1Krn:8:1 καὶ Βενιαμιν ἐγέννησεν τὸν Βαλε πρωτότοκον αὐτοῦ καὶ Ασβηλ τὸν δεύτερον, Ααρα τὸν τρίτον,
1Krn:8:1 Now Benjamin begot Bale his first-born, and Asbel his second son, Aara the third, Noa the fourth, (1 Chronicles 8:1 Brenton)
1Krn:8:1 Beniamin był ojcem swego pierworodnego Beli; drugiego - Aszbela, trzeciego - Achracha, (1 Krn 8:1 BT_4)
1Krn:8:1 Καὶ Βενιαμιν ἐγέννησεν τὸν Βαλε πρωτότοκον αὐτοῦ καὶ Ασβηλ τὸν δεύτερον, Ααρα τὸν τρίτον,
1Krn:8:1 καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) πρωτό·τοκος -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον   ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον
1Krn:8:1 I też, nawet, mianowicie Beniamin By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z By rzucać firstborn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Drugi Trzeci
1Krn:8:1 *kai\ *beniamin e)ge/nnEsen to\n *bale prOto/tokon au)tou= kai\ *asbEl to\n deu/teron, *aara to\n tri/ton,
1Krn:8:1 kai beniamin egennEsen ton bale prOtotokon autu kai asbEl ton deuteron, aara ton triton,
1Krn:8:1 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM A1B_ASM RD_GSM C N_ASM RA_ASM A1A_ASM N_ASM RA_ASM A1_ASM
1Krn:8:1 and also, even, namely Benjamin to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the to throw firstborn he/she/it/same and also, even, namely ć the second ć the third
1Krn:8:1 and Benjamin (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) do-THROW-you(sg)! firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and   the (acc) second (acc, nom|acc|voc)   the (acc) third (acc, nom|acc|voc)
1Krn:8:1 1Krn_8:1_1 1Krn_8:1_2 1Krn_8:1_3 1Krn_8:1_4 1Krn_8:1_5 1Krn_8:1_6 1Krn_8:1_7 1Krn_8:1_8 1Krn_8:1_9 1Krn_8:1_10 1Krn_8:1_11 1Krn_8:1_12 1Krn_8:1_13 1Krn_8:1_14
1Krn:8:1 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:8:2 Νωα τὸν τέταρτον καὶ Ραφη τὸν πέμπτον.
1Krn:8:2 and Rapha the fifth. (1 Chronicles 8:2 Brenton)
1Krn:8:2 czwartego - Nochy, piątego - Rafy. (1 Krn 8:2 BT_4)
1Krn:8:2 Νωα τὸν τέταρτον καὶ Ραφη τὸν πέμπτον.
1Krn:8:2   ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον καί   ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον
1Krn:8:2 Czwarty I też, nawet, mianowicie Piąty
1Krn:8:2 *nOa to\n te/tarton kai\ *rafE to\n pe/mpton.
1Krn:8:2 nOa ton tetarton kai rafE ton pempton.
1Krn:8:2 N_ASM RA_ASM A1_ASM C N_ASM RA_ASM A1_ASM
1Krn:8:2 ć the fourth and also, even, namely ć the fifth
1Krn:8:2   the (acc) fourth (acc, nom|acc|voc) and   the (acc) fifth (acc, nom|acc|voc)
1Krn:8:2 1Krn_8:2_1 1Krn_8:2_2 1Krn_8:2_3 1Krn_8:2_4 1Krn_8:2_5 1Krn_8:2_6 1Krn_8:2_7
1Krn:8:2 x x x x x x x
1Krn:8:3 καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ Βαλε· Αδερ καὶ Γηρα καὶ Αβιουδ
1Krn:8:3 And the sons of Bale were, Adir, and Gera, and Abiud, (1 Chronicles 8:3 Brenton)
1Krn:8:3 Synami Beli byli: Addar, Gera, ojciec Ehuda, (1 Krn 8:3 BT_4)
1Krn:8:3 καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ Βαλε· Αδερ καὶ Γηρα καὶ Αβιουδ
1Krn:8:3 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-)   καί   καί Ἀβιούδ, ὁ
1Krn:8:3 I też, nawet, mianowicie By być Syn By rzucać I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Abiud
1Krn:8:3 kai\ E)=san ui(oi\ tO=| *bale· *ader kai\ *gEra kai\ *abioud
1Krn:8:3 kai Esan hyioi tO bale· ader kai gEra kai abiud
1Krn:8:3 C V9_IAI3P N2_NPM RA_DSM N_DSM N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:8:3 and also, even, namely to be son the to throw ć and also, even, namely ć and also, even, namely Abiud
1Krn:8:3 and they-were sons (nom|voc) the (dat) do-THROW-you(sg)!   and   and Abiud (indecl)
1Krn:8:3 1Krn_8:3_1 1Krn_8:3_2 1Krn_8:3_3 1Krn_8:3_4 1Krn_8:3_5 1Krn_8:3_6 1Krn_8:3_7 1Krn_8:3_8 1Krn_8:3_9 1Krn_8:3_10
1Krn:8:3 x x x x x x x x x x
1Krn:8:4 καὶ Αβισουε καὶ Νοομα καὶ Αχια
1Krn:8:4 and Abessue, and Noama, and Achia, (1 Chronicles 8:4 Brenton)
1Krn:8:4 Abiszua, Naaman i Achoach, (1 Krn 8:4 BT_4)
1Krn:8:4 καὶ Αβισουε καὶ Νοομα καὶ Αχια
1Krn:8:4 καί   καί   καί  
1Krn:8:4 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:8:4 kai\ *abisoue kai\ *nooma kai\ *aCHia
1Krn:8:4 kai abisue kai nooma kai aCHia
1Krn:8:4 C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:8:4 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:8:4 and   and   and  
1Krn:8:4 1Krn_8:4_1 1Krn_8:4_2 1Krn_8:4_3 1Krn_8:4_4 1Krn_8:4_5 1Krn_8:4_6
1Krn:8:4 x x x x x x
1Krn:8:5 καὶ Γηρα καὶ Σωφαρφακ καὶ Ωιμ. –
1Krn:8:5 and Gera, and Sephupham, and Uram. (1 Chronicles 8:5 Brenton)
1Krn:8:5 Gera, Szefufan i Churam. (1 Krn 8:5 BT_4)
1Krn:8:5 καὶ Γηρα καὶ Σωφαρφακ καὶ Ωιμ.
1Krn:8:5 καί   καί   καί    
1Krn:8:5 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie  
1Krn:8:5 kai\ *gEra kai\ *sOfarfak kai\ *Oim.
1Krn:8:5 kai gEra kai sOfarfak kai Oim.
1Krn:8:5 C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:8:5 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć  
1Krn:8:5 and   and   and    
1Krn:8:5 1Krn_8:5_1 1Krn_8:5_2 1Krn_8:5_3 1Krn_8:5_4 1Krn_8:5_5 1Krn_8:5_6 1Krn_8:5_7
1Krn:8:5 x x x x x x x
1Krn:8:6 οὗτοι υἱοὶ Αωδ· οὗτοί εἰσιν ἄρχοντες πατριῶν τοῖς κατοικοῦσιν Γαβεε, καὶ μετῴκισαν αὐτοὺς εἰς Μαναχαθι·
1Krn:8:6 These were the sons of Aod: these are the heads of families to them that dwell in Gabee, and they removed them to Machanathi: (1 Chronicles 8:6 Brenton)
1Krn:8:6 Oto synowie Ehuda; ci byli naczelnikami rodów mieszkających w Geba i przesiedlili ich do Manachat: (1 Krn 8:6 BT_4)
1Krn:8:6 οὗτοι υἱοὶ Αωδ· οὗτοί εἰσιν ἄρχοντες πατριῶν τοῖς κατοικοῦσιν Γαβεε, καὶ μετῴκισαν αὐτοὺς εἰς Μαναχαθι·
1Krn:8:6 οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   καί μετ·οικίζω (-, μετ+οικι(ε)·[σ]-, μετ+οικι·σ-, -, -, μετ+οικισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]  
1Krn:8:6 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść; by być Władca; by zaczynać się patrilineage By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie)
1Krn:8:6 ou(=toi ui(oi\ *aOd· ou(=toi/ ei)sin a)/rCHontes patriO=n toi=s katoikou=sin *gabee, kai\ metO/|kisan au)tou\s ei)s *manaCHaTi·
1Krn:8:6 hutoi hyioi aOd· hutoi eisin arCHontes patriOn tois katoikusin gabee, kai metOkisan autus eis manaCHaTi·
1Krn:8:6 RD_NPM N2_NPM N_GSM RD_NPM V9_PAI3P N3_NPM N1A_GPF RA_DPM V2_PAI3P N_DSM C VAI_AAI3P RD_APM P N_AS
1Krn:8:6 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go; to be ruler; to begin patrilineage the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć and also, even, namely to ??? he/she/it/same into (+acc) ć
1Krn:8:6 these (nom) sons (nom|voc)   these (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) patrilineages (gen) the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat)   and they-???-ed them/same (acc) into (+acc)  
1Krn:8:6 1Krn_8:6_1 1Krn_8:6_2 1Krn_8:6_3 1Krn_8:6_4 1Krn_8:6_5 1Krn_8:6_6 1Krn_8:6_7 1Krn_8:6_8 1Krn_8:6_9 1Krn_8:6_10 1Krn_8:6_11 1Krn_8:6_12 1Krn_8:6_13 1Krn_8:6_14 1Krn_8:6_15
1Krn:8:6 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:8:7 καὶ Νοομα καὶ Αχια καὶ Γηρα· οὗτος ιγλααμ καὶ ἐγέννησεν τὸν Ναανα καὶ τὸν Αχιχωδ.
