Tb(S):8:1 καὶ ὅτε συνετέλεσαν τὸ φαγεῖν καὶ πιεῖν, ἠθέλησαν κοιμηθῆναι. καὶ ἀπήγαγον τὸν νεανίσκον καὶ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ ταμίειον.
Tb(S):8:1 And when they had supped, they brought Tobias in unto her. (Tobit 8:1 Brenton)
Tb(S):8:1 A kiedy skończyli jeść i pić, zapragnęli udać się na nocny spoczynek. Odprowadzono młodzieńca i przyprowadzono go do sypialni. (Tb 8:1 BT_4)
Tb(S):8:1 Καὶ ὅτε συνετέλεσαν τὸ φαγεῖν καὶ πιεῖν, ἠθέλησαν κοιμηθῆναι. καὶ ἀπήγαγον τὸν νεανίσκον καὶ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ ταμίειον.
Tb(S):8:1 καί ὅτε συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) καί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό
Tb(S):8:1 I też, nawet, mianowicie Kiedy By uzupełniać By jeść I też, nawet, mianowicie By pić By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By dawać wytchnienie/snowi I też, nawet, mianowicie By odciągać Młody człowiek I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Magazyn
Tb(S):8:1 *kai\ o(/te sunete/lesan to\ fagei=n kai\ piei=n, E)Te/lEsan koimETE=nai. kai\ a)pE/gagon to\n neani/skon kai\ ei)sE/gagon au)to\n ei)s to\ tami/eion.
Tb(S):8:1 kai hote synetelesan to fagein kai piein, ETelEsan koimETEnai. kai apEgagon ton neaniskon kai eisEgagon auton eis to tamieion.
Tb(S):8:1 C D VAI_AAI3P RA_ASN VB_AAN C VB_AAN VAI_AAI3P VC_APN C VBI_AAI3P RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3P RD_ASM P RA_ASN N2N_ASN
Tb(S):8:1 and also, even, namely when to complete the to eat and also, even, namely to drink to want want, wish, desire to repose/sleep and also, even, namely to lead away the young man and also, even, namely to lead into he/she/it/same into (+acc) the storeroom
Tb(S):8:1 and when they-COMPLETE-ed the (nom|acc) to-will-EAT, to-EAT and to-will-DRINK, to-DRINK they-WANT-ed to-be-REPOSE/SLEEP-ed and I-LEAD-ed-AWAY, they-LEAD-ed-AWAY the (acc) young man (acc) and I-LEAD-ed-INTO, they-LEAD-ed-INTO him/it/same (acc) into (+acc) the (nom|acc) storeroom (nom|acc|voc)
Tb(S):8:1 Tb(S)_8:1_1 Tb(S)_8:1_2 Tb(S)_8:1_3 Tb(S)_8:1_4 Tb(S)_8:1_5 Tb(S)_8:1_6 Tb(S)_8:1_7 Tb(S)_8:1_8 Tb(S)_8:1_9 Tb(S)_8:1_10 Tb(S)_8:1_11 Tb(S)_8:1_12 Tb(S)_8:1_13 Tb(S)_8:1_14 Tb(S)_8:1_15 Tb(S)_8:1_16 Tb(S)_8:1_17 Tb(S)_8:1_18 Tb(S)_8:1_19
Tb(S):8:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:2 καὶ ἐμνήσθη Τωβιας τῶν λόγων Ραφαηλ καὶ ἔλαβεν τὸ ἧπαρ τοῦ ἰχθύος καὶ τὴν καρδίαν ἐκ τοῦ βαλλαντίου, οὗ εἶχεν, καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν τέφραν τοῦ θυμιάματος.
Tb(S):8:2 And as he went, he remembered the words of Raphael, and took the ashes of the perfumes, and put the heart and the liver of the fish thereupon, and made a smoke therewith. (Tobit 8:2 Brenton)
Tb(S):8:2 Wtedy przypomniał sobie Tobiasz słowa Rafała, wyjął wątrobę i serce ryby z torby, w której je przechowywał, i położył na rozżarzonych węglach do kadzenia. (Tb 8:2 BT_4)
Tb(S):8:2 καὶ ἐμνήσθη Τωβιας τῶν λόγων Ραφαηλ καὶ ἔλαβεν τὸ ἧπαρ τοῦ ἰχθύος καὶ τὴν καρδίαν ἐκ τοῦ βαλλαντίου, οὗ εἶχεν, καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν τέφραν τοῦ θυμιάματος.
Tb(S):8:2 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-)   ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό βαλλάντιον v.l. βαλά-, -ου, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό
Tb(S):8:2 I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Wątroba Ryba I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Sakiewka (pieniędzy torba) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mieć I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kadzidło
Tb(S):8:2 kai\ e)mnE/sTE *tObias tO=n lo/gOn *rafaEl kai\ e)/laben to\ E(=par tou= i)CHTu/os kai\ tE\n kardi/an e)k tou= ballanti/ou, ou(= ei)=CHen, kai\ e)pe/TEken e)pi\ tE\n te/fran tou= Tumia/matos.
Tb(S):8:2 kai emnEsTE tObias tOn logOn rafaEl kai elaben to hEpar tu iCHTyos kai tEn kardian ek tu ballantiu, hu eiCHen, kai epeTEken epi tEn tefran tu Tymiamatos.
Tb(S):8:2 C VSI_API3S N1T_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM C VBI_AAI3S RA_ASN N3T_ASN RA_GSM N3U_GSM C RA_ASF N1A_ASF P RA_GSN N2N_GSN RR_GSN V1I_IAI3S C VAI_AAI3S P RA_ASF N1A_ASF RA_GSN N3M_GSN
Tb(S):8:2 and also, even, namely to remember/become mindful of ć the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the liver the fish and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) out of (+gen) ἐξ before vowels the purse (money bag) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to have and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the incense
Tb(S):8:2 and he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF   the (gen) words (gen)   and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) liver (nom|acc|voc) the (gen) fish (gen) and the (acc) heart (acc) out of (+gen) the (gen) purse (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-HAVE-ing and he/she/it-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) incense (gen)
Tb(S):8:2 Tb(S)_8:2_1 Tb(S)_8:2_2 Tb(S)_8:2_3 Tb(S)_8:2_4 Tb(S)_8:2_5 Tb(S)_8:2_6 Tb(S)_8:2_7 Tb(S)_8:2_8 Tb(S)_8:2_9 Tb(S)_8:2_10 Tb(S)_8:2_11 Tb(S)_8:2_12 Tb(S)_8:2_13 Tb(S)_8:2_14 Tb(S)_8:2_15 Tb(S)_8:2_16 Tb(S)_8:2_17 Tb(S)_8:2_18 Tb(S)_8:2_19 Tb(S)_8:2_20 Tb(S)_8:2_21 Tb(S)_8:2_22 Tb(S)_8:2_23 Tb(S)_8:2_24 Tb(S)_8:2_25 Tb(S)_8:2_26 Tb(S)_8:2_27
Tb(S):8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:3 καὶ ἡ ὀσμὴ τοῦ ἰχθύος ἐκώλυσεν, καὶ ἀπέδραμεν τὸ δαιμόνιον ἄνω εἰς τὰ μέρη Αἰγύπτου, καὶ βαδίσας Ραφαηλ συνεπόδισεν αὐτὸν ἐκεῖ καὶ ἐπέδησεν παραχρῆμα.
Tb(S):8:3 The which smell when the evil spirit had smelled, he fled into the utmost parts of Egypt, and the angel bound him. (Tobit 8:3 Brenton)
Tb(S):8:3 Zapach ryby powstrzymał demona i uciekł aż on aż do Górnego Egiptu. A Rafał poszedł za nim, związał go tam w oka mgnieniu i unieszkodliwił go. (Tb 8:3 BT_4)
Tb(S):8:3 καὶ ὀσμὴ τοῦ ἰχθύος ἐκώλυσεν, καὶ ἀπέδραμεν τὸ δαιμόνιον ἄνω εἰς τὰ μέρη Αἰγύπτου, καὶ βαδίσας Ραφαηλ συνεπόδισεν αὐτὸν ἐκεῖ καὶ ἐπέδησεν παραχρῆμα.
Tb(S):8:3 καί ὁ ἡ τό ὀσμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-) καί   ὁ ἡ τό δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων) ἄνω εἰς[1] ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί       αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ καί ἐπι·δέω [LXX] (-, επι+δη·σ-, επι+δη·σ-, -, -, -) παρα·χρῆμα (cf. ἐξαυτῆς and εὐθέως)
Tb(S):8:3 I też, nawet, mianowicie Zapachu/bukiet Ryba By przeszkadzać I też, nawet, mianowicie Demon Powyżej Do (+przyspieszenie) Części/kawałka okolice Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Tam I też, nawet, mianowicie Do ??? Natychmiast natychmiastowy, teraźniejszość {prezent}, w tej chwili
Tb(S):8:3 kai\ E( o)smE\ tou= i)CHTu/os e)kO/lusen, kai\ a)pe/dramen to\ daimo/nion a)/nO ei)s ta\ me/rE *ai)gu/ptou, kai\ badi/sas *rafaEl sunepo/disen au)to\n e)kei= kai\ e)pe/dEsen paraCHrE=ma.
Tb(S):8:3 kai hE osmE tu iCHTyos ekOlysen, kai apedramen to daimonion anO eis ta merE aigyptu, kai badisas rafaEl synepodisen auton ekei kai epedEsen paraCHrEma.
