Wj:2:1 Ἦν δέ τις ἐκ τῆς φυλῆς Λευι, ὃς ἔλαβεν τῶν θυγατέρων Λευι καὶ ἔσχεν αὐτήν.
Wj:2:1 And there was a certain man of the tribe of Levi, who took to wife one of the daughters of Levi. (Exodus 2:1 Brenton)
Wj:2:1 Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. (Wj 2:1 BT_4)
Wj:2:1 Ἦν δέ τις ἐκ τῆς φυλῆς Λευι, ὃς ἔλαβεν τῶν θυγατέρων Λευι καὶ ἔσχεν αὐτήν.
Wj:2:1 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ καί ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:2:1 być zaś niektóre / każda z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami plemię Levi który / którego / których chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem córka Levi a także, nawet, a mianowicie mieć on / ona / on / sama
Wj:2:1 *)=En de/ tis e)k tE=s fulE=s *leui, o(\s e)/laben tO=n Tugate/rOn *leui kai\ e)/sCHen au)tE/n.
Wj:2:1 En de tis ek tEs fylEs leui, hos elaben tOn TygaterOn leui kai esCHen autEn.
Wj:2:1 V9_IAI3S x RI_NSM P RA_GSF N1_GSF N_GSM RR_NSM VBI_AAI3S RA_GPF N3_GPF N_GSM C VBI_AAI3S RD_ASF
Wj:2:1 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe Levi who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the daughter Levi and also, even, namely to have he/she/it/same
Wj:2:1 he/she/it-was Yet some/any (nom) out of (+gen) the (gen) tribe (gen) Levi (indecl), Levi (voc) who/whom/which (nom) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (gen) daughters (gen) Levi (indecl), Levi (voc) and he/she/it-HAVE-ed her/it/same (acc)
Wj:2:1 Wj_2:1_1 Wj_2:1_2 Wj_2:1_3 Wj_2:1_4 Wj_2:1_5 Wj_2:1_6 Wj_2:1_7 Wj_2:1_8 Wj_2:1_9 Wj_2:1_10 Wj_2:1_11 Wj_2:1_12 Wj_2:1_13 Wj_2:1_14 Wj_2:1_15
Wj:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν καὶ ἔτεκεν ἄρσεν· ἰδόντες δὲ αὐτὸ ἀστεῖον ἐσκέπασαν αὐτὸ μῆνας τρεῖς.
Wj:2:2 And she conceived, and bore a male child; and having seen that he was fair, they hid him three months. (Exodus 2:2 Brenton)
Wj:2:2 Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. (Wj 2:2 BT_4)
Wj:2:2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν καὶ ἔτεκεν ἄρσεν· ἰδόντες δὲ αὐτὸ ἀστεῖον ἐσκέπασαν αὐτὸ μῆνας τρεῖς.
Wj:2:2 καί ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἀστεῖος -α -ον σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μήν[2], μηνός, ὁ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
Wj:2:2 a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między brzuch chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem a także, nawet, a mianowicie urodzić męski zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), zaś on / ona / on / sama uderzający do schroniska on / ona / on / sama miesiąc trzy
Wj:2:2 kai\ e)n gastri\ e)/laben kai\ e)/teken a)/rsen· i)do/ntes de\ au)to\ a)stei=on e)ske/pasan au)to\ mE=nas trei=s.
Wj:2:2 kai en gastri elaben kai eteken arsen· idontes de auto asteion eskepasan auto mEnas treis.
Wj:2:2 C P N3_DSF VBI_AAI3S C VBI_AAI3S A3_ASN VB_AAPNPM x RD_ASN A1A_ASN VAI_AAI3P RD_ASN N3_APM A3_APM
Wj:2:2 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to give birth male to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same striking to shelter he/she/it/same month three
Wj:2:2 and in/among/by (+dat) belly (dat) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH male ([Adj] nom|acc|voc, voc) upon SEE-ing (nom|voc) Yet it/same (nom|acc) striking ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-SHELTER-ed it/same (nom|acc) months (acc) three (acc, nom)
Wj:2:2 Wj_2:2_1 Wj_2:2_2 Wj_2:2_3 Wj_2:2_4 Wj_2:2_5 Wj_2:2_6 Wj_2:2_7 Wj_2:2_8 Wj_2:2_9 Wj_2:2_10 Wj_2:2_11 Wj_2:2_12 Wj_2:2_13 Wj_2:2_14 Wj_2:2_15
Wj:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:3 ἐπεὶ δὲ οὐκ ἠδύναντο αὐτὸ ἔτι κρύπτειν, ἔλαβεν αὐτῷ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θῖβιν καὶ κατέχρισεν αὐτὴν ἀσφαλτοπίσσῃ καὶ ἐνέβαλεν τὸ παιδίον εἰς αὐτὴν καὶ ἔθηκεν αὐτὴν εἰς τὸ ἕλος παρὰ τὸν ποταμόν.
Wj:2:3 And when they could no longer hide him, his mother took for him an ark, and besmeared it with bitumen, and cast the child into it, and put it in the ooze by the river. (Exodus 2:3 Brenton)
Wj:2:3 A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą, i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. (Wj 2:3 BT_4)
Wj:2:3 ἐπεὶ δὲ οὐκ ἠδύναντο αὐτὸ ἔτι κρύπτειν, ἔλαβεν αὐτῷ μήτηρ αὐτοῦ θῖβιν καὶ κατέχρισεν αὐτὴν ἀσφαλτοπίσσῃ καὶ ἐνέβαλεν τὸ παιδίον εἰς αὐτὴν καὶ ἔθηκεν αὐτὴν εἰς τὸ ἕλος παρὰ τὸν ποταμόν.
Wj:2:3 ἐπεί δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί κατα·χρίω [LXX] (-, -, κατα+χρι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό   παρά ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ
Wj:2:3 od / inaczej [inny sposób, na przykład, zaś οὐχ przed nierównym oddechem na stanie on / ona / on / sama ale nadal ukryć ukrywaj, czaić chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem on / ona / on / sama matka on / ona / on / sama - a także, nawet, a mianowicie do ??? on / ona / on / sama - a także, nawet, a mianowicie wstrzykiwać dziecko do (+ acc) on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację on / ona / on / sama do (+ acc) - frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz rzeka
Wj:2:3 e)pei\ de\ ou)k E)du/nanto au)to\ e)/ti kru/ptein, e)/laben au)tO=| E( mE/tEr au)tou= Ti=bin kai\ kate/CHrisen au)tE\n a)sfaltopi/ssE| kai\ e)ne/balen to\ paidi/on ei)s au)tE\n kai\ e)/TEken au)tE\n ei)s to\ e(/los para\ to\n potamo/n.
Wj:2:3 epei de uk Edynanto auto eti kryptein, elaben autO hE mEtEr autu Tibin kai kateCHrisen autEn asfaltopissE kai enebalen to paidion eis autEn kai eTEken autEn eis to helos para ton potamon.
Wj:2:3 C x D V6I_IMI3P RD_ASN D V1_PAN VBI_AAI3S RD_DSN RA_NSF N3_NSF RD_GSN N3E_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF N1_DSF C VBI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN P RD_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF P RA_ASN N3E_ASN P RA_ASM N2_ASM
Wj:2:3 since/otherwise [otherwise, e.g., δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to able he/she/it/same yet/still to hide conceal, skulk to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same the mother he/she/it/same ć and also, even, namely to ??? he/she/it/same ć and also, even, namely to inject the child into (+acc) he/she/it/same and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same into (+acc) the ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the river
Wj:2:3 since Yet not they-were-being-ABLE-ed it/same (nom|acc) yet/still to-be-HIDE-ing he/she/it-TAKE HOLD OF-ed him/it/same (dat) the (nom) mother (nom) him/it/same (gen)   and he/she/it-???-ed her/it/same (acc)   and he/she/it-INJECT-ed the (nom|acc) child (nom|acc|voc) into (+acc) her/it/same (acc) and he/she/it-PLACE-ed her/it/same (acc) into (+acc) the (nom|acc)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) river (acc)
Wj:2:3 Wj_2:3_1 Wj_2:3_2 Wj_2:3_3 Wj_2:3_4 Wj_2:3_5 Wj_2:3_6 Wj_2:3_7 Wj_2:3_8 Wj_2:3_9 Wj_2:3_10 Wj_2:3_11 Wj_2:3_12 Wj_2:3_13 Wj_2:3_14 Wj_2:3_15 Wj_2:3_16 Wj_2:3_17 Wj_2:3_18 Wj_2:3_19 Wj_2:3_20 Wj_2:3_21 Wj_2:3_22 Wj_2:3_23 Wj_2:3_24 Wj_2:3_25 Wj_2:3_26 Wj_2:3_27 Wj_2:3_28 Wj_2:3_29 Wj_2:3_30 Wj_2:3_31 Wj_2:3_32
Wj:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:4 καὶ κατεσκόπευεν ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ μακρόθεν μαθεῖν, τί τὸ ἀποβησόμενον αὐτῷ.
Wj:2:4 And his sister was watching from a distance, to learn what would happen to him. (Exodus 2:4 Brenton)
Wj:2:4 Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. (Wj 2:4 BT_4)
Wj:2:4 καὶ κατεσκόπευεν ἀδελφὴ αὐτοῦ μακρόθεν μαθεῖν, τί τὸ ἀποβησόμενον αὐτῷ.
Wj:2:4 καί κατα·σκοπεύω [LXX] (κατα+σκοπευ-, -, κατα+σκοπευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μακρό·θεν μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἀπο·βαίνω (απο+βαιν-, απο+βη·σ-, 2nd ath. απο+β(η)-/ath. απο+β(α)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:2:4 a także, nawet, a mianowicie do ??? siostra on / ona / on / sama z daleka uczyć się kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. wyjść on / ona / on / sama
Wj:2:4 kai\ katesko/peuen E( a)delfE\ au)tou= makro/Ten maTei=n, ti/ to\ a)pobEso/menon au)tO=|.
Wj:2:4 kai kateskopeuen hE adelfE autu makroTen maTein, ti to apobEsomenon autO.