1Krn:8:7 and Nooma, and Achia and Gera, he removed them, and he begot Aza, and Jachicho. (1 Chronicles 8:7 Brenton)
1Krn:8:7 Naaman, Achiasz i Gera; on to ich przesiedlił i był ojcem Uzzy i Achichuda, (1 Krn 8:7 BT_4)
1Krn:8:7 καὶ Νοομα καὶ Αχια καὶ Γηρα· οὗτος ιγλααμ καὶ ἐγέννησεν τὸν Ναανα καὶ τὸν Αχιχωδ.
1Krn:8:7 καί   καί   καί   οὗτος αὕτη τοῦτο   καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
1Krn:8:7 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie
1Krn:8:7 kai\ *nooma kai\ *aCHia kai\ *gEra· ou(=tos iglaam kai\ e)ge/nnEsen to\n *naana kai\ to\n *aCHiCHOd.
1Krn:8:7 kai nooma kai aCHia kai gEra· hutos iglaam kai egennEsen ton naana kai ton aCHiCHOd.
1Krn:8:7 C N_AS C N_AS C N_AS RD_NSM VA_AAI3S C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM
1Krn:8:7 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely the ć
1Krn:8:7 and   and   and   this (nom)   and he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and the (acc)  
1Krn:8:7 1Krn_8:7_1 1Krn_8:7_2 1Krn_8:7_3 1Krn_8:7_4 1Krn_8:7_5 1Krn_8:7_6 1Krn_8:7_7 1Krn_8:7_8 1Krn_8:7_9 1Krn_8:7_10 1Krn_8:7_11 1Krn_8:7_12 1Krn_8:7_13 1Krn_8:7_14 1Krn_8:7_15
1Krn:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:8:8 καὶ Σααρημ ἐγέννησεν ἐν τῷ πεδίῳ Μωαβ μετὰ τὸ ἀποστεῖλαι αὐτὸν Ωσιμ καὶ τὴν Βααδα γυναῖκα αὐτοῦ.
1Krn:8:8 And Saarin begot children in the plain of Moab, after that he had sent away Osin and Baada his wives. (1 Chronicles 8:8 Brenton)
1Krn:8:8 a Szacharaima - w kraju Moabu. Potem gdy odprawił swe żony: Chuszim i Baarę, (1 Krn 8:8 BT_4)
1Krn:8:8 καὶ Σααρημ ἐγέννησεν ἐν τῷ πεδίῳ Μωαβ μετὰ τὸ ἀποστεῖλαι αὐτὸν Ωσιμ καὶ τὴν Βααδα γυναῖκα αὐτοῦ.
1Krn:8:8 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό     μετά ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:8:8 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zamawiać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo
1Krn:8:8 kai\ *saarEm e)ge/nnEsen e)n tO=| pedi/O| *mOab meta\ to\ a)postei=lai au)to\n *Osim kai\ tE\n *baada gunai=ka au)tou=.
1Krn:8:8 kai saarEm egennEsen en tO pediO mOab meta to aposteilai auton Osim kai tEn baada gynaika autu.
1Krn:8:8 C N_ASM VAI_AAI3S P RA_DSN N2N_DSN N_GSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM N_ASM C RA_ASF N_ASF N3K_ASF RD_GSM
1Krn:8:8 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same ć and also, even, namely the ć woman/wife he/she/it/same
1Krn:8:8 and   he/she/it-FATHER-ed in/among/by (+dat) the (dat)     after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-ORDER FORTH, be-you(sg)-ORDER FORTH-ed!, he/she/it-happens-to-ORDER FORTH (opt) him/it/same (acc)   and the (acc)   woman/wife (acc) him/it/same (gen)
1Krn:8:8 1Krn_8:8_1 1Krn_8:8_2 1Krn_8:8_3 1Krn_8:8_4 1Krn_8:8_5 1Krn_8:8_6 1Krn_8:8_7 1Krn_8:8_8 1Krn_8:8_9 1Krn_8:8_10 1Krn_8:8_11 1Krn_8:8_12 1Krn_8:8_13 1Krn_8:8_14 1Krn_8:8_15 1Krn_8:8_16 1Krn_8:8_17
1Krn:8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:8:9 καὶ ἐγέννησεν ἐκ τῆς Αδα γυναικὸς αὐτοῦ τὸν Ιωβαβ καὶ τὸν Σεβια καὶ τὸν Μισα καὶ τὸν Μελχαμ
1Krn:8:9 And he begot of his wife Ada, Jolab, and Sebia, and Misa, and Melchas, (1 Chronicles 8:9 Brenton)
1Krn:8:9 miał ze swej nowej żony: Jobaba, Sibię, Meszę, Malkoma, (1 Krn 8:9 BT_4)
1Krn:8:9 καὶ ἐγέννησεν ἐκ τῆς Αδα γυναικὸς αὐτοῦ τὸν Ιωβαβ καὶ τὸν Σεβια καὶ τὸν Μισα καὶ τὸν Μελχαμ
1Krn:8:9 καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
1Krn:8:9 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:8:9 kai\ e)ge/nnEsen e)k tE=s *ada gunaiko\s au)tou= to\n *iObab kai\ to\n *sebia kai\ to\n *misa kai\ to\n *melCHam
1Krn:8:9 kai egennEsen ek tEs ada gynaikos autu ton iObab kai ton sebia kai ton misa kai ton melCHam
1Krn:8:9 C VAI_AAI3S P RA_GSF N_GSF N3K_GSF RD_GSM RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM
1Krn:8:9 and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of out of (+gen) ἐξ before vowels the ć woman/wife he/she/it/same the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
1Krn:8:9 and he/she/it-FATHER-ed out of (+gen) the (gen)   woman/wife (gen) him/it/same (gen) the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)  
1Krn:8:9 1Krn_8:9_1 1Krn_8:9_2 1Krn_8:9_3 1Krn_8:9_4 1Krn_8:9_5 1Krn_8:9_6 1Krn_8:9_7 1Krn_8:9_8 1Krn_8:9_9 1Krn_8:9_10 1Krn_8:9_11 1Krn_8:9_12 1Krn_8:9_13 1Krn_8:9_14 1Krn_8:9_15 1Krn_8:9_16 1Krn_8:9_17 1Krn_8:9_18
1Krn:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:8:10 καὶ τὸν Ιαως καὶ τὸν Σαβια καὶ τὸν Μαρμα· οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν.
1Krn:8:10 and Jebus, and Zabia, and Marma: these were heads of families. (1 Chronicles 8:10 Brenton)
1Krn:8:10 Jeusa, Sakiasza i Mirmę; ci byli jego synami, naczelnikami rodów. (1 Krn 8:10 BT_4)
1Krn:8:10 καὶ τὸν Ιαως καὶ τὸν Σαβια καὶ τὸν Μαρμα· οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν.
1Krn:8:10 καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πατριά, -ᾶς, ἡ
1Krn:8:10 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Władca; by zaczynać się patrilineage
1Krn:8:10 kai\ to\n *iaOs kai\ to\n *sabia kai\ to\n *marma· ou(=toi a)/rCHontes patriO=n.
1Krn:8:10 kai ton iaOs kai ton sabia kai ton marma· hutoi arCHontes patriOn.
1Krn:8:10 C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM RD_NPM N3_NPM N1A_GPF
1Krn:8:10 and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ruler; to begin patrilineage
1Krn:8:10 and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   these (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) patrilineages (gen)
1Krn:8:10 1Krn_8:10_1 1Krn_8:10_2 1Krn_8:10_3 1Krn_8:10_4 1Krn_8:10_5 1Krn_8:10_6 1Krn_8:10_7 1Krn_8:10_8 1Krn_8:10_9 1Krn_8:10_10 1Krn_8:10_11 1Krn_8:10_12
1Krn:8:10 x x x x x x x x x x x x
1Krn:8:11 καὶ ἐκ τῆς Ωσιμ ἐγέννησεν τὸν Αβιτωβ καὶ τὸν Αλφααλ.