Tb(S):8:3 C RA_NSF N1_NSF RA_GSM N3U_GSM VAI_AAI3S C VBI_AAI3S RA_NSN N2N_NSN D P RA_APN N3E_APN N2_GSF C VA_AAPNSM N_NSM VAI_AAI3S RD_ASM D C VAI_AAI3S D
Tb(S):8:3 and also, even, namely the odor/bouquet the fish to hinder and also, even, namely ć the demon above into (+acc) the part/piece regions Egypt [country of] and also, even, namely ć ć ć he/she/it/same there and also, even, namely to ??? forthwith immediate, the present, at the moment
Tb(S):8:3 and the (nom) odor/bouquet (nom|voc) the (gen) fish (gen) he/she/it-HINDER-ed and   the (nom|acc) demon (nom|acc|voc) above into (+acc) the (nom|acc) parts/pieces (nom|acc|voc) Egypt (gen) and       him/it/same (acc) there and he/she/it-???-ed forthwith
Tb(S):8:3 Tb(S)_8:3_1 Tb(S)_8:3_2 Tb(S)_8:3_3 Tb(S)_8:3_4 Tb(S)_8:3_5 Tb(S)_8:3_6 Tb(S)_8:3_7 Tb(S)_8:3_8 Tb(S)_8:3_9 Tb(S)_8:3_10 Tb(S)_8:3_11 Tb(S)_8:3_12 Tb(S)_8:3_13 Tb(S)_8:3_14 Tb(S)_8:3_15 Tb(S)_8:3_16 Tb(S)_8:3_17 Tb(S)_8:3_18 Tb(S)_8:3_19 Tb(S)_8:3_20 Tb(S)_8:3_21 Tb(S)_8:3_22 Tb(S)_8:3_23 Tb(S)_8:3_24
Tb(S):8:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:4 καὶ ἐξῆλθον καὶ ἀπέκλεισαν τὴν θύραν τοῦ ταμιείου. καὶ ἠγέρθη Τωβιας ἀπὸ τῆς κλίνης καὶ εἶπεν αὐτῇ Ἀδελφή, ἀνάστηθι, προσευξώμεθα καὶ δεηθῶμεν τοῦ κυρίου ἡμῶν, ὅπως ποιήσῃ ἐφ’ ἡμᾶς ἔλεος καὶ σωτηρίαν.
Tb(S):8:4 And after that they were both shut in together, Tobias rose out of the bed, and said, Sister, arise, and let us pray that God would have pity on us. (Tobit 8:4 Brenton)
Tb(S):8:4 Rodzice wyszli i zamknęli drzwi od sypialni. Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do niej: «Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas». (Tb 8:4 BT_4)
Tb(S):8:4 καὶ ἐξῆλθον καὶ ἀπέκλεισαν τὴν θύραν τοῦ ταμιείου. καὶ ἠγέρθη Τωβιας ἀπὸ τῆς κλίνης καὶ εἶπεν αὐτῇ Ἀδελφή, ἀνάστηθι, προσευξώμεθα καὶ δεηθῶμεν τοῦ κυρίου ἡμῶν, ὅπως ποιήσῃ ἐφ’ ἡμᾶς ἔλεος καὶ σωτηρίαν.
Tb(S):8:4 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἀπο·κλείω (-, απο+κλει·σ-, απο+κλει·σ-, -, απο+κεκλεισ-, απο+κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-)   ἀπό ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅπως ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί σωτηρία, -ας, ἡ
Tb(S):8:4 I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie Do ??? Drzwi brama Magazyn I też, nawet, mianowicie By podnosić się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Siostra By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By modlić się się I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Litość I też, nawet, mianowicie Zbawienia/wyzwolenie
Tb(S):8:4 kai\ e)XE=lTon kai\ a)pe/kleisan tE\n Tu/ran tou= tamiei/ou. kai\ E)ge/rTE *tObias a)po\ tE=s kli/nEs kai\ ei)=pen au)tE=| *)adelfE/, a)na/stETi, proseuXO/meTa kai\ deETO=men tou= kuri/ou E(mO=n, o(/pOs poiE/sE| e)f’ E(ma=s e)/leos kai\ sOtEri/an.
Tb(S):8:4 kai eXElTon kai apekleisan tEn Tyran tu tamieiu. kai EgerTE tObias apo tEs klinEs kai eipen autE adelfE, anastETi, proseuXOmeTa kai deETOmen tu kyriu hEmOn, hopOs poiEsE ef’ hEmas eleos kai sOtErian.
Tb(S):8:4 C VBI_AAI3P C VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF RA_GSN N2N_GSN C VCI_API3S N1T_NSM P RA_GSF N1_GSF C VBI_AAI3S RD_DSF N1_VSF VH_AAD2S VA_AMS1P C VC_APS1P RA_GSM N2_GSM RP_GP C VA_AAS3S P RP_AP N3E_ASN C N1A_ASF
Tb(S):8:4 and also, even, namely to come out and also, even, namely to ??? the door gate the storeroom and also, even, namely to rise ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the bed and also, even, namely to say/tell he/she/it/same sister to stand up put up, raise, resurrect to pray and also, even, namely to need/require the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I mercy and also, even, namely salvation/deliverance
Tb(S):8:4 and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT and they-???-ed the (acc) door (acc) the (gen) storeroom (gen) and he/she/it-was-RISE-ed   away from (+gen) the (gen) bed (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) sister (nom|voc) do-STand-you(sg)-UP! we-should-be-PRAY-ed and we-should-be-NEED/REQUIRE-ed the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) us (gen) this is how you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) mercy (nom, nom|acc|voc) and salvation/deliverance (acc)
Tb(S):8:4 Tb(S)_8:4_1 Tb(S)_8:4_2 Tb(S)_8:4_3 Tb(S)_8:4_4 Tb(S)_8:4_5 Tb(S)_8:4_6 Tb(S)_8:4_7 Tb(S)_8:4_8 Tb(S)_8:4_9 Tb(S)_8:4_10 Tb(S)_8:4_11 Tb(S)_8:4_12 Tb(S)_8:4_13 Tb(S)_8:4_14 Tb(S)_8:4_15 Tb(S)_8:4_16 Tb(S)_8:4_17 Tb(S)_8:4_18 Tb(S)_8:4_19 Tb(S)_8:4_20 Tb(S)_8:4_21 Tb(S)_8:4_22 Tb(S)_8:4_23 Tb(S)_8:4_24 Tb(S)_8:4_25 Tb(S)_8:4_26 Tb(S)_8:4_27 Tb(S)_8:4_28 Tb(S)_8:4_29 Tb(S)_8:4_30 Tb(S)_8:4_31 Tb(S)_8:4_32
Tb(S):8:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:5 καὶ ἀνέστη, καὶ ἤρξαντο προσεύχεσθαι καὶ δεηθῆναι ὅπως γένηται αὐτοῖς σωτηρία, καὶ ἤρξατο λέγειν Εὐλογητὸς εἶ, ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας τῆς γενεᾶς· εὐλογησάτωσάν σε οἱ οὐρανοὶ καὶ πᾶσα ἡ κτίσις σου εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Tb(S):8:5 Then began Tobias to say, Blessed art thou, O God of our fathers, and blessed is thy holy and glorious name for ever; let the heavens bless thee, and all thy creatures. (Tobit 8:5 Brenton)
Tb(S):8:5 Wstała i ona i zaczęli się modlić i błagać, aby dostąpić ocalenia. I zaczęli tak mówić: «Bądź uwielbiony, Boże ojców naszych, i niech będzie uwielbione imię Twoje na wieki przez wszystkie pokolenia! Niech Cię uwielbiają niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia po wszystkie wieki. (Tb 8:5 BT_4)
Tb(S):8:5 καὶ ἀνέστη, καὶ ἤρξαντο προσεύχεσθαι καὶ δεηθῆναι ὅπως γένηται αὐτοῖς σωτηρία, καὶ ἤρξατο λέγειν Εὐλογητὸς εἶ, θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας τῆς γενεᾶς· εὐλογησάτωσάν σε οἱ οὐρανοὶ καὶ πᾶσα κτίσις σου εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Tb(S):8:5 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὅπως γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογητός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εὐ·λογητός -ή -όν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κτίσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(S):8:5 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By zaczynać się By modlić się się I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność I też, nawet, mianowicie By zaczynać się By mówić/opowiadaj Błogosławiony By iść; by być Bóg  Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie Błogosławiony Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tworzenie [od łacińskiego, por greckiego krainein, sanskrycki kri by robić, robią] by robić budowę, rodzić po raz pierwszy Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(S):8:5 kai\ a)ne/stE, kai\ E)/rXanto proseu/CHesTai kai\ deETE=nai o(/pOs ge/nEtai au)toi=s sOtEri/a, kai\ E)/rXato le/gein *eu)logEto\s ei)=, o( Teo\s tO=n pate/rOn E(mO=n, kai\ eu)logEto\n to\ o)/noma/ sou ei)s pa/ntas tou\s ai)O=nas tE=s genea=s· eu)logEsa/tOsa/n se oi( ou)ranoi\ kai\ pa=sa E( kti/sis sou ei)s pa/ntas tou\s ai)O=nas.
Tb(S):8:5 kai anestE, kai ErXanto proseuCHesTai kai deETEnai hopOs genEtai autois sOtEria, kai ErXato legein eulogEtos ei, ho Teos tOn paterOn hEmOn, kai eulogEton to onoma su eis pantas tus aiOnas tEs geneas· eulogEsatOsan se hoi uranoi kai pasa hE ktisis su eis pantas tus aiOnas.
