the moon. (Sirach 27:11 Brenton)
Syr:27:11 Mowa bogobojnego jest zawsze mądrością, głupi zaś zmienia się jak księżyc. (Syr 27:11 BT_4)
Syr:27:11 διήγησις εὐσεβοῦς διὰ παντὸς σοφία, δὲ ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται.
Syr:27:11 δι·ήγησις, -εως, ἡ εὐ·σεβής -ές διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σοφία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δέ ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ὡς σελήνη, -ης, ἡ ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-)
Syr:27:11 Gawędziarski Pobożny Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] zaś Piana; wycofywanie w myśli Jak/jak Księżyc Do ???
Syr:27:11 diE/gEsis eu)sebou=s dia\ panto\s sofi/a, o( de\ a)/frOn O(s selE/nE a)lloiou=tai.
Syr:27:11 diEgEsis eusebus dia pantos sofia, ho de afrOn hOs selEnE alloiutai.
Syr:27:11 N3I_NSF A3H_GSM P A3_GSN N1A_NSF RA_NSM x A3N_NSM C N1_NSF V4_PMI3S
Syr:27:11 narrative devout because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] foam; unthinking as/like moon to ???
Syr:27:11 narrative (nom) devout ([Adj] gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) sapience (nom|voc) the (nom) Yet foams (gen); unthinking ([Adj] nom) as/like moon (nom|voc) he/she/it-is-being-???-ed
Syr:27:11 Syr_27:11_1 Syr_27:11_2 Syr_27:11_3 Syr_27:11_4 Syr_27:11_5 Syr_27:11_6 Syr_27:11_7 Syr_27:11_8 Syr_27:11_9 Syr_27:11_10 Syr_27:11_11
Syr:27:11 x x x x x x x x x x x
Syr:27:12 εἰς μέσον ἀσυνέτων συντήρησον καιρόν, εἰς μέσον δὲ διανοουμένων ἐνδελέχιζε.
Syr:27:12 If thou be among the indiscreet, observe the time; but be continually among men of understanding. (Sirach 27:12 Brenton)
Syr:27:12 Skracaj czas przebywania między nierozumnymi, a wśród mądrych przedłużaj! (Syr 27:12 BT_4)
Syr:27:12 εἰς μέσον ἀσυνέτων συντήρησον καιρόν, εἰς μέσον δὲ διανοουμένων ἐνδελέχιζε.
Syr:27:12 εἰς[1] μέσος -η -ον ἀ·σύν·ετος -ον συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) εἰς[1] μέσος -η -ον δέ δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-)  
Syr:27:12 Do (+przyspieszenie) Średni Bez tropu By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Okres czasu Do (+przyspieszenie) Średni zaś By zamierzać
Syr:27:12 ei)s me/son a)sune/tOn suntE/rEson kairo/n, ei)s me/son de\ dianooume/nOn e)ndele/CHiDZe.
Syr:27:12 eis meson asynetOn syntErEson kairon, eis meson de dianoumenOn endeleCHiDZe.
Syr:27:12 P A1_ASM A1B_GPM VA_AAD2S N2_ASM P A1_ASM x V2_PMPGPM V1_PAD2S
Syr:27:12 into (+acc) middle clueless to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive period of time into (+acc) middle δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to purpose ć
Syr:27:12 into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) clueless ([Adj] gen) do-SAVE FROM DESTRUCTION-you(sg)!, going-to-SAVE FROM DESTRUCTION (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) period of time (acc) into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) Yet while being-PURPOSE-ed (gen)  
Syr:27:12 Syr_27:12_1 Syr_27:12_2 Syr_27:12_3 Syr_27:12_4 Syr_27:12_5 Syr_27:12_6 Syr_27:12_7 Syr_27:12_8 Syr_27:12_9 Syr_27:12_10
Syr:27:12 x x x x x x x x x x
Syr:27:13 διήγησις μωρῶν προσόχθισμα, καὶ ὁ γέλως αὐτῶν ἐν σπατάλῃ ἁμαρτίας.
Syr:27:13 The discourse of fools is irksome, and their sport is the wantonness of sin. (Sirach 27:13 Brenton)
Syr:27:13 Opowiadanie głupich budzi odrazę, a śmiech ich płynie z grzesznej przyjemności. (Syr 27:13 BT_4)
Syr:27:13 διήγησις μωρῶν προσόχθισμα, καὶ γέλως αὐτῶν ἐν σπατάλῃ ἁμαρτίας.
Syr:27:13 δι·ήγησις, -εως, ἡ μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων)   καί ὁ ἡ τό γέλω[τ]ς, -ωτος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Syr:27:13 Gawędziarski Debilny I też, nawet, mianowicie Śmiech On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Syr:27:13 diE/gEsis mOrO=n proso/CHTisma, kai\ o( ge/lOs au)tO=n e)n spata/lE| a(marti/as.
Syr:27:13 diEgEsis mOrOn prosoCHTisma, kai ho gelOs autOn en spatalE hamartias.
Syr:27:13 N3I_NSF A1A_GPM N3M_NSN C RA_NSM N3T_NSM RD_GPM P N1_DSF N1A_GSF
Syr:27:13 narrative moronic ć and also, even, namely the laughter he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Syr:27:13 narrative (nom) moronic ([Adj] gen)   and the (nom) laughter (nom|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat)   sin (gen), sins (acc)
Syr:27:13 Syr_27:13_1 Syr_27:13_2 Syr_27:13_3 Syr_27:13_4 Syr_27:13_5 Syr_27:13_6 Syr_27:13_7 Syr_27:13_8 Syr_27:13_9 Syr_27:13_10
Syr:27:13 x x x x x x x x x x
Syr:27:14 λαλιὰ πολυόρκου ἀνορθώσει τρίχας, καὶ ἡ μάχη αὐτῶν ἐμφραγμὸς ὠτίων.
