Rdz:50:1 καὶ ἐπιπεσὼν Ιωσηφ ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐφίλησεν αὐτόν.
Rdz:50:1 And Joseph fell upon his father's face, and wept on him, and kissed him. (Genesis 50:1 Brenton)
Rdz:50:1 Józef przypadł do twarzy swego ojca, płakał nad nim i całował go. (Rdz 50:1 BT_4)
Rdz:50:1 Καὶ ἐπιπεσὼν Ιωσηφ ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐφίλησεν αὐτόν.
Rdz:50:1 καί ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) Ἰωσήφ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:50:1 a także, nawet, a mianowicie spadnie na Joseph na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem twarz ojciec on / ona / on / sama płakać na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie całować wargi, buss, stykać się on / ona / on / sama
Rdz:50:1 *kai\ e)pipesO\n *iOsEf e)pi\ to\ pro/sOpon tou= patro\s au)tou= e)/klausen e)p’ au)to\n kai\ e)fi/lEsen au)to/n.
Rdz:50:1 kai epipesOn iOsEf epi to prosOpon tu patros autu eklausen ep’ auton kai efilEsen auton.
Rdz:50:1 C VB_AAPNSM N_NSM P RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N3_GSM RD_GSM VAI_AAI3S P RD_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM
Rdz:50:1 and also, even, namely to fall upon Joseph upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the face the father he/she/it/same to weep upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same
Rdz:50:1 and going-to-FALL (fut ptcp) (nom), upon FALL-ing-UPON (nom) Joseph (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) he/she/it-WEEP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-KISS-ed him/it/same (acc)
Rdz:50:1 Rdz_50:1_1 Rdz_50:1_2 Rdz_50:1_3 Rdz_50:1_4 Rdz_50:1_5 Rdz_50:1_6 Rdz_50:1_7 Rdz_50:1_8 Rdz_50:1_9 Rdz_50:1_10 Rdz_50:1_11 Rdz_50:1_12 Rdz_50:1_13 Rdz_50:1_14 Rdz_50:1_15
Rdz:50:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:2 καὶ προσέταξεν Ιωσηφ τοῖς παισὶν αὐτοῦ τοῖς ἐνταφιασταῖς ἐνταφιάσαι τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ ἐνεταφίασαν οἱ ἐνταφιασταὶ τὸν Ισραηλ.
Rdz:50:2 And Joseph commanded his servants the embalmers to embalm his father; and the embalmers embalmed Israel. (Genesis 50:2 Brenton)
Rdz:50:2 A potem rozkazał swym domowym lekarzom, aby zabalsamowali jego ojca. Ci zatem lekarze balsamowali Izraela. (Rdz 50:2 BT_4)
Rdz:50:2 καὶ προσέταξεν Ιωσηφ τοῖς παισὶν αὐτοῦ τοῖς ἐνταφιασταῖς ἐνταφιάσαι τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ ἐνεταφίασαν οἱ ἐνταφιασταὶ τὸν Ισραηλ.
Rdz:50:2 καί προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ἐν·ταφιάζω (εν+ταφιαζ-, -, εν+ταφια·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·ταφιάζω (εν+ταφιαζ-, -, εν+ταφια·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Rdz:50:2 a także, nawet, a mianowicie dać dyrektywę Joseph Dziecko / sługa on / ona / on / sama - do ??? ojciec on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do ??? - Izrael
Rdz:50:2 kai\ prose/taXen *iOsEf toi=s paisi\n au)tou= toi=s e)ntafiastai=s e)ntafia/sai to\n pate/ra au)tou=, kai\ e)netafi/asan oi( e)ntafiastai\ to\n *israEl.
Rdz:50:2 kai prosetaXen iOsEf tois paisin autu tois entafiastais entafiasai ton patera autu, kai enetafiasan hoi entafiastai ton israEl.
Rdz:50:2 C VAI_AAI3S N_NSM RA_DPM N3D_DPM RD_GSM RA_DPM N1M_DPM VA_AAN RA_ASM N3_ASM RD_GSM C VAI_AAI3P RA_NPM N1M_NPM RA_ASM N_ASM
Rdz:50:2 and also, even, namely to give a directive Joseph the child/servant he/she/it/same the ć to ??? the father he/she/it/same and also, even, namely to ??? the ć the Israel
Rdz:50:2 and he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE Joseph (indecl) the (dat) children/servants (dat) him/it/same (gen) the (dat)   to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) father (acc) him/it/same (gen) and they-???-ed the (nom)   the (acc) Israel (indecl)
Rdz:50:2 Rdz_50:2_1 Rdz_50:2_2 Rdz_50:2_3 Rdz_50:2_4 Rdz_50:2_5 Rdz_50:2_6 Rdz_50:2_7 Rdz_50:2_8 Rdz_50:2_9 Rdz_50:2_10 Rdz_50:2_11 Rdz_50:2_12 Rdz_50:2_13 Rdz_50:2_14 Rdz_50:2_15 Rdz_50:2_16 Rdz_50:2_17 Rdz_50:2_18
Rdz:50:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:3 καὶ ἐπλήρωσαν αὐτοῦ τεσσαράκοντα ἡμέρας· οὕτως γὰρ καταριθμοῦνται αἱ ἡμέραι τῆς ταφῆς. καὶ ἐπένθησεν αὐτὸν Αἴγυπτος ἑβδομήκοντα ἡμέρας.
Rdz:50:3 And they fulfilled forty days for him, for so are the days of embalming numbered; and Egypt mourned for him seventy days. (Genesis 50:3 Brenton)
Rdz:50:3 Zabrało im to czterdzieści dni, tyle bowiem czasu trwało balsamowanie. Mieszkańcy Egiptu opłakiwali Jakuba przez siedemdziesiąt dni. (Rdz 50:3 BT_4)
Rdz:50:3 καὶ ἐπλήρωσαν αὐτοῦ τεσσαράκοντα ἡμέρας· οὕτως γὰρ καταριθμοῦνται αἱ ἡμέραι τῆς ταφῆς. καὶ ἐπένθησεν αὐτὸν Αἴγυπτος ἑβδομήκοντα ἡμέρας.
Rdz:50:3 καί πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἡμέρα, -ας -ἡ οὕτως/οὕτω γάρ κατ·αριθμέω (κατ+αριθμ(ε)-, -, -, -, κατ+ηριθμη-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ταφή, -ῆς, ἡ καί πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἑβδομή·κοντα ἡμέρα, -ας -ἡ
Rdz:50:3 a także, nawet, a mianowicie wypełnić syta, spełniają on / ona / on / sama czterdzieści dzień thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] na, ponieważ, jak liczyć dzień pogrzeb a także, nawet, a mianowicie smucić on / ona / on / sama Egipt [kraj] siedemdziesiąt dzień
Rdz:50:3 kai\ e)plE/rOsan au)tou= tessara/konta E(me/ras· ou(/tOs ga\r katariTmou=ntai ai( E(me/rai tE=s tafE=s. kai\ e)pe/nTEsen au)to\n *ai)/guptos e(bdomE/konta E(me/ras.
Rdz:50:3 kai eplErOsan autu tessarakonta hEmeras· hutOs gar katariTmuntai hai hEmerai tEs tafEs. kai epenTEsen auton aigyptos hebdomEkonta hEmeras.
Rdz:50:3 C VAI_AAI3P RD_GSM M N1A_APF D x V2_PMI3P RA_NPF N1A_NPF RA_GSF N1_ASF C VAI_AAI3S RD_ASM N2_NSF M N1A_APF
Rdz:50:3 and also, even, namely to fill fill, fulfill he/she/it/same forty day thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] for since, as to count the day the burial and also, even, namely to grieve he/she/it/same Egypt [country of] seventy day
Rdz:50:3 and they-FILL-ed him/it/same (gen) forty day (gen), days (acc) thusly/like this for they-are-being-COUNT-ed the (nom) days (nom|voc) the (gen) burial (gen) and he/she/it-GRIEVE-ed him/it/same (acc) Egypt (nom) seventy day (gen), days (acc)
Rdz:50:3 Rdz_50:3_1 Rdz_50:3_2 Rdz_50:3_3 Rdz_50:3_4 Rdz_50:3_5 Rdz_50:3_6 Rdz_50:3_7 Rdz_50:3_8 Rdz_50:3_9 Rdz_50:3_10 Rdz_50:3_11 Rdz_50:3_12 Rdz_50:3_13 Rdz_50:3_14 Rdz_50:3_15 Rdz_50:3_16 Rdz_50:3_17 Rdz_50:3_18
Rdz:50:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:4 Ἐπειδὴ δὲ παρῆλθον αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους, ἐλάλησεν Ιωσηφ πρὸς τοὺς δυνάστας Φαραω λέγων Εἰ εὗρον χάριν ἐναντίον ὑμῶν, λαλήσατε περὶ ἐμοῦ εἰς τὰ ὦτα Φαραω λέγοντες
Rdz:50:4 And when the days of mourning were past, Joseph spoke to the princes of Pharao, saying, If I have found favour in your sight, speak concerning me in the ears of Pharao, saying, (Genesis 50:4 Brenton)
Rdz:50:4 Kiedy zaś skończył się okres żałoby po nim, Józef zwrócił się do otoczenia faraona z następującą prośbą: «Jeśli darzycie mnie życzliwością, powiedzcie samemu faraonowi, (Rdz 50:4 BT_4)
Rdz:50:4 Ἐπειδὴ δὲ παρῆλθον αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους, ἐλάλησεν Ιωσηφ πρὸς τοὺς δυνάστας Φαραω λέγων Εἰ εὗρον χάριν ἐναντίον ὑμῶν, λαλήσατε περὶ ἐμοῦ εἰς τὰ ὦτα Φαραω λέγοντες
Rdz:50:4 ἐπει·δή δέ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πένθο·ς, -ους, τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ἰωσήφ, ὁ πρός ὁ ἡ τό δυνάστης, -ου, ὁ Φαραώ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό Φαραώ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Rdz:50:4 ??? zaś przejść przez mijają, obok lub przeszłość dzień smutek mówić Joseph w kierunku (+ ACC +, + gen dat) suwerenny Faraon powiedzieć / powiedzieć gdyby znaleźć ze względu na [wg. z χάρις używane przysłówkowo] prep. dla; przysługa / Łaska [zobacz miłości] przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty mówić o (+ acc, + gen) JA; mój / moja do (+ acc) ucho Faraon powiedzieć / powiedzieć
Rdz:50:4 *)epeidE\ de\ parE=lTon ai( E(me/rai tou= pe/nTous, e)la/lEsen *iOsEf pro\s tou\s duna/stas *faraO le/gOn *ei) eu(=ron CHa/rin e)nanti/on u(mO=n, lalE/sate peri\ e)mou= ei)s ta\ O)=ta *faraO le/gontes
Rdz:50:4 epeidE de parElTon hai hEmerai tu penTus, elalEsen iOsEf pros tus dynastas faraO legOn ei heuron CHarin enantion hymOn, lalEsate peri emu eis ta Ota faraO legontes
Rdz:50:4 C x VBI_AAI3P RA_NPF N1A_NPF RA_GSN N3E_GSN VAI_AAI3S N_NSM P RA_APM N1M_APM N_GSM V1_PAPNSM C VB_AAI1S N3_ASF P RP_GP VA_AAD2P P RP_GS P RA_APN N3T_APN N_GSM V1_PAPNPM
Rdz:50:4 ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to pass by go by, beside, or past the day the grief to speak Joseph toward (+acc,+gen,+dat) the sovereign Pharaoh to say/tell if to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you to speak about (+acc,+gen) I; my/mine into (+acc) the ear Pharaoh to say/tell
Rdz:50:4 ??? Yet I-PASS BY-ed, they-PASS BY-ed the (nom) days (nom|voc) the (gen) grief (gen) he/she/it-SPEAK-ed Joseph (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sovereigns (acc) Pharaoh (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) if do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) do-SPEAK-you(pl)! about (+acc,+gen) me (gen); my/mine (gen) into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
Rdz:50:4 Rdz_50:4_1 Rdz_50:4_2 Rdz_50:4_3 Rdz_50:4_4 Rdz_50:4_5 Rdz_50:4_6 Rdz_50:4_7 Rdz_50:4_8 Rdz_50:4_9 Rdz_50:4_10 Rdz_50:4_11 Rdz_50:4_12 Rdz_50:4_13 Rdz_50:4_14 Rdz_50:4_15 Rdz_50:4_16 Rdz_50:4_17 Rdz_50:4_18 Rdz_50:4_19 Rdz_50:4_20 Rdz_50:4_21 Rdz_50:4_22 Rdz_50:4_23 Rdz_50:4_24 Rdz_50:4_25 Rdz_50:4_26 Rdz_50:4_27
Rdz:50:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:5 Ὁ πατήρ μου ὥρκισέν με λέγων Ἐν τῷ μνημείῳ, ᾧ ὤρυξα ἐμαυτῷ ἐν γῇ Χανααν, ἐκεῖ με θάψεις· νῦν οὖν ἀναβὰς θάψω τὸν πατέρα μου καὶ ἐπανελεύσομαι.
