Tb(BA):14:1 καὶ ἐπαύσατο ἐξομολογούμενος Τωβιτ.
Tb(BA):14:1 So Tobit made an end of praising God. (Tobit 14:1 Brenton)
Tb(BA):14:1 Koniec słów hymnu pochwalnego Tobiasza. (Tb 14:1 BT_4)
Tb(BA):14:1 καὶ ἐπαύσατο ἐξομολογούμενος Τωβιτ.
Tb(BA):14:1 καί παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -)  
Tb(BA):14:1 I też, nawet, mianowicie By przestawać By przyznawać
Tb(BA):14:1 kai\ e)pau/sato e)Xomologou/menos *tObit.
Tb(BA):14:1 kai epausato eXomologumenos tObit.
Tb(BA):14:1 C VAI_AMI3S V2_PMPNSM N_NSM
Tb(BA):14:1 and also, even, namely to cease to confess ć
Tb(BA):14:1 and he/she/it-was-CEASE-ed while being-CONFESS-ed (nom)  
Tb(BA):14:1 Tb(BA)_14:1_1 Tb(BA)_14:1_2 Tb(BA)_14:1_3 Tb(BA)_14:1_4
Tb(BA):14:1 x x x x
Tb(BA):14:2 καὶ ἦν ἐτῶν πεντήκοντα ὀκτώ, ὅτε ἀπώλεσεν τὰς ὄψεις, καὶ μετὰ ἔτη ὀκτὼ ἀνέβλεψεν· καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας καὶ προσέθετο φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεὸν καὶ ἐξομολογεῖσθαι αὐτῷ.
Tb(BA):14:2 And he was eight and fifty years old when he lost his sight, which was restored to him after eight years: and he gave alms, and he increased in the fear of the Lord God, and praised him. (Tobit 14:2 Brenton)
Tb(BA):14:2 Umarł on w pokoju mając sto dwanaście lat i pogrzebano go uroczyście w Niniwie. A miał sześćdziesiąt dwa lata, kiedy zasłabł na oczy. A po przejrzeniu żył w dobrobycie i dawał jałmużny. W dalszym ciągu uwielbiał Boga i oddawał hołd majestatowi Bożemu. (Tb 14:2 BT_4)
Tb(BA):14:2 Καὶ ἦν ἐτῶν πεντήκοντα ὀκτώ, ὅτε ἀπώλεσεν τὰς ὄψεις, καὶ μετὰ ἔτη ὀκτὼ ἀνέβλεψεν· καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας καὶ προσέθετο φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεὸν καὶ ἐξομολογεῖσθαι αὐτῷ.
Tb(BA):14:2 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτο·ς, -ους, τό πεντή·κοντα ὀκτώ ὅτε ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί μετά ἔτο·ς, -ους, τό ὀκτώ ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):14:2 I też, nawet, mianowicie By być Rok Pięćdziesiąt Osiem Kiedy By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Widok; by widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Rok Osiem By widzieć (wyglądaj, otrzymuj widok) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jałmużny/miłosierność I też, nawet, mianowicie By dodawać do By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  I też, nawet, mianowicie By przyznawać On/ona/to/to samo
Tb(BA):14:2 *kai\ E)=n e)tO=n pentE/konta o)ktO/, o(/te a)pO/lesen ta\s o)/PSeis, kai\ meta\ e)/tE o)ktO\ a)ne/blePSen· kai\ e)poi/ei e)leEmosu/nas kai\ prose/Teto fobei=sTai ku/rion to\n Teo\n kai\ e)Xomologei=sTai au)tO=|.
Tb(BA):14:2 kai En etOn pentEkonta oktO, hote apOlesen tas oPSeis, kai meta etE oktO aneblePSen· kai epoiei eleEmosynas kai proseTeto fobeisTai kyrion ton Teon kai eXomologeisTai autO.
Tb(BA):14:2 C V9_IAI3S N3E_GPN M M D VAI_AAI3S RA_APF N3I_APF C P N3E_APN M VAI_AAI3S C V2I_IAI3S N1_APF C VEI_AMI3S V2_PMN N2_ASM RA_ASM N2_ASM C V2_PMN RD_DSM
Tb(BA):14:2 and also, even, namely to be year fifty eight when to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the sight; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing year eight to see (look, receive sight) and also, even, namely to do/make alms/mercifulness and also, even, namely to add to to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] and also, even, namely to confess he/she/it/same
Tb(BA):14:2 and he/she/it-was years (gen) fifty eight when he/she/it-LOSE/DESTROY-ed the (acc) sights (acc, nom|voc); you(sg)-will-SEE and after (+acc), with (+gen) years (nom|acc|voc) eight he/she/it-SEE-ed and he/she/it-was-DO/MAKE-ing alms/mercifulnesses (acc) and he/she/it-was-ADD-ed-TO to-be-being-FEAR-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) and to-be-being-CONFESS-ed him/it/same (dat)
Tb(BA):14:2 Tb(BA)_14:2_1 Tb(BA)_14:2_2 Tb(BA)_14:2_3 Tb(BA)_14:2_4 Tb(BA)_14:2_5 Tb(BA)_14:2_6 Tb(BA)_14:2_7 Tb(BA)_14:2_8 Tb(BA)_14:2_9 Tb(BA)_14:2_10 Tb(BA)_14:2_11 Tb(BA)_14:2_12 Tb(BA)_14:2_13 Tb(BA)_14:2_14 Tb(BA)_14:2_15 Tb(BA)_14:2_16 Tb(BA)_14:2_17 Tb(BA)_14:2_18 Tb(BA)_14:2_19 Tb(BA)_14:2_20 Tb(BA)_14:2_21 Tb(BA)_14:2_22 Tb(BA)_14:2_23 Tb(BA)_14:2_24 Tb(BA)_14:2_25 Tb(BA)_14:2_26
Tb(BA):14:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):14:3 μεγάλως δὲ ἐγήρασεν· καὶ ἐκάλεσεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Τέκνον, λαβὲ τοὺς υἱούς σου· ἰδοὺ γεγήρακα καὶ πρὸς τὸ ἀποτρέχειν ἐκ τοῦ ζῆν εἰμι.
Tb(BA):14:3 And when he was very aged he called his son, and the sons of his son, and said to him, My son, take thy children; for, behold, I am aged, and am ready to depart out of this life. (Tobit 14:3 Brenton)
Tb(BA):14:3 A kiedy miał umierać, przywołał syna swego Tobiasza i upomniał go mówiąc: «Synu, wyprowadź stąd twoje dzieci (Tb 14:3 BT_4)
Tb(BA):14:3 μεγάλως δὲ ἐγήρασεν· καὶ ἐκάλεσεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Τέκνον, λαβὲ τοὺς υἱούς σου· ἰδοὺ γεγήρακα καὶ πρὸς τὸ ἀποτρέχειν ἐκ τοῦ ζῆν εἰμι.
Tb(BA):14:3 μεγάλως δέ γηράσκω (γηρασκ-, γηρα·σ-, γηρα·σ-, γεγηρα·κ-, -, -) καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γηράσκω (γηρασκ-, γηρα·σ-, γηρα·σ-, γεγηρα·κ-, -, -) καί πρός ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Tb(BA):14:3 Wielce zaś By stawać się stary (starzenie) I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Dziecko By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Syn Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By stawać się stary (starzenie) I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By iść; by być
Tb(BA):14:3 mega/lOs de\ e)gE/rasen· kai\ e)ka/lesen to\n ui(o\n au)tou= kai\ tou\s ui(ou\s au)tou= kai\ ei)=pen au)tO=| *te/knon, labe\ tou\s ui(ou/s sou· i)dou\ gegE/raka kai\ pro\s to\ a)potre/CHein e)k tou= DZE=n ei)mi.
Tb(BA):14:3 megalOs de egErasen· kai ekalesen ton hyion autu kai tus hyius autu kai eipen autO teknon, labe tus hyius su· idu gegEraka kai pros to apotreCHein ek tu DZEn eimi.