Tb(S):8:5 C VHI_AAI3S C VAI_AMI3P V1_PMN C VC_APN C VB_AMS3S RD_DPM N1A_NSF C VAI_AMI3S V1_PAN A1_NSM V9_PAI2S RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RP_GP C A1_NSN RA_NSN N3M_NSN RP_GS P A3_APM RA_APM N3W_APM RA_GSF N1A_GSF VA_AAD3P RP_AS RA_NPM N2_NPM C A1S_NSF RA_NSF N3I_NSF RP_GS P A3_APM RA_APM N3W_APM
Tb(S):8:5 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to begin to pray and also, even, namely to need/require so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to become become, happen he/she/it/same salvation/deliverance; saving and also, even, namely to begin to say/tell blessed to go; to be the god [see theology] the father I and also, even, namely blessed the name with regard to you; your/yours(sg) into (+acc) every all, each, every, the whole of the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the generation Race, Nation; sometimes "generation" to bless you; your/yours(sg) the sky/heaven and also, even, namely every all, each, every, the whole of the creation [from Latin, cf Greek krainein, Sanskrit kri to make, do] to make construction, bring forth for the first time you; your/yours(sg) into (+acc) every all, each, every, the whole of the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(S):8:5 and he/she/it-STand-ed-UP and they-were-BEGIN-ed to-be-being-PRAY-ed and to-be-NEED/REQUIRE-ed this is how he/she/it-should-be-BECOME-ed them/same (dat) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) and he/she/it-was-BEGIN-ed to-be-SAY/TELL-ing blessed ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) us (gen) and blessed ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) all (acc) the (acc) eons (acc) the (gen) generation (gen), generations (acc) let-them-BLESS! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) skies/heavens (nom|voc) and every (nom|voc) the (nom) creation (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) all (acc) the (acc) eons (acc)
Tb(S):8:5 Tb(S)_8:5_1 Tb(S)_8:5_2 Tb(S)_8:5_3 Tb(S)_8:5_4 Tb(S)_8:5_5 Tb(S)_8:5_6 Tb(S)_8:5_7 Tb(S)_8:5_8 Tb(S)_8:5_9 Tb(S)_8:5_10 Tb(S)_8:5_11 Tb(S)_8:5_12 Tb(S)_8:5_13 Tb(S)_8:5_14 Tb(S)_8:5_15 Tb(S)_8:5_16 Tb(S)_8:5_17 Tb(S)_8:5_18 Tb(S)_8:5_19 Tb(S)_8:5_20 Tb(S)_8:5_21 Tb(S)_8:5_22 Tb(S)_8:5_23 Tb(S)_8:5_24 Tb(S)_8:5_25 Tb(S)_8:5_26 Tb(S)_8:5_27 Tb(S)_8:5_28 Tb(S)_8:5_29 Tb(S)_8:5_30 Tb(S)_8:5_31 Tb(S)_8:5_32 Tb(S)_8:5_33 Tb(S)_8:5_34 Tb(S)_8:5_35 Tb(S)_8:5_36 Tb(S)_8:5_37 Tb(S)_8:5_38 Tb(S)_8:5_39 Tb(S)_8:5_40 Tb(S)_8:5_41 Tb(S)_8:5_42 Tb(S)_8:5_43 Tb(S)_8:5_44 Tb(S)_8:5_45
Tb(S):8:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:6 σὺ ἐποίησας τὸν Αδαμ καὶ ἐποίησας αὐτῷ βοηθὸν στήριγμα Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἐξ ἀμφοτέρων ἐγενήθη τὸ σπέρμα τῶν ἀνθρώπων· καὶ σὺ εἶπας ὅτι Οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον, ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν ὅμοιον αὐτῷ.
Tb(S):8:6 Thou madest Adam, and gavest him Eve his wife for an helper and stay: of them came mankind: thou hast said, It is not good that man should be alone; let us make unto him an aid like unto himself. (Tobit 8:6 Brenton)
Tb(S):8:6 Tyś stworzył Adama, i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję - Ewę, jego żonę, i z obojga powstał rodzaj ludzki. I Ty rzekłeś: Nie jest dobrze być człowiekowi samemu, uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego. (Tb 8:6 BT_4)
Tb(S):8:6 σὺ ἐποίησας τὸν Αδαμ καὶ ἐποίησας αὐτῷ βοηθὸν στήριγμα Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἐξ ἀμφοτέρων ἐγενήθη τὸ σπέρμα τῶν ἀνθρώπων· καὶ σὺ εἶπας ὅτι Οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον, ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν ὅμοιον αὐτῷ.
Tb(S):8:6 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό Ἀδάμ, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό βοηθός -όν   Εὕα v.l. Εὔα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ ἀμφότεροι -αι -α γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό βοηθός -όν ὅμοιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):8:6 Ty By czynić/rób Adam I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Pomocny Eve {Wigilia} Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obaj By stawać się stawaj się, zdarzaj się Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ludzki I też, nawet, mianowicie Ty By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By być Ludzki Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By czynić/rób On/ona/to/to samo Pomocny Podobny On/ona/to/to samo
Tb(S):8:6 su\ e)poi/Esas to\n *adam kai\ e)poi/Esas au)tO=| boETo\n stE/rigma *euan tE\n gunai=ka au)tou=, kai\ e)X a)mfote/rOn e)genE/TE to\ spe/rma tO=n a)nTrO/pOn· kai\ su\ ei)=pas o(/ti *ou) kalo\n ei)=nai to\n a)/nTrOpon mo/non, poiE/sOmen au)tO=| boETo\n o(/moion au)tO=|.
Tb(S):8:6 sy epoiEsas ton adam kai epoiEsas autO boETon stErigma euan tEn gynaika autu, kai eX amfoterOn egenETE to sperma tOn anTrOpOn· kai sy eipas hoti u kalon einai ton anTrOpon monon, poiEsOmen autO boETon homoion autO.
Tb(S):8:6 RP_NS VAI_AAI2S RA_ASM N_ASM C VAI_AAI2S RD_DSM N2_ASM N3M_ASN N_ASF RA_ASF N3K_ASF RD_GSM C P A1A_GPM VCI_API3S RA_ASN N3M_ASN RA_GPM N2_GPM C RP_NS VAI_AAI2S C D A1_ASM V9_PAN RA_ASM N2_ASM D VA_AAS1P RD_DSM N2_ASM A1A_ASM RD_DSM
Tb(S):8:6 you to do/make the Adam and also, even, namely to do/make he/she/it/same helpful ć Eve the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels both to become become, happen the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) the human and also, even, namely you to say/tell because/that οὐχ before rough breathing right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to be the human only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to do/make he/she/it/same helpful similar he/she/it/same
Tb(S):8:6 you(sg) (nom) you(sg)-DO/MAKE-ed the (acc) Adam (indecl) and you(sg)-DO/MAKE-ed him/it/same (dat) helpful ([Adj] acc, nom|acc|voc)   Eve (acc) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) and out of (+gen) both (gen) he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) the (gen) humans (gen) and you(sg) (nom) you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) because/that not right ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be the (acc) human (acc) only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) we-should-DO/MAKE him/it/same (dat) helpful ([Adj] acc, nom|acc|voc) similar ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (dat)
Tb(S):8:6 Tb(S)_8:6_1 Tb(S)_8:6_2 Tb(S)_8:6_3 Tb(S)_8:6_4 Tb(S)_8:6_5 Tb(S)_8:6_6 Tb(S)_8:6_7 Tb(S)_8:6_8 Tb(S)_8:6_9 Tb(S)_8:6_10 Tb(S)_8:6_11 Tb(S)_8:6_12 Tb(S)_8:6_13 Tb(S)_8:6_14 Tb(S)_8:6_15 Tb(S)_8:6_16 Tb(S)_8:6_17 Tb(S)_8:6_18 Tb(S)_8:6_19 Tb(S)_8:6_20 Tb(S)_8:6_21 Tb(S)_8:6_22 Tb(S)_8:6_23 Tb(S)_8:6_24 Tb(S)_8:6_25 Tb(S)_8:6_26 Tb(S)_8:6_27 Tb(S)_8:6_28 Tb(S)_8:6_29 Tb(S)_8:6_30 Tb(S)_8:6_31 Tb(S)_8:6_32 Tb(S)_8:6_33 Tb(S)_8:6_34 Tb(S)_8:6_35 Tb(S)_8:6_36
Tb(S):8:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:7 καὶ νῦν οὐχὶ διὰ πορνείαν ἐγὼ λαμβάνω τὴν ἀδελφήν μου ταύτην, ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας· ἐπίταξον ἐλεῆσαί με καὶ αὐτὴν καὶ συγκαταγηρᾶσαι κοινῶς.
Tb(S):8:7 And now, O Lord, I take not this my sister for lush but uprightly: therefore mercifully ordain that we may become aged together. (Tobit 8:7 Brenton)
Tb(S):8:7 A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości!» (Tb 8:7 BT_4)
Tb(S):8:7 καὶ νῦν οὐχὶ διὰ πορνείαν ἐγὼ λαμβάνω τὴν ἀδελφήν μου ταύτην, ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας· ἐπίταξον ἐλεῆσαί με καὶ αὐτὴν καὶ συγκαταγηρᾶσαι κοινῶς.
Tb(S):8:7 καί νῦν οὐχί διά πορνεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο ἀλλά ἐπί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί αὐτός αὐτή αὐτό καί    
Tb(S):8:7 I też, nawet, mianowicie Teraz Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siostra Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ale Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA By mówić co by robić By okazać miłosierdzie Ja I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie
Tb(S):8:7 kai\ nu=n ou)CHi\ dia\ pornei/an e)gO\ lamba/nO tE\n a)delfE/n mou tau/tEn, a)ll’ e)p’ a)lETei/as· e)pi/taXon e)leE=sai/ me kai\ au)tE\n kai\ sugkatagEra=sai koinO=s.
Tb(S):8:7 kai nyn uCHi dia porneian egO lambanO tEn adelfEn mu tautEn, all’ ep’ alETeias· epitaXon eleEsai me kai autEn kai synkatagErasai koinOs.
