Tb(BA):10:1 καὶ Τωβιτ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐλογίζετο ἑκάστης ἡμέρας· καὶ ὡς ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι τῆς πορείας καὶ οὐκ ἤρχοντο,
Tb(BA):10:1 Now Tobit his father counted every day: and when the days of the journey were expired, and they came not, (Tobit 10:1 Brenton)
Tb(BA):10:1 Tymczasem Tobiasz z dnia na dzień liczył, w ile dni zajdzie syn tam i w ile powróci. A kiedy dni te przeminęły, a syn jego nie wracał, (Tb 10:1 BT_4)
Tb(BA):10:1 Καὶ Τωβιτ πατὴρ αὐτοῦ ἐλογίζετο ἑκάστης ἡμέρας· καὶ ὡς ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι τῆς πορείας καὶ οὐκ ἤρχοντο,
Tb(BA):10:1 καί   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἕκαστος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὡς πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πορεία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
Tb(BA):10:1 I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Każdy Dzień I też, nawet, mianowicie Jak/jak By napełniać pełność, spełniać Dzień Chodzenie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przychodzić; by zaczynać się
Tb(BA):10:1 *kai\ *tObit o( patE\r au)tou= e)logi/DZeto e(ka/stEs E(me/ras· kai\ O(s e)plErO/TEsan ai( E(me/rai tE=s porei/as kai\ ou)k E)/rCHonto,
Tb(BA):10:1 kai tObit ho patEr autu elogiDZeto hekastEs hEmeras· kai hOs eplErOTEsan hai hEmerai tEs poreias kai uk ErCHonto,
Tb(BA):10:1 C N_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM V1I_IMI3S A1_GSF N1A_GSF C D VCI_API3P RA_NPF N1A_NPF RA_GSF N1A_GSF C D V1I_IMI3P
Tb(BA):10:1 and also, even, namely ć the father he/she/it/same to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks each day and also, even, namely as/like to fill fill, fulfill the day the going and also, even, namely οὐχ before rough breathing to come; to begin
Tb(BA):10:1 and   the (nom) father (nom) him/it/same (gen) he/she/it-was-being-LOGICALLY SPEAK-ed each (of two) (gen) day (gen), days (acc) and as/like they-were-FILL-ed the (nom) days (nom|voc) the (gen) going (gen), goings (acc) and not they-were-being-COME-ed; they-were-being-BEGIN-ed
Tb(BA):10:1 Tb(BA)_10:1_1 Tb(BA)_10:1_2 Tb(BA)_10:1_3 Tb(BA)_10:1_4 Tb(BA)_10:1_5 Tb(BA)_10:1_6 Tb(BA)_10:1_7 Tb(BA)_10:1_8 Tb(BA)_10:1_9 Tb(BA)_10:1_10 Tb(BA)_10:1_11 Tb(BA)_10:1_12 Tb(BA)_10:1_13 Tb(BA)_10:1_14 Tb(BA)_10:1_15 Tb(BA)_10:1_16 Tb(BA)_10:1_17 Tb(BA)_10:1_18
Tb(BA):10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):10:2 εἶπεν Μήποτε κατῄσχυνται; ἢ μήποτε ἀπέθανεν Γαβαηλ καὶ οὐδεὶς δίδωσιν αὐτῷ τὸ ἀργύριον;
Tb(BA):10:2 Then Tobit said, Are they detained? or is Gabael dead, and there is no man to give him the money? (Tobit 10:2 Brenton)
Tb(BA):10:2 myślał sobie: może zatrzymano go tam? Albo może Gabael umarł i nie ma nikogo, kto by mu oddał pieniądze? (Tb 10:2 BT_4)
Tb(BA):10:2 εἶπεν Μήποτε κατῄσχυνται; μήποτε ἀπέθανεν Γαβαηλ καὶ οὐδεὶς δίδωσιν αὐτῷ τὸ ἀργύριον;
Tb(BA):10:2 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μήποτε (μή ποτέ) κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ἤ[1] μήποτε (μή ποτέ) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)
Tb(BA):10:2 By mówić/opowiadaj Nigdy By upokarzać Albo Nigdy By umierać I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) By dawać On/ona/to/to samo Kawałek srebra
Tb(BA):10:2 ei)=pen *mE/pote katE/|sCHuntai; E)\ mE/pote a)pe/Tanen *gabaEl kai\ ou)dei\s di/dOsin au)tO=| to\ a)rgu/rion;
Tb(BA):10:2 eipen mEpote katEsCHyntai; E mEpote apeTanen gabaEl kai udeis didOsin autO to argyrion;
Tb(BA):10:2 VBI_AAI3S D VM_XMI3P C D VBI_AAI3S N_NSM C A3_NSM V8_PAI3S RD_DSM RA_ASN N2N_ASN
Tb(BA):10:2 to say/tell never to humiliate or never to die ć and also, even, namely not one (nothing, no one) to give he/she/it/same the piece of silver
Tb(BA):10:2 he/she/it-SAY/TELL-ed never he/she/it-has-been-HUMILIATE-ed or never he/she/it-DIE-ed   and not one (nom) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing him/it/same (dat) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc)
Tb(BA):10:2 Tb(BA)_10:2_1 Tb(BA)_10:2_2 Tb(BA)_10:2_3 Tb(BA)_10:2_4 Tb(BA)_10:2_5 Tb(BA)_10:2_6 Tb(BA)_10:2_7 Tb(BA)_10:2_8 Tb(BA)_10:2_9 Tb(BA)_10:2_10 Tb(BA)_10:2_11 Tb(BA)_10:2_12 Tb(BA)_10:2_13
Tb(BA):10:2 x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):10:3 καὶ ἐλυπεῖτο λίαν.
Tb(BA):10:3 Therefore he was very sorry. (Tobit 10:3 Brenton)
Tb(BA):10:3 I zaczął się martwić. (Tb 10:3 BT_4)
Tb(BA):10:3 καὶ ἐλυπεῖτο λίαν.
Tb(BA):10:3 καί λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) λίαν
Tb(BA):10:3 I też, nawet, mianowicie By smucić się Bardzo
Tb(BA):10:3 kai\ e)lupei=to li/an.
Tb(BA):10:3 kai elypeito lian.