Tb(BA):14:3 D x VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C RA_APM N2_APM RD_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM N2N_VSN VB_AAD2S RA_APM N2_APM RP_GS VB_AMD2S VX_XAI1S C P RA_ASN V1_PAN P RA_GSN V3_PAN V9_PAI1S
Tb(BA):14:3 greatly δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to grow old (aging) and also, even, namely to call call the son he/she/it/same and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same child to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the son you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to grow old (aging) and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to go; to be
Tb(BA):14:3 greatly Yet he/she/it-GROW-ed-OLD and he/she/it-CALL-ed the (acc) son (acc) him/it/same (gen) and the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) child (nom|acc|voc) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (acc) sons (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-GROW-ed-OLD and toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   out of (+gen) the (gen) to-be-EXISTS-ing I-am-GO-ing; I-am
Tb(BA):14:3 Tb(BA)_14:3_1 Tb(BA)_14:3_2 Tb(BA)_14:3_3 Tb(BA)_14:3_4 Tb(BA)_14:3_5 Tb(BA)_14:3_6 Tb(BA)_14:3_7 Tb(BA)_14:3_8 Tb(BA)_14:3_9 Tb(BA)_14:3_10 Tb(BA)_14:3_11 Tb(BA)_14:3_12 Tb(BA)_14:3_13 Tb(BA)_14:3_14 Tb(BA)_14:3_15 Tb(BA)_14:3_16 Tb(BA)_14:3_17 Tb(BA)_14:3_18 Tb(BA)_14:3_19 Tb(BA)_14:3_20 Tb(BA)_14:3_21 Tb(BA)_14:3_22 Tb(BA)_14:3_23 Tb(BA)_14:3_24 Tb(BA)_14:3_25 Tb(BA)_14:3_26 Tb(BA)_14:3_27 Tb(BA)_14:3_28 Tb(BA)_14:3_29 Tb(BA)_14:3_30
Tb(BA):14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):14:4 ἄπελθε εἰς τὴν Μηδίαν, τέκνον, ὅτι πέπεισμαι ὅσα ἐλάλησεν Ιωνας ὁ προφήτης περὶ Νινευη ὅτι καταστραφήσεται, ἐν δὲ τῇ Μηδίᾳ ἔσται εἰρήνη μᾶλλον ἕως καιροῦ, καὶ ὅτι οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐν τῇ γῇ σκορπισθήσονται ἀπὸ τῆς ἀγαθῆς γῆς, καὶ Ιεροσόλυμα ἔσται ἔρημος, καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῇ κατακαήσεται καὶ ἔρημος ἔσται μέχρι χρόνου.
Tb(BA):14:4 Go into Media my son, for I surely believe those things which Jonas the prophet spake of Nineve, that it shall be overthrown; and that for a time peace shall rather be in Media; and that our brethren shall lie scattered in the earth from that good land: and Jerusalem shall be desolate, and the house of God in it shall be burned, and shall be desolate for a time; (Tobit 14:4 Brenton)
Tb(BA):14:4 i idź szybko do Medii, ponieważ ja wierzę słowom Boga, które wypowiedział Na o Niniwie, że wszystko spełni się i spotka Asyrię i Niniwę to, co przepowiedzieli prorocy Izraela, których Bóg wysłał, i nic nie umniejszy się ze wszystkich przepowiedni, wszystko wypełni się w swoim czasie. Ocalenie będzie raczej w Medii aniżeli w Asyrii i Babilonii. Jestem przekonany i mam nadzieję, że wszystko, co Bóg powiedział, spełni się, nastąpi i żadne słowo z tych przepowiedni nie zginie. A bracia nasi, którzy mieszkają w ziemi izraelskiej, wszyscy będą rozproszeni i uprowadzeni do niewoli z ich pięknej ziemi. Cały zaś kraj izraelski zamieni się w pustynię, i Samaria, i Jerozolima staną się pustynią. Dom zaś Boży aż do czasu zostanie spustoszony i spalony. (Tb 14:4 BT_4)
Tb(BA):14:4 ἄπελθε εἰς τὴν Μηδίαν, τέκνον, ὅτι πέπεισμαι ὅσα ἐλάλησεν Ιωνας προφήτης περὶ Νινευη ὅτι καταστραφήσεται, ἐν δὲ τῇ Μηδίᾳ ἔσται εἰρήνη μᾶλλον ἕως καιροῦ, καὶ ὅτι οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐν τῇ γῇ σκορπισθήσονται ἀπὸ τῆς ἀγαθῆς γῆς, καὶ Ιεροσόλυμα ἔσται ἔρημος, καὶ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῇ κατακαήσεται καὶ ἔρημος ἔσται μέχρι χρόνου.
Tb(BA):14:4 ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὅτι πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὅσος -η -ον λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ περί Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ ὅτι κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) ἐν δέ ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰρήνη, -ης, ἡ μᾶλλον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί ὅτι ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔρημος -ον καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) καί ἔρημος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μέχρι/μέχρις χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
Tb(BA):14:4 By odchodzić Do (+przyspieszenie) Dziecko Ponieważ/tamto By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Tyleż/wiele jak By mówić Jonah Prorok Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Naftali Ponieważ/tamto Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś By być Pokój Bardziej/raczej (zamiast tego) Aż; świtaj Okres czasu I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto Brat Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia By rozpraszać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] By być Odludzie I też, nawet, mianowicie Dom Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). I też, nawet, mianowicie Odludzie By być Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila).
Tb(BA):14:4 a)/pelTe ei)s tE\n *mEdi/an, te/knon, o(/ti pe/peismai o(/sa e)la/lEsen *iOnas o( profE/tEs peri\ *nineuE o(/ti katastrafE/setai, e)n de\ tE=| *mEdi/a| e)/stai ei)rE/nE ma=llon e(/Os kairou=, kai\ o(/ti oi( a)delfoi\ E(mO=n e)n tE=| gE=| skorpisTE/sontai a)po\ tE=s a)gaTE=s gE=s, kai\ *ieroso/luma e)/stai e)/rEmos, kai\ o( oi)=kos tou= Teou= e)n au)tE=| katakaE/setai kai\ e)/rEmos e)/stai me/CHri CHro/nou.
Tb(BA):14:4 apelTe eis tEn mEdian, teknon, hoti pepeismai hosa elalEsen iOnas ho profEtEs peri nineuE hoti katastrafEsetai, en de tE mEdia estai eirEnE mallon heOs kairu, kai hoti hoi adelfoi hEmOn en tE gE skorpisTEsontai apo tEs agaTEs gEs, kai ierosolyma estai erEmos, kai ho oikos tu Teu en autE katakaEsetai kai erEmos estai meCHri CHronu.
Tb(BA):14:4 VB_AAD2S P RA_ASF N_ASF N2N_VSN C VT_XMI1S A1_APN VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N1M_NSM P N_GSF C VD_FPI3S P x RA_DSF N_DSF VF_FMI3S N1_NSF D C N2_GSM C C RA_NPM N2_NPM RP_GP P RA_DSF N1_DSF VC_FPI3P P RA_GSF A1_GSF N1_GSF C N_AS VF_FMI3S N2_NSF C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM P RD_DSF VF_FAI3S C N2_NSF VF_FMI3S P N2_GSM
Tb(BA):14:4 to depart into (+acc) the ć child because/that to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence as much/many as to speak Jonah the prophet about (+acc,+gen) Naphtali because/that to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć to be peace more/rather (instead) until; dawn period of time and also, even, namely because/that the brother I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land to scatter from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the good inherently good, i.e. God-wrought. earth/land and also, even, namely Jerusalem [city of] to be wilderness and also, even, namely the house the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). and also, even, namely wilderness to be until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] time – a specific time (specified time) or space of time (a while).
Tb(BA):14:4 do-DEPART-you(sg)! into (+acc) the (acc)   child (nom|acc|voc) because/that I-have-been-PERSUADE/CONVINCE-ed as much/many as (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed Jonah (nom) the (nom) prophet (nom) about (+acc,+gen) Nineveh (indecl) because/that he/she/it-will-be-???-ed in/among/by (+dat) Yet the (dat)   he/she/it-will-be peace (nom|voc) more/rather until; dawn (nom|voc), dawns (acc) period of time (gen) and because/that the (nom) brothers (nom|voc) us (gen) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) they-will-be-SCATTER-ed away from (+gen) the (gen) good ([Adj] gen) earth/land (gen) and Jerusalem (nom|acc|voc), Jerusalem (nom|voc) he/she/it-will-be wilderness ([Adj] nom) and the (nom) house (nom) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) he/she/it-will-be-BURNED UP-ed and wilderness ([Adj] nom) he/she/it-will-be until time (gen)
Tb(BA):14:4 Tb(BA)_14:4_1 Tb(BA)_14:4_2 Tb(BA)_14:4_3 Tb(BA)_14:4_4 Tb(BA)_14:4_5 Tb(BA)_14:4_6 Tb(BA)_14:4_7 Tb(BA)_14:4_8 Tb(BA)_14:4_9 Tb(BA)_14:4_10 Tb(BA)_14:4_11 Tb(BA)_14:4_12 Tb(BA)_14:4_13 Tb(BA)_14:4_14 Tb(BA)_14:4_15 Tb(BA)_14:4_16 Tb(BA)_14:4_17 Tb(BA)_14:4_18 Tb(BA)_14:4_19 Tb(BA)_14:4_20 Tb(BA)_14:4_21 Tb(BA)_14:4_22 Tb(BA)_14:4_23 Tb(BA)_14:4_24 Tb(BA)_14:4_25 Tb(BA)_14:4_26 Tb(BA)_14:4_27 Tb(BA)_14:4_28 Tb(BA)_14:4_29 Tb(BA)_14:4_30 Tb(BA)_14:4_31 Tb(BA)_14:4_32 Tb(BA)_14:4_33 Tb(BA)_14:4_34 Tb(BA)_14:4_35 Tb(BA)_14:4_36 Tb(BA)_14:4_37 Tb(BA)_14:4_38 Tb(BA)_14:4_39 Tb(BA)_14:4_40 Tb(BA)_14:4_41 Tb(BA)_14:4_42 Tb(BA)_14:4_43 Tb(BA)_14:4_44 Tb(BA)_14:4_45 Tb(BA)_14:4_46 Tb(BA)_14:4_47 Tb(BA)_14:4_48 Tb(BA)_14:4_49 Tb(BA)_14:4_50 Tb(BA)_14:4_51 Tb(BA)_14:4_52 Tb(BA)_14:4_53 Tb(BA)_14:4_54 Tb(BA)_14:4_55
Tb(BA):14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):14:5 καὶ πάλιν ἐλεήσει αὐτοὺς ὁ θεὸς καὶ ἐπιστρέψει αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, καὶ οἰκοδομήσουσιν τὸν οἶκον, οὐχ οἷος ὁ πρότερος, ἕως πληρωθῶσιν καιροὶ τοῦ αἰῶνος. καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν ἐκ τῶν αἰχμαλωσιῶν καὶ οἰκοδομήσουσιν Ιερουσαλημ ἐντίμως, καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῇ οἰκοδομηθήσεται εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος οἰκοδομῇ ἐνδόξῳ, καθὼς ἐλάλησαν περὶ αὐτῆς οἱ προφῆται.
