Tb(S):2:1 καὶ ἐπὶ Σαχερδονος βασιλέως κατῆλθον εἰς τὸν οἶκόν μου, καὶ ἀπεδόθη μοι ἡ γυνή μου Αννα καὶ Τωβιας ὁ υἱός μου. καὶ ἐν τῇ πεντηκοστῇ τῇ ἑορτῇ ἡμῶν, ἥ ἐστιν ἁγία [ἑπτὰ] ἑβδομάδων, ἐγενήθη μοι ἄριστον καλόν, καὶ ἀνέπεσα τοῦ ἀριστῆσαι.
Tb(S):2:1 Now when I was come home again, and my wife Anna was restored unto me, with my son Tobias, in the feast of Pentecost, which is the holy feast of the seven weeks, there was a good dinner prepared me, in the which I sat down to eat. (Tobit 2:1 Brenton)
Tb(S):2:1 Tak więc za panowania Asarhaddona wróciłem do swego domu i żona moja Anna, i syn mój Tobiasz zostali mi przywróceni. Na naszą Pięćdziesiątnicę, to jest na Święto Tygodni, przygotowano mi wspaniałą ucztę, a ja zająłem miejsce przy stole. (Tb 2:1 BT_4)
Tb(S):2:1 Καὶ ἐπὶ Σαχερδονος βασιλέως κατῆλθον εἰς τὸν οἶκόν μου, καὶ ἀπεδόθη μοι γυνή μου Αννα καὶ Τωβιας υἱός μου. καὶ ἐν τῇ πεντηκοστῇ τῇ ἑορτῇ ἡμῶν, ἐστιν ἁγία [ἑπτὰ] ἑβδομάδων, ἐγενήθη μοι ἄριστον καλόν, καὶ ἀνέπεσα τοῦ ἀριστῆσαι.
Tb(S):2:1 καί ἐπί   βασιλεύς, -έως, ὁ κατ·έρχομαι (κατ+ερχ-, -, 2nd κατ+ελθ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἅννας v.l. Ἄ-, -α, ὁ; Ἅννα, -ας, ἡ καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό πεντη·κοστή, -ῆς, ἡ; πεντη·κοστός -ή -όν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἑπτά   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄριστον, -ου, τό; ἄριστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἀγαθός) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ἀνα·πίπτω (-, ανα+πεσ(ε)·[σ]-, ανα+πεσ·[σ]- or 2nd ανα+πεσ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀριστάω (αριστ(α)-, -, αριστη·σ-, -, -, -)
Tb(S):2:1 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król By obniżać się Do (+przyspieszenie) Dom Ja I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ja Kobiety/żona Ja Hannas/Anna; Hannah/Anna I też, nawet, mianowicie Syn Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zielone Świątki; pięćdziesiąty Świąteczny Ja Kto/, który/, który By być Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Siedem By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Śniadania/południa posiłek; najlepiej doskonały W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie By kłaść się leż, cofaj się na By jeść obiad
Tb(S):2:1 *kai\ e)pi\ *saCHerdonos basile/Os katE=lTon ei)s to\n oi)=ko/n mou, kai\ a)pedo/TE moi E( gunE/ mou *anna kai\ *tObias o( ui(o/s mou. kai\ e)n tE=| pentEkostE=| tE=| e(ortE=| E(mO=n, E(/ e)stin a(gi/a [e(pta\] e(bdoma/dOn, e)genE/TE moi a)/riston kalo/n, kai\ a)ne/pesa tou= a)ristE=sai.
Tb(S):2:1 kai epi saCHerdonos basileOs katElTon eis ton oikon mu, kai apedoTE moi hE gynE mu anna kai tObias ho hyios mu. kai en tE pentEkostE tE heortE hEmOn, hE estin hagia [hepta] hebdomadOn, egenETE moi ariston kalon, kai anepesa tu aristEsai.
Tb(S):2:1 C P N_GSM N3V_GSM VBI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM RP_GS C VCI_API3S RP_DS RA_NSF N3K_NSF RP_GS N1A_NSF C N1T_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C P RA_DSF A1_DSF RA_DSF N1_DSF RP_GP RR_NSF V9_PAI3S A1A_APN M N3D_GPF VCI_API3S RP_DS N2N_ASN A1_ASN C VAI_AAI1S RA_GSN VA_AAN
Tb(S):2:1 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć king to come down into (+acc) the house I and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer I the woman/wife I Hannas/Annas; Hannah/Anna and also, even, namely ć the son I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Pentecost; fiftieth the festival I who/whom/which to be dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) seven ć to become become, happen I breakfast/noon meal; best excellent right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely to lie down recline, fall back upon the to dine
Tb(S):2:1 and upon/over (+acc,+gen,+dat)   king (gen) I-COME-ed-DOWN, they-COME-ed-DOWN into (+acc) the (acc) house (acc) me (gen) and he/she/it-was-GIVE BACK-ed me (dat) the (nom) woman/wife (nom) me (gen) Hannas/Annas (gen, voc); Hannah/Anna (nom|voc) and   the (nom) son (nom) me (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) Pentecost (dat); fiftieth (dat) the (dat) festival (dat) us (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) seven   he/she/it-was-BECOME-ed me (dat) breakfast/noon meal (nom|acc|voc); best ([Adj] acc, nom|acc|voc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) and I-LIE DOWN-ed the (gen) to-DINE, be-you(sg)-DINE-ed!, he/she/it-happens-to-DINE (opt)
Tb(S):2:1 Tb(S)_2:1_1 Tb(S)_2:1_2 Tb(S)_2:1_3 Tb(S)_2:1_4 Tb(S)_2:1_5 Tb(S)_2:1_6 Tb(S)_2:1_7 Tb(S)_2:1_8 Tb(S)_2:1_9 Tb(S)_2:1_10 Tb(S)_2:1_11 Tb(S)_2:1_12 Tb(S)_2:1_13 Tb(S)_2:1_14 Tb(S)_2:1_15 Tb(S)_2:1_16 Tb(S)_2:1_17 Tb(S)_2:1_18 Tb(S)_2:1_19 Tb(S)_2:1_20 Tb(S)_2:1_21 Tb(S)_2:1_22 Tb(S)_2:1_23 Tb(S)_2:1_24 Tb(S)_2:1_25 Tb(S)_2:1_26 Tb(S)_2:1_27 Tb(S)_2:1_28 Tb(S)_2:1_29 Tb(S)_2:1_30 Tb(S)_2:1_31 Tb(S)_2:1_32 Tb(S)_2:1_33 Tb(S)_2:1_34 Tb(S)_2:1_35 Tb(S)_2:1_36 Tb(S)_2:1_37 Tb(S)_2:1_38 Tb(S)_2:1_39 Tb(S)_2:1_40 Tb(S)_2:1_41
Tb(S):2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):2:2 καὶ παρετέθη μοι ἡ τράπεζα, καὶ παρετέθη μοι ὀψάρια πλείονα, καὶ εἶπα τῷ Τωβια τῷ υἱῷ μου Παιδίον, βάδιζε καὶ ὃν ἂν εὕρῃς πτωχὸν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἐκ Νινευητῶν αἰχμαλώτων, ὃς μέμνηται ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἄγαγε αὐτὸν καὶ φάγεται κοινῶς μετ’ ἐμοῦ· καὶ ἰδὲ προσμενῶ σε, παιδίον, μέχρι τοῦ σε ἐλθεῖν.
Tb(S):2:2 And when I saw abundance of meat, I said to my son, Go and bring what poor man soever thou shalt find out of our brethren, who is mindful of the Lord; and, lo, I tarry for thee. (Tobit 2:2 Brenton)
Tb(S):2:2 Zastawiono mi stół i przyniesiono liczne potrawy. Wtedy powiedziałem do mojego syna Tobiasza: «Dziecko, idź, a gdy znajdziesz kogo biednego z braci moich uprowadzonych do Niniwy, który zachowuje wierność całym sercem, przyprowadź go tu, aby jadł razem ze mną. Ja czekam, dziecko, na twój powrót». (Tb 2:2 BT_4)
Tb(S):2:2 καὶ παρετέθη μοι τράπεζα, καὶ παρετέθη μοι ὀψάρια πλείονα, καὶ εἶπα τῷ Τωβια τῷ υἱῷ μου Παιδίον, βάδιζε καὶ ὃν ἂν εὕρῃς πτωχὸν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἐκ Νινευητῶν αἰχμαλώτων, ὃς μέμνηται ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἄγαγε αὐτὸν καὶ φάγεται κοινῶς μετ’ ἐμοῦ· καὶ ἰδὲ προσμενῶ σε, παιδίον, μέχρι τοῦ σε ἐλθεῖν.
