Wj:1:1 Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ τῶν εἰσπεπορευμένων εἰς Αἴγυπτον ἅμα Ιακωβ τῷ πατρὶ αὐτῶν – ἕκαστος πανοικίᾳ αὐτῶν εἰσήλθοσαν –·
Wj:1:1 These are the names of the sons of Israel that came into Egypt together with Jacob their father; they came in each with their whole family. (Exodus 1:1 Brenton)
Wj:1:1 Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy zaś przyszedł ze swoją rodziną: (Wj 1:1 BT_4)
Wj:1:1 Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ τῶν εἰσπεπορευμένων εἰς Αἴγυπτον ἅμα Ιακωβ τῷ πατρὶ αὐτῶν ἕκαστος πανοικίᾳ αὐτῶν εἰσήλθοσαν –·
Wj:1:1 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἅμα Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ἕκαστος -η -ον   αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)  
Wj:1:1 Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] w odniesieniu do nazwy syn Izrael wejść do (+ acc) Egipt [kraj] w tym samym czasie Jakub ojciec; ojczyzna on / ona / on / sama - każdy - on / ona / on / sama wejść -
Wj:1:1 *tau=ta ta\ o)no/mata tO=n ui(O=n *israEl tO=n ei)speporeume/nOn ei)s *ai)/gupton a(/ma *iakOb tO=| patri\ au)tO=n e(/kastos panoiki/a| au)tO=n ei)sE/lTosan –·
Wj:1:1 tauta ta onomata tOn hyiOn israEl tOn eispeporeumenOn eis aigypton hama iakOb tO patri autOn hekastos panoikia autOn eisElTosan –·
Wj:1:1 RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_GPM VX_XPPGPM P N2_ASF D N_DSM RA_DSM N3_DSM RD_GPM A1_NSM N1A_DSF RD_GPM VBI_AAI3P –·
Wj:1:1 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to the son Israel the to enter into (+acc) Egypt [country of] at the same time Jacob the father; fatherland he/she/it/same   each ć he/she/it/same to enter  
Wj:1:1 these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) the (gen) having-been-ENTER-ed (gen) into (+acc) Egypt (acc) at the same time Jacob (indecl) the (dat) father (dat); fatherland (voc) them/same (gen)   each (of two) (nom)   them/same (gen) they-ENTER-ed  
Wj:1:1 Wj_1:1_1 Wj_1:1_2 Wj_1:1_3 Wj_1:1_4 Wj_1:1_5 Wj_1:1_6 Wj_1:1_7 Wj_1:1_8 Wj_1:1_9 Wj_1:1_10 Wj_1:1_11 Wj_1:1_12 Wj_1:1_13 Wj_1:1_14 Wj_1:1_15 Wj_1:1_16 Wj_1:1_17 Wj_1:1_18 Wj_1:1_19 Wj_1:1_20 Wj_1:1_21
Wj:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:1:2 Ρουβην, Συμεων, Λευι, Ιουδας,
Wj:1:2 Ruben, Simeon, Levi, Judas, (Exodus 1:2 Brenton)
Wj:1:2 Ruben, Symeon, Lewi, Juda; (Wj 1:2 BT_4)
Wj:1:2 Ρουβην, Συμεων, Λευι, Ιουδας,
Wj:1:2 Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ Συμεών, ὁ Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Wj:1:2 Reuben Symeon / Simeon Levi Judasz / Juda
Wj:1:2 *roubEn, *sumeOn, *leui, *ioudas,
Wj:1:2 rubEn, symeOn, leui, iudas,
Wj:1:2 N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM
Wj:1:2 Reuben Symeon/Simeon Levi Judas/Judah
Wj:1:2 Reuben (indecl) Symeon/Simeon (indecl) Levi (indecl), Levi (voc) Judas/Judah (nom)
Wj:1:2 Wj_1:2_1 Wj_1:2_2 Wj_1:2_3 Wj_1:2_4
Wj:1:2 x x x x
Wj:1:3 Ισσαχαρ, Ζαβουλων καὶ Βενιαμιν,
Wj:1:3 Issachar, Zabulon, Benjamin, (Exodus 1:3 Brenton)
Wj:1:3 Issachar, Zabulon i Beniamin: (Wj 1:3 BT_4)
Wj:1:3 Ισσαχαρ, Ζαβουλων καὶ Βενιαμιν,
Wj:1:3 Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ Ζαβουλών, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
Wj:1:3 Isaschar Zabulona a także, nawet, a mianowicie Benzoes
Wj:1:3 *issaCHar, *DZaboulOn kai\ *beniamin,
Wj:1:3 issaCHar, DZabulOn kai beniamin,
Wj:1:3 N_NSM N_NSM C N_NSM
Wj:1:3 Issachar Zebulun and also, even, namely Benjamin
Wj:1:3 Issachar (indecl) Zebulun (indecl) and Benjamin (indecl)
Wj:1:3 Wj_1:3_1 Wj_1:3_2 Wj_1:3_3 Wj_1:3_4
Wj:1:3 x x x x
Wj:1:4 Δαν καὶ Νεφθαλι, Γαδ καὶ Ασηρ.
Wj:1:4 Dan and Nephthalim, Gad and Aser. (Exodus 1:4 Brenton)
Wj:1:4 Dan, Neftali, Gad i Aser. (Wj 1:4 BT_4)
Wj:1:4 Δαν καὶ Νεφθαλι, Γαδ καὶ Ασηρ.
Wj:1:4   καί   Γάδ, ὁ καί Ἀσήρ, ὁ
Wj:1:4 - a także, nawet, a mianowicie - Gad a także, nawet, a mianowicie Asher
Wj:1:4 *dan kai\ *nefTali, *gad kai\ *asEr.
Wj:1:4 dan kai nefTali, gad kai asEr.
Wj:1:4 N_NSM C N_NSM N_NSM C N_NSM
Wj:1:4 ć and also, even, namely ć Gad and also, even, namely Asher
Wj:1:4   and   Gad (indecl) and Asher (indecl)
Wj:1:4 Wj_1:4_1 Wj_1:4_2 Wj_1:4_3 Wj_1:4_4 Wj_1:4_5 Wj_1:4_6
Wj:1:4 x x x x x x
Wj:1:5 Ιωσηφ δὲ ἦν ἐν Αἰγύπτῳ. ἦσαν δὲ πᾶσαι ψυχαὶ ἐξ Ιακωβ πέντε καὶ ἑβδομήκοντα.
Wj:1:5 But Joseph was in Egypt. And all the souls born of Jacob were seventy-five. (Exodus 1:5 Brenton)
Wj:1:5 Było zaś wszystkich potomków Jakuba siedemdziesiąt osób, Józef zaś już był w Egipcie. (Wj 1:5 BT_4)
Wj:1:5 Ιωσηφ δὲ ἦν ἐν Αἰγύπτῳ. ἦσαν δὲ πᾶσαι ψυχαὶ ἐξ Ιακωβ πέντε καὶ ἑβδομήκοντα.
Wj:1:5 Ἰωσήφ, ὁ δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκ Ἰακώβ, ὁ πέντε καί ἑβδομή·κοντα
Wj:1:5 Joseph zaś być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Egipt [kraj] być zaś każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Jakub pięciu a także, nawet, a mianowicie siedemdziesiąt
Wj:1:5 *iOsEf de\ E)=n e)n *ai)gu/ptO|. E)=san de\ pa=sai PSuCHai\ e)X *iakOb pe/nte kai\ e(bdomE/konta.
