1Krn:9:1 καὶ πᾶς Ισραηλ, ὁ συλλοχισμὸς αὐτῶν, καὶ οὗτοι καταγεγραμμένοι ἐν βιβλίῳ τῶν βασιλέων Ισραηλ καὶ Ιουδα μετὰ τῶν ἀποικισθέντων εἰς Βαβυλῶνα ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν.
1Krn:9:1 And this is all Israel, even their enrolment: and these are written down in the book of the kings of Israel and Juda, with the names of them that were carried away to Babylon for their transgressions. (1 Chronicles 9:1 Brenton)
1Krn:9:1 Wszyscy Izraelici byli umieszczeni w wykazach rodowych. Oto oni spisani zostali w księdze królów izraelskich i judzkich. Byli oni uprowadzeni do niewoli babilońskiej z powodu swych występków. (1 Krn 9:1 BT_4)
1Krn:9:1 Καὶ πᾶς Ισραηλ, συλλοχισμὸς αὐτῶν, καὶ οὗτοι καταγεγραμμένοι ἐν βιβλίῳ τῶν βασιλέων Ισραηλ καὶ Ιουδα μετὰ τῶν ἀποικισθέντων εἰς Βαβυλῶνα ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν.
1Krn:9:1 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί οὗτος αὕτη τοῦτο κατα·γράφω (κατα+γραφ-, -, κατα+γραψ-, -, κατα+γεγραφ-, κατα+γραφ·[θ]-) ἐν βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:9:1 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zapisywać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Król Izrael I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By deportować wypędzaj, kolonizuj Do (+przyspieszenie) Babilon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezprawie On/ona/to/to samo
1Krn:9:1 *kai\ pa=s *israEl, o( sulloCHismo\s au)tO=n, kai\ ou(=toi katagegramme/noi e)n bibli/O| tO=n basile/On *israEl kai\ *iouda meta\ tO=n a)poikisTe/ntOn ei)s *babulO=na e)n tai=s a)nomi/ais au)tO=n.
1Krn:9:1 kai pas israEl, ho sylloCHismos autOn, kai hutoi katagegrammenoi en bibliO tOn basileOn israEl kai iuda meta tOn apoikisTentOn eis babylOna en tais anomiais autOn.
1Krn:9:1 C A3_NSM N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GPM C RD_NPM VP_XMPNPM P N2N_DSN RA_GPM N3V_GPM N_GSM C N_GSM P RA_GPM VS_APPGPM P N3W_ASM P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM
1Krn:9:1 and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel the ć he/she/it/same and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to write down in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among book the king Israel and also, even, namely Judas/Judah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to deport banish, colonize into (+acc) Babylon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lawlessness he/she/it/same
1Krn:9:1 and every (nom|voc) Israel (indecl) the (nom)   them/same (gen) and these (nom) having-been-WRITE-ed-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) book (dat) the (gen) kings (gen) Israel (indecl) and Judas/Judah (gen, voc) after (+acc), with (+gen) the (gen) let-them-be-???-ed! (classical), upon being-???-ed (gen) into (+acc) Babylon (acc) in/among/by (+dat) the (dat) lawlessnesss (dat) them/same (gen)
1Krn:9:1 1Krn_9:1_1 1Krn_9:1_2 1Krn_9:1_3 1Krn_9:1_4 1Krn_9:1_5 1Krn_9:1_6 1Krn_9:1_7 1Krn_9:1_8 1Krn_9:1_9 1Krn_9:1_10 1Krn_9:1_11 1Krn_9:1_12 1Krn_9:1_13 1Krn_9:1_14 1Krn_9:1_15 1Krn_9:1_16 1Krn_9:1_17 1Krn_9:1_18 1Krn_9:1_19 1Krn_9:1_20 1Krn_9:1_21 1Krn_9:1_22 1Krn_9:1_23 1Krn_9:1_24 1Krn_9:1_25
1Krn:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:2 καὶ οἱ κατοικοῦντες πρότερον ἐν ταῖς κατασχέσεσιν αὐτῶν ἐν ταῖς πόλεσιν· Ισραηλ, οἱ ἱερεῖς, οἱ Λευῖται καὶ οἱ δεδομένοι.
1Krn:9:2 And they that dwelt before in their possessions in the cities of Israel, the priests, the Levites, and the appointed ones. (1 Chronicles 9:2 Brenton)
1Krn:9:2 Pierwsi mieszkańcy, którzy weszli do swych posiadłości w swoich miastach: Izraelici, kapłani, lewici i niewolnicy świątyni. (1 Krn 9:2 BT_4)
1Krn:9:2 καὶ οἱ κατοικοῦντες πρότερον ἐν ταῖς κατασχέσεσιν αὐτῶν ἐν ταῖς πόλεσιν· Ισραηλ, οἱ ἱερεῖς, οἱ Λευῖται καὶ οἱ δεδομένοι.
1Krn:9:2 καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἐν ὁ ἡ τό κατά·σχεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
1Krn:9:2 I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Wcześniej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Izrael Duchowny Lewita I też, nawet, mianowicie By dawać
1Krn:9:2 kai\ oi( katoikou=ntes pro/teron e)n tai=s katasCHe/sesin au)tO=n e)n tai=s po/lesin· *israEl, oi( i(erei=s, oi( *leui=tai kai\ oi( dedome/noi.
1Krn:9:2 kai hoi katoikuntes proteron en tais katasCHesesin autOn en tais polesin· israEl, hoi hiereis, hoi leuitai kai hoi dedomenoi.
1Krn:9:2 C RA_NPM V2_PAPNPM D P RA_DPF N3I_DPF RD_GPM P RA_DPF N3I_DPF N_GSM RA_NPM N3V_NPM RA_NPM N1M_NPM C RA_NPM VM_XMPNPM
1Krn:9:2 and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) earlier in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city Israel the priest the Levite and also, even, namely the to give
1Krn:9:2 and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) possessions (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) Israel (indecl) the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom) Levites (nom|voc) and the (nom) having-been-GIVE-ed (nom|voc)
1Krn:9:2 1Krn_9:2_1 1Krn_9:2_2 1Krn_9:2_3 1Krn_9:2_4 1Krn_9:2_5 1Krn_9:2_6 1Krn_9:2_7 1Krn_9:2_8 1Krn_9:2_9 1Krn_9:2_10 1Krn_9:2_11 1Krn_9:2_12 1Krn_9:2_13 1Krn_9:2_14 1Krn_9:2_15 1Krn_9:2_16 1Krn_9:2_17 1Krn_9:2_18 1Krn_9:2_19
1Krn:9:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:3 καὶ ἐν Ιερουσαλημ κατῴκησαν ἀπὸ τῶν υἱῶν Ιουδα καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Βενιαμιν καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Εφραιμ καὶ Μανασση·
1Krn:9:3 And there dwelt in Jerusalem some of the children of Juda, and of the children of Benjamin, and of the children of Ephraim, and Manasse. (1 Chronicles 9:3 Brenton)
1Krn:9:3 W Jerozolimie zamieszkiwali potomkowie Judy, Beniamina, Efraima i Manassesa. (1 Krn 9:3 BT_4)
1Krn:9:3 Καὶ ἐν Ιερουσαλημ κατῴκησαν ἀπὸ τῶν υἱῶν Ιουδα καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Βενιαμιν καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Εφραιμ καὶ Μανασση·
1Krn:9:3 καί ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐφραίμ, ὁ καί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ
1Krn:9:3 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Beniamin I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Efraim I też, nawet, mianowicie Manasses
1Krn:9:3 *kai\ e)n *ierousalEm katO/|kEsan a)po\ tO=n ui(O=n *iouda kai\ a)po\ tO=n ui(O=n *beniamin kai\ a)po\ tO=n ui(O=n *efraim kai\ *manassE·
1Krn:9:3 kai en ierusalEm katOkEsan apo tOn hyiOn iuda kai apo tOn hyiOn beniamin kai apo tOn hyiOn efraim kai manassE·
1Krn:9:3 C P N_DSF VAI_AAI3P P RA_GPM N2_GPM N_GSM C P RA_GPM N2_GPM N_GSM C P RA_GPM N2_GPM N_GSM C N_GSM
1Krn:9:3 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Judas/Judah and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Benjamin and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Ephraim and also, even, namely Manasses
1Krn:9:3 and in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN away from (+gen) the (gen) sons (gen) Judas/Judah (gen, voc) and away from (+gen) the (gen) sons (gen) Benjamin (indecl) and away from (+gen) the (gen) sons (gen) Ephraim (indecl) and Manasses  (acc, gen, voc)
1Krn:9:3 1Krn_9:3_1 1Krn_9:3_2 1Krn_9:3_3 1Krn_9:3_4 1Krn_9:3_5 1Krn_9:3_6 1Krn_9:3_7 1Krn_9:3_8 1Krn_9:3_9 1Krn_9:3_10 1Krn_9:3_11 1Krn_9:3_12 1Krn_9:3_13 1Krn_9:3_14 1Krn_9:3_15 1Krn_9:3_16 1Krn_9:3_17 1Krn_9:3_18 1Krn_9:3_19 1Krn_9:3_20
1Krn:9:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:4 Γωθι υἱὸς Αμμιουδ υἱοῦ Αμρι υἱοῦ υἱῶν Φαρες υἱοῦ Ιουδα.
1Krn:9:4 And Gnothi, and the son of Samiud, the son of Amri, the son of Ambraim, the son of Buni, son of the sons of Phares, the son of Juda. (1 Chronicles 9:4 Brenton)
1Krn:9:4 Utaj, syn Ammihuda, syna Omriego, syna Imriego, syna Baniego, jednego z synów Peresa, syna Judy. (1 Krn 9:4 BT_4)
1Krn:9:4 Γωθι υἱὸς Αμμιουδ υἱοῦ Αμρι υἱοῦ υἱῶν Φαρες υἱοῦ Ιουδα.
1Krn:9:4   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Φαρές, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
1Krn:9:4 Syn Syn Syn Syn Perez Syn Judasz/Juda
1Krn:9:4 *gOTi ui(o\s *ammioud ui(ou= *amri ui(ou= ui(O=n *fares ui(ou= *iouda.
1Krn:9:4 gOTi hyios ammiud hyiu amri hyiu hyiOn fares hyiu iuda.
1Krn:9:4 N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N2_GPM N_GSM N2_GSM N_GSM
1Krn:9:4 ć son ć son ć son son Perez son Judas/Judah
1Krn:9:4   son (nom)   son (gen)   son (gen) sons (gen) Perez (indecl) son (gen) Judas/Judah (gen, voc)
1Krn:9:4 1Krn_9:4_1 1Krn_9:4_2 1Krn_9:4_3 1Krn_9:4_4 1Krn_9:4_5 1Krn_9:4_6 1Krn_9:4_7 1Krn_9:4_8 1Krn_9:4_9 1Krn_9:4_10
1Krn:9:4 x x x x x x x x x x
1Krn:9:5 καὶ ἐκ τῶν Σηλωνι· Ασαια πρωτότοκος αὐτοῦ καὶ υἱοὶ αὐτοῦ.
1Krn:9:5 And of the Selonites; Asaia his first-born, and his sons. (1 Chronicles 9:5 Brenton)
1Krn:9:5 Z Szilonitów: pierworodny Asajasz i jego synowie. (1 Krn 9:5 BT_4)
1Krn:9:5 καὶ ἐκ τῶν Σηλωνι· Ασαια πρωτότοκος αὐτοῦ καὶ υἱοὶ αὐτοῦ.