Rdz:50:5 My father adjured me, saying, In the sepulchre which I dug for myself in the land of Chanaan, there thou shalt bury me; now then I will go up and bury my father, and return again. (Genesis 50:5 Brenton)
Rdz:50:5 że mój ojciec zobowiązał mnie przysięgą do spełnienia takiego polecenia: "Gdy umrę, pochowasz mnie w moim grobie, który sobie przygotowałem w kraju Kanaan". Niech mi więc teraz będzie wolno udać się tam, abym mógł pochować mego ojca, a potem wrócę». (Rdz 50:5 BT_4)
Rdz:50:5 πατήρ μου ὥρκισέν με λέγων Ἐν τῷ μνημείῳ, ὤρυξα ἐμαυτῷ ἐν γῇ Χανααν, ἐκεῖ με θάψεις· νῦν οὖν ἀναβὰς θάψω τὸν πατέρα μου καὶ ἐπανελεύσομαι.
Rdz:50:5 ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό μνημεῖον, -ου, τό (cf. μνῆμα) ὅς ἥ ὅ ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ ἐκεῖ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) νῦν οὖν ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπ·αν·έρχομαι (επαν+ερχ-, επαν+ελευ·σ-, 2nd επαν+ελθ-, -, -, -)
Rdz:50:5 ojciec JA do przysięgi Ize JA powiedzieć / powiedzieć w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między grób który / którego / których kopać / wyżłobienie siebie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Canaan tam JA pochować teraz Dlatego też /, a następnie wznieść pochować ojciec JA a także, nawet, a mianowicie powrót wrócić; powrót; + Εις lub προς + biernik, powrót do
Rdz:50:5 *(o patE/r mou O(/rkise/n me le/gOn *)en tO=| mnEmei/O|, O(=| O)/ruXa e)mautO=| e)n gE=| *CHanaan, e)kei= me Ta/PSeis· nu=n ou)=n a)naba\s Ta/PSO to\n pate/ra mou kai\ e)paneleu/somai.
Rdz:50:5 o patEr mu hOrkisen me legOn en tO mnEmeiO, hO OryXa emautO en gE CHanaan, ekei me TaPSeis· nyn un anabas TaPSO ton patera mu kai epaneleusomai.
Rdz:50:5 RA_NSM N3_NSM RP_GS VAI_AAI3S RP_AS V1_PAPNSM P RA_DSN N2N_DSN RR_DSN VAI_AAI1S RD_DSM P N1_DSF N_S D RP_AS VF_FAI2S D x VZ_AAPNSM VF_FAI1S RA_ASM N3_ASM RP_GS C VF_FMI1S
Rdz:50:5 the father I to oath-ize I to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tomb who/whom/which to dig/gouge myself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Canaan there I to bury now therefore/then to ascend to bury the father I and also, even, namely to return come back; return; + εις or προς + accusative, return to
Rdz:50:5 the (nom) father (nom) me (gen) he/she/it-OATH-IZE-ed me (acc) while SAY/TELL-ing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) tomb (dat) who/whom/which (dat) I-DIG/GOUGE-ed myself (dat) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Canaan (indecl) there me (acc) you(sg)-will-BURY now therefore/then upon ASCEND-ing (nom|voc) I-will-BURY, I-should-BURY the (acc) father (acc) me (gen) and I-will-be-???-ed
Rdz:50:5 Rdz_50:5_1 Rdz_50:5_2 Rdz_50:5_3 Rdz_50:5_4 Rdz_50:5_5 Rdz_50:5_6 Rdz_50:5_7 Rdz_50:5_8 Rdz_50:5_9 Rdz_50:5_10 Rdz_50:5_11 Rdz_50:5_12 Rdz_50:5_13 Rdz_50:5_14 Rdz_50:5_15 Rdz_50:5_16 Rdz_50:5_17 Rdz_50:5_18 Rdz_50:5_19 Rdz_50:5_20 Rdz_50:5_21 Rdz_50:5_22 Rdz_50:5_23 Rdz_50:5_24 Rdz_50:5_25 Rdz_50:5_26 Rdz_50:5_27
Rdz:50:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:6 καὶ εἶπεν Φαραω Ἀνάβηθι, θάψον τὸν πατέρα σου, καθάπερ ὥρκισέν σε.
Rdz:50:6 And Pharao said to Joseph, Go up, bury thy father, as he constrained thee to swear. (Genesis 50:6 Brenton)
Rdz:50:6 Faraon odpowiedział: «Idź i pochowaj twego ojca, tak jak mu przysiągłeś». (Rdz 50:6 BT_4)
Rdz:50:6 καὶ εἶπεν Φαραω Ἀνάβηθι, θάψον τὸν πατέρα σου, καθάπερ ὥρκισέν σε.
Rdz:50:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Φαραώ, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθάπερ ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:50:6 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Faraon wznieść pochować ojciec ty; twój / twoje (SG) tak jak do przysięgi Ize ty; twój / twoje (SG)
Rdz:50:6 kai\ ei)=pen *faraO *)ana/bETi, Ta/PSon to\n pate/ra sou, kaTa/per O(/rkise/n se.
Rdz:50:6 kai eipen faraO anabETi, TaPSon ton patera su, kaTaper hOrkisen se.
Rdz:50:6 C VBI_AAI3S N_NSM VZ_AAD2S VA_AAD2S RA_ASM N3_ASM RP_GS D VAI_AAI3S RP_AS
Rdz:50:6 and also, even, namely to say/tell Pharaoh to ascend to bury the father you; your/yours(sg) even as to oath-ize you; your/yours(sg)
Rdz:50:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed Pharaoh (indecl) do-ASCEND-you(sg)! do-BURY-you(sg)!, going-to-BURY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) even as he/she/it-OATH-IZE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Rdz:50:6 Rdz_50:6_1 Rdz_50:6_2 Rdz_50:6_3 Rdz_50:6_4 Rdz_50:6_5 Rdz_50:6_6 Rdz_50:6_7 Rdz_50:6_8 Rdz_50:6_9 Rdz_50:6_10 Rdz_50:6_11
Rdz:50:6 x x x x x x x x x x x
Rdz:50:7 καὶ ἀνέβη Ιωσηφ θάψαι τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ συνανέβησαν μετ’ αὐτοῦ πάντες οἱ παῖδες Φαραω καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ πρεσβύτεροι τῆς γῆς Αἰγύπτου
Rdz:50:7 So Joseph went up to bury his father; and all the servants of Pharao went up with him, and the elders of his house, and all the elders of the land of Egypt. (Genesis 50:7 Brenton)
Rdz:50:7 I Józef wyruszył w drogę, aby pochować ojca. A z nim poszło również wielu dworzan faraona, starszych urzędników dworskich i wszyscy dostojnicy ziemi Egiptu; (Rdz 50:7 BT_4)
Rdz:50:7 καὶ ἀνέβη Ιωσηφ θάψαι τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ συνανέβησαν μετ’ αὐτοῦ πάντες οἱ παῖδες Φαραω καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ πρεσβύτεροι τῆς γῆς Αἰγύπτου
Rdz:50:7 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) Ἰωσήφ, ὁ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·ανα·βαίνω (συνανα+βαιν-, συνανα+βη·σ-, 2nd ath. συνανα+β(η)-/ath. συνανα+β(α)-, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Φαραώ, ὁ καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Rdz:50:7 a także, nawet, a mianowicie wznieść Joseph pochować ojciec on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie pojawiły się z po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama każdy wszystkim, każde, każde, całość Dziecko / sługa Faraon a także, nawet, a mianowicie starszy dom; mieszkać on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość starszy ziemia / Ziemia Egipt [kraj]
Rdz:50:7 kai\ a)ne/bE *iOsEf Ta/PSai to\n pate/ra au)tou=, kai\ sunane/bEsan met’ au)tou= pa/ntes oi( pai=des *faraO kai\ oi( presbu/teroi tou= oi)/kou au)tou= kai\ pa/ntes oi( presbu/teroi tE=s gE=s *ai)gu/ptou
Rdz:50:7 kai anebE iOsEf TaPSai ton patera autu, kai synanebEsan met’ autu pantes hoi paides faraO kai hoi presbyteroi tu oiku autu kai pantes hoi presbyteroi tEs gEs aigyptu
Rdz:50:7 C VZI_AAI3S N_NSM VA_AAN RA_ASM N3_ASM RD_GSM C VZI_AAI3P P RD_GSM A3_NPM RA_NPM N3D_NPM N_GSM C RA_NPM A1A_NPMC RA_GSM N2_GSM RD_GSM C A3_NPM RA_NPM A1A_NPMC RA_GSF N1_GSF N2_GSF
Rdz:50:7 and also, even, namely to ascend Joseph to bury the father he/she/it/same and also, even, namely to came up with after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of the child/servant Pharaoh and also, even, namely the elder the house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the elder the earth/land Egypt [country of]
Rdz:50:7 and he/she/it-ASCEND-ed Joseph (indecl) to-BURY, be-you(sg)-BURY-ed!, he/she/it-happens-to-BURY (opt) the (acc) father (acc) him/it/same (gen) and they-CAME UP WITH-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) all (nom|voc) the (nom) children/servants (nom|voc) Pharaoh (indecl) and the (nom) elder ([Adj] nom|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) and all (nom|voc) the (nom) elder ([Adj] nom|voc) the (gen) earth/land (gen) Egypt (gen)
Rdz:50:7 Rdz_50:7_1 Rdz_50:7_2 Rdz_50:7_3 Rdz_50:7_4 Rdz_50:7_5 Rdz_50:7_6 Rdz_50:7_7 Rdz_50:7_8 Rdz_50:7_9 Rdz_50:7_10 Rdz_50:7_11 Rdz_50:7_12 Rdz_50:7_13 Rdz_50:7_14 Rdz_50:7_15 Rdz_50:7_16 Rdz_50:7_17 Rdz_50:7_18 Rdz_50:7_19 Rdz_50:7_20 Rdz_50:7_21 Rdz_50:7_22 Rdz_50:7_23 Rdz_50:7_24 Rdz_50:7_25 Rdz_50:7_26 Rdz_50:7_27 Rdz_50:7_28
Rdz:50:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:8 καὶ πᾶσα ἡ πανοικία Ιωσηφ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ οἰκία ἡ πατρικὴ αὐτοῦ, καὶ τὴν συγγένειαν καὶ τὰ πρόβατα καὶ τοὺς βόας ὑπελίποντο ἐν γῇ Γεσεμ.
