Syr:10:1 Κριτὴς σοφὸς παιδεύσει τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἡγεμονία συνετοῦ τεταγμένη ἔσται.
Syr:10:1 A wise judge will instruct his people; and the government of a prudent man is well ordered. (Sirach 10:1 Brenton)
Syr:10:1 Mądry władca dobrze swój lud poprowadzi, a rządy rozumnego będą dobrze uporządkowane. (Syr 10:1 BT_4)
Syr:10:1 Κριτὴς σοφὸς παιδεύσει τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἡγεμονία συνετοῦ τεταγμένη ἔσται.
Syr:10:1 κριτής, -οῦ, ὁ σοφός -ή -όν παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἡγεμονία, -ας, ἡ συν·ετός -ή -όν τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Syr:10:1 Sądź [zobacz krytyka] Mądry Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Księstwo panowało albo panowało wszędzie {skończony} przez Księcia insightful/bystry By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład By być
Syr:10:1 *kritE\s sofo\s paideu/sei to\n lao\n au)tou=, kai\ E(gemoni/a sunetou= tetagme/nE e)/stai.
Syr:10:1 kritEs sofos paideusei ton laon autu, kai hEgemonia synetu tetagmenE estai.
Syr:10:1 N1M_NSM A1_NSM VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C N1A_NSF A1_GSM VK_XMPNSF VF_FMI3S
Syr:10:1 judge [see critic] wise to chastened correct, discipline, train, teach, educate, the people he/she/it/same and also, even, namely principality ruled or reigned over by a Prince insightful/discerning to order category, grade, class, trim, orderliness to be
Syr:10:1 judge (nom) wise ([Adj] nom) he/she/it-will-CHASTENED, you(sg)-will-be-CHASTENED-ed (classical) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) and principality (nom|voc) insightful/discerning ([Adj] gen) having-been-ORDER-ed (nom|voc) he/she/it-will-be
Syr:10:1 Syr_10:1_1 Syr_10:1_2 Syr_10:1_3 Syr_10:1_4 Syr_10:1_5 Syr_10:1_6 Syr_10:1_7 Syr_10:1_8 Syr_10:1_9 Syr_10:1_10 Syr_10:1_11
Syr:10:1 x x x x x x x x x x x
Syr:10:2 κατὰ τὸν κριτὴν τοῦ λαοῦ οὕτως καὶ οἱ λειτουργοὶ αὐτοῦ, καὶ κατὰ τὸν ἡγούμενον τῆς πόλεως πάντες οἱ κατοικοῦντες αὐτήν.
Syr:10:2 As the judge of the people is himself, so are his officers; and what manner of man the ruler of the city is, such are all they that dwell therein. (Sirach 10:2 Brenton)
Syr:10:2 Jaki władca ludu, tacy i jego ministrowie, jaki władca miasta, tacy i jego mieszkańcy. (Syr 10:2 BT_4)
Syr:10:2 κατὰ τὸν κριτὴν τοῦ λαοῦ οὕτως καὶ οἱ λειτουργοὶ αὐτοῦ, καὶ κατὰ τὸν ἡγούμενον τῆς πόλεως πάντες οἱ κατοικοῦντες αὐτήν.
Syr:10:2 κατά ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὕτως/οὕτω καί ὁ ἡ τό λειτουργός, -οῦ, ὁ; λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:10:2 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Sądź [zobacz krytyka] Ludzie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Publiczny funkcjonariusza urzędnik państwowy, służący, towarzyszący przy ofiarach, akolita, ministrant; by pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym By uważać Miasto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo
Syr:10:2 kata\ to\n kritE\n tou= laou= ou(/tOs kai\ oi( leitourgoi\ au)tou=, kai\ kata\ to\n E(gou/menon tE=s po/leOs pa/ntes oi( katoikou=ntes au)tE/n.
Syr:10:2 kata ton kritEn tu lau hutOs kai hoi leiturgoi autu, kai kata ton hEgumenon tEs poleOs pantes hoi katoikuntes autEn.
Syr:10:2 P RA_ASM N1M_ASM RA_GSM N2_GSM D D RA_NPM N2_NPM RD_GSM C P RA_ASM V2_PMPASM RA_GSF N3I_GSF A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RD_ASF
Syr:10:2 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the judge [see critic] the people thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely the public functionary public servant, servant, attendant at sacrifices, acolyte, altar boy; to officiate [see liturgy, liturgist] he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the to deem the city every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) he/she/it/same
Syr:10:2 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) judge (acc) the (gen) people (gen) thusly/like this and the (nom) functionaries (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-OFFICIATE-ing (opt) him/it/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) the (gen) city (gen) all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) her/it/same (acc)
Syr:10:2 Syr_10:2_1 Syr_10:2_2 Syr_10:2_3 Syr_10:2_4 Syr_10:2_5 Syr_10:2_6 Syr_10:2_7 Syr_10:2_8 Syr_10:2_9 Syr_10:2_10 Syr_10:2_11 Syr_10:2_12 Syr_10:2_13 Syr_10:2_14 Syr_10:2_15 Syr_10:2_16 Syr_10:2_17 Syr_10:2_18 Syr_10:2_19 Syr_10:2_20
Syr:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:10:3 βασιλεὺς ἀπαίδευτος ἀπολεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ πόλις οἰκισθήσεται ἐν συνέσει δυναστῶν.
Syr:10:3 An unwise king destroyeth his people; but through the prudence of them which are in authority the city shall be inhabited. (Sirach 10:3 Brenton)
Syr:10:3 Król bez nauki zgubi swój lud, a mądrość władców zbuduje miasto. (Syr 10:3 BT_4)
Syr:10:3 βασιλεὺς ἀπαίδευτος ἀπολεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ πόλις οἰκισθήσεται ἐν συνέσει δυναστῶν.
Syr:10:3 βασιλεύς, -έως, ὁ ἀ·παίδευτος -ον ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πόλις, -εως, ἡ οἰκίζω [LXX] (-, -, οικι·σ-, -, -, οικισ·θ-) ἐν σύν·εσις, -εως, ἡ δυνάστης, -ου, ὁ
Syr:10:3 Król Nie uczony By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miasto Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wglądu/orientacja Najwyższy
Syr:10:3 basileu\s a)pai/deutos a)polei= to\n lao\n au)tou=, kai\ po/lis oi)kisTE/setai e)n sune/sei dunastO=n.
Syr:10:3 basileus apaideutos apolei ton laon autu, kai polis oikisTEsetai en synesei dynastOn.
Syr:10:3 N3V_NSM A1B_NSM VF2_FAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C N3I_NSF VS_FPI3S P N3I_DSF N1M_GPM
Syr:10:3 king uninstructed to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the people he/she/it/same and also, even, namely city to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among insight/discernment sovereign
Syr:10:3 king (nom) uninstructed ([Adj] nom) he/she/it-will-LOSE/DESTROY, you(sg)-will-be-LOSE/DESTROY-ed (classical) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) and city (nom) he/she/it-will-be-???-ed in/among/by (+dat) insight/discernment (dat) sovereigns (gen)
Syr:10:3 Syr_10:3_1 Syr_10:3_2 Syr_10:3_3 Syr_10:3_4 Syr_10:3_5 Syr_10:3_6 Syr_10:3_7 Syr_10:3_8 Syr_10:3_9 Syr_10:3_10 Syr_10:3_11 Syr_10:3_12
Syr:10:3 x x x x x x x x x x x x
Syr:10:4 ἐν χειρὶ κυρίου ἡ ἐξουσία τῆς γῆς, καὶ τὸν χρήσιμον ἐγερεῖ εἰς καιρὸν ἐπ’ αὐτῆς.
Syr:10:4 The power of the earth is in the hand of the Lord, and in due time he will set over it one that is profitable. (Sirach 10:4 Brenton)
Syr:10:4 W ręku Pana są rządy na ziemi, w swoim czasie wzbudzi On dla niej odpowiedniego władcę. (Syr 10:4 BT_4)
Syr:10:4 ἐν χειρὶ κυρίου ἐξουσία τῆς γῆς, καὶ τὸν χρήσιμον ἐγερεῖ εἰς καιρὸν ἐπ’ αὐτῆς.
Syr:10:4 ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό χρήσιμος -η -ον ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:10:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Zdolny by być pomagany By podnosić się Do (+przyspieszenie) Okres czasu Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Syr:10:4 e)n CHeiri\ kuri/ou E( e)Xousi/a tE=s gE=s, kai\ to\n CHrE/simon e)gerei= ei)s kairo\n e)p’ au)tE=s.
Syr:10:4 en CHeiri kyriu hE eXusia tEs gEs, kai ton CHrEsimon egerei eis kairon ep’ autEs.
