Tb(S):9:1 Τότε ἐκάλεσεν Τωβιας Ραφαηλ καὶ εἶπεν αὐτῷ
Tb(S):9:1 Then Tobias called Raphael, and said unto him, (Tobit 9:1 Brenton)
Tb(S):9:1 Potem zawołał Tobiasz Rafała i rzekł do niego: (Tb 9:1 BT_4)
Tb(S):9:1 Τότε ἐκάλεσεν Τωβιας Ραφαηλ καὶ εἶπεν αὐτῷ
Tb(S):9:1 τότε καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)     καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):9:1 Wtedy By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo
Tb(S):9:1 *to/te e)ka/lesen *tObias *rafaEl kai\ ei)=pen au)tO=|
Tb(S):9:1 tote ekalesen tObias rafaEl kai eipen autO
Tb(S):9:1 D VAI_AAI3S N1T_NSM N_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM
Tb(S):9:1 then to call call ć ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same
Tb(S):9:1 then he/she/it-CALL-ed     and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)
Tb(S):9:1 Tb(S)_9:1_1 Tb(S)_9:1_2 Tb(S)_9:1_3 Tb(S)_9:1_4 Tb(S)_9:1_5 Tb(S)_9:1_6 Tb(S)_9:1_7
Tb(S):9:1 x x x x x x x
Tb(S):9:2 Αζαρια ἄδελφε, παράλαβε μετὰ σεαυτοῦ τέσσαρας οἰκέτας καὶ καμήλους δύο καὶ πορεύθητι εἰς Ῥάγας καὶ ἧκε παρὰ Γαβαήλῳ καὶ δὸς αὐτῷ τὸ χειρόγραφον καὶ κόμισαι τὸ ἀργύριον καὶ παράλαβε αὐτὸν μετὰ σοῦ εἰς τοὺς γάμους·
Tb(S):9:2 Brother Azarias, take with thee a servant, and two camels, and go to Rages of Media to Gabael, and bring me the money, and bring him to the wedding. (Tobit 9:2 Brenton)
Tb(S):9:2 «Bracie Azariaszu, weź ze sobą czterech służących i dwa wielbłądy i jedź do Raga. Idź do Gabaela i przekaż mu dokument, odbierz od niego pieniądze i weź go samego ze sobą na wesele. (Tb 9:2 BT_4)
Tb(S):9:2 Αζαρια ἄδελφε, παράλαβε μετὰ σεαυτοῦ τέσσαρας οἰκέτας καὶ καμήλους δύο καὶ πορεύθητι εἰς Ῥάγας καὶ ἧκε παρὰ Γαβαήλῳ καὶ δὸς αὐτῷ τὸ χειρόγραφον καὶ κόμισαι τὸ ἀργύριον καὶ παράλαβε αὐτὸν μετὰ σοῦ εἰς τοὺς γάμους·
Tb(S):9:2   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) μετά σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν οἰκέτης, -ου, ὁ καί κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1]   καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) παρά   καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χειρό·γραφον, -ου, τό καί κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό γάμος, -ου, ὁ
Tb(S):9:2 Brat By zagarniać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siebie Cztery Rodziny niewolnik I też, nawet, mianowicie Wielbłąd Dwa I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Świadectwo obligacji długu pisanej I też, nawet, mianowicie By stręczyć do nierządu Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie By zagarniać On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Poślubiające celebrowanie
Tb(S):9:2 *aDZaria a)/delfe, para/labe meta\ seautou= te/ssaras oi)ke/tas kai\ kamE/lous du/o kai\ poreu/TEti ei)s *(ra/gas kai\ E(=ke para\ *gabaE/lO| kai\ do\s au)tO=| to\ CHeiro/grafon kai\ ko/misai to\ a)rgu/rion kai\ para/labe au)to\n meta\ sou= ei)s tou\s ga/mous·
