Tb(S):1:1 Βίβλος λόγων Τωβιθ τοῦ Τωβιηλ τοῦ Ανανιηλ τοῦ Αδουηλ τοῦ Γαβαηλ τοῦ Ραφαηλ τοῦ Ραγουηλ ἐκ τοῦ σπέρματος Ασιηλ ἐκ φυλῆς Νεφθαλιμ,
Tb(S):1:1 The book of the words of Tobit, son of Tobiel, the son of Ananiel, the son of Aduel, the son of Gabael, of the seed of Asael, of the tribe of Nephthali; (Tobit 1:1 Brenton)
Tb(S):1:1 Księga historii Tobiasza, syna Tobiela, syna Ananiela, syna Aduela, syna Gabaela z rodu Asjela, z pokolenia Neftalego, (Tb 1:1 BT_4)
Tb(S):1:1 Βίβλος λόγων Τωβιθ τοῦ Τωβιηλ τοῦ Ανανιηλ τοῦ Αδουηλ τοῦ Γαβαηλ τοῦ Ραφαηλ τοῦ Ραγουηλ ἐκ τοῦ σπέρματος Ασιηλ ἐκ φυλῆς Νεφθαλιμ,
Tb(S):1:1 βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ λόγος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό   ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ Νεφθαλίμ v.l. -λείμ, ὁ
Tb(S):1:1 Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Naftali
Tb(S):1:1 *bi/blos lo/gOn *tObiT tou= *tObiEl tou= *ananiEl tou= *adouEl tou= *gabaEl tou= *rafaEl tou= *ragouEl e)k tou= spe/rmatos *asiEl e)k fulE=s *nefTalim,
Tb(S):1:1 biblos logOn tObiT tu tObiEl tu ananiEl tu aduEl tu gabaEl tu rafaEl tu raguEl ek tu spermatos asiEl ek fylEs nefTalim,
Tb(S):1:1 N2_NSF N2_GPM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM P RA_GSN N3M_GSN N_GSM P N1_GSF N_GSF
Tb(S):1:1 book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć the ć the ć the ć the ć the ć the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) ć out of (+gen) ἐξ before vowels tribe Naphtali
Tb(S):1:1 book (nom) words (gen)   the (gen)   the (gen)   the (gen)   the (gen)   the (gen)   the (gen)   out of (+gen) the (gen) seed (gen)   out of (+gen) tribe (gen) Naphtali (indecl)
Tb(S):1:1 Tb(S)_1:1_1 Tb(S)_1:1_2 Tb(S)_1:1_3 Tb(S)_1:1_4 Tb(S)_1:1_5 Tb(S)_1:1_6 Tb(S)_1:1_7 Tb(S)_1:1_8 Tb(S)_1:1_9 Tb(S)_1:1_10 Tb(S)_1:1_11 Tb(S)_1:1_12 Tb(S)_1:1_13 Tb(S)_1:1_14 Tb(S)_1:1_15 Tb(S)_1:1_16 Tb(S)_1:1_17 Tb(S)_1:1_18 Tb(S)_1:1_19 Tb(S)_1:1_20 Tb(S)_1:1_21 Tb(S)_1:1_22
Tb(S):1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:2 ὃς ᾐχμαλωτεύθη ἐν ταῖς ἡμέραις Ενεμεσσαρου τοῦ βασιλέως τῶν Ἀσσυρίων ἐκ Θισβης, ἥ ἐστιν ἐκ δεξιῶν Κυδιως τῆς Νεφθαλιμ ἐν τῇ ἄνω Γαλιλαίᾳ ὑπεράνω Ασσηρ ὀπίσω [ὁδοῦ] δυσμῶν ἡλίου ἐξ ἀριστερῶν Φογωρ.
Tb(S):1:2 Who in the time of Enemessar king of the Assyrians was led captive out of Thisbe, which is at the right hand of that city, which is called properly Nephthali in Galilee above Aser. (Tobit 1:2 Brenton)
Tb(S):1:2 którego uprowadził do niewoli Salmanassar, król asyryjski, z Tisbe, z miasta leżącego na prawo od Kadesz-Neftali, w Górnej Galilei, poniżej Chasor poza drogą na zachód z lewej strony Fogor. (Tb 1:2 BT_4)
Tb(S):1:2 ὃς ᾐχμαλωτεύθη ἐν ταῖς ἡμέραις Ενεμεσσαρου τοῦ βασιλέως τῶν Ἀσσυρίων ἐκ Θισβης, ἐστιν ἐκ δεξιῶν Κυδιως τῆς Νεφθαλιμ ἐν τῇ ἄνω Γαλιλαίᾳ ὑπεράνω Ασσηρ ὀπίσω [ὁδοῦ] δυσμῶν ἡλίου ἐξ ἀριστερῶν Φογωρ.
Tb(S):1:2 ὅς ἥ ὅ αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ἐκ   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ δεξιός -ά -όν   ὁ ἡ τό Νεφθαλίμ v.l. -λείμ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἄνω Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον ὑπερ·άνω   ὀπίσω ὁδός, -οῦ, ἡ δυσμή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἐκ ἀριστερός -ά -όν  
Tb(S):1:2 Kto/, który/, który By zdobywać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Król Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kto/, który/, który By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo Naftali W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Powyżej Galilea [okręg z]; galilejski ??? Z tyłu w tył, z tyłu, potem Drogi {Sposobu}/droga Na zachód Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Opuszczał {Lewy}
Tb(S):1:2 o(\s E)|CHmalOteu/TE e)n tai=s E(me/rais *enemessarou tou= basile/Os tO=n *)assuri/On e)k *TisbEs, E(/ e)stin e)k deXiO=n *kudiOs tE=s *nefTalim e)n tE=| a)/nO *galilai/a| u(pera/nO *assEr o)pi/sO [o(dou=] dusmO=n E(li/ou e)X a)risterO=n *fogOr.
Tb(S):1:2 hos ECHmalOteuTE en tais hEmerais enemessaru tu basileOs tOn assyriOn ek TisbEs, hE estin ek deXiOn kydiOs tEs nefTalim en tE anO galilaia hyperanO assEr opisO [hodu] dysmOn hEliu eX aristerOn fogOr.
Tb(S):1:2 RR_NSM VCI_API3S P RA_DPF N1A_DPF N2_GSM RA_GSM N3V_GSM RA_GPM N2_GPM P N1_GSF RR_NSF V9_PAI3S P A1A_GPM N_GS RA_GSF N_GSF P RA_DSF D N1A_DSF P N_GSM P N2_GSF N1_GPF N2_GSM P A1A_GPM N_GSM
Tb(S):1:2 who/whom/which to capture in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day ć the king the ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć who/whom/which to be out of (+gen) ἐξ before vowels right ć the Naphtali in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the above Galilee [district of]; Galilean ??? ć behind back, behind, after way/road west Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry out of (+gen) ἐξ before vowels left ć
Tb(S):1:2 who/whom/which (nom) he/she/it-was-CAPTURE-ed in/among/by (+dat) the (dat) days (dat)   the (gen) king (gen) the (gen)   out of (+gen)   who/whom/which (nom) he/she/it-is out of (+gen) right ([Adj] gen)   the (gen) Naphtali (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) above Galilee    (dat); Galilean ([Adj] dat) ???   behind way/road (gen) wests (gen) Elijah (gen); sun (gen) out of (+gen) left ([Adj] gen)  
Tb(S):1:2 Tb(S)_1:2_1 Tb(S)_1:2_2 Tb(S)_1:2_3 Tb(S)_1:2_4 Tb(S)_1:2_5 Tb(S)_1:2_6 Tb(S)_1:2_7 Tb(S)_1:2_8 Tb(S)_1:2_9 Tb(S)_1:2_10 Tb(S)_1:2_11 Tb(S)_1:2_12 Tb(S)_1:2_13 Tb(S)_1:2_14 Tb(S)_1:2_15 Tb(S)_1:2_16 Tb(S)_1:2_17 Tb(S)_1:2_18 Tb(S)_1:2_19 Tb(S)_1:2_20 Tb(S)_1:2_21 Tb(S)_1:2_22 Tb(S)_1:2_23 Tb(S)_1:2_24 Tb(S)_1:2_25 Tb(S)_1:2_26 Tb(S)_1:2_27 Tb(S)_1:2_28 Tb(S)_1:2_29 Tb(S)_1:2_30 Tb(S)_1:2_31 Tb(S)_1:2_32
Tb(S):1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:3 Ἐγὼ Τωβιθ ὁδοῖς ἀληθείας ἐπορευόμην καὶ ἐν δικαιοσύναις πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου καὶ ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ τῷ ἔθνει μου τοῖς πορευθεῖσιν μετ’ ἐμοῦ ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ εἰς τὴν χώραν τῶν Ἀσσυρίων εἰς Νινευη.
Tb(S):1:3 I Tobit have walked all the days of my life in the ways of truth and justice, and I did many almsdeeds to my brethren, and my nation, who came with me to Nineve, into the land of the Assyrians. (Tobit 1:3 Brenton)
Tb(S):1:3 Ja, Tobiasz, chodziłem drogami prawdy i dobrych uczynków przez wszystkie dni mojego życia. Dawałem wiele jałmużny moim braciom i moim rodakom, uprowadzonym razem ze mną do kraju Asyrii do Niniwy. (Tb 1:3 BT_4)
Tb(S):1:3 Ἐγὼ Τωβιθ ὁδοῖς ἀληθείας ἐπορευόμην καὶ ἐν δικαιοσύναις πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου καὶ ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ τῷ ἔθνει μου τοῖς πορευθεῖσιν μετ’ ἐμοῦ ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ εἰς τὴν χώραν τῶν Ἀσσυρίων εἰς Νινευη.
Tb(S):1:3 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὁδός, -οῦ, ἡ ἀ·λήθεια, -ας, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   εἰς[1] Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ
Tb(S):1:3 Ja Drogi {Sposobu}/droga PRAWDA By iść I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja I też, nawet, mianowicie Jałmużny/miłosierność Dużo By czynić/rób Brat Ja I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] Ja By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeńcy Do (+przyspieszenie) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Do (+przyspieszenie) Naftali
Tb(S):1:3 *)egO\ *tObiT o(doi=s a)lETei/as e)poreuo/mEn kai\ e)n dikaiosu/nais pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s mou kai\ e)leEmosu/nas polla\s e)poi/Esa toi=s a)delfoi=s mou kai\ tO=| e)/Tnei mou toi=s poreuTei=sin met’ e)mou= e)n tE=| ai)CHmalOsi/a| ei)s tE\n CHO/ran tO=n *)assuri/On ei)s *nineuE.
Tb(S):1:3 egO tObiT hodois alETeias eporeuomEn kai en dikaiosynais pasas tas hEmeras tEs DZOEs mu kai eleEmosynas pollas epoiEsa tois adelfois mu kai tO eTnei mu tois poreuTeisin met’ emu en tE aiCHmalOsia eis tEn CHOran tOn assyriOn eis nineuE.
