Tb(S):11:1 καὶ ὡς ἤγγισαν εἰς Κασεριν, ἥ ἐστιν κατέναντι Νινευη, εἶπεν Ραφαηλ
Tb(S):11:1 After these things Tobias went his way, praising God that he had given him a prosperous journey, and blessed Raguel and Edna his wife, and went on his way till they drew near unto Nineve. (Tobit 11:1 Brenton)
Tb(S):11:1 A kiedy zbliżyli się do Kaserin naprzeciw Niniwy, powiedział Rafał: «Ty wiesz, w jakim stanie zostawiliśmy twego ojca. (Tb 11:1 BT_4)
Tb(S):11:1 Καὶ ὡς ἤγγισαν εἰς Κασεριν, ἐστιν κατέναντι Νινευη, εἶπεν Ραφαηλ
Tb(S):11:1 καί ὡς ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) εἰς[1]   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατ·έν·αντι Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)  
Tb(S):11:1 I też, nawet, mianowicie Jak/jak Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By być Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Naftali By mówić/opowiadaj
Tb(S):11:1 *kai\ O(s E)/ggisan ei)s *kaserin, E(/ e)stin kate/nanti *nineuE, ei)=pen *rafaEl
Tb(S):11:1 kai hOs Engisan eis kaserin, hE estin katenanti nineuE, eipen rafaEl
Tb(S):11:1 C C VAI_AAI3P P N_ASF RR_NSF V9_PAI3S D N_GSF VBI_AAI3S N_NSM
Tb(S):11:1 and also, even, namely as/like to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) into (+acc) ć who/whom/which to be opposite/in the presence of (+gen) Naphtali to say/tell ć
Tb(S):11:1 and as/like they-NEAR-ed into (+acc)   who/whom/which (nom) he/she/it-is opposite/in the presence of (+gen) Nineveh (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed  
Tb(S):11:1 Tb(S)_11:1_1 Tb(S)_11:1_2 Tb(S)_11:1_3 Tb(S)_11:1_4 Tb(S)_11:1_5 Tb(S)_11:1_6 Tb(S)_11:1_7 Tb(S)_11:1_8 Tb(S)_11:1_9 Tb(S)_11:1_10 Tb(S)_11:1_11
Tb(S):11:1 x x x x x x x x x x x
Tb(S):11:2 Σὺ γινώσκεις πῶς ἀφήκαμεν τὸν πατέρα σου·
Tb(S):11:2 Then Raphael said to Tobias, Thou knowest, brother, how thou didst leave thy father: (Tobit 11:2 Brenton)
Tb(S):11:2 A kiedy zbliżyli się do Kaserin naprzeciw Niniwy, powiedział Rafał: «Ty wiesz, w jakim stanie zostawiliśmy twego ojca. (Tb 11:1 BT_4)
Tb(S):11:2 Σὺ γινώσκεις πῶς ἀφήκαμεν τὸν πατέρα σου·
Tb(S):11:2 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πῶς[1] ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(S):11:2 Ty By wiedzieć to jest rozpoznaj. Jak By pozwalać iść z Ojciec Ty; twój/twój(sg)
Tb(S):11:2 *su\ ginO/skeis pO=s a)fE/kamen to\n pate/ra sou·
Tb(S):11:2 sy ginOskeis pOs afEkamen ton patera su·
Tb(S):11:2 RP_NS V1_PAI2S D VAI_AAI1P RA_ASM N3_ASM RP_GS
Tb(S):11:2 you to know i.e. recognize. how to let go of the father you; your/yours(sg)
Tb(S):11:2 you(sg) (nom) you(sg)-are-KNOW-ing how we-LET-ed-GO-OF the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(S):11:2 Tb(S)_11:2_1 Tb(S)_11:2_2 Tb(S)_11:2_3 Tb(S)_11:2_4 Tb(S)_11:2_5 Tb(S)_11:2_6 Tb(S)_11:2_7
Tb(S):11:2 x x x x x x x
Tb(S):11:3 προδράμωμεν τῆς γυναικός σου καὶ ἑτοιμάσωμεν τὴν οἰκίαν, ἐν ᾧ ἔρχονται.
Tb(S):11:3 Let us haste before thy wife, and prepare the house. (Tobit 11:3 Brenton)
Tb(S):11:3 Wyprzedźmy twoją żonę, aby dom przyprowadzić do porządku, zanim oni nadejdą». (Tb 11:3 BT_4)
Tb(S):11:3 προδράμωμεν τῆς γυναικός σου καὶ ἑτοιμάσωμεν τὴν οἰκίαν, ἐν ἔρχονται.
Tb(S):11:3 προ·τρέχω (προ+τρεχ-, -, 2nd προ+δραμ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἐν ὅς ἥ ὅ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
Tb(S):11:3 Do ??? Kobiety/żona Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do gotowy Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By przychodzić
Tb(S):11:3 prodra/mOmen tE=s gunaiko/s sou kai\ e(toima/sOmen tE\n oi)ki/an, e)n O(=| e)/rCHontai.
Tb(S):11:3 prodramOmen tEs gynaikos su kai hetoimasOmen tEn oikian, en hO erCHontai.
Tb(S):11:3 VB_AAS1P RA_GSF N3K_GSF RP_GS C VA_AAS1P RA_ASF N1A_ASF P RR_DSM V1_PMI3P
Tb(S):11:3 to ??? the woman/wife you; your/yours(sg) and also, even, namely to ready the house in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to come
Tb(S):11:3 we-should-??? the (gen) woman/wife (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and we-should-READY the (acc) house (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-are-being-COME-ed
Tb(S):11:3 Tb(S)_11:3_1 Tb(S)_11:3_2 Tb(S)_11:3_3 Tb(S)_11:3_4 Tb(S)_11:3_5 Tb(S)_11:3_6 Tb(S)_11:3_7 Tb(S)_11:3_8 Tb(S)_11:3_9 Tb(S)_11:3_10 Tb(S)_11:3_11
Tb(S):11:3 x x x x x x x x x x x
Tb(S):11:4 καὶ ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι κοινῶς, καὶ εἶπεν αὐτῷ Λαβὲ μετὰ χεῖρας τὴν χολήν. καὶ συνῆλθεν αὐτοῖς ὁ κύων ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ Τωβια.
Tb(S):11:4 And take in thine hand the gall of the fish. So they went their way, and the dog went after them. (Tobit 11:4 Brenton)
Tb(S):11:4 I wyruszyli obaj wspólnie. A Rafał rzekł do niego: «Weź żółć w ręce!» A pies biegł z tyłu za nimi i za Tobiaszem. (Tb 11:4 BT_4)
Tb(S):11:4 καὶ ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι κοινῶς, καὶ εἶπεν αὐτῷ Λαβὲ μετὰ χεῖρας τὴν χολήν. καὶ συνῆλθεν αὐτοῖς κύων ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ Τωβια.
Tb(S):11:4 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἀμφότεροι -αι -α   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) μετά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό χολή, -ῆς, ἡ καί συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύων, κυνός, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί  
Tb(S):11:4 I też, nawet, mianowicie By iść Obaj I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ręka Żółć I też, nawet, mianowicie By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia On/ona/to/to samo Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie
Tb(S):11:4 kai\ e)poreu/TEsan a)mfo/teroi koinO=s, kai\ ei)=pen au)tO=| *labe\ meta\ CHei=ras tE\n CHolE/n. kai\ sunE=lTen au)toi=s o( ku/On e)k tO=n o)pi/sO au)tou= kai\ *tObia.
Tb(S):11:4 kai eporeuTEsan amfoteroi koinOs, kai eipen autO labe meta CHeiras tEn CHolEn. kai synElTen autois ho kyOn ek tOn opisO autu kai tObia.
