Tb(S):12:1 καὶ ὅτε ἐπετελέσθη ὁ γάμος, ἐκάλεσεν Τωβιθ Τωβιαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Παιδίον, ὅρα δοῦναι τὸν μισθὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ πορευθέντι μετὰ σοῦ [καὶ] προσθεῖναι αὐτῷ εἰς τὸν μισθόν.
Tb(S):12:1 Then Tobit called his son Tobias, and said unto him, My son, see that the man have his wages, which went with thee, and thou must give him more. (Tobit 12:1 Brenton)
Tb(S):12:1 A kiedy skończyło się wesele, zawołał Tobiasz syna swego, Tobiasza, i powiedział do niego: «Dziecko, pomyśl o daniu zapłaty człowiekowi, który towarzyszył tobie, i dodaj mu coś jeszcze do zapłaty!» (Tb 12:1 BT_4)
Tb(S):12:1 Καὶ ὅτε ἐπετελέσθη γάμος, ἐκάλεσεν Τωβιθ Τωβιαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Παιδίον, ὅρα δοῦναι τὸν μισθὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ πορευθέντι μετὰ σοῦ [καὶ] προσθεῖναι αὐτῷ εἰς τὸν μισθόν.
Tb(S):12:1 καί ὅτε ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό γάμος, -ου, ὁ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)     ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ
Tb(S):12:1 I też, nawet, mianowicie Kiedy By ogniskować się dalej dostawanie czyniony Poślubiające celebrowanie By nazywać rozmowę Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Dziecko By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By dawać Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Ludzki By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dodawać do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają
Tb(S):12:1 *kai\ o(/te e)petele/sTE o( ga/mos, e)ka/lesen *tObiT *tObian to\n ui(o\n au)tou= kai\ ei)=pen au)tO=| *paidi/on, o(/ra dou=nai to\n misTo\n tO=| a)nTrO/pO| tO=| poreuTe/nti meta\ sou= [kai\] prosTei=nai au)tO=| ei)s to\n misTo/n.
Tb(S):12:1 kai hote epetelesTE ho gamos, ekalesen tObiT tObian ton hyion autu kai eipen autO paidion, hora dunai ton misTon tO anTrOpO tO poreuTenti meta su [kai] prosTeinai autO eis ton misTon.
Tb(S):12:1 C D VSI_API3S RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S N_NSM N1T_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM N2N_VSN V3_PAD2S VO_AAN RA_ASM N2_ASM RA_DSM N2_DSM RA_DSM VC_APPDSM P RP_GS C VE_AAN RD_DSM P RA_ASM N2_ASM
Tb(S):12:1 and also, even, namely when to focus on-getting-done the wedding celebration to call call ć ć the son he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same child to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to give the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense the human the to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to add to he/she/it/same into (+acc) the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense
Tb(S):12:1 and when he/she/it-was-FOCUS-ed-ON-GETTING-DONE the (nom) wedding celebration (nom) he/she/it-CALL-ed     the (acc) son (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) child (nom|acc|voc) be-you(sg)-SEE-ing! to-GIVE the (acc) just recompense (acc) the (dat) human (dat) the (dat) upon being-GO-ed (dat) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and to-ADD-TO him/it/same (dat) into (+acc) the (acc) just recompense (acc)
Tb(S):12:1 Tb(S)_12:1_1 Tb(S)_12:1_2 Tb(S)_12:1_3 Tb(S)_12:1_4 Tb(S)_12:1_5 Tb(S)_12:1_6 Tb(S)_12:1_7 Tb(S)_12:1_8 Tb(S)_12:1_9 Tb(S)_12:1_10 Tb(S)_12:1_11 Tb(S)_12:1_12 Tb(S)_12:1_13 Tb(S)_12:1_14 Tb(S)_12:1_15 Tb(S)_12:1_16 Tb(S)_12:1_17 Tb(S)_12:1_18 Tb(S)_12:1_19 Tb(S)_12:1_20 Tb(S)_12:1_21 Tb(S)_12:1_22 Tb(S)_12:1_23 Tb(S)_12:1_24 Tb(S)_12:1_25 Tb(S)_12:1_26 Tb(S)_12:1_27 Tb(S)_12:1_28 Tb(S)_12:1_29 Tb(S)_12:1_30 Tb(S)_12:1_31
Tb(S):12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:2 καὶ εἶπεν αὐτῷ Πάτερ, πόσον αὐτῷ δώσω τὸν μισθόν; οὐ βλάπτομαι διδοὺς αὐτῷ τὸ ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων, ὧν ἐνήνοχεν μετ’ ἐμοῦ.
Tb(S):12:2 And Tobias said unto him, O father, it is no harm to me to give him half of those things which I have brought: (Tobit 12:2 Brenton)
Tb(S):12:2 A on mu odpowiedział: «Ojcze, jak wielką mam mu dać zapłatę? Nie poniosę szkody, jeśli dam mu połowę majątku, który on przyniósł ze mną. (Tb 12:2 BT_4)
Tb(S):12:2 καὶ εἶπεν αὐτῷ Πάτερ, πόσον αὐτῷ δώσω τὸν μισθόν; οὐ βλάπτομαι διδοὺς αὐτῷ τὸ ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων, ὧν ἐνήνοχεν μετ’ ἐμοῦ.
Tb(S):12:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες πόσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βλάπτω (βλαπτ-, -, βλαψ-, -, -, βλαβ·[θ]-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Tb(S):12:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ojciec Ilu On/ona/to/to samo By dawać Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają ??? Przed przydechem mocnym By czynić zaszkódź By dawać On/ona/to/to samo Pół By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Kto/, który/, który By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Tb(S):12:2 kai\ ei)=pen au)tO=| *pa/ter, po/son au)tO=| dO/sO to\n misTo/n; ou) bla/ptomai didou\s au)tO=| to\ E(/misu tO=n u(parCHo/ntOn, O(=n e)nE/noCHen met’ e)mou=.
Tb(S):12:2 kai eipen autO pater, poson autO dOsO ton misTon; u blaptomai didus autO to hEmisy tOn hyparCHontOn, hOn enEnoCHen met’ emu.
Tb(S):12:2 C VBI_AAI3S RD_DSM N3_VSM A1_ASM RD_DSM VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM D V1_PMI1S V8_PAPNSM RD_DSM RA_ASN A3U_ASN RA_GPN V1_PAPGPN RR_GPN VX_XAI3S P RP_GS
Tb(S):12:2 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same father how much he/she/it/same to give the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense οὐχ before rough breathing to do harm to give he/she/it/same the half the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control who/whom/which to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine
Tb(S):12:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) father (voc) how much (acc, nom|acc) him/it/same (dat) I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) just recompense (acc) not I-am-being-DO-ed-HARM while GIVE-ing (nom|voc) him/it/same (dat) the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) the (gen) let-them-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF! (classical), while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-has-BRING-ed after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Tb(S):12:2 Tb(S)_12:2_1 Tb(S)_12:2_2 Tb(S)_12:2_3 Tb(S)_12:2_4 Tb(S)_12:2_5 Tb(S)_12:2_6 Tb(S)_12:2_7 Tb(S)_12:2_8 Tb(S)_12:2_9 Tb(S)_12:2_10 Tb(S)_12:2_11 Tb(S)_12:2_12 Tb(S)_12:2_13 Tb(S)_12:2_14 Tb(S)_12:2_15 Tb(S)_12:2_16 Tb(S)_12:2_17 Tb(S)_12:2_18 Tb(S)_12:2_19 Tb(S)_12:2_20 Tb(S)_12:2_21
Tb(S):12:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:3 ἐμὲ ἀγείοχεν ὑγιαίνοντα καὶ τὴν γυναῖκά μου ἐθεράπευσεν καὶ τὸ ἀργύριον ἤνεγκεν μετ’ ἐμοῦ καὶ σὲ ἐθεράπευσεν· πόσον αὐτῷ ἔτι δῶ μισθόν;
Tb(S):12:3 For he hath brought me again to thee in safety, and made whole my wife, and brought me the money, and likewise healed thee. (Tobit 12:3 Brenton)
Tb(S):12:3 On przecież mnie przyprowadził w zdrowiu, żonę moją wyzwolił i pieniądze przyniósł ze mną, i ciebie uleczył. Jaką więc mam mu dać zapłatę?» (Tb 12:3 BT_4)
Tb(S):12:3 ἐμὲ ἀγείοχεν ὑγιαίνοντα καὶ τὴν γυναῖκά μου ἐθεράπευσεν καὶ τὸ ἀργύριον ἤνεγκεν μετ’ ἐμοῦ καὶ σὲ ἐθεράπευσεν· πόσον αὐτῷ ἔτι δῶ μισθόν;
Tb(S):12:3 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) πόσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) μισθός, -ου, ὁ
Tb(S):12:3 Ja; mój/mój By prowadzić By być zdrowy I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Ja By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować Ilu On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze By dawać; by wiązać Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają
Tb(S):12:3 e)me\ a)gei/oCHen u(giai/nonta kai\ tE\n gunai=ka/ mou e)Tera/peusen kai\ to\ a)rgu/rion E)/negken met’ e)mou= kai\ se\ e)Tera/peusen· po/son au)tO=| e)/ti dO= misTo/n;
Tb(S):12:3 eme ageioCHen hygiainonta kai tEn gynaika mu eTerapeusen kai to argyrion Enenken met’ emu kai se eTerapeusen· poson autO eti dO misTon;
Tb(S):12:3 RP_AS VX_XAI3S V1_PAPASM C RA_ASF N3K_ASF RP_GS VAI_AAI3S C RA_ASN N2N_ASN VAI_AAI3S P RP_GS C RP_AS VAI_AAI3S A1_ASM RD_DSM D VO_AAS1S N2_ASM
Tb(S):12:3 I; my/mine to lead to be healthy and also, even, namely the woman/wife I to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat and also, even, namely the piece of silver to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely you; your/yours(sg) to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat how much he/she/it/same yet/still to give; to bind just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense
Tb(S):12:3 me (acc); my/mine (voc) he/she/it-has-LEAD-ed while BE-ing-HEALTHY (acc, nom|acc|voc) and the (acc) woman/wife (acc) me (gen) he/she/it-TEND/TREAT/ATTEND-ed-TO and the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) he/she/it-BRING-ed after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-TEND/TREAT/ATTEND-ed-TO how much (acc, nom|acc) him/it/same (dat) yet/still I-should-GIVE; I-am-BIND-ing, I-should-be-BIND-ing just recompense (acc)
Tb(S):12:3 Tb(S)_12:3_1 Tb(S)_12:3_2 Tb(S)_12:3_3 Tb(S)_12:3_4 Tb(S)_12:3_5 Tb(S)_12:3_6 Tb(S)_12:3_7 Tb(S)_12:3_8 Tb(S)_12:3_9 Tb(S)_12:3_10 Tb(S)_12:3_11 Tb(S)_12:3_12 Tb(S)_12:3_13 Tb(S)_12:3_14 Tb(S)_12:3_15 Tb(S)_12:3_16 Tb(S)_12:3_17 Tb(S)_12:3_18 Tb(S)_12:3_19 Tb(S)_12:3_20 Tb(S)_12:3_21 Tb(S)_12:3_22
Tb(S):12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:4 καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβις Δικαιοῦται αὐτῷ, παιδίον, λαβεῖν τὸ ἥμισυ πάντων, ὧν ἔχων ἦλθεν.