Tb(S):1:3 RP_NS N_NSM N2_DPF N1A_GSF V1I_IMI1S C P N1_DPF A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS C N1_APF A1_APF VAI_AAI1S RA_DPM N2_DPM RP_GS C RA_DSN N3E_DSN RP_GS RA_DPM VC_API2P P RP_GS P RA_DSF N1A_DSF P RA_ASF N1A_ASF RA_GPM N2_GPM P N_ASF
Tb(S):1:3 I ć way/road truth to go and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive I and also, even, namely alms/mercifulness much to do/make the brother I and also, even, namely the nation [see ethnic] I the to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the captives into (+acc) the region realm (clίme); land, country, territory, tract the ć into (+acc) Naphtali
Tb(S):1:3 I (nom)   ways/roads (dat) truth (gen), truths (acc) I-was-being-GO-ed and in/among/by (+dat) righteousnesss (dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) me (gen) and alms/mercifulnesses (acc) many (acc) I-DO/MAKE-ed the (dat) brothers (dat) me (gen) and the (dat) nation (dat) me (gen) the (dat) upon being-GO-ed (dat) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) in/among/by (+dat) the (dat) captives (dat) into (+acc) the (acc) region (acc) the (gen)   into (+acc) Nineveh (indecl)
Tb(S):1:3 Tb(S)_1:3_1 Tb(S)_1:3_2 Tb(S)_1:3_3 Tb(S)_1:3_4 Tb(S)_1:3_5 Tb(S)_1:3_6 Tb(S)_1:3_7 Tb(S)_1:3_8 Tb(S)_1:3_9 Tb(S)_1:3_10 Tb(S)_1:3_11 Tb(S)_1:3_12 Tb(S)_1:3_13 Tb(S)_1:3_14 Tb(S)_1:3_15 Tb(S)_1:3_16 Tb(S)_1:3_17 Tb(S)_1:3_18 Tb(S)_1:3_19 Tb(S)_1:3_20 Tb(S)_1:3_21 Tb(S)_1:3_22 Tb(S)_1:3_23 Tb(S)_1:3_24 Tb(S)_1:3_25 Tb(S)_1:3_26 Tb(S)_1:3_27 Tb(S)_1:3_28 Tb(S)_1:3_29 Tb(S)_1:3_30 Tb(S)_1:3_31 Tb(S)_1:3_32 Tb(S)_1:3_33 Tb(S)_1:3_34 Tb(S)_1:3_35 Tb(S)_1:3_36 Tb(S)_1:3_37 Tb(S)_1:3_38 Tb(S)_1:3_39
Tb(S):1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:4 καὶ ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ μου ἐν γῇ Ισραηλ καὶ ὅτε ἤμην νέος, πᾶσα ἡ φυλὴ Νεφθαλιμ τοῦ πατρός μου ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ οἴκου Δαυιδ τοῦ πατρός μου καὶ ἀπὸ Ιερουσαλημ πόλεως τῆς [ἐκλεγείσης] ἐκ πασῶν φυλῶν Ισραηλ εἰς τὸ θυσιάζειν πάσαις φυλαῖς Ισραηλ· καὶ ἡγιάσθη ὁ ναὸς τῆς κατασκηνώσεως τοῦ θεοῦ καὶ ᾠκοδομήθη ἐν αὐτῇ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος.
Tb(S):1:4 And when I was in mine own country, in the land of Israel being but young, all the tribe of Nephthali my father fell from the house of Jerusalem, which was chosen out of all the tribes of Israel, that all the tribes should sacrifice there, where the temple of the habitation of the most High was consecrated and built for all ages. (Tobit 1:4 Brenton)
Tb(S):1:4 Kiedy byłem jeszcze w mojej ojczyźnie, w ziemi Izraela - byłem wtedy jeszcze młodzieńcem - całe pokolenie Neftalego, mego przodka, odstąpiło od domu Dawida, mego praojca, i od miasta Jerozolimy, które wybrane było ze wszystkich pokoleń Izraela jako miasto dla wszystkich pokoleń izraelskich do składania ofiar. Tam była poświęcona świątynia, w której mieszka Bóg, i zbudowana dla wszystkich pokoleń na wieki. (Tb 1:4 BT_4)
Tb(S):1:4 καὶ ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ μου ἐν γῇ Ισραηλ καὶ ὅτε ἤμην νέος, πᾶσα φυλὴ Νεφθαλιμ τοῦ πατρός μου ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ οἴκου Δαυιδ τοῦ πατρός μου καὶ ἀπὸ Ιερουσαλημ πόλεως τῆς [ἐκλεγείσης] ἐκ πασῶν φυλῶν Ισραηλ εἰς τὸ θυσιάζειν πάσαις φυλαῖς Ισραηλ· καὶ ἡγιάσθη ναὸς τῆς κατασκηνώσεως τοῦ θεοῦ καὶ ᾠκοδομήθη ἐν αὐτῇ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος.
Tb(S):1:4 καί ὅτε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰσραήλ, ὁ καί ὅτε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νέος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Νεφθαλίμ v.l. -λείμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ὁ ἡ τό κατα·σκήνωσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(S):1:4 I też, nawet, mianowicie Kiedy By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Izrael I też, nawet, mianowicie Kiedy By być Nowe/młode Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Szczep Naftali Ojciec Ja By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać David Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] Miasto By wybierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Szczep Izrael Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szczep Izrael I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Świątynia {Skroń} Osiedlanie się {Decydowanie się} Bóg  I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(S):1:4 kai\ o(/te E)/mEn e)n tE=| CHO/ra| mou e)n gE=| *israEl kai\ o(/te E)/mEn ne/os, pa=sa E( fulE\ *nefTalim tou= patro/s mou a)pe/stEsan a)po\ tou= oi)/kou *dauid tou= patro/s mou kai\ a)po\ *ierousalEm po/leOs tE=s [e)klegei/sEs] e)k pasO=n fulO=n *israEl ei)s to\ Tusia/DZein pa/sais fulai=s *israEl· kai\ E(gia/sTE o( nao\s tE=s kataskEnO/seOs tou= Teou= kai\ O)|kodomE/TE e)n au)tE=| ei)s pa/sas ta\s genea\s tou= ai)O=nos.
Tb(S):1:4 kai hote EmEn en tE CHOra mu en gE israEl kai hote EmEn neos, pasa hE fylE nefTalim tu patros mu apestEsan apo tu oiku dauid tu patros mu kai apo ierusalEm poleOs tEs [eklegeisEs] ek pasOn fylOn israEl eis to TysiaDZein pasais fylais israEl· kai hEgiasTE ho naos tEs kataskEnOseOs tu Teu kai OkodomETE en autE eis pasas tas geneas tu aiOnos.
Tb(S):1:4 C D V9_IMI1S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS P N1_DSF N_GSM C D V9_IMI1S A1A_NSM A1S_NSF RA_NSF N1_NSF N_GSF RA_GSM N3_GSM RP_GS VHI_AAI3P P RA_GSM N2_GSM N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS C P N_GSF N3I_GSF RA_GSF VS_APPGSF P A1S_GPF N1_GPF N_GSM P RA_ASN V1_PAN A1S_DPF N1_DPF N_GSM C VSI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N3I_GSF RA_GSM N2_GSM C VCI_API3S P RD_DSF P A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSM N3W_GSM
Tb(S):1:4 and also, even, namely when to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the region realm (clίme); land, country, territory, tract I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Israel and also, even, namely when to be new/young every all, each, every, the whole of the tribe Naphtali the father I to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the house; to dwell David the father I and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] city the to select out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of tribe Israel into (+acc) the ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle tribe Israel and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy the temple the settling the god [see theology] and also, even, namely to build/edify in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the generation Race, Nation; sometimes "generation" the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(S):1:4 and when I-was-being in/among/by (+dat) the (dat) region (dat) me (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Israel (indecl) and when I-was-being new/young ([Adj] nom) every (nom|voc) the (nom) tribe (nom|voc) Naphtali (indecl) the (gen) father (gen) me (gen) they-DISENGAGE-ed away from (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! David (indecl) the (gen) father (gen) me (gen) and away from (+gen) Jerusalem (indecl) city (gen) the (gen) upon being-SELECT-ed (gen) out of (+gen) all (gen) tribes (gen) Israel (indecl) into (+acc) the (nom|acc)   all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) tribes (dat) Israel (indecl) and he/she/it-was-CONSECRATE-ed the (nom) temple (nom) the (gen) settling (gen) the (gen) god (gen) and he/she/it-was-BUILD/EDIFY-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) into (+acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) generation (gen), generations (acc) the (gen) eon (gen)
Tb(S):1:4 Tb(S)_1:4_1 Tb(S)_1:4_2 Tb(S)_1:4_3 Tb(S)_1:4_4 Tb(S)_1:4_5 Tb(S)_1:4_6 Tb(S)_1:4_7 Tb(S)_1:4_8 Tb(S)_1:4_9 Tb(S)_1:4_10 Tb(S)_1:4_11 Tb(S)_1:4_12 Tb(S)_1:4_13 Tb(S)_1:4_14 Tb(S)_1:4_15 Tb(S)_1:4_16 Tb(S)_1:4_17 Tb(S)_1:4_18 Tb(S)_1:4_19 Tb(S)_1:4_20 Tb(S)_1:4_21 Tb(S)_1:4_22 Tb(S)_1:4_23 Tb(S)_1:4_24 Tb(S)_1:4_25 Tb(S)_1:4_26 Tb(S)_1:4_27 Tb(S)_1:4_28 Tb(S)_1:4_29 Tb(S)_1:4_30 Tb(S)_1:4_31 Tb(S)_1:4_32 Tb(S)_1:4_33 Tb(S)_1:4_34 Tb(S)_1:4_35 Tb(S)_1:4_36 Tb(S)_1:4_37 Tb(S)_1:4_38 Tb(S)_1:4_39 Tb(S)_1:4_40 Tb(S)_1:4_41 Tb(S)_1:4_42 Tb(S)_1:4_43 Tb(S)_1:4_44 Tb(S)_1:4_45 Tb(S)_1:4_46 Tb(S)_1:4_47 Tb(S)_1:4_48 Tb(S)_1:4_49 Tb(S)_1:4_50 Tb(S)_1:4_51 Tb(S)_1:4_52 Tb(S)_1:4_53 Tb(S)_1:4_54 Tb(S)_1:4_55 Tb(S)_1:4_56 Tb(S)_1:4_57 Tb(S)_1:4_58 Tb(S)_1:4_59 Tb(S)_1:4_60 Tb(S)_1:4_61 Tb(S)_1:4_62 Tb(S)_1:4_63
Tb(S):1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:5 πάντες οἱ ἀδελφοί μου καὶ ὁ οἶκος Νεφθαλιμ τοῦ πατρός μου, ἐθυσίαζον ἐκεῖνοι τῷ μόσχῳ, ὃν ἐποίησεν Ιεροβεαμ ὁ βασιλεὺς Ισραηλ ἐν Δαν, ἐπὶ πάντων ὀρέων τῆς Γαλιλαίας.
Tb(S):1:5 Now all the tribes which together revolted, and the house of my father Nephthali, sacrificed unto the heifer Baal. (Tobit 1:5 Brenton)
Tb(S):1:5 Wszyscy moi bracia i dom Neftalego, mego przodka, składali ofiary cielcowi, którego uczynił Jeroboam, król izraelski, w Dan i na wszystkich górach Galilei. (Tb 1:5 BT_4)
Tb(S):1:5 πάντες οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἶκος Νεφθαλιμ τοῦ πατρός μου, ἐθυσίαζον ἐκεῖνοι τῷ μόσχῳ, ὃν ἐποίησεν Ιεροβεαμ βασιλεὺς Ισραηλ ἐν Δαν, ἐπὶ πάντων ὀρέων τῆς Γαλιλαίας.
Tb(S):1:5 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Νεφθαλίμ v.l. -λείμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐν   ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον
Tb(S):1:5 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brat Ja I też, nawet, mianowicie Dom Naftali Ojciec Ja Tamto Cielęcia/wół Kto/, który/, który; by być By czynić/rób Król Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wchodź Galilea [okręg z]; galilejski
Tb(S):1:5 pa/ntes oi( a)delfoi/ mou kai\ o( oi)=kos *nefTalim tou= patro/s mou, e)Tusi/aDZon e)kei=noi tO=| mo/sCHO|, o(\n e)poi/Esen *ierobeam o( basileu\s *israEl e)n *dan, e)pi\ pa/ntOn o)re/On tE=s *galilai/as.
Tb(S):1:5 pantes hoi adelfoi mu kai ho oikos nefTalim tu patros mu, eTysiaDZon ekeinoi tO mosCHO, hon epoiEsen ierobeam ho basileus israEl en dan, epi pantOn oreOn tEs galilaias.
