Syr:9:1 Μὴ ζήλου γυναῖκα τοῦ κόλπου σου μηδὲ διδάξῃς ἐπὶ σεαυτὸν παιδείαν πονηράν.
Syr:9:1 Be not jealous over the wife of thy bosom, and teach her not an evil lesson against thyself. (Sirach 9:1 Brenton)
Syr:9:1 Nie podejrzewaj swej żony, byś nie nauczył jej złego postępowania przeciw sobie. (Syr 9:1 BT_4)
Syr:9:1 Μὴ ζήλου γυναῖκα τοῦ κόλπου σου μηδὲ διδάξῃς ἐπὶ σεαυτὸν παιδείαν πονηράν.
Syr:9:1 μή ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό; ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐπί σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ παιδεία, -ας, ἡ πονηρός -ά -όν
Syr:9:1 Nie Gorliwości/ferwor; do gorliwości Kobiety/żona Łono serca Ty; twój/twój(sg) µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By uczyć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siebie Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Syr:9:1 *mE\ DZE/lou gunai=ka tou= ko/lpou sou mEde\ dida/XE|s e)pi\ seauto\n paidei/an ponEra/n.
Syr:9:1 mE DZElu gynaika tu kolpu su mEde didaXEs epi seauton paideian ponEran.
Syr:9:1 D V4_PAD2S N3K_ASF RA_GSM N2_GSM RP_GS C VA_AAS2S P RD_ASM N1A_ASF A1A_ASF
Syr:9:1 not zeal/fervor; to zeal woman/wife the bosom of the heart you; your/yours(sg) μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to teach upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing yourself chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Syr:9:1 not zeal/fervor (gen); be-you(sg)-ZEAL-ing!, be-you(sg)-being-ZEAL-ed! woman/wife (acc) the (gen) bosom (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-TEACH upon/over (+acc,+gen,+dat) yourself (acc) chastisement (acc) wicked ([Adj] acc)
Syr:9:1 Syr_9:1_1 Syr_9:1_2 Syr_9:1_3 Syr_9:1_4 Syr_9:1_5 Syr_9:1_6 Syr_9:1_7 Syr_9:1_8 Syr_9:1_9 Syr_9:1_10 Syr_9:1_11 Syr_9:1_12
Syr:9:1 x x x x x x x x x x x x
Syr:9:2 μὴ δῷς γυναικὶ τὴν ψυχήν σου ἐπιβῆναι αὐτὴν ἐπὶ τὴν ἰσχύν σου.
Syr:9:2 Give not thy soul unto a woman to set her foot upon thy substance. (Sirach 9:2 Brenton)
Syr:9:2 Nie zaprzedawaj kobiecie swej duszy, by się nie wyniosła nad twoją władzę. (Syr 9:2 BT_4)
Syr:9:2 μὴ δῷς γυναικὶ τὴν ψυχήν σου ἐπιβῆναι αὐτὴν ἐπὶ τὴν ἰσχύν σου.
Syr:9:2 μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:9:2 Nie By dawać Kobiety/żona Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Do ??? On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siła Ty; twój/twój(sg)
Syr:9:2 mE\ dO=|s gunaiki\ tE\n PSuCHE/n sou e)pibE=nai au)tE\n e)pi\ tE\n i)sCHu/n sou.
Syr:9:2 mE dOs gynaiki tEn PSyCHEn su epibEnai autEn epi tEn isCHyn su.
Syr:9:2 D VO_AAS2S N3K_DSF RA_ASF N1_ASF RP_GS VB_AAN RD_ASF P RA_ASF N3_ASF RP_GS
Syr:9:2 not to give woman/wife the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) to ??? he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the strength you; your/yours(sg)
Syr:9:2 not you(sg)-should-GIVE woman/wife (dat) the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-??? her/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) strength (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:9:2 Syr_9:2_1 Syr_9:2_2 Syr_9:2_3 Syr_9:2_4 Syr_9:2_5 Syr_9:2_6 Syr_9:2_7 Syr_9:2_8 Syr_9:2_9 Syr_9:2_10 Syr_9:2_11 Syr_9:2_12
Syr:9:2 x x x x x x x x x x x x
Syr:9:3 μὴ ὑπάντα γυναικὶ ἑταιριζομένῃ, μήποτε ἐμπέσῃς εἰς τὰς παγίδας αὐτῆς.
Syr:9:3 Meet not with an harlot, lest thou fall into her snares. (Sirach 9:3 Brenton)
Syr:9:3 Nie wychodź na spotkanie kobiety rozpustnej, byś nie wpadł w jej sidła. (Syr 9:3 BT_4)
Syr:9:3 μὴ ὑπάντα γυναικὶ ἑταιριζομένῃ, μήποτε ἐμπέσῃς εἰς τὰς παγίδας αὐτῆς.
Syr:9:3 μή ὑπ·αντάω (υπ+αντ(α)-, υπ+αντη·σ-, υπ+αντη·σ-, -, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   μήποτε (μή ποτέ) ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:9:3 Nie By spotykać się idź spotykać się Kobiety/żona Nigdy By spadać Do (+przyspieszenie) Pułapka {Trap} On/ona/to/to samo
Syr:9:3 mE\ u(pa/nta gunaiki\ e(tairiDZome/nE|, mE/pote e)mpe/sE|s ei)s ta\s pagi/das au)tE=s.
Syr:9:3 mE hypanta gynaiki hetairiDZomenE, mEpote empesEs eis tas pagidas autEs.
Syr:9:3 D V3_PAD2S N3K_DSF V1_PMPDSF D VA_AAS2S P RA_APF N3D_APF RD_GSF
Syr:9:3 not to meet go to meet woman/wife ć never to fall into (+acc) the trap he/she/it/same
Syr:9:3 not be-you(sg)-MEET-ing! woman/wife (dat)   never you(sg)-should-FALL into (+acc) the (acc) traps (acc) her/it/same (gen)
Syr:9:3 Syr_9:3_1 Syr_9:3_2 Syr_9:3_3 Syr_9:3_4 Syr_9:3_5 Syr_9:3_6 Syr_9:3_7 Syr_9:3_8 Syr_9:3_9 Syr_9:3_10
Syr:9:3 x x x x x x x x x x
Syr:9:4 μετὰ ψαλλούσης μὴ ἐνδελέχιζε, μήποτε ἁλῷς ἐν τοῖς ἐπιχειρήμασιν αὐτῆς.