Tb(S):11:4 C VCI_API3P A1A_NPM D C VBI_AAI3S RD_DSM VB_AAD2S P N3_APF RA_ASF N1_ASF C VBI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N3_NSM P RA_GPM P RD_GSM C N_GSM
Tb(S):11:4 and also, even, namely to go both ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing hand the gall and also, even, namely to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate he/she/it/same the watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle out of (+gen) ἐξ before vowels the behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely ć
Tb(S):11:4 and they-were-GO-ed both (nom|voc)   and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! after (+acc), with (+gen) hands (acc) the (acc) gall (acc) and he/she/it-COHERE-ed them/same (dat) the (nom) watch-dog (nom) out of (+gen) the (gen) behind him/it/same (gen) and  
Tb(S):11:4 Tb(S)_11:4_1 Tb(S)_11:4_2 Tb(S)_11:4_3 Tb(S)_11:4_4 Tb(S)_11:4_5 Tb(S)_11:4_6 Tb(S)_11:4_7 Tb(S)_11:4_8 Tb(S)_11:4_9 Tb(S)_11:4_10 Tb(S)_11:4_11 Tb(S)_11:4_12 Tb(S)_11:4_13 Tb(S)_11:4_14 Tb(S)_11:4_15 Tb(S)_11:4_16 Tb(S)_11:4_17 Tb(S)_11:4_18 Tb(S)_11:4_19 Tb(S)_11:4_20 Tb(S)_11:4_21 Tb(S)_11:4_22 Tb(S)_11:4_23
Tb(S):11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):11:5 καὶ Αννα ἐκάθητο περιβλεπομένη τὴν ὁδὸν τοῦ υἱοῦ αὐτῆς·
Tb(S):11:5 Now Anna sat looking about toward the way for her son. (Tobit 11:5 Brenton)
Tb(S):11:5 Tymczasem Anna siedziała i wypatrywała drogę swego syna. (Tb 11:5 BT_4)
Tb(S):11:5 καὶ Αννα ἐκάθητο περιβλεπομένη τὴν ὁδὸν τοῦ υἱοῦ αὐτῆς·
Tb(S):11:5 καί Ἅννας v.l. Ἄ-, -α, ὁ; Ἅννα, -ας, ἡ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) περι·βλέπω (περι+βλεπ-, περι+βλεψ-, περι+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):11:5 I też, nawet, mianowicie Hannas/Anna; Hannah/Anna By siedzieć Do ??? Drogi {Sposobu}/droga Syn On/ona/to/to samo
Tb(S):11:5 kai\ *anna e)ka/TEto periblepome/nE tE\n o(do\n tou= ui(ou= au)tE=s·
Tb(S):11:5 kai anna ekaTEto periblepomenE tEn hodon tu hyiu autEs·
Tb(S):11:5 C N1A_NSF V1I_IAI3S V1_PMPNSF RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM RD_GSF
Tb(S):11:5 and also, even, namely Hannas/Annas; Hannah/Anna to sit to ??? the way/road the son he/she/it/same
Tb(S):11:5 and Hannas/Annas (gen, voc); Hannah/Anna (nom|voc) he/she/it-was-being-SIT-ed while being-???-ed (nom|voc) the (acc) way/road (acc) the (gen) son (gen) her/it/same (gen)
Tb(S):11:5 Tb(S)_11:5_1 Tb(S)_11:5_2 Tb(S)_11:5_3 Tb(S)_11:5_4 Tb(S)_11:5_5 Tb(S)_11:5_6 Tb(S)_11:5_7 Tb(S)_11:5_8 Tb(S)_11:5_9
Tb(S):11:5 x x x x x x x x x
Tb(S):11:6 καὶ προσενόησεν αὐτὸν ἐρχόμενον καὶ εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ Ἰδοὺ ὁ υἱός σου ἔρχεται καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ πορευθεὶς μετ’ αὐτοῦ.
Tb(S):11:6 And when she espied him coming, she said to his father, Behold, thy son cometh, and the man that went with him. (Tobit 11:6 Brenton)
Tb(S):11:6 I spostrzegła go powracającego, i zawołała do ojca jego: «Oto zbliżają się syn twój i człowiek, który poszedł razem z nim». (Tb 11:6 BT_4)
Tb(S):11:6 καὶ προσενόησεν αὐτὸν ἐρχόμενον καὶ εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ Ἰδοὺ υἱός σου ἔρχεται καὶ ἄνθρωπος πορευθεὶς μετ’ αὐτοῦ.
Tb(S):11:6 καί προσ·νοέω [LXX] (προσ+νο(ε)-, προσ+νοη·σ-, προσ+νοη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):11:6 I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo By przychodzić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ojciec; ojczyzna On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syn Ty; twój/twój(sg) By przychodzić I też, nawet, mianowicie Ludzki By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Tb(S):11:6 kai\ proseno/Esen au)to\n e)rCHo/menon kai\ ei)=pen tO=| patri\ au)tou= *)idou\ o( ui(o/s sou e)/rCHetai kai\ o( a)/nTrOpos o( poreuTei\s met’ au)tou=.
Tb(S):11:6 kai prosenoEsen auton erCHomenon kai eipen tO patri autu idu ho hyios su erCHetai kai ho anTrOpos ho poreuTeis met’ autu.
Tb(S):11:6 C VAI_AAI3S RD_ASM V1_PMPASM C VBI_AAI3S RA_DSM N3_DSM RD_GSM I RA_NSM N2_NSM RP_GS V1_PMI3S C RA_NSM N2_NSM RA_NSM VC_APPNSM P RD_GSM
Tb(S):11:6 and also, even, namely to ??? he/she/it/same to come and also, even, namely to say/tell the father; fatherland he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the son you; your/yours(sg) to come and also, even, namely the human the to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Tb(S):11:6 and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) while being-COME-ed (acc, nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-being-COME-ed and the (nom) human (nom) the (nom) upon being-GO-ed (nom|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Tb(S):11:6 Tb(S)_11:6_1 Tb(S)_11:6_2 Tb(S)_11:6_3 Tb(S)_11:6_4 Tb(S)_11:6_5 Tb(S)_11:6_6 Tb(S)_11:6_7 Tb(S)_11:6_8 Tb(S)_11:6_9 Tb(S)_11:6_10 Tb(S)_11:6_11 Tb(S)_11:6_12 Tb(S)_11:6_13 Tb(S)_11:6_14 Tb(S)_11:6_15 Tb(S)_11:6_16 Tb(S)_11:6_17 Tb(S)_11:6_18 Tb(S)_11:6_19 Tb(S)_11:6_20 Tb(S)_11:6_21
Tb(S):11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):11:7 καὶ Ραφαηλ εἶπεν Τωβια πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν πρὸς τὸν πατέρα Ἐπίσταμαι ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀνεῳχθήσονται·
Tb(S):11:7 Then said Raphael, I know, Tobias, that thy father will open his eyes. (Tobit 11:7 Brenton)
Tb(S):11:7 A Rafał rzekł do Tobiasza, zanim ten zbliżył się do ojca: «Wiem, że otworzą mu się oczy. (Tb 11:7 BT_4)
Tb(S):11:7 καὶ Ραφαηλ εἶπεν Τωβια πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν πρὸς τὸν πατέρα Ἐπίσταμαι ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀνεῳχθήσονται·
Tb(S):11:7 καί   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρό ὁ ἡ τό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ὅτι ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-)
Tb(S):11:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Przedtem (+informacja) Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec By wiedzieć Ponieważ/tamto Oko On/ona/to/to samo By otwierać
Tb(S):11:7 kai\ *rafaEl ei)=pen *tObia pro\ tou= e)ggi/sai au)to\n pro\s to\n pate/ra *)epi/stamai o(/ti oi( o)fTalmoi\ au)tou= a)neO|CHTE/sontai·
Tb(S):11:7 kai rafaEl eipen tObia pro tu engisai auton pros ton patera epistamai hoti hoi ofTalmoi autu aneOCHTEsontai·
Tb(S):11:7 C N_NSM VBI_AAI3S N_DSM P RA_GSN VA_AAN RD_ASM P RA_ASM N3_ASM V1_PAI1S C RA_NPM N2_NPM RD_GSM VQ_FPI3P
Tb(S):11:7 and also, even, namely ć to say/tell ć before (+gen) the to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the father to know because/that the eye he/she/it/same to open up
Tb(S):11:7 and   he/she/it-SAY/TELL-ed   before (+gen) the (gen) to-NEAR, be-you(sg)-NEAR-ed!, he/she/it-happens-to-NEAR (opt) him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) father (acc) I-am-being-KNOW-ed because/that the (nom) eyes (nom|voc) him/it/same (gen) they-will-be-OPEN-ed-UP
Tb(S):11:7 Tb(S)_11:7_1 Tb(S)_11:7_2 Tb(S)_11:7_3 Tb(S)_11:7_4 Tb(S)_11:7_5 Tb(S)_11:7_6 Tb(S)_11:7_7 Tb(S)_11:7_8 Tb(S)_11:7_9 Tb(S)_11:7_10 Tb(S)_11:7_11 Tb(S)_11:7_12 Tb(S)_11:7_13 Tb(S)_11:7_14 Tb(S)_11:7_15 Tb(S)_11:7_16 Tb(S)_11:7_17
Tb(S):11:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):11:8 ἔμπλασον τὴν χολὴν τοῦ ἰχθύος εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ἀποστύψει τὸ φάρμακον καὶ ἀπολεπίσει τὰ λευκώματα ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, καὶ ἀναβλέψει ὁ πατήρ σου καὶ ὄψεται τὸ φῶς.