Tb(BA):14:5 And that again God will have mercy on them, and bring them again into the land, where they shall build a temple, but not like to the first, until the time of that age be fulfilled; and afterward they shall return from all places of their captivity, and build up Jerusalem gloriously, and the house of God shall be built in it for ever with a glorious building, as the prophets have spoken thereof. (Tobit 14:5 Brenton)
Tb(BA):14:5 Wtedy znowu Bóg zlituje się nad nimi. I pośle ich Bóg do ziemi izraelskiej, i odbudują znowu dom, wprawdzie nie taki jak pierwszy, aż do chwili, w której dokona się czas świata. A potem powrócą z niewoli wszyscy i odbudują w chwale Jerozolimę, a w niej odbudują dom Boży, tak jak to przepowiedzieli o nim prorocy Izraela. (Tb 14:5 BT_4)
Tb(BA):14:5 καὶ πάλιν ἐλεήσει αὐτοὺς θεὸς καὶ ἐπιστρέψει αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, καὶ οἰκοδομήσουσιν τὸν οἶκον, οὐχ οἷος πρότερος, ἕως πληρωθῶσιν καιροὶ τοῦ αἰῶνος. καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν ἐκ τῶν αἰχμαλωσιῶν καὶ οἰκοδομήσουσιν Ιερουσαλημ ἐντίμως, καὶ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῇ οἰκοδομηθήσεται εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος οἰκοδομῇ ἐνδόξῳ, καθὼς ἐλάλησαν περὶ αὐτῆς οἱ προφῆται.
Tb(BA):14:5 καί πάλιν ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἷος -α -ον ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐκ ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.   καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ; οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἔν·δοξος -ον καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ
Tb(BA):14:5 I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By okazać miłosierdzie On/ona/to/to samo Bóg  I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Dom ??? Przed przydechem mocnym Taki/z jaki rodzaj Wcześniej Aż; świtaj By napełniać pełność, spełniać Okres czasu Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By odwracać się dookoła Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jeńcy I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Dom Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Oddziaływanie moralne; by budować/buduj moralnie Sławny sławny, sławny Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Prorok
Tb(BA):14:5 kai\ pa/lin e)leE/sei au)tou\s o( Teo\s kai\ e)pistre/PSei au)tou\s ei)s tE\n gE=n, kai\ oi)kodomE/sousin to\n oi)=kon, ou)CH oi(=os o( pro/teros, e(/Os plErOTO=sin kairoi\ tou= ai)O=nos. kai\ meta\ tau=ta e)pistre/PSousin e)k tO=n ai)CHmalOsiO=n kai\ oi)kodomE/sousin *ierousalEm e)nti/mOs, kai\ o( oi)=kos tou= Teou= e)n au)tE=| oi)kodomETE/setai ei)s pa/sas ta\s genea\s tou= ai)O=nos oi)kodomE=| e)ndo/XO|, kaTO\s e)la/lEsan peri\ au)tE=s oi( profE=tai.
Tb(BA):14:5 kai palin eleEsei autus ho Teos kai epistrePSei autus eis tEn gEn, kai oikodomEsusin ton oikon, uCH hoios ho proteros, heOs plErOTOsin kairoi tu aiOnos. kai meta tauta epistrePSusin ek tOn aiCHmalOsiOn kai oikodomEsusin ierusalEm entimOs, kai ho oikos tu Teu en autE oikodomETEsetai eis pasas tas geneas tu aiOnos oikodomE endoXO, kaTOs elalEsan peri autEs hoi profEtai.
Tb(BA):14:5 C D VF_FAI3S RD_APM RA_NSM N2_NSM C VF_FAI3S RD_APM P RA_ASF N1_ASF C VF_FAI3P RA_ASM N2_ASM D A1A_NSM RA_NSM A1A_NSM C VC_APS3P N2_NPM RA_GSM N3W_GSM C P RD_APN VF_FAI3P P RA_GPF N1A_GPF C VF_FAI3P N_NS D C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM P RD_DSF VC_FPI3S P A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSM N3W_GSM N1_DSF A1B_DSF D VAI_AAI3P P RD_GSF RA_NPM N1M_NPM
Tb(BA):14:5 and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to show mercy he/she/it/same the god [see theology] and also, even, namely to turn around he/she/it/same into (+acc) the earth/land and also, even, namely to build/edify the house οὐχ before rough breathing such/of what kind the earlier until; dawn to fill fill, fulfill period of time the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to turn around out of (+gen) ἐξ before vowels the captives and also, even, namely to build/edify Jerusalem [city of] ć and also, even, namely the house the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to build/edify into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the generation Race, Nation; sometimes "generation" the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever edification; to build/edify glorious illustrious, renowned as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak about (+acc,+gen) he/she/it/same the prophet
Tb(BA):14:5 and again he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical) them/same (acc) the (nom) god (nom) and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) them/same (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) and they-will-BUILD/EDIFY, going-to-BUILD/EDIFY (fut ptcp) (dat) the (acc) house (acc) not such/of what kind (nom) the (nom) earlier ([Adj] nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) they-should-be-FILL-ed periods of time (nom|voc) the (gen) eon (gen) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) out of (+gen) the (gen) captivess (gen) and they-will-BUILD/EDIFY, going-to-BUILD/EDIFY (fut ptcp) (dat) Jerusalem (indecl)   and the (nom) house (nom) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) he/she/it-will-be-BUILD/EDIFY-ed into (+acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) generation (gen), generations (acc) the (gen) eon (gen) edification (dat); you(sg)-are-being-BUILD/EDIFY-ed, he/she/it-should-be-BUILD/EDIFY-ing, you(sg)-should-be-being-BUILD/EDIFY-ed glorious ([Adj] dat) as accordingly they-SPEAK-ed about (+acc,+gen) her/it/same (gen) the (nom) prophets (nom|voc)
Tb(BA):14:5 Tb(BA)_14:5_1 Tb(BA)_14:5_2 Tb(BA)_14:5_3 Tb(BA)_14:5_4 Tb(BA)_14:5_5 Tb(BA)_14:5_6 Tb(BA)_14:5_7 Tb(BA)_14:5_8 Tb(BA)_14:5_9 Tb(BA)_14:5_10 Tb(BA)_14:5_11 Tb(BA)_14:5_12 Tb(BA)_14:5_13 Tb(BA)_14:5_14 Tb(BA)_14:5_15 Tb(BA)_14:5_16 Tb(BA)_14:5_17 Tb(BA)_14:5_18 Tb(BA)_14:5_19 Tb(BA)_14:5_20 Tb(BA)_14:5_21 Tb(BA)_14:5_22 Tb(BA)_14:5_23 Tb(BA)_14:5_24 Tb(BA)_14:5_25 Tb(BA)_14:5_26 Tb(BA)_14:5_27 Tb(BA)_14:5_28 Tb(BA)_14:5_29 Tb(BA)_14:5_30 Tb(BA)_14:5_31 Tb(BA)_14:5_32 Tb(BA)_14:5_33 Tb(BA)_14:5_34 Tb(BA)_14:5_35 Tb(BA)_14:5_36 Tb(BA)_14:5_37 Tb(BA)_14:5_38 Tb(BA)_14:5_39 Tb(BA)_14:5_40 Tb(BA)_14:5_41 Tb(BA)_14:5_42 Tb(BA)_14:5_43 Tb(BA)_14:5_44 Tb(BA)_14:5_45 Tb(BA)_14:5_46 Tb(BA)_14:5_47 Tb(BA)_14:5_48 Tb(BA)_14:5_49 Tb(BA)_14:5_50 Tb(BA)_14:5_51 Tb(BA)_14:5_52 Tb(BA)_14:5_53 Tb(BA)_14:5_54 Tb(BA)_14:5_55 Tb(BA)_14:5_56 Tb(BA)_14:5_57 Tb(BA)_14:5_58
Tb(BA):14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):14:6 καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐπιστρέψουσιν ἀληθινῶς φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεὸν καὶ κατορύξουσιν τὰ εἴδωλα αὐτῶν, καὶ εὐλογήσουσιν πάντα τὰ ἔθνη τὸν κύριον.