Tb(S):12:4 Then the old man said, It is due unto him. (Tobit 12:4 Brenton)
Tb(S):12:4 I rzekł mu Tobiasz: «Sprawiedliwą jest rzeczą, dziecko, żeby on wziął połowę wszystkiego, co miał przy sobie wracając». (Tb 12:4 BT_4)
Tb(S):12:4 καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβις Δικαιοῦται αὐτῷ, παιδίον, λαβεῖν τὸ ἥμισυ πάντων, ὧν ἔχων ἦλθεν.
Tb(S):12:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
Tb(S):12:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy On/ona/to/to samo Dziecko By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Pół Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By mieć By przychodzić
Tb(S):12:4 kai\ ei)=pen au)tO=| *tObis *dikaiou=tai au)tO=|, paidi/on, labei=n to\ E(/misu pa/ntOn, O(=n e)/CHOn E)=lTen.
Tb(S):12:4 kai eipen autO tObis dikaiutai autO, paidion, labein to hEmisy pantOn, hOn eCHOn ElTen.
Tb(S):12:4 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM V4_PMI3S RD_DSM N2N_VSN VB_AAN RA_ASN A3U_ASN A3_GPN RR_GPN V1_PAPNSM VBI_AAI3S
Tb(S):12:4 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous he/she/it/same child to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the half every all, each, every, the whole of who/whom/which to have to come
Tb(S):12:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   he/she/it-is-being-MAKE RIGHTEOUS-ed him/it/same (dat) child (nom|acc|voc) to-TAKE HOLD OF the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) all (gen) who/whom/which (gen) while HAVE-ing (nom) he/she/it-COME-ed
Tb(S):12:4 Tb(S)_12:4_1 Tb(S)_12:4_2 Tb(S)_12:4_3 Tb(S)_12:4_4 Tb(S)_12:4_5 Tb(S)_12:4_6 Tb(S)_12:4_7 Tb(S)_12:4_8 Tb(S)_12:4_9 Tb(S)_12:4_10 Tb(S)_12:4_11 Tb(S)_12:4_12 Tb(S)_12:4_13 Tb(S)_12:4_14
Tb(S):12:4 x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:5 καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν καὶ εἶπεν Λαβὲ τὸ ἥμισυ πάντων, ὧν ἔχων ἦλθες, εἰς τὸν μισθόν σου καὶ ὕπαγε ὑγιαίνων.
Tb(S):12:5 So he called the angel, and he said unto him, Take half of all that ye have brought and go away in safety. (Tobit 12:5 Brenton)
Tb(S):12:5 I poprosił go do siebie, i rzekł: «Weź połowę wszystkiego, coś wracając miał przy sobie, jako zapłatę swoją, i idź do domu zdrów!» (Tb 12:5 BT_4)
Tb(S):12:5 καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν καὶ εἶπεν Λαβὲ τὸ ἥμισυ πάντων, ὧν ἔχων ἦλθες, εἰς τὸν μισθόν σου καὶ ὕπαγε ὑγιαίνων.
Tb(S):12:5 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὑπ·άγω (υπ+αγ-, -, 2nd υπ+αγαγ-, -, -, υπ+αχ·θ-) ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -)
Tb(S):12:5 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Pół Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By mieć By przychodzić Do (+przyspieszenie) Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By odchodzić By być zdrowy
Tb(S):12:5 kai\ e)ka/lesen au)to\n kai\ ei)=pen *labe\ to\ E(/misu pa/ntOn, O(=n e)/CHOn E)=lTes, ei)s to\n misTo/n sou kai\ u(/page u(giai/nOn.
Tb(S):12:5 kai ekalesen auton kai eipen labe to hEmisy pantOn, hOn eCHOn ElTes, eis ton misTon su kai hypage hygiainOn.
Tb(S):12:5 C VAI_AAI3S RD_ASM C VBI_AAI3S VB_AAD2S RA_ASN A3U_ASN A3_GPN RR_GPN V1_PAPNSM VBI_AAI2S P RA_ASM N2_ASM RP_GS C V1_PAD2S V1_PAPNSM
Tb(S):12:5 and also, even, namely to call call he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the half every all, each, every, the whole of who/whom/which to have to come into (+acc) the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense you; your/yours(sg) and also, even, namely to go away to be healthy
Tb(S):12:5 and he/she/it-CALL-ed him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) all (gen) who/whom/which (gen) while HAVE-ing (nom) you(sg)-COME-ed into (+acc) the (acc) just recompense (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and be-you(sg)-GO-ing-AWAY! while BE-ing-HEALTHY (nom)
Tb(S):12:5 Tb(S)_12:5_1 Tb(S)_12:5_2 Tb(S)_12:5_3 Tb(S)_12:5_4 Tb(S)_12:5_5 Tb(S)_12:5_6 Tb(S)_12:5_7 Tb(S)_12:5_8 Tb(S)_12:5_9 Tb(S)_12:5_10 Tb(S)_12:5_11 Tb(S)_12:5_12 Tb(S)_12:5_13 Tb(S)_12:5_14 Tb(S)_12:5_15 Tb(S)_12:5_16 Tb(S)_12:5_17 Tb(S)_12:5_18 Tb(S)_12:5_19
Tb(S):12:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:6 Τότε ἐκάλεσεν τοὺς δύο κρυπτῶς καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τὸν θεὸν εὐλογεῖτε καὶ αὐτῷ ἐξομολογεῖσθε ἐνώπιον πάντων τῶν ζώντων ἃ ἐποίησεν μεθ’ ὑμῶν ἀγαθά, τοῦ εὐλογεῖν καὶ ὑμνεῖν τὸ ὄνομα αὐτοῦ· τοὺς λόγους τοῦ θεοῦ ὑποδείκνυτε πᾶσιν ἀνθρώποις ἐντίμως καὶ μὴ ὀκνεῖτε ἐξομολογεῖσθαι αὐτῷ.