Tb(S):9:2 aDZaria adelfe, paralabe meta seautu tessaras oiketas kai kamElus dyo kai poreuTEti eis ragas kai hEke para gabaElO kai dos autO to CHeirografon kai komisai to argyrion kai paralabe auton meta su eis tus gamus·
Tb(S):9:2 N1T_VSM N2_VSM VB_AAD2S P RD_GSM A3_APM N1M_APM C N2_APM M C VC_APD2S P N1A_APF C VHI_AAI3S P N2_DS C VO_AAD2S RD_DSM RA_ASN N2N_ASN C VA_AMD2S RA_ASN N2N_ASN C VB_AAD2S RD_ASM P RP_GS P RA_APM N2_APM
Tb(S):9:2 ć brother to take along after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing yourself four household slave and also, even, namely camel two and also, even, namely to go into (+acc) ć and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć and also, even, namely to give he/she/it/same the certificate of debt bond written and also, even, namely to procure the piece of silver and also, even, namely to take along he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) into (+acc) the wedding celebration
Tb(S):9:2   brother (voc) do-TAKE-you(sg)-ALONG! after (+acc), with (+gen) yourself (gen) four (acc) household slaves (acc) and camels (acc) two (nom, acc, gen) and be-you(sg)-GO-ed! into (+acc)   and be-you(sg)-HAVE COME-ing!, he/she/it-has-HAVE COME-ed, be-you(sg)-having-HAVE COME-ed! frοm beside (+acc,+gen,+dat)   and do-GIVE-you(sg)! him/it/same (dat) the (nom|acc) certificate of debt (nom|acc|voc) and to-PROCURE, be-you(sg)-PROCURE-ed!, he/she/it-happens-to-PROCURE (opt) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and do-TAKE-you(sg)-ALONG! him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) wedding celebrations (acc)
Tb(S):9:2 Tb(S)_9:2_1 Tb(S)_9:2_2 Tb(S)_9:2_3 Tb(S)_9:2_4 Tb(S)_9:2_5 Tb(S)_9:2_6 Tb(S)_9:2_7 Tb(S)_9:2_8 Tb(S)_9:2_9 Tb(S)_9:2_10 Tb(S)_9:2_11 Tb(S)_9:2_12 Tb(S)_9:2_13 Tb(S)_9:2_14 Tb(S)_9:2_15 Tb(S)_9:2_16 Tb(S)_9:2_17 Tb(S)_9:2_18 Tb(S)_9:2_19 Tb(S)_9:2_20 Tb(S)_9:2_21 Tb(S)_9:2_22 Tb(S)_9:2_23 Tb(S)_9:2_24 Tb(S)_9:2_25 Tb(S)_9:2_26 Tb(S)_9:2_27 Tb(S)_9:2_28 Tb(S)_9:2_29 Tb(S)_9:2_30 Tb(S)_9:2_31 Tb(S)_9:2_32 Tb(S)_9:2_33 Tb(S)_9:2_34 Tb(S)_9:2_35
Tb(S):9:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):9:34 σὺ γὰρ γινώσκεις ὅτι ἔσται ἀριθμῶν ὁ πατὴρ τὰς ἡμέρας, καὶ ἐὰν χρονίσω ἡμέραν μίαν, λυπήσω αὐτὸν λίαν· καὶ θεωρεῖς τί ὤμοσεν Ραγουηλ, καὶ οὐ δύναμαι παραβῆναι τὸν ὅρκον αὐτοῦ.
Tb(S):9:34 For Raguel hath sworn that I shall not depart. (Tobit 9:3 Brenton) But my father counteth the days; and if I tarry long, he will be very sorry. (Tobit 9:4 Brenton)
Tb(S):9:34 Ty wiesz bowiem, że ojciec liczy dni, i jeśli pozostanę jeden dzień dłużej, bardzo go zasmucę. Ty wiesz, co Raguel przysiągł, i ja nie mogę wykroczyć przeciw jego przysiędze». (Tb 9:4 BT_4)
Tb(S):9:34 σὺ γὰρ γινώσκεις ὅτι ἔσται ἀριθμῶν πατὴρ τὰς ἡμέρας, καὶ ἐὰν χρονίσω ἡμέραν μίαν, λυπήσω αὐτὸν λίαν· καὶ θεωρεῖς τί ὤμοσεν Ραγουηλ, καὶ οὐ δύναμαι παραβῆναι τὸν ὅρκον αὐτοῦ.
