Tb(S):14:1 καὶ συνετελέσθησαν οἱ λόγοι τῆς ἐξομολογήσεως Τωβιθ.
Tb(S):14:1 So Tobit made an end of praising God. (Tobit 14:1 Brenton)
Tb(S):14:1 Koniec słów hymnu pochwalnego Tobiasza. (Tb 14:1 BT_4)
Tb(S):14:1 καὶ συνετελέσθησαν οἱ λόγοι τῆς ἐξομολογήσεως Τωβιθ.
Tb(S):14:1 καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό    
Tb(S):14:1 I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Tb(S):14:1 kai\ sunetele/sTEsan oi( lo/goi tE=s e)XomologE/seOs *tObiT.
Tb(S):14:1 kai synetelesTEsan hoi logoi tEs eXomologEseOs tObiT.
Tb(S):14:1 C VSI_API3P RA_NPM N2_NPM RA_GSF N3I_GSF N_GSM C
Tb(S):14:1 and also, even, namely to complete the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the ć ć
Tb(S):14:1 and they-were-COMPLETE-ed the (nom) words (nom|voc) the (gen)    
Tb(S):14:1 Tb(S)_14:1_1 Tb(S)_14:1_2 Tb(S)_14:1_3 Tb(S)_14:1_4 Tb(S)_14:1_5 Tb(S)_14:1_6 Tb(S)_14:1_7
Tb(S):14:1 x x x x x x x
Tb(S):14:2 καὶ ἀπέθανεν ἐν εἰρήνῃ ἐτῶν ἑκατὸν δώδεκα καὶ ἐτάφη ἐνδόξως ἐν Νινευη. καὶ ἑξήκοντα δύο ἐτῶν ἦν, ὅτε ἐγένετο ἀνάπειρος τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ μετὰ τὸ ἀναβλέψαι αὐτὸν ἔζησεν ἐν ἀγαθοῖς καὶ ἐλεημοσύνας ἐποίησεν· καὶ ἔτι προσέθετο εὐλογεῖν τὸν θεὸν καὶ ἐξομολογεῖσθαι τὴν μεγαλωσύνην τοῦ θεοῦ.
Tb(S):14:2 And he was eight and fifty years old when he lost his sight, which was restored to him after eight years: and he gave alms, and he increased in the fear of the Lord God, and praised him. (Tobit 14:2 Brenton)
Tb(S):14:2 Umarł on w pokoju mając sto dwanaście lat i pogrzebano go uroczyście w Niniwie. A miał sześćdziesiąt dwa lata, kiedy zasłabł na oczy. A po przejrzeniu żył w dobrobycie i dawał jałmużny. W dalszym ciągu uwielbiał Boga i oddawał hołd majestatowi Bożemu. (Tb 14:2 BT_4)
Tb(S):14:2 Καὶ ἀπέθανεν ἐν εἰρήνῃ ἐτῶν ἑκατὸν δώδεκα καὶ ἐτάφη ἐνδόξως ἐν Νινευη. καὶ ἑξήκοντα δύο ἐτῶν ἦν, ὅτε ἐγένετο ἀνάπειρος τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ μετὰ τὸ ἀναβλέψαι αὐτὸν ἔζησεν ἐν ἀγαθοῖς καὶ ἐλεημοσύνας ἐποίησεν· καὶ ἔτι προσέθετο εὐλογεῖν τὸν θεὸν καὶ ἐξομολογεῖσθαι τὴν μεγαλωσύνην τοῦ θεοῦ.
Tb(S):14:2 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ ἔτο·ς, -ους, τό ἑκατόν δώ·δεκα/δεκα·δύο καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-)   ἐν Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ καί ἑξή·κοντα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτε γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνά·πειρος v.l. -πηρος -ον ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καί μετά ὁ ἡ τό ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἔτι προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Tb(S):14:2 I też, nawet, mianowicie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój Rok Sto Dwanaście I też, nawet, mianowicie By grzebać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naftali I też, nawet, mianowicie Sześćdziesiąt Dwa Rok By być Kiedy By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kaleki Oko I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By widzieć (wyglądaj, otrzymuj widok) On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Jałmużny/miłosierność By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze By dodawać do By błogosławić Bóg  I też, nawet, mianowicie By przyznawać Wielkość Bóg 
Tb(S):14:2 *kai\ a)pe/Tanen e)n ei)rE/nE| e)tO=n e(kato\n dO/deka kai\ e)ta/fE e)ndo/XOs e)n *nineuE. kai\ e(XE/konta du/o e)tO=n E)=n, o(/te e)ge/neto a)na/peiros toi=s o)fTalmoi=s, kai\ meta\ to\ a)nable/PSai au)to\n e)/DZEsen e)n a)gaToi=s kai\ e)leEmosu/nas e)poi/Esen· kai\ e)/ti prose/Teto eu)logei=n to\n Teo\n kai\ e)Xomologei=sTai tE\n megalOsu/nEn tou= Teou=.
Tb(S):14:2 kai apeTanen en eirEnE etOn hekaton dOdeka kai etafE endoXOs en nineuE. kai heXEkonta dyo etOn En, hote egeneto anapeiros tois ofTalmois, kai meta to anablePSai auton eDZEsen en agaTois kai eleEmosynas epoiEsen· kai eti proseTeto eulogein ton Teon kai eXomologeisTai tEn megalOsynEn tu Teu.
Tb(S):14:2 C VBI_AAI3S P N1_DSF N3E_GPN M M C VDI_API3S D P N_DSF C M M N3E_GPN V9_IAI3S D VBI_AMI3S N2_NSM RA_DPM N2_DPM C P RA_ASN VA_AAN RD_ASM VAI_AAI3S P A1_DPM C N1_APF VAI_AAI3S C D VEI_AMI3S V2_PAN RA_ASM N2_ASM C V2_PMN RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM C
Tb(S):14:2 and also, even, namely to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace year hundred twelve and also, even, namely to bury ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Naphtali and also, even, namely sixty two year to be when to become become, happen crippled the eye and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to see (look, receive sight) he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely alms/mercifulness to do/make and also, even, namely yet/still to add to to bless the god [see theology] and also, even, namely to confess the greatness the god [see theology]
Tb(S):14:2 and he/she/it-DIE-ed in/among/by (+dat) peace (dat) years (gen) hundred twelve and he/she/it-was-BURY-ed   in/among/by (+dat) Nineveh (indecl) and sixty two (nom, acc, gen) years (gen) he/she/it-was when he/she/it-was-BECOME-ed crippled ([Adj] nom) the (dat) eyes (dat) and after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-SEE, be-you(sg)-SEE-ed!, he/she/it-happens-to-SEE (opt) him/it/same (acc) he/she/it-EXISTS-ed in/among/by (+dat) good ([Adj] dat) and alms/mercifulnesses (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed and yet/still he/she/it-was-ADD-ed-TO to-be-BLESS-ing the (acc) god (acc) and to-be-being-CONFESS-ed the (acc) greatness (acc) the (gen) god (gen)
Tb(S):14:2 Tb(S)_14:2_1 Tb(S)_14:2_2 Tb(S)_14:2_3 Tb(S)_14:2_4 Tb(S)_14:2_5 Tb(S)_14:2_6 Tb(S)_14:2_7 Tb(S)_14:2_8 Tb(S)_14:2_9 Tb(S)_14:2_10 Tb(S)_14:2_11 Tb(S)_14:2_12 Tb(S)_14:2_13 Tb(S)_14:2_14 Tb(S)_14:2_15 Tb(S)_14:2_16 Tb(S)_14:2_17 Tb(S)_14:2_18 Tb(S)_14:2_19 Tb(S)_14:2_20 Tb(S)_14:2_21 Tb(S)_14:2_22 Tb(S)_14:2_23 Tb(S)_14:2_24 Tb(S)_14:2_25 Tb(S)_14:2_26 Tb(S)_14:2_27 Tb(S)_14:2_28 Tb(S)_14:2_29 Tb(S)_14:2_30 Tb(S)_14:2_31 Tb(S)_14:2_32 Tb(S)_14:2_33 Tb(S)_14:2_34 Tb(S)_14:2_35 Tb(S)_14:2_36 Tb(S)_14:2_37 Tb(S)_14:2_38 Tb(S)_14:2_39 Tb(S)_14:2_40 Tb(S)_14:2_41 Tb(S)_14:2_42 Tb(S)_14:2_43 Tb(S)_14:2_44 Tb(S)_14:2_45
Tb(S):14:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):14:3 καὶ ὅτε ἀπέθνῃσκεν, ἐκάλεσεν Τωβιαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ λέγων Παιδίον, ἀπάγαγε τὰ παιδία σου
Tb(S):14:3 And when he was very aged he called his son, and the sons of his son, and said to him, My son, take thy children; for, behold, I am aged, and am ready to depart out of this life. (Tobit 14:3 Brenton)
Tb(S):14:3 A kiedy miał umierać, przywołał syna swego Tobiasza i upomniał go mówiąc: «Synu, wyprowadź stąd twoje dzieci (Tb 14:3 BT_4)
Tb(S):14:3 καὶ ὅτε ἀπέθνῃσκεν, ἐκάλεσεν Τωβιαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ λέγων Παιδίον, ἀπάγαγε τὰ παιδία σου
Tb(S):14:3 καί ὅτε ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(S):14:3 I też, nawet, mianowicie Kiedy By umierać By nazywać rozmowę Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Dziecko By odciągać Dziecko Ty; twój/twój(sg)
Tb(S):14:3 kai\ o(/te a)pe/TnE|sken, e)ka/lesen *tObian to\n ui(o\n au)tou= kai\ e)netei/lato au)tO=| le/gOn *paidi/on, a)pa/gage ta\ paidi/a sou
Tb(S):14:3 kai hote apeTnEsken, ekalesen tObian ton hyion autu kai eneteilato autO legOn paidion, apagage ta paidia su
Tb(S):14:3 C D V1I_IAI3S VAI_AAI3S N1T_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AMI3S RD_DSM V1_PAPNSM N2N_VSN VB_AAD2S RA_APN N2N_APN RP_GS C
Tb(S):14:3 and also, even, namely when to die to call call ć the son he/she/it/same and also, even, namely to enjoin command he/she/it/same to say/tell child to lead away the child you; your/yours(sg)
Tb(S):14:3 and when he/she/it-was-DIE-ing he/she/it-CALL-ed   the (acc) son (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) child (nom|acc|voc) do-LEAD-you(sg)-AWAY! the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(S):14:3 Tb(S)_14:3_1 Tb(S)_14:3_2 Tb(S)_14:3_3 Tb(S)_14:3_4 Tb(S)_14:3_5 Tb(S)_14:3_6 Tb(S)_14:3_7 Tb(S)_14:3_8 Tb(S)_14:3_9 Tb(S)_14:3_10 Tb(S)_14:3_11 Tb(S)_14:3_12 Tb(S)_14:3_13 Tb(S)_14:3_14 Tb(S)_14:3_15 Tb(S)_14:3_16 Tb(S)_14:3_17
Tb(S):14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):14:4 καὶ ἀπότρεχε εἰς Μηδίαν, ὅτι πιστεύω ἐγὼ τῷ ῥήματι τοῦ θεοῦ ἐπὶ Νινευη, ἃ ἐλάλησεν Ναουμ, ὅτι πάντα ἔσται καὶ ἀπαντήσει ἐπὶ Αθουρ καὶ Νινευη, καὶ ὅσα ἐλάλησαν οἱ προφῆται τοῦ Ισραηλ, οὓς ἀπέστειλεν ὁ θεός, πάντα ἀπαντήσει, καὶ οὐ μηθὲν ἐλαττονωθῇ ἐκ πάντων τῶν ῥημάτων, καὶ πάντα συμβήσεται τοῖς καιροῖς αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ Μηδίᾳ ἔσται σωτηρία μᾶλλον ἤπερ ἐν Ἀσσυρίοις καὶ ἐν Βαβυλῶνι· διὸ γινώσκω ἐγὼ καὶ πιστεύω ὅτι πάντα, ἃ εἶπεν ὁ θεός, συντελεσθήσεται καὶ ἔσται, καὶ οὐ μὴ διαπέσῃ ῥῆμα ἐκ τῶν λόγων· καὶ οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ γῇ Ισραηλ πάντες