Tb(BA):14:6 And all nations shall turn, and fear the Lord God truly, and shall bury their idols. (Tobit 14:6 Brenton)
Tb(BA):14:6 I wszystkie narody na całym świecie nawrócą się i prawdziwie czcić będą Boga. I odrzucą wszystkie swoje bożki i tych, którzy ich wiedli na manowce, i uwielbiać będą Boga na wieki w sprawiedliwości. (Tb 14:6 BT_4)
Tb(BA):14:6 καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐπιστρέψουσιν ἀληθινῶς φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεὸν καὶ κατορύξουσιν τὰ εἴδωλα αὐτῶν, καὶ εὐλογήσουσιν πάντα τὰ ἔθνη τὸν κύριον.
Tb(BA):14:6 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)   φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί   ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Tb(BA):14:6 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] By odwracać się dookoła By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  I też, nawet, mianowicie Idol On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By błogosławić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Tb(BA):14:6 kai\ pa/nta ta\ e)/TnE e)pistre/PSousin a)lETinO=s fobei=sTai ku/rion to\n Teo\n kai\ katoru/Xousin ta\ ei)/dOla au)tO=n, kai\ eu)logE/sousin pa/nta ta\ e)/TnE to\n ku/rion.
Tb(BA):14:6 kai panta ta eTnE epistrePSusin alETinOs fobeisTai kyrion ton Teon kai katoryXusin ta eidOla autOn, kai eulogEsusin panta ta eTnE ton kyrion.
Tb(BA):14:6 C A3_APN RA_APN N3E_APN VF_FAI3P D V2_PMN N2_ASM RA_ASM N2_ASM C VF_FAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM C VF_FAI3P A3_APN RA_APN N3E_APN RA_ASM N2_ASM
Tb(BA):14:6 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] to turn around ć to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] and also, even, namely ć the idol he/she/it/same and also, even, namely to bless every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Tb(BA):14:6 and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat)   to-be-being-FEAR-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) and   the (nom|acc) idols (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-will-BLESS, going-to-BLESS (fut ptcp) (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Tb(BA):14:6 Tb(BA)_14:6_1 Tb(BA)_14:6_2 Tb(BA)_14:6_3 Tb(BA)_14:6_4 Tb(BA)_14:6_5 Tb(BA)_14:6_6 Tb(BA)_14:6_7 Tb(BA)_14:6_8 Tb(BA)_14:6_9 Tb(BA)_14:6_10 Tb(BA)_14:6_11 Tb(BA)_14:6_12 Tb(BA)_14:6_13 Tb(BA)_14:6_14 Tb(BA)_14:6_15 Tb(BA)_14:6_16 Tb(BA)_14:6_17 Tb(BA)_14:6_18 Tb(BA)_14:6_19 Tb(BA)_14:6_20 Tb(BA)_14:6_21 Tb(BA)_14:6_22
Tb(BA):14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):14:7 καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ, καὶ ὑψώσει κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ χαρήσονται πάντες οἱ ἀγαπῶντες κύριον τὸν θεὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ, ποιοῦντες ἔλεος τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶν.
Tb(BA):14:7 So shall all nations praise the Lord, and his people shall confess God, and the Lord shall exalt his people; and all those which love the Lord God in truth and justice shall rejoice, shewing mercy to our brethren. (Tobit 14:7 Brenton)
Tb(BA):14:7 Wszyscy synowie Izraela, którzy ocaleją w tych dniach, wspominać będą Boga w prawdzie i zgromadzeni będą razem. I przyjdą do Jerozolimy, i zamieszkają bezpiecznie na wieki w ziemi Abrahama, która zostanie im dana na nowo. I cieszyć się będą ci, którzy miłują Boga w prawdzie, a popełniający grzech i nieprawość znikną z całej ziemi. (Tb 14:7 BT_4)
Tb(BA):14:7 καὶ λαὸς αὐτοῦ ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ, καὶ ὑψώσει κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ χαρήσονται πάντες οἱ ἀγαπῶντες κύριον τὸν θεὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ, ποιοῦντες ἔλεος τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶν.
Tb(BA):14:7 καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):14:7 I też, nawet, mianowicie Ludzie On/ona/to/to samo By przyznawać Bóg  I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By radować pozdrowienie, pozdrowienie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By czynić/rób Litość Brat Ja
Tb(BA):14:7 kai\ o( lao\s au)tou= e)XomologE/setai tO=| TeO=|, kai\ u(PSO/sei ku/rios to\n lao\n au)tou=, kai\ CHarE/sontai pa/ntes oi( a)gapO=ntes ku/rion to\n Teo\n e)n a)lETei/a| kai\ dikaiosu/nE|, poiou=ntes e)/leos toi=s a)delfoi=s E(mO=n.
Tb(BA):14:7 kai ho laos autu eXomologEsetai tO TeO, kai hyPSOsei kyrios ton laon autu, kai CHarEsontai pantes hoi agapOntes kyrion ton Teon en alETeia kai dikaiosynE, poiuntes eleos tois adelfois hEmOn.
Tb(BA):14:7 C RA_NSM N2_NSM RD_GSM VF_FMI3S RA_DSM N2_DSM C VF_FAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VD_FPI3P A3_NPM RA_NPM V3_PAPNPM N2_ASM RA_ASM N2_ASM P N1A_DSF C N1_DSF V2_PAPNPM N3E_ASN RA_DPM N2_DPM RP_GP
Tb(BA):14:7 and also, even, namely the people he/she/it/same to confess the god [see theology] and also, even, namely to elevate/set high lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the people he/she/it/same and also, even, namely to rejoice salute, salutation every all, each, every, the whole of the to love lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to do/make mercy the brother I
Tb(BA):14:7 and the (nom) people (nom) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-CONFESS-ed the (dat) god (dat) and he/she/it-will-ELEVATE/SET-HIGH, you(sg)-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH (classical), (fut perf) (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) and they-will-be-REJOICE-ed all (nom|voc) the (nom) while LOVE-ing (nom|voc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) in/among/by (+dat) truth (dat) and righteousness (dat) while DO/MAKE-ing (nom|voc) mercy (nom, nom|acc|voc) the (dat) brothers (dat) us (gen)
Tb(BA):14:7 Tb(BA)_14:7_1 Tb(BA)_14:7_2 Tb(BA)_14:7_3 Tb(BA)_14:7_4 Tb(BA)_14:7_5 Tb(BA)_14:7_6 Tb(BA)_14:7_7 Tb(BA)_14:7_8 Tb(BA)_14:7_9 Tb(BA)_14:7_10 Tb(BA)_14:7_11 Tb(BA)_14:7_12 Tb(BA)_14:7_13 Tb(BA)_14:7_14 Tb(BA)_14:7_15 Tb(BA)_14:7_16 Tb(BA)_14:7_17 Tb(BA)_14:7_18 Tb(BA)_14:7_19 Tb(BA)_14:7_20 Tb(BA)_14:7_21 Tb(BA)_14:7_22 Tb(BA)_14:7_23 Tb(BA)_14:7_24 Tb(BA)_14:7_25 Tb(BA)_14:7_26 Tb(BA)_14:7_27 Tb(BA)_14:7_28 Tb(BA)_14:7_29 Tb(BA)_14:7_30
Tb(BA):14:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):14:8 καὶ νῦν, τέκνον, ἄπελθε ἀπὸ Νινευη, ὅτι πάντως ἔσται ἃ ἐλάλησεν ὁ προφήτης Ιωνας.
Tb(BA):14:8 And now, my son, depart out of Nineve, because that those things which the prophet Jonas spake shall surely come to pass. (Tobit 14:8 Brenton)
Tb(BA):14:8 (Tb 14:8 BT_4)
Tb(BA):14:8 καὶ νῦν, τέκνον, ἄπελθε ἀπὸ Νινευη, ὅτι πάντως ἔσται ἐλάλησεν προφήτης Ιωνας.