Wj:1:5 iOsEf de En en aigyptO. Esan de pasai PSyCHai eX iakOb pente kai hebdomEkonta.
Wj:1:5 N_NSM x V9_IAI3S P N2_DSF V9_IAI3P x A1S_NPF N1_NPF P N_GSM M C M
Wj:1:5 Joseph δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of; to sprinkle life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person out of (+gen) ἐξ before vowels Jacob five and also, even, namely seventy
Wj:1:5 Joseph (indecl) Yet he/she/it-was in/among/by (+dat) Egypt (dat) they-were Yet all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) lifes (nom|voc) out of (+gen) Jacob (indecl) five and seventy
Wj:1:5 Wj_1:5_1 Wj_1:5_2 Wj_1:5_3 Wj_1:5_4 Wj_1:5_5 Wj_1:5_6 Wj_1:5_7 Wj_1:5_8 Wj_1:5_9 Wj_1:5_10 Wj_1:5_11 Wj_1:5_12 Wj_1:5_13 Wj_1:5_14
Wj:1:5 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:1:6 ἐτελεύτησεν δὲ Ιωσηφ καὶ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ γενεὰ ἐκείνη.
Wj:1:6 And Joseph died, and all his brethren, and all that generation. (Exodus 1:6 Brenton)
Wj:1:6 Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia, i całe to pokolenie. (Wj 1:6 BT_4)
Wj:1:6 ἐτελεύτησεν δὲ Ιωσηφ καὶ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα γενεὰ ἐκείνη.
Wj:1:6 τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) δέ Ἰωσήφ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ ἐκεῖνος -η -ο
Wj:1:6 do końca zaś Joseph a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość brat on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość generacji rasy, narodu; czasem "pokolenie" że
Wj:1:6 e)teleu/tEsen de\ *iOsEf kai\ pa/ntes oi( a)delfoi\ au)tou= kai\ pa=sa E( genea\ e)kei/nE.
Wj:1:6 eteleutEsen de iOsEf kai pantes hoi adelfoi autu kai pasa hE genea ekeinE.
Wj:1:6 VAI_AAI3S x N_NSM C A3_NPM RA_NPM N2_NPM RD_GSM C A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_NSF
Wj:1:6 to end δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Joseph and also, even, namely every all, each, every, the whole of the brother he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the generation Race, Nation; sometimes "generation" that
Wj:1:6 he/she/it-END-ed Yet Joseph (indecl) and all (nom|voc) the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) and every (nom|voc) the (nom) generation (nom|voc) that (nom)
Wj:1:6 Wj_1:6_1 Wj_1:6_2 Wj_1:6_3 Wj_1:6_4 Wj_1:6_5 Wj_1:6_6 Wj_1:6_7 Wj_1:6_8 Wj_1:6_9 Wj_1:6_10 Wj_1:6_11 Wj_1:6_12 Wj_1:6_13
Wj:1:6 x x x x x x x x x x x x x
Wj:1:7 οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν καὶ χυδαῖοι ἐγένοντο καὶ κατίσχυον σφόδρα σφόδρα, ἐπλήθυνεν δὲ ἡ γῆ αὐτούς.
Wj:1:7 And the children of Israel increased and multiplied, and became numerous and grew exceedingly strong, and the land multiplied them. (Exodus 1:7 Brenton)
Wj:1:7 A synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali się coraz bardziej, tak że cały kraj się nimi napełnił. (Wj 1:7 BT_4)
Wj:1:7 οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν καὶ χυδαῖοι ἐγένοντο καὶ κατίσχυον σφόδρα σφόδρα, ἐπλήθυνεν δὲ γῆ αὐτούς.
Wj:1:7 ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) καί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) σφόδρα σφόδρα πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) δέ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:1:7 zaś syn Izrael rosnąć a także, nawet, a mianowicie aby zwiększyć / pomnożyć a także, nawet, a mianowicie - stać się stać, stanie, a także, nawet, a mianowicie do ??? gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny aby zwiększyć / pomnożyć zaś ziemia / Ziemia on / ona / on / sama
Wj:1:7 oi( de\ ui(oi\ *israEl Eu)XE/TEsan kai\ e)plETu/nTEsan kai\ CHudai=oi e)ge/nonto kai\ kati/sCHuon sfo/dra sfo/dra, e)plE/Tunen de\ E( gE= au)tou/s.
Wj:1:7 hoi de hyioi israEl EuXETEsan kai eplETynTEsan kai CHydaioi egenonto kai katisCHyon sfodra sfodra, eplETynen de hE gE autus.
Wj:1:7 RA_NPM x N2_NPM N_GSM VCI_API3P C VCI_API3P C A1B_NPM VBI_AMI3P C V1_IAI3P D D VAI_AAI3S x RA_NSF N1_NSF RD_APM
Wj:1:7 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son Israel to grow and also, even, namely to increase/multiply and also, even, namely ć to become become, happen and also, even, namely to ??? vehement, intense, keen, inveighingly, eager vehement, intense, keen, inveighingly, eager to increase/multiply δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the earth/land he/she/it/same
Wj:1:7 the (nom) Yet sons (nom|voc) Israel (indecl) they-were-GROW-ed and they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed and   they-were-BECOME-ed and I-was-???-ing, they-were-???-ing, while ???-ing (nom|acc|voc, voc) vehement, vehement, he/she/it-was-INCREASE/MULTIPLY-ing, he/she/it-INCREASE/MULTIPLY-ed Yet the (nom) earth/land (nom|voc) them/same (acc)
Wj:1:7 Wj_1:7_1 Wj_1:7_2 Wj_1:7_3 Wj_1:7_4 Wj_1:7_5 Wj_1:7_6 Wj_1:7_7 Wj_1:7_8 Wj_1:7_9 Wj_1:7_10 Wj_1:7_11 Wj_1:7_12 Wj_1:7_13 Wj_1:7_14 Wj_1:7_15 Wj_1:7_16 Wj_1:7_17 Wj_1:7_18 Wj_1:7_19
Wj:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:1:8 Ἀνέστη δὲ βασιλεὺς ἕτερος ἐπ’ Αἴγυπτον, ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ιωσηφ.
Wj:1:8 And there arose up another king over Egypt, who knew not Joseph. (Exodus 1:8 Brenton)
Wj:1:8 Lecz rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. (Wj 1:8 BT_4)
Wj:1:8 Ἀνέστη δὲ βασιλεὺς ἕτερος ἐπ’ Αἴγυπτον, ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ιωσηφ.
Wj:1:8 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δέ βασιλεύς, -έως, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἐπί Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ
Wj:1:8 wstać znosić, podnieść, wskrzesić zaś król inny na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Egipt [kraj] który / którego / których οὐχ przed nierównym oddechem dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z Joseph
Wj:1:8 *)ane/stE de\ basileu\s e(/teros e)p’ *ai)/gupton, o(\s ou)k E)/|dei to\n *iOsEf.
Wj:1:8 anestE de basileus heteros ep’ aigypton, hos uk Edei ton iOsEf.