Tb(S):8:7 C D D P N1A_ASF RP_NS V1_PAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS RD_ASF C P N1A_GSF VA_AAD2S VA_AAN RP_AS C RD_ASF C VA_AAN D
Tb(S):8:7 and also, even, namely now not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) promiscuity fornication, idolatry I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the sister I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] but upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing truth to tell what to do to show mercy I and also, even, namely he/she/it/same and also, even, namely ć ć
Tb(S):8:7 and now not because of (+acc), through (+gen) promiscuity (acc) I (nom) I-am-TAKE HOLD OF-ing, I-should-be-TAKE HOLD OF-ing the (acc) sister (acc) me (gen) this (acc) but upon/over (+acc,+gen,+dat) truth (gen), truths (acc) do-TELL-you(sg)-WHAT-TO-DO! to-SHOW-MERCY, be-you(sg)-SHOW-ed-MERCY!, he/she/it-happens-to-SHOW-MERCY (opt) me (acc) and her/it/same (acc) and    
Tb(S):8:7 Tb(S)_8:7_1 Tb(S)_8:7_2 Tb(S)_8:7_3 Tb(S)_8:7_4 Tb(S)_8:7_5 Tb(S)_8:7_6 Tb(S)_8:7_7 Tb(S)_8:7_8 Tb(S)_8:7_9 Tb(S)_8:7_10 Tb(S)_8:7_11 Tb(S)_8:7_12 Tb(S)_8:7_13 Tb(S)_8:7_14 Tb(S)_8:7_15 Tb(S)_8:7_16 Tb(S)_8:7_17 Tb(S)_8:7_18 Tb(S)_8:7_19 Tb(S)_8:7_20 Tb(S)_8:7_21 Tb(S)_8:7_22
Tb(S):8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:8 καὶ εἶπαν μεθ’ ἑαυτῶν Αμην αμην.
Tb(S):8:8 And she said with him, Amen. (Tobit 8:8 Brenton)
Tb(S):8:8 I powiedzieli kolejno: «Amen, amen!» (Tb 8:8 BT_4)
Tb(S):8:8 καὶ εἶπαν μεθ’ ἑαυτῶν Αμην αμην.
Tb(S):8:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μετά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀμήν ἀμήν
Tb(S):8:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Amen [wierny i prawdziwy dowód] Amen [wierny i prawdziwy dowód]
Tb(S):8:8 kai\ ei)=pan meT’ e(autO=n *amEn amEn.
Tb(S):8:8 kai eipan meT’ heautOn amEn amEn.
Tb(S):8:8 C VAI_AAI3P P RD_GPM I I
Tb(S):8:8 and also, even, namely to say/tell after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves amen [faithful and true witness] amen [faithful and true witness]
Tb(S):8:8 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) selves (gen) amen amen
Tb(S):8:8 Tb(S)_8:8_1 Tb(S)_8:8_2 Tb(S)_8:8_3 Tb(S)_8:8_4 Tb(S)_8:8_5 Tb(S)_8:8_6
Tb(S):8:8 x x x x x x
Tb(S):8:9 καὶ ἐκοιμήθησαν τὴν νύκτα.
Tb(S):8:9 So they slept both that night. And Raguel arose, and went and made a grave, (Tobit 8:9 Brenton)
Tb(S):8:9 A potem spali całą noc. (Tb 8:9 BT_4)
Tb(S):8:9 καὶ ἐκοιμήθησαν τὴν νύκτα.
Tb(S):8:9 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ
Tb(S):8:9 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Noc
Tb(S):8:9 kai\ e)koimE/TEsan tE\n nu/kta.
Tb(S):8:9 kai ekoimETEsan tEn nykta.
Tb(S):8:9 C VCI_API3P RA_ASF N3_ASF
Tb(S):8:9 and also, even, namely to repose/sleep the night
Tb(S):8:9 and they-were-REPOSE/SLEEP-ed the (acc) night (acc)
Tb(S):8:9 Tb(S)_8:9_1 Tb(S)_8:9_2 Tb(S)_8:9_3 Tb(S)_8:9_4
Tb(S):8:9 x x x x
Tb(S):8:10 καὶ ἀναστὰς Ραγουηλ ἐκάλεσεν τοὺς οἰκέτας μεθ’ ἑαυτοῦ, καὶ ᾤχοντο καὶ ὤρυξαν τάφον· εἶπεν γάρ Μήποτε ἀποθάνῃ καὶ γενώμεθα κατάγελως καὶ ὀνειδισμός.
Tb(S):8:10 Saying, I fear lest he also be dead. (Tobit 8:10 Brenton)
Tb(S):8:10 A Raguel wstał, zawołał swoje sługi do siebie, a oni poszli, aby wykopać grób. Powiedział przy tym: «Żeby tylko on nie umarł, bo staniemy się wtedy pośmiewiskiem i wzgardą». (Tb 8:10 BT_4)
Tb(S):8:10 Καὶ ἀναστὰς Ραγουηλ ἐκάλεσεν τοὺς οἰκέτας μεθ’ ἑαυτοῦ, καὶ ᾤχοντο καὶ ὤρυξαν τάφον· εἶπεν γάρ Μήποτε ἀποθάνῃ καὶ γενώμεθα κατάγελως καὶ ὀνειδισμός.
Tb(S):8:10 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό οἰκέτης, -ου, ὁ μετά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί   καί ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) τάφος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ μήποτε (μή ποτέ) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κατά·γελω[τ]ς, -ωτος, ὁ καί ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ
Tb(S):8:10 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By nazywać rozmowę Rodziny niewolnik Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By kopać/żłobak Poważny By mówić/opowiadaj Dla odtąd, jak Nigdy By umierać I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się ??? I też, nawet, mianowicie Obrażaj
Tb(S):8:10 *kai\ a)nasta\s *ragouEl e)ka/lesen tou\s oi)ke/tas meT’ e(autou=, kai\ O)/|CHonto kai\ O)/ruXan ta/fon· ei)=pen ga/r *mE/pote a)poTa/nE| kai\ genO/meTa kata/gelOs kai\ o)neidismo/s.
Tb(S):8:10 kai anastas raguEl ekalesen tus oiketas meT’ heautu, kai OCHonto kai OryXan tafon· eipen gar mEpote apoTanE kai genOmeTa katagelOs kai oneidismos.
Tb(S):8:10 C VH_AAPNSM N_NSM VAI_AAI3S RA_APM N1M_APM P RD_GSM C V1I_IMI3P C VAI_AAI3P N2_ASM VBI_AAI3S x x VB_AAS3S C VB_AMS1P D C N2_NSM
Tb(S):8:10 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ć to call call the household slave after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves and also, even, namely ć and also, even, namely to dig/gouge grave to say/tell for since, as never to die and also, even, namely to become become, happen ??? and also, even, namely insult
Tb(S):8:10 and upon STand-ing-UP (nom|voc)   he/she/it-CALL-ed the (acc) household slaves (acc) after (+acc), with (+gen) self (gen) and   and they-DIG/GOUGE-ed grave (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed for never you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed and we-should-be-BECOME-ed ??? (nom|voc) and insult (nom)
Tb(S):8:10 Tb(S)_8:10_1 Tb(S)_8:10_2 Tb(S)_8:10_3 Tb(S)_8:10_4 Tb(S)_8:10_5 Tb(S)_8:10_6 Tb(S)_8:10_7 Tb(S)_8:10_8 Tb(S)_8:10_9 Tb(S)_8:10_10 Tb(S)_8:10_11 Tb(S)_8:10_12 Tb(S)_8:10_13 Tb(S)_8:10_14 Tb(S)_8:10_15 Tb(S)_8:10_16 Tb(S)_8:10_17 Tb(S)_8:10_18 Tb(S)_8:10_19 Tb(S)_8:10_20 Tb(S)_8:10_21 Tb(S)_8:10_22
Tb(S):8:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:11 καὶ ὅτε συνετέλεσαν ὀρύσσοντες τὸν τάφον, ἦλθεν Ραγουηλ εἰς τὸν οἶκον καὶ ἐκάλεσεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
Tb(S):8:11 But when Raguel was come into his house, (Tobit 8:11 Brenton)
Tb(S):8:11 A gdy mieli już grób wykopany, Raguel poszedł do domu i zawołał swoją żonę, (Tb 8:11 BT_4)
Tb(S):8:11 καὶ ὅτε συνετέλεσαν ὀρύσσοντες τὸν τάφον, ἦλθεν Ραγουηλ εἰς τὸν οἶκον καὶ ἐκάλεσεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
Tb(S):8:11 καί ὅτε συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) ὁ ἡ τό τάφος, -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):8:11 I też, nawet, mianowicie Kiedy By uzupełniać By kopać/żłobak Poważny By przychodzić Do (+przyspieszenie) Dom I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Kobiety/żona On/ona/to/to samo
Tb(S):8:11 kai\ o(/te sunete/lesan o)ru/ssontes to\n ta/fon, E)=lTen *ragouEl ei)s to\n oi)=kon kai\ e)ka/lesen tE\n gunai=ka au)tou=
Tb(S):8:11 kai hote synetelesan oryssontes ton tafon, ElTen raguEl eis ton oikon kai ekalesen tEn gynaika autu
Tb(S):8:11 C D VAI_AAI3P V1_PAPNPM RA_ASM N2_ASM VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S RA_ASF N3K_ASF RD_GSM
Tb(S):8:11 and also, even, namely when to complete to dig/gouge the grave to come ć into (+acc) the house and also, even, namely to call call the woman/wife he/she/it/same
Tb(S):8:11 and when they-COMPLETE-ed while DIG/GOUGE-ing (nom|voc) the (acc) grave (acc) he/she/it-COME-ed   into (+acc) the (acc) house (acc) and he/she/it-CALL-ed the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen)
Tb(S):8:11 Tb(S)_8:11_1 Tb(S)_8:11_2 Tb(S)_8:11_3 Tb(S)_8:11_4 Tb(S)_8:11_5 Tb(S)_8:11_6 Tb(S)_8:11_7 Tb(S)_8:11_8 Tb(S)_8:11_9 Tb(S)_8:11_10 Tb(S)_8:11_11 Tb(S)_8:11_12 Tb(S)_8:11_13 Tb(S)_8:11_14 Tb(S)_8:11_15 Tb(S)_8:11_16
Tb(S):8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:12 καὶ εἶπεν Ἀπόστειλον μίαν τῶν παιδισκῶν καὶ εἰσελθοῦσα ἰδέτω εἰ ζῇ· καὶ εἰ τέθνηκεν, ὅπως ἂν θάψωμεν αὐτόν, ὅπως μηδεὶς γνῷ.