Syr:9:4 Use not much the company of a woman that is a singer, lest thou be taken with her attempts. (Sirach 9:4 Brenton)
Syr:9:4 Nie wchodź w zażyłość ze śpiewaczką, by jej zamiary cię nie usidliły. (Syr 9:4 BT_4)
Syr:9:4 μετὰ ψαλλούσης μὴ ἐνδελέχιζε, μήποτε ἁλῷς ἐν τοῖς ἐπιχειρήμασιν αὐτῆς.
Syr:9:4 μετά ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) μή   μήποτε (μή ποτέ) ἅλως, -ω, ἡ [LXX], acc. -ων and -ω; ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:9:4 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By szarpać (instrument) Nie Nigdy Młócąca zboże podłoga; by chwytać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Syr:9:4 meta\ PSallou/sEs mE\ e)ndele/CHiDZe, mE/pote a(lO=|s e)n toi=s e)piCHeirE/masin au)tE=s.
Syr:9:4 meta PSallusEs mE endeleCHiDZe, mEpote halOs en tois epiCHeirEmasin autEs.
Syr:9:4 P V1_PAPGSF D V1_PAD2S D VZ_AAS2S P RA_DPN N3M_DPN RD_GSF
Syr:9:4 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing to pluck (an instrument) not ć never threshing floor; to catch in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same
Syr:9:4 after (+acc), with (+gen) while PLUCK-ing-(AN-INSTRUMENT) (gen) not   never threshing floors (dat); you(sg)-should-CATCH in/among/by (+dat) the (dat)   her/it/same (gen)
Syr:9:4 Syr_9:4_1 Syr_9:4_2 Syr_9:4_3 Syr_9:4_4 Syr_9:4_5 Syr_9:4_6 Syr_9:4_7 Syr_9:4_8 Syr_9:4_9 Syr_9:4_10
Syr:9:4 x x x x x x x x x x
Syr:9:5 παρθένον μὴ καταμάνθανε, μήποτε σκανδαλισθῇς ἐν τοῖς ἐπιτιμίοις αὐτῆς.
Syr:9:5 Gaze not on a maid, that thou fall not by those things that are precious in her. (Sirach 9:5 Brenton)
Syr:9:5 Nie wpatruj się w dziewicę, abyś przypadkiem nie wpadł w sidła kar z jej powodu. (Syr 9:5 BT_4)
Syr:9:5 παρθένον μὴ καταμάνθανε, μήποτε σκανδαλισθῇς ἐν τοῖς ἐπιτιμίοις αὐτῆς.
Syr:9:5 παρθένος, -ου, ἡ μή κατα·μανθάνω (κατα+μανθαν-, -, 2nd κατα+μαθ-, -, -, -) μήποτε (μή ποτέ) σκανδαλίζω (σκανδαλιζ-, -, σκανδαλι·σ-, -, -, σκανδαλισ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:9:5 Dziewiczy Nie By uczyć się przy dostawaniu się do, wiedz dookoła Nigdy Do gorszonej obrazy, przerażają, brzydzą; grzesz, znieważaj, obrażaj, powoduj potykać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Syr:9:5 parTe/non mE\ katama/nTane, mE/pote skandalisTE=|s e)n toi=s e)pitimi/ois au)tE=s.
Syr:9:5 parTenon mE katamanTane, mEpote skandalisTEs en tois epitimiois autEs.
Syr:9:5 N2_ASF D V1_PAD2S D VS_APS2S P RA_DPN N2N_DPN RD_GSF
Syr:9:5 virgin not to learn at getting into, know about never to scandalized outrage, horrify, disgust; offend, affront, insult, cause to stumble in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same
Syr:9:5 virgin (acc) not be-you(sg)-LEARN-ing! never you(sg)-should-be-SCandALIZED-ed in/among/by (+dat) the (dat)   her/it/same (gen)
Syr:9:5 Syr_9:5_1 Syr_9:5_2 Syr_9:5_3 Syr_9:5_4 Syr_9:5_5 Syr_9:5_6 Syr_9:5_7 Syr_9:5_8 Syr_9:5_9
Syr:9:5 x x x x x x x x x
Syr:9:6 μὴ δῷς πόρναις τὴν ψυχήν σου, ἵνα μὴ ἀπολέσῃς τὴν κληρονομίαν σου.
Syr:9:6 Give not thy soul unto harlots, that thou lose not thine inheritance. (Sirach 9:6 Brenton)
Syr:9:6 Nie oddawaj się nierządnicom, abyś nie stracił swego dziedzictwa. (Syr 9:6 BT_4)
Syr:9:6 μὴ δῷς πόρναις τὴν ψυχήν σου, ἵνα μὴ ἀπολέσῃς τὴν κληρονομίαν σου.
Syr:9:6 μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πόρνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα μή ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:9:6 Nie By dawać Prostytuuj Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) żeby / ażeby / bo Nie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Dziedzictwo Ty; twój/twój(sg)
Syr:9:6 mE\ dO=|s po/rnais tE\n PSuCHE/n sou, i(/na mE\ a)pole/sE|s tE\n klEronomi/an sou.
Syr:9:6 mE dOs pornais tEn PSyCHEn su, hina mE apolesEs tEn klEronomian su.