Tb(BA):10:3 C V2I_IMI3S D
Tb(BA):10:3 and also, even, namely to sorrow very
Tb(BA):10:3 and he/she/it-was-being-SORROW-ed very
Tb(BA):10:3 Tb(BA)_10:3_1 Tb(BA)_10:3_2 Tb(BA)_10:3_3
Tb(BA):10:3 x x x
Tb(BA):10:4 εἶπεν δὲ αὐτῷ ἡ γυνή Ἀπώλετο τὸ παιδίον, διότι κεχρόνικεν· καὶ ἤρξατο θρηνεῖν αὐτὸν καὶ εἶπεν
Tb(BA):10:4 Then his wife said unto him, My son is dead, seeing he stayeth long; and she began to wail him, and said, (Tobit 10:4 Brenton)
Tb(BA):10:4 A żona jego Anna rzekła: «Dziecko moje zginęło i już go nie ma między żywymi». I zaczęła płakać i lamentować nad synem swoim, i mówiła: (Tb 10:4 BT_4)
Tb(BA):10:4 εἶπεν δὲ αὐτῷ γυνή Ἀπώλετο τὸ παιδίον, διότι κεχρόνικεν· καὶ ἤρξατο θρηνεῖν αὐτὸν καὶ εἶπεν
Tb(BA):10:4 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) δι·ότι χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -) καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Tb(BA):10:4 By mówić/opowiadaj zaś On/ona/to/to samo Kobiety/żona By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Dziecko Z powodu tego: Tamto By ociągać się I też, nawet, mianowicie By zaczynać się By lamentować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
Tb(BA):10:4 ei)=pen de\ au)tO=| E( gunE/ *)apO/leto to\ paidi/on, dio/ti keCHro/niken· kai\ E)/rXato TrEnei=n au)to\n kai\ ei)=pen
Tb(BA):10:4 eipen de autO hE gynE apOleto to paidion, dioti keCHroniken· kai ErXato TrEnein auton kai eipen
Tb(BA):10:4 VBI_AAI3S x RD_DSM RA_NSF N3K_NSF VBI_AMI3S RA_NSN N2N_NSN C VX_XAI3S C VAI_AMI3S V2_PAN RD_ASM C VBI_AAI3S
Tb(BA):10:4 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the woman/wife to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the child because of this: that to linger and also, even, namely to begin to lament he/she/it/same and also, even, namely to say/tell
Tb(BA):10:4 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) the (nom) woman/wife (nom) he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed the (nom|acc) child (nom|acc|voc) because of this: that he/she/it-has-LINGER-ed and he/she/it-was-BEGIN-ed to-be-LAMENT-ing him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed
Tb(BA):10:4 Tb(BA)_10:4_1 Tb(BA)_10:4_2 Tb(BA)_10:4_3 Tb(BA)_10:4_4 Tb(BA)_10:4_5 Tb(BA)_10:4_6 Tb(BA)_10:4_7 Tb(BA)_10:4_8 Tb(BA)_10:4_9 Tb(BA)_10:4_10 Tb(BA)_10:4_11 Tb(BA)_10:4_12 Tb(BA)_10:4_13 Tb(BA)_10:4_14 Tb(BA)_10:4_15 Tb(BA)_10:4_16
Tb(BA):10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):10:5 Οὐ μέλει μοι, τέκνον, ὅτι ἀφῆκά σε τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου;
Tb(BA):10:5 Now I care for nothing, my son, since I have let thee go, the light of mine eyes. (Tobit 10:5 Brenton)
Tb(BA):10:5 «Biada mi, dziecko moje, że ja ci pozwoliłam iść, światło moich oczu». (Tb 10:5 BT_4)
Tb(BA):10:5 Οὐ μέλει μοι, τέκνον, ὅτι ἀφῆκά σε τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου;
Tb(BA):10:5 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μέλο·ς, -ους, τό; μέλω a.k.a. μέλει (μελ-, -, -, -, -, -); μέλομαι (μελ-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὅτι ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):10:5 ??? Przed przydechem mocnym Członek; by znaczyć troszczyć się dookoła; by znaczyć kłopotać się, średnią/stronę bierną z µ???, by być przedmiot opieki, dotyczyć Ja Dziecko Ponieważ/tamto By pozwalać iść z Ty; twój/twój(sg) Lekki {Jasny} Oko Ja
Tb(BA):10:5 *ou) me/lei moi, te/knon, o(/ti a)fE=ka/ se to\ fO=s tO=n o)fTalmO=n mou;
Tb(BA):10:5 u melei moi, teknon, hoti afEka se to fOs tOn ofTalmOn mu;
Tb(BA):10:5 D V1_PAI3S RP_DS N2N_VSN C VAI_AAI1S RP_AS RA_ASN N3T_ASN RA_GPM N2_GPM RP_GS
Tb(BA):10:5 οὐχ before rough breathing member; to matter to care about; to matter to concern oneself, middle/passive of μέλω, to be an object of care, concern I child because/that to let go of you; your/yours(sg) the light the eye I
Tb(BA):10:5 not member (dat); he/she/it-is-MATTER-ing-TO; you(sg)-are-being-MATTER-ed-TO (classical) me (dat) child (nom|acc|voc) because/that I-LET-ed-GO-OF you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) light (nom|acc|voc) the (gen) eyes (gen) me (gen)
Tb(BA):10:5 Tb(BA)_10:5_1 Tb(BA)_10:5_2 Tb(BA)_10:5_3 Tb(BA)_10:5_4 Tb(BA)_10:5_5 Tb(BA)_10:5_6 Tb(BA)_10:5_7 Tb(BA)_10:5_8 Tb(BA)_10:5_9 Tb(BA)_10:5_10 Tb(BA)_10:5_11 Tb(BA)_10:5_12
Tb(BA):10:5 x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):10:6 καὶ Τωβιτ λέγει αὐτῇ Σίγα, μὴ λόγον ἔχε, ὑγιαίνει.