Rdz:50:8 And all the household of Joseph, and his brethren, and all the house of his father, and his kindred; and they left behind the sheep and the oxen in the land of Gesem. (Genesis 50:8 Brenton)
Rdz:50:8 nadto cała rodzina Józefa, jego bracia oraz rodzina jego ojca. Tylko dziatwa oraz trzody i bydło zostały w Goszen. (Rdz 50:8 BT_4)
Rdz:50:8 καὶ πᾶσα πανοικία Ιωσηφ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα οἰκία πατρικὴ αὐτοῦ, καὶ τὴν συγγένειαν καὶ τὰ πρόβατα καὶ τοὺς βόας ὑπελίποντο ἐν γῇ Γεσεμ.
Rdz:50:8 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   Ἰωσήφ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό πατρικός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό συγ·γένεια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Rdz:50:8 a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość - Joseph a także, nawet, a mianowicie brat on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość dom ??? on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie krewny a także, nawet, a mianowicie owiec (owczarnia) a także, nawet, a mianowicie wół; larum to Remain (lewa-alone -behind, ostatki, zastrzeżone {reszta}) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia -
Rdz:50:8 kai\ pa=sa E( panoiki/a *iOsEf kai\ oi( a)delfoi\ au)tou= kai\ pa=sa E( oi)ki/a E( patrikE\ au)tou=, kai\ tE\n sugge/neian kai\ ta\ pro/bata kai\ tou\s bo/as u(peli/ponto e)n gE=| *gesem.
Rdz:50:8 kai pasa hE panoikia iOsEf kai hoi adelfoi autu kai pasa hE oikia hE patrikE autu, kai tEn syngeneian kai ta probata kai tus boas hypeliponto en gE gesem.
Rdz:50:8 C A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF N_GSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM C A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF RA_NSF A1_NSF RD_GSM C RA_ASF N1A_ASF C RA_APN N2N_APN C RA_APM N3_APM VBI_AMI3P P N1_DSF N_S
Rdz:50:8 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć Joseph and also, even, namely the brother he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the house the ??? he/she/it/same and also, even, namely the relative and also, even, namely the sheep (sheepfold) and also, even, namely the ox; outcry to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć
Rdz:50:8 and every (nom|voc) the (nom)   Joseph (indecl) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) and every (nom|voc) the (nom) house (nom|voc) the (nom) ??? ([Adj] nom|voc) him/it/same (gen) and the (acc) relative (acc) and the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) and the (acc) oxen (acc); outcries (acc) they-were-REMAIN-ed in/among/by (+dat) earth/land (dat)  
Rdz:50:8 Rdz_50:8_1 Rdz_50:8_2 Rdz_50:8_3 Rdz_50:8_4 Rdz_50:8_5 Rdz_50:8_6 Rdz_50:8_7 Rdz_50:8_8 Rdz_50:8_9 Rdz_50:8_10 Rdz_50:8_11 Rdz_50:8_12 Rdz_50:8_13 Rdz_50:8_14 Rdz_50:8_15 Rdz_50:8_16 Rdz_50:8_17 Rdz_50:8_18 Rdz_50:8_19 Rdz_50:8_20 Rdz_50:8_21 Rdz_50:8_22 Rdz_50:8_23 Rdz_50:8_24 Rdz_50:8_25 Rdz_50:8_26 Rdz_50:8_27 Rdz_50:8_28 Rdz_50:8_29
Rdz:50:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:9 καὶ συνανέβησαν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἅρματα καὶ ἱππεῖς, καὶ ἐγένετο ἡ παρεμβολὴ μεγάλη σφόδρα.
Rdz:50:9 And there went up with him also chariots and horsemen; and there was a very great company. (Genesis 50:9 Brenton)
Rdz:50:9 Ciągnęli z nim również ludzie na wozach i na koniach, tworząc bardzo liczny orszak. (Rdz 50:9 BT_4)
Rdz:50:9 καὶ συνανέβησαν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἅρματα καὶ ἱππεῖς, καὶ ἐγένετο παρεμβολὴ μεγάλη σφόδρα.
Rdz:50:9 καί συν·ανα·βαίνω (συνανα+βαιν-, συνανα+βη·σ-, 2nd ath. συνανα+β(η)-/ath. συνανα+β(α)-, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἱππεύς, -έως, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σφόδρα
Rdz:50:9 a także, nawet, a mianowicie pojawiły się z po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie rydwan a także, nawet, a mianowicie jeździec a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, obóz obóz, koszary, wojsko wielki gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny
Rdz:50:9 kai\ sunane/bEsan met’ au)tou= kai\ a(/rmata kai\ i(ppei=s, kai\ e)ge/neto E( parembolE\ mega/lE sfo/dra.
Rdz:50:9 kai synanebEsan met’ autu kai harmata kai hippeis, kai egeneto hE parembolE megalE sfodra.
Rdz:50:9 C VZI_AAI3P P RD_GSM C N3M_NPN C N3V_NPM C VBI_AMI3S RA_NSF N1_NSF A1_NSF D
Rdz:50:9 and also, even, namely to came up with after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely chariot and also, even, namely horseman and also, even, namely to become become, happen the camp camp, barracks, army great vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Rdz:50:9 and they-CAME UP WITH-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and chariots (nom|acc|voc) and horsemans (acc, nom|voc) and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) camp (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) vehement,
Rdz:50:9 Rdz_50:9_1 Rdz_50:9_2 Rdz_50:9_3 Rdz_50:9_4 Rdz_50:9_5 Rdz_50:9_6 Rdz_50:9_7 Rdz_50:9_8 Rdz_50:9_9 Rdz_50:9_10 Rdz_50:9_11 Rdz_50:9_12 Rdz_50:9_13 Rdz_50:9_14
Rdz:50:9 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:10 καὶ παρεγένοντο ἐφ’ ἅλωνα Αταδ, ὅ ἐστιν πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν κοπετὸν μέγαν καὶ ἰσχυρὸν σφόδρα· καὶ ἐποίησεν τὸ πένθος τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἑπτὰ ἡμέρας.
Rdz:50:10 And they came to the threshing-floor of Atad, which is beyond Jordan; and they bewailed him with a great and very sore lamentation; and he made a mourning for his father seven days. (Genesis 50:10 Brenton)
Rdz:50:10 A gdy przybyli do Goren-Haatad, które leży po drugiej stronie Jordanu, odprawili tam wielki i wspaniały obrzęd żałobny: Józef przez siedem dni obchodził żałobną uroczystość po swym ojcu. (Rdz 50:10 BT_4)
Rdz:50:10 καὶ παρεγένοντο ἐφ’ ἅλωνα Αταδ, ἐστιν πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν κοπετὸν μέγαν καὶ ἰσχυρὸν σφόδρα· καὶ ἐποίησεν τὸ πένθος τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἑπτὰ ἡμέρας.
Rdz:50:10 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐπί ἅλων, -ωνος, ἡ   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κοπετός, -οῦ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἰσχυρός -ά -όν σφόδρα καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πένθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ
Rdz:50:10 a także, nawet, a mianowicie aby wejść w życie od powstała, aby być pod ręką, aby być obok, przez lub w pobliżu: na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem klepisko - który / którego / których być przez Jordan [Rzeka] a także, nawet, a mianowicie odciąć cięcie, slash, chip, diamentowa on / ona / on / sama żałoba wielki a także, nawet, a mianowicie Potężny stanowczy, mocny, silny, gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić smutek ojciec; ojczyzna on / ona / on / sama siedem dzień
Rdz:50:10 kai\ parege/nonto e)f’ a(/lOna *atad, o(/ e)stin pe/ran tou= *iorda/nou, kai\ e)ko/PSanto au)to\n kopeto\n me/gan kai\ i)sCHuro\n sfo/dra· kai\ e)poi/Esen to\ pe/nTos tO=| patri\ au)tou= e(pta\ E(me/ras.
Rdz:50:10 kai paregenonto ef’ halOna atad, ho estin peran tu iordanu, kai ekoPSanto auton kopeton megan kai isCHyron sfodra· kai epoiEsen to penTos tO patri autu hepta hEmeras.
Rdz:50:10 C VBI_AMI3P P N3W_ASF N_GS RR_NSN V9_PAI3S P RA_GSM N1M_GSM C VAI_AMI3P RD_ASM N2_ASM A1P_ASM C A1A_ASM D C VAI_AAI3S RA_ASN N3E_ASN RA_DSM N3_DSM RD_GSM M N1A_APF
Rdz:50:10 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing threshing floor ć who/whom/which to be across the Jordan [river of] and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive he/she/it/same mourning great and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong, vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to do/make the grief the father; fatherland he/she/it/same seven day
Rdz:50:10 and they-were-COME-ed-INTO-BEING upon/over (+acc,+gen,+dat) threshing floor (acc)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is across the (gen) Jordan (gen) and they-were-CUT OFF-ed him/it/same (acc) mourning (acc) great ([Adj] acc) and mighty ([Adj] acc, nom|acc|voc) vehement, and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) grief (nom|acc|voc) the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) seven day (gen), days (acc)
Rdz:50:10 Rdz_50:10_1 Rdz_50:10_2 Rdz_50:10_3 Rdz_50:10_4 Rdz_50:10_5 Rdz_50:10_6 Rdz_50:10_7 Rdz_50:10_8 Rdz_50:10_9 Rdz_50:10_10 Rdz_50:10_11 Rdz_50:10_12 Rdz_50:10_13 Rdz_50:10_14 Rdz_50:10_15 Rdz_50:10_16 Rdz_50:10_17 Rdz_50:10_18 Rdz_50:10_19 Rdz_50:10_20 Rdz_50:10_21 Rdz_50:10_22 Rdz_50:10_23 Rdz_50:10_24 Rdz_50:10_25 Rdz_50:10_26 Rdz_50:10_27
Rdz:50:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:11 καὶ εἶδον οἱ κάτοικοι τῆς γῆς Χανααν τὸ πένθος ἐν ἅλωνι Αταδ καὶ εἶπαν Πένθος μέγα τοῦτό ἐστιν τοῖς Αἰγυπτίοις· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Πένθος Αἰγύπτου, ὅ ἐστιν πέραν τοῦ Ιορδάνου.