Wj:2:4 C V1I_IAI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM D VB_AAN RI_ASN RA_ASN VF_FMPASN RD_DSN
Wj:2:4 and also, even, namely to ??? the sister he/she/it/same from afar to learn who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to get out he/she/it/same
Wj:2:4 and he/she/it-was-???-ing the (nom) sister (nom|voc) him/it/same (gen) from afar to-LEARN who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) going-to-be-GET OUT-ed (fut ptcp) (acc, nom|acc|voc) him/it/same (dat)
Wj:2:4 Wj_2:4_1 Wj_2:4_2 Wj_2:4_3 Wj_2:4_4 Wj_2:4_5 Wj_2:4_6 Wj_2:4_7 Wj_2:4_8 Wj_2:4_9 Wj_2:4_10 Wj_2:4_11
Wj:2:4 x x x x x x x x x x x
Wj:2:5 κατέβη δὲ ἡ θυγάτηρ Φαραω λούσασθαι ἐπὶ τὸν ποταμόν, καὶ αἱ ἅβραι αὐτῆς παρεπορεύοντο παρὰ τὸν ποταμόν· καὶ ἰδοῦσα τὴν θῖβιν ἐν τῷ ἕλει ἀποστείλασα τὴν ἅβραν ἀνείλατο αὐτήν.
Wj:2:5 And the daughter of Pharao came down to the river to bathe; and her maids walked by the river's side, and having seen the ark in the ooze, she sent her maid, and took it up. (Exodus 2:5 Brenton)
Wj:2:5 A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, a jej służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. (Wj 2:5 BT_4)
Wj:2:5 κατέβη δὲ θυγάτηρ Φαραω λούσασθαι ἐπὶ τὸν ποταμόν, καὶ αἱ ἅβραι αὐτῆς παρεπορεύοντο παρὰ τὸν ποταμόν· καὶ ἰδοῦσα τὴν θῖβιν ἐν τῷ ἕλει ἀποστείλασα τὴν ἅβραν ἀνείλατο αὐτήν.
Wj:2:5 κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) δέ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Φαραώ, ὁ λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) παρά ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό   ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό   ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:2:5 zejść zaś córka Faraon brać kąpiel na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem rzeka a także, nawet, a mianowicie - on / ona / on / sama do ??? frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz rzeka a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - zamawiać - zabić (zabij) on / ona / on / sama
Wj:2:5 kate/bE de\ E( Tuga/tEr *faraO lou/sasTai e)pi\ to\n potamo/n, kai\ ai( a(/brai au)tE=s pareporeu/onto para\ to\n potamo/n· kai\ i)dou=sa tE\n Ti=bin e)n tO=| e(/lei a)postei/lasa tE\n a(/bran a)nei/lato au)tE/n.
Wj:2:5 katebE de hE TygatEr faraO lusasTai epi ton potamon, kai hai habrai autEs pareporeuonto para ton potamon· kai idusa tEn Tibin en tO helei aposteilasa tEn habran aneilato autEn.
Wj:2:5 VZI_AAI3S x RA_NSF N3_NSF N_GSM VA_AMN P RA_ASM N2_ASM C RA_NPF A1A_NPF RD_GSF V1I_IMI3P P RA_ASM N2_ASM C VB_AAPNSF RA_ASF N3E_ASF P RA_DSN N3E_DSN VA_AAPNSF RA_ASF A1A_ASF VAI_AMI3S RD_ASF
Wj:2:5 to go down δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the daughter Pharaoh to bathe upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the river and also, even, namely the ć he/she/it/same to ??? frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the river and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the ć to kill (slay) he/she/it/same
Wj:2:5 he/she/it-GO DOWN-ed Yet the (nom) daughter (nom) Pharaoh (indecl) to-be-BATHE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) river (acc) and the (nom)   her/it/same (gen) they-were-being-???-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) river (acc) and upon SEE-ing (nom|voc) the (acc)   in/among/by (+dat) the (dat)   upon ORDER FORTH-ing (nom|voc) the (acc)   he/she/it-was-KILL-ed her/it/same (acc)
Wj:2:5 Wj_2:5_1 Wj_2:5_2 Wj_2:5_3 Wj_2:5_4 Wj_2:5_5 Wj_2:5_6 Wj_2:5_7 Wj_2:5_8 Wj_2:5_9 Wj_2:5_10 Wj_2:5_11 Wj_2:5_12 Wj_2:5_13 Wj_2:5_14 Wj_2:5_15 Wj_2:5_16 Wj_2:5_17 Wj_2:5_18 Wj_2:5_19 Wj_2:5_20 Wj_2:5_21 Wj_2:5_22 Wj_2:5_23 Wj_2:5_24 Wj_2:5_25 Wj_2:5_26 Wj_2:5_27 Wj_2:5_28 Wj_2:5_29
Wj:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:6 ἀνοίξασα δὲ ὁρᾷ παιδίον κλαῖον ἐν τῇ θίβει, καὶ ἐφείσατο αὐτοῦ ἡ θυγάτηρ Φαραω καὶ ἔφη Ἀπὸ τῶν παιδίων τῶν Εβραίων τοῦτο.
Wj:2:6 And having opened it, she sees the babe weeping in the ark: and the daughter of Pharao had compassion on it, and said, This is one of the Hebrew's children. (Exodus 2:6 Brenton)
Wj:2:6 A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko: był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim mówiąc: «Jest on spośród dzieci Hebrajczyków». (Wj 2:6 BT_4)
Wj:2:6 ἀνοίξασα δὲ ὁρᾷ παιδίον κλαῖον ἐν τῇ θίβει, καὶ ἐφείσατο αὐτοῦ θυγάτηρ Φαραω καὶ ἔφη Ἀπὸ τῶν παιδίων τῶν Εβραίων τοῦτο.
Wj:2:6 ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) δέ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   καί φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Φαραώ, ὁ καί φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Wj:2:6 otworzyć zaś zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), dziecko płakać w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - a także, nawet, a mianowicie na zapas on / ona / on / sama córka Faraon a także, nawet, a mianowicie mówić od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem dziecko Hebrajski Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj]
Wj:2:6 a)noi/Xasa de\ o(ra=| paidi/on klai=on e)n tE=| Ti/bei, kai\ e)fei/sato au)tou= E( Tuga/tEr *faraO kai\ e)/fE *)apo\ tO=n paidi/On tO=n *ebrai/On tou=to.
Wj:2:6 anoiXasa de hora paidion klaion en tE Tibei, kai efeisato autu hE TygatEr faraO kai efE apo tOn paidiOn tOn ebraiOn tuto.
Wj:2:6 VA_AAPNSF x V3_PAI3S N2N_ASN V1_PAPASN P RA_DSF N3E_DSF C VAI_AMI3S RD_GSN RA_NSF N3_NSF N_GSM C V6I_IAI3S P RA_GPN N2N_GPN RA_GPM N2_GPM RD_ASN
Wj:2:6 to open up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), child to weep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to spare he/she/it/same the daughter Pharaoh and also, even, namely to say from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the child the Hebrew this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Wj:2:6 upon OPEN-ing-UP (nom|voc) Yet he/she/it-is-SEE-ing, you(sg)-are-being-SEE-ed, you(sg)-are-being-SEE-ed (classical), he/she/it-should-be-SEE-ing, you(sg)-should-be-being-SEE-ed child (nom|acc|voc) while WEEP-ing (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) the (dat)   and he/she/it-was-SPARE-ed him/it/same (gen) the (nom) daughter (nom) Pharaoh (indecl) and he/she/it-was-SAY-ing away from (+gen) the (gen) children (gen) the (gen) Hebrews (gen) this (nom|acc)
Wj:2:6 Wj_2:6_1 Wj_2:6_2 Wj_2:6_3 Wj_2:6_4 Wj_2:6_5 Wj_2:6_6 Wj_2:6_7 Wj_2:6_8 Wj_2:6_9 Wj_2:6_10 Wj_2:6_11 Wj_2:6_12 Wj_2:6_13 Wj_2:6_14 Wj_2:6_15 Wj_2:6_16 Wj_2:6_17 Wj_2:6_18 Wj_2:6_19 Wj_2:6_20 Wj_2:6_21 Wj_2:6_22
Wj:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:7 καὶ εἶπεν ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ τῇ θυγατρὶ Φαραω Θέλεις καλέσω σοι γυναῖκα τροφεύουσαν ἐκ τῶν Εβραίων καὶ θηλάσει σοι τὸ παιδίον;
Wj:2:7 And his sister said to the daughter of Pharao, Wilt thou that I call to thee a nurse of the Hebrews, and shall she suckle the child for thee? (Exodus 2:7 Brenton)
Wj:2:7 Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona: «Chcesz, a pójdę zawołać ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko?» (Wj 2:7 BT_4)
Wj:2:7 καὶ εἶπεν ἀδελφὴ αὐτοῦ τῇ θυγατρὶ Φαραω Θέλεις καλέσω σοι γυναῖκα τροφεύουσαν ἐκ τῶν Εβραίων καὶ θηλάσει σοι τὸ παιδίον;
Wj:2:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Φαραώ, ὁ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   ἐκ ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ καί θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
Wj:2:7 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć siostra on / ona / on / sama córka Faraon chce Kupię, życzenie, pragnienie zadzwonić połączenia ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub kobieta / żona - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Hebrajski a także, nawet, a mianowicie karmić pielęgniarki, ssać ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub dziecko
Wj:2:7 kai\ ei)=pen E( a)delfE\ au)tou= tE=| Tugatri\ *faraO *Te/leis kale/sO soi gunai=ka trofeu/ousan e)k tO=n *ebrai/On kai\ TEla/sei soi to\ paidi/on;
Wj:2:7 kai eipen hE adelfE autu tE Tygatri faraO Teleis kalesO soi gynaika trofeuusan ek tOn ebraiOn kai TElasei soi to paidion;
Wj:2:7 C VBI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSN RA_DSF N3_DSF N_GSM V1_PAI2S VA_AAS1S RP_DS N3K_ASF V1_PAPASF P RA_GPM N2_GPM C VF_FAI3S RP_DS RA_ASN N2N_ASN
Wj:2:7 and also, even, namely to say/tell the sister he/she/it/same the daughter Pharaoh to want want, wish, desire to call call you; your/yours(sg); to rub worn, rub woman/wife ć out of (+gen) ἐξ before vowels the Hebrew and also, even, namely to suckle nurse, suck you; your/yours(sg); to rub worn, rub the child
Wj:2:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) sister (nom|voc) him/it/same (gen) the (dat) daughter (dat) Pharaoh (indecl) you(sg)-are-WANT-ing I-will-CALL, I-should-CALL you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) woman/wife (acc)   out of (+gen) the (gen) Hebrews (gen) and he/she/it-will-SUCKLE, you(sg)-will-be-SUCKLE-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) child (nom|acc|voc)
Wj:2:7 Wj_2:7_1 Wj_2:7_2 Wj_2:7_3 Wj_2:7_4 Wj_2:7_5 Wj_2:7_6 Wj_2:7_7 Wj_2:7_8 Wj_2:7_9 Wj_2:7_10 Wj_2:7_11 Wj_2:7_12 Wj_2:7_13 Wj_2:7_14 Wj_2:7_15 Wj_2:7_16 Wj_2:7_17 Wj_2:7_18 Wj_2:7_19 Wj_2:7_20 Wj_2:7_21
Wj:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:8 ἡ δὲ εἶπεν αὐτῇ ἡ θυγάτηρ Φαραω Πορεύου. ἐλθοῦσα δὲ ἡ νεᾶνις ἐκάλεσεν τὴν μητέρα τοῦ παιδίου.
