1Krn:7:1 καὶ τοῖς υἱοῖς Ισσαχαρ· Θωλα καὶ Φουα καὶ Ιασουβ καὶ Σεμερων, τέσσαρες.
1Krn:7:1 And as to the sons of Issachar, they were Thola, and Phua, and Jasub, and Semeron, four. (1 Chronicles 7:1 Brenton)
1Krn:7:1 Synowie Issachara: Tola, Pua, Jaszub i Szimron, czterej. (1 Krn 7:1 BT_4)
1Krn:7:1 Καὶ τοῖς υἱοῖς Ισσαχαρ· Θωλα καὶ Φουα καὶ Ιασουβ καὶ Σεμερων, τέσσαρες.
1Krn:7:1 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ   καί   καί   καί   τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν
1Krn:7:1 I też, nawet, mianowicie Syn Issachar I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Cztery
1Krn:7:1 *kai\ toi=s ui(oi=s *issaCHar· *TOla kai\ *foua kai\ *iasoub kai\ *semerOn, te/ssares.
1Krn:7:1 kai tois hyiois issaCHar· TOla kai fua kai iasub kai semerOn, tessares.
1Krn:7:1 C RA_DPM N2_DPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM A3_NPM
1Krn:7:1 and also, even, namely the son Issachar ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć four
1Krn:7:1 and the (dat) sons (dat) Issachar (indecl)   and   and   and   four (nom)
1Krn:7:1 1Krn_7:1_1 1Krn_7:1_2 1Krn_7:1_3 1Krn_7:1_4 1Krn_7:1_5 1Krn_7:1_6 1Krn_7:1_7 1Krn_7:1_8 1Krn_7:1_9 1Krn_7:1_10 1Krn_7:1_11 1Krn_7:1_12
1Krn:7:1 x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:2 καὶ υἱοὶ Θωλα· Οζι καὶ Ραφαια καὶ Ιεριηλ καὶ Ιεμου καὶ Ιεβασαμ καὶ Σαμουηλ, ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν τῷ Θωλα ἰσχυροὶ δυνάμει κατὰ γενέσεις αὐτῶν. ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ἐν ἡμέραις Δαυιδ εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι.
1Krn:7:2 And the sons of Thola; Ozi, Raphaia, and Jeriel, and Jamai, and Jemasan, and Samuel, chiefs of their fathers' houses belonging to Thola, men of might according to their generations; their number in the days of David was twenty and two thousand and six hundred. (1 Chronicles 7:2 Brenton)
1Krn:7:2 Synowie Toli: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Samuel, naczelnicy rodów Toli, dzielni wojownicy - za czasów Dawida liczba ich wynosiła według ich rodowodów dwadzieścia dwa tysiące sześciuset. (1 Krn 7:2 BT_4)
1Krn:7:2 καὶ υἱοὶ Θωλα· Οζι καὶ Ραφαια καὶ Ιεριηλ καὶ Ιεμου καὶ Ιεβασαμ καὶ Σαμουηλ, ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν τῷ Θωλα ἰσχυροὶ δυνάμει κατὰ γενέσεις αὐτῶν. ἀριθμὸς αὐτῶν ἐν ἡμέραις Δαυιδ εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι.
1Krn:7:2 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   καί   καί   καί   καί Σαμουήλ, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ἰσχυρός -ά -όν δύναμις, -εως, ἡ κατά γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἑξα·κόσιοι -αι -α
1Krn:7:2 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Samuel Władca; by zaczynać się Dom; by mieszkać patrilineage On/ona/to/to samo Potężny silny, potężny, silny, Zdolność W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ród On/ona/to/to samo Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień David Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Dwa Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Sześćset
1Krn:7:2 kai\ ui(oi\ *TOla· *oDZi kai\ *rafaia kai\ *ieriEl kai\ *iemou kai\ *iebasam kai\ *samouEl, a)/rCHontes oi)/kOn patriO=n au)tO=n tO=| *TOla i)sCHuroi\ duna/mei kata\ gene/seis au)tO=n. o( a)riTmo\s au)tO=n e)n E(me/rais *dauid ei)/kosi kai\ du/o CHilia/des kai\ e(Xako/sioi.
