Tb(BA):9:1 καὶ ἐκάλεσεν Τωβιας τὸν Ραφαηλ καὶ εἶπεν αὐτῷ
Tb(BA):9:1 Then Tobias called Raphael, and said unto him, (Tobit 9:1 Brenton)
Tb(BA):9:1 Potem zawołał Tobiasz Rafała i rzekł do niego: (Tb 9:1 BT_4)
Tb(BA):9:1 Καὶ ἐκάλεσεν Τωβιας τὸν Ραφαηλ καὶ εἶπεν αὐτῷ
Tb(BA):9:1 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):9:1 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo
Tb(BA):9:1 *kai\ e)ka/lesen *tObias to\n *rafaEl kai\ ei)=pen au)tO=|
Tb(BA):9:1 kai ekalesen tObias ton rafaEl kai eipen autO
Tb(BA):9:1 C VAI_AAI3S N1T_NSM RA_ASM N_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM
Tb(BA):9:1 and also, even, namely to call call ć the ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same
Tb(BA):9:1 and he/she/it-CALL-ed   the (acc)   and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)
Tb(BA):9:1 Tb(BA)_9:1_1 Tb(BA)_9:1_2 Tb(BA)_9:1_3 Tb(BA)_9:1_4 Tb(BA)_9:1_5 Tb(BA)_9:1_6 Tb(BA)_9:1_7 Tb(BA)_9:1_8
Tb(BA):9:1 x x x x x x x x
Tb(BA):9:2 Αζαρια ἄδελφε, λαβὲ μετὰ σεαυτοῦ παῖδα καὶ δύο καμήλους καὶ πορεύθητι ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας παρὰ Γαβαηλ καὶ κόμισαί μοι τὸ ἀργύριον καὶ αὐτὸν ἄγε εἰς τὸν γάμον·
Tb(BA):9:2 Brother Azarias, take with thee a servant, and two camels, and go to Rages of Media to Gabael, and bring me the money, and bring him to the wedding. (Tobit 9:2 Brenton)
Tb(BA):9:2 «Bracie Azariaszu, weź ze sobą czterech służących i dwa wielbłądy i jedź do Raga. Idź do Gabaela i przekaż mu dokument, odbierz od niego pieniądze i weź go samego ze sobą na wesele. (Tb 9:2 BT_4)
Tb(BA):9:2 Αζαρια ἄδελφε, λαβὲ μετὰ σεαυτοῦ παῖδα καὶ δύο καμήλους καὶ πορεύθητι ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας παρὰ Γαβαηλ καὶ κόμισαί μοι τὸ ἀργύριον καὶ αὐτὸν ἄγε εἰς τὸν γάμον·
Tb(BA):9:2   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) μετά σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν   ὁ ἡ τό   παρά   καί κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί αὐτός αὐτή αὐτό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γάμος, -ου, ὁ
Tb(BA):9:2 Brat By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siebie Dziecka/służący I też, nawet, mianowicie Dwa Wielbłąd I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem I też, nawet, mianowicie By stręczyć do nierządu Ja Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By prowadzić Do (+przyspieszenie) Poślubiające celebrowanie
Tb(BA):9:2 *aDZaria a)/delfe, labe\ meta\ seautou= pai=da kai\ du/o kamE/lous kai\ poreu/TEti e)n *(ra/gois tE=s *mEdi/as para\ *gabaEl kai\ ko/misai/ moi to\ a)rgu/rion kai\ au)to\n a)/ge ei)s to\n ga/mon·
Tb(BA):9:2 aDZaria adelfe, labe meta seautu paida kai dyo kamElus kai poreuTEti en ragois tEs mEdias para gabaEl kai komisai moi to argyrion kai auton age eis ton gamon·
Tb(BA):9:2 N_VSM N2_VSM VB_AAD2S P RD_GSM N3D_ASM C M_NDM N2_APM C VC_APD2S P N_DS RA_GSF N_GSF P N_ASM C VA_AMD2S RP_DS RA_ASN N2N_ASN C RD_ASM V1_PAD2S P RA_ASM N2_ASM