Syr:27:14 The talk of him that sweareth much maketh the hair stand upright; and their brawls make one stop his ears. (Sirach 27:14 Brenton)
Syr:27:14 Gadanie człowieka, co często przysięga, stawia włosy dębem, a kłótnia takich ludzi każe zatykać uszy. (Syr 27:14 BT_4)
Syr:27:14 λαλιὰ πολυόρκου ἀνορθώσει τρίχας, καὶ μάχη αὐτῶν ἐμφραγμὸς ὠτίων.
Syr:27:14 λαλιά, -ᾶς, ἡ   ἀν·ορθόω (αν+ορθ(ο)-, αν+ορθω·σ-, αν+ορθω·σ-, -, αν+ωρθω-, αν+ορθω·θ-) θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν καί ὁ ἡ τό μάχη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ὠτίον, -ου, τό (Dimin. of οὖς)
Syr:27:14 Mowa By kłaść z powrotem w górze Włosy I też, nawet, mianowicie Kłótnia On/ona/to/to samo Ucho
Syr:27:14 lalia\ poluo/rkou a)norTO/sei tri/CHas, kai\ E( ma/CHE au)tO=n e)mfragmo\s O)ti/On.
Syr:27:14 lalia polyorku anorTOsei triCHas, kai hE maCHE autOn emfragmos OtiOn.
Syr:27:14 N1A_NSF A1B_GSN VF_FAI3S N3_APF C RA_NSF N1_NSF RD_GPM N2_NSM N2N_GPN
Syr:27:14 speech ć to put back up hair and also, even, namely the quarrel he/she/it/same ć ear
Syr:27:14 speech (nom|voc)   he/she/it-will-PUT-BACK-UP, you(sg)-will-be-PUT-ed-BACK-UP (classical) hairs (acc) and the (nom) quarrel (nom|voc) them/same (gen)   ears (gen)
Syr:27:14 Syr_27:14_1 Syr_27:14_2 Syr_27:14_3 Syr_27:14_4 Syr_27:14_5 Syr_27:14_6 Syr_27:14_7 Syr_27:14_8 Syr_27:14_9 Syr_27:14_10
Syr:27:14 x x x x x x x x x x
Syr:27:15 ἔκχυσις αἵματος μάχη ὑπερηφάνων, καὶ ἡ διαλοιδόρησις αὐτῶν ἀκοὴ μοχθηρά.
Syr:27:15 The strife of the proud is bloodshedding, and their revilings are grievous to the ear. (Sirach 27:15 Brenton)
Syr:27:15 Wylanie krwi - kłótnia pyszałków, i przykro słuchać ich wyzwisk. (Syr 27:15 BT_4)
Syr:27:15 ἔκχυσις αἵματος μάχη ὑπερηφάνων, καὶ διαλοιδόρησις αὐτῶν ἀκοὴ μοχθηρά.
Syr:27:15   αἷμα[τ], -ατος, τό μάχη, -ης, ἡ ὑπερή·φανος -ον καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀκοή, -ῆς, ἡ  
Syr:27:15 Krew Kłótnia Dumny I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Słyszenie
Syr:27:15 e)/kCHusis ai(/matos ma/CHE u(perEfa/nOn, kai\ E( dialoido/rEsis au)tO=n a)koE\ moCHTEra/.
Syr:27:15 ekCHysis haimatos maCHE hyperEfanOn, kai hE dialoidorEsis autOn akoE moCHTEra.
Syr:27:15 N3I_NSF N3M_GSN N1_NSF A1B_GPM C RA_NSF N3I_NSF RD_GPM N1_NSF A1A_NSF
Syr:27:15 ć blood quarrel proud and also, even, namely the ć he/she/it/same hearing ć
Syr:27:15   blood (gen) quarrel (nom|voc) proud ([Adj] gen) and the (nom)   them/same (gen) hearing (nom|voc)  
Syr:27:15 Syr_27:15_1 Syr_27:15_2 Syr_27:15_3 Syr_27:15_4 Syr_27:15_5 Syr_27:15_6 Syr_27:15_7 Syr_27:15_8 Syr_27:15_9 Syr_27:15_10
Syr:27:15 x x x x x x x x x x
Syr:27:16 Ὁ ἀποκαλύπτων μυστήρια ἀπώλεσεν πίστιν καὶ οὐ μὴ εὕρῃ φίλον πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ.
Syr:27:16 Whoso discovereth secrets loseth his credit; and shall never find friend to his mind. (Sirach 27:16 Brenton)
Syr:27:16 Kto zdradza tajemnicę, traci zaufanie i nie znajdzie sobie przyjaciela. (Syr 27:16 BT_4)
Syr:27:16 ἀποκαλύπτων μυστήρια ἀπώλεσεν πίστιν καὶ οὐ μὴ εὕρῃ φίλον πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ.
Syr:27:16 ὁ ἡ τό ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) μυστήριον, -ου, τὁ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πίστις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) φίλος -η -ον πρός ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:27:16 By odkrywać się/objawiaj Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Wiara(pełność) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By znajdować Przyjaciela towarzysz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo
Syr:27:16 *(o a)pokalu/ptOn mustE/ria a)pO/lesen pi/stin kai\ ou) mE\ eu(/rE| fi/lon pro\s tE\n PSuCHE\n au)tou=.
Syr:27:16 o apokalyptOn mystEria apOlesen pistin kai u mE heurE filon pros tEn PSyCHEn autu.
Syr:27:16 RA_NSM V1_PAPNSM N2N_APN VAI_AAI3S N3I_ASF C D D VB_AAS3S A1_ASM P RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Syr:27:16 the to uncover/reveal mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing faith(fulness) and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to find friend companion toward (+acc,+gen,+dat) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same
Syr:27:16 the (nom) while UNCOVER/REVEAL-ing (nom) mysteries (nom|acc|voc) he/she/it-LOSE/DESTROY-ed faith(fulness) (acc) and not not he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) life (acc) him/it/same (gen)
Syr:27:16 Syr_27:16_1 Syr_27:16_2 Syr_27:16_3 Syr_27:16_4 Syr_27:16_5 Syr_27:16_6 Syr_27:16_7 Syr_27:16_8 Syr_27:16_9 Syr_27:16_10 Syr_27:16_11 Syr_27:16_12 Syr_27:16_13 Syr_27:16_14
Syr:27:16 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:27:17 στέρξον φίλον καὶ πιστώθητι μετ’ αὐτοῦ· ἐὰν δὲ ἀποκαλύψῃς τὰ μυστήρια αὐτοῦ, μὴ καταδιώξῃς ὀπίσω αὐτοῦ.