1Krn:9:5 καί ἐκ ὁ ἡ τό     πρωτό·τοκος -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:9:5 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami firstborn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo
1Krn:9:5 kai\ e)k tO=n *sElOni· *asaia prOto/tokos au)tou= kai\ ui(oi\ au)tou=.
1Krn:9:5 kai ek tOn sElOni· asaia prOtotokos autu kai hyioi autu.
1Krn:9:5 C P RA_GPM N_GPM N_NSM A1B_NSM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM
1Krn:9:5 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the ć ć firstborn he/she/it/same and also, even, namely son he/she/it/same
1Krn:9:5 and out of (+gen) the (gen)     firstborn ([Adj] nom) him/it/same (gen) and sons (nom|voc) him/it/same (gen)
1Krn:9:5 1Krn_9:5_1 1Krn_9:5_2 1Krn_9:5_3 1Krn_9:5_4 1Krn_9:5_5 1Krn_9:5_6 1Krn_9:5_7 1Krn_9:5_8 1Krn_9:5_9 1Krn_9:5_10
1Krn:9:5 x x x x x x x x x x
1Krn:9:6 ἐκ τῶν υἱῶν Ζαρα· Ιιηλ καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν, ἑξακόσιοι καὶ ἐνενήκοντα.
1Krn:9:6 Of the sons of Zara; Jeel, and their brethren, six hundred and ninety. (1 Chronicles 9:6 Brenton)
1Krn:9:6 Z synów Zeracha: Jeuel i sześciuset dziewięćdziesięciu ich braci. (1 Krn 9:6 BT_4)
1Krn:9:6 ἐκ τῶν υἱῶν Ζαρα· Ιιηλ καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν, ἑξακόσιοι καὶ ἐνενήκοντα.
1Krn:9:6 ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ζάρα, ὁ   καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἑξα·κόσιοι -αι -α καί ἐνενή·κοντα
1Krn:9:6 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Zerah I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Sześćset I też, nawet, mianowicie Dziewięćdziesiąt
1Krn:9:6 e)k tO=n ui(O=n *DZara· *iiEl kai\ a)delfoi\ au)tO=n, e(Xako/sioi kai\ e)nenE/konta.
1Krn:9:6 ek tOn hyiOn DZara· iiEl kai adelfoi autOn, heXakosioi kai enenEkonta.
1Krn:9:6 P RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM C N2_NPM RD_GPM A1A_NPM C M
1Krn:9:6 out of (+gen) ἐξ before vowels the son Zerah ć and also, even, namely brother he/she/it/same six hundred and also, even, namely ninety
1Krn:9:6 out of (+gen) the (gen) sons (gen) Zerah (indecl)   and brothers (nom|voc) them/same (gen) six hundred (nom|voc) and ninety
1Krn:9:6 1Krn_9:6_1 1Krn_9:6_2 1Krn_9:6_3 1Krn_9:6_4 1Krn_9:6_5 1Krn_9:6_6 1Krn_9:6_7 1Krn_9:6_8 1Krn_9:6_9 1Krn_9:6_10 1Krn_9:6_11
1Krn:9:6 x x x x x x x x x x x
1Krn:9:7 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμιν· Σαλω υἱὸς Μοσολλαμ υἱοῦ Ωδουια υἱοῦ Σαναα
1Krn:9:7 And of the sons of Benjamin; Salom, son of Mosollam, son of Odouia, son of Asinu. (1 Chronicles 9:7 Brenton)
1Krn:9:7 Z synów Beniamina: Sallu, syn Meszullama, syna Hodawiasza, syna Hassenuy. (1 Krn 9:7 BT_4)
1Krn:9:7 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμιν· Σαλω υἱὸς Μοσολλαμ υἱοῦ Ωδουια υἱοῦ Σαναα
1Krn:9:7 καί ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krn:9:7 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Beniamin Syn Syn Syn
1Krn:9:7 kai\ e)k tO=n ui(O=n *beniamin· *salO ui(o\s *mosollam ui(ou= *Odouia ui(ou= *sanaa
1Krn:9:7 kai ek tOn hyiOn beniamin· salO hyios mosollam hyiu Oduia hyiu sanaa
1Krn:9:7 C P RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM
1Krn:9:7 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the son Benjamin ć son ć son ć son ć
1Krn:9:7 and out of (+gen) the (gen) sons (gen) Benjamin (indecl)   son (nom)   son (gen)   son (gen)  
1Krn:9:7 1Krn_9:7_1 1Krn_9:7_2 1Krn_9:7_3 1Krn_9:7_4 1Krn_9:7_5 1Krn_9:7_6 1Krn_9:7_7 1Krn_9:7_8 1Krn_9:7_9 1Krn_9:7_10 1Krn_9:7_11 1Krn_9:7_12
1Krn:9:7 x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:8 καὶ Ιβαναα υἱὸς Ιρααμ, καὶ οὗτοι υἱοὶ Οζι υἱοῦ Μαχιρ· καὶ Μασσαλημ υἱὸς Σαφατια υἱοῦ Ραγουηλ υἱοῦ Βαναια
1Krn:9:8 And Jemnaa son of Jeroboam, and Elo: these are the sons of Ozi the son of Machir: and Mosollam, son of Saphatia, son of Raguel, son of Jemnai; (1 Chronicles 9:8 Brenton)
1Krn:9:8 Jibnejasz, syn Jerochama, Ela, syn Uzziego, syna Mikriego, Meszullam, syn Szefatiasza, syn Reuela, syna Jibniasza. (1 Krn 9:8 BT_4)
1Krn:9:8 καὶ Ιβαναα υἱὸς Ιρααμ, καὶ οὗτοι υἱοὶ Οζι υἱοῦ Μαχιρ· καὶ Μασσαλημ υἱὸς Σαφατια υἱοῦ Ραγουηλ υἱοῦ Βαναια
1Krn:9:8 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krn:9:8 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Syn I też, nawet, mianowicie Syn Syn Syn
1Krn:9:8 kai\ *ibanaa ui(o\s *iraam, kai\ ou(=toi ui(oi\ *oDZi ui(ou= *maCHir· kai\ *massalEm ui(o\s *safatia ui(ou= *ragouEl ui(ou= *banaia
1Krn:9:8 kai ibanaa hyios iraam, kai hutoi hyioi oDZi hyiu maCHir· kai massalEm hyios safatia hyiu raguEl hyiu banaia
1Krn:9:8 C N_NSM N2_NSM N_GSM C RD_NPM N2_NPM N_GSM N2_GSM N_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM
1Krn:9:8 and also, even, namely ć son ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son ć son ć and also, even, namely ć son ć son ć son ć
1Krn:9:8 and   son (nom)   and these (nom) sons (nom|voc)   son (gen)   and   son (nom)   son (gen)   son (gen)  
1Krn:9:8 1Krn_9:8_1 1Krn_9:8_2 1Krn_9:8_3 1Krn_9:8_4 1Krn_9:8_5 1Krn_9:8_6 1Krn_9:8_7 1Krn_9:8_8 1Krn_9:8_9 1Krn_9:8_10 1Krn_9:8_11 1Krn_9:8_12 1Krn_9:8_13 1Krn_9:8_14 1Krn_9:8_15 1Krn_9:8_16 1Krn_9:8_17 1Krn_9:8_18
1Krn:9:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:9 καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν, ἐννακόσιοι πεντήκοντα ἕξ, πάντες οἱ ἄνδρες ἄρχοντες πατριῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν.
1Krn:9:9 and their brethren according to their generations, nine hundred and fifty-six, all the men were heads of families according to the houses of their fathers. (1 Chronicles 9:9 Brenton)
1Krn:9:9 Braci ich według ich rodowodów było dziewięćset pięćdziesięciu sześciu. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami swoich rodów. (1 Krn 9:9 BT_4)
1Krn:9:9 καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν, ἐννακόσιοι πεντήκοντα ἕξ, πάντες οἱ ἄνδρες ἄρχοντες πατριῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν.
1Krn:9:9 καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό κατά γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) αὐτός αὐτή αὐτό ἐννα·κόσιοι -αι -α [LXX] πεντή·κοντα ἕξ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πατριά, -ᾶς, ἡ κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:9:9 I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ród On/ona/to/to samo Dziewięćset Pięćdziesiąt Sześć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Władca; by zaczynać się patrilineage W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo
1Krn:9:9 kai\ a)delfoi\ au)tO=n kata\ gene/seis au)tO=n, e)nnako/sioi pentE/konta e(/X, pa/ntes oi( a)/ndres a)/rCHontes patriO=n kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n.
1Krn:9:9 kai adelfoi autOn kata geneseis autOn, ennakosioi pentEkonta heX, pantes hoi andres arCHontes patriOn kat’ oikus patriOn autOn.