Tb(S):11:8 Therefore anoint thou his eyes with the gall, and being pricked therewith, he shall rub, and the whiteness shall fall away, and he shall see thee. (Tobit 11:8 Brenton)
Tb(S):11:8 Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu, a ojciec twój przejrzy i zobaczy światło». (Tb 11:8 BT_4)
Tb(S):11:8 ἔμπλασον τὴν χολὴν τοῦ ἰχθύος εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ἀποστύψει τὸ φάρμακον καὶ ἀπολεπίσει τὰ λευκώματα ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, καὶ ἀναβλέψει πατήρ σου καὶ ὄψεται τὸ φῶς.
Tb(S):11:8   ὁ ἡ τό χολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό φάρμακος, -ου, ὁ; φάρμακον, -ου, τό καί   ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνά·βλεψις, -εως, ἡ; ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
Tb(S):11:8 Żółć Ryba Do (+przyspieszenie) Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dawki twórca [zobacz farmaceutę]; dawka I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Odzyskiwanie widoku; by widzieć (wyglądaj, otrzymuj widok) Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Lekki {Jasny}
Tb(S):11:8 e)/mplason tE\n CHolE\n tou= i)CHTu/os ei)s tou\s o)fTalmou\s au)tou=, kai\ a)postu/PSei to\ fa/rmakon kai\ a)polepi/sei ta\ leukO/mata a)po\ tO=n o)fTalmO=n au)tou=, kai\ a)nable/PSei o( patE/r sou kai\ o)/PSetai to\ fO=s.
Tb(S):11:8 emplason tEn CHolEn tu iCHTyos eis tus ofTalmus autu, kai apostyPSei to farmakon kai apolepisei ta leukOmata apo tOn ofTalmOn autu, kai anablePSei ho patEr su kai oPSetai to fOs.
Tb(S):11:8 VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RA_GSM N3U_GSM P RA_APM N2_APM RD_GSM C VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN C VF_FAI3S RA_APN N3M_APN P RA_GPM N2_GPM RD_GSM C VF_FAI3S RA_NSM N3_NSM RP_GS C VF_FMI3S RA_ASN N3T_ASN
Tb(S):11:8 ć the gall the fish into (+acc) the eye he/she/it/same and also, even, namely ć the potion maker [see pharmacist]; potion and also, even, namely ć the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eye he/she/it/same and also, even, namely recovery of sight; to see (look, receive sight) the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the light
Tb(S):11:8   the (acc) gall (acc) the (gen) fish (gen) into (+acc) the (acc) eyes (acc) him/it/same (gen) and   the (nom|acc) potion maker (acc); potion (nom|acc|voc) and   the (nom|acc)   away from (+gen) the (gen) eyes (gen) him/it/same (gen) and recovery of sight (dat); he/she/it-will-SEE, you(sg)-will-be-SEE-ed (classical) the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom|acc) light (nom|acc|voc)
Tb(S):11:8 Tb(S)_11:8_1 Tb(S)_11:8_2 Tb(S)_11:8_3 Tb(S)_11:8_4 Tb(S)_11:8_5 Tb(S)_11:8_6 Tb(S)_11:8_7 Tb(S)_11:8_8 Tb(S)_11:8_9 Tb(S)_11:8_10 Tb(S)_11:8_11 Tb(S)_11:8_12 Tb(S)_11:8_13 Tb(S)_11:8_14 Tb(S)_11:8_15 Tb(S)_11:8_16 Tb(S)_11:8_17 Tb(S)_11:8_18 Tb(S)_11:8_19 Tb(S)_11:8_20 Tb(S)_11:8_21 Tb(S)_11:8_22 Tb(S)_11:8_23 Tb(S)_11:8_24 Tb(S)_11:8_25 Tb(S)_11:8_26 Tb(S)_11:8_27 Tb(S)_11:8_28 Tb(S)_11:8_29 Tb(S)_11:8_30
Tb(S):11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):11:9 καὶ ἀνέδραμεν [Αννα] καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἶδόν σε, παιδίον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀποθανοῦμαι. καὶ ἔκλαυσεν.
Tb(S):11:9 Then Anna ran forth, and fell upon the neck of her son, and said unto him, Seeing I have seen thee, my son, from henceforth I am content to die. And they wept both. (Tobit 11:9 Brenton)
Tb(S):11:9 Anna tymczasem wybiegła, rzuciła się synowi na szyję i zawołała do niego: «Ujrzałam cię, dziecko, teraz już mogę umrzeć», i rozpłakała się. (Tb 11:9 BT_4)
Tb(S):11:9 καὶ ἀνέδραμεν [Αννα] καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἶδόν σε, παιδίον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀποθανοῦμαι. καὶ ἔκλαυσεν.
Tb(S):11:9 καί   Ἅννας v.l. Ἄ-, -α, ὁ; Ἅννα, -ας, ἡ καί ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἀπό ὁ ἡ τό νῦν ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
Tb(S):11:9 I też, nawet, mianowicie Hannas/Anna; Hannah/Anna I też, nawet, mianowicie By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg) Dziecko Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz By umierać I też, nawet, mianowicie By płakać
Tb(S):11:9 kai\ a)ne/dramen [*anna] kai\ e)pe/pesen e)pi\ to\n tra/CHElon tou= ui(ou= au)tE=s kai\ ei)=pen au)tO=| *ei)=do/n se, paidi/on· a)po\ tou= nu=n a)poTanou=mai. kai\ e)/klausen.
Tb(S):11:9 kai anedramen [anna] kai epepesen epi ton traCHElon tu hyiu autEs kai eipen autO eidon se, paidion· apo tu nyn apoTanumai. kai eklausen.
Tb(S):11:9 C VBI_AAI3S N1A_NSF C VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RD_GSF C VBI_AAI3S RD_DSM VBI_AAI1S RP_AS N2N_VSN P RA_GSM D VF2_FMI1S C VAI_AAI3S
Tb(S):11:9 and also, even, namely ć Hannas/Annas; Hannah/Anna and also, even, namely to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throat the son he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) child from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now to die and also, even, namely to weep
Tb(S):11:9 and   Hannas/Annas (gen, voc); Hannah/Anna (nom|voc) and he/she/it-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throat (acc) the (gen) son (gen) her/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) I-SEE-ed, they-SEE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) child (nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) now I-will-be-DIE-ed and he/she/it-WEEP-ed
Tb(S):11:9 Tb(S)_11:9_1 Tb(S)_11:9_2 Tb(S)_11:9_3 Tb(S)_11:9_4 Tb(S)_11:9_5 Tb(S)_11:9_6 Tb(S)_11:9_7 Tb(S)_11:9_8 Tb(S)_11:9_9 Tb(S)_11:9_10 Tb(S)_11:9_11 Tb(S)_11:9_12 Tb(S)_11:9_13 Tb(S)_11:9_14 Tb(S)_11:9_15 Tb(S)_11:9_16 Tb(S)_11:9_17 Tb(S)_11:9_18 Tb(S)_11:9_19 Tb(S)_11:9_20 Tb(S)_11:9_21 Tb(S)_11:9_22 Tb(S)_11:9_23
Tb(S):11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):11:10 καὶ ἀνέστη Τωβις καὶ προσέκοπτεν τοῖς ποσὶν καὶ ἐξῆλθεν τὴν θύραν τῆς αὐλῆς,
Tb(S):11:10 Tobit also went forth toward the door, and stumbled: but his son ran unto him, (Tobit 11:10 Brenton)
Tb(S):11:10 Także Tobiasz starszy podniósł się i utykając na nogi wyszedł do wrót podwórza. (Tb 11:10 BT_4)
Tb(S):11:10 καὶ ἀνέστη Τωβις καὶ προσέκοπτεν τοῖς ποσὶν καὶ ἐξῆλθεν τὴν θύραν τῆς αὐλῆς,
Tb(S):11:10 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   καί προσ·κόπτω (προσ+κοπτ-, προσ+κοψ-, προσ+κοψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ
Tb(S):11:10 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By potykać się Pij; stopa I też, nawet, mianowicie By wychodzić Drzwi brama Dziedzińca owczarnia, pałac, dom
Tb(S):11:10 kai\ a)ne/stE *tObis kai\ prose/kopten toi=s posi\n kai\ e)XE=lTen tE\n Tu/ran tE=s au)lE=s,
Tb(S):11:10 kai anestE tObis kai prosekopten tois posin kai eXElTen tEn Tyran tEs aulEs,
Tb(S):11:10 C VHI_AAI3S N_NSM C V1I_IAI3S RA_DPM N3D_DPM C VBI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF
Tb(S):11:10 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ć and also, even, namely to stumble the drink; foot and also, even, namely to come out the door gate the courtyard sheep-fold, palace, house
Tb(S):11:10 and he/she/it-STand-ed-UP   and he/she/it-was-STUMBLE-ing the (dat) drink (acc); feet (dat) and he/she/it-COME-ed-OUT the (acc) door (acc) the (gen) courtyard (gen)
Tb(S):11:10 Tb(S)_11:10_1 Tb(S)_11:10_2 Tb(S)_11:10_3 Tb(S)_11:10_4 Tb(S)_11:10_5 Tb(S)_11:10_6 Tb(S)_11:10_7 Tb(S)_11:10_8 Tb(S)_11:10_9 Tb(S)_11:10_10 Tb(S)_11:10_11 Tb(S)_11:10_12 Tb(S)_11:10_13
Tb(S):11:10 x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):11:11 καὶ ἐβάδισεν Τωβιας πρὸς αὐτόν, καὶ ἡ χολὴ τοῦ ἰχθύος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ ἐλάβετο αὐτοῦ καὶ εἶπεν Θάρσει, πάτερ· καὶ ἐπέβαλεν τὸ φάρμακον ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπέδωκεν.