Syr:27:17 Love thy friend, and be faithful unto him: but if thou betrayest his secrets, follow no more after him. (Sirach 27:17 Brenton)
Syr:27:17 Kochaj przyjaciela i bądź mu wierny, a jeślibyś zdradził tajemnice jego, nie usiłuj nawet biec za nim! (Syr 27:17 BT_4)
Syr:27:17 στέρξον φίλον καὶ πιστώθητι μετ’ αὐτοῦ· ἐὰν δὲ ἀποκαλύψῃς τὰ μυστήρια αὐτοῦ, μὴ καταδιώξῃς ὀπίσω αὐτοῦ.
Syr:27:17   φίλος -η -ον καί πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό μυστήριον, -ου, τὁ αὐτός αὐτή αὐτό μή κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:27:17 Przyjaciela towarzysz I też, nawet, mianowicie By działać na wierze (pewność) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By odkrywać się/objawiaj Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa On/ona/to/to samo Nie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo
Syr:27:17 ste/rXon fi/lon kai\ pistO/TEti met’ au)tou=· e)a\n de\ a)pokalu/PSE|s ta\ mustE/ria au)tou=, mE\ katadiO/XE|s o)pi/sO au)tou=.
Syr:27:17 sterXon filon kai pistOTEti met’ autu· ean de apokalyPSEs ta mystEria autu, mE katadiOXEs opisO autu.
Syr:27:17 VA_AAD2S A1_ASM C VC_APD2S P RD_GSM C x VA_AAS2S RA_APN N2N_APN RD_GSM D VA_AAS2S D RD_GSM
Syr:27:17 ć friend companion and also, even, namely to act on faith (assurance) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to uncover/reveal the mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ he/she/it/same not to chase after chase, search for, prosecute behind back, behind, after he/she/it/same
Syr:27:17   friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) and be-you(sg)-ACT-ed-ON-FAITH! after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) if-ever Yet you(sg)-should-UNCOVER/REVEAL the (nom|acc) mysteries (nom|acc|voc) him/it/same (gen) not you(sg)-should-CHASE-AFTER behind him/it/same (gen)
Syr:27:17 Syr_27:17_1 Syr_27:17_2 Syr_27:17_3 Syr_27:17_4 Syr_27:17_5 Syr_27:17_6 Syr_27:17_7 Syr_27:17_8 Syr_27:17_9 Syr_27:17_10 Syr_27:17_11 Syr_27:17_12 Syr_27:17_13 Syr_27:17_14 Syr_27:17_15 Syr_27:17_16
Syr:27:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:27:18 καθὼς γὰρ ἀπώλεσεν ἄνθρωπος τὸν νεκρὸν αὐτοῦ, οὕτως ἀπώλεσας τὴν φιλίαν τοῦ πλησίον·
Syr:27:18 For as a man hath destroyed his enemy; so hast thou lost the love of thy neighbour. (Sirach 27:18 Brenton)
Syr:27:18 Jak bowiem człowiek stracił tego, kto mu umarł, tak straciłeś przyjaźń bliźniego, (Syr 27:18 BT_4)
Syr:27:18 καθὼς γὰρ ἀπώλεσεν ἄνθρωπος τὸν νεκρὸν αὐτοῦ, οὕτως ἀπώλεσας τὴν φιλίαν τοῦ πλησίον·
Syr:27:18 καθ·ώς γάρ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό φιλία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX]
Syr:27:18 Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Dla odtąd, jak By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ludzki Martwo {Całkowicie} On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Miłość Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko
Syr:27:18 kaTO\s ga\r a)pO/lesen a)/nTrOpos to\n nekro\n au)tou=, ou(/tOs a)pO/lesas tE\n fili/an tou= plEsi/on·
Syr:27:18 kaTOs gar apOlesen anTrOpos ton nekron autu, hutOs apOlesas tEn filian tu plEsion·
Syr:27:18 C x VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM D VAI_AAI2S RA_ASF N1A_ASF RA_GSM D
Syr:27:18 as accordingly [according to how/in accordance with how] for since, as to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing human the dead he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the love the neighbor one near, close to; near
Syr:27:18 as accordingly for he/she/it-LOSE/DESTROY-ed human (nom) the (acc) dead ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) thusly/like this you(sg)-LOSE/DESTROY-ed the (acc) love (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:27:18 Syr_27:18_1 Syr_27:18_2 Syr_27:18_3 Syr_27:18_4 Syr_27:18_5 Syr_27:18_6 Syr_27:18_7 Syr_27:18_8 Syr_27:18_9 Syr_27:18_10 Syr_27:18_11 Syr_27:18_12 Syr_27:18_13
Syr:27:18 x x x x x x x x x x x x x
Syr:27:19 καὶ ὡς πετεινὸν ἐκ χειρός σου ἀπέλυσας, οὕτως ἀφῆκας τὸν πλησίον καὶ οὐ θηρεύσεις αὐτόν.
Syr:27:19 As one that letteth a bird go out of his hand, so hast thou let thy neighbour go, and shalt not get him again (Sirach 27:19 Brenton)
Syr:27:19 i jakbyś wypuścił ptaka trzymanego w ręce, tak oddaliłeś bliźniego i już go nie odzyskasz. (Syr 27:19 BT_4)
Syr:27:19 καὶ ὡς πετεινὸν ἐκ χειρός σου ἀπέλυσας, οὕτως ἀφῆκας τὸν πλησίον καὶ οὐ θηρεύσεις αὐτόν.