Tb(S):14:4 Go into Media my son, for I surely believe those things which Jonas the prophet spake of Nineve, that it shall be overthrown; and that for a time peace shall rather be in Media; and that our brethren shall lie scattered in the earth from that good land: and Jerusalem shall be desolate, and the house of God in it shall be burned, and shall be desolate for a time; (Tobit 14:4 Brenton)
Tb(S):14:4 i idź szybko do Medii, ponieważ ja wierzę słowom Boga, które wypowiedział Na o Niniwie, że wszystko spełni się i spotka Asyrię i Niniwę to, co przepowiedzieli prorocy Izraela, których Bóg wysłał, i nic nie umniejszy się ze wszystkich przepowiedni, wszystko wypełni się w swoim czasie. Ocalenie będzie raczej w Medii aniżeli w Asyrii i Babilonii. Jestem przekonany i mam nadzieję, że wszystko, co Bóg powiedział, spełni się, nastąpi i żadne słowo z tych przepowiedni nie zginie. A bracia nasi, którzy mieszkają w ziemi izraelskiej, wszyscy będą rozproszeni i uprowadzeni do niewoli z ich pięknej ziemi. Cały zaś kraj izraelski zamieni się w pustynię, i Samaria, i Jerozolima staną się pustynią. Dom zaś Boży aż do czasu zostanie spustoszony i spalony. (Tb 14:4 BT_4)
Tb(S):14:4 πάντες ἀπότρεχε εἰς Μηδίαν, ὅτι πιστεύω ἐγὼ τῷ ῥήματι τοῦ θεοῦ ἐπὶ Νινευη, ἐλάλησεν Ναουμ, ὅτι πάντα ἔσται καὶ ἀπαντήσει ἐπὶ Αθουρ καὶ Νινευη, καὶ ὅσα ἐλάλησαν οἱ προφῆται τοῦ Ισραηλ, οὓς ἀπέστειλεν θεός, πάντα ἀπαντήσει, καὶ οὐ μηθὲν ἐλαττονωθῇ ἐκ πάντων τῶν ῥημάτων, καὶ πάντα συμβήσεται τοῖς καιροῖς αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ Μηδίᾳ ἔσται σωτηρία μᾶλλον ἤπερ ἐν Ἀσσυρίοις καὶ ἐν Βαβυλῶνι· διὸ γινώσκω ἐγὼ καὶ πιστεύω ὅτι πάντα, εἶπεν θεός, συντελεσθήσεται καὶ ἔσται, καὶ οὐ μὴ διαπέσῃ ῥῆμα ἐκ τῶν λόγων· καὶ οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ γῇ Ισραηλ πάντες
Tb(S):14:4 καί   εἰς[1]   ὅτι πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ναούμ, ὁ ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἀπ·άντησις, -εως, ἡ; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ἐπί   καί Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ καί ὅσος -η -ον λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀπ·άντησις, -εως, ἡ; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ἐλαττονόω [LXX] (ελαττον(ο)-, ελαττονω·σ-, ελαττονω·σ-, -, -, ελαττονω·θ-) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον μᾶλλον ἤ·περ; ὅσ·περ ἥ·περ ὅ·περ ἐν   καί ἐν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ διό (δι’ ὅ) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) καί                                        
Tb(S):14:4 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ponieważ/tamto By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Ja Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naftali Kto/, który/, który By mówić Nahum Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być I też, nawet, mianowicie Spotykanie; by spotykać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Naftali I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By mówić Prorok Izrael Kto/, który/, który zamawiać Bóg  Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Spotykanie; by spotykać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie jeden By zmniejszać się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się Okres czasu On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By być Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność Bardziej/raczej (zamiast tego) Wtedy; kto --, który --którykolwiek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Babilon Z powodu którego By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ja I też, nawet, mianowicie By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Bóg  By uzupełniać I też, nawet, mianowicie By być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Do ??? Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie                    
Tb(S):14:4 pa/ntes a)po/treCHe ei)s *mEdi/an, o(/ti pisteu/O e)gO\ tO=| r(E/mati tou= Teou= e)pi\ *nineuE, a(/ e)la/lEsen *naoum, o(/ti pa/nta e)/stai kai\ a)pantE/sei e)pi\ *aTour kai\ *nineuE, kai\ o(/sa e)la/lEsan oi( profE=tai tou= *israEl, ou(\s a)pe/steilen o( Teo/s, pa/nta a)pantE/sei, kai\ ou) mETe\n e)lattonOTE=| e)k pa/ntOn tO=n r(Ema/tOn, kai\ pa/nta sumbE/setai toi=s kairoi=s au)tO=n, kai\ e)n tE=| *mEdi/a| e)/stai sOtEri/a ma=llon E)/per e)n *)assuri/ois kai\ e)n *babulO=ni· dio\ ginO/skO e)gO\ kai\ pisteu/O o(/ti pa/nta, a(/ ei)=pen o( Teo/s, suntelesTE/setai kai\ e)/stai, kai\ ou) mE\ diape/sE| r(E=ma e)k tO=n lo/gOn· kai\ oi( a)delfoi\ E(mO=n oi( katoikou=ntes e)n tE=| gE=| *israEl pa/ntes
Tb(S):14:4 pantes apotreCHe eis mEdian, hoti pisteuO egO tO rEmati tu Teu epi nineuE, ha elalEsen naum, hoti panta estai kai apantEsei epi aTur kai nineuE, kai hosa elalEsan hoi profEtai tu israEl, hus apesteilen ho Teos, panta apantEsei, kai u mETen elattonOTE ek pantOn tOn rEmatOn, kai panta symbEsetai tois kairois autOn, kai en tE mEdia estai sOtEria mallon Eper en assyriois kai en babylOni· dio ginOskO egO kai pisteuO hoti panta, ha eipen ho Teos, syntelesTEsetai kai estai, kai u mE diapesE rEma ek tOn logOn· kai hoi adelfoi hEmOn hoi katoikuntes en tE gE israEl pantes
Tb(S):14:4 C V1_PAD2S P N1A_ASF C V1_PAI1S RP_NS RA_DSN N3M_DSN RA_GSM N2_GSM P N_ASF RR_APN VAI_AAI3S N_NSM C A3_NPN VF_FMI3S C VF_FAI3S P N_ASF C N_ASF C A1_APN VAI_AAI3P RA_NPM N1M_NPM RA_GSM N_GSM RR_APM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM A3_NPN VF_FAI3S C D A3_NSN VC_APS3S P A3_GPN RA_GPN N3M_GPN C A3_NPN VF_FMI3S RA_DPM N2_DPM RD_GPM C P RA_DSF N1A_DSF VF_FMI3S N1A_NSF D D P N2_DPM C P N3W_DSM C V1_PAI1S RP_NS C V1_PAI1S C A3_NPN RR_APN VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM VS_FPI3S C VF_FMI3S C D D VF_FMI2S N3M_NSN P RA_GPM N2_GPM C RA_NPM N2_NPM RP_GP RA_NPM V2_PAPNPM P RA_DSF N1_DSF N_GSM C
Tb(S):14:4 and also, even, namely ć into (+acc) ć because/that to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with I the declaration statement, utterance the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Naphtali who/whom/which to speak Nahum because/that every all, each, every, the whole of to be and also, even, namely meeting; to encounter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely Naphtali and also, even, namely as much/many as to speak the prophet the Israel who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the god [see theology] every all, each, every, the whole of meeting; to encounter and also, even, namely οὐχ before rough breathing not one to diminish out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the declaration statement, utterance and also, even, namely every all, each, every, the whole of to happen pass off, occur, fortune, come about the period of time he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć to be salvation/deliverance; saving more/rather (instead) then; who-/whom-/whichever in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Babylon because of which to know i.e. recognize. I and also, even, namely to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with because/that every all, each, every, the whole of who/whom/which to say/tell the god [see theology] to complete and also, even, namely to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to ??? declaration statement, utterance out of (+gen) ἐξ before vowels the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely                    
Tb(S):14:4 and   into (+acc)   because/that I-am-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH, I-should-be-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH I (nom) the (dat) declaration (dat) the (gen) god (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Nineveh (indecl) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed Nahum (indecl) because/that all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-will-be and meeting (dat); he/she/it-will-ENCOUNTER, you(sg)-will-be-ENCOUNTER-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat)   and Nineveh (indecl) and as much/many as (nom|acc) they-SPEAK-ed the (nom) prophets (nom|voc) the (gen) Israel (indecl) who/whom/which (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom) god (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) meeting (dat); he/she/it-will-ENCOUNTER, you(sg)-will-be-ENCOUNTER-ed (classical) and not not one (nom|acc) he/she/it-should-be-DIMINISH-ed out of (+gen) all (gen) the (gen) declarations (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-will-be-HAPPEN-ed the (dat) periods of time (dat) them/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat)   he/she/it-will-be salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) more/rather then; who-/whom-/whichever (nom) in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) Babylon (dat) because of which I-am-KNOW-ing, I-should-be-KNOW-ing I (nom) and I-am-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH, I-should-be-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH because/that all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) he/she/it-will-be-COMPLETE-ed and he/she/it-will-be and not             and                    