Tb(S):11:11 And took hold of his father: and he strake of the gall on his fathers' eyes, saying, Be of good hope, my father. (Tobit 11:11 Brenton)
Tb(S):11:11 I przystąpił do niego Tobiasz z żółcią z ryby w ręku, i dmuchnął na jego oczy, dotknął się i rzekł: «Ufaj, ojcze!», i przyłożył mu lekarstwo, i odczekał chwilę. (Tb 11:11 BT_4)
Tb(S):11:11 καὶ ἐβάδισεν Τωβιας πρὸς αὐτόν, καὶ χολὴ τοῦ ἰχθύος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ ἐλάβετο αὐτοῦ καὶ εἶπεν Θάρσει, πάτερ· καὶ ἐπέβαλεν τὸ φάρμακον ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπέδωκεν.
Tb(S):11:11 καί     πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό χολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·φυσάω (εν+φυσ(α)-, εν+φυση·σ-, εν+φυση·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) θάρσο·ς, -ους, τό; θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό φάρμακος, -ου, ὁ; φάρμακον, -ου, τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·δίδωμι (ath. επι+διδ(ο)-/ath. επι+διδ(ω)-, επι+δω·σ-, επι+δω·κ- or 2nd ath. επι+δ(ο)-/ath. επι+δ(ω)-, -, -, επι+δο·θ-)
Tb(S):11:11 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Żółć Ryba W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do oddechu dalej Do (+przyspieszenie) Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Serce/pocieszają/zachętę; by podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Ojciec I też, nawet, mianowicie By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Dawki twórca [zobacz farmaceutę]; dawka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do był dany dają do anothers rąk, dostarczają
Tb(S):11:11 kai\ e)ba/disen *tObias pro\s au)to/n, kai\ E( CHolE\ tou= i)CHTu/os e)n tE=| CHeiri\ au)tou=, kai\ e)nefu/sEsen ei)s tou\s o)fTalmou\s au)tou= kai\ e)la/beto au)tou= kai\ ei)=pen *Ta/rsei, pa/ter· kai\ e)pe/balen to\ fa/rmakon e)p’ au)to\n kai\ e)pe/dOken.
Tb(S):11:11 kai ebadisen tObias pros auton, kai hE CHolE tu iCHTyos en tE CHeiri autu, kai enefysEsen eis tus ofTalmus autu kai elabeto autu kai eipen Tarsei, pater· kai epebalen to farmakon ep’ auton kai epedOken.
Tb(S):11:11 C VAI_AAI3S N1T_NSM P RD_ASM C RA_NSF N1_NSF RA_GSM N3U_GSM P RA_DSF N3_DSF RD_GSM C VAI_AAI3S P RA_APM N2_APM RD_GSM C VBI_AMI3S RD_GSM C VBI_AAI3S V2_PAD2S N3_VSM C VBI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN P RD_ASM C VAI_AAI3S
Tb(S):11:11 and also, even, namely ć ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely the gall the fish in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely to breath on into (+acc) the eye he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to say/tell heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) father and also, even, namely to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the potion maker [see pharmacist]; potion upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to was given give into anothers hands, deliver
Tb(S):11:11 and     toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and the (nom) gall (nom|voc) the (gen) fish (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-BREATH-ed-ON into (+acc) the (acc) eyes (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-TAKE HOLD OF-ed him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed heart/comfort/encouragement (dat); he/she/it-is-TAKE-ing-HEART, you(sg)-are-being-TAKE-ed-HEART (classical), be-you(sg)-TAKE-ing-HEART! father (voc) and he/she/it-PUT ONE'S Hand TO-ed the (nom|acc) potion maker (acc); potion (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-WAS GIVEN-ed
Tb(S):11:11 Tb(S)_11:11_1 Tb(S)_11:11_2 Tb(S)_11:11_3 Tb(S)_11:11_4 Tb(S)_11:11_5 Tb(S)_11:11_6 Tb(S)_11:11_7 Tb(S)_11:11_8 Tb(S)_11:11_9 Tb(S)_11:11_10 Tb(S)_11:11_11 Tb(S)_11:11_12 Tb(S)_11:11_13 Tb(S)_11:11_14 Tb(S)_11:11_15 Tb(S)_11:11_16 Tb(S)_11:11_17 Tb(S)_11:11_18 Tb(S)_11:11_19 Tb(S)_11:11_20 Tb(S)_11:11_21 Tb(S)_11:11_22 Tb(S)_11:11_23 Tb(S)_11:11_24 Tb(S)_11:11_25 Tb(S)_11:11_26 Tb(S)_11:11_27 Tb(S)_11:11_28 Tb(S)_11:11_29 Tb(S)_11:11_30 Tb(S)_11:11_31 Tb(S)_11:11_32 Tb(S)_11:11_33 Tb(S)_11:11_34 Tb(S)_11:11_35
Tb(S):11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):11:12 καὶ ἀπελέπισεν ἑκατέραις ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κανθῶν τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ.
Tb(S):11:12 And when his eyes began to smart, he rubbed them; (Tobit 11:12 Brenton)
Tb(S):11:12 Potem zerwał obiema rękami bielmo z kątów jego oczu. (Tb 11:12 BT_4)
Tb(S):11:12 καὶ ἀπελέπισεν ἑκατέραις ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κανθῶν τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ.
Tb(S):11:12 καί   ἑκάτερος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):11:12 I też, nawet, mianowicie Każdy (dwu) Ręka On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oko On/ona/to/to samo
Tb(S):11:12 kai\ a)pele/pisen e(kate/rais tai=s CHersi\n au)tou= a)po\ tO=n kanTO=n tO=n o)fTalmO=n au)tou=.
Tb(S):11:12 kai apelepisen hekaterais tais CHersin autu apo tOn kanTOn tOn ofTalmOn autu.
Tb(S):11:12 C VAI_AAI3S A1A_DPF RA_DPF N3_DPF RD_GSM P RA_GPM N2_GPM RA_GPM N2_GPM RD_GSM
Tb(S):11:12 and also, even, namely ć each (of two) the hand he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the eye he/she/it/same
Tb(S):11:12 and   each (of two) (dat) the (dat) hands (dat) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen)   the (gen) eyes (gen) him/it/same (gen)
Tb(S):11:12 Tb(S)_11:12_1 Tb(S)_11:12_2 Tb(S)_11:12_3 Tb(S)_11:12_4 Tb(S)_11:12_5 Tb(S)_11:12_6 Tb(S)_11:12_7 Tb(S)_11:12_8 Tb(S)_11:12_9 Tb(S)_11:12_10 Tb(S)_11:12_11 Tb(S)_11:12_12
Tb(S):11:12 x x x x x x x x x x x x
Tb(S):11:13 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσεν καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἶδόν σε, τέκνον τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου.
Tb(S):11:13 And the whiteness pilled away from the corners of his eyes: and when he saw his son, he fell upon his neck. (Tobit 11:13 Brenton)
Tb(S):11:13 A Tobiasz starszy rzucił mu się na szyję, zaczął płakać i zawołał: «Ujrzałem cię, dziecko, światło oczu moich». (Tb 11:13 BT_4)
Tb(S):11:13 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσεν καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἶδόν σε, τέκνον τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου.