1Krn:7:2 kai hyioi TOla· oDZi kai rafaia kai ieriEl kai iemu kai iebasam kai samuEl, arCHontes oikOn patriOn autOn tO TOla isCHyroi dynamei kata geneseis autOn. ho ariTmos autOn en hEmerais dauid eikosi kai dyo CHiliades kai heXakosioi.
1Krn:7:2 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM N3_NPM N2_GPM N1A_GPF RD_GPM RA_DSM N_DSM A1A_NPM N3I_DSF P N3I_NPF RD_GPM RA_NSM N2_NSM RD_GPM P N1A_DPF N_GSM M C M N3D_NPF C A1A_NPM
1Krn:7:2 and also, even, namely son ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Samuel ruler; to begin house; to dwell patrilineage he/she/it/same the ć mighty forceful, powerful, strong, ability down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing lineage he/she/it/same the number [see arithmetic] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day David icon; twenty and also, even, namely two kilo [unit of one thousand] and also, even, namely six hundred
1Krn:7:2 and sons (nom|voc)     and   and   and   and   and Samuel (indecl) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) houses (gen); while DWELL-ing (nom) patrilineages (gen) them/same (gen) the (dat)   mighty ([Adj] nom|voc) ability (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) lineages (acc, nom|voc) them/same (gen) the (nom) number (nom) them/same (gen) in/among/by (+dat) days (dat) David (indecl) icons (dat); twenty and two (nom, acc, gen) kilos (nom|voc) and six hundred (nom|voc)
1Krn:7:2 1Krn_7:2_1 1Krn_7:2_2 1Krn_7:2_3 1Krn_7:2_4 1Krn_7:2_5 1Krn_7:2_6 1Krn_7:2_7 1Krn_7:2_8 1Krn_7:2_9 1Krn_7:2_10 1Krn_7:2_11 1Krn_7:2_12 1Krn_7:2_13 1Krn_7:2_14 1Krn_7:2_15 1Krn_7:2_16 1Krn_7:2_17 1Krn_7:2_18 1Krn_7:2_19 1Krn_7:2_20 1Krn_7:2_21 1Krn_7:2_22 1Krn_7:2_23 1Krn_7:2_24 1Krn_7:2_25 1Krn_7:2_26 1Krn_7:2_27 1Krn_7:2_28 1Krn_7:2_29 1Krn_7:2_30 1Krn_7:2_31 1Krn_7:2_32 1Krn_7:2_33 1Krn_7:2_34 1Krn_7:2_35 1Krn_7:2_36 1Krn_7:2_37
1Krn:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:3 καὶ υἱοὶ Οζι· Ιεζρια, καὶ υἱοὶ Ιεζρια· Μιχαηλ καὶ Οβδια καὶ Ιωηλ καὶ Ιεσια, πέντε, ἄρχοντες πάντες.
1Krn:7:3 And the sons of Ozi; Jezraia: and the sons of Jezraia; Michael, Abdiu, and Joel, and Jesia, five, all rulers. (1 Chronicles 7:3 Brenton)
1Krn:7:3 Synowie Uzzjego: Izrachiasz, a synowie Izrachiasza: Mikael, Obadiasz, Joel, Jiszszijasz, pięciu, wszyscy naczelnicy rodów. (1 Krn 7:3 BT_4)
1Krn:7:3 καὶ υἱοὶ Οζι· Ιεζρια, καὶ υἱοὶ Ιεζρια· Μιχαηλ καὶ Οβδια καὶ Ιωηλ καὶ Ιεσια, πέντε, ἄρχοντες πάντες.