Wj:1:8 VHI_AAI3S x N3V_NSM A1A_NSM P N2_ASF RR_NSM D VXI_YAI3S RA_ASM N_ASM
Wj:1:8 to stand up put up, raise, resurrect δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king other upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egypt [country of] who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the Joseph
Wj:1:8 he/she/it-STand-ed-UP Yet king (nom) other (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Egypt (acc) who/whom/which (nom) not he/she/it-had-PERCEIVE-ed the (acc) Joseph (indecl)
Wj:1:8 Wj_1:8_1 Wj_1:8_2 Wj_1:8_3 Wj_1:8_4 Wj_1:8_5 Wj_1:8_6 Wj_1:8_7 Wj_1:8_8 Wj_1:8_9 Wj_1:8_10 Wj_1:8_11
Wj:1:8 x x x x x x x x x x x
Wj:1:9 εἶπεν δὲ τῷ ἔθνει αὐτοῦ Ἰδοὺ τὸ γένος τῶν υἱῶν Ισραηλ μέγα πλῆθος καὶ ἰσχύει ὑπὲρ ἡμᾶς·
Wj:1:9 And he said to his nation, Behold, the race of the children of Israel is a great multitude, and is stronger than we: (Exodus 1:9 Brenton)
Wj:1:9 I rzekł do swego ludu: «Oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. (Wj 1:9 BT_4)
Wj:1:9 εἶπεν δὲ τῷ ἔθνει αὐτοῦ Ἰδοὺ τὸ γένος τῶν υἱῶν Ισραηλ μέγα πλῆθος καὶ ἰσχύει ὑπὲρ ἡμᾶς·
Wj:1:9 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α πλῆθο·ς, -ους, τό καί ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ὑπέρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:1:9 powiedzieć / powiedzieć zaś Naród [zobacz etnicznej] on / ona / on / sama zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), rasa rasy, klasy, rodzaju syn Izrael wielki Wiele (tłum) a także, nawet, a mianowicie mieć siłę powyżej (+ ACC), w imieniu (+ gen) JA
Wj:1:9 ei)=pen de\ tO=| e)/Tnei au)tou= *)idou\ to\ ge/nos tO=n ui(O=n *israEl me/ga plE=Tos kai\ i)sCHu/ei u(pe\r E(ma=s·
Wj:1:9 eipen de tO eTnei autu idu to genos tOn hyiOn israEl mega plETos kai isCHyei hyper hEmas·
Wj:1:9 VBI_AAI3S x RA_DSN N3E_DSN RD_GSM I RA_NSN N3E_NSN RA_GPM N2_GPM N_GSM A1P_NSN N3E_NSN C V1_PAI3S P RP_AP
Wj:1:9 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the nation [see ethnic] he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the race race, class, kind the son Israel great lot (multitude ) and also, even, namely to have strength above (+acc), on behalf of (+gen) I
Wj:1:9 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (dat) nation (dat) him/it/same (gen) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc) race (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) great ([Adj] nom|acc|voc) lot (nom|acc|voc) and he/she/it-is-HAVE-ing-STRENGTH, you(sg)-are-being-HAVE-ed-STRENGTH (classical) above (+acc), on behalf of (+gen) us (acc)
Wj:1:9 Wj_1:9_1 Wj_1:9_2 Wj_1:9_3 Wj_1:9_4 Wj_1:9_5 Wj_1:9_6 Wj_1:9_7 Wj_1:9_8 Wj_1:9_9 Wj_1:9_10 Wj_1:9_11 Wj_1:9_12 Wj_1:9_13 Wj_1:9_14 Wj_1:9_15 Wj_1:9_16 Wj_1:9_17
Wj:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:1:10 δεῦτε οὖν κατασοφισώμεθα αὐτούς, μήποτε πληθυνθῇ καί, ἡνίκα ἂν συμβῇ ἡμῖν πόλεμος, προστεθήσονται καὶ οὗτοι πρὸς τοὺς ὑπεναντίους καὶ ἐκπολεμήσαντες ἡμᾶς ἐξελεύσονται ἐκ τῆς γῆς.
Wj:1:10 come then, let us deal craftily with them, lest at any time they be increased, and whensoever war shall happen to us, these also shall be added to our enemies, and having prevailed against us in war, they will depart out of the land. (Exodus 1:10 Brenton)
Wj:1:10 Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W wypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami w walce przeciw nam, aby wyjść z tego kraju». (Wj 1:10 BT_4)
Wj:1:10 δεῦτε οὖν κατασοφισώμεθα αὐτούς, μήποτε πληθυνθῇ καί, ἡνίκα ἂν συμβῇ ἡμῖν πόλεμος, προστεθήσονται καὶ οὗτοι πρὸς τοὺς ὑπεναντίους καὶ ἐκπολεμήσαντες ἡμᾶς ἐξελεύσονται ἐκ τῆς γῆς.
Wj:1:10 δεῦτε οὖν κατα·σοφίζομαι (-, -, κατα+σοφι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μήποτε (μή ποτέ) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) καί ἡνίκα ἄν συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πόλεμος, -ου, ὁ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) καί οὗτος αὕτη τοῦτο πρός ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Wj:1:10 przyjść Dlatego też /, a następnie do ??? on / ona / on / sama nigdy aby zwiększyć / pomnożyć a także, nawet, a mianowicie kiedy kiedykolwiek (jeśli w ogóle) wydarzy się przedstawić, wystąpić, majątek, doszło JA Wojna [patrz polemika] dodać do a także, nawet, a mianowicie Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] w kierunku (+ ACC +, + gen dat) kontradyktoryjności (zestaw przeciw, wbrew, wrogi) a także, nawet, a mianowicie - JA ujawnić się z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ziemia / Ziemia
Wj:1:10 deu=te ou)=n katasofisO/meTa au)tou/s, mE/pote plETunTE=| kai/, E(ni/ka a)/n sumbE=| E(mi=n po/lemos, prosteTE/sontai kai\ ou(=toi pro\s tou\s u(penanti/ous kai\ e)kpolemE/santes E(ma=s e)Xeleu/sontai e)k tE=s gE=s.
Wj:1:10 deute un katasofisOmeTa autus, mEpote plETynTE kai, hEnika an symbE hEmin polemos, prosteTEsontai kai hutoi pros tus hypenantius kai ekpolemEsantes hEmas eXeleusontai ek tEs gEs.
Wj:1:10 D x VA_AAS1P RD_APM D VC_APS3S C D x VZ_AAS3S RP_DP N2_NSM VC_FPI3P C RD_NPM P RA_APM A1A_APM C VA_AAPNPM RP_AP VF_FMI3P P RA_GSF N1_GSF
Wj:1:10 come therefore/then to ??? he/she/it/same never to increase/multiply and also, even, namely when ever (if ever) to happen pass off, occur, fortune, come about I war [see polemic] to add to and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] toward (+acc,+gen,+dat) the adversarial (set against, contrary, hostile) and also, even, namely ć I to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land
Wj:1:10 come therefore/then we-should-be-???-ed them/same (acc) never he/she/it-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ed and when ever he/she/it-should-HAPPEN us (dat) war (nom) they-will-be-ADD-ed-TO and these (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) adversarial ([Adj] acc) and   us (acc) they-will-be-COME-ed-OUT out of (+gen) the (gen) earth/land (gen)
Wj:1:10 Wj_1:10_1 Wj_1:10_2 Wj_1:10_3 Wj_1:10_4 Wj_1:10_5 Wj_1:10_6 Wj_1:10_7 Wj_1:10_8 Wj_1:10_9 Wj_1:10_10 Wj_1:10_11 Wj_1:10_12 Wj_1:10_13 Wj_1:10_14 Wj_1:10_15 Wj_1:10_16 Wj_1:10_17 Wj_1:10_18 Wj_1:10_19 Wj_1:10_20 Wj_1:10_21 Wj_1:10_22 Wj_1:10_23 Wj_1:10_24 Wj_1:10_25
Wj:1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:1:11 καὶ ἐπέστησεν αὐτοῖς ἐπιστάτας τῶν ἔργων, ἵνα κακώσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔργοις· καὶ ᾠκοδόμησαν πόλεις ὀχυρὰς τῷ Φαραω, τήν τε Πιθωμ καὶ Ραμεσση καὶ Ων, ἥ ἐστιν Ἡλίου πόλις.