Tb(S):11:13 καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(S):11:13 I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By płakać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg) Dziecko Lekki {Jasny} Oko Ja
Tb(S):11:13 kai\ e)/pesen e)pi\ to\n tra/CHElon au)tou= kai\ e)/klausen kai\ ei)=pen au)tO=| *ei)=do/n se, te/knon to\ fO=s tO=n o)fTalmO=n mou.
Tb(S):11:13 kai epesen epi ton traCHElon autu kai eklausen kai eipen autO eidon se, teknon to fOs tOn ofTalmOn mu.
Tb(S):11:13 C VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S RD_DSM VBI_AAI1S RP_AS N2N_VSN RA_ASN N3T_ASN RA_GPM N2_GPM RP_GS
Tb(S):11:13 and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throat he/she/it/same and also, even, namely to weep and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) child the light the eye I
Tb(S):11:13 and he/she/it-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throat (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-WEEP-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) I-SEE-ed, they-SEE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) child (nom|acc|voc) the (nom|acc) light (nom|acc|voc) the (gen) eyes (gen) me (gen)
Tb(S):11:13 Tb(S)_11:13_1 Tb(S)_11:13_2 Tb(S)_11:13_3 Tb(S)_11:13_4 Tb(S)_11:13_5 Tb(S)_11:13_6 Tb(S)_11:13_7 Tb(S)_11:13_8 Tb(S)_11:13_9 Tb(S)_11:13_10 Tb(S)_11:13_11 Tb(S)_11:13_12 Tb(S)_11:13_13 Tb(S)_11:13_14 Tb(S)_11:13_15 Tb(S)_11:13_16 Tb(S)_11:13_17 Tb(S)_11:13_18 Tb(S)_11:13_19
Tb(S):11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):11:14 καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς ὁ θεός, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τὸ μέγα αὐτοῦ, καὶ εὐλογημένοι πάντες οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι αὐτοῦ· γένοιτο τὸ ὄνομα τὸ μέγα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ εὐλογητοὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ὅτι αὐτὸς ἐμαστίγωσέν με, καὶ ἰδοὺ βλέπω Τωβιαν τὸν υἱόν μου.
Tb(S):11:14 And he wept, and said, Blessed art thou, O God, and blessed is thy name for ever; and blessed are all thine holy angels: (Tobit 11:14 Brenton)
Tb(S):11:14 I rzekł: «Niech będzie błogosławiony Bóg! Niech będzie błogosławione wielkie imię Jego! Niech będą błogosławieni wszyscy Jego święci aniołowie! Niech będzie obecne z nami wielkie imię Jego! I niech będą błogosławieni wszyscy aniołowie Jego po wszystkie wieki! Ponieważ doświadczył mnie, a oto teraz widzę Tobiasza, syna mego». (Tb 11:14 BT_4)
Tb(S):11:14 καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς θεός, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τὸ μέγα αὐτοῦ, καὶ εὐλογημένοι πάντες οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι αὐτοῦ· γένοιτο τὸ ὄνομα τὸ μέγα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ εὐλογητοὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ὅτι αὐτὸς ἐμαστίγωσέν με, καὶ ἰδοὺ βλέπω Τωβιαν τὸν υἱόν μου.
Tb(S):11:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογητός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί εὐ·λογητός -ή -όν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εὐ·λογητός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(S):11:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Błogosławiony Bóg  I też, nawet, mianowicie Błogosławiony Nazwisko {Imię} co do Wielki On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By błogosławić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Nazwisko {Imię} co do Wielki On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie Błogosławiony Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By widzieć Syn Ja
Tb(S):11:14 kai\ ei)=pen *eu)logEto\s o( Teo/s, kai\ eu)logEto\n to\ o)/noma to\ me/ga au)tou=, kai\ eu)logEme/noi pa/ntes oi( a)/ggeloi oi( a(/gioi au)tou=· ge/noito to\ o)/noma to\ me/ga au)tou= e)f’ E(ma=s, kai\ eu)logEtoi\ pa/ntes oi( a)/ggeloi ei)s pa/ntas tou\s ai)O=nas· o(/ti au)to\s e)masti/gOse/n me, kai\ i)dou\ ble/pO *tObian to\n ui(o/n mou.
Tb(S):11:14 kai eipen eulogEtos ho Teos, kai eulogEton to onoma to mega autu, kai eulogEmenoi pantes hoi angeloi hoi hagioi autu· genoito to onoma to mega autu ef’ hEmas, kai eulogEtoi pantes hoi angeloi eis pantas tus aiOnas· hoti autos emastigOsen me, kai idu blepO tObian ton hyion mu.
Tb(S):11:14 C VBI_AAI3S A1_NSM RA_NSM N2_NSM C A1_NSN RA_NSN N3M_NSN RA_NSN A1P_NSN RD_GSM C VM_XMPNPM A3_NPM RA_NPM N2_NPM RA_NPM A1A_NPM RD_GSM VB_AMO3S RA_NSN N3M_NSN RA_NSN A1P_NSN RD_GSM P RP_AP C A1_NPM A3_NPM RA_NPM N2_NPM P A3_APM RA_APM N3W_APM C RD_NSM VAI_AAI3S RP_AS C I V1_PAI1S N1T_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS
Tb(S):11:14 and also, even, namely to say/tell blessed the god [see theology] and also, even, namely blessed the name with regard to the great he/she/it/same and also, even, namely to bless every all, each, every, the whole of the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same to become become, happen the name with regard to the great he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I and also, even, namely blessed every all, each, every, the whole of the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) into (+acc) every all, each, every, the whole of the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever because/that he/she/it/same to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to see ć the son I
Tb(S):11:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed blessed ([Adj] nom) the (nom) god (nom) and blessed ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) and having-been-BLESS-ed (nom|voc) all (nom|voc) the (nom) messengers/angels (nom|voc) the (nom) holy ([Adj] nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) and blessed ([Adj] nom|voc) all (nom|voc) the (nom) messengers/angels (nom|voc) into (+acc) all (acc) the (acc) eons (acc) because/that he/it/same (nom) he/she/it-CASTIGATE-ed me (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! I-am-SEE-ing, I-should-be-SEE-ing   the (acc) son (acc) me (gen)
Tb(S):11:14 Tb(S)_11:14_1 Tb(S)_11:14_2 Tb(S)_11:14_3 Tb(S)_11:14_4 Tb(S)_11:14_5 Tb(S)_11:14_6 Tb(S)_11:14_7 Tb(S)_11:14_8 Tb(S)_11:14_9 Tb(S)_11:14_10 Tb(S)_11:14_11 Tb(S)_11:14_12 Tb(S)_11:14_13 Tb(S)_11:14_14 Tb(S)_11:14_15 Tb(S)_11:14_16 Tb(S)_11:14_17 Tb(S)_11:14_18 Tb(S)_11:14_19 Tb(S)_11:14_20 Tb(S)_11:14_21 Tb(S)_11:14_22 Tb(S)_11:14_23 Tb(S)_11:14_24 Tb(S)_11:14_25 Tb(S)_11:14_26 Tb(S)_11:14_27 Tb(S)_11:14_28 Tb(S)_11:14_29 Tb(S)_11:14_30 Tb(S)_11:14_31 Tb(S)_11:14_32 Tb(S)_11:14_33 Tb(S)_11:14_34 Tb(S)_11:14_35 Tb(S)_11:14_36 Tb(S)_11:14_37 Tb(S)_11:14_38 Tb(S)_11:14_39 Tb(S)_11:14_40 Tb(S)_11:14_41 Tb(S)_11:14_42 Tb(S)_11:14_43 Tb(S)_11:14_44 Tb(S)_11:14_45 Tb(S)_11:14_46 Tb(S)_11:14_47 Tb(S)_11:14_48
Tb(S):11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):11:15 καὶ εἰσῆλθεν Τωβιας χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν θεὸν ἐν ὅλῳ τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ ἐπέδειξεν Τωβιας τῷ πατρὶ αὐτοῦ ὅτι εὐοδώθη ἡ ὁδὸς αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἐνήνοχεν ἀργύριον, καὶ ὡς ἔλαβεν Σαρραν τὴν θυγατέρα Ραγουηλ γυναῖκα, καὶ ὅτι ἰδοὺ παραγίνεται καὶ ἔστιν σύνεγγυς τῆς πύλης Νινευη.