Syr:9:6 D VO_AAS2S N1_DPF RA_ASF N1_ASF RP_GS C D VA_AAS2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS
Syr:9:6 not to give prostitute the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the inheritance you; your/yours(sg)
Syr:9:6 not you(sg)-should-GIVE prostitutes (dat) the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because not you(sg)-should-LOSE/DESTROY the (acc) inheritance (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:9:6 Syr_9:6_1 Syr_9:6_2 Syr_9:6_3 Syr_9:6_4 Syr_9:6_5 Syr_9:6_6 Syr_9:6_7 Syr_9:6_8 Syr_9:6_9 Syr_9:6_10 Syr_9:6_11 Syr_9:6_12
Syr:9:6 x x x x x x x x x x x x
Syr:9:7 μὴ περιβλέπου ἐν ῥύμαις πόλεως καὶ ἐν ταῖς ἐρήμοις αὐτῆς μὴ πλανῶ.
Syr:9:7 Look not round about thee in the streets of the city, neither wander thou in the solitary place thereof. (Sirach 9:7 Brenton)
Syr:9:7 Nie rozglądaj się po ulicach miasta ani nie wałęsaj się po jego pustych zaułkach. (Syr 9:7 BT_4)
Syr:9:7 μὴ περιβλέπου ἐν ῥύμαις πόλεως καὶ ἐν ταῖς ἐρήμοις αὐτῆς μὴ πλανῶ.
Syr:9:7 μή περι·βλέπω (περι+βλεπ-, περι+βλεψ-, περι+βλεψ-, -, -, -) ἐν ῥύμη, -ης, ἡ πόλις, -εως, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μή πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-)
Syr:9:7 Nie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Aleja Miasto I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie; by leżeć odłogiem On/ona/to/to samo Nie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę]
Syr:9:7 mE\ perible/pou e)n r(u/mais po/leOs kai\ e)n tai=s e)rE/mois au)tE=s mE\ planO=.
Syr:9:7 mE periblepu en rymais poleOs kai en tais erEmois autEs mE planO.
Syr:9:7 D V1_PMD2S P N1_DPF N3I_GSF C P RA_DPF N2_DPF RD_GSF D V3_PMD2S
Syr:9:7 not to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among alley city and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness; to lay waste he/she/it/same not to wander/cause to stray [see planet]
Syr:9:7 not be-you(sg)-being-???-ed! in/among/by (+dat) alleies (dat) city (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat); you(sg)-are-LAY-ing-WASTE, you(sg)-should-be-LAY-ing-WASTE, you(sg)-happen-to-be-LAY-ing-WASTE (opt) her/it/same (gen) not I-am-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY, be-you(sg)-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY!, I-should-be-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY
Syr:9:7 Syr_9:7_1 Syr_9:7_2 Syr_9:7_3 Syr_9:7_4 Syr_9:7_5 Syr_9:7_6 Syr_9:7_7 Syr_9:7_8 Syr_9:7_9 Syr_9:7_10 Syr_9:7_11 Syr_9:7_12
Syr:9:7 x x x x x x x x x x x x
Syr:9:8 ἀπόστρεψον ὀφθαλμὸν ἀπὸ γυναικὸς εὐμόρφου καὶ μὴ καταμάνθανε κάλλος ἀλλότριον· ἐν κάλλει γυναικὸς πολλοὶ ἐπλανήθησαν, καὶ ἐκ τούτου φιλία ὡς πῦρ ἀνακαίεται.
Syr:9:8 Turn away thine eye from a beautiful woman, and look not upon another's beauty; for many have been deceived by the beauty of a woman; for herewith love is kindled as a fire. (Sirach 9:8 Brenton)
Syr:9:8 Odwróć oko od pięknej kobiety, a nie przyglądaj się obcej piękności: przez piękność kobiety wielu zeszło na złe drogi, przez nią bowiem miłość namiętna rozpala się jak ogień. (Syr 9:8 BT_4)
Syr:9:8 ἀπόστρεψον ὀφθαλμὸν ἀπὸ γυναικὸς εὐμόρφου καὶ μὴ καταμάνθανε κάλλος ἀλλότριον· ἐν κάλλει γυναικὸς πολλοὶ ἐπλανήθησαν, καὶ ἐκ τούτου φιλία ὡς πῦρ ἀνακαίεται.
Syr:9:8 ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἀπό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   καί μή κατα·μανθάνω (κατα+μανθαν-, -, 2nd κατα+μαθ-, -, -, -)   ἀλλότριος -ία -ον ἐν   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) καί ἐκ οὗτος αὕτη τοῦτο φιλία, -ας, ἡ ὡς πῦρ, -ρός, τό  
Syr:9:8 By odwracać się od Oko Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Nie By uczyć się przy dostawaniu się do, wiedz dookoła Innego/inni W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kobiety/żona Dużo By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Miłość Jak/jak Ogień
Syr:9:8 a)po/strePSon o)fTalmo\n a)po\ gunaiko\s eu)mo/rfou kai\ mE\ katama/nTane ka/llos a)llo/trion· e)n ka/llei gunaiko\s polloi\ e)planE/TEsan, kai\ e)k tou/tou fili/a O(s pu=r a)nakai/etai.
Syr:9:8 apostrePSon ofTalmon apo gynaikos eumorfu kai mE katamanTane kallos allotrion· en kallei gynaikos polloi eplanETEsan, kai ek tutu filia hOs pyr anakaietai.