Wj:1:11 And he set over them task-masters, who should afflict them in their works; and they built strong cities for Pharao, both Pitho, and Ramesses, and On, which is Heliopolis. (Exodus 1:11 Brenton)
Wj:1:11 Ustanowiono nad nim przełożonych robót publicznych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla faraona miasta na składy: Pitom i Ramses. (Wj 1:11 BT_4)
Wj:1:11 καὶ ἐπέστησεν αὐτοῖς ἐπιστάτας τῶν ἔργων, ἵνα κακώσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔργοις· καὶ ᾠκοδόμησαν πόλεις ὀχυρὰς τῷ Φαραω, τήν τε Πιθωμ καὶ Ραμεσση καὶ Ων, ἐστιν Ἡλίου πόλις.
Wj:1:11 καί ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·στάτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἵνα κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) πόλις, -εως, ἡ   ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό τέ   καί   καί Ων [LXX]; ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ πόλις, -εως, ἡ
Wj:1:11 a także, nawet, a mianowicie stać się on / ona / on / sama mistrz praca żeby / ażeby / bo aby rzeczy trudne dla on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między praca a także, nawet, a mianowicie na budowę / pouczać miasto - Faraon i [postpositive współrzędnych] - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie W dniu [miasta]; który / którego / których; być który / którego / których być Eliasz; Słońce w mitologii Apolla, starożytny grecki bóg światła, uzdrowienia i poezji miasto
Wj:1:11 kai\ e)pe/stEsen au)toi=s e)pista/tas tO=n e)/rgOn, i(/na kakO/sOsin au)tou\s e)n toi=s e)/rgois· kai\ O)|kodo/mEsan po/leis o)CHura\s tO=| *faraO, tE/n te *piTOm kai\ *ramessE kai\ *On, E(/ e)stin *(Eli/ou po/lis.
Wj:1:11 kai epestEsen autois epistatas tOn ergOn, hina kakOsOsin autus en tois ergois· kai OkodomEsan poleis oCHyras tO faraO, tEn te piTOm kai ramessE kai On, hE estin hEliu polis.
Wj:1:11 C VHI_AAI3S RD_DPM N1M_APM RA_GPN N2N_GPN C VA_AAS3P RD_APM P RA_DPN N2N_DPN C VAI_AAI3P N3I_APF A1A_APF RA_DSM N_DSM RA_ASF x N_ASF C N_ASF C N_ASM RR_NSF V9_PAI3S N2_GSM N3I_NSF
Wj:1:11 and also, even, namely to stand over he/she/it/same master the work so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to make things difficult for he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work and also, even, namely to build/edify city ć the Pharaoh the and [postpositive coordinate] ć and also, even, namely ć and also, even, namely On [city of]; who/whom/which; to be who/whom/which to be Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry city
Wj:1:11 and he/she/it-STand-ed-OVER them/same (dat) masters (acc) the (gen) works (gen) so that / in order to /because they-should-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) works (dat) and they-BUILD/EDIFY-ed cities (acc, nom|voc)   the (dat) Pharaoh (indecl) the (acc) and [postpositive coordinate]   and   and On (indecl); who/whom/which (gen); while being (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-is Elijah (gen); sun (gen) city (nom)
Wj:1:11 Wj_1:11_1 Wj_1:11_2 Wj_1:11_3 Wj_1:11_4 Wj_1:11_5 Wj_1:11_6 Wj_1:11_7 Wj_1:11_8 Wj_1:11_9 Wj_1:11_10 Wj_1:11_11 Wj_1:11_12 Wj_1:11_13 Wj_1:11_14 Wj_1:11_15 Wj_1:11_16 Wj_1:11_17 Wj_1:11_18 Wj_1:11_19 Wj_1:11_20 Wj_1:11_21 Wj_1:11_22 Wj_1:11_23 Wj_1:11_24 Wj_1:11_25 Wj_1:11_26 Wj_1:11_27 Wj_1:11_28 Wj_1:11_29
Wj:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:1:12 καθότι δὲ αὐτοὺς ἐταπείνουν, τοσούτῳ πλείους ἐγίνοντο καὶ ἴσχυον σφόδρα σφόδρα· καὶ ἐβδελύσσοντο οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Wj:1:12 But as they humbled them, by so much they multiplied, and grew exceedingly strong; and the Egyptians greatly abhorred the children of Israel. (Exodus 1:12 Brenton)
Wj:1:12 Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów. (Wj 1:12 BT_4)
Wj:1:12 καθότι δὲ αὐτοὺς ἐταπείνουν, τοσούτῳ πλείους ἐγίνοντο καὶ ἴσχυον σφόδρα σφόδρα· καὶ ἐβδελύσσοντο οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Wj:1:12 καθότι δέ αὐτός αὐτή αὐτό ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) σφόδρα σφόδρα καί βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Wj:1:12 jako zaś on / ona / on / sama obniżyć jak na przykład więcej stać się stać, stanie, a także, nawet, a mianowicie mieć siłę gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny a także, nawet, a mianowicie do ??? (Brzydzić się, obrzydliwe) Egipcjanin od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem syn Izrael
Wj:1:12 kaTo/ti de\ au)tou\s e)tapei/noun, tosou/tO| plei/ous e)gi/nonto kai\ i)/sCHuon sfo/dra sfo/dra· kai\ e)bdelu/ssonto oi( *ai)gu/ptioi a)po\ tO=n ui(O=n *israEl.
Wj:1:12 kaToti de autus etapeinun, tosutO pleius eginonto kai isCHyon sfodra sfodra· kai ebdelyssonto hoi aigyptioi apo tOn hyiOn israEl.