Tb(BA):14:8 καί νῦν τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ ὅτι πάντως εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ
Tb(BA):14:8 I też, nawet, mianowicie Teraz Dziecko By odchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naftali Ponieważ/tamto Niewątpliwie wszystkie drogi {sposoby}, oczywiście, w każdym razie, w każdym razie, w żadnym sposobie, w żaden sposób By być Kto/, który/, który By mówić Prorok Jonah
Tb(BA):14:8 kai\ nu=n, te/knon, a)/pelTe a)po\ *nineuE, o(/ti pa/ntOs e)/stai a(/ e)la/lEsen o( profE/tEs *iOnas.
Tb(BA):14:8 kai nyn, teknon, apelTe apo nineuE, hoti pantOs estai ha elalEsen ho profEtEs iOnas.
Tb(BA):14:8 C D N2N_VSN VB_AAD2S P N_GSF C D VF_FMI3S RR_APN VAI_AAI3S RA_NSM N1M_NSM N_NSM
Tb(BA):14:8 and also, even, namely now child to depart from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Naphtali because/that no doubt all ways, by all means, at all events, at any rate, in no wise, by no means to be who/whom/which to speak the prophet Jonah
Tb(BA):14:8 and now child (nom|acc|voc) do-DEPART-you(sg)! away from (+gen) Nineveh (indecl) because/that no doubt he/she/it-will-be who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed the (nom) prophet (nom) Jonah (nom)
Tb(BA):14:8 Tb(BA)_14:8_1 Tb(BA)_14:8_2 Tb(BA)_14:8_3 Tb(BA)_14:8_4 Tb(BA)_14:8_5 Tb(BA)_14:8_6 Tb(BA)_14:8_7 Tb(BA)_14:8_8 Tb(BA)_14:8_9 Tb(BA)_14:8_10 Tb(BA)_14:8_11 Tb(BA)_14:8_12 Tb(BA)_14:8_13 Tb(BA)_14:8_14
Tb(BA):14:8 x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):14:9 σὺ δὲ τήρησον τὸν νόμον καὶ τὰ προστάγματα καὶ γίνου φιλελεήμων καὶ δίκαιος, ἵνα σοι καλῶς ᾖ, καὶ θάψον με καλῶς καὶ τὴν μητέρα σου μετ’ ἐμοῦ· καὶ μηκέτι αὐλισθῆτε εἰς Νινευη.
Tb(BA):14:9 But keep thou the law and the commandments, and shew thyself merciful and just, that it may go well with thee. (Tobit 14:9 Brenton)
Tb(BA):14:9 A teraz, dzieci, rozkazuję wam: Służcie Bogu w prawdzie i czyńcie, co podoba się Jemu. Dzieciom waszym polećcie wykonywać sprawiedliwość i dawać jałmużnę i niech pamiętają o Bogu, i wielbią Imię Jego w każdej chwili, w prawdzie i z całej siły. A teraz, dziecko moje, wyjdź z Niniwy i nie zostawaj tu! Od tego dnia, w którym pochowasz matkę swoją obok mnie, od tego samego dnia nie pozostawaj dłużej w tych okolicach. Widzę bowiem, że jest tu wiele niesprawiedliwości i dokonuje się wiele podstępu, a ludzie się nie wstydzą. (Tb 14:9 BT_4)
Tb(BA):14:9 σὺ δὲ τήρησον τὸν νόμον καὶ τὰ προστάγματα καὶ γίνου φιλελεήμων καὶ δίκαιος, ἵνα σοι καλῶς ᾖ, καὶ θάψον με καλῶς καὶ τὴν μητέρα σου μετ’ ἐμοῦ· καὶ μηκέτι αὐλισθῆτε εἰς Νινευη.
Tb(BA):14:9 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   καί δίκαιος -αία -ον ἵνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καλῶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλῶς καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί μηκέτι (μή ἔτι) αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) εἰς[1] Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ
Tb(BA):14:9 Ty zaś By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} Prawo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Właśnie prawy, właśnie żeby / ażeby / bo Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dobrze/słusznie By być I też, nawet, mianowicie By grzebać Ja Dobrze/słusznie I też, nawet, mianowicie Matka Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Już nie By spędzać {By wydawać} noc Do (+przyspieszenie) Naftali
Tb(BA):14:9 su\ de\ tE/rEson to\n no/mon kai\ ta\ prosta/gmata kai\ gi/nou fileleE/mOn kai\ di/kaios, i(/na soi kalO=s E)=|, kai\ Ta/PSon me kalO=s kai\ tE\n mEte/ra sou met’ e)mou=· kai\ mEke/ti au)lisTE=te ei)s *nineuE.
Tb(BA):14:9 sy de tErEson ton nomon kai ta prostagmata kai ginu fileleEmOn kai dikaios, hina soi kalOs E, kai TaPSon me kalOs kai tEn mEtera su met’ emu· kai mEketi aulisTEte eis nineuE.
Tb(BA):14:9 RP_NS x VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM C RA_APN N3M_APN C V1_PMD2S A3_NSM C A1A_NSM C RP_DS D V9_PAS3S C VA_AAD2S RP_AS D C RA_ASF N3_ASF RP_GS P RP_GS C D VS_APS2P P N_ASF
Tb(BA):14:9 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to keep abide by, observe, keep watch over the law and also, even, namely the ć and also, even, namely to become become, happen ć and also, even, namely just righteous, just so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell you; your/yours(sg); to rub worn, rub well/rightly to be and also, even, namely to bury I well/rightly and also, even, namely the mother you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely no longer to spend the night into (+acc) Naphtali
Tb(BA):14:9 you(sg) (nom) Yet do-KEEP-you(sg)!, going-to-KEEP (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) law (acc) and the (nom|acc)   and be-you(sg)-being-BECOME-ed!   and just ([Adj] nom) so that / in order to /because you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) well/rightly he/she/it-should-be and do-BURY-you(sg)!, going-to-BURY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) well/rightly and the (acc) mother (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and no longer be-you(pl)-SPEND-ed-THE-NIGHT!, you(pl)-should-be-SPEND-ed-THE-NIGHT into (+acc) Nineveh (indecl)
Tb(BA):14:9 Tb(BA)_14:9_1 Tb(BA)_14:9_2 Tb(BA)_14:9_3 Tb(BA)_14:9_4 Tb(BA)_14:9_5 Tb(BA)_14:9_6 Tb(BA)_14:9_7 Tb(BA)_14:9_8 Tb(BA)_14:9_9 Tb(BA)_14:9_10 Tb(BA)_14:9_11 Tb(BA)_14:9_12 Tb(BA)_14:9_13 Tb(BA)_14:9_14 Tb(BA)_14:9_15 Tb(BA)_14:9_16 Tb(BA)_14:9_17 Tb(BA)_14:9_18 Tb(BA)_14:9_19 Tb(BA)_14:9_20 Tb(BA)_14:9_21 Tb(BA)_14:9_22 Tb(BA)_14:9_23 Tb(BA)_14:9_24 Tb(BA)_14:9_25 Tb(BA)_14:9_26 Tb(BA)_14:9_27 Tb(BA)_14:9_28 Tb(BA)_14:9_29 Tb(BA)_14:9_30 Tb(BA)_14:9_31 Tb(BA)_14:9_32
Tb(BA):14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):14:10 τέκνον, ἰδὲ τί ἐποίησεν Αμαν Αχιαχάρῳ τῷ θρέψαντι αὐτόν, ὡς ἐκ τοῦ φωτὸς ἤγαγεν αὐτὸν εἰς τὸ σκότος, καὶ ὅσα ἀνταπέδωκεν αὐτῷ· καὶ Αχιαχαρος μὲν ἐσώθη, ἐκείνῳ δὲ τὸ ἀνταπόδομα ἀπεδόθη, καὶ αὐτὸς κατέβη εἰς τὸ σκότος. Μανασσης ἐποίησεν ἐλεημοσύνην καὶ ἐσώθη ἐκ παγίδος θανάτου, ἧς ἔπηξεν αὐτῷ, Αμαν δὲ ἐνέπεσεν εἰς τὴν παγίδα καὶ ἀπώλετο.