1Krn:7:3 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   Μιχαήλ, ὁ καί   καί Ἰωήλ, ὁ καί   πέντε ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
1Krn:7:3 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn Michael I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Joel I też, nawet, mianowicie Pięć Władca; by zaczynać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
1Krn:7:3 kai\ ui(oi\ *oDZi· *ieDZria, kai\ ui(oi\ *ieDZria· *miCHaEl kai\ *obdia kai\ *iOEl kai\ *iesia, pe/nte, a)/rCHontes pa/ntes.
1Krn:7:3 kai hyioi oDZi· ieDZria, kai hyioi ieDZria· miCHaEl kai obdia kai iOEl kai iesia, pente, arCHontes pantes.
1Krn:7:3 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM M N3_NPM A3_NPM
1Krn:7:3 and also, even, namely son ć ć and also, even, namely son ć Michael and also, even, namely ć and also, even, namely Joel and also, even, namely ć five ruler; to begin every all, each, every, the whole of
1Krn:7:3 and sons (nom|voc)     and sons (nom|voc)   Michael (indecl) and   and Joel (indecl) and   five rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) all (nom|voc)
1Krn:7:3 1Krn_7:3_1 1Krn_7:3_2 1Krn_7:3_3 1Krn_7:3_4 1Krn_7:3_5 1Krn_7:3_6 1Krn_7:3_7 1Krn_7:3_8 1Krn_7:3_9 1Krn_7:3_10 1Krn_7:3_11 1Krn_7:3_12 1Krn_7:3_13 1Krn_7:3_14 1Krn_7:3_15 1Krn_7:3_16 1Krn_7:3_17
1Krn:7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:4 καὶ ἐπ’ αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν κατ’ οἴκους πατρικοὺς αὐτῶν ἰσχυροὶ παρατάξασθαι εἰς πόλεμον τριάκοντα καὶ ἓξ χιλιάδες, ὅτι ἐπλήθυναν γυναῖκας καὶ υἱούς.
1Krn:7:4 And with them, according to their generations, according to the houses of their families, were men mighty to set armies in array for war, thirty and six thousand, for they had multiplied their wives and children. (1 Chronicles 7:4 Brenton)
1Krn:7:4 Przy nich były hufce zbrojne do walki, według spisów i według ich rodów liczące trzydzieści sześć tysięcy, mieli bowiem wiele żon i synów. (1 Krn 7:4 BT_4)
1Krn:7:4 καὶ ἐπ’ αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν κατ’ οἴκους πατρικοὺς αὐτῶν ἰσχυροὶ παρατάξασθαι εἰς πόλεμον τριάκοντα καὶ ἓξ χιλιάδες, ὅτι ἐπλήθυναν γυναῖκας καὶ υἱούς.
1Krn:7:4 καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κατά γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) αὐτός αὐτή αὐτό κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατρικός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἰσχυρός -ά -όν παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ τριά·κοντα καί ἕξ χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ὅτι πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
1Krn:7:4 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ród On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom ??? On/ona/to/to samo Potężny silny, potężny, silny, By mobilizować się Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Sześć Kilo [jednostka tysiąc] Ponieważ/tamto By wzrastać/mnóż się Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Syn
1Krn:7:4 kai\ e)p’ au)tO=n kata\ gene/seis au)tO=n kat’ oi)/kous patrikou\s au)tO=n i)sCHuroi\ parata/XasTai ei)s po/lemon tria/konta kai\ e(\X CHilia/des, o(/ti e)plE/Tunan gunai=kas kai\ ui(ou/s.
1Krn:7:4 kai ep’ autOn kata geneseis autOn kat’ oikus patrikus autOn isCHyroi parataXasTai eis polemon triakonta kai heX CHiliades, hoti eplETynan gynaikas kai hyius.