Wj:1:12 D x RD_APM V4I_IAI3P A1_DSM A3C_NPMC V1I_IMI3P C V1_IAI3P D D C V1I_IMI3P RA_NPM N2_NPM P RA_GPM N2_GPM N_GSM
Wj:1:12 as δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to lower such as more to become become, happen and also, even, namely to have strength vehement, intense, keen, inveighingly, eager vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to ??? (abhor, abominable) the Egyptian from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Israel
Wj:1:12 as Yet them/same (acc) I-was-LOWER-ing, they-were-LOWER-ing such as (dat) more (acc, nom|voc) they-were-being-BECOME-ed and I-was-HAVE-ing-STRENGTH, they-were-HAVE-ing-STRENGTH, while HAVE-ing-STRENGTH (nom|acc|voc, voc) vehement, vehement, and they-were-being-???-ed the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) away from (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Wj:1:12 Wj_1:12_1 Wj_1:12_2 Wj_1:12_3 Wj_1:12_4 Wj_1:12_5 Wj_1:12_6 Wj_1:12_7 Wj_1:12_8 Wj_1:12_9 Wj_1:12_10 Wj_1:12_11 Wj_1:12_12 Wj_1:12_13 Wj_1:12_14 Wj_1:12_15 Wj_1:12_16 Wj_1:12_17 Wj_1:12_18 Wj_1:12_19
Wj:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:1:13 καὶ κατεδυνάστευον οἱ Αἰγύπτιοι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ βίᾳ
Wj:1:13 And the Egyptians tyrannised over the children of Israel by force. (Exodus 1:13 Brenton)
Wj:1:13 Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac (Wj 1:13 BT_4)
Wj:1:13 καὶ κατεδυνάστευον οἱ Αἰγύπτιοι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ βίᾳ
Wj:1:13 καί κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ βία, -ας, ἡ
Wj:1:13 a także, nawet, a mianowicie wykorzystać Egipcjanin syn Izrael Siła (przemoc)
Wj:1:13 kai\ kateduna/steuon oi( *ai)gu/ptioi tou\s ui(ou\s *israEl bi/a|
Wj:1:13 kai katedynasteuon hoi aigyptioi tus hyius israEl bia
Wj:1:13 C V1I_IAI3P RA_NPM N2_NPM RA_APM N2_APM N_GSM N1A_DSF
Wj:1:13 and also, even, namely to exploit the Egyptian the son Israel force (violence)
Wj:1:13 and I-was-EXPLOIT-ing, they-were-EXPLOIT-ing the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) force (dat)
Wj:1:13 Wj_1:13_1 Wj_1:13_2 Wj_1:13_3 Wj_1:13_4 Wj_1:13_5 Wj_1:13_6 Wj_1:13_7 Wj_1:13_8
Wj:1:13 x x x x x x x x
Wj:1:14 καὶ κατωδύνων αὐτῶν τὴν ζωὴν ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σκληροῖς, τῷ πηλῷ καὶ τῇ πλινθείᾳ καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις τοῖς ἐν τοῖς πεδίοις, κατὰ πάντα τὰ ἔργα, ὧν κατεδουλοῦντο αὐτοὺς μετὰ βίας.
Wj:1:14 And they embittered their life by hard labours, in the clay and in brick-making, and all the works in the plains, according to all the works, wherein they caused them to serve with violence. (Exodus 1:14 Brenton)
Wj:1:14 i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. (Wj 1:14 BT_4)
Wj:1:14 καὶ κατωδύνων αὐτῶν τὴν ζωὴν ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σκληροῖς, τῷ πηλῷ καὶ τῇ πλινθείᾳ καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις τοῖς ἐν τοῖς πεδίοις, κατὰ πάντα τὰ ἔργα, ὧν κατεδουλοῦντο αὐτοὺς μετὰ βίας.
Wj:1:14 καί   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό σκληρός -ά -όν ὁ ἡ τό πηλός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό   κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ κατα·δουλόω (κατα+δουλ(ο)-, κατα+δουλω·σ-, κατα+δουλω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μετά βία, -ας, ἡ
Wj:1:14 a także, nawet, a mianowicie - on / ona / on / sama istota życia, życia, ducha; żywy w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między praca twarde sztywne, sztywne glina a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość praca w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość praca który / którego / których do ??? on / ona / on / sama po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Siła (przemoc)
Wj:1:14 kai\ katOdu/nOn au)tO=n tE\n DZOE\n e)n toi=s e)/rgois toi=s sklEroi=s, tO=| pElO=| kai\ tE=| plinTei/a| kai\ pa=si toi=s e)/rgois toi=s e)n toi=s pedi/ois, kata\ pa/nta ta\ e)/rga, O(=n katedoulou=nto au)tou\s meta\ bi/as.
Wj:1:14 kai katOdynOn autOn tEn DZOEn en tois ergois tois sklErois, tO pElO kai tE plinTeia kai pasi tois ergois tois en tois pediois, kata panta ta erga, hOn katedulunto autus meta bias.
Wj:1:14 C V1I_IAI3P RD_GPM RA_ASF N1_ASF P RA_DPN N2N_DPN RA_DPN A1A_DPN RA_DSM N2_DSM C RA_DSF N1A_DSF C A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RA_DPN P RA_DPN N2N_DPN P A3_APN RA_APN N2N_APN RR_GPN V4I_IMI3P RD_APM P N1A_GSF
Wj:1:14 and also, even, namely ć he/she/it/same the life being, living, spirit; alive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work the hard rigid, stiff the clay and also, even, namely the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the work the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the work who/whom/which to ??? he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing force (violence)
Wj:1:14 and   them/same (gen) the (acc) life (acc); alive ([Adj] acc) in/among/by (+dat) the (dat) works (dat) the (dat) hard ([Adj] dat) the (dat) clay (dat) and the (dat)   and all (dat) the (dat) works (dat) the (dat) in/among/by (+dat) the (dat)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) who/whom/which (gen) they-were-being-???-ed them/same (acc) after (+acc), with (+gen) force (gen)
Wj:1:14 Wj_1:14_1 Wj_1:14_2 Wj_1:14_3 Wj_1:14_4 Wj_1:14_5 Wj_1:14_6 Wj_1:14_7 Wj_1:14_8 Wj_1:14_9 Wj_1:14_10 Wj_1:14_11 Wj_1:14_12 Wj_1:14_13 Wj_1:14_14 Wj_1:14_15 Wj_1:14_16 Wj_1:14_17 Wj_1:14_18 Wj_1:14_19 Wj_1:14_20 Wj_1:14_21 Wj_1:14_22 Wj_1:14_23 Wj_1:14_24 Wj_1:14_25 Wj_1:14_26 Wj_1:14_27 Wj_1:14_28 Wj_1:14_29 Wj_1:14_30 Wj_1:14_31 Wj_1:14_32
Wj:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:1:15 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῶν Αἰγυπτίων ταῖς μαίαις τῶν Εβραίων, τῇ μιᾷ αὐτῶν, ᾗ ὄνομα Σεπφωρα, καὶ τὸ ὄνομα τῆς δευτέρας Φουα,
Wj:1:15 And the king of the Egyptians spoke to the midwives of the Hebrews; the name of the one was, Sepphora; and the name of the second, Phua. (Exodus 1:15 Brenton)
Wj:1:15 Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Pua, powiedział król egipski (Wj 1:15 BT_4)
Wj:1:15 Καὶ εἶπεν βασιλεὺς τῶν Αἰγυπτίων ταῖς μαίαις τῶν Εβραίων, τῇ μιᾷ αὐτῶν, ὄνομα Σεπφωρα, καὶ τὸ ὄνομα τῆς δευτέρας Φουα,
Wj:1:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ὄνομα[τ], -ατος, τό   καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον  
Wj:1:15 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć król Egipcjanin - Hebrajski jeden on / ona / on / sama który / którego / których w odniesieniu do nazwy - a także, nawet, a mianowicie w odniesieniu do nazwy drugi -
Wj:1:15 *kai\ ei)=pen o( basileu\s tO=n *ai)gupti/On tai=s mai/ais tO=n *ebrai/On, tE=| mia=| au)tO=n, E(=| o)/noma *sepfOra, kai\ to\ o)/noma tE=s deute/ras *foua,
Wj:1:15 kai eipen ho basileus tOn aigyptiOn tais maiais tOn ebraiOn, tE mia autOn, hE onoma sepfOra, kai to onoma tEs deuteras fua,
Wj:1:15 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_GPM N2_GPM RA_DPF N1A_DPF RA_GPM N2_GPM RA_DSF A1A_DSF RD_GPM RR_DSF N3M_NSN N_NSF C RA_NSN N3M_NSN RA_GSF A1A_GSF N_NSF
Wj:1:15 and also, even, namely to say/tell the king the Egyptian the ć the Hebrew the one he/she/it/same who/whom/which name with regard to ć and also, even, namely the name with regard to the second ć
Wj:1:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) the (dat)   the (gen) Hebrews (gen) the (dat) one (dat) them/same (gen) who/whom/which (dat) name (nom|acc|voc)   and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) second (gen), second (acc)  
Wj:1:15 Wj_1:15_1 Wj_1:15_2 Wj_1:15_3 Wj_1:15_4 Wj_1:15_5 Wj_1:15_6 Wj_1:15_7 Wj_1:15_8 Wj_1:15_9 Wj_1:15_10 Wj_1:15_11 Wj_1:15_12 Wj_1:15_13 Wj_1:15_14 Wj_1:15_15 Wj_1:15_16 Wj_1:15_17 Wj_1:15_18 Wj_1:15_19 Wj_1:15_20 Wj_1:15_21 Wj_1:15_22
Wj:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:1:16 καὶ εἶπεν Ὅταν μαιοῦσθε τὰς Εβραίας καὶ ὦσιν πρὸς τῷ τίκτειν, ἐὰν μὲν ἄρσεν ᾖ, ἀποκτείνατε αὐτό, ἐὰν δὲ θῆλυ, περιποιεῖσθε αὐτό.