Syr:27:19 καί ὡς πετεινόν, -οῦ, τό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) οὕτως/οὕτω ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θηρεύω (θηρευ-, θηρευ·σ-, θηρευ·σ-, -, -, θηρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:27:19 I też, nawet, mianowicie Jak/jak Ptak Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ty; twój/twój(sg) Do wolny thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By pozwalać iść z Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By polować On/ona/to/to samo
Syr:27:19 kai\ O(s peteino\n e)k CHeiro/s sou a)pe/lusas, ou(/tOs a)fE=kas to\n plEsi/on kai\ ou) TEreu/seis au)to/n.
Syr:27:19 kai hOs peteinon ek CHeiros su apelysas, hutOs afEkas ton plEsion kai u TEreuseis auton.
Syr:27:19 C C A1_ASN P N3_GSF RP_GS VAI_AAI2S D VAI_AAI2S RA_ASM D C D VF_FAI3S RD_ASM
Syr:27:19 and also, even, namely as/like bird out of (+gen) ἐξ before vowels hand you; your/yours(sg) to free thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to let go of the neighbor one near, close to; near and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hunt he/she/it/same
Syr:27:19 and as/like bird (nom|acc|voc) out of (+gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-FREE-ed thusly/like this you(sg)-LET-ed-GO-OF the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not you(sg)-will-HUNT him/it/same (acc)
Syr:27:19 Syr_27:19_1 Syr_27:19_2 Syr_27:19_3 Syr_27:19_4 Syr_27:19_5 Syr_27:19_6 Syr_27:19_7 Syr_27:19_8 Syr_27:19_9 Syr_27:19_10 Syr_27:19_11 Syr_27:19_12 Syr_27:19_13 Syr_27:19_14 Syr_27:19_15
Syr:27:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:27:20 μὴ αὐτὸν διώξῃς, ὅτι μακρὰν ἀπέστη καὶ ἐξέφυγεν ὡς δορκὰς ἐκ παγίδος.
Syr:27:20 Follow after him no more, for he is too far off; he is as a roe escaped out of the snare. (Sirach 27:20 Brenton)
Syr:27:20 Nawet nie biegnij za nim, bo jest daleko i uciekł jak sarna z sideł. (Syr 27:20 BT_4)
Syr:27:20 μὴ αὐτὸν διώξῃς, ὅτι μακρὰν ἀπέστη καὶ ἐξέφυγεν ὡς δορκὰς ἐκ παγίδος.
Syr:27:20 μή αὐτός αὐτή αὐτό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὅτι μακράν; μακρός -ά -όν ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) καί ἐκ·φεύγω (εκ+φευγ-, εκ+φευξ-, 2nd εκ+φυγ-, εκ+πεφευγ·[κ]-, -, -) ὡς Δορκά[δ]ς, -άδος, ἡ ἐκ παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ
Syr:27:20 Nie On/ona/to/to samo By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Ponieważ/tamto Daleko; daleko [zobacz makro] By uwalniać I też, nawet, mianowicie Do poza uciekaj Jak/jak ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pułapka {Trap}
Syr:27:20 mE\ au)to\n diO/XE|s, o(/ti makra\n a)pe/stE kai\ e)Xe/fugen O(s dorka\s e)k pagi/dos.
Syr:27:20 mE auton diOXEs, hoti makran apestE kai eXefygen hOs dorkas ek pagidos.
Syr:27:20 D RD_ASM VA_AAS2S C D VHI_AAI3S C VBI_AAI3S C N3D_NSF P N3D_GSF
Syr:27:20 not he/she/it/same to prosecute/pursue prosecute: put on trial because/that far; far [see macro] to disengage and also, even, namely to out-flee as/like ??? out of (+gen) ἐξ before vowels trap
Syr:27:20 not him/it/same (acc) you(sg)-should-PROSECUTE/PURSUE because/that far; far ([Adj] acc) he/she/it-DISENGAGE-ed and he/she/it-OUT-FLEE-ed as/like ??? (nom|voc) out of (+gen) trap (gen)
Syr:27:20 Syr_27:20_1 Syr_27:20_2 Syr_27:20_3 Syr_27:20_4 Syr_27:20_5 Syr_27:20_6 Syr_27:20_7 Syr_27:20_8 Syr_27:20_9 Syr_27:20_10 Syr_27:20_11 Syr_27:20_12
Syr:27:20 x x x x x x x x x x x x
Syr:27:21 ὅτι τραῦμα ἔστιν καταδῆσαι, καὶ λοιδορίας ἔστιν διαλλαγή, ὁ δὲ ἀποκαλύψας μυστήρια ἀφήλπισεν.
Syr:27:21 As for a wound, it may be bound up; and after reviling there may be reconcilement: but he that betrayeth secrets is without hope. (Sirach 27:21 Brenton)
Syr:27:21 Rana może być opatrzona, obelga darowana, ale ten, kto wyjawił tajemnicę, nie ma już nadziei. (Syr 27:21 BT_4)
Syr:27:21 ὅτι τραῦμα ἔστιν καταδῆσαι, καὶ λοιδορίας ἔστιν διαλλαγή, δὲ ἀποκαλύψας μυστήρια ἀφήλπισεν.
Syr:27:21 ὅτι τραῦμα[τ], -ατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατα·δέω (-, κατα+δη·σ-, κατα+δη·σ-, -, κατα+δεδε-, κατα+δε·θ-) καί λοιδορία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό δέ ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) μυστήριον, -ου, τὁ ἀπ·ελπίζω (απ+ελπιζ-, -, απ+ελπι·σ-, -, απ+ηλπισ-, -)
Syr:27:21 Ponieważ/tamto Uraz By być By uwiązywać zawiązuj I też, nawet, mianowicie Nadużywaj By być zaś By odkrywać się/objawiaj Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa Do ???
Syr:27:21 o(/ti trau=ma e)/stin katadE=sai, kai\ loidori/as e)/stin diallagE/, o( de\ a)pokalu/PSas mustE/ria a)fE/lpisen.