1Krn:8:11 And of Osin he begot Abitol, and Alphaal. (1 Chronicles 8:11 Brenton)
1Krn:8:11 Z Chuszim miał: Abituba i Elpaala. (1 Krn 8:11 BT_4)
1Krn:8:11 καὶ ἐκ τῆς Ωσιμ ἐγέννησεν τὸν Αβιτωβ καὶ τὸν Αλφααλ.
1Krn:8:11 καί ἐκ ὁ ἡ τό   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
1Krn:8:11 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie
1Krn:8:11 kai\ e)k tE=s *Osim e)ge/nnEsen to\n *abitOb kai\ to\n *alfaal.
1Krn:8:11 kai ek tEs Osim egennEsen ton abitOb kai ton alfaal.
1Krn:8:11 C P RA_GSF N_GSF VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM
1Krn:8:11 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely the ć
1Krn:8:11 and out of (+gen) the (gen)   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and the (acc)  
1Krn:8:11 1Krn_8:11_1 1Krn_8:11_2 1Krn_8:11_3 1Krn_8:11_4 1Krn_8:11_5 1Krn_8:11_6 1Krn_8:11_7 1Krn_8:11_8 1Krn_8:11_9 1Krn_8:11_10
1Krn:8:11 x x x x x x x x x x
1Krn:8:12 καὶ υἱοὶ Αλφααλ· Ωβηδ, Μεσσααμ, Σεμμηρ· οὗτος ᾠκοδόμησεν τὴν Ωνω καὶ τὴν Λοδ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς. –
1Krn:8:12 And the sons of Alphaal; Obed, Misaal, Semmer: he built Ona, and Lod, and its towns: (1 Chronicles 8:12 Brenton)
1Krn:8:12 Synowie Elpaala: Eber, Miszam i Szemed, on to zbudował Ono, Lod i miejscowości przynależne. (1 Krn 8:12 BT_4)
1Krn:8:12 καὶ υἱοὶ Αλφααλ· Ωβηδ, Μεσσααμ, Σεμμηρ· οὗτος ᾠκοδόμησεν τὴν Ωνω καὶ τὴν Λοδ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς.
1Krn:8:12 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   Ἰωβήδ v.l. Ὠβήδ, ὁ     οὗτος αὕτη τοῦτο οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-) καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό  
1Krn:8:12 I też, nawet, mianowicie Syn Obed To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By budować/buduj moralnie By mieć korzyść z I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo  
1Krn:8:12 kai\ ui(oi\ *alfaal· *ObEd, *messaam, *semmEr· ou(=tos O)|kodo/mEsen tE\n *OnO kai\ tE\n *lod kai\ ta\s kO/mas au)tE=s.
1Krn:8:12 kai hyioi alfaal· ObEd, messaam, semmEr· hutos OkodomEsen tEn OnO kai tEn lod kai tas kOmas autEs.
1Krn:8:12 C N2_NPM N_GSM N_NSM N_NSM N_NSM RD_NSM VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_APF N1_APF RD_GSF
1Krn:8:12 and also, even, namely son ć Obed ć ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to build/edify the to have benefit of and also, even, namely the ć and also, even, namely the town he/she/it/same  
1Krn:8:12 and sons (nom|voc)   Obed (indecl)     this (nom) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (acc) you(sg)-were-HAVE BENEFIT OF-ed and the (acc)   and the (acc) towns (acc) her/it/same (gen)  
1Krn:8:12 1Krn_8:12_1 1Krn_8:12_2 1Krn_8:12_3 1Krn_8:12_4 1Krn_8:12_5 1Krn_8:12_6 1Krn_8:12_7 1Krn_8:12_8 1Krn_8:12_9 1Krn_8:12_10 1Krn_8:12_11 1Krn_8:12_12 1Krn_8:12_13 1Krn_8:12_14 1Krn_8:12_15 1Krn_8:12_16 1Krn_8:12_17 1Krn_8:12_18
1Krn:8:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:8:13 καὶ Βεριγα καὶ Σαμα· οὗτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τοῖς κατοικοῦσιν Αιλαμ, καὶ οὗτοι ἐξεδίωξαν τοὺς κατοικοῦντας Γεθ.
1Krn:8:13 and Beria, and Sama; these were heads of families among the dwellers in Elam, and they drove out the inhabitants of Geth. (1 Chronicles 8:13 Brenton)
1Krn:8:13 Beria i Szema byli naczelnikami rodów mieszkających w Ajjalonie; oni to wypędzili mieszkańców Gat. (1 Krn 8:13 BT_4)
1Krn:8:13 καὶ Βεριγα καὶ Σαμα· οὗτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τοῖς κατοικοῦσιν Αιλαμ, καὶ οὗτοι ἐξεδίωξαν τοὺς κατοικοῦντας Γεθ.
1Krn:8:13 καί   καί   οὗτος αὕτη τοῦτο ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ·διώκω (εκ+διωκ-, εκ+διωξ-, εκ+διωξ-, -, -, εκ+διωχ·θ-) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)  
1Krn:8:13 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Władca; by zaczynać się patrilineage By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By ścigać poza/z dala By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
1Krn:8:13 kai\ *beriga kai\ *sama· ou(=toi a)/rCHontes tO=n patriO=n toi=s katoikou=sin *ailam, kai\ ou(=toi e)Xedi/OXan tou\s katoikou=ntas *geT.
1Krn:8:13 kai beriga kai sama· hutoi arCHontes tOn patriOn tois katoikusin ailam, kai hutoi eXediOXan tus katoikuntas geT.
1Krn:8:13 C N_NSM C N_NSM RD_NPM N3_NPM RA_GPM N1A_GPF RA_DPM V2_PAI3P N_DSM C RD_NPM VAI_AAI3P RA_APM V2_PAPAPM N_DSF
1Krn:8:13 and also, even, namely ć and also, even, namely ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ruler; to begin the patrilineage the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to chase out/away the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć
1Krn:8:13 and   and   these (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) patrilineages (gen) the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat)   and these (nom) they-CHASE-ed-OUT/AWAY the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc)  
1Krn:8:13 1Krn_8:13_1 1Krn_8:13_2 1Krn_8:13_3 1Krn_8:13_4 1Krn_8:13_5 1Krn_8:13_6 1Krn_8:13_7 1Krn_8:13_8 1Krn_8:13_9 1Krn_8:13_10 1Krn_8:13_11 1Krn_8:13_12 1Krn_8:13_13 1Krn_8:13_14 1Krn_8:13_15 1Krn_8:13_16 1Krn_8:13_17
1Krn:8:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:8:14 καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ Σωσηκ καὶ Ιαριμωθ
1Krn:8:14 And his brethren were Sosec, and Arimoth, (1 Chronicles 8:14 Brenton)
1Krn:8:14 Achio, Szaszak, Jeremot, (1 Krn 8:14 BT_4)
1Krn:8:14 καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ Σωσηκ καὶ Ιαριμωθ
1Krn:8:14 καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό   καί  
1Krn:8:14 I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie
1Krn:8:14 kai\ a)delfo\s au)tou= *sOsEk kai\ *iarimOT
1Krn:8:14 kai adelfos autu sOsEk kai iarimOT
1Krn:8:14 C N2_NSM RD_GSM N_NSM C N_NSM
1Krn:8:14 and also, even, namely brother he/she/it/same ć and also, even, namely ć
1Krn:8:14 and brother (nom) him/it/same (gen)   and  
1Krn:8:14 1Krn_8:14_1 1Krn_8:14_2 1Krn_8:14_3 1Krn_8:14_4 1Krn_8:14_5 1Krn_8:14_6
1Krn:8:14 x x x x x x
1Krn:8:15 καὶ Ζαβαδια καὶ Ωρηρ καὶ Ωδηδ
1Krn:8:15 and Zabadia, and Ored, and Eder, (1 Chronicles 8:15 Brenton)
1Krn:8:15 Zebadiasz, Arad, Eder, (1 Krn 8:15 BT_4)
1Krn:8:15 καὶ Ζαβαδια καὶ Ωρηρ καὶ Ωδηδ
1Krn:8:15 καί   καί   καί  
1Krn:8:15 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:8:15 kai\ *DZabadia kai\ *OrEr kai\ *OdEd
1Krn:8:15 kai DZabadia kai OrEr kai OdEd
1Krn:8:15 C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:8:15 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:8:15 and   and   and  
1Krn:8:15 1Krn_8:15_1 1Krn_8:15_2 1Krn_8:15_3 1Krn_8:15_4 1Krn_8:15_5 1Krn_8:15_6
1Krn:8:15 x x x x x x
1Krn:8:16 καὶ Μιχαηλ καὶ Ιεσφα καὶ Ιωχα υἱοὶ Βαριγα.