Tb(BA):10:6 To whom Tobit said, Hold thy peace, take no care, for he is safe. (Tobit 10:6 Brenton)
Tb(BA):10:6 A Tobiasz jej odpowiedział: «Cicho, nie martw się, siostro, on jest zdrów. Oni tam mają wiele trudności, a i człowiek, który z nim wyruszył, jest godny zaufania i jest spośród braci naszych. Nie martw się o niego, siostro, on wkrótce wróci». (Tb 10:6 BT_4)
Tb(BA):10:6 καὶ Τωβιτ λέγει αὐτῇ Σίγα, μὴ λόγον ἔχε, ὑγιαίνει.
Tb(BA):10:6 καί   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) μή λόγος, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -)
Tb(BA):10:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Nie by musieć żaden dźwięk być cichy Nie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By mieć By być zdrowy
Tb(BA):10:6 kai\ *tObit le/gei au)tE=| *si/ga, mE\ lo/gon e)/CHe, u(giai/nei.
Tb(BA):10:6 kai tObit legei autE siga, mE logon eCHe, hygiainei.
Tb(BA):10:6 C N_NSM V1_PAI3S RD_DSF V3_PAD2S D N2_ASM V1_PAD2S V1_PAI3S
Tb(BA):10:6 and also, even, namely ć to say/tell he/she/it/same to have no sound to be silent not word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to have to be healthy
Tb(BA):10:6 and   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) her/it/same (dat) be-you(sg)-TO HAVE NO SOUND-ing! not word (acc) be-you(sg)-HAVE-ing! he/she/it-is-BE-ing-HEALTHY, you(sg)-are-being-BE-ed-HEALTHY (classical)
Tb(BA):10:6 Tb(BA)_10:6_1 Tb(BA)_10:6_2 Tb(BA)_10:6_3 Tb(BA)_10:6_4 Tb(BA)_10:6_5 Tb(BA)_10:6_6 Tb(BA)_10:6_7 Tb(BA)_10:6_8 Tb(BA)_10:6_9
Tb(BA):10:6 x x x x x x x x x
Tb(BA):10:7 καὶ εἶπεν αὐτῷ Σίγα, μὴ πλάνα με· ἀπώλετο τὸ παιδίον μου. καὶ ἐπορεύετο καθ’ ἡμέραν εἰς τὴν ὁδὸν ἔξω, οἵας ἀπῆλθεν, ἡμέρας τε ἄρτον οὐκ ἤσθιεν, τὰς δὲ νύκτας οὐ διελίμπανεν θρηνοῦσα Τωβιαν τὸν υἱὸν αὐτῆς, ἕως οὗ συνετελέσθησαν αἱ δέκα τέσσαρες ἡμέραι τοῦ γάμου, ἃς ὤμοσεν Ραγουηλ ποιῆσαι αὐτὸν ἐκεῖ.
Tb(BA):10:7 But she said, Hold thy peace, and deceive me not; my son is dead. And she went out every day into the way which they went, and did eat no meat on the daytime, and ceased not whole nights to bewail her son Tobias, until the fourteen days of the wedding were expired, which Raguel had sworn that he should spend there. Then Tobias said to Raguel, (Tobit 10:7 Brenton)
Tb(BA):10:7 Ale ona mu odpowiedziała: «Zostaw mnie i nie zwódź mnie, dziecko moje zginęło». I wychodziła codziennie, i wypatrywała drogę, którą jej syn poszedł, i nie dała się nikomu przekonać. A kiedy zaszło słońce, wracała, lamentowała i płakała przez całą noc, i nie mogła spać. (Tb 10:7 BT_4)
Tb(BA):10:7 καὶ εἶπεν αὐτῷ Σίγα, μὴ πλάνα με· ἀπώλετο τὸ παιδίον μου. καὶ ἐπορεύετο καθ’ ἡμέραν εἰς τὴν ὁδὸν ἔξω, οἵας ἀπῆλθεν, ἡμέρας τε ἄρτον οὐκ ἤσθιεν, τὰς δὲ νύκτας οὐ διελίμπανεν θρηνοῦσα Τωβιαν τὸν υἱὸν αὐτῆς, ἕως οὗ συνετελέσθησαν αἱ δέκα τέσσαρες ἡμέραι τοῦ γάμου, ἃς ὤμοσεν Ραγουηλ ποιῆσαι αὐτὸν ἐκεῖ.
Tb(BA):10:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) μή πλάνος -ον; πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) κατά ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) οἷος -α -ον ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ τέ ἄρτος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ νύξ, -υκτός, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό δέκα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό γάμος, -ου, ὁ; γαμέω (γαμ(ε)-, -, γαμη·σ-/γημ·[σ]-, γεγαμη·κ-, -, γαμη·θ-) ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -)   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ
Tb(BA):10:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Nie by musieć żaden dźwięk być cichy Nie Oszukańczy; by wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ja By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Dziecko Ja I też, nawet, mianowicie By iść W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Taki/z jaki rodzaj By odchodzić Dzień I [umieszczona z tyłu współrzędna] Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. ??? Przed przydechem mocnym By jeść zaś Noc ??? Przed przydechem mocnym By lamentować Syn On/ona/to/to samo Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By uzupełniać Dziesięć Cztery Dzień Poślubiające celebrowanie; by brać ślub Kto/, który/, który By przysięgać By czynić/rób On/ona/to/to samo Tam
Tb(BA):10:7 kai\ ei)=pen au)tO=| *si/ga, mE\ pla/na me· a)pO/leto to\ paidi/on mou. kai\ e)poreu/eto kaT’ E(me/ran ei)s tE\n o(do\n e)/XO, oi(/as a)pE=lTen, E(me/ras te a)/rton ou)k E)/sTien, ta\s de\ nu/ktas ou) dieli/mpanen TrEnou=sa *tObian to\n ui(o\n au)tE=s, e(/Os ou(= sunetele/sTEsan ai( de/ka te/ssares E(me/rai tou= ga/mou, a(/s O)/mosen *ragouEl poiE=sai au)to\n e)kei=.
Tb(BA):10:7 kai eipen autO siga, mE plana me· apOleto to paidion mu. kai eporeueto kaT’ hEmeran eis tEn hodon eXO, hoias apElTen, hEmeras te arton uk EsTien, tas de nyktas u dielimpanen TrEnusa tObian ton hyion autEs, heOs hu synetelesTEsan hai deka tessares hEmerai tu gamu, has Omosen raguEl poiEsai auton ekei.