Wj:2:8 And the daughter of Pharao said, Go: and the young woman went, and called the mother of the child. (Exodus 2:8 Brenton)
Wj:2:8 «Idź» - powiedziała jej córka faraona. Poszła wówczas dziewczyna zawołać matkę dziecka. (Wj 2:8 BT_4)
Wj:2:8 δὲ εἶπεν αὐτῇ θυγάτηρ Φαραω Πορεύου. ἐλθοῦσα δὲ νεᾶνις ἐκάλεσεν τὴν μητέρα τοῦ παιδίου.
Wj:2:8 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Φαραώ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ὁ ἡ τό   καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
Wj:2:8 zaś powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama córka Faraon iść przyjść zaś - zadzwonić połączenia matka dziecko
Wj:2:8 E( de\ ei)=pen au)tE=| E( Tuga/tEr *faraO *poreu/ou. e)lTou=sa de\ E( nea=nis e)ka/lesen tE\n mEte/ra tou= paidi/ou.
Wj:2:8 hE de eipen autE hE TygatEr faraO poreuu. elTusa de hE neanis ekalesen tEn mEtera tu paidiu.
Wj:2:8 RA_NSF x VBI_AAI3S RD_DSF RA_NSF N3_NSF N_GSM V1_PMD2S VB_AAPNSF x RA_NSF N3D_NSF VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF RA_GSN N2N_GSN
Wj:2:8 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell he/she/it/same the daughter Pharaoh to go to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć to call call the mother the child
Wj:2:8 the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) the (nom) daughter (nom) Pharaoh (indecl) be-you(sg)-being-GO-ed! upon COME-ing (nom|voc) Yet the (nom)   he/she/it-CALL-ed the (acc) mother (acc) the (gen) child (gen)
Wj:2:8 Wj_2:8_1 Wj_2:8_2 Wj_2:8_3 Wj_2:8_4 Wj_2:8_5 Wj_2:8_6 Wj_2:8_7 Wj_2:8_8 Wj_2:8_9 Wj_2:8_10 Wj_2:8_11 Wj_2:8_12 Wj_2:8_13 Wj_2:8_14 Wj_2:8_15 Wj_2:8_16 Wj_2:8_17
Wj:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:9 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὴν ἡ θυγάτηρ Φαραω Διατήρησόν μοι τὸ παιδίον τοῦτο καὶ θήλασόν μοι αὐτό, ἐγὼ δὲ δώσω σοι τὸν μισθόν. ἔλαβεν δὲ ἡ γυνὴ τὸ παιδίον καὶ ἐθήλαζεν αὐτό.
Wj:2:9 And the daughter of Pharao said to her, Take care of this child, and suckled it for me, and I will give thee the wages; and the woman took the child, and suckled it. (Exodus 2:9 Brenton)
Wj:2:9 Córka faraona tak jej powiedziała: «Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę». Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. (Wj 2:9 BT_4)
Wj:2:9 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὴν θυγάτηρ Φαραω Διατήρησόν μοι τὸ παιδίον τοῦτο καὶ θήλασόν μοι αὐτό, ἐγὼ δὲ δώσω σοι τὸν μισθόν. ἔλαβεν δὲ γυνὴ τὸ παιδίον καὶ ἐθήλαζεν αὐτό.
Wj:2:9 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Φαραώ, ὁ δια·τηρέω (δια+τηρ(ε)-, δια+τηρη·σ-, δια+τηρη·σ-, -, δια+τετηρη-, δια+τηρη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) οὗτος αὕτη τοῦτο καί θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) καί θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:2:9 powiedzieć / powiedzieć zaś w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama córka Faraon trzymać twierdzy, utrzymany, zapisywać, przechowywać, ściśle obserwować, obserwować JA dziecko Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie karmić pielęgniarki, ssać JA on / ona / on / sama JA zaś dawać ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub tylko płacimy μισθωσεν wynagrodzenie, bezpłatny sól, tylko zaplata chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem zaś kobieta / żona dziecko a także, nawet, a mianowicie karmić pielęgniarki, ssać on / ona / on / sama
Wj:2:9 ei)=pen de\ pro\s au)tE\n E( Tuga/tEr *faraO *diatE/rEso/n moi to\ paidi/on tou=to kai\ TE/laso/n moi au)to/, e)gO\ de\ dO/sO soi to\n misTo/n. e)/laben de\ E( gunE\ to\ paidi/on kai\ e)TE/laDZen au)to/.
Wj:2:9 eipen de pros autEn hE TygatEr faraO diatErEson moi to paidion tuto kai TElason moi auto, egO de dOsO soi ton misTon. elaben de hE gynE to paidion kai eTElaDZen auto.
Wj:2:9 VBI_AAI3S x P RD_ASF RA_NSF N3_NSF N_GSM VA_AAD2S RP_DS RA_ASN N2N_ASN RD_ASN C VA_AAD2S RP_DS RD_ASN RP_NS x VF_FAI1S RP_DS RA_ASM N2_ASM VBI_AAI3S x RA_NSF N3K_NSF RA_ASN N2N_ASN C V1I_IAI3S RD_ASN
Wj:2:9 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the daughter Pharaoh to hold onto keep, kept, save, store, watch closely, observe I the child this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to suckle nurse, suck I he/she/it/same I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the woman/wife the child and also, even, namely to suckle nurse, suck he/she/it/same
Wj:2:9 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) the (nom) daughter (nom) Pharaoh (indecl) do-HOLD ONTO-you(sg)!, going-to-HOLD ONTO (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) the (nom|acc) child (nom|acc|voc) this (nom|acc) and do-SUCKLE-you(sg)!, going-to-SUCKLE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) it/same (nom|acc) I (nom) Yet I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) just recompense (acc) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Yet the (nom) woman/wife (nom) the (nom|acc) child (nom|acc|voc) and he/she/it-was-SUCKLE-ing it/same (nom|acc)
Wj:2:9 Wj_2:9_1 Wj_2:9_2 Wj_2:9_3 Wj_2:9_4 Wj_2:9_5 Wj_2:9_6 Wj_2:9_7 Wj_2:9_8 Wj_2:9_9 Wj_2:9_10 Wj_2:9_11 Wj_2:9_12 Wj_2:9_13 Wj_2:9_14 Wj_2:9_15 Wj_2:9_16 Wj_2:9_17 Wj_2:9_18 Wj_2:9_19 Wj_2:9_20 Wj_2:9_21 Wj_2:9_22 Wj_2:9_23 Wj_2:9_24 Wj_2:9_25 Wj_2:9_26 Wj_2:9_27 Wj_2:9_28 Wj_2:9_29 Wj_2:9_30 Wj_2:9_31
Wj:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:10 ἁδρυνθέντος δὲ τοῦ παιδίου εἰσήγαγεν αὐτὸ πρὸς τὴν θυγατέρα Φαραω, καὶ ἐγενήθη αὐτῇ εἰς υἱόν· ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μωυσῆν λέγουσα Ἐκ τοῦ ὕδατος αὐτὸν ἀνειλόμην.
Wj:2:10 And when the boy was grown, she brought him to the daughter of Pharao, and he became her son; and she called his name, Moses, saying, I took him out of the water. (Exodus 2:10 Brenton)
Wj:2:10 Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki faraona, i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz mówiąc: «Bo wydobyłam go z wody». (Wj 2:10 BT_4)
Wj:2:10 ἁδρυνθέντος δὲ τοῦ παιδίου εἰσήγαγεν αὐτὸ πρὸς τὴν θυγατέρα Φαραω, καὶ ἐγενήθη αὐτῇ εἰς υἱόν· ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μωυσῆν λέγουσα Ἐκ τοῦ ὕδατος αὐτὸν ἀνειλόμην.
Wj:2:10   δέ ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Φαραώ, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-)
Wj:2:10 - zaś dziecko prowadzić do on / ona / on / sama w kierunku (+ ACC +, + gen dat) córka Faraon a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, on / ona / on / sama do (+ acc) syn otrzymując (nazwy); wymówić (nazwę), by wymienić, aby zadzwonić zaś w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama Mojżesz powiedzieć / powiedzieć z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami woda on / ona / on / sama zabić (zabij)
Wj:2:10 a(drunTe/ntos de\ tou= paidi/ou ei)sE/gagen au)to\ pro\s tE\n Tugate/ra *faraO, kai\ e)genE/TE au)tE=| ei)s ui(o/n· e)pOno/masen de\ to\ o)/noma au)tou= *mousE=n le/gousa *)ek tou= u(/datos au)to\n a)neilo/mEn.
Wj:2:10 hadrynTentos de tu paidiu eisEgagen auto pros tEn Tygatera faraO, kai egenETE autE eis hyion· epOnomasen de to onoma autu musEn legusa ek tu hydatos auton aneilomEn.