1Krn:9:9 C N2_NPM RD_GPM P N3I_APF RD_GPM A1_NPM M M A3_NPM RA_NPM N3_NPM N3_NPM N1A_GPF P N2_APM N1A_GPF RD_GPM
1Krn:9:9 and also, even, namely brother he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing lineage he/she/it/same nine hundred fifty six every all, each, every, the whole of the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ruler; to begin patrilineage down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same
1Krn:9:9 and brothers (nom|voc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) lineages (acc, nom|voc) them/same (gen) nine hundred (nom|voc) fifty six all (nom|voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) patrilineages (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen)
1Krn:9:9 1Krn_9:9_1 1Krn_9:9_2 1Krn_9:9_3 1Krn_9:9_4 1Krn_9:9_5 1Krn_9:9_6 1Krn_9:9_7 1Krn_9:9_8 1Krn_9:9_9 1Krn_9:9_10 1Krn_9:9_11 1Krn_9:9_12 1Krn_9:9_13 1Krn_9:9_14 1Krn_9:9_15 1Krn_9:9_16 1Krn_9:9_17 1Krn_9:9_18
1Krn:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:10 καὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων· Ιωδαε καὶ Ιωαριμ καὶ Ιαχιν
1Krn:9:10 And of the priests; Jodae, and Joarim, and Jachin, (1 Chronicles 9:10 Brenton)
1Krn:9:10 Z kapłanów: Jedajasz, Jojarib, Jakin. (1 Krn 9:10 BT_4)
1Krn:9:10 Καὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων· Ιωδαε καὶ Ιωαριμ καὶ Ιαχιν
1Krn:9:10 καί ἀπό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ   καί   καί  
1Krn:9:10 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Duchowny I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:9:10 *kai\ a)po\ tO=n i(ere/On· *iOdae kai\ *iOarim kai\ *iaCHin
1Krn:9:10 kai apo tOn hiereOn· iOdae kai iOarim kai iaCHin
1Krn:9:10 C P RA_GPM N3V_GPM N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:9:10 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the priest ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:9:10 and away from (+gen) the (gen) priests (gen)   and   and  
1Krn:9:10 1Krn_9:10_1 1Krn_9:10_2 1Krn_9:10_3 1Krn_9:10_4 1Krn_9:10_5 1Krn_9:10_6 1Krn_9:10_7 1Krn_9:10_8 1Krn_9:10_9
1Krn:9:10 x x x x x x x x x
1Krn:9:11 καὶ Αζαρια υἱὸς Χελκια υἱοῦ Μοσολλαμ υἱοῦ Σαδωκ υἱοῦ Μαραιωθ υἱοῦ Αχιτωβ ἡγούμενος οἴκου τοῦ θεοῦ
1Krn:9:11 and Azaria the son of Chelcias, the son of Mosollam, the son of Sadoc, the son of Maraioth, the son of Achitob, the ruler of the house of God; (1 Chronicles 9:11 Brenton)
1Krn:9:11 Azariasz, syn Chilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syn Achituba, zwierzchnik domu Bożego. (1 Krn 9:11 BT_4)
1Krn:9:11 καὶ Αζαρια υἱὸς Χελκια υἱοῦ Μοσολλαμ υἱοῦ Σαδωκ υἱοῦ Μαραιωθ υἱοῦ Αχιτωβ ἡγούμενος οἴκου τοῦ θεοῦ
1Krn:9:11 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαδώκ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
1Krn:9:11 I też, nawet, mianowicie Syn Syn Syn Zadok Syn Syn By uważać Dom; by mieszkać Bóg 
1Krn:9:11 kai\ *aDZaria ui(o\s *CHelkia ui(ou= *mosollam ui(ou= *sadOk ui(ou= *maraiOT ui(ou= *aCHitOb E(gou/menos oi)/kou tou= Teou=
1Krn:9:11 kai aDZaria hyios CHelkia hyiu mosollam hyiu sadOk hyiu maraiOT hyiu aCHitOb hEgumenos oiku tu Teu
1Krn:9:11 C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM V2_PMPNSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM
1Krn:9:11 and also, even, namely ć son ć son ć son Zadok son ć son ć to deem house; to dwell the god [see theology]
1Krn:9:11 and   son (nom)   son (gen)   son (gen) Zadok (indecl) son (gen)   son (gen)   while being-DEEM-ed (nom) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen)
1Krn:9:11 1Krn_9:11_1 1Krn_9:11_2 1Krn_9:11_3 1Krn_9:11_4 1Krn_9:11_5 1Krn_9:11_6 1Krn_9:11_7 1Krn_9:11_8 1Krn_9:11_9 1Krn_9:11_10 1Krn_9:11_11 1Krn_9:11_12 1Krn_9:11_13 1Krn_9:11_14 1Krn_9:11_15 1Krn_9:11_16
1Krn:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:12 καὶ Αδαια υἱὸς Ιρααμ υἱοῦ Πασχωρ υἱοῦ Μαλχια καὶ Μαασαια υἱὸς Αδιηλ υἱοῦ Ιεδιου υἱοῦ Μοσολλαμ υἱοῦ Μασελμωθ υἱοῦ Εμμηρ
1Krn:9:12 and Adaia son of Iraam, son of Phascor, son of Melchia, and Maasaia son of Adiel, son of Ezira, son of Mosollam, son of Maselmoth, son of Emmer; (1 Chronicles 9:12 Brenton)
1Krn:9:12 Adajasz, syn Jerochama, syna Paszchura, syna Malkiasza; Masaj, syn Adiela, syna Jachzery, syna Meszullama, syna Meszillemita, syna Immera. (1 Krn 9:12 BT_4)
1Krn:9:12 καὶ Αδαια υἱὸς Ιρααμ υἱοῦ Πασχωρ υἱοῦ Μαλχια καὶ Μαασαια υἱὸς Αδιηλ υἱοῦ Ιεδιου υἱοῦ Μοσολλαμ υἱοῦ Μασελμωθ υἱοῦ Εμμηρ
1Krn:9:12 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krn:9:12 I też, nawet, mianowicie Syn Syn Syn I też, nawet, mianowicie Syn Syn Syn Syn Syn
1Krn:9:12 kai\ *adaia ui(o\s *iraam ui(ou= *pasCHOr ui(ou= *malCHia kai\ *maasaia ui(o\s *adiEl ui(ou= *iediou ui(ou= *mosollam ui(ou= *maselmOT ui(ou= *emmEr
1Krn:9:12 kai adaia hyios iraam hyiu pasCHOr hyiu malCHia kai maasaia hyios adiEl hyiu iediu hyiu mosollam hyiu maselmOT hyiu emmEr
1Krn:9:12 C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM
1Krn:9:12 and also, even, namely ć son ć son ć son ć and also, even, namely ć son ć son ć son ć son ć son ć
1Krn:9:12 and   son (nom)   son (gen)   son (gen)   and   son (nom)   son (gen)   son (gen)   son (gen)   son (gen)  
1Krn:9:12 1Krn_9:12_1 1Krn_9:12_2 1Krn_9:12_3 1Krn_9:12_4 1Krn_9:12_5 1Krn_9:12_6 1Krn_9:12_7 1Krn_9:12_8 1Krn_9:12_9 1Krn_9:12_10 1Krn_9:12_11 1Krn_9:12_12 1Krn_9:12_13 1Krn_9:12_14 1Krn_9:12_15 1Krn_9:12_16 1Krn_9:12_17 1Krn_9:12_18 1Krn_9:12_19 1Krn_9:12_20
1Krn:9:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:13 καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἄρχοντες οἴκων πατριῶν χίλιοι ἑπτακόσιοι ἑξήκοντα ἰσχυροὶ δυνάμει εἰς ἐργασίαν λειτουργίας οἴκου τοῦ θεοῦ.
1Krn:9:13 and their brethren, chiefs of their families, a thousand seven hundred and sixty, mighty men for the work of the ministration of the house of God. (1 Chronicles 9:13 Brenton)
1Krn:9:13 Braci ich, naczelników swoich rodów, było tysiąc siedmiuset sześćdziesięciu dzielnych wojowników, zatrudnionych obsługą domu Bożego. (1 Krn 9:13 BT_4)
1Krn:9:13 καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἄρχοντες οἴκων πατριῶν χίλιοι ἑπτακόσιοι ἑξήκοντα ἰσχυροὶ δυνάμει εἰς ἐργασίαν λειτουργίας οἴκου τοῦ θεοῦ.
1Krn:9:13 καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πατριά, -ᾶς, ἡ χίλιοι -αι -α ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] ἑξή·κοντα ἰσχυρός -ά -όν δύναμις, -εως, ἡ εἰς[1] ἐργασία, -ας, ἡ λειτουργία, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
1Krn:9:13 I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się Dom; by mieszkać patrilineage Tysiąc Siedemset Sześćdziesiąt Potężny silny, potężny, silny, Zdolność Do (+przyspieszenie) Biznesowe/gonitwy Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Dom; by mieszkać Bóg 
1Krn:9:13 kai\ a)delfoi\ au)tO=n a)/rCHontes oi)/kOn patriO=n CHi/lioi e(ptako/sioi e(XE/konta i)sCHuroi\ duna/mei ei)s e)rgasi/an leitourgi/as oi)/kou tou= Teou=.
1Krn:9:13 kai adelfoi autOn arCHontes oikOn patriOn CHilioi heptakosioi heXEkonta isCHyroi dynamei eis ergasian leiturgias oiku tu Teu.
1Krn:9:13 C N2_NPM RD_GPM N3_NPM N2_GPM N1A_GPF A1A_NPM A1_NPM M A1A_NPM N3I_DSF P N1A_ASF N1A_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM
1Krn:9:13 and also, even, namely brother he/she/it/same ruler; to begin house; to dwell patrilineage thousand seven hundred sixty mighty forceful, powerful, strong, ability into (+acc) business/pursuits job/office [see liturgy] house; to dwell the god [see theology]
1Krn:9:13 and brothers (nom|voc) them/same (gen) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) houses (gen); while DWELL-ing (nom) patrilineages (gen) thousand (nom|voc) seven hundred (nom|voc) sixty mighty ([Adj] nom|voc) ability (dat) into (+acc) business/pursuits (acc) job/office (gen), jobs/offices (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen)
1Krn:9:13 1Krn_9:13_1 1Krn_9:13_2 1Krn_9:13_3 1Krn_9:13_4 1Krn_9:13_5 1Krn_9:13_6 1Krn_9:13_7 1Krn_9:13_8 1Krn_9:13_9 1Krn_9:13_10 1Krn_9:13_11 1Krn_9:13_12 1Krn_9:13_13 1Krn_9:13_14 1Krn_9:13_15 1Krn_9:13_16 1Krn_9:13_17
1Krn:9:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:14 καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν· Σαμαια υἱὸς Ασωβ υἱοῦ Εσρικαμ υἱοῦ Ασαβια ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρι
1Krn:9:14 And of the Levites; Samaia son of Asob, son of Ezricam, son of Asabia, of the sons of Merari. (1 Chronicles 9:14 Brenton)
1Krn:9:14 Z lewitów: Szemajasz, syn Chaszszuba, syna Azrikama, syna Chaszabiasza, z synów Merariego. (1 Krn 9:14 BT_4)
1Krn:9:14 Καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν· Σαμαια υἱὸς Ασωβ υἱοῦ Εσρικαμ υἱοῦ Ασαβια ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρι
1Krn:9:14 καί ἐκ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krn:9:14 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Lewita Syn Syn Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn
1Krn:9:14 *kai\ e)k tO=n *leuitO=n· *samaia ui(o\s *asOb ui(ou= *esrikam ui(ou= *asabia e)k tO=n ui(O=n *merari
1Krn:9:14 kai ek tOn leuitOn· samaia hyios asOb hyiu esrikam hyiu asabia ek tOn hyiOn merari
1Krn:9:14 C P RA_GPM N1M_GPM N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM
1Krn:9:14 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the Levite ć son ć son ć son ć out of (+gen) ἐξ before vowels the son ć
1Krn:9:14 and out of (+gen) the (gen) Levites (gen)   son (nom)   son (gen)   son (gen)   out of (+gen) the (gen) sons (gen)  
1Krn:9:14 1Krn_9:14_1 1Krn_9:14_2 1Krn_9:14_3 1Krn_9:14_4 1Krn_9:14_5 1Krn_9:14_6 1Krn_9:14_7 1Krn_9:14_8 1Krn_9:14_9 1Krn_9:14_10 1Krn_9:14_11 1Krn_9:14_12 1Krn_9:14_13 1Krn_9:14_14 1Krn_9:14_15
1Krn:9:14 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:15 καὶ Βακβακαρ καὶ Αρης καὶ Γαλαλ καὶ Μανθανιας υἱὸς Μιχα υἱοῦ Ζεχρι υἱοῦ Ασαφ
1Krn:9:15 And Bacbacar, and Ares, and Galaal, and Matthanias son of Micha, son of Zechri, son of Asaph; (1 Chronicles 9:15 Brenton)
1Krn:9:15 Bakbakar, Cheresz, Galal, Mattaniasz, syn Miki, syna Zikriego, syna Asafa. (1 Krn 9:15 BT_4)
1Krn:9:15 καὶ Βακβακαρ καὶ Αρης καὶ Γαλαλ καὶ Μανθανιας υἱὸς Μιχα υἱοῦ Ζεχρι υἱοῦ Ασαφ
1Krn:9:15 καί   καί   καί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ
1Krn:9:15 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn Syn Syn Asa(pH)
1Krn:9:15 kai\ *bakbakar kai\ *arEs kai\ *galal kai\ *manTanias ui(o\s *miCHa ui(ou= *DZeCHri ui(ou= *asaf
1Krn:9:15 kai bakbakar kai arEs kai galal kai manTanias hyios miCHa hyiu DZeCHri hyiu asaf
1Krn:9:15 C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM
1Krn:9:15 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć son ć son ć son Asa(ph)
1Krn:9:15 and   and   and   and   son (nom)   son (gen)   son (gen) Asa(ph) (indecl)
1Krn:9:15 1Krn_9:15_1 1Krn_9:15_2 1Krn_9:15_3 1Krn_9:15_4 1Krn_9:15_5 1Krn_9:15_6 1Krn_9:15_7 1Krn_9:15_8 1Krn_9:15_9 1Krn_9:15_10 1Krn_9:15_11 1Krn_9:15_12 1Krn_9:15_13 1Krn_9:15_14
1Krn:9:15 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:16 καὶ Αβδια υἱὸς Σαμια υἱοῦ Γαλαλ υἱοῦ Ιδιθων καὶ Βαραχια υἱὸς Οσσα υἱοῦ Ηλκανα ὁ κατοικῶν ἐν ταῖς κώμαις Νετωφατι. –
1Krn:9:16 and Abdia, son of Samia, son of Galaal, son of Idithun, and Barachia son of Ossa, son of Helcana--who dwelt in the villages of the Notephatites. (1 Chronicles 9:16 Brenton)
1Krn:9:16 Obadiasz, syn Szemajasza, syna Galala, syna Jedutuna, i Berekiasz, syn Asy, syna Elkany, który mieszkał w zagrodach Netofatytów. (1 Krn 9:16 BT_4)
1Krn:9:16 καὶ Αβδια υἱὸς Σαμια υἱοῦ Γαλαλ υἱοῦ Ιδιθων καὶ Βαραχια υἱὸς Οσσα υἱοῦ Ηλκανα κατοικῶν ἐν ταῖς κώμαις Νετωφατι.