Tb(S):11:15 For thou hast scourged, and hast taken pity on me: for, behold, I see my son Tobias. And his son went in rejoicing, and told his father the great things that had happened to him in Media. (Tobit 11:15 Brenton)
Tb(S):11:15 I wszedł Tobiasz do domu, ciesząc się i wielbiąc Boga na cały głos. Potem opowiedział Tobiasz ojcu, że podróż swoją odbył szczęśliwie i że przyniósł pieniądze, oraz jak wziął za żonę Sarę, córkę Raguela. A oto i ona przybliża się i jest już blisko bramy Niniwy. (Tb 11:15 BT_4)
Tb(S):11:15 καὶ εἰσῆλθεν Τωβιας χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν θεὸν ἐν ὅλῳ τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ ἐπέδειξεν Τωβιας τῷ πατρὶ αὐτοῦ ὅτι εὐοδώθη ὁδὸς αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἐνήνοχεν ἀργύριον, καὶ ὡς ἔλαβεν Σαρραν τὴν θυγατέρα Ραγουηλ γυναῖκα, καὶ ὅτι ἰδοὺ παραγίνεται καὶ ἔστιν σύνεγγυς τῆς πύλης Νινευη.
Tb(S):11:15 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·δείκνυμι (ath. επι+δεικνυ-, -, επι+δειξ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὅτι φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὡς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ
Tb(S):11:15 I też, nawet, mianowicie By wchodzić By radować pozdrowienie, pozdrowienie I też, nawet, mianowicie By błogosławić Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pokazywać eksponat, demonstrować, pokazywać Ojciec; ojczyzna On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Jak/jak By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Sarah Córka Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko I też, nawet, mianowicie By być Brama Naftali
Tb(S):11:15 kai\ ei)sE=lTen *tObias CHai/rOn kai\ eu)logO=n to\n Teo\n e)n o(/lO| tO=| sto/mati au)tou=, kai\ e)pe/deiXen *tObias tO=| patri\ au)tou= o(/ti eu)odO/TE E( o(do\s au)tou=, kai\ o(/ti e)nE/noCHen a)rgu/rion, kai\ O(s e)/laben *sarran tE\n Tugate/ra *ragouEl gunai=ka, kai\ o(/ti i)dou\ paragi/netai kai\ e)/stin su/neggus tE=s pu/lEs *nineuE.
Tb(S):11:15 kai eisElTen tObias CHairOn kai eulogOn ton Teon en holO tO stomati autu, kai epedeiXen tObias tO patri autu hoti euodOTE hE hodos autu, kai hoti enEnoCHen argyrion, kai hOs elaben sarran tEn Tygatera raguEl gynaika, kai hoti idu paraginetai kai estin synengys tEs pylEs nineuE.
Tb(S):11:15 C VBI_AAI3S N1T_NSM V1_PAPNSM C V2_PAPNSM RA_ASM N2_ASM P A1_DSN RA_DSN N3M_DSN RD_GSM C VAI_AAI3S N1T_NSM RA_DSM N3_DSM RD_GSM C VC_API3S RA_NSF N2_NSF RD_GSM C C VX_XAI3S N2N_ASN C C VBI_AAI3S N1A_ASF RA_ASF N3_ASF N_GSM N3K_ASF C C I V1_PMI3S C V9_PAI3S D RA_GSF N1_GSF N_GSF
Tb(S):11:15 and also, even, namely to enter ć to rejoice salute, salutation and also, even, namely to bless the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole the mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely to show exhibit, demonstrate, display ć the father; fatherland he/she/it/same because/that to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed the way/road he/she/it/same and also, even, namely because/that to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth piece of silver and also, even, namely as/like to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Sarah the daughter ć woman/wife and also, even, namely because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near and also, even, namely to be ć the gate Naphtali
Tb(S):11:15 and he/she/it-ENTER-ed   while REJOICE-ing (nom) and while BLESS-ing (nom) the (acc) god (acc) in/among/by (+dat) whole (dat) the (dat) mouth/maw (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-SHOW-ed   the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) because/that he/she/it-was-PROSPER-ed the (nom) way/road (nom) him/it/same (gen) and because/that he/she/it-has-BRING-ed piece of silver (nom|acc|voc) and as/like he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Sarah (acc) the (acc) daughter (acc)   woman/wife (acc) and because/that be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-being-COME-ed-INTO-BEING and he/she/it-is   the (gen) gate (gen) Nineveh (indecl)
Tb(S):11:15 Tb(S)_11:15_1 Tb(S)_11:15_2 Tb(S)_11:15_3 Tb(S)_11:15_4 Tb(S)_11:15_5 Tb(S)_11:15_6 Tb(S)_11:15_7 Tb(S)_11:15_8 Tb(S)_11:15_9 Tb(S)_11:15_10 Tb(S)_11:15_11 Tb(S)_11:15_12 Tb(S)_11:15_13 Tb(S)_11:15_14 Tb(S)_11:15_15 Tb(S)_11:15_16 Tb(S)_11:15_17 Tb(S)_11:15_18 Tb(S)_11:15_19 Tb(S)_11:15_20 Tb(S)_11:15_21 Tb(S)_11:15_22 Tb(S)_11:15_23 Tb(S)_11:15_24 Tb(S)_11:15_25 Tb(S)_11:15_26 Tb(S)_11:15_27 Tb(S)_11:15_28 Tb(S)_11:15_29 Tb(S)_11:15_30 Tb(S)_11:15_31 Tb(S)_11:15_32 Tb(S)_11:15_33 Tb(S)_11:15_34 Tb(S)_11:15_35 Tb(S)_11:15_36 Tb(S)_11:15_37 Tb(S)_11:15_38 Tb(S)_11:15_39 Tb(S)_11:15_40 Tb(S)_11:15_41 Tb(S)_11:15_42 Tb(S)_11:15_43 Tb(S)_11:15_44 Tb(S)_11:15_45 Tb(S)_11:15_46
Tb(S):11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):11:16 καὶ ἐξῆλθεν [Τωβιθ] εἰς ἀπάντησιν τῆς νύμφης αὐτοῦ χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν θεὸν πρὸς τὴν πύλην Νινευη· καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ ἐν Νινευη πορευόμενον καὶ διαβαίνοντα αὐτὸν πάσῃ τῇ ἰσχύι αὐτοῦ καὶ ὑπὸ μηδενὸς χειραγωγούμενον ἐθαύμασαν, καὶ Τωβιθ ἐξωμολογεῖτο ἐναντίον αὐτῶν ὅτι ἠλέησεν αὐτὸν ὁ θεὸς καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ.
Tb(S):11:16 Then Tobit went out to meet his daughter in law at the gate of Nineve, rejoicing and praising God: and they which saw him go marvelled, because he had received his sight. (Tobit 11:16 Brenton)
Tb(S):11:16 I Tobiasz starszy, ciesząc się i wielbiąc Boga, wyszedł na spotkanie swej synowej do bramy Niniwy. A mieszkańcy Niniwy ożywili się bardzo, gdy go ujrzeli, jak porusza się i kroczy, ile sił, nie prowadzony za rękę przez nikogo. A Tobiasz rozgłaszał przed nimi, że Bóg zmiłował się nad nim i otworzył mu oczy. (Tb 11:16 BT_4)
Tb(S):11:16 Καὶ ἐξῆλθεν [Τωβιθ] εἰς ἀπάντησιν τῆς νύμφης αὐτοῦ χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν θεὸν πρὸς τὴν πύλην Νινευη· καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ ἐν Νινευη πορευόμενον καὶ διαβαίνοντα αὐτὸν πάσῃ τῇ ἰσχύι αὐτοῦ καὶ ὑπὸ μηδενὸς χειραγωγούμενον ἐθαύμασαν, καὶ Τωβιθ ἐξωμολογεῖτο ἐναντίον αὐτῶν ὅτι ἠλέησεν αὐτὸν θεὸς καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ.
Tb(S):11:16 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό νύμφη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐν Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπό μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν χειρ·αγωγέω (χειραγωγ(ε)-, -, -, -, -, -) θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) καί   ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὅτι ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):11:16 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie Panny młodej/synowa On/ona/to/to samo By radować pozdrowienie, pozdrowienie I też, nawet, mianowicie By błogosławić Bóg  Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brama Naftali I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naftali By iść I też, nawet, mianowicie By przechodzić On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nie jeden By prowadzić przez rękę By być zaskakiwany są podziwiany przy I też, nawet, mianowicie By przyznawać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By okazać miłosierdzie On/ona/to/to samo Bóg  I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By otwierać Oko On/ona/to/to samo
Tb(S):11:16 *kai\ e)XE=lTen [*tObiT] ei)s a)pa/ntEsin tE=s nu/mfEs au)tou= CHai/rOn kai\ eu)logO=n to\n Teo\n pro\s tE\n pu/lEn *nineuE· kai\ i)do/ntes au)to\n oi( e)n *nineuE poreuo/menon kai\ diabai/nonta au)to\n pa/sE| tE=| i)sCHu/i au)tou= kai\ u(po\ mEdeno\s CHeiragOgou/menon e)Tau/masan, kai\ *tObiT e)XOmologei=to e)nanti/on au)tO=n o(/ti E)le/Esen au)to\n o( Teo\s kai\ o(/ti E)/noiXen tou\s o)fTalmou\s au)tou=.