Syr:27:21 hoti trauma estin katadEsai, kai loidorias estin diallagE, ho de apokalyPSas mystEria afElpisen.
Syr:27:21 C N3M_NSN V9_PAI3S VA_AAN C N1A_GSF V9_PAI3S N1_NSF RA_NSM x VA_AAPNSM N2N_APN VAI_AAI3S
Syr:27:21 because/that trauma to be to tie down bind up and also, even, namely abuse to be ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to uncover/reveal mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ to ???
Syr:27:21 because/that trauma (nom|acc|voc) he/she/it-is to-TIE DOWN, be-you(sg)-TIE DOWN-ed!, he/she/it-happens-to-TIE DOWN (opt) and abuse (gen), abuses (acc) he/she/it-is   the (nom) Yet upon UNCOVER/REVEAL-ing (nom|voc) mysteries (nom|acc|voc) he/she/it-???-ed
Syr:27:21 Syr_27:21_1 Syr_27:21_2 Syr_27:21_3 Syr_27:21_4 Syr_27:21_5 Syr_27:21_6 Syr_27:21_7 Syr_27:21_8 Syr_27:21_9 Syr_27:21_10 Syr_27:21_11 Syr_27:21_12 Syr_27:21_13
Syr:27:21 x x x x x x x x x x x x x
Syr:27:22 Διανεύων ὀφθαλμῷ τεκταίνει κακά, καὶ οὐδεὶς αὐτὰ ἀποστήσει ἀπ’ αὐτοῦ·
Syr:27:22 He that winketh with the eyes worketh evil: and he that knoweth him will depart from him. (Sirach 27:22 Brenton)
Syr:27:22 Kto mruga okiem - knuje zło i nikt go od tego nie odwiedzie. (Syr 27:22 BT_4)
Syr:27:22 Διανεύων ὀφθαλμῷ τεκταίνει κακά, καὶ οὐδεὶς αὐτὰ ἀποστήσει ἀπ’ αὐτοῦ·
Syr:27:22 δια·νεύω (δια+νευ-, -, -, -, -, -) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ   κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν αὐτός αὐτή αὐτό ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:27:22 By gestykulować Oko Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) On/ona/to/to samo By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Syr:27:22 *dianeu/On o)fTalmO=| tektai/nei kaka/, kai\ ou)dei\s au)ta\ a)postE/sei a)p’ au)tou=·
Syr:27:22 dianeuOn ofTalmO tektainei kaka, kai udeis auta apostEsei ap’ autu·
Syr:27:22 V1_PAPNSM N2_DSM V1_PAI3S A1_APN C A3_NSM RD_APN VF_FAI3S P RD_GSM
Syr:27:22 to gesture eye ć wickedly to do evil and also, even, namely not one (nothing, no one) he/she/it/same to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Syr:27:22 while GESTURE-ing (nom) eye (dat)   wickedly ([Adj] nom|acc|voc) and not one (nom) they/them/same (nom|acc) he/she/it-will-DISENGAGE, you(sg)-will-be-DISENGAGE-ed (classical) away from (+gen) him/it/same (gen)
Syr:27:22 Syr_27:22_1 Syr_27:22_2 Syr_27:22_3 Syr_27:22_4 Syr_27:22_5 Syr_27:22_6 Syr_27:22_7 Syr_27:22_8 Syr_27:22_9 Syr_27:22_10
Syr:27:22 x x x x x x x x x x
Syr:27:23 ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου γλυκανεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῶν λόγων σου ἐκθαυμάσει, ὕστερον δὲ διαστρέψει τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς λόγοις σου δώσει σκάνδαλον.
Syr:27:23 When thou art present, he will speak sweetly, and will admire thy words: but at the last he will writhe his mouth, and slander thy sayings. (Sirach 27:23 Brenton)
Syr:27:23 Wobec ciebie usta jego są słodkie i podziwiać będzie twoje słowa; ale później zmieni swoje usta i ze słów twoich ukuje zarzut przeciw tobie: (Syr 27:23 BT_4)
Syr:27:23 ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου γλυκανεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῶν λόγων σου ἐκθαυμάσει, ὕστερον δὲ διαστρέψει τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς λόγοις σου δώσει σκάνδαλον.
Syr:27:23 ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·θαυμάζω (εκ+θαυμαζ-, εκ+θαυμα·σ-, -, -, -, -) ὕστερον (Adv. of ὕστερος); ὕσ·τερος -α -ον δέ δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σκάνδαλον, -ου, τό
Syr:27:23 Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Oko Ty; twój/twój(sg) Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) Do ??? Później; drugi zaś Do ??? Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) By dawać Skandalu zapadka, młotek
Syr:27:23 a)pe/nanti tO=n o)fTalmO=n sou glukanei= to\ sto/ma au)tou= kai\ e)pi\ tO=n lo/gOn sou e)kTauma/sei, u(/steron de\ diastre/PSei to\ sto/ma au)tou= kai\ e)n toi=s lo/gois sou dO/sei ska/ndalon.
Syr:27:23 apenanti tOn ofTalmOn su glykanei to stoma autu kai epi tOn logOn su ekTaumasei, hysteron de diastrePSei to stoma autu kai en tois logois su dOsei skandalon.