Tb(S):1:5 A3_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NSM N2_NSM N_GSF RA_GSM N3_GSM RP_GS V1I_IAI3P RD_NPM RA_DSM N2_DSM RR_ASM VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM N_GSM P N_DSM P A3_GPN N3E_GPN RA_GSF N1A_GSF
Tb(S):1:5 every all, each, every, the whole of the brother I and also, even, namely the house Naphtali the father I ć that the calf/ox who/whom/which; to be to do/make ć the king Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of mount the Galilee [district of]; Galilean
Tb(S):1:5 all (nom|voc) the (nom) brothers (nom|voc) me (gen) and the (nom) house (nom) Naphtali (indecl) the (gen) father (gen) me (gen)   those (nom) the (dat) calf/ox (dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-DO/MAKE-ed   the (nom) king (nom) Israel (indecl) in/among/by (+dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) all (gen) mounts (gen) the (gen) Galilee    (gen); Galilean ([Adj] acc, gen)
Tb(S):1:5 Tb(S)_1:5_1 Tb(S)_1:5_2 Tb(S)_1:5_3 Tb(S)_1:5_4 Tb(S)_1:5_5 Tb(S)_1:5_6 Tb(S)_1:5_7 Tb(S)_1:5_8 Tb(S)_1:5_9 Tb(S)_1:5_10 Tb(S)_1:5_11 Tb(S)_1:5_12 Tb(S)_1:5_13 Tb(S)_1:5_14 Tb(S)_1:5_15 Tb(S)_1:5_16 Tb(S)_1:5_17 Tb(S)_1:5_18 Tb(S)_1:5_19 Tb(S)_1:5_20 Tb(S)_1:5_21 Tb(S)_1:5_22 Tb(S)_1:5_23 Tb(S)_1:5_24 Tb(S)_1:5_25 Tb(S)_1:5_26 Tb(S)_1:5_27 Tb(S)_1:5_28
Tb(S):1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:6 κἀγὼ μονώτατος ἐπορευόμην πολλάκις εἰς Ιεροσόλυμα ἐν ταῖς ἑορταῖς, καθὼς γέγραπται ἐν παντὶ Ισραηλ ἐν προστάγματι αἰωνίῳ· τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰ πρωτογενήματα καὶ τὰς δεκάτας τῶν κτηνῶν καὶ τὰς πρωτοκουρίας τῶν προβάτων ἔχων ἀπέτρεχον εἰς Ιεροσόλυμα
Tb(S):1:6 But I alone went often to Jerusalem at the feasts, as it was ordained unto all the people of Israel by an everlasting decree, having the firstfruits and tenths of increase, with that which was first shorn; and them gave I at the altar to the priests the children of Aaron. (Tobit 1:6 Brenton)
Tb(S):1:6 Ale ja pielgrzymowałem często zupełnie sam na święta do Jerozolimy, jak jest przepisane w nakazie wiekuistym dla całego Izraela. Spieszyłem do Jerozolimy z pierwocinami owoców i zwierząt, z dziesięciną bydła i z pierwszą wełną owiec. (Tb 1:6 BT_4)
Tb(S):1:6 κἀγὼ μονώτατος ἐπορευόμην πολλάκις εἰς Ιεροσόλυμα ἐν ταῖς ἑορταῖς, καθὼς γέγραπται ἐν παντὶ Ισραηλ ἐν προστάγματι αἰωνίῳ· τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰ πρωτογενήματα καὶ τὰς δεκάτας τῶν κτηνῶν καὶ τὰς πρωτοκουρίας τῶν προβάτων ἔχων ἀπέτρεχον εἰς Ιεροσόλυμα
Tb(S):1:6 κἀγώ (καὶ ἐγώ) μονώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of μόνος) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πολλά·κις εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ καθ·ώς γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ἐν   αἰώνιος -ία -ον ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)   εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Tb(S):1:6 I/też ja Pojedynczy najwięcej By iść Wiele razy Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Po pierwsze owoc I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Dziesiąty Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) By mieć Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
Tb(S):1:6 ka)gO\ monO/tatos e)poreuo/mEn polla/kis ei)s *ieroso/luma e)n tai=s e(ortai=s, kaTO\s ge/graptai e)n panti\ *israEl e)n prosta/gmati ai)Oni/O|· ta\s a)parCHa\s kai\ ta\ prOtogenE/mata kai\ ta\s deka/tas tO=n ktEnO=n kai\ ta\s prOtokouri/as tO=n proba/tOn e)/CHOn a)pe/treCHon ei)s *ieroso/luma
Tb(S):1:6 kagO monOtatos eporeuomEn pollakis eis ierosolyma en tais heortais, kaTOs gegraptai en panti israEl en prostagmati aiOniO· tas aparCHas kai ta prOtogenEmata kai tas dekatas tOn ktEnOn kai tas prOtokurias tOn probatOn eCHOn apetreCHon eis ierosolyma
Tb(S):1:6 C+RPNS A1_NSMS V1I_IMI1S D P N_ASF P RA_DPF N1_DPF D VP_XMI3S P A3_DSM N_GSM P N3M_DSN A1B_DSM RA_APF N1_APF C RA_APN N3M_APN C RA_APF A1_APF RA_GPN N3E_GPN C RA_APF N1A_APF RA_GPN N2N_GPN V1_PAPNSM V1I_IAI3P P N_ASF
Tb(S):1:6 and/also I single most to go many times into (+acc) Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival as accordingly [according to how/in accordance with how] to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent the first-fruit and also, even, namely the ć and also, even, namely the tenth the Animal (beast) and also, even, namely the ć the sheep (sheepfold) to have ć into (+acc) Jerusalem [city of]
Tb(S):1:6 and/also I (nom) single most ([Adj] nom) I-was-being-GO-ed many times into (+acc) Jerusalem (nom|acc|voc), Jerusalem (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) festivals (dat) as accordingly he/she/it-has-been-WRITE-ed in/among/by (+dat) every (dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat)   aeonian ([Adj] dat) the (acc) first-fruits (acc) and the (nom|acc)   and the (acc) tenth (acc) the (gen) Animals (gen) and the (acc)   the (gen) sheep (gen) while HAVE-ing (nom)   into (+acc) Jerusalem (nom|acc|voc), Jerusalem (nom|voc)
Tb(S):1:6 Tb(S)_1:6_1 Tb(S)_1:6_2 Tb(S)_1:6_3 Tb(S)_1:6_4 Tb(S)_1:6_5 Tb(S)_1:6_6 Tb(S)_1:6_7 Tb(S)_1:6_8 Tb(S)_1:6_9 Tb(S)_1:6_10 Tb(S)_1:6_11 Tb(S)_1:6_12 Tb(S)_1:6_13 Tb(S)_1:6_14 Tb(S)_1:6_15 Tb(S)_1:6_16 Tb(S)_1:6_17 Tb(S)_1:6_18 Tb(S)_1:6_19 Tb(S)_1:6_20 Tb(S)_1:6_21 Tb(S)_1:6_22 Tb(S)_1:6_23 Tb(S)_1:6_24 Tb(S)_1:6_25 Tb(S)_1:6_26 Tb(S)_1:6_27 Tb(S)_1:6_28 Tb(S)_1:6_29 Tb(S)_1:6_30 Tb(S)_1:6_31 Tb(S)_1:6_32 Tb(S)_1:6_33 Tb(S)_1:6_34 Tb(S)_1:6_35 Tb(S)_1:6_36
Tb(S):1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:7 καὶ ἐδίδουν αὐτὰ τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς υἱοῖς Ααρων πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ τὴν δεκάτην τοῦ σίτου καὶ τοῦ οἴνου καὶ ἐλαίου καὶ ῥοῶν καὶ τῶν σύκων καὶ τῶν λοιπῶν ἀκροδρύων τοῖς υἱοῖς Λευι τοῖς θεραπεύουσιν ἐν Ιερουσαλημ. καὶ τὴν δεκάτην τὴν δευτέραν ἀπεδεκάτιζον ἀργυρίῳ τῶν ἓξ ἐτῶν καὶ ἐπορευόμην καὶ ἐδαπάνων αὐτὰ ἐν Ιερουσαλημ καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτόν.
Tb(S):1:7 The first tenth part of all increase I gave to the sons of Aaron, who ministered at Jerusalem: another tenth part I sold away, and went, and spent it every year at Jerusalem: (Tobit 1:7 Brenton)
Tb(S):1:7 Dawałem to kapłanom, synom Aarona, na ołtarz. Synom zaś Lewiego, pełniącym swą służbę w Jerozolimie, dawałem dziesięciny ze zboża, wina, oliwy, jak również z drzewa granatu, z figowego i z innych drzew owocowych. Tę drugą dziesięcinę płaciłem w pieniądzach przez sześć lat. Szedłem tam i składałem ją co roku w Jerozolimie. (Tb 1:7 BT_4)
Tb(S):1:7 καὶ ἐδίδουν αὐτὰ τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς υἱοῖς Ααρων πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ τὴν δεκάτην τοῦ σίτου καὶ τοῦ οἴνου καὶ ἐλαίου καὶ ῥοῶν καὶ τῶν σύκων καὶ τῶν λοιπῶν ἀκροδρύων τοῖς υἱοῖς Λευι τοῖς θεραπεύουσιν ἐν Ιερουσαλημ. καὶ τὴν δεκάτην τὴν δευτέραν ἀπεδεκάτιζον ἀργυρίῳ τῶν ἓξ ἐτῶν καὶ ἐπορευόμην καὶ ἐδαπάνων αὐτὰ ἐν Ιερουσαλημ καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτόν.
Tb(S):1:7 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ πρός ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ καί ἔλαιον, -ου, τό καί   καί ὁ ἡ τό σῦκον, -ου, τό; συκῆ, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ ὁ ἡ τό θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον   ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό ἕξ ἔτο·ς, -ους, τό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί δαπανάω (δαπαν(α)-, δαπανη·σ-, δαπανη·σ-, -, δεδαπανη-, δαπανη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. κατά ἕκαστος -η -ον ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ
Tb(S):1:7 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Duchowny Syn Aaron Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Dziesiąty Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Figa {Strój}; drzewo figi {stroju} I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Syn Lewi By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Dziesiąty Drugi Kawałek srebra Sześć Rok I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By opróżniać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy Rok
Tb(S):1:7 kai\ e)di/doun au)ta\ toi=s i(ereu=sin toi=s ui(oi=s *aarOn pro\s to\ TusiastE/rion kai\ tE\n deka/tEn tou= si/tou kai\ tou= oi)/nou kai\ e)lai/ou kai\ r(oO=n kai\ tO=n su/kOn kai\ tO=n loipO=n a)krodru/On toi=s ui(oi=s *leui toi=s Terapeu/ousin e)n *ierousalEm. kai\ tE\n deka/tEn tE\n deute/ran a)pedeka/tiDZon a)rguri/O| tO=n e(\X e)tO=n kai\ e)poreuo/mEn kai\ e)dapa/nOn au)ta\ e)n *ierousalEm kaT’ e(/kaston e)niauto/n.
Tb(S):1:7 kai edidun auta tois hiereusin tois hyiois aarOn pros to TysiastErion kai tEn dekatEn tu situ kai tu oinu kai elaiu kai roOn kai tOn sykOn kai tOn loipOn akrodryOn tois hyiois leui tois Terapeuusin en ierusalEm. kai tEn dekatEn tEn deuteran apedekatiDZon argyriO tOn heX etOn kai eporeuomEn kai edapanOn auta en ierusalEm kaT’ hekaston eniauton.