Tb(S):8:12 He said unto his wife Edna. Send one of the maids, and let her see whether he be alive: if he be not, that we may bury him, and no man know it. (Tobit 8:12 Brenton)
Tb(S):8:12 i rzekł: «Poślij jedną ze służących, aby poszła zobaczyć, czy on żyje. A jeśli umarł, to go pogrzebiemy, aby nikt się nie dowiedział». (Tb 8:12 BT_4)
Tb(S):8:12 καὶ εἶπεν Ἀπόστειλον μίαν τῶν παιδισκῶν καὶ εἰσελθοῦσα ἰδέτω εἰ ζῇ· καὶ εἰ τέθνηκεν, ὅπως ἂν θάψωμεν αὐτόν, ὅπως μηδεὶς γνῷ.
Tb(S):8:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί εἰ θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ὅπως ἄν θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅπως μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Tb(S):8:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj zamawiać Jeden Haruj jak niewolnik dziewczyna I też, nawet, mianowicie By wchodzić By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeżeli Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Jeżeli By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By grzebać On/ona/to/to samo Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie jeden By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Tb(S):8:12 kai\ ei)=pen *)apo/steilon mi/an tO=n paidiskO=n kai\ ei)selTou=sa i)de/tO ei) DZE=|· kai\ ei) te/TnEken, o(/pOs a)/n Ta/PSOmen au)to/n, o(/pOs mEdei\s gnO=|.
Tb(S):8:12 kai eipen aposteilon mian tOn paidiskOn kai eiselTusa idetO ei DZE· kai ei teTnEken, hopOs an TaPSOmen auton, hopOs mEdeis gnO.
Tb(S):8:12 C VBI_AAI3S VA_AAD2S A1A_ASF RA_GPF N2_GPF C VB_AAPNSF VB_AAD3S C V3_PAI3S C C VX_XAI3S C x VA_AAS1P RD_ASM C A3P_NSM VZ_AAS3S
Tb(S):8:12 and also, even, namely to say/tell to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send one the slave girl and also, even, namely to enter to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), if to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely if to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) to bury he/she/it/same so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not one to know i.e. recognize.
Tb(S):8:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed do-ORDER FORTH-you(sg)! one (acc) the (gen) slave girls (gen) and upon ENTER-ing (nom|voc) let-him/her/it-SEE! if he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed and if he/she/it-has-BE DEAD-ed this is how ever we-should-BURY him/it/same (acc) this is how not one (nom) he/she/it-should-KNOW
Tb(S):8:12 Tb(S)_8:12_1 Tb(S)_8:12_2 Tb(S)_8:12_3 Tb(S)_8:12_4 Tb(S)_8:12_5 Tb(S)_8:12_6 Tb(S)_8:12_7 Tb(S)_8:12_8 Tb(S)_8:12_9 Tb(S)_8:12_10 Tb(S)_8:12_11 Tb(S)_8:12_12 Tb(S)_8:12_13 Tb(S)_8:12_14 Tb(S)_8:12_15 Tb(S)_8:12_16 Tb(S)_8:12_17 Tb(S)_8:12_18 Tb(S)_8:12_19 Tb(S)_8:12_20 Tb(S)_8:12_21
Tb(S):8:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:13 καὶ ἀπέστειλαν τὴν παιδίσκην καὶ ἧψαν τὸν λύχνον καὶ ἤνοιξαν τὴν θύραν, καὶ εἰσῆλθεν καὶ εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας καὶ ὑπνοῦντας κοινῶς.
Tb(S):8:13 So the maid opened the door, and went in, and found them both asleep, (Tobit 8:13 Brenton)
Tb(S):8:13 I wysłali służącą, zapalili lampę i otworzyli drzwi. Potem ona weszła i zobaczyła ich, jak leżeli i spali spokojnie razem. (Tb 8:13 BT_4)
Tb(S):8:13 καὶ ἀπέστειλαν τὴν παιδίσκην καὶ ἧψαν τὸν λύχνον καὶ ἤνοιξαν τὴν θύραν, καὶ εἰσῆλθεν καὶ εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας καὶ ὑπνοῦντας κοινῶς.
Tb(S):8:13 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) καί ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) καί ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -)  
Tb(S):8:13 I też, nawet, mianowicie zamawiać Haruj jak niewolnik dziewczyna I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Lampa I też, nawet, mianowicie By otwierać Drzwi brama I też, nawet, mianowicie By wchodzić I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo Do spania do spać I też, nawet, mianowicie By spać
Tb(S):8:13 kai\ a)pe/steilan tE\n paidi/skEn kai\ E(=PSan to\n lu/CHnon kai\ E)/noiXan tE\n Tu/ran, kai\ ei)sE=lTen kai\ eu(=ren au)tou\s kaTeu/dontas kai\ u(pnou=ntas koinO=s.
Tb(S):8:13 kai apesteilan tEn paidiskEn kai hEPSan ton lyCHnon kai EnoiXan tEn Tyran, kai eisElTen kai heuren autus kaTeudontas kai hypnuntas koinOs.
Tb(S):8:13 C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF C VBI_AAI3S C VB_AAI3S RD_APM V1_PAPAPM C V4_PAPAPM D
Tb(S):8:13 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the slave girl and also, even, namely to lay hands on set fire, touch the lamp and also, even, namely to open up the door gate and also, even, namely to enter and also, even, namely to find he/she/it/same to sleeping to be sleeping and also, even, namely to sleep ć
Tb(S):8:13 and they-ORDER FORTH-ed the (acc) slave girl (acc) and they-LAY HandS ON-ed the (acc) lamp (acc) and they-OPEN-ed-UP the (acc) door (acc) and he/she/it-ENTER-ed and he/she/it-FIND-ed them/same (acc) while SLEEPING-ing (acc) and while SLEEP-ing (acc)  
Tb(S):8:13 Tb(S)_8:13_1 Tb(S)_8:13_2 Tb(S)_8:13_3 Tb(S)_8:13_4 Tb(S)_8:13_5 Tb(S)_8:13_6 Tb(S)_8:13_7 Tb(S)_8:13_8 Tb(S)_8:13_9 Tb(S)_8:13_10 Tb(S)_8:13_11 Tb(S)_8:13_12 Tb(S)_8:13_13 Tb(S)_8:13_14 Tb(S)_8:13_15 Tb(S)_8:13_16 Tb(S)_8:13_17 Tb(S)_8:13_18 Tb(S)_8:13_19 Tb(S)_8:13_20 Tb(S)_8:13_21
Tb(S):8:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:14 καὶ ἐξελθοῦσα ἡ παιδίσκη ὑπέδειξεν αὐτοῖς ὅτι ζῇ καὶ οὐδὲν κακόν ἐστιν.
Tb(S):8:14 And came forth, and told them that he was alive. (Tobit 8:14 Brenton)
Tb(S):8:14 A wychodząc służąca powiadomiła rodziców, że on żyje i że nic złego im się nie dzieje. (Tb 8:14 BT_4)
Tb(S):8:14 καὶ ἐξελθοῦσα παιδίσκη ὑπέδειξεν αὐτοῖς ὅτι ζῇ καὶ οὐδὲν κακόν ἐστιν.
Tb(S):8:14 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Tb(S):8:14 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Haruj jak niewolnik dziewczyna By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) Niegodziwie by czynić źle By być
Tb(S):8:14 kai\ e)XelTou=sa E( paidi/skE u(pe/deiXen au)toi=s o(/ti DZE=| kai\ ou)de\n kako/n e)stin.
Tb(S):8:14 kai eXelTusa hE paidiskE hypedeiXen autois hoti DZE kai uden kakon estin.
Tb(S):8:14 C VB_AAPNSF RA_NSF N1_NSF VAI_AAI3S RD_DPM C V3_PAI3S C A3_ASN A1_ASM V9_PAI3S
Tb(S):8:14 and also, even, namely to come out the slave girl to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove he/she/it/same because/that to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely not one (nothing, no one) wickedly to do evil to be
Tb(S):8:14 and upon COME-ing-OUT (nom|voc) the (nom) slave girl (nom|voc) he/she/it-MAKE KNOWN-ed them/same (dat) because/that he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed and not one (nom|acc) wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is
Tb(S):8:14 Tb(S)_8:14_1 Tb(S)_8:14_2 Tb(S)_8:14_3 Tb(S)_8:14_4 Tb(S)_8:14_5 Tb(S)_8:14_6 Tb(S)_8:14_7 Tb(S)_8:14_8 Tb(S)_8:14_9 Tb(S)_8:14_10 Tb(S)_8:14_11 Tb(S)_8:14_12
Tb(S):8:14 x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:15 καὶ εὐλόγησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπαν Εὐλογητὸς εἶ, θεέ, ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ καθαρᾷ· εὐλογείτωσάν σε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Tb(S):8:15 Then Raguel praised God, and said, O God, thou art worthy to be praised with all pure and holy praise; therefore let thy saints praise thee with all thy creatures; and let all thine angels and thine elect praise thee for ever. (Tobit 8:15 Brenton)
Tb(S):8:15 Wtedy dziękowali Bogu niebios i mówili: «Bądź uwielbiony, Boże, wszelkim czystym uwielbieniem! Niech Cię wielbią po wszystkie wieki. (Tb 8:15 BT_4)
Tb(S):8:15 καὶ εὐλόγησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπαν Εὐλογητὸς εἶ, θεέ, ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ καθαρᾷ· εὐλογείτωσάν σε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Tb(S):8:15 καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογητός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) εὐ·λογία, -ας, ἡ καθαρός -ά -όν εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(S):8:15 I też, nawet, mianowicie By błogosławić Bóg  Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Błogosławiony By iść; by być Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić ??? Czysty By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(S):8:15 kai\ eu)lo/gEsan to\n Teo\n tou= ou)ranou= kai\ ei)=pan *eu)logEto\s ei)=, Tee/, e)n pa/sE| eu)logi/a| kaTara=|· eu)logei/tOsa/n se ei)s pa/ntas tou\s ai)O=nas.