Rdz:50:11 And the inhabitants of the land of Chanaan saw the mourning at the floor of Atad, and said, This is a great mourning to the Egyptians; therefore he called its name, The mourning of Egypt, which is beyond Jordan. (Genesis 50:11 Brenton)
Rdz:50:11 Mieszkający tam Kananejczycy, widząc tę uroczystość żałobną w Goren-Haatad, mówili: «Oto jak wielka jest żałoba Egipcjan!» Dlatego nazwano tę miejscowość, która leży po drugiej stronie Jordanu, Abel Misraim. (Rdz 50:11 BT_4)
Rdz:50:11 καὶ εἶδον οἱ κάτοικοι τῆς γῆς Χανααν τὸ πένθος ἐν ἅλωνι Αταδ καὶ εἶπαν Πένθος μέγα τοῦτό ἐστιν τοῖς Αἰγυπτίοις· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Πένθος Αἰγύπτου, ἐστιν πέραν τοῦ Ιορδάνου.
Rdz:50:11 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ ὁ ἡ τό πένθο·ς, -ους, τό ἐν ἅλων, -ωνος, ἡ   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πένθο·ς, -ους, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον διά οὗτος αὕτη τοῦτο καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πένθο·ς, -ους, τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
Rdz:50:11 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z παροικέω) ziemia / Ziemia Canaan smutek w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między klepisko - a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć smutek wielki Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] być Egipcjanin δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama smutek Egipt [kraj] który / którego / których być przez Jordan [Rzeka]
Rdz:50:11 kai\ ei)=don oi( ka/toikoi tE=s gE=s *CHanaan to\ pe/nTos e)n a(/lOni *atad kai\ ei)=pan *pe/nTos me/ga tou=to/ e)stin toi=s *ai)gupti/ois· dia\ tou=to e)ka/lesen to\ o)/noma au)tou= *pe/nTos *ai)gu/ptou, o(/ e)stin pe/ran tou= *iorda/nou.
Rdz:50:11 kai eidon hoi katoikoi tEs gEs CHanaan to penTos en halOni atad kai eipan penTos mega tuto estin tois aigyptiois· dia tuto ekalesen to onoma autu penTos aigyptu, ho estin peran tu iordanu.
Rdz:50:11 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1_GSF N_GS RA_ASN N3E_ASN P N3W_DSF N_GS C VAI_AAI3P N3E_NSN A1P_NSN RD_NSN V9_PAI3S RA_DPM N2_DPM P RD_ASN VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N3E_NSN N2_GSF RR_NSN V9_PAI3S P RA_GSM N1M_GSM
Rdz:50:11 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the earth/land Canaan the grief in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among threshing floor ć and also, even, namely to say/tell grief great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the Egyptian because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to call call the name with regard to he/she/it/same grief Egypt [country of] who/whom/which to be across the Jordan [river of]
Rdz:50:11 and I-SEE-ed, they-SEE-ed the (nom) he/she/it-happens-to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (opt) the (gen) earth/land (gen) Canaan (indecl) the (nom|acc) grief (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) threshing floor (dat)   and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) grief (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) this (nom|acc) he/she/it-is the (dat) Egyptian ([Adj] dat) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) grief (nom|acc|voc) Egypt (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is across the (gen) Jordan (gen)
Rdz:50:11 Rdz_50:11_1 Rdz_50:11_2 Rdz_50:11_3 Rdz_50:11_4 Rdz_50:11_5 Rdz_50:11_6 Rdz_50:11_7 Rdz_50:11_8 Rdz_50:11_9 Rdz_50:11_10 Rdz_50:11_11 Rdz_50:11_12 Rdz_50:11_13 Rdz_50:11_14 Rdz_50:11_15 Rdz_50:11_16 Rdz_50:11_17 Rdz_50:11_18 Rdz_50:11_19 Rdz_50:11_20 Rdz_50:11_21 Rdz_50:11_22 Rdz_50:11_23 Rdz_50:11_24 Rdz_50:11_25 Rdz_50:11_26 Rdz_50:11_27 Rdz_50:11_28 Rdz_50:11_29 Rdz_50:11_30 Rdz_50:11_31 Rdz_50:11_32 Rdz_50:11_33
Rdz:50:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:12 καὶ ἐποίησαν αὐτῷ οὕτως οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐκεῖ.
Rdz:50:12 And thus his sons did to him. (Genesis 50:12 Brenton)
Rdz:50:12 Synowie Jakuba uczynili zatem tak, jak im rozkazał ojciec: (Rdz 50:12 BT_4)
Rdz:50:12 καὶ ἐποίησαν αὐτῷ οὕτως οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐκεῖ.
Rdz:50:12 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ
Rdz:50:12 a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić on / ona / on / sama thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] syn on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie pochować on / ona / on / sama tam
Rdz:50:12 kai\ e)poi/Esan au)tO=| ou(/tOs oi( ui(oi\ au)tou= kai\ e)/TaPSan au)to\n e)kei=.
Rdz:50:12 kai epoiEsan autO hutOs hoi hyioi autu kai eTaPSan auton ekei.
Rdz:50:12 C VAI_AAI3P RD_DSM D RA_NPM N2_NPM RD_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM D
Rdz:50:12 and also, even, namely to do/make he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the son he/she/it/same and also, even, namely to bury he/she/it/same there
Rdz:50:12 and they-DO/MAKE-ed him/it/same (dat) thusly/like this the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) and they-BURY-ed him/it/same (acc) there
Rdz:50:12 Rdz_50:12_1 Rdz_50:12_2 Rdz_50:12_3 Rdz_50:12_4 Rdz_50:12_5 Rdz_50:12_6 Rdz_50:12_7 Rdz_50:12_8 Rdz_50:12_9 Rdz_50:12_10 Rdz_50:12_11
Rdz:50:12 x x x x x x x x x x x
Rdz:50:13 καὶ ἀνέλαβον αὐτὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς γῆν Χανααν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν εἰς τὸ σπήλαιον τὸ διπλοῦν, ὃ ἐκτήσατο Αβρααμ τὸ σπήλαιον ἐν κτήσει μνημείου παρὰ Εφρων τοῦ Χετταίου κατέναντι Μαμβρη.
Rdz:50:13 So his sons carried him up into the land of Chanaan, and buried him in the double cave, which cave Abraam bought for possession of a burying place, of Ephrom the Chettite, before Mambre. (Genesis 50:13 Brenton)
Rdz:50:13 przenieśli go do Kanaanu i pochowali w pieczarze na polu Makpela. Pole to kupił Abraham od Efrona Chetyty jako tytuł własności grobu. Leżało ono w pobliżu Mamre. (Rdz 50:13 BT_4)
Rdz:50:13 καὶ ἀνέλαβον αὐτὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς γῆν Χανααν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν εἰς τὸ σπήλαιον τὸ διπλοῦν, ἐκτήσατο Αβρααμ τὸ σπήλαιον ἐν κτήσει μνημείου παρὰ Εφρων τοῦ Χετταίου κατέναντι Μαμβρη.
Rdz:50:13 καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος ὅς ἥ ὅ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ἐν κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) μνημεῖον, -ου, τό (cf. μνῆμα) παρά   ὁ ἡ τό   κατ·έν·αντι  
Rdz:50:13 a także, nawet, a mianowicie podjąć podjąć, podnieść, unieść, weź się do samego siebie, przyjąć, zabrać ze sobą, weź w rękę on / ona / on / sama syn on / ona / on / sama do (+ acc) ziemia / Ziemia Canaan a także, nawet, a mianowicie pochować on / ona / on / sama do (+ acc) kryjówka podwójne / podwójny który / którego / których posiadać κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne Abraham kryjówka w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między posiadać κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne grób frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz - - przeciwnie / w obecności (+ gen) -
Rdz:50:13 kai\ a)ne/labon au)to\n oi( ui(oi\ au)tou= ei)s gE=n *CHanaan kai\ e)/TaPSan au)to\n ei)s to\ spE/laion to\ diplou=n, o(\ e)ktE/sato *abraam to\ spE/laion e)n ktE/sei mnEmei/ou para\ *efrOn tou= *CHettai/ou kate/nanti *mambrE.
Rdz:50:13 kai anelabon auton hoi hyioi autu eis gEn CHanaan kai eTaPSan auton eis to spElaion to diplun, ho ektEsato abraam to spElaion en ktEsei mnEmeiu para efrOn tu CHettaiu katenanti mambrE.
Rdz:50:13 C VBI_AAI3P RD_ASM RA_NPM N2_NPM RD_GSM P N1_ASF N_S C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1C_ASN RR_ASN VAI_AMI3S N_NSM RA_ASN N2N_ASN P N3I_DSF N2N_GSN P N_GSM RA_GSM N2_GSM P N_GS
Rdz:50:13 and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand he/she/it/same the son he/she/it/same into (+acc) earth/land Canaan and also, even, namely to bury he/she/it/same into (+acc) the hideout the double/twofold who/whom/which to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms Abraham the hideout in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms tomb frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć the ć opposite/in the presence of (+gen) ć
Rdz:50:13 and I-TAKE UP-ed, they-TAKE UP-ed him/it/same (acc) the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) earth/land (acc) Canaan (indecl) and they-BURY-ed him/it/same (acc) into (+acc) the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc) the (nom|acc) double/twofold (acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-POSSESS-ed Abraham (indecl) the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) you(sg)-will-be-POSSESS-ed (classical) tomb (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat)   the (gen)   opposite/in the presence of (+gen)  
Rdz:50:13 Rdz_50:13_1 Rdz_50:13_2 Rdz_50:13_3 Rdz_50:13_4 Rdz_50:13_5 Rdz_50:13_6 Rdz_50:13_7 Rdz_50:13_8 Rdz_50:13_9 Rdz_50:13_10 Rdz_50:13_11 Rdz_50:13_12 Rdz_50:13_13 Rdz_50:13_14 Rdz_50:13_15 Rdz_50:13_16 Rdz_50:13_17 Rdz_50:13_18 Rdz_50:13_19 Rdz_50:13_20 Rdz_50:13_21 Rdz_50:13_22 Rdz_50:13_23 Rdz_50:13_24 Rdz_50:13_25 Rdz_50:13_26 Rdz_50:13_27 Rdz_50:13_28 Rdz_50:13_29 Rdz_50:13_30 Rdz_50:13_31
Rdz:50:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:14 καὶ ἀπέστρεψεν Ιωσηφ εἰς Αἴγυπτον, αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ συναναβάντες θάψαι τὸν πατέρα αὐτοῦ.