Tb(S):14:4 Tb(S)_14:4_98 Tb(S)_14:4_2 Tb(S)_14:4_3 Tb(S)_14:4_4 Tb(S)_14:4_5 Tb(S)_14:4_6 Tb(S)_14:4_7 Tb(S)_14:4_8 Tb(S)_14:4_9 Tb(S)_14:4_10 Tb(S)_14:4_11 Tb(S)_14:4_12 Tb(S)_14:4_13 Tb(S)_14:4_14 Tb(S)_14:4_15 Tb(S)_14:4_16 Tb(S)_14:4_17 Tb(S)_14:4_18 Tb(S)_14:4_19 Tb(S)_14:4_20 Tb(S)_14:4_21 Tb(S)_14:4_22 Tb(S)_14:4_23 Tb(S)_14:4_24 Tb(S)_14:4_25 Tb(S)_14:4_26 Tb(S)_14:4_27 Tb(S)_14:4_28 Tb(S)_14:4_29 Tb(S)_14:4_30 Tb(S)_14:4_31 Tb(S)_14:4_32 Tb(S)_14:4_33 Tb(S)_14:4_34 Tb(S)_14:4_35 Tb(S)_14:4_36 Tb(S)_14:4_37 Tb(S)_14:4_38 Tb(S)_14:4_39 Tb(S)_14:4_40 Tb(S)_14:4_41 Tb(S)_14:4_42 Tb(S)_14:4_43 Tb(S)_14:4_44 Tb(S)_14:4_45 Tb(S)_14:4_46 Tb(S)_14:4_47 Tb(S)_14:4_48 Tb(S)_14:4_49 Tb(S)_14:4_50 Tb(S)_14:4_51 Tb(S)_14:4_52 Tb(S)_14:4_53 Tb(S)_14:4_54 Tb(S)_14:4_55 Tb(S)_14:4_56 Tb(S)_14:4_57 Tb(S)_14:4_58 Tb(S)_14:4_59 Tb(S)_14:4_60 Tb(S)_14:4_61 Tb(S)_14:4_62 Tb(S)_14:4_63 Tb(S)_14:4_64 Tb(S)_14:4_65 Tb(S)_14:4_66 Tb(S)_14:4_67 Tb(S)_14:4_68 Tb(S)_14:4_69 Tb(S)_14:4_70 Tb(S)_14:4_71 Tb(S)_14:4_72 Tb(S)_14:4_73 Tb(S)_14:4_74 Tb(S)_14:4_75 Tb(S)_14:4_76 Tb(S)_14:4_77 Tb(S)_14:4_78 Tb(S)_14:4_79 Tb(S)_14:4_80 Tb(S)_14:4_81 Tb(S)_14:4_82 Tb(S)_14:4_83 Tb(S)_14:4_84 Tb(S)_14:4_85 Tb(S)_14:4_86 Tb(S)_14:4_87 Tb(S)_14:4_88 Tb(S)_14:4_89 Tb(S)_14:4_90 Tb(S)_14:4_91 Tb(S)_14:4_92 Tb(S)_14:4_93 Tb(S)_14:4_94 Tb(S)_14:4_95 Tb(S)_14:4_96 Tb(S)_14:4_97 Tb(S)_14:4_98
Tb(S):14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):14:5 καὶ πάλιν ἐλεήσει αὐτοὺς ὁ θεός, καὶ ἐπιστρέψει αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ, καὶ πάλιν οἰκοδομήσουσιν τὸν οἶκον, καὶ οὐχ ὡς τὸν πρῶτον, ἕως τοῦ χρόνου, οὗ ἂν πληρωθῇ ὁ χρόνος τῶν καιρῶν. καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας αὐτῶν πάντες καὶ οἰκοδομήσουσιν Ιερουσαλημ ἐντίμως, καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῇ οἰκοδομηθήσεται, καθὼς ἐλάλησαν περὶ αὐτῆς οἱ προφῆται τοῦ Ισραηλ.
Tb(S):14:5 And that again God will have mercy on them, and bring them again into the land, where they shall build a temple, but not like to the first, until the time of that age be fulfilled; and afterward they shall return from all places of their captivity, and build up Jerusalem gloriously, and the house of God shall be built in it for ever with a glorious building, as the prophets have spoken thereof. (Tobit 14:5 Brenton)
Tb(S):14:5 Wtedy znowu Bóg zlituje się nad nimi. I pośle ich Bóg do ziemi izraelskiej, i odbudują znowu dom, wprawdzie nie taki jak pierwszy, aż do chwili, w której dokona się czas świata. A potem powrócą z niewoli wszyscy i odbudują w chwale Jerozolimę, a w niej odbudują dom Boży, tak jak to przepowiedzieli o nim prorocy Izraela. (Tb 14:5 BT_4)
Tb(S):14:5 καὶ πάλιν ἐλεήσει αὐτοὺς θεός, καὶ ἐπιστρέψει αὐτοὺς θεὸς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ, καὶ πάλιν οἰκοδομήσουσιν τὸν οἶκον, καὶ οὐχ ὡς τὸν πρῶτον, ἕως τοῦ χρόνου, οὗ ἂν πληρωθῇ χρόνος τῶν καιρῶν. καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας αὐτῶν πάντες καὶ οἰκοδομήσουσιν Ιερουσαλημ ἐντίμως, καὶ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῇ οἰκοδομηθήσεται, καθὼς ἐλάλησαν περὶ αὐτῆς οἱ προφῆται τοῦ Ισραηλ.
Tb(S):14:5 καί πάλιν ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί πάλιν οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς ὁ ἡ τό πρώτον (Adv. of πρῶτος); πρῶτος -η -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄν πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐκ ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.   καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Tb(S):14:5   Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By okazać miłosierdzie On/ona/to/to samo Bóg  I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo Bóg  Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Izrael I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By budować/buduj moralnie Dom I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Jak/jak Przedni; po pierwsze Aż; świtaj Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By napełniać pełność, spełniać Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Okres czasu I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By odwracać się dookoła Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jeńcy On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Dom Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Prorok Izrael
Tb(S):14:5 kai\ pa/lin e)leE/sei au)tou\s o( Teo/s, kai\ e)pistre/PSei au)tou\s o( Teo\s ei)s tE\n gE=n tou= *israEl, kai\ pa/lin oi)kodomE/sousin to\n oi)=kon, kai\ ou)CH O(s to\n prO=ton, e(/Os tou= CHro/nou, ou(= a)/n plErOTE=| o( CHro/nos tO=n kairO=n. kai\ meta\ tau=ta e)pistre/PSousin e)k tE=s ai)CHmalOsi/as au)tO=n pa/ntes kai\ oi)kodomE/sousin *ierousalEm e)nti/mOs, kai\ o( oi)=kos tou= Teou= e)n au)tE=| oi)kodomETE/setai, kaTO\s e)la/lEsan peri\ au)tE=s oi( profE=tai tou= *israEl.
Tb(S):14:5 kai palin eleEsei autus ho Teos, kai epistrePSei autus ho Teos eis tEn gEn tu israEl, kai palin oikodomEsusin ton oikon, kai uCH hOs ton prOton, heOs tu CHronu, hu an plErOTE ho CHronos tOn kairOn. kai meta tauta epistrePSusin ek tEs aiCHmalOsias autOn pantes kai oikodomEsusin ierusalEm entimOs, kai ho oikos tu Teu en autE oikodomETEsetai, kaTOs elalEsan peri autEs hoi profEtai tu israEl.
Tb(S):14:5 C D VF_FAI3S RD_APM RA_NSM N2_NSM C VF_FAI3S RD_APM RA_NSM N2_NSM P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N_GSM C D VF_FAI3P RA_ASM N2_ASM C D C RA_ASM A1_ASMS P RA_GSM N2_GSM RR_GSM x VC_APS3S RA_NSM N2_NSM RA_GPM N2_GPM C P RD_NPN VF_FAI3P P RA_GSF N1A_GSF RD_GPM A3_NPM C VF_FAI3P N_ASF D C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM P RD_DSF VC_FPI3S D VAI_AAI3P P RD_GSF RA_NPM N1M_NPM RA_GSM N_GSM C
Tb(S):14:5   again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to show mercy he/she/it/same the god [see theology] and also, even, namely to turn around he/she/it/same the god [see theology] into (+acc) the earth/land the Israel and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to build/edify the house and also, even, namely οὐχ before rough breathing as/like the foremost; first until; dawn the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ever (if ever) to fill fill, fulfill the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). the period of time and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to turn around out of (+gen) ἐξ before vowels the captives he/she/it/same every all, each, every, the whole of and also, even, namely to build/edify Jerusalem [city of] ć and also, even, namely the house the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to build/edify as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak about (+acc,+gen) he/she/it/same the prophet the Israel
Tb(S):14:5   again he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical) them/same (acc) the (nom) god (nom) and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) them/same (acc) the (nom) god (nom) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (gen) Israel (indecl) and again they-will-BUILD/EDIFY, going-to-BUILD/EDIFY (fut ptcp) (dat) the (acc) house (acc) and not as/like the (acc) foremost; first (acc, nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) time (gen) where; who/whom/which (gen) ever he/she/it-should-be-FILL-ed the (nom) time (nom) the (gen) periods of time (gen) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) out of (+gen) the (gen) captives (gen), captivess (acc) them/same (gen) all (nom|voc) and they-will-BUILD/EDIFY, going-to-BUILD/EDIFY (fut ptcp) (dat) Jerusalem (indecl)   and the (nom) house (nom) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) he/she/it-will-be-BUILD/EDIFY-ed as accordingly they-SPEAK-ed about (+acc,+gen) her/it/same (gen) the (nom) prophets (nom|voc) the (gen) Israel (indecl)
Tb(S):14:5 Tb(S)_14:5_1 Tb(S)_14:5_2 Tb(S)_14:5_3 Tb(S)_14:5_4 Tb(S)_14:5_5 Tb(S)_14:5_6 Tb(S)_14:5_7 Tb(S)_14:5_8 Tb(S)_14:5_9 Tb(S)_14:5_10 Tb(S)_14:5_11 Tb(S)_14:5_12 Tb(S)_14:5_13 Tb(S)_14:5_14 Tb(S)_14:5_15 Tb(S)_14:5_16 Tb(S)_14:5_17 Tb(S)_14:5_18 Tb(S)_14:5_19 Tb(S)_14:5_20 Tb(S)_14:5_21 Tb(S)_14:5_22 Tb(S)_14:5_23 Tb(S)_14:5_24 Tb(S)_14:5_25 Tb(S)_14:5_26 Tb(S)_14:5_27 Tb(S)_14:5_28 Tb(S)_14:5_29 Tb(S)_14:5_30 Tb(S)_14:5_31 Tb(S)_14:5_32 Tb(S)_14:5_33 Tb(S)_14:5_34 Tb(S)_14:5_35 Tb(S)_14:5_36 Tb(S)_14:5_37 Tb(S)_14:5_38 Tb(S)_14:5_39 Tb(S)_14:5_40 Tb(S)_14:5_41 Tb(S)_14:5_42 Tb(S)_14:5_43 Tb(S)_14:5_44 Tb(S)_14:5_45 Tb(S)_14:5_46 Tb(S)_14:5_47 Tb(S)_14:5_48 Tb(S)_14:5_49 Tb(S)_14:5_50 Tb(S)_14:5_51 Tb(S)_14:5_52 Tb(S)_14:5_53 Tb(S)_14:5_54 Tb(S)_14:5_55 Tb(S)_14:5_56 Tb(S)_14:5_57 Tb(S)_14:5_58 Tb(S)_14:5_59 Tb(S)_14:5_60 Tb(S)_14:5_61 Tb(S)_14:5_62 Tb(S)_14:5_63 Tb(S)_14:5_64 Tb(S)_14:5_65
Tb(S):14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):14:6 καὶ πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐν ὅλῃ τῇ γῇ, πάντες ἐπιστρέψουσιν καὶ φοβηθήσονται τὸν θεὸν ἀληθινῶς, καὶ ἀφήσουσιν πάντες τὰ εἴδωλα αὐτῶν, τοὺς πλανῶντας ψευδῆ τὴν πλάνησιν αὐτῶν, καὶ εὐλογήσουσιν τὸν θεὸν τοῦ αἰῶνος ἐν δικαιοσύνῃ.