Syr:9:8 VA_AAD2S N2_ASM P N3K_GSF A1B_GSF C D V1_PAD2S N3E_ASN A1A_ASN P N3E_DSN N3K_GSF A1_NPM VCI_API3P C P RD_GSN N1A_NSF C N3_ASN V1_PMI3S
Syr:9:8 to turn away from eye from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing woman/wife ć and also, even, namely not to learn at getting into, know about ć of another/others in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć woman/wife much to wander/cause to stray [see planet] and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] love as/like fire ć
Syr:9:8 do-TURN-you(sg)-AWAY-FROM!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) eye (acc) away from (+gen) woman/wife (gen)   and not be-you(sg)-LEARN-ing!   of another/others (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat)   woman/wife (gen) many (nom) they-were-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY and out of (+gen) this (gen) love (nom|voc) as/like fire (nom|acc|voc)  
Syr:9:8 Syr_9:8_1 Syr_9:8_2 Syr_9:8_3 Syr_9:8_4 Syr_9:8_5 Syr_9:8_6 Syr_9:8_7 Syr_9:8_8 Syr_9:8_9 Syr_9:8_10 Syr_9:8_11 Syr_9:8_12 Syr_9:8_13 Syr_9:8_14 Syr_9:8_15 Syr_9:8_16 Syr_9:8_17 Syr_9:8_18 Syr_9:8_19 Syr_9:8_20 Syr_9:8_21 Syr_9:8_22
Syr:9:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:9:9 μετὰ ὑπάνδρου γυναικὸς μὴ κάθου τὸ σύνολον καὶ μὴ συμβολοκοπήσῃς μετ’ αὐτῆς ἐν οἴνῳ, μήποτε ἐκκλίνῃ ἡ ψυχή σου ἐπ’ αὐτὴν καὶ τῷ πνεύματί σου ὀλίσθῃς εἰς ἀπώλειαν.
Syr:9:9 Sit not at all with another man's wife, nor sit down with her in thine arms, and spend not thy money with her at the wine; lest thine heart incline unto her, and so through thy desire thou fall into destruction. (Sirach 9:9 Brenton)
Syr:9:9 Z kobietą zamężną nigdy razem nie siadaj ani nie ucztuj z nią przy winie, aby przypadkiem twa dusza nie skłoniła się ku niej, byś przez swą namiętność nie potknął się aż do zagłady. (Syr 9:9 BT_4)
Syr:9:9 μετὰ ὑπάνδρου γυναικὸς μὴ κάθου τὸ σύνολον καὶ μὴ συμβολοκοπήσῃς μετ’ αὐτῆς ἐν οἴνῳ, μήποτε ἐκκλίνῃ ψυχή σου ἐπ’ αὐτὴν καὶ τῷ πνεύματί σου ὀλίσθῃς εἰς ἀπώλειαν.
Syr:9:9 μετά ὕπ·ανδρος -ον γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι μή κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί μή   μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν οἶνος, -ου, ὁ μήποτε (μή ποτέ) ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ
Syr:9:9 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym W stanie małżeńskim ?? Poniżej ?????? Człowiek, w podporządkowaniu do niego 1Ti 2:11 [dawaj się porównaj ??????? Podporządkowania podporządkowywanie] Kobiety/żona Nie By siedzieć; by umieszczać I też, nawet, mianowicie Nie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wino Nigdy By cofać się/unikaj Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie
Syr:9:9 meta\ u(pa/ndrou gunaiko\s mE\ ka/Tou to\ su/nolon kai\ mE\ sumbolokopE/sE|s met’ au)tE=s e)n oi)/nO|, mE/pote e)kkli/nE| E( PSuCHE/ sou e)p’ au)tE\n kai\ tO=| pneu/mati/ sou o)li/sTE|s ei)s a)pO/leian.
Syr:9:9 meta hypandru gynaikos mE kaTu to synolon kai mE symbolokopEsEs met’ autEs en oinO, mEpote ekklinE hE PSyCHE su ep’ autEn kai tO pneumati su olisTEs eis apOleian.
Syr:9:9 P A1B_GSF N3K_GSF D V1_PMD2S RA_ASN A1B_ASN C D VA_AAS2S P RD_GSF P N2_DSM D V1_PAS3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P RD_ASF C RA_DSN N3M_DSN RP_GS VA_AAS2S P N1A_ASF
Syr:9:9 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing in wedlock υπ under ανδρος a man, in subjection to him 1Ti 2:11 [compare υποταγη subjection subordination] woman/wife not to sit; to set the ć and also, even, namely not ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wine never to recoil/avoid the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind you; your/yours(sg) ć into (+acc) annihilation, destruction
Syr:9:9 after (+acc), with (+gen) in wedlock ([Adj] gen) woman/wife (gen) not be-you(sg)-being-SIT-ed!; be-you(sg)-SET-ed! the (nom|acc)   and not   after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) wine (dat) never you(sg)-are-being-RECOIL/AVOID-ed, he/she/it-should-be-RECOIL/AVOID-ing, you(sg)-should-be-being-RECOIL/AVOID-ed, you(sg)-will-be-RECOIL/AVOID-ed, he/she/it-should-RECOIL/AVOID, you(sg)-should-be-RECOIL/AVOID-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and the (dat) spirit (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   into (+acc) annihilation, destruction (acc)
Syr:9:9 Syr_9:9_1 Syr_9:9_2 Syr_9:9_3 Syr_9:9_4 Syr_9:9_5 Syr_9:9_6 Syr_9:9_7 Syr_9:9_8 Syr_9:9_9 Syr_9:9_10 Syr_9:9_11 Syr_9:9_12 Syr_9:9_13 Syr_9:9_14 Syr_9:9_15 Syr_9:9_16 Syr_9:9_17 Syr_9:9_18 Syr_9:9_19 Syr_9:9_20 Syr_9:9_21 Syr_9:9_22 Syr_9:9_23 Syr_9:9_24 Syr_9:9_25 Syr_9:9_26 Syr_9:9_27 Syr_9:9_28
Syr:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:9:10 Μὴ ἐγκαταλίπῃς φίλον ἀρχαῖον, ὁ γὰρ πρόσφατος οὐκ ἔστιν ἔφισος αὐτῷ· οἶνος νέος φίλος νέος· ἐὰν παλαιωθῇ, μετ’ εὐφροσύνης πίεσαι αὐτόν.
Syr:9:10 Forsake not an old friend; for the new is not comparable to him: a new friend is as new wine; when it is old, thou shalt drink it with pleasure. (Sirach 9:10 Brenton)
Syr:9:10 Nie porzucaj starego przyjaciela; nowego nie można postawić wyżej niego. Wino nowe, przyjaciel nowy - jeśli się zestarzeje - z przyjemnością wypijesz. (Syr 9:10 BT_4)
Syr:9:10 Μὴ ἐγκαταλίπῃς φίλον ἀρχαῖον, γὰρ πρόσφατος οὐκ ἔστιν ἔφισος αὐτῷ· οἶνος νέος φίλος νέος· ἐὰν παλαιωθῇ, μετ’ εὐφροσύνης πίεσαι αὐτόν.