Syr:27:23 D RA_GPM N2_GPM RP_GS VF2_FAI3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSM C P RA_GPM N2_GPM RP_GS VF_FAI3S D x VF_FAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C P RA_DPM N2_DPM RP_GS VF_FAI3S N2N_ASN
Syr:27:23 opposite/in the presence of (+gen) the eye you; your/yours(sg) ć the mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) to ??? afterward; latter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? the mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) to give scandal trigger, hammer
Syr:27:23 opposite/in the presence of (+gen) the (gen) eyes (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) words (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) afterward; latter ([Adj] acc, nom|acc|voc) Yet he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) words (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) scandal (nom|acc|voc)
Syr:27:23 Syr_27:23_1 Syr_27:23_2 Syr_27:23_3 Syr_27:23_4 Syr_27:23_5 Syr_27:23_6 Syr_27:23_7 Syr_27:23_8 Syr_27:23_9 Syr_27:23_10 Syr_27:23_11 Syr_27:23_12 Syr_27:23_13 Syr_27:23_14 Syr_27:23_15 Syr_27:23_16 Syr_27:23_17 Syr_27:23_18 Syr_27:23_19 Syr_27:23_20 Syr_27:23_21 Syr_27:23_22 Syr_27:23_23 Syr_27:23_24 Syr_27:23_25 Syr_27:23_26 Syr_27:23_27
Syr:27:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:27:24 πολλὰ ἐμίσησα καὶ οὐχ ὡμοίωσα αὐτῷ, καὶ ὁ κύριος μισήσει αὐτόν.
Syr:27:24 I have hated many things, but nothing like him; for the Lord will hate him. (Sirach 27:24 Brenton)
Syr:27:24 wiele znienawidziłem, ale nic tak bardzo, jak takiego, a i Pan go nienawidzi. (Syr 27:24 BT_4)
Syr:27:24 πολλὰ ἐμίσησα καὶ οὐχ ὡμοίωσα αὐτῷ, καὶ κύριος μισήσει αὐτόν.
Syr:27:24 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:27:24 Dużo Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By porównywać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt On/ona/to/to samo
Syr:27:24 polla\ e)mi/sEsa kai\ ou)CH O(moi/Osa au)tO=|, kai\ o( ku/rios misE/sei au)to/n.
Syr:27:24 polla emisEsa kai uCH hOmoiOsa autO, kai ho kyrios misEsei auton.
Syr:27:24 A1_APN VAI_AAI1S C D VAI_AAI1S RD_DSM C RA_NSM N2_NSM VF_FAI3S RD_ASM
Syr:27:24 much to destest dislike, detest, hate, abominate and also, even, namely οὐχ before rough breathing to liken he/she/it/same and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to destest dislike, detest, hate, abominate he/she/it/same
Syr:27:24 many (nom|acc) I-DESTEST-ed and not I-LIKEN-ed him/it/same (dat) and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-DESTEST, you(sg)-will-be-DESTEST-ed (classical) him/it/same (acc)
Syr:27:24 Syr_27:24_1 Syr_27:24_2 Syr_27:24_3 Syr_27:24_4 Syr_27:24_5 Syr_27:24_6 Syr_27:24_7 Syr_27:24_8 Syr_27:24_9 Syr_27:24_10 Syr_27:24_11
Syr:27:24 x x x x x x x x x x x
Syr:27:25 ὁ βάλλων λίθον εἰς ὕψος ἐπὶ κεφαλὴν αὐτοῦ βάλλει, καὶ πληγὴ δολία διελεῖ τραύματα.
Syr:27:25 Whoso casteth a stone on high casteth it on his own head; and a deceitful stroke shall make wounds. (Sirach 27:25 Brenton)
Syr:27:25 Kto rzuca kamień w górę, rzuca go na swoją głowę, a cios podstępem zadany zrani także uderzającego. (Syr 27:25 BT_4)
Syr:27:25 βάλλων λίθον εἰς ὕψος ἐπὶ κεφαλὴν αὐτοῦ βάλλει, καὶ πληγὴ δολία διελεῖ τραύματα.
Syr:27:25 ὁ ἡ τό βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) λίθος, -ου, ὁ εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ἐπί κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) καί πληγή, -ῆς, ἡ δόλιος -ία -ον δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) τραῦμα[τ], -ατος, τό
Syr:27:25 By rzucać Kamień Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo By rzucać I też, nawet, mianowicie Uderzaj/plagę Oszukańczy By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) Uraz
Syr:27:25 o( ba/llOn li/Ton ei)s u(/PSos e)pi\ kefalE\n au)tou= ba/llei, kai\ plEgE\ doli/a dielei= trau/mata.
Syr:27:25 ho ballOn liTon eis hyPSos epi kefalEn autu ballei, kai plEgE dolia dielei traumata.
Syr:27:25 RA_NSM V1_PAPNSM N2_ASM P N3E_ASN P N1_ASF RD_GSM V1_PAI3S C N1_NSF A1A_NSF VF2_FAI3S N3M_APN
Syr:27:25 the to throw stone into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing head he/she/it/same to throw and also, even, namely strike/plague deceitful to divide (apportion, separate, distribute) trauma
Syr:27:25 the (nom) while THROW-ing (nom) stone (acc) into (+acc) height (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) head (acc) him/it/same (gen) he/she/it-is-THROW-ing, you(sg)-are-being-THROW-ed (classical) and strike/plague (nom|voc) deceitful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-DIVIDE, you(sg)-will-be-DIVIDE-ed (classical) traumas (nom|acc|voc)
Syr:27:25 Syr_27:25_1 Syr_27:25_2 Syr_27:25_3 Syr_27:25_4 Syr_27:25_5 Syr_27:25_6 Syr_27:25_7 Syr_27:25_8 Syr_27:25_9 Syr_27:25_10 Syr_27:25_11 Syr_27:25_12 Syr_27:25_13 Syr_27:25_14
Syr:27:25 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:27:26 ὁ ὀρύσσων βόθρον εἰς αὐτὸν ἐμπεσεῖται, καὶ ὁ ἱστῶν παγίδα ἐν αὐτῇ ἁλώσεται.
Syr:27:26 Whoso diggeth a pit shall fall therein: and he that setteth a trap shall be taken therein. (Sirach 27:26 Brenton)
Syr:27:26 Ten, kto kopie dół, sam w niego wpadnie, a kto zastawia sidła, sam w nie zostanie schwytany. (Syr 27:26 BT_4)
Syr:27:26 ὀρύσσων βόθρον εἰς αὐτὸν ἐμπεσεῖται, καὶ ἱστῶν παγίδα ἐν αὐτῇ ἁλώσεται.