Tb(S):2:2 καί παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ καί παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀψάριον, -ου, τό πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)   καί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) πτωχός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ   αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐν ὅλος -η -ον καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)   μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) προσ·μένω (προσ+μεν-, -, προσ+μειν·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) μέχρι/μέχρις ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
Tb(S):2:2 I też, nawet, mianowicie By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Ja Stołowy I też, nawet, mianowicie By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Ja Ryba Więcej I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Syn Ja Dziecko I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By znajdować Biedny Brat; siostra Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pojmany; pojmany Kto/, który/, który By pamiętać/stawaj się uważającym z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By jeść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By trwać Ty; twój/twój(sg) Dziecko Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Ty; twój/twój(sg) By przychodzić
Tb(S):2:2 kai\ parete/TE moi E( tra/peDZa, kai\ parete/TE moi o)PSa/ria plei/ona, kai\ ei)=pa tO=| *tObia tO=| ui(O=| mou *paidi/on, ba/diDZe kai\ o(\n a)/n eu(/rE|s ptOCHo\n tO=n a)delfO=n E(mO=n e)k *nineuEtO=n ai)CHmalO/tOn, o(\s me/mnEtai e)n o(/lE| kardi/a| au)tou=, kai\ a)/gage au)to\n kai\ fa/getai koinO=s met’ e)mou=· kai\ i)de\ prosmenO= se, paidi/on, me/CHri tou= se e)lTei=n.
Tb(S):2:2 kai pareteTE moi hE trapeDZa, kai pareteTE moi oPSaria pleiona, kai eipa tO tObia tO hyiO mu paidion, badiDZe kai hon an heurEs ptOCHon tOn adelfOn hEmOn ek nineuEtOn aiCHmalOtOn, hos memnEtai en holE kardia autu, kai agage auton kai fagetai koinOs met’ emu· kai ide prosmenO se, paidion, meCHri tu se elTein.
Tb(S):2:2 C VCI_API3S RP_DS RA_NSF N1S_NSF C VCI_API3S RP_DS N2N_APN A3_APNC C VAI_AAI1S RA_DSM N_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS N2N_VSN V1_PAD2S C RR_ASM x VB_AAS2S N2_ASM RA_GPM N2_GPM RP_GP P N1M_GPM A1B_GPM RR_NSM VM_XMI3S P A1_DSF N1A_DSF RD_GSM C VB_AAD2S RD_ASM C VF_FMI3S D P RP_GS C VB_AAD2S VF2_FAI1S RP_AS N2N_VSN P RA_GSN RP_AS VB_AAN
Tb(S):2:2 and also, even, namely to submit for-consideration I the table and also, even, namely to submit for-consideration I fish more and also, even, namely to say/tell the ć the son I child ć and also, even, namely who/whom/which; to be ever (if ever) to find poor the brother; sister I out of (+gen) ἐξ before vowels ć captive; captive who/whom/which to remember/become mindful of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely to lead he/she/it/same and also, even, namely to eat ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to continue you; your/yours(sg) child until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] the you; your/yours(sg) to come
Tb(S):2:2 and he/she/it-was-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION me (dat) the (nom) table (nom|voc) and he/she/it-was-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION me (dat) fishs (nom|acc|voc) more (nom|acc|voc), more (acc) and I-SAY/TELL-ed the (dat)   the (dat) son (dat) me (gen) child (nom|acc|voc)   and who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever you(sg)-should-FIND poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) us (gen) out of (+gen)   captives (gen); captive ([Adj] gen) who/whom/which (nom) he/she/it-has-been-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF in/among/by (+dat) whole (dat) heart (dat) him/it/same (gen) and do-LEAD-you(sg)! him/it/same (acc) and he/she/it-will-be-EAT-ed   after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and do-SEE-you(sg)! I-am-CONTINUE-ing, I-should-be-CONTINUE-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) child (nom|acc|voc) until the (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-COME
Tb(S):2:2 Tb(S)_2:2_1 Tb(S)_2:2_2 Tb(S)_2:2_3 Tb(S)_2:2_4 Tb(S)_2:2_5 Tb(S)_2:2_6 Tb(S)_2:2_7 Tb(S)_2:2_8 Tb(S)_2:2_9 Tb(S)_2:2_10 Tb(S)_2:2_11 Tb(S)_2:2_12 Tb(S)_2:2_13 Tb(S)_2:2_14 Tb(S)_2:2_15 Tb(S)_2:2_16 Tb(S)_2:2_17 Tb(S)_2:2_18 Tb(S)_2:2_19 Tb(S)_2:2_20 Tb(S)_2:2_21 Tb(S)_2:2_22 Tb(S)_2:2_23 Tb(S)_2:2_24 Tb(S)_2:2_25 Tb(S)_2:2_26 Tb(S)_2:2_27 Tb(S)_2:2_28 Tb(S)_2:2_29 Tb(S)_2:2_30 Tb(S)_2:2_31 Tb(S)_2:2_32 Tb(S)_2:2_33 Tb(S)_2:2_34 Tb(S)_2:2_35 Tb(S)_2:2_36 Tb(S)_2:2_37 Tb(S)_2:2_38 Tb(S)_2:2_39 Tb(S)_2:2_40 Tb(S)_2:2_41 Tb(S)_2:2_42 Tb(S)_2:2_43 Tb(S)_2:2_44 Tb(S)_2:2_45 Tb(S)_2:2_46 Tb(S)_2:2_47 Tb(S)_2:2_48 Tb(S)_2:2_49 Tb(S)_2:2_50 Tb(S)_2:2_51 Tb(S)_2:2_52 Tb(S)_2:2_53
Tb(S):2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):2:3 καὶ ἐπορεύθη Τωβιας ζητῆσαί τινα πτωχὸν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν. καὶ ἐπιστρέψας λέγει Πάτερ. καὶ εἶπα αὐτῷ Ἰδοὺ ἐγώ, παιδίον. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν Πάτερ, ἰδοὺ εἷς ἐκ τοῦ ἔθνους ἡμῶν πεφόνευται καὶ ἔρριπται ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ αὐτόθι νῦν ἐστραγγάληται.
Tb(S):2:3 But he came again, and said, Father, one of our nation is strangled, and is cast out in the marketplace. (Tobit 2:3 Brenton)
Tb(S):2:3 Wyszedł więc Tobiasz, aby poszukać jakiegoś biednego między naszymi braćmi, ale wrócił i rzekł: «Ojcze!», a ja odpowiedziałem: «Oto jestem dziecko». A on odezwał się: «Ojcze, oto jeden nasz rodak został zamordowany i porzucony na rynku. I dopiero co go uduszono». (Tb 2:3 BT_4)
Tb(S):2:3 καὶ ἐπορεύθη Τωβιας ζητῆσαί τινα πτωχὸν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν. καὶ ἐπιστρέψας λέγει Πάτερ. καὶ εἶπα αὐτῷ Ἰδοὺ ἐγώ, παιδίον. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν Πάτερ, ἰδοὺ εἷς ἐκ τοῦ ἔθνους ἡμῶν πεφόνευται καὶ ἔρριπται ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ αὐτόθι νῦν ἐστραγγάληται.
Tb(S):2:3 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ πτωχός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ἀγορά, -ᾶς, ἡ; ἀγοράζω (αγοραζ-, αγορ(α)·[σ]-/αγορα·σ-, αγορα·σ-, -, ηγορασ-, αγορασ·θ-) καί   νῦν  
Tb(S):2:3 I też, nawet, mianowicie By iść By szukać Jakiś/jakikolwiek Biedny Brat; siostra Ja I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła By mówić/opowiadaj Ojciec I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Dziecko I też, nawet, mianowicie By odpowiadać By mówić/opowiadaj Ojciec By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] Ja By mordować I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rynek; by kupować I też, nawet, mianowicie Teraz
Tb(S):2:3 kai\ e)poreu/TE *tObias DZEtE=sai/ tina ptOCHo\n tO=n a)delfO=n E(mO=n. kai\ e)pistre/PSas le/gei *pa/ter. kai\ ei)=pa au)tO=| *)idou\ e)gO/, paidi/on. kai\ a)pokriTei\s ei)=pen *pa/ter, i)dou\ ei(=s e)k tou= e)/Tnous E(mO=n pefo/neutai kai\ e)/rriptai e)n tE=| a)gora=| kai\ au)to/Ti nu=n e)stragga/lEtai.
Tb(S):2:3 kai eporeuTE tObias DZEtEsai tina ptOCHon tOn adelfOn hEmOn. kai epistrePSas legei pater. kai eipa autO idu egO, paidion. kai apokriTeis eipen pater, idu heis ek tu eTnus hEmOn pefoneutai kai erriptai en tE agora kai autoTi nyn estrangalEtai.