Wj:1:16 And he said, When ye do the office of midwives to the Hebrew women, and they are about to be delivered, if it be a male, kill it; but if a female, save it. (Exodus 1:16 Brenton)
Wj:1:16 te słowa: «Jeśli będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie chłopiec, to winnyście go zabić, a jeśli dziewczynka, to zostawcie ją przy życiu». (Wj 1:16 BT_4)
Wj:1:16 καὶ εἶπεν Ὅταν μαιοῦσθε τὰς Εβραίας καὶ ὦσιν πρὸς τῷ τίκτειν, ἐὰν μὲν ἄρσεν ᾖ, ἀποκτείνατε αὐτό, ἐὰν δὲ θῆλυ, περιποιεῖσθε αὐτό.
Wj:1:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅταν (ὅτε ἄν)   ὁ ἡ τό   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) μέν ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) δέ θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:1:16 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć ilekroć - - a także, nawet, a mianowicie być w kierunku (+ ACC +, + gen dat) urodzić jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] w rzeczywistości (jeszcze, na pewno, na pewno) męski być zabić on / ona / on / sama jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś żeński nabywać (zachować) on / ona / on / sama
Wj:1:16 kai\ ei)=pen *(/otan maiou=sTe ta\s *ebrai/as kai\ O)=sin pro\s tO=| ti/ktein, e)a\n me\n a)/rsen E)=|, a)poktei/nate au)to/, e)a\n de\ TE=lu, peripoiei=sTe au)to/.
Wj:1:16 kai eipen hotan maiusTe tas ebraias kai Osin pros tO tiktein, ean men arsen E, apokteinate auto, ean de TEly, peripoieisTe auto.
Wj:1:16 C VBI_AAI3S D V4_PAI2P RA_APF N1A_APF C V9_PAS3P P RA_DSN V1_PAN C x A3_NSN V9_PAS3S VA_AAD2P RD_ASN C x A3U_NSN V2_PMD2P RD_ASN
Wj:1:16 and also, even, namely to say/tell whenever ć the ć and also, even, namely to be toward (+acc,+gen,+dat) the to give birth if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] indeed (yet, certainly, surely) male to be to kill he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] female to procure (keep) he/she/it/same
Wj:1:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed whenever   the (acc)   and they-should-be toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) to-be-GIVE-ing-BIRTH if-ever indeed male ([Adj] nom|acc|voc, voc) he/she/it-should-be do-KILL-you(pl)! it/same (nom|acc) if-ever Yet female ([Adj] nom|acc|voc, voc) you(pl)-are-being-PROCURE-ed, be-you(pl)-being-PROCURE-ed! it/same (nom|acc)
Wj:1:16 Wj_1:16_1 Wj_1:16_2 Wj_1:16_3 Wj_1:16_4 Wj_1:16_5 Wj_1:16_6 Wj_1:16_7 Wj_1:16_8 Wj_1:16_9 Wj_1:16_10 Wj_1:16_11 Wj_1:16_12 Wj_1:16_13 Wj_1:16_14 Wj_1:16_15 Wj_1:16_16 Wj_1:16_17 Wj_1:16_18 Wj_1:16_19 Wj_1:16_20 Wj_1:16_21 Wj_1:16_22
Wj:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:1:17 ἐφοβήθησαν δὲ αἱ μαῖαι τὸν θεὸν καὶ οὐκ ἐποίησαν καθότι συνέταξεν αὐταῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου, καὶ ἐζωογόνουν τὰ ἄρσενα.
Wj:1:17 But the midwives feared God, and did not as the king of Egypt appointed them; and they saved the male children alive. (Exodus 1:17 Brenton)
Wj:1:17 Lecz położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu nowo narodzonych chłopców. (Wj 1:17 BT_4)
Wj:1:17 ἐφοβήθησαν δὲ αἱ μαῖαι τὸν θεὸν καὶ οὐκ ἐποίησαν καθότι συνέταξεν αὐταῖς βασιλεὺς Αἰγύπτου, καὶ ἐζωογόνουν τὰ ἄρσενα.
Wj:1:17 φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) δέ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθότι συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ζωο·γονέω v.l. ζῳο- (cf. ζῳο·ποιέω) (ζῳογον(ε)-/ζωογον(ε)-, ζῳογονη·σ-/ζωογονη·σ-, ζωογονη·σ-, εζωογονη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος
Wj:1:17 bać się zaś - Bóg  a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem robić / zrobić jako do ??? on / ona / on / sama król Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie aby umożliwić żyć [darowanie życia] męski
Wj:1:17 e)fobE/TEsan de\ ai( mai=ai to\n Teo\n kai\ ou)k e)poi/Esan kaTo/ti sune/taXen au)tai=s o( basileu\s *ai)gu/ptou, kai\ e)DZOogo/noun ta\ a)/rsena.
Wj:1:17 efobETEsan de hai maiai ton Teon kai uk epoiEsan kaToti synetaXen autais ho basileus aigyptu, kai eDZOogonun ta arsena.