Rdz:50:14 And Joseph returned to Egypt, he and his brethren, and those that had gone up with him to bury his father. (Genesis 50:14 Brenton)
Rdz:50:14 Józef po pogrzebie ojca wrócił do Egiptu wraz z braćmi i wszystkimi, którzy z nim poszli, aby pochować jego ojca. (Rdz 50:14 BT_4)
Rdz:50:14 καὶ ἀπέστρεψεν Ιωσηφ εἰς Αἴγυπτον, αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ συναναβάντες θάψαι τὸν πατέρα αὐτοῦ.
Rdz:50:14 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) Ἰωσήφ, ὁ εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό συν·ανα·βαίνω (συνανα+βαιν-, συνανα+βη·σ-, 2nd ath. συνανα+β(η)-/ath. συνανα+β(α)-, -, -, -) θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:50:14 a także, nawet, a mianowicie odwrócić się od Joseph do (+ acc) Egipt [kraj] on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie brat on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie pojawiły się z pochować ojciec on / ona / on / sama
Rdz:50:14 kai\ a)pe/strePSen *iOsEf ei)s *ai)/gupton, au)to\s kai\ oi( a)delfoi\ au)tou= kai\ oi( sunanaba/ntes Ta/PSai to\n pate/ra au)tou=.
Rdz:50:14 kai apestrePSen iOsEf eis aigypton, autos kai hoi adelfoi autu kai hoi synanabantes TaPSai ton patera autu.
Rdz:50:14 C VAI_AAI3S N_NSM P N2_ASF RD_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM C RA_NPM VZ_AAPNPM VA_AAN RA_ASM N3_ASM RD_GSM
Rdz:50:14 and also, even, namely to turn away from Joseph into (+acc) Egypt [country of] he/she/it/same and also, even, namely the brother he/she/it/same and also, even, namely the to came up with to bury the father he/she/it/same
Rdz:50:14 and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM Joseph (indecl) into (+acc) Egypt (acc) he/it/same (nom) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom) upon CAME UP WITH-ing (nom|voc) to-BURY, be-you(sg)-BURY-ed!, he/she/it-happens-to-BURY (opt) the (acc) father (acc) him/it/same (gen)
Rdz:50:14 Rdz_50:14_1 Rdz_50:14_2 Rdz_50:14_3 Rdz_50:14_4 Rdz_50:14_5 Rdz_50:14_6 Rdz_50:14_7 Rdz_50:14_8 Rdz_50:14_9 Rdz_50:14_10 Rdz_50:14_11 Rdz_50:14_12 Rdz_50:14_13 Rdz_50:14_14 Rdz_50:14_15 Rdz_50:14_16 Rdz_50:14_17
Rdz:50:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:15 Ἰδόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ Ιωσηφ ὅτι τέθνηκεν ὁ πατὴρ αὐτῶν, εἶπαν Μήποτε μνησικακήσῃ ἡμῖν Ιωσηφ καὶ ἀνταπόδομα ἀνταποδῷ ἡμῖν πάντα τὰ κακά, ἃ ἐνεδειξάμεθα αὐτῷ.
Rdz:50:15 And when the brethren of Joseph saw that their father was dead, they said, Let us take heed, lest at any time Joseph remember evil against us, and recompense to us all the evils which we have done against him. (Genesis 50:15 Brenton)
Rdz:50:15 Bracia Józefa zdając sobie sprawę z tego, że ojciec ich nie żyje, myśleli: «Na pewno Józef będzie nas teraz prześladował i odpłaci nam za wszystkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy!» (Rdz 50:15 BT_4)
Rdz:50:15 Ἰδόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ Ιωσηφ ὅτι τέθνηκεν πατὴρ αὐτῶν, εἶπαν Μήποτε μνησικακήσῃ ἡμῖν Ιωσηφ καὶ ἀνταπόδομα ἀνταποδῷ ἡμῖν πάντα τὰ κακά, ἐνεδειξάμεθα αὐτῷ.
Rdz:50:15 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί Ἰωσήφ, ὁ ὅτι θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μήποτε (μή ποτέ)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰωσήφ, ὁ καί ἀντ·από·δομα[τ], -ατος, τό ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὅς ἥ ὅ ἐν·δείκνυμι (ath. εν+δεικνυ-, -, εν+δειξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:50:15 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), zaś brat Joseph dlatego, że być martwy umrzeć, być śmiertelne [τεθνηκεν] ojciec on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć nigdy - JA Joseph a także, nawet, a mianowicie zapłata, spłata spłacić nagrody JA każdy wszystkim, każde, każde, całość niegodziwie czynić zło który / którego / których wykazać on / ona / on / sama
Rdz:50:15 *)ido/ntes de\ oi( a)delfoi\ *iOsEf o(/ti te/TnEken o( patE\r au)tO=n, ei)=pan *mE/pote mnEsikakE/sE| E(mi=n *iOsEf kai\ a)ntapo/doma a)ntapodO=| E(mi=n pa/nta ta\ kaka/, a(/ e)nedeiXa/meTa au)tO=|.
Rdz:50:15 idontes de hoi adelfoi iOsEf hoti teTnEken ho patEr autOn, eipan mEpote mnEsikakEsE hEmin iOsEf kai antapodoma antapodO hEmin panta ta kaka, ha enedeiXameTa autO.
Rdz:50:15 VB_AAPNPM x RA_NPM N2_NPM N_GSM C VX_XAI3S RA_NSM N3_NSM RD_GPM VAI_AAI3P D VA_AAS3S RP_DP N_NSM C N3M_ASN VO_AAS3S RP_DP A3_APN RA_APN A1_APN RR_APN VAI_AMI1P RD_DSM
Rdz:50:15 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the brother Joseph because/that to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] the father he/she/it/same to say/tell never ć I Joseph and also, even, namely recompense, repayment to pay back reward I every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil who/whom/which to demonstrate he/she/it/same
Rdz:50:15 upon SEE-ing (nom|voc) Yet the (nom) brothers (nom|voc) Joseph (indecl) because/that he/she/it-has-BE DEAD-ed the (nom) father (nom) them/same (gen) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) never   us (dat) Joseph (indecl) and recompense, repayment (nom|acc|voc) he/she/it-should-PAY BACK--REWARD, you(sg)-should-be-PAY BACK-ed--REWARD us (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) we-were-DEMONSTRATE-ed him/it/same (dat)
Rdz:50:15 Rdz_50:15_1 Rdz_50:15_2 Rdz_50:15_3 Rdz_50:15_4 Rdz_50:15_5 Rdz_50:15_6 Rdz_50:15_7 Rdz_50:15_8 Rdz_50:15_9 Rdz_50:15_10 Rdz_50:15_11 Rdz_50:15_12 Rdz_50:15_13 Rdz_50:15_14 Rdz_50:15_15 Rdz_50:15_16 Rdz_50:15_17 Rdz_50:15_18 Rdz_50:15_19 Rdz_50:15_20 Rdz_50:15_21 Rdz_50:15_22 Rdz_50:15_23 Rdz_50:15_24 Rdz_50:15_25
Rdz:50:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:16 καὶ παρεγένοντο πρὸς Ιωσηφ λέγοντες Ὁ πατήρ σου ὥρκισεν πρὸ τοῦ τελευτῆσαι αὐτὸν λέγων
Rdz:50:16 And they came to Joseph, and said, Thy father adjured us before his death, saying, (Genesis 50:16 Brenton)
Rdz:50:16 Toteż kazali powiedzieć Józefowi: «Ojciec twój dał przed śmiercią takie polecenie: (Rdz 50:16 BT_4)
Rdz:50:16 καὶ παρεγένοντο πρὸς Ιωσηφ λέγοντες πατήρ σου ὥρκισεν πρὸ τοῦ τελευτῆσαι αὐτὸν λέγων
Rdz:50:16 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) πρός Ἰωσήφ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) πρό ὁ ἡ τό τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Rdz:50:16 a także, nawet, a mianowicie aby wejść w życie od powstała, aby być pod ręką, aby być obok, przez lub w pobliżu: w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Joseph powiedzieć / powiedzieć ojciec ty; twój / twoje (SG) do przysięgi Ize wcześniej (+ gen) do końca on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć
Rdz:50:16 kai\ parege/nonto pro\s *iOsEf le/gontes *(o patE/r sou O(/rkisen pro\ tou= teleutE=sai au)to\n le/gOn
Rdz:50:16 kai paregenonto pros iOsEf legontes o patEr su hOrkisen pro tu teleutEsai auton legOn
Rdz:50:16 C VBI_AMI3P P N_ASM V1_PAPNPM RA_NSM N3_NSM RP_GS VAI_AAI3S P RA_GSN VA_AAN RD_ASM V1_PAPNSM
Rdz:50:16 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near toward (+acc,+gen,+dat) Joseph to say/tell the father you; your/yours(sg) to oath-ize before (+gen) the to end he/she/it/same to say/tell
Rdz:50:16 and they-were-COME-ed-INTO-BEING toward (+acc,+gen,+dat) Joseph (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-OATH-IZE-ed before (+gen) the (gen) to-END, be-you(sg)-END-ed!, he/she/it-happens-to-END (opt) him/it/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Rdz:50:16 Rdz_50:16_1 Rdz_50:16_2 Rdz_50:16_3 Rdz_50:16_4 Rdz_50:16_5 Rdz_50:16_6 Rdz_50:16_7 Rdz_50:16_8 Rdz_50:16_9 Rdz_50:16_10 Rdz_50:16_11 Rdz_50:16_12 Rdz_50:16_13 Rdz_50:16_14
Rdz:50:16 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:17 Οὕτως εἴπατε Ιωσηφ Ἄφες αὐτοῖς τὴν ἀδικίαν καὶ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν, ὅτι πονηρά σοι ἐνεδείξαντο· καὶ νῦν δέξαι τὴν ἀδικίαν τῶν θεραπόντων τοῦ θεοῦ τοῦ πατρός σου. καὶ ἔκλαυσεν Ιωσηφ λαλούντων αὐτῶν πρὸς αὐτόν.