Syr:9:10 μή ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) φίλος -η -ον ἀρχαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό γάρ πρόσ·φατος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   αὐτός αὐτή αὐτό οἶνος, -ου, ὁ νέος -α -ον φίλος -η -ον νέος -α -ον ἐάν (εἰ ἄν) παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) μετά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-); πιέζω (-, πιε·σ-, πιε·σ-, -, πεπιεσ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:9:10 Nie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Przyjaciela towarzysz Starożytny Dla odtąd, jak Ostatni (nowy, świeżo (ofiara), ostatnio) ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Wino Nowe/młode Przyjaciela towarzysz Nowe/młode Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By robić stary Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wesołość By pić; do ??? On/ona/to/to samo
Syr:9:10 *mE\ e)gkatali/pE|s fi/lon a)rCHai=on, o( ga\r pro/sfatos ou)k e)/stin e)/fisos au)tO=|· oi)=nos ne/os fi/los ne/os· e)a\n palaiOTE=|, met’ eu)frosu/nEs pi/esai au)to/n.
Syr:9:10 mE enkatalipEs filon arCHaion, ho gar prosfatos uk estin efisos autO· oinos neos filos neos· ean palaiOTE, met’ eufrosynEs piesai auton.
Syr:9:10 D VB_AAS2S A1_ASM A1A_ASM RA_NSM x A1B_NSM D V9_PAI3S A1_NSM RD_DSM N2_NSM A1A_NSM A1_NSM A1A_NSM C VC_APS3S P N1_GSF VF_FMI2S RD_ASM
Syr:9:10 not to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare friend companion ancient the for since, as recent (new, fresh (sacrifice), lately) οὐχ before rough breathing to be ć he/she/it/same wine new/young friend companion new/young if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to make old after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cheerfulness to drink; to ??? he/she/it/same
Syr:9:10 not you(sg)-should-GIVE UP friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) ancient ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) for recent ([Adj] nom) not he/she/it-is   him/it/same (dat) wine (nom) new/young ([Adj] nom) friend ([Adj] nom) new/young ([Adj] nom) if-ever he/she/it-should-be-MAKE-ed-OLD after (+acc), with (+gen) cheerfulness (gen) you(sg)-will-be-DRINK-ed; to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) him/it/same (acc)
Syr:9:10 Syr_9:10_1 Syr_9:10_2 Syr_9:10_3 Syr_9:10_4 Syr_9:10_5 Syr_9:10_6 Syr_9:10_7 Syr_9:10_8 Syr_9:10_9 Syr_9:10_10 Syr_9:10_11 Syr_9:10_12 Syr_9:10_13 Syr_9:10_14 Syr_9:10_15 Syr_9:10_16 Syr_9:10_17 Syr_9:10_18 Syr_9:10_19 Syr_9:10_20 Syr_9:10_21
Syr:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:9:11 μὴ ζηλώσῃς δόξαν ἁμαρτωλοῦ· οὐ γὰρ οἶδας τί ἔσται ἡ καταστροφὴ αὐτοῦ.
Syr:9:11 Envy not the glory of a sinner: for thou knowest not what shall be his end. (Sirach 9:11 Brenton)
Syr:9:11 Nie zazdrość chwały grzesznikowi, nie wiesz bowiem, jaka będzie jego zguba. (Syr 9:11 BT_4)
Syr:9:11 μὴ ζηλώσῃς δόξαν ἁμαρτωλοῦ· οὐ γὰρ οἶδας τί ἔσται καταστροφὴ αὐτοῦ.
Syr:9:11 μή ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἁ·μαρτωλός -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κατα·στροφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:9:11 Nie Do gorliwości Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Grzeszny ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Katastrofa On/ona/to/to samo
Syr:9:11 mE\ DZElO/sE|s do/Xan a(martOlou=· ou) ga\r oi)=das ti/ e)/stai E( katastrofE\ au)tou=.
Syr:9:11 mE DZElOsEs doXan hamartOlu· u gar oidas ti estai hE katastrofE autu.
Syr:9:11 D VA_AAS2S N1S_ASF A1B_GSM D x VX_XAI2S RI_ASN VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM
Syr:9:11 not to zeal glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to sinful οὐχ before rough breathing for since, as to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be the catastrophe he/she/it/same
Syr:9:11 not you(sg)-should-ZEAL glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) sinful ([Adj] gen) not for you(sg)-have-PERCEIVE-ed who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-be the (nom) catastrophe (nom|voc) him/it/same (gen)
Syr:9:11 Syr_9:11_1 Syr_9:11_2 Syr_9:11_3 Syr_9:11_4 Syr_9:11_5 Syr_9:11_6 Syr_9:11_7 Syr_9:11_8 Syr_9:11_9 Syr_9:11_10 Syr_9:11_11 Syr_9:11_12
Syr:9:11 x x x x x x x x x x x x
Syr:9:12 μὴ εὐδοκήσῃς ἐν εὐδοκίᾳ ἀσεβῶν· μνήσθητι ὅτι ἕως ᾅδου οὐ μὴ δικαιωθῶσιν.
Syr:9:12 Delight not in the thing that the ungodly have pleasure in; but remember they shall not go unpunished unto their grave. (Sirach 9:12 Brenton)
Syr:9:12 Nie miej upodobania w tym, co się podoba bezbożnym, pamiętaj, że nie będą usprawiedliwieni - aż do Otchłani. (Syr 9:12 BT_4)
Syr:9:12 μὴ εὐδοκήσῃς ἐν εὐδοκίᾳ ἀσεβῶν· μνήσθητι ὅτι ἕως ᾅδου οὐ μὴ δικαιωθῶσιν.