Tb(S):12:6 Then he took them both apart, and said unto them, Bless God, praise him, and magnify him, and praise him for the things which he hath done unto you in the sight of all that live. It is good to praise God, and exalt his name, and honourably to shew forth the works of God; therefore be not slack to praise him. (Tobit 12:6 Brenton)
Tb(S):12:6 Wtedy Rafał poprosił ich obu na bok i rzekł do nich: «Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wyświadczył wam - w celu uwielbienia i wysławienia Jego imienia. Ogłaszajcie przed wszystkimi ludźmi dzieła Boże, jak są godne uwielbienia, i nie wahajcie się wyrażać Mu wdzięczności. (Tb 12:6 BT_4)
Tb(S):12:6 Τότε ἐκάλεσεν τοὺς δύο κρυπτῶς καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τὸν θεὸν εὐλογεῖτε καὶ αὐτῷ ἐξομολογεῖσθε ἐνώπιον πάντων τῶν ζώντων ἐποίησεν μεθ’ ὑμῶν ἀγαθά, τοῦ εὐλογεῖν καὶ ὑμνεῖν τὸ ὄνομα αὐτοῦ· τοὺς λόγους τοῦ θεοῦ ὑποδείκνυτε πᾶσιν ἀνθρώποις ἐντίμως καὶ μὴ ὀκνεῖτε ἐξομολογεῖσθαι αὐτῷ.
Tb(S):12:6 τότε καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) καί ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ   καί μή ὀκνέω (οκν(ε)-, -, οκνη·σ-, -, -, -) ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):12:6 Wtedy By nazywać rozmowę Dwa I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Bóg  By błogosławić I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By przyznawać W obecności z (+informacja); ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Kto/, który/, który By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By błogosławić I też, nawet, mianowicie By wysławiać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Bóg  Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki I też, nawet, mianowicie Nie By wahać się By przyznawać On/ona/to/to samo
Tb(S):12:6 *to/te e)ka/lesen tou\s du/o kruptO=s kai\ ei)=pen au)toi=s *to\n Teo\n eu)logei=te kai\ au)tO=| e)Xomologei=sTe e)nO/pion pa/ntOn tO=n DZO/ntOn a(/ e)poi/Esen meT’ u(mO=n a)gaTa/, tou= eu)logei=n kai\ u(mnei=n to\ o)/noma au)tou=· tou\s lo/gous tou= Teou= u(podei/knute pa=sin a)nTrO/pois e)nti/mOs kai\ mE\ o)knei=te e)Xomologei=sTai au)tO=|.
Tb(S):12:6 tote ekalesen tus dyo kryptOs kai eipen autois ton Teon eulogeite kai autO eXomologeisTe enOpion pantOn tOn DZOntOn ha epoiEsen meT’ hymOn agaTa, tu eulogein kai hymnein to onoma autu· tus logus tu Teu hypodeiknyte pasin anTrOpois entimOs kai mE okneite eXomologeisTai autO.
Tb(S):12:6 D VAI_AAI3S RA_APM M D C VBI_AAI3S RD_DPM RA_ASM N2_ASM V2_PAD2P C RD_DSM V2_PMD2P P A3_GPM RA_GPM V3_PAPGPM RR_APN VAI_AAI3S P RP_GP A1_APN RA_GSN V2_PAN C V2_PAN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM V5_PAD2P A3_DPM N2_DPM D C D V2_PAD2P V2_PMN RD_DSM
Tb(S):12:6 then to call call the two ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the god [see theology] to bless and also, even, namely he/she/it/same to confess in the presence of (+gen); ??? every all, each, every, the whole of the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) who/whom/which to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you good inherently good, i.e. God-wrought. the to bless and also, even, namely to hymn the name with regard to he/she/it/same the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the god [see theology] ć every all, each, every, the whole of human ć and also, even, namely not to hesitate to confess he/she/it/same
Tb(S):12:6 then he/she/it-CALL-ed the (acc) two (nom, acc, gen)   and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) the (acc) god (acc) you(pl)-are-BLESS-ing, be-you(pl)-BLESS-ing!, you(pl)-were-BLESS-ing and him/it/same (dat) you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (gen) the (gen) let-them-be-EXISTS-ing! (classical), while EXISTS-ing (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) good ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) to-be-BLESS-ing and to-be-HYMN-ing the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (acc) words (acc) the (gen) god (gen)   all (dat) humans (dat)   and not you(pl)-are-HESITATE-ing, be-you(pl)-HESITATE-ing! to-be-being-CONFESS-ed him/it/same (dat)
Tb(S):12:6 Tb(S)_12:6_1 Tb(S)_12:6_2 Tb(S)_12:6_3 Tb(S)_12:6_4 Tb(S)_12:6_5 Tb(S)_12:6_6 Tb(S)_12:6_7 Tb(S)_12:6_8 Tb(S)_12:6_9 Tb(S)_12:6_10 Tb(S)_12:6_11 Tb(S)_12:6_12 Tb(S)_12:6_13 Tb(S)_12:6_14 Tb(S)_12:6_15 Tb(S)_12:6_16 Tb(S)_12:6_17 Tb(S)_12:6_18 Tb(S)_12:6_19 Tb(S)_12:6_20 Tb(S)_12:6_21 Tb(S)_12:6_22 Tb(S)_12:6_23 Tb(S)_12:6_24 Tb(S)_12:6_25 Tb(S)_12:6_26 Tb(S)_12:6_27 Tb(S)_12:6_28 Tb(S)_12:6_29 Tb(S)_12:6_30 Tb(S)_12:6_31 Tb(S)_12:6_32 Tb(S)_12:6_33 Tb(S)_12:6_34 Tb(S)_12:6_35 Tb(S)_12:6_36 Tb(S)_12:6_37 Tb(S)_12:6_38 Tb(S)_12:6_39 Tb(S)_12:6_40 Tb(S)_12:6_41 Tb(S)_12:6_42 Tb(S)_12:6_43
Tb(S):12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:7 μυστήριον βασιλέως κρύπτειν καλόν, τὰ δὲ ἔργα τοῦ θεοῦ ἀνακαλύπτειν καὶ ἐξομολογεῖσθαι ἐντίμως. τὸ ἀγαθὸν ποιεῖτε, καὶ κακὸν οὐχ εὑρήσει ὑμᾶς.
Tb(S):12:7 It is good to keep close the secret of a king, but it is honourable to reveal the works of God. Do that which is good, and no evil shall touch you. (Tobit 12:7 Brenton)
Tb(S):12:7 Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest rozgłaszać i wysławiać dzieła Boże. Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka. (Tb 12:7 BT_4)
Tb(S):12:7 μυστήριον βασιλέως κρύπτειν καλόν, τὰ δὲ ἔργα τοῦ θεοῦ ἀνακαλύπτειν καὶ ἐξομολογεῖσθαι ἐντίμως. τὸ ἀγαθὸν ποιεῖτε, καὶ κακὸν οὐχ εὑρήσει ὑμᾶς.
Tb(S):12:7 μυστήριον, -ου, τὁ βασιλεύς, -έως, ὁ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό δέ ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀνα·καλύπτω (ανα+καλυπτ-, ανα+καλυψ-, ανα+καλυψ-, -, ανα+κεκαλυπτ-, ανα+καλυφ·θ-) καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Tb(S):12:7 Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa Król By ukrywać się ukrywaj, kryj się W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). zaś Praca Bóg  By odkrywać I też, nawet, mianowicie By przyznawać Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Niegodziwie by czynić źle ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Ty
Tb(S):12:7 mustE/rion basile/Os kru/ptein kalo/n, ta\ de\ e)/rga tou= Teou= a)nakalu/ptein kai\ e)Xomologei=sTai e)nti/mOs. to\ a)gaTo\n poiei=te, kai\ kako\n ou)CH eu(rE/sei u(ma=s.
Tb(S):12:7 mystErion basileOs kryptein kalon, ta de erga tu Teu anakalyptein kai eXomologeisTai entimOs. to agaTon poieite, kai kakon uCH heurEsei hymas.
Tb(S):12:7 N2N_ASN N3V_GSM V1_PAN A1_ASM RA_APN x N2N_APN RA_GSM N2_GSM V1_PAN C V2_PMN D RA_ASN A1_ASM V2_PAD2P C A1_ASM D VF_FAI3S RP_AP
Tb(S):12:7 mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ king to hide conceal, skulk right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] work the god [see theology] to discover and also, even, namely to confess ć the good inherently good, i.e. God-wrought. to do/make and also, even, namely wickedly to do evil οὐχ before rough breathing to find you
Tb(S):12:7 mystery (nom|acc|voc) king (gen) to-be-HIDE-ing right ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) Yet works (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) to-be-TO DISCOVER-ing and to-be-being-CONFESS-ed   the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl)-are-DO/MAKE-ing, be-you(pl)-DO/MAKE-ing! and wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) not he/she/it-will-FIND, you(sg)-will-be-FIND-ed (classical), (fut perf) (classical) you(pl) (acc)
Tb(S):12:7 Tb(S)_12:7_1 Tb(S)_12:7_2 Tb(S)_12:7_3 Tb(S)_12:7_4 Tb(S)_12:7_5 Tb(S)_12:7_6 Tb(S)_12:7_7 Tb(S)_12:7_8 Tb(S)_12:7_9 Tb(S)_12:7_10 Tb(S)_12:7_11 Tb(S)_12:7_12 Tb(S)_12:7_13 Tb(S)_12:7_14 Tb(S)_12:7_15 Tb(S)_12:7_16 Tb(S)_12:7_17 Tb(S)_12:7_18 Tb(S)_12:7_19 Tb(S)_12:7_20 Tb(S)_12:7_21
Tb(S):12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:8 ἀγαθὸν προσευχὴ μετὰ ἀληθείας καὶ ἐλεημοσύνη μετὰ δικαιοσύνης μᾶλλον ἢ πλοῦτος μετὰ ἀδικίας· καλὸν ποιῆσαι ἐλεημοσύνην μᾶλλον ἢ θησαυρίσαι χρυσίον.