Tb(S):14:6 And all nations shall turn, and fear the Lord God truly, and shall bury their idols. (Tobit 14:6 Brenton)
Tb(S):14:6 I wszystkie narody na całym świecie nawrócą się i prawdziwie czcić będą Boga. I odrzucą wszystkie swoje bożki i tych, którzy ich wiedli na manowce, i uwielbiać będą Boga na wieki w sprawiedliwości. (Tb 14:6 BT_4)
Tb(S):14:6 καὶ πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐν ὅλῃ τῇ γῇ, πάντες ἐπιστρέψουσιν καὶ φοβηθήσονται τὸν θεὸν ἀληθινῶς, καὶ ἀφήσουσιν πάντες τὰ εἴδωλα αὐτῶν, τοὺς πλανῶντας ψευδῆ τὴν πλάνησιν αὐτῶν, καὶ εὐλογήσουσιν τὸν θεὸν τοῦ αἰῶνος ἐν δικαιοσύνῃ.
Tb(S):14:6 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ἐν ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Tb(S):14:6 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Ziemi/ziemia Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By bać się Bóg  I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Idol On/ona/to/to samo By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By błogosławić Bóg  Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Tb(S):14:6 kai\ pa/nta ta\ e)/TnE ta\ e)n o(/lE| tE=| gE=|, pa/ntes e)pistre/PSousin kai\ fobETE/sontai to\n Teo\n a)lETinO=s, kai\ a)fE/sousin pa/ntes ta\ ei)/dOla au)tO=n, tou\s planO=ntas PSeudE= tE\n pla/nEsin au)tO=n, kai\ eu)logE/sousin to\n Teo\n tou= ai)O=nos e)n dikaiosu/nE|.
Tb(S):14:6 kai panta ta eTnE ta en holE tE gE, pantes epistrePSusin kai fobETEsontai ton Teon alETinOs, kai afEsusin pantes ta eidOla autOn, tus planOntas PSeudE tEn planEsin autOn, kai eulogEsusin ton Teon tu aiOnos en dikaiosynE.
Tb(S):14:6 C A3_NPN RA_NPN N3E_NPN RA_NPN P A1_DSF RA_DSF N1_DSF A3_NPM VF_FAI3P C VC_FPI3P RA_ASM N2_ASM D C VF_FAI3P A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GPM RA_APM V3_PAPAPM A3H_APN RA_ASF N3I_ASF RD_GPM C VF_FAI3P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3W_GSM P N1_DSF C
Tb(S):14:6 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole the earth/land every all, each, every, the whole of to turn around and also, even, namely to fear the god [see theology] ć and also, even, namely to let go of every all, each, every, the whole of the idol he/she/it/same the to wander/cause to stray [see planet] lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying the ć he/she/it/same and also, even, namely to bless the god [see theology] the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Tb(S):14:6 and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) whole (dat) the (dat) earth/land (dat) all (nom|voc) they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) and they-will-be-FEAR-ed the (acc) god (acc)   and they-will-LET-GO-OF, going-to-LET (fut ptcp) (dat) all (nom|voc) the (nom|acc) idols (nom|acc|voc) them/same (gen) the (acc) while WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY (acc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc)   them/same (gen) and they-will-BLESS, going-to-BLESS (fut ptcp) (dat) the (acc) god (acc) the (gen) eon (gen) in/among/by (+dat) righteousness (dat)
Tb(S):14:6 Tb(S)_14:6_1 Tb(S)_14:6_2 Tb(S)_14:6_3 Tb(S)_14:6_4 Tb(S)_14:6_5 Tb(S)_14:6_6 Tb(S)_14:6_7 Tb(S)_14:6_8 Tb(S)_14:6_9 Tb(S)_14:6_10 Tb(S)_14:6_11 Tb(S)_14:6_12 Tb(S)_14:6_13 Tb(S)_14:6_14 Tb(S)_14:6_15 Tb(S)_14:6_16 Tb(S)_14:6_17 Tb(S)_14:6_18 Tb(S)_14:6_19 Tb(S)_14:6_20 Tb(S)_14:6_21 Tb(S)_14:6_22 Tb(S)_14:6_23 Tb(S)_14:6_24 Tb(S)_14:6_25 Tb(S)_14:6_26 Tb(S)_14:6_27 Tb(S)_14:6_28 Tb(S)_14:6_29 Tb(S)_14:6_30 Tb(S)_14:6_31 Tb(S)_14:6_32 Tb(S)_14:6_33 Tb(S)_14:6_34 Tb(S)_14:6_35 Tb(S)_14:6_36
Tb(S):14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):14:7 πάντες οἱ υἱοὶ τοῦ Ισραηλ οἱ σῳζόμενοι ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις μνημονεύοντες τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ ἐπισυναχθήσονται καὶ ἥξουσιν εἰς Ιερουσαλημ καὶ οἰκήσουσιν τὸν αἰῶνα ἐν τῇ γῇ Αβρααμ μετὰ ἀσφαλείας, καὶ παραδοθήσεται αὐτοῖς· καὶ χαρήσονται οἱ ἀγαπῶντες τὸν θεὸν ἐπ’ ἀληθείας, καὶ οἱ ποιοῦντες τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀδικίαν ἐκλείψουσιν ἀπὸ πάσης τῆς γῆς.
Tb(S):14:7 So shall all nations praise the Lord, and his people shall confess God, and the Lord shall exalt his people; and all those which love the Lord God in truth and justice shall rejoice, shewing mercy to our brethren. (Tobit 14:7 Brenton)
Tb(S):14:7 Wszyscy synowie Izraela, którzy ocaleją w tych dniach, wspominać będą Boga w prawdzie i zgromadzeni będą razem. I przyjdą do Jerozolimy, i zamieszkają bezpiecznie na wieki w ziemi Abrahama, która zostanie im dana na nowo. I cieszyć się będą ci, którzy miłują Boga w prawdzie, a popełniający grzech i nieprawość znikną z całej ziemi. (Tb 14:7 BT_4)
Tb(S):14:7 πάντες οἱ υἱοὶ τοῦ Ισραηλ οἱ σῳζόμενοι ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις μνημονεύοντες τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ ἐπισυναχθήσονται καὶ ἥξουσιν εἰς Ιερουσαλημ καὶ οἰκήσουσιν τὸν αἰῶνα ἐν τῇ γῇ Αβρααμ μετὰ ἀσφαλείας, καὶ παραδοθήσεται αὐτοῖς· καὶ χαρήσονται οἱ ἀγαπῶντες τὸν θεὸν ἐπ’ ἀληθείας, καὶ οἱ ποιοῦντες τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀδικίαν ἐκλείψουσιν ἀπὸ πάσης τῆς γῆς.
Tb(S):14:7 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἀβραάμ, ὁ μετά ἀ·σφάλεια, -ας, ἡ καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Tb(S):14:7 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By pamiętać Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA Do ??? I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By mieszkać Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Abraham Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Bezpieczeństwo I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By radować pozdrowienie, pozdrowienie By kochać Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Zły uczynki By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia
Tb(S):14:7 pa/ntes oi( ui(oi\ tou= *israEl oi( sO|DZo/menoi e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais mnEmoneu/ontes tou= Teou= e)n a)lETei/a| e)pisunaCHTE/sontai kai\ E(/Xousin ei)s *ierousalEm kai\ oi)kE/sousin to\n ai)O=na e)n tE=| gE=| *abraam meta\ a)sfalei/as, kai\ paradoTE/setai au)toi=s· kai\ CHarE/sontai oi( a)gapO=ntes to\n Teo\n e)p’ a)lETei/as, kai\ oi( poiou=ntes tE\n a(marti/an kai\ tE\n a)diki/an e)klei/PSousin a)po\ pa/sEs tE=s gE=s.
Tb(S):14:7 pantes hoi hyioi tu israEl hoi sODZomenoi en tais hEmerais ekeinais mnEmoneuontes tu Teu en alETeia episynaCHTEsontai kai hEXusin eis ierusalEm kai oikEsusin ton aiOna en tE gE abraam meta asfaleias, kai paradoTEsetai autois· kai CHarEsontai hoi agapOntes ton Teon ep’ alETeias, kai hoi poiuntes tEn hamartian kai tEn adikian ekleiPSusin apo pasEs tEs gEs.