Syr:9:12 μή εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ἐν εὐ·δοκία, -ας, ἡ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅτι ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
Syr:9:12 Nie By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życzliwość Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By pamiętać/stawaj się uważającym z Ponieważ/tamto Aż; świtaj Hades; by śpiewać ??? Przed przydechem mocnym Nie By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy
Syr:9:12 mE\ eu)dokE/sE|s e)n eu)doki/a| a)sebO=n· mnE/sTEti o(/ti e(/Os a(/|dou ou) mE\ dikaiOTO=sin.
Syr:9:12 mE eudokEsEs en eudokia asebOn· mnEsTEti hoti heOs hadu u mE dikaiOTOsin.
Syr:9:12 D VA_AAS2S P N1A_DSF A3H_GPM VS_APD2S C P N1M_GSM D D VC_APS3P
Syr:9:12 not to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good will ungodly; to be impious commit sacrilege to remember/become mindful of because/that until; dawn Hades; to sing οὐχ before rough breathing not to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous
Syr:9:12 not you(sg)-should-THINK-WELL in/among/by (+dat) good will (dat) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! because/that until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! not not they-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ed
Syr:9:12 Syr_9:12_1 Syr_9:12_2 Syr_9:12_3 Syr_9:12_4 Syr_9:12_5 Syr_9:12_6 Syr_9:12_7 Syr_9:12_8 Syr_9:12_9 Syr_9:12_10 Syr_9:12_11 Syr_9:12_12
Syr:9:12 x x x x x x x x x x x x
Syr:9:13 μακρὰν ἄπεχε ἀπὸ ἀνθρώπου, ὃς ἔχει ἐξουσίαν τοῦ φονεύειν, καὶ οὐ μὴ ὑποπτεύσῃς φόβον θανάτου· κἂν προσέλθῃς, μὴ πλημμελήσῃς, ἵνα μὴ ἀφέληται τὴν ζωήν σου· ἐπίγνωθι ὅτι ἐν μέσῳ παγίδων διαβαίνεις καὶ ἐπὶ ἐπάλξεων πόλεως περιπατεῖς.
Syr:9:13 Keep thee far from the man that hath power to kill; so shalt thou not doubt the fear of death: and if thou come unto him, make no fault, lest he take away thy life presently: remember that thou goest in the midst of snares, and that thou walkest upon the battlements of the city. (Sirach 9:13 Brenton)
Syr:9:13 Daleko bądź od człowieka, co ma władzę zabijania, a nie doznasz obawy śmierci, a jeśli się doń zbliżysz, nie popełniaj zdrożności, by nie odebrał ci życia. Pamiętaj, że chodzisz wśród sideł i na krawędzi murów miasta się przechadzasz. (Syr 9:13 BT_4)
Syr:9:13 μακρὰν ἄπεχε ἀπὸ ἀνθρώπου, ὃς ἔχει ἐξουσίαν τοῦ φονεύειν, καὶ οὐ μὴ ὑποπτεύσῃς φόβον θανάτου· κἂν προσέλθῃς, μὴ πλημμελήσῃς, ἵνα μὴ ἀφέληται τὴν ζωήν σου· ἐπίγνωθι ὅτι ἐν μέσῳ παγίδων διαβαίνεις καὶ ἐπὶ ἐπάλξεων πόλεως περιπατεῖς.
Syr:9:13 μακράν; μακρός -ά -όν ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   φόβος, -ου, ὁ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) κἄν (καὶ ἄν or καὶ ἐάν) προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) μή πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -) ἵνα μή ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὅτι ἐν μέσος -η -ον παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) καί ἐπί   πόλις, -εως, ἡ περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -)
Syr:9:13 Daleko; daleko [zobacz makro] By powstrzymywać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Kto/, który/, który By mieć Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} By mordować I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Obawa [zobacz fobię] Śmierć; by zgładzać I/też (jeżeli) kiedykolwiek By nadchodzić Nie By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę} żeby / ażeby / bo Nie By pozbawiać Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty; twój/twój(sg) By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Pułapka {Trap} By przechodzić I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto By chodzić
Syr:9:13 makra\n a)/peCHe a)po\ a)nTrO/pou, o(\s e)/CHei e)Xousi/an tou= foneu/ein, kai\ ou) mE\ u(popteu/sE|s fo/bon Tana/tou· ka)/n prose/lTE|s, mE\ plEmmelE/sE|s, i(/na mE\ a)fe/lEtai tE\n DZOE/n sou· e)pi/gnOTi o(/ti e)n me/sO| pagi/dOn diabai/neis kai\ e)pi\ e)pa/lXeOn po/leOs peripatei=s.
Syr:9:13 makran apeCHe apo anTrOpu, hos eCHei eXusian tu foneuein, kai u mE hypopteusEs fobon Tanatu· kan proselTEs, mE plEmmelEsEs, hina mE afelEtai tEn DZOEn su· epignOTi hoti en mesO pagidOn diabaineis kai epi epalXeOn poleOs peripateis.
