Tb(S):10:1 Ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἐλογίζετο Τωβιθ τὰς ἡμέρας ἐν πόσαις πορεύσεται καὶ ἐν πόσαις ἐπιστρέψει· καὶ ὅτε συνετελέσθησαν αἱ ἡμέραι καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ οὐ παρῆν,
Tb(S):10:1 Now Tobit his father counted every day: and when the days of the journey were expired, and they came not, (Tobit 10:1 Brenton)
Tb(S):10:1 Tymczasem Tobiasz z dnia na dzień liczył, w ile dni zajdzie syn tam i w ile powróci. A kiedy dni te przeminęły, a syn jego nie wracał, (Tb 10:1 BT_4)
Tb(S):10:1 Ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἐλογίζετο Τωβιθ τὰς ἡμέρας ἐν πόσαις πορεύσεται καὶ ἐν πόσαις ἐπιστρέψει· καὶ ὅτε συνετελέσθησαν αἱ ἡμέραι καὶ υἱὸς αὐτοῦ οὐ παρῆν,
Tb(S):10:1 ἕκαστος -η -ον δέ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)   ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν πόσος -η -ον πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐν πόσος -η -ον ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ὅτε συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Tb(S):10:1 Każdy zaś Dzień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzień Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ilu By iść I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ilu By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie Kiedy By uzupełniać Dzień I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli
Tb(S):10:1 *e(ka/stEn de\ E(me/ran e)X E(me/ras e)logi/DZeto *tObiT ta\s E(me/ras e)n po/sais poreu/setai kai\ e)n po/sais e)pistre/PSei· kai\ o(/te sunetele/sTEsan ai( E(me/rai kai\ o( ui(o\s au)tou= ou) parE=n,
Tb(S):10:1 ekastEn de hEmeran eX hEmeras elogiDZeto tObiT tas hEmeras en posais poreusetai kai en posais epistrePSei· kai hote synetelesTEsan hai hEmerai kai ho hyios autu u parEn,
Tb(S):10:1 A1_ASF x N1A_ASF P N1A_GSF V1I_IMI3S N_NSM RA_APF N1A_APF P A1_DPF VF_FMI3S C P A1_DPF VF_FAI3S C D VSI_API3P RA_NPF N1A_NPF C RA_NSM N2_NSM RD_GSM D V9_IAI3S
Tb(S):10:1 each δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] day out of (+gen) ἐξ before vowels day to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks ć the day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among how much to go and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among how much to turn around and also, even, namely when to complete the day and also, even, namely the son he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be present/here to be present, to have come
Tb(S):10:1 each (of two) (acc) Yet day (acc) out of (+gen) day (gen), days (acc) he/she/it-was-being-LOGICALLY SPEAK-ed   the (acc) day (gen), days (acc) in/among/by (+dat) how many (dat) he/she/it-will-be-GO-ed and in/among/by (+dat) how many (dat) he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) and when they-were-COMPLETE-ed the (nom) days (nom|voc) and the (nom) son (nom) him/it/same (gen) not he/she/it-was-BE-ing-PRESENT/HERE
Tb(S):10:1 Tb(S)_10:1_1 Tb(S)_10:1_2 Tb(S)_10:1_3 Tb(S)_10:1_4 Tb(S)_10:1_5 Tb(S)_10:1_6 Tb(S)_10:1_7 Tb(S)_10:1_8 Tb(S)_10:1_9 Tb(S)_10:1_10 Tb(S)_10:1_11 Tb(S)_10:1_12 Tb(S)_10:1_13 Tb(S)_10:1_14 Tb(S)_10:1_15 Tb(S)_10:1_16 Tb(S)_10:1_17 Tb(S)_10:1_18 Tb(S)_10:1_19 Tb(S)_10:1_20 Tb(S)_10:1_21 Tb(S)_10:1_22 Tb(S)_10:1_23 Tb(S)_10:1_24 Tb(S)_10:1_25 Tb(S)_10:1_26 Tb(S)_10:1_27
Tb(S):10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):10:2 εἶπεν Μήποτε κατεσχέθη ἐκεῖ; ἢ μήποτε ἀπέθανεν ὁ Γαβαηλ καὶ οὐδεὶς αὐτῷ δίδωσιν τὸ ἀργύριον;
Tb(S):10:2 Then Tobit said, Are they detained? or is Gabael dead, and there is no man to give him the money? (Tobit 10:2 Brenton)
Tb(S):10:2 myślał sobie: może zatrzymano go tam? Albo może Gabael umarł i nie ma nikogo, kto by mu oddał pieniądze? (Tb 10:2 BT_4)
Tb(S):10:2 εἶπεν Μήποτε κατεσχέθη ἐκεῖ; μήποτε ἀπέθανεν Γαβαηλ καὶ οὐδεὶς αὐτῷ δίδωσιν τὸ ἀργύριον;
Tb(S):10:2 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μήποτε (μή ποτέ) κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ἐκεῖ ἤ[1] μήποτε (μή ποτέ) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)
Tb(S):10:2 By mówić/opowiadaj Nigdy By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Tam Albo Nigdy By umierać I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) On/ona/to/to samo By dawać Kawałek srebra
Tb(S):10:2 ei)=pen *mE/pote katesCHe/TE e)kei=; E)\ mE/pote a)pe/Tanen o( *gabaEl kai\ ou)dei\s au)tO=| di/dOsin to\ a)rgu/rion;
Tb(S):10:2 eipen mEpote katesCHeTE ekei; E mEpote apeTanen ho gabaEl kai udeis autO didOsin to argyrion;
Tb(S):10:2 VBI_AAI3S x VCI_API3S D C x VBI_AAI3S RA_NSM N_NSM C A3_NSM RD_DSM V8_PAI3S RA_ASN N2N_ASN
Tb(S):10:2 to say/tell never to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of there or never to die the ć and also, even, namely not one (nothing, no one) he/she/it/same to give the piece of silver
Tb(S):10:2 he/she/it-SAY/TELL-ed never he/she/it-was-HOLD FAST-ed there or never he/she/it-DIE-ed the (nom)   and not one (nom) him/it/same (dat) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc)
Tb(S):10:2 Tb(S)_10:2_1 Tb(S)_10:2_2 Tb(S)_10:2_3 Tb(S)_10:2_4 Tb(S)_10:2_5 Tb(S)_10:2_6 Tb(S)_10:2_7 Tb(S)_10:2_8 Tb(S)_10:2_9 Tb(S)_10:2_10 Tb(S)_10:2_11 Tb(S)_10:2_12 Tb(S)_10:2_13 Tb(S)_10:2_14 Tb(S)_10:2_15
Tb(S):10:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):10:3 καὶ ἤρξατο λυπεῖσθαι.
Tb(S):10:3 Therefore he was very sorry. (Tobit 10:3 Brenton)
Tb(S):10:3 I zaczął się martwić. (Tb 10:3 BT_4)
Tb(S):10:3 καὶ ἤρξατο λυπεῖσθαι.
Tb(S):10:3 καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-)
Tb(S):10:3 I też, nawet, mianowicie By zaczynać się By smucić się
Tb(S):10:3 kai\ E)/rXato lupei=sTai.
Tb(S):10:3 kai ErXato lypeisTai.