Wj:2:10 VC_APPGSN x RA_GSN N2N_GSN VBI_AAI3S RD_ASN P RA_ASF N3_ASF N_GSM C VCI_API3S RD_DSF P N2_ASM VAI_AAI3S x RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N1M_ASM V1_PAPNSF P RA_GSN N3T_GSN RD_ASM VBI_AMI1S
Wj:2:10 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the child to lead into he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the daughter Pharaoh and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same into (+acc) son to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the name with regard to he/she/it/same Moses to say/tell out of (+gen) ἐξ before vowels the water he/she/it/same to kill (slay)
Wj:2:10   Yet the (gen) child (gen) he/she/it-LEAD-ed-INTO it/same (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) daughter (acc) Pharaoh (indecl) and he/she/it-was-BECOME-ed her/it/same (dat) into (+acc) son (acc) he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed Yet the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) out of (+gen) the (gen) water (gen) him/it/same (acc) I-was-KILL-ed
Wj:2:10 Wj_2:10_1 Wj_2:10_2 Wj_2:10_3 Wj_2:10_4 Wj_2:10_5 Wj_2:10_6 Wj_2:10_7 Wj_2:10_8 Wj_2:10_9 Wj_2:10_10 Wj_2:10_11 Wj_2:10_12 Wj_2:10_13 Wj_2:10_14 Wj_2:10_15 Wj_2:10_16 Wj_2:10_17 Wj_2:10_18 Wj_2:10_19 Wj_2:10_20 Wj_2:10_21 Wj_2:10_22 Wj_2:10_23 Wj_2:10_24 Wj_2:10_25 Wj_2:10_26 Wj_2:10_27
Wj:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:11 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πολλαῖς ἐκείναις μέγας γενόμενος Μωϋσῆς ἐξήλθεν πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ. κατανοήσας δὲ τὸν πόνον αὐτῶν ὁρᾷ ἄνθρωπον Αἰγύπτιον τύπτοντά τινα Εβραῖον τῶν ἑαυτοῦ ἀδελφῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ·
Wj:2:11 And it came to pass in that length of time, that Moses having grown, went out to his brethren the sons of Israel: and having noticed their distress, he sees an Egyptian smiting a certain Hebrew of his brethren the children of Israel. (Exodus 2:11 Brenton)
Wj:2:11 W tym czasie Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka. (Wj 2:11 BT_4)
Wj:2:11 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πολλαῖς ἐκείναις μέγας γενόμενος Μωϋσῆς ἐξήλθεν πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ. κατανοήσας δὲ τὸν πόνον αὐτῶν ὁρᾷ ἄνθρωπον Αἰγύπτιον τύπτοντά τινα Εβραῖον τῶν ἑαυτοῦ ἀδελφῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ·
Wj:2:11 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐκεῖνος -η -ο μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ κατα·νοέω (κατα+νο(ε)-, κατα+νοη·σ-, κατα+νοη·σ-, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ Αἰγύπτιος -ία -ον τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ Ἑβραῖος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Wj:2:11 stać się stać, stanie, zaś w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dzień dużo że wielki stać się stać, stanie, Mojżesz ujawnić się w kierunku (+ ACC +, + gen dat) brat on / ona / on / sama syn Izrael zrozumieć κατανοώ pojąć, zrozumieć, zaś praca on / ona / on / sama zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), człowiek Egipcjanin pobić niektóre / każda Hebrajski self / our- / your- / się brat; siostra syn Izrael
Wj:2:11 *)ege/neto de\ e)n tai=s E(me/rais tai=s pollai=s e)kei/nais me/gas geno/menos *mou+sE=s e)XE/lTen pro\s tou\s a)delfou\s au)tou= tou\s ui(ou\s *israEl. katanoE/sas de\ to\n po/non au)tO=n o(ra=| a)/nTrOpon *ai)gu/ption tu/ptonta/ tina *ebrai=on tO=n e(autou= a)delfO=n tO=n ui(O=n *israEl·
Wj:2:11 egeneto de en tais hEmerais tais pollais ekeinais megas genomenos mo+ysEs eXElTen pros tus adelfus autu tus hyius israEl. katanoEsas de ton ponon autOn hora anTrOpon aigyption typtonta tina ebraion tOn heautu adelfOn tOn hyiOn israEl·
Wj:2:11 VBI_AMI3S x P RA_DPF N1A_DPF RA_DPF A1_DPF RD_DPF A1P_NSM VB_AMPNSM N1M_NSM VBI_AAI3S P RA_APM N2_APM RD_GSM RA_APM N2_APM N_GSM VA_AAPNSM x RA_ASM N2_ASM RD_GPM V3_PAI3S N2_ASM N2_ASM V1_PAPASM RI_ASM N2_ASM RA_GPM RD_GSM N2_GPM RA_GPM N2_GPM N_GSM
Wj:2:11 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the much that great to become become, happen Moses to come out toward (+acc,+gen,+dat) the brother he/she/it/same the son Israel to understand κατανοώ comprehend, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the labor he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), human Egyptian to beat some/any Hebrew the self /our-/your-/themselves brother; sister the son Israel
Wj:2:11 he/she/it-was-BECOME-ed Yet in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) the (dat) many (dat) those (dat) great ([Adj] nom) upon being-BECOME-ed (nom) Moses (nom) he/she/it-COME-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) upon UNDERSTand-ing (nom|voc) Yet the (acc) labor (acc) them/same (gen) he/she/it-is-SEE-ing, you(sg)-are-being-SEE-ed, you(sg)-are-being-SEE-ed (classical), he/she/it-should-be-SEE-ing, you(sg)-should-be-being-SEE-ed human (acc) Egyptian ([Adj] acc, nom|acc|voc) while BEAT-ing (acc, nom|acc|voc) some/any (nom|acc), some/any (acc) Hebrew (acc) the (gen) self (gen) brothers (gen); sisters (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Wj:2:11 Wj_2:11_1 Wj_2:11_2 Wj_2:11_3 Wj_2:11_4 Wj_2:11_5 Wj_2:11_6 Wj_2:11_7 Wj_2:11_8 Wj_2:11_9 Wj_2:11_10 Wj_2:11_11 Wj_2:11_12 Wj_2:11_13 Wj_2:11_14 Wj_2:11_15 Wj_2:11_16 Wj_2:11_17 Wj_2:11_18 Wj_2:11_19 Wj_2:11_20 Wj_2:11_21 Wj_2:11_22 Wj_2:11_23 Wj_2:11_24 Wj_2:11_25 Wj_2:11_26 Wj_2:11_27 Wj_2:11_28 Wj_2:11_29 Wj_2:11_30 Wj_2:11_31 Wj_2:11_32 Wj_2:11_33 Wj_2:11_34 Wj_2:11_35 Wj_2:11_36
Wj:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:12 περιβλεψάμενος δὲ ὧδε καὶ ὧδε οὐχ ὁρᾷ οὐδένα καὶ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον ἔκρυψεν αὐτὸν ἐν τῇ ἄμμῳ.
Wj:2:12 And having looked round this way and that way, he sees no one; and he smote the Egyptian, and hid him in the sand. (Exodus 2:12 Brenton)
Wj:2:12 Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. (Wj 2:12 BT_4)
Wj:2:12 περιβλεψάμενος δὲ ὧδε καὶ ὧδε οὐχ ὁρᾷ οὐδένα καὶ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον ἔκρυψεν αὐτὸν ἐν τῇ ἄμμῳ.
Wj:2:12 περι·βλέπω (περι+βλεπ-, περι+βλεψ-, περι+βλεψ-, -, -, -) δέ ὧδε καί ὧδε οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἄμμος, -ου, ἡ
Wj:2:12 do ??? zaś tutaj a także, nawet, a mianowicie tutaj οὐχ przed nierównym oddechem zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), nie jeden (nic, nikt) a także, nawet, a mianowicie aby porazić Egipcjanin ukryć ukrywaj, czaić on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między piasek
Wj:2:12 periblePSa/menos de\ O(=de kai\ O(=de ou)CH o(ra=| ou)de/na kai\ pata/Xas to\n *ai)gu/ption e)/kruPSen au)to\n e)n tE=| a)/mmO|.
Wj:2:12 periblePSamenos de hOde kai hOde uCH hora udena kai pataXas ton aigyption ekryPSen auton en tE ammO.