Tb(S):11:16 kai eXElTen [tObiT] eis apantEsin tEs nymfEs autu CHairOn kai eulogOn ton Teon pros tEn pylEn nineuE· kai idontes auton hoi en nineuE poreuomenon kai diabainonta auton pasE tE isCHyi autu kai hypo mEdenos CHeiragOgumenon eTaumasan, kai tObiT eXOmologeito enantion autOn hoti EleEsen auton ho Teos kai hoti EnoiXen tus ofTalmus autu.
Tb(S):11:16 C VBI_AAI3S N_NSM P N3I_ASF RA_GSF N1_GSF RD_GSM V1_PAPNSM C V2_PAPNSM RA_ASM N2_ASM P RA_ASF N1_ASF N_GSF C VB_AAPNPM RD_ASM RA_NPM P N_DSF V1_PMPASM C V1_PAPASM RD_ASM A1S_DSF RA_DSF N3U_DSF RD_GSM C P A3_GSM V2_PMPASM VAI_AAI3P C N_NSM V2I_IMI3S P RD_GPM C VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM C C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RD_GSM
Tb(S):11:16 and also, even, namely to come out ć into (+acc) meeting the bride/daughter-in-law he/she/it/same to rejoice salute, salutation and also, even, namely to bless the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) the gate Naphtali and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Naphtali to go and also, even, namely to cross over he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the strength he/she/it/same and also, even, namely under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing not one to lead by the hand to be surprised be marvelled at and also, even, namely ć to confess in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same because/that to show mercy he/she/it/same the god [see theology] and also, even, namely because/that to open up the eye he/she/it/same
Tb(S):11:16 and he/she/it-COME-ed-OUT   into (+acc) meeting (acc) the (gen) bride/daughter-in-law (gen) him/it/same (gen) while REJOICE-ing (nom) and while BLESS-ing (nom) the (acc) god (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) gate (acc) Nineveh (indecl) and upon SEE-ing (nom|voc) him/it/same (acc) the (nom) in/among/by (+dat) Nineveh (indecl) while being-GO-ed (acc, nom|acc|voc) and while CROSS-ing-OVER (acc, nom|acc|voc) him/it/same (acc) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) strength (dat) him/it/same (gen) and under (+acc), by (+gen) not one (gen) while being-LEAD-ed-BY-THE-Hand (acc, nom|acc|voc) they-BE SURPRISED-ed and   he/she/it-was-being-CONFESS-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) because/that he/she/it-SHOW-ed-MERCY him/it/same (acc) the (nom) god (nom) and because/that he/she/it-OPEN-ed-UP the (acc) eyes (acc) him/it/same (gen)
Tb(S):11:16 Tb(S)_11:16_1 Tb(S)_11:16_2 Tb(S)_11:16_3 Tb(S)_11:16_4 Tb(S)_11:16_5 Tb(S)_11:16_6 Tb(S)_11:16_7 Tb(S)_11:16_8 Tb(S)_11:16_9 Tb(S)_11:16_10 Tb(S)_11:16_11 Tb(S)_11:16_12 Tb(S)_11:16_13 Tb(S)_11:16_14 Tb(S)_11:16_15 Tb(S)_11:16_16 Tb(S)_11:16_17 Tb(S)_11:16_18 Tb(S)_11:16_19 Tb(S)_11:16_20 Tb(S)_11:16_21 Tb(S)_11:16_22 Tb(S)_11:16_23 Tb(S)_11:16_24 Tb(S)_11:16_25 Tb(S)_11:16_26 Tb(S)_11:16_27 Tb(S)_11:16_28 Tb(S)_11:16_29 Tb(S)_11:16_30 Tb(S)_11:16_31 Tb(S)_11:16_32 Tb(S)_11:16_33 Tb(S)_11:16_34 Tb(S)_11:16_35 Tb(S)_11:16_36 Tb(S)_11:16_37 Tb(S)_11:16_38 Tb(S)_11:16_39 Tb(S)_11:16_40 Tb(S)_11:16_41 Tb(S)_11:16_42 Tb(S)_11:16_43 Tb(S)_11:16_44 Tb(S)_11:16_45 Tb(S)_11:16_46 Tb(S)_11:16_47 Tb(S)_11:16_48 Tb(S)_11:16_49 Tb(S)_11:16_50 Tb(S)_11:16_51 Tb(S)_11:16_52
Tb(S):11:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):11:17 καὶ ἤγγισεν Τωβιθ Σαρρα τῇ γυναικὶ Τωβια τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ εὐλόγησεν αὐτὴν καὶ εἶπεν αὐτῇ Εἰσέλθοις ὑγιαίνουσα, θύγατερ, καὶ εὐλογητὸς ὁ θεός σου, ὃς ἤγαγέν σε πρὸς ἡμᾶς, θύγατερ· καὶ εὐλογημένος ὁ πατήρ σου, καὶ εὐλογημένος Τωβιας ὁ υἱός μου, καὶ εὐλογημένη σύ, θύγατερ· εἴσελθε εἰς τὴν οἰκίαν σου ὑγιαίνουσα ἐν εὐλογίᾳ καὶ χαρᾷ, εἴσελθε, θύγατερ.
Tb(S):11:17 But Tobias gave thanks before them, because God had mercy on him. And when he came near to Sara his daughter in law, he blessed her, saying, Thou art welcome, daughter: God be blessed, which hath brought thee unto us, and blessed be thy father and thy mother. And there was joy among all his brethren which were at Nineve. (Tobit 11:17 Brenton)
Tb(S):11:17 Potem Tobiasz podszedł do Sary, żony syna swego Tobiasza, pobłogosławił ją i tak do niej przemówił: «Witaj, w zdrowiu przybywająca córko, niech będzie błogosławiony twój Bóg, który przyprowadził cię do nas. Niech będzie błogosławiony twój ojciec i niech będzie błogosławiony Tobiasz, mój syn, i ty bądź błogosławiona, córko! Wejdź do domu swego w zdrowiu z błogosławieństwem i radością! Wejdź, córko!» (Tb 11:17 BT_4)
Tb(S):11:17 καὶ ἤγγισεν Τωβιθ Σαρρα τῇ γυναικὶ Τωβια τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ εὐλόγησεν αὐτὴν καὶ εἶπεν αὐτῇ Εἰσέλθοις ὑγιαίνουσα, θύγατερ, καὶ εὐλογητὸς θεός σου, ὃς ἤγαγέν σε πρὸς ἡμᾶς, θύγατερ· καὶ εὐλογημένος πατήρ σου, καὶ εὐλογημένος Τωβιας υἱός μου, καὶ εὐλογημένη σύ, θύγατερ· εἴσελθε εἰς τὴν οἰκίαν σου ὑγιαίνουσα ἐν εὐλογίᾳ καὶ χαρᾷ, εἴσελθε, θύγατερ.
Tb(S):11:17 καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -)   Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί εὐ·λογητός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) ἐν εὐ·λογία, -ας, ἡ καί χαρά, -ᾶς, ἡ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
Tb(S):11:17 I też, nawet, mianowicie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Sarah Kobiety/żona Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By błogosławić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By wchodzić By być zdrowy Córka I też, nawet, mianowicie Błogosławiony Bóg  Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By prowadzić Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Córka I też, nawet, mianowicie By błogosławić Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By błogosławić Syn Ja I też, nawet, mianowicie By błogosławić Ty Córka By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Ty; twój/twój(sg) By być zdrowy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? I też, nawet, mianowicie Radość By wchodzić Córka
Tb(S):11:17 kai\ E)/ggisen *tObiT *sarra tE=| gunaiki\ *tObia tou= ui(ou= au)tou= kai\ eu)lo/gEsen au)tE\n kai\ ei)=pen au)tE=| *ei)se/lTois u(giai/nousa, Tu/gater, kai\ eu)logEto\s o( Teo/s sou, o(\s E)/gage/n se pro\s E(ma=s, Tu/gater· kai\ eu)logEme/nos o( patE/r sou, kai\ eu)logEme/nos *tObias o( ui(o/s mou, kai\ eu)logEme/nE su/, Tu/gater· ei)/selTe ei)s tE\n oi)ki/an sou u(giai/nousa e)n eu)logi/a| kai\ CHara=|, ei)/selTe, Tu/gater.