Tb(S):1:7 C V8I_IMI1S RD_APN RA_DPM N3V_DPM RA_DPM N2_DPM N_GSM P RA_ASN N2N_ASN C RA_ASF A1_ASF RA_GSM N2_GSM C RA_GSM N2_GSM C N2N_GSN C N1_GPF C RA_GPF N1_GPF C RA_GPM A1_GPF N3U_GPN RA_DPM N2_DPM N_GSM RA_DPM V1_PAI3P P N_DSF C RA_ASF A1_ASF RA_ASF A1A_ASF V1I_IAI1S N2N_DSN RA_GPN M N3E_GPN C V1I_IMI1S D V3I_IAI1S RD_APN P N_DSF P A1_ASM N2_ASM
Tb(S):1:7 and also, even, namely to give he/she/it/same the priest the son Aaron toward (+acc,+gen,+dat) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely the tenth the wheat/grain seed; cereal and also, even, namely the wine and also, even, namely olive oil and also, even, namely ć and also, even, namely the fig; fig tree and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest ć the son Levi the to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely the tenth the second ć piece of silver the six year and also, even, namely to go and also, even, namely to deplete he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each year
Tb(S):1:7 and I-was-GIVE-ing, they-were-GIVE-ing they/them/same (nom|acc) the (dat) priests (dat) the (dat) sons (dat) Aaron (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) and the (acc) tenth (acc) the (gen) wheat/grain (gen) and the (gen) wine (gen) and olive oil (gen) and   and the (gen) figs (gen); fig trees (gen) and the (gen) remaining ([Adj] gen)   the (dat) sons (dat) Levi (indecl), Levi (voc) the (dat) they-are-TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO, while TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO (dat) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and the (acc) tenth (acc) the (acc) second (acc)   piece of silver (dat) the (gen) six years (gen) and I-was-being-GO-ed and I-was-DEPLETE-ing, they-were-DEPLETE-ing they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc, nom|acc|voc) year (acc)
Tb(S):1:7 Tb(S)_1:7_1 Tb(S)_1:7_2 Tb(S)_1:7_3 Tb(S)_1:7_4 Tb(S)_1:7_5 Tb(S)_1:7_6 Tb(S)_1:7_7 Tb(S)_1:7_8 Tb(S)_1:7_9 Tb(S)_1:7_10 Tb(S)_1:7_11 Tb(S)_1:7_12 Tb(S)_1:7_13 Tb(S)_1:7_14 Tb(S)_1:7_15 Tb(S)_1:7_16 Tb(S)_1:7_17 Tb(S)_1:7_18 Tb(S)_1:7_19 Tb(S)_1:7_20 Tb(S)_1:7_21 Tb(S)_1:7_22 Tb(S)_1:7_23 Tb(S)_1:7_24 Tb(S)_1:7_25 Tb(S)_1:7_26 Tb(S)_1:7_27 Tb(S)_1:7_28 Tb(S)_1:7_29 Tb(S)_1:7_30 Tb(S)_1:7_31 Tb(S)_1:7_32 Tb(S)_1:7_33 Tb(S)_1:7_34 Tb(S)_1:7_35 Tb(S)_1:7_36 Tb(S)_1:7_37 Tb(S)_1:7_38 Tb(S)_1:7_39 Tb(S)_1:7_40 Tb(S)_1:7_41 Tb(S)_1:7_42 Tb(S)_1:7_43 Tb(S)_1:7_44 Tb(S)_1:7_45 Tb(S)_1:7_46 Tb(S)_1:7_47 Tb(S)_1:7_48 Tb(S)_1:7_49 Tb(S)_1:7_50 Tb(S)_1:7_51 Tb(S)_1:7_52 Tb(S)_1:7_53 Tb(S)_1:7_54 Tb(S)_1:7_55 Tb(S)_1:7_56 Tb(S)_1:7_57
Tb(S):1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:8 καὶ ἐδίδουν αὐτὰ τοῖς ὀρφανοῖς καὶ ταῖς χήραις καὶ προσηλύτοις τοῖς προσκειμένοις τοῖς υἱοῖς Ισραηλ εἰσέφερον καὶ ἐδίδουν αὐτοῖς ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει καὶ ἠσθίομεν αὐτὰ κατὰ τὸ πρόσταγμα τὸ προστεταγμένον περὶ αὐτῶν ἐν τῷ νόμῳ Μωσῆ καὶ κατὰ τὰς ἐντολάς, ἃς ἐνετείλατο Δεββωρα ἡ μήτηρ Ανανιηλ τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ὅτι ὀρφανὸν κατέλιπέν με ὁ πατὴρ καὶ ἀπέθανεν.
Tb(S):1:8 And the third I gave unto them to whom it was meet, as Debora my father's mother had commanded me, because I was left an orphan by my father. (Tobit 1:8 Brenton)
Tb(S):1:8 Trzecią dziesięcinę dawałem sierotom, wdowom i prozelitom, którzy należeli do synów Izraela. Przynosiłem im ją i dawałem co trzeci rok. Myśmy ją jedli stosownie do podanego w Prawie Mojżeszowym przepisu i stosownie do zaleceń Debory, matki Ananiela, mojego ojca, ponieważ ojciec mój umarł pozostawiając mnie sierotą. (Tb 1:8 BT_4)
Tb(S):1:8 καὶ ἐδίδουν αὐτὰ τοῖς ὀρφανοῖς καὶ ταῖς χήραις καὶ προσηλύτοις τοῖς προσκειμένοις τοῖς υἱοῖς Ισραηλ εἰσέφερον καὶ ἐδίδουν αὐτοῖς ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει καὶ ἠσθίομεν αὐτὰ κατὰ τὸ πρόσταγμα τὸ προστεταγμένον περὶ αὐτῶν ἐν τῷ νόμῳ Μωσῆ καὶ κατὰ τὰς ἐντολάς, ἃς ἐνετείλατο Δεββωρα μήτηρ Ανανιηλ τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ὅτι ὀρφανὸν κατέλιπέν με πατὴρ καὶ ἀπέθανεν.
Tb(S):1:8 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀρφανός -ή -όν καί ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ καί προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί κατά ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -)   ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ὀρφανός -ή -όν κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Tb(S):1:8 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Osierocony I też, nawet, mianowicie Wdowa I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] Syn Izrael By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzeci Rok I też, nawet, mianowicie By jeść On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym By dawać dyrektywę Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Mojżesz I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Matka Ojciec Ja Ponieważ/tamto Osierocony By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ja Ojciec I też, nawet, mianowicie By umierać
Tb(S):1:8 kai\ e)di/doun au)ta\ toi=s o)rfanoi=s kai\ tai=s CHE/rais kai\ prosElu/tois toi=s proskeime/nois toi=s ui(oi=s *israEl ei)se/feron kai\ e)di/doun au)toi=s e)n tO=| tri/tO| e)/tei kai\ E)sTi/omen au)ta\ kata\ to\ pro/stagma to\ prostetagme/non peri\ au)tO=n e)n tO=| no/mO| *mOsE= kai\ kata\ ta\s e)ntola/s, a(/s e)netei/lato *debbOra E( mE/tEr *ananiEl tou= patro\s E(mO=n, o(/ti o)rfano\n kate/lipe/n me o( patE\r kai\ a)pe/Tanen.
Tb(S):1:8 kai edidun auta tois orfanois kai tais CHErais kai prosElytois tois proskeimenois tois hyiois israEl eiseferon kai edidun autois en tO tritO etei kai EsTiomen auta kata to prostagma to prostetagmenon peri autOn en tO nomO mOsE kai kata tas entolas, has eneteilato debbOra hE mEtEr ananiEl tu patros hEmOn, hoti orfanon katelipen me ho patEr kai apeTanen.
Tb(S):1:8 C V8I_IMI1S RD_APN RA_DPM A1_DPM C RA_DPF N1A_DPF C N2_DPM RA_DPM V5_PMPDPM RA_DPM N2_DPM N_GSM V1I_IAI1S C V8I_IMI1S RD_DPM P RA_DSN A1_DSN N3E_DSN C V1I_IAI1P RD_APN P RA_ASN N3M_ASN RA_ASN VK_XMPASN P RD_GPM P RA_DSM N2_DSM N1M_GSM C P RA_APF N1_APF RR_APF VAI_AMI3S N_NSF RA_NSF N3_NSF N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GP C A1_ASM VBI_AAI3S RP_AS RA_NSM N3_NSM C VBI_AAI3S
Tb(S):1:8 and also, even, namely to give he/she/it/same the orphaned and also, even, namely the widow and also, even, namely proselyte [a convert to Judaism] the ć the son Israel to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. and also, even, namely to give he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the third year and also, even, namely to eat he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the to give a directive about (+acc,+gen) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the law Moses and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition who/whom/which to enjoin command ć the mother ć the father I because/that orphaned to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up I the father and also, even, namely to die
Tb(S):1:8 and I-was-GIVE-ing, they-were-GIVE-ing they/them/same (nom|acc) the (dat) orphaned ([Adj] dat) and the (dat) widows (dat) and proselytes (dat) the (dat)   the (dat) sons (dat) Israel (indecl) I-was-BRING IN-ing, they-were-BRING IN-ing and I-was-GIVE-ing, they-were-GIVE-ing them/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) third (dat) year (dat) and we-were-EAT-ing they/them/same (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc)   the (nom|acc) having-been-GIVE-ed-A-DIRECTIVE (acc, nom|acc|voc) about (+acc,+gen) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) law (dat) Moses (gen, voc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) precepts (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed   the (nom) mother (nom)   the (gen) father (gen) us (gen) because/that orphaned ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND me (acc) the (nom) father (nom) and he/she/it-DIE-ed
Tb(S):1:8 Tb(S)_1:8_1 Tb(S)_1:8_2 Tb(S)_1:8_3 Tb(S)_1:8_4 Tb(S)_1:8_5 Tb(S)_1:8_6 Tb(S)_1:8_7 Tb(S)_1:8_8 Tb(S)_1:8_9 Tb(S)_1:8_10 Tb(S)_1:8_11 Tb(S)_1:8_12 Tb(S)_1:8_13 Tb(S)_1:8_14 Tb(S)_1:8_15 Tb(S)_1:8_16 Tb(S)_1:8_17 Tb(S)_1:8_18 Tb(S)_1:8_19 Tb(S)_1:8_20 Tb(S)_1:8_21 Tb(S)_1:8_22 Tb(S)_1:8_23 Tb(S)_1:8_24 Tb(S)_1:8_25 Tb(S)_1:8_26 Tb(S)_1:8_27 Tb(S)_1:8_28 Tb(S)_1:8_29 Tb(S)_1:8_30 Tb(S)_1:8_31 Tb(S)_1:8_32 Tb(S)_1:8_33 Tb(S)_1:8_34 Tb(S)_1:8_35 Tb(S)_1:8_36 Tb(S)_1:8_37 Tb(S)_1:8_38 Tb(S)_1:8_39 Tb(S)_1:8_40 Tb(S)_1:8_41 Tb(S)_1:8_42 Tb(S)_1:8_43 Tb(S)_1:8_44 Tb(S)_1:8_45 Tb(S)_1:8_46 Tb(S)_1:8_47 Tb(S)_1:8_48 Tb(S)_1:8_49 Tb(S)_1:8_50 Tb(S)_1:8_51 Tb(S)_1:8_52 Tb(S)_1:8_53 Tb(S)_1:8_54 Tb(S)_1:8_55 Tb(S)_1:8_56 Tb(S)_1:8_57 Tb(S)_1:8_58
Tb(S):1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:9 καὶ ὅτε ἐγενήθην ἀνήρ, ἔλαβον γυναῖκα ἐκ τοῦ σπέρματος τῆς πατριᾶς ἡμῶν καὶ ἐγέννησα ἐξ αὐτῆς υἱὸν καὶ ἐκάλεσα τὸ ὄνομα αὐτοῦ Τωβιαν.
Tb(S):1:9 Furthermore, when I was come to the age of a man, I married Anna of mine own kindred, and of her I begat Tobias. (Tobit 1:9 Brenton)
Tb(S):1:9 A gdy stałem się mężem, wziąłem za żonę Annę, pochodzącą z naszego rodu. Ona urodziła mi syna, któremu nadałem imię Tobiasz. (Tb 1:9 BT_4)
Tb(S):1:9 καὶ ὅτε ἐγενήθην ἀνήρ, ἔλαβον γυναῖκα ἐκ τοῦ σπέρματος τῆς πατριᾶς ἡμῶν καὶ ἐγέννησα ἐξ αὐτῆς υἱὸν καὶ ἐκάλεσα τὸ ὄνομα αὐτοῦ Τωβιαν.
Tb(S):1:9 καί ὅτε γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐκ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
Tb(S):1:9 I też, nawet, mianowicie Kiedy By stawać się stawaj się, zdarzaj się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) patrilineage Ja I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Syn I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Tb(S):1:9 kai\ o(/te e)genE/TEn a)nE/r, e)/labon gunai=ka e)k tou= spe/rmatos tE=s patria=s E(mO=n kai\ e)ge/nnEsa e)X au)tE=s ui(o\n kai\ e)ka/lesa to\ o)/noma au)tou= *tObian.
Tb(S):1:9 kai hote egenETEn anEr, elabon gynaika ek tu spermatos tEs patrias hEmOn kai egennEsa eX autEs hyion kai ekalesa to onoma autu tObian.