Tb(S):12:8 Prayer is good with fasting and alms and righteousness. A little with righteousness is better than much with unrighteousness. It is better to give alms than to lay up gold: (Tobit 12:8 Brenton)
Tb(S):12:8 Lepsza jest modlitwa ze szczerością i miłosierdzie ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo z nieprawością. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. (Tb 12:8 BT_4)
Tb(S):12:8 ἀγαθὸν προσευχὴ μετὰ ἀληθείας καὶ ἐλεημοσύνη μετὰ δικαιοσύνης μᾶλλον πλοῦτος μετὰ ἀδικίας· καλὸν ποιῆσαι ἐλεημοσύνην μᾶλλον θησαυρίσαι χρυσίον.
Tb(S):12:8 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) προσ·ευχή, -ῆς, ἡ μετά ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ μετά δικαιο·σύνη, -ης, ἡ μᾶλλον ἤ[1] πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό μετά ἀ·δικία, -ας, ἡ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ μᾶλλον ἤ[1] θησαυρίζω (θησαυριζ-, -, θησαυρι·σ-, -, τεθησαυρισ-, -) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
Tb(S):12:8 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Modlitwa Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA I też, nawet, mianowicie Jałmużny/miłosierność Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Bardziej/raczej (zamiast tego) Albo Bogactwa/obfitość Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zły uczynki W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By czynić/rób Jałmużny/miłosierność Bardziej/raczej (zamiast tego) Albo By cenić w górę skarbu, wysoko oceniał; leżał w zapasie, chroń, marynata Kawałek złota
Tb(S):12:8 a)gaTo\n proseuCHE\ meta\ a)lETei/as kai\ e)leEmosu/nE meta\ dikaiosu/nEs ma=llon E)\ plou=tos meta\ a)diki/as· kalo\n poiE=sai e)leEmosu/nEn ma=llon E)\ TEsauri/sai CHrusi/on.
Tb(S):12:8 agaTon proseuCHE meta alETeias kai eleEmosynE meta dikaiosynEs mallon E plutos meta adikias· kalon poiEsai eleEmosynEn mallon E TEsaurisai CHrysion.
Tb(S):12:8 A1_NSN N1_NSF P N1A_GSF C N1_NSF P N1_GSF D C N2_NSM P N1A_GSF A1_ASM VA_AAN N1_ASF D C VA_AAN N2N_ASN
Tb(S):12:8 good inherently good, i.e. God-wrought. prayer after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing truth and also, even, namely alms/mercifulness after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law more/rather (instead) or wealth/abundance after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing wrongdoing right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to do/make alms/mercifulness more/rather (instead) or to treasure up treasure, highly valued; lay up in store, preserve, pickle piece of gold
Tb(S):12:8 good ([Adj] acc, nom|acc|voc) prayer (nom|voc) after (+acc), with (+gen) truth (gen), truths (acc) and alms/mercifulness (nom|voc) after (+acc), with (+gen) righteousness (gen) more/rather or wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) alms/mercifulness (acc) more/rather or to-TREASURE UP, be-you(sg)-TREASURE UP-ed!, he/she/it-happens-to-TREASURE UP (opt) piece of gold (nom|acc|voc)
Tb(S):12:8 Tb(S)_12:8_1 Tb(S)_12:8_2 Tb(S)_12:8_3 Tb(S)_12:8_4 Tb(S)_12:8_5 Tb(S)_12:8_6 Tb(S)_12:8_7 Tb(S)_12:8_8 Tb(S)_12:8_9 Tb(S)_12:8_10 Tb(S)_12:8_11 Tb(S)_12:8_12 Tb(S)_12:8_13 Tb(S)_12:8_14 Tb(S)_12:8_15 Tb(S)_12:8_16 Tb(S)_12:8_17 Tb(S)_12:8_18 Tb(S)_12:8_19 Tb(S)_12:8_20
Tb(S):12:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:9 ἐλεημοσύνη ἐκ θανάτου ῥύεται, καὶ αὐτὴ ἀποκαθαίρει πᾶσαν ἁμαρτίαν· οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην χορτασθήσονται ζωῆς·
Tb(S):12:9 For alms doth deliver from death, and shall purge away all sin. Those that exercise alms and righteousness shall be filled with life: (Tobit 12:9 Brenton)
Tb(S):12:9 Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem. (Tb 12:9 BT_4)
Tb(S):12:9 ἐλεημοσύνη ἐκ θανάτου ῥύεται, καὶ αὐτὴ ἀποκαθαίρει πᾶσαν ἁμαρτίαν· οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην χορτασθήσονται ζωῆς·
Tb(S):12:9 ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ἐκ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ χορτάζω (χορταζ-, -, χορτα·σ-, -, -, χορτασ·θ-) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Tb(S):12:9 Jałmużny/miłosierność Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śmierć; by zgładzać By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By czynić/rób Jałmużny/miłosierność By nasycać Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Tb(S):12:9 e)leEmosu/nE e)k Tana/tou r(u/etai, kai\ au)tE\ a)pokaTai/rei pa=san a(marti/an· oi( poiou=ntes e)leEmosu/nEn CHortasTE/sontai DZOE=s·
Tb(S):12:9 eleEmosynE ek Tanatu ryetai, kai autE apokaTairei pasan hamartian· hoi poiuntes eleEmosynEn CHortasTEsontai DZOEs·
Tb(S):12:9 N1_NSF P N2_GSM V1_PMI3S C RD_NSF V2_PAI3S A1S_ASF N1A_ASF RA_NPM V2_PAPNPM N1_ASF VC_FPI3P N1_GSF
Tb(S):12:9 alms/mercifulness out of (+gen) ἐξ before vowels death; to put to death to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon and also, even, namely he/she/it/same ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the to do/make alms/mercifulness to sate life being, living, spirit; alive
Tb(S):12:9 alms/mercifulness (nom|voc) out of (+gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! he/she/it-is-being-DELIVER-ed and she/it/same (nom)   every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) sin (acc) the (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) alms/mercifulness (acc) they-will-be-SATE-ed life (gen); alive ([Adj] gen)
Tb(S):12:9 Tb(S)_12:9_1 Tb(S)_12:9_2 Tb(S)_12:9_3 Tb(S)_12:9_4 Tb(S)_12:9_5 Tb(S)_12:9_6 Tb(S)_12:9_7 Tb(S)_12:9_8 Tb(S)_12:9_9 Tb(S)_12:9_10 Tb(S)_12:9_11 Tb(S)_12:9_12 Tb(S)_12:9_13 Tb(S)_12:9_14
Tb(S):12:9 x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:10 οἱ ποιοῦντες ἁμαρτίαν καὶ ἀδικίαν πολέμιοί εἰσιν τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς.
Tb(S):12:10 But they that sin are enemies to their own life. (Tobit 12:10 Brenton)
Tb(S):12:10 Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy. (Tb 12:10 BT_4)
Tb(S):12:10 οἱ ποιοῦντες ἁμαρτίαν καὶ ἀδικίαν πολέμιοί εἰσιν τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς.
Tb(S):12:10 ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ἀ·δικία, -ας, ἡ   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Tb(S):12:10 By czynić/rób Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Zły uczynki By iść; by być Samo /nasz /twój /siebie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Tb(S):12:10 oi( poiou=ntes a(marti/an kai\ a)diki/an pole/mioi/ ei)sin tE=s e(autO=n PSuCHE=s.
Tb(S):12:10 hoi poiuntes hamartian kai adikian polemioi eisin tEs heautOn PSyCHEs.
Tb(S):12:10 RA_NPM V2_PAPNPM N1A_ASF C N1A_ASF A1A_NPM V9_PAI3P RA_GSF RD_GPM N1_GSF
Tb(S):12:10 the to do/make sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely wrongdoing ć to go; to be the self /our-/your-/themselves life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Tb(S):12:10 the (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) sin (acc) and wrongdoing (acc)   he/she/it-is-GO-ing; they-are the (gen) selves (gen) life (gen)
Tb(S):12:10 Tb(S)_12:10_1 Tb(S)_12:10_2 Tb(S)_12:10_3 Tb(S)_12:10_4 Tb(S)_12:10_5 Tb(S)_12:10_6 Tb(S)_12:10_7 Tb(S)_12:10_8 Tb(S)_12:10_9 Tb(S)_12:10_10
Tb(S):12:10 x x x x x x x x x x
Tb(S):12:11 πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν ὑποδείξω καὶ οὐ μὴ κρύψω ἀφ’ ὑμῶν πᾶν ῥῆμα· ἤδη ὑμῖν ὑπέδειξα καὶ εἶπον Μυστήριον βασιλέως καλὸν κρύψαι καὶ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως.