Tb(S):11:17 kai Engisen tObiT sarra tE gynaiki tObia tu hyiu autu kai eulogEsen autEn kai eipen autE eiselTois hygiainusa, Tygater, kai eulogEtos ho Teos su, hos Egagen se pros hEmas, Tygater· kai eulogEmenos ho patEr su, kai eulogEmenos tObias ho hyios mu, kai eulogEmenE sy, Tygater· eiselTe eis tEn oikian su hygiainusa en eulogia kai CHara, eiselTe, Tygater.
Tb(S):11:17 C VAI_AAI3S N_NSM N1A_DSF RA_DSF N3K_DSF N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VA_AAI3S RD_ASF C VBI_AAI3S RD_DSF VB_AAO2S V1_PAPNSF N3_VSF C A1_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RR_NSM VBI_AAI3S RP_AS P RP_AP N3_VSF C VM_XMPNSM RA_NSM N3_NSM RP_GS C VM_XMPNSM N1T_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C VM_XMPNSF RP_NS N3_VSF VB_AAD2S P RA_ASF N1A_ASF RP_GS V1_PAPNSF P N1A_DSF C N1A_DSF VB_AAD2S N3_VSF
Tb(S):11:17 and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) ć Sarah the woman/wife ć the son he/she/it/same and also, even, namely to bless he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to enter to be healthy daughter and also, even, namely blessed the god [see theology] you; your/yours(sg) who/whom/which to lead you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) I daughter and also, even, namely to bless the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to bless ć the son I and also, even, namely to bless you daughter to enter into (+acc) the house you; your/yours(sg) to be healthy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? and also, even, namely joy to enter daughter
Tb(S):11:17 and he/she/it-NEAR-ed   Sarah (nom|voc) the (dat) woman/wife (dat)   the (gen) son (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-BLESS-ed her/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) you(sg)-happen-to-ENTER (opt) while BE-ing-HEALTHY (nom|voc) daughter (voc) and blessed ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-LEAD-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) daughter (voc) and having-been-BLESS-ed (nom) the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and having-been-BLESS-ed (nom)   the (nom) son (nom) me (gen) and having-been-BLESS-ed (nom|voc) you(sg) (nom) daughter (voc) do-ENTER-you(sg)! into (+acc) the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while BE-ing-HEALTHY (nom|voc) in/among/by (+dat) ??? (dat) and joy (dat) do-ENTER-you(sg)! daughter (voc)
Tb(S):11:17 Tb(S)_11:17_1 Tb(S)_11:17_2 Tb(S)_11:17_3 Tb(S)_11:17_4 Tb(S)_11:17_5 Tb(S)_11:17_6 Tb(S)_11:17_7 Tb(S)_11:17_8 Tb(S)_11:17_9 Tb(S)_11:17_10 Tb(S)_11:17_11 Tb(S)_11:17_12 Tb(S)_11:17_13 Tb(S)_11:17_14 Tb(S)_11:17_15 Tb(S)_11:17_16 Tb(S)_11:17_17 Tb(S)_11:17_18 Tb(S)_11:17_19 Tb(S)_11:17_20 Tb(S)_11:17_21 Tb(S)_11:17_22 Tb(S)_11:17_23 Tb(S)_11:17_24 Tb(S)_11:17_25 Tb(S)_11:17_26 Tb(S)_11:17_27 Tb(S)_11:17_28 Tb(S)_11:17_29 Tb(S)_11:17_30 Tb(S)_11:17_31 Tb(S)_11:17_32 Tb(S)_11:17_33 Tb(S)_11:17_34 Tb(S)_11:17_35 Tb(S)_11:17_36 Tb(S)_11:17_37 Tb(S)_11:17_38 Tb(S)_11:17_39 Tb(S)_11:17_40 Tb(S)_11:17_41 Tb(S)_11:17_42 Tb(S)_11:17_43 Tb(S)_11:17_44 Tb(S)_11:17_45 Tb(S)_11:17_46 Tb(S)_11:17_47 Tb(S)_11:17_48 Tb(S)_11:17_49 Tb(S)_11:17_50 Tb(S)_11:17_51 Tb(S)_11:17_52 Tb(S)_11:17_53 Tb(S)_11:17_54 Tb(S)_11:17_55 Tb(S)_11:17_56 Tb(S)_11:17_57
Tb(S):11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):11:18 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐγένετο χαρὰ πᾶσιν τοῖς Ιουδαίοις τοῖς οὖσιν ἐν Νινευη.
Tb(S):11:18 And Achiacharus, and Nasbas his brother's son, came: (Tobit 11:18 Brenton)
Tb(S):11:18 A tego dnia nastała wielka radość między wszystkimi Żydami, mieszkającymi w Niniwie. (Tb 11:18 BT_4)
Tb(S):11:18 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐγένετο χαρὰ πᾶσιν τοῖς Ιουδαίοις τοῖς οὖσιν ἐν Νινευη.
Tb(S):11:18 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) χαρά, -ᾶς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ
Tb(S):11:18 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Radość Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Żydowski By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naftali
Tb(S):11:18 e)n tE=| E(me/ra| tau/tE| e)ge/neto CHara\ pa=sin toi=s *ioudai/ois toi=s ou)=sin e)n *nineuE.
Tb(S):11:18 en tE hEmera tautE egeneto CHara pasin tois iudaiois tois usin en nineuE.
Tb(S):11:18 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VBI_AMI3S N1A_NSF A3_DPM RA_DPM N2_DPM RA_DPM V9_PAPDPM P N_DSF
Tb(S):11:18 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen joy every all, each, every, the whole of the Jewish the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Naphtali
Tb(S):11:18 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat) he/she/it-was-BECOME-ed joy (nom|voc) all (dat) the (dat) Jewish ([Adj] dat) the (dat) while being (dat) in/among/by (+dat) Nineveh (indecl)
Tb(S):11:18 Tb(S)_11:18_1 Tb(S)_11:18_2 Tb(S)_11:18_3 Tb(S)_11:18_4 Tb(S)_11:18_5 Tb(S)_11:18_6 Tb(S)_11:18_7 Tb(S)_11:18_8 Tb(S)_11:18_9 Tb(S)_11:18_10 Tb(S)_11:18_11 Tb(S)_11:18_12 Tb(S)_11:18_13
Tb(S):11:18 x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):11:19 καὶ παρεγένοντο Αχικαρ καὶ Ναβαδ οἱ ἐξάδελφοι αὐτοῦ χαίροντες πρὸς Τωβιν.
Tb(S):11:19 And Tobias' wedding was kept seven days with great joy. (Tobit 11:19 Brenton)
Tb(S):11:19 I zjawili się jego krewni: Achikar i Nabad, dzieląc radość razem z Tobiaszem. (Tb 11:19 BT_4)
Tb(S):11:19 καὶ παρεγένοντο Αχικαρ καὶ Ναβαδ οἱ ἐξάδελφοι αὐτοῦ χαίροντες πρὸς Τωβιν.
Tb(S):11:19 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-)   καί   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) πρός  
Tb(S):11:19 I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By radować pozdrowienie, pozdrowienie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat)
Tb(S):11:19 kai\ parege/nonto *aCHikar kai\ *nabad oi( e)Xa/delfoi au)tou= CHai/rontes pro\s *tObin.
Tb(S):11:19 kai paregenonto aCHikar kai nabad hoi eXadelfoi autu CHairontes pros tObin.
Tb(S):11:19 C VBI_AMI3P N_NSM C N_NSM RA_NPM N2_NPM RD_GSM V1_PAPNPM P N_ASM
Tb(S):11:19 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near ć and also, even, namely ć the ć he/she/it/same to rejoice salute, salutation toward (+acc,+gen,+dat) ć
Tb(S):11:19 and they-were-COME-ed-INTO-BEING   and   the (nom)   him/it/same (gen) while REJOICE-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat)  
Tb(S):11:19 Tb(S)_11:19_1 Tb(S)_11:19_2 Tb(S)_11:19_3 Tb(S)_11:19_4 Tb(S)_11:19_5 Tb(S)_11:19_6 Tb(S)_11:19_7 Tb(S)_11:19_8 Tb(S)_11:19_9 Tb(S)_11:19_10 Tb(S)_11:19_11
Tb(S):11:19 x x x x x x x x x x x