Tb(S):1:9 C D VCI_API1S N3_NSM VBI_AAI3P N3K_ASF P RA_GSN N3M_GSN RA_GSF N1A_GSF RP_GP C VAI_AAI1S P RD_GSF N2_ASM C VAI_AAI1S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N1T_ASM
Tb(S):1:9 and also, even, namely when to become become, happen man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife out of (+gen) ἐξ before vowels the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) the patrilineage I and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same son and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same ć
Tb(S):1:9 and when I-was-BECOME-ed man, husband (nom) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed woman/wife (acc) out of (+gen) the (gen) seed (gen) the (gen) patrilineage (gen), patrilineages (acc) us (gen) and I-FATHER-ed out of (+gen) her/it/same (gen) son (acc) and I-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)  
Tb(S):1:9 Tb(S)_1:9_1 Tb(S)_1:9_2 Tb(S)_1:9_3 Tb(S)_1:9_4 Tb(S)_1:9_5 Tb(S)_1:9_6 Tb(S)_1:9_7 Tb(S)_1:9_8 Tb(S)_1:9_9 Tb(S)_1:9_10 Tb(S)_1:9_11 Tb(S)_1:9_12 Tb(S)_1:9_13 Tb(S)_1:9_14 Tb(S)_1:9_15 Tb(S)_1:9_16 Tb(S)_1:9_17 Tb(S)_1:9_18 Tb(S)_1:9_19 Tb(S)_1:9_20 Tb(S)_1:9_21 Tb(S)_1:9_22 Tb(S)_1:9_23
Tb(S):1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:10 μετὰ τὸ αἰχμαλωτισθῆναί με εἰς Ἀσσυρίους καὶ ὅτε ᾐχμαλωτίσθην, εἰς Νινευη ἐπορευόμην· καὶ πάντες οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἱ ἐκ τοῦ γένους μου ἤσθιον ἐκ τῶν ἄρτων τῶν ἐθνῶν,
Tb(S):1:10 And when we were carried away captives to Nineve, all my brethren and those that were of my kindred did eat of the bread of the Gentiles. (Tobit 1:10 Brenton)
Tb(S):1:10 Po uprowadzeniu do Asyrii, dokąd mnie zabrano, przybyłem do Niniwy. Wszyscy moi bracia i współrodacy jedli tam potrawy pogan. (Tb 1:10 BT_4)
Tb(S):1:10 μετὰ τὸ αἰχμαλωτισθῆναί με εἰς Ἀσσυρίους καὶ ὅτε ᾐχμαλωτίσθην, εἰς Νινευη ἐπορευόμην· καὶ πάντες οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἱ ἐκ τοῦ γένους μου ἤσθιον ἐκ τῶν ἄρτων τῶν ἐθνῶν,
Tb(S):1:10 μετά ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωτίζω (αιχμαλωτιζ-, αιχμαλωτι(ε)·[σ]-, αιχμαλωτι·σ-, ῃχμαλωτι·κ-, -, αιχμαλωτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1]   καί ὅτε αἰχμ·αλωτίζω (αιχμαλωτιζ-, αιχμαλωτι(ε)·[σ]-, αιχμαλωτι·σ-, ῃχμαλωτι·κ-, -, αιχμαλωτισ·θ-) εἰς[1] Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Tb(S):1:10 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By robić pojmany (bierz jako więźnia) Ja Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Kiedy By robić pojmany (bierz jako więźnia) Do (+przyspieszenie) Naftali By iść I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brat Ja I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ja By jeść Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Naród [zobacz etniczny]
Tb(S):1:10 meta\ to\ ai)CHmalOtisTE=nai/ me ei)s *)assuri/ous kai\ o(/te E)|CHmalOti/sTEn, ei)s *nineuE e)poreuo/mEn· kai\ pa/ntes oi( a)delfoi/ mou kai\ oi( e)k tou= ge/nous mou E)/sTion e)k tO=n a)/rtOn tO=n e)TnO=n,
Tb(S):1:10 meta to aiCHmalOtisTEnai me eis assyrius kai hote ECHmalOtisTEn, eis nineuE eporeuomEn· kai pantes hoi adelfoi mu kai hoi ek tu genus mu EsTion ek tOn artOn tOn eTnOn,
Tb(S):1:10 P RA_ASN VC_APN RP_AS P N2_APM C D VCI_API1S P N_ASF V1I_IMI1S C A3_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NPM P RA_GSN N3E_GSN RP_GS V1I_IAI1S P RA_GPM N2_GPM RA_GPN N3E_GPN
Tb(S):1:10 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to make captive (take prisoner) I into (+acc) ć and also, even, namely when to make captive (take prisoner) into (+acc) Naphtali to go and also, even, namely every all, each, every, the whole of the brother I and also, even, namely the out of (+gen) ἐξ before vowels the race race, class, kind I to eat out of (+gen) ἐξ before vowels the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the nation [see ethnic]
Tb(S):1:10 after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-be-MAKE-ed-CAPTIVE me (acc) into (+acc)   and when I-was-MAKE-ed-CAPTIVE into (+acc) Nineveh (indecl) I-was-being-GO-ed and all (nom|voc) the (nom) brothers (nom|voc) me (gen) and the (nom) out of (+gen) the (gen) race (gen) me (gen) I-was-EAT-ing, they-were-EAT-ing out of (+gen) the (gen) [loaves of] bread (gen) the (gen) nations (gen)
Tb(S):1:10 Tb(S)_1:10_1 Tb(S)_1:10_2 Tb(S)_1:10_3 Tb(S)_1:10_4 Tb(S)_1:10_5 Tb(S)_1:10_6 Tb(S)_1:10_7 Tb(S)_1:10_8 Tb(S)_1:10_9 Tb(S)_1:10_10 Tb(S)_1:10_11 Tb(S)_1:10_12 Tb(S)_1:10_13 Tb(S)_1:10_14 Tb(S)_1:10_15 Tb(S)_1:10_16 Tb(S)_1:10_17 Tb(S)_1:10_18 Tb(S)_1:10_19 Tb(S)_1:10_20 Tb(S)_1:10_21 Tb(S)_1:10_22 Tb(S)_1:10_23 Tb(S)_1:10_24 Tb(S)_1:10_25 Tb(S)_1:10_26 Tb(S)_1:10_27 Tb(S)_1:10_28 Tb(S)_1:10_29
Tb(S):1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:11 ἐγὼ δὲ συνετήρησα τὴν ψυχήν μου μὴ φαγεῖν ἐκ τῶν ἄρτων τῶν ἐθνῶν.
Tb(S):1:11 But I kept myself from eating; (Tobit 1:11 Brenton)
Tb(S):1:11 Co do mnie strzegłem się, aby nie jeść niczego z pogańskich potraw. (Tb 1:11 BT_4)
Tb(S):1:11 ἐγὼ δὲ συνετήρησα τὴν ψυχήν μου μὴ φαγεῖν ἐκ τῶν ἄρτων τῶν ἐθνῶν.
Tb(S):1:11 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Tb(S):1:11 Ja zaś By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Nie By jeść Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Naród [zobacz etniczny]
Tb(S):1:11 e)gO\ de\ sunetE/rEsa tE\n PSuCHE/n mou mE\ fagei=n e)k tO=n a)/rtOn tO=n e)TnO=n.
Tb(S):1:11 egO de synetErEsa tEn PSyCHEn mu mE fagein ek tOn artOn tOn eTnOn.
Tb(S):1:11 RP_NS x VAI_AAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS D VB_AAN P RA_GPM N2_GPM RA_GPN N3E_GPN
Tb(S):1:11 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I not to eat out of (+gen) ἐξ before vowels the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the nation [see ethnic]
Tb(S):1:11 I (nom) Yet I-SAVE FROM DESTRUCTION-ed the (acc) life (acc) me (gen) not to-will-EAT, to-EAT out of (+gen) the (gen) [loaves of] bread (gen) the (gen) nations (gen)
Tb(S):1:11 Tb(S)_1:11_1 Tb(S)_1:11_2 Tb(S)_1:11_3 Tb(S)_1:11_4 Tb(S)_1:11_5 Tb(S)_1:11_6 Tb(S)_1:11_7 Tb(S)_1:11_8 Tb(S)_1:11_9 Tb(S)_1:11_10 Tb(S)_1:11_11 Tb(S)_1:11_12 Tb(S)_1:11_13
Tb(S):1:11 x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:12 καὶ ὅτε ἐμεμνήμην τοῦ θεοῦ μου ἐν ὅλῃ ψυχῇ μου,
Tb(S):1:12 Because I remembered God with all my heart. (Tobit 1:12 Brenton)
Tb(S):1:12 I wierny byłem mojemu Bogu z całej duszy. (Tb 1:12 BT_4)
Tb(S):1:12 καὶ ὅτε ἐμεμνήμην τοῦ θεοῦ μου ἐν ὅλῃ ψυχῇ μου,
Tb(S):1:12 καί ὅτε μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὅλος -η -ον ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(S):1:12 I też, nawet, mianowicie Kiedy By pamiętać/stawaj się uważającym z Bóg  Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ja
Tb(S):1:12 kai\ o(/te e)memnE/mEn tou= Teou= mou e)n o(/lE| PSuCHE=| mou,
Tb(S):1:12 kai hote ememnEmEn tu Teu mu en holE PSyCHE mu,
Tb(S):1:12 C D VMI_YMI1S RA_GSM N2_GSM RP_GS P A1_DSF N1_DSF RP_GS
Tb(S):1:12 and also, even, namely when to remember/become mindful of the god [see theology] I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool I
Tb(S):1:12 and when I-had-been-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! the (gen) god (gen) me (gen) in/among/by (+dat) whole (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed me (gen)
Tb(S):1:12 Tb(S)_1:12_1 Tb(S)_1:12_2 Tb(S)_1:12_3 Tb(S)_1:12_4 Tb(S)_1:12_5 Tb(S)_1:12_6 Tb(S)_1:12_7 Tb(S)_1:12_8 Tb(S)_1:12_9 Tb(S)_1:12_10
Tb(S):1:12 x x x x x x x x x x
Tb(S):1:13 καὶ ἔδωκέν μοι ὁ ὕψιστος χάριν καὶ μορφὴν ἐνώπιον Ενεμεσσαρου, καὶ ἠγόραζον αὐτῷ πάντα τὰ πρὸς τὴν χρῆσιν·
Tb(S):1:13 And the most High gave me grace and favour before Enemessar, so that I was his purveyor. (Tobit 1:13 Brenton)
Tb(S):1:13 Najwyższy dał mi łaskę i względy u Salmanassara i dokonywałem wszelkich potrzebnych mu zakupów. (Tb 1:13 BT_4)
Tb(S):1:13 καὶ ἔδωκέν μοι ὕψιστος χάριν καὶ μορφὴν ἐνώπιον Ενεμεσσαρου, καὶ ἠγόραζον αὐτῷ πάντα τὰ πρὸς τὴν χρῆσιν·
Tb(S):1:13 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα καί μορφή, -ῆς, ἡ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]   καί ἀγοράζω (αγοραζ-, αγορ(α)·[σ]-/αγορα·σ-, αγορα·σ-, -, ηγορασ-, αγορασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό χρῆσις, -εως, ἡ
Tb(S):1:13 I też, nawet, mianowicie By dawać Ja Najwyższy Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] I też, nawet, mianowicie Forma W obecności z (+informacja); ??? I też, nawet, mianowicie By kupować On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???
Tb(S):1:13 kai\ e)/dOke/n moi o( u(/PSistos CHa/rin kai\ morfE\n e)nO/pion *enemessarou, kai\ E)go/raDZon au)tO=| pa/nta ta\ pro\s tE\n CHrE=sin·
Tb(S):1:13 kai edOken moi ho hyPSistos CHarin kai morfEn enOpion enemessaru, kai EgoraDZon autO panta ta pros tEn CHrEsin·
Tb(S):1:13 C VAI_AAI3S RP_DS RA_NSM A1_NSM N3_ASF C N1_ASF P N_GSM C V1I_IAI1S RD_DSM A3_APN RA_APN P RA_ASF N3I_ASF
Tb(S):1:13 and also, even, namely to give I the highest for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] and also, even, namely form in the presence of (+gen); ??? ć and also, even, namely to buy he/she/it/same every all, each, every, the whole of the toward (+acc,+gen,+dat) the ???