Tb(BA):14:10 And bury me decently, and thy mother with me; but tarry no longer at Nineve. Remember, my son, how Aman handled Achiacharus that brought him up, how out of light he brought him into darkness, and how he rewarded him again: yet Achiacharus was saved, but the other had his reward: for he went down into darkness. Manasses gave alms, and escaped the snares of death which they had set for him: but Aman fell into the snare, and perished. (Tobit 14:10 Brenton)
Tb(BA):14:10 Popatrz, dziecko, co uczynił Nadab swemu żywicielowi Achikarowi. Czyż żywego nie zakopał do ziemi? Ale Bóg wynagrodził mu tę krzywdę przed obliczem swoim. Achikar wyszedł na światło, a Nadab poszedł do wiecznych ciemności, ponieważ czyhał na życie Achikara. A ponieważ Achikar dawał jałmużnę, uniknął zasadzki śmierci, którą zastawił na niego Nadab. A Nadab wpadł w zasadzkę śmierci i zgubił samego siebie. (Tb 14:10 BT_4)
Tb(BA):14:10 τέκνον, ἰδὲ τί ἐποίησεν Αμαν Αχιαχάρῳ τῷ θρέψαντι αὐτόν, ὡς ἐκ τοῦ φωτὸς ἤγαγεν αὐτὸν εἰς τὸ σκότος, καὶ ὅσα ἀνταπέδωκεν αὐτῷ· καὶ Αχιαχαρος μὲν ἐσώθη, ἐκείνῳ δὲ τὸ ἀνταπόδομα ἀπεδόθη, καὶ αὐτὸς κατέβη εἰς τὸ σκότος. Μανασσης ἐποίησεν ἐλεημοσύνην καὶ ἐσώθη ἐκ παγίδος θανάτου, ἧς ἔπηξεν αὐτῷ, Αμαν δὲ ἐνέπεσεν εἰς τὴν παγίδα καὶ ἀπώλετο.
Tb(BA):14:10 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)     ὁ ἡ τό τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἐκ ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό καί ὅσος -η -ον ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί   μέν σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐκεῖνος -η -ο δέ ὁ ἡ τό ἀντ·από·δομα[τ], -ατος, τό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐκ παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὅς ἥ ὅ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό   δέ ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Tb(BA):14:10 Dziecko By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób By żywić się On/ona/to/to samo Jak/jak Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Lekki {Jasny} By prowadzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By spłacać nagrodę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Tamto zaś Wynagradzaj, zwrot By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By schodzić Do (+przyspieszenie) Ciemności ciemność, ciemność Manasses By czynić/rób Jałmużny/miłosierność I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pułapka {Trap} Śmierć; by zgładzać Kto/, który/, który Do na prowadź; by upadać On/ona/to/to samo zaś By spadać Do (+przyspieszenie) Pułapka {Trap} I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Tb(BA):14:10 te/knon, i)de\ ti/ e)poi/Esen *aman *aCHiaCHa/rO| tO=| Tre/PSanti au)to/n, O(s e)k tou= fOto\s E)/gagen au)to\n ei)s to\ sko/tos, kai\ o(/sa a)ntape/dOken au)tO=|· kai\ *aCHiaCHaros me\n e)sO/TE, e)kei/nO| de\ to\ a)ntapo/doma a)pedo/TE, kai\ au)to\s kate/bE ei)s to\ sko/tos. *manassEs e)poi/Esen e)leEmosu/nEn kai\ e)sO/TE e)k pagi/dos Tana/tou, E(=s e)/pEXen au)tO=|, *aman de\ e)ne/pesen ei)s tE\n pagi/da kai\ a)pO/leto.
Tb(BA):14:10 teknon, ide ti epoiEsen aman aCHiaCHarO tO TrePSanti auton, hOs ek tu fOtos Egagen auton eis to skotos, kai hosa antapedOken autO· kai aCHiaCHaros men esOTE, ekeinO de to antapodoma apedoTE, kai autos katebE eis to skotos. manassEs epoiEsen eleEmosynEn kai esOTE ek pagidos Tanatu, hEs epEXen autO, aman de enepesen eis tEn pagida kai apOleto.
Tb(BA):14:10 N2N_VSN VB_AAD2S RI_ASN VAI_AAI3S N_NSM N2_DSM RA_DSM VA_AAPDSM RD_ASM C P RA_GSN N3T_GSN VBI_AAI3S RD_ASM P RA_ASN N3E_ASN C A1_APN VAI_AAI3S RD_DSM C N2_NSM x VCI_API3S RD_DSM x RA_ASN N3M_ASN VCI_API3S C RD_NSM VZI_AAI3S P RA_ASN N3E_ASN N1M_NSM VAI_AAI3S N1_ASF C VCI_API3S P N3D_GSF N2_GSM RR_GSF VAI_AAI3S RD_DSM N_NSM x VAI_AAI3S P RA_ASF N3D_ASF C VBI_AMI3S
Tb(BA):14:10 child to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make ć ć the to feed he/she/it/same as/like out of (+gen) ἐξ before vowels the light to lead he/she/it/same into (+acc) the darkness gloom, darkness and also, even, namely as much/many as to pay back reward he/she/it/same and also, even, namely ć indeed (yet, certainly, surely) to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save that δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the recompense, repayment to give back restore, assign, impute, convey, refer and also, even, namely he/she/it/same to go down into (+acc) the darkness gloom, darkness Manasses to do/make alms/mercifulness and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save out of (+gen) ἐξ before vowels trap death; to put to death who/whom/which to upon-lead; to pitch he/she/it/same ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to fall into (+acc) the trap and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Tb(BA):14:10 child (nom|acc|voc) do-SEE-you(sg)! who/what/why (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed     the (dat) upon FEED-ing (dat) him/it/same (acc) as/like out of (+gen) the (gen) light (gen) he/she/it-LEAD-ed him/it/same (acc) into (+acc) the (nom|acc) darkness (nom|acc|voc) and as much/many as (nom|acc) he/she/it-PAY BACK-ed--REWARD him/it/same (dat) and   indeed he/she/it-was-SAVE-ed that (dat) Yet the (nom|acc) recompense, repayment (nom|acc|voc) he/she/it-was-GIVE BACK-ed and he/it/same (nom) he/she/it-GO DOWN-ed into (+acc) the (nom|acc) darkness (nom|acc|voc) Manasses  (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed alms/mercifulness (acc) and he/she/it-was-SAVE-ed out of (+gen) trap (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! who/whom/which (gen) he/she/it-UPON-LEAD-ed; he/she/it-PITCH-ed him/it/same (dat)   Yet he/she/it-FALL-ed into (+acc) the (acc) trap (acc) and he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed
Tb(BA):14:10 Tb(BA)_14:10_1 Tb(BA)_14:10_2 Tb(BA)_14:10_3 Tb(BA)_14:10_4 Tb(BA)_14:10_5 Tb(BA)_14:10_6 Tb(BA)_14:10_7 Tb(BA)_14:10_8 Tb(BA)_14:10_9 Tb(BA)_14:10_10 Tb(BA)_14:10_11 Tb(BA)_14:10_12 Tb(BA)_14:10_13 Tb(BA)_14:10_14 Tb(BA)_14:10_15 Tb(BA)_14:10_16 Tb(BA)_14:10_17 Tb(BA)_14:10_18 Tb(BA)_14:10_19 Tb(BA)_14:10_20 Tb(BA)_14:10_21 Tb(BA)_14:10_22 Tb(BA)_14:10_23 Tb(BA)_14:10_24 Tb(BA)_14:10_25 Tb(BA)_14:10_26 Tb(BA)_14:10_27 Tb(BA)_14:10_28 Tb(BA)_14:10_29 Tb(BA)_14:10_30 Tb(BA)_14:10_31 Tb(BA)_14:10_32 Tb(BA)_14:10_33 Tb(BA)_14:10_34 Tb(BA)_14:10_35 Tb(BA)_14:10_36 Tb(BA)_14:10_37 Tb(BA)_14:10_38 Tb(BA)_14:10_39 Tb(BA)_14:10_40 Tb(BA)_14:10_41 Tb(BA)_14:10_42 Tb(BA)_14:10_43 Tb(BA)_14:10_44 Tb(BA)_14:10_45 Tb(BA)_14:10_46 Tb(BA)_14:10_47 Tb(BA)_14:10_48 Tb(BA)_14:10_49 Tb(BA)_14:10_50 Tb(BA)_14:10_51 Tb(BA)_14:10_52 Tb(BA)_14:10_53 Tb(BA)_14:10_54 Tb(BA)_14:10_55 Tb(BA)_14:10_56
Tb(BA):14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):14:11 καὶ νῦν, παιδία, ἴδετε τί ἐλεημοσύνη ποιεῖ, καὶ τί δικαιοσύνη ῥύεται. – καὶ ταῦτα αὐτοῦ λέγοντος ἐξέλιπεν αὐτοῦ ἡ ψυχὴ ἐπὶ τῆς κλίνης· ἦν δὲ ἐτῶν ἑκατὸν πεντήκοντα ὀκτώ· καὶ ἔθαψεν αὐτὸν ἐνδόξως.
Tb(BA):14:11 Wherefore now, my son, consider what alms doeth, and how righteousness doth deliver. When he had said these things, he gave up the ghost in the bed, being an hundred and eight and fifty years old; and he buried him honourably. (Tobit 14:11 Brenton)
Tb(BA):14:11 Tak teraz, dzieci, patrzcie, jakie skutki sprawia dawanie jałmużny, a jakie - popełnianie nieprawości, że mianowicie ona zabija. A oto i dusza moja opuszcza mnie». I położono go na łóżku, i umarł. Pochowano go uroczyście. (Tb 14:11 BT_4)
Tb(BA):14:11 καὶ νῦν, παιδία, ἴδετε τί ἐλεημοσύνη ποιεῖ, καὶ τί δικαιοσύνη ῥύεται. καὶ ταῦτα αὐτοῦ λέγοντος ἐξέλιπεν αὐτοῦ ψυχὴ ἐπὶ τῆς κλίνης· ἦν δὲ ἐτῶν ἑκατὸν πεντήκοντα ὀκτώ· καὶ ἔθαψεν αὐτὸν ἐνδόξως.