Wj:2:12 VA_AMPNSM x D C D D V3_PAI3S A3_ASM C VA_AAPNSM RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RD_ASM P RA_DSF N2_DSF
Wj:2:12 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] here and also, even, namely here οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), not one (nothing, no one) and also, even, namely to smite the Egyptian to hide conceal, skulk he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sand
Wj:2:12 upon being-???-ed (nom) Yet here and here not he/she/it-is-SEE-ing, you(sg)-are-being-SEE-ed, you(sg)-are-being-SEE-ed (classical), he/she/it-should-be-SEE-ing, you(sg)-should-be-being-SEE-ed not one (acc) and upon SMITE-ing (nom|voc) the (acc) Egyptian ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-HIDE-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) sand (dat)
Wj:2:12 Wj_2:12_1 Wj_2:12_2 Wj_2:12_3 Wj_2:12_4 Wj_2:12_5 Wj_2:12_6 Wj_2:12_7 Wj_2:12_8 Wj_2:12_9 Wj_2:12_10 Wj_2:12_11 Wj_2:12_12 Wj_2:12_13 Wj_2:12_14 Wj_2:12_15 Wj_2:12_16 Wj_2:12_17
Wj:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:13 ἐξελθὼν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ ὁρᾷ δύο ἄνδρας Εβραίους διαπληκτιζομένους καὶ λέγει τῷ ἀδικοῦντι Διὰ τί σὺ τύπτεις τὸν πλησίον;
Wj:2:13 And having gone out the second day he sees two Hebrew men fighting; and he says to the injurer, Wherefore smitest thou thy neighbour? (Exodus 2:13 Brenton)
Wj:2:13 Wyszedł znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze sobą. I rzekł do winowajcy: «Czemu bijesz twego rodaka?» (Wj 2:13 BT_4)
Wj:2:13 ἐξελθὼν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ ὁρᾷ δύο ἄνδρας Εβραίους διαπληκτιζομένους καὶ λέγει τῷ ἀδικοῦντι Διὰ τί σὺ τύπτεις τὸν πλησίον;
Wj:2:13 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἑβραῖος, -ου, ὁ   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX]
Wj:2:13 ujawnić się zaś dzień drugi zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), dwa mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .;czasem, "mąż". Hebrajski - a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć do szkody / źle się δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. ty pobić Sąsiad jeden w pobliżu, w pobliżu; blisko
Wj:2:13 e)XelTO\n de\ tE=| E(me/ra| tE=| deute/ra| o(ra=| du/o a)/ndras *ebrai/ous diaplEktiDZome/nous kai\ le/gei tO=| a)dikou=nti *dia\ ti/ su\ tu/pteis to\n plEsi/on;
Wj:2:13 eXelTOn de tE hEmera tE deutera hora dyo andras ebraius diaplEktiDZomenus kai legei tO adikunti dia ti sy typteis ton plEsion;
Wj:2:13 VB_AAPNSM x RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1A_DSF V3_PAI3S M N3_APM N2_APM V1_PAPAPM C V1_PAI3S RA_DSM V2_PAPDSM P RI_ASN RP_NS V1_PAI2S RA_ASM D
Wj:2:13 to come out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the day the second to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), two man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Hebrew ć and also, even, namely to say/tell the to harm/do wrong to because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to beat the neighbor one near, close to; near
Wj:2:13 upon COME-ing-OUT (nom) Yet the (dat) day (dat) the (dat) second (dat) he/she/it-is-SEE-ing, you(sg)-are-being-SEE-ed, you(sg)-are-being-SEE-ed (classical), he/she/it-should-be-SEE-ing, you(sg)-should-be-being-SEE-ed two (nom, acc, gen) men, husbands (acc) Hebrews (acc)   and he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (dat) while WRONG-ing (dat) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-BEAT-ing the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Wj:2:13 Wj_2:13_1 Wj_2:13_2 Wj_2:13_3 Wj_2:13_4 Wj_2:13_5 Wj_2:13_6 Wj_2:13_7 Wj_2:13_8 Wj_2:13_9 Wj_2:13_10 Wj_2:13_11 Wj_2:13_12 Wj_2:13_13 Wj_2:13_14 Wj_2:13_15 Wj_2:13_16 Wj_2:13_17 Wj_2:13_18 Wj_2:13_19 Wj_2:13_20 Wj_2:13_21
Wj:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:14 ὁ δὲ εἶπεν Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ’ ἡμῶν; μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις, ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τὸν Αἰγύπτιον; ἐφοβήθη δὲ Μωϋσῆς καὶ εἶπεν Εἰ οὕτως ἐμφανὲς γέγονεν τὸ ῥῆμα τοῦτο;
Wj:2:14 And he said, Who made thee a ruler and a judge over us? wilt thou slay me as thou yesterday slewest the Egyptian? Then Moses was alarmed, and said, If it be thus, this matter has become known. (Exodus 2:14 Brenton)
Wj:2:14 A ten mu odpowiedział: «Któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mię zabić, jak zabiłeś Egipcjanina?» Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: «Z całą pewnością sprawa się ujawniła». (Wj 2:14 BT_4)
Wj:2:14 δὲ εἶπεν Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ’ ἡμῶν; μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις, ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τὸν Αἰγύπτιον; ἐφοβήθη δὲ Μωϋσῆς καὶ εἶπεν Εἰ οὕτως ἐμφανὲς γέγονεν τὸ ῥῆμα τοῦτο;
Wj:2:14 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί δικαστής, -οῦ, ὁ ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ἐχθές v.l. χθές ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ οὕτως/οὕτω ἐμ·φανής -ές γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Wj:2:14 zaś powiedzieć / powiedzieć kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. ty; twój / twoje (SG) włączyć świeckich, renderowania owdowiała Władca; zaczynać się a także, nawet, a mianowicie sędzia na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem JA nie zabić (zabij) JA ty chce Kupię, życzenie, pragnienie który / którego / których; być Sposób, sposób, sposoby, metody, postawy zabić (zabij) wczoraj Egipcjanin bać się zaś Mojżesz a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć gdyby thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] pozorny stać się stać, stanie, oświadczenie oświadczenie, wypowiedź Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj]
Wj:2:14 o( de\ ei)=pen *ti/s se kate/stEsen a)/rCHonta kai\ dikastE\n e)f’ E(mO=n; mE\ a)nelei=n me su\ Te/leis, o(\n tro/pon a)nei=les e)CHTe\s to\n *ai)gu/ption; e)fobE/TE de\ *mou+sE=s kai\ ei)=pen *ei) ou(/tOs e)mfane\s ge/gonen to\ r(E=ma tou=to;
Wj:2:14 ho de eipen tis se katestEsen arCHonta kai dikastEn ef’ hEmOn; mE anelein me sy Teleis, hon tropon aneiles eCHTes ton aigyption; efobETE de mo+ysEs kai eipen ei hutOs emfanes gegonen to rEma tuto;
Wj:2:14 RA_NSM x VBI_AAI3S RI_NSM RP_AS VHI_AAI3S N3_ASM C N1M_ASM P RP_GP D VB_AAN RP_AS RP_NS V1_PAI2S RR_ASM N2_ASM VBI_AAI2S D RA_ASM N2_ASM VCI_API3S x N1M_NSM C VBI_AAI3S C D A3_NSN VX_XAI3S RA_NSN N3M_NSN RD_NSN
Wj:2:14 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg) to enable lay, render widowed ruler; to begin and also, even, namely judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I not to kill (slay) I you to want want, wish, desire who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to kill (slay) yesterday the Egyptian to fear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses and also, even, namely to say/tell if thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] apparent to become become, happen the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Wj:2:14 the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-ENABLE-ed ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) and judge (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (gen) not to-will-KILL, to-KILL me (acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-WANT-ing who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) you(sg)-KILL-ed yesterday the (acc) Egyptian ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-FEAR-ed Yet Moses (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed if thusly/like this apparent ([Adj] nom|acc|voc, voc) he/she/it-has-BECOME-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc)
Wj:2:14 Wj_2:14_1 Wj_2:14_2 Wj_2:14_3 Wj_2:14_4 Wj_2:14_5 Wj_2:14_6 Wj_2:14_7 Wj_2:14_8 Wj_2:14_9 Wj_2:14_10 Wj_2:14_11 Wj_2:14_12 Wj_2:14_13 Wj_2:14_14 Wj_2:14_15 Wj_2:14_16 Wj_2:14_17 Wj_2:14_18 Wj_2:14_19 Wj_2:14_20 Wj_2:14_21 Wj_2:14_22 Wj_2:14_23 Wj_2:14_24 Wj_2:14_25 Wj_2:14_26 Wj_2:14_27 Wj_2:14_28 Wj_2:14_29 Wj_2:14_30 Wj_2:14_31 Wj_2:14_32 Wj_2:14_33 Wj_2:14_34
Wj:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:15 ἤκουσεν δὲ Φαραω τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ ἐζήτει ἀνελεῖν Μωυσῆν· ἀνεχώρησεν δὲ Μωϋσῆς ἀπὸ προσώπου Φαραω καὶ ᾤκησεν ἐν γῇ Μαδιαμ· ἐλθὼν δὲ εἰς γῆν Μαδιαμ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ φρέατος.
Wj:2:15 And Pharao heard this matter, and sought to slay Moses; and Moses departed from the presence of Pharao, and dwelt in the land of Madiam; and having come into the land of Madiam, he sat on the well. (Exodus 2:15 Brenton)
Wj:2:15 Także faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed faraonem i udał się do kraju Madian, i zatrzymał się tam przy studni. (Wj 2:15 BT_4)
Wj:2:15 ἤκουσεν δὲ Φαραω τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ ἐζήτει ἀνελεῖν Μωυσῆν· ἀνεχώρησεν δὲ Μωϋσῆς ἀπὸ προσώπου Φαραω καὶ ᾤκησεν ἐν γῇ Μαδιαμ· ἐλθὼν δὲ εἰς γῆν Μαδιαμ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ φρέατος.
Wj:2:15 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δέ Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀνα·χωρέω (ανα+χωρ(ε)-, -, ανα+χωρη·σ-, -, -, -) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Φαραώ, ὁ καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Μαδιάμ, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Μαδιάμ, ὁ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό
Wj:2:15 słyszeć zaś Faraon oświadczenie oświadczenie, wypowiedź Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie szukać zabić (zabij) Mojżesz aby włączyć ogon wycofać, rekolekcje, odejść, odejść, startu, opuszczenie zaś Mojżesz od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem twarz Faraon a także, nawet, a mianowicie mieszkać w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Midiana przyjść zaś do (+ acc) ziemia / Ziemia Midiana usiąść καθέδρα), aby usiąść, fotel, fotel podjęcia własnej, siedzieć, siedzieć jako sędzia na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem dobrze / pit
Wj:2:15 E)/kousen de\ *faraO to\ r(E=ma tou=to kai\ e)DZE/tei a)nelei=n *mousE=n· a)neCHO/rEsen de\ *mou+sE=s a)po\ prosO/pou *faraO kai\ O)/|kEsen e)n gE=| *madiam· e)lTO\n de\ ei)s gE=n *madiam e)ka/Tisen e)pi\ tou= fre/atos.
Wj:2:15 Ekusen de faraO to rEma tuto kai eDZEtei anelein musEn· aneCHOrEsen de mo+ysEs apo prosOpu faraO kai OkEsen en gE madiam· elTOn de eis gEn madiam ekaTisen epi tu freatos.
Wj:2:15 VAI_AAI3S x N_NSM RA_ASN N3M_ASN RD_ASN C V2I_IAI3S VB_AAN N1M_ASM VAI_AAI3S x N1M_NSM P N2N_GSN N_GSM C VAI_AAI3S P N1_DSF N_GS VB_AAPNSM x P N1_ASF N_GS VAI_AAI3S P RA_GSN N3T_GSN
Wj:2:15 to hear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Pharaoh the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to seek to kill (slay) Moses to turn tail withdraw, retreat, depart, leave, take off, vacate δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face Pharaoh and also, even, namely to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Midian to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) earth/land Midian to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the well/pit
Wj:2:15 he/she/it-HEAR-ed Yet Pharaoh (indecl) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) and he/she/it-was-SEEK-ing to-will-KILL, to-KILL Moses (acc) he/she/it-TURN-ed-TAIL Yet Moses (nom) away from (+gen) face (gen) Pharaoh (indecl) and he/she/it-DWELL-ed in/among/by (+dat) earth/land (dat) Midian (indecl) upon COME-ing (nom) Yet into (+acc) earth/land (acc) Midian (indecl) he/she/it-SIT DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) well/pit (gen)
Wj:2:15 Wj_2:15_1 Wj_2:15_2 Wj_2:15_3 Wj_2:15_4 Wj_2:15_5 Wj_2:15_6 Wj_2:15_7 Wj_2:15_8 Wj_2:15_9 Wj_2:15_10 Wj_2:15_11 Wj_2:15_12 Wj_2:15_13 Wj_2:15_14 Wj_2:15_15 Wj_2:15_16 Wj_2:15_17 Wj_2:15_18 Wj_2:15_19 Wj_2:15_20 Wj_2:15_21 Wj_2:15_22 Wj_2:15_23 Wj_2:15_24 Wj_2:15_25 Wj_2:15_26 Wj_2:15_27 Wj_2:15_28 Wj_2:15_29 Wj_2:15_30
Wj:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:16 τῷ δὲ ἱερεῖ Μαδιαμ ἦσαν ἑπτὰ θυγατέρες ποιμαίνουσαι τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ιοθορ· παραγενόμεναι δὲ ἤντλουν, ἕως ἔπλησαν τὰς δεξαμενὰς ποτίσαι τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ιοθορ.