Tb(S):10:3 C VAI_AMI3S V2_PMN
Tb(S):10:3 and also, even, namely to begin to sorrow
Tb(S):10:3 and he/she/it-was-BEGIN-ed to-be-being-SORROW-ed
Tb(S):10:3 Tb(S)_10:3_1 Tb(S)_10:3_2 Tb(S)_10:3_3
Tb(S):10:3 x x x
Tb(S):10:4 καὶ Αννα ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγει Ἀπώλετο τὸ παιδίον μου καὶ οὐκέτι ὑπάρχει ἐν τοῖς ζῶσιν· καὶ ἤρξατο κλαίειν καὶ θρηνεῖν περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ εἶπεν
Tb(S):10:4 Then his wife said unto him, My son is dead, seeing he stayeth long; and she began to wail him, and said, (Tobit 10:4 Brenton)
Tb(S):10:4 A żona jego Anna rzekła: «Dziecko moje zginęło i już go nie ma między żywymi». I zaczęła płakać i lamentować nad synem swoim, i mówiła: (Tb 10:4 BT_4)
Tb(S):10:4 καὶ Αννα γυνὴ αὐτοῦ λέγει Ἀπώλετο τὸ παιδίον μου καὶ οὐκέτι ὑπάρχει ἐν τοῖς ζῶσιν· καὶ ἤρξατο κλαίειν καὶ θρηνεῖν περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ εἶπεν
Tb(S):10:4 καί Ἅννας v.l. Ἄ-, -α, ὁ; Ἅννα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-) περί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Tb(S):10:4 I też, nawet, mianowicie Hannas/Anna; Hannah/Anna Kobiety/żona On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Dziecko Ja I też, nawet, mianowicie Już nie By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By zaczynać się By płakać I też, nawet, mianowicie By lamentować Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
Tb(S):10:4 kai\ *anna E( gunE\ au)tou= le/gei *)apO/leto to\ paidi/on mou kai\ ou)ke/ti u(pa/rCHei e)n toi=s DZO=sin· kai\ E)/rXato klai/ein kai\ TrEnei=n peri\ tou= ui(ou= au)tE=s kai\ ei)=pen
Tb(S):10:4 kai anna hE gynE autu legei apOleto to paidion mu kai uketi hyparCHei en tois DZOsin· kai ErXato klaiein kai TrEnein peri tu hyiu autEs kai eipen
Tb(S):10:4 C N1A_NSF RA_NSF N3K_NSF RD_GSM V1_PAI3S VBI_AMI3S RA_NSN N2N_NSN RP_GS C D V1_PAI3S P RA_DPM V3_PAI3P C VAI_AMI3S V1_PAN C V2_PAN P RA_GSM N2_GSM RD_GSF C VBI_AAI3S
Tb(S):10:4 and also, even, namely Hannas/Annas; Hannah/Anna the woman/wife he/she/it/same to say/tell to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the child I and also, even, namely no longer to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to begin to weep and also, even, namely to lament about (+acc,+gen) the son he/she/it/same and also, even, namely to say/tell
Tb(S):10:4 and Hannas/Annas (gen, voc); Hannah/Anna (nom|voc) the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed the (nom|acc) child (nom|acc|voc) me (gen) and no longer he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) in/among/by (+dat) the (dat) they-are-EXISTS-ing, they-should-be-EXISTS-ing, while EXISTS-ing (dat) and he/she/it-was-BEGIN-ed to-be-WEEP-ing and to-be-LAMENT-ing about (+acc,+gen) the (gen) son (gen) her/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed
Tb(S):10:4 Tb(S)_10:4_1 Tb(S)_10:4_2 Tb(S)_10:4_3 Tb(S)_10:4_4 Tb(S)_10:4_5 Tb(S)_10:4_6 Tb(S)_10:4_7 Tb(S)_10:4_8 Tb(S)_10:4_9 Tb(S)_10:4_10 Tb(S)_10:4_11 Tb(S)_10:4_12 Tb(S)_10:4_13 Tb(S)_10:4_14 Tb(S)_10:4_15 Tb(S)_10:4_16 Tb(S)_10:4_17 Tb(S)_10:4_18 Tb(S)_10:4_19 Tb(S)_10:4_20 Tb(S)_10:4_21 Tb(S)_10:4_22 Tb(S)_10:4_23 Tb(S)_10:4_24 Tb(S)_10:4_25 Tb(S)_10:4_26 Tb(S)_10:4_27
Tb(S):10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):10:5 Οὐαί μοι, τέκνον, ὅτι ἀφῆκά σε πορευθῆναι, τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου.
Tb(S):10:5 Now I care for nothing, my son, since I have let thee go, the light of mine eyes. (Tobit 10:5 Brenton)
Tb(S):10:5 «Biada mi, dziecko moje, że ja ci pozwoliłam iść, światło moich oczu». (Tb 10:5 BT_4)
Tb(S):10:5 Οὐαί μοι, τέκνον, ὅτι ἀφῆκά σε πορευθῆναι, τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου.
Tb(S):10:5 οὐαί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὅτι ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(S):10:5 Nieszczęście Ja Dziecko Ponieważ/tamto By pozwalać iść z Ty; twój/twój(sg) By iść Lekki {Jasny} Oko Ja
Tb(S):10:5 *ou)ai/ moi, te/knon, o(/ti a)fE=ka/ se poreuTE=nai, to\ fO=s tO=n o)fTalmO=n mou.
Tb(S):10:5 uai moi, teknon, hoti afEka se poreuTEnai, to fOs tOn ofTalmOn mu.
Tb(S):10:5 I RP_DS N2N_VSN C VAI_AAI1S RP_AS VC_APN RA_ASN N3T_ASN RA_GPM N2_GPM RP_GS
Tb(S):10:5 woe I child because/that to let go of you; your/yours(sg) to go the light the eye I
Tb(S):10:5 woe me (dat) child (nom|acc|voc) because/that I-LET-ed-GO-OF you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-be-GO-ed the (nom|acc) light (nom|acc|voc) the (gen) eyes (gen) me (gen)
Tb(S):10:5 Tb(S)_10:5_1 Tb(S)_10:5_2 Tb(S)_10:5_3 Tb(S)_10:5_4 Tb(S)_10:5_5 Tb(S)_10:5_6 Tb(S)_10:5_7 Tb(S)_10:5_8 Tb(S)_10:5_9 Tb(S)_10:5_10 Tb(S)_10:5_11 Tb(S)_10:5_12
Tb(S):10:5 x x x x x x x x x x x x
Tb(S):10:6 καὶ Τωβιθ ἔλεγεν αὐτῇ Σίγα, μὴ λόγον ἔχε, ἀδελφή, ὑγιαίνει· καὶ μάλα περισπασμὸς αὐτοῖς ἐγένετο ἐκεῖ, καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ πορευθεὶς μετ’ αὐτοῦ πιστός ἐστιν καὶ εἷς τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν· μὴ λυποῦ περὶ αὐτοῦ, ἀδελφή, ἤδη παρέσται.
Tb(S):10:6 To whom Tobit said, Hold thy peace, take no care, for he is safe. (Tobit 10:6 Brenton)
Tb(S):10:6 A Tobiasz jej odpowiedział: «Cicho, nie martw się, siostro, on jest zdrów. Oni tam mają wiele trudności, a i człowiek, który z nim wyruszył, jest godny zaufania i jest spośród braci naszych. Nie martw się o niego, siostro, on wkrótce wróci». (Tb 10:6 BT_4)
Tb(S):10:6 καὶ Τωβιθ ἔλεγεν αὐτῇ Σίγα, μὴ λόγον ἔχε, ἀδελφή, ὑγιαίνει· καὶ μάλα περισπασμὸς αὐτοῖς ἐγένετο ἐκεῖ, καὶ ἄνθρωπος πορευθεὶς μετ’ αὐτοῦ πιστός ἐστιν καὶ εἷς τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν· μὴ λυποῦ περὶ αὐτοῦ, ἀδελφή, ἤδη παρέσται.
Tb(S):10:6 καί   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) μή λόγος, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἀδελφή, -ῆς, ἡ ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) καί     αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκεῖ καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό πιστός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἤδη πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Tb(S):10:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Nie by musieć żaden dźwięk być cichy Nie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By mieć Siostra By być zdrowy I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Tam I też, nawet, mianowicie Ludzki By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Wierny trusthworthy By być I też, nawet, mianowicie Jeden Brat; siostra Ja Nie By smucić się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Siostra Już do teraz, do wtedy By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli
Tb(S):10:6 kai\ *tObiT e)/legen au)tE=| *si/ga, mE\ lo/gon e)/CHe, a)delfE/, u(giai/nei· kai\ ma/la perispasmo\s au)toi=s e)ge/neto e)kei=, kai\ o( a)/nTrOpos o( poreuTei\s met’ au)tou= pisto/s e)stin kai\ ei(=s tO=n a)delfO=n E(mO=n· mE\ lupou= peri\ au)tou=, a)delfE/, E)/dE pare/stai.
Tb(S):10:6 kai tObiT elegen autE siga, mE logon eCHe, adelfE, hygiainei· kai mala perispasmos autois egeneto ekei, kai ho anTrOpos ho poreuTeis met’ autu pistos estin kai heis tOn adelfOn hEmOn· mE lypu peri autu, adelfE, EdE parestai.