Tb(S):1:13 and he/she/it-GIVE-ed me (dat) the (nom) highest ([Adj] nom) for; grace (acc) and form (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and I-was-BUY-ing, they-were-BUY-ing him/it/same (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) ??? (acc)
Tb(S):1:13 Tb(S)_1:13_1 Tb(S)_1:13_2 Tb(S)_1:13_3 Tb(S)_1:13_4 Tb(S)_1:13_5 Tb(S)_1:13_6 Tb(S)_1:13_7 Tb(S)_1:13_8 Tb(S)_1:13_9 Tb(S)_1:13_10 Tb(S)_1:13_11 Tb(S)_1:13_12 Tb(S)_1:13_13 Tb(S)_1:13_14 Tb(S)_1:13_15 Tb(S)_1:13_16 Tb(S)_1:13_17 Tb(S)_1:13_18
Tb(S):1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:14 καὶ ἐπορευόμην εἰς Μηδίαν καὶ ἠγόραζον αὐτῷ ἐκεῖθεν ἕως αὐτὸν ἀποθανεῖν. καὶ παρεθέμην Γαβαήλῳ βαλλάντια τῷ ἀδελφῷ τῷ Γαβρι ἐν τῇ χώρᾳ τῆς Μηδίας, ἀργυρίου τάλαντα δέκα.
Tb(S):1:14 And I went into Media, and left in trust with Gabael, the brother of Gabrias, at Rages a city of Media ten talents of silver. (Tobit 1:14 Brenton)
Tb(S):1:14 Podróżowałem do Medii, gdzie dokonywałem zakupów aż do jego śmierci. Przy tej sposobności złożyłem u Gabaela, brata Gabriego, w kraju Medów sakwę z dziesięcioma talentami srebra. (Tb 1:14 BT_4)
Tb(S):1:14 καὶ ἐπορευόμην εἰς Μηδίαν καὶ ἠγόραζον αὐτῷ ἐκεῖθεν ἕως αὐτὸν ἀποθανεῖν. καὶ παρεθέμην Γαβαήλῳ βαλλάντια τῷ ἀδελφῷ τῷ Γαβρι ἐν τῇ χώρᾳ τῆς Μηδίας, ἀργυρίου τάλαντα δέκα.
Tb(S):1:14 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1]   καί ἀγοράζω (αγοραζ-, αγορ(α)·[σ]-/αγορα·σ-, αγορα·σ-, -, ηγορασ-, αγορασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ·θεν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-)   βαλλάντιον v.l. βαλά-, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) τάλαντον, -ου, τό δέκα
Tb(S):1:14 I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By kupować On/ona/to/to samo Stamtąd Aż; świtaj On/ona/to/to samo By umierać I też, nawet, mianowicie By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Sakiewka (pieniędzy torba) Brat W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Kawałek srebra Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Dziesięć
Tb(S):1:14 kai\ e)poreuo/mEn ei)s *mEdi/an kai\ E)go/raDZon au)tO=| e)kei=Ten e(/Os au)to\n a)poTanei=n. kai\ pareTe/mEn *gabaE/lO| balla/ntia tO=| a)delfO=| tO=| *gabri e)n tE=| CHO/ra| tE=s *mEdi/as, a)rguri/ou ta/lanta de/ka.
Tb(S):1:14 kai eporeuomEn eis mEdian kai EgoraDZon autO ekeiTen heOs auton apoTanein. kai pareTemEn gabaElO ballantia tO adelfO tO gabri en tE CHOra tEs mEdias, argyriu talanta deka.
Tb(S):1:14 C V1I_IMI1S P N1A_ASF C V1I_IAI1S RD_DSM D P RD_ASM VB_AAN C VEI_AMI1S N2_DSM N2N_APN RA_DSM N2_DSM RA_DSM N_DSM P RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N1A_GSF N2N_GSN N2N_APN M
Tb(S):1:14 and also, even, namely to go into (+acc) ć and also, even, namely to buy he/she/it/same from there until; dawn he/she/it/same to die and also, even, namely to submit for-consideration ć purse (money bag) the brother the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the region realm (clίme); land, country, territory, tract the ć piece of silver talent [Greek monetary unit of weight] ten
Tb(S):1:14 and I-was-being-GO-ed into (+acc)   and I-was-BUY-ing, they-were-BUY-ing him/it/same (dat) from there until; dawn (nom|voc), dawns (acc) him/it/same (acc) to-will-DIE, to-DIE and I-was-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION   purses (nom|acc|voc) the (dat) brother (dat) the (dat)   in/among/by (+dat) the (dat) region (dat) the (gen)   piece of silver (gen) talents (nom|acc|voc) ten
Tb(S):1:14 Tb(S)_1:14_1 Tb(S)_1:14_2 Tb(S)_1:14_3 Tb(S)_1:14_4 Tb(S)_1:14_5 Tb(S)_1:14_6 Tb(S)_1:14_7 Tb(S)_1:14_8 Tb(S)_1:14_9 Tb(S)_1:14_10 Tb(S)_1:14_11 Tb(S)_1:14_12 Tb(S)_1:14_13 Tb(S)_1:14_14 Tb(S)_1:14_15 Tb(S)_1:14_16 Tb(S)_1:14_17 Tb(S)_1:14_18 Tb(S)_1:14_19 Tb(S)_1:14_20 Tb(S)_1:14_21 Tb(S)_1:14_22 Tb(S)_1:14_23 Tb(S)_1:14_24 Tb(S)_1:14_25 Tb(S)_1:14_26 Tb(S)_1:14_27
Tb(S):1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:15 καὶ ὅτε ἀπέθανεν Ενεμασσαρ καὶ ἐβασίλευσεν Σενναχηριμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ, καὶ αἱ ὁδοὶ τῆς Μηδίας ἀπέστησαν, καὶ οὐκέτι ἠδυνάσθην πορευθῆναι εἰς τὴν Μηδίαν.
Tb(S):1:15 Now when Enemessar was dead, Sennacherib his son reigned in his stead; whose estate was troubled, that I could not go into Media. (Tobit 1:15 Brenton)
Tb(S):1:15 A gdy Salmanassar umarł, a królem został jego syn Sennacheryb, wtedy drogi Medii stały się niebezpieczne, tak że już nie mogłem podróżować do Medii. (Tb 1:15 BT_4)
Tb(S):1:15 Καὶ ὅτε ἀπέθανεν Ενεμασσαρ καὶ ἐβασίλευσεν Σενναχηριμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ, καὶ αἱ ὁδοὶ τῆς Μηδίας ἀπέστησαν, καὶ οὐκέτι ἠδυνάσθην πορευθῆναι εἰς τὴν Μηδίαν.
Tb(S):1:15 καί ὅτε ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό   ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό  
Tb(S):1:15 I też, nawet, mianowicie Kiedy By umierać I też, nawet, mianowicie By panować Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga By uwalniać I też, nawet, mianowicie Już nie Do zdolnego By iść Do (+przyspieszenie)
Tb(S):1:15 *kai\ o(/te a)pe/Tanen *enemassar kai\ e)basi/leusen *sennaCHErim ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=, kai\ ai( o(doi\ tE=s *mEdi/as a)pe/stEsan, kai\ ou)ke/ti E)duna/sTEn poreuTE=nai ei)s tE\n *mEdi/an.
Tb(S):1:15 kai hote apeTanen enemassar kai ebasileusen sennaCHErim hyios autu ant autu, kai hai hodoi tEs mEdias apestEsan, kai uketi EdynasTEn poreuTEnai eis tEn mEdian.
Tb(S):1:15 C D VBI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM C RA_NPF N2_NPF RA_GSF N1A_GSF VHI_AAI3P C D VSI_API1S VC_APN P RA_ASF N1A_ASF
Tb(S):1:15 and also, even, namely when to die ć and also, even, namely to reign ć son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same and also, even, namely the way/road the ć to disengage and also, even, namely no longer to able to go into (+acc) the ć
Tb(S):1:15 and when he/she/it-DIE-ed   and he/she/it-REIGN-ed   son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen) and the (nom) ways/roads (nom|voc) the (gen)   they-DISENGAGE-ed and no longer I-was-ABLE-ed to-be-GO-ed into (+acc) the (acc)  
Tb(S):1:15 Tb(S)_1:15_1 Tb(S)_1:15_2 Tb(S)_1:15_3 Tb(S)_1:15_4 Tb(S)_1:15_5 Tb(S)_1:15_6 Tb(S)_1:15_7 Tb(S)_1:15_8 Tb(S)_1:15_9 Tb(S)_1:15_10 Tb(S)_1:15_11 Tb(S)_1:15_12 Tb(S)_1:15_13 Tb(S)_1:15_14 Tb(S)_1:15_15 Tb(S)_1:15_16 Tb(S)_1:15_17 Tb(S)_1:15_18 Tb(S)_1:15_19 Tb(S)_1:15_20 Tb(S)_1:15_21 Tb(S)_1:15_22 Tb(S)_1:15_23 Tb(S)_1:15_24
Tb(S):1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:16 ἐν ταῖς ἡμέραις Ενεμεσσαρου ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου τοῖς ἐκ τοῦ γένους μου·
Tb(S):1:16 And in the time of Enemessar I gave many alms to my brethren, and gave my bread to the hungry, (Tobit 1:16 Brenton)
Tb(S):1:16 W dniach panowania Salmanassara dawałem często jałmużnę braciom z mojego narodu. (Tb 1:16 BT_4)
Tb(S):1:16 ἐν ταῖς ἡμέραις Ενεμεσσαρου ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου τοῖς ἐκ τοῦ γένους μου·
Tb(S):1:16 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ   ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(S):1:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jałmużny/miłosierność Dużo By czynić/rób Brat Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ja
Tb(S):1:16 e)n tai=s E(me/rais *enemessarou e)leEmosu/nas polla\s e)poi/Esa toi=s a)delfoi=s mou toi=s e)k tou= ge/nous mou·
Tb(S):1:16 en tais hEmerais enemessaru eleEmosynas pollas epoiEsa tois adelfois mu tois ek tu genus mu·
Tb(S):1:16 P RA_DPF N1A_DPF N_GSM N1_APF A1_APF VAI_AAI1S RA_DPM N2_DPM RP_GS RA_DPM P RA_GSN N3E_GSN RP_GS
Tb(S):1:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day ć alms/mercifulness much to do/make the brother I the out of (+gen) ἐξ before vowels the race race, class, kind I
Tb(S):1:16 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat)   alms/mercifulnesses (acc) many (acc) I-DO/MAKE-ed the (dat) brothers (dat) me (gen) the (dat) out of (+gen) the (gen) race (gen) me (gen)
Tb(S):1:16 Tb(S)_1:16_1 Tb(S)_1:16_2 Tb(S)_1:16_3 Tb(S)_1:16_4 Tb(S)_1:16_5 Tb(S)_1:16_6 Tb(S)_1:16_7 Tb(S)_1:16_8 Tb(S)_1:16_9 Tb(S)_1:16_10 Tb(S)_1:16_11 Tb(S)_1:16_12 Tb(S)_1:16_13 Tb(S)_1:16_14 Tb(S)_1:16_15
Tb(S):1:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:17 τοὺς ἄρτους μου ἐδίδουν τοῖς πεινῶσιν καὶ ἱμάτια τοῖς γυμνοῖς, καὶ εἴ τινα τῶν ἐκ τοῦ ἔθνους μου ἐθεώρουν τεθνηκότα καὶ ἐρριμμένον ὀπίσω τοῦ τείχους Νινευη, ἔθαπτον αὐτόν.
Tb(S):1:17 And my clothes to the naked: and if I saw any of my nation dead, or cast about the walls of Nineve, I buried him. (Tobit 1:17 Brenton)
Tb(S):1:17 Dawałem mój chleb głodnym i ubranie nagim. A jeśli widziałem zwłoki któregoś z moich rodaków wyrzucone poza mury Niniwy, grzebałem je. (Tb 1:17 BT_4)
Tb(S):1:17 τοὺς ἄρτους μου ἐδίδουν τοῖς πεινῶσιν καὶ ἱμάτια τοῖς γυμνοῖς, καὶ εἴ τινα τῶν ἐκ τοῦ ἔθνους μου ἐθεώρουν τεθνηκότα καὶ ἐρριμμένον ὀπίσω τοῦ τείχους Νινευη, ἔθαπτον αὐτόν.