Tb(S):14:7 A3_NPM RA_NPM N2_NPM RA_GSM N_GSM RA_NPM V1_PMPNPM P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF V1_PAPNPM RA_GSM N2_GSM P N1A_DSF VQ_FPI3P C VF_FAI3P P N_ASF C VF_FAI3P RA_ASM N3W_ASM P RA_DSF N1_DSF N_GSM P N1A_GSF C VC_FPI3S RD_DPM C VD_FPI3P RA_NPM V3_PAPNPM RA_ASM N2_ASM P N1A_GSF C RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASF N1A_ASF C RA_ASF N1A_ASF VF_FAI3P P A1S_GSF RA_GSF N1_GSF A3_NPM
Tb(S):14:7 every all, each, every, the whole of the son the Israel the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to remember the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth to ??? and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely to dwell the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land Abraham after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing security and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same and also, even, namely to rejoice salute, salutation the to love the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing truth and also, even, namely the to do/make the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely the wrongdoing to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the earth/land
Tb(S):14:7 all (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) the (gen) Israel (indecl) the (nom) while being-SAVE-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) while REMEMBER-ing (nom|voc) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) truth (dat) they-will-be-???-ed and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) into (+acc) Jerusalem (indecl) and they-will-DWELL, going-to-DWELL (fut ptcp) (dat) the (acc) eon (acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) Abraham (indecl) after (+acc), with (+gen) security (gen), securities (acc) and he/she/it-will-be-Hand OVER-ed them/same (dat) and they-will-be-REJOICE-ed the (nom) while LOVE-ing (nom|voc) the (acc) god (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) truth (gen), truths (acc) and the (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) the (acc) sin (acc) and the (acc) wrongdoing (acc) they-will-FAIL, going-to-FAIL (fut ptcp) (dat) away from (+gen) every (gen) the (gen) earth/land (gen)
Tb(S):14:7 Tb(S)_14:7_1 Tb(S)_14:7_2 Tb(S)_14:7_3 Tb(S)_14:7_4 Tb(S)_14:7_5 Tb(S)_14:7_6 Tb(S)_14:7_7 Tb(S)_14:7_8 Tb(S)_14:7_9 Tb(S)_14:7_10 Tb(S)_14:7_11 Tb(S)_14:7_12 Tb(S)_14:7_13 Tb(S)_14:7_14 Tb(S)_14:7_15 Tb(S)_14:7_16 Tb(S)_14:7_17 Tb(S)_14:7_18 Tb(S)_14:7_19 Tb(S)_14:7_20 Tb(S)_14:7_21 Tb(S)_14:7_22 Tb(S)_14:7_23 Tb(S)_14:7_24 Tb(S)_14:7_25 Tb(S)_14:7_26 Tb(S)_14:7_27 Tb(S)_14:7_28 Tb(S)_14:7_29 Tb(S)_14:7_30 Tb(S)_14:7_31 Tb(S)_14:7_32 Tb(S)_14:7_33 Tb(S)_14:7_34 Tb(S)_14:7_35 Tb(S)_14:7_36 Tb(S)_14:7_37 Tb(S)_14:7_38 Tb(S)_14:7_39 Tb(S)_14:7_40 Tb(S)_14:7_41 Tb(S)_14:7_42 Tb(S)_14:7_43 Tb(S)_14:7_44 Tb(S)_14:7_45 Tb(S)_14:7_46 Tb(S)_14:7_47 Tb(S)_14:7_48 Tb(S)_14:7_49 Tb(S)_14:7_50 Tb(S)_14:7_51 Tb(S)_14:7_52 Tb(S)_14:7_53 Tb(S)_14:7_54 Tb(S)_14:7_55
Tb(S):14:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):14:89 καὶ νῦν, παιδία, ἐγὼ ὑμῖν ἐντέλλομαι· δουλεύσατε τῷ θεῷ ἐν ἀληθείᾳ καὶ ποιήσατε τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ τοῖς παιδίοις ὑμῶν ἐνυποταγήσεται ποιεῖν δικαιοσύνην καὶ ἐλεημοσύνην καὶ ἵνα ὦσιν μεμνημένοι τοῦ θεοῦ καὶ εὐλογῶσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀληθείᾳ καὶ ὅλῃ τῇ ἰσχύι αὐτῶν. καὶ νῦν σύ, παιδίον, ἔξελθε ἐκ Νινευη καὶ μὴ μείνῃς ὧδε· ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ θάψῃς τὴν μητέρα σου μετ’ ἐμοῦ, αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μὴ αὐλισθῇς ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς· ὁρῶ γὰρ ὅτι πολλὴ ἀδικία ἐν αὐτῇ, καὶ δόλος πολὺς συντελεῖται ἐν αὐτῇ, καὶ οὐκ αἰσχύνονται.
Tb(S):14:89 And now, my son, depart out of Nineve, because that those things which the prophet Jonas spake shall surely come to pass. (Tobit 14:8 Brenton) But keep thou the law and the commandments, and shew thyself merciful and just, that it may go well with thee. (Tobit 14:9 Brenton)
Tb(S):14:89 A teraz, dzieci, rozkazuję wam: Służcie Bogu w prawdzie i czyńcie, co podoba się Jemu. Dzieciom waszym polećcie wykonywać sprawiedliwość i dawać jałmużnę i niech pamiętają o Bogu, i wielbią Imię Jego w każdej chwili, w prawdzie i z całej siły. A teraz, dziecko moje, wyjdź z Niniwy i nie zostawaj tu! Od tego dnia, w którym pochowasz matkę swoją obok mnie, od tego samego dnia nie pozostawaj dłużej w tych okolicach. Widzę bowiem, że jest tu wiele niesprawiedliwości i dokonuje się wiele podstępu, a ludzie się nie wstydzą. (Tb 14:9 BT_4)
Tb(S):14:89 καὶ νῦν, παιδία, ἐγὼ ὑμῖν ἐντέλλομαι· δουλεύσατε τῷ θεῷ ἐν ἀληθείᾳ καὶ ποιήσατε τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ τοῖς παιδίοις ὑμῶν ἐνυποταγήσεται ποιεῖν δικαιοσύνην καὶ ἐλεημοσύνην καὶ ἵνα ὦσιν μεμνημένοι τοῦ θεοῦ καὶ εὐλογῶσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀληθείᾳ καὶ ὅλῃ τῇ ἰσχύι αὐτῶν. καὶ νῦν σύ, παιδίον, ἔξελθε ἐκ Νινευη καὶ μὴ μείνῃς ὧδε· ἐν ἂν ἡμέρᾳ θάψῃς τὴν μητέρα σου μετ’ ἐμοῦ, αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μὴ αὐλισθῇς ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς· ὁρῶ γὰρ ὅτι πολλὴ ἀδικία ἐν αὐτῇ, καὶ δόλος πολὺς συντελεῖται ἐν αὐτῇ, καὶ οὐκ αἰσχύνονται.
Tb(S):14:89 καί νῦν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ καί ἵνα εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί νῦν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ καί μή μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ὧδε ἐν ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ μή αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ἐν                   ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):14:89 I też, nawet, mianowicie Teraz Dziecko Ja Ty By zalecać rozkaz By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Podobanie W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecko Ty By czynić/rób Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Jałmużny/miłosierność I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo By być By pamiętać/stawaj się uważającym z Bóg  I też, nawet, mianowicie By błogosławić Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Okres czasu W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA I też, nawet, mianowicie Cały Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Teraz Ty Dziecko By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naftali I też, nawet, mianowicie Nie By pozostawać (mieszkaj) Tutaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień By grzebać Matka Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój On/ona/to/to samo Dzień Nie By spędzać {By wydawać} noc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Ponieważ/tamto Dużo Zły uczynki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo                  
Tb(S):14:89 kai\ nu=n, paidi/a, e)gO\ u(mi=n e)nte/llomai· douleu/sate tO=| TeO=| e)n a)lETei/a| kai\ poiE/sate to\ a)resto\n e)nO/pion au)tou=, kai\ toi=s paidi/ois u(mO=n e)nupotagE/setai poiei=n dikaiosu/nEn kai\ e)leEmosu/nEn kai\ i(/na O)=sin memnEme/noi tou= Teou= kai\ eu)logO=sin to\ o)/noma au)tou= e)n panti\ kairO=| e)n a)lETei/a| kai\ o(/lE| tE=| i)sCHu/i au)tO=n. kai\ nu=n su/, paidi/on, e)/XelTe e)k *nineuE kai\ mE\ mei/nE|s O(=de· e)n E(=| a)/n E(me/ra| Ta/PSE|s tE\n mEte/ra sou met’ e)mou=, au)tE=| tE=| E(me/ra| mE\ au)lisTE=|s e)n toi=s o(ri/ois au)tE=s· o(rO= ga\r o(/ti pollE\ a)diki/a e)n au)tE=|, kai\ do/los polu\s suntelei=tai e)n au)tE=|, kai\ ou)k ai)sCHu/nontai.
Tb(S):14:89 kai nyn, paidia, egO hymin entellomai· duleusate tO TeO en alETeia kai poiEsate to areston enOpion autu, kai tois paidiois hymOn enypotagEsetai poiein dikaiosynEn kai eleEmosynEn kai hina Osin memnEmenoi tu Teu kai eulogOsin to onoma autu en panti kairO en alETeia kai holE tE isCHyi autOn. kai nyn sy, paidion, eXelTe ek nineuE kai mE meinEs hOde· en hE an hEmera TaPSEs tEn mEtera su met’ emu, autE tE hEmera mE aulisTEs en tois horiois autEs· horO gar hoti pollE adikia en autE, kai dolos polys synteleitai en autE, kai uk aisCHynontai.
Tb(S):14:89 C D N1A_VPN RP_NS RP_DP V1_PMI1S VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM P N1A_DSF C VA_AAD2P RA_ASN A1_ASN P RD_GSM C RA_DPN N2N_DPN RP_GP VF_FMI3S V2_PAN N1_ASF C N1_ASF C C V9_PAS3P VM_XMPNPM RA_GSM N2_GSM C V2_PAS3P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P A3_DSM N2_DSM P N1A_DSF C A1_DSF RA_DSF N3U_DSF RD_GPM C D RP_NS N2N_VSN VB_AAD2S P N_GSF C D VA_AAS2S D P RR_DSF x N1A_DSF VA_AAS2S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RP_GS RD_DSF RA_DSF N1A_DSF D VC_APS2S P RA_DPN N2N_DPN RD_GSF V3_PAI1S x C A1_NSF N1A_NSF P RD_DSF C N2_NSM A1P_NSM V2_PMI3S P RD_DSF C D V1_PMI3P C
Tb(S):14:89 and also, even, namely now child I you to enjoin command to obey to be a slave, serve the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth and also, even, namely to do/make the pleasing in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely the child you ć to do/make righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely alms/mercifulness and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to be to remember/become mindful of the god [see theology] and also, even, namely to bless the name with regard to he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of period of time in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth and also, even, namely whole the strength he/she/it/same and also, even, namely now you child to come out out of (+gen) ἐξ before vowels Naphtali and also, even, namely not to remain (dwell) here in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which ever (if ever) day to bury the mother you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine he/she/it/same the day not to spend the night in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the boundary; to ordain/mark off he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as because/that much wrongdoing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same                  
Tb(S):14:89                                                                                                                                                                                          
Tb(S):14:89 Tb(S)_14:89_1 Tb(S)_14:89_2 Tb(S)_14:89_3 Tb(S)_14:89_4 Tb(S)_14:89_5 Tb(S)_14:89_6 Tb(S)_14:89_7 Tb(S)_14:89_8 Tb(S)_14:89_9 Tb(S)_14:89_10 Tb(S)_14:89_11 Tb(S)_14:89_12 Tb(S)_14:89_13 Tb(S)_14:89_14 Tb(S)_14:89_15 Tb(S)_14:89_16 Tb(S)_14:89_17 Tb(S)_14:89_18 Tb(S)_14:89_19 Tb(S)_14:89_20 Tb(S)_14:89_21 Tb(S)_14:89_22 Tb(S)_14:89_23 Tb(S)_14:89_24 Tb(S)_14:89_25 Tb(S)_14:89_26 Tb(S)_14:89_27 Tb(S)_14:89_28 Tb(S)_14:89_29 Tb(S)_14:89_30 Tb(S)_14:89_31 Tb(S)_14:89_32 Tb(S)_14:89_33 Tb(S)_14:89_34 Tb(S)_14:89_35 Tb(S)_14:89_36 Tb(S)_14:89_37 Tb(S)_14:89_38 Tb(S)_14:89_39 Tb(S)_14:89_40 Tb(S)_14:89_41 Tb(S)_14:89_42 Tb(S)_14:89_43 Tb(S)_14:89_44 Tb(S)_14:89_45 Tb(S)_14:89_46 Tb(S)_14:89_47 Tb(S)_14:89_48 Tb(S)_14:89_49 Tb(S)_14:89_50 Tb(S)_14:89_51 Tb(S)_14:89_52 Tb(S)_14:89_53 Tb(S)_14:89_54 Tb(S)_14:89_55 Tb(S)_14:89_56 Tb(S)_14:89_57 Tb(S)_14:89_58 Tb(S)_14:89_59 Tb(S)_14:89_60 Tb(S)_14:89_61 Tb(S)_14:89_62 Tb(S)_14:89_63 Tb(S)_14:89_64 Tb(S)_14:89_65 Tb(S)_14:89_66 Tb(S)_14:89_67 Tb(S)_14:89_68 Tb(S)_14:89_69 Tb(S)_14:89_70 Tb(S)_14:89_71 Tb(S)_14:89_72 Tb(S)_14:89_73 Tb(S)_14:89_74 Tb(S)_14:89_75 Tb(S)_14:89_76 Tb(S)_14:89_77 Tb(S)_14:89_78 Tb(S)_14:89_79 Tb(S)_14:89_80 Tb(S)_14:89_81 Tb(S)_14:89_82 Tb(S)_14:89_83 Tb(S)_14:89_84 Tb(S)_14:89_85 Tb(S)_14:89_86 Tb(S)_14:89_87 Tb(S)_14:89_88 Tb(S)_14:89_89 Tb(S)_14:89_90 Tb(S)_14:89_91 Tb(S)_14:89_92 Tb(S)_14:89_93
Tb(S):14:89 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):14:10 ἰδέ, παιδίον, ὅσα Ναδαβ ἐποίησεν Αχικάρῳ τῷ ἐκθρέψαντι αὐτόν· οὐχὶ ζῶν κατηνέχθη εἰς τὴν γῆν; καὶ ἀπέδωκεν ὁ θεὸς τὴν ἀτιμίαν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὸ φῶς Αχικαρος, καὶ Ναδαβ εἰσῆλθεν εἰς τὸ σκότος τοῦ αἰῶνος, ὅτι ἐζήτησεν ἀποκτεῖναι Αχικαρον· ἐν τῷ ποιῆσαι ἐλεημοσύνην ἐξῆλθεν ἐκ τῆς παγίδος τοῦ θανάτου, ἣν ἔπηξεν αὐτῷ Ναδαβ, καὶ Ναδαβ ἔπεσεν εἰς τὴν παγίδα τοῦ θανάτου, καὶ ἀπώλεσεν αὐτόν.