Tb(S):2:3 C VCI_API3S N1T_NSM VA_AAN RI_ASM N2_ASM RA_GPM N2_GPM RP_GP C VA_AAPNSM V1_PAI3S N3_VSM C VAI_AAI1S RD_DSM I RP_NS N2N_VSN C VC_APPNSM VBI_AAI3S N3_VSM I A3_NSM P RA_GSN N3E_GSN RP_GP VX_XMI3S C VX_XMI3S P RA_DSF N1A_DSF C D D VXI_XMI3S
Tb(S):2:3 and also, even, namely to go ć to seek some/any poor the brother; sister I and also, even, namely to turn around to say/tell father and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I child and also, even, namely to answer to say/tell father to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), one out of (+gen) ἐξ before vowels the nation [see ethnic] I to murder and also, even, namely to toss/fling/dump in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the market; to buy and also, even, namely ć now ć
Tb(S):2:3 and he/she/it-was-GO-ed   to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) some/any (nom|acc), some/any (acc) poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) us (gen) and upon TURN-ing-AROUND (nom|voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) father (voc) and I-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) child (nom|acc|voc) and upon being-ANSWER-ed (nom|voc) he/she/it-SAY/TELL-ed father (voc) be-you(sg)-SEE-ed! one (nom) out of (+gen) the (gen) nation (gen) us (gen) he/she/it-has-been-MURDER-ed and he/she/it-has-been-TOSS/FLING/DUMP-ed in/among/by (+dat) the (dat) market (dat); he/she/it-will-BUY, you(sg)-will-be-BUY-ed, you(sg)-will-be-BUY-ed (classical) and   now  
Tb(S):2:3 Tb(S)_2:3_1 Tb(S)_2:3_2 Tb(S)_2:3_3 Tb(S)_2:3_4 Tb(S)_2:3_5 Tb(S)_2:3_6 Tb(S)_2:3_7 Tb(S)_2:3_8 Tb(S)_2:3_9 Tb(S)_2:3_10 Tb(S)_2:3_11 Tb(S)_2:3_12 Tb(S)_2:3_13 Tb(S)_2:3_14 Tb(S)_2:3_15 Tb(S)_2:3_16 Tb(S)_2:3_17 Tb(S)_2:3_18 Tb(S)_2:3_19 Tb(S)_2:3_20 Tb(S)_2:3_21 Tb(S)_2:3_22 Tb(S)_2:3_23 Tb(S)_2:3_24 Tb(S)_2:3_25 Tb(S)_2:3_26 Tb(S)_2:3_27 Tb(S)_2:3_28 Tb(S)_2:3_29 Tb(S)_2:3_30 Tb(S)_2:3_31 Tb(S)_2:3_32 Tb(S)_2:3_33 Tb(S)_2:3_34 Tb(S)_2:3_35 Tb(S)_2:3_36 Tb(S)_2:3_37 Tb(S)_2:3_38 Tb(S)_2:3_39
Tb(S):2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):2:4 καὶ ἀναπηδήσας ἀφῆκα τὸ ἄριστον πρὶν ἢ γεύσασθαί με αὐτοῦ καὶ ἀναιροῦμαι αὐτὸν ἐκ τῆς πλατείας καὶ εἰς ἓν τῶν οἰκιδίων ἔθηκα μέχρι τοῦ τὸν ἥλιον δύειν καὶ θάψω αὐτόν.
Tb(S):2:4 Then before I had tasted of any meat, I started up, and took him up into a room until the going down of the sun. (Tobit 2:4 Brenton)
Tb(S):2:4 Wtedy wyskoczyłem, pozostawiłem ucztę nietkniętą, ściągnąłem człowieka z placu i złożyłem go w jednym z moich pomieszczeń, czekając aż do zachodu, aby go pogrzebać. (Tb 2:4 BT_4)
Tb(S):2:4 καὶ ἀναπηδήσας ἀφῆκα τὸ ἄριστον πρὶν γεύσασθαί με αὐτοῦ καὶ ἀναιροῦμαι αὐτὸν ἐκ τῆς πλατείας καὶ εἰς ἓν τῶν οἰκιδίων ἔθηκα μέχρι τοῦ τὸν ἥλιον δύειν καὶ θάψω αὐτόν.
Tb(S):2:4 καί ἀνα·πηδάω (-, -, ανα+πηδη·σ-, -, -, -) ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὁ ἡ τό ἄριστον, -ου, τό; ἄριστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἀγαθός) πρίν ἤ[1] γεύομαι (γευ-, γευ·σ-, γευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί εἰς[1] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό   τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) μέχρι/μέχρις ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):2:4 I też, nawet, mianowicie By stawać By pozwalać iść z Śniadania/południa posiłek; najlepiej doskonały Wcześniejszy Albo By smakować Ja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zabijać (zabijaj) On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Jeden By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo
Tb(S):2:4 kai\ a)napEdE/sas a)fE=ka to\ a)/riston pri\n E)\ geu/sasTai/ me au)tou= kai\ a)nairou=mai au)to\n e)k tE=s platei/as kai\ ei)s e(\n tO=n oi)kidi/On e)/TEka me/CHri tou= to\n E(/lion du/ein kai\ Ta/PSO au)to/n.
Tb(S):2:4 kai anapEdEsas afEka to ariston prin E geusasTai me autu kai anairumai auton ek tEs plateias kai eis hen tOn oikidiOn eTEka meCHri tu ton hElion dyein kai TaPSO auton.
Tb(S):2:4 C VA_AAPNSM VAI_AAI1S RA_ASN N2N_ASN D C VA_AMN RP_AS RD_GSM C V2_PMI1S RD_ASM P RA_GSF A1A_GSF C P A3_ASN RA_GPN N2N_GPN VAI_AAI1S P RA_GSM RA_ASM N2_ASM V1_PAN C VA_AAS1S RD_ASM
Tb(S):2:4 and also, even, namely to stand up to let go of the breakfast/noon meal; best excellent prior or to taste I he/she/it/same and also, even, namely to kill (slay) he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide and also, even, namely into (+acc) one the ć to place lay, put, set, situate, station until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] the the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. and also, even, namely to bury he/she/it/same
Tb(S):2:4 and upon STand-ing-UP (nom|voc) I-LET-ed-GO-OF the (nom|acc) breakfast/noon meal (nom|acc|voc); best ([Adj] acc, nom|acc|voc) prior or to-be-TASTE-ed me (acc) him/it/same (gen) and I-am-being-KILL-ed him/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) broad (gen), broads (acc); wide ([Adj] acc, gen) and into (+acc) one (nom|acc) the (gen)   I-PLACE-ed until the (gen) the (acc) sun (acc) two (dat, gen); to-be-SET-ing and I-will-BURY, I-should-BURY him/it/same (acc)
Tb(S):2:4 Tb(S)_2:4_1 Tb(S)_2:4_2 Tb(S)_2:4_3 Tb(S)_2:4_4 Tb(S)_2:4_5 Tb(S)_2:4_6 Tb(S)_2:4_7 Tb(S)_2:4_8 Tb(S)_2:4_9 Tb(S)_2:4_10 Tb(S)_2:4_11 Tb(S)_2:4_12 Tb(S)_2:4_13 Tb(S)_2:4_14 Tb(S)_2:4_15 Tb(S)_2:4_16 Tb(S)_2:4_17 Tb(S)_2:4_18 Tb(S)_2:4_19 Tb(S)_2:4_20 Tb(S)_2:4_21 Tb(S)_2:4_22 Tb(S)_2:4_23 Tb(S)_2:4_24 Tb(S)_2:4_25 Tb(S)_2:4_26 Tb(S)_2:4_27 Tb(S)_2:4_28 Tb(S)_2:4_29 Tb(S)_2:4_30
Tb(S):2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):2:5 ἐπιστρέψας οὖν ἐλουσάμην καὶ ἤσθιον τὸν ἄρτον μετὰ πένθους·
Tb(S):2:5 Then I returned, and washed myself, and ate my meat in heaviness, (Tobit 2:5 Brenton)
Tb(S):2:5 Powróciłem, umyłem się i jadłem chleb w smutku. (Tb 2:5 BT_4)
Tb(S):2:5 ἐπιστρέψας οὖν ἐλουσάμην καὶ ἤσθιον τὸν ἄρτον μετὰ πένθους·
Tb(S):2:5 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) οὖν λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ μετά πένθο·ς, -ους, τό
Tb(S):2:5 By odwracać się dookoła Dlatego/wtedy By kąpać się I też, nawet, mianowicie By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Smutek
Tb(S):2:5 e)pistre/PSas ou)=n e)lousa/mEn kai\ E)/sTion to\n a)/rton meta\ pe/nTous·
Tb(S):2:5 epistrePSas un elusamEn kai EsTion ton arton meta penTus·
Tb(S):2:5 VA_AAPNSM x VAI_AMI1S C V1I_IAI1S RA_ASM N2_ASM P N3E_GSN
Tb(S):2:5 to turn around therefore/then to bathe and also, even, namely to eat the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing grief
Tb(S):2:5 upon TURN-ing-AROUND (nom|voc) therefore/then I-was-BATHE-ed and I-was-EAT-ing, they-were-EAT-ing the (acc) bread (acc) after (+acc), with (+gen) grief (gen)
Tb(S):2:5 Tb(S)_2:5_1 Tb(S)_2:5_2 Tb(S)_2:5_3 Tb(S)_2:5_4 Tb(S)_2:5_5 Tb(S)_2:5_6 Tb(S)_2:5_7 Tb(S)_2:5_8 Tb(S)_2:5_9
Tb(S):2:5 x x x x x x x x x
Tb(S):2:6 καὶ ἐμνήσθην τοῦ ῥήματος τοῦ προφήτου, ὅσα ἐλάλησεν Αμως ἐπὶ Βαιθηλ λέγων Στραφήσονται ὑμῶν αἱ ἑορταὶ εἰς πένθος καὶ πᾶσαι αἱ ᾠδαὶ ὑμῶν εἰς θρῆνος καὶ ἔκλαυσα.