Tb(BA):10:7 C VBI_AAI3S RD_DSM V3_PAD2S D V3_PAD2S RP_AS VBI_AMI3S RA_NSN N2N_NSN RP_GS C V1I_IMI3S P N1A_ASF P RA_ASF N2_ASF D A1A_GSF VBI_AAI3S N1A_GSF x N2_ASM D V1I_IAI3S RA_APF x N3_APF D V1I_IAI3S V2_PAPNSF N1T_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSF C RR_GSM VSI_API3P RA_NPF M A3_NPM N1A_NPF RA_GSM N2_GSM RR_APF VAI_AAI3S N_NSM VA_AAN RD_ASM D
Tb(BA):10:7 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to have no sound to be silent not deceitful; to wander/cause to stray [see planet] I to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the child I and also, even, namely to go down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing day into (+acc) the way/road outside; to have; to be permitted such/of what kind to depart day and [postpositive coordinate] bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. οὐχ before rough breathing to eat the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] night οὐχ before rough breathing ć to lament ć the son he/she/it/same until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to complete the ten four day the wedding celebration; to marry who/whom/which to swear ć to do/make he/she/it/same there
Tb(BA):10:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) be-you(sg)-TO HAVE NO SOUND-ing! not deceitful ([Adj] nom|acc|voc); be-you(sg)-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY! me (acc) he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed the (nom|acc) child (nom|acc|voc) me (gen) and he/she/it-was-being-GO-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) day (acc) into (+acc) the (acc) way/road (acc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED such/of what kind (gen), such/of what kind (acc) he/she/it-DEPART-ed day (gen), days (acc) and [postpositive coordinate] bread (acc) not he/she/it-was-EAT-ing the (acc) Yet nights (acc) not   while LAMENT-ing (nom|voc)   the (acc) son (acc) her/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) they-were-COMPLETE-ed the (nom) ten four (nom) days (nom|voc) the (gen) wedding celebration (gen); be-you(sg)-being-MARRY-ed! who/whom/which (acc) he/she/it-SWEAR-ed   to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) him/it/same (acc) there
Tb(BA):10:7 Tb(BA)_10:7_1 Tb(BA)_10:7_2 Tb(BA)_10:7_3 Tb(BA)_10:7_4 Tb(BA)_10:7_5 Tb(BA)_10:7_6 Tb(BA)_10:7_7 Tb(BA)_10:7_8 Tb(BA)_10:7_9 Tb(BA)_10:7_10 Tb(BA)_10:7_11 Tb(BA)_10:7_12 Tb(BA)_10:7_13 Tb(BA)_10:7_14 Tb(BA)_10:7_15 Tb(BA)_10:7_16 Tb(BA)_10:7_17 Tb(BA)_10:7_18 Tb(BA)_10:7_19 Tb(BA)_10:7_20 Tb(BA)_10:7_21 Tb(BA)_10:7_22 Tb(BA)_10:7_23 Tb(BA)_10:7_24 Tb(BA)_10:7_25 Tb(BA)_10:7_26 Tb(BA)_10:7_27 Tb(BA)_10:7_28 Tb(BA)_10:7_29 Tb(BA)_10:7_30 Tb(BA)_10:7_31 Tb(BA)_10:7_32 Tb(BA)_10:7_33 Tb(BA)_10:7_34 Tb(BA)_10:7_35 Tb(BA)_10:7_36 Tb(BA)_10:7_37 Tb(BA)_10:7_38 Tb(BA)_10:7_39 Tb(BA)_10:7_40 Tb(BA)_10:7_41 Tb(BA)_10:7_42 Tb(BA)_10:7_43 Tb(BA)_10:7_44 Tb(BA)_10:7_45 Tb(BA)_10:7_46 Tb(BA)_10:7_47 Tb(BA)_10:7_48 Tb(BA)_10:7_49 Tb(BA)_10:7_50 Tb(BA)_10:7_51
Tb(BA):10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):10:8 Εἶπεν δὲ Τωβιας τῷ Ραγουηλ Ἐξαπόστειλόν με, ὅτι ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηρ μου οὐκέτι ἐλπίζουσιν ὄψεσθαί με.
Tb(BA):10:8 Let me go, for my father and my mother look no more to see me. (Tobit 10:8 Brenton)
Tb(BA):10:8 A kiedy minęło czternaście dni uroczystości weselnych, które Raguel przysiągł wyprawić swej córce, przyszedł do niego Tobiasz i oświadczył mu: «Wypuść mnie, bo wiem, że ojciec mój i matka moja stracą wiarę, że mnie jeszcze zobaczą. A więc teraz proszę cię, ojcze, abyś mi pozwolił odejść, a ja pójdę do mego ojca. Ja ci już powiedziałem, w jakim stanie go zostawiłem». (Tb 10:8 BT_4)
Tb(BA):10:8 Εἶπεν δὲ Τωβιας τῷ Ραγουηλ Ἐξαπόστειλόν με, ὅτι πατήρ μου καὶ μήτηρ μου οὐκέτι ἐλπίζουσιν ὄψεσθαί με.
Tb(BA):10:8 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ   ὁ ἡ τό   ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):10:8 By mówić/opowiadaj zaś Do ??? Ja Ponieważ/tamto Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie Matka Ja Już nie By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja
Tb(BA):10:8 *ei)=pen de\ *tObias tO=| *ragouEl *)eXapo/steilo/n me, o(/ti o( patE/r mou kai\ E( mE/tEr mou ou)ke/ti e)lpi/DZousin o)/PSesTai/ me.
Tb(BA):10:8 eipen de tObias tO raguEl eXaposteilon me, hoti ho patEr mu kai hE mEtEr mu uketi elpiDZusin oPSesTai me.