1Krn:8:16 and Michael, and Jespha, and Joda, the sons of Beria: (1 Chronicles 8:16 Brenton)
1Krn:8:16 Mikael, Jiszpa i Jocha, byli synami Berii, (1 Krn 8:16 BT_4)
1Krn:8:16 καὶ Μιχαηλ καὶ Ιεσφα καὶ Ιωχα υἱοὶ Βαριγα.
1Krn:8:16 καί Μιχαήλ, ὁ καί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krn:8:16 I też, nawet, mianowicie Michael I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn
1Krn:8:16 kai\ *miCHaEl kai\ *iesfa kai\ *iOCHa ui(oi\ *bariga.
1Krn:8:16 kai miCHaEl kai iesfa kai iOCHa hyioi bariga.
1Krn:8:16 C N_NSM C N_NSM C N_NSM N2_NPM N_GSM
1Krn:8:16 and also, even, namely Michael and also, even, namely ć and also, even, namely ć son ć
1Krn:8:16 and Michael (indecl) and   and   sons (nom|voc)  
1Krn:8:16 1Krn_8:16_1 1Krn_8:16_2 1Krn_8:16_3 1Krn_8:16_4 1Krn_8:16_5 1Krn_8:16_6 1Krn_8:16_7 1Krn_8:16_8
1Krn:8:16 x x x x x x x x
1Krn:8:17 καὶ Ζαβαδια καὶ Μοσολλαμ καὶ Αζακι καὶ Αβαρ
1Krn:8:17 and Zabadia, and Mosollam, and Azaki, and Abar, (1 Chronicles 8:17 Brenton)
1Krn:8:17 Zebadiasz, Meszullam, Chizki, Cheber, (1 Krn 8:17 BT_4)
1Krn:8:17 καὶ Ζαβαδια καὶ Μοσολλαμ καὶ Αζακι καὶ Αβαρ
1Krn:8:17 καί   καί   καί   καί  
1Krn:8:17 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:8:17 kai\ *DZabadia kai\ *mosollam kai\ *aDZaki kai\ *abar
1Krn:8:17 kai DZabadia kai mosollam kai aDZaki kai abar
1Krn:8:17 C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:8:17 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:8:17 and   and   and   and  
1Krn:8:17 1Krn_8:17_1 1Krn_8:17_2 1Krn_8:17_3 1Krn_8:17_4 1Krn_8:17_5 1Krn_8:17_6 1Krn_8:17_7 1Krn_8:17_8
1Krn:8:17 x x x x x x x x
1Krn:8:18 καὶ Ισαμαρι καὶ Ιεζλια καὶ Ιωβαβ υἱοὶ Ελφααλ.
1Krn:8:18 and Isamari, and Jexlias, and Jobab, the sons of Elphaal: (1 Chronicles 8:18 Brenton)
1Krn:8:18 Jiszmeraj, Jizlia i Jobab, byli synami Elpaala. (1 Krn 8:18 BT_4)
1Krn:8:18 καὶ Ισαμαρι καὶ Ιεζλια καὶ Ιωβαβ υἱοὶ Ελφααλ.
1Krn:8:18 καί   καί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krn:8:18 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn
1Krn:8:18 kai\ *isamari kai\ *ieDZlia kai\ *iObab ui(oi\ *elfaal.
1Krn:8:18 kai isamari kai ieDZlia kai iObab hyioi elfaal.
1Krn:8:18 C N_NSM C N_NSM C N_NSM N2_NPM N_GSM
1Krn:8:18 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć son ć
1Krn:8:18 and   and   and   sons (nom|voc)  
1Krn:8:18 1Krn_8:18_1 1Krn_8:18_2 1Krn_8:18_3 1Krn_8:18_4 1Krn_8:18_5 1Krn_8:18_6 1Krn_8:18_7 1Krn_8:18_8
1Krn:8:18 x x x x x x x x
1Krn:8:19 καὶ Ιακιμ καὶ Ζεχρι καὶ Ζαβδι
1Krn:8:19 and Jakim, and Zachri, and Zabdi, (1 Chronicles 8:19 Brenton)
1Krn:8:19 Jakim, Zikri, Zabdi, (1 Krn 8:19 BT_4)
1Krn:8:19 καὶ Ιακιμ καὶ Ζεχρι καὶ Ζαβδι
1Krn:8:19 καί   καί   καί  
1Krn:8:19 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:8:19 kai\ *iakim kai\ *DZeCHri kai\ *DZabdi
1Krn:8:19 kai iakim kai DZeCHri kai DZabdi
1Krn:8:19 C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:8:19 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:8:19 and   and   and  
1Krn:8:19 1Krn_8:19_1 1Krn_8:19_2 1Krn_8:19_3 1Krn_8:19_4 1Krn_8:19_5 1Krn_8:19_6
1Krn:8:19 x x x x x x
1Krn:8:20 καὶ Ελιωηναι καὶ Σαλθι καὶ Ελιηλι
1Krn:8:20 and Elionai, and Salathi, (1 Chronicles 8:20 Brenton)
1Krn:8:20 Elienaj, Silletaj, Eliel, (1 Krn 8:20 BT_4)
1Krn:8:20 καὶ Ελιωηναι καὶ Σαλθι καὶ Ελιηλι
1Krn:8:20 καί   καί   καί  
1Krn:8:20 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:8:20 kai\ *eliOEnai kai\ *salTi kai\ *eliEli
1Krn:8:20 kai eliOEnai kai salTi kai eliEli
1Krn:8:20 C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:8:20 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:8:20 and   and   and  
1Krn:8:20 1Krn_8:20_1 1Krn_8:20_2 1Krn_8:20_3 1Krn_8:20_4 1Krn_8:20_5 1Krn_8:20_6
1Krn:8:20 x x x x x x
1Krn:8:21 καὶ Αδαια καὶ Βαραια καὶ Σαμαραθ υἱοὶ Σαμαι.
1Krn:8:21 and Elieli, and Adaia, and Baraia, and Samarath, sons of Samaith: (1 Chronicles 8:21 Brenton)
1Krn:8:21 Adajasz, Berajasz, Szimrat byli synami Szimejego. (1 Krn 8:21 BT_4)
1Krn:8:21 καὶ Αδαια καὶ Βαραια καὶ Σαμαραθ υἱοὶ Σαμαι.
1Krn:8:21 καί   καί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krn:8:21 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn
1Krn:8:21 kai\ *adaia kai\ *baraia kai\ *samaraT ui(oi\ *samai.
1Krn:8:21 kai adaia kai baraia kai samaraT hyioi samai.
1Krn:8:21 C N_NSM C N_NSM C N_NSM N2_NPM N_GSM
1Krn:8:21 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć son ć
1Krn:8:21 and   and   and   sons (nom|voc)  
1Krn:8:21 1Krn_8:21_1 1Krn_8:21_2 1Krn_8:21_3 1Krn_8:21_4 1Krn_8:21_5 1Krn_8:21_6 1Krn_8:21_7 1Krn_8:21_8
1Krn:8:21 x x x x x x x x
1Krn:8:22 καὶ Ισφαν καὶ Ωβηδ καὶ Ελεηλ
1Krn:8:22 and Jesphan, and Obed, and Eliel, (1 Chronicles 8:22 Brenton)
1Krn:8:22 Jiszpan, Eber, Eliel, (1 Krn 8:22 BT_4)
1Krn:8:22 καὶ Ισφαν καὶ Ωβηδ καὶ Ελεηλ
1Krn:8:22 καί   καί Ἰωβήδ v.l. Ὠβήδ, ὁ καί  
1Krn:8:22 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Obed I też, nawet, mianowicie
1Krn:8:22 kai\ *isfan kai\ *ObEd kai\ *eleEl
1Krn:8:22 kai isfan kai ObEd kai eleEl
1Krn:8:22 C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:8:22 and also, even, namely ć and also, even, namely Obed and also, even, namely ć
1Krn:8:22 and   and Obed (indecl) and  
1Krn:8:22 1Krn_8:22_1 1Krn_8:22_2 1Krn_8:22_3 1Krn_8:22_4 1Krn_8:22_5 1Krn_8:22_6
1Krn:8:22 x x x x x x
1Krn:8:23 καὶ Αβαδων καὶ Ζεχρι καὶ Αναν
1Krn:8:23 and Abdon, and Zechri, and Anan, (1 Chronicles 8:23 Brenton)
1Krn:8:23 Abdon, Zikri, Chanan, (1 Krn 8:23 BT_4)
1Krn:8:23 καὶ Αβαδων καὶ Ζεχρι καὶ Αναν
1Krn:8:23 καί   καί   καί  
1Krn:8:23 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:8:23 kai\ *abadOn kai\ *DZeCHri kai\ *anan
1Krn:8:23 kai abadOn kai DZeCHri kai anan
1Krn:8:23 C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:8:23 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:8:23 and   and   and  
1Krn:8:23 1Krn_8:23_1 1Krn_8:23_2 1Krn_8:23_3 1Krn_8:23_4 1Krn_8:23_5 1Krn_8:23_6
1Krn:8:23 x x x x x x
1Krn:8:24 καὶ Ανανια καὶ Αμβρι καὶ Αιλαμ καὶ Αναθωθια
1Krn:8:24 and Anania, and Ambri, and Aelam, and Anathoth, (1 Chronicles 8:24 Brenton)
1Krn:8:24 Chananiasz, Elam, Antotiasz, (1 Krn 8:24 BT_4)
1Krn:8:24 καὶ Ανανια καὶ Αμβρι καὶ Αιλαμ καὶ Αναθωθια
1Krn:8:24 καί Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί   καί   καί  
1Krn:8:24 I też, nawet, mianowicie Ananiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:8:24 kai\ *anania kai\ *ambri kai\ *ailam kai\ *anaTOTia
1Krn:8:24 kai anania kai ambri kai ailam kai anaTOTia
1Krn:8:24 C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:8:24 and also, even, namely Ananias and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:8:24 and Ananias (voc) and   and   and  
1Krn:8:24 1Krn_8:24_1 1Krn_8:24_2 1Krn_8:24_3 1Krn_8:24_4 1Krn_8:24_5 1Krn_8:24_6 1Krn_8:24_7 1Krn_8:24_8
1Krn:8:24 x x x x x x x x
1Krn:8:25 καὶ Αθιν καὶ Ιεφερια καὶ Φελιηλ υἱοὶ Σωσηκ.