Syr:10:4 P N3_DSF N2_GSM RA_NSF N1A_NSF RA_GSF N1_GSF C RA_ASM A1_ASM VF2_FAI3S P N2_ASM P RD_GSF
Syr:10:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence the earth/land and also, even, namely the able to be availed to rise into (+acc) period of time upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Syr:10:4 in/among/by (+dat) hand (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) authority (nom|voc) the (gen) earth/land (gen) and the (acc) able to be availed ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-RISE, you(sg)-will-be-RISE-ed (classical) into (+acc) period of time (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen)
Syr:10:4 Syr_10:4_1 Syr_10:4_2 Syr_10:4_3 Syr_10:4_4 Syr_10:4_5 Syr_10:4_6 Syr_10:4_7 Syr_10:4_8 Syr_10:4_9 Syr_10:4_10 Syr_10:4_11 Syr_10:4_12 Syr_10:4_13 Syr_10:4_14 Syr_10:4_15
Syr:10:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:10:5 ἐν χειρὶ κυρίου εὐοδία ἀνδρός, καὶ προσώπῳ γραμματέως ἐπιθήσει δόξαν αὐτοῦ.
Syr:10:5 In the hand of God is the prosperity of man: and upon the person of the scribe shall he lay his honour. (Sirach 10:5 Brenton)
Syr:10:5 W ręku Pana spoczywa powodzenie męża, On osobie prawodawcy udziela swej chwały. (Syr 10:5 BT_4)
Syr:10:5 ἐν χειρὶ κυρίου εὐοδία ἀνδρός, καὶ προσώπῳ γραμματέως ἐπιθήσει δόξαν αὐτοῦ.
Syr:10:5 ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Εὐοδία, -ας, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί πρόσ·ωπον, -ου, τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:10:5 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Euodia Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Twarz Skryba By umieszczać dalej Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo
Syr:10:5 e)n CHeiri\ kuri/ou eu)odi/a a)ndro/s, kai\ prosO/pO| grammate/Os e)piTE/sei do/Xan au)tou=.
Syr:10:5 en CHeiri kyriu euodia andros, kai prosOpO grammateOs epiTEsei doXan autu.
Syr:10:5 P N3_DSF N2_GSM N1A_NSF N3_GSM C N2N_DSN N3V_GSM VF_FAI3S N1S_ASF RD_GSM
Syr:10:5 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Euodia man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely face scribe to place on glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same
Syr:10:5 in/among/by (+dat) hand (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Euodia (nom|voc) man, husband (gen) and face (dat) scribe (gen) he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Syr:10:5 Syr_10:5_1 Syr_10:5_2 Syr_10:5_3 Syr_10:5_4 Syr_10:5_5 Syr_10:5_6 Syr_10:5_7 Syr_10:5_8 Syr_10:5_9 Syr_10:5_10 Syr_10:5_11
Syr:10:5 x x x x x x x x x x x
Syr:10:6 Ἐπὶ παντὶ ἀδικήματι μὴ μηνιάσῃς τῷ πλησίον καὶ μὴ πρᾶσσε μηδὲν ἐν ἔργοις ὕβρεως.
Syr:10:6 Bear not hatred to thy neighbour for every wrong; and do nothing at all by injurious practices. (Sirach 10:6 Brenton)
Syr:10:6 Za każdy zły czyn nie unoś się gniewem na bliźniego i nie czyń nic, co jest dziełem zuchwalstwa. (Syr 10:6 BT_4)
Syr:10:6 Ἐπὶ παντὶ ἀδικήματι μὴ μηνιάσῃς τῷ πλησίον καὶ μὴ πρᾶσσε μηδὲν ἐν ἔργοις ὕβρεως.
Syr:10:6 ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·δίκημα[τ], -ατος, τό μή μηνιάω [LXX] (μηνι(α)-, μηνια·σ-, μηνια·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί μή πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ἐν ἔργον, -ου, τό ὕβρις, -εως, ἡ
Syr:10:6 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niewłaściwie Nie Do ??? Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie Nie By działać Nie jeden W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Pycha
Syr:10:6 *)epi\ panti\ a)dikE/mati mE\ mEnia/sE|s tO=| plEsi/on kai\ mE\ pra=sse mEde\n e)n e)/rgois u(/breOs.
Syr:10:6 epi panti adikEmati mE mEniasEs tO plEsion kai mE prasse mEden en ergois hybreOs.
Syr:10:6 P A3_DSN N3M_DSN D VA_AAS2S RA_DSM D C D V1_PAD2S A3P_ASN P N2N_DPN N3I_GSF
Syr:10:6 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of wrong not to ??? the neighbor one near, close to; near and also, even, namely not to act not one in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among work hubris
Syr:10:6 upon/over (+acc,+gen,+dat) every (dat) wrong (dat) not you(sg)-should-??? the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not be-you(sg)-ACT-ing! not one (nom|acc) in/among/by (+dat) works (dat) hubris (gen)
Syr:10:6 Syr_10:6_1 Syr_10:6_2 Syr_10:6_3 Syr_10:6_4 Syr_10:6_5 Syr_10:6_6 Syr_10:6_7 Syr_10:6_8 Syr_10:6_9 Syr_10:6_10 Syr_10:6_11 Syr_10:6_12 Syr_10:6_13 Syr_10:6_14
Syr:10:6 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:10:7 μισητὴ ἔναντι κυρίου καὶ ἀνθρώπων ὑπερηφανία, καὶ ἐξ ἀμφοτέρων πλημμελὴς ἡ ἀδικία.
Syr:10:7 Pride is hateful before God and man: and by both doth one commit iniquity. (Sirach 10:7 Brenton)
Syr:10:7 Pycha jest obmierzła Panu i ludziom, a ciemiężenie innych uważają oni za wielkie przestępstwo. (Syr 10:7 BT_4)
Syr:10:7 μισητὴ ἔναντι κυρίου καὶ ἀνθρώπων ὑπερηφανία, καὶ ἐξ ἀμφοτέρων πλημμελὴς ἀδικία.
Syr:10:7   ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὑπερηφανία, -ας, ἡ καί ἐκ ἀμφότεροι -αι -α πλημ·μελής -ές [LXX] ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ
Syr:10:7 Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Ludzki Duma I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obaj Fałszywy/z  ton Zły uczynki
Syr:10:7 misEtE\ e)/nanti kuri/ou kai\ a)nTrO/pOn u(perEfani/a, kai\ e)X a)mfote/rOn plEmmelE\s E( a)diki/a.
Syr:10:7 misEtE enanti kyriu kai anTrOpOn hyperEfania, kai eX amfoterOn plEmmelEs hE adikia.
Syr:10:7 A1_NSF P N2_GSM C N2_GPM N1A_NSF C P A1A_GPM A3H_NSF RA_NSF N1A_NSF
Syr:10:7 ć before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely human pride and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels both off-key/out-of-tune the wrongdoing
Syr:10:7   before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and humans (gen) pride (nom|voc) and out of (+gen) both (gen) off-key/out-of-tune ([Adj] nom) the (nom) wrongdoing (nom|voc)
Syr:10:7 Syr_10:7_1 Syr_10:7_2 Syr_10:7_3 Syr_10:7_4 Syr_10:7_5 Syr_10:7_6 Syr_10:7_7 Syr_10:7_8 Syr_10:7_9 Syr_10:7_10 Syr_10:7_11 Syr_10:7_12
Syr:10:7 x x x x x x x x x x x x
Syr:10:8 βασιλεία ἀπὸ ἔθνους εἰς ἔθνος μετάγεται διὰ ἀδικίας καὶ ὕβρεις καὶ χρήματα.
Syr:10:8 Because of unrighteous dealings, injuries, and riches got by deceit, the kingdom is translated from one people to another. (Sirach 10:8 Brenton)
Syr:10:8 Panowanie przechodzi od narodu do narodu przez krzywdy, bezprawia, pieniądze. (Syr 10:8 BT_4)
Syr:10:8 βασιλεία ἀπὸ ἔθνους εἰς ἔθνος μετάγεται διὰ ἀδικίας καὶ ὕβρεις καὶ χρήματα.
Syr:10:8 βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον ἀπό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μετ·άγω (μετ+αγ-, -, μετ+αξ- or 2nd μετ+αγαγ-, -, -, μετ+αχ·θ-) διά ἀ·δικία, -ας, ἡ καί ὕβρις, -εως, ἡ καί χρῆμα[τ], -ατος, τό
Syr:10:8 Królestwo; królewski Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] By kierować [prowadź od jednego miejsca do innego] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Zły uczynki I też, nawet, mianowicie Pycha I też, nawet, mianowicie Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?})
Syr:10:8 basilei/a a)po\ e)/Tnous ei)s e)/Tnos meta/getai dia\ a)diki/as kai\ u(/breis kai\ CHrE/mata.
Syr:10:8 basileia apo eTnus eis eTnos metagetai dia adikias kai hybreis kai CHrEmata.