Wj:1:17 VCI_API3P x RA_NPF N1A_NPF RA_ASM N2_ASM C D VAI_AAI3P D VAI_AAI3S RD_DPF RA_NSM N3V_NSM N2_GSF C V2I_IAI3P RA_APN A3_APN
Wj:1:17 to fear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć the god [see theology] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to do/make as to ??? he/she/it/same the king Egypt [country of] and also, even, namely to allow to live [spare the life of] the male
Wj:1:17 they-were-FEAR-ed Yet the (nom)   the (acc) god (acc) and not they-DO/MAKE-ed as he/she/it-???-ed them/same (dat) the (nom) king (nom) Egypt (gen) and I-was-ALLOW-ing-TO-LIVE, they-were-ALLOW-ing-TO-LIVE the (nom|acc) male ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Wj:1:17 Wj_1:17_1 Wj_1:17_2 Wj_1:17_3 Wj_1:17_4 Wj_1:17_5 Wj_1:17_6 Wj_1:17_7 Wj_1:17_8 Wj_1:17_9 Wj_1:17_10 Wj_1:17_11 Wj_1:17_12 Wj_1:17_13 Wj_1:17_14 Wj_1:17_15 Wj_1:17_16 Wj_1:17_17 Wj_1:17_18 Wj_1:17_19
Wj:1:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:1:18 ἐκάλεσεν δὲ ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου τὰς μαίας καὶ εἶπεν αὐταῖς Τί ὅτι ἐποιήσατε τὸ πρᾶγμα τοῦτο καὶ ἐζωογονεῖτε τὰ ἄρσενα;
Wj:1:18 And the king of Egypt called the midwives, and said to them, Why is it that ye have done this thing, and saved the male children alive? (Exodus 1:18 Brenton)
Wj:1:18 I wezwał król egipski położne, mówiąc do nich: «Czemu tak czynicie i czemu pozostawiacie chłopców przy życiu?» (Wj 1:18 BT_4)
Wj:1:18 ἐκάλεσεν δὲ βασιλεὺς Αἰγύπτου τὰς μαίας καὶ εἶπεν αὐταῖς Τί ὅτι ἐποιήσατε τὸ πρᾶγμα τοῦτο καὶ ἐζωογονεῖτε τὰ ἄρσενα;
Wj:1:18 καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί ζωο·γονέω v.l. ζῳο- (cf. ζῳο·ποιέω) (ζῳογον(ε)-/ζωογον(ε)-, ζῳογονη·σ-/ζωογονη·σ-, ζωογονη·σ-, εζωογονη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος
Wj:1:18 zadzwonić połączenia zaś król Egipt [kraj] - a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. dlatego, że robić / zrobić względu na to, [patrz pragmatyczne] Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie aby umożliwić żyć [darowanie życia] męski
Wj:1:18 e)ka/lesen de\ o( basileu\s *ai)gu/ptou ta\s mai/as kai\ ei)=pen au)tai=s *ti/ o(/ti e)poiE/sate to\ pra=gma tou=to kai\ e)DZOogonei=te ta\ a)/rsena;
Wj:1:18 ekalesen de ho basileus aigyptu tas maias kai eipen autais ti hoti epoiEsate to pragma tuto kai eDZOogoneite ta arsena;
Wj:1:18 VAI_AAI3S x RA_NSM N3V_NSM N2_GSF RA_APF N1A_APF C VBI_AAI3S RD_DPF RI_ASN C VAI_AAI2P RA_ASN N3M_ASN RD_ASN C V2I_IAI2P RA_APN A3_APN
Wj:1:18 to call call δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king Egypt [country of] the ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that to do/make the matter [see pragmatic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to allow to live [spare the life of] the male
Wj:1:18 he/she/it-CALL-ed Yet the (nom) king (nom) Egypt (gen) the (acc)   and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) who/what/why (nom|acc) because/that you(pl)-DO/MAKE-ed the (nom|acc) matter (nom|acc|voc) this (nom|acc) and you(pl)-were-ALLOW-ing-TO-LIVE the (nom|acc) male ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Wj:1:18 Wj_1:18_1 Wj_1:18_2 Wj_1:18_3 Wj_1:18_4 Wj_1:18_5 Wj_1:18_6 Wj_1:18_7 Wj_1:18_8 Wj_1:18_9 Wj_1:18_10 Wj_1:18_11 Wj_1:18_12 Wj_1:18_13 Wj_1:18_14 Wj_1:18_15 Wj_1:18_16 Wj_1:18_17 Wj_1:18_18 Wj_1:18_19 Wj_1:18_20
Wj:1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:1:19 εἶπαν δὲ αἱ μαῖαι τῷ Φαραω Οὐχ ὡς γυναῖκες Αἰγύπτου αἱ Εβραῖαι, τίκτουσιν γὰρ πρὶν ἢ εἰσελθεῖν πρὸς αὐτὰς τὰς μαίας· καὶ ἔτικτον.
Wj:1:19 And the midwives said to Pharao, The Hebrew women are not as the women of Egypt, for they are delivered before the midwives go in to them. So they bore children. (Exodus 1:19 Brenton)
Wj:1:19 One odpowiedziały faraonowi: «Kobiety hebrajskie nie są podobne do Egipcjanek, one są zdrowe, toteż rodzą wcześniej, zanim zdoła do nich przybyć położna». (Wj 1:19 BT_4)
Wj:1:19 εἶπαν δὲ αἱ μαῖαι τῷ Φαραω Οὐχ ὡς γυναῖκες Αἰγύπτου αἱ Εβραῖαι, τίκτουσιν γὰρ πρὶν εἰσελθεῖν πρὸς αὐτὰς τὰς μαίας· καὶ ἔτικτον.
Wj:1:19 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό   τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) γάρ πρίν ἤ[1] εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)
Wj:1:19 powiedzieć / powiedzieć zaś - Faraon οὐχ przed nierównym oddechem tak jak kobieta / żona Egipt [kraj] - urodzić na, ponieważ, jak wcześniejszy lub wejść w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama - a także, nawet, a mianowicie urodzić
Wj:1:19 ei)=pan de\ ai( mai=ai tO=| *faraO *ou)CH O(s gunai=kes *ai)gu/ptou ai( *ebrai=ai, ti/ktousin ga\r pri\n E)\ ei)selTei=n pro\s au)ta\s ta\s mai/as· kai\ e)/tikton.
Wj:1:19 eipan de hai maiai tO faraO uCH hOs gynaikes aigyptu hai ebraiai, tiktusin gar prin E eiselTein pros autas tas maias· kai etikton.
Wj:1:19 VAI_AAI3P x RA_NPF N1A_NPF RA_DSM N_DSM D C N3K_NPF N2_GSF RA_NPF N1A_NPF V1_PAI3P x D C VB_AAN P RD_APF RA_APF N1A_APF C V1I_IAI3P
Wj:1:19 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć the Pharaoh οὐχ before rough breathing as/like woman/wife Egypt [country of] the ć to give birth for since, as prior or to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the ć and also, even, namely to give birth
Wj:1:19 they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) Yet the (nom)   the (dat) Pharaoh (indecl) not as/like women/wives (nom|voc) Egypt (gen) the (nom)   they-are-GIVE-ing-BIRTH, while GIVE-ing-BIRTH (dat) for prior or to-ENTER toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (acc)   and I-was-GIVE-ing-BIRTH, they-were-GIVE-ing-BIRTH
Wj:1:19 Wj_1:19_1 Wj_1:19_2 Wj_1:19_3 Wj_1:19_4 Wj_1:19_5 Wj_1:19_6 Wj_1:19_7 Wj_1:19_8 Wj_1:19_9 Wj_1:19_10 Wj_1:19_11 Wj_1:19_12 Wj_1:19_13 Wj_1:19_14 Wj_1:19_15 Wj_1:19_16 Wj_1:19_17 Wj_1:19_18 Wj_1:19_19 Wj_1:19_20 Wj_1:19_21 Wj_1:19_22 Wj_1:19_23
Wj:1:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:1:20 εὖ δὲ ἐποίει ὁ θεὸς ταῖς μαίαις, καὶ ἐπλήθυνεν ὁ λαὸς καὶ ἴσχυεν σφόδρα.