Tb(S):10:6 C N_NSM V1I_IAI3S RD_DSF V3_PAD2S D N2_ASM V1_PAD2S N1_VSF V1_PAI3S C D N2_NSM RD_DPM VBI_AMI3S D C RA_NSM N2_NSM RA_NSM VC_APPNSM P RD_GSM A1_NSM V9_PAI3S C A3_NSM RA_GPM N2_GPM RP_GP D V2_PMD2S P RD_GSM N1_VSF D VF_FMI3S
Tb(S):10:6 and also, even, namely ć to say/tell he/she/it/same to have no sound to be silent not word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to have sister to be healthy and also, even, namely ć ć he/she/it/same to become become, happen there and also, even, namely the human the to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same faithful trusthworthy to be and also, even, namely one the brother; sister I not to sorrow about (+acc,+gen) he/she/it/same sister already by now, by then to be present/here to be present, to have come
Tb(S):10:6 and   he/she/it-was-SAY/TELL-ing her/it/same (dat) be-you(sg)-TO HAVE NO SOUND-ing! not word (acc) be-you(sg)-HAVE-ing! sister (nom|voc) he/she/it-is-BE-ing-HEALTHY, you(sg)-are-being-BE-ed-HEALTHY (classical) and     them/same (dat) he/she/it-was-BECOME-ed there and the (nom) human (nom) the (nom) upon being-GO-ed (nom|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) faithful ([Adj] nom) he/she/it-is and one (nom) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) us (gen) not be-you(sg)-being-SORROW-ed! about (+acc,+gen) him/it/same (gen) sister (nom|voc) already he/she/it-will-be-BE-ed-PRESENT/HERE
Tb(S):10:6 Tb(S)_10:6_1 Tb(S)_10:6_2 Tb(S)_10:6_3 Tb(S)_10:6_4 Tb(S)_10:6_5 Tb(S)_10:6_6 Tb(S)_10:6_7 Tb(S)_10:6_8 Tb(S)_10:6_9 Tb(S)_10:6_10 Tb(S)_10:6_11 Tb(S)_10:6_12 Tb(S)_10:6_13 Tb(S)_10:6_14 Tb(S)_10:6_15 Tb(S)_10:6_16 Tb(S)_10:6_17 Tb(S)_10:6_18 Tb(S)_10:6_19 Tb(S)_10:6_20 Tb(S)_10:6_21 Tb(S)_10:6_22 Tb(S)_10:6_23 Tb(S)_10:6_24 Tb(S)_10:6_25 Tb(S)_10:6_26 Tb(S)_10:6_27 Tb(S)_10:6_28 Tb(S)_10:6_29 Tb(S)_10:6_30 Tb(S)_10:6_31 Tb(S)_10:6_32 Tb(S)_10:6_33 Tb(S)_10:6_34 Tb(S)_10:6_35 Tb(S)_10:6_36 Tb(S)_10:6_37
Tb(S):10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):10:7 καὶ εἶπεν αὐτῷ Σίγα ἀπ’ ἐμοῦ καὶ μή με πλάνα· ἀπώλετο τὸ παιδίον μου. καὶ ἐκπηδήσασα περιεβλέπετο τὴν ὁδόν, ᾗ ᾤχετο ὁ υἱὸς αὐτῆς, καθ’ ἡμέραν καὶ οὐκ ἐπείθετο οὐδενί, καὶ ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, εἰσπορευομένη ἐθρήνει καὶ ἔκλαιεν τὴν νύκτα ὅλην καὶ οὐκ εἶχεν ὕπνον.
Tb(S):10:7 But she said, Hold thy peace, and deceive me not; my son is dead. And she went out every day into the way which they went, and did eat no meat on the daytime, and ceased not whole nights to bewail her son Tobias, until the fourteen days of the wedding were expired, which Raguel had sworn that he should spend there. Then Tobias said to Raguel, (Tobit 10:7 Brenton)
Tb(S):10:7 Ale ona mu odpowiedziała: «Zostaw mnie i nie zwódź mnie, dziecko moje zginęło». I wychodziła codziennie, i wypatrywała drogę, którą jej syn poszedł, i nie dała się nikomu przekonać. A kiedy zaszło słońce, wracała, lamentowała i płakała przez całą noc, i nie mogła spać. (Tb 10:7 BT_4)
Tb(S):10:7 καὶ εἶπεν αὐτῷ Σίγα ἀπ’ ἐμοῦ καὶ μή με πλάνα· ἀπώλετο τὸ παιδίον μου. καὶ ἐκπηδήσασα περιεβλέπετο τὴν ὁδόν, ᾤχετο υἱὸς αὐτῆς, καθ’ ἡμέραν καὶ οὐκ ἐπείθετο οὐδενί, καὶ ὅτε ἔδυ ἥλιος, εἰσπορευομένη ἐθρήνει καὶ ἔκλαιεν τὴν νύκτα ὅλην καὶ οὐκ εἶχεν ὕπνον.
Tb(S):10:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλάνος -ον; πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐκ·πηδάω (εκ+πηδ(α)-, εκ+πηδη·σ-, εκ+πηδη·σ-, εκ+πεπηδη·κ-, -, -) περι·βλέπω (περι+βλεπ-, περι+βλεψ-, περι+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἡμέρα, -ας -ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν καί ὅτε δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-) καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ὅλος -η -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὕπνος, -ου, ὁ
Tb(S):10:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Nie by musieć żaden dźwięk być cichy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Nie Ja Oszukańczy; by wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Dziecko Ja I też, nawet, mianowicie By gnać Do ??? Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który Syn On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Nie jeden (nic, nikt) I też, nawet, mianowicie Kiedy By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By wchodzić By lamentować I też, nawet, mianowicie By płakać Noc Cały I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć Śpij
Tb(S):10:7 kai\ ei)=pen au)tO=| *si/ga a)p’ e)mou= kai\ mE/ me pla/na· a)pO/leto to\ paidi/on mou. kai\ e)kpEdE/sasa perieble/peto tE\n o(do/n, E(=| O)/|CHeto o( ui(o\s au)tE=s, kaT’ E(me/ran kai\ ou)k e)pei/Teto ou)deni/, kai\ o(/te e)/du o( E(/lios, ei)sporeuome/nE e)TrE/nei kai\ e)/klaien tE\n nu/kta o(/lEn kai\ ou)k ei)=CHen u(/pnon.
Tb(S):10:7 kai eipen autO siga ap’ emu kai mE me plana· apOleto to paidion mu. kai ekpEdEsasa perieblepeto tEn hodon, hE OCHeto ho hyios autEs, kaT’ hEmeran kai uk epeiTeto udeni, kai hote edy ho hElios, eisporeuomenE eTrEnei kai eklaien tEn nykta holEn kai uk eiCHen hypnon.
Tb(S):10:7 C VBI_AAI3S RD_DSM V3_PAD2S P RP_GS C D RP_AS V3_PAD2S VBI_AMI3S RA_NSN N2N_NSN RP_GS C VA_AAPNSF V1I_IMI3S RA_ASF N2_ASF RR_DSF V1I_IMI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSF P N1A_ASF C D V1I_IMI3S A3_DSM C D VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM V1_PMPNSF V2I_IAI3S C V1I_IAI3S RA_ASF N3_ASF A1_ASF C D V1I_IAI3S N2_ASM
Tb(S):10:7 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to have no sound to be silent from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely not I deceitful; to wander/cause to stray [see planet] to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the child I and also, even, namely to rush to ??? the way/road who/whom/which ć the son he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing day and also, even, namely οὐχ before rough breathing to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence not one (nothing, no one) and also, even, namely when to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to enter to lament and also, even, namely to weep the night whole and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have sleep
Tb(S):10:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) be-you(sg)-TO HAVE NO SOUND-ing! away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) and not me (acc) deceitful ([Adj] nom|acc|voc); be-you(sg)-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY! he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed the (nom|acc) child (nom|acc|voc) me (gen) and upon RUSH-ing (nom|voc) he/she/it-was-being-???-ed the (acc) way/road (acc) who/whom/which (dat)   the (nom) son (nom) her/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) day (acc) and not he/she/it-was-being-PERSUADE/CONVINCE-ed not one (dat) and when he/she/it-SET-ed the (nom) sun (nom) while being-ENTER-ed (nom|voc) he/she/it-was-LAMENT-ing and he/she/it-was-WEEP-ing the (acc) night (acc) whole (acc) and not he/she/it-was-HAVE-ing sleep (acc)
Tb(S):10:7 Tb(S)_10:7_1 Tb(S)_10:7_2 Tb(S)_10:7_3 Tb(S)_10:7_4 Tb(S)_10:7_5 Tb(S)_10:7_6 Tb(S)_10:7_7 Tb(S)_10:7_8 Tb(S)_10:7_9 Tb(S)_10:7_10 Tb(S)_10:7_11 Tb(S)_10:7_12 Tb(S)_10:7_13 Tb(S)_10:7_14 Tb(S)_10:7_15 Tb(S)_10:7_16 Tb(S)_10:7_17 Tb(S)_10:7_18 Tb(S)_10:7_19 Tb(S)_10:7_20 Tb(S)_10:7_21 Tb(S)_10:7_22 Tb(S)_10:7_23 Tb(S)_10:7_24 Tb(S)_10:7_25 Tb(S)_10:7_26 Tb(S)_10:7_27 Tb(S)_10:7_28 Tb(S)_10:7_29 Tb(S)_10:7_30 Tb(S)_10:7_31 Tb(S)_10:7_32 Tb(S)_10:7_33 Tb(S)_10:7_34 Tb(S)_10:7_35 Tb(S)_10:7_36 Tb(S)_10:7_37 Tb(S)_10:7_38 Tb(S)_10:7_39 Tb(S)_10:7_40 Tb(S)_10:7_41 Tb(S)_10:7_42 Tb(S)_10:7_43 Tb(S)_10:7_44 Tb(S)_10:7_45 Tb(S)_10:7_46
Tb(S):10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):10:8 καὶ ὅτε συνετελέσθησαν αἱ δέκα τέσσαρες ἡμέραι τοῦ γάμου, ἃς ὤμοσεν Ραγουηλ ποιῆσαι τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ, εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν Τωβιας καὶ εἶπεν Ἐξαπόστειλόν με, γινώσκω γὰρ ἐγὼ ὅτι ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηρ μου οὐ πιστεύουσιν ὅτι ὄψονταί με ἔτι· καὶ νῦν ἀξιῶ σε, πάτερ, ὅπως ἐξαποστείλῃς με καὶ πορευθῶ πρὸς τὸν πατέρα μου· ἤδη ὑπέδειξά σοι ὡς ἀφῆκα αὐτόν.