Tb(S):9:34 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γάρ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ; ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἐάν (εἰ ἄν) χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λίαν καί θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -)   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):9:34 Ty Dla odtąd, jak By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]; by liczyć się Ojciec Dzień I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By ociągać się Dzień Jeden By smucić się On/ona/to/to samo Bardzo I też, nawet, mianowicie Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przysięgać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Przysięga On/ona/to/to samo
Tb(S):9:34 su\ ga\r ginO/skeis o(/ti e)/stai a)riTmO=n o( patE\r ta\s E(me/ras, kai\ e)a\n CHroni/sO E(me/ran mi/an, lupE/sO au)to\n li/an· kai\ TeOrei=s ti/ O)/mosen *ragouEl, kai\ ou) du/namai parabE=nai to\n o(/rkon au)tou=.
Tb(S):9:34 sy gar ginOskeis hoti estai ariTmOn ho patEr tas hEmeras, kai ean CHronisO hEmeran mian, lypEsO auton lian· kai TeOreis ti Omosen raguEl, kai u dynamai parabEnai ton horkon autu.
Tb(S):9:34 RP_NS x V1_PAI2S C VF_FMI3S N2_GPM RA_NSM N3_NSM RA_APF N1A_APF C C VA_AAS1S N1A_ASF A1A_ASF VA_AAS1S RD_ASM D C V2_PAI2S RI_ASN VAI_AAI3S N_NSM C D V6_PMI1S VZ_AAN RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Tb(S):9:34 you for since, as to know i.e. recognize. because/that to be number [see arithmetic]; to count the father the day and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to linger day one to sorrow he/she/it/same very and also, even, namely to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to swear ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, the oath he/she/it/same
Tb(S):9:34                     and                                      
Tb(S):9:34 Tb(S)_9:34_1 Tb(S)_9:34_2 Tb(S)_9:34_3 Tb(S)_9:34_4 Tb(S)_9:34_5 Tb(S)_9:34_6 Tb(S)_9:34_7 Tb(S)_9:34_8 Tb(S)_9:34_9 Tb(S)_9:34_10 Tb(S)_9:34_11 Tb(S)_9:34_12 Tb(S)_9:34_13 Tb(S)_9:34_14 Tb(S)_9:34_15 Tb(S)_9:34_16 Tb(S)_9:34_17 Tb(S)_9:34_18 Tb(S)_9:34_19 Tb(S)_9:34_20 Tb(S)_9:34_21 Tb(S)_9:34_22 Tb(S)_9:34_23 Tb(S)_9:34_24 Tb(S)_9:34_25 Tb(S)_9:34_26 Tb(S)_9:34_27 Tb(S)_9:34_28 Tb(S)_9:34_29 Tb(S)_9:34_30
Tb(S):9:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):9:5 καὶ ἐπορεύθη Ραφαηλ καὶ οἱ τέσσαρες οἰκέται καὶ αἱ δύο κάμηλοι εἰς Ῥάγας τῆς Μηδίας καὶ ηὐλίσθησαν παρὰ Γαβαήλῳ· καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραφον αὐτοῦ καὶ ὑπέδειξεν αὐτῷ περὶ Τωβιου τοῦ υἱοῦ Τωβιθ ὅτι ἔλαβεν γυναῖκα καὶ ὅτι καλεῖ αὐτὸν εἰς τὸν γάμον. καὶ ἀναστὰς παρηρίθμησεν αὐτῷ τὰ θυλάκια σὺν ταῖς σφραγῖσιν, καὶ συνέθηκαν αὐτά.