Tb(BA):9:2 ć brother to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing yourself child/servant and also, even, namely two camel and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć and also, even, namely to procure I the piece of silver and also, even, namely he/she/it/same to lead into (+acc) the wedding celebration
Tb(BA):9:2   brother (voc) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! after (+acc), with (+gen) yourself (gen) child/servant (acc) and two (nom, acc, gen) camels (acc) and be-you(sg)-GO-ed! in/among/by (+dat)   the (gen)   frοm beside (+acc,+gen,+dat)   and to-PROCURE, be-you(sg)-PROCURE-ed!, he/she/it-happens-to-PROCURE (opt) me (dat) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and him/it/same (acc) be-you(sg)-LEAD-ing! into (+acc) the (acc) wedding celebration (acc)
Tb(BA):9:2 Tb(BA)_9:2_1 Tb(BA)_9:2_2 Tb(BA)_9:2_3 Tb(BA)_9:2_4 Tb(BA)_9:2_5 Tb(BA)_9:2_6 Tb(BA)_9:2_7 Tb(BA)_9:2_8 Tb(BA)_9:2_9 Tb(BA)_9:2_10 Tb(BA)_9:2_11 Tb(BA)_9:2_12 Tb(BA)_9:2_13 Tb(BA)_9:2_14 Tb(BA)_9:2_15 Tb(BA)_9:2_16 Tb(BA)_9:2_17 Tb(BA)_9:2_18 Tb(BA)_9:2_19 Tb(BA)_9:2_20 Tb(BA)_9:2_21 Tb(BA)_9:2_22 Tb(BA)_9:2_23 Tb(BA)_9:2_24 Tb(BA)_9:2_25 Tb(BA)_9:2_26 Tb(BA)_9:2_27 Tb(BA)_9:2_28
Tb(BA):9:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):9:3 διότι ὀμώμοκεν Ραγουηλ μὴ ἐξελθεῖν με,
Tb(BA):9:3 For Raguel hath sworn that I shall not depart. (Tobit 9:3 Brenton)
Tb(BA):9:3 (Tb 9:3 BT_4)
Tb(BA):9:3 διότι ὀμώμοκεν Ραγουηλ μὴ ἐξελθεῖν με,
Tb(BA):9:3 δι·ότι     μή ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):9:3 Z powodu tego: Tamto Nie By wychodzić Ja
Tb(BA):9:3 dio/ti o)mO/moken *ragouEl mE\ e)XelTei=n me,
Tb(BA):9:3 dioti omOmoken raguEl mE eXelTein me,
Tb(BA):9:3 C VX_XAI3S N_NSM D VB_AAN RP_AS
Tb(BA):9:3 because of this: that ć ć not to come out I
Tb(BA):9:3 because of this: that     not to-COME-OUT me (acc)
Tb(BA):9:3 Tb(BA)_9:3_1 Tb(BA)_9:3_2 Tb(BA)_9:3_3 Tb(BA)_9:3_4 Tb(BA)_9:3_5 Tb(BA)_9:3_6
Tb(BA):9:3 x x x x x x
Tb(BA):9:4 καὶ ὁ πατήρ μου ἀριθμεῖ τὰς ἡμέρας, καὶ ἐὰν χρονίσω μέγα, ὀδυνηθήσεται λίαν.
Tb(BA):9:4 But my father counteth the days; and if I tarry long, he will be very sorry. (Tobit 9:4 Brenton)
Tb(BA):9:4 Ty wiesz bowiem, że ojciec liczy dni, i jeśli pozostanę jeden dzień dłużej, bardzo go zasmucę. Ty wiesz, co Raguel przysiągł, i ja nie mogę wykroczyć przeciw jego przysiędze». (Tb 9:4 BT_4)
Tb(BA):9:4 καὶ πατήρ μου ἀριθμεῖ τὰς ἡμέρας, καὶ ἐὰν χρονίσω μέγα, ὀδυνηθήσεται λίαν.
Tb(BA):9:4 καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἐάν (εἰ ἄν) χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὀδυνάω (οδυν(α)-, -, -, -, -, οδυνη·θ-) λίαν
Tb(BA):9:4 I też, nawet, mianowicie Ojciec Ja By liczyć się Dzień I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By ociągać się Wielki By zadawać ból cierpieniu Bardzo
Tb(BA):9:4 kai\ o( patE/r mou a)riTmei= ta\s E(me/ras, kai\ e)a\n CHroni/sO me/ga, o)dunETE/setai li/an.