Wj:2:16 And the priest of Madiam had seven daughters, feeding the flock of their father Jothor; and they came and drew water until they filled their pitchers, to water the flock of their father Jothor. (Exodus 2:16 Brenton)
Wj:2:16 A kapłan Madianitów miał siedem córek. Przyszły one, naczerpały wody i napełniły koryta, aby napoić owce swego ojca. (Wj 2:16 BT_4)
Wj:2:16 τῷ δὲ ἱερεῖ Μαδιαμ ἦσαν ἑπτὰ θυγατέρες ποιμαίνουσαι τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ιοθορ· παραγενόμεναι δὲ ἤντλουν, ἕως ἔπλησαν τὰς δεξαμενὰς ποτίσαι τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ιοθορ.
Wj:2:16 ὁ ἡ τό δέ ἱερεύς, -έως, ὁ Μαδιάμ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἑπτά θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό   παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) δέ ἀντλέω (αντλ(ε)-, αντλη·σ-, αντλη·σ-, ηντλη·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό  
Wj:2:16 zaś ksiądz Midiana być siedem córka pasterzem owiec (owczarnia) ojciec on / ona / on / sama - aby wejść w życie od powstała, aby być pod ręką, aby być obok, przez lub w pobliżu: zaś rysować aż do; świt do ??? otrzymać dać do picia owiec (owczarnia) ojciec on / ona / on / sama -
Wj:2:16 tO=| de\ i(erei= *madiam E)=san e(pta\ Tugate/res poimai/nousai ta\ pro/bata tou= patro\s au)tO=n *ioTor· parageno/menai de\ E)/ntloun, e(/Os e)/plEsan ta\s deXamena\s poti/sai ta\ pro/bata tou= patro\s au)tO=n *ioTor.
Wj:2:16 tO de hierei madiam Esan hepta Tygateres poimainusai ta probata tu patros autOn ioTor· paragenomenai de Entlun, heOs eplEsan tas deXamenas potisai ta probata tu patros autOn ioTor.
Wj:2:16 RA_DSM x N3V_DSM N_GS V9_IAI3P M N3_NPF V1_PAPNPF RA_APN N2N_APN RA_GSM N3_GSM RD_GPF N_GSM VB_AMPNPF x V2I_IAI3P C VAI_AAI3P RA_APF N1_APF VA_AAN RA_APN N2N_APN RA_GSM N3_GSM RD_GPF N_GSM
Wj:2:16 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] priest Midian to be seven daughter to shepherd the sheep (sheepfold) the father he/she/it/same ć to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to draw until; dawn to ??? the to receive to give to drink the sheep (sheepfold) the father he/she/it/same ć
Wj:2:16 the (dat) Yet priest (dat) Midian (indecl) they-were seven daughters (nom|voc) while SHEPHERD-ing (nom|voc) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) the (gen) father (gen) them/same (gen)   upon being-COME-ed-INTO-BEING (nom|voc) Yet I-was-DRAW-ing, they-were-DRAW-ing until; dawn (nom|voc), dawns (acc) they-???-ed the (acc) upon being-RECEIVE-ed (acc) to-GIVE-TO-DRINK, be-you(sg)-GIVE-ed-TO-DRINK!, he/she/it-happens-to-GIVE-TO-DRINK (opt) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) the (gen) father (gen) them/same (gen)  
Wj:2:16 Wj_2:16_1 Wj_2:16_2 Wj_2:16_3 Wj_2:16_4 Wj_2:16_5 Wj_2:16_6 Wj_2:16_7 Wj_2:16_8 Wj_2:16_9 Wj_2:16_10 Wj_2:16_11 Wj_2:16_12 Wj_2:16_13 Wj_2:16_14 Wj_2:16_15 Wj_2:16_16 Wj_2:16_17 Wj_2:16_18 Wj_2:16_19 Wj_2:16_20 Wj_2:16_21 Wj_2:16_22 Wj_2:16_23 Wj_2:16_24 Wj_2:16_25 Wj_2:16_26 Wj_2:16_27 Wj_2:16_28
Wj:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:17 παραγενόμενοι δὲ οἱ ποιμένες ἐξέβαλον αὐτάς· ἀναστὰς δὲ Μωϋσῆς ἐρρύσατο αὐτὰς καὶ ἤντλησεν αὐταῖς καὶ ἐπότισεν τὰ πρόβατα αὐτῶν.
Wj:2:17 And the shepherds came, and were driving them away; and Moses rose up and rescued them, and drew water for them, and watered their sheep. (Exodus 2:17 Brenton)
Wj:2:17 Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Mojżesz wtedy powstał, wziął je w obronę i napoił ich owce. (Wj 2:17 BT_4)
Wj:2:17 παραγενόμενοι δὲ οἱ ποιμένες ἐξέβαλον αὐτάς· ἀναστὰς δὲ Μωϋσῆς ἐρρύσατο αὐτὰς καὶ ἤντλησεν αὐταῖς καὶ ἐπότισεν τὰ πρόβατα αὐτῶν.
Wj:2:17 παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) δέ ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀντλέω (αντλ(ε)-, αντλη·σ-, αντλη·σ-, ηντλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:2:17 aby wejść w życie od powstała, aby być pod ręką, aby być obok, przez lub w pobliżu: zaś pasterz do rozpraszania / wyciąg on / ona / on / sama wstać znosić, podnieść, wskrzesić zaś Mojżesz dostarczyć [rysować jako prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecko-angielskim Leksykonu on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie rysować on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie dać do picia owiec (owczarnia) on / ona / on / sama
Wj:2:17 parageno/menoi de\ oi( poime/nes e)Xe/balon au)ta/s· a)nasta\s de\ *mou+sE=s e)rru/sato au)ta\s kai\ E)/ntlEsen au)tai=s kai\ e)po/tisen ta\ pro/bata au)tO=n.
Wj:2:17 paragenomenoi de hoi poimenes eXebalon autas· anastas de mo+ysEs errysato autas kai EntlEsen autais kai epotisen ta probata autOn.
Wj:2:17 VB_AMPNPM x RA_NPM N3_NPM VBI_AAI3P RD_APF VH_AAPNSM x N1M_NSM VAI_AMI3S RD_APF C VAI_AAI3S RD_DPF C VAI_AAI3S RA_APN N2N_APN RD_GPF
Wj:2:17 to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the shepherd to disperse/extract he/she/it/same to stand up put up, raise, resurrect δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same and also, even, namely to draw he/she/it/same and also, even, namely to give to drink the sheep (sheepfold) he/she/it/same
Wj:2:17 upon being-COME-ed-INTO-BEING (nom|voc) Yet the (nom) shepherds (nom|voc) I-DISPERSE/EXTRACT-ed, they-DISPERSE/EXTRACT-ed them/same (acc) upon STand-ing-UP (nom|voc) Yet Moses (nom) he/she/it-was-DELIVER-ed them/same (acc) and he/she/it-DRAW-ed them/same (dat) and he/she/it-GIVE-ed-TO-DRINK the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) them/same (gen)
Wj:2:17 Wj_2:17_1 Wj_2:17_2 Wj_2:17_3 Wj_2:17_4 Wj_2:17_5 Wj_2:17_6 Wj_2:17_7 Wj_2:17_8 Wj_2:17_9 Wj_2:17_10 Wj_2:17_11 Wj_2:17_12 Wj_2:17_13 Wj_2:17_14 Wj_2:17_15 Wj_2:17_16 Wj_2:17_17 Wj_2:17_18 Wj_2:17_19
Wj:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:18 παρεγένοντο δὲ πρὸς Ραγουηλ τὸν πατέρα αὐτῶν· ὁ δὲ εἶπεν αὐταῖς Τί ὅτι ἐταχύνατε τοῦ παραγενέσθαι σήμερον;
Wj:2:18 And they came to Raguel their father; and he said to them, Why have ye come so quickly to-day? (Exodus 2:18 Brenton)
Wj:2:18 A gdy wróciły do Reuela, ojca swego, zapytał je: «Dlaczego wracacie dziś tak wcześnie?» (Wj 2:18 BT_4)
Wj:2:18 παρεγένοντο δὲ πρὸς Ραγουηλ τὸν πατέρα αὐτῶν· δὲ εἶπεν αὐταῖς Τί ὅτι ἐταχύνατε τοῦ παραγενέσθαι σήμερον;
Wj:2:18 παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) δέ πρός   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι   ὁ ἡ τό παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) σήμερον
Wj:2:18 aby wejść w życie od powstała, aby być pod ręką, aby być obok, przez lub w pobliżu: zaś w kierunku (+ ACC +, + gen dat) - ojciec on / ona / on / sama zaś powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. dlatego, że - aby wejść w życie od powstała, aby być pod ręką, aby być obok, przez lub w pobliżu: dziś dzień
Wj:2:18 parege/nonto de\ pro\s *ragouEl to\n pate/ra au)tO=n· o( de\ ei)=pen au)tai=s *ti/ o(/ti e)taCHu/nate tou= paragene/sTai sE/meron;
Wj:2:18 paregenonto de pros raguEl ton patera autOn· ho de eipen autais ti hoti etaCHynate tu paragenesTai sEmeron;
Wj:2:18 VBI_AMI3P x P N_ASM RA_ASM N3_ASM RD_GPF RA_NSM x VBI_AAI3S RD_DPF RI_ASN C VAI_AAI2P RA_GSN VB_AMN D
Wj:2:18 to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) ć the father he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that ć the to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near today day
Wj:2:18 they-were-COME-ed-INTO-BEING Yet toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) father (acc) them/same (gen) the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) who/what/why (nom|acc) because/that   the (gen) to-be-COME-ed-INTO-BEING today
Wj:2:18 Wj_2:18_1 Wj_2:18_2 Wj_2:18_3 Wj_2:18_4 Wj_2:18_5 Wj_2:18_6 Wj_2:18_7 Wj_2:18_8 Wj_2:18_9 Wj_2:18_10 Wj_2:18_11 Wj_2:18_12 Wj_2:18_13 Wj_2:18_14 Wj_2:18_15 Wj_2:18_16 Wj_2:18_17
Wj:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:19 αἱ δὲ εἶπαν Ἄνθρωπος Αἰγύπτιος ἐρρύσατο ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ποιμένων καὶ ἤντλησεν ἡμῖν καὶ ἐπότισεν τὰ πρόβατα ἡμῶν.