Tb(S):10:8 Let me go, for my father and my mother look no more to see me. (Tobit 10:8 Brenton)
Tb(S):10:8 A kiedy minęło czternaście dni uroczystości weselnych, które Raguel przysiągł wyprawić swej córce, przyszedł do niego Tobiasz i oświadczył mu: «Wypuść mnie, bo wiem, że ojciec mój i matka moja stracą wiarę, że mnie jeszcze zobaczą. A więc teraz proszę cię, ojcze, abyś mi pozwolił odejść, a ja pójdę do mego ojca. Ja ci już powiedziałem, w jakim stanie go zostawiłem». (Tb 10:8 BT_4)
Tb(S):10:8 Καὶ ὅτε συνετελέσθησαν αἱ δέκα τέσσαρες ἡμέραι τοῦ γάμου, ἃς ὤμοσεν Ραγουηλ ποιῆσαι τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ, εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν Τωβιας καὶ εἶπεν Ἐξαπόστειλόν με, γινώσκω γὰρ ἐγὼ ὅτι πατήρ μου καὶ μήτηρ μου οὐ πιστεύουσιν ὅτι ὄψονταί με ἔτι· καὶ νῦν ἀξιῶ σε, πάτερ, ὅπως ἐξαποστείλῃς με καὶ πορευθῶ πρὸς τὸν πατέρα μου· ἤδη ὑπέδειξά σοι ὡς ἀφῆκα αὐτόν.
Tb(S):10:8 καί ὅτε συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό δέκα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό γάμος, -ου, ὁ; γαμέω (γαμ(ε)-, -, γαμη·σ-/γημ·[σ]-, γεγαμη·κ-, -, γαμη·θ-) ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -)   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτι καί νῦν ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὅπως ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἤδη ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὡς ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):10:8 I też, nawet, mianowicie Kiedy By uzupełniać Dziesięć Cztery Dzień Poślubiające celebrowanie; by brać ślub Kto/, który/, który By przysięgać By czynić/rób Córka On/ona/to/to samo By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Do ??? Ja By wiedzieć to jest rozpoznaj. Dla odtąd, jak Ja Ponieważ/tamto Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie Matka Ja ??? Przed przydechem mocnym By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie Teraz By uważać godny Ty; twój/twój(sg) Ojciec Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Do ??? Ja I też, nawet, mianowicie By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec Ja Już do teraz, do wtedy By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Jak/jak By pozwalać iść z On/ona/to/to samo
Tb(S):10:8 *kai\ o(/te sunetele/sTEsan ai( de/ka te/ssares E(me/rai tou= ga/mou, a(/s O)/mosen *ragouEl poiE=sai tE=| Tugatri\ au)tou=, ei)sE=lTen pro\s au)to\n *tObias kai\ ei)=pen *)eXapo/steilo/n me, ginO/skO ga\r e)gO\ o(/ti o( patE/r mou kai\ E( mE/tEr mou ou) pisteu/ousin o(/ti o)/PSontai/ me e)/ti· kai\ nu=n a)XiO= se, pa/ter, o(/pOs e)Xapostei/lE|s me kai\ poreuTO= pro\s to\n pate/ra mou· E)/dE u(pe/deiXa/ soi O(s a)fE=ka au)to/n.
Tb(S):10:8 kai hote synetelesTEsan hai deka tessares hEmerai tu gamu, has Omosen raguEl poiEsai tE Tygatri autu, eisElTen pros auton tObias kai eipen eXaposteilon me, ginOskO gar egO hoti ho patEr mu kai hE mEtEr mu u pisteuusin hoti oPSontai me eti· kai nyn aXiO se, pater, hopOs eXaposteilEs me kai poreuTO pros ton patera mu· EdE hypedeiXa soi hOs afEka auton.
Tb(S):10:8 C D VSI_API3P RA_NPF M A3_NPF N1A_NPF RA_GSM N2_GSM RR_APF VAI_AAI3S N_NSM VA_AAN RA_DSF N3_DSF RD_GSM VBI_AAI3S P RD_ASM N1T_NSM C VBI_AAI3S VA_AAD2S RP_AS V1_PAI1S x RP_NS C RA_NSM N3_NSM RP_GS C RA_NSF N3_NSF RP_GS D V1_PAI3P C VF_FMI3P RP_AS D C D V4_PAI1S RP_AS N3_VSM C VA_AAS2S RP_AS C VC_APS1S P RA_ASM N3_ASM RP_GS D VAI_AAI1S RP_DS C VAI_AAI1S RD_ASM
Tb(S):10:8 and also, even, namely when to complete the ten four day the wedding celebration; to marry who/whom/which to swear ć to do/make the daughter he/she/it/same to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć and also, even, namely to say/tell to ??? I to know i.e. recognize. for since, as I because/that the father I and also, even, namely the mother I οὐχ before rough breathing to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I yet/still and also, even, namely now to deem worthy you; your/yours(sg) father so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to ??? I and also, even, namely to go toward (+acc,+gen,+dat) the father I already by now, by then to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove you; your/yours(sg); to rub worn, rub as/like to let go of he/she/it/same
Tb(S):10:8 and when they-were-COMPLETE-ed the (nom) ten four (nom) days (nom|voc) the (gen) wedding celebration (gen); be-you(sg)-being-MARRY-ed! who/whom/which (acc) he/she/it-SWEAR-ed   to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (dat) daughter (dat) him/it/same (gen) he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   and he/she/it-SAY/TELL-ed do-???-you(sg)! me (acc) I-am-KNOW-ing, I-should-be-KNOW-ing for I (nom) because/that the (nom) father (nom) me (gen) and the (nom) mother (nom) me (gen) not they-are-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH, while BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH (dat) because/that they-will-be-SEE-ed me (acc) yet/still and now I-am-DEEM-ing-WORTHY, I-should-be-DEEM-ing-WORTHY you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) father (voc) this is how you(sg)-should-??? me (acc) and I-should-be-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) father (acc) me (gen) already I-MAKE KNOWN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) as/like I-LET-ed-GO-OF him/it/same (acc)
Tb(S):10:8 Tb(S)_10:8_1 Tb(S)_10:8_2 Tb(S)_10:8_3 Tb(S)_10:8_4 Tb(S)_10:8_5 Tb(S)_10:8_6 Tb(S)_10:8_7 Tb(S)_10:8_8 Tb(S)_10:8_9 Tb(S)_10:8_10 Tb(S)_10:8_11 Tb(S)_10:8_12 Tb(S)_10:8_13 Tb(S)_10:8_14 Tb(S)_10:8_15 Tb(S)_10:8_16 Tb(S)_10:8_17 Tb(S)_10:8_18 Tb(S)_10:8_19 Tb(S)_10:8_20 Tb(S)_10:8_21 Tb(S)_10:8_22 Tb(S)_10:8_23 Tb(S)_10:8_24 Tb(S)_10:8_25 Tb(S)_10:8_26 Tb(S)_10:8_27 Tb(S)_10:8_28 Tb(S)_10:8_29 Tb(S)_10:8_30 Tb(S)_10:8_31 Tb(S)_10:8_32 Tb(S)_10:8_33 Tb(S)_10:8_34 Tb(S)_10:8_35 Tb(S)_10:8_36 Tb(S)_10:8_37 Tb(S)_10:8_38 Tb(S)_10:8_39 Tb(S)_10:8_40 Tb(S)_10:8_41 Tb(S)_10:8_42 Tb(S)_10:8_43 Tb(S)_10:8_44 Tb(S)_10:8_45 Tb(S)_10:8_46 Tb(S)_10:8_47 Tb(S)_10:8_48 Tb(S)_10:8_49 Tb(S)_10:8_50 Tb(S)_10:8_51 Tb(S)_10:8_52 Tb(S)_10:8_53 Tb(S)_10:8_54 Tb(S)_10:8_55 Tb(S)_10:8_56 Tb(S)_10:8_57 Tb(S)_10:8_58 Tb(S)_10:8_59 Tb(S)_10:8_60 Tb(S)_10:8_61
Tb(S):10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):10:9 καὶ εἶπεν Ραγουηλ τῷ Τωβια Μεῖνον, παιδίον, μεῖνον μετ’ ἐμοῦ, καὶ ἐγὼ ἀποστέλλω ἀγγέλους πρὸς Τωβιν τὸν πατέρα σου καὶ ὑποδείξουσιν αὐτῷ περὶ σοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Μηδαμῶς, ἀξιῶ σε ὅπως ἐξαποστείλῃς με ἐντεῦθεν πρὸς τὸν πατέρα μου.