Tb(S):8:15 kai eulogEsan ton Teon tu uranu kai eipan eulogEtos ei, Tee, en pasE eulogia kaTara· eulogeitOsan se eis pantas tus aiOnas.
Tb(S):8:15 C VA_AAPASN RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P A1_NSM V9_PAI2S N2_VSM P A1S_DSF N1A_DSF A1A_DSF V2_PAD3P RP_AS P A3_APM RA_APM N3W_APM
Tb(S):8:15 and also, even, namely to bless the god [see theology] the sky/heaven and also, even, namely to say/tell blessed to go; to be god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle ??? clean to bless you; your/yours(sg) into (+acc) every all, each, every, the whole of the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(S):8:15 and they-BLESS-ed, upon BLESS-ing (nom|acc|voc) the (acc) god (acc) the (gen) sky/heaven (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) blessed ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are god (voc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed ??? (dat) clean ([Adj] dat) let-them-be-BLESS-ing! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) all (acc) the (acc) eons (acc)
Tb(S):8:15 Tb(S)_8:15_1 Tb(S)_8:15_2 Tb(S)_8:15_3 Tb(S)_8:15_4 Tb(S)_8:15_5 Tb(S)_8:15_6 Tb(S)_8:15_7 Tb(S)_8:15_8 Tb(S)_8:15_9 Tb(S)_8:15_10 Tb(S)_8:15_11 Tb(S)_8:15_12 Tb(S)_8:15_13 Tb(S)_8:15_14 Tb(S)_8:15_15 Tb(S)_8:15_16 Tb(S)_8:15_17 Tb(S)_8:15_18 Tb(S)_8:15_19 Tb(S)_8:15_20 Tb(S)_8:15_21
Tb(S):8:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:16 καὶ εὐλογητὸς εἶ ὅτι εὔφρανάς με, καὶ οὐκ ἐγένετο καθὼς ὑπενόουν, ἀλλὰ κατὰ τὸ πολὺ ἔλεός σου ἐποίησας μεθ’ ἡμῶν.
Tb(S):8:16 Thou art to be praised, for thou hast made me joyful; and that is not come to me which I suspected; but thou hast dealt with us according to thy great mercy. (Tobit 8:16 Brenton)
Tb(S):8:16 Bądź uwielbiony, ponieważ mnie ucieszyłeś i nie stało się, jak przypuszczałem. Postąpiłeś z nami według wielkiego Twego miłosierdzia. (Tb 8:16 BT_4)
Tb(S):8:16 καὶ εὐλογητὸς εἶ ὅτι εὔφρανάς με, καὶ οὐκ ἐγένετο καθὼς ὑπενόουν, ἀλλὰ κατὰ τὸ πολὺ ἔλεός σου ἐποίησας μεθ’ ἡμῶν.
Tb(S):8:16 καί εὐ·λογητός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καθ·ώς ὑπο·νοέω (υπο+νο(ε)-, υπο+νοη·σ-, υπο+νοη·σ-, -, -, -) ἀλλά κατά ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(S):8:16 I też, nawet, mianowicie Błogosławiony By iść; by być Ponieważ/tamto By celebrować/bądź wesoły Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By podejrzewać Ale W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dużo Litość Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja
Tb(S):8:16 kai\ eu)logEto\s ei)= o(/ti eu)/frana/s me, kai\ ou)k e)ge/neto kaTO\s u(peno/oun, a)lla\ kata\ to\ polu\ e)/leo/s sou e)poi/Esas meT’ E(mO=n.
Tb(S):8:16 kai eulogEtos ei hoti eufranas me, kai uk egeneto kaTOs hypenoun, alla kata to poly eleos su epoiEsas meT’ hEmOn.
Tb(S):8:16 C A1_NSM V9_PAI2S C VA_AAI2S RP_AS C D VBI_AMI3S D V2I_IAI1S C P RA_ASN A1P_ASN N3E_ASN RP_GS VAI_AAI2S P RP_GP
Tb(S):8:16 and also, even, namely blessed to go; to be because/that to celebrate/be merry I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to become become, happen as accordingly [according to how/in accordance with how] to suspect but down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the much mercy you; your/yours(sg) to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I
Tb(S):8:16 and blessed ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are because/that you(sg)-CELEBRATE/BE-ed-MERRY, upon CELEBRATE/BE-ing-MERRY (nom|voc) me (acc) and not he/she/it-was-BECOME-ed as accordingly I-was-SUSPECT-ing, they-were-SUSPECT-ing but down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) much (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-DO/MAKE-ed after (+acc), with (+gen) us (gen)
Tb(S):8:16 Tb(S)_8:16_1 Tb(S)_8:16_2 Tb(S)_8:16_3 Tb(S)_8:16_4 Tb(S)_8:16_5 Tb(S)_8:16_6 Tb(S)_8:16_7 Tb(S)_8:16_8 Tb(S)_8:16_9 Tb(S)_8:16_10 Tb(S)_8:16_11 Tb(S)_8:16_12 Tb(S)_8:16_13 Tb(S)_8:16_14 Tb(S)_8:16_15 Tb(S)_8:16_16 Tb(S)_8:16_17 Tb(S)_8:16_18 Tb(S)_8:16_19 Tb(S)_8:16_20
Tb(S):8:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:17 καὶ εὐλογητὸς εἶ ὅτι ἠλέησας δύο μονογενεῖς· ποίησον αὐτοῖς, δέσποτα, ἔλεος καὶ σωτηρίαν καὶ συντέλεσον τὴν ζωὴν αὐτῶν μετ’ εὐφροσύνης καὶ ἐλέου.
Tb(S):8:17 Thou art to be praised because thou hast had mercy of two that were the only begotten children of their fathers: grant them mercy, O Lord, and finish their life in health with joy and mercy. (Tobit 8:17 Brenton)
Tb(S):8:17 Bądź uwielbiony, ponieważ się zmiłowałeś nad dwoma jedynakami, okaż im, Panie, miłosierdzie i ocal ich! Pozwól im dokończyć życia w szczęściu i w łasce!» (Tb 8:17 BT_4)
Tb(S):8:17 καὶ εὐλογητὸς εἶ ὅτι ἠλέησας δύο μονογενεῖς· ποίησον αὐτοῖς, δέσποτα, ἔλεος καὶ σωτηρίαν καὶ συντέλεσον τὴν ζωὴν αὐτῶν μετ’ εὐφροσύνης καὶ ἐλέου.
Tb(S):8:17 καί εὐ·λογητός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο μονο·γενής -ές ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δεσπότης, -ου, ὁ ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί σωτηρία, -ας, ἡ καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό μετά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-)
Tb(S):8:17 I też, nawet, mianowicie Błogosławiony By iść; by być Ponieważ/tamto By okazać miłosierdzie Dwa Tylko urodzony w towarze [tylko urodzony w towarze, znaczące {mające na myśli}: Tylko urodzony w [to samo] spokrewniony(d)", z naciskiem dzisiaj na rodzaju(ku dołowi różnicowanie pokoleń) raczej niż spokrewniony(rodzina, bokiem i w górze), ale dzielenie obu zmysłów {sensów}] By czynić/rób On/ona/to/to samo Despota Litość I też, nawet, mianowicie Zbawienia/wyzwolenie I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wesołość I też, nawet, mianowicie Litość; by okazać miłosierdzie
Tb(S):8:17 kai\ eu)logEto\s ei)= o(/ti E)le/Esas du/o monogenei=s· poi/Eson au)toi=s, de/spota, e)/leos kai\ sOtEri/an kai\ sunte/leson tE\n DZOE\n au)tO=n met’ eu)frosu/nEs kai\ e)le/ou.
Tb(S):8:17 kai eulogEtos ei hoti EleEsas dyo monogeneis· poiEson autois, despota, eleos kai sOtErian kai synteleson tEn DZOEn autOn met’ eufrosynEs kai eleu.
Tb(S):8:17 C A1_NSM V9_PAI2S C VAI_AAI2S M A3H_APM VA_AAD2S RD_DPM N1M_VSM N3E_ASN C N1A_ASF C VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RD_GPM P N1_GSF C N3E_GSN
Tb(S):8:17 and also, even, namely blessed to go; to be because/that to show mercy two only born-in-kind [only born-in-kind, meaning: the only born-in [the same] kin(d)", with an emphasis today on kind(downward differentiation of generations) rather than kin(family, sideways and up), but sharing both senses] to do/make he/she/it/same despot mercy and also, even, namely salvation/deliverance and also, even, namely to complete the life being, living, spirit; alive he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cheerfulness and also, even, namely mercy; to show mercy
Tb(S):8:17 and blessed ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are because/that you(sg)-SHOW-ed-MERCY two (nom, acc, gen) only born-in-kind ([Adj] acc, nom|voc) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (dat) despot (voc) mercy (nom, nom|acc|voc) and salvation/deliverance (acc) and do-COMPLETE-you(sg)!, going-to-COMPLETE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) life (acc); alive ([Adj] acc) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) cheerfulness (gen) and mercy (gen); be-you(sg)-being-SHOW-ed-MERCY!