Syr:10:8 N1A_NSF P N3E_GSN P N3E_ASN V1_PMI3S P N1A_APF C N3I_APF C N3M_APN
Syr:10:8 kingdom; royal from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing nation [see ethnic] into (+acc) nation [see ethnic] to guide [lead from one place to another] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) wrongdoing and also, even, namely hubris and also, even, namely means (wealth, necessities, {time related, expose?})
Syr:10:8 kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) away from (+gen) nation (gen) into (+acc) nation (nom|acc|voc) he/she/it-is-being-GUIDE-ed because of (+acc), through (+gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) and hubriss (acc, nom|voc) and meanses (nom|acc|voc)
Syr:10:8 Syr_10:8_1 Syr_10:8_2 Syr_10:8_3 Syr_10:8_4 Syr_10:8_5 Syr_10:8_6 Syr_10:8_7 Syr_10:8_8 Syr_10:8_9 Syr_10:8_10 Syr_10:8_11 Syr_10:8_12
Syr:10:8 x x x x x x x x x x x x
Syr:10:9 τί ὑπερηφανεύεται γῆ καὶ σποδός; ὅτι ἐν ζωῇ ἔρριψα τὰ ἐνδόσθια αὐτοῦ.
Syr:10:9 Why is earth and ashes proud? There is not a more wicked thing than a covetous man: for such an one setteth his own soul to sale; because while he liveth he casteth away his bowels. (Sirach 10:9 Brenton)
Syr:10:9 Dlaczego pyszni się ziemia i popiół, skoro za życia jeszcze wyrzuca swe wnętrzności? (Syr 10:9 BT_4)
Syr:10:9 τί ὑπερηφανεύεται γῆ καὶ σποδός; ὅτι ἐν ζωῇ ἔρριψα τὰ ἐνδόσθια αὐτοῦ.
Syr:10:9 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί σποδός, -οῦ, ἡ ὅτι ἐν ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:10:9 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Popioły Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy By podrzucać/rzut/spadają z łomotem On/ona/to/to samo
Syr:10:9 ti/ u(perEfaneu/etai gE= kai\ spodo/s; o(/ti e)n DZOE=| e)/rriPSa ta\ e)ndo/sTia au)tou=.
Syr:10:9 ti hyperEfaneuetai gE kai spodos; hoti en DZOE erriPSa ta endosTia autu.
Syr:10:9 RI_ASN V1_PMI3S N1_NSF C N2_NSM C P N1_DSF VAI_AAI1S RA_APN N2N_APN RD_GSM
Syr:10:9 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć earth/land and also, even, namely ashes because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among life being, living, spirit; alive to toss/fling/dump the ć he/she/it/same
Syr:10:9 who/what/why (nom|acc)   earth/land (nom|voc) and ashes (nom) because/that in/among/by (+dat) life (dat); alive ([Adj] dat) I-TOSS/FLING/DUMP-ed the (nom|acc)   him/it/same (gen)
Syr:10:9 Syr_10:9_1 Syr_10:9_2 Syr_10:9_3 Syr_10:9_4 Syr_10:9_5 Syr_10:9_6 Syr_10:9_7 Syr_10:9_8 Syr_10:9_9 Syr_10:9_10 Syr_10:9_11 Syr_10:9_12
Syr:10:9 x x x x x x x x x x x x
Syr:10:10 μακρὸν ἀρρώστημα, σκώπτει ἰατρός· καὶ βασιλεὺς σήμερον, καὶ αὔριον τελευτήσει.
Syr:10:10 The physician cutteth off a long disease; and he that is to day a king to morrow shall die. (Sirach 10:10 Brenton)
Syr:10:10 Mała choroba, żartuje lekarz, a kto dziś królem - jutro umiera. (Syr 10:10 BT_4)
Syr:10:10 μακρὸν ἀρρώστημα, σκώπτει ἰατρός· καὶ βασιλεὺς σήμερον, καὶ αὔριον τελευτήσει.
Syr:10:10 μακρός -ά -όν     ἰατρός, -οῦ, ὁ καί βασιλεύς, -έως, ὁ σήμερον καί αὔριον τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)
Syr:10:10 Daleko [zobacz makro] Uzdrowiciela lekarz, medyk, znachor I też, nawet, mianowicie Król Dzisiaj dzień I też, nawet, mianowicie Następny dnia/jutro By kończyć się
Syr:10:10 makro\n a)rrO/stEma, skO/ptei i)atro/s· kai\ basileu\s sE/meron, kai\ au)/rion teleutE/sei.
Syr:10:10 makron arrOstEma, skOptei iatros· kai basileus sEmeron, kai aurion teleutEsei.
Syr:10:10 A1A_ASN N3M_ASN V1_PAI3S N2_NSM C N3V_NSM D C D VF_FAI3S
Syr:10:10 far [see macro] ć ć healer physician, medic, medicine man and also, even, namely king today day and also, even, namely next day/tomorrow to end
Syr:10:10 far ([Adj] acc, nom|acc|voc)     healer (nom) and king (nom) today and next day/tomorrow he/she/it-will-END, you(sg)-will-be-END-ed (classical)
Syr:10:10 Syr_10:10_1 Syr_10:10_2 Syr_10:10_3 Syr_10:10_4 Syr_10:10_5 Syr_10:10_6 Syr_10:10_7 Syr_10:10_8 Syr_10:10_9 Syr_10:10_10
Syr:10:10 x x x x x x x x x x
Syr:10:11 ἐν γὰρ τῷ ἀποθανεῖν ἄνθρωπον κληρονομήσει ἑρπετὰ καὶ θηρία καὶ σκώληκας.
Syr:10:11 For when a man is dead, he shall inherit creeping things, beasts, and worms. (Sirach 10:11 Brenton)
Syr:10:11 Gdy człowiek życie zakończy, odziedziczy zgniliznę, bestie i robaki. (Syr 10:11 BT_4)
Syr:10:11 ἐν γὰρ τῷ ἀποθανεῖν ἄνθρωπον κληρονομήσει ἑρπετὰ καὶ θηρία καὶ σκώληκας.
Syr:10:11 ἐν γάρ ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ἑρπετόν, -οῦ, τό καί θηρίον, -ου, τό καί σκώληξ, -ηκος, ὁ
Syr:10:11 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak By umierać Ludzki By dziedziczyć Gad I też, nawet, mianowicie Zwierzę I też, nawet, mianowicie Larwa
Syr:10:11 e)n ga\r tO=| a)poTanei=n a)/nTrOpon klEronomE/sei e(rpeta\ kai\ TEri/a kai\ skO/lEkas.
Syr:10:11 en gar tO apoTanein anTrOpon klEronomEsei herpeta kai TEria kai skOlEkas.
Syr:10:11 P x RA_DSN VB_AAN N2_ASM VF_FAI3S N2N_APN C N2N_APN C N3K_APM
Syr:10:11 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as the to die human to inherit reptile and also, even, namely beast and also, even, namely larva
Syr:10:11 in/among/by (+dat) for the (dat) to-will-DIE, to-DIE human (acc) he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) reptiles (nom|acc|voc) and beasts (nom|acc|voc) and larvas (acc)
Syr:10:11 Syr_10:11_1 Syr_10:11_2 Syr_10:11_3 Syr_10:11_4 Syr_10:11_5 Syr_10:11_6 Syr_10:11_7 Syr_10:11_8 Syr_10:11_9 Syr_10:11_10 Syr_10:11_11
Syr:10:11 x x x x x x x x x x x
Syr:10:12 Ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἀνθρώπου ἀφίστασθαι ἀπὸ κυρίου, καὶ ἀπὸ τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν ἀπέστη ἡ καρδία αὐτοῦ.
Syr:10:12 The beginning of pride is when one departeth from God, and his heart is turned away from his Maker. (Sirach 10:12 Brenton)
Syr:10:12 Początkiem pychy człowieka jest odstępstwo od Pana, gdy odstąpił sercem od swego Stworzyciela. (Syr 10:12 BT_4)
Syr:10:12 Ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἀνθρώπου ἀφίστασθαι ἀπὸ κυρίου, καὶ ἀπὸ τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν ἀπέστη καρδία αὐτοῦ.
Syr:10:12 ἀρχή, -ῆς, ἡ ὑπερηφανία, -ας, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπό ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:10:12 Początek Duma Ludzki By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By czynić/rób On/ona/to/to samo By uwalniać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
Syr:10:12 *)arCHE\ u(perEfani/as a)nTrO/pou a)fi/stasTai a)po\ kuri/ou, kai\ a)po\ tou= poiE/santos au)to\n a)pe/stE E( kardi/a au)tou=.
Syr:10:12 arCHE hyperEfanias anTrOpu afistasTai apo kyriu, kai apo tu poiEsantos auton apestE hE kardia autu.
Syr:10:12 N1_NSF N1A_GSF N2_GSM V6_PMN P N2_GSM C P RA_GSM VA_AAPGSM RD_ASM VHI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM
Syr:10:12 beginning pride human to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to do/make he/she/it/same to disengage the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
Syr:10:12 beginning (nom|voc) pride (gen), prides (acc) human (gen) to-be-being-DISENGAGE-ed away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and away from (+gen) the (gen) upon DO/MAKE-ing (gen) him/it/same (acc) he/she/it-DISENGAGE-ed the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen)
Syr:10:12 Syr_10:12_1 Syr_10:12_2 Syr_10:12_3 Syr_10:12_4 Syr_10:12_5 Syr_10:12_6 Syr_10:12_7 Syr_10:12_8 Syr_10:12_9 Syr_10:12_10 Syr_10:12_11 Syr_10:12_12 Syr_10:12_13 Syr_10:12_14 Syr_10:12_15
Syr:10:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:10:13 ὅτι ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἁμαρτία, καὶ ὁ κρατῶν αὐτῆς ἐξομβρήσει βδέλυγμα· διὰ τοῦτο παρεδόξασεν κύριος τὰς ἐπαγωγὰς καὶ κατέστρεψεν εἰς τέλος αὐτούς.