Tb(S):10:9 But his father in law said unto him, Tarry with me, and I will send to thy father, and they shall declare unto him how things go with thee. (Tobit 10:9 Brenton)
Tb(S):10:9 A Raguel odpowiedział Tobiaszowi: «Pozostań, dziecko, pozostań jeszcze ze mną! Ja wyślę posłańców do twego ojca Tobiasza, a oni mu opowiedzą o tobie». A Tobiasz mu odpowiedział: «O nie! Pozwól mi, abym odszedł stąd do ojca mego». (Tb 10:9 BT_4)
Tb(S):10:9 καὶ εἶπεν Ραγουηλ τῷ Τωβια Μεῖνον, παιδίον, μεῖνον μετ’ ἐμοῦ, καὶ ἐγὼ ἀποστέλλω ἀγγέλους πρὸς Τωβιν τὸν πατέρα σου καὶ ὑποδείξουσιν αὐτῷ περὶ σοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Μηδαμῶς, ἀξιῶ σε ὅπως ἐξαποστείλῃς με ἐντεῦθεν πρὸς τὸν πατέρα μου.
Tb(S):10:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό   μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἄγγελος, -ου, ὁ πρός   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μηδαμῶς ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅπως ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐντεῦ·θεν πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(S):10:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By pozostawać (mieszkaj) Dziecko By pozostawać (mieszkaj) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Ja zamawiać Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Na pewno nie By uważać godny Ty; twój/twój(sg) Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Do ??? Ja Stąd Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec Ja
Tb(S):10:9 kai\ ei)=pen *ragouEl tO=| *tObia *mei=non, paidi/on, mei=non met’ e)mou=, kai\ e)gO\ a)poste/llO a)gge/lous pro\s *tObin to\n pate/ra sou kai\ u(podei/Xousin au)tO=| peri\ sou=. kai\ ei)=pen au)tO=| *mEdamO=s, a)XiO= se o(/pOs e)Xapostei/lE|s me e)nteu=Ten pro\s to\n pate/ra mou.
Tb(S):10:9 kai eipen raguEl tO tObia meinon, paidion, meinon met’ emu, kai egO apostellO angelus pros tObin ton patera su kai hypodeiXusin autO peri su. kai eipen autO mEdamOs, aXiO se hopOs eXaposteilEs me enteuTen pros ton patera mu.
Tb(S):10:9 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM VA_AAD2S N2N_VSN VA_AAD2S P RP_GS C RP_NS V1_PAI1S N2_APM P N_ASM RA_ASM N3_ASM RP_GS C VF_FAI3P RD_DSM P RP_GS C VBI_AAI3S RD_DSM D V4_PAI1S RP_AS C VA_AAS2S RP_AS D P RA_ASM N3_ASM RP_GS
Tb(S):10:9 and also, even, namely to say/tell ć the ć to remain (dwell) child to remain (dwell) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely I to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) ć the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove he/she/it/same about (+acc,+gen) you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell he/she/it/same certainly not to deem worthy you; your/yours(sg) so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to ??? I from here toward (+acc,+gen,+dat) the father I
Tb(S):10:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (dat)   do-REMAIN-you(sg)! child (nom|acc|voc) do-REMAIN-you(sg)! after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and I (nom) I-am-ORDER FORTH-ing, I-should-be-ORDER FORTH-ing messengers/angels (acc) toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-MAKE KNOWN, going-to-MAKE KNOWN (fut ptcp) (dat) him/it/same (dat) about (+acc,+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) certainly not I-am-DEEM-ing-WORTHY, I-should-be-DEEM-ing-WORTHY you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) this is how you(sg)-should-??? me (acc) from here toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) father (acc) me (gen)
Tb(S):10:9 Tb(S)_10:9_1 Tb(S)_10:9_2 Tb(S)_10:9_3 Tb(S)_10:9_4 Tb(S)_10:9_5 Tb(S)_10:9_6 Tb(S)_10:9_7 Tb(S)_10:9_8 Tb(S)_10:9_9 Tb(S)_10:9_10 Tb(S)_10:9_11 Tb(S)_10:9_12 Tb(S)_10:9_13 Tb(S)_10:9_14 Tb(S)_10:9_15 Tb(S)_10:9_16 Tb(S)_10:9_17 Tb(S)_10:9_18 Tb(S)_10:9_19 Tb(S)_10:9_20 Tb(S)_10:9_21 Tb(S)_10:9_22 Tb(S)_10:9_23 Tb(S)_10:9_24 Tb(S)_10:9_25 Tb(S)_10:9_26 Tb(S)_10:9_27 Tb(S)_10:9_28 Tb(S)_10:9_29 Tb(S)_10:9_30 Tb(S)_10:9_31 Tb(S)_10:9_32 Tb(S)_10:9_33 Tb(S)_10:9_34 Tb(S)_10:9_35 Tb(S)_10:9_36 Tb(S)_10:9_37 Tb(S)_10:9_38
Tb(S):10:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):10:10 καὶ ἀναστὰς Ραγουηλ παρέδωκεν Τωβια Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὸ ἥμισυ πάντων τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ, παῖδας καὶ παιδίσκας, βόας καὶ πρόβατα, ὄνους καὶ καμήλους, ἱματισμὸν καὶ ἀργύριον καὶ σκεύη·
Tb(S):10:10 But Tobias said, No; but let me go to my father. (Tobit 10:10 Brenton)
Tb(S):10:10 Wtedy Raguel wstał, dał Tobiaszowi jego żonę Sarę i połowę całego majątku, sługi i służące, woły i owce, osły i wielbłądy, szaty, pieniądze i sprzęty. (Tb 10:10 BT_4)
Tb(S):10:10 καὶ ἀναστὰς Ραγουηλ παρέδωκεν Τωβια Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὸ ἥμισυ πάντων τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ, παῖδας καὶ παιδίσκας, βόας καὶ πρόβατα, ὄνους καὶ καμήλους, ἱματισμὸν καὶ ἀργύριον καὶ σκεύη·
Tb(S):10:10 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-)   Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ καί παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὄνος, -ου, ὁ and ἡ καί κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ ἱματισμός, -οῦ, ὁ καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ
Tb(S):10:10 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Sarah Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pół Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo Dziecka/służący I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna Wół; krzyk {aukcja} I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Osła/osioł I też, nawet, mianowicie Wielbłąd Toaleta od łacińskiego tela 'tkany materiał,sieć {pajęczyna}'; strój, odzieże, ubierając, toaleta, ubierają, uzbroją statek I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie
Tb(S):10:10 kai\ a)nasta\s *ragouEl pare/dOken *tObia *sarran tE\n gunai=ka au)tou= kai\ to\ E(/misu pa/ntOn tO=n u(parCHo/ntOn au)tO=|, pai=das kai\ paidi/skas, bo/as kai\ pro/bata, o)/nous kai\ kamE/lous, i(matismo\n kai\ a)rgu/rion kai\ skeu/E·
Tb(S):10:10 kai anastas raguEl paredOken tObia sarran tEn gynaika autu kai to hEmisy pantOn tOn hyparCHontOn autO, paidas kai paidiskas, boas kai probata, onus kai kamElus, himatismon kai argyrion kai skeuE·
Tb(S):10:10 C VH_AAPNSM N_NSM VAI_AAI3S N_DSM N1A_ASF RA_ASF N3K_ASF RD_GSM C RA_ASN A3U_ASN A3_GPN RA_GPN V1_PAPGPN RD_DSM N3D_APM C N1_APF N3_APM C N2N_APN N2_APM C N2_APM N2_ASM C N2N_ASN C N3E_APN
Tb(S):10:10 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ć to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine ć Sarah the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the half every all, each, every, the whole of the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same child/servant and also, even, namely slave girl ox; outcry and also, even, namely sheep (sheepfold) ass/donkey and also, even, namely camel toilet from Latin tela 'woven material,web'; apparel, habiliments, clothing, toilette, attire, rig and also, even, namely piece of silver and also, even, namely vessel; vessel hardware, utensils, implement
Tb(S):10:10 and upon STand-ing-UP (nom|voc)   he/she/it-Hand OVER-ed   Sarah (acc) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) all (gen) the (gen) let-them-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF! (classical), while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (gen) him/it/same (dat) children/servants (acc) and slave girls (acc) oxen (acc); outcries (acc) and sheep (nom|acc|voc) asses/donkeys (acc) and camels (acc) toilet (acc) and piece of silver (nom|acc|voc) and vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc)
Tb(S):10:10 Tb(S)_10:10_1 Tb(S)_10:10_2 Tb(S)_10:10_3 Tb(S)_10:10_4 Tb(S)_10:10_5 Tb(S)_10:10_6 Tb(S)_10:10_7 Tb(S)_10:10_8 Tb(S)_10:10_9 Tb(S)_10:10_10 Tb(S)_10:10_11 Tb(S)_10:10_12 Tb(S)_10:10_13 Tb(S)_10:10_14 Tb(S)_10:10_15 Tb(S)_10:10_16 Tb(S)_10:10_17 Tb(S)_10:10_18 Tb(S)_10:10_19 Tb(S)_10:10_20 Tb(S)_10:10_21 Tb(S)_10:10_22 Tb(S)_10:10_23 Tb(S)_10:10_24 Tb(S)_10:10_25 Tb(S)_10:10_26 Tb(S)_10:10_27 Tb(S)_10:10_28 Tb(S)_10:10_29 Tb(S)_10:10_30
Tb(S):10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):10:11 καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ὑγιαίνοντας καὶ ἠσπάσατο αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὑγίαινε, παιδίον, ὑγιαίνων ὕπαγε· ὁ κύριος τοῦ οὐρανοῦ εὐοδώσαι ὑμᾶς καὶ Σαρραν τὴν γυναῖκά σου, καὶ ἴδοιμι ὑμῶν παιδία πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με.