Wj:1:20 And God did well to the midwives, and the people multiplied, and grew very strong. (Exodus 1:20 Brenton)
Wj:1:20 Bóg dobrze czynił położnym, a lud izraelski stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy. (Wj 1:20 BT_4)
Wj:1:20 εὖ δὲ ἐποίει θεὸς ταῖς μαίαις, καὶ ἐπλήθυνεν λαὸς καὶ ἴσχυεν σφόδρα.
Wj:1:20 εὖ δέ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) σφόδρα
Wj:1:20 dobrze się swobodnie zaś robić / zrobić Bóg  - a także, nawet, a mianowicie aby zwiększyć / pomnożyć ludzie a także, nawet, a mianowicie mieć siłę gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny
Wj:1:20 eu)= de\ e)poi/ei o( Teo\s tai=s mai/ais, kai\ e)plE/Tunen o( lao\s kai\ i)/sCHuen sfo/dra.
Wj:1:20 eu de epoiei ho Teos tais maiais, kai eplETynen ho laos kai isCHyen sfodra.
Wj:1:20 D x V2I_IAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DPF N1A_DPF C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C V1I_IAI3S D
Wj:1:20 well at ease δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to do/make the god [see theology] the ć and also, even, namely to increase/multiply the people and also, even, namely to have strength vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Wj:1:20 well Yet he/she/it-was-DO/MAKE-ing the (nom) god (nom) the (dat)   and he/she/it-was-INCREASE/MULTIPLY-ing, he/she/it-INCREASE/MULTIPLY-ed the (nom) people (nom) and he/she/it-was-HAVE-ing-STRENGTH vehement,
Wj:1:20 Wj_1:20_1 Wj_1:20_2 Wj_1:20_3 Wj_1:20_4 Wj_1:20_5 Wj_1:20_6 Wj_1:20_7 Wj_1:20_8 Wj_1:20_9 Wj_1:20_10 Wj_1:20_11 Wj_1:20_12 Wj_1:20_13 Wj_1:20_14
Wj:1:20 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:1:21 ἐπειδὴ ἐφοβοῦντο αἱ μαῖαι τὸν θεόν, ἐποίησαν ἑαυταῖς οἰκίας. –
Wj:1:21 And as the midwives feared God, they established for themselves families. (Exodus 1:21 Brenton)
Wj:1:21 Ponieważ położne bały się Boga, również i im zapewnił On potomstwo. (Wj 1:21 BT_4)
Wj:1:21 ἐπειδὴ ἐφοβοῦντο αἱ μαῖαι τὸν θεόν, ἐποίησαν ἑαυταῖς οἰκίας.
Wj:1:21 ἐπει·δή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)  
Wj:1:21 ??? bać się - Bóg  robić / zrobić self / our- / your- / się dom -
Wj:1:21 e)peidE\ e)fobou=nto ai( mai=ai to\n Teo/n, e)poi/Esan e(autai=s oi)ki/as.
Wj:1:21 epeidE efobunto hai maiai ton Teon, epoiEsan heautais oikias.
Wj:1:21 C V2I_IMI3P RA_NPF N1A_NPF RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3P RD_DPF N1A_APF
Wj:1:21 ??? to fear the ć the god [see theology] to do/make self /our-/your-/themselves house  
Wj:1:21 ??? they-were-being-FEAR-ed the (nom)   the (acc) god (acc) they-DO/MAKE-ed selves (dat) house (gen), houses (acc)  
Wj:1:21 Wj_1:21_1 Wj_1:21_2 Wj_1:21_3 Wj_1:21_4 Wj_1:21_5 Wj_1:21_6 Wj_1:21_7 Wj_1:21_8 Wj_1:21_9 Wj_1:21_10
Wj:1:21 x x x x x x x x x x
Wj:1:22 συνέταξεν δὲ Φαραω παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ λέγων Πᾶν ἄρσεν, ὃ ἐὰν τεχθῇ τοῖς Εβραίοις, εἰς τὸν ποταμὸν ῥίψατε· καὶ πᾶν θῆλυ, ζωογονεῖτε αὐτό.
Wj:1:22 And Pharao charged all his people, saying, Whatever male child shall be born to the Hebrews, cast into the river; and every female, save it alive. (Exodus 1:22 Brenton)
Wj:1:22 Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: «Wszystkich nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu». (Wj 1:22 BT_4)
Wj:1:22 συνέταξεν δὲ Φαραω παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ λέγων Πᾶν ἄρσεν, ἐὰν τεχθῇ τοῖς Εβραίοις, εἰς τὸν ποταμὸν ῥίψατε· καὶ πᾶν θῆλυ, ζωογονεῖτε αὐτό.
Wj:1:22 συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) δέ Φαραώ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως ζωο·γονέω v.l. ζῳο- (cf. ζῳο·ποιέω) (ζῳογον(ε)-/ζωογον(ε)-, ζῳογονη·σ-/ζωογονη·σ-, ζωογονη·σ-, εζωογονη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:1:22 do ??? zaś Faraon każdy wszystkim, każde, każde, całość ludzie on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć każdy wszystkim, każde, każde, całość męski który / którego / których jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] urodzić Hebrajski do (+ acc) rzeka rzucać rzucać / zrzut / a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość żeński aby umożliwić żyć [darowanie życia] on / ona / on / sama
Wj:1:22 sune/taXen de\ *faraO panti\ tO=| laO=| au)tou= le/gOn *pa=n a)/rsen, o(\ e)a\n teCHTE=| toi=s *ebrai/ois, ei)s to\n potamo\n r(i/PSate· kai\ pa=n TE=lu, DZOogonei=te au)to/.
Wj:1:22 synetaXen de faraO panti tO laO autu legOn pan arsen, ho ean teCHTE tois ebraiois, eis ton potamon riPSate· kai pan TEly, DZOogoneite auto.
Wj:1:22 VAI_AAI3S x N_NSM A3_DSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM V1_PAPNSM A3_NSM A3_ASN RR_NSN C VQ_APS3S RA_DPM N2_DPM P RA_ASM N2_ASM VA_AAD2P C A3_ASN A3U_ASN V2_PAI2P RD_ASN
Wj:1:22 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Pharaoh every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same to say/tell every all, each, every, the whole of male who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to give birth the Hebrew into (+acc) the river to toss/fling/dump and also, even, namely every all, each, every, the whole of female to allow to live [spare the life of] he/she/it/same
Wj:1:22 he/she/it-???-ed Yet Pharaoh (indecl) every (dat) the (dat) people (dat) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) every (nom|acc|voc) male ([Adj] nom|acc|voc, voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever he/she/it-should-be-GIVE-ed-BIRTH the (dat) Hebrews (dat) into (+acc) the (acc) river (acc) do-TOSS/FLING/DUMP-you(pl)! and every (nom|acc|voc) female ([Adj] nom|acc|voc, voc) you(pl)-are-ALLOW-ing-TO-LIVE, be-you(pl)-ALLOW-ing-TO-LIVE! it/same (nom|acc)
Wj:1:22 Wj_1:22_1 Wj_1:22_2 Wj_1:22_3 Wj_1:22_4 Wj_1:22_5 Wj_1:22_6 Wj_1:22_7 Wj_1:22_8 Wj_1:22_9 Wj_1:22_10 Wj_1:22_11 Wj_1:22_12 Wj_1:22_13 Wj_1:22_14 Wj_1:22_15 Wj_1:22_16 Wj_1:22_17 Wj_1:22_18 Wj_1:22_19 Wj_1:22_20 Wj_1:22_21 Wj_1:22_22 Wj_1:22_23 Wj_1:22_24
Wj:1:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x