Syr:10:13 For pride is the beginning of sin, and he that hath it shall pour out abomination: and therefore the Lord brought upon them strange calamities, and overthrew them utterly. (Sirach 10:13 Brenton)
Syr:10:13 Albowiem początkiem pychy - grzech, a kto się da jej opanować, zalany będzie obrzydliwością. Dlatego Pan zesłał przedziwne kary i takich doszczętnie zatracił. (Syr 10:13 BT_4)
Syr:10:13 ὅτι ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἁμαρτία, καὶ κρατῶν αὐτῆς ἐξομβρήσει βδέλυγμα· διὰ τοῦτο παρεδόξασεν κύριος τὰς ἐπαγωγὰς καὶ κατέστρεψεν εἰς τέλος αὐτούς.
Syr:10:13 ὅτι ἀρχή, -ῆς, ἡ ὑπερηφανία, -ας, ἡ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   βδέλυγμα[τ], -ατος, τό διά οὗτος αὕτη τοῦτο   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   καί κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:10:13 Ponieważ/tamto Początek Duma Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać On/ona/to/to samo Wstręt Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do ??? Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) On/ona/to/to samo
Syr:10:13 o(/ti a)rCHE\ u(perEfani/as a(marti/a, kai\ o( kratO=n au)tE=s e)XombrE/sei bde/lugma· dia\ tou=to paredo/Xasen ku/rios ta\s e)pagOga\s kai\ kate/strePSen ei)s te/los au)tou/s.
Syr:10:13 hoti arCHE hyperEfanias hamartia, kai ho kratOn autEs eXombrEsei bdelygma· dia tuto paredoXasen kyrios tas epagOgas kai katestrePSen eis telos autus.
Syr:10:13 C N1_NSF N1A_GSF N1A_NSF C RA_NSM V2_PAPNSM RD_GSF VF_FAI3S N3M_ASN P RD_ASN VAI_AAI3S N2_NSM RA_APF N1_APF C VAI_AAI3S P N3E_ASN RD_APM
Syr:10:13 because/that beginning pride sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain he/she/it/same ć abomination because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć and also, even, namely to ??? into (+acc) end (event, consummation) he/she/it/same
Syr:10:13 because/that beginning (nom|voc) pride (gen), prides (acc) sin (nom|voc) and the (nom) swaies (gen); while SEIZE/GRAB-ing-HOLD (nom) her/it/same (gen)   abomination (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc)   lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc)   and he/she/it-???-ed into (+acc) end (nom|acc|voc) them/same (acc)
Syr:10:13 Syr_10:13_1 Syr_10:13_2 Syr_10:13_3 Syr_10:13_4 Syr_10:13_5 Syr_10:13_6 Syr_10:13_7 Syr_10:13_8 Syr_10:13_9 Syr_10:13_10 Syr_10:13_11 Syr_10:13_12 Syr_10:13_13 Syr_10:13_14 Syr_10:13_15 Syr_10:13_16 Syr_10:13_17 Syr_10:13_18 Syr_10:13_19 Syr_10:13_20 Syr_10:13_21
Syr:10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:10:14 θρόνους ἀρχόντων καθεῖλεν ὁ κύριος καὶ ἐκάθισεν πραεῖς ἀντ αὐτῶν·
Syr:10:14 The Lord hath cast down the thrones of proud princes, and set up the meek in their stead. (Sirach 10:14 Brenton)
Syr:10:14 Pan wywrócił trony władców, a na ich miejscu posadził pokornych. (Syr 10:14 BT_4)
Syr:10:14 θρόνους ἀρχόντων καθεῖλεν κύριος καὶ ἐκάθισεν πραεῖς ἀντ αὐτῶν·
Syr:10:14 θρόνος, -ου, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) πραΰς v.l. πρᾳΰς πραεῖα πραΰ, gen. sg. πραέος and πραέως, and πρᾶος v.l. πρᾷος -ον ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:10:14 Tron Władca; by zaczynać się By zdejmować czyść Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Łagodny pokorny, łagodny, uważający Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
Syr:10:14 Tro/nous a)rCHo/ntOn kaTei=len o( ku/rios kai\ e)ka/Tisen praei=s a)nt au)tO=n·
Syr:10:14 Tronus arCHontOn kaTeilen ho kyrios kai ekaTisen praeis ant autOn·
Syr:10:14 N2_APM N3_GPM VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S A3U_APM P RD_GPM
Syr:10:14 throne ruler; to begin to take down purge the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge meek humble, gentle, considerate against (+gen) he/she/it/same
Syr:10:14 thrones (acc) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) he/she/it-TAKE-ed-DOWN the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-SIT DOWN-ed meek ([Adj] acc, nom|voc) against (+gen) them/same (gen)
Syr:10:14 Syr_10:14_1 Syr_10:14_2 Syr_10:14_3 Syr_10:14_4 Syr_10:14_5 Syr_10:14_6 Syr_10:14_7 Syr_10:14_8 Syr_10:14_9 Syr_10:14_10
Syr:10:14 x x x x x x x x x x
Syr:10:15 ῥίζας ἐθνῶν ἐξέτιλεν ὁ κύριος καὶ ἐφύτευσεν ταπεινοὺς ἀντ αὐτῶν·
Syr:10:15 The Lord hath plucked up the roots of the proud nations, and planted the lowly in their place. (Sirach 10:15 Brenton)
Syr:10:15 Pan wysuszył korzenie narodów, a na ich miejscu zasadził pobożnych. (Syr 10:15 BT_4)
Syr:10:15 ῥίζας ἐθνῶν ἐξέτιλεν κύριος καὶ ἐφύτευσεν ταπεινοὺς ἀντ αὐτῶν·
Syr:10:15 ῥίζα, -ης, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) ταπεινός -ή -όν ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:10:15 Korzeń Naród [zobacz etniczny] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do ??? Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
Syr:10:15 r(i/DZas e)TnO=n e)Xe/tilen o( ku/rios kai\ e)fu/teusen tapeinou\s a)nt au)tO=n·
Syr:10:15 riDZas eTnOn eXetilen ho kyrios kai efyteusen tapeinus ant autOn·
Syr:10:15 N1S_APF N3E_GPN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S A1_APM P RD_GPM
Syr:10:15 root nation [see ethnic] ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to ??? poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate against (+gen) he/she/it/same
Syr:10:15 roots (acc) nations (gen)   the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-???-ed poor ([Adj] acc) against (+gen) them/same (gen)
Syr:10:15 Syr_10:15_1 Syr_10:15_2 Syr_10:15_3 Syr_10:15_4 Syr_10:15_5 Syr_10:15_6 Syr_10:15_7 Syr_10:15_8 Syr_10:15_9 Syr_10:15_10
Syr:10:15 x x x x x x x x x x
Syr:10:16 χώρας ἐθνῶν κατέστρεψεν ὁ κύριος καὶ ἀπώλεσεν αὐτὰς ἕως θεμελίων γῆς·
Syr:10:16 The Lord overthrew countries of the heathen, and destroyed them to the foundations of the earth. (Sirach 10:16 Brenton)
Syr:10:16 Pan spustoszył kraje narodów i zniszczył je aż do fundamentów ziemi. (Syr 10:16 BT_4)
Syr:10:16 χώρας ἐθνῶν κατέστρεψεν κύριος καὶ ἀπώλεσεν αὐτὰς ἕως θεμελίων γῆς·
Syr:10:16 χώρα, -ας, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό; θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Syr:10:16 Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Naród [zobacz etniczny] Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo Aż; świtaj Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie; do ??? Ziemi/ziemia
Syr:10:16 CHO/ras e)TnO=n kate/strePSen o( ku/rios kai\ a)pO/lesen au)ta\s e(/Os Temeli/On gE=s·
Syr:10:16 CHOras eTnOn katestrePSen ho kyrios kai apOlesen autas heOs TemeliOn gEs·
Syr:10:16 N1A_APF N3E_GPN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S RD_APF P N2N_GPN N1_GSF
Syr:10:16 region realm (clίme); land, country, territory, tract nation [see ethnic] to ??? the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same until; dawn foundation establishing, base, substructure; founding; to ??? earth/land
Syr:10:16 region (gen), regions (acc) nations (gen) he/she/it-???-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-LOSE/DESTROY-ed them/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) foundations (gen); while ???-ing (nom) earth/land (gen)
Syr:10:16 Syr_10:16_1 Syr_10:16_2 Syr_10:16_3 Syr_10:16_4 Syr_10:16_5 Syr_10:16_6 Syr_10:16_7 Syr_10:16_8 Syr_10:16_9 Syr_10:16_10 Syr_10:16_11
Syr:10:16 x x x x x x x x x x x
Syr:10:17 ἐξῆρεν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀπώλεσεν αὐτοὺς καὶ κατέπαυσεν ἀπὸ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν.