Tb(S):10:11 Then Raguel arose, and gave him Sara his wife, and half his goods, servants, and cattle, and money: (Tobit 10:11 Brenton)
Tb(S):10:11 I tak odesłał ich w zdrowiu. I pożegnał go, i rzekł do niego: «Bądź zdrów, dziecko, i w zdrowiu podróżuj! A Pan niebios niech was wspomaga i żonę twoją Sarę! Obym widział wasze dzieci, zanim umrę!» (Tb 10:11 BT_4)
Tb(S):10:11 καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ὑγιαίνοντας καὶ ἠσπάσατο αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὑγίαινε, παιδίον, ὑγιαίνων ὕπαγε· κύριος τοῦ οὐρανοῦ εὐοδώσαι ὑμᾶς καὶ Σαρραν τὴν γυναῖκά σου, καὶ ἴδοιμι ὑμῶν παιδία πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με.
Tb(S):10:11 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) καί ἀσπάζομαι (ασπαζ-, ασπα·σ-, ασπα·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) ὑπ·άγω (υπ+αγ-, -, 2nd υπ+αγαγ-, -, -, υπ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) πρό ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(S):10:11 I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo By być zdrowy I też, nawet, mianowicie By witać (mile widziany, salutuj) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By być zdrowy Dziecko By być zdrowy By odchodzić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nieba/niebo By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Ty I też, nawet, mianowicie Sarah Kobiety/żona Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty Dziecko Przedtem (+informacja) By umierać Ja
Tb(S):10:11 kai\ e)Xape/steilen au)tou\s u(giai/nontas kai\ E)spa/sato au)to\n kai\ ei)=pen au)tO=| *(ugi/aine, paidi/on, u(giai/nOn u(/page· o( ku/rios tou= ou)ranou= eu)odO/sai u(ma=s kai\ *sarran tE\n gunai=ka/ sou, kai\ i)/doimi u(mO=n paidi/a pro\ tou= a)poTanei=n me.
Tb(S):10:11 kai eXapesteilen autus hygiainontas kai Espasato auton kai eipen autO ygiaine, paidion, hygiainOn hypage· ho kyrios tu uranu euodOsai hymas kai sarran tEn gynaika su, kai idoimi hymOn paidia pro tu apoTanein me.
Tb(S):10:11 C VAI_AAI3S RD_APM V1_PAPAPM C VAI_AMI3S RD_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM V1_PAD2S N2N_VSN V1_PAPNSM V1_PAD2S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM VA_AAO3S RP_AP C N1A_ASF RA_ASF N3K_ASF RP_GS C VB_AAO1S RP_GP N1A_APN P RA_GSN VB_AAN RP_AS
Tb(S):10:11 and also, even, namely to ??? he/she/it/same to be healthy and also, even, namely to greet (welcome, salute) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to be healthy child to be healthy to go away the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sky/heaven to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed you and also, even, namely Sarah the woman/wife you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you child before (+gen) the to die I
Tb(S):10:11 and he/she/it-???-ed them/same (acc) while BE-ing-HEALTHY (acc) and he/she/it-was-GREET-ed him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) be-you(sg)-BE-ing-HEALTHY!, he/she/it-was-BE-ing-HEALTHY child (nom|acc|voc) while BE-ing-HEALTHY (nom) be-you(sg)-GO-ing-AWAY! the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) sky/heaven (gen) to-PROSPER, be-you(sg)-PROSPER-ed!, he/she/it-happens-to-PROSPER (opt) you(pl) (acc) and Sarah (acc) the (acc) woman/wife (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-happen-to-SEE (opt) you(pl) (gen) children (nom|acc|voc) before (+gen) the (gen) to-will-DIE, to-DIE me (acc)
Tb(S):10:11 Tb(S)_10:11_1 Tb(S)_10:11_2 Tb(S)_10:11_3 Tb(S)_10:11_4 Tb(S)_10:11_5 Tb(S)_10:11_6 Tb(S)_10:11_7 Tb(S)_10:11_8 Tb(S)_10:11_9 Tb(S)_10:11_10 Tb(S)_10:11_11 Tb(S)_10:11_12 Tb(S)_10:11_13 Tb(S)_10:11_14 Tb(S)_10:11_15 Tb(S)_10:11_16 Tb(S)_10:11_17 Tb(S)_10:11_18 Tb(S)_10:11_19 Tb(S)_10:11_20 Tb(S)_10:11_21 Tb(S)_10:11_22 Tb(S)_10:11_23 Tb(S)_10:11_24 Tb(S)_10:11_25 Tb(S)_10:11_26 Tb(S)_10:11_27 Tb(S)_10:11_28 Tb(S)_10:11_29 Tb(S)_10:11_30 Tb(S)_10:11_31 Tb(S)_10:11_32 Tb(S)_10:11_33
Tb(S):10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):10:12 καὶ εἶπεν Σαρρα τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Ὕπαγε πρὸς τὸν πενθερόν σου, ὅτι ἀπὸ τοῦ νῦν αὐτοὶ γονεῖς σου ὡς οἱ γεννήσαντές σε· βάδιζε εἰς εἰρήνην, θύγατερ, ἀκούσαιμί σου ἀγαθὴν ἀκοήν, ἕως ζῶ. καὶ ἀπασπασάμενος ἀπέλυσεν αὐτούς.
Tb(S):10:12 And he blessed them, and sent them away, saying, The God of heaven give you a prosperous journey, my children. (Tobit 10:12 Brenton)
Tb(S):10:12 I powiedział też do córki swojej Sary: «Idź do swojego teścia, bo odtąd oni są dla ciebie jak twoi rodzice. Idź w pokoju, córko, abym słyszał o tobie dobre wieści, dopóki żyję». Potem pożegnał ich i pozwolił odejść. (Tb 10:12 BT_4)
Tb(S):10:12 καὶ εἶπεν Σαρρα τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Ὕπαγε πρὸς τὸν πενθερόν σου, ὅτι ἀπὸ τοῦ νῦν αὐτοὶ γονεῖς σου ὡς οἱ γεννήσαντές σε· βάδιζε εἰς εἰρήνην, θύγατερ, ἀκούσαιμί σου ἀγαθὴν ἀκοήν, ἕως ζῶ. καὶ ἀπασπασάμενος ἀπέλυσεν αὐτούς.
Tb(S):10:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό ὑπ·άγω (υπ+αγ-, -, 2nd υπ+αγαγ-, -, -, υπ+αχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό πενθερός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἀπό ὁ ἡ τό νῦν αὐτός αὐτή αὐτό γονεύς, -έως, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἀκοή, -ῆς, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ἀπ·ασπάζομαι (-, -, απ+ασπα·σ-, -, -, -) ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):10:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Sarah Córka On/ona/to/to samo By odchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Teść Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz On/ona/to/to samo Rodzic Ty; twój/twój(sg) Jak/jak By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Pokój Córka By słyszeć Ty; twój/twój(sg) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Słyszenie Aż; świtaj Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Do ??? Do wolny On/ona/to/to samo
Tb(S):10:12 kai\ ei)=pen *sarra tE=| Tugatri\ au)tou= *(/upage pro\s to\n penTero/n sou, o(/ti a)po\ tou= nu=n au)toi\ gonei=s sou O(s oi( gennE/sante/s se· ba/diDZe ei)s ei)rE/nEn, Tu/gater, a)kou/saimi/ sou a)gaTE\n a)koE/n, e(/Os DZO=. kai\ a)paspasa/menos a)pe/lusen au)tou/s.
Tb(S):10:12 kai eipen sarra tE Tygatri autu hypage pros ton penTeron su, hoti apo tu nyn autoi goneis su hOs hoi gennEsantes se· badiDZe eis eirEnEn, Tygater, akusaimi su agaTEn akoEn, heOs DZO. kai apaspasamenos apelysen autus.