Tb(S):2:6 Remembering that prophecy of Amos, as he said, Your feasts shall be turned into mourning, and all your mirth into lamentation. (Tobit 2:6 Brenton)
Tb(S):2:6 Wspominałem sobie przy tym na słowa proroka Amosa, które wypowiedział o Betel: Wasze święta zamienią się na smutki, a wasze pieśni na żałobne lamentacje. (Tb 2:6 BT_4)
Tb(S):2:6 καὶ ἐμνήσθην τοῦ ῥήματος τοῦ προφήτου, ὅσα ἐλάλησεν Αμως ἐπὶ Βαιθηλ λέγων Στραφήσονται ὑμῶν αἱ ἑορταὶ εἰς πένθος καὶ πᾶσαι αἱ ᾠδαὶ ὑμῶν εἰς θρῆνος καὶ ἔκλαυσα.
Tb(S):2:6 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὅσος -η -ον λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ἀμώς, ὁ ἐπί   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ εἰς[1] πένθο·ς, -ους, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ᾠδή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] θρῆνος, -ου, ὁ καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
Tb(S):2:6 I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Prorok Tyleż/wiele jak By mówić Amos Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj By odwracać się Ty Świąteczny Do (+przyspieszenie) Smutek I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Oda Ty Do (+przyspieszenie) Lament I też, nawet, mianowicie By płakać
Tb(S):2:6 kai\ e)mnE/sTEn tou= r(E/matos tou= profE/tou, o(/sa e)la/lEsen *amOs e)pi\ *baiTEl le/gOn *strafE/sontai u(mO=n ai( e(ortai\ ei)s pe/nTos kai\ pa=sai ai( O)|dai\ u(mO=n ei)s TrE=nos kai\ e)/klausa.
Tb(S):2:6 kai emnEsTEn tu rEmatos tu profEtu, hosa elalEsen amOs epi baiTEl legOn strafEsontai hymOn hai heortai eis penTos kai pasai hai Odai hymOn eis TrEnos kai eklausa.
Tb(S):2:6 C VSI_API1S RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N1M_GSM A1_APN VAI_AAI3S N_NSM P N_AS V1_PAPNSM VD_FPI3P RP_GP RA_NPF N1_NPF P N3E_ASN C A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RP_GP P N2_NSM C VAI_AAI1S
Tb(S):2:6 and also, even, namely to remember/become mindful of the declaration statement, utterance the prophet as much/many as to speak Amos upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć to say/tell to turn you the festival into (+acc) grief and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ode you into (+acc) lamentation and also, even, namely to weep
Tb(S):2:6 and I-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) declaration (gen) the (gen) prophet (gen) as much/many as (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed Amos (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat)   while SAY/TELL-ing (nom) they-will-be-TURN-ed you(pl) (gen) the (nom) festivals (nom|voc) into (+acc) grief (nom|acc|voc) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) odes (nom|voc) you(pl) (gen) into (+acc) lamentation (nom) and I-WEEP-ed
Tb(S):2:6 Tb(S)_2:6_1 Tb(S)_2:6_2 Tb(S)_2:6_3 Tb(S)_2:6_4 Tb(S)_2:6_5 Tb(S)_2:6_6 Tb(S)_2:6_7 Tb(S)_2:6_8 Tb(S)_2:6_9 Tb(S)_2:6_10 Tb(S)_2:6_11 Tb(S)_2:6_12 Tb(S)_2:6_13 Tb(S)_2:6_14 Tb(S)_2:6_15 Tb(S)_2:6_16 Tb(S)_2:6_17 Tb(S)_2:6_18 Tb(S)_2:6_19 Tb(S)_2:6_20 Tb(S)_2:6_21 Tb(S)_2:6_22 Tb(S)_2:6_23 Tb(S)_2:6_24 Tb(S)_2:6_25 Tb(S)_2:6_26 Tb(S)_2:6_27
Tb(S):2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):2:7 καὶ ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ᾠχόμην καὶ ὀρύξας ἔθαψα αὐτόν.
Tb(S):2:7 Therefore I wept: and after the going down of the sun I went and made a grave, and buried him. (Tobit 2:7 Brenton)
Tb(S):2:7 I wybuchnąłem płaczem. Potem, gdy słońce zaszło, wyszedłem, wykopałem grób i pogrzebałem tamtego. (Tb 2:7 BT_4)
Tb(S):2:7 καὶ ὅτε ἔδυ ἥλιος, ᾠχόμην καὶ ὀρύξας ἔθαψα αὐτόν.
Tb(S):2:7 καί ὅτε δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ   καί ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):2:7 I też, nawet, mianowicie Kiedy By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By kopać/żłobak By grzebać On/ona/to/to samo
Tb(S):2:7 kai\ o(/te e)/du o( E(/lios, O)|CHo/mEn kai\ o)ru/Xas e)/TaPSa au)to/n.
Tb(S):2:7 kai hote edy ho hElios, OCHomEn kai oryXas eTaPSa auton.
Tb(S):2:7 C D VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM V1I_IMI1S C VA_AAPNSM VAI_AAI1S RD_ASM
Tb(S):2:7 and also, even, namely when to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry ć and also, even, namely to dig/gouge to bury he/she/it/same
Tb(S):2:7 and when he/she/it-SET-ed the (nom) sun (nom)   and upon DIG/GOUGE-ing (nom|voc) I-BURY-ed him/it/same (acc)
Tb(S):2:7 Tb(S)_2:7_1 Tb(S)_2:7_2 Tb(S)_2:7_3 Tb(S)_2:7_4 Tb(S)_2:7_5 Tb(S)_2:7_6 Tb(S)_2:7_7 Tb(S)_2:7_8 Tb(S)_2:7_9 Tb(S)_2:7_10
Tb(S):2:7 x x x x x x x x x x
Tb(S):2:8 καὶ οἱ πλησίον μου κατεγέλων λέγοντες Οὐ φοβεῖται οὐκέτι· ἤδη γὰρ ἐπεζητήθη τοῦ φονευθῆναι περὶ τοῦ πράγματος τούτου καὶ ἀπέδρα, καὶ πάλιν ἰδοὺ θάπτει τοὺς νεκρούς.
Tb(S):2:8 But my neighbours mocked me, and said, This man is not yet afraid to be put to death for this matter: who fled away; and yet, lo, he burieth the dead again. (Tobit 2:8 Brenton)
Tb(S):2:8 Moi sąsiedzi mówili drwiąc ze mnie: «Jeszcze się nie boi. Już bowiem z powodu takiego samego czynu poszukiwano go, aby go zabić, tak że musiał uciekać, i oto znowu grzebie umarłych». (Tb 2:8 BT_4)
Tb(S):2:8 καὶ οἱ πλησίον μου κατεγέλων λέγοντες Οὐ φοβεῖται οὐκέτι· ἤδη γὰρ ἐπεζητήθη τοῦ φονευθῆναι περὶ τοῦ πράγματος τούτου καὶ ἀπέδρα, καὶ πάλιν ἰδοὺ θάπτει τοὺς νεκρούς.
Tb(S):2:8 καί ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·γελάω (κατα+γελ(α)-, κατα+γελα·σ-, κατα+γελα·σ-, -, -, κατα+γελασ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ἤδη γάρ ἐπι·ζητέω (επι+ζητ(ε)-, επι+ζητη·σ-, επι+ζητη·σ-, -, -, επι+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) περί ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί   καί πάλιν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν
Tb(S):2:8 I też, nawet, mianowicie Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ja By śmiać się przy By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By bać się Już nie Już do teraz, do wtedy Dla odtąd, jak Poważnie by szukać poważnie szukał popierany przez ABCDFLMS V, i więcej niż siedemdziesiąt inni. By mordować Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Sprawa [zobacz pragmatyczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By grzebać Martwo {Całkowicie}
Tb(S):2:8 kai\ oi( plEsi/on mou katege/lOn le/gontes *ou) fobei=tai ou)ke/ti· E)/dE ga\r e)peDZEtE/TE tou= foneuTE=nai peri\ tou= pra/gmatos tou/tou kai\ a)pe/dra, kai\ pa/lin i)dou\ Ta/ptei tou\s nekrou/s.
Tb(S):2:8 kai hoi plEsion mu kategelOn legontes u fobeitai uketi· EdE gar epeDZEtETE tu foneuTEnai peri tu pragmatos tutu kai apedra, kai palin idu Taptei tus nekrus.