Tb(S):12:11 Surely I will keep close nothing from you. For I said, It was good to keep close the secret of a king, but that it was honourable to reveal the works of God. (Tobit 12:11 Brenton)
Tb(S):12:11 Odkryję przed wami całą prawdę, nie ukrywając niczego. Jużem wam objaśnił i powiedział: Piękną jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, ale godną wszelkiej pochwały objawiać dzieła Boże. (Tb 12:11 BT_4)
Tb(S):12:11 πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν ὑποδείξω καὶ οὐ μὴ κρύψω ἀφ’ ὑμῶν πᾶν ῥῆμα· ἤδη ὑμῖν ὑπέδειξα καὶ εἶπον Μυστήριον βασιλέως καλὸν κρύψαι καὶ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως.
Tb(S):12:11 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἤδη σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μυστήριον, -ου, τὁ βασιλεύς, -έως, ὁ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀνα·καλύπτω (ανα+καλυπτ-, ανα+καλυψ-, ανα+καλυψ-, -, ανα+κεκαλυπτ-, ανα+καλυφ·θ-)  
Tb(S):12:11 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić PRAWDA Ty By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By ukrywać się ukrywaj, kryj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Już do teraz, do wtedy Ty By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa Król W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By ukrywać się ukrywaj, kryj się I też, nawet, mianowicie Praca Bóg  By odkrywać
Tb(S):12:11 pa=san tE\n a)lE/Teian u(mi=n u(podei/XO kai\ ou) mE\ kru/PSO a)f’ u(mO=n pa=n r(E=ma· E)/dE u(mi=n u(pe/deiXa kai\ ei)=pon *mustE/rion basile/Os kalo\n kru/PSai kai\ ta\ e)/rga tou= Teou= a)nakalu/ptein e)ndo/XOs.
Tb(S):12:11 pasan tEn alETeian hymin hypodeiXO kai u mE kryPSO af’ hymOn pan rEma· EdE hymin hypedeiXa kai eipon mystErion basileOs kalon kryPSai kai ta erga tu Teu anakalyptein endoXOs.
Tb(S):12:11 A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RP_DP VF_FAI1S C D D VA_AAS1S P RP_GP A3_ASN N3M_ASN D RP_DP VAI_AAI1S C VBI_AAI3P N2N_ASN N3V_GSM A1_ASN VA_AAN C RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM V1_PAN D
Tb(S):12:11 every all, each, every, the whole of; to sprinkle the truth you to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to hide conceal, skulk from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you every all, each, every, the whole of declaration statement, utterance already by now, by then you to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove and also, even, namely to say/tell mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ king right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to hide conceal, skulk and also, even, namely the work the god [see theology] to discover ć
Tb(S):12:11 every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) truth (acc) you(pl) (dat) I-will-MAKE KNOWN, I-should-MAKE KNOWN and not not I-will-HIDE, I-should-HIDE away from (+gen) you(pl) (gen) every (nom|acc|voc) declaration (nom|acc|voc) already you(pl) (dat) I-MAKE KNOWN-ed and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) mystery (nom|acc|voc) king (gen) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-HIDE, be-you(sg)-HIDE-ed!, he/she/it-happens-to-HIDE (opt) and the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) to-be-TO DISCOVER-ing  
Tb(S):12:11 Tb(S)_12:11_1 Tb(S)_12:11_2 Tb(S)_12:11_3 Tb(S)_12:11_4 Tb(S)_12:11_5 Tb(S)_12:11_6 Tb(S)_12:11_7 Tb(S)_12:11_8 Tb(S)_12:11_9 Tb(S)_12:11_10 Tb(S)_12:11_11 Tb(S)_12:11_12 Tb(S)_12:11_13 Tb(S)_12:11_14 Tb(S)_12:11_15 Tb(S)_12:11_16 Tb(S)_12:11_17 Tb(S)_12:11_18 Tb(S)_12:11_19 Tb(S)_12:11_20 Tb(S)_12:11_21 Tb(S)_12:11_22 Tb(S)_12:11_23 Tb(S)_12:11_24 Tb(S)_12:11_25 Tb(S)_12:11_26 Tb(S)_12:11_27 Tb(S)_12:11_28 Tb(S)_12:11_29
Tb(S):12:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:12 καὶ νῦν ὅτε προσηύξω καὶ Σαρρα, ἐγὼ προσήγαγον τὸ μνημόσυνον τῆς προσευχῆς ὑμῶν ἐνώπιον τῆς δόξης κυρίου· καὶ ὅτε ἔθαπτες τοὺς νεκρούς, ὡσαύτως·
Tb(S):12:12 Now therefore, when thou didst pray, and Sara thy daughter in law, I did bring the remembrance of your prayers before the Holy One: and when thou didst bury the dead, I was with thee likewise. (Tobit 12:12 Brenton)
Tb(S):12:12 A teraz: gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim, a także, gdy grzebałeś zmarłych. (Tb 12:12 BT_4)
Tb(S):12:12 καὶ νῦν ὅτε προσηύξω καὶ Σαρρα, ἐγὼ προσήγαγον τὸ μνημόσυνον τῆς προσευχῆς ὑμῶν ἐνώπιον τῆς δόξης κυρίου· καὶ ὅτε ἔθαπτες τοὺς νεκρούς, ὡσαύτως·
Tb(S):12:12 καί νῦν ὅτε προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) καί Σάρρα, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὅτε θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως)
Tb(S):12:12 I też, nawet, mianowicie Teraz Kiedy By modlić się się I też, nawet, mianowicie Sarah Ja By prowadzić bliski Pamięć Modlitwa Ty W obecności z (+informacja); ??? Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Kiedy By grzebać Martwo {Całkowicie} Podobnie
Tb(S):12:12 kai\ nu=n o(/te prosEu/XO kai\ *sarra, e)gO\ prosE/gagon to\ mnEmo/sunon tE=s proseuCHE=s u(mO=n e)nO/pion tE=s do/XEs kuri/ou· kai\ o(/te e)/Taptes tou\s nekrou/s, O(sau/tOs·
Tb(S):12:12 kai nyn hote prosEuXO kai sarra, egO prosEgagon to mnEmosynon tEs proseuCHEs hymOn enOpion tEs doXEs kyriu· kai hote eTaptes tus nekrus, hOsautOs·
Tb(S):12:12 C D D VAI_AMI2S C N1A_NSF RP_NS VBI_AAI3P RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N1_GSF RP_GP P RA_GSF N1S_GSF N2_GSM C D V1I_IAI2S RA_APM N2_APM D
Tb(S):12:12 and also, even, namely now when to pray and also, even, namely Sarah I to lead toward the memory the prayer you in the presence of (+gen); ??? the glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely when to bury the dead likewise
Tb(S):12:12 and now when you(sg)-were-PRAY-ed and Sarah (nom|voc) I (nom) I-LEAD-ed-TOWARD, they-LEAD-ed-TOWARD the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) the (gen) prayer (gen) you(pl) (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) glory/awesomeness (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and when you(sg)-were-BURY-ing the (acc) dead ([Adj] acc) likewise
Tb(S):12:12 Tb(S)_12:12_1 Tb(S)_12:12_2 Tb(S)_12:12_3 Tb(S)_12:12_4 Tb(S)_12:12_5 Tb(S)_12:12_6 Tb(S)_12:12_7 Tb(S)_12:12_8 Tb(S)_12:12_9 Tb(S)_12:12_10 Tb(S)_12:12_11 Tb(S)_12:12_12 Tb(S)_12:12_13 Tb(S)_12:12_14 Tb(S)_12:12_15 Tb(S)_12:12_16 Tb(S)_12:12_17 Tb(S)_12:12_18 Tb(S)_12:12_19 Tb(S)_12:12_20 Tb(S)_12:12_21 Tb(S)_12:12_22 Tb(S)_12:12_23
Tb(S):12:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:13 καὶ ὅτε οὐκ ὤκνησας ἀναστῆναι καὶ καταλιπεῖν σου τὸ ἄριστον καὶ ᾤχου καὶ περιέστειλες τὸν νεκρόν, τότε ἀπέσταλμαι ἐπὶ σὲ πειράσαι σε.