Tb(BA):10:8 VBI_AAI3S x N1T_NSM RA_DSM N_DSM VB_AAD2S RP_AS C RA_NSM N3_NSM RP_GS C RA_NSF N3_NSF RP_GS D V1_PAI3P VF_FMN RP_AS
Tb(BA):10:8 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the ć to ??? I because/that the father I and also, even, namely the mother I no longer to hope survive, live through, outlast, outlive to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I
Tb(BA):10:8 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet   the (dat)   do-???-you(sg)! me (acc) because/that the (nom) father (nom) me (gen) and the (nom) mother (nom) me (gen) no longer they-are-HOPE-ing, while HOPE-ing (dat) to-will-be-SEE-ed me (acc)
Tb(BA):10:8 Tb(BA)_10:8_1 Tb(BA)_10:8_2 Tb(BA)_10:8_3 Tb(BA)_10:8_4 Tb(BA)_10:8_5 Tb(BA)_10:8_6 Tb(BA)_10:8_7 Tb(BA)_10:8_8 Tb(BA)_10:8_9 Tb(BA)_10:8_10 Tb(BA)_10:8_11 Tb(BA)_10:8_12 Tb(BA)_10:8_13 Tb(BA)_10:8_14 Tb(BA)_10:8_15 Tb(BA)_10:8_16 Tb(BA)_10:8_17 Tb(BA)_10:8_18 Tb(BA)_10:8_19
Tb(BA):10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):10:9 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ πενθερὸς αὐτοῦ Μεῖνον παρ’ ἐμοί, κἀγὼ ἐξαποστελῶ πρὸς τὸν πατέρα σου καὶ δηλώσουσιν αὐτῷ τὰ κατὰ σέ. καὶ Τωβιας λέγει Οὐχί, ἀλλὰ ἐξαπόστειλόν με πρὸς τὸν πατέρα μου.
Tb(BA):10:9 But his father in law said unto him, Tarry with me, and I will send to thy father, and they shall declare unto him how things go with thee. (Tobit 10:9 Brenton)
Tb(BA):10:9 A Raguel odpowiedział Tobiaszowi: «Pozostań, dziecko, pozostań jeszcze ze mną! Ja wyślę posłańców do twego ojca Tobiasza, a oni mu opowiedzą o tobie». A Tobiasz mu odpowiedział: «O nie! Pozwól mi, abym odszedł stąd do ojca mego». (Tb 10:9 BT_4)
Tb(BA):10:9 εἶπεν δὲ αὐτῷ πενθερὸς αὐτοῦ Μεῖνον παρ’ ἐμοί, κἀγὼ ἐξαποστελῶ πρὸς τὸν πατέρα σου καὶ δηλώσουσιν αὐτῷ τὰ κατὰ σέ. καὶ Τωβιας λέγει Οὐχί, ἀλλὰ ἐξαπόστειλόν με πρὸς τὸν πατέρα μου.
Tb(BA):10:9 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πενθερός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐχί ἀλλά ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):10:9 By mówić/opowiadaj zaś On/ona/to/to samo Teść On/ona/to/to samo By pozostawać (mieszkaj) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój I/też ja Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wyjawiać On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ale Do ??? Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec Ja
Tb(BA):10:9 ei)=pen de\ au)tO=| o( penTero\s au)tou= *mei=non par’ e)moi/, ka)gO\ e)XapostelO= pro\s to\n pate/ra sou kai\ dElO/sousin au)tO=| ta\ kata\ se/. kai\ *tObias le/gei *ou)CHi/, a)lla\ e)Xapo/steilo/n me pro\s to\n pate/ra mou.
Tb(BA):10:9 eipen de autO ho penTeros autu meinon par’ emoi, kagO eXapostelO pros ton patera su kai dElOsusin autO ta kata se. kai tObias legei uCHi, alla eXaposteilon me pros ton patera mu.
Tb(BA):10:9 VBI_AAI3S x RD_DSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM VB_AAD2S P RP_DS C+RPNS VF2_FAI1S P RA_ASM N3_ASM RP_GS C VF_FAI3P RD_DSM RA_APN P RP_AS C N1T_NSM V1_PAI3S D C VA_AAD2S RP_AS P RA_ASM N3_ASM RP_GS
Tb(BA):10:9 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the father-in-law he/she/it/same to remain (dwell) frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine and/also I to ??? toward (+acc,+gen,+dat) the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to disclose he/she/it/same the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely ć to say/tell not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] but to ??? I toward (+acc,+gen,+dat) the father I
Tb(BA):10:9 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) the (nom) father-in-law (nom) him/it/same (gen) do-REMAIN-you(sg)! frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and/also I (nom) I-will-??? toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-DISCLOSE, going-to-DISCLOSE (fut ptcp) (dat) him/it/same (dat) the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) not but do-???-you(sg)! me (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) father (acc) me (gen)
Tb(BA):10:9 Tb(BA)_10:9_1 Tb(BA)_10:9_2 Tb(BA)_10:9_3 Tb(BA)_10:9_4 Tb(BA)_10:9_5 Tb(BA)_10:9_6 Tb(BA)_10:9_7 Tb(BA)_10:9_8 Tb(BA)_10:9_9 Tb(BA)_10:9_10 Tb(BA)_10:9_11 Tb(BA)_10:9_12 Tb(BA)_10:9_13 Tb(BA)_10:9_14 Tb(BA)_10:9_15 Tb(BA)_10:9_16 Tb(BA)_10:9_17 Tb(BA)_10:9_18 Tb(BA)_10:9_19 Tb(BA)_10:9_20 Tb(BA)_10:9_21 Tb(BA)_10:9_22 Tb(BA)_10:9_23 Tb(BA)_10:9_24 Tb(BA)_10:9_25 Tb(BA)_10:9_26 Tb(BA)_10:9_27 Tb(BA)_10:9_28 Tb(BA)_10:9_29 Tb(BA)_10:9_30 Tb(BA)_10:9_31 Tb(BA)_10:9_32
Tb(BA):10:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):10:10 ἀναστὰς δὲ Ραγουηλ ἔδωκεν αὐτῷ Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων, σώματα καὶ κτήνη καὶ ἀργύριον·
Tb(BA):10:10 But Tobias said, No; but let me go to my father. (Tobit 10:10 Brenton)
Tb(BA):10:10 Wtedy Raguel wstał, dał Tobiaszowi jego żonę Sarę i połowę całego majątku, sługi i służące, woły i owce, osły i wielbłądy, szaty, pieniądze i sprzęty. (Tb 10:10 BT_4)
Tb(BA):10:10 ἀναστὰς δὲ Ραγουηλ ἔδωκεν αὐτῷ Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων, σώματα καὶ κτήνη καὶ ἀργύριον·