1Krn:8:25 and Jathin, and Jephadias, and Phanuel, the sons of Sosec: (1 Chronicles 8:25 Brenton)
1Krn:8:25 Jifdejasz i Peniel byli synami Szaszaka. (1 Krn 8:25 BT_4)
1Krn:8:25 καὶ Αθιν καὶ Ιεφερια καὶ Φελιηλ υἱοὶ Σωσηκ.
1Krn:8:25 καί   καί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krn:8:25 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn
1Krn:8:25 kai\ *aTin kai\ *ieferia kai\ *feliEl ui(oi\ *sOsEk.
1Krn:8:25 kai aTin kai ieferia kai feliEl hyioi sOsEk.
1Krn:8:25 C N_NSM C N_NSM C N_NSM N2_NPM N_GSM
1Krn:8:25 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć son ć
1Krn:8:25 and   and   and   sons (nom|voc)  
1Krn:8:25 1Krn_8:25_1 1Krn_8:25_2 1Krn_8:25_3 1Krn_8:25_4 1Krn_8:25_5 1Krn_8:25_6 1Krn_8:25_7 1Krn_8:25_8
1Krn:8:25 x x x x x x x x
1Krn:8:26 καὶ Σαμσαρια καὶ Σααρια καὶ Ογοθολια
1Krn:8:26 and Samsari, and Saarias, and Gotholia, (1 Chronicles 8:26 Brenton)
1Krn:8:26 Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz, (1 Krn 8:26 BT_4)
1Krn:8:26 καὶ Σαμσαρια καὶ Σααρια καὶ Ογοθολια
1Krn:8:26 καί   καί   καί  
1Krn:8:26 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:8:26 kai\ *samsaria kai\ *saaria kai\ *ogoTolia
1Krn:8:26 kai samsaria kai saaria kai ogoTolia
1Krn:8:26 C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:8:26 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:8:26 and   and   and  
1Krn:8:26 1Krn_8:26_1 1Krn_8:26_2 1Krn_8:26_3 1Krn_8:26_4 1Krn_8:26_5 1Krn_8:26_6
1Krn:8:26 x x x x x x
1Krn:8:27 καὶ Ιαρασια καὶ Ηλια καὶ Ζεχρι υἱοὶ Ιρααμ.
1Krn:8:27 and Jarasia, and Eria, and Zechri, son of Iroam. (1 Chronicles 8:27 Brenton)
1Krn:8:27 Jaareszjasz, Eliasz, Zikri byli synami Jerochama. (1 Krn 8:27 BT_4)
1Krn:8:27 καὶ Ιαρασια καὶ Ηλια καὶ Ζεχρι υἱοὶ Ιρααμ.
1Krn:8:27 καί   καί Ἠλίας, -ου, ὁ καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krn:8:27 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Eliasz I też, nawet, mianowicie Syn
1Krn:8:27 kai\ *iarasia kai\ *Elia kai\ *DZeCHri ui(oi\ *iraam.
1Krn:8:27 kai iarasia kai Elia kai DZeCHri hyioi iraam.
1Krn:8:27 C N_NSM C N_NSM C N_NSM N2_NPM N_GSM
1Krn:8:27 and also, even, namely ć and also, even, namely Elijah and also, even, namely ć son ć
1Krn:8:27 and   and Elijah (voc) and   sons (nom|voc)  
1Krn:8:27 1Krn_8:27_1 1Krn_8:27_2 1Krn_8:27_3 1Krn_8:27_4 1Krn_8:27_5 1Krn_8:27_6 1Krn_8:27_7 1Krn_8:27_8
1Krn:8:27 x x x x x x x x
1Krn:8:28 οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν ἄρχοντες· οὗτοι κατῴκησαν ἐν Ιερουσαλημ. –
1Krn:8:28 These were heads of families, chiefs according to their generations: these dwelt in Jerusalem. (1 Chronicles 8:28 Brenton)
1Krn:8:28 Ci byli naczelnikami rodów według ich spisów; zamieszkali oni w Jerozolimie. (1 Krn 8:28 BT_4)
1Krn:8:28 οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν ἄρχοντες· οὗτοι κατῴκησαν ἐν Ιερουσαλημ.
1Krn:8:28 οὗτος αὕτη τοῦτο ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πατριά, -ᾶς, ἡ κατά γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.  
1Krn:8:28 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Władca; by zaczynać się patrilineage W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ród On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]  
1Krn:8:28 ou(=toi a)/rCHontes patriO=n kata\ gene/seis au)tO=n a)/rCHontes· ou(=toi katO/|kEsan e)n *ierousalEm.
1Krn:8:28 hutoi arCHontes patriOn kata geneseis autOn arCHontes· hutoi katOkEsan en ierusalEm.
1Krn:8:28 RD_NPM N3_NPM N1A_GPF P N3I_NPF RD_GPM N3_NPM RD_NPM VAI_AAI3P P N_DSF
1Krn:8:28 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ruler; to begin patrilineage down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing lineage he/she/it/same ruler; to begin this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]  
1Krn:8:28 these (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) patrilineages (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) lineages (acc, nom|voc) them/same (gen) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) these (nom) they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)  
1Krn:8:28 1Krn_8:28_1 1Krn_8:28_2 1Krn_8:28_3 1Krn_8:28_4 1Krn_8:28_5 1Krn_8:28_6 1Krn_8:28_7 1Krn_8:28_8 1Krn_8:28_9 1Krn_8:28_10 1Krn_8:28_11 1Krn_8:28_12
1Krn:8:28 x x x x x x x x x x x x
1Krn:8:29 καὶ ἐν Γαβαων κατῴκησεν πατὴρ Γαβαων, καὶ ὄνομα γυναικὶ αὐτοῦ Μααχα.
1Krn:8:29 And the father of Gabaon dwelt in Gabaon; and his wife's name was Moacha. (1 Chronicles 8:29 Brenton)
1Krn:8:29 W Gibeonie mieszkał Abi-Gibeon; imię jego żony było Maaka. (1 Krn 8:29 BT_4)
1Krn:8:29 καὶ ἐν Γαβαων κατῴκησεν πατὴρ Γαβαων, καὶ ὄνομα γυναικὶ αὐτοῦ Μααχα.
1Krn:8:29 καί ἐν   κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες   καί ὄνομα[τ], -ατος, τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό  
1Krn:8:29 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ojciec I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Kobiety/żona On/ona/to/to samo
1Krn:8:29 kai\ e)n *gabaOn katO/|kEsen patE\r *gabaOn, kai\ o)/noma gunaiki\ au)tou= *maaCHa.
1Krn:8:29 kai en gabaOn katOkEsen patEr gabaOn, kai onoma gynaiki autu maaCHa.