Tb(S):12:13 And when thou didst not delay to rise up, and leave thy dinner, to go and cover the dead, thy good deed was not hid from me: but I was with thee. (Tobit 12:13 Brenton)
Tb(S):12:13 A kiedy nie wahałeś się wstawać i opuszczać swojego posiłku, i iść, i grzebać umarłego, ja zostałem posłany, aby cię wypróbować. (Tb 12:13 BT_4)
Tb(S):12:13 καὶ ὅτε οὐκ ὤκνησας ἀναστῆναι καὶ καταλιπεῖν σου τὸ ἄριστον καὶ ᾤχου καὶ περιέστειλες τὸν νεκρόν, τότε ἀπέσταλμαι ἐπὶ σὲ πειράσαι σε.
Tb(S):12:13 καί ὅτε οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀκνέω (οκν(ε)-, -, οκνη·σ-, -, -, -) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἄριστον, -ου, τό; ἄριστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἀγαθός) καί   καί   ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν τότε ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(S):12:13 I też, nawet, mianowicie Kiedy ??? Przed przydechem mocnym By wahać się By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ty; twój/twój(sg) Śniadania/południa posiłek; najlepiej doskonały I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Martwo {Całkowicie} Wtedy zamawiać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, Ty; twój/twój(sg)
Tb(S):12:13 kai\ o(/te ou)k O)/knEsas a)nastE=nai kai\ katalipei=n sou to\ a)/riston kai\ O)/|CHou kai\ perie/steiles to\n nekro/n, to/te a)pe/stalmai e)pi\ se\ peira/sai se.
Tb(S):12:13 kai hote uk OknEsas anastEnai kai katalipein su to ariston kai OCHu kai periesteiles ton nekron, tote apestalmai epi se peirasai se.
Tb(S):12:13 C D D VAI_AAI2S VH_AAN C VB_AAN RP_GS RA_ASN N2N_ASN C V1I_IMI2S C VBI_AAI2S RA_ASM N2_ASM D VM_XMI1S P RP_AS VA_AAN RP_AS
Tb(S):12:13 and also, even, namely when οὐχ before rough breathing to hesitate to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up you; your/yours(sg) the breakfast/noon meal; best excellent and also, even, namely ć and also, even, namely ć the dead then to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile you; your/yours(sg)
Tb(S):12:13 and when not you(sg)-HESITATE-ed to-STand-UP and to-LEAVE-BEHIND you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) breakfast/noon meal (nom|acc|voc); best ([Adj] acc, nom|acc|voc) and   and   the (acc) dead ([Adj] acc, nom|acc|voc) then I-have-been-ORDER FORTH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) you(sg)-are-being-TRY/ATTEMPT-ed, to-TRY/ATTEMPT, be-you(sg)-TRY/ATTEMPT-ed!, he/she/it-happens-to-TRY/ATTEMPT (opt); to-PROVE/TEST, be-you(sg)-PROVE/TEST-ed!, he/she/it-happens-to-PROVE/TEST (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Tb(S):12:13 Tb(S)_12:13_1 Tb(S)_12:13_2 Tb(S)_12:13_3 Tb(S)_12:13_4 Tb(S)_12:13_5 Tb(S)_12:13_6 Tb(S)_12:13_7 Tb(S)_12:13_8 Tb(S)_12:13_9 Tb(S)_12:13_10 Tb(S)_12:13_11 Tb(S)_12:13_12 Tb(S)_12:13_13 Tb(S)_12:13_14 Tb(S)_12:13_15 Tb(S)_12:13_16 Tb(S)_12:13_17 Tb(S)_12:13_18 Tb(S)_12:13_19 Tb(S)_12:13_20 Tb(S)_12:13_21 Tb(S)_12:13_22
Tb(S):12:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:14 καὶ ἅμα ἀπέσταλκέν με ὁ θεὸς ἰάσασθαί [σε] καὶ Σαρραν τὴν νύμφην σου.
Tb(S):12:14 And now God hath sent me to heal thee and Sara thy daughter in law. (Tobit 12:14 Brenton)
Tb(S):12:14 Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. (Tb 12:14 BT_4)
Tb(S):12:14 καὶ ἅμα ἀπέσταλκέν με θεὸς ἰάσασθαί [σε] καὶ Σαρραν τὴν νύμφην σου.
Tb(S):12:14 καί ἅμα ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό νύμφη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(S):12:14 I też, nawet, mianowicie W tym samym czasie zamawiać Ja Bóg  By goić się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Sarah Panny młodej/synowa Ty; twój/twój(sg)
Tb(S):12:14 kai\ a(/ma a)pe/stalke/n me o( Teo\s i)a/sasTai/ [se] kai\ *sarran tE\n nu/mfEn sou.
Tb(S):12:14 kai hama apestalken me ho Teos iasasTai [se] kai sarran tEn nymfEn su.
Tb(S):12:14 C D VX_XAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM VA_AMN RP_AS C N1A_ASF RA_ASF N1_ASF RP_GS
Tb(S):12:14 and also, even, namely at the same time to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I the god [see theology] to heal you; your/yours(sg) and also, even, namely Sarah the bride/daughter-in-law you; your/yours(sg)
Tb(S):12:14 and at the same time he/she/it-has-ORDER FORTH-ed me (acc) the (nom) god (nom) to-be-HEAL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and Sarah (acc) the (acc) bride/daughter-in-law (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(S):12:14 Tb(S)_12:14_1 Tb(S)_12:14_2 Tb(S)_12:14_3 Tb(S)_12:14_4 Tb(S)_12:14_5 Tb(S)_12:14_6 Tb(S)_12:14_7 Tb(S)_12:14_8 Tb(S)_12:14_9 Tb(S)_12:14_10 Tb(S)_12:14_11 Tb(S)_12:14_12 Tb(S)_12:14_13
Tb(S):12:14 x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:15 ἐγώ εἰμι Ραφαηλ, εἷς τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων, οἳ παρεστήκασιν καὶ εἰσπορεύονται ἐνώπιον τῆς δόξης κυρίου.
Tb(S):12:15 I am Raphael, one of the seven holy angels, which present the prayers of the saints, and which go in and out before the glory of the Holy One. (Tobit 12:15 Brenton)
Tb(S):12:15 Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański». (Tb 12:15 BT_4)
Tb(S):12:15 ἐγώ εἰμι Ραφαηλ, εἷς τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων, οἳ παρεστήκασιν καὶ εἰσπορεύονται ἐνώπιον τῆς δόξης κυρίου.
Tb(S):12:15 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἑπτά ἄγγελος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) καί εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Tb(S):12:15 Ja By iść; by być Jeden Siedem Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Kto/, który/, który By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym I też, nawet, mianowicie By wchodzić W obecności z (+informacja); ??? Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Tb(S):12:15 e)gO/ ei)mi *rafaEl, ei(=s tO=n e(pta\ a)gge/lOn, oi(\ parestE/kasin kai\ ei)sporeu/ontai e)nO/pion tE=s do/XEs kuri/ou.
Tb(S):12:15 egO eimi rafaEl, heis tOn hepta angelOn, hoi parestEkasin kai eisporeuontai enOpion tEs doXEs kyriu.
Tb(S):12:15 RP_NS V9_PAI1S N_NSM A3_NSM RA_GPM M N2_GPM RR_NPM VXI_XAI3P C V1_PMI3P P RA_GSF N1S_GSF N2_GSM
Tb(S):12:15 I to go; to be ć one the seven agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) who/whom/which to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show and also, even, namely to enter in the presence of (+gen); ??? the glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Tb(S):12:15 I (nom) I-am-GO-ing; I-am   one (nom) the (gen) seven messengers/angels (gen) who/whom/which (nom) they-have-STand-ed-WITH/BESIDE and they-are-being-ENTER-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) glory/awesomeness (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Tb(S):12:15 Tb(S)_12:15_1 Tb(S)_12:15_2 Tb(S)_12:15_3 Tb(S)_12:15_4 Tb(S)_12:15_5 Tb(S)_12:15_6 Tb(S)_12:15_7 Tb(S)_12:15_8 Tb(S)_12:15_9 Tb(S)_12:15_10 Tb(S)_12:15_11 Tb(S)_12:15_12 Tb(S)_12:15_13 Tb(S)_12:15_14 Tb(S)_12:15_15
Tb(S):12:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:16 καὶ ἐταράχθησαν οἱ δύο καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν.
Tb(S):12:16 Then they were both troubled, and fell upon their faces: for they feared. (Tobit 12:16 Brenton)
Tb(S):12:16 Na to przelękli się obaj, upadli na twarz przed nim i bali się bardzo. (Tb 12:16 BT_4)
Tb(S):12:16 Καὶ ἐταράχθησαν οἱ δύο καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν.
Tb(S):12:16 καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Tb(S):12:16 I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Dwa I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By bać się
Tb(S):12:16 *kai\ e)tara/CHTEsan oi( du/o kai\ e)/pesan e)pi\ pro/sOpon au)tO=n kai\ e)fobE/TEsan.
Tb(S):12:16 kai etaraCHTEsan hoi dyo kai epesan epi prosOpon autOn kai efobETEsan.