Tb(S):10:12 C VBI_AAI3S N1A_NSF RA_DSF N3_DSF RD_GSM V1_PAD2S P RA_ASM N2_ASM RP_GS C P RA_GSM D RD_NPM N3V_NPM RP_GS C RA_NPM VA_AAPNPM RP_AS V1_PAD2S P N1_ASF N3_VSF VA_AAO1S RP_GS A1_ASF N1_ASF C V3_PAI1S C VA_AMPNSM VAI_AAI3S RD_APM
Tb(S):10:12 and also, even, namely to say/tell Sarah the daughter he/she/it/same to go away toward (+acc,+gen,+dat) the father-in-law you; your/yours(sg) because/that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now he/she/it/same parent you; your/yours(sg) as/like the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of you; your/yours(sg) ć into (+acc) peace daughter to hear you; your/yours(sg) good inherently good, i.e. God-wrought. hearing until; dawn to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to ??? to free he/she/it/same
Tb(S):10:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed Sarah (nom|voc) the (dat) daughter (dat) him/it/same (gen) be-you(sg)-GO-ing-AWAY! toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) father-in-law (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that away from (+gen) the (gen) now they/same (nom) parents (acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like the (nom) upon FATHER-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   into (+acc) peace (acc) daughter (voc) I-happen-to-HEAR (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) good ([Adj] acc) hearing (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing and upon being-???-ed (nom) he/she/it-FREE-ed them/same (acc)
Tb(S):10:12 Tb(S)_10:12_1 Tb(S)_10:12_2 Tb(S)_10:12_3 Tb(S)_10:12_4 Tb(S)_10:12_5 Tb(S)_10:12_6 Tb(S)_10:12_7 Tb(S)_10:12_8 Tb(S)_10:12_9 Tb(S)_10:12_10 Tb(S)_10:12_11 Tb(S)_10:12_12 Tb(S)_10:12_13 Tb(S)_10:12_14 Tb(S)_10:12_15 Tb(S)_10:12_16 Tb(S)_10:12_17 Tb(S)_10:12_18 Tb(S)_10:12_19 Tb(S)_10:12_20 Tb(S)_10:12_21 Tb(S)_10:12_22 Tb(S)_10:12_23 Tb(S)_10:12_24 Tb(S)_10:12_25 Tb(S)_10:12_26 Tb(S)_10:12_27 Tb(S)_10:12_28 Tb(S)_10:12_29 Tb(S)_10:12_30 Tb(S)_10:12_31 Tb(S)_10:12_32 Tb(S)_10:12_33 Tb(S)_10:12_34 Tb(S)_10:12_35 Tb(S)_10:12_36
Tb(S):10:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):10:13 καὶ Εδνα λέγει Τωβια Τέκνον καὶ ἄδελφε ἠγαπημένε, ἀποκαταστήσαι σε κύριος καὶ ἴδοιμί σου τέκνα, ἕως ζῶ, καὶ Σαρρας τῆς θυγατρός μου πρὸ τοῦ με ἀποθανεῖν· ἐνώπιον τοῦ κυρίου παρατίθεμαί σοι τὴν θυγατέρα μου ἐν παραθήκῃ, μὴ λυπήσῃς αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου· παιδίον, εἰς εἰρήνην· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐγώ σου μήτηρ καὶ Σαρρα ἀδελφή, εὐοδωθείημεν πάντες ἐν τῷ αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας ἐν τῇ ζωῇ ἡμῶν. καὶ κατεφίλησεν ἀμφοτέρους καὶ ἀπέστειλεν ὑγιαίνοντας.
Tb(S):10:13 And he said to his daughter, Honour thy father and thy mother in law, which are now thy parents, that I may hear good report of thee. And he kissed her. Edna also said to Tobias, The Lord of heaven restore thee, my dear brother, and grant that I may see thy children of my daughter Sara before I die, that I may rejoice before the Lord: behold, I commit my daughter unto thee of special trust; where are do not entreat her evil. (Tobit 10:13 Brenton)
Tb(S):10:13 A Edna odezwała się do Tobiasza: «Dziecko i bracie umiłowany, niech cię Pan przyprowadzi znowu, abym widziała dzieci twoje, dopóki żyję, i Sary, córki mojej, zanim umrę. Wobec Pana - oddaję ci córkę moją w opiekę. Nie zasmucaj jej przez wszystkie dni twojego życia. Idź w pokoju, dziecko! Od tej chwili jestem twoją matką, a Sara siostrą. Niech ci się we wszystkim szczęści przez wszystkie dni waszego życia!» I serdecznie ich oboje ucałowała, i odesłała zdrowych. (Tb 10:13 BT_4)
Tb(S):10:13 καὶ Εδνα λέγει Τωβια Τέκνον καὶ ἄδελφε ἠγαπημένε, ἀποκαταστήσαι σε κύριος καὶ ἴδοιμί σου τέκνα, ἕως ζῶ, καὶ Σαρρας τῆς θυγατρός μου πρὸ τοῦ με ἀποθανεῖν· ἐνώπιον τοῦ κυρίου παρατίθεμαί σοι τὴν θυγατέρα μου ἐν παραθήκῃ, μὴ λυπήσῃς αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου· παιδίον, εἰς εἰρήνην· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐγώ σου μήτηρ καὶ Σαρρα ἀδελφή, εὐοδωθείημεν πάντες ἐν τῷ αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας ἐν τῇ ζωῇ ἡμῶν. καὶ κατεφίλησεν ἀμφοτέρους καὶ ἀπέστειλεν ὑγιαίνοντας.
Tb(S):10:13 καί   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρό ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν παρα·θήκη, -ης, ἡ μή λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό νῦν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ καί Σάρρα, -ας, ἡ ἀδελφή, -ῆς, ἡ εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατα·φιλέω (κατα+φιλ(ε)-, κατα+φιλη·σ-, κατα+φιλη·σ-, -, -, -) ἀμφότεροι -αι -α καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -)
Tb(S):10:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dziecko I też, nawet, mianowicie Brat By kochać By przywracać Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg) Dziecko Aż; świtaj Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Sarah Córka Ja Przedtem (+informacja) Ja By umierać W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Córka Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Deponuj się Nie By smucić się On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty; twój/twój(sg) Dziecko Do (+przyspieszenie) Pokój Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz Ja Ty; twój/twój(sg) Matka I też, nawet, mianowicie Sarah Siostra By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja I też, nawet, mianowicie By całować pieszczotę, zakochany pocałunek Obaj I też, nawet, mianowicie zamawiać By być zdrowy
Tb(S):10:13 kai\ *edna le/gei *tObia *te/knon kai\ a)/delfe E)gapEme/ne, a)pokatastE/sai se ku/rios kai\ i)/doimi/ sou te/kna, e(/Os DZO=, kai\ *sarras tE=s Tugatro/s mou pro\ tou= me a)poTanei=n· e)nO/pion tou= kuri/ou parati/Temai/ soi tE\n Tugate/ra mou e)n paraTE/kE|, mE\ lupE/sE|s au)tE\n pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s sou· paidi/on, ei)s ei)rE/nEn· a)po\ tou= nu=n e)gO/ sou mE/tEr kai\ *sarra a)delfE/, eu)odOTei/Emen pa/ntes e)n tO=| au)tO=| pa/sas ta\s E(me/ras e)n tE=| DZOE=| E(mO=n. kai\ katefi/lEsen a)mfote/rous kai\ a)pe/steilen u(giai/nontas.
Tb(S):10:13 kai edna legei tObia teknon kai adelfe EgapEmene, apokatastEsai se kyrios kai idoimi su tekna, heOs DZO, kai sarras tEs Tygatros mu pro tu me apoTanein· enOpion tu kyriu paratiTemai soi tEn Tygatera mu en paraTEkE, mE lypEsEs autEn pasas tas hEmeras tEs DZOEs su· paidion, eis eirEnEn· apo tu nyn egO su mEtEr kai sarra adelfE, euodOTeiEmen pantes en tO autO pasas tas hEmeras en tE DZOE hEmOn. kai katefilEsen amfoterus kai apesteilen hygiainontas.