Syr:10:17 He took some of them away, and destroyed them, and hath made their memorial to cease from the earth. (Sirach 10:17 Brenton)
Syr:10:17 Wyrwał, zatracił i wymazał na ziemi ich pamięć. (Syr 10:17 BT_4)
Syr:10:17 ἐξῆρεν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀπώλεσεν αὐτοὺς καὶ κατέπαυσεν ἀπὸ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν.
Syr:10:17 ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:10:17 By usuwać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Pamięć On/ona/to/to samo
Syr:10:17 e)XE=ren e)X au)tO=n kai\ a)pO/lesen au)tou\s kai\ kate/pausen a)po\ gE=s to\ mnEmo/sunon au)tO=n.
Syr:10:17 eXEren eX autOn kai apOlesen autus kai katepausen apo gEs to mnEmosynon autOn.
Syr:10:17 VAI_AAI3S P RD_GPM C VAI_AAI3S RD_APM C VAI_AAI3S P N1_GSF RA_ASN N2_ASN RD_GPM
Syr:10:17 to remove out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same and also, even, namely to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land the memory he/she/it/same
Syr:10:17 he/she/it-REMOVE-ed out of (+gen) them/same (gen) and he/she/it-LOSE/DESTROY-ed them/same (acc) and he/she/it-???-ed away from (+gen) earth/land (gen) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) them/same (gen)
Syr:10:17 Syr_10:17_1 Syr_10:17_2 Syr_10:17_3 Syr_10:17_4 Syr_10:17_5 Syr_10:17_6 Syr_10:17_7 Syr_10:17_8 Syr_10:17_9 Syr_10:17_10 Syr_10:17_11 Syr_10:17_12 Syr_10:17_13
Syr:10:17 x x x x x x x x x x x x x
Syr:10:18 οὐκ ἔκτισται ἀνθρώποις ὑπερηφανία οὐδὲ ὀργὴ θυμοῦ γεννήμασιν γυναικῶν.
Syr:10:18 Pride was not made for men, nor furious anger for them that are born of a woman. (Sirach 10:18 Brenton)
Syr:10:18 Nie dla ludzi stworzona jest pycha ani szalony gniew dla zrodzonych z niewiasty. (Syr 10:18 BT_4)
Syr:10:18 οὐκ ἔκτισται ἀνθρώποις ὑπερηφανία οὐδὲ ὀργὴ θυμοῦ γεννήμασιν γυναικῶν.
Syr:10:18 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὑπερηφανία, -ας, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) γέννημα[τ], -ατος, τό, voc. pl. γεννήματα γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Syr:10:18 ??? Przed przydechem mocnym By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Ludzki Duma ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Potomstwo (pokolenie z) Kobiety/żona
Syr:10:18 ou)k e)/ktistai a)nTrO/pois u(perEfani/a ou)de\ o)rgE\ Tumou= gennE/masin gunaikO=n.
Syr:10:18 uk ektistai anTrOpois hyperEfania ude orgE Tymu gennEmasin gynaikOn.
Syr:10:18 D VT_XMI3S N2_DPM N1A_NSF C N1_NSF N2_GSM N3M_DPN N3K_GPF
Syr:10:18 οὐχ before rough breathing to create I create, form, shape, make, always of God. human pride οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger progeny (generation of) woman/wife
Syr:10:18 not he/she/it-has-been-CREATE-ed humans (dat) pride (nom|voc) neither/nor wrath (nom|voc) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! progenies (dat) women/wives (gen)
Syr:10:18 Syr_10:18_1 Syr_10:18_2 Syr_10:18_3 Syr_10:18_4 Syr_10:18_5 Syr_10:18_6 Syr_10:18_7 Syr_10:18_8 Syr_10:18_9
Syr:10:18 x x x x x x x x x
Syr:10:19 Σπέρμα ἔντιμον ποῖον; σπέρμα ἀνθρώπου. σπέρμα ἔντιμον ποῖον; οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον. σπέρμα ἄτιμον ποῖον; σπέρμα ἀνθρώπου. σπέρμα ἄτιμον ποῖον; οἱ παραβαίνοντες ἐντολάς.
Syr:10:19 They that fear the Lord are a sure seed, and they that love him an honourable plant: they that regard not the law are a dishonourable seed; they that transgress the commandments are a deceivable seed. (Sirach 10:19 Brenton)
Syr:10:19 Jakie pokolenie jest poważne? Pokolenie człowieka. Jakie pokolenie jest szanowane? Bojące się Pana. Jakie pokolenie jest wzgardzone? Pokolenie człowieka. Jakie pokolenie jest wzgardzone? Przekraczające przykazania. (Syr 10:19 BT_4)
Syr:10:19 Σπέρμα ἔντιμον ποῖον; σπέρμα ἀνθρώπου. σπέρμα ἔντιμον ποῖον; οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον. σπέρμα ἄτιμον ποῖον; σπέρμα ἀνθρώπου. σπέρμα ἄτιμον ποῖον; οἱ παραβαίνοντες ἐντολάς.
Syr:10:19 σπέρμα[τ], -ατος, τό ἔν·τιμος -ον ποῖος -α -ον σπέρμα[τ], -ατος, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ σπέρμα[τ], -ατος, τό ἔν·τιμος -ον ποῖος -α -ον ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σπέρμα[τ], -ατος, τό ἄ·τιμος -ον ποῖος -α -ον σπέρμα[τ], -ατος, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ σπέρμα[τ], -ατος, τό ἄ·τιμος -ον ποῖος -α -ον ὁ ἡ τό παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ἐντολή, -ῆς, ἡ
Syr:10:19 Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy Jaki rodzaj Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ludzki Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy Jaki rodzaj By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Bez honoru/dishonored Jaki rodzaj Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ludzki Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Bez honoru/dishonored Jaki rodzaj By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie
Syr:10:19 *spe/rma e)/ntimon poi=on; spe/rma a)nTrO/pou. spe/rma e)/ntimon poi=on; oi( fobou/menoi to\n ku/rion. spe/rma a)/timon poi=on; spe/rma a)nTrO/pou. spe/rma a)/timon poi=on; oi( parabai/nontes e)ntola/s.
Syr:10:19 sperma entimon poion; sperma anTrOpu. sperma entimon poion; hoi fobumenoi ton kyrion. sperma atimon poion; sperma anTrOpu. sperma atimon poion; hoi parabainontes entolas.
Syr:10:19 N3M_NSN A1B_ASN A1A_NSN N3M_NSN N2_GSM N3M_NSN A1B_ASN A1A_NSN RA_NPM V2_PMPNPM RA_ASM N2_ASM N3M_NSN A1B_ASN A1A_NSN N3M_NSN N2_GSM N3M_NSN A1B_ASN A1A_NSN RA_NPM V1_PAPNPM N1A_APF
Syr:10:19 seed sperm, seed, germ (sprout, bud) upright respectable, equitable, honest, honorable what kind seed sperm, seed, germ (sprout, bud) human seed sperm, seed, germ (sprout, bud) upright respectable, equitable, honest, honorable what kind the to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. seed sperm, seed, germ (sprout, bud) without honor/dishonored what kind seed sperm, seed, germ (sprout, bud) human seed sperm, seed, germ (sprout, bud) without honor/dishonored what kind the to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition
Syr:10:19 seed (nom|acc|voc) upright ([Adj] acc, nom|acc|voc) what kind (acc, nom|acc) seed (nom|acc|voc) human (gen) seed (nom|acc|voc) upright ([Adj] acc, nom|acc|voc) what kind (acc, nom|acc) the (nom) while being-FEAR-ed (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) seed (nom|acc|voc) without honor/dishonored ([Adj] acc, nom|acc|voc) what kind (acc, nom|acc) seed (nom|acc|voc) human (gen) seed (nom|acc|voc) without honor/dishonored ([Adj] acc, nom|acc|voc) what kind (acc, nom|acc) the (nom) while TRANSGRESS-ing (nom|voc) precepts (acc)
Syr:10:19 Syr_10:19_1 Syr_10:19_2 Syr_10:19_3 Syr_10:19_4 Syr_10:19_5 Syr_10:19_6 Syr_10:19_7 Syr_10:19_8 Syr_10:19_9 Syr_10:19_10 Syr_10:19_11 Syr_10:19_12 Syr_10:19_13 Syr_10:19_14 Syr_10:19_15 Syr_10:19_16 Syr_10:19_17 Syr_10:19_18 Syr_10:19_19 Syr_10:19_20 Syr_10:19_21 Syr_10:19_22 Syr_10:19_23
Syr:10:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:10:20 ἐν μέσῳ ἀδελφῶν ὁ ἡγούμενος αὐτῶν ἔντιμος, καὶ οἱ φοβούμενοι κύριον ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ.