Syr:27:26 ὁ ἡ τό ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-)   εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό ἱστάνω/ἱστάω (by-form of ἵστημι) (ισταν-/ιστ(α)-, -, -, -, -, -); οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -)
Syr:27:26 By kopać/żłobak Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By spadać I też, nawet, mianowicie By stać; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Pułapka {Trap} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By chwytać
Syr:27:26 o( o)ru/ssOn bo/Tron ei)s au)to\n e)mpesei=tai, kai\ o( i(stO=n pagi/da e)n au)tE=| a(lO/setai.
Syr:27:26 ho oryssOn boTron eis auton empeseitai, kai ho histOn pagida en autE halOsetai.
Syr:27:26 RA_NSM V1_PAPNSM N2_ASM P RD_ASM VF_FAI3S C RA_NSM V6_PAPNSM N3D_ASF P RD_DSF VF_FMI3S
Syr:27:26 the to dig/gouge ć into (+acc) he/she/it/same to fall and also, even, namely the to stand; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with trap in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to catch
Syr:27:26 the (nom) while DIG/GOUGE-ing (nom)   into (+acc) him/it/same (acc) he/she/it-will-be-FALL-ed and the (nom) I-was-STand-ing, they-were-STand-ing, while STand-ing (nom, nom|acc|voc, voc); let-them-be-PERCEIVE-ing! (classical) trap (acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) he/she/it-will-be-CATCH-ed
Syr:27:26 Syr_27:26_1 Syr_27:26_2 Syr_27:26_3 Syr_27:26_4 Syr_27:26_5 Syr_27:26_6 Syr_27:26_7 Syr_27:26_8 Syr_27:26_9 Syr_27:26_10 Syr_27:26_11 Syr_27:26_12 Syr_27:26_13
Syr:27:26 x x x x x x x x x x x x x
Syr:27:27 ὁ ποιῶν πονηρά, εἰς αὐτὸν κυλισθήσεται, καὶ οὐ μὴ ἐπιγνῷ πόθεν ἥκει αὐτῷ.
Syr:27:27 He that worketh mischief, it shall fall upon him, and he shall not know whence it cometh. (Sirach 27:27 Brenton)
Syr:27:27 Kto źle czyni, na tego spadnie zło, a nawet nie pozna, skąd na niego przyjdzie. (Syr 27:27 BT_4)
Syr:27:27 ποιῶν πονηρά, εἰς αὐτὸν κυλισθήσεται, καὶ οὐ μὴ ἐπιγνῷ πόθεν ἥκει αὐτῷ.
Syr:27:27 ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πονηρός -ά -όν εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό κυλίω (κυλι-, -, κυλι·σ-, -, -, κυλισ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:27:27 Jaki rodzaj; by czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By toczyć się ???????????? Rolka, rolka, czołgają się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Skąd; by pić By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. On/ona/to/to samo
Syr:27:27 o( poiO=n ponEra/, ei)s au)to\n kulisTE/setai, kai\ ou) mE\ e)pignO=| po/Ten E(/kei au)tO=|.
Syr:27:27 ho poiOn ponEra, eis auton kylisTEsetai, kai u mE epignO poTen hEkei autO.
Syr:27:27 RA_NSM V2_PAPNSM A1A_APN P RD_ASM VS_FPI3S C D D VZ_AAS3S D V1_PAI3S RD_DSM
Syr:27:27 the what kind; to do/make wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος into (+acc) he/she/it/same to roll κυλίωεκυλειε trundle, truckle, grovel and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to recognize insight, consciousnes from where; to drink to have come I have come. I have arrived. he/she/it/same
Syr:27:27 the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) into (+acc) him/it/same (acc) he/she/it-will-be-TO ROLL-ed and not not he/she/it-should-RECOGNIZE from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed him/it/same (dat)
Syr:27:27 Syr_27:27_1 Syr_27:27_2 Syr_27:27_3 Syr_27:27_4 Syr_27:27_5 Syr_27:27_6 Syr_27:27_7 Syr_27:27_8 Syr_27:27_9 Syr_27:27_10 Syr_27:27_11 Syr_27:27_12 Syr_27:27_13
Syr:27:27 x x x x x x x x x x x x x
Syr:27:28 ἐμπαιγμὸς καὶ ὀνειδισμὸς ὑπερηφάνῳ, καὶ ἡ ἐκδίκησις ὡς λέων ἐνεδρεύσει αὐτόν.
Syr:27:28 Mockery and reproach are from the proud; but vengeance, as a lion, shall lie in wait for them. (Sirach 27:28 Brenton)
Syr:27:28 Drwiny i obelgi są dla pyszałka, a pomsta jak lew czyha na niego. (Syr 27:28 BT_4)
Syr:27:28 ἐμπαιγμὸς καὶ ὀνειδισμὸς ὑπερηφάνῳ, καὶ ἐκδίκησις ὡς λέων ἐνεδρεύσει αὐτόν.
Syr:27:28 ἐμ·παιγμός, -οῦ, ὁ καί ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ὑπερή·φανος -ον καί ὁ ἡ τό ἐκδίκησις, -εως, ἡ ὡς λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:27:28 Pogarda I też, nawet, mianowicie Obrażaj Dumny I też, nawet, mianowicie Zemsta Jak/jak Lew By czatować On/ona/to/to samo
Syr:27:28 e)mpaigmo\s kai\ o)neidismo\s u(perEfa/nO|, kai\ E( e)kdi/kEsis O(s le/On e)nedreu/sei au)to/n.
Syr:27:28 empaigmos kai oneidismos hyperEfanO, kai hE ekdikEsis hOs leOn enedreusei auton.