Wj:2:19 And they said, An Egyptian delivered us from the shepherds, and drew water for us and watered our sheep. (Exodus 2:19 Brenton)
Wj:2:19 Odpowiedziały: «Egipcjanin obronił nas przed pasterzami i naczerpał też wody dla nas i napoił nasze owce». (Wj 2:19 BT_4)
Wj:2:19 αἱ δὲ εἶπαν Ἄνθρωπος Αἰγύπτιος ἐρρύσατο ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ποιμένων καὶ ἤντλησεν ἡμῖν καὶ ἐπότισεν τὰ πρόβατα ἡμῶν.
Wj:2:19 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ Αἰγύπτιος -ία -ον ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ καί ἀντλέω (αντλ(ε)-, αντλη·σ-, αντλη·σ-, ηντλη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:2:19 zaś powiedzieć / powiedzieć człowiek Egipcjanin dostarczyć [rysować jako prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecko-angielskim Leksykonu JA od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem pasterz a także, nawet, a mianowicie rysować JA a także, nawet, a mianowicie dać do picia owiec (owczarnia) JA
Wj:2:19 ai( de\ ei)=pan *)/anTrOpos *ai)gu/ptios e)rru/sato E(ma=s a)po\ tO=n poime/nOn kai\ E)/ntlEsen E(mi=n kai\ e)po/tisen ta\ pro/bata E(mO=n.
Wj:2:19 hai de eipan anTrOpos aigyptios errysato hEmas apo tOn poimenOn kai EntlEsen hEmin kai epotisen ta probata hEmOn.
Wj:2:19 RA_NPF x VAI_AAI3P N2_NSM N2_NSM VAI_AMI3S RP_AP P RA_GPM N3_GPM C VAI_AAI3S RP_DP C VAI_AAI3S RA_APN N2N_APN RP_GP
Wj:2:19 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell human Egyptian to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the shepherd and also, even, namely to draw I and also, even, namely to give to drink the sheep (sheepfold) I
Wj:2:19 the (nom) Yet they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) human (nom) Egyptian ([Adj] nom) he/she/it-was-DELIVER-ed us (acc) away from (+gen) the (gen) shepherds (gen) and he/she/it-DRAW-ed us (dat) and he/she/it-GIVE-ed-TO-DRINK the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) us (gen)
Wj:2:19 Wj_2:19_1 Wj_2:19_2 Wj_2:19_3 Wj_2:19_4 Wj_2:19_5 Wj_2:19_6 Wj_2:19_7 Wj_2:19_8 Wj_2:19_9 Wj_2:19_10 Wj_2:19_11 Wj_2:19_12 Wj_2:19_13 Wj_2:19_14 Wj_2:19_15 Wj_2:19_16 Wj_2:19_17 Wj_2:19_18
Wj:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:20 ὁ δὲ εἶπεν ταῖς θυγατράσιν αὐτοῦ καὶ ποῦ ἐστι; καὶ ἵνα τί οὕτως καταλελοίπατε τὸν ἄνθρωπον; καλέσατε οὖν αὐτόν, ὅπως φάγῃ ἄρτον.
Wj:2:20 And he said to his daughters, And where is he? and why have ye left the man? call him therefore, that he may eat bread. (Exodus 2:20 Brenton)
Wj:2:20 Rzekł wówczas do córek: «A gdzie on jest, i czemu pozostawiłyście tego człowieka? Zawołajcie go, aby pożywił się chlebem». (Wj 2:20 BT_4)
Wj:2:20 δὲ εἶπεν ταῖς θυγατράσιν αὐτοῦ Καὶ ποῦ ἐστι; καὶ ἵνα τί οὕτως καταλελοίπατε τὸν ἄνθρωπον; καλέσατε οὖν αὐτόν, ὅπως φάγῃ ἄρτον.
Wj:2:20 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό καί ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὕτως/οὕτω κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) οὖν αὐτός αὐτή αὐτό ὅπως ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ
Wj:2:20 zaś powiedzieć / powiedzieć córka on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie gdzie być a także, nawet, a mianowicie żeby / ażeby / bo kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] zostawić zostawić, by pozostać, pozostawać w tyle, porzucić, opuścić, porzucić człowiek zadzwonić połączenia Dlatego też /, a następnie on / ona / on / sama tak, że - co powoduje, że (co powoduje) z zamiarem, że z faktu, że (tak) lub celem jest to, że (co występuje, tak aby). Tryb przypuszczający, że przychodzi po tym słowem jest: mógł. jeść chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne.
Wj:2:20 o( de\ ei)=pen tai=s Tugatra/sin au)tou= *kai\ pou= e)sti; kai\ i(/na ti/ ou(/tOs kataleloi/pate to\n a)/nTrOpon; kale/sate ou)=n au)to/n, o(/pOs fa/gE| a)/rton.
Wj:2:20 ho de eipen tais Tygatrasin autu kai pu esti; kai hina ti hutOs kataleloipate ton anTrOpon; kalesate un auton, hopOs fagE arton.
Wj:2:20 RA_NSM x VBI_AAI3S RA_DPF N3_DPF RD_GSM C D V9_PAI3S C C RI_ASN D VX_XAI2P RA_ASM N2_ASM VA_AAD2P x RD_ASM C VA_AAS3S N2_ASM
Wj:2:20 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell the daughter he/she/it/same and also, even, namely where to be and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the human to call call therefore/then he/she/it/same so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory.
Wj:2:20 the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) daughters (dat) him/it/same (gen) and where he/she/it-is and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) thusly/like this you(pl)-have-LEAVE-ed-BEHIND the (acc) human (acc) do-CALL-you(pl)! therefore/then him/it/same (acc) this is how you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed bread (acc)
Wj:2:20 Wj_2:20_1 Wj_2:20_2 Wj_2:20_3 Wj_2:20_4 Wj_2:20_5 Wj_2:20_6 Wj_2:20_7 Wj_2:20_8 Wj_2:20_9 Wj_2:20_10 Wj_2:20_11 Wj_2:20_12 Wj_2:20_13 Wj_2:20_14 Wj_2:20_15 Wj_2:20_16 Wj_2:20_17 Wj_2:20_18 Wj_2:20_19 Wj_2:20_20 Wj_2:20_21 Wj_2:20_22
Wj:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:21 κατῳκίσθη δὲ Μωϋσῆς παρὰ τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ ἐξέδοτο Σεπφωραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ Μωυσῇ γυναῖκα.
Wj:2:21 And Moses was established with the man, and he gave Sepphora his daughter to Moses to wife. (Exodus 2:21 Brenton)
Wj:2:21 Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten dał mu Seforę, córkę swą, za żonę. (Wj 2:21 BT_4)
Wj:2:21 κατῳκίσθη δὲ Μωϋσῆς παρὰ τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ ἐξέδοτο Σεπφωραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ Μωυσῇ γυναῖκα.
Wj:2:21 κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ παρά ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἐκ·δίδωμι (-, εκ+δω·σ-, 2nd ath. εκ+δ(ο)-/ath. εκ+δ(ω)-, -, εκ+δεδο-, εκ+δο·θ-)   ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Wj:2:21 do stałego zamieszkania zaś Mojżesz frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz człowiek a także, nawet, a mianowicie najmu dzierżawy, wynająć - córka on / ona / on / sama Mojżesz kobieta / żona
Wj:2:21 katO|ki/sTE de\ *mou+sE=s para\ tO=| a)nTrO/pO|, kai\ e)Xe/doto *sepfOran tE\n Tugate/ra au)tou= *mousE=| gunai=ka.
Wj:2:21 katOkisTE de mo+ysEs para tO anTrOpO, kai eXedoto sepfOran tEn Tygatera autu musE gynaika.
Wj:2:21 VSI_API3S x N1M_NSM P RA_DSM N2_DSM C VOI_AMI3S N1A_ASF RA_ASF N3_ASF RD_GSM N1M_DSM N3K_ASF
Wj:2:21 to domicile δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the human and also, even, namely to lease lease, rent out ć the daughter he/she/it/same Moses woman/wife
Wj:2:21 he/she/it-was-DOMICILE-ed Yet Moses (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) human (dat) and he/she/it-was-LEASE-ed   the (acc) daughter (acc) him/it/same (gen) Moses (dat) woman/wife (acc)
Wj:2:21 Wj_2:21_1 Wj_2:21_2 Wj_2:21_3 Wj_2:21_4 Wj_2:21_5 Wj_2:21_6 Wj_2:21_7 Wj_2:21_8 Wj_2:21_9 Wj_2:21_10 Wj_2:21_11 Wj_2:21_12 Wj_2:21_13 Wj_2:21_14
Wj:2:21 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:22 ἐν γαστρὶ δὲ λαβοῦσα ἡ γυνὴ ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐπωνόμασεν Μωϋσῆς τὸ ὄνομα αὐτοῦ Γηρσαμ λέγων ὅτι Πάροικός εἰμι ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ.
Wj:2:22 And the woman conceived and bore a son, and Moses called his name Gersam, saying, I am a sojourner in a strange land. (Exodus 2:22 Brenton)
Wj:2:22 I urodziła mu syna, a on dał mu imię Gerszom, bo mówił: «Jestem cudzoziemcem w obcej ziemi». (Wj 2:22 BT_4)
Wj:2:22 ἐν γαστρὶ δὲ λαβοῦσα γυνὴ ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐπωνόμασεν Μωϋσῆς τὸ ὄνομα αὐτοῦ Γηρσαμ λέγων ὅτι Πάροικός εἰμι ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ.