Syr:9:13 D V1_PAD2S P N2_GSM RR_NSM V1_PAI3S N1A_ASF RA_GSN V1_PAN C D D VA_AAS2S N2_ASM N2_GSM C+X VB_AAS2S D VA_AAS2S C D VB_AMS3S RA_ASF N1_ASF RP_GS VZ_AAD2S C P A1_DSN N3D_GPF V1_PAI2S C P N3I_GPF N3I_GSF V2_PAI2S
Syr:9:13 far; far [see macro] to abstain from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human who/whom/which to have authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence the to murder and also, even, namely οὐχ before rough breathing not ć fear [see phobia] death; to put to death and/also (if) ever to approach not to hit wrong note so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to deprive the life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg) to recognize insight, consciousnes because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle trap to cross over and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć city to walk
Syr:9:13 far; far ([Adj] acc) be-you(sg)-ABSTAIN-ing! away from (+gen) human (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) authority (acc) the (gen) to-be-MURDER-ing and not not   fear (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! and/also (if) ever you(sg)-should-APPROACH not you(sg)-should-HIT-WRONG-NOTE so that / in order to /because not he/she/it-should-be-DEPRIVE-ed the (acc) life (acc); alive ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-RECOGNIZE-you(sg)! because/that in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) traps (gen) you(sg)-are-CROSS-ing-OVER and upon/over (+acc,+gen,+dat)   city (gen) you(sg)-are-WALK-ing
Syr:9:13 Syr_9:13_1 Syr_9:13_2 Syr_9:13_3 Syr_9:13_4 Syr_9:13_5 Syr_9:13_6 Syr_9:13_7 Syr_9:13_8 Syr_9:13_9 Syr_9:13_10 Syr_9:13_11 Syr_9:13_12 Syr_9:13_13 Syr_9:13_14 Syr_9:13_15 Syr_9:13_16 Syr_9:13_17 Syr_9:13_18 Syr_9:13_19 Syr_9:13_20 Syr_9:13_21 Syr_9:13_22 Syr_9:13_23 Syr_9:13_24 Syr_9:13_25 Syr_9:13_26 Syr_9:13_27 Syr_9:13_28 Syr_9:13_29 Syr_9:13_30 Syr_9:13_31 Syr_9:13_32 Syr_9:13_33 Syr_9:13_34 Syr_9:13_35 Syr_9:13_36
Syr:9:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:9:14 κατὰ τὴν ἰσχύν σου στόχασαι τοὺς πλησίον καὶ μετὰ σοφῶν συμβουλεύου.
Syr:9:14 As near as thou canst, guess at thy neighbour, and consult with the wise. (Sirach 9:14 Brenton)
Syr:9:14 Według możności staraj się zyskiwać życzliwość bliźnich, a naradzaj się z mądrymi! (Syr 9:14 BT_4)
Syr:9:14 κατὰ τὴν ἰσχύν σου στόχασαι τοὺς πλησίον καὶ μετὰ σοφῶν συμβουλεύου.
Syr:9:14 κατά ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί μετά σοφός -ή -όν συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -)
Syr:9:14 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Siła Ty; twój/twój(sg) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Mądry Do rady
Syr:9:14 kata\ tE\n i)sCHu/n sou sto/CHasai tou\s plEsi/on kai\ meta\ sofO=n sumbouleu/ou.
Syr:9:14 kata tEn isCHyn su stoCHasai tus plEsion kai meta sofOn symbuleuu.
Syr:9:14 P RA_ASF N3_ASF RP_GS VA_AMD2S RA_APM D C P A1_GPM V1_PMD2S
Syr:9:14 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the strength you; your/yours(sg) ć the neighbor one near, close to; near and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing wise to council
Syr:9:14 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) strength (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and after (+acc), with (+gen) wise ([Adj] gen) be-you(sg)-being-COUNCIL-ed!
Syr:9:14 Syr_9:14_1 Syr_9:14_2 Syr_9:14_3 Syr_9:14_4 Syr_9:14_5 Syr_9:14_6 Syr_9:14_7 Syr_9:14_8 Syr_9:14_9 Syr_9:14_10 Syr_9:14_11
Syr:9:14 x x x x x x x x x x x
Syr:9:15 μετὰ συνετῶν ἔστω ὁ διαλογισμός σου καὶ πᾶσα διήγησίς σου ἐν νόμῳ ὑψίστου.
Syr:9:15 Let thy talk be with the wise, and all thy communication in the law of the most High. (Sirach 9:15 Brenton)
Syr:9:15 Wiedź rozmowę z rozumnymi, a każda przemowa twoja niech będzie o Prawie Najwyższego. (Syr 9:15 BT_4)
Syr:9:15 μετὰ συνετῶν ἔστω διαλογισμός σου καὶ πᾶσα διήγησίς σου ἐν νόμῳ ὑψίστου.
Syr:9:15 μετά συν·ετός -ή -όν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δια·λογισμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δι·ήγησις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν νόμος, -ου, ὁ ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Syr:9:15 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym insightful/bystry By powodować stać; by być Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gawędziarski Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Najwyższy
Syr:9:15 meta\ sunetO=n e)/stO o( dialogismo/s sou kai\ pa=sa diE/gEsi/s sou e)n no/mO| u(PSi/stou.
Syr:9:15 meta synetOn estO ho dialogismos su kai pasa diEgEsis su en nomO hyPSistu.
Syr:9:15 P A1_GPM V9_PAD3S RA_NSM N2_NSM RP_GS C A1S_NSF N3I_NSF RP_GS P N2_DSM A1_GSM
Syr:9:15 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing insightful/discerning to cause to stand; to be the contemplation meditation, think, consideration, dispute you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of narrative you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among law highest
Syr:9:15 after (+acc), with (+gen) insightful/discerning ([Adj] gen) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! the (nom) contemplation (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and every (nom|voc) narrative (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) law (dat) highest ([Adj] gen)
Syr:9:15 Syr_9:15_1 Syr_9:15_2 Syr_9:15_3 Syr_9:15_4 Syr_9:15_5 Syr_9:15_6 Syr_9:15_7 Syr_9:15_8 Syr_9:15_9 Syr_9:15_10 Syr_9:15_11 Syr_9:15_12 Syr_9:15_13
Syr:9:15 x x x x x x x x x x x x x
Syr:9:16 ἄνδρες δίκαιοι ἔστωσαν σύνδειπνοί σου, καὶ ἐν φόβῳ κυρίου ἔστω τὸ καύχημά σου.
Syr:9:16 And let just men eat and drink with thee; and let thy glorying be in the fear of the Lord. (Sirach 9:16 Brenton)
Syr:9:16 Mężowie sprawiedliwi niech będą twoimi współbiesiadnikami, a w bojaźni Pańskiej niech będzie twoja radość! (Syr 9:16 BT_4)
Syr:9:16 ἄνδρες δίκαιοι ἔστωσαν σύνδειπνοί σου, καὶ ἐν φόβῳ κυρίου ἔστω τὸ καύχημά σου.