Tb(BA):14:11 καί   νῦν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) καί οὗτος αὕτη τοῦτο αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐπί ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἔτο·ς, -ους, τό ἑκατόν πεντή·κοντα ὀκτώ καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό  
Tb(BA):14:11 I też, nawet, mianowicie Teraz Dziecko By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Jałmużny/miłosierność By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon   I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) On/ona/to/to samo Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko By być zaś Rok Sto Pięćdziesiąt Osiem I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo
Tb(BA):14:11 kai\ nu=n, paidi/a, i)/dete ti/ e)leEmosu/nE poiei=, kai\ ti/ dikaiosu/nE r(u/etai. kai\ tau=ta au)tou= le/gontos e)Xe/lipen au)tou= E( PSuCHE\ e)pi\ tE=s kli/nEs· E)=n de\ e)tO=n e(kato\n pentE/konta o)ktO/· kai\ e)/TaPSen au)to\n e)ndo/XOs.
Tb(BA):14:11 kai nyn, paidia, idete ti eleEmosynE poiei, kai ti dikaiosynE ryetai. kai tauta autu legontos eXelipen autu hE PSyCHE epi tEs klinEs· En de etOn hekaton pentEkonta oktO· kai eTaPSen auton endoXOs.
Tb(BA):14:11 C D N2N_VPN VB_AAD2P RI_ASN N1_NSF V2_PAI3S C RI_ASN N1_NSF V1_PMI3S C RD_APN RD_GSM V1_PAPGSM VBI_AAI3S RD_GSM RA_NSF N1_NSF P RA_GSF N1_GSF V9_IAI3S x N3E_GPN M M M C VAI_AAI3S RD_ASM D
Tb(BA):14:11 and also, even, namely now child to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. alms/mercifulness to do/make and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon   and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] he/she/it/same to say/tell to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) he/she/it/same the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] year hundred fifty eight and also, even, namely to bury he/she/it/same ć
Tb(BA):14:11 and now children (nom|acc|voc) do-SEE-you(pl)! who/what/why (nom|acc) alms/mercifulness (nom|voc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! and who/what/why (nom|acc) righteousness (nom|voc) he/she/it-is-being-DELIVER-ed   and these (nom|acc) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (gen) he/she/it-FAIL-ed him/it/same (gen) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bed (gen) he/she/it-was Yet years (gen) hundred fifty eight and he/she/it-BURY-ed him/it/same (acc)  
Tb(BA):14:11 Tb(BA)_14:11_1 Tb(BA)_14:11_2 Tb(BA)_14:11_3 Tb(BA)_14:11_4 Tb(BA)_14:11_5 Tb(BA)_14:11_6 Tb(BA)_14:11_7 Tb(BA)_14:11_8 Tb(BA)_14:11_9 Tb(BA)_14:11_10 Tb(BA)_14:11_11 Tb(BA)_14:11_12 Tb(BA)_14:11_13 Tb(BA)_14:11_14 Tb(BA)_14:11_15 Tb(BA)_14:11_16 Tb(BA)_14:11_17 Tb(BA)_14:11_18 Tb(BA)_14:11_19 Tb(BA)_14:11_20 Tb(BA)_14:11_21 Tb(BA)_14:11_22 Tb(BA)_14:11_23 Tb(BA)_14:11_24 Tb(BA)_14:11_25 Tb(BA)_14:11_26 Tb(BA)_14:11_27 Tb(BA)_14:11_28 Tb(BA)_14:11_29 Tb(BA)_14:11_30 Tb(BA)_14:11_31 Tb(BA)_14:11_32 Tb(BA)_14:11_33
Tb(BA):14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):14:12 καὶ ὅτε ἀπέθανεν Αννα, ἔθαψεν αὐτὴν μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. ἀπῆλθεν δὲ Τωβιας μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἰς Ἐκβάτανα πρὸς Ραγουηλ τὸν πενθερὸν αὐτοῦ.
Tb(BA):14:12 And when Anna his mother was dead, he buried her with his father. But Tobias departed with his wife and children to Ecbatane to Raguel his father in law, (Tobit 14:12 Brenton)
Tb(BA):14:12 A kiedy umarła jego matka, pochował ją Tobiasz obok swego ojca. Potem wywędrował on sam i jego żona do Medii i zamieszkali w Ekbatanie u swojego teścia Raguela. (Tb 14:12 BT_4)
Tb(BA):14:12 Καὶ ὅτε ἀπέθανεν Αννα, ἔθαψεν αὐτὴν μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. ἀπῆλθεν δὲ Τωβιας μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἰς Ἐκβάτανα πρὸς Ραγουηλ τὸν πενθερὸν αὐτοῦ.
Tb(BA):14:12 καί ὅτε ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Ἅννας v.l. Ἄ-, -α, ὁ; Ἅννα, -ας, ἡ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ   μετά ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   πρός   ὁ ἡ τό πενθερός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):14:12 I też, nawet, mianowicie Kiedy By umierać Hannas/Anna; Hannah/Anna By grzebać On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo By odchodzić zaś Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Teść On/ona/to/to samo
Tb(BA):14:12 *kai\ o(/te a)pe/Tanen *anna, e)/TaPSen au)tE\n meta\ tou= patro\s au)tou=. a)pE=lTen de\ *tObias meta\ tE=s gunaiko\s au)tou= kai\ tO=n ui(O=n au)tou= ei)s *)ekba/tana pro\s *ragouEl to\n penTero\n au)tou=.
Tb(BA):14:12 kai hote apeTanen anna, eTaPSen autEn meta tu patros autu. apElTen de tObias meta tEs gynaikos autu kai tOn hyiOn autu eis ekbatana pros raguEl ton penTeron autu.
Tb(BA):14:12 C D VBI_AAI3S N_NSF VAI_AAI3S RD_ASF P RA_GSM N3_GSM RD_GSM VBI_AAI3S x N1T_NSM P RA_GSF N3K_GSF RD_GSM C RA_GPM N2_GPM RD_GSM P N_AS P N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Tb(BA):14:12 and also, even, namely when to die Hannas/Annas; Hannah/Anna to bury he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same to depart δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the son he/she/it/same into (+acc) ć toward (+acc,+gen,+dat) ć the father-in-law he/she/it/same
Tb(BA):14:12 and when he/she/it-DIE-ed Hannas/Annas (gen, voc); Hannah/Anna (nom|voc) he/she/it-BURY-ed her/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) he/she/it-DEPART-ed Yet   after (+acc), with (+gen) the (gen) woman/wife (gen) him/it/same (gen) and the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) into (+acc)   toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) father-in-law (acc) him/it/same (gen)
Tb(BA):14:12 Tb(BA)_14:12_1 Tb(BA)_14:12_2 Tb(BA)_14:12_3 Tb(BA)_14:12_4 Tb(BA)_14:12_5 Tb(BA)_14:12_6 Tb(BA)_14:12_7 Tb(BA)_14:12_8 Tb(BA)_14:12_9 Tb(BA)_14:12_10 Tb(BA)_14:12_11 Tb(BA)_14:12_12 Tb(BA)_14:12_13 Tb(BA)_14:12_14 Tb(BA)_14:12_15 Tb(BA)_14:12_16 Tb(BA)_14:12_17 Tb(BA)_14:12_18 Tb(BA)_14:12_19 Tb(BA)_14:12_20 Tb(BA)_14:12_21 Tb(BA)_14:12_22 Tb(BA)_14:12_23 Tb(BA)_14:12_24 Tb(BA)_14:12_25 Tb(BA)_14:12_26 Tb(BA)_14:12_27 Tb(BA)_14:12_28
Tb(BA):14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):14:13 καὶ ἐγήρασεν ἐντίμως καὶ ἔθαψεν τοὺς πενθεροὺς αὐτοῦ ἐνδόξως καὶ ἐκληρονόμησεν τὴν οὐσίαν αὐτῶν καὶ Τωβιτ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
Tb(BA):14:13 Where he became old with honour, and he buried his father and mother in law honourably, and he inherited their substance, and his father Tobit's. (Tobit 14:13 Brenton)
Tb(BA):14:13 A Tobiasz opiekował się nimi ze czcią i pochował ich w Ekbatanie w Medii. I odziedziczył majątek po Raguelu i po ojcu swoim Tobiaszu. (Tb 14:13 BT_4)
Tb(BA):14:13 καὶ ἐγήρασεν ἐντίμως καὶ ἔθαψεν τοὺς πενθεροὺς αὐτοῦ ἐνδόξως καὶ ἐκληρονόμησεν τὴν οὐσίαν αὐτῶν καὶ Τωβιτ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
Tb(BA):14:13 καί γηράσκω (γηρασκ-, γηρα·σ-, γηρα·σ-, γεγηρα·κ-, -, -)   καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πενθερός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό οὐσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):14:13 I też, nawet, mianowicie By stawać się stary (starzenie) I też, nawet, mianowicie By grzebać Teść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Własność ?? Bycie; istota 'będąca istotę', 'nie ustępuj', masywność; sprawa, 'bądź' istotny, znaczny, główny, materialny; ?? ??. fireresisting istoty, Zos.Alch.p.168 B. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo
Tb(BA):14:13 kai\ e)gE/rasen e)nti/mOs kai\ e)/TaPSen tou\s penTerou\s au)tou= e)ndo/XOs kai\ e)klErono/mEsen tE\n ou)si/an au)tO=n kai\ *tObit tou= patro\s au)tou=.