Tb(S):9:5 So Raphael went out, and lodged with Gabael, and gave him the handwriting: who brought forth bags which were sealed up, and gave them to him. (Tobit 9:5 Brenton)
Tb(S):9:5 I wyruszył Rafał z czterema sługami i dwoma wielbłądami do Raga w Medii i zatrzymali się u Gabaela. I dał mu jego dokument, i opowiedział mu o Tobiaszu, synu Tobiasza, że poślubił żonę i że zaprasza go na wesele. Wtedy Gabael wstał i zaczął liczyć w jego obecności pieczętowane worki. I załadowali je. (Tb 9:5 BT_4)
Tb(S):9:5 καὶ ἐπορεύθη Ραφαηλ καὶ οἱ τέσσαρες οἰκέται καὶ αἱ δύο κάμηλοι εἰς Ῥάγας τῆς Μηδίας καὶ ηὐλίσθησαν παρὰ Γαβαήλῳ· καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραφον αὐτοῦ καὶ ὑπέδειξεν αὐτῷ περὶ Τωβιου τοῦ υἱοῦ Τωβιθ ὅτι ἔλαβεν γυναῖκα καὶ ὅτι καλεῖ αὐτὸν εἰς τὸν γάμον. καὶ ἀναστὰς παρηρίθμησεν αὐτῷ τὰ θυλάκια σὺν ταῖς σφραγῖσιν, καὶ συνέθηκαν αὐτά.
Tb(S):9:5 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   καί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν οἰκέτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ εἰς[1]   ὁ ἡ τό   καί αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) παρά   καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χειρό·γραφον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό περί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅτι λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὅτι καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γάμος, -ου, ὁ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   σύν ὁ ἡ τό σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί συν·τίθημι (-, -, συν+θη·κ- or 2nd ath. συν+θ(ε)-, -, συν+τεθει-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):9:5 I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie Cztery Rodziny niewolnik I też, nawet, mianowicie Dwa Wielbłąd Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By spędzać {By wydawać} noc fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Świadectwo obligacji długu pisanej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Syn Ponieważ/tamto By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Poślubiające celebrowanie I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych On/ona/to/to samo Razem z/włączając (+dat) Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] I też, nawet, mianowicie By zgadzać się niech montuje, decyduj się, decyduj się, wyrażaj zgodę do On/ona/to/to samo
Tb(S):9:5 kai\ e)poreu/TE *rafaEl kai\ oi( te/ssares oi)ke/tai kai\ ai( du/o ka/mEloi ei)s *(ra/gas tE=s *mEdi/as kai\ Eu)li/sTEsan para\ *gabaE/lO|· kai\ e)/dOken au)tO=| to\ CHeiro/grafon au)tou= kai\ u(pe/deiXen au)tO=| peri\ *tObiou tou= ui(ou= *tObiT o(/ti e)/laben gunai=ka kai\ o(/ti kalei= au)to\n ei)s to\n ga/mon. kai\ a)nasta\s parEri/TmEsen au)tO=| ta\ Tula/kia su\n tai=s sfragi=sin, kai\ sune/TEkan au)ta/.
Tb(S):9:5 kai eporeuTE rafaEl kai hoi tessares oiketai kai hai dyo kamEloi eis ragas tEs mEdias kai EulisTEsan para gabaElO· kai edOken autO to CHeirografon autu kai hypedeiXen autO peri tObiu tu hyiu tObiT hoti elaben gynaika kai hoti kalei auton eis ton gamon. kai anastas parEriTmEsen autO ta Tylakia syn tais sfragisin, kai syneTEkan auta.