Syr:10:20 Among brethren he that is chief is honourably; so are they that fear the Lord in his eyes. (Sirach 10:20 Brenton)
Syr:10:20 Wśród braci jest poważany ich zwierzchnik, a w oczach Pana - są ci, którzy się Go boją. (Syr 10:20 BT_4)
Syr:10:20 ἐν μέσῳ ἀδελφῶν ἡγούμενος αὐτῶν ἔντιμος, καὶ οἱ φοβούμενοι κύριον ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ.
Syr:10:20 ἐν μέσος -η -ον ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·τιμος -ον καί ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:10:20 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Brat; siostra By uważać On/ona/to/to samo Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy I też, nawet, mianowicie By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo
Syr:10:20 e)n me/sO| a)delfO=n o( E(gou/menos au)tO=n e)/ntimos, kai\ oi( fobou/menoi ku/rion e)n o)fTalmoi=s au)tou=.
Syr:10:20 en mesO adelfOn ho hEgumenos autOn entimos, kai hoi fobumenoi kyrion en ofTalmois autu.
Syr:10:20 P A1_DSN N2_GPM RA_NSM V2_PMPNSM RD_GPM A1B_NSM C RA_NPM V2_PMPNPM N2_ASM P N2_DPM RD_GSM
Syr:10:20 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle brother; sister the to deem he/she/it/same upright respectable, equitable, honest, honorable and also, even, namely the to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye he/she/it/same
Syr:10:20 in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) brothers (gen); sisters (gen) the (nom) while being-DEEM-ed (nom) them/same (gen) upright ([Adj] nom) and the (nom) while being-FEAR-ed (nom|voc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) him/it/same (gen)
Syr:10:20 Syr_10:20_1 Syr_10:20_2 Syr_10:20_3 Syr_10:20_4 Syr_10:20_5 Syr_10:20_6 Syr_10:20_7 Syr_10:20_8 Syr_10:20_9 Syr_10:20_10 Syr_10:20_11 Syr_10:20_12 Syr_10:20_13 Syr_10:20_14
Syr:10:20 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:10:22 πλούσιος καὶ ἔνδοξος καὶ πτωχός, τὸ καύχημα αὐτῶν φόβος κυρίου.
Syr:10:22 Whether he be rich, noble, or poor, their glory is the fear of the Lord. (Sirach 10:22 Brenton)
Syr:10:22 Czy to bogaty, czy godzien sławy, czy biedny - chlubą ich bojaźń Pana. (Syr 10:22 BT_4)
Syr:10:22 πλούσιος καὶ ἔνδοξος καὶ πτωχός, τὸ καύχημα αὐτῶν φόβος κυρίου.
Syr:10:22 πλούσιος -ία -ον καί ἔν·δοξος -ον καί πτωχός -ή -όν ὁ ἡ τό καύχημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:10:22 Obfity I też, nawet, mianowicie Sławny sławny, sławny I też, nawet, mianowicie Biedny Chwal się (chwal się, chełp się, ) On/ona/to/to samo Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:10:22 plou/sios kai\ e)/ndoXos kai\ ptOCHo/s, to\ kau/CHEma au)tO=n fo/bos kuri/ou.
Syr:10:22 plusios kai endoXos kai ptOCHos, to kauCHEma autOn fobos kyriu.
Syr:10:22 A1A_NSM C A1B_NSM C N2_NSM RA_NSN N3M_NSN RD_GPM N2_NSM N2_GSM
Syr:10:22 abundant and also, even, namely glorious illustrious, renowned and also, even, namely poor the boast (vaunt, brag, ) he/she/it/same fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:10:22 abundant ([Adj] nom) and glorious ([Adj] nom) and poor ([Adj] nom) the (nom|acc) boast (nom|acc|voc) them/same (gen) fear (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Syr:10:22 Syr_10:22_1 Syr_10:22_2 Syr_10:22_3 Syr_10:22_4 Syr_10:22_5 Syr_10:22_6 Syr_10:22_7 Syr_10:22_8 Syr_10:22_9 Syr_10:22_10
Syr:10:22 x x x x x x x x x x
Syr:10:23 οὐ δίκαιον ἀτιμάσαι πτωχὸν συνετόν, καὶ οὐ καθήκει δοξάσαι ἄνδρα ἁμαρτωλόν.
Syr:10:23 It is not meet to despise the poor man that hath understanding; neither is it convenient to magnify a sinful man. (Sirach 10:23 Brenton)
Syr:10:23 Nie jest słuszną rzeczą odmawiać czci ubogiemu, ale mądremu, i nie godzi się szanować człowieka grzesznego. (Syr 10:23 BT_4)
Syr:10:23 οὐ δίκαιον ἀτιμάσαι πτωχὸν συνετόν, καὶ οὐ καθήκει δοξάσαι ἄνδρα ἁμαρτωλόν.
Syr:10:23 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίκαιος -αία -ον ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) πτωχός -ή -όν συν·ετός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-); δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἁ·μαρτωλός -όν
Syr:10:23 ??? Przed przydechem mocnym Właśnie prawy, właśnie Do hańby Biedny insightful/bystry I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By siedzieć/zasięg By chwalić/wychwalaj/chwałę; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Grzeszny
Syr:10:23 ou) di/kaion a)tima/sai ptOCHo\n suneto/n, kai\ ou) kaTE/kei doXa/sai a)/ndra a(martOlo/n.
Syr:10:23 u dikaion atimasai ptOCHon syneton, kai u kaTEkei doXasai andra hamartOlon.
Syr:10:23 D A1A_NSN VA_AAN N2_ASM A1_ASM C D V1_PAI3S VA_AAN N3_ASM A1B_ASM
Syr:10:23 οὐχ before rough breathing just righteous, just to dishonor poor insightful/discerning and also, even, namely οὐχ before rough breathing to sit/reach to glorify/extol/praise; to expect to seem, to please, to seem good to man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". sinful
Syr:10:23 not just ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-DISHONOR, be-you(sg)-DISHONOR-ed!, he/she/it-happens-to-DISHONOR (opt) poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) insightful/discerning ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not he/she/it-is-SIT/REACH-ing, you(sg)-are-being-SIT/REACH-ed (classical) to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE, be-you(sg)-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed!, he/she/it-happens-to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE (opt); upon GLORY-ing (nom|voc) man, husband (acc) sinful ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:10:23 Syr_10:23_1 Syr_10:23_2 Syr_10:23_3 Syr_10:23_4 Syr_10:23_5 Syr_10:23_6 Syr_10:23_7 Syr_10:23_8 Syr_10:23_9 Syr_10:23_10 Syr_10:23_11
Syr:10:23 x x x x x x x x x x x
Syr:10:24 μεγιστὰν καὶ κριτὴς καὶ δυνάστης δοξασθήσεται, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτῶν τις μείζων τοῦ φοβουμένου τὸν κύριον.
Syr:10:24 Great men, and judges, and potentates, shall be honoured; yet is there none of them greater than he that feareth the Lord. (Sirach 10:24 Brenton)
Syr:10:24 Zwierzchnik, sędzia, władca są poważani, ale żaden z nich nie jest większy od tego, który się boi Pana. (Syr 10:24 BT_4)
Syr:10:24 μεγιστὰν καὶ κριτὴς καὶ δυνάστης δοξασθήσεται, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτῶν τις μείζων τοῦ φοβουμένου τὸν κύριον.
Syr:10:24 μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ καί κριτής, -οῦ, ὁ καί δυνάστης, -ου, ὁ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ μείζων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of μέγας) ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:10:24 Urzędnik mający władzę sędziowską I też, nawet, mianowicie Sądź [zobacz krytyka] I też, nawet, mianowicie Najwyższy By chwalić/wychwalaj/chwałę I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Jakiś/jakikolwiek Większy By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:10:24 megista\n kai\ kritE\s kai\ duna/stEs doXasTE/setai, kai\ ou)k e)/stin au)tO=n tis mei/DZOn tou= foboume/nou to\n ku/rion.
Syr:10:24 megistan kai kritEs kai dynastEs doXasTEsetai, kai uk estin autOn tis meiDZOn tu fobumenu ton kyrion.
Syr:10:24 N3_NSM C N1M_NSM C N1M_NSM VS_FPI3S C D V9_PAI3S RD_GPM RI_NSM A3C_NSM RA_GSM V2_PMPGSM RA_ASM N2_ASM
Syr:10:24 magistrate and also, even, namely judge [see critic] and also, even, namely sovereign to glorify/extol/praise and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same some/any greater the to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:10:24 magistrate (nom|voc) and judge (nom) and sovereign (nom) he/she/it-will-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed and not he/she/it-is them/same (gen) some/any (nom) greater ([Adj] nom) the (gen) while being-FEAR-ed (gen) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:10:24 Syr_10:24_1 Syr_10:24_2 Syr_10:24_3 Syr_10:24_4 Syr_10:24_5 Syr_10:24_6 Syr_10:24_7 Syr_10:24_8 Syr_10:24_9 Syr_10:24_10 Syr_10:24_11 Syr_10:24_12 Syr_10:24_13 Syr_10:24_14 Syr_10:24_15 Syr_10:24_16
Syr:10:24 x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:10:25 οἰκέτῃ σοφῷ ἐλεύθεροι λειτουργήσουσιν, καὶ ἀνὴρ ἐπιστήμων οὐ γογγύσει.