1Krn:7:4 C P RD_GPM P N3I_NPF RD_GPM P N2_APM A1_APM RD_GPM A1A_NPM VA_AMN P N2_ASM M C M N3D_NPF C VAI_AAI3P N3K_APF C N2_APM
1Krn:7:4 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing lineage he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house ??? he/she/it/same mighty forceful, powerful, strong, to mobilize into (+acc) war [see polemic] thirty and also, even, namely six kilo [unit of one thousand] because/that to increase/multiply woman/wife and also, even, namely son
1Krn:7:4 and upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) lineages (acc, nom|voc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) ??? ([Adj] acc) them/same (gen) mighty ([Adj] nom|voc) to-be-MOBILIZE-ed into (+acc) war (acc) thirty and six kilos (nom|voc) because/that they-INCREASE/MULTIPLY-ed women/wives (acc) and sons (acc)
1Krn:7:4 1Krn_7:4_1 1Krn_7:4_2 1Krn_7:4_3 1Krn_7:4_4 1Krn_7:4_5 1Krn_7:4_6 1Krn_7:4_7 1Krn_7:4_8 1Krn_7:4_9 1Krn_7:4_10 1Krn_7:4_11 1Krn_7:4_12 1Krn_7:4_13 1Krn_7:4_14 1Krn_7:4_15 1Krn_7:4_16 1Krn_7:4_17 1Krn_7:4_18 1Krn_7:4_19 1Krn_7:4_20 1Krn_7:4_21 1Krn_7:4_22 1Krn_7:4_23
1Krn:7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:5 καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν εἰς πάσας πατριὰς Ισσαχαρ ἰσχυροὶ δυνάμει ὀγδοήκοντα καὶ ἑπτὰ χιλιάδες, ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν τῶν πάντων.
1Krn:7:5 And their brethren among all the families of Issachar, also mighty men, were eighty-seven thousand--this was the number of them all. (1 Chronicles 7:5 Brenton)
1Krn:7:5 A bracia ich we wszystkich rodach Issachara, dzielni wojownicy, liczyli osiemdziesiąt siedem tysięcy; wszyscy zapisani w rodowodach. (1 Krn 7:5 BT_4)
1Krn:7:5 καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν εἰς πάσας πατριὰς Ισσαχαρ ἰσχυροὶ δυνάμει ὀγδοήκοντα καὶ ἑπτὰ χιλιάδες, ἀριθμὸς αὐτῶν τῶν πάντων.
1Krn:7:5 καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πατριά, -ᾶς, ἡ Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ ἰσχυρός -ά -όν δύναμις, -εως, ἡ ὀγδοή·κοντα καί ἑπτά χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
1Krn:7:5 I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić patrilineage Issachar Potężny silny, potężny, silny, Zdolność Osiemdziesiąt I też, nawet, mianowicie Siedem Kilo [jednostka tysiąc] Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
1Krn:7:5 kai\ a)delfoi\ au)tO=n ei)s pa/sas patria\s *issaCHar i)sCHuroi\ duna/mei o)gdoE/konta kai\ e(pta\ CHilia/des, o( a)riTmo\s au)tO=n tO=n pa/ntOn.
1Krn:7:5 kai adelfoi autOn eis pasas patrias issaCHar isCHyroi dynamei ogdoEkonta kai hepta CHiliades, ho ariTmos autOn tOn pantOn.
1Krn:7:5 C N2_NPM RD_GPM P A1S_APF N1A_APF N_GSM A1A_NPM N3I_DSF M C M N3D_NPF RA_NSM N2_NSM RD_GPM RA_GPM A3_GPM
1Krn:7:5 and also, even, namely brother he/she/it/same into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle patrilineage Issachar mighty forceful, powerful, strong, ability eighty and also, even, namely seven kilo [unit of one thousand] the number [see arithmetic] he/she/it/same the every all, each, every, the whole of
1Krn:7:5 and brothers (nom|voc) them/same (gen) into (+acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) patrilineage (gen), patrilineages (acc) Issachar (indecl) mighty ([Adj] nom|voc) ability (dat) eighty and seven kilos (nom|voc) the (nom) number (nom) them/same (gen) the (gen) all (gen)
1Krn:7:5 1Krn_7:5_1 1Krn_7:5_2 1Krn_7:5_3 1Krn_7:5_4 1Krn_7:5_5 1Krn_7:5_6 1Krn_7:5_7 1Krn_7:5_8 1Krn_7:5_9 1Krn_7:5_10 1Krn_7:5_11 1Krn_7:5_12 1Krn_7:5_13 1Krn_7:5_14 1Krn_7:5_15 1Krn_7:5_16 1Krn_7:5_17 1Krn_7:5_18
1Krn:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:6 Βενιαμιν· Βαλε καὶ Βαχιρ καὶ Ιαδιηλ, τρεῖς.