Tb(BA):9:4 kai ho patEr mu ariTmei tas hEmeras, kai ean CHronisO mega, odynETEsetai lian.
Tb(BA):9:4 C RA_NSM N3_NSM RP_GS V2_PAI3S RA_APF N1A_APF C C VA_AAS1S A1P_ASN VC_FPI3S D
Tb(BA):9:4 and also, even, namely the father I to count the day and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to linger great to pain suffering very
Tb(BA):9:4 and the (nom) father (nom) me (gen) he/she/it-is-COUNT-ing, you(sg)-are-being-COUNT-ed (classical), be-you(sg)-COUNT-ing! the (acc) day (gen), days (acc) and if-ever I-should-LINGER, I-will-LINGER great ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-will-be-PAIN-ed very
Tb(BA):9:4 Tb(BA)_9:4_1 Tb(BA)_9:4_2 Tb(BA)_9:4_3 Tb(BA)_9:4_4 Tb(BA)_9:4_5 Tb(BA)_9:4_6 Tb(BA)_9:4_7 Tb(BA)_9:4_8 Tb(BA)_9:4_9 Tb(BA)_9:4_10 Tb(BA)_9:4_11 Tb(BA)_9:4_12 Tb(BA)_9:4_13
Tb(BA):9:4 x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):9:5 καὶ ἐπορεύθη Ραφαηλ καὶ ηὐλίσθη παρὰ Γαβαήλῳ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραφον· ὃς δὲ προήνεγκεν τὰ θυλάκια ἐν ταῖς σφραγῖσιν καὶ ἔδωκεν αὐτῷ.
Tb(BA):9:5 So Raphael went out, and lodged with Gabael, and gave him the handwriting: who brought forth bags which were sealed up, and gave them to him. (Tobit 9:5 Brenton)
Tb(BA):9:5 I wyruszył Rafał z czterema sługami i dwoma wielbłądami do Raga w Medii i zatrzymali się u Gabaela. I dał mu jego dokument, i opowiedział mu o Tobiaszu, synu Tobiasza, że poślubił żonę i że zaprasza go na wesele. Wtedy Gabael wstał i zaczął liczyć w jego obecności pieczętowane worki. I załadowali je. (Tb 9:5 BT_4)
Tb(BA):9:5 καὶ ἐπορεύθη Ραφαηλ καὶ ηὐλίσθη παρὰ Γαβαήλῳ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραφον· ὃς δὲ προήνεγκεν τὰ θυλάκια ἐν ταῖς σφραγῖσιν καὶ ἔδωκεν αὐτῷ.
Tb(BA):9:5 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   καί αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) παρά   καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χειρό·γραφον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ δέ προ·φέρω (προ+φερ-, -, προ+ενεγκ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):9:5 I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By spędzać {By wydawać} noc fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Świadectwo obligacji długu pisanej Kto/, który/, który zaś By przenosić do przodu W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo
Tb(BA):9:5 kai\ e)poreu/TE *rafaEl kai\ Eu)li/sTE para\ *gabaE/lO|, kai\ e)/dOken au)tO=| to\ CHeiro/grafon· o(\s de\ proE/negken ta\ Tula/kia e)n tai=s sfragi=sin kai\ e)/dOken au)tO=|.
Tb(BA):9:5 kai eporeuTE rafaEl kai EulisTE para gabaElO, kai edOken autO to CHeirografon· hos de proEnenken ta Tylakia en tais sfragisin kai edOken autO.