1Krn:9:16 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί Βαραχίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ    
1Krn:9:16 I też, nawet, mianowicie Syn Syn Syn I też, nawet, mianowicie Barachiasz Syn Syn By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto  
1Krn:9:16 kai\ *abdia ui(o\s *samia ui(ou= *galal ui(ou= *idiTOn kai\ *baraCHia ui(o\s *ossa ui(ou= *Elkana o( katoikO=n e)n tai=s kO/mais *netOfati.
1Krn:9:16 kai abdia hyios samia hyiu galal hyiu idiTOn kai baraCHia hyios ossa hyiu Elkana ho katoikOn en tais kOmais netOfati.
1Krn:9:16 C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM RA_NSM N2_GPM P RA_DPF N1_DPF N_DPF
1Krn:9:16 and also, even, namely ć son ć son ć son ć and also, even, namely Barachiah son ć son ć the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the town ć  
1Krn:9:16 and   son (nom)   son (gen)   son (gen)   and Barachiah (voc) son (nom)   son (gen)   the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom) in/among/by (+dat) the (dat) towns (dat)    
1Krn:9:16 1Krn_9:16_1 1Krn_9:16_2 1Krn_9:16_3 1Krn_9:16_4 1Krn_9:16_5 1Krn_9:16_6 1Krn_9:16_7 1Krn_9:16_8 1Krn_9:16_9 1Krn_9:16_10 1Krn_9:16_11 1Krn_9:16_12 1Krn_9:16_13 1Krn_9:16_14 1Krn_9:16_15 1Krn_9:16_16 1Krn_9:16_17 1Krn_9:16_18 1Krn_9:16_19 1Krn_9:16_20 1Krn_9:16_21
1Krn:9:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:17 οἱ πυλωροί· Σαλωμ καὶ Ακουβ καὶ Ταλμαν καὶ Αιμαν καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν, Σαλωμ ὁ ἄρχων·
1Krn:9:17 The door-keepers; Salom, Acum, Telmon, and Diman, and their brethren; Salom was the chief; (1 Chronicles 9:17 Brenton)
1Krn:9:17 Odźwierni: Szallum, Akkub, Talmon, Achiman i ich bracia. Szallum był przełożonym. (1 Krn 9:17 BT_4)
1Krn:9:17 οἱ πυλωροί· Σαλωμ καὶ Ακουβ καὶ Ταλμαν καὶ Αιμαν καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν, Σαλωμ ἄρχων·
1Krn:9:17 ὁ ἡ τό   Σαλωμ, ὁ [LXX] καί   καί   καί   καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό Σαλωμ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
1Krn:9:17 Salom/Shallum I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Salom/Shallum Władca; początek; by zaczynać się
1Krn:9:17 oi( pulOroi/· *salOm kai\ *akoub kai\ *talman kai\ *aiman kai\ a)delfoi\ au)tO=n, *salOm o( a)/rCHOn·
1Krn:9:17 hoi pylOroi· salOm kai akub kai talman kai aiman kai adelfoi autOn, salOm ho arCHOn·
1Krn:9:17 RA_NPM N2_NPM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N2_NPM RD_GPM N_NSM RA_NSM N3_NSM
1Krn:9:17 the ć Salom/Shallum and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely brother he/she/it/same Salom/Shallum the ruler; beginning; to begin
1Krn:9:17 the (nom)   Salom/Shallum (indecl) and   and   and   and brothers (nom|voc) them/same (gen) Salom/Shallum (indecl) the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)
1Krn:9:17 1Krn_9:17_1 1Krn_9:17_2 1Krn_9:17_3 1Krn_9:17_4 1Krn_9:17_5 1Krn_9:17_6 1Krn_9:17_7 1Krn_9:17_8 1Krn_9:17_9 1Krn_9:17_10 1Krn_9:17_11 1Krn_9:17_12 1Krn_9:17_13 1Krn_9:17_14 1Krn_9:17_15
1Krn:9:17 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:18 καὶ ἕως ταύτης ἐν τῇ πύλῃ τοῦ βασιλέως κατ’ ἀνατολάς· αὗται αἱ πύλαι τῶν παρεμβολῶν υἱῶν Λευι.
1Krn:9:18 and he waited hitherto in the king's gate eastward: these are the gates of the companies of the sons of Levi. (1 Chronicles 9:18 Brenton)
1Krn:9:18 Jest on nim jeszcze teraz w Bramie Królewskiej, od wschodu. Ci byli odźwiernymi w obozach lewitów. (1 Krn 9:18 BT_4)
1Krn:9:18 καὶ ἕως ταύτης ἐν τῇ πύλῃ τοῦ βασιλέως κατ’ ἀνατολάς· αὗται αἱ πύλαι τῶν παρεμβολῶν υἱῶν Λευι.
1Krn:9:18 καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ
1Krn:9:18 I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Król W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Brama Obozu obóz, koszary, armia Syn Lewi
1Krn:9:18 kai\ e(/Os tau/tEs e)n tE=| pu/lE| tou= basile/Os kat’ a)natola/s· au(=tai ai( pu/lai tO=n parembolO=n ui(O=n *leui.
1Krn:9:18 kai heOs tautEs en tE pylE tu basileOs kat’ anatolas· hautai hai pylai tOn parembolOn hyiOn leui.
1Krn:9:18 C P RD_GSF P RA_DSF N1_DSF RA_GSM N3V_GSM P N1_APF RD_NPF RA_NPF N1_NPF RA_GPF N1_GPF N2_GPM N_GSM
1Krn:9:18 and also, even, namely until; dawn this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate the king down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the gate the camp camp, barracks, army son Levi
1Krn:9:18 and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) this (gen) in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat) the (gen) king (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) these (nom) the (nom) gates (nom|voc) the (gen) camps (gen) sons (gen) Levi (indecl), Levi (voc)
1Krn:9:18 1Krn_9:18_1 1Krn_9:18_2 1Krn_9:18_3 1Krn_9:18_4 1Krn_9:18_5 1Krn_9:18_6 1Krn_9:18_7 1Krn_9:18_8 1Krn_9:18_9 1Krn_9:18_10 1Krn_9:18_11 1Krn_9:18_12 1Krn_9:18_13 1Krn_9:18_14 1Krn_9:18_15 1Krn_9:18_16 1Krn_9:18_17
1Krn:9:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:19 καὶ Σαλωμ υἱὸς Κωρη υἱοῦ Αβιασαφ υἱοῦ Κορε καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς οἶκον πατρὸς αὐτοῦ, οἱ Κορῖται, ἐπὶ τῶν ἔργων τῆς λειτουργίας φυλάσσοντες τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς, καὶ πατέρες αὐτῶν ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς κυρίου φυλάσσοντες τὴν εἴσοδον.
1Krn:9:19 And Sellum the son of Core, the son of Abiasaph, the son of Core, and his brethren belonging to the house of his father, the Corites were over the works of the service, keeping the watches of the tabernacle, and their fathers over the camp of the Lord, keeping the entrance. (1 Chronicles 9:19 Brenton)
1Krn:9:19 Szallum, syn Korego, syna Ebiasafa, syna Koracha, i bracia jego z domu jego ojca, Korachici, zatrudnieni obsługą, byli stróżami progów namiotu, a ich ojcowie strzegli wejścia do obozu Pańskiego. (1 Krn 9:19 BT_4)
1Krn:9:19 καὶ Σαλωμ υἱὸς Κωρη υἱοῦ Αβιασαφ υἱοῦ Κορε καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς οἶκον πατρὸς αὐτοῦ, οἱ Κορῖται, ἐπὶ τῶν ἔργων τῆς λειτουργίας φυλάσσοντες τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς, καὶ πατέρες αὐτῶν ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς κυρίου φυλάσσοντες τὴν εἴσοδον.
1Krn:9:19 καί Σαλωμ, ὁ [LXX] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό εἴσ·οδος, -ου, ἡ
1Krn:9:19 I też, nawet, mianowicie Salom/Shallum Syn Syn Syn Miara; Korah I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom Ojciec On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] By zabezpieczać się Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obozu obóz, koszary, armia Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zabezpieczać się Wejście {Pozycja}
1Krn:9:19 kai\ *salOm ui(o\s *kOrE ui(ou= *abiasaf ui(ou= *kore kai\ oi( a)delfoi\ au)tou= ei)s oi)=kon patro\s au)tou=, oi( *kori=tai, e)pi\ tO=n e)/rgOn tE=s leitourgi/as fula/ssontes ta\s fulaka\s tE=s skEnE=s, kai\ pate/res au)tO=n e)pi\ tE=s parembolE=s kuri/ou fula/ssontes tE\n ei)/sodon.
1Krn:9:19 kai salOm hyios kOrE hyiu abiasaf hyiu kore kai hoi adelfoi autu eis oikon patros autu, hoi koritai, epi tOn ergOn tEs leiturgias fylassontes tas fylakas tEs skEnEs, kai pateres autOn epi tEs parembolEs kyriu fylassontes tEn eisodon.
1Krn:9:19 C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM P N2_ASM N3_GSM RD_GSM RA_NPM N1M_NPM P RA_GPN N2N_GPN RA_GSF N1A_GSF V1_PAPNPM RA_APF N1_APF RA_GSF N1_GSF C N3_NPM RD_GPM P RA_GSF N1_GSF N2_GSM V1_PAPNPM RA_ASF N2_ASF
1Krn:9:19 and also, even, namely Salom/Shallum son ć son ć son measure; Korah and also, even, namely the brother he/she/it/same into (+acc) house father he/she/it/same the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the work the job/office [see liturgy] to guard the guard; prison guard the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely father he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the camp camp, barracks, army lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to guard the entry
1Krn:9:19 and Salom/Shallum (indecl) son (nom)   son (gen)   son (gen) measure (voc); Korah (indecl) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) house (acc) father (gen) him/it/same (gen) the (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) works (gen) the (gen) job/office (gen), jobs/offices (acc) while GUARD-ing (nom|voc) the (acc) guards (acc); prisons (acc) the (gen) tent (gen) and fathers (nom|voc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) camp (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while GUARD-ing (nom|voc) the (acc) entry (acc)
1Krn:9:19 1Krn_9:19_1 1Krn_9:19_2 1Krn_9:19_3 1Krn_9:19_4 1Krn_9:19_5 1Krn_9:19_6 1Krn_9:19_7 1Krn_9:19_8 1Krn_9:19_9 1Krn_9:19_10 1Krn_9:19_11 1Krn_9:19_12 1Krn_9:19_13 1Krn_9:19_14 1Krn_9:19_15 1Krn_9:19_16 1Krn_9:19_17 1Krn_9:19_18 1Krn_9:19_19 1Krn_9:19_20 1Krn_9:19_21 1Krn_9:19_22 1Krn_9:19_23 1Krn_9:19_24 1Krn_9:19_25 1Krn_9:19_26 1Krn_9:19_27 1Krn_9:19_28 1Krn_9:19_29 1Krn_9:19_30 1Krn_9:19_31 1Krn_9:19_32 1Krn_9:19_33 1Krn_9:19_34 1Krn_9:19_35 1Krn_9:19_36 1Krn_9:19_37 1Krn_9:19_38
1Krn:9:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:20 καὶ Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ ἡγούμενος ἦν ἐπ’ αὐτῶν ἔμπροσθεν, καὶ οὗτοι μετ’ αὐτοῦ.