Tb(S):8:17 Tb(S)_8:17_1 Tb(S)_8:17_2 Tb(S)_8:17_3 Tb(S)_8:17_4 Tb(S)_8:17_5 Tb(S)_8:17_6 Tb(S)_8:17_7 Tb(S)_8:17_8 Tb(S)_8:17_9 Tb(S)_8:17_10 Tb(S)_8:17_11 Tb(S)_8:17_12 Tb(S)_8:17_13 Tb(S)_8:17_14 Tb(S)_8:17_15 Tb(S)_8:17_16 Tb(S)_8:17_17 Tb(S)_8:17_18 Tb(S)_8:17_19 Tb(S)_8:17_20 Tb(S)_8:17_21 Tb(S)_8:17_22
Tb(S):8:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:18 τότε εἶπεν τοῖς οἰκέταις αὐτοῦ χῶσαι τὸν τάφον πρὸ τοῦ ὄρθρον γενέσθαι.
Tb(S):8:18 Then Raguel bade his servants to fill the grave. (Tobit 8:18 Brenton)
Tb(S):8:18 Potem powiedział swoim sługom, aby grób zasypali, zanim nastanie poranek. (Tb 8:18 BT_4)
Tb(S):8:18 τότε εἶπεν τοῖς οἰκέταις αὐτοῦ χῶσαι τὸν τάφον πρὸ τοῦ ὄρθρον γενέσθαι.
Tb(S):8:18 τότε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό οἰκέτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό τάφος, -ου, ὁ πρό ὁ ἡ τό ὄρθρος, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Tb(S):8:18 Wtedy By mówić/opowiadaj Rodziny niewolnik On/ona/to/to samo Poważny Przedtem (+informacja) Świtaj By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Tb(S):8:18 to/te ei)=pen toi=s oi)ke/tais au)tou= CHO=sai to\n ta/fon pro\ tou= o)/rTron gene/sTai.
Tb(S):8:18 tote eipen tois oiketais autu CHOsai ton tafon pro tu orTron genesTai.
Tb(S):8:18 D VBI_AAI3S RA_DPM N1M_DPM RD_GSM VA_AMD2S RA_ASM N2_ASM P RA_GSM N2_ASM VB_AMN
Tb(S):8:18 then to say/tell the household slave he/she/it/same ć the grave before (+gen) the dawn to become become, happen
Tb(S):8:18 then he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) household slaves (dat) him/it/same (gen)   the (acc) grave (acc) before (+gen) the (gen) dawn (acc) to-be-BECOME-ed
Tb(S):8:18 Tb(S)_8:18_1 Tb(S)_8:18_2 Tb(S)_8:18_3 Tb(S)_8:18_4 Tb(S)_8:18_5 Tb(S)_8:18_6 Tb(S)_8:18_7 Tb(S)_8:18_8 Tb(S)_8:18_9 Tb(S)_8:18_10 Tb(S)_8:18_11 Tb(S)_8:18_12
Tb(S):8:18 x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:19 καὶ τῇ γυναικὶ εἶπεν ποιῆσαι ἄρτους πολλούς· καὶ εἰς τὸ βουκόλιον βαδίσας ἤγαγεν βόας δύο καὶ κριοὺς τέσσαρας καὶ εἶπεν συντελεῖν αὐτούς, καὶ ἤρξαντο παρασκευάζειν.
Tb(S):8:19 And he kept the wedding feast fourteen days. (Tobit 8:19 Brenton)
Tb(S):8:19 A żonie swojej polecił, aby wypiekła wiele chleba. On sam poszedł do trzody, wziął dwa woły i cztery barany i polecił, aby je zabito. I zaczęto je przyrządzać. (Tb 8:19 BT_4)
Tb(S):8:19 Καὶ τῇ γυναικὶ εἶπεν ποιῆσαι ἄρτους πολλούς· καὶ εἰς τὸ βουκόλιον βαδίσας ἤγαγεν βόας δύο καὶ κριοὺς τέσσαρας καὶ εἶπεν συντελεῖν αὐτούς, καὶ ἤρξαντο παρασκευάζειν.
Tb(S):8:19 καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό     ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί   τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) παρα·σκευάζω (παρα+σκευαζ-, παρα+σκευα·σ-, παρα+σκευα·σ-, -, παρ+εσκευασ-, παρα+σκευασ·θ-)
Tb(S):8:19 I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona By mówić/opowiadaj By czynić/rób Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Dużo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) By prowadzić Wół; krzyk {aukcja} Dwa I też, nawet, mianowicie Cztery I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By uzupełniać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zaczynać się By przygotowywać się
Tb(S):8:19 *kai\ tE=| gunaiki\ ei)=pen poiE=sai a)/rtous pollou/s· kai\ ei)s to\ bouko/lion badi/sas E)/gagen bo/as du/o kai\ kriou\s te/ssaras kai\ ei)=pen suntelei=n au)tou/s, kai\ E)/rXanto paraskeua/DZein.
Tb(S):8:19 kai tE gynaiki eipen poiEsai artus pollus· kai eis to bukolion badisas Egagen boas dyo kai krius tessaras kai eipen syntelein autus, kai ErXanto paraskeuaDZein.
Tb(S):8:19 C RA_DSF N3K_DSF VBI_AAI3S VA_AAN N2_APM A1_APM C P RA_ASN N2_ASN VA_AAPNSM VBI_AAI3S N3_APM M C N2_APM A3_APM C VBI_AAI3S V2_PAN RD_APM C VAI_AMI3P V1_PAN
Tb(S):8:19 and also, even, namely the woman/wife to say/tell to do/make bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. much and also, even, namely into (+acc) the ć ć to lead ox; outcry two and also, even, namely ć four and also, even, namely to say/tell to complete he/she/it/same and also, even, namely to begin to prepare
Tb(S):8:19 and the (dat) woman/wife (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) [loaves of] bread (acc) many (acc) and into (+acc) the (nom|acc)     he/she/it-LEAD-ed oxen (acc); outcries (acc) two (nom, acc, gen) and   four (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed to-be-COMPLETE-ing them/same (acc) and they-were-BEGIN-ed to-be-PREPARE-ing
Tb(S):8:19 Tb(S)_8:19_1 Tb(S)_8:19_2 Tb(S)_8:19_3 Tb(S)_8:19_4 Tb(S)_8:19_5 Tb(S)_8:19_6 Tb(S)_8:19_7 Tb(S)_8:19_8 Tb(S)_8:19_9 Tb(S)_8:19_10 Tb(S)_8:19_11 Tb(S)_8:19_12 Tb(S)_8:19_13 Tb(S)_8:19_14 Tb(S)_8:19_15 Tb(S)_8:19_16 Tb(S)_8:19_17 Tb(S)_8:19_18 Tb(S)_8:19_19 Tb(S)_8:19_20 Tb(S)_8:19_21 Tb(S)_8:19_22 Tb(S)_8:19_23 Tb(S)_8:19_24 Tb(S)_8:19_25
Tb(S):8:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:20 καὶ ἐκάλεσεν Τωβιαν καὶ εἶπεν αὐτῷ Δέκα τεσσάρων ἡμερῶν οὐ μὴ κινηθῇς ἐντεῦθεν, ἀλλ’ αὐτοῦ μενεῖς ἔσθων καὶ πίνων παρ’ ἐμοὶ καὶ εὐφρανεῖς τὴν ψυχὴν τῆς θυγατρός μου τὴν κατωδυνωμένην·
Tb(S):8:20 For before the days of the marriage were finished, Raguel had said unto him by an oath, that he should not depart till the fourteen days of the marriage were expired; (Tobit 8:20 Brenton)
Tb(S):8:20 Potem zawołał Tobiasza i rzekł do niego: «Nie ruszysz się stąd przed upływem czternastu dni, lecz pozostaniesz tu i będziesz jadł i pił u mnie, i rozradujesz pogrążoną w smutku duszę mojej córki. (Tb 8:20 BT_4)
Tb(S):8:20 καὶ ἐκάλεσεν Τωβιαν καὶ εἶπεν αὐτῷ Δέκα τεσσάρων ἡμερῶν οὐ μὴ κινηθῇς ἐντεῦθεν, ἀλλ’ αὐτοῦ μενεῖς ἔσθων καὶ πίνων παρ’ ἐμοὶ καὶ εὐφρανεῖς τὴν ψυχὴν τῆς θυγατρός μου τὴν κατωδυνωμένην·
Tb(S):8:20 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δέκα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἡμέρα, -ας -ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) ἐντεῦ·θεν ἀλλά αὐτός αὐτή αὐτό μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό  
Tb(S):8:20 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Dziesięć Cztery Dzień ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać w ruchu Stąd Ale On/ona/to/to samo By pozostawać (mieszkaj) By jeść I też, nawet, mianowicie By pić fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Córka Ja
Tb(S):8:20 kai\ e)ka/lesen *tObian kai\ ei)=pen au)tO=| *de/ka tessa/rOn E(merO=n ou) mE\ kinETE=|s e)nteu=Ten, a)ll’ au)tou= menei=s e)/sTOn kai\ pi/nOn par’ e)moi\ kai\ eu)franei=s tE\n PSuCHE\n tE=s Tugatro/s mou tE\n katOdunOme/nEn·
Tb(S):8:20 kai ekalesen tObian kai eipen autO deka tessarOn hEmerOn u mE kinETEs enteuTen, all’ autu meneis esTOn kai pinOn par’ emoi kai eufraneis tEn PSyCHEn tEs Tygatros mu tEn katOdynOmenEn·
Tb(S):8:20 C VAI_AAI3S N1T_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM M A3_GPF N1A_GPF D D VC_APS2S D C RD_GSM VF2_FAI2S V1_PAPNSM C V1_PAPNSM P RP_DS C VF2_FAI2S RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3_GSF RP_GS RA_ASF V3_PMPASF
Tb(S):8:20 and also, even, namely to call call ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ten four day οὐχ before rough breathing not to set in motion from here but he/she/it/same to remain (dwell) to eat and also, even, namely to drink frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine and also, even, namely to celebrate/be merry the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the daughter I the ć
Tb(S):8:20 and he/she/it-CALL-ed   and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) ten four (gen) days (gen) not not you(sg)-should-be-SET-ed-IN-MOTION from here but him/it/same (gen) you(sg)-are-REMAIN-ing, you(sg)-will-REMAIN while EAT-ing (nom) and while DRINK-ing (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and you(sg)-will-CELEBRATE/BE-MERRY the (acc) life (acc) the (gen) daughter (gen) me (gen) the (acc)  
Tb(S):8:20 Tb(S)_8:20_1 Tb(S)_8:20_2 Tb(S)_8:20_3 Tb(S)_8:20_4 Tb(S)_8:20_5 Tb(S)_8:20_6 Tb(S)_8:20_7 Tb(S)_8:20_8 Tb(S)_8:20_9 Tb(S)_8:20_10 Tb(S)_8:20_11 Tb(S)_8:20_12 Tb(S)_8:20_13 Tb(S)_8:20_14 Tb(S)_8:20_15 Tb(S)_8:20_16 Tb(S)_8:20_17 Tb(S)_8:20_18 Tb(S)_8:20_19 Tb(S)_8:20_20 Tb(S)_8:20_21 Tb(S)_8:20_22 Tb(S)_8:20_23 Tb(S)_8:20_24 Tb(S)_8:20_25 Tb(S)_8:20_26 Tb(S)_8:20_27 Tb(S)_8:20_28 Tb(S)_8:20_29 Tb(S)_8:20_30
Tb(S):8:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):8:21 καὶ ὅσα μοι ὑπάρχει, λάμβανε αὐτόθεν τὸ ἥμισυ καὶ ὕπαγε ὑγιαίνων πρὸς τὸν πατέρα σου· καὶ τὸ ἄλλο ἥμισυ, ὅταν ἀποθάνω ἐγώ τε καὶ ἡ γυνή μου, ὑμέτερόν ἐστιν. θάρσει, παιδίον, ἐγώ σου ὁ πατὴρ καὶ Εδνα ἡ μήτηρ σου, καὶ παρὰ σοῦ ἐσμεν ἡμεῖς καὶ τῆς ἀδελφῆς σου ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν αἰῶνα· θάρσει, παιδίον.