1Krn:7:6 The sons of Benjamin; Bale, and Bachir, and Jediel, three. (1 Chronicles 7:6 Brenton)
1Krn:7:6 Synowie Beniamina: Bela, Beker i Jediael, trzej. (1 Krn 7:6 BT_4)
1Krn:7:6 Βενιαμιν· Βαλε καὶ Βαχιρ καὶ Ιαδιηλ, τρεῖς.
1Krn:7:6 Βενιαμ(ε)ίν, ὁ βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) καί   καί   τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
1Krn:7:6 Beniamin By rzucać I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Trzy
1Krn:7:6 *beniamin· *bale kai\ *baCHir kai\ *iadiEl, trei=s.
1Krn:7:6 beniamin· bale kai baCHir kai iadiEl, treis.
1Krn:7:6 N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM A3_NPM
1Krn:7:6 Benjamin to throw and also, even, namely ć and also, even, namely ć three
1Krn:7:6 Benjamin (indecl) do-THROW-you(sg)! and   and   three (acc, nom)
1Krn:7:6 1Krn_7:6_1 1Krn_7:6_2 1Krn_7:6_3 1Krn_7:6_4 1Krn_7:6_5 1Krn_7:6_6 1Krn_7:6_7
1Krn:7:6 x x x x x x x
1Krn:7:7 καὶ υἱοὶ Βαλε· Ασεβων καὶ Οζι καὶ Οζιηλ καὶ Ιεριμωθ καὶ Ουρι, πέντε, ἄρχοντες οἴκων πατρικῶν ἰσχυροὶ δυνάμει. καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες καὶ τριάκοντα τέσσαρες.
1Krn:7:7 And the sons of Bale; Esebon, and Ozi, and Oziel, and Jerimuth, and Uri, five; heads of houses of families, mighty men; and their number was twenty and two thousand and thirty-four. (1 Chronicles 7:7 Brenton)
1Krn:7:7 Synowie Beli: Esbon, Uzzi, Uzzjel, Jerimot i Iri, pięciu, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy; według swoich wykazów rodowych liczyli dwadzieścia dwa tysiące trzydziestu czterech. (1 Krn 7:7 BT_4)
1Krn:7:7 καὶ υἱοὶ Βαλε· Ασεβων καὶ Οζι καὶ Οζιηλ καὶ Ιεριμωθ καὶ Ουρι, πέντε, ἄρχοντες οἴκων πατρικῶν ἰσχυροὶ δυνάμει. καὶ ἀριθμὸς αὐτῶν εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες καὶ τριάκοντα τέσσαρες.
1Krn:7:7 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί   καί   καί   καί   πέντε ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πατρικός -ή -όν ἰσχυρός -ά -όν δύναμις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί τριά·κοντα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν
1Krn:7:7 I też, nawet, mianowicie Syn By rzucać Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Pięć Władca; by zaczynać się Dom; by mieszkać ??? Potężny silny, potężny, silny, Zdolność I też, nawet, mianowicie Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] On/ona/to/to samo Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Dwa Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Trzydzieści Cztery
1Krn:7:7 kai\ ui(oi\ *bale· *asebOn kai\ *oDZi kai\ *oDZiEl kai\ *ierimOT kai\ *ouri, pe/nte, a)/rCHontes oi)/kOn patrikO=n i)sCHuroi\ duna/mei. kai\ o( a)riTmo\s au)tO=n ei)/kosi kai\ du/o CHilia/des kai\ tria/konta te/ssares.