Tb(S):1:17 ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) καί ἱμάτιον, -ου, τό ὁ ἡ τό γυμνός -ή -όν καί εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ὀπίσω ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):1:17 Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ja By dawać By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny I też, nawet, mianowicie Ubierająca część garderoby, płaszcz Nagi I też, nawet, mianowicie Jeżeli Jakiś/jakikolwiek Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] Ja Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ściana Naftali By grzebać On/ona/to/to samo
Tb(S):1:17 tou\s a)/rtous mou e)di/doun toi=s peinO=sin kai\ i(ma/tia toi=s gumnoi=s, kai\ ei)/ tina tO=n e)k tou= e)/Tnous mou e)TeO/roun teTnEko/ta kai\ e)rrimme/non o)pi/sO tou= tei/CHous *nineuE, e)/Tapton au)to/n.
Tb(S):1:17 tus artus mu edidun tois peinOsin kai himatia tois gymnois, kai ei tina tOn ek tu eTnus mu eTeOrun teTnEkota kai errimmenon opisO tu teiCHus nineuE, eTapton auton.
Tb(S):1:17 RA_APM N2_APM RP_GS V8I_IMI1S RA_DPM V3_PAI3P C N2N_APN RA_DPM A1_DPM C C RI_ASM RA_GPM P RA_GSN N3E_GSN RP_GS V2I_IAI1S VX_XAPASM C VXI_XPPASM P RA_GSN N3E_GSN N_GSF V1I_IAI1S RD_ASM
Tb(S):1:17 the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. I to give the to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry and also, even, namely clothing garment, cloak the naked and also, even, namely if some/any the out of (+gen) ἐξ before vowels the nation [see ethnic] I to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] and also, even, namely to toss/fling/dump behind back, behind, after the wall Naphtali to bury he/she/it/same
Tb(S):1:17 the (acc) [loaves of] bread (acc) me (gen) I-was-GIVE-ing, they-were-GIVE-ing the (dat) they-are-HUNGER-ing, they-should-be-HUNGER-ing, while HUNGER-ing (dat) and clothings (nom|acc|voc) the (dat) naked ([Adj] dat) and if some/any (nom|acc), some/any (acc) the (gen) out of (+gen) the (gen) nation (gen) me (gen) I-was-LOOKED AT-ing, they-were-LOOKED AT-ing having BE DEAD-ed (acc, nom|acc|voc) and having-been-TOSS/FLING/DUMP-ed (acc, nom|acc|voc) behind the (gen) wall (gen) Nineveh (indecl) I-was-BURY-ing, they-were-BURY-ing him/it/same (acc)
Tb(S):1:17 Tb(S)_1:17_1 Tb(S)_1:17_2 Tb(S)_1:17_3 Tb(S)_1:17_4 Tb(S)_1:17_5 Tb(S)_1:17_6 Tb(S)_1:17_7 Tb(S)_1:17_8 Tb(S)_1:17_9 Tb(S)_1:17_10 Tb(S)_1:17_11 Tb(S)_1:17_12 Tb(S)_1:17_13 Tb(S)_1:17_14 Tb(S)_1:17_15 Tb(S)_1:17_16 Tb(S)_1:17_17 Tb(S)_1:17_18 Tb(S)_1:17_19 Tb(S)_1:17_20 Tb(S)_1:17_21 Tb(S)_1:17_22 Tb(S)_1:17_23 Tb(S)_1:17_24 Tb(S)_1:17_25 Tb(S)_1:17_26 Tb(S)_1:17_27 Tb(S)_1:17_28
Tb(S):1:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:18 καὶ εἴ τινα ἀπέκτεινεν Σενναχηριμ, ὅτε ἀπῆλθεν φεύγων ἐκ τῆς Ιουδαίας ἐν ἡμέραις τῆς κρίσεως, ἧς ἐποίησεν ἐξ αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς τοῦ οὐρανοῦ περὶ τῶν βλασφημιῶν, ὧν ἐβλασφήμησεν, ἔθαψα· πολλοὺς γὰρ ἀπέκτεινεν ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ ἔκλεπτον τὰ σώματα αὐτῶν καὶ ἔθαπτον· καὶ ἐζήτησεν αὐτὰ Σενναχηριμ καὶ οὐχ εὗρεν αὐτά.
Tb(S):1:18 And if the king Sennacherib had slain any, when he was come, and fled from Judea, I buried them privily; for in his wrath he killed many; but the bodies were not found, when they were sought for of the king. (Tobit 1:18 Brenton)
Tb(S):1:18 I grzebałem także, jeśli kiedy zabił kogoś Sennacheryb, gdy po swej ucieczce powrócił z Judei w dzień sądu, który wykonał na nim Król Nieba za jego bluźnierstwa. W swoim gniewie pomordował on wielu synów Izraela. Ja zaś potajemnie zabierałem ich ciała i grzebałem je. Sennacheryb zaś szukał ich, ale ich nie znalazł. (Tb 1:18 BT_4)
Tb(S):1:18 καὶ εἴ τινα ἀπέκτεινεν Σενναχηριμ, ὅτε ἀπῆλθεν φεύγων ἐκ τῆς Ιουδαίας ἐν ἡμέραις τῆς κρίσεως, ἧς ἐποίησεν ἐξ αὐτοῦ βασιλεὺς τοῦ οὐρανοῦ περὶ τῶν βλασφημιῶν, ὧν ἐβλασφήμησεν, ἔθαψα· πολλοὺς γὰρ ἀπέκτεινεν ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ ἔκλεπτον τὰ σώματα αὐτῶν καὶ ἔθαπτον· καὶ ἐζήτησεν αὐτὰ Σενναχηριμ καὶ οὐχ εὗρεν αὐτά.
Tb(S):1:18 καί εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)   ὅτε ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί περί ὁ ἡ τό βλασ·φημία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ βλασ·φημέω (βλασφημ(ε)-, -, βλασφημη·σ-, -, -, βλασφημη·θ-) θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γάρ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):1:18 I też, nawet, mianowicie Jeżeli Jakiś/jakikolwiek By zabijać Kiedy By odchodzić By uciekać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Judea [okolica z]; żydowski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Kto/, który/, który By czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Król Nieba/niebo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Bluźnierstwa Podmuch wiatru pełny mówiące, to jest mówiące przeciw komuś by kaleczyć albo zaszkodzić ich. Kto/, który/, który By bluźnić/mów lekceważąco/mów zły {chory} z By grzebać Dużo Dla odtąd, jak By zabijać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By kraść żłób, sprzeniewierzać, kraść, rabować, kraść, zwędzić Ciało On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzebać I też, nawet, mianowicie By szukać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować On/ona/to/to samo
Tb(S):1:18 kai\ ei)/ tina a)pe/kteinen *sennaCHErim, o(/te a)pE=lTen feu/gOn e)k tE=s *ioudai/as e)n E(me/rais tE=s kri/seOs, E(=s e)poi/Esen e)X au)tou= o( basileu\s tou= ou)ranou= peri\ tO=n blasfEmiO=n, O(=n e)blasfE/mEsen, e)/TaPSa· pollou\s ga\r a)pe/kteinen e)n tO=| TumO=| au)tou= e)k tO=n ui(O=n *israEl, kai\ e)/klepton ta\ sO/mata au)tO=n kai\ e)/Tapton· kai\ e)DZE/tEsen au)ta\ *sennaCHErim kai\ ou)CH eu(=ren au)ta/.
Tb(S):1:18 kai ei tina apekteinen sennaCHErim, hote apElTen feugOn ek tEs iudaias en hEmerais tEs kriseOs, hEs epoiEsen eX autu ho basileus tu uranu peri tOn blasfEmiOn, hOn eblasfEmEsen, eTaPSa· pollus gar apekteinen en tO TymO autu ek tOn hyiOn israEl, kai eklepton ta sOmata autOn kai eTapton· kai eDZEtEsen auta sennaCHErim kai uCH heuren auta.
Tb(S):1:18 C C RI_ASM VAI_AAI3S N_NSM D VBI_AAI3S V1_PAPNSM P RA_GSF N1A_GSF P N1A_DPF RA_GSF N3I_GSF RR_GSF VAI_AAI3S P RD_GSM RA_NSM N3V_NSM RA_GSM N2_GSM P RA_GPM N1A_GPF RR_GPM VAI_AAI3S VAI_AAI1S A1_APM x VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM RD_GSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM C V1I_IAI1S RA_APN N3M_APN RD_GPM C V1I_IAI1S C VAI_AAI3S RD_APN N_NSM C D VB_AAI3S RD_APN
Tb(S):1:18 and also, even, namely if some/any to kill ć when to depart to flee out of (+gen) ἐξ before vowels the Judea [region of]; Jewish in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit who/whom/which to do/make out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same the king the sky/heaven about (+acc,+gen) the blasphemy Blast-full speaking, i.e. speaking against someone to hurt or harm them. who/whom/which to blaspheme/disparage/speak ill of to bury much for since, as to kill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the son Israel and also, even, namely to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch the body he/she/it/same and also, even, namely to bury and also, even, namely to seek he/she/it/same ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find he/she/it/same
Tb(S):1:18 and if some/any (nom|acc), some/any (acc) he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed   when he/she/it-DEPART-ed while FLEE-ing (nom) out of (+gen) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) in/among/by (+dat) days (dat) the (gen) judgment (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed out of (+gen) him/it/same (gen) the (nom) king (nom) the (gen) sky/heaven (gen) about (+acc,+gen) the (gen) blasphemies (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-BLASPHEME/DISPARAGE/SPEAK-ed-ILL-OF I-BURY-ed many (acc) for he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed in/among/by (+dat) the (dat) wrath (dat) him/it/same (gen) out of (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and I-was-STEAL-ing, they-were-STEAL-ing the (nom|acc) bodies (nom|acc|voc) them/same (gen) and I-was-BURY-ing, they-were-BURY-ing and he/she/it-SEEK-ed they/them/same (nom|acc)   and not he/she/it-FIND-ed they/them/same (nom|acc)
Tb(S):1:18 Tb(S)_1:18_1 Tb(S)_1:18_2 Tb(S)_1:18_3 Tb(S)_1:18_4 Tb(S)_1:18_5 Tb(S)_1:18_6 Tb(S)_1:18_7 Tb(S)_1:18_8 Tb(S)_1:18_9 Tb(S)_1:18_10 Tb(S)_1:18_11 Tb(S)_1:18_12 Tb(S)_1:18_13 Tb(S)_1:18_14 Tb(S)_1:18_15 Tb(S)_1:18_16 Tb(S)_1:18_17 Tb(S)_1:18_18 Tb(S)_1:18_19 Tb(S)_1:18_20 Tb(S)_1:18_21 Tb(S)_1:18_22 Tb(S)_1:18_23 Tb(S)_1:18_24 Tb(S)_1:18_25 Tb(S)_1:18_26 Tb(S)_1:18_27 Tb(S)_1:18_28 Tb(S)_1:18_29 Tb(S)_1:18_30 Tb(S)_1:18_31 Tb(S)_1:18_32 Tb(S)_1:18_33 Tb(S)_1:18_34 Tb(S)_1:18_35 Tb(S)_1:18_36 Tb(S)_1:18_37 Tb(S)_1:18_38 Tb(S)_1:18_39 Tb(S)_1:18_40 Tb(S)_1:18_41 Tb(S)_1:18_42 Tb(S)_1:18_43 Tb(S)_1:18_44 Tb(S)_1:18_45 Tb(S)_1:18_46 Tb(S)_1:18_47 Tb(S)_1:18_48 Tb(S)_1:18_49 Tb(S)_1:18_50 Tb(S)_1:18_51 Tb(S)_1:18_52 Tb(S)_1:18_53 Tb(S)_1:18_54 Tb(S)_1:18_55
Tb(S):1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:19 καὶ ἐπορεύθη εἷς τις τῶν ἐκ τῆς Νινευη καὶ ὑπέδειξεν τῷ βασιλεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ἐγὼ θάπτω αὐτούς, καὶ ἐκρύβην· καὶ ὅτε ἐπέγνων ὅτι ἔγνω περὶ ἐμοῦ ὁ βασιλεὺς καὶ ὅτι ζητοῦμαι τοῦ ἀποθανεῖν, ἐφοβήθην καὶ ἀπέδρασα.