Tb(BA):10:10 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δέ   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) σῶμα[τ], -ατος, τό καί κτῆνο·ς, -ους, τό καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)
Tb(BA):10:10 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych zaś By dawać On/ona/to/to samo Sarah Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pół By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ciało I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra
Tb(BA):10:10 a)nasta\s de\ *ragouEl e)/dOken au)tO=| *sarran tE\n gunai=ka au)tou= kai\ ta\ E(/misu tO=n u(parCHo/ntOn, sO/mata kai\ ktE/nE kai\ a)rgu/rion·
Tb(BA):10:10 anastas de raguEl edOken autO sarran tEn gynaika autu kai ta hEmisy tOn hyparCHontOn, sOmata kai ktEnE kai argyrion·
Tb(BA):10:10 VH_AAPNSM x N_NSM VAI_AAI3S RD_DSM N_ASF RA_ASF N3K_ASF RD_GSM C RA_APN A3U_ASN RA_GPN V1_PAPGPN N3M_APN C N3E_APN C N2N_ASN
Tb(BA):10:10 to stand up put up, raise, resurrect δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to give he/she/it/same Sarah the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the half the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control body and also, even, namely Animal (beast) and also, even, namely piece of silver
Tb(BA):10:10 upon STand-ing-UP (nom|voc) Yet   he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) Sarah (acc) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) the (gen) let-them-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF! (classical), while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (gen) bodies (nom|acc|voc) and Animals (nom|acc|voc) and piece of silver (nom|acc|voc)
Tb(BA):10:10 Tb(BA)_10:10_1 Tb(BA)_10:10_2 Tb(BA)_10:10_3 Tb(BA)_10:10_4 Tb(BA)_10:10_5 Tb(BA)_10:10_6 Tb(BA)_10:10_7 Tb(BA)_10:10_8 Tb(BA)_10:10_9 Tb(BA)_10:10_10 Tb(BA)_10:10_11 Tb(BA)_10:10_12 Tb(BA)_10:10_13 Tb(BA)_10:10_14 Tb(BA)_10:10_15 Tb(BA)_10:10_16 Tb(BA)_10:10_17 Tb(BA)_10:10_18 Tb(BA)_10:10_19
Tb(BA):10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):10:11 καὶ εὐλογήσας αὐτοὺς ἐξαπέστειλεν λέγων Εὐοδώσει ὑμᾶς, τέκνα, ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ πρὸ τοῦ με ἀποθανεῖν.
Tb(BA):10:11 Then Raguel arose, and gave him Sara his wife, and half his goods, servants, and cattle, and money: (Tobit 10:11 Brenton)
Tb(BA):10:11 I tak odesłał ich w zdrowiu. I pożegnał go, i rzekł do niego: «Bądź zdrów, dziecko, i w zdrowiu podróżuj! A Pan niebios niech was wspomaga i żonę twoją Sarę! Obym widział wasze dzieci, zanim umrę!» (Tb 10:11 BT_4)
Tb(BA):10:11 καὶ εὐλογήσας αὐτοὺς ἐξαπέστειλεν λέγων Εὐοδώσει ὑμᾶς, τέκνα, θεὸς τοῦ οὐρανοῦ πρὸ τοῦ με ἀποθανεῖν.
Tb(BA):10:11 καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί πρό ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Tb(BA):10:11 I też, nawet, mianowicie By błogosławić On/ona/to/to samo Do ??? By mówić/opowiadaj By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Ty Dziecko Bóg  Nieba/niebo Przedtem (+informacja) Ja By umierać
Tb(BA):10:11 kai\ eu)logE/sas au)tou\s e)Xape/steilen le/gOn *eu)odO/sei u(ma=s, te/kna, o( Teo\s tou= ou)ranou= pro\ tou= me a)poTanei=n.
Tb(BA):10:11 kai eulogEsas autus eXapesteilen legOn euodOsei hymas, tekna, ho Teos tu uranu pro tu me apoTanein.
Tb(BA):10:11 C VA_AAPNSM RD_APM VAI_AAI3S V1_PAPNSM VF_FAI3S RP_AP N2N_VPN RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM P RA_GSN RP_AS VB_AAN
Tb(BA):10:11 and also, even, namely to bless he/she/it/same to ??? to say/tell to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed you child the god [see theology] the sky/heaven before (+gen) the I to die
Tb(BA):10:11 and you(sg)-BLESS-ed, upon BLESS-ing (nom|voc) them/same (acc) he/she/it-???-ed while SAY/TELL-ing (nom) he/she/it-will-PROSPER, you(sg)-will-be-PROSPER-ed (classical) you(pl) (acc) children (nom|acc|voc) the (nom) god (nom) the (gen) sky/heaven (gen) before (+gen) the (gen) me (acc) to-will-DIE, to-DIE
Tb(BA):10:11 Tb(BA)_10:11_1 Tb(BA)_10:11_2 Tb(BA)_10:11_3 Tb(BA)_10:11_4 Tb(BA)_10:11_5 Tb(BA)_10:11_6 Tb(BA)_10:11_7 Tb(BA)_10:11_8 Tb(BA)_10:11_9 Tb(BA)_10:11_10 Tb(BA)_10:11_11 Tb(BA)_10:11_12 Tb(BA)_10:11_13 Tb(BA)_10:11_14 Tb(BA)_10:11_15 Tb(BA)_10:11_16
Tb(BA):10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):10:12 καὶ εἶπεν τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Τίμα τοὺς πενθερούς σου, αὐτοὶ νῦν γονεῖς σού εἰσιν· ἀκούσαιμί σου ἀκοὴν καλήν. καὶ ἐφίλησεν αὐτήν.
Tb(BA):10:12 And he blessed them, and sent them away, saying, The God of heaven give you a prosperous journey, my children. (Tobit 10:12 Brenton)
Tb(BA):10:12 I powiedział też do córki swojej Sary: «Idź do swojego teścia, bo odtąd oni są dla ciebie jak twoi rodzice. Idź w pokoju, córko, abym słyszał o tobie dobre wieści, dopóki żyję». Potem pożegnał ich i pozwolił odejść. (Tb 10:12 BT_4)
Tb(BA):10:12 καὶ εἶπεν τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Τίμα τοὺς πενθερούς σου, αὐτοὶ νῦν γονεῖς σού εἰσιν· ἀκούσαιμί σου ἀκοὴν καλήν. καὶ ἐφίλησεν αὐτήν.