Tb(S):12:16 C VQI_API3P RA_NPM M C VAI_AAI3P P N2N_ASN RD_GPM C VCI_API3P
Tb(S):12:16 and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the two and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to fear
Tb(S):12:16 and they-were-UNSETTLE-ed the (nom) two (nom, acc, gen) and they-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-were-FEAR-ed
Tb(S):12:16 Tb(S)_12:16_1 Tb(S)_12:16_2 Tb(S)_12:16_3 Tb(S)_12:16_4 Tb(S)_12:16_5 Tb(S)_12:16_6 Tb(S)_12:16_7 Tb(S)_12:16_8 Tb(S)_12:16_9 Tb(S)_12:16_10 Tb(S)_12:16_11
Tb(S):12:16 x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μὴ φοβεῖσθε, εἰρήνη ὑμῖν· τὸν θεὸν εὐλογεῖτε εἰς πάντα τὸν αἰῶνα.
Tb(S):12:17 But he said unto them, Fear not, for it shall go well with you; praise God therefore. (Tobit 12:17 Brenton)
Tb(S):12:17 I powiedział do nich: «Nie bójcie się! Pokój wam! Uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki! (Tb 12:17 BT_4)
Tb(S):12:17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μὴ φοβεῖσθε, εἰρήνη ὑμῖν· τὸν θεὸν εὐλογεῖτε εἰς πάντα τὸν αἰῶνα.
Tb(S):12:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(S):12:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Nie By bać się Pokój Ty Bóg  By błogosławić Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(S):12:17 kai\ ei)=pen au)toi=s *mE\ fobei=sTe, ei)rE/nE u(mi=n· to\n Teo\n eu)logei=te ei)s pa/nta to\n ai)O=na.
Tb(S):12:17 kai eipen autois mE fobeisTe, eirEnE hymin· ton Teon eulogeite eis panta ton aiOna.
Tb(S):12:17 C VBI_AAI3S RD_DPM D V2_PMI2P N1_NSF RP_DP RA_ASM N2_ASM V2_PAD2P P A3_ASM RA_ASM N3W_ASM
Tb(S):12:17 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same not to fear peace you the god [see theology] to bless into (+acc) every all, each, every, the whole of the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(S):12:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) not you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! peace (nom|voc) you(pl) (dat) the (acc) god (acc) you(pl)-are-BLESS-ing, be-you(pl)-BLESS-ing!, you(pl)-were-BLESS-ing into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) eon (acc)
Tb(S):12:17 Tb(S)_12:17_1 Tb(S)_12:17_2 Tb(S)_12:17_3 Tb(S)_12:17_4 Tb(S)_12:17_5 Tb(S)_12:17_6 Tb(S)_12:17_7 Tb(S)_12:17_8 Tb(S)_12:17_9 Tb(S)_12:17_10 Tb(S)_12:17_11 Tb(S)_12:17_12 Tb(S)_12:17_13 Tb(S)_12:17_14
Tb(S):12:17 x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:18 ἐγὼ ὅτε ἤμην μεθ’ ὑμῶν, οὐχὶ τῇ ἐμῇ χάριτι ἤμην μεθ’ ὑμῶν. ἀλλὰ τῇ θελήσει τοῦ θεοῦ· αὐτὸν εὐλογεῖτε κατὰ πάσας τὰς ἡμέρας, αὐτῷ ὑμνεῖτε.
Tb(S):12:18 For not of any favour of mine, but by the will of our God I came; wherefore praise him for ever. (Tobit 12:18 Brenton)
Tb(S):12:18 To, że byłem z wami, nie było moją zasługą, lecz było z woli Bożej. Jego uwielbiajcie przez wszystkie dni i Jemu śpiewajcie hymn! (Tb 12:18 BT_4)
Tb(S):12:18 ἐγὼ ὅτε ἤμην μεθ’ ὑμῶν, οὐχὶ τῇ ἐμῇ χάριτι ἤμην μεθ’ ὑμῶν. ἀλλὰ τῇ θελήσει τοῦ θεοῦ· αὐτὸν εὐλογεῖτε κατὰ πάσας τὰς ἡμέρας, αὐτῷ ὑμνεῖτε.
Tb(S):12:18 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐχί ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀλλά ὁ ἡ τό θέλησις, -εως, ἡ; θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -)
Tb(S):12:18 Ja Kiedy By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Mój/mój Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Ale Chcący życzenie, będzie, zapragnie; by chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Bóg  On/ona/to/to samo By błogosławić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień On/ona/to/to samo By wysławiać
Tb(S):12:18 e)gO\ o(/te E)/mEn meT’ u(mO=n, ou)CHi\ tE=| e)mE=| CHa/riti E)/mEn meT’ u(mO=n. a)lla\ tE=| TelE/sei tou= Teou=· au)to\n eu)logei=te kata\ pa/sas ta\s E(me/ras, au)tO=| u(mnei=te.
Tb(S):12:18 egO hote EmEn meT’ hymOn, uCHi tE emE CHariti EmEn meT’ hymOn. alla tE TelEsei tu Teu· auton eulogeite kata pasas tas hEmeras, autO hymneite.
Tb(S):12:18 RP_NS D V9_IMI1S P RP_GP D RA_DSF A1_DSF N3T_DSF V9_IMI1S P RP_GP C RA_DSF N3I_DSF RA_GSM N2_GSM RD_ASM V2_PAD2P P A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_DSM V2_PAD2P
Tb(S):12:18 I when to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the my/mine favor/grace [see charity] to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you but the wanting desire, will, wish; to want want, wish, desire the god [see theology] he/she/it/same to bless down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day he/she/it/same to hymn
Tb(S):12:18 I (nom) when I-was-being after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) not the (dat) my/mine (dat) grace (dat) I-was-being after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) but the (dat) wanting (dat); he/she/it-will-WANT, you(sg)-will-be-WANT-ed (classical) the (gen) god (gen) him/it/same (acc) you(pl)-are-BLESS-ing, be-you(pl)-BLESS-ing!, you(pl)-were-BLESS-ing down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) him/it/same (dat) you(pl)-are-HYMN-ing, be-you(pl)-HYMN-ing!, you(pl)-were-HYMN-ing
Tb(S):12:18 Tb(S)_12:18_1 Tb(S)_12:18_2 Tb(S)_12:18_3 Tb(S)_12:18_4 Tb(S)_12:18_5 Tb(S)_12:18_6 Tb(S)_12:18_7 Tb(S)_12:18_8 Tb(S)_12:18_9 Tb(S)_12:18_10 Tb(S)_12:18_11 Tb(S)_12:18_12 Tb(S)_12:18_13 Tb(S)_12:18_14 Tb(S)_12:18_15 Tb(S)_12:18_16 Tb(S)_12:18_17 Tb(S)_12:18_18 Tb(S)_12:18_19 Tb(S)_12:18_20 Tb(S)_12:18_21 Tb(S)_12:18_22 Tb(S)_12:18_23 Tb(S)_12:18_24 Tb(S)_12:18_25
Tb(S):12:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:19 καὶ ἐθεωρεῖτέ με ὅτι οὐκ ἔφαγον οὐθέν, ἀλλὰ ὅρασις ὑμῖν ἐθεωρεῖτο.
Tb(S):12:19 All these days I did appear unto you; but I did neither eat nor drink, but ye did see a vision. (Tobit 12:19 Brenton)
Tb(S):12:19 Widzieliście, że nic nie jadłem, wyście tylko mieli widzenie. (Tb 12:19 BT_4)
Tb(S):12:19 καὶ ἐθεωρεῖτέ με ὅτι οὐκ ἔφαγον οὐθέν, ἀλλὰ ὅρασις ὑμῖν ἐθεωρεῖτο.
Tb(S):12:19 καί θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἀλλά ὅρασις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-)
Tb(S):12:19 I też, nawet, mianowicie Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Ja Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By jeść Nie jeden (nic, nikt) Ale Wizja {Wyobrażenie} Ty Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj
Tb(S):12:19 kai\ e)TeOrei=te/ me o(/ti ou)k e)/fagon ou)Te/n, a)lla\ o(/rasis u(mi=n e)TeOrei=to.
Tb(S):12:19 kai eTeOreite me hoti uk efagon uTen, alla horasis hymin eTeOreito.
Tb(S):12:19 C V2I_IAI2P RP_AS C D VBI_AAI1S A3_ASN C N3I_NSF RP_DP V2I_IMI3S
Tb(S):12:19 and also, even, namely to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive I because/that οὐχ before rough breathing to eat not one (nothing, no one) but vision you to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive
Tb(S):12:19 and you(pl)-were-LOOKED AT-ing me (acc) because/that not I-EAT-ed, they-EAT-ed not one (nom|acc) but vision (nom) you(pl) (dat) he/she/it-was-being-LOOKED AT-ed
Tb(S):12:19 Tb(S)_12:19_1 Tb(S)_12:19_2 Tb(S)_12:19_3 Tb(S)_12:19_4 Tb(S)_12:19_5 Tb(S)_12:19_6 Tb(S)_12:19_7 Tb(S)_12:19_8 Tb(S)_12:19_9 Tb(S)_12:19_10 Tb(S)_12:19_11
Tb(S):12:19 x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:20 καὶ νῦν εὐλογεῖτε ἐπὶ τῆς γῆς κύριον καὶ ἐξομολογεῖσθε τῷ θεῷ. ἰδοὺ ἐγὼ ἀναβαίνω πρὸς τὸν ἀποστείλαντά με. γράψατε πάντα ταῦτα τὰ συμβάντα ὑμῖν. καὶ ἀνέβη.