Tb(S):1:19 And when one of the Ninevites went and complained of me to the king, that I buried them, and hid myself; understanding that I was sought for to be put to death, I withdrew myself for fear. (Tobit 1:19 Brenton)
Tb(S):1:19 A jeden z mieszkańców Niniwy poszedł i doniósł królowi, że to ja jestem tym, który grzebie potajemnie. Wtedy musiałem się ukrywać, a kiedy dowiedziałem się, że król mnie szuka, aby mnie zabić, bałem się i uciekłem. (Tb 1:19 BT_4)
Tb(S):1:19 καὶ ἐπορεύθη εἷς τις τῶν ἐκ τῆς Νινευη καὶ ὑπέδειξεν τῷ βασιλεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ἐγὼ θάπτω αὐτούς, καὶ ἐκρύβην· καὶ ὅτε ἐπέγνων ὅτι ἔγνω περὶ ἐμοῦ βασιλεὺς καὶ ὅτι ζητοῦμαι τοῦ ἀποθανεῖν, ἐφοβήθην καὶ ἀπέδρασα.
Tb(S):1:19 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ καί ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) καί ὅτε ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὅτι γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὅτι ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί  
Tb(S):1:19 I też, nawet, mianowicie By iść Jeden Jakiś/jakikolwiek Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naftali I też, nawet, mianowicie By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Król Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja; mój/mój Ponieważ/tamto Ja By grzebać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się I też, nawet, mianowicie Kiedy By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ponieważ/tamto By wiedzieć to jest rozpoznaj. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja; mój/mój Król I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By szukać By umierać By bać się I też, nawet, mianowicie
Tb(S):1:19 kai\ e)poreu/TE ei(=s tis tO=n e)k tE=s *nineuE kai\ u(pe/deiXen tO=| basilei= peri\ e)mou= o(/ti e)gO\ Ta/ptO au)tou/s, kai\ e)kru/bEn· kai\ o(/te e)pe/gnOn o(/ti e)/gnO peri\ e)mou= o( basileu\s kai\ o(/ti DZEtou=mai tou= a)poTanei=n, e)fobE/TEn kai\ a)pe/drasa.
Tb(S):1:19 kai eporeuTE heis tis tOn ek tEs nineuE kai hypedeiXen tO basilei peri emu hoti egO TaptO autus, kai ekrybEn· kai hote epegnOn hoti egnO peri emu ho basileus kai hoti DZEtumai tu apoTanein, efobETEn kai apedrasa.
Tb(S):1:19 C VCI_API3S A3_NSM RI_NSM RA_GPM P RA_GSF N_GSF C VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM P RP_GS C RP_NS V1_PAI1S RD_APM C VDI_API1S C D VZI_AAI1S C VZI_AAI3S P RP_GS RA_NSM N3V_NSM C C V2_PMI1S RA_GSN VB_AAN VCI_API1S C VBI_AAI1S
Tb(S):1:19 and also, even, namely to go one some/any the out of (+gen) ἐξ before vowels the Naphtali and also, even, namely to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove the king about (+acc,+gen) I; my/mine because/that I to bury he/she/it/same and also, even, namely to hide conceal, skulk and also, even, namely when to recognize insight, consciousnes because/that to know i.e. recognize. about (+acc,+gen) I; my/mine the king and also, even, namely because/that to seek the to die to fear and also, even, namely ć
Tb(S):1:19 and he/she/it-was-GO-ed one (nom) some/any (nom) the (gen) out of (+gen) the (gen) Nineveh (indecl) and he/she/it-MAKE KNOWN-ed the (dat) king (dat) about (+acc,+gen) me (gen); my/mine (gen) because/that I (nom) I-am-BURY-ing, I-should-be-BURY-ing them/same (acc) and I-was-HIDE-ed and when I-RECOGNIZE-ed because/that he/she/it-KNOW-ed about (+acc,+gen) me (gen); my/mine (gen) the (nom) king (nom) and because/that I-am-being-SEEK-ed the (gen) to-will-DIE, to-DIE I-was-FEAR-ed and  
Tb(S):1:19 Tb(S)_1:19_1 Tb(S)_1:19_2 Tb(S)_1:19_3 Tb(S)_1:19_4 Tb(S)_1:19_5 Tb(S)_1:19_6 Tb(S)_1:19_7 Tb(S)_1:19_8 Tb(S)_1:19_9 Tb(S)_1:19_10 Tb(S)_1:19_11 Tb(S)_1:19_12 Tb(S)_1:19_13 Tb(S)_1:19_14 Tb(S)_1:19_15 Tb(S)_1:19_16 Tb(S)_1:19_17 Tb(S)_1:19_18 Tb(S)_1:19_19 Tb(S)_1:19_20 Tb(S)_1:19_21 Tb(S)_1:19_22 Tb(S)_1:19_23 Tb(S)_1:19_24 Tb(S)_1:19_25 Tb(S)_1:19_26 Tb(S)_1:19_27 Tb(S)_1:19_28 Tb(S)_1:19_29 Tb(S)_1:19_30 Tb(S)_1:19_31 Tb(S)_1:19_32 Tb(S)_1:19_33 Tb(S)_1:19_34 Tb(S)_1:19_35 Tb(S)_1:19_36 Tb(S)_1:19_37
Tb(S):1:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:20 καὶ ἡρπάγη πάντα, ὅσα ὑπῆρχέν μοι, καὶ οὐ κατελείφθη μοι οὐδέν, ὃ οὐκ ἀνελήμφθη εἰς τὸ βασιλικόν, πλὴν Αννας τῆς γυναικός μου καὶ Τωβια τοῦ υἱοῦ μου.
Tb(S):1:20 Then all my goods were forcibly taken away, neither was there any thing left me, beside my wife Anna and my son Tobias. (Tobit 1:20 Brenton)
Tb(S):1:20 Wtedy cały mój majątek zagrabiono i nie zostało mi nic, co by nie poszło do skarbu królewskiego, oprócz mojej żony Anny i mojego syna Tobiasza. (Tb 1:20 BT_4)
Tb(S):1:20 καὶ ἡρπάγη πάντα, ὅσα ὑπῆρχέν μοι, καὶ οὐ κατελείφθη μοι οὐδέν, οὐκ ἀνελήμφθη εἰς τὸ βασιλικόν, πλὴν Αννας τῆς γυναικός μου καὶ Τωβια τοῦ υἱοῦ μου.
Tb(S):1:20 καί ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό βασιλικός -ή -όν πλήν Ἅννας v.l. Ἄ-, -α, ὁ; Ἅννα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(S):1:20 I też, nawet, mianowicie By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ja Nie jeden (nic, nikt) Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Do (+przyspieszenie) Królewski (króla, pan wielkiego rodu) Z wyjątkiem Hannas/Anna; Hannah/Anna Kobiety/żona Ja I też, nawet, mianowicie Syn Ja
Tb(S):1:20 kai\ E(rpa/gE pa/nta, o(/sa u(pE=rCHe/n moi, kai\ ou) katelei/fTE moi ou)de/n, o(\ ou)k a)nelE/mfTE ei)s to\ basiliko/n, plE\n *annas tE=s gunaiko/s mou kai\ *tObia tou= ui(ou= mou.
Tb(S):1:20 kai hErpagE panta, hosa hypErCHen moi, kai u kateleifTE moi uden, ho uk anelEmfTE eis to basilikon, plEn annas tEs gynaikos mu kai tObia tu hyiu mu.
Tb(S):1:20 C VDI_API3S A3_APN A1_APN V1I_IAI3S RP_DS C D VVI_API3S RP_DS A3_ASN RR_ASN D VVI_API3S P RA_ASN A1_ASN D N1A_GSF RA_GSF N3K_GSF RP_GS C N_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Tb(S):1:20 and also, even, namely to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin every all, each, every, the whole of as much/many as to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up I not one (nothing, no one) who/whom/which οὐχ before rough breathing to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand into (+acc) the the royal (king's, nobleman) except Hannas/Annas; Hannah/Anna the woman/wife I and also, even, namely ć the son I
Tb(S):1:20 and he/she/it-was-SNATCH-ed all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF me (dat) and not he/she/it-was-LEAVE-ed-BEHIND me (dat) not one (nom|acc) who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-was-TAKE UP-ed into (+acc) the (nom|acc) the royal ([Adj] acc, nom|acc|voc) except Hannas/Annas (nom); Hannah/Anna (gen) the (gen) woman/wife (gen) me (gen) and   the (gen) son (gen) me (gen)
Tb(S):1:20 Tb(S)_1:20_1 Tb(S)_1:20_2 Tb(S)_1:20_3 Tb(S)_1:20_4 Tb(S)_1:20_5 Tb(S)_1:20_6 Tb(S)_1:20_7 Tb(S)_1:20_8 Tb(S)_1:20_9 Tb(S)_1:20_10 Tb(S)_1:20_11 Tb(S)_1:20_12 Tb(S)_1:20_13 Tb(S)_1:20_14 Tb(S)_1:20_15 Tb(S)_1:20_16 Tb(S)_1:20_17 Tb(S)_1:20_18 Tb(S)_1:20_19 Tb(S)_1:20_20 Tb(S)_1:20_21 Tb(S)_1:20_22 Tb(S)_1:20_23 Tb(S)_1:20_24 Tb(S)_1:20_25 Tb(S)_1:20_26 Tb(S)_1:20_27
Tb(S):1:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):1:21 καὶ οὐ διῆλθον ἡμέραι τεσσαράκοντα ἕως οὗ ἀπέκτειναν αὐτὸν οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ· καὶ ἔφυγον εἰς τὰ ὄρη Αραρατ, καὶ ἐβασίλευσεν Σαχερδονος υἱὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτόν. καὶ ἔταξεν Αχιχαρον τὸν Αναηλ τὸν τοῦ ἀδελφοῦ μου υἱὸν ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἐκλογιστίαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς εἶχεν τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ πᾶσαν τὴν διοίκησιν.
Tb(S):1:21 And there passed not five and fifty days, before two of his sons killed him, and they fled into the mountains of Ararath; and Sarchedonus his son reigned in his stead; who appointed over his father's accounts, and over all his affairs, Achiacharus my brother Anael's son. (Tobit 1:21 Brenton)
Tb(S):1:21 A po upływie niecałych czterdziestu dni zabili króla dwaj jego synowie i uciekli w góry Ararat. Po nim został królem jego syn Asarhaddon. Ten ustanowił Achikara, syna mego brata Anaela, zwierzchnikiem nad podatkami w swoim królestwie. Także nad całym krajem otrzymał on władzę. (Tb 1:21 BT_4)
Tb(S):1:21 καὶ οὐ διῆλθον ἡμέραι τεσσαράκοντα ἕως οὗ ἀπέκτειναν αὐτὸν οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ· καὶ ἔφυγον εἰς τὰ ὄρη Αραρατ, καὶ ἐβασίλευσεν Σαχερδονος υἱὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτόν. καὶ ἔταξεν Αχιχαρον τὸν Αναηλ τὸν τοῦ ἀδελφοῦ μου υἱὸν ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἐκλογιστίαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς εἶχεν τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ πᾶσαν τὴν διοίκησιν.
Tb(S):1:21 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-)   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό  
Tb(S):1:21 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Dzień Czterdzieści Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By zabijać On/ona/to/to samo Dwa Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uciekać Do (+przyspieszenie) Wchodź I też, nawet, mianowicie By panować Syn On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Brat Ja Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By mieć Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić
Tb(S):1:21 kai\ ou) diE=lTon E(me/rai tessara/konta e(/Os ou(= a)pe/kteinan au)to\n oi( du/o ui(oi\ au)tou=· kai\ e)/fugon ei)s ta\ o)/rE *ararat, kai\ e)basi/leusen *saCHerdonos ui(o\s au)tou= met’ au)to/n. kai\ e)/taXen *aCHiCHaron to\n *anaEl to\n tou= a)delfou= mou ui(o\n e)pi\ pa=san tE\n