Tb(S):2:8 C RA_NPM D RP_GS V3I_IAI3P V1_PAPNPM D V2_PMI3S D D x VCI_API3S RA_GSN VC_APN P RA_GSN N3M_GSN RD_GSM C VBI_AAI3S C D I V1_PAI3S RA_APM N2_APM
Tb(S):2:8 and also, even, namely the neighbor one near, close to; near I to laugh at to say/tell οὐχ before rough breathing to fear no longer already by now, by then for since, as to earnestly seek earnestly sought supported by ABCDFLMS-V, and more than seventy others. the to murder about (+acc,+gen) the matter [see pragmatic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely ć and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to bury the dead
Tb(S):2:8 and the (nom) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) I-was-LAUGH-ing-AT, they-were-LAUGH-ing-AT while SAY/TELL-ing (nom|voc) not he/she/it-is-being-FEAR-ed no longer already for he/she/it-was-EARNESTLY SEEK-ed the (gen) to-be-MURDER-ed about (+acc,+gen) the (gen) matter (gen) this (gen) and   and again be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-BURY-ing, you(sg)-are-being-BURY-ed (classical) the (acc) dead ([Adj] acc)
Tb(S):2:8 Tb(S)_2:8_1 Tb(S)_2:8_2 Tb(S)_2:8_3 Tb(S)_2:8_4 Tb(S)_2:8_5 Tb(S)_2:8_6 Tb(S)_2:8_7 Tb(S)_2:8_8 Tb(S)_2:8_9 Tb(S)_2:8_10 Tb(S)_2:8_11 Tb(S)_2:8_12 Tb(S)_2:8_13 Tb(S)_2:8_14 Tb(S)_2:8_15 Tb(S)_2:8_16 Tb(S)_2:8_17 Tb(S)_2:8_18 Tb(S)_2:8_19 Tb(S)_2:8_20 Tb(S)_2:8_21 Tb(S)_2:8_22 Tb(S)_2:8_23 Tb(S)_2:8_24 Tb(S)_2:8_25 Tb(S)_2:8_26
Tb(S):2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):2:9 καὶ αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἐλουσάμην καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν αὐλήν μου καὶ ἐκοιμήθην παρὰ τὸν τοῖχον τῆς αὐλῆς, καὶ τὸ πρόσωπόν μου ἀνακεκαλυμμένον διὰ τὸ καῦμα·
Tb(S):2:9 The same night also I returned from the burial, and slept by the wall of my courtyard, being polluted and my face was uncovered: (Tobit 2:9 Brenton)
Tb(S):2:9 Tej nocy wykąpałem się i poszedłem na podwórze, i położyłem się pod murem dziedzińca. Z powodu upału miałem twarz odkrytą. (Tb 2:9 BT_4)
Tb(S):2:9 καὶ αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἐλουσάμην καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν αὐλήν μου καὶ ἐκοιμήθην παρὰ τὸν τοῖχον τῆς αὐλῆς, καὶ τὸ πρόσωπόν μου ἀνακεκαλυμμένον διὰ τὸ καῦμα·
Tb(S):2:9 καί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) παρά ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·καλύπτω (ανα+καλυπτ-, ανα+καλυψ-, ανα+καλυψ-, -, ανα+κεκαλυπτ-, ανα+καλυφ·θ-) διά ὁ ἡ τό καῦμα[τ], -ατος, τό
Tb(S):2:9 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Noc By kąpać się I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Ja I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ściana Dziedzińca owczarnia, pałac, dom I też, nawet, mianowicie Twarz Ja By odkrywać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ciepło
Tb(S):2:9 kai\ au)tE=| tE=| nukti\ e)lousa/mEn kai\ ei)sE=lTon ei)s tE\n au)lE/n mou kai\ e)koimE/TEn para\ to\n toi=CHon tE=s au)lE=s, kai\ to\ pro/sOpo/n mou a)nakekalumme/non dia\ to\ kau=ma·
Tb(S):2:9 kai autE tE nykti elusamEn kai eisElTon eis tEn aulEn mu kai ekoimETEn para ton toiCHon tEs aulEs, kai to prosOpon mu anakekalymmenon dia to kauma·
Tb(S):2:9 C RD_DSF RA_DSF N3_DSF VAI_AMI1S C VBI_AAI1S P RA_ASF N1_ASF RP_GS C VCI_API1S P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF C RA_ASN N2N_ASN RP_GS VM_XMPASM P RA_ASN N3M_ASN
Tb(S):2:9 and also, even, namely he/she/it/same the night to bathe and also, even, namely to enter into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house I and also, even, namely to repose/sleep frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the wall the courtyard sheep-fold, palace, house and also, even, namely the face I to discover because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the heat
Tb(S):2:9 and her/it/same (dat) the (dat) night (dat) I-was-BATHE-ed and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) the (acc) courtyard (acc) me (gen) and I-was-REPOSE/SLEEP-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) wall (acc) the (gen) courtyard (gen) and the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) having-been-TO DISCOVER-ed (acc, nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) heat (nom|acc|voc)
Tb(S):2:9 Tb(S)_2:9_1 Tb(S)_2:9_2 Tb(S)_2:9_3 Tb(S)_2:9_4 Tb(S)_2:9_5 Tb(S)_2:9_6 Tb(S)_2:9_7 Tb(S)_2:9_8 Tb(S)_2:9_9 Tb(S)_2:9_10 Tb(S)_2:9_11 Tb(S)_2:9_12 Tb(S)_2:9_13 Tb(S)_2:9_14 Tb(S)_2:9_15 Tb(S)_2:9_16 Tb(S)_2:9_17 Tb(S)_2:9_18 Tb(S)_2:9_19 Tb(S)_2:9_20 Tb(S)_2:9_21 Tb(S)_2:9_22 Tb(S)_2:9_23 Tb(S)_2:9_24 Tb(S)_2:9_25 Tb(S)_2:9_26
Tb(S):2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):2:10 καὶ οὐκ ᾔδειν ὅτι στρουθία ἐν τῷ τοίχῳ ἐπάνω μού εἰσιν, καὶ ἐκάθισεν τὸ ἀφόδευμα αὐτῶν εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μου θερμὸν καὶ ἐπήγαγεν λευκώματα. καὶ ἐπορευόμην πρὸς τοὺς ἰατροὺς θεραπευθῆναι, καὶ ὅσῳ ἐνεχρίοσάν με τὰ φάρμακα, τοσούτῳ μᾶλλον ἐξετυφλοῦντο οἱ ὀφθαλμοί μου τοῖς λευκώμασιν μέχρι τοῦ ἀποτυφλωθῆναι· καὶ ἤμην ἀδύνατος τοῖς ὀφθαλμοῖς ἔτη τέσσαρα. καὶ πάντες οἱ ἀδελφοί μου ἐλυποῦντο περὶ ἐμοῦ, καὶ Αχιαχαρος ἔτρεφέν με ἔτη δύο πρὸ τοῦ αὐτὸν βαδίσαι εἰς τὴν Ἐλυμαίδα.
Tb(S):2:10 And I knew not that there were sparrows in the wall, and mine eyes being open, the sparrows muted warm dung into mine eyes, and a whiteness came in mine eyes: and I went to the physicians, but they helped me not: moreover Achiacharus did nourish me, until I went into Elymais. (Tobit 2:10 Brenton)
Tb(S):2:10 Nie zauważyłem, że ptaki siedziały nade mną na murze. Wtedy spadły ciepłe odchody ich na moje oczy i spowodowały bielmo. Poszedłem do lekarzy, aby się wyleczyć. Ale tym bardziej oczy moje wygasały z powodu bielma, im bardziej smarowano mi je maścią, aż w końcu całkiem oślepłem. Przez cztery lata byłem niewidomy. Wszyscy moi bracia smucili się z mojego powodu. Achikar utrzymywał mnie przez dwa lata, zanim wyjechał do Elimaidy. (Tb 2:10 BT_4)
Tb(S):2:10 καὶ οὐκ ᾔδειν ὅτι στρουθία ἐν τῷ τοίχῳ ἐπάνω μού εἰσιν, καὶ ἐκάθισεν τὸ ἀφόδευμα αὐτῶν εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μου θερμὸν καὶ ἐπήγαγεν λευκώματα. καὶ ἐπορευόμην πρὸς τοὺς ἰατροὺς θεραπευθῆναι, καὶ ὅσῳ ἐνεχρίοσάν με τὰ φάρμακα, τοσούτῳ μᾶλλον ἐξετυφλοῦντο οἱ ὀφθαλμοί μου τοῖς λευκώμασιν μέχρι τοῦ ἀποτυφλωθῆναι· καὶ ἤμην ἀδύνατος τοῖς ὀφθαλμοῖς ἔτη τέσσαρα. καὶ πάντες οἱ ἀδελφοί μου ἐλυποῦντο περὶ ἐμοῦ, καὶ Αχιαχαρος ἔτρεφέν με ἔτη δύο πρὸ τοῦ αὐτὸν βαδίσαι εἰς τὴν Ἐλυμαίδα.