1Krn:8:29 C P N_DSF VAI_AAI3S N3_NSM N_GSF C N3M_ASN N3K_DSF RD_GSM N_NSF
1Krn:8:29 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) father ć and also, even, namely name with regard to woman/wife he/she/it/same ć
1Krn:8:29 and in/among/by (+dat)   he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN father (nom)   and name (nom|acc|voc) woman/wife (dat) him/it/same (gen)  
1Krn:8:29 1Krn_8:29_1 1Krn_8:29_2 1Krn_8:29_3 1Krn_8:29_4 1Krn_8:29_5 1Krn_8:29_6 1Krn_8:29_7 1Krn_8:29_8 1Krn_8:29_9 1Krn_8:29_10 1Krn_8:29_11
1Krn:8:29 x x x x x x x x x x x
1Krn:8:30 καὶ υἱὸς αὐτῆς ὁ πρωτότοκος Αβαδων, καὶ Σουρ καὶ Κις καὶ Βααλ καὶ Νηρ καὶ Ναδαβ
1Krn:8:30 And her first-born son was Abdon, and Sur, and Kis, and Baal, and Nadab, and Ner, (1 Chronicles 8:30 Brenton)
1Krn:8:30 Jego synem pierworodnym był Abdon, potem Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab, (1 Krn 8:30 BT_4)
1Krn:8:30 καὶ υἱὸς αὐτῆς πρωτότοκος Αβαδων, καὶ Σουρ καὶ Κις καὶ Βααλ καὶ Νηρ καὶ Ναδαβ
1Krn:8:30 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον   καί   καί Κίς, ὁ καί Βάαλ, ὁ καί   καί  
1Krn:8:30 I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo firstborn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Grafit pierwotny I też, nawet, mianowicie Baal I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:8:30 kai\ ui(o\s au)tE=s o( prOto/tokos *abadOn, kai\ *sour kai\ *kis kai\ *baal kai\ *nEr kai\ *nadab
1Krn:8:30 kai hyios autEs ho prOtotokos abadOn, kai sur kai kis kai baal kai nEr kai nadab
1Krn:8:30 C N2_NSM RD_GSF RA_NSM A1B_NSM N_GSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:8:30 and also, even, namely son he/she/it/same the firstborn ć and also, even, namely ć and also, even, namely Kish and also, even, namely Baal and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:8:30 and son (nom) her/it/same (gen) the (nom) firstborn ([Adj] nom)   and   and Kish (indecl) and Baal (indecl) and   and  
1Krn:8:30 1Krn_8:30_1 1Krn_8:30_2 1Krn_8:30_3 1Krn_8:30_4 1Krn_8:30_5 1Krn_8:30_6 1Krn_8:30_7 1Krn_8:30_8 1Krn_8:30_9 1Krn_8:30_10 1Krn_8:30_11 1Krn_8:30_12 1Krn_8:30_13 1Krn_8:30_14 1Krn_8:30_15 1Krn_8:30_16
1Krn:8:30 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:8:31 καὶ Γεδουρ καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ Ζαχουρ καὶ Μακαλωθ·
1Krn:8:31 and Gedur and his brother, and Zacchur, and Makeloth. (1 Chronicles 8:31 Brenton)
1Krn:8:31 Gedor, Achio i Zeker. (1 Krn 8:31 BT_4)
1Krn:8:31 καὶ Γεδουρ καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ Ζαχουρ καὶ Μακαλωθ·
1Krn:8:31 καί   καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί   καί  
1Krn:8:31 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:8:31 kai\ *gedour kai\ a)delfo\s au)tou= kai\ *DZaCHour kai\ *makalOT·
1Krn:8:31 kai gedur kai adelfos autu kai DZaCHur kai makalOT·
1Krn:8:31 C N_NSM C N2_NSM RD_GSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:8:31 and also, even, namely ć and also, even, namely brother he/she/it/same and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:8:31 and   and brother (nom) him/it/same (gen) and   and  
1Krn:8:31 1Krn_8:31_1 1Krn_8:31_2 1Krn_8:31_3 1Krn_8:31_4 1Krn_8:31_5 1Krn_8:31_6 1Krn_8:31_7 1Krn_8:31_8 1Krn_8:31_9
1Krn:8:31 x x x x x x x x x
1Krn:8:32 καὶ Μακαλωθ ἐγέννησεν τὸν Σεμαα. καὶ γὰρ οὗτοι κατέναντι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν κατῴκησαν ἐν Ιερουσαλημ μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν.
1Krn:8:32 And Makeloth begot Samaa: for these dwelt in Jerusalem in the presence of their brethren with their brethren. (1 Chronicles 8:32 Brenton)
1Krn:8:32 Miklot był ojcem Szimejego. Oni również mieszkali w pobliżu swych krewnych ze swoimi braćmi w Jerozolimie. (1 Krn 8:32 BT_4)
1Krn:8:32 καὶ Μακαλωθ ἐγέννησεν τὸν Σεμαα. καὶ γὰρ οὗτοι κατέναντι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν κατῴκησαν ἐν Ιερουσαλημ μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν.
1Krn:8:32 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί γάρ οὗτος αὕτη τοῦτο κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. μετά ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:8:32 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Brat; siostra On/ona/to/to samo By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Brat; siostra On/ona/to/to samo
1Krn:8:32 kai\ *makalOT e)ge/nnEsen to\n *semaa. kai\ ga\r ou(=toi kate/nanti tO=n a)delfO=n au)tO=n katO/|kEsan e)n *ierousalEm meta\ tO=n a)delfO=n au)tO=n.
1Krn:8:32 kai makalOT egennEsen ton semaa. kai gar hutoi katenanti tOn adelfOn autOn katOkEsan en ierusalEm meta tOn adelfOn autOn.
1Krn:8:32 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C x RD_NPM D RA_GPM N2_GPM RD_GPM VAI_AAI3P P N_DSF P RA_GPM N2_GPM RP_GPM
1Krn:8:32 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely for since, as this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] opposite/in the presence of (+gen) the brother; sister he/she/it/same to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the brother; sister he/she/it/same
1Krn:8:32 and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and for these (nom) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) them/same (gen) they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) after (+acc), with (+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) them/same (gen)
1Krn:8:32 1Krn_8:32_1 1Krn_8:32_2 1Krn_8:32_3 1Krn_8:32_4 1Krn_8:32_5 1Krn_8:32_6 1Krn_8:32_7 1Krn_8:32_8 1Krn_8:32_9 1Krn_8:32_10 1Krn_8:32_11 1Krn_8:32_12 1Krn_8:32_13 1Krn_8:32_14 1Krn_8:32_15 1Krn_8:32_16 1Krn_8:32_17 1Krn_8:32_18 1Krn_8:32_19
1Krn:8:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:8:33 καὶ Νηρ ἐγέννησεν τὸν Κις, καὶ Κις ἐγέννησεν τὸν Σαουλ, καὶ Σαουλ ἐγέννησεν τὸν Ιωναθαν καὶ τὸν Μελχισουε καὶ τὸν Αμιναδαβ καὶ τὸν Ασαβαλ.
1Krn:8:33 And Ner begot Kis, and Kis begot Saul, and Saul begot Jonathan, and Melchisue, and Aminadab, and Asabal. (1 Chronicles 8:33 Brenton)
1Krn:8:33 Ner był ojcem Kisza, Kisz - Saula. Saul był ojcem Jonatana, Malkiszuy, Abinadaba i Eszbaala. (1 Krn 8:33 BT_4)
1Krn:8:33 καὶ Νηρ ἐγέννησεν τὸν Κις, καὶ Κις ἐγέννησεν τὸν Σαουλ, καὶ Σαουλ ἐγέννησεν τὸν Ιωναθαν καὶ τὸν Μελχισουε καὶ τὸν Αμιναδαβ καὶ τὸν Ασαβαλ.
1Krn:8:33 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Κίς, ὁ καί Κίς, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ καί Σαούλ, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Ἀμιναδάβ, ὁ καί ὁ ἡ τό  
1Krn:8:33 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Grafit pierwotny I też, nawet, mianowicie Grafit pierwotny By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Saul I też, nawet, mianowicie Saul By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Amminadab I też, nawet, mianowicie
1Krn:8:33 kai\ *nEr e)ge/nnEsen to\n *kis, kai\ *kis e)ge/nnEsen to\n *saoul, kai\ *saoul e)ge/nnEsen to\n *iOnaTan kai\ to\n *melCHisoue kai\ to\n *aminadab kai\ to\n *asabal.
1Krn:8:33 kai nEr egennEsen ton kis, kai kis egennEsen ton saul, kai saul egennEsen ton iOnaTan kai ton melCHisue kai ton aminadab kai ton asabal.