Tb(S):9:5 C VCI_API3S N_NSM C RA_NPM A3_NPM N1M_NPM C RA_NPF M N2_NPM P N1A_APF RA_GSF N1A_GSF C VCI_API3P P N2_DSM C VAI_AAI3S RD_DSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C VAI_AAI3S RD_DSM P N1T_GSM RA_GSM N2_GSM N_GSM C VBI_AAI3S N3K_ASF C C V2_PAI3S RD_ASM P RA_ASM N2_ASM C VH_AAPNSM VAI_AAI3S RD_DSM RA_APN N2N_APN P RA_DPF N3D_DPF C VAI_AAI3P RD_APN
Tb(S):9:5 and also, even, namely to go ć and also, even, namely the four household slave and also, even, namely the two camel into (+acc) ć the ć and also, even, namely to spend the night frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć and also, even, namely to give he/she/it/same the certificate of debt bond written he/she/it/same and also, even, namely to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove he/she/it/same about (+acc,+gen) ć the son ć because/that to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife and also, even, namely because/that to call call he/she/it/same into (+acc) the wedding celebration and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ć he/she/it/same the ć together with/including (+dat) the hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] and also, even, namely to agree put together, resolve, determine, assent to he/she/it/same
Tb(S):9:5   he/she/it-was-GO-ed   and the (nom) four (nom) household slaves (nom|voc) and the (nom) two (nom, acc, gen) camels (nom|voc) into (+acc)   the (gen)   and they-were-SPEND-ed-THE-NIGHT frοm beside (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) certificate of debt (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-MAKE KNOWN-ed him/it/same (dat) about (+acc,+gen)   the (gen) son (gen)   because/that he/she/it-TAKE HOLD OF-ed woman/wife (acc) and because/that he/she/it-is-CALL-ing, you(sg)-are-being-CALL-ed (classical), be-you(sg)-CALL-ing! him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) wedding celebration (acc) and upon STand-ing-UP (nom|voc)   him/it/same (dat) the (nom|acc)   together with/including (+dat) the (dat) hallmarks (dat) and they-AGREE-ed they/them/same (nom|acc)
Tb(S):9:5 Tb(S)_9:5_1 Tb(S)_9:5_2 Tb(S)_9:5_3 Tb(S)_9:5_4 Tb(S)_9:5_5 Tb(S)_9:5_6 Tb(S)_9:5_7 Tb(S)_9:5_8 Tb(S)_9:5_9 Tb(S)_9:5_10 Tb(S)_9:5_11 Tb(S)_9:5_12 Tb(S)_9:5_13 Tb(S)_9:5_14 Tb(S)_9:5_15 Tb(S)_9:5_16 Tb(S)_9:5_17 Tb(S)_9:5_18 Tb(S)_9:5_19 Tb(S)_9:5_20 Tb(S)_9:5_21 Tb(S)_9:5_22 Tb(S)_9:5_23 Tb(S)_9:5_24 Tb(S)_9:5_25 Tb(S)_9:5_26 Tb(S)_9:5_27 Tb(S)_9:5_28 Tb(S)_9:5_29 Tb(S)_9:5_30 Tb(S)_9:5_31 Tb(S)_9:5_32 Tb(S)_9:5_33 Tb(S)_9:5_34 Tb(S)_9:5_35 Tb(S)_9:5_36 Tb(S)_9:5_37 Tb(S)_9:5_38 Tb(S)_9:5_39 Tb(S)_9:5_40 Tb(S)_9:5_41 Tb(S)_9:5_42 Tb(S)_9:5_43 Tb(S)_9:5_44 Tb(S)_9:5_45 Tb(S)_9:5_46 Tb(S)_9:5_47 Tb(S)_9:5_48 Tb(S)_9:5_49 Tb(S)_9:5_50 Tb(S)_9:5_51 Tb(S)_9:5_52 Tb(S)_9:5_53 Tb(S)_9:5_54 Tb(S)_9:5_55
Tb(S):9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):9:6 καὶ ὤρθρισαν κοινῶς καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν γάμον. καὶ εἰσῆλθον εἰς τὰ Ραγουηλ καὶ εὗρον Τωβιαν ἀνακείμενον, καὶ ἀνεπήδησεν καὶ ἠσπάσατο αὐτόν, καὶ ἔκλαυσεν καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Καλὲ καὶ ἀγαθέ, ἀνδρὸς καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ, δικαίου καὶ ἐλεημοποιοῦ, δῴη σοι κύριος εὐλογίαν οὐρανοῦ καὶ τῇ γυναικί σου καὶ τῷ πατρί σου καὶ τῇ μητρὶ τῆς γυναικός σου· εὐλογητὸς ὁ θεός, ὅτι εἶδον Τωβιν τὸν ἀνεψιόν μου ὅμοιον αὐτῷ.