Tb(S):2:10 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι στρουθίον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ἐπ·άνω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-)   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἰατρός, -οῦ, ὁ θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) καί ὅσος -η -ον ἐγ·χρίω (εν+χρι-, εν+χρι·σ-, εν+χρι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό φάρμακον, -ου, τό τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) μᾶλλον   ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   μέχρι/μέχρις ὁ ἡ τό   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί   τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτο·ς, -ους, τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πρό ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό   εἰς[1] ὁ ἡ τό  
Tb(S):2:10 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Wróbel W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściana Wyższy przedtem, na górze Ja By iść; by być I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Oko Ja I też, nawet, mianowicie Do na prowadź I też, nawet, mianowicie By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Uzdrowiciela lekarz, medyk, znachor By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By trzeć się dalej Ja Dawka Taki jak Bardziej/raczej (zamiast tego) Oko Ja Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie By być Niemożliwy Oko Rok Cztery I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brat Ja By smucić się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By żywić się Ja Rok Dwa Przedtem (+informacja) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie)
Tb(S):2:10 kai\ ou)k E)/|dein o(/ti strouTi/a e)n tO=| toi/CHO| e)pa/nO mou/ ei)sin, kai\ e)ka/Tisen to\ a)fo/deuma au)tO=n ei)s tou\s o)fTalmou/s mou Termo\n kai\ e)pE/gagen leukO/mata. kai\ e)poreuo/mEn pro\s tou\s i)atrou\s TerapeuTE=nai, kai\ o(/sO| e)neCHri/osa/n me ta\ fa/rmaka, tosou/tO| ma=llon e)Xetuflou=nto oi( o)fTalmoi/ mou toi=s leukO/masin me/CHri tou= a)potuflOTE=nai· kai\ E)/mEn a)du/natos toi=s o)fTalmoi=s e)/tE te/ssara. kai\ pa/ntes oi( a)delfoi/ mou e)lupou=nto peri\ e)mou=, kai\ *aCHiaCHaros e)/trefe/n me e)/tE du/o pro\ tou= au)to\n badi/sai ei)s tE\n *)elumai/da.
Tb(S):2:10 kai uk Edein hoti struTia en tO toiCHO epanO mu eisin, kai ekaTisen to afodeuma autOn eis tus ofTalmus mu Termon kai epEgagen leukOmata. kai eporeuomEn pros tus iatrus TerapeuTEnai, kai hosO eneCHriosan me ta farmaka, tosutO mallon eXetyflunto hoi ofTalmoi mu tois leukOmasin meCHri tu apotyflOTEnai· kai EmEn adynatos tois ofTalmois etE tessara. kai pantes hoi adelfoi mu elypunto peri emu, kai aCHiaCHaros etrefen me etE dyo pro tu auton badisai eis tEn elymaida.
Tb(S):2:10 C D VXI_YAI3S C N2N_NPN P RA_DSM N2_DSM D RP_GS V9_PAI3P C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GPM P RA_APM N2_APM RP_GS A1_ASM C VBI_AAI3S N3M_APN C V1I_IMI1S P RA_APM N2_APM VC_APN C A1_DSM VAI_AAI3P RP_AS RA_APN N2N_APN A1_DSM D V4I_IMI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_DPM N3I_ASF P RA_GSN VC_APN C V9_IMI1S A1B_NSM RA_DPM N2_DPM N3E_APN A3_APN C A3_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS V2I_IMI3P P RP_GS C N2_NSM V1I_IAI3S RP_AS N3E_APN M P RA_GSM RD_ASM VA_AAN P RA_ASF N3D_ASF
Tb(S):2:10 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that sparrow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wall upper before, overhead I to go; to be and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge the ć he/she/it/same into (+acc) the eye I ć and also, even, namely to upon-lead ć and also, even, namely to go toward (+acc,+gen,+dat) the healer physician, medic, medicine man to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat and also, even, namely as much/many as to rub on I the potion such as more/rather (instead) ć the eye I the ć until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] the ć and also, even, namely to be impossible the eye year four and also, even, namely every all, each, every, the whole of the brother I to sorrow about (+acc,+gen) I; my/mine and also, even, namely ć to feed I year two before (+gen) the he/she/it/same ć into (+acc) the ć
Tb(S):2:10 and not I-had-PERCEIVE-ed because/that sparrows (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) wall (dat) upper me (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are and he/she/it-SIT DOWN-ed the (nom|acc)   them/same (gen) into (+acc) the (acc) eyes (acc) me (gen)   and he/she/it-UPON-LEAD-ed   and I-was-being-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) healers (acc) to-be-TEND/TREAT/ATTEND-ed-TO and as much/many as (dat) they-were-RUB-ing-ON me (acc) the (nom|acc) potions (nom|acc|voc) such as (dat) more/rather   the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) the (dat)   until the (gen)   and I-was-being impossible ([Adj] nom) the (dat) eyes (dat) years (nom|acc|voc) four (nom|acc) and all (nom|voc) the (nom) brothers (nom|voc) me (gen) they-were-being-SORROW-ed about (+acc,+gen) me (gen); my/mine (gen) and   he/she/it-was-FEED-ing me (acc) years (nom|acc|voc) two (nom, acc, gen) before (+gen) the (gen) him/it/same (acc)   into (+acc) the (acc)  
Tb(S):2:10 Tb(S)_2:10_1 Tb(S)_2:10_2 Tb(S)_2:10_3 Tb(S)_2:10_4 Tb(S)_2:10_5 Tb(S)_2:10_6 Tb(S)_2:10_7 Tb(S)_2:10_8 Tb(S)_2:10_9 Tb(S)_2:10_10 Tb(S)_2:10_11 Tb(S)_2:10_12 Tb(S)_2:10_13 Tb(S)_2:10_14 Tb(S)_2:10_15 Tb(S)_2:10_16 Tb(S)_2:10_17 Tb(S)_2:10_18 Tb(S)_2:10_19 Tb(S)_2:10_20 Tb(S)_2:10_21 Tb(S)_2:10_22 Tb(S)_2:10_23 Tb(S)_2:10_24 Tb(S)_2:10_25 Tb(S)_2:10_26 Tb(S)_2:10_27 Tb(S)_2:10_28 Tb(S)_2:10_29 Tb(S)_2:10_30 Tb(S)_2:10_31 Tb(S)_2:10_32 Tb(S)_2:10_33 Tb(S)_2:10_34 Tb(S)_2:10_35 Tb(S)_2:10_36 Tb(S)_2:10_37 Tb(S)_2:10_38 Tb(S)_2:10_39 Tb(S)_2:10_40 Tb(S)_2:10_41 Tb(S)_2:10_42 Tb(S)_2:10_43 Tb(S)_2:10_44 Tb(S)_2:10_45 Tb(S)_2:10_46 Tb(S)_2:10_47 Tb(S)_2:10_48 Tb(S)_2:10_49 Tb(S)_2:10_50 Tb(S)_2:10_51 Tb(S)_2:10_52 Tb(S)_2:10_53 Tb(S)_2:10_54 Tb(S)_2:10_55 Tb(S)_2:10_56 Tb(S)_2:10_57 Tb(S)_2:10_58 Tb(S)_2:10_59 Tb(S)_2:10_60 Tb(S)_2:10_61 Tb(S)_2:10_62 Tb(S)_2:10_63 Tb(S)_2:10_64 Tb(S)_2:10_65 Tb(S)_2:10_66 Tb(S)_2:10_67 Tb(S)_2:10_68 Tb(S)_2:10_69 Tb(S)_2:10_70 Tb(S)_2:10_71 Tb(S)_2:10_72 Tb(S)_2:10_73 Tb(S)_2:10_74 Tb(S)_2:10_75
Tb(S):2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):2:11 καὶ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ Αννα ἡ γυνή μου ἠριθεύετο ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς γυναικείοις·
Tb(S):2:11 And my wife Anna did take women's works to do. (Tobit 2:11 Brenton)
Tb(S):2:11 W tym właśnie czasie żona moja Anna przędła, wykonując kobiece roboty. (Tb 2:11 BT_4)
Tb(S):2:11 Καὶ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ Αννα γυνή μου ἠριθεύετο ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς γυναικείοις·
Tb(S):2:11 καί ἐν ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ἐκεῖνος -η -ο Ἅννας v.l. Ἄ-, -α, ὁ; Ἅννα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό γυναικεῖος -α -ον
Tb(S):2:11 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Tamto Hannas/Anna; Hannah/Anna Kobiety/żona Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Kobiecy (żona)
Tb(S):2:11 *kai\ e)n tO=| CHro/nO| e)kei/nO| *anna E( gunE/ mou E)riTeu/eto e)n toi=s e)/rgois toi=s gunaikei/ois·
Tb(S):2:11 kai en tO CHronO ekeinO anna hE gynE mu EriTeueto en tois ergois tois gynaikeiois·
Tb(S):2:11 C P RA_DSM N2_DSM RD_DSM N1A_NSF RA_NSF N3K_NSF RP_GS V1I_IMI3S P RA_DPN N2N_DPN RA_DPM A1A_DPM
Tb(S):2:11 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). that Hannas/Annas; Hannah/Anna the woman/wife I ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work the feminine (wife)
Tb(S):2:11 and in/among/by (+dat) the (dat) time (dat) that (dat) Hannas/Annas (gen, voc); Hannah/Anna (nom|voc) the (nom) woman/wife (nom) me (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) works (dat) the (dat) feminine ([Adj] dat)
Tb(S):2:11 Tb(S)_2:11_1 Tb(S)_2:11_2 Tb(S)_2:11_3 Tb(S)_2:11_4 Tb(S)_2:11_5 Tb(S)_2:11_6 Tb(S)_2:11_7 Tb(S)_2:11_8 Tb(S)_2:11_9 Tb(S)_2:11_10 Tb(S)_2:11_11 Tb(S)_2:11_12 Tb(S)_2:11_13 Tb(S)_2:11_14 Tb(S)_2:11_15
Tb(S):2:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):2:12 καὶ ἀπέστελλε τοῖς κυρίοις αὐτῶν, καὶ ἀπεδίδουν αὐτῇ τὸν μισθόν. καὶ ἐν τῇ ἑβδόμῃ τοῦ Δύστρου ἐξέτεμε τὸν ἱστὸν καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν τοῖς κυρίοις, καὶ ἔδωκαν αὐτῇ τὸν μισθὸν πάντα καὶ ἔδωκαν αὐτῇ ἐφ’ ἑστίᾳ ἔριφον ἐξ αἰγῶν.