1Krn:8:33 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM
1Krn:8:33 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Kish and also, even, namely Kish to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Saul and also, even, namely Saul to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the Amminadab and also, even, namely the ć
1Krn:8:33 and   he/she/it-FATHER-ed the (acc) Kish (indecl) and Kish (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) Saul (indecl) and Saul (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and the (acc)   and the (acc) Amminadab (indecl) and the (acc)  
1Krn:8:33 1Krn_8:33_1 1Krn_8:33_2 1Krn_8:33_3 1Krn_8:33_4 1Krn_8:33_5 1Krn_8:33_6 1Krn_8:33_7 1Krn_8:33_8 1Krn_8:33_9 1Krn_8:33_10 1Krn_8:33_11 1Krn_8:33_12 1Krn_8:33_13 1Krn_8:33_14 1Krn_8:33_15 1Krn_8:33_16 1Krn_8:33_17 1Krn_8:33_18 1Krn_8:33_19 1Krn_8:33_20 1Krn_8:33_21 1Krn_8:33_22 1Krn_8:33_23 1Krn_8:33_24
1Krn:8:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:8:34 καὶ υἱοὶ Ιωναθαν· Μεριβααλ. καὶ Μεριβααλ ἐγέννησεν τὸν Μιχια.
1Krn:8:34 And the son of Jonathan was Meribaal; and Meribaal begot Micha. (1 Chronicles 8:34 Brenton)
1Krn:8:34 Synem Jonatana był Meribbaal; Meribbaal był ojcem Miki. (1 Krn 8:34 BT_4)
1Krn:8:34 καὶ υἱοὶ Ιωναθαν· Μεριβααλ. καὶ Μεριβααλ ἐγέννησεν τὸν Μιχια.
1Krn:8:34 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krn:8:34 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
1Krn:8:34 kai\ ui(oi\ *iOnaTan· *meribaal. kai\ *meribaal e)ge/nnEsen to\n *miCHia.
1Krn:8:34 kai hyioi iOnaTan· meribaal. kai meribaal egennEsen ton miCHia.
1Krn:8:34 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:8:34 and also, even, namely son ć ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
1Krn:8:34 and sons (nom|voc)     and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
1Krn:8:34 1Krn_8:34_1 1Krn_8:34_2 1Krn_8:34_3 1Krn_8:34_4 1Krn_8:34_5 1Krn_8:34_6 1Krn_8:34_7 1Krn_8:34_8 1Krn_8:34_9
1Krn:8:34 x x x x x x x x x
1Krn:8:35 καὶ υἱοὶ Μιχια· Φιθων καὶ Μελχηλ καὶ Θερεε καὶ Αχαζ.
1Krn:8:35 And the sons of Micha; Phithon, and Melach, and Tharach, and Achaz. (1 Chronicles 8:35 Brenton)
1Krn:8:35 Synowie Miki: Piton, Melek, Tarea i Achaz. (1 Krn 8:35 BT_4)
1Krn:8:35 καὶ υἱοὶ Μιχια· Φιθων καὶ Μελχηλ καὶ Θερεε καὶ Αχαζ.
1Krn:8:35 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   καί   καί Ἀχάζ, ὁ
1Krn:8:35 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Ahaz
1Krn:8:35 kai\ ui(oi\ *miCHia· *fiTOn kai\ *melCHEl kai\ *Teree kai\ *aCHaDZ.
1Krn:8:35 kai hyioi miCHia· fiTOn kai melCHEl kai Teree kai aCHaDZ.
1Krn:8:35 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:8:35 and also, even, namely son ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Ahaz
1Krn:8:35 and sons (nom|voc)     and   and   and Ahaz (indecl)
1Krn:8:35 1Krn_8:35_1 1Krn_8:35_2 1Krn_8:35_3 1Krn_8:35_4 1Krn_8:35_5 1Krn_8:35_6 1Krn_8:35_7 1Krn_8:35_8 1Krn_8:35_9 1Krn_8:35_10
1Krn:8:35 x x x x x x x x x x
1Krn:8:36 καὶ Αχαζ ἐγέννησεν τὸν Ιωιαδα, καὶ Ιωιαδα ἐγέννησεν τὸν Γαλεμαθ καὶ τὸν Ασμωθ καὶ τὸν Ζαμβρι, καὶ Ζαμβρι ἐγέννησεν τὸν Μαισα·
1Krn:8:36 And Achaz begot Jada, and Jada begot Salaemath, and Asmoth, and Zambri; and Zambri begot Maesa; (1 Chronicles 8:36 Brenton)
1Krn:8:36 Achaz był ojcem Joaddy; Joadda - Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri był ojcem Mosy. (1 Krn 8:36 BT_4)
1Krn:8:36 καὶ Αχαζ ἐγέννησεν τὸν Ιωιαδα, καὶ Ιωιαδα ἐγέννησεν τὸν Γαλεμαθ καὶ τὸν Ασμωθ καὶ τὸν Ζαμβρι, καὶ Ζαμβρι ἐγέννησεν τὸν Μαισα·
1Krn:8:36 καί Ἀχάζ, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krn:8:36 I też, nawet, mianowicie Ahaz By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
1Krn:8:36 kai\ *aCHaDZ e)ge/nnEsen to\n *iOiada, kai\ *iOiada e)ge/nnEsen to\n *galemaT kai\ to\n *asmOT kai\ to\n *DZambri, kai\ *DZambri e)ge/nnEsen to\n *maisa·
1Krn:8:36 kai aCHaDZ egennEsen ton iOiada, kai iOiada egennEsen ton galemaT kai ton asmOT kai ton DZambri, kai DZambri egennEsen ton maisa·
1Krn:8:36 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:8:36 and also, even, namely Ahaz to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
1Krn:8:36 and Ahaz (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
1Krn:8:36 1Krn_8:36_1 1Krn_8:36_2 1Krn_8:36_3 1Krn_8:36_4 1Krn_8:36_5 1Krn_8:36_6 1Krn_8:36_7 1Krn_8:36_8 1Krn_8:36_9 1Krn_8:36_10 1Krn_8:36_11 1Krn_8:36_12 1Krn_8:36_13 1Krn_8:36_14 1Krn_8:36_15 1Krn_8:36_16 1Krn_8:36_17 1Krn_8:36_18 1Krn_8:36_19 1Krn_8:36_20 1Krn_8:36_21
1Krn:8:36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:8:37 καὶ Μαισα ἐγέννησεν τὸν Βαανα· Ραφαια υἱὸς αὐτοῦ, Ελασα υἱὸς αὐτοῦ, Εσηλ υἱὸς αὐτοῦ.
1Krn:8:37 and Maesa begot Baana: Rhaphaea was his son, Elasa his son, Esel his son. (1 Chronicles 8:37 Brenton)
1Krn:8:37 Mosa był ojcem Binei; jego synem był Rafa, synem jego Eleasa, synem jego Asel. (1 Krn 8:37 BT_4)
1Krn:8:37 καὶ Μαισα ἐγέννησεν τὸν Βαανα· Ραφαια υἱὸς αὐτοῦ, Ελασα υἱὸς αὐτοῦ, Εσηλ υἱὸς αὐτοῦ.
1Krn:8:37 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό Ελασα, ὁ [LXX]; αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:8:37 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Syn On/ona/to/to samo Elasa/Eleasa; by wybierać Syn On/ona/to/to samo Syn On/ona/to/to samo
1Krn:8:37 kai\ *maisa e)ge/nnEsen to\n *baana· *rafaia ui(o\s au)tou=, *elasa ui(o\s au)tou=, *esEl ui(o\s au)tou=.
1Krn:8:37 kai maisa egennEsen ton baana· rafaia hyios autu, elasa hyios autu, esEl hyios autu.
1Krn:8:37 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM N_NSM N2_NSM RD_GSM N_NSM N2_NSM RD_GSM N_NSM N2_NSM RD_GSM
1Krn:8:37 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć ć son he/she/it/same Elasa/Eleasa; to choose son he/she/it/same ć son he/she/it/same
1Krn:8:37 and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)     son (nom) him/it/same (gen) Elasa/Eleasa (indecl); upon CHOOSE-ing (nom|voc) son (nom) him/it/same (gen)   son (nom) him/it/same (gen)
1Krn:8:37 1Krn_8:37_1 1Krn_8:37_2 1Krn_8:37_3 1Krn_8:37_4 1Krn_8:37_5 1Krn_8:37_6 1Krn_8:37_7 1Krn_8:37_8 1Krn_8:37_9 1Krn_8:37_10 1Krn_8:37_11 1Krn_8:37_12 1Krn_8:37_13 1Krn_8:37_14
1Krn:8:37 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:8:38 καὶ τῷ Εσηλ ἓξ υἱοί, καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· Εζρικαμ πρωτότοκος αὐτοῦ, καὶ Ισμαηλ καὶ Σαραια καὶ Αβδια καὶ Αναν· πάντες οὗτοι υἱοὶ Εσηλ.