Tb(BA):14:13 kai egErasen entimOs kai eTaPSen tus penTerus autu endoXOs kai eklEronomEsen tEn usian autOn kai tObit tu patros autu.
Tb(BA):14:13 C VAI_AAI3S D C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RD_GSM D C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GPM C N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM
Tb(BA):14:13 and also, even, namely to grow old (aging) ć and also, even, namely to bury the father-in-law he/she/it/same ć and also, even, namely to inherit the property όν being; substance ‘being essence’, ‘stand firm’, solidity; matter, ‘be’ essential, substantial, main, material; αἱ οὐ. fireresisting substances, Zos.Alch.p.168 B. he/she/it/same and also, even, namely ć the father he/she/it/same
Tb(BA):14:13 and he/she/it-GROW-ed-OLD   and he/she/it-BURY-ed the (acc) father-in-laws (acc) him/it/same (gen)   and he/she/it-INHERIT-ed the (acc) property (acc) them/same (gen) and   the (gen) father (gen) him/it/same (gen)
Tb(BA):14:13 Tb(BA)_14:13_1 Tb(BA)_14:13_2 Tb(BA)_14:13_3 Tb(BA)_14:13_4 Tb(BA)_14:13_5 Tb(BA)_14:13_6 Tb(BA)_14:13_7 Tb(BA)_14:13_8 Tb(BA)_14:13_9 Tb(BA)_14:13_10 Tb(BA)_14:13_11 Tb(BA)_14:13_12 Tb(BA)_14:13_13 Tb(BA)_14:13_14 Tb(BA)_14:13_15 Tb(BA)_14:13_16 Tb(BA)_14:13_17 Tb(BA)_14:13_18 Tb(BA)_14:13_19
Tb(BA):14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):14:14 καὶ ἀπέθανεν ἐτῶν ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ ἐν Ἐκβατάνοις τῆς Μηδίας.
Tb(BA):14:14 And he died at Ecbatane in Media, being an hundred and seven and twenty years old. (Tobit 14:14 Brenton)
Tb(BA):14:14 I umarł otoczony czcią w sto siedemnastym roku życia. (Tb 14:14 BT_4)
Tb(BA):14:14 καὶ ἀπέθανεν ἐτῶν ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ ἐν Ἐκβατάνοις τῆς Μηδίας.
Tb(BA):14:14 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἔτο·ς, -ους, τό ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἑπτά ἐν   ὁ ἡ τό  
Tb(BA):14:14 I też, nawet, mianowicie By umierać Rok Sto Ikona; dwadzieścia Siedem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Tb(BA):14:14 kai\ a)pe/Tanen e)tO=n e(kato\n ei)/kosi e(pta\ e)n *)ekbata/nois tE=s *mEdi/as.
Tb(BA):14:14 kai apeTanen etOn hekaton eikosi hepta en ekbatanois tEs mEdias.
Tb(BA):14:14 C VBI_AAI3S N3E_GPN M M M P N_DS RA_GSF N_GSF
Tb(BA):14:14 and also, even, namely to die year hundred icon; twenty seven in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the ć
Tb(BA):14:14 and he/she/it-DIE-ed years (gen) hundred icons (dat); twenty seven in/among/by (+dat)   the (gen)  
Tb(BA):14:14 Tb(BA)_14:14_1 Tb(BA)_14:14_2 Tb(BA)_14:14_3 Tb(BA)_14:14_4 Tb(BA)_14:14_5 Tb(BA)_14:14_6 Tb(BA)_14:14_7 Tb(BA)_14:14_8 Tb(BA)_14:14_9 Tb(BA)_14:14_10
Tb(BA):14:14 x x x x x x x x x x
Tb(BA):14:15 καὶ ἤκουσεν πρὶν ἢ ἀποθανεῖν αὐτὸν τὴν ἀπώλειαν Νινευη, ἣν ᾐχμαλώτισεν Ναβουχοδονοσορ καὶ Ασυηρος· ἐχάρη πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν ἐπὶ Νινευη.
Tb(BA):14:15 But before he died he heard of the destruction of Nineve, which was taken by Nabuchodonosor and Assuerus: and before his death he rejoiced over Nineve. (Tobit 14:15 Brenton)
Tb(BA):14:15 A przed swoją śmiercią przekonał się na własne oczy o upadku Niniwy i widział jej jeńców prowadzonych przez Achiacharosa, króla Medii. I błogosławił Boga za wszystko, co On uczynił synom Niniwy i Asyrii. I cieszył się przed swoją śmiercią z powodu Niniwy, i uwielbiał Pana Boga na wieki wieków. (Tb 14:15 BT_4)
Tb(BA):14:15 καὶ ἤκουσεν πρὶν ἀποθανεῖν αὐτὸν τὴν ἀπώλειαν Νινευη, ἣν ᾐχμαλώτισεν Ναβουχοδονοσορ καὶ Ασυηρος· ἐχάρη πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν ἐπὶ Νινευη.
Tb(BA):14:15 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πρίν ἤ[1] ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ ὅς ἥ ὅ αἰχμ·αλωτίζω (αιχμαλωτιζ-, αιχμαλωτι(ε)·[σ]-, αιχμαλωτι·σ-, ῃχμαλωτι·κ-, -, αιχμαλωτισ·θ-)   καί   χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) πρό ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐπί Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ
Tb(BA):14:15 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Wcześniejszy Albo By umierać On/ona/to/to samo Zniszczenie, zniszczenie Naftali Kto/, który/, który By robić pojmany (bierz jako więźnia) I też, nawet, mianowicie By radować pozdrowienie, pozdrowienie Przedtem (+informacja) By umierać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naftali
Tb(BA):14:15 kai\ E)/kousen pri\n E)\ a)poTanei=n au)to\n tE\n a)pO/leian *nineuE, E(\n E)|CHmalO/tisen *nabouCHodonosor kai\ *asuEros· e)CHa/rE pro\ tou= a)poTanei=n e)pi\ *nineuE.
Tb(BA):14:15 kai Ekusen prin E apoTanein auton tEn apOleian nineuE, hEn ECHmalOtisen nabuCHodonosor kai asyEros· eCHarE pro tu apoTanein epi nineuE.
Tb(BA):14:15 C VAI_AAI3S D C VB_AAN RD_ASM RA_ASF N1A_ASF N_GSF RR_ASF VAI_AAI3S N_NSM C N_NSM VDI_API3S P RA_GSN VB_AAN P N_DSF
Tb(BA):14:15 and also, even, namely to hear prior or to die he/she/it/same the annihilation, destruction Naphtali who/whom/which to make captive (take prisoner) ć and also, even, namely ć to rejoice salute, salutation before (+gen) the to die upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Naphtali
Tb(BA):14:15 and he/she/it-HEAR-ed prior or to-will-DIE, to-DIE him/it/same (acc) the (acc) annihilation, destruction (acc) Nineveh (indecl) who/whom/which (acc) he/she/it-MAKE-ed-CAPTIVE   and   he/she/it-was-REJOICE-ed before (+gen) the (gen) to-will-DIE, to-DIE upon/over (+acc,+gen,+dat) Nineveh (indecl)
Tb(BA):14:15 Tb(BA)_14:15_1 Tb(BA)_14:15_2 Tb(BA)_14:15_3 Tb(BA)_14:15_4 Tb(BA)_14:15_5 Tb(BA)_14:15_6 Tb(BA)_14:15_7 Tb(BA)_14:15_8 Tb(BA)_14:15_9 Tb(BA)_14:15_10 Tb(BA)_14:15_11 Tb(BA)_14:15_12 Tb(BA)_14:15_13 Tb(BA)_14:15_14 Tb(BA)_14:15_15 Tb(BA)_14:15_16 Tb(BA)_14:15_17 Tb(BA)_14:15_18 Tb(BA)_14:15_19 Tb(BA)_14:15_20
Tb(BA):14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x