1Krn:7:7 kai hyioi bale· asebOn kai oDZi kai oDZiEl kai ierimOT kai uri, pente, arCHontes oikOn patrikOn isCHyroi dynamei. kai ho ariTmos autOn eikosi kai dyo CHiliades kai triakonta tessares.
1Krn:7:7 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM M N3_NPM N2_GPM A1_GPM A1A_NPM N3I_DSF C RA_NSM N2_NSM RD_GPM M C M N3D_NPF C M A3_NPM
1Krn:7:7 and also, even, namely son to throw ungodly; to be impious commit sacrilege and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć five ruler; to begin house; to dwell ??? mighty forceful, powerful, strong, ability and also, even, namely the number [see arithmetic] he/she/it/same icon; twenty and also, even, namely two kilo [unit of one thousand] and also, even, namely thirty four
1Krn:7:7 and sons (nom|voc) do-THROW-you(sg)! ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) and   and   and   and   five rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) houses (gen); while DWELL-ing (nom) ??? ([Adj] gen) mighty ([Adj] nom|voc) ability (dat) and the (nom) number (nom) them/same (gen) icons (dat); twenty and two (nom, acc, gen) kilos (nom|voc) and thirty four (nom)
1Krn:7:7 1Krn_7:7_1 1Krn_7:7_2 1Krn_7:7_3 1Krn_7:7_4 1Krn_7:7_5 1Krn_7:7_6 1Krn_7:7_7 1Krn_7:7_8 1Krn_7:7_9 1Krn_7:7_10 1Krn_7:7_11 1Krn_7:7_12 1Krn_7:7_13 1Krn_7:7_14 1Krn_7:7_15 1Krn_7:7_16 1Krn_7:7_17 1Krn_7:7_18 1Krn_7:7_19 1Krn_7:7_20 1Krn_7:7_21 1Krn_7:7_22 1Krn_7:7_23 1Krn_7:7_24 1Krn_7:7_25 1Krn_7:7_26 1Krn_7:7_27 1Krn_7:7_28 1Krn_7:7_29
1Krn:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:8 καὶ υἱοὶ Βαχιρ· Ζαμαριας καὶ Ιωας καὶ Ελιεζερ καὶ Ελιθεναν καὶ Αμαρια καὶ Ιεριμωθ καὶ Αβιου καὶ Αναθωθ καὶ Γεμεεθ. πάντες οὗτοι υἱοὶ Βαχιρ.
1Krn:7:8 And the sons of Bachir; Zemira, and Joas, and Eliezer, and Elithenan, and Amaria, and Jerimuth, and Abiud, and Anathoth, and Eleemeth: all these were the sons of Bachir. (1 Chronicles 7:8 Brenton)
1Krn:7:8 Synowie Bekera: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiasz, Anatot i Alamet; ci wszyscy są synami Bekera. (1 Krn 7:8 BT_4)
1Krn:7:8 καὶ υἱοὶ Βαχιρ· Ζαμαριας καὶ Ιωας καὶ Ελιεζερ καὶ Ελιθεναν καὶ Αμαρια καὶ Ιεριμωθ καὶ Αβιου καὶ Αναθωθ καὶ Γεμεεθ. πάντες οὗτοι υἱοὶ Βαχιρ.
1Krn:7:8 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   καί Ἐλιέζερ, ὁ καί   καί   καί   καί   καί   καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krn:7:8 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Eliezer I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn
1Krn:7:8 kai\ ui(oi\ *baCHir· *DZamarias kai\ *iOas kai\ *elieDZer kai\ *eliTenan kai\ *amaria kai\ *ierimOT kai\ *abiou kai\ *anaTOT kai\ *gemeeT. pa/ntes ou(=toi ui(oi\ *baCHir.
1Krn:7:8 kai hyioi baCHir· DZamarias kai iOas kai elieDZer kai eliTenan kai amaria kai ierimOT kai abiu kai anaTOT kai gemeeT. pantes hutoi hyioi baCHir.