1Krn:8:38 And Esel had six sons, and these were their name; Ezricam his first-born, and Ismael, and Saraia, and Abdia, and Anan, and Asa: all these were the sons of Esel. (1 Chronicles 8:38 Brenton)
1Krn:8:38 Asel miał sześciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Wszyscy oni byli synami Asela. (1 Krn 8:38 BT_4)
1Krn:8:38 καὶ τῷ Εσηλ ἓξ υἱοί, καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· Εζρικαμ πρωτότοκος αὐτοῦ, καὶ Ισμαηλ καὶ Σαραια καὶ Αβδια καὶ Αναν· πάντες οὗτοι υἱοὶ Εσηλ.
1Krn:8:38 καί ὁ ἡ τό   ἕξ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   πρωτό·τοκος -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί   καί   καί   καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krn:8:38 I też, nawet, mianowicie Sześć Syn I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo firstborn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn
1Krn:8:38 kai\ tO=| *esEl e(\X ui(oi/, kai\ tau=ta ta\ o)no/mata au)tO=n· *eDZrikam prOto/tokos au)tou=, kai\ *ismaEl kai\ *saraia kai\ *abdia kai\ *anan· pa/ntes ou(=toi ui(oi\ *esEl.
1Krn:8:38 kai tO esEl heX hyioi, kai tauta ta onomata autOn· eDZrikam prOtotokos autu, kai ismaEl kai saraia kai abdia kai anan· pantes hutoi hyioi esEl.
1Krn:8:38 C RA_DSM N_DSM M N2_NPM C RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RD_GPM N_NSM A1B_NSM RD_GSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM A3_NPM RD_NPM N2_NPM N_GSM
1Krn:8:38 and also, even, namely the ć six son and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to he/she/it/same ć firstborn he/she/it/same and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son ć
1Krn:8:38 and the (dat)   six sons (nom|voc) and these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) them/same (gen)   firstborn ([Adj] nom) him/it/same (gen) and   and   and   and   all (nom|voc) these (nom) sons (nom|voc)  
1Krn:8:38 1Krn_8:38_1 1Krn_8:38_2 1Krn_8:38_3 1Krn_8:38_4 1Krn_8:38_5 1Krn_8:38_6 1Krn_8:38_7 1Krn_8:38_8 1Krn_8:38_9 1Krn_8:38_10 1Krn_8:38_11 1Krn_8:38_12 1Krn_8:38_13 1Krn_8:38_14 1Krn_8:38_15 1Krn_8:38_16 1Krn_8:38_17 1Krn_8:38_18 1Krn_8:38_19 1Krn_8:38_20 1Krn_8:38_21 1Krn_8:38_22 1Krn_8:38_23 1Krn_8:38_24 1Krn_8:38_25
1Krn:8:38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:8:39 καὶ υἱοὶ Ασηλ ἀδελφοῦ αὐτοῦ· Αιλαμ πρωτότοκος αὐτοῦ, καὶ Ιαις ὁ δεύτερος, Ελιφαλετ ὁ τρίτος.
1Krn:8:39 And the sons of Asel his brother; Aelam his first-born, and Jas the second, and Eliphalet the third. (1 Chronicles 8:39 Brenton)
1Krn:8:39 Synowie jego brata Eszeka: Ulam, jego pierworodny, drugi Jeusz, trzeci Elifelet. (1 Krn 8:39 BT_4)
1Krn:8:39 καὶ υἱοὶ Ασηλ ἀδελφοῦ αὐτοῦ· Αιλαμ πρωτότοκος αὐτοῦ, καὶ Ιαις δεύτερος, Ελιφαλετ τρίτος.
1Krn:8:39 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό   πρωτό·τοκος -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον   ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον
1Krn:8:39 I też, nawet, mianowicie Syn Brat On/ona/to/to samo firstborn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Drugi Trzeci
1Krn:8:39 kai\ ui(oi\ *asEl a)delfou= au)tou=· *ailam prOto/tokos au)tou=, kai\ *iais o( deu/teros, *elifalet o( tri/tos.
1Krn:8:39 kai hyioi asEl adelfu autu· ailam prOtotokos autu, kai iais ho deuteros, elifalet ho tritos.
1Krn:8:39 C N2_NPM N_GSM N2_GSM RD_GSM N_NSM A1B_NSM RD_GSM C N_NSM RA_NSM A1A_NSM N_NSM RA_NSM A1_NSM
1Krn:8:39 and also, even, namely son ć brother he/she/it/same ć firstborn he/she/it/same and also, even, namely ć the second ć the third
1Krn:8:39 and sons (nom|voc)   brother (gen) him/it/same (gen)   firstborn ([Adj] nom) him/it/same (gen) and   the (nom) second (nom)   the (nom) third (nom)
1Krn:8:39 1Krn_8:39_1 1Krn_8:39_2 1Krn_8:39_3 1Krn_8:39_4 1Krn_8:39_5 1Krn_8:39_6 1Krn_8:39_7 1Krn_8:39_8 1Krn_8:39_9 1Krn_8:39_10 1Krn_8:39_11 1Krn_8:39_12 1Krn_8:39_13 1Krn_8:39_14 1Krn_8:39_15
1Krn:8:39 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:8:40 καὶ ἦσαν υἱοὶ Αιλαμ ἰσχυροὶ ἄνδρες δυνάμει τείνοντες τόξον καὶ πληθύνοντες υἱοὺς καὶ υἱοὺς τῶν υἱῶν, ἑκατὸν πεντήκοντα. πάντες οὗτοι ἐξ υἱῶν Βενιαμιν.
1Krn:8:40 And the sons of Aelam were mighty men, bending the bow, and multiplying sons and grandsons, a hundred and fifty. All these were of the sons of Benjamin. (1 Chronicles 8:40 Brenton)
1Krn:8:40 Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami, strzelającymi z łuku. Mieli oni wielu synów i wnuków - stu pięćdziesięciu. Ci wszyscy byli potomkami Beniamina. (1 Krn 8:40 BT_4)
1Krn:8:40 καὶ ἦσαν υἱοὶ Αιλαμ ἰσχυροὶ ἄνδρες δυνάμει τείνοντες τόξον καὶ πληθύνοντες υἱοὺς καὶ υἱοὺς τῶν υἱῶν, ἑκατὸν πεντήκοντα. πάντες οὗτοι ἐξ υἱῶν Βενιαμιν.
1Krn:8:40 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἰσχυρός -ά -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δύναμις, -εως, ἡ   τόξον, -ου, τό καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἑκατόν πεντή·κοντα πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
1Krn:8:40 I też, nawet, mianowicie By być Syn Potężny silny, potężny, silny, Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolność Kłaniaj się (też tęcza) I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Syn I też, nawet, mianowicie Syn Syn Sto Pięćdziesiąt Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Beniamin
1Krn:8:40 kai\ E)=san ui(oi\ *ailam i)sCHuroi\ a)/ndres duna/mei tei/nontes to/Xon kai\ plETu/nontes ui(ou\s kai\ ui(ou\s tO=n ui(O=n, e(kato\n pentE/konta. pa/ntes ou(=toi e)X ui(O=n *beniamin.
1Krn:8:40 kai Esan hyioi ailam isCHyroi andres dynamei teinontes toXon kai plETynontes hyius kai hyius tOn hyiOn, hekaton pentEkonta. pantes hutoi eX hyiOn beniamin.
1Krn:8:40 C V9_IAI3P N2_NPM N_GSM A1A_NPM N3_NPM N3I_DSF V1_PAPNPM N2N_ASN C V1_PAPNPM N2_APM C N2_APM RA_GPM N2_GPM M M A3_NPM RD_NPM P N2_GPM N_GSM
1Krn:8:40 and also, even, namely to be son ć mighty forceful, powerful, strong, man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ability ć Bow (also rainbow) and also, even, namely to increase/multiply son and also, even, namely son the son hundred fifty every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] out of (+gen) ἐξ before vowels son Benjamin
1Krn:8:40 and they-were sons (nom|voc)   mighty ([Adj] nom|voc) men, husbands (nom|voc) ability (dat)   Bow (nom|acc|voc) and while INCREASE/MULTIPLY-ing (nom|voc) sons (acc) and sons (acc) the (gen) sons (gen) hundred fifty all (nom|voc) these (nom) out of (+gen) sons (gen) Benjamin (indecl)
1Krn:8:40 1Krn_8:40_1 1Krn_8:40_2 1Krn_8:40_3 1Krn_8:40_4 1Krn_8:40_5 1Krn_8:40_6 1Krn_8:40_7 1Krn_8:40_8 1Krn_8:40_9 1Krn_8:40_10 1Krn_8:40_11 1Krn_8:40_12 1Krn_8:40_13 1Krn_8:40_14 1Krn_8:40_15 1Krn_8:40_16 1Krn_8:40_17 1Krn_8:40_18 1Krn_8:40_19 1Krn_8:40_20 1Krn_8:40_21 1Krn_8:40_22 1Krn_8:40_23
1Krn:8:40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x