Tb(S):14:10 And bury me decently, and thy mother with me; but tarry no longer at Nineve. Remember, my son, how Aman handled Achiacharus that brought him up, how out of light he brought him into darkness, and how he rewarded him again: yet Achiacharus was saved, but the other had his reward: for he went down into darkness. Manasses gave alms, and escaped the snares of death which they had set for him: but Aman fell into the snare, and perished. (Tobit 14:10 Brenton)
Tb(S):14:10 Popatrz, dziecko, co uczynił Nadab swemu żywicielowi Achikarowi. Czyż żywego nie zakopał do ziemi? Ale Bóg wynagrodził mu tę krzywdę przed obliczem swoim. Achikar wyszedł na światło, a Nadab poszedł do wiecznych ciemności, ponieważ czyhał na życie Achikara. A ponieważ Achikar dawał jałmużnę, uniknął zasadzki śmierci, którą zastawił na niego Nadab. A Nadab wpadł w zasadzkę śmierci i zgubił samego siebie. (Tb 14:10 BT_4)
Tb(S):14:10 ἰδέ, παιδίον, ὅσα Ναδαβ ἐποίησεν Αχικάρῳ τῷ ἐκθρέψαντι αὐτόν· οὐχὶ ζῶν κατηνέχθη εἰς τὴν γῆν; καὶ ἀπέδωκεν θεὸς τὴν ἀτιμίαν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὸ φῶς Αχικαρος, καὶ Ναδαβ εἰσῆλθεν εἰς τὸ σκότος τοῦ αἰῶνος, ὅτι ἐζήτησεν ἀποκτεῖναι Αχικαρον· ἐν τῷ ποιῆσαι ἐλεημοσύνην ἐξῆλθεν ἐκ τῆς παγίδος τοῦ θανάτου, ἣν ἔπηξεν αὐτῷ Ναδαβ, καὶ Ναδαβ ἔπεσεν εἰς τὴν παγίδα τοῦ θανάτου, καὶ ἀπώλεσεν αὐτόν.
Tb(S):14:10 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὅσος -η -ον   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐχί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κατα·φέρω (κατα+φερ-, -, κατ+ενεγκ·[σ]-, -, -, κατ+ενεχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀ·τιμία, -ας, ἡ κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό   καί   εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὅτι ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὅς ἥ ὅ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό   καί   πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):14:10 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dziecko Tyleż/wiele jak By czynić/rób By karmić On/ona/to/to samo Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By oddawać głos przeciw ?????????? ????? Oddawaj głos przeciw Czynom 26:10 (???????? 2. ????? ??????: Philo, Deus Imm. 75; Mrówka, 2, 163; 10, 60 [obaj ???? ?????]) BAGD; śpiąc, by być przyczepa doczepiana do przewożenia ciężarów będący w śpiączce Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Bóg  Hańba W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ciemności ciemność, ciemność Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Ponieważ/tamto By szukać By zabijać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By czynić/rób Jałmużny/miłosierność By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pułapka {Trap} Śmierć; by zgładzać Kto/, który/, który Do na prowadź; by upadać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Do (+przyspieszenie) Pułapka {Trap} Śmierć; by zgładzać I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo
Tb(S):14:10 i)de/, paidi/on, o(/sa *nadab e)poi/Esen *aCHika/rO| tO=| e)kTre/PSanti au)to/n· ou)CHi\ DZO=n katEne/CHTE ei)s tE\n gE=n; kai\ a)pe/dOken o( Teo\s tE\n a)timi/an kata\ pro/sOpon au)tou=, kai\ e)XE=lTen ei)s to\ fO=s *aCHikaros, kai\ *nadab ei)sE=lTen ei)s to\ sko/tos tou= ai)O=nos, o(/ti e)DZE/tEsen a)poktei=nai *aCHikaron· e)n tO=| poiE=sai e)leEmosu/nEn e)XE=lTen e)k tE=s pagi/dos tou= Tana/tou, E(\n e)/pEXen au)tO=| *nadab, kai\ *nadab e)/pesen ei)s tE\n pagi/da tou= Tana/tou, kai\ a)pO/lesen au)to/n.
Tb(S):14:10 ide, paidion, hosa nadab epoiEsen aCHikarO tO ekTrePSanti auton· uCHi DZOn katEneCHTE eis tEn gEn; kai apedOken ho Teos tEn atimian kata prosOpon autu, kai eXElTen eis to fOs aCHikaros, kai nadab eisElTen eis to skotos tu aiOnos, hoti eDZEtEsen apokteinai aCHikaron· en tO poiEsai eleEmosynEn eXElTen ek tEs pagidos tu Tanatu, hEn epEXen autO nadab, kai nadab epesen eis tEn pagida tu Tanatu, kai apOlesen auton.
Tb(S):14:10 VB_AAD2S N2N_VSN A1_APN N_NSM VAI_AAI3S N2_DSM RA_DSM VA_AAPDSM RD_ASM D V3_PAPNSM VQI_API3S P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASF N1A_ASF P N2N_ASN RD_GSM C VBI_AAI3S P RA_ASN N3T_ASN N2_NSM C N_NSM VBI_AAI3S P RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N3W_GSM C VAI_AAI3S VA_AAN N2_ASM P RA_DSN VA_AAN N1_ASF VBI_AAI3S P RA_GSF N3D_GSF RA_GSM N2_GSM RR_ASF VAI_AAI3S RD_DSM N_NSM C N_NSM VAI_AAI3S P RA_ASF N3D_ASF RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM VB_AAD2S
Tb(S):14:10 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), child as much/many as ć to do/make ć the to nurture he/she/it/same not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to cast a vote against καταφιρειν ψήφον cast a vote against Acts 26:10 (καταφερω 2. ψήφον φεπειν: Philo, Deus Imm. 75; Ant, 2, 163; 10, 60 [both κατα τινος]) BAGD; asleep, to be semi-comatose into (+acc) the earth/land and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer the god [see theology] the dishonor down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to come out into (+acc) the light ć and also, even, namely ć to enter into (+acc) the darkness gloom, darkness the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever because/that to seek to kill ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to do/make alms/mercifulness to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the trap the death; to put to death who/whom/which to upon-lead; to pitch he/she/it/same ć and also, even, namely ć to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. into (+acc) the trap the death; to put to death and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same
Tb(S):14:10 do-SEE-you(sg)! child (nom|acc|voc) as much/many as (nom|acc)   he/she/it-DO/MAKE-ed   the (dat) upon NURTURE-ing (dat) him/it/same (acc) not while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-CAST A VOTE AGAINST-ed into (+acc) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-GIVE BACK-ed the (nom) god (nom) the (acc) dishonor (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-COME-ed-OUT into (+acc) the (nom|acc) light (nom|acc|voc)   and   he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc) darkness (nom|acc|voc) the (gen) eon (gen) because/that he/she/it-SEEK-ed to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt)   in/among/by (+dat) the (dat) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) alms/mercifulness (acc) he/she/it-COME-ed-OUT out of (+gen) the (gen) trap (gen) the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! who/whom/which (acc) he/she/it-UPON-LEAD-ed; he/she/it-PITCH-ed him/it/same (dat)   and   he/she/it-FALL-ed into (+acc) the (acc) trap (acc) the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! and he/she/it-LOSE/DESTROY-ed him/it/same (acc)
Tb(S):14:10 Tb(S)_14:10_1 Tb(S)_14:10_2 Tb(S)_14:10_3 Tb(S)_14:10_4 Tb(S)_14:10_5 Tb(S)_14:10_6 Tb(S)_14:10_7 Tb(S)_14:10_8 Tb(S)_14:10_9 Tb(S)_14:10_10 Tb(S)_14:10_11 Tb(S)_14:10_12 Tb(S)_14:10_13 Tb(S)_14:10_14 Tb(S)_14:10_15 Tb(S)_14:10_16 Tb(S)_14:10_17 Tb(S)_14:10_18 Tb(S)_14:10_19 Tb(S)_14:10_20 Tb(S)_14:10_21 Tb(S)_14:10_22 Tb(S)_14:10_23 Tb(S)_14:10_24 Tb(S)_14:10_25 Tb(S)_14:10_26 Tb(S)_14:10_27 Tb(S)_14:10_28 Tb(S)_14:10_29 Tb(S)_14:10_30 Tb(S)_14:10_31 Tb(S)_14:10_32 Tb(S)_14:10_33 Tb(S)_14:10_34 Tb(S)_14:10_35 Tb(S)_14:10_36 Tb(S)_14:10_37 Tb(S)_14:10_38 Tb(S)_14:10_39 Tb(S)_14:10_40 Tb(S)_14:10_41 Tb(S)_14:10_42 Tb(S)_14:10_43 Tb(S)_14:10_44 Tb(S)_14:10_45 Tb(S)_14:10_46 Tb(S)_14:10_47 Tb(S)_14:10_48 Tb(S)_14:10_49 Tb(S)_14:10_50 Tb(S)_14:10_51 Tb(S)_14:10_52 Tb(S)_14:10_53 Tb(S)_14:10_54 Tb(S)_14:10_55 Tb(S)_14:10_56 Tb(S)_14:10_57 Tb(S)_14:10_58 Tb(S)_14:10_59 Tb(S)_14:10_60 Tb(S)_14:10_61 Tb(S)_14:10_62 Tb(S)_14:10_63 Tb(S)_14:10_64 Tb(S)_14:10_65 Tb(S)_14:10_66 Tb(S)_14:10_67
Tb(S):14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):14:11 καὶ νῦν, παιδία, ἴδετε τί ποιεῖ ἐλεημοσύνη, καὶ τί ποιεῖ ἀδικία, ὅτι ἀποκτέννει· καὶ ἰδοὺ ἡ ψυχή μου ἐκλείπει. – καὶ ἔθηκαν αὐτὸν ἐπὶ τὴν κλίνην, καὶ ἀπέθανεν· καὶ ἐτάφη ἐνδόξως.