Rdz:50:17 Thus say ye to Joseph, Forgive them their injustice and their sin, forasmuch as they have done thee evil; and now pardon the injustice of the servants of the God of thy father. And Joseph wept while they spoke to him. (Genesis 50:17 Brenton)
Rdz:50:17 Powiedzcie Józefowi tak: Racz przebaczyć braciom twym wykroczenie i winę ich, wyrządzili ci bowiem krzywdę. Teraz przeto daruj łaskawie winę nam, którzy czcimy Boga twojego ojca!» Józef rozpłakał się, gdy mu to powtórzono. (Rdz 50:17 BT_4)
Rdz:50:17 Οὕτως εἴπατε Ιωσηφ Ἄφες αὐτοῖς τὴν ἀδικίαν καὶ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν, ὅτι πονηρά σοι ἐνεδείξαντο· καὶ νῦν δέξαι τὴν ἀδικίαν τῶν θεραπόντων τοῦ θεοῦ τοῦ πατρός σου. καὶ ἔκλαυσεν Ιωσηφ λαλούντων αὐτῶν πρὸς αὐτόν.
Rdz:50:17 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰωσήφ, ὁ ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι πονηρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν·δείκνυμι (ath. εν+δεικνυ-, -, εν+δειξ-, -, -, -) καί νῦν δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) Ἰωσήφ, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:50:17 thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] powiedzieć / powiedzieć Joseph puścić on / ona / on / sama wykroczenie a także, nawet, a mianowicie użycie sin NT zwykle "sin", chociaż może być także stosowany do określenia uszkodzenia w bardziej ogólny sposób. on / ona / on / sama dlatego, że zły wietrzenie (podnosząc, radując się lub proponujące) twardy, uciążliwego, pracy. Od αἴρω και πόνος ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub wykazać a także, nawet, a mianowicie teraz otrzymać wykroczenie terapeuta Bóg  ojciec ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie płakać Joseph mówić on / ona / on / sama w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama
Rdz:50:17 *ou(/tOs ei)/pate *iOsEf *)/afes au)toi=s tE\n a)diki/an kai\ tE\n a(marti/an au)tO=n, o(/ti ponEra/ soi e)nedei/Xanto· kai\ nu=n de/Xai tE\n a)diki/an tO=n Terapo/ntOn tou= Teou= tou= patro/s sou. kai\ e)/klausen *iOsEf lalou/ntOn au)tO=n pro\s au)to/n.
Rdz:50:17 hutOs eipate iOsEf afes autois tEn adikian kai tEn hamartian autOn, hoti ponEra soi enedeiXanto· kai nyn deXai tEn adikian tOn TerapontOn tu Teu tu patros su. kai eklausen iOsEf laluntOn autOn pros auton.
Rdz:50:17 D VAI_AAI2P N_DSM VB_AAD2S RD_DPM RA_ASF N1A_ASF C RA_ASF N1A_ASF RD_GPM C A1A_APN RP_DS VAI_AMI3P C D VA_AMD2S RA_ASF N1A_ASF RA_GPM N3_GPM RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS C VAI_AAI3S N_NSM V2_PAPGPM RD_GPM P RD_ASM
Rdz:50:17 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell Joseph to let go of he/she/it/same the wrongdoing and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same because/that wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος you; your/yours(sg); to rub worn, rub to demonstrate and also, even, namely now to receive the wrongdoing the therapist the god [see theology] the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to weep Joseph to speak he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Rdz:50:17 thusly/like this you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! Joseph (indecl) do-LET-you(sg)-GO-OF! them/same (dat) the (acc) wrongdoing (acc) and the (acc) sin (acc) them/same (gen) because/that wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) they-were-DEMONSTRATE-ed and now be-you(sg)-RECEIVE-ed! the (acc) wrongdoing (acc) the (gen) therapists (gen) the (gen) god (gen) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-WEEP-ed Joseph (indecl) let-them-be-SPEAK-ing! (classical), while SPEAK-ing (gen) them/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Rdz:50:17 Rdz_50:17_1 Rdz_50:17_2 Rdz_50:17_3 Rdz_50:17_4 Rdz_50:17_5 Rdz_50:17_6 Rdz_50:17_7 Rdz_50:17_8 Rdz_50:17_9 Rdz_50:17_10 Rdz_50:17_11 Rdz_50:17_12 Rdz_50:17_13 Rdz_50:17_14 Rdz_50:17_15 Rdz_50:17_16 Rdz_50:17_17 Rdz_50:17_18 Rdz_50:17_19 Rdz_50:17_20 Rdz_50:17_21 Rdz_50:17_22 Rdz_50:17_23 Rdz_50:17_24 Rdz_50:17_25 Rdz_50:17_26 Rdz_50:17_27 Rdz_50:17_28 Rdz_50:17_29 Rdz_50:17_30 Rdz_50:17_31 Rdz_50:17_32 Rdz_50:17_33 Rdz_50:17_34
Rdz:50:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:18 καὶ ἐλθόντες πρὸς αὐτὸν εἶπαν Οἵδε ἡμεῖς σοι οἰκέται.
Rdz:50:18 And they came to him and said, We, these persons, are thy servants. (Genesis 50:18 Brenton)
Rdz:50:18 Wtedy bracia już sami poszli do Józefa i upadłszy przez nim rzekli: «Jesteśmy twoimi niewolnikami». (Rdz 50:18 BT_4)
Rdz:50:18 καὶ ἐλθόντες πρὸς αὐτὸν εἶπαν Οἵδε ἡμεῖς σοι οἰκέται.
Rdz:50:18 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οἰκέτης, -ου, ὁ
Rdz:50:18 a także, nawet, a mianowicie przyjść w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć takie rzeczy [określony artykuł + δέ]; dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z JA ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub Niewolnik gospodarstwa domowego
Rdz:50:18 kai\ e)lTo/ntes pro\s au)to\n ei)=pan *oi(/de E(mei=s soi oi)ke/tai.
Rdz:50:18 kai elTontes pros auton eipan hoide hEmeis soi oiketai.
Rdz:50:18 C VB_AAPNPM P RD_ASM VAI_AAI3P RR_NPM RP_NP RP_DS N1M_NPM
Rdz:50:18 and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to say/tell such things [definite article + δέ]; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with I you; your/yours(sg); to rub worn, rub household slave
Rdz:50:18 and upon COME-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) these (nom); he/she/it-has-PERCEIVE-ed we (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) household slaves (nom|voc)
Rdz:50:18 Rdz_50:18_1 Rdz_50:18_2 Rdz_50:18_3 Rdz_50:18_4 Rdz_50:18_5 Rdz_50:18_6 Rdz_50:18_7 Rdz_50:18_8 Rdz_50:18_9
Rdz:50:18 x x x x x x x x x
Rdz:50:19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ιωσηφ Μὴ φοβεῖσθε· τοῦ γὰρ θεοῦ εἰμι ἐγώ.
Rdz:50:19 And Joseph said to them, Fear not, for I am God's. (Genesis 50:19 Brenton)
Rdz:50:19 Lecz Józef powiedział do nich: «Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? (Rdz 50:19 BT_4)
Rdz:50:19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ιωσηφ Μὴ φοβεῖσθε· τοῦ γὰρ θεοῦ εἰμι ἐγώ.
Rdz:50:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰωσήφ, ὁ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό γάρ θεός, -οῦ, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:50:19 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama Joseph nie bać się na, ponieważ, jak Bóg  iść; być JA
Rdz:50:19 kai\ ei)=pen au)toi=s *iOsEf *mE\ fobei=sTe· tou= ga\r Teou= ei)mi e)gO/.
Rdz:50:19 kai eipen autois iOsEf mE fobeisTe· tu gar Teu eimi egO.
Rdz:50:19 C VBI_AAI3S RD_DPM N_NSM D V2_PMI2P RA_GSM x N2_GSM V9_PAI1S RP_NS
Rdz:50:19 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Joseph not to fear the for since, as god [see theology] to go; to be I
Rdz:50:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) Joseph (indecl) not you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! the (gen) for god (gen) I-am-GO-ing; I-am I (nom)
Rdz:50:19 Rdz_50:19_1 Rdz_50:19_2 Rdz_50:19_3 Rdz_50:19_4 Rdz_50:19_5 Rdz_50:19_6 Rdz_50:19_7 Rdz_50:19_8 Rdz_50:19_9 Rdz_50:19_10 Rdz_50:19_11
Rdz:50:19 x x x x x x x x x x x
Rdz:50:20 ὑμεῖς ἐβουλεύσασθε κατ’ ἐμοῦ εἰς πονηρά, ὁ δὲ θεὸς ἐβουλεύσατο περὶ ἐμοῦ εἰς ἀγαθά, ὅπως ἂν γενηθῇ ὡς σήμερον, ἵνα διατραφῇ λαὸς πολύς.
Rdz:50:20 Ye took counsel against me for evil, but God took counsel for me for good, that the matter might be as it is to-day, and much people might be fed. (Genesis 50:20 Brenton)
Rdz:50:20 Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. (Rdz 50:20 BT_4)
Rdz:50:20 ὑμεῖς ἐβουλεύσασθε κατ’ ἐμοῦ εἰς πονηρά, δὲ θεὸς ἐβουλεύσατο περὶ ἐμοῦ εἰς ἀγαθά, ὅπως ἂν γενηθῇ ὡς σήμερον, ἵνα διατραφῇ λαὸς πολύς.
Rdz:50:20 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] πονηρός -ά -όν ὁ ἡ τό δέ θεός, -οῦ, ὁ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅπως ἄν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς σήμερον ἵνα   λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Rdz:50:20 ty do ??? w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem JA; mój / moja do (+ acc) zły wietrzenie (podnosząc, radując się lub proponujące) twardy, uciążliwego, pracy. Od αἴρω και πόνος zaś Bóg  do ??? o (+ acc, + gen) JA; mój / moja do (+ acc) dobre z natury dobrzy, to znaczy Bóg-kute. tak, że - co powoduje, że (co powoduje) z zamiarem, że z faktu, że (tak) lub celem jest to, że (co występuje, tak aby). Tryb przypuszczający, że przychodzi po tym słowem jest: mógł. kiedykolwiek (jeśli w ogóle) stać się stać, stanie, tak jak dziś dzień żeby / ażeby / bo - ludzie dużo
Rdz:50:20 u(mei=s e)bouleu/sasTe kat’ e)mou= ei)s ponEra/, o( de\ Teo\s e)bouleu/sato peri\ e)mou= ei)s a)gaTa/, o(/pOs a)/n genETE=| O(s sE/meron, i(/na diatrafE=| lao\s polu/s.
Rdz:50:20 hymeis ebuleusasTe kat’ emu eis ponEra, ho de Teos ebuleusato peri emu eis agaTa, hopOs an genETE hOs sEmeron, hina diatrafE laos polys.