1Krn:9:20 And Phinees son of Eleazar was head over them before the Lord, and these were with him. (1 Chronicles 9:20 Brenton)
1Krn:9:20 Pinchas, syn Eleazara, był dawniej ich przełożonym - Pan niech będzie z nim! (1 Krn 9:20 BT_4)
1Krn:9:20 καὶ Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ ἡγούμενος ἦν ἐπ’ αὐτῶν ἔμπροσθεν, καὶ οὗτοι μετ’ αὐτοῦ.
1Krn:9:20 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐλεάζαρ, ὁ ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἔμ·προσ·θεν/-θε καί οὗτος αὕτη τοῦτο μετά αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:9:20 I też, nawet, mianowicie Syn Eleazar By uważać By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Przedtem/w przodzie z I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Krn:9:20 kai\ *finees ui(o\s *eleaDZar E(gou/menos E)=n e)p’ au)tO=n e)/mprosTen, kai\ ou(=toi met’ au)tou=.
1Krn:9:20 kai finees hyios eleaDZar hEgumenos En ep’ autOn emprosTen, kai hutoi met’ autu.
1Krn:9:20 C N_NSM N2_NSM N_GSM V2_PMPNSM V9_IAI3S P RD_GPM D C RD_NPM P RD_GSM
1Krn:9:20 and also, even, namely ć son Eleazar to deem to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same before/in front of and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
1Krn:9:20 and   son (nom) Eleazar (indecl) while being-DEEM-ed (nom) he/she/it-was upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) before/in front of and these (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
1Krn:9:20 1Krn_9:20_1 1Krn_9:20_2 1Krn_9:20_3 1Krn_9:20_4 1Krn_9:20_5 1Krn_9:20_6 1Krn_9:20_7 1Krn_9:20_8 1Krn_9:20_9 1Krn_9:20_10 1Krn_9:20_11 1Krn_9:20_12 1Krn_9:20_13
1Krn:9:20 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:21 Ζαχαριας υἱὸς Μασαλαμι πυλωρὸς τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
1Krn:9:21 Zacharias the son of Mosollami was keeper of the door of the tabernacle of witness. (1 Chronicles 9:21 Brenton)
1Krn:9:21 Zachariasz, syn Meszelemiasza, był odźwiernym przy wejściu do Namiotu Spotkania. (1 Krn 9:21 BT_4)
1Krn:9:21 Ζαχαριας υἱὸς Μασαλαμι πυλωρὸς τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
1Krn:9:21 Ζαχαρίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
1Krn:9:21 Zachariasz Syn Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
1Krn:9:21 *DZaCHarias ui(o\s *masalami pulOro\s tE=s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou.
1Krn:9:21 DZaCHarias hyios masalami pylOros tEs Tyras tEs skEnEs tu martyriu.
1Krn:9:21 N1T_NSM N2_NSM N_GSM N2_NSM RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2N_GSN
1Krn:9:21 Zacharias son ć ć the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
1Krn:9:21 Zacharias (nom) son (nom)     the (gen) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
1Krn:9:21 1Krn_9:21_1 1Krn_9:21_2 1Krn_9:21_3 1Krn_9:21_4 1Krn_9:21_5 1Krn_9:21_6 1Krn_9:21_7 1Krn_9:21_8 1Krn_9:21_9 1Krn_9:21_10
1Krn:9:21 x x x x x x x x x x
1Krn:9:22 πάντες οἱ ἐκλεκτοὶ ταῖς πύλαις ἐν ταῖς πύλαις διακόσιοι καὶ δέκα δύο· οὗτοι ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν, ὁ καταλοχισμὸς αὐτῶν· τούτους ἔστησεν Δαυιδ καὶ Σαμουηλ ὁ βλέπων τῇ πίστει αὐτῶν.
1Krn:9:22 All the chosen porters in the gates were two hundred and twelve, these were in their courts, this was their distribution: these David and Samuel the seer established in their charge. (1 Chronicles 9:22 Brenton)
1Krn:9:22 Wszystkich wybranych na odźwiernych przy bramach było dwustu dwunastu. Byli oni zapisani w wykazach rodowych w swoich osiedlach. Stałe zaś ich obowiązki ustanowił Dawid i Samuel "Widzący". (1 Krn 9:22 BT_4)
1Krn:9:22 πάντες οἱ ἐκλεκτοὶ ταῖς πύλαις ἐν ταῖς πύλαις διακόσιοι καὶ δέκα δύο· οὗτοι ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν, καταλοχισμὸς αὐτῶν· τούτους ἔστησεν Δαυιδ καὶ Σαμουηλ βλέπων τῇ πίστει αὐτῶν.
1Krn:9:22 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ δια·κόσιοι -αι -α καί δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί Σαμουήλ, ὁ ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πίστις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:9:22 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wybierany [zobacz eklektyczny] Brama W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Dwieście I też, nawet, mianowicie Dziesięć Dwa To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By powodować stać David I też, nawet, mianowicie Samuel By widzieć Wiara(pełność) On/ona/to/to samo
1Krn:9:22 pa/ntes oi( e)klektoi\ tai=s pu/lais e)n tai=s pu/lais diako/sioi kai\ de/ka du/o· ou(=toi e)n tai=s au)lai=s au)tO=n, o( kataloCHismo\s au)tO=n· tou/tous e)/stEsen *dauid kai\ *samouEl o( ble/pOn tE=| pi/stei au)tO=n.
1Krn:9:22 pantes hoi eklektoi tais pylais en tais pylais diakosioi kai deka dyo· hutoi en tais aulais autOn, ho kataloCHismos autOn· tutus estEsen dauid kai samuEl ho blepOn tE pistei autOn.
1Krn:9:22 A3_NPM RA_NPM A1_NPM RA_DPF N1_DPF P RA_DPF N1_DPF A1A_NPM C M M RD_NPM P RA_DPF N1_DPF RD_GPM RA_NSM N2_NSM RD_GPM RD_APM VAI_AAI3S N_NSM C N_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RA_DSF N3I_DSF RD_GPM
1Krn:9:22 every all, each, every, the whole of the selected [see eclectic] the gate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate two hundred and also, even, namely ten two this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house he/she/it/same the ć he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to cause to stand David and also, even, namely Samuel the to see the faith(fulness) he/she/it/same
1Krn:9:22 all (nom|voc) the (nom) selected ([Adj] nom|voc) the (dat) gates (dat) in/among/by (+dat) the (dat) gates (dat) two hundred (nom|voc) and ten two (nom, acc, gen) these (nom) in/among/by (+dat) the (dat) courtyards (dat) them/same (gen) the (nom)   them/same (gen) these (acc) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand David (indecl) and Samuel (indecl) the (nom) while SEE-ing (nom) the (dat) faith(fulness) (dat) them/same (gen)
1Krn:9:22 1Krn_9:22_1 1Krn_9:22_2 1Krn_9:22_3 1Krn_9:22_4 1Krn_9:22_5 1Krn_9:22_6 1Krn_9:22_7 1Krn_9:22_8 1Krn_9:22_9 1Krn_9:22_10 1Krn_9:22_11 1Krn_9:22_12 1Krn_9:22_13 1Krn_9:22_14 1Krn_9:22_15 1Krn_9:22_16 1Krn_9:22_17 1Krn_9:22_18 1Krn_9:22_19 1Krn_9:22_20 1Krn_9:22_21 1Krn_9:22_22 1Krn_9:22_23 1Krn_9:22_24 1Krn_9:22_25 1Krn_9:22_26 1Krn_9:22_27 1Krn_9:22_28 1Krn_9:22_29 1Krn_9:22_30
1Krn:9:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:23 καὶ οὗτοι καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐπὶ τῶν πυλῶν ἐν οἴκῳ κυρίου, ἐν οἴκῳ τῆς σκηνῆς, τοῦ φυλάσσειν.
1Krn:9:23 And these and their sons were over the gates in the house of the Lord, and in the house of the tabernacle, to keep watch. (1 Chronicles 9:23 Brenton)
1Krn:9:23 Zarówno oni, jak i ich synowie czuwali nad bramami świątyni Pańskiej, domu namiotu, aby pełnić straż. (1 Krn 9:23 BT_4)
1Krn:9:23 καὶ οὗτοι καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐπὶ τῶν πυλῶν ἐν οἴκῳ κυρίου, ἐν οἴκῳ τῆς σκηνῆς, τοῦ φυλάσσειν.
1Krn:9:23 καί οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
1Krn:9:23 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama; brama W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan By zabezpieczać się
1Krn:9:23 kai\ ou(=toi kai\ oi( ui(oi\ au)tO=n e)pi\ tO=n pulO=n e)n oi)/kO| kuri/ou, e)n oi)/kO| tE=s skEnE=s, tou= fula/ssein.
1Krn:9:23 kai hutoi kai hoi hyioi autOn epi tOn pylOn en oikO kyriu, en oikO tEs skEnEs, tu fylassein.
1Krn:9:23 C RD_NPM C RA_NPM N2_NPM RD_GPM P RA_GPF N1_GPF P N2_DSM N2_GSM P N2_DSM RA_GSF N1_GSF RA_GSN V1_PAN
1Krn:9:23 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the son he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate; gate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the to guard
1Krn:9:23 and these (nom) and the (nom) sons (nom|voc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) gates (gen); gate (nom|voc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) tent (gen) the (gen) to-be-GUARD-ing
1Krn:9:23 1Krn_9:23_1 1Krn_9:23_2 1Krn_9:23_3 1Krn_9:23_4 1Krn_9:23_5 1Krn_9:23_6 1Krn_9:23_7 1Krn_9:23_8 1Krn_9:23_9 1Krn_9:23_10 1Krn_9:23_11 1Krn_9:23_12 1Krn_9:23_13 1Krn_9:23_14 1Krn_9:23_15 1Krn_9:23_16 1Krn_9:23_17 1Krn_9:23_18
1Krn:9:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:24 κατὰ τοὺς τέσσαρας ἀνέμους ἦσαν αἱ πύλαι, κατ’ ἀνατολάς, θάλασσαν, βορρᾶν, νότον.