Tb(S):9:6 And early in the morning they went forth both together, and came to the wedding: and Tobias blessed his wife. (Tobit 9:6 Brenton)
Tb(S):9:6 I razem rano wstali i przybyli na wesele. I przyszli do Raguela, i zastali Tobiasza siedzącego przy stole. A on zerwał się i przywitał go. A Gabael zaczął płakać i złożył mu życzenia, mówiąc do niego: «O szlachetny i dobry człowieku, synu męża szlachetnego, dobrego, sprawiedliwego i uczynnego. Niech Pan udzieli tobie i żonie twojej błogosławieństwa niebieskiego i twemu ojcu, i matce twojej żony! Błogosławiony niech będzie Bóg, że ja widzieć mogę Tobiasza, który tak jest podobny do mojego krewnego». (Tb 9:6 BT_4)
Tb(S):9:6 καὶ ὤρθρισαν κοινῶς καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν γάμον. καὶ εἰσῆλθον εἰς τὰ Ραγουηλ καὶ εὗρον Τωβιαν ἀνακείμενον, καὶ ἀνεπήδησεν καὶ ἠσπάσατο αὐτόν, καὶ ἔκλαυσεν καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Καλὲ καὶ ἀγαθέ, ἀνδρὸς καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ, δικαίου καὶ ἐλεημοποιοῦ, δῴη σοι κύριος εὐλογίαν οὐρανοῦ καὶ τῇ γυναικί σου καὶ τῷ πατρί σου καὶ τῇ μητρὶ τῆς γυναικός σου· εὐλογητὸς θεός, ὅτι εἶδον Τωβιν τὸν ἀνεψιόν μου ὅμοιον αὐτῷ.
Tb(S):9:6 καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -)   καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γάμος, -ου, ὁ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)   ἀνά·κει·μαι (ath. ανα+κει-, -, -, -, -, -) καί ἀνα·πηδάω (-, -, ανα+πηδη·σ-, -, -, -) καί ἀσπάζομαι (ασπαζ-, ασπα·σ-, ασπα·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·λογία, -ας, ἡ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·λογητός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὁ ἡ τό ἀνεψιός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅμοιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):9:6 I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Poślubiające celebrowanie I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By znajdować Do ??? I też, nawet, mianowicie By stawać I też, nawet, mianowicie By witać (mile widziany, salutuj) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By płakać I też, nawet, mianowicie By błogosławić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).; by nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ojciec; ojczyzna Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Matka Kobiety/żona Ty; twój/twój(sg) Błogosławiony Bóg  Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kuzyn Ja Podobny On/ona/to/to samo
Tb(S):9:6 kai\ O)/rTrisan koinO=s kai\ ei)sE=lTon ei)s to\n ga/mon. kai\ ei)sE=lTon ei)s ta\ *ragouEl kai\ eu(=ron *tObian a)nakei/menon, kai\ a)nepE/dEsen kai\ E)spa/sato au)to/n, kai\ e)/klausen kai\ eu)lo/gEsen au)to\n kai\ ei)=pen au)tO=| *kale\ kai\ a)gaTe/, a)ndro\s kalou= kai\ a)gaTou=, dikai/ou kai\ e)leEmopoiou=, dO/|E soi ku/rios eu)logi/an ou)ranou= kai\ tE=| gunaiki/ sou kai\ tO=| patri/ sou kai\ tE=| mEtri\ tE=s gunaiko/s sou· eu)logEto\s o( Teo/s, o(/ti ei)=don *tObin to\n a)nePSio/n mou o(/moion au)tO=|.
Tb(S):9:6 kai OrTrisan koinOs kai eisElTon eis ton gamon. kai eisElTon eis ta raguEl kai heuron tObian anakeimenon, kai anepEdEsen kai Espasato auton, kai eklausen kai eulogEsen auton kai eipen autO kale kai agaTe, andros kalu kai agaTu, dikaiu kai eleEmopoiu, dOE soi kyrios eulogian uranu kai tE gynaiki su kai tO patri su kai tE mEtri tEs gynaikos su· eulogEtos ho Teos, hoti eidon tObin ton anePSion mu homoion autO.