Syr:10:25 Unto the servant that is wise shall they that are free do service: and he that hath knowledge will not grudge when he is reformed. (Sirach 10:25 Brenton)
Syr:10:25 Słudze mądremu służyć będą wolni, a ten, który posiada wiedzę, nie będzie narzekał. (Syr 10:25 BT_4)
Syr:10:25 οἰκέτῃ σοφῷ ἐλεύθεροι λειτουργήσουσιν, καὶ ἀνὴρ ἐπιστήμων οὐ γογγύσει.
Syr:10:25 οἰκέτης, -ου, ὁ σοφός -ή -όν ἐλεύθερος -έρα -ον; ἐλευθερόω (ελευθερ(ο)-, ελευθερω·σ-, ελευθερω·σ-, -, -, ελευθερω·θ-) λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπι·στήμων -ον, gen. sg. -ονος οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γογγύζω (γογγυζ-, γογγυ·σ-, γογγυ·σ-, -, -, -)
Syr:10:25 Rodziny niewolnik Mądry Uwalniany; by uwalniać By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Biegły ??? Przed przydechem mocnym By gderać
Syr:10:25 oi)ke/tE| sofO=| e)leu/Teroi leitourgE/sousin, kai\ a)nE\r e)pistE/mOn ou) goggu/sei.
Syr:10:25 oiketE sofO eleuTeroi leiturgEsusin, kai anEr epistEmOn u gongysei.
Syr:10:25 N1M_DSM A1_DSM A1A_NPM VF_FAI3P C N3_NSM A3N_NSM D VF_FAI3S
Syr:10:25 household slave wise liberated; to liberate to officiate [see liturgy, liturgist] and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". expert οὐχ before rough breathing to grumble
Syr:10:25 household slave (dat) wise ([Adj] dat) liberated ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-LIBERATE-ing, you(sg)-are-being-LIBERATE-ed, you(sg)-are-being-LIBERATE-ed (classical), he/she/it-should-be-LIBERATE-ing, you(sg)-should-be-being-LIBERATE-ed, he/she/it-happens-to-be-LIBERATE-ing (opt) they-will-OFFICIATE, going-to-OFFICIATE (fut ptcp) (dat) and man, husband (nom) expert ([Adj] nom) not he/she/it-will-GRUMBLE, you(sg)-will-be-GRUMBLE-ed (classical)
Syr:10:25 Syr_10:25_1 Syr_10:25_2 Syr_10:25_3 Syr_10:25_4 Syr_10:25_5 Syr_10:25_6 Syr_10:25_7 Syr_10:25_8 Syr_10:25_9
Syr:10:25 x x x x x x x x x
Syr:10:26 Μὴ σοφίζου ποιῆσαι τὸ ἔργον σου καὶ μὴ δοξάζου ἐν καιρῷ στενοχωρίας σου.
Syr:10:26 Be not overwise in doing thy business; and boast not thyself in the time of thy distress. (Sirach 10:26 Brenton)
Syr:10:26 Nie szukaj wymówek, gdy masz spełnić swój obowiązek, i nie przechwalaj się, gdy przyszedł czas twego poniżenia. (Syr 10:26 BT_4)
Syr:10:26 Μὴ σοφίζου ποιῆσαι τὸ ἔργον σου καὶ μὴ δοξάζου ἐν καιρῷ στενοχωρίας σου.
Syr:10:26 μή σοφίζω (σοφιζ-, -, σοφι·σ-, -, σεσοφισ-, σοφισ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) στενο·χωρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:10:26 Nie By nauczać rób mądry By czynić/rób Praca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie By chwalić/wychwalaj/chwałę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Ograniczenie Ty; twój/twój(sg)
Syr:10:26 *mE\ sofi/DZou poiE=sai to\ e)/rgon sou kai\ mE\ doXa/DZou e)n kairO=| stenoCHOri/as sou.
Syr:10:26 mE sofiDZu poiEsai to ergon su kai mE doXaDZu en kairO stenoCHOrias su.
Syr:10:26 D V1_PMD2S VA_AAN RA_ASN N2N_ASN RP_GS C D V1_PMD2S P N2_DSM N1A_GSF RP_GS
Syr:10:26 not to instruct make wise to do/make the work you; your/yours(sg) and also, even, namely not to glorify/extol/praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time restriction you; your/yours(sg)
Syr:10:26 not be-you(sg)-being-INSTRUCT-ed--MAKE-WISE! to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not be-you(sg)-being-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed! in/among/by (+dat) period of time (dat) restriction (gen), restrictions (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:10:26 Syr_10:26_1 Syr_10:26_2 Syr_10:26_3 Syr_10:26_4 Syr_10:26_5 Syr_10:26_6 Syr_10:26_7 Syr_10:26_8 Syr_10:26_9 Syr_10:26_10 Syr_10:26_11 Syr_10:26_12 Syr_10:26_13
Syr:10:26 x x x x x x x x x x x x x
Syr:10:27 κρείσσων ἐργαζόμενος καὶ περισσεύων ἐν πᾶσιν ἢ περιπατῶν δοξαζόμενος καὶ ἀπορῶν ἄρτων.
Syr:10:27 Better is he that laboureth, and aboundeth in all things, than he that boasteth himself, and wanteth bread. (Sirach 10:27 Brenton)
Syr:10:27 Lepszy jest ten, który pracuje, a opływa we wszystko, niż ten, co przechadza się poważany, a nie ma chleba. (Syr 10:27 BT_4)
Syr:10:27 κρείσσων ἐργαζόμενος καὶ περισσεύων ἐν πᾶσιν περιπατῶν δοξαζόμενος καὶ ἀπορῶν ἄρτων.
Syr:10:27 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) καί περισσεύω (περισσευ-, -, περισσευ·σ-, -, -, περισσευ·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἤ[1] περίπατος, -ου, ὁ [LXX]; περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) καί ἀ·πορέω (απορ(ε)-, απορη·σ-, -, -, -, απορη·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ
Syr:10:27 Lepiej By pracować/dąż I też, nawet, mianowicie By robić obfitować pozostawaj wszędzie {skończony}, obfitość, przyczynowy, rób oszczędności, pozostałości, nadmiar, zbyteczny, nadwyżka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Albo Chodź; by chodzić By chwalić/wychwalaj/chwałę I też, nawet, mianowicie Do ??? Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne.
Syr:10:27 krei/ssOn e)rgaDZo/menos kai\ perisseu/On e)n pa=sin E)\ peripatO=n doXaDZo/menos kai\ a)porO=n a)/rtOn.
Syr:10:27 kreissOn ergaDZomenos kai perisseuOn en pasin E peripatOn doXaDZomenos kai aporOn artOn.
Syr:10:27 A3C_NSM V1_PMPNSM C V1_PAPNSM P A3_DPN C V2_PAPNSM V1_PMPNSM C V2_PAPNSM N2_GPM
Syr:10:27 better to work/strive and also, even, namely to make to abound remain over, abundance, causal, spare, leftover, excess, superfluous, surplus in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of or walk; to walk to glorify/extol/praise and also, even, namely to ??? bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory.
Syr:10:27 better ([Adj] nom) while being-WORK/STRIVE-ed (nom) and while MAKE TO ABOUND-ing (nom) in/among/by (+dat) all (dat) or walks (gen); while WALK-ing (nom) while being-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (nom) and while ???-ing (nom) [loaves of] bread (gen)
Syr:10:27 Syr_10:27_1 Syr_10:27_2 Syr_10:27_3 Syr_10:27_4 Syr_10:27_5 Syr_10:27_6 Syr_10:27_7 Syr_10:27_8 Syr_10:27_9 Syr_10:27_10 Syr_10:27_11 Syr_10:27_12
Syr:10:27 x x x x x x x x x x x x
Syr:10:28 τέκνον, ἐν πραύτητι δόξασον τὴν ψυχήν σου καὶ δὸς αὐτῇ τιμὴν κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτῆς.
Syr:10:28 My son, glorify thy soul in meekness, and give it honour according to the dignity thereof. (Sirach 10:28 Brenton)
Syr:10:28 Synu, ze skromnością dbaj o cześć dla swej osoby i oceniaj siebie w sposób należyty. (Syr 10:28 BT_4)
Syr:10:28 τέκνον, ἐν πραύτητι δόξασον τὴν ψυχήν σου καὶ δὸς αὐτῇ τιμὴν κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτῆς.
Syr:10:28 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐν πραΰτη[τ]ς v.l. πρᾳΰτη[τ]ς and πραότη[τ]ς v.l. πρᾳότη[τ]ς, -ητος, ἡ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τιμή, -ῆς, ἡ κατά ὁ ἡ τό ἄξιος -ία -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:10:28 Dziecko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokora By chwalić/wychwalaj/chwałę Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Odpowiedni wart zachodu; wartościowy On/ona/to/to samo
Syr:10:28 te/knon, e)n prau/tEti do/Xason tE\n PSuCHE/n sou kai\ do\s au)tE=| timE\n kata\ tE\n a)Xi/an au)tE=s.