Tb(BA):10:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) ὁ ἡ τό πενθερός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό νῦν γονεύς, -έως, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀκοή, -ῆς, ἡ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):10:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Córka On/ona/to/to samo By zaszczycać Teść Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo Teraz Rodzic Ty; twój/twój(sg) By iść; by być By słyszeć Ty; twój/twój(sg) Słyszenie W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie By całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo
Tb(BA):10:12 kai\ ei)=pen tE=| Tugatri\ au)tou= *ti/ma tou\s penTerou/s sou, au)toi\ nu=n gonei=s sou/ ei)sin· a)kou/saimi/ sou a)koE\n kalE/n. kai\ e)fi/lEsen au)tE/n.
Tb(BA):10:12 kai eipen tE Tygatri autu tima tus penTerus su, autoi nyn goneis su eisin· akusaimi su akoEn kalEn. kai efilEsen autEn.
Tb(BA):10:12 C VBI_AAI3S RA_DSF N3_DSF RD_GSM V3_PAD2S RA_APM N2_APM RP_GS RD_NPM D N3V_NPM RP_GS V9_PAI3P VA_AAO1S RP_GS N1_ASF A1_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF
Tb(BA):10:12 and also, even, namely to say/tell the daughter he/she/it/same to honor the father-in-law you; your/yours(sg) he/she/it/same now parent you; your/yours(sg) to go; to be to hear you; your/yours(sg) hearing right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same
Tb(BA):10:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) daughter (dat) him/it/same (gen) be-you(sg)-HONOR-ing! the (acc) father-in-laws (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they/same (nom) now parents (acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are I-happen-to-HEAR (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) hearing (acc) right ([Adj] acc) and he/she/it-KISS-ed her/it/same (acc)
Tb(BA):10:12 Tb(BA)_10:12_1 Tb(BA)_10:12_2 Tb(BA)_10:12_3 Tb(BA)_10:12_4 Tb(BA)_10:12_5 Tb(BA)_10:12_6 Tb(BA)_10:12_7 Tb(BA)_10:12_8 Tb(BA)_10:12_9 Tb(BA)_10:12_10 Tb(BA)_10:12_11 Tb(BA)_10:12_12 Tb(BA)_10:12_13 Tb(BA)_10:12_14 Tb(BA)_10:12_15 Tb(BA)_10:12_16 Tb(BA)_10:12_17 Tb(BA)_10:12_18 Tb(BA)_10:12_19 Tb(BA)_10:12_20 Tb(BA)_10:12_21
Tb(BA):10:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):10:13 καὶ Εδνα εἶπεν πρὸς Τωβιαν Ἄδελφε ἀγαπητέ, ἀποκαταστήσαι σε ὁ κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ δῴη μοι ἰδεῖν σου παιδία ἐκ Σαρρας τῆς θυγατρός μου, ἵνα εὐφρανθῶ ἐνώπιον τοῦ κυρίου· καὶ ἰδοὺ παρατίθεμαί σοι τὴν θυγατέρα μου ἐν παρακαταθήκῃ, μὴ λυπήσῃς αὐτήν.
Tb(BA):10:13 And he said to his daughter, Honour thy father and thy mother in law, which are now thy parents, that I may hear good report of thee. And he kissed her. Edna also said to Tobias, The Lord of heaven restore thee, my dear brother, and grant that I may see thy children of my daughter Sara before I die, that I may rejoice before the Lord: behold, I commit my daughter unto thee of special trust; where are do not entreat her evil. (Tobit 10:13 Brenton)
Tb(BA):10:13 A Edna odezwała się do Tobiasza: «Dziecko i bracie umiłowany, niech cię Pan przyprowadzi znowu, abym widziała dzieci twoje, dopóki żyję, i Sary, córki mojej, zanim umrę. Wobec Pana - oddaję ci córkę moją w opiekę. Nie zasmucaj jej przez wszystkie dni twojego życia. Idź w pokoju, dziecko! Od tej chwili jestem twoją matką, a Sara siostrą. Niech ci się we wszystkim szczęści przez wszystkie dni waszego życia!» I serdecznie ich oboje ucałowała, i odesłała zdrowych. (Tb 10:13 BT_4)
Tb(BA):10:13 καὶ Εδνα εἶπεν πρὸς Τωβιαν Ἄδελφε ἀγαπητέ, ἀποκαταστήσαι σε κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ δῴη μοι ἰδεῖν σου παιδία ἐκ Σαρρας τῆς θυγατρός μου, ἵνα εὐφρανθῶ ἐνώπιον τοῦ κυρίου· καὶ ἰδοὺ παρατίθεμαί σοι τὴν θυγατέρα μου ἐν παρακαταθήκῃ, μὴ λυπήσῃς αὐτήν.
Tb(BA):10:13 καί   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἀγαπητός -ή -όν ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐκ Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν παρα·κατα·θήκη, -ης, ἡ μή λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):10:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brat Drogi/kochany By przywracać Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By dawać Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg) Dziecko Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Sarah Córka Ja żeby / ażeby / bo By celebrować/bądź wesoły W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Córka Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Deponuj się Nie By smucić się On/ona/to/to samo
Tb(BA):10:13 kai\ *edna ei)=pen pro\s *tObian *)/adelfe a)gapEte/, a)pokatastE/sai se o( ku/rios tou= ou)ranou= kai\ dO/|E moi i)dei=n sou paidi/a e)k *sarras tE=s Tugatro/s mou, i(/na eu)franTO= e)nO/pion tou= kuri/ou· kai\ i)dou\ parati/Temai/ soi tE\n Tugate/ra mou e)n parakataTE/kE|, mE\ lupE/sE|s au)tE/n.
Tb(BA):10:13 kai edna eipen pros tObian adelfe agapEte, apokatastEsai se ho kyrios tu uranu kai dOE moi idein su paidia ek sarras tEs Tygatros mu, hina eufranTO enOpion tu kyriu· kai idu paratiTemai soi tEn Tygatera mu en parakataTEkE, mE lypEsEs autEn.