1Krn:9:24 The gates were toward the four winds, eastward, westward, northward, southward. (1 Chronicles 9:24 Brenton)
1Krn:9:24 Z czterech stron znajdowali się odźwierni: od wschodu, zachodu, północy i południa. (1 Krn 9:24 BT_4)
1Krn:9:24 κατὰ τοὺς τέσσαρας ἀνέμους ἦσαν αἱ πύλαι, κατ’ ἀνατολάς, θάλασσαν, βορρᾶν, νότον.
1Krn:9:24 κατά ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἄνεμος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ νότος, -ου, ὁ
1Krn:9:24 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Cztery Wiatr By być Brama W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Morze Na północ Na południe
1Krn:9:24 kata\ tou\s te/ssaras a)ne/mous E)=san ai( pu/lai, kat’ a)natola/s, Ta/lassan, borra=n, no/ton.
1Krn:9:24 kata tus tessaras anemus Esan hai pylai, kat’ anatolas, Talassan, borran, noton.
1Krn:9:24 P RA_APM A3_APM N2_APM V9_IAI3P RA_NPF N1_NPF P N1_APF N1S_ASF N1T_ASM N2_ASM
1Krn:9:24 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the four wind to be the gate down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh sea north south
1Krn:9:24 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) four (acc) winds (acc) they-were the (nom) gates (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) sea (acc) north (acc) south (acc)
1Krn:9:24 1Krn_9:24_1 1Krn_9:24_2 1Krn_9:24_3 1Krn_9:24_4 1Krn_9:24_5 1Krn_9:24_6 1Krn_9:24_7 1Krn_9:24_8 1Krn_9:24_9 1Krn_9:24_10 1Krn_9:24_11 1Krn_9:24_12
1Krn:9:24 x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:25 καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν τοῦ εἰσπορεύεσθαι κατὰ ἑπτὰ ἡμέρας ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν μετὰ τούτων·
1Krn:9:25 And their brethren were in their courts, to enter in weekly from time to time with these. (1 Chronicles 9:25 Brenton)
1Krn:9:25 Bracia ich, mieszkający w swoich zagrodach, przychodzili od czasu do czasu, by być z nimi przez siedem dni, (1 Krn 9:25 BT_4)
1Krn:9:25 καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν τοῦ εἰσπορεύεσθαι κατὰ ἑπτὰ ἡμέρας ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν μετὰ τούτων·
1Krn:9:25 καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) κατά ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krn:9:25 I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom On/ona/to/to samo By wchodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Siedem Dzień Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okres czasu Do (+przyspieszenie) Okres czasu Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krn:9:25 kai\ a)delfoi\ au)tO=n e)n tai=s au)lai=s au)tO=n tou= ei)sporeu/esTai kata\ e(pta\ E(me/ras a)po\ kairou= ei)s kairo\n meta\ tou/tOn·
1Krn:9:25 kai adelfoi autOn en tais aulais autOn tu eisporeuesTai kata hepta hEmeras apo kairu eis kairon meta tutOn·
1Krn:9:25 C N2_NPM RD_GPM P RA_DPF N1_DPF RD_GPM RA_GSN V1_PMN P M N1A_APF P N2_GSM P N2_ASM P RD_GPM
1Krn:9:25 and also, even, namely brother he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house he/she/it/same the to enter down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing seven day from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing period of time into (+acc) period of time after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krn:9:25 and brothers (nom|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) courtyards (dat) them/same (gen) the (gen) to-be-being-ENTER-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) seven day (gen), days (acc) away from (+gen) period of time (gen) into (+acc) period of time (acc) after (+acc), with (+gen) these (gen)
1Krn:9:25 1Krn_9:25_1 1Krn_9:25_2 1Krn_9:25_3 1Krn_9:25_4 1Krn_9:25_5 1Krn_9:25_6 1Krn_9:25_7 1Krn_9:25_8 1Krn_9:25_9 1Krn_9:25_10 1Krn_9:25_11 1Krn_9:25_12 1Krn_9:25_13 1Krn_9:25_14 1Krn_9:25_15 1Krn_9:25_16 1Krn_9:25_17 1Krn_9:25_18
1Krn:9:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:26 ὅτι ἐν πίστει εἰσὶν τέσσαρες δυνατοὶ τῶν πυλῶν. – οἱ Λευῖται ἦσαν ἐπὶ τῶν παστοφορίων καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν οἴκου τοῦ θεοῦ
1Krn:9:26 For four strong men have the charge of the gates; and the Levites were over the chambers, and they keep watch over the treasures of the house of God. (1 Chronicles 9:26 Brenton)
1Krn:9:26 ponieważ w stałej służbie byli czterej przełożeni odźwiernych. Byli to lewici odpowiedzialni za komnaty i skarbce domu Bożego. (1 Krn 9:26 BT_4)
1Krn:9:26 ὅτι ἐν πίστει εἰσὶν τέσσαρες δυνατοὶ τῶν πυλῶν. οἱ Λευῖται ἦσαν ἐπὶ τῶν παστοφορίων καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν οἴκου τοῦ θεοῦ
1Krn:9:26 ὅτι ἐν πίστις, -εως, ἡ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη)   ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
1Krn:9:26 Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiara(pełność) By iść; by być Cztery Zdolny; by być efektywny Brama; brama   Lewita By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skarb Dom; by mieszkać Bóg 
1Krn:9:26 o(/ti e)n pi/stei ei)si\n te/ssares dunatoi\ tO=n pulO=n. oi( *leui=tai E)=san e)pi\ tO=n pastofori/On kai\ e)pi\ tO=n TEsaurO=n oi)/kou tou= Teou=
1Krn:9:26 hoti en pistei eisin tessares dynatoi tOn pylOn. hoi leuitai Esan epi tOn pastoforiOn kai epi tOn TEsaurOn oiku tu Teu
1Krn:9:26 C P N3I_DSF V9_PAI3P A3_NPM A1_NPM RA_GPF N1_GPF RA_NPM N1M_NPM V9_IAI3P P RA_GPN N2N_GPN C P RA_GPM N2_GPM N2_GSM RA_GSM N2_GSM
1Krn:9:26 because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among faith(fulness) to go; to be four capable; to be effective the gate; gate   the Levite to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the treasure house; to dwell the god [see theology]
1Krn:9:26 because/that in/among/by (+dat) faith(fulness) (dat) he/she/it-is-GO-ing; they-are four (nom) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) the (gen) gates (gen); gate (nom|voc)   the (nom) Levites (nom|voc) they-were upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) treasures (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen)
1Krn:9:26 1Krn_9:26_1 1Krn_9:26_2 1Krn_9:26_3 1Krn_9:26_4 1Krn_9:26_5 1Krn_9:26_6 1Krn_9:26_7 1Krn_9:26_8 1Krn_9:26_9 1Krn_9:26_10 1Krn_9:26_11 1Krn_9:26_12 1Krn_9:26_13 1Krn_9:26_14 1Krn_9:26_15 1Krn_9:26_16 1Krn_9:26_17 1Krn_9:26_18 1Krn_9:26_19 1Krn_9:26_20 1Krn_9:26_21 1Krn_9:26_22
1Krn:9:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:27 καὶ περικύκλῳ οἴκου τοῦ θεοῦ παρεμβαλοῦσιν, ὅτι ἐπ’ αὐτοὺς φυλακή, καὶ οὗτοι ἐπὶ τῶν κλειδῶν τὸ πρωῒ πρωῒ ἀνοίγειν τὰς θύρας τοῦ ἱεροῦ.
1Krn:9:27 For the charge was upon them, and these were charged with the keys to open the doors of the temple every morning. (1 Chronicles 9:27 Brenton)
1Krn:9:27 Nocowali w obrębie domu Bożego, do nich bowiem należała piecza i obowiązek otwierania go każdego rana. (1 Krn 9:27 BT_4)
1Krn:9:27 καὶ περικύκλῳ οἴκου τοῦ θεοῦ παρεμβαλοῦσιν, ὅτι ἐπ’ αὐτοὺς φυλακή, καὶ οὗτοι ἐπὶ τῶν κλειδῶν τὸ πρωῒ πρωῒ ἀνοίγειν τὰς θύρας τοῦ ἱεροῦ.
1Krn:9:27 καί   οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ὅτι ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό φυλακή, -ῆς, ἡ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ὁ ἡ τό κλεί[δ]ς, -ειδός, ἡ ὁ ἡ τό πρωΐ πρωΐ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος)
1Krn:9:27 I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać Bóg  By stanąć obozem Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Więzienie zabezpieczają się I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kluczowy Wcześnie Wcześnie By otwierać Drzwi brama Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty'
1Krn:9:27 kai\ periku/klO| oi)/kou tou= Teou= parembalou=sin, o(/ti e)p’ au)tou\s fulakE/, kai\ ou(=toi e)pi\ tO=n kleidO=n to\ prOi\+ prOi\+ a)noi/gein ta\s Tu/ras tou= i(erou=.
1Krn:9:27 kai perikyklO oiku tu Teu parembalusin, hoti ep’ autus fylakE, kai hutoi epi tOn kleidOn to prO+i prO+i anoigein tas Tyras tu hieru.
1Krn:9:27 C D N2_GSM RA_GSM N2_GSM VF2_FAI3P C P RD_APM N1_NSF C RD_NPM P RA_GPF N3D_GPF RA_ASN D D V1_PAN RA_APF N1A_APF RA_GSM A1A_GSM
1Krn:9:27 and also, even, namely ć house; to dwell the god [see theology] to encamp because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same prison guard and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the key the early early to open up the door gate the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’
1Krn:9:27 and   house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen) they-will-ENCAMP, going-to-ENCAMP (fut ptcp) (dat), upon ENCAMP-ing (dat) because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) prison (nom|voc) and these (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) keies (gen) the (nom|acc) early early to-be-OPEN-ing-UP the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen)
1Krn:9:27 1Krn_9:27_1 1Krn_9:27_2 1Krn_9:27_3 1Krn_9:27_4 1Krn_9:27_5 1Krn_9:27_6 1Krn_9:27_7 1Krn_9:27_8 1Krn_9:27_9 1Krn_9:27_10 1Krn_9:27_11 1Krn_9:27_12 1Krn_9:27_13 1Krn_9:27_14 1Krn_9:27_15 1Krn_9:27_16 1Krn_9:27_17 1Krn_9:27_18 1Krn_9:27_19 1Krn_9:27_20 1Krn_9:27_21 1Krn_9:27_22 1Krn_9:27_23
1Krn:9:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:28 καὶ ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας, ὅτι ἐν ἀριθμῷ εἰσοίσουσιν αὐτὰ καὶ ἐν ἀριθμῷ ἐξοίσουσιν αὐτά.
1Krn:9:28 And some of them were appointed over the vessels of service, that they should carry them in by number, and carry them out by number. (1 Chronicles 9:28 Brenton)
1Krn:9:28 Niektórzy z nich mieli pieczę nad sprzętami używanymi do służby Bożej, bo wnosili je policzone i w tejże liczbie wynosili. (1 Krn 9:28 BT_4)
1Krn:9:28 καὶ ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας, ὅτι ἐν ἀριθμῷ εἰσοίσουσιν αὐτὰ καὶ ἐν ἀριθμῷ ἐξοίσουσιν αὐτά.
1Krn:9:28 καί ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ ὅτι ἐν ἀριθμός, -οῦ, ὁ εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:9:28 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] By wykonywać ródź On/ona/to/to samo
1Krn:9:28 kai\ e)X au)tO=n e)pi\ ta\ skeu/E tE=s leitourgi/as, o(/ti e)n a)riTmO=| ei)soi/sousin au)ta\ kai\ e)n a)riTmO=| e)Xoi/sousin au)ta/.