Tb(S):9:6 C VAI_AAI3P D C VBI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3P P RA_APN N_GSM C VB_AAI3P N1T_ASM V5_PMPASM C VAI_AAI3S C VAI_AMI3S RD_ASM C VAI_AAI3S C VA_AAI3S RD_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM A1_VSM C A1_VSM N3_GSM A1_GSM C A1_GSM A1A_GSM C A1A_GSM VO_AAO3S RP_DS N2_NSM N1A_ASF N2_GSM C RA_DSF N3K_DSF RP_GS C RA_DSM N3_DSM RP_GS C RA_DSF N3_DSF RA_GSF N3K_GSF RP_GS A1_NSM RA_NSM N2_NSM C VBI_AAI1S N_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS A1A_ASM RD_DSM
Tb(S):9:6 and also, even, namely to come early in the morning ć and also, even, namely to enter into (+acc) the wedding celebration and also, even, namely to enter into (+acc) the ć and also, even, namely to find ć to ??? and also, even, namely to stand up and also, even, namely to greet (welcome, salute) he/she/it/same and also, even, namely to weep and also, even, namely to bless he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely ć to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ??? sky/heaven and also, even, namely the woman/wife you; your/yours(sg) and also, even, namely the father; fatherland you; your/yours(sg) and also, even, namely the mother the woman/wife you; your/yours(sg) blessed the god [see theology] because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć the cousin I similar he/she/it/same
Tb(S):9:6 and they-COME EARLY IN THE MORNING-ed   and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) the (acc) wedding celebration (acc) and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc)   and do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc)   while being-???-ed (acc, nom|acc|voc) and he/she/it-STand-ed-UP and he/she/it-was-GREET-ed him/it/same (acc) and he/she/it-WEEP-ed and he/she/it-BLESS-ed him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) right ([Adj] voc) and good ([Adj] voc) man, husband (gen) right ([Adj] gen); be-you(sg)-being-CALL-ed! and good ([Adj] gen) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! and   he/she/it-happens-to-GIVE (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) ??? (acc) sky/heaven (gen) and the (dat) woman/wife (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) father (dat); fatherland (voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) mother (dat) the (gen) woman/wife (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) blessed ([Adj] nom) the (nom) god (nom) because/that I-SEE-ed, they-SEE-ed   the (acc) cousin (acc) me (gen) similar ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (dat)
Tb(S):9:6 Tb(S)_9:6_1 Tb(S)_9:6_2 Tb(S)_9:6_3 Tb(S)_9:6_4 Tb(S)_9:6_5 Tb(S)_9:6_6 Tb(S)_9:6_7 Tb(S)_9:6_8 Tb(S)_9:6_9 Tb(S)_9:6_10 Tb(S)_9:6_11 Tb(S)_9:6_12 Tb(S)_9:6_13 Tb(S)_9:6_14 Tb(S)_9:6_15 Tb(S)_9:6_16 Tb(S)_9:6_17 Tb(S)_9:6_18 Tb(S)_9:6_19 Tb(S)_9:6_20 Tb(S)_9:6_21 Tb(S)_9:6_22 Tb(S)_9:6_23 Tb(S)_9:6_24 Tb(S)_9:6_25 Tb(S)_9:6_26 Tb(S)_9:6_27 Tb(S)_9:6_28 Tb(S)_9:6_29 Tb(S)_9:6_30 Tb(S)_9:6_31 Tb(S)_9:6_32 Tb(S)_9:6_33 Tb(S)_9:6_34 Tb(S)_9:6_35 Tb(S)_9:6_36 Tb(S)_9:6_37 Tb(S)_9:6_38 Tb(S)_9:6_39 Tb(S)_9:6_40 Tb(S)_9:6_41 Tb(S)_9:6_42 Tb(S)_9:6_43 Tb(S)_9:6_44 Tb(S)_9:6_45 Tb(S)_9:6_46 Tb(S)_9:6_47 Tb(S)_9:6_48 Tb(S)_9:6_49 Tb(S)_9:6_50 Tb(S)_9:6_51 Tb(S)_9:6_52 Tb(S)_9:6_53 Tb(S)_9:6_54 Tb(S)_9:6_55 Tb(S)_9:6_56 Tb(S)_9:6_57 Tb(S)_9:6_58 Tb(S)_9:6_59 Tb(S)_9:6_60 Tb(S)_9:6_61 Tb(S)_9:6_62 Tb(S)_9:6_63 Tb(S)_9:6_64 Tb(S)_9:6_65 Tb(S)_9:6_66 Tb(S)_9:6_67 Tb(S)_9:6_68 Tb(S)_9:6_69 Tb(S)_9:6_70
Tb(S):9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x