Tb(S):8:21 And then he should take the half of his goods, and go in safety to his father; and should have the rest when I and my wife be dead. (Tobit 8:21 Brenton)
Tb(S):8:21 Potem weź z całego mojego majątku połowę i wracaj w zdrowiu do ojca swego! A kiedy ja umrę i moja żona, wasza będzie i druga połowa. Ufaj, synu, ja jestem twoim ojcem i Edna jest twoją matką, i do ciebie należymy, i do twojej siostry od teraz i na zawsze. Ufaj, dziecko!» (Tb 8:21 BT_4)
Tb(S):8:21 καὶ ὅσα μοι ὑπάρχει, λάμβανε αὐτόθεν τὸ ἥμισυ καὶ ὕπαγε ὑγιαίνων πρὸς τὸν πατέρα σου· καὶ τὸ ἄλλο ἥμισυ, ὅταν ἀποθάνω ἐγώ τε καὶ γυνή μου, ὑμέτερόν ἐστιν. θάρσει, παιδίον, ἐγώ σου πατὴρ καὶ Εδνα μήτηρ σου, καὶ παρὰ σοῦ ἐσμεν ἡμεῖς καὶ τῆς ἀδελφῆς σου ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν αἰῶνα· θάρσει, παιδίον.
Tb(S):8:21 καί ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά καί ὑπ·άγω (υπ+αγ-, -, 2nd υπ+αγαγ-, -, -, υπ+αχ·θ-) ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὅταν (ὅτε ἄν) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τέ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑμέτερος -α -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θάρσο·ς, -ους, τό; θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί   ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό νῦν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ θάρσο·ς, -ους, τό; θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
Tb(S):8:21 I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak Ja By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Pół I też, nawet, mianowicie By odchodzić By być zdrowy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Inny Pół Ilekroć By umierać Ja I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Ja Twój/twój(pl) By być Serce/pocieszają/zachętę; by podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Dziecko Ja Ty; twój/twój(sg) Ojciec I też, nawet, mianowicie Matka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) By być Ja I też, nawet, mianowicie Siostra Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Serce/pocieszają/zachętę; by podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Dziecko
Tb(S):8:21 kai\ o(/sa moi u(pa/rCHei, la/mbane au)to/Ten to\ E(/misu kai\ u(/page u(giai/nOn pro\s to\n pate/ra sou· kai\ to\ a)/llo E(/misu, o(/tan a)poTa/nO e)gO/ te kai\ E( gunE/ mou, u(me/tero/n e)stin. Ta/rsei, paidi/on, e)gO/ sou o( patE\r kai\ *edna E( mE/tEr sou, kai\ para\ sou= e)smen E(mei=s kai\ tE=s a)delfE=s sou a)po\ tou= nu=n ei)s to\n ai)O=na· Ta/rsei, paidi/on.
Tb(S):8:21 kai hosa moi hyparCHei, lambane autoTen to hEmisy kai hypage hygiainOn pros ton patera su· kai to allo hEmisy, hotan apoTanO egO te kai hE gynE mu, hymeteron estin. Tarsei, paidion, egO su ho patEr kai edna hE mEtEr su, kai para su esmen hEmeis kai tEs adelfEs su apo tu nyn eis ton aiOna· Tarsei, paidion.
Tb(S):8:21 C A1_APN RP_DS V1_PAI3S V1_PAD2S D RA_ASN A3U_ASN C V1_PAD2S V1_PAPNSM P RA_ASM N3_ASM RP_GS C RA_NSN RD_NSN A3U_NSN D VB_AAS1S RP_NS x C RA_NSF N3K_NSF RP_GS A1A_NSN V9_PAI3S N3E_DSN N2N_VSN RP_NS RP_GS RA_NSM N3_NSM C N1A_NSF RA_NSF N3_NSF RP_GS C P RP_GS V9_PAI1P RP_NP C RA_GSF N1_GSF RP_GS P RA_GSM D P RA_ASM N3W_ASM V2_PAD2S N2N_VSN
Tb(S):8:21 and also, even, namely as much/many as I to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć the half and also, even, namely to go away to be healthy toward (+acc,+gen,+dat) the father you; your/yours(sg) and also, even, namely the other half whenever to die I and [postpositive coordinate] and also, even, namely the woman/wife I your/yours(pl) to be heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) child I you; your/yours(sg) the father and also, even, namely ć the mother you; your/yours(sg) and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) to be I and also, even, namely the sister you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) child
Tb(S):8:21 and as much/many as (nom|acc) me (dat) he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) be-you(sg)-TAKE HOLD OF-ing!   the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) and be-you(sg)-GO-ing-AWAY! while BE-ing-HEALTHY (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) other (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) whenever I-will-DIE, I-should-DIE I (nom) and [postpositive coordinate] and the (nom) woman/wife (nom) me (gen) your/yours(pl) (acc, nom|acc|voc) he/she/it-is heart/comfort/encouragement (dat); he/she/it-is-TAKE-ing-HEART, you(sg)-are-being-TAKE-ed-HEART (classical), be-you(sg)-TAKE-ing-HEART! child (nom|acc|voc) I (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) father (nom) and   the (nom) mother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-are we (nom) and the (gen) sister (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) the (gen) now into (+acc) the (acc) eon (acc) heart/comfort/encouragement (dat); he/she/it-is-TAKE-ing-HEART, you(sg)-are-being-TAKE-ed-HEART (classical), be-you(sg)-TAKE-ing-HEART! child (nom|acc|voc)
Tb(S):8:21 Tb(S)_8:21_1 Tb(S)_8:21_2 Tb(S)_8:21_3 Tb(S)_8:21_4 Tb(S)_8:21_5 Tb(S)_8:21_6 Tb(S)_8:21_7 Tb(S)_8:21_8 Tb(S)_8:21_9 Tb(S)_8:21_10 Tb(S)_8:21_11 Tb(S)_8:21_12 Tb(S)_8:21_13 Tb(S)_8:21_14 Tb(S)_8:21_15 Tb(S)_8:21_16 Tb(S)_8:21_17 Tb(S)_8:21_18 Tb(S)_8:21_19 Tb(S)_8:21_20 Tb(S)_8:21_21 Tb(S)_8:21_22 Tb(S)_8:21_23 Tb(S)_8:21_24 Tb(S)_8:21_25 Tb(S)_8:21_26 Tb(S)_8:21_27 Tb(S)_8:21_28 Tb(S)_8:21_29 Tb(S)_8:21_30 Tb(S)_8:21_31 Tb(S)_8:21_32 Tb(S)_8:21_33 Tb(S)_8:21_34 Tb(S)_8:21_35 Tb(S)_8:21_36 Tb(S)_8:21_37 Tb(S)_8:21_38 Tb(S)_8:21_39 Tb(S)_8:21_40 Tb(S)_8:21_41 Tb(S)_8:21_42 Tb(S)_8:21_43 Tb(S)_8:21_44 Tb(S)_8:21_45 Tb(S)_8:21_46 Tb(S)_8:21_47 Tb(S)_8:21_48 Tb(S)_8:21_49 Tb(S)_8:21_50 Tb(S)_8:21_51 Tb(S)_8:21_52 Tb(S)_8:21_53 Tb(S)_8:21_54 Tb(S)_8:21_55 Tb(S)_8:21_56 Tb(S)_8:21_57
Tb(S):8:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x