1Krn:9:28 kai eX autOn epi ta skeuE tEs leiturgias, hoti en ariTmO eisoisusin auta kai en ariTmO eXoisusin auta.
1Krn:9:28 C P RD_GPM P RA_APN N3E_APN RA_GSF N1A_GSF C P N2_DSM VF_FAI3P RD_APN C P N2_DSM VF_FAI3P RD_APN
1Krn:9:28 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the vessel; vessel hardware, utensils, implement the job/office [see liturgy] because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among number [see arithmetic] to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among number [see arithmetic] to carry out bring forth he/she/it/same
1Krn:9:28 and out of (+gen) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (gen) job/office (gen), jobs/offices (acc) because/that in/among/by (+dat) number (dat) they-will-BRING IN, going-to-BRING IN (fut ptcp) (dat) they/them/same (nom|acc) and in/among/by (+dat) number (dat) they-will-CARRY OUT, going-to-CARRY OUT (fut ptcp) (dat) they/them/same (nom|acc)
1Krn:9:28 1Krn_9:28_1 1Krn_9:28_2 1Krn_9:28_3 1Krn_9:28_4 1Krn_9:28_5 1Krn_9:28_6 1Krn_9:28_7 1Krn_9:28_8 1Krn_9:28_9 1Krn_9:28_10 1Krn_9:28_11 1Krn_9:28_12 1Krn_9:28_13 1Krn_9:28_14 1Krn_9:28_15 1Krn_9:28_16 1Krn_9:28_17 1Krn_9:28_18
1Krn:9:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:29 καὶ ἐξ αὐτῶν καθεσταμένοι ἐπὶ τὰ σκεύη καὶ ἐπὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια καὶ ἐπὶ τῆς σεμιδάλεως, τοῦ οἴνου, τοῦ ἐλαίου, τοῦ λιβανωτοῦ καὶ τῶν ἀρωμάτων.
1Krn:9:29 And some of them were appointed over the furniture, and over all the holy vessels, and over the fine flour, the wine, the oil, the frankincense, and the spices. (1 Chronicles 9:29 Brenton)
1Krn:9:29 Inni spośród nich czuwali nad przyborami i nad wszystkimi naczyniami świętymi, nad najczystszą mąką, winem, oliwą, kadzidłem i balsamami. (1 Krn 9:29 BT_4)
1Krn:9:29 καὶ ἐξ αὐτῶν καθεσταμένοι ἐπὶ τὰ σκεύη καὶ ἐπὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια καὶ ἐπὶ τῆς σεμιδάλεως, τοῦ οἴνου, τοῦ ἐλαίου, τοῦ λιβανωτοῦ καὶ τῶν ἀρωμάτων.
1Krn:9:29 καί ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἐπί ὁ ἡ τό σεμίδαλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό λιβανωτός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρωμα[τ], -ατος, τό
1Krn:9:29 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najwyższej jakości mąka Wino Oliwa z oliwek Kadzielnica I też, nawet, mianowicie Aromatyczny [zioło albo korzenie]
1Krn:9:29 kai\ e)X au)tO=n kaTestame/noi e)pi\ ta\ skeu/E kai\ e)pi\ pa/nta ta\ skeu/E ta\ a(/gia kai\ e)pi\ tE=s semida/leOs, tou= oi)/nou, tou= e)lai/ou, tou= libanOtou= kai\ tO=n a)rOma/tOn.
1Krn:9:29 kai eX autOn kaTestamenoi epi ta skeuE kai epi panta ta skeuE ta hagia kai epi tEs semidaleOs, tu oinu, tu elaiu, tu libanOtu kai tOn arOmatOn.
1Krn:9:29 C P RD_GPM VMI_XMPNPM P RA_APN N3E_APN C P A3_APN RA_APN N3E_APN RA_APN A1A_APN C P RA_GSF N3I_GSF RA_GSM N2_GSM RA_GSN N2N_GSN RA_GSM N2_GSM C RA_GPN N3M_GPN
1Krn:9:29 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to enable lay, render widowed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the vessel; vessel hardware, utensils, implement and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the best quality flour the wine the olive oil the censer and also, even, namely the aromatic [herb or spice]
1Krn:9:29 and out of (+gen) them/same (gen) having-been-ENABLE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) best quality flour (gen) the (gen) wine (gen) the (gen) olive oil (gen) the (gen) censer (gen) and the (gen) aromatics (gen)
1Krn:9:29 1Krn_9:29_1 1Krn_9:29_2 1Krn_9:29_3 1Krn_9:29_4 1Krn_9:29_5 1Krn_9:29_6 1Krn_9:29_7 1Krn_9:29_8 1Krn_9:29_9 1Krn_9:29_10 1Krn_9:29_11 1Krn_9:29_12 1Krn_9:29_13 1Krn_9:29_14 1Krn_9:29_15 1Krn_9:29_16 1Krn_9:29_17 1Krn_9:29_18 1Krn_9:29_19 1Krn_9:29_20 1Krn_9:29_21 1Krn_9:29_22 1Krn_9:29_23 1Krn_9:29_24 1Krn_9:29_25 1Krn_9:29_26 1Krn_9:29_27
1Krn:9:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:30 καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων ἦσαν μυρεψοὶ τοῦ μύρου καὶ εἰς τὰ ἀρώματα.
1Krn:9:30 And some of the priests were makers of the ointment, and appointed to prepare the spices. (1 Chronicles 9:30 Brenton)
1Krn:9:30 A synowie kapłanów przyprawiali pachnące mieszanki do balsamów. (1 Krn 9:30 BT_4)
1Krn:9:30 καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων ἦσαν μυρεψοὶ τοῦ μύρου καὶ εἰς τὰ ἀρώματα.
1Krn:9:30 καί ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό μύρον, -ου, τό καί εἰς[1] ὁ ἡ τό ἄρωμα[τ], -ατος, τό
1Krn:9:30 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Duchowny By być Maść I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Aromatyczny [zioło albo korzenie]
1Krn:9:30 kai\ a)po\ tO=n ui(O=n tO=n i(ere/On E)=san murePSoi\ tou= mu/rou kai\ ei)s ta\ a)rO/mata.
1Krn:9:30 kai apo tOn hyiOn tOn hiereOn Esan myrePSoi tu myru kai eis ta arOmata.
1Krn:9:30 C P RA_GPM N2_GPM RA_GPM N3V_GPM V9_IAI3P N2_NPM RA_GSN N2N_GSN C P RA_APN N3M_APN
1Krn:9:30 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son the priest to be ć the ointment and also, even, namely into (+acc) the aromatic [herb or spice]
1Krn:9:30 and away from (+gen) the (gen) sons (gen) the (gen) priests (gen) they-were   the (gen) ointment (gen) and into (+acc) the (nom|acc) aromatics (nom|acc|voc)
1Krn:9:30 1Krn_9:30_1 1Krn_9:30_2 1Krn_9:30_3 1Krn_9:30_4 1Krn_9:30_5 1Krn_9:30_6 1Krn_9:30_7 1Krn_9:30_8 1Krn_9:30_9 1Krn_9:30_10 1Krn_9:30_11 1Krn_9:30_12 1Krn_9:30_13 1Krn_9:30_14
1Krn:9:30 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:31 καὶ Ματταθιας ἐκ τῶν Λευιτῶν [οὗτος ὁ πρωτότοκος τῷ Σαλωμ τῷ Κορίτῃ] ἐν τῇ πίστει ἐπὶ τὰ ἔργα τῆς θυσίας τοῦ τηγάνου τοῦ μεγάλου ἱερέως.
1Krn:9:31 And Matthathias of the Levites, (he was the first-born of Salom the Corite,)was set in charge over the sacrifices of meat-offering of the pan belonging to the high priest. (1 Chronicles 9:31 Brenton)
1Krn:9:31 Mattitiasz, spośród lewitów, ten, który był pierworodnym Szalluma Korachity, miał sobie powierzony stały wypiek ciasta na ofiary. (1 Krn 9:31 BT_4)
1Krn:9:31 καὶ Ματταθιας ἐκ τῶν Λευιτῶν [οὗτος πρωτότοκος τῷ Σαλωμ τῷ Κορίτῃ] ἐν τῇ πίστει ἐπὶ τὰ ἔργα τῆς θυσίας τοῦ τηγάνου τοῦ μεγάλου ἱερέως.
1Krn:9:31 καί Ματταθίας, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον ὁ ἡ τό Σαλωμ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό πίστις, -εως, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἱερεύς, -έως, ὁ
1Krn:9:31 I też, nawet, mianowicie Matatiasz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Lewita To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] firstborn Salom/Shallum W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiara(pełność) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca Ofiara gnębią, poświęcają Wielki Duchowny
1Krn:9:31 kai\ *mattaTias e)k tO=n *leuitO=n [ou(=tos o( prOto/tokos tO=| *salOm tO=| *kori/tE|] e)n tE=| pi/stei e)pi\ ta\ e)/rga tE=s Tusi/as tou= tEga/nou tou= mega/lou i(ere/Os.
1Krn:9:31 kai mattaTias ek tOn leuitOn [hutos ho prOtotokos tO salOm tO koritE] en tE pistei epi ta erga tEs Tysias tu tEganu tu megalu hiereOs.
1Krn:9:31 C N1T_NSM P RA_GPM N1M_GPM RD_NSM RA_NSM A1B_NSM RA_DSM N_DSM RA_DSM N1M_DSM P RA_DSF N3I_DSF P RA_APN N2N_APN RA_GSF N1A_GSF RA_GSN N2N_GSN RA_GSM A1_GSM N3V_GSM
1Krn:9:31 and also, even, namely Mattathias out of (+gen) ἐξ before vowels the Levite this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the firstborn the Salom/Shallum the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the faith(fulness) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the work the sacrifice victimize, immolate the ć the great priest
1Krn:9:31 and Mattathias  (nom) out of (+gen) the (gen) Levites (gen) this (nom) the (nom) firstborn ([Adj] nom) the (dat) Salom/Shallum (indecl) the (dat)   in/among/by (+dat) the (dat) faith(fulness) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) the (gen)   the (gen) great ([Adj] gen) priest (gen)
1Krn:9:31 1Krn_9:31_1 1Krn_9:31_2 1Krn_9:31_3 1Krn_9:31_4 1Krn_9:31_5 1Krn_9:31_6 1Krn_9:31_7 1Krn_9:31_8 1Krn_9:31_9 1Krn_9:31_10 1Krn_9:31_11 1Krn_9:31_12 1Krn_9:31_13 1Krn_9:31_14 1Krn_9:31_15 1Krn_9:31_16 1Krn_9:31_17 1Krn_9:31_18 1Krn_9:31_19 1Krn_9:31_20 1Krn_9:31_21 1Krn_9:31_22 1Krn_9:31_23 1Krn_9:31_24 1Krn_9:31_25
1Krn:9:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:32 καὶ Βαναιας ὁ Κααθίτης ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐπὶ τῶν ἄρτων τῆς προθέσεως τοῦ ἑτοιμάσαι σάββατον κατὰ σάββατον. –
1Krn:9:32 And Banaias the Caathite, from among their brethren, was set over the shewbread, to prepare it every sabbath. (1 Chronicles 9:32 Brenton)
1Krn:9:32 Spośród synów Kehata, spośród ich braci, niektórzy mieli za zadanie układać chleby pokładne w każdy szabat. (1 Krn 9:32 BT_4)
1Krn:9:32 καὶ Βαναιας Κααθίτης ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐπὶ τῶν ἄρτων τῆς προθέσεως τοῦ ἑτοιμάσαι σάββατον κατὰ σάββατον.