Syr:9:16 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καύχημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:9:16 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By powodować stać; by być Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By powodować stać; by być Chwal się (chwal się, chełp się, ) Ty; twój/twój(sg)
Syr:9:16 a)/ndres di/kaioi e)/stOsan su/ndeipnoi/ sou, kai\ e)n fo/bO| kuri/ou e)/stO to\ kau/CHEma/ sou.
Syr:9:16 andres dikaioi estOsan syndeipnoi su, kai en fobO kyriu estO to kauCHEma su.
Syr:9:16 N3_NPM A1A_NPM V9_PAD3P N2_NPM RP_GS C P N2_DSM N2_GSM V9_PAD3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS
Syr:9:16 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to cause to stand; to be ć you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cause to stand; to be the boast (vaunt, brag, ) you; your/yours(sg)
Syr:9:16 men, husbands (nom|voc) just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) having CAUSE-ed-TO-STand (acc); let-them-be!   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) fear (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! the (nom|acc) boast (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:9:16 Syr_9:16_1 Syr_9:16_2 Syr_9:16_3 Syr_9:16_4 Syr_9:16_5 Syr_9:16_6 Syr_9:16_7 Syr_9:16_8 Syr_9:16_9 Syr_9:16_10 Syr_9:16_11 Syr_9:16_12 Syr_9:16_13
Syr:9:16 x x x x x x x x x x x x x
Syr:9:17 ἐν χειρὶ τεχνιτῶν ἔργον ἐπαινεσθήσεται, καὶ ὁ ἡγούμενος λαοῦ σοφὸς ἐν λόγῳ αὐτοῦ.
Syr:9:17 For the hand of the artificer the work shall be commended: and the wise ruler of the people for his speech. (Sirach 9:17 Brenton)
Syr:9:17 Ręka rzemieślników czyni dzieło godne pochwały, a rządca ludu okaże mądrość przez swoją mowę. (Syr 9:17 BT_4)
Syr:9:17 ἐν χειρὶ τεχνιτῶν ἔργον ἐπαινεσθήσεται, καὶ ἡγούμενος λαοῦ σοφὸς ἐν λόγῳ αὐτοῦ.
Syr:9:17 ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν τεχνίτης, -ου, ὁ ἔργον, -ου, τό ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) καί ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) λαός, -οῦ, ὁ σοφός -ή -όν ἐν λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:9:17 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Projektant Praca By chwalić I też, nawet, mianowicie By uważać Ludzie Mądry W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo
Syr:9:17 e)n CHeiri\ teCHnitO=n e)/rgon e)painesTE/setai, kai\ o( E(gou/menos laou= sofo\s e)n lo/gO| au)tou=.
Syr:9:17 en CHeiri teCHnitOn ergon epainesTEsetai, kai ho hEgumenos lau sofos en logO autu.
Syr:9:17 P N3_DSF N1M_GPM N2N_NSN VS_FPI3S C RA_NSM V2_PMPNSM N2_GSM A1_NSM P N2_DSM RD_GSM
Syr:9:17 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand designer work to praise and also, even, namely the to deem people wise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same
Syr:9:17 in/among/by (+dat) hand (dat) designers (gen) work (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-PRAISE-ed and the (nom) while being-DEEM-ed (nom) people (gen) wise ([Adj] nom) in/among/by (+dat) word (dat) him/it/same (gen)
Syr:9:17 Syr_9:17_1 Syr_9:17_2 Syr_9:17_3 Syr_9:17_4 Syr_9:17_5 Syr_9:17_6 Syr_9:17_7 Syr_9:17_8 Syr_9:17_9 Syr_9:17_10 Syr_9:17_11 Syr_9:17_12 Syr_9:17_13
Syr:9:17 x x x x x x x x x x x x x
Syr:9:18 φοβερὸς ἐν πόλει αὐτοῦ ἀνὴρ γλωσσώδης, καὶ ὁ προπετὴς ἐν λόγῳ αὐτοῦ μισηθήσεται.
Syr:9:18 A man of an ill tongue is dangerous in his city; and he that is rash in his talk shall be hated. (Sirach 9:18 Brenton)
Syr:9:18 Będą się bali w mieście człowieka, co umie władać językiem, a porywczy w mowie ściągnie na siebie nienawiść. (Syr 9:18 BT_4)
Syr:9:18 φοβερὸς ἐν πόλει αὐτοῦ ἀνὴρ γλωσσώδης, καὶ προπετὴς ἐν λόγῳ αὐτοῦ μισηθήσεται.
Syr:9:18 φοβερός -ά -όν ἐν πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί ὁ ἡ τό προ·πετής -ές, gen. sg. -οῦς ἐν λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-)
Syr:9:18 Przestraszanie (przerażanie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Spadanie naprzód W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt
Syr:9:18 fobero\s e)n po/lei au)tou= a)nE\r glOssO/dEs, kai\ o( propetE\s e)n lo/gO| au)tou= misETE/setai.
Syr:9:18 foberos en polei autu anEr glOssOdEs, kai ho propetEs en logO autu misETEsetai.
Syr:9:18 A1A_NSM P N3I_DSF RD_GSM N3_NSM A3H_NSM C RA_NSM A3H_NSM P N2_DSM RD_GSM VC_FPI3S
Syr:9:18 frightening (terrifying) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely the falling forward in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same to destest dislike, detest, hate, abominate
Syr:9:18 frightening ([Adj] nom) in/among/by (+dat) city (dat) him/it/same (gen) man, husband (nom)   and the (nom) falling forward ([Adj] nom) in/among/by (+dat) word (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-DESTEST-ed
Syr:9:18 Syr_9:18_1 Syr_9:18_2 Syr_9:18_3 Syr_9:18_4 Syr_9:18_5 Syr_9:18_6 Syr_9:18_7 Syr_9:18_8 Syr_9:18_9 Syr_9:18_10 Syr_9:18_11 Syr_9:18_12 Syr_9:18_13
Syr:9:18 x x x x x x x x x x x x x