Tb(S):12:20 Now therefore give God thanks: for I go up to him that sent me; but write all things which are done in a book. (Tobit 12:20 Brenton)
Tb(S):12:20 A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu! A oto ja wstępuję do Tego, który mnie posłał. Opiszcie to wszystko, co was spotkało». I odszedł. (Tb 12:20 BT_4)
Tb(S):12:20 καὶ νῦν εὐλογεῖτε ἐπὶ τῆς γῆς κύριον καὶ ἐξομολογεῖσθε τῷ θεῷ. ἰδοὺ ἐγὼ ἀναβαίνω πρὸς τὸν ἀποστείλαντά με. γράψατε πάντα ταῦτα τὰ συμβάντα ὑμῖν. καὶ ἀνέβη.
Tb(S):12:20 καί νῦν εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)
Tb(S):12:20 I też, nawet, mianowicie Teraz By błogosławić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przyznawać Bóg  By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) zamawiać Ja By pisać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się Ty I też, nawet, mianowicie By podnosić
Tb(S):12:20 kai\ nu=n eu)logei=te e)pi\ tE=s gE=s ku/rion kai\ e)Xomologei=sTe tO=| TeO=|. i)dou\ e)gO\ a)nabai/nO pro\s to\n a)postei/lanta/ me. gra/PSate pa/nta tau=ta ta\ sumba/nta u(mi=n. kai\ a)ne/bE.
Tb(S):12:20 kai nyn eulogeite epi tEs gEs kyrion kai eXomologeisTe tO TeO. idu egO anabainO pros ton aposteilanta me. graPSate panta tauta ta symbanta hymin. kai anebE.
Tb(S):12:20 C D V2_PAD2P P RA_GSF N1_GSF N2_ASM C V2_PMD2P RA_DSM N2_DSM I RP_NS V1_PAI1S P RA_ASM VA_AAPASM RP_AS VA_AAD2P A3_APN RD_APN RA_APN VZ_AAPAPN RP_DP C VZI_AAI3S
Tb(S):12:20 and also, even, namely now to bless upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to confess the god [see theology] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to ascend toward (+acc,+gen,+dat) the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I to write every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to happen pass off, occur, fortune, come about you and also, even, namely to ascend
Tb(S):12:20 and now you(pl)-are-BLESS-ing, be-you(pl)-BLESS-ing!, you(pl)-were-BLESS-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! the (dat) god (dat) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-ASCEND-ing, I-should-be-ASCEND-ing, I-should-ASCEND toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) upon ORDER FORTH-ing (acc, nom|acc|voc) me (acc) do-WRITE-you(pl)! all (nom|acc|voc), every (acc) these (nom|acc) the (nom|acc) upon HAPPEN-ing (acc, nom|acc|voc) you(pl) (dat) and he/she/it-ASCEND-ed
Tb(S):12:20 Tb(S)_12:20_1 Tb(S)_12:20_2 Tb(S)_12:20_3 Tb(S)_12:20_4 Tb(S)_12:20_5 Tb(S)_12:20_6 Tb(S)_12:20_7 Tb(S)_12:20_8 Tb(S)_12:20_9 Tb(S)_12:20_10 Tb(S)_12:20_11 Tb(S)_12:20_12 Tb(S)_12:20_13 Tb(S)_12:20_14 Tb(S)_12:20_15 Tb(S)_12:20_16 Tb(S)_12:20_17 Tb(S)_12:20_18 Tb(S)_12:20_19 Tb(S)_12:20_20 Tb(S)_12:20_21 Tb(S)_12:20_22 Tb(S)_12:20_23 Tb(S)_12:20_24 Tb(S)_12:20_25 Tb(S)_12:20_26
Tb(S):12:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):12:21 καὶ ἀνέστησαν· καὶ οὐκέτι ἠδύναντο ἰδεῖν αὐτόν.
Tb(S):12:21 And when they arose, they saw him no more. (Tobit 12:21 Brenton)
Tb(S):12:21 Oni podnieśli się, ale żaden nie mógł już go zobaczyć. (Tb 12:21 BT_4)
Tb(S):12:21 καὶ ἀνέστησαν· καὶ οὐκέτι ἠδύναντο ἰδεῖν αὐτόν.
Tb(S):12:21 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):12:21 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie Już nie Do zdolnego By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo
Tb(S):12:21 kai\ a)ne/stEsan· kai\ ou)ke/ti E)du/nanto i)dei=n au)to/n.
Tb(S):12:21 kai anestEsan· kai uketi Edynanto idein auton.
Tb(S):12:21 C VHI_AAI3P C D V6I_IMI3P VB_AAN RD_ASM
Tb(S):12:21 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely no longer to able to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same
Tb(S):12:21 and they-STand-ed-UP and no longer they-were-being-ABLE-ed to-SEE him/it/same (acc)
Tb(S):12:21 Tb(S)_12:21_1 Tb(S)_12:21_2 Tb(S)_12:21_3 Tb(S)_12:21_4 Tb(S)_12:21_5 Tb(S)_12:21_6 Tb(S)_12:21_7
Tb(S):12:21 x x x x x x x
Tb(S):12:22 καὶ ηὐλόγουν καὶ ὕμνουν τὸν θεὸν καὶ ἐξωμολογοῦντο αὐτῷ ἐπὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ μεγάλα ταῦτα, ὡς ὤφθη αὐτοῖς ἄγγελος θεοῦ.
Tb(S):12:22 Then they confessed the great and wonderful works of God, and how the angel of the Lord had appeared unto them. (Tobit 12:22 Brenton)
Tb(S):12:22 I uwielbiali Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła, że ukazał się im anioł Boży. (Tb 12:22 BT_4)
Tb(S):12:22 καὶ ηὐλόγουν καὶ ὕμνουν τὸν θεὸν καὶ ἐξωμολογοῦντο αὐτῷ ἐπὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ μεγάλα ταῦτα, ὡς ὤφθη αὐτοῖς ἄγγελος θεοῦ.
Tb(S):12:22 καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) καί ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο ὡς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄγγελος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ
Tb(S):12:22 I też, nawet, mianowicie By błogosławić I też, nawet, mianowicie By wysławiać Bóg  I też, nawet, mianowicie By przyznawać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca On/ona/to/to samo Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak/jak By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg 
Tb(S):12:22 kai\ Eu)lo/goun kai\ u(/mnoun to\n Teo\n kai\ e)XOmologou=nto au)tO=| e)pi\ ta\ e)/rga au)tou= ta\ mega/la tau=ta, O(s O)/fTE au)toi=s a)/ggelos Teou=.
Tb(S):12:22 kai Eulogun kai hymnun ton Teon kai eXOmologunto autO epi ta erga autu ta megala tauta, hOs OfTE autois angelos Teu.
Tb(S):12:22 C V2I_IAI3P C V2_IAI3P RA_ASM N2_ASM C V2I_IMI3P RD_DSM P RA_APN N2N_APN RD_GSM RA_APN A1_APN RD_APN C VVI_API3S RD_DPM N2_NSM N2_GSM
Tb(S):12:22 and also, even, namely to bless and also, even, namely to hymn the god [see theology] and also, even, namely to confess he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the work he/she/it/same the great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as/like to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) god [see theology]
Tb(S):12:22 and I-was-BLESS-ing, they-were-BLESS-ing and I-was-HYMN-ing, they-were-HYMN-ing, while HYMN-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) god (acc) and they-were-being-CONFESS-ed him/it/same (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) these (nom|acc) as/like he/she/it-was-SEE-ed them/same (dat) messenger/angel (nom) god (gen)
Tb(S):12:22 Tb(S)_12:22_1 Tb(S)_12:22_2 Tb(S)_12:22_3 Tb(S)_12:22_4 Tb(S)_12:22_5 Tb(S)_12:22_6 Tb(S)_12:22_7 Tb(S)_12:22_8 Tb(S)_12:22_9 Tb(S)_12:22_10 Tb(S)_12:22_11 Tb(S)_12:22_12 Tb(S)_12:22_13 Tb(S)_12:22_14 Tb(S)_12:22_15 Tb(S)_12:22_16 Tb(S)_12:22_17 Tb(S)_12:22_18 Tb(S)_12:22_19 Tb(S)_12:22_20 Tb(S)_12:22_21
Tb(S):12:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x