Syr:10:28 teknon, en prautEti doXason tEn PSyCHEn su kai dos autE timEn kata tEn aXian autEs.
Syr:10:28 N2N_VSN P N3T_DSF VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C VO_AAD2S RD_DSF N1_ASF P RA_ASF N1A_ASF RD_GSF
Syr:10:28 child in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among humility to glorify/extol/praise the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) and also, even, namely to give he/she/it/same honor honor, esteem, worship; of things: worth, value down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the eligible worthwhile; valuable he/she/it/same
Syr:10:28 child (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) humility (dat) do-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-you(sg)!, going-to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-GIVE-you(sg)! her/it/same (dat) honor (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) eligible ([Adj] acc) her/it/same (gen)
Syr:10:28 Syr_10:28_1 Syr_10:28_2 Syr_10:28_3 Syr_10:28_4 Syr_10:28_5 Syr_10:28_6 Syr_10:28_7 Syr_10:28_8 Syr_10:28_9 Syr_10:28_10 Syr_10:28_11 Syr_10:28_12 Syr_10:28_13 Syr_10:28_14 Syr_10:28_15
Syr:10:28 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:10:29 τὸν ἁμαρτάνοντα εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίς δικαιώσει; καὶ τίς δοξάσει τὸν ἀτιμάζοντα τὴν ζωὴν αὐτοῦ;
Syr:10:29 Who will justify him that sinneth against his own soul? and who will honour him that dishonoureth his own life? (Sirach 10:29 Brenton)
Syr:10:29 Tego, kto wykracza przeciw samemu sobie, któż usprawiedliwi, i któż będzie poważał tego, kto hańbi swe życie? (Syr 10:29 BT_4)
Syr:10:29 τὸν ἁμαρτάνοντα εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίς δικαιώσει; καὶ τίς δοξάσει τὸν ἀτιμάζοντα τὴν ζωὴν αὐτοῦ;
Syr:10:29 ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δικαίωσις, -εως, ἡ; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:10:29 By grzeszyć Do (+przyspieszenie) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Obrona; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By chwalić/wychwalaj/chwałę Do hańby Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo
Syr:10:29 to\n a(marta/nonta ei)s tE\n PSuCHE\n au)tou= ti/s dikaiO/sei; kai\ ti/s doXa/sei to\n a)tima/DZonta tE\n DZOE\n au)tou=;
Syr:10:29 ton hamartanonta eis tEn PSyCHEn autu tis dikaiOsei; kai tis doXasei ton atimaDZonta tEn DZOEn autu;
Syr:10:29 RA_ASM V1_PAPASM P RA_ASF N1_ASF RD_GSM RI_NSM VF_FAI3S C RI_NSM VF_FAI3S RA_ASM V1_PAPASM RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Syr:10:29 the to sin into (+acc) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. vindication; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to glorify/extol/praise the to dishonor the life being, living, spirit; alive he/she/it/same
Syr:10:29 the (acc) while SIN-ing (acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) life (acc) him/it/same (gen) who/what/why (nom) vindication (dat); he/she/it-will-MAKE RIGHTEOUS, you(sg)-will-be-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical) and who/what/why (nom) he/she/it-will-GLORIFY/EXTOL/PRAISE, you(sg)-will-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (classical) the (acc) while DISHONOR-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) life (acc); alive ([Adj] acc) him/it/same (gen)
Syr:10:29 Syr_10:29_1 Syr_10:29_2 Syr_10:29_3 Syr_10:29_4 Syr_10:29_5 Syr_10:29_6 Syr_10:29_7 Syr_10:29_8 Syr_10:29_9 Syr_10:29_10 Syr_10:29_11 Syr_10:29_12 Syr_10:29_13 Syr_10:29_14 Syr_10:29_15 Syr_10:29_16
Syr:10:29 x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:10:30 πτωχὸς δοξάζεται δι’ ἐπιστήμην αὐτοῦ, καὶ πλούσιος δοξάζεται διὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ.
Syr:10:30 The poor man is honoured for his skill, and the rich man is honoured for his riches. (Sirach 10:30 Brenton)
Syr:10:30 Ubogi będzie poważany z powodu swej wiedzy, a bogaty dzięki swej zamożności. (Syr 10:30 BT_4)
Syr:10:30 πτωχὸς δοξάζεται δι’ ἐπιστήμην αὐτοῦ, καὶ πλούσιος δοξάζεται διὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ.
Syr:10:30 πτωχός -ή -όν δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) διά   αὐτός αὐτή αὐτό καί πλούσιος -ία -ον δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) διά ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:10:30 Biedny By chwalić/wychwalaj/chwałę Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Obfity By chwalić/wychwalaj/chwałę Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bogactwa/obfitość On/ona/to/to samo
Syr:10:30 ptOCHo\s doXa/DZetai di’ e)pistE/mEn au)tou=, kai\ plou/sios doXa/DZetai dia\ to\n plou=ton au)tou=.
Syr:10:30 ptOCHos doXaDZetai di’ epistEmEn autu, kai plusios doXaDZetai dia ton pluton autu.
Syr:10:30 N2_NSM V1_PMI3S P N1_ASF RD_GSM C A1A_NSM V1_PMI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Syr:10:30 poor to glorify/extol/praise because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć he/she/it/same and also, even, namely abundant to glorify/extol/praise because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the wealth/abundance he/she/it/same
Syr:10:30 poor ([Adj] nom) he/she/it-is-being-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed because of (+acc), through (+gen)   him/it/same (gen) and abundant ([Adj] nom) he/she/it-is-being-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed because of (+acc), through (+gen) the (acc) wealth/abundance (acc) him/it/same (gen)
Syr:10:30 Syr_10:30_1 Syr_10:30_2 Syr_10:30_3 Syr_10:30_4 Syr_10:30_5 Syr_10:30_6 Syr_10:30_7 Syr_10:30_8 Syr_10:30_9 Syr_10:30_10 Syr_10:30_11 Syr_10:30_12
Syr:10:30 x x x x x x x x x x x x
Syr:10:31 ὁ δεδοξασμένος ἐν πτωχείᾳ, καὶ ἐν πλούτῳ ποσαχῶς; καὶ ὁ ἄδοξος ἐν πλούτῳ, καὶ ἐν πτωχείᾳ ποσαχῶς;
Syr:10:31 He that is honoured in poverty, how much more in riches? and he that is dishonourable in riches, how much more in poverty? (Sirach 10:31 Brenton)
Syr:10:31 Ten, kto jest poważanym w ubóstwie, o ileż bardziej nim będzie w bogactwie, a kto jest bez czci w bogactwie, o ileż bardziej będzie nim w ubóstwie. (Syr 10:31 BT_4)
Syr:10:31 δεδοξασμένος ἐν πτωχείᾳ, καὶ ἐν πλούτῳ ποσαχῶς; καὶ ἄδοξος ἐν πλούτῳ, καὶ ἐν πτωχείᾳ ποσαχῶς;
Syr:10:31 ὁ ἡ τό δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἐν πτωχεία, -ας, ἡ καί ἐν πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό   καί ὁ ἡ τό   ἐν πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό καί ἐν πτωχεία, -ας, ἡ  
Syr:10:31 By chwalić/wychwalaj/chwałę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ubóstwo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bogactwa/obfitość I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bogactwa/obfitość I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ubóstwo
Syr:10:31 o( dedoXasme/nos e)n ptOCHei/a|, kai\ e)n plou/tO| posaCHO=s; kai\ o( a)/doXos e)n plou/tO|, kai\ e)n ptOCHei/a| posaCHO=s;
Syr:10:31 ho dedoXasmenos en ptOCHeia, kai en plutO posaCHOs; kai ho adoXos en plutO, kai en ptOCHeia posaCHOs;
Syr:10:31 RA_NSM VT_XMPNSM P N1A_DSF C P N2_DSM D C RA_NSM A1B_NSM P N2_DSM C P N1A_DSF D
Syr:10:31 the to glorify/extol/praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among poverty and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wealth/abundance ć and also, even, namely the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wealth/abundance and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among poverty ć
Syr:10:31 the (nom) having-been-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (nom) in/among/by (+dat) poverty (dat) and in/among/by (+dat) wealth/abundance (dat)   and the (nom)   in/among/by (+dat) wealth/abundance (dat) and in/among/by (+dat) poverty (dat)  
Syr:10:31 Syr_10:31_1 Syr_10:31_2 Syr_10:31_3 Syr_10:31_4 Syr_10:31_5 Syr_10:31_6 Syr_10:31_7 Syr_10:31_8 Syr_10:31_9 Syr_10:31_10 Syr_10:31_11 Syr_10:31_12 Syr_10:31_13 Syr_10:31_14 Syr_10:31_15 Syr_10:31_16 Syr_10:31_17
Syr:10:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x