Tb(S):2:12 And when she had sent them home to the owners, they paid her wages, and gave her also besides a kid. (Tobit 2:12 Brenton)
Tb(S):2:12 Odsyłała to wszystko pracodawcom, a oni dawali jej za to zapłatę. Siódmego dnia miesiąca Dystros odcięła przędzę i odesłała ją pracodawcom. Oni dali jej pełną zapłatę i dodali do tego koziołka. (Tb 2:12 BT_4)
Tb(S):2:12 καὶ ἀπέστελλε τοῖς κυρίοις αὐτῶν, καὶ ἀπεδίδουν αὐτῇ τὸν μισθόν. καὶ ἐν τῇ ἑβδόμῃ τοῦ Δύστρου ἐξέτεμε τὸν ἱστὸν καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν τοῖς κυρίοις, καὶ ἔδωκαν αὐτῇ τὸν μισθὸν πάντα καὶ ἔδωκαν αὐτῇ ἐφ’ ἑστίᾳ ἔριφον ἐξ αἰγῶν.
Tb(S):2:12 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί   ἔριφος, -ου, ὁ ἐκ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX]
Tb(S):2:12 I też, nawet, mianowicie zamawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siódmy I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kozioł Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kozioł
Tb(S):2:12 kai\ a)pe/stelle toi=s kuri/ois au)tO=n, kai\ a)pedi/doun au)tE=| to\n misTo/n. kai\ e)n tE=| e(bdo/mE| tou= *du/strou e)Xe/teme to\n i(sto\n kai\ a)pe/steilen au)to\n toi=s kuri/ois, kai\ e)/dOkan au)tE=| to\n misTo\n pa/nta kai\ e)/dOkan au)tE=| e)f’ e(sti/a| e)/rifon e)X ai)gO=n.
Tb(S):2:12 kai apestelle tois kyriois autOn, kai apedidun autE ton misTon. kai en tE hebdomE tu dystru eXeteme ton histon kai apesteilen auton tois kyriois, kai edOkan autE ton misTon panta kai edOkan autE ef’ hestia erifon eX aigOn.
Tb(S):2:12 C V1I_IAI3S RA_DPM N2_DPM RD_GPM C V8I_IAI1S RD_DSF RA_ASM N2_ASM C P RA_DSF A1_DSF RA_GSN N2_GSN VBI_AAI3S RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM RA_DPM N2_DPM C VAI_AAI3P RD_DSF RA_ASM N2_ASM A3_ASM C VAI_AAI3P RD_DSF P N1A_DSF N2_ASM P N3G_GPM
Tb(S):2:12 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the seventh the ć ć the ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to give he/she/it/same the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense every all, each, every, the whole of and also, even, namely to give he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć goat out of (+gen) ἐξ before vowels goat
Tb(S):2:12 and he/she/it-was-ORDER FORTH-ing the (dat) lords (dat); a lord ([Adj] dat) them/same (gen) and I-was-GIVE BACK-ing, they-were-GIVE BACK-ing her/it/same (dat) the (acc) just recompense (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) seventh (dat) the (gen)     the (acc)   and he/she/it-ORDER FORTH-ed him/it/same (acc) the (dat) lords (dat); a lord ([Adj] dat) and they-GIVE-ed her/it/same (dat) the (acc) just recompense (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) and they-GIVE-ed her/it/same (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat)   goat (acc) out of (+gen) goats (gen)
Tb(S):2:12 Tb(S)_2:12_1 Tb(S)_2:12_2 Tb(S)_2:12_3 Tb(S)_2:12_4 Tb(S)_2:12_5 Tb(S)_2:12_6 Tb(S)_2:12_7 Tb(S)_2:12_8 Tb(S)_2:12_9 Tb(S)_2:12_10 Tb(S)_2:12_11 Tb(S)_2:12_12 Tb(S)_2:12_13 Tb(S)_2:12_14 Tb(S)_2:12_15 Tb(S)_2:12_16 Tb(S)_2:12_17 Tb(S)_2:12_18 Tb(S)_2:12_19 Tb(S)_2:12_20 Tb(S)_2:12_21 Tb(S)_2:12_22 Tb(S)_2:12_23 Tb(S)_2:12_24 Tb(S)_2:12_25 Tb(S)_2:12_26 Tb(S)_2:12_27 Tb(S)_2:12_28 Tb(S)_2:12_29 Tb(S)_2:12_30 Tb(S)_2:12_31 Tb(S)_2:12_32 Tb(S)_2:12_33 Tb(S)_2:12_34 Tb(S)_2:12_35 Tb(S)_2:12_36 Tb(S)_2:12_37 Tb(S)_2:12_38
Tb(S):2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):2:13 καὶ ὅτε εἰσῆλθεν πρός με, ὁ ἔριφος ἤρξατο κράζειν· καὶ ἐκάλεσα αὐτὴν καὶ εἶπα Πόθεν τὸ ἐρίφιον τοῦτο; μήποτε κλεψιμαῖόν ἐστιν; ἀπόδος αὐτὸ τοῖς κυρίοις αὐτοῦ· οὐ γὰρ ἐξουσίαν ἔχομεν ἡμεῖς φαγεῖν οὐδὲν κλεψιμαῖον.
Tb(S):2:13 And when it was in my house, and began to cry, I said unto her, From whence is this kid? is it not stolen? render it to the owners; for it is not lawful to eat any thing that is stolen. (Tobit 2:13 Brenton)
Tb(S):2:13 Kiedy koziołek szedł do mnie, zaczął beczeć. Zawołałem wtedy żonę i powiedziałem: «Skąd ten koziołek? Czy nie pochodzi on z kradzieży? Oddaj go właścicielom! Nie wolno nam bowiem jeść niczego, co pochodzi z kradzieży». (Tb 2:13 BT_4)
Tb(S):2:13 καὶ ὅτε εἰσῆλθεν πρός με, ἔριφος ἤρξατο κράζειν· καὶ ἐκάλεσα αὐτὴν καὶ εἶπα Πόθεν τὸ ἐρίφιον τοῦτο; μήποτε κλεψιμαῖόν ἐστιν; ἀπόδος αὐτὸ τοῖς κυρίοις αὐτοῦ· οὐ γὰρ ἐξουσίαν ἔχομεν ἡμεῖς φαγεῖν οὐδὲν κλεψιμαῖον.
Tb(S):2:13 καί ὅτε εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἔριφος, -ου, ὁ ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό ἐρίφιον, -ου, τό (Dimin. of ἔριφος) οὗτος αὕτη τοῦτο μήποτε (μή ποτέ)   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν  
Tb(S):2:13 I też, nawet, mianowicie Kiedy By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Kozioł By zaczynać się By krzyknąć I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Skąd; by pić Kozioł To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nigdy By być By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} By mieć Ja By jeść Nie jeden (nic, nikt)
Tb(S):2:13 kai\ o(/te ei)sE=lTen pro/s me, o( e)/rifos E)/rXato kra/DZein· kai\ e)ka/lesa au)tE\n kai\ ei)=pa *po/Ten to\ e)ri/fion tou=to; mE/pote klePSimai=o/n e)stin; a)po/dos au)to\ toi=s kuri/ois au)tou=· ou) ga\r e)Xousi/an e)/CHomen E(mei=s fagei=n ou)de\n klePSimai=on.
Tb(S):2:13 kai hote eisElTen pros me, ho erifos ErXato kraDZein· kai ekalesa autEn kai eipa poTen to erifion tuto; mEpote klePSimaion estin; apodos auto tois kyriois autu· u gar eXusian eCHomen hEmeis fagein uden klePSimaion.