Tb(S):14:11 Wherefore now, my son, consider what alms doeth, and how righteousness doth deliver. When he had said these things, he gave up the ghost in the bed, being an hundred and eight and fifty years old; and he buried him honourably. (Tobit 14:11 Brenton)
Tb(S):14:11 Tak teraz, dzieci, patrzcie, jakie skutki sprawia dawanie jałmużny, a jakie - popełnianie nieprawości, że mianowicie ona zabija. A oto i dusza moja opuszcza mnie». I położono go na łóżku, i umarł. Pochowano go uroczyście. (Tb 14:11 BT_4)
Tb(S):14:11 καὶ νῦν, παιδία, ἴδετε τί ποιεῖ ἐλεημοσύνη, καὶ τί ποιεῖ ἀδικία, ὅτι ἀποκτέννει· καὶ ἰδοὺ ψυχή μου ἐκλείπει. καὶ ἔθηκαν αὐτὸν ἐπὶ τὴν κλίνην, καὶ ἀπέθανεν· καὶ ἐτάφη ἐνδόξως.
Tb(S):14:11 καί νῦν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ ὅτι ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-)  
Tb(S):14:11 I też, nawet, mianowicie Teraz Dziecko By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Jałmużny/miłosierność I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Zły uczynki Ponieważ/tamto By zabijać I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)   I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie By grzebać
Tb(S):14:11 kai\ nu=n, paidi/a, i)/dete ti/ poiei= e)leEmosu/nE, kai\ ti/ poiei= a)diki/a, o(/ti a)pokte/nnei· kai\ i)dou\ E( PSuCHE/ mou e)klei/pei. kai\ e)/TEkan au)to\n e)pi\ tE\n kli/nEn, kai\ a)pe/Tanen· kai\ e)ta/fE e)ndo/XOs.
Tb(S):14:11 kai nyn, paidia, idete ti poiei eleEmosynE, kai ti poiei adikia, hoti apoktennei· kai idu hE PSyCHE mu ekleipei. kai eTEkan auton epi tEn klinEn, kai apeTanen· kai etafE endoXOs.
Tb(S):14:11 C D N2N_VSN VB_AAD2P RI_ASN V2_PAI3S N1_NSF C RI_ASN V2_PAI3S N1A_NSF C V1_PAI3S C I RA_NSF N1_NSF RP_GS V1_PAI3S C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_ASF N1_ASF C VBI_AAI3S C VDI_API3S D C
Tb(S):14:11 and also, even, namely now child to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make alms/mercifulness and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make wrongdoing because/that to kill and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)   and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed and also, even, namely to die and also, even, namely to bury ć
Tb(S):14:11 and now children (nom|acc|voc) do-SEE-you(pl)! who/what/why (nom|acc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! alms/mercifulness (nom|voc) and who/what/why (nom|acc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! wrongdoing (nom|voc) because/that he/she/it-is-KILL-ing, you(sg)-are-being-KILL-ed (classical) and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) he/she/it-is-FAIL-ing, you(sg)-are-being-FAIL-ed (classical)   and they-PLACE-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) bed (acc) and he/she/it-DIE-ed and he/she/it-was-BURY-ed  
Tb(S):14:11 Tb(S)_14:11_1 Tb(S)_14:11_2 Tb(S)_14:11_3 Tb(S)_14:11_4 Tb(S)_14:11_5 Tb(S)_14:11_6 Tb(S)_14:11_7 Tb(S)_14:11_8 Tb(S)_14:11_9 Tb(S)_14:11_10 Tb(S)_14:11_11 Tb(S)_14:11_12 Tb(S)_14:11_13 Tb(S)_14:11_14 Tb(S)_14:11_15 Tb(S)_14:11_16 Tb(S)_14:11_17 Tb(S)_14:11_18 Tb(S)_14:11_19 Tb(S)_14:11_20 Tb(S)_14:11_21 Tb(S)_14:11_22 Tb(S)_14:11_23 Tb(S)_14:11_24 Tb(S)_14:11_25 Tb(S)_14:11_26 Tb(S)_14:11_27 Tb(S)_14:11_28 Tb(S)_14:11_29 Tb(S)_14:11_30 Tb(S)_14:11_31
Tb(S):14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):14:12 καὶ ὅτε ἀπέθανεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ, ἔθαψεν αὐτὴν Τωβιας μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. καὶ ἀπῆλθεν αὐτὸς καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ εἰς Μηδίαν καὶ ᾤκησεν ἐν Ἐκβατάνοις μετὰ Ραγουήλου τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ.
Tb(S):14:12 And when Anna his mother was dead, he buried her with his father. But Tobias departed with his wife and children to Ecbatane to Raguel his father in law, (Tobit 14:12 Brenton)
Tb(S):14:12 A kiedy umarła jego matka, pochował ją Tobiasz obok swego ojca. Potem wywędrował on sam i jego żona do Medii i zamieszkali w Ekbatanie u swojego teścia Raguela. (Tb 14:12 BT_4)
Tb(S):14:12 Καὶ ὅτε ἀπέθανεν μήτηρ αὐτοῦ, ἔθαψεν αὐτὴν Τωβιας μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. καὶ ἀπῆλθεν αὐτὸς καὶ γυνὴ αὐτοῦ εἰς Μηδίαν καὶ ᾤκησεν ἐν Ἐκβατάνοις μετὰ Ραγουήλου τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ.
Tb(S):14:12 καί ὅτε ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό   μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν   μετά   ὁ ἡ τό πενθερός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):14:12 I też, nawet, mianowicie Kiedy By umierać Matka On/ona/to/to samo By grzebać On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odchodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Teść On/ona/to/to samo
Tb(S):14:12 *kai\ o(/te a)pe/Tanen E( mE/tEr au)tou=, e)/TaPSen au)tE\n *tObias meta\ tou= patro\s au)tou=. kai\ a)pE=lTen au)to\s kai\ E( gunE\ au)tou= ei)s *mEdi/an kai\ O)/|kEsen e)n *)ekbata/nois meta\ *ragouE/lou tou= penTerou= au)tou=.
Tb(S):14:12 kai hote apeTanen hE mEtEr autu, eTaPSen autEn tObias meta tu patros autu. kai apElTen autos kai hE gynE autu eis mEdian kai OkEsen en ekbatanois meta raguElu tu penTeru autu.
Tb(S):14:12 C D VBI_AAI3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM VAI_AAI3S RD_ASF N1T_NSM P RA_GSM N3_GSM RD_GSM C VBI_AAI3S RD_NSM C RA_NSF N3K_NSF RD_GSM P N1A_ASF C VAI_AAI3S P N_DP P N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C
Tb(S):14:12 and also, even, namely when to die the mother he/she/it/same to bury he/she/it/same ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to depart he/she/it/same and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same into (+acc) ć and also, even, namely to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć the father-in-law he/she/it/same
Tb(S):14:12 and when he/she/it-DIE-ed the (nom) mother (nom) him/it/same (gen) he/she/it-BURY-ed her/it/same (acc)   after (+acc), with (+gen) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-DEPART-ed he/it/same (nom) and the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) into (+acc)   and he/she/it-DWELL-ed in/among/by (+dat)   after (+acc), with (+gen)   the (gen) father-in-law (gen) him/it/same (gen)
Tb(S):14:12 Tb(S)_14:12_1 Tb(S)_14:12_2 Tb(S)_14:12_3 Tb(S)_14:12_4 Tb(S)_14:12_5 Tb(S)_14:12_6 Tb(S)_14:12_7 Tb(S)_14:12_8 Tb(S)_14:12_9 Tb(S)_14:12_10 Tb(S)_14:12_11 Tb(S)_14:12_12 Tb(S)_14:12_13 Tb(S)_14:12_14 Tb(S)_14:12_15 Tb(S)_14:12_16 Tb(S)_14:12_17 Tb(S)_14:12_18 Tb(S)_14:12_19 Tb(S)_14:12_20 Tb(S)_14:12_21 Tb(S)_14:12_22 Tb(S)_14:12_23 Tb(S)_14:12_24 Tb(S)_14:12_25 Tb(S)_14:12_26 Tb(S)_14:12_27 Tb(S)_14:12_28 Tb(S)_14:12_29 Tb(S)_14:12_30 Tb(S)_14:12_31
Tb(S):14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):14:13 καὶ ἐγηροβόσκησεν αὐτοὺς ἐντίμως καὶ ἔθαψεν αὐτοὺς ἐν Ἐκβατάνοις τῆς Μηδίας καὶ ἐκληρονόμησεν τὴν οἰκίαν Ραγουήλου καὶ Τωβιθ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
Tb(S):14:13 Where he became old with honour, and he buried his father and mother in law honourably, and he inherited their substance, and his father Tobit's. (Tobit 14:13 Brenton)
Tb(S):14:13 A Tobiasz opiekował się nimi ze czcią i pochował ich w Ekbatanie w Medii. I odziedziczył majątek po Raguelu i po ojcu swoim Tobiaszu. (Tb 14:13 BT_4)
Tb(S):14:13 καὶ ἐγηροβόσκησεν αὐτοὺς ἐντίμως καὶ ἔθαψεν αὐτοὺς ἐν Ἐκβατάνοις τῆς Μηδίας καὶ ἐκληρονόμησεν τὴν οἰκίαν Ραγουήλου καὶ Τωβιθ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
Tb(S):14:13 καί   αὐτός αὐτή αὐτό   καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   ὁ ἡ τό   καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)   καί   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):14:13 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Dom I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo
Tb(S):14:13 kai\ e)gErobo/skEsen au)tou\s e)nti/mOs kai\ e)/TaPSen au)tou\s e)n *)ekbata/nois tE=s *mEdi/as kai\ e)klErono/mEsen tE\n oi)ki/an *ragouE/lou kai\ *tObiT tou= patro\s au)tou=.