Syr:27:28 N2_NSM C N2_NSM A1B_DSM C RA_NSF N3I_NSF C N3W_NSM VF_FAI3S RD_ASM
Syr:27:28 scorn and also, even, namely insult proud and also, even, namely the vengeance as/like lion to lie in wait he/she/it/same
Syr:27:28 scorn (nom) and insult (nom) proud ([Adj] dat) and the (nom) vengeance (nom) as/like lion (nom) he/she/it-will-LIE-IN-WAIT, you(sg)-will-be-LIE-ed-IN-WAIT (classical) him/it/same (acc)
Syr:27:28 Syr_27:28_1 Syr_27:28_2 Syr_27:28_3 Syr_27:28_4 Syr_27:28_5 Syr_27:28_6 Syr_27:28_7 Syr_27:28_8 Syr_27:28_9 Syr_27:28_10 Syr_27:28_11
Syr:27:28 x x x x x x x x x x x
Syr:27:29 παγίδι ἁλώσονται οἱ εὐφραινόμενοι πτώσει εὐσεβῶν, καὶ ὀδύνη καταναλώσει αὐτοὺς πρὸ τοῦ θανάτου αὐτῶν.
Syr:27:29 They that rejoice at the fall of the righteous shall be taken in the snare; and anguish shall consume them before they die. (Sirach 27:29 Brenton)
Syr:27:29 W sidła dali się schwytać ci, którzy się cieszą z upadku bogobojnych, i ogarnie ich boleść jeszcze przed śmiercią. (Syr 27:29 BT_4)
Syr:27:29 παγίδι ἁλώσονται οἱ εὐφραινόμενοι πτώσει εὐσεβῶν, καὶ ὀδύνη καταναλώσει αὐτοὺς πρὸ τοῦ θανάτου αὐτῶν.
Syr:27:29 παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) πτῶσις, -εως, ἡ εὐ·σεβής -ές; εὐ·σεβέω (ευσεβ(ε)-, ευσεβη·σ-, ευσεβη·σ-, -, -, -) καί ὀδύνη, -ης, ἡ κατ·αν·αλίσκω (καταν+αλισκ-, καταν+αλω·σ-, καταν+αλω·σ-, -, -, καταν+αλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρό ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:27:29 Pułapka {Trap} By chwytać By celebrować/bądź wesoły Spadaj Pobożny; by czcić I też, nawet, mianowicie Ból By zużywać się zupełnie niszcz; zużywaj On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Śmierć; by zgładzać On/ona/to/to samo
Syr:27:29 pagi/di a(lO/sontai oi( eu)fraino/menoi ptO/sei eu)sebO=n, kai\ o)du/nE katanalO/sei au)tou\s pro\ tou= Tana/tou au)tO=n.
Syr:27:29 pagidi halOsontai hoi eufrainomenoi ptOsei eusebOn, kai odynE katanalOsei autus pro tu Tanatu autOn.
Syr:27:29 N3D_DSF VF_FMI3P RA_NPM V1_PMPNPM N3I_DSF A3H_GPM C N1_NSF VF_FAI3S RD_APM P RA_GSM N2_GSM RD_GPM
Syr:27:29 trap to catch the to celebrate/be merry fall devout; to revere and also, even, namely pain to consume utterly destroy; use up he/she/it/same before (+gen) the death; to put to death he/she/it/same
Syr:27:29 trap (dat) they-will-be-CATCH-ed the (nom) while being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (nom|voc) fall (dat) devout ([Adj] gen); while REVERE-ing (nom) and pain (nom|voc) he/she/it-will-CONSUME UTTERLY, you(sg)-will-be-CONSUME UTTERLY-ed (classical) them/same (acc) before (+gen) the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! them/same (gen)
Syr:27:29 Syr_27:29_1 Syr_27:29_2 Syr_27:29_3 Syr_27:29_4 Syr_27:29_5 Syr_27:29_6 Syr_27:29_7 Syr_27:29_8 Syr_27:29_9 Syr_27:29_10 Syr_27:29_11 Syr_27:29_12 Syr_27:29_13 Syr_27:29_14
Syr:27:29 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:27:30 Μῆνις καὶ ὀργή, καὶ ταῦτά ἐστιν βδελύγματα, καὶ ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς ἐγκρατὴς ἔσται αὐτῶν.
Syr:27:30 Malice and wrath, even these are abominations; and the sinful man shall have them both. (Sirach 27:30 Brenton)
Syr:27:30 Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik. (Syr 27:30 BT_4)
Syr:27:30 Μῆνις καὶ ὀργή, καὶ ταῦτά ἐστιν βδελύγματα, καὶ ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς ἐγκρατὴς ἔσται αὐτῶν.
Syr:27:30 μῆνις, -ιος, ἡ [LXX] καί ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βδέλυγμα[τ], -ατος, τό καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἁ·μαρτωλός -όν ἐγ·κρατής -ές εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:27:30 ??? I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Wstręt I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Grzeszny Samo-kontrolowany By być On/ona/to/to samo
Syr:27:30 *mE=nis kai\ o)rgE/, kai\ tau=ta/ e)stin bdelu/gmata, kai\ a)nE\r a(martOlo\s e)gkratE\s e)/stai au)tO=n.
Syr:27:30 mEnis kai orgE, kai tauta estin bdelygmata, kai anEr hamartOlos enkratEs estai autOn.
Syr:27:30 N3_NSF C N1_NSF D RD_NPN V9_PAI3S N3M_NPN C N3_NSM A1B_NSM A3H_NSM VF_FMI3S RD_GPN
Syr:27:30 ??? and also, even, namely wrath fume, anger, rage and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be abomination and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". sinful self-controlled to be he/she/it/same
Syr:27:30 ??? (nom) and wrath (nom|voc) and these (nom|acc) he/she/it-is abominations (nom|acc|voc) and man, husband (nom) sinful ([Adj] nom) self-controlled ([Adj] nom) he/she/it-will-be them/same (gen)
Syr:27:30 Syr_27:30_1 Syr_27:30_2 Syr_27:30_3 Syr_27:30_4 Syr_27:30_5 Syr_27:30_6 Syr_27:30_7 Syr_27:30_8 Syr_27:30_9 Syr_27:30_10 Syr_27:30_11 Syr_27:30_12 Syr_27:30_13
Syr:27:30 x x x x x x x x x x x x x