Tb(BA):9:5 C VCI_API3S N_NSM C VSI_API3S P N_DSM C VAI_AAI3S RD_DSM RA_ASN N2N_ASN RR_NSM x VAI_AAI3S RA_APN N2N_APN P RA_DPF N3I_DPF C VAI_AAI3S RD_DSM
Tb(BA):9:5 and also, even, namely to go ć and also, even, namely to spend the night frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć and also, even, namely to give he/she/it/same the certificate of debt bond written who/whom/which δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to bring forward the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] and also, even, namely to give he/she/it/same
Tb(BA):9:5 and he/she/it-was-GO-ed   and he/she/it-was-SPEND-ed-THE-NIGHT frοm beside (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) certificate of debt (nom|acc|voc) who/whom/which (nom) Yet he/she/it-BRING-ed-FORWARD the (nom|acc)   in/among/by (+dat) the (dat) hallmarks (dat) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat)
Tb(BA):9:5 Tb(BA)_9:5_1 Tb(BA)_9:5_2 Tb(BA)_9:5_3 Tb(BA)_9:5_4 Tb(BA)_9:5_5 Tb(BA)_9:5_6 Tb(BA)_9:5_7 Tb(BA)_9:5_8 Tb(BA)_9:5_9 Tb(BA)_9:5_10 Tb(BA)_9:5_11 Tb(BA)_9:5_12 Tb(BA)_9:5_13 Tb(BA)_9:5_14 Tb(BA)_9:5_15 Tb(BA)_9:5_16 Tb(BA)_9:5_17 Tb(BA)_9:5_18 Tb(BA)_9:5_19 Tb(BA)_9:5_20 Tb(BA)_9:5_21 Tb(BA)_9:5_22 Tb(BA)_9:5_23
Tb(BA):9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):9:6 καὶ ὤρθρευσαν κοινῶς καὶ ἤλθοσαν εἰς τὸν γάμον. καὶ εὐλόγησεν Τωβιας τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.
Tb(BA):9:6 And early in the morning they went forth both together, and came to the wedding: and Tobias blessed his wife. (Tobit 9:6 Brenton)
Tb(BA):9:6 I razem rano wstali i przybyli na wesele. I przyszli do Raguela, i zastali Tobiasza siedzącego przy stole. A on zerwał się i przywitał go. A Gabael zaczął płakać i złożył mu życzenia, mówiąc do niego: «O szlachetny i dobry człowieku, synu męża szlachetnego, dobrego, sprawiedliwego i uczynnego. Niech Pan udzieli tobie i żonie twojej błogosławieństwa niebieskiego i twemu ojcu, i matce twojej żony! Błogosławiony niech będzie Bóg, że ja widzieć mogę Tobiasza, który tak jest podobny do mojego krewnego». (Tb 9:6 BT_4)
Tb(BA):9:6 καὶ ὤρθρευσαν κοινῶς καὶ ἤλθοσαν εἰς τὸν γάμον. καὶ εὐλόγησεν Τωβιας τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.
Tb(BA):9:6 καί     καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γάμος, -ου, ὁ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):9:6 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Poślubiające celebrowanie I też, nawet, mianowicie By błogosławić Kobiety/żona On/ona/to/to samo
Tb(BA):9:6 kai\ O)/rTreusan koinO=s kai\ E)/lTosan ei)s to\n ga/mon. kai\ eu)lo/gEsen *tObias tE\n gunai=ka au)tou=.
Tb(BA):9:6 kai OrTreusan koinOs kai ElTosan eis ton gamon. kai eulogEsen tObias tEn gynaika autu.
Tb(BA):9:6 C VAI_AAI3P D C VBI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM C VA_AAI3S N1T_NSM RA_ASF N3K_ASF RD_GSM
Tb(BA):9:6 and also, even, namely ć ć and also, even, namely to come into (+acc) the wedding celebration and also, even, namely to bless ć the woman/wife he/she/it/same
Tb(BA):9:6 and     and they-COME-ed into (+acc) the (acc) wedding celebration (acc) and he/she/it-BLESS-ed   the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen)
Tb(BA):9:6 Tb(BA)_9:6_1 Tb(BA)_9:6_2 Tb(BA)_9:6_3 Tb(BA)_9:6_4 Tb(BA)_9:6_5 Tb(BA)_9:6_6 Tb(BA)_9:6_7 Tb(BA)_9:6_8 Tb(BA)_9:6_9 Tb(BA)_9:6_10 Tb(BA)_9:6_11 Tb(BA)_9:6_12 Tb(BA)_9:6_13 Tb(BA)_9:6_14
Tb(BA):9:6 x x x x x x x x x x x x x x