Tb(S):14:13 kai egEroboskEsen autus entimOs kai eTaPSen autus en ekbatanois tEs mEdias kai eklEronomEsen tEn oikian raguElu kai tObiT tu patros autu.
Tb(S):14:13 C VAI_AAI3S RD_APM D C VAI_AAI3S RD_APM P N_DP RA_GSF N1A_GSF C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF N_GSM C N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM C
Tb(S):14:13 and also, even, namely ć he/she/it/same ć and also, even, namely to bury he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the ć and also, even, namely to inherit the house ć and also, even, namely ć the father he/she/it/same
Tb(S):14:13 and   them/same (acc)   and he/she/it-BURY-ed them/same (acc) in/among/by (+dat)   the (gen)   and he/she/it-INHERIT-ed the (acc) house (acc)   and   the (gen) father (gen) him/it/same (gen)
Tb(S):14:13 Tb(S)_14:13_1 Tb(S)_14:13_2 Tb(S)_14:13_3 Tb(S)_14:13_4 Tb(S)_14:13_5 Tb(S)_14:13_6 Tb(S)_14:13_7 Tb(S)_14:13_8 Tb(S)_14:13_9 Tb(S)_14:13_10 Tb(S)_14:13_11 Tb(S)_14:13_12 Tb(S)_14:13_13 Tb(S)_14:13_14 Tb(S)_14:13_15 Tb(S)_14:13_16 Tb(S)_14:13_17 Tb(S)_14:13_18 Tb(S)_14:13_19 Tb(S)_14:13_20 Tb(S)_14:13_21
Tb(S):14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):14:14 καὶ ἀπέθανεν ἐτῶν ἑκατὸν δέκα ἑπτὰ ἐνδόξως.
Tb(S):14:14 And he died at Ecbatane in Media, being an hundred and seven and twenty years old. (Tobit 14:14 Brenton)
Tb(S):14:14 I umarł otoczony czcią w sto siedemnastym roku życia. (Tb 14:14 BT_4)
Tb(S):14:14 καὶ ἀπέθανεν ἐτῶν ἑκατὸν δέκα ἑπτὰ ἐνδόξως.
Tb(S):14:14 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἔτο·ς, -ους, τό ἑκατόν δέκα ἑπτά  
Tb(S):14:14 I też, nawet, mianowicie By umierać Rok Sto Dziesięć Siedem
Tb(S):14:14 kai\ a)pe/Tanen e)tO=n e(kato\n de/ka e(pta\ e)ndo/XOs.
Tb(S):14:14 kai apeTanen etOn hekaton deka hepta endoXOs.
Tb(S):14:14 C VBI_AAI3S N3E_GPN M M M D C
Tb(S):14:14 and also, even, namely to die year hundred ten seven ć
Tb(S):14:14 and he/she/it-DIE-ed years (gen) hundred ten seven  
Tb(S):14:14 Tb(S)_14:14_1 Tb(S)_14:14_2 Tb(S)_14:14_3 Tb(S)_14:14_4 Tb(S)_14:14_5 Tb(S)_14:14_6 Tb(S)_14:14_7
Tb(S):14:14 x x x x x x x
Tb(S):14:15 καὶ εἶδεν καὶ ἤκουσεν πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν αὐτὸν τὴν ἀπώλειαν Νινευη καὶ εἶδεν τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῆς ἀγομένην εἰς Μηδίαν, ἣν ᾐχμαλώτισεν Αχιαχαρος ὁ βασιλεὺς τῆς Μηδίας, καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν ἐν πᾶσιν, οἷς ἐποίησεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Νινευη καὶ Αθουριας· ἐχάρη πρὶν τοῦ ἀποθανεῖν ἐπὶ Νινευη καὶ εὐλόγησεν κύριον τὸν θεὸν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Tb(S):14:15  
Tb(S):14:15  
Tb(S):14:15 καὶ εἶδεν καὶ ἤκουσεν πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν αὐτὸν τὴν ἀπώλειαν Νινευη καὶ εἶδεν τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῆς ἀγομένην εἰς Μηδίαν, ἣν ᾐχμαλώτισεν Αχιαχαρος βασιλεὺς τῆς Μηδίας, καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν ἐν πᾶσιν, οἷς ἐποίησεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Νινευη καὶ Αθουριας· ἐχάρη πρὶν τοῦ ἀποθανεῖν ἐπὶ Νινευη καὶ εὐλόγησεν κύριον τὸν θεὸν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Tb(S):14:15 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πρό ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1]   ὅς ἥ ὅ αἰχμ·αλωτίζω (αιχμαλωτιζ-, αιχμαλωτι(ε)·[σ]-, αιχμαλωτι·σ-, ῃχμαλωτι·κ-, -, αιχμαλωτισ·θ-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ καί   χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) πρίν ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐπί Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(S):14:15 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By słyszeć Przedtem (+informacja) By umierać On/ona/to/to samo Zniszczenie, zniszczenie Naftali I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeńcy On/ona/to/to samo By prowadzić Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By robić pojmany (bierz jako więźnia) Król I też, nawet, mianowicie By błogosławić Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Naftali I też, nawet, mianowicie By radować pozdrowienie, pozdrowienie Wcześniejszy By umierać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naftali I też, nawet, mianowicie By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(S):14:15 kai\ ei)=den kai\ E)/kousen pro\ tou= a)poTanei=n au)to\n tE\n a)pO/leian *nineuE kai\ ei)=den tE\n ai)CHmalOsi/an au)tE=s a)gome/nEn ei)s *mEdi/an, E(\n E)|CHmalO/tisen *aCHiaCHaros o( basileu\s tE=s *mEdi/as, kai\ eu)lo/gEsen to\n Teo\n e)n pa=sin, oi(=s e)poi/Esen e)pi\ tou\s ui(ou\s *nineuE kai\ *aTourias· e)CHa/rE pri\n tou= a)poTanei=n e)pi\ *nineuE kai\ eu)lo/gEsen ku/rion to\n Teo\n ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn.
Tb(S):14:15 kai eiden kai Ekusen pro tu apoTanein auton tEn apOleian nineuE kai eiden tEn aiCHmalOsian autEs agomenEn eis mEdian, hEn ECHmalOtisen aCHiaCHaros ho basileus tEs mEdias, kai eulogEsen ton Teon en pasin, hois epoiEsen epi tus hyius nineuE kai aTurias· eCHarE prin tu apoTanein epi nineuE kai eulogEsen kyrion ton Teon eis tus aiOnas tOn aiOnOn.
Tb(S):14:15 C VBI_AAI3S C VAI_AAI3S P RA_GSN VB_AAN RD_ASM RA_ASF N1A_ASF N_GSF C VBI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSF V1_PMPASF P N1A_ASF RR_ASF VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N3V_NSM RA_GSF N1A_GSF C VA_AAI3S RA_ASM N2_ASM P A3_DPM RR_DPM VAI_AAI3S P RA_APM N2_APM N_GSF C N1T_NSM VDI_API3S D RA_GSN VB_AAN P N_ASF D VA_AAI3S N2_ASM RA_ASN N2_ASN P RA_APM N3W_APM RA_GPM N3W_GPM C
Tb(S):14:15 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to hear before (+gen) the to die he/she/it/same the annihilation, destruction Naphtali and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the captives he/she/it/same to lead into (+acc) ć who/whom/which to make captive (take prisoner) ć the king the ć and also, even, namely to bless the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the son Naphtali and also, even, namely ć to rejoice salute, salutation prior the to die upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Naphtali and also, even, namely to bless lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(S):14:15 and he/she/it-SEE-ed and he/she/it-HEAR-ed before (+gen) the (gen) to-will-DIE, to-DIE him/it/same (acc) the (acc) annihilation, destruction (acc) Nineveh (indecl) and he/she/it-SEE-ed the (acc) captives (acc) her/it/same (gen) while being-LEAD-ed (acc) into (+acc)   who/whom/which (acc) he/she/it-MAKE-ed-CAPTIVE   the (nom) king (nom) the (gen)   and he/she/it-BLESS-ed the (acc) god (acc) in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) Nineveh (indecl) and   he/she/it-was-REJOICE-ed prior the (gen) to-will-DIE, to-DIE upon/over (+acc,+gen,+dat) Nineveh (indecl) and he/she/it-BLESS-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) into (+acc) the (acc) eons (acc) the (gen) eons (gen)
Tb(S):14:15 Tb(S)_14:15_1 Tb(S)_14:15_2 Tb(S)_14:15_3 Tb(S)_14:15_4 Tb(S)_14:15_5 Tb(S)_14:15_6 Tb(S)_14:15_7 Tb(S)_14:15_8 Tb(S)_14:15_9 Tb(S)_14:15_10 Tb(S)_14:15_11 Tb(S)_14:15_12 Tb(S)_14:15_13 Tb(S)_14:15_14 Tb(S)_14:15_15 Tb(S)_14:15_16 Tb(S)_14:15_17 Tb(S)_14:15_18 Tb(S)_14:15_19 Tb(S)_14:15_20 Tb(S)_14:15_21 Tb(S)_14:15_22 Tb(S)_14:15_23 Tb(S)_14:15_24 Tb(S)_14:15_25 Tb(S)_14:15_26 Tb(S)_14:15_27 Tb(S)_14:15_28 Tb(S)_14:15_29 Tb(S)_14:15_30 Tb(S)_14:15_31 Tb(S)_14:15_32 Tb(S)_14:15_33 Tb(S)_14:15_34 Tb(S)_14:15_35 Tb(S)_14:15_36 Tb(S)_14:15_37 Tb(S)_14:15_38 Tb(S)_14:15_39 Tb(S)_14:15_40 Tb(S)_14:15_41 Tb(S)_14:15_42 Tb(S)_14:15_43 Tb(S)_14:15_44 Tb(S)_14:15_45 Tb(S)_14:15_46 Tb(S)_14:15_47 Tb(S)_14:15_48 Tb(S)_14:15_49 Tb(S)_14:15_50 Tb(S)_14:15_51 Tb(S)_14:15_52 Tb(S)_14:15_53 Tb(S)_14:15_54 Tb(S)_14:15_55 Tb(S)_14:15_56
Tb(S):14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x