1Krn:7:8 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM A3_NPM RD_NPM N2_NPM N_GSM
1Krn:7:8 and also, even, namely son ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely Eliezer and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son ć
1Krn:7:8 and sons (nom|voc)     and   and Eliezer (indecl) and   and   and   and   and   and   all (nom|voc) these (nom) sons (nom|voc)  
1Krn:7:8 1Krn_7:8_1 1Krn_7:8_2 1Krn_7:8_3 1Krn_7:8_4 1Krn_7:8_5 1Krn_7:8_6 1Krn_7:8_7 1Krn_7:8_8 1Krn_7:8_9 1Krn_7:8_10 1Krn_7:8_11 1Krn_7:8_12 1Krn_7:8_13 1Krn_7:8_14 1Krn_7:8_15 1Krn_7:8_16 1Krn_7:8_17 1Krn_7:8_18 1Krn_7:8_19 1Krn_7:8_20 1Krn_7:8_21 1Krn_7:8_22 1Krn_7:8_23 1Krn_7:8_24
1Krn:7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:9 καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν, ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν ἰσχυροὶ δυνάμει, εἴκοσι χιλιάδες καὶ διακόσιοι.
1Krn:7:9 And their number according to their generations, (they were chiefs of their fathers' houses, men of might), was twenty thousand and two hundred. (1 Chronicles 7:9 Brenton)
1Krn:7:9 Według wykazów rodowych dla swego pokolenia, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli dwadzieścia tysięcy dwustu. (1 Krn 7:9 BT_4)
1Krn:7:9 καὶ ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν, ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν ἰσχυροὶ δυνάμει, εἴκοσι χιλιάδες καὶ διακόσιοι.
1Krn:7:9 καί ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἰσχυρός -ά -όν δύναμις, -εως, ἡ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί δια·κόσιοι -αι -α
1Krn:7:9 I też, nawet, mianowicie Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ród On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się Dom; by mieszkać patrilineage On/ona/to/to samo Potężny silny, potężny, silny, Zdolność Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Dwieście
1Krn:7:9 kai\ o( a)riTmo\s au)tO=n kata\ gene/seis au)tO=n, a)/rCHontes oi)/kOn patriO=n au)tO=n i)sCHuroi\ duna/mei, ei)/kosi CHilia/des kai\ diako/sioi.
1Krn:7:9 kai ho ariTmos autOn kata geneseis autOn, arCHontes oikOn patriOn autOn isCHyroi dynamei, eikosi CHiliades kai diakosioi.
1Krn:7:9 C RA_NSM N2_NSM RD_GPM P N3I_NPF RD_GPM N3_NPM N2_GPM N1A_GPF RD_GPM A1A_NPM N3I_DSF M N3D_NPF C A1A_NPM
1Krn:7:9 and also, even, namely the number [see arithmetic] he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing lineage he/she/it/same ruler; to begin house; to dwell patrilineage he/she/it/same mighty forceful, powerful, strong, ability icon; twenty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely two hundred
1Krn:7:9 and the (nom) number (nom) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) lineages (acc, nom|voc) them/same (gen) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) houses (gen); while DWELL-ing (nom) patrilineages (gen) them/same (gen) mighty ([Adj] nom|voc) ability (dat) icons (dat); twenty kilos (nom|voc) and two hundred (nom|voc)
1Krn:7:9 1Krn_7:9_1 1Krn_7:9_2 1Krn_7:9_3 1Krn_7:9_4 1Krn_7:9_5 1Krn_7:9_6 1Krn_7:9_7 1Krn_7:9_8 1Krn_7:9_9 1Krn_7:9_10 1Krn_7:9_11 1Krn_7:9_12 1Krn_7:9_13 1Krn_7:9_14 1Krn_7:9_15 1Krn_7:9_16 1Krn_7:9_17
1Krn:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:10 καὶ υἱοὶ Ιαδιηλ· Βαλααν. καὶ υἱοὶ Βαλααν· Ιαους καὶ Βενιαμιν καὶ