Wj:2:22 ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ δέ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι πάρ·οικος -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀλλότριος -ία -ον
Wj:2:22 w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między brzuch zaś chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem kobieta / żona urodzić syn a także, nawet, a mianowicie otrzymując (nazwy); wymówić (nazwę), by wymienić, aby zadzwonić Mojżesz w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama - powiedzieć / powiedzieć dlatego, że ??? iść; być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia innego / innych
Wj:2:22 e)n gastri\ de\ labou=sa E( gunE\ e)/teken ui(o/n, kai\ e)pOno/masen *mou+sE=s to\ o)/noma au)tou= *gErsam le/gOn o(/ti *pa/roiko/s ei)mi e)n gE=| a)llotri/a|.
Wj:2:22 en gastri de labusa hE gynE eteken hyion, kai epOnomasen mo+ysEs to onoma autu gErsam legOn hoti paroikos eimi en gE allotria.
Wj:2:22 P N3_DSF x VB_AAPNSF RA_NSF N3K_NSF VBI_AAI3S N2_ASM C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASN V1_PAPNSM C A1B_NSM V9_PAI1S P N1_DSF A1A_DSF
Wj:2:22 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the woman/wife to give birth son and also, even, namely to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call Moses the name with regard to he/she/it/same ć to say/tell because/that ??? to go; to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land of another/others
Wj:2:22 in/among/by (+dat) belly (dat) Yet upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) the (nom) woman/wife (nom) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH son (acc) and he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed Moses (nom) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)   while SAY/TELL-ing (nom) because/that ??? ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am in/among/by (+dat) earth/land (dat) of another/others (dat)
Wj:2:22 Wj_2:22_1 Wj_2:22_2 Wj_2:22_3 Wj_2:22_4 Wj_2:22_5 Wj_2:22_6 Wj_2:22_7 Wj_2:22_8 Wj_2:22_9 Wj_2:22_10 Wj_2:22_11 Wj_2:22_12 Wj_2:22_13 Wj_2:22_14 Wj_2:22_15 Wj_2:22_16 Wj_2:22_17 Wj_2:22_18 Wj_2:22_19 Wj_2:22_20 Wj_2:22_21 Wj_2:22_22
Wj:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:23 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας τὰς πολλὰς ἐκείνας ἐτελεύτησεν ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου. καὶ κατεστέναξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ τῶν ἔργων καὶ ἀνεβόησαν, καὶ ἀνέβη ἡ βοὴ αὐτῶν πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν ἔργων.
Wj:2:23 And in those days after a length of time, the king of Egypt died; and the children of Israel groaned because of their tasks, and cried, and their cry because of their tasks went up to God. (Exodus 2:23 Brenton)
Wj:2:23 Po długim czasie umarł król egipski; Izraelici narzekali na swoją ciężką pracę i jęczeli, a narzekanie na ciężką pracę dochodziło do Boga. (Wj 2:23 BT_4)
Wj:2:23 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας τὰς πολλὰς ἐκείνας ἐτελεύτησεν βασιλεὺς Αἰγύπτου. καὶ κατεστέναξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ τῶν ἔργων καὶ ἀνεβόησαν, καὶ ἀνέβη βοὴ αὐτῶν πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν ἔργων.
Wj:2:23 μετά δέ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐκεῖνος -η -ο τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βοή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό
Wj:2:23 po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem zaś dzień dużo że do końca król Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie - syn Izrael od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem praca a także, nawet, a mianowicie krzyczeć a także, nawet, a mianowicie wznieść larum on / ona / on / sama w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Bóg  od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem praca
Wj:2:23 *meta\ de\ ta\s E(me/ras ta\s polla\s e)kei/nas e)teleu/tEsen o( basileu\s *ai)gu/ptou. kai\ kateste/naXan oi( ui(oi\ *israEl a)po\ tO=n e)/rgOn kai\ a)nebo/Esan, kai\ a)ne/bE E( boE\ au)tO=n pro\s to\n Teo\n a)po\ tO=n e)/rgOn.
Wj:2:23 meta de tas hEmeras tas pollas ekeinas eteleutEsen ho basileus aigyptu. kai katestenaXan hoi hyioi israEl apo tOn ergOn kai aneboEsan, kai anebE hE boE autOn pros ton Teon apo tOn ergOn.
Wj:2:23 P x RA_APF N1A_APF RA_APF A1_APF RD_APF VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N2_GSF C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_GPN N2N_GPN C VAI_AAI3P C VZI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RD_GPM P RA_ASM N2_ASM P RA_GPN N2N_GPN
Wj:2:23 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the day the much that to end the king Egypt [country of] and also, even, namely ć the son Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the work and also, even, namely to cry out and also, even, namely to ascend the outcry he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the work
Wj:2:23 after (+acc), with (+gen) Yet the (acc) day (gen), days (acc) the (acc) many (acc) those (acc) he/she/it-END-ed the (nom) king (nom) Egypt (gen) and   the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) away from (+gen) the (gen) works (gen) and they-CRY-ed-OUT and he/she/it-ASCEND-ed the (nom) outcry (nom|voc) them/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) away from (+gen) the (gen) works (gen)
Wj:2:23 Wj_2:23_1 Wj_2:23_2 Wj_2:23_3 Wj_2:23_4 Wj_2:23_5 Wj_2:23_6 Wj_2:23_7 Wj_2:23_8 Wj_2:23_9 Wj_2:23_10 Wj_2:23_11 Wj_2:23_12 Wj_2:23_13 Wj_2:23_14 Wj_2:23_15 Wj_2:23_16 Wj_2:23_17 Wj_2:23_18 Wj_2:23_19 Wj_2:23_20 Wj_2:23_21 Wj_2:23_22 Wj_2:23_23 Wj_2:23_24 Wj_2:23_25 Wj_2:23_26 Wj_2:23_27 Wj_2:23_28 Wj_2:23_29 Wj_2:23_30 Wj_2:23_31 Wj_2:23_32
Wj:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:24 καὶ εἰσήκουσεν ὁ θεὸς τὸν στεναγμὸν αὐτῶν, καὶ ἐμνήσθη ὁ θεὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ τῆς πρὸς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ.
Wj:2:24 And God heard their groanings, and God remembered his covenant made with Abraam and Isaac and Jacob. (Exodus 2:24 Brenton)
Wj:2:24 I wysłuchał Bóg ich jęku, pamiętał bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. (Wj 2:24 BT_4)
Wj:2:24 καὶ εἰσήκουσεν θεὸς τὸν στεναγμὸν αὐτῶν, καὶ ἐμνήσθη θεὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ τῆς πρὸς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ.
Wj:2:24 καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό στεναγμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρός Ἀβραάμ, ὁ καί Ἰσαάκ, ὁ καί Ἰακώβ, ὁ
Wj:2:24 a także, nawet, a mianowicie do słyszał (bycia wysłuchanym, słuchać się, wysłuchaj) Bóg  Jęk jęczeć, westchnienie, szum; (W. I.) Żargon szczególnie w modlitwie. on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie pamiętać / stać się świadomy Bóg  przymierze on / ona / on / sama w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Abraham a także, nawet, a mianowicie Isaac a także, nawet, a mianowicie Jakub
Wj:2:24 kai\ ei)sE/kousen o( Teo\s to\n stenagmo\n au)tO=n, kai\ e)mnE/sTE o( Teo\s tE=s diaTE/kEs au)tou= tE=s pro\s *abraam kai\ *isaak kai\ *iakOb.
Wj:2:24 kai eisEkusen ho Teos ton stenagmon autOn, kai emnEsTE ho Teos tEs diaTEkEs autu tEs pros abraam kai isaak kai iakOb.
Wj:2:24 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GPM C VSI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RD_GSM RA_GSF P N_ASM C N_ASM C N_ASM
Wj:2:24 and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) the god [see theology] the groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. he/she/it/same and also, even, namely to remember/become mindful of the god [see theology] the covenant he/she/it/same the toward (+acc,+gen,+dat) Abraham and also, even, namely Isaac and also, even, namely Jacob
Wj:2:24 and he/she/it-HEARD-ed the (nom) god (nom) the (acc) groan (acc) them/same (gen) and he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (nom) god (nom) the (gen) covenant (gen) him/it/same (gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) Abraham (indecl) and Isaac (indecl) and Jacob (indecl)
Wj:2:24 Wj_2:24_1 Wj_2:24_2 Wj_2:24_3 Wj_2:24_4 Wj_2:24_5 Wj_2:24_6 Wj_2:24_7 Wj_2:24_8 Wj_2:24_9 Wj_2:24_10 Wj_2:24_11 Wj_2:24_12 Wj_2:24_13 Wj_2:24_14 Wj_2:24_15 Wj_2:24_16 Wj_2:24_17 Wj_2:24_18 Wj_2:24_19 Wj_2:24_20 Wj_2:24_21
Wj:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:2:25 καὶ ἐπεῖδεν ὁ θεὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ ἐγνώσθη αὐτοῖς.
Wj:2:25 And God looked upon the children of Israel, and was made known to them. (Exodus 2:25 Brenton)
Wj:2:25 Spojrzał Bóg na Izraelitów i ulitował się nad nimi. (Wj 2:25 BT_4)
Wj:2:25 καὶ ἐπεῖδεν θεὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ ἐγνώσθη αὐτοῖς.
Wj:2:25 καί ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:2:25 a także, nawet, a mianowicie patrzeć na Bóg  syn Izrael a także, nawet, a mianowicie wiedzieć, tj rozpoznać. on / ona / on / sama
Wj:2:25 kai\ e)pei=den o( Teo\s tou\s ui(ou\s *israEl kai\ e)gnO/sTE au)toi=s.
Wj:2:25 kai epeiden ho Teos tus hyius israEl kai egnOsTE autois.
Wj:2:25 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_APM N2_APM N_GSM C VSI_API3S RD_DPM
Wj:2:25 and also, even, namely to look upon the god [see theology] the son Israel and also, even, namely to know i.e. recognize. he/she/it/same
Wj:2:25 and he/she/it-LOOK-ed-UPON the (nom) god (nom) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) and he/she/it-was-KNOW-ed them/same (dat)
Wj:2:25 Wj_2:25_1 Wj_2:25_2 Wj_2:25_3 Wj_2:25_4 Wj_2:25_5 Wj_2:25_6 Wj_2:25_7 Wj_2:25_8 Wj_2:25_9 Wj_2:25_10
Wj:2:25 x x x x x x x x x x