Tb(S):10:13 C N1A_NSF V1_PAI3S N_DSM N2N_VSN C N2_VSM VMI_XMPVSF VA_AAO3S RP_AS N2_NSM C VB_AAO1S RP_GS N2N_APN C V3_PAI1S C N1A_GSF RA_GSF N3_GSF RP_GS P RA_GSN RP_AS VB_AAN P RA_GSM N2_GSM V7_PMI1S RP_DS RA_ASF N3_ASF RP_GS P N1_DSF D VA_AAS2S RD_ASF A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS N2N_VSN P N1_ASF P RA_GSM D RP_NS RP_GS N3_NSF C N1A_NSF N1_NSF VC_APO1P A3_NPM P RA_DSM RD_DSM A1S_APF RA_APF N1A_APF P RA_DSF N1_DSF RP_GP C VAI_AAI3S A1A_APM C VAI_AAI3S V1_PAPAPM
Tb(S):10:13 and also, even, namely ć to say/tell ć child and also, even, namely brother to love to restore you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) child until; dawn to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely Sarah the daughter I before (+gen) the I to die in the presence of (+gen); ??? the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to submit for-consideration you; your/yours(sg); to rub worn, rub the daughter I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among deposit not to sorrow he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg) child into (+acc) peace from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now I you; your/yours(sg) mother and also, even, namely Sarah sister to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed every all, each, every, the whole of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life being, living, spirit; alive I and also, even, namely to kiss caress, amorous kiss both and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to be healthy
Tb(S):10:13 and   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)   child (nom|acc|voc) and brother (voc) having-been-LOVE-ed (voc) to-RESTORE, be-you(sg)-RESTORE-ed!, he/she/it-happens-to-RESTORE (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-happen-to-SEE (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) children (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing and Sarah (gen) the (gen) daughter (gen) me (gen) before (+gen) the (gen) me (acc) to-will-DIE, to-DIE in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) I-am-being-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) daughter (acc) me (gen) in/among/by (+dat) deposit (dat) not you(sg)-should-SORROW her/it/same (acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) child (nom|acc|voc) into (+acc) peace (acc) away from (+gen) the (gen) now I (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) mother (nom) and Sarah (nom|voc) sister (nom|voc) we-happen-to-be-PROSPER-ed (opt) all (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) him/it/same (dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); alive ([Adj] dat) us (gen) and he/she/it-KISS-ed both (acc) and he/she/it-ORDER FORTH-ed while BE-ing-HEALTHY (acc)
Tb(S):10:13 Tb(S)_10:13_1 Tb(S)_10:13_2 Tb(S)_10:13_3 Tb(S)_10:13_4 Tb(S)_10:13_5 Tb(S)_10:13_6 Tb(S)_10:13_7 Tb(S)_10:13_8 Tb(S)_10:13_9 Tb(S)_10:13_10 Tb(S)_10:13_11 Tb(S)_10:13_12 Tb(S)_10:13_13 Tb(S)_10:13_14 Tb(S)_10:13_15 Tb(S)_10:13_16 Tb(S)_10:13_17 Tb(S)_10:13_18 Tb(S)_10:13_19 Tb(S)_10:13_20 Tb(S)_10:13_21 Tb(S)_10:13_22 Tb(S)_10:13_23 Tb(S)_10:13_24 Tb(S)_10:13_25 Tb(S)_10:13_26 Tb(S)_10:13_27 Tb(S)_10:13_28 Tb(S)_10:13_29 Tb(S)_10:13_30 Tb(S)_10:13_31 Tb(S)_10:13_32 Tb(S)_10:13_33 Tb(S)_10:13_34 Tb(S)_10:13_35 Tb(S)_10:13_36 Tb(S)_10:13_37 Tb(S)_10:13_38 Tb(S)_10:13_39 Tb(S)_10:13_40 Tb(S)_10:13_41 Tb(S)_10:13_42 Tb(S)_10:13_43 Tb(S)_10:13_44 Tb(S)_10:13_45 Tb(S)_10:13_46 Tb(S)_10:13_47 Tb(S)_10:13_48 Tb(S)_10:13_49 Tb(S)_10:13_50 Tb(S)_10:13_51 Tb(S)_10:13_52 Tb(S)_10:13_53 Tb(S)_10:13_54 Tb(S)_10:13_55 Tb(S)_10:13_56 Tb(S)_10:13_57 Tb(S)_10:13_58 Tb(S)_10:13_59 Tb(S)_10:13_60 Tb(S)_10:13_61 Tb(S)_10:13_62 Tb(S)_10:13_63 Tb(S)_10:13_64 Tb(S)_10:13_65 Tb(S)_10:13_66 Tb(S)_10:13_67 Tb(S)_10:13_68 Tb(S)_10:13_69 Tb(S)_10:13_70 Tb(S)_10:13_71 Tb(S)_10:13_72 Tb(S)_10:13_73 Tb(S)_10:13_74 Tb(S)_10:13_75
Tb(S):10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):10:14 καὶ ἀπῆλθεν Τωβιας ἀπὸ Ραγουηλ ὑγιαίνων καὶ χαίρων καὶ εὐλογῶν τῷ κυρίῳ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, τῷ βασιλεῖ τῶν πάντων, ὅτι εὐόδωκεν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Εὐοδώθη σοι τιμᾶν αὐτοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν.
Tb(S):10:14  
Tb(S):10:14 I odszedł Tobiasz od Raguela zdrów i szczęśliwy, błogosławiąc Pana nieba i ziemi, króla wszechrzeczy, że tak szczęśliwą dał mu drogę. I rzekł do niego Raguel: «Oby ci się udało czcić ich przez wszystkie dni życia!» (Tb 10:14 BT_4)
Tb(S):10:14 καὶ ἀπῆλθεν Τωβιας ἀπὸ Ραγουηλ ὑγιαίνων καὶ χαίρων καὶ εὐλογῶν τῷ κυρίῳ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, τῷ βασιλεῖ τῶν πάντων, ὅτι εὐόδωκεν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Εὐοδώθη σοι τιμᾶν αὐτοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν.
Tb(S):10:14 καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ἀπό   ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) καί χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅτι εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):10:14 I też, nawet, mianowicie By odchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By być zdrowy I też, nawet, mianowicie By radować pozdrowienie, pozdrowienie I też, nawet, mianowicie By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ponieważ/tamto By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By zaszczycać On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo
Tb(S):10:14 kai\ a)pE=lTen *tObias a)po\ *ragouEl u(giai/nOn kai\ CHai/rOn kai\ eu)logO=n tO=| kuri/O| tou= ou)ranou= kai\ tE=s gE=s, tO=| basilei= tO=n pa/ntOn, o(/ti eu)o/dOken tE\n o(do\n au)tou=. kai\ ei)=pen au)tO=| *eu)odO/TE soi tima=n au)tou\s pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s au)tO=n.
Tb(S):10:14 kai apElTen tObias apo raguEl hygiainOn kai CHairOn kai eulogOn tO kyriO tu uranu kai tEs gEs, tO basilei tOn pantOn, hoti euodOken tEn hodon autu. kai eipen autO euodOTE soi timan autus pasas tas hEmeras tEs DZOEs autOn.
Tb(S):10:14 C VBI_AAI3S N1T_NSM P N_GSM V1_PAPNSM C V1_PAPNSM C V2_PAPNSM RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM C RA_GSF N1_GSF RA_DSM N3V_DSM RA_GPM A3_GPM C VX_XAI3S RA_ASF N2_ASF RD_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM VC_API3S RP_DS V3_PAN RD_APM A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RD_GPM
Tb(S):10:14 and also, even, namely to depart ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć to be healthy and also, even, namely to rejoice salute, salutation and also, even, namely to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sky/heaven and also, even, namely the earth/land the king the every all, each, every, the whole of because/that to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed the way/road he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed you; your/yours(sg); to rub worn, rub to honor he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive he/she/it/same
Tb(S):10:14 and he/she/it-DEPART-ed   away from (+gen)   while BE-ing-HEALTHY (nom) and while REJOICE-ing (nom) and while BLESS-ing (nom) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (gen) sky/heaven (gen) and the (gen) earth/land (gen) the (dat) king (dat) the (gen) all (gen) because/that he/she/it-has-PROSPER-ed the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) he/she/it-was-PROSPER-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-be-HONOR-ing them/same (acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) them/same (gen)
Tb(S):10:14 Tb(S)_10:14_1 Tb(S)_10:14_2 Tb(S)_10:14_3 Tb(S)_10:14_4 Tb(S)_10:14_5 Tb(S)_10:14_6 Tb(S)_10:14_7 Tb(S)_10:14_8 Tb(S)_10:14_9 Tb(S)_10:14_10 Tb(S)_10:14_11 Tb(S)_10:14_12 Tb(S)_10:14_13 Tb(S)_10:14_14 Tb(S)_10:14_15 Tb(S)_10:14_16 Tb(S)_10:14_17 Tb(S)_10:14_18 Tb(S)_10:14_19 Tb(S)_10:14_20 Tb(S)_10:14_21 Tb(S)_10:14_22 Tb(S)_10:14_23 Tb(S)_10:14_24 Tb(S)_10:14_25 Tb(S)_10:14_26 Tb(S)_10:14_27 Tb(S)_10:14_28 Tb(S)_10:14_29 Tb(S)_10:14_30 Tb(S)_10:14_31 Tb(S)_10:14_32 Tb(S)_10:14_33 Tb(S)_10:14_34 Tb(S)_10:14_35 Tb(S)_10:14_36 Tb(S)_10:14_37 Tb(S)_10:14_38 Tb(S)_10:14_39
Tb(S):10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x