Rdz:50:20 RP_NP VAI_AMI2P P RP_GS P A1A_APN RA_NSM x N2_NSM VAI_AMI3S P RP_GS P A1_APN C x VC_APS3S C D C VD_APS3S N2_NSM A1P_NSM
Rdz:50:20 you to ??? down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine into (+acc) wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] god [see theology] to ??? about (+acc,+gen) I; my/mine into (+acc) good inherently good, i.e. God-wrought. so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) to become become, happen as/like today day so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell ć people much
Rdz:50:20 you(pl) (nom) you(pl)-were-???-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) into (+acc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) Yet god (nom) he/she/it-was-???-ed about (+acc,+gen) me (gen); my/mine (gen) into (+acc) good ([Adj] nom|acc|voc) this is how ever he/she/it-should-be-BECOME-ed as/like today so that / in order to /because   people (nom) much (nom)
Rdz:50:20 Rdz_50:20_1 Rdz_50:20_2 Rdz_50:20_3 Rdz_50:20_4 Rdz_50:20_5 Rdz_50:20_6 Rdz_50:20_7 Rdz_50:20_8 Rdz_50:20_9 Rdz_50:20_10 Rdz_50:20_11 Rdz_50:20_12 Rdz_50:20_13 Rdz_50:20_14 Rdz_50:20_15 Rdz_50:20_16 Rdz_50:20_17 Rdz_50:20_18 Rdz_50:20_19 Rdz_50:20_20 Rdz_50:20_21 Rdz_50:20_22 Rdz_50:20_23
Rdz:50:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:21 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μὴ φοβεῖσθε· ἐγὼ διαθρέψω ὑμᾶς καὶ τὰς οἰκίας ὑμῶν. καὶ παρεκάλεσεν αὐτοὺς καὶ ἐλάλησεν αὐτῶν εἰς τὴν καρδίαν.
Rdz:50:21 And he said to them, Fear not, I will maintain you, and your families: and he comforted them, and spoke kindly to them. (Genesis 50:21 Brenton)
Rdz:50:21 Teraz więc nie bójcie się: będę żywił was i dzieci wasze». I tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie. (Rdz 50:21 BT_4)
Rdz:50:21 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μὴ φοβεῖσθε· ἐγὼ διαθρέψω ὑμᾶς καὶ τὰς οἰκίας ὑμῶν. καὶ παρεκάλεσεν αὐτοὺς καὶ ἐλάλησεν αὐτῶν εἰς τὴν καρδίαν.
Rdz:50:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ
Rdz:50:21 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama nie bać się JA - ty a także, nawet, a mianowicie dom ty a także, nawet, a mianowicie petycji petycję, komfort, proszę, proszę, zadzwoń, wyślij do, wzywać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwołanie się, skruchę, żal, konsoli, błagać, prosić, błagać, prosić usilnie, wniosek, błagać on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie mówić on / ona / on / sama do (+ acc) Serce καρδιας Oczyma sercu oświeconym (Eph_1: 18)
Rdz:50:21 kai\ ei)=pen au)toi=s *mE\ fobei=sTe· e)gO\ diaTre/PSO u(ma=s kai\ ta\s oi)ki/as u(mO=n. kai\ pareka/lesen au)tou\s kai\ e)la/lEsen au)tO=n ei)s tE\n kardi/an.
Rdz:50:21 kai eipen autois mE fobeisTe· egO diaTrePSO hymas kai tas oikias hymOn. kai parekalesen autus kai elalEsen autOn eis tEn kardian.
Rdz:50:21 C VBI_AAI3S RD_DPM D V2_PMI2P RP_NS VF_FAI1S RP_AP C RA_APF N1A_APF RP_GP C VAI_AAI3S RD_APM C VAI_AAI3S RD_GPM P RA_ASF N1A_ASF
Rdz:50:21 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same not to fear I ć you and also, even, namely the house you and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with he/she/it/same and also, even, namely to speak he/she/it/same into (+acc) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Rdz:50:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) not you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! I (nom)   you(pl) (acc) and the (acc) house (gen), houses (acc) you(pl) (gen) and he/she/it-PETITION-ed them/same (acc) and he/she/it-SPEAK-ed them/same (gen) into (+acc) the (acc) heart (acc)
Rdz:50:21 Rdz_50:21_1 Rdz_50:21_2 Rdz_50:21_3 Rdz_50:21_4 Rdz_50:21_5 Rdz_50:21_6 Rdz_50:21_7 Rdz_50:21_8 Rdz_50:21_9 Rdz_50:21_10 Rdz_50:21_11 Rdz_50:21_12 Rdz_50:21_13 Rdz_50:21_14 Rdz_50:21_15 Rdz_50:21_16 Rdz_50:21_17 Rdz_50:21_18 Rdz_50:21_19 Rdz_50:21_20 Rdz_50:21_21
Rdz:50:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:22 καὶ κατῴκησεν Ιωσηφ ἐν Αἰγύπτῳ, αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ πανοικία τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. καὶ ἔζησεν Ιωσηφ ἔτη ἑκατὸν δέκα.
Rdz:50:22 And Joseph dwelt in Egypt, he and his brethren, and all the family of his father; and Joseph lived a hundred and ten years. (Genesis 50:22 Brenton)
Rdz:50:22 Józef mieszkał w Egipcie wraz z rodziną swego ojca. Dożył on stu dziesięciu lat (Rdz 50:22 BT_4)
Rdz:50:22 Καὶ κατῴκησεν Ιωσηφ ἐν Αἰγύπτῳ, αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα πανοικία τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. καὶ ἔζησεν Ιωσηφ ἔτη ἑκατὸν δέκα.
Rdz:50:22 καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἰωσήφ, ὁ ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Ἰωσήφ, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό ἑκατόν δέκα
Rdz:50:22 a także, nawet, a mianowicie do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z παροικέω) Joseph w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Egipt [kraj] on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie brat on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość - ojciec on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, żyją, żyją (ζω ζαω) Joseph rok sto dziesięć
Rdz:50:22 *kai\ katO/|kEsen *iOsEf e)n *ai)gu/ptO|, au)to\s kai\ oi( a)delfoi\ au)tou= kai\ pa=sa E( panoiki/a tou= patro\s au)tou=. kai\ e)/DZEsen *iOsEf e)/tE e(kato\n de/ka.
Rdz:50:22 kai katOkEsen iOsEf en aigyptO, autos kai hoi adelfoi autu kai pasa hE panoikia tu patros autu. kai eDZEsen iOsEf etE hekaton deka.
Rdz:50:22 C VAI_AAI3S N_NSM P N2_DSF RD_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM C A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N3_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S N_NSM N3E_APN M M
Rdz:50:22 and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Joseph in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] he/she/it/same and also, even, namely the brother he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć the father he/she/it/same and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Joseph year hundred ten
Rdz:50:22 and he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN Joseph (indecl) in/among/by (+dat) Egypt (dat) he/it/same (nom) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) and every (nom|voc) the (nom)   the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-EXISTS-ed Joseph (indecl) years (nom|acc|voc) hundred ten
Rdz:50:22 Rdz_50:22_1 Rdz_50:22_2 Rdz_50:22_3 Rdz_50:22_4 Rdz_50:22_5 Rdz_50:22_6 Rdz_50:22_7 Rdz_50:22_8 Rdz_50:22_9 Rdz_50:22_10 Rdz_50:22_11 Rdz_50:22_12 Rdz_50:22_13 Rdz_50:22_14 Rdz_50:22_15 Rdz_50:22_16 Rdz_50:22_17 Rdz_50:22_18 Rdz_50:22_19 Rdz_50:22_20 Rdz_50:22_21 Rdz_50:22_22 Rdz_50:22_23
Rdz:50:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:23 καὶ εἶδεν Ιωσηφ Εφραιμ παιδία ἕως τρίτης γενεᾶς, καὶ υἱοὶ Μαχιρ τοῦ υἱοῦ Μανασση ἐτέχθησαν ἐπὶ μηρῶν Ιωσηφ.
Rdz:50:23 And Joseph saw the children of Ephraim to the third generation; and the sons of Machir the son of Manasse were borne on the sides of Joseph. (Genesis 50:23 Brenton)
Rdz:50:23 i doczekał się prawnuków z Efraima. Również dzieci Makira, syna Manassesa, urodziły się na kolanach Józefa. (Rdz 50:23 BT_4)
Rdz:50:23 καὶ εἶδεν Ιωσηφ Εφραιμ παιδία ἕως τρίτης γενεᾶς, καὶ υἱοὶ Μαχιρ τοῦ υἱοῦ Μανασση ἐτέχθησαν ἐπὶ μηρῶν Ιωσηφ.
Rdz:50:23 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἰωσήφ, ὁ Ἐφραίμ, ὁ παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τρίτος -η -ον γενεά, -ᾶς, ἡ καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἐπί μηρός, -οῦ, ὁ Ἰωσήφ, ὁ
Rdz:50:23 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), Joseph Ephraim dziecko aż do; świt trzeci generacji rasy, narodu; czasem "pokolenie" a także, nawet, a mianowicie syn - syn Manasses urodzić na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem udo Joseph
Rdz:50:23 kai\ ei)=den *iOsEf *efraim paidi/a e(/Os tri/tEs genea=s, kai\ ui(oi\ *maCHir tou= ui(ou= *manassE e)te/CHTEsan e)pi\ mErO=n *iOsEf.
Rdz:50:23 kai eiden iOsEf efraim paidia heOs tritEs geneas, kai hyioi maCHir tu hyiu manassE eteCHTEsan epi mErOn iOsEf.
Rdz:50:23 C VBI_AAI3S N_NSM N_GSM N2N_APN P A1_GSF N1A_GSF C N2_NPM N_GSM RA_GSM N2_GSM N_GSM VQI_API3P P N2_GPM N_GSM
Rdz:50:23 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Joseph Ephraim child until; dawn third generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely son ć the son Manasses to give birth upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing thigh Joseph
Rdz:50:23 and he/she/it-SEE-ed Joseph (indecl) Ephraim (indecl) children (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) third (gen) generation (gen), generations (acc) and sons (nom|voc)   the (gen) son (gen) Manasses  (acc, gen, voc) they-were-GIVE-ed-BIRTH upon/over (+acc,+gen,+dat) thighs (gen) Joseph (indecl)
Rdz:50:23 Rdz_50:23_1 Rdz_50:23_2 Rdz_50:23_3 Rdz_50:23_4 Rdz_50:23_5 Rdz_50:23_6 Rdz_50:23_7 Rdz_50:23_8 Rdz_50:23_9 Rdz_50:23_10 Rdz_50:23_11 Rdz_50:23_12 Rdz_50:23_13 Rdz_50:23_14 Rdz_50:23_15 Rdz_50:23_16 Rdz_50:23_17 Rdz_50:23_18
Rdz:50:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:24 καὶ εἶπεν Ιωσηφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ λέγων Ἐγὼ ἀποθνῄσκω· ἐπισκοπῇ δὲ ἐπισκέψεται ὑμᾶς ὁ θεὸς καὶ ἀνάξει ὑμᾶς ἐκ τῆς γῆς ταύτης εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν ὁ θεὸς τοῖς πατράσιν ἡμῶν Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ.