1Krn:9:32 καί   ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρό·θεσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) σάββατον, -ου, τό κατά σάββατον, -ου, τό  
1Krn:9:32 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brat; siostra On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Obecności/cel Do gotowy Szabas W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Szabas  
1Krn:9:32 kai\ *banaias o( *kaaTi/tEs e)k tO=n a)delfO=n au)tO=n e)pi\ tO=n a)/rtOn tE=s proTe/seOs tou= e(toima/sai sa/bbaton kata\ sa/bbaton.
1Krn:9:32 kai banaias ho kaaTitEs ek tOn adelfOn autOn epi tOn artOn tEs proTeseOs tu hetoimasai sabbaton kata sabbaton.
1Krn:9:32 C N1T_NSM RA_NSM N1M_NSM P RA_GPM N2_GPM RD_GPM P RA_GPM N2_GPM RA_GSF N3I_GSF RA_GSN VA_AAN N2N_ASN P N2N_ASN
1Krn:9:32 and also, even, namely ć the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the brother; sister he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the presence/purpose the to ready sabbath down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sabbath  
1Krn:9:32 and   the (nom)   out of (+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) [loaves of] bread (gen) the (gen) presence/purpose (gen) the (gen) to-READY, be-you(sg)-READY-ed!, he/she/it-happens-to-READY (opt) sabbath (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) sabbath (nom|acc|voc)  
1Krn:9:32 1Krn_9:32_1 1Krn_9:32_2 1Krn_9:32_3 1Krn_9:32_4 1Krn_9:32_5 1Krn_9:32_6 1Krn_9:32_7 1Krn_9:32_8 1Krn_9:32_9 1Krn_9:32_10 1Krn_9:32_11 1Krn_9:32_12 1Krn_9:32_13 1Krn_9:32_14 1Krn_9:32_15 1Krn_9:32_16 1Krn_9:32_17 1Krn_9:32_18 1Krn_9:32_19
1Krn:9:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:33 καὶ οὗτοι ψαλτῳδοὶ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν Λευιτῶν, διατεταγμέναι ἐφημερίαι, ὅτι ἡμέρα καὶ νὺξ ἐπ’ αὐτοῖς ἐν τοῖς ἔργοις·
1Krn:9:33 And these were the singers, heads of families of the Levites, to whom were established daily courses, for they were employed in the services day and night. (1 Chronicles 9:33 Brenton)
1Krn:9:33 A ci, którzy byli śpiewakami, naczelnikami rodzin lewickich, pozostawali w komnatach wolni od innych zajęć, ponieważ dniem i nocą przypadała na nich służba. (1 Krn 9:33 BT_4)
1Krn:9:33 καὶ οὗτοι ψαλτῳδοὶ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν Λευιτῶν, διατεταγμέναι ἐφημερίαι, ὅτι ἡμέρα καὶ νὺξ ἐπ’ αὐτοῖς ἐν τοῖς ἔργοις·
1Krn:9:33 καί οὗτος αὕτη τοῦτο   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-) ἐφ·ημερία, -ας, ἡ ὅτι ἡμέρα, -ας -ἡ καί νύξ, -υκτός, ἡ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό
1Krn:9:33 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Władca; by zaczynać się patrilineage Lewita By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać Bieg {Kurs} Ponieważ/tamto Dzień I też, nawet, mianowicie Noc Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca
1Krn:9:33 kai\ ou(=toi PSaltO|doi\ a)/rCHontes tO=n patriO=n tO=n *leuitO=n, diatetagme/nai e)fEmeri/ai, o(/ti E(me/ra kai\ nu\X e)p’ au)toi=s e)n toi=s e)/rgois·
1Krn:9:33 kai hutoi PSaltOdoi arCHontes tOn patriOn tOn leuitOn, diatetagmenai efEmeriai, hoti hEmera kai nyX ep’ autois en tois ergois·
1Krn:9:33 C RD_NPM A1B_NPM N3_NPM RA_GPF N1A_GPF RA_GPM N1M_GPM VK_XMPNPF N1A_NSF C N1A_NSF C N3_NSF P RD_DPM P RA_DPN N2N_DPN
1Krn:9:33 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć ruler; to begin the patrilineage the Levite to prescribe decree, order, appoint or ordain course because/that day and also, even, namely night upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work
1Krn:9:33 and these (nom)   rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) patrilineages (gen) the (gen) Levites (gen) having-been-PRESCRIBE-ed (nom|voc) courses (nom|voc) because/that day (nom|voc) and night (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) works (dat)
1Krn:9:33 1Krn_9:33_1 1Krn_9:33_2 1Krn_9:33_3 1Krn_9:33_4 1Krn_9:33_5 1Krn_9:33_6 1Krn_9:33_7 1Krn_9:33_8 1Krn_9:33_9 1Krn_9:33_10 1Krn_9:33_11 1Krn_9:33_12 1Krn_9:33_13 1Krn_9:33_14 1Krn_9:33_15 1Krn_9:33_16 1Krn_9:33_17 1Krn_9:33_18 1Krn_9:33_19
1Krn:9:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:34 οὗτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν Λευιτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν ἄρχοντες· οὗτοι κατῴκησαν ἐν Ιερουσαλημ.
1Krn:9:34 These were the heads of the families of the Levites according to their generations; these chiefs dwelt in Jerusalem. (1 Chronicles 9:34 Brenton)
1Krn:9:34 Ci byli naczelnikami rodów lewickich według swego pokrewieństwa, a mieszkali w Jerozolimie. (1 Krn 9:34 BT_4)
1Krn:9:34 οὗτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν Λευιτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν ἄρχοντες· οὗτοι κατῴκησαν ἐν Ιερουσαλημ.
1Krn:9:34 οὗτος αὕτη τοῦτο ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ κατά γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
1Krn:9:34 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Władca; by zaczynać się patrilineage Lewita W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ród On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
1Krn:9:34 ou(=toi a)/rCHontes tO=n patriO=n tO=n *leuitO=n kata\ gene/seis au)tO=n a)/rCHontes· ou(=toi katO/|kEsan e)n *ierousalEm.
1Krn:9:34 hutoi arCHontes tOn patriOn tOn leuitOn kata geneseis autOn arCHontes· hutoi katOkEsan en ierusalEm.
1Krn:9:34 RD_NPM N3_NPM RA_GPF N1A_GPF RA_GPM N1M_GPM P N3I_APF RD_GPM N3_NPM RD_NPM VAI_AAI3P P N_DSF
1Krn:9:34 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ruler; to begin the patrilineage the Levite down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing lineage he/she/it/same ruler; to begin this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
1Krn:9:34 these (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) patrilineages (gen) the (gen) Levites (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) lineages (acc, nom|voc) them/same (gen) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) these (nom) they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
1Krn:9:34 1Krn_9:34_1 1Krn_9:34_2 1Krn_9:34_3 1Krn_9:34_4 1Krn_9:34_5 1Krn_9:34_6 1Krn_9:34_7 1Krn_9:34_8 1Krn_9:34_9 1Krn_9:34_10 1Krn_9:34_11 1Krn_9:34_12 1Krn_9:34_13 1Krn_9:34_14
1Krn:9:34 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:35 καὶ ἐν Γαβαων κατῴκησεν πατὴρ Γαβαων Ιιηλ, καὶ ὄνομα γυναικὸς αὐτοῦ Μοωχα·
1Krn:9:35 And Jeel the father of Gabaon dwelt in Gabaon; and his wife's name was Moocha. (1 Chronicles 9:35 Brenton)
1Krn:9:35 W Gibeonie mieszkał Abi-Gibeon i Jejel, a imię żony jego było Maaka. (1 Krn 9:35 BT_4)
1Krn:9:35 Καὶ ἐν Γαβαων κατῴκησεν πατὴρ Γαβαων Ιιηλ, καὶ ὄνομα γυναικὸς αὐτοῦ Μοωχα·
1Krn:9:35 καί ἐν   κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες     καί ὄνομα[τ], -ατος, τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό  
1Krn:9:35 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ojciec I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Kobiety/żona On/ona/to/to samo
1Krn:9:35 *kai\ e)n *gabaOn katO/|kEsen patE\r *gabaOn *iiEl, kai\ o)/noma gunaiko\s au)tou= *moOCHa·
1Krn:9:35 kai en gabaOn katOkEsen patEr gabaOn iiEl, kai onoma gynaikos autu moOCHa·
1Krn:9:35 C P N_DSF VAI_AAI3S N3_NSM N_GSF N_GSM C N3M_NSN N3K_GSF RD_GSM N_NSF
1Krn:9:35 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) father ć ć and also, even, namely name with regard to woman/wife he/she/it/same ć
1Krn:9:35 and in/among/by (+dat)   he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN father (nom)     and name (nom|acc|voc) woman/wife (gen) him/it/same (gen)  
1Krn:9:35 1Krn_9:35_1 1Krn_9:35_2 1Krn_9:35_3 1Krn_9:35_4 1Krn_9:35_5 1Krn_9:35_6 1Krn_9:35_7 1Krn_9:35_8 1Krn_9:35_9 1Krn_9:35_10 1Krn_9:35_11 1Krn_9:35_12
1Krn:9:35 x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:36 καὶ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρωτότοκος Αβαδων καὶ Σιρ καὶ Κις καὶ Βααλ καὶ Νηρ καὶ Ναδαβ
1Krn:9:36 And his first-born son was Abdon, and he had Sur, and Kis, and Baal, and Ner, and Nadab, (1 Chronicles 9:36 Brenton)
1Krn:9:36 Jego synem pierworodnym był Abdon, potem Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab, (1 Krn 9:36 BT_4)
1Krn:9:36 καὶ υἱὸς αὐτοῦ πρωτότοκος Αβαδων καὶ Σιρ καὶ Κις καὶ Βααλ καὶ Νηρ καὶ Ναδαβ
1Krn:9:36 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον   καί   καί Κίς, ὁ καί Βάαλ, ὁ καί   καί  
1Krn:9:36 I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo firstborn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Grafit pierwotny I też, nawet, mianowicie Baal I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:9:36 kai\ ui(o\s au)tou= o( prOto/tokos *abadOn kai\ *sir kai\ *kis kai\ *baal kai\ *nEr kai\ *nadab
1Krn:9:36 kai hyios autu ho prOtotokos abadOn kai sir kai kis kai baal kai nEr kai nadab
1Krn:9:36 C N2_NSM RD_GSM RA_NSM A1B_NSM N_GSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:9:36 and also, even, namely son he/she/it/same the firstborn ć and also, even, namely ć and also, even, namely Kish and also, even, namely Baal and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:9:36 and son (nom) him/it/same (gen) the (nom) firstborn ([Adj] nom)   and   and Kish (indecl) and Baal (indecl) and   and  
1Krn:9:36 1Krn_9:36_1 1Krn_9:36_2 1Krn_9:36_3 1Krn_9:36_4 1Krn_9:36_5 1Krn_9:36_6 1Krn_9:36_7 1Krn_9:36_8 1Krn_9:36_9 1Krn_9:36_10 1Krn_9:36_11 1Krn_9:36_12 1Krn_9:36_13 1Krn_9:36_14 1Krn_9:36_15 1Krn_9:36_16
1Krn:9:36 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:9:37 καὶ Γεδουρ καὶ ἀδελφὸς καὶ Ζαχαρια καὶ Μακελλωθ.