Tb(BA):10:13 C N_NSF VBI_AAI3S P N1T_ASM N2_VSM A1_VSM VA_AAO3S RP_AS RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM C VO_AAO3S RP_DS VB_AAN RP_GS N2N_APN P N_GSF RA_GSF N3_GSF RP_GS C VC_APS1S P RA_GSM N2_GSM C VB_AMD2S V7_PMI1S RP_DS RA_ASF N3_ASF RP_GS P N1_DSF D VA_AAS2S RD_ASF
Tb(BA):10:13 and also, even, namely ć to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) ć brother dear/beloved to restore you; your/yours(sg) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sky/heaven and also, even, namely to give I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) child out of (+gen) ἐξ before vowels Sarah the daughter I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to celebrate/be merry in the presence of (+gen); ??? the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to submit for-consideration you; your/yours(sg); to rub worn, rub the daughter I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among deposit not to sorrow he/she/it/same
Tb(BA):10:13 and   he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat)   brother (voc) dear/beloved ([Adj] voc) to-RESTORE, be-you(sg)-RESTORE-ed!, he/she/it-happens-to-RESTORE (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) sky/heaven (gen) and he/she/it-happens-to-GIVE (opt) me (dat) to-SEE you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) children (nom|acc|voc) out of (+gen) Sarah (gen) the (gen) daughter (gen) me (gen) so that / in order to /because I-should-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and be-you(sg)-SEE-ed! I-am-being-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) daughter (acc) me (gen) in/among/by (+dat) deposit (dat) not you(sg)-should-SORROW her/it/same (acc)
Tb(BA):10:13 Tb(BA)_10:13_1 Tb(BA)_10:13_2 Tb(BA)_10:13_3 Tb(BA)_10:13_4 Tb(BA)_10:13_5 Tb(BA)_10:13_6 Tb(BA)_10:13_7 Tb(BA)_10:13_8 Tb(BA)_10:13_9 Tb(BA)_10:13_10 Tb(BA)_10:13_11 Tb(BA)_10:13_12 Tb(BA)_10:13_13 Tb(BA)_10:13_14 Tb(BA)_10:13_15 Tb(BA)_10:13_16 Tb(BA)_10:13_17 Tb(BA)_10:13_18 Tb(BA)_10:13_19 Tb(BA)_10:13_20 Tb(BA)_10:13_21 Tb(BA)_10:13_22 Tb(BA)_10:13_23 Tb(BA)_10:13_24 Tb(BA)_10:13_25 Tb(BA)_10:13_26 Tb(BA)_10:13_27 Tb(BA)_10:13_28 Tb(BA)_10:13_29 Tb(BA)_10:13_30 Tb(BA)_10:13_31 Tb(BA)_10:13_32 Tb(BA)_10:13_33 Tb(BA)_10:13_34 Tb(BA)_10:13_35 Tb(BA)_10:13_36 Tb(BA)_10:13_37 Tb(BA)_10:13_38 Tb(BA)_10:13_39 Tb(BA)_10:13_40 Tb(BA)_10:13_41
Tb(BA):10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):10:14 μετὰ ταῦτα ἐπορεύετο Τωβιας εὐλογῶν τὸν θεόν, ὅτι εὐόδωσεν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ κατευλόγει Ραγουηλ καὶ Εδναν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.
Tb(BA):10:14  
Tb(BA):10:14 I odszedł Tobiasz od Raguela zdrów i szczęśliwy, błogosławiąc Pana nieba i ziemi, króla wszechrzeczy, że tak szczęśliwą dał mu drogę. I rzekł do niego Raguel: «Oby ci się udało czcić ich przez wszystkie dni życia!» (Tb 10:14 BT_4)
Tb(BA):10:14 μετὰ ταῦτα ἐπορεύετο Τωβιας εὐλογῶν τὸν θεόν, ὅτι εὐόδωσεν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ κατευλόγει Ραγουηλ καὶ Εδναν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.
Tb(BA):10:14 μετά οὗτος αὕτη τοῦτο πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·ευ·λογέω (κατ+ευλογ(ε)-, -, κατ+ευλογη·σ-, -, -, -)   καί   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):10:14 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść By błogosławić Bóg  Ponieważ/tamto By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo
Tb(BA):10:14 meta\ tau=ta e)poreu/eto *tObias eu)logO=n to\n Teo/n, o(/ti eu)o/dOsen tE\n o(do\n au)tou=, kai\ kateulo/gei *ragouEl kai\ *ednan tE\n gunai=ka au)tou=.
Tb(BA):10:14 meta tauta eporeueto tObias eulogOn ton Teon, hoti euodOsen tEn hodon autu, kai kateulogei raguEl kai ednan tEn gynaika autu.
Tb(BA):10:14 P RD_APN V1I_IMI3S N1T_NSM V2_PAPNSM RA_ASM N2_ASM C VA_AAI3S RA_ASF N2_ASF RD_GSM C V2_IAI3S N_ASM C N_ASF RA_ASF N3K_ASF RD_GSM
Tb(BA):10:14 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go ć to bless the god [see theology] because/that to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed the way/road he/she/it/same and also, even, namely to ??? ć and also, even, namely ć the woman/wife he/she/it/same
Tb(BA):10:14 after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-was-being-GO-ed   while BLESS-ing (nom) the (acc) god (acc) because/that he/she/it-PROSPER-ed the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical), be-you(sg)-???-ing!, he/she/it-was-???-ing   and   the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen)
Tb(BA):10:14 Tb(BA)_10:14_1 Tb(BA)_10:14_2 Tb(BA)_10:14_3 Tb(BA)_10:14_4 Tb(BA)_10:14_5 Tb(BA)_10:14_6 Tb(BA)_10:14_7 Tb(BA)_10:14_8 Tb(BA)_10:14_9 Tb(BA)_10:14_10 Tb(BA)_10:14_11 Tb(BA)_10:14_12 Tb(BA)_10:14_13 Tb(BA)_10:14_14 Tb(BA)_10:14_15 Tb(BA)_10:14_16 Tb(BA)_10:14_17 Tb(BA)_10:14_18 Tb(BA)_10:14_19 Tb(BA)_10:14_20
Tb(BA):10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x