Rdz:50:24 And Joseph spoke to his brethren, saying, I die, and God will surely visit you, and will bring you out of this land to the land concerning which God sware to our fathers, Abraam, Isaac, and Jacob. (Genesis 50:24 Brenton)
Rdz:50:24 Wreszcie Józef rzekł do swych braci: «Gdy ja umrę, Bóg okaże wam swą łaskę i wyprowadzi was z tej ziemi do kraju, który poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi». (Rdz 50:24 BT_4)
Rdz:50:24 καὶ εἶπεν Ιωσηφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ λέγων Ἐγὼ ἀποθνῄσκω· ἐπισκοπῇ δὲ ἐπισκέψεται ὑμᾶς θεὸς καὶ ἀνάξει ὑμᾶς ἐκ τῆς γῆς ταύτης εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν θεὸς τοῖς πατράσιν ἡμῶν Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ.
Rdz:50:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ; ἐπι·σκοπέω (επι+σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -) δέ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἀβραάμ, ὁ καί Ἰσαάκ, ὁ καί Ἰακώβ, ὁ
Rdz:50:24 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Joseph brat on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć JA umrzeć Nadzór [nadzorowanie]; do nadzorowania zaś odwiedzić [zobacz sceptycznie] ty Bóg  a także, nawet, a mianowicie prowadzić się ty z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ziemia / Ziemia Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] do (+ acc) ziemia / Ziemia który / którego / których przeklinać Bóg  ojciec JA Abraham a także, nawet, a mianowicie Isaac a także, nawet, a mianowicie Jakub
Rdz:50:24 kai\ ei)=pen *iOsEf toi=s a)delfoi=s au)tou= le/gOn *)egO\ a)poTnE/|skO· e)piskopE=| de\ e)piske/PSetai u(ma=s o( Teo\s kai\ a)na/Xei u(ma=s e)k tE=s gE=s tau/tEs ei)s tE\n gE=n, E(\n O)/mosen o( Teo\s toi=s patra/sin E(mO=n *abraam kai\ *isaak kai\ *iakOb.
Rdz:50:24 kai eipen iOsEf tois adelfois autu legOn egO apoTnEskO· episkopE de episkePSetai hymas ho Teos kai anaXei hymas ek tEs gEs tautEs eis tEn gEn, hEn Omosen ho Teos tois patrasin hEmOn abraam kai isaak kai iakOb.
Rdz:50:24 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DPM N2_DPM RD_GSM V1_PAPNSM RP_NS V1_PAI1S N1_DSF x VF_FMI3S RP_AP RA_NSM N2_NSM C VF_FAI3S RP_AP P RA_GSF N1_GSF RD_GSF P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DPM N3_DPM RP_GP N_DSM C N_DSM C N_DSM
Rdz:50:24 and also, even, namely to say/tell Joseph the brother he/she/it/same to say/tell I to die oversight [overseeing]; to oversee δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to visit [see skeptical] you the god [see theology] and also, even, namely to lead up you out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) the earth/land who/whom/which to swear the god [see theology] the father I Abraham and also, even, namely Isaac and also, even, namely Jacob
Rdz:50:24 and he/she/it-SAY/TELL-ed Joseph (indecl) the (dat) brothers (dat) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) I (nom) I-am-DIE-ing, I-should-be-DIE-ing oversight (dat); you(sg)-are-being-OVERSEE-ed, he/she/it-should-be-OVERSEE-ing, you(sg)-should-be-being-OVERSEE-ed Yet he/she/it-will-be-VISIT-ed you(pl) (acc) the (nom) god (nom) and he/she/it-will-LEAD-UP, you(sg)-will-be-LEAD-ed-UP (classical) you(pl) (acc) out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) this (gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-SWEAR-ed the (nom) god (nom) the (dat) fathers (dat) us (gen) Abraham (indecl) and Isaac (indecl) and Jacob (indecl)
Rdz:50:24 Rdz_50:24_1 Rdz_50:24_2 Rdz_50:24_3 Rdz_50:24_4 Rdz_50:24_5 Rdz_50:24_6 Rdz_50:24_7 Rdz_50:24_8 Rdz_50:24_9 Rdz_50:24_10 Rdz_50:24_11 Rdz_50:24_12 Rdz_50:24_13 Rdz_50:24_14 Rdz_50:24_15 Rdz_50:24_16 Rdz_50:24_17 Rdz_50:24_18 Rdz_50:24_19 Rdz_50:24_20 Rdz_50:24_21 Rdz_50:24_22 Rdz_50:24_23 Rdz_50:24_24 Rdz_50:24_25 Rdz_50:24_26 Rdz_50:24_27 Rdz_50:24_28 Rdz_50:24_29 Rdz_50:24_30 Rdz_50:24_31 Rdz_50:24_32 Rdz_50:24_33 Rdz_50:24_34 Rdz_50:24_35 Rdz_50:24_36 Rdz_50:24_37
Rdz:50:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:25 καὶ ὥρκισεν Ιωσηφ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγων Ἐν τῇ ἐπισκοπῇ, ᾗ ἐπισκέψεται ὑμᾶς ὁ θεός, καὶ συνανοίσετε τὰ ὀστᾶ μου ἐντεῦθεν μεθ’ ὑμῶν.
Rdz:50:25 And Joseph adjured the sons of Israel, saying, At the visitation with which God shall visit you, then ye shall carry up my bones hence with you. (Genesis 50:25 Brenton)
Rdz:50:25 Po czym zobowiązał synów Izraela przysięgą, że spełnią takie polecenie: «Gdy Bóg okaże wam tę wielką swoją łaskawość, zabierzcie stąd moje kości». (Rdz 50:25 BT_4)
Rdz:50:25 καὶ ὥρκισεν Ιωσηφ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγων Ἐν τῇ ἐπισκοπῇ, ἐπισκέψεται ὑμᾶς θεός, καὶ συνανοίσετε τὰ ὀστᾶ μου ἐντεῦθεν μεθ’ ὑμῶν.
Rdz:50:25 καί ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ; ἐπι·σκοπέω (επι+σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί   ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐντεῦ·θεν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Rdz:50:25 a także, nawet, a mianowicie do przysięgi Ize Joseph syn Izrael powiedzieć / powiedzieć w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Nadzór [nadzorowanie]; do nadzorowania który / którego / których odwiedzić [zobacz sceptycznie] ty Bóg  a także, nawet, a mianowicie - kość JA stąd po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty
Rdz:50:25 kai\ O(/rkisen *iOsEf tou\s ui(ou\s *israEl le/gOn *)en tE=| e)piskopE=|, E(=| e)piske/PSetai u(ma=s o( Teo/s, kai\ sunanoi/sete ta\ o)sta= mou e)nteu=Ten meT’ u(mO=n.
Rdz:50:25 kai hOrkisen iOsEf tus hyius israEl legOn en tE episkopE, hE episkePSetai hymas ho Teos, kai synanoisete ta osta mu enteuTen meT’ hymOn.
Rdz:50:25 C VAI_AAI3S N_NSM RA_APM N2_APM N_GSM V1_PAPNSM P RA_DSF N1_DSF RR_DSF VF_FMI3S RP_AP RA_NSM N2_NSM C VF_FAI2P RA_APN N2N_APN RP_GS D P RP_GP
Rdz:50:25 and also, even, namely to oath-ize Joseph the son Israel to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the oversight [overseeing]; to oversee who/whom/which to visit [see skeptical] you the god [see theology] and also, even, namely ć the bone I from here after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you
Rdz:50:25 and he/she/it-OATH-IZE-ed Joseph (indecl) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) oversight (dat); you(sg)-are-being-OVERSEE-ed, he/she/it-should-be-OVERSEE-ing, you(sg)-should-be-being-OVERSEE-ed who/whom/which (dat) he/she/it-will-be-VISIT-ed you(pl) (acc) the (nom) god (nom) and   the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) me (gen) from here after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen)
Rdz:50:25 Rdz_50:25_1 Rdz_50:25_2 Rdz_50:25_3 Rdz_50:25_4 Rdz_50:25_5 Rdz_50:25_6 Rdz_50:25_7 Rdz_50:25_8 Rdz_50:25_9 Rdz_50:25_10 Rdz_50:25_11 Rdz_50:25_12 Rdz_50:25_13 Rdz_50:25_14 Rdz_50:25_15 Rdz_50:25_16 Rdz_50:25_17 Rdz_50:25_18 Rdz_50:25_19 Rdz_50:25_20 Rdz_50:25_21 Rdz_50:25_22 Rdz_50:25_23
Rdz:50:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:50:26 καὶ ἐτελεύτησεν Ιωσηφ ἐτῶν ἑκατὸν δέκα· καὶ ἔθαψαν αὐτὸν καὶ ἔθηκαν ἐν τῇ σορῷ ἐν Αἰγύπτῳ.
Rdz:50:26 And Joseph died, aged an hundred and ten years; and they prepared his corpse, and put him in a coffin in Egypt. (Genesis 50:26 Brenton)
Rdz:50:26 Po czym Józef umarł, mając sto dziesięć lat. Zabalsamowano go i złożono go do trumny w Egipcie. (Rdz 50:26 BT_4)
Rdz:50:26 καὶ ἐτελεύτησεν Ιωσηφ ἐτῶν ἑκατὸν δέκα· καὶ ἔθαψαν αὐτὸν καὶ ἔθηκαν ἐν τῇ σορῷ ἐν Αἰγύπτῳ.
Rdz:50:26 καί τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) Ἰωσήφ, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό ἑκατόν δέκα καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό σορός, -οῦ, ἡ ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Rdz:50:26 a także, nawet, a mianowicie do końca Joseph rok sto dziesięć a także, nawet, a mianowicie pochować on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między trumna w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Egipt [kraj]
Rdz:50:26 kai\ e)teleu/tEsen *iOsEf e)tO=n e(kato\n de/ka· kai\ e)/TaPSan au)to\n kai\ e)/TEkan e)n tE=| sorO=| e)n *ai)gu/ptO|.
Rdz:50:26 kai eteleutEsen iOsEf etOn hekaton deka· kai eTaPSan auton kai eTEkan en tE sorO en aigyptO.
Rdz:50:26 C VAI_AAI3S N_NSM N3E_GPN M M C VAI_AAI3P RD_ASM C VAI_AAI3S P RA_DSF N2_DSF P N2_DSF
Rdz:50:26 and also, even, namely to end Joseph year hundred ten and also, even, namely to bury he/she/it/same and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the coffin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of]
Rdz:50:26 and he/she/it-END-ed Joseph (indecl) years (gen) hundred ten and they-BURY-ed him/it/same (acc) and they-PLACE-ed in/among/by (+dat) the (dat) coffin (dat) in/among/by (+dat) Egypt (dat)
Rdz:50:26 Rdz_50:26_1 Rdz_50:26_2 Rdz_50:26_3 Rdz_50:26_4 Rdz_50:26_5 Rdz_50:26_6 Rdz_50:26_7 Rdz_50:26_8 Rdz_50:26_9 Rdz_50:26_10 Rdz_50:26_11 Rdz_50:26_12 Rdz_50:26_13 Rdz_50:26_14 Rdz_50:26_15 Rdz_50:26_16
Rdz:50:26 x x x x x x x x x x x x x x x x