Tb(S):2:13 C D VBI_AAI3S P RP_AS RA_NSM N2_NSM VAI_AMI3S V1_PAN C VAI_AAI1S RD_ASF C VAI_AAI1S D RA_NSN N2N_NSN RD_NSN x A1A_NSN V9_PAI3S VO_AAD2S RD_ASN RA_DPM N2_DPM RD_GSM D x N1A_ASF V1_PAI1P RP_NP VB_AAN A3_ASN N2_ASN
Tb(S):2:13 and also, even, namely when to enter toward (+acc,+gen,+dat) I the goat to begin to cry out and also, even, namely to call call he/she/it/same and also, even, namely to say/tell from where; to drink the goat this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] never ć to be to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same οὐχ before rough breathing for since, as authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence to have I to eat not one (nothing, no one) ć
Tb(S):2:13 and when he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (nom) goat (nom) he/she/it-was-BEGIN-ed to-be-CRY-ing-OUT and I-CALL-ed her/it/same (acc) and I-SAY/TELL-ed from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) the (nom|acc) goat (nom|acc|voc) this (nom|acc) never   he/she/it-is do-GIVE BACK-you(sg)! it/same (nom|acc) the (dat) lords (dat); a lord ([Adj] dat) him/it/same (gen) not for authority (acc) we-are-HAVE-ing we (nom) to-will-EAT, to-EAT not one (nom|acc)  
Tb(S):2:13 Tb(S)_2:13_1 Tb(S)_2:13_2 Tb(S)_2:13_3 Tb(S)_2:13_4 Tb(S)_2:13_5 Tb(S)_2:13_6 Tb(S)_2:13_7 Tb(S)_2:13_8 Tb(S)_2:13_9 Tb(S)_2:13_10 Tb(S)_2:13_11 Tb(S)_2:13_12 Tb(S)_2:13_13 Tb(S)_2:13_14 Tb(S)_2:13_15 Tb(S)_2:13_16 Tb(S)_2:13_17 Tb(S)_2:13_18 Tb(S)_2:13_19 Tb(S)_2:13_20 Tb(S)_2:13_21 Tb(S)_2:13_22 Tb(S)_2:13_23 Tb(S)_2:13_24 Tb(S)_2:13_25 Tb(S)_2:13_26 Tb(S)_2:13_27 Tb(S)_2:13_28 Tb(S)_2:13_29 Tb(S)_2:13_30 Tb(S)_2:13_31 Tb(S)_2:13_32 Tb(S)_2:13_33 Tb(S)_2:13_34
Tb(S):2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):2:14 καὶ λέγει μοι αὐτή Δόσει δέδοταί μοι ἐπὶ τῷ μισθῷ. καὶ οὐκ ἐπίστευον αὐτῇ καὶ ἔλεγον ἀποδοῦναι τοῖς κυρίοις καὶ προσηρυθρίων χάριν τούτου πρὸς αὐτήν· εἶτα ἀποκριθεῖσα λέγει μοι καὶ ποῦ εἰσιν αἱ ἐλεημοσύναι σου; ποῦ εἰσιν αἱ δικαιοσύναι σου; ἰδὲ ταῦτα μετὰ σοῦ γνωστά ἐστιν. –
Tb(S):2:14 But she replied upon me, It was given for a gift more than the wages. Howbeit I did not believe her, but bade her render it to the owners: and I was abashed at her. But she replied upon me, Where are thine alms and thy righteous deeds? behold, thou and all thy works are known. (Tobit 2:14 Brenton)
Tb(S):2:14 A ona mi rzekła: «Jest to podarunek dodany mi do zarobku». Ja nie wierzyłem jej i powiedziałem, żeby oddała go właścicielom, i wstydziłem się z tego powodu za nią. A ona odpowiedziała: «Gdzie są teraz twoje ofiary, gdzie są twoje dobre uczynki? Teraz jest już wszystko o tobie wiadome». (Tb 2:14 BT_4)
Tb(S):2:14 καὶ λέγει μοι αὐτή Δόσει δέδοταί μοι ἐπὶ τῷ μισθῷ. καὶ οὐκ ἐπίστευον αὐτῇ καὶ ἔλεγον ἀποδοῦναι τοῖς κυρίοις καὶ προσηρυθρίων χάριν τούτου πρὸς αὐτήν· εἶτα ἀποκριθεῖσα λέγει μοι Καὶ ποῦ εἰσιν αἱ ἐλεημοσύναι σου; ποῦ εἰσιν αἱ δικαιοσύναι σου; ἰδὲ ταῦτα μετὰ σοῦ γνωστά ἐστιν.
Tb(S):2:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα οὗτος αὕτη τοῦτο πρός αὐτός αὐτή αὐτό εἶτα/εἶτεν ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ποῦ[1] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποῦ[1]   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γνώστης, -ου, ὁ; γνωστός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Tb(S):2:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja On/ona/to/to samo Dawanie By dawać Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Wtedy By odpowiadać By mówić/opowiadaj Ja I też, nawet, mianowicie Gdzie By iść; by być Jałmużny/miłosierność Ty; twój/twój(sg) Gdzie By iść; by być Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Znającego biegły, zaznajamiany; znany By być  
Tb(S):2:14 kai\ le/gei moi au)tE/ *do/sei de/dotai/ moi e)pi\ tO=| misTO=|. kai\ ou)k e)pi/steuon au)tE=| kai\ e)/legon a)podou=nai toi=s kuri/ois kai\ prosEruTri/On CHa/rin tou/tou pro\s au)tE/n· ei)=ta a)pokriTei=sa le/gei moi *kai\ pou= ei)sin ai( e)leEmosu/nai sou; pou= ei)sin ai( dikaiosu/nai sou; i)de\ tau=ta meta\ sou= gnOsta/ e)stin.
Tb(S):2:14 kai legei moi autE dosei dedotai moi epi tO misTO. kai uk episteuon autE kai elegon apodunai tois kyriois kai prosEryTriOn CHarin tutu pros autEn· eita apokriTeisa legei moi kai pu eisin hai eleEmosynai su; pu eisin hai dikaiosynai su; ide tauta meta su gnOsta estin.
Tb(S):2:14 C V1_PAI3S RP_DS RD_NSF N3I_DSF VM_XMI3S RP_DS P RA_DSM N2_DSM C D V1I_IAI1S RD_DSF C V1I_IAI1S VO_AAN RA_DPM N2_DPM C V3I_IAI1S N3_ASF RD_GSM P RD_ASF D VC_APPNSF V1_PAI3S RP_DS D D V9_PAI3P RA_NPF N1_NPF RP_GS D V9_PAI3P RA_NPF N1_NPF RP_GS VB_AAD2S RD_APN P RP_GS A1_APN V9_PAI3S
Tb(S):2:14 and also, even, namely to say/tell I he/she/it/same giving to give I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to give back restore, assign, impute, convey, refer the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same then to answer to say/tell I and also, even, namely where to go; to be the alms/mercifulness you; your/yours(sg) where to go; to be the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) knower expert, acquainted; known to be  
Tb(S):2:14 and he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) me (dat) she/it/same (nom) giving (dat) he/she/it-has-been-GIVE-ed me (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) just recompense (dat) and not I-was-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH, they-were-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH her/it/same (dat) and I-was-SAY/TELL-ing, they-were-SAY/TELL-ing to-GIVE BACK the (dat) lords (dat); a lord ([Adj] dat) and   for; grace (acc) this (gen) toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) then upon being-ANSWER-ed (nom|voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) me (dat) and where he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) alms/mercifulnesses (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) where he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) righteousnesss (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-SEE-you(sg)! these (nom|acc) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) knower (voc); known ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-is  
Tb(S):2:14 Tb(S)_2:14_1 Tb(S)_2:14_2 Tb(S)_2:14_3 Tb(S)_2:14_4 Tb(S)_2:14_5 Tb(S)_2:14_6 Tb(S)_2:14_7 Tb(S)_2:14_8 Tb(S)_2:14_9 Tb(S)_2:14_10 Tb(S)_2:14_11 Tb(S)_2:14_12 Tb(S)_2:14_13 Tb(S)_2:14_14 Tb(S)_2:14_15 Tb(S)_2:14_16 Tb(S)_2:14_17 Tb(S)_2:14_18 Tb(S)_2:14_19 Tb(S)_2:14_20 Tb(S)_2:14_21 Tb(S)_2:14_22 Tb(S)_2:14_23 Tb(S)_2:14_24 Tb(S)_2:14_25 Tb(S)_2:14_26 Tb(S)_2:14_27 Tb(S)_2:14_28 Tb(S)_2:14_29 Tb(S)_2:14_30 Tb(S)_2:14_31 Tb(S)_2:14_32 Tb(S)_2:14_33 Tb(S)_2:14_34 Tb(S)_2:14_35 Tb(S)_2:14_36 Tb(S)_2:14_37 Tb(S)_2:14_38 Tb(S)_2:14_39 Tb(S)_2:14_40 Tb(S)_2:14_41 Tb(S)_2:14_42 Tb(S)_2:14_43 Tb(S)_2:14_44 Tb(S)_2:14_45 Tb(S)_2:14_46 Tb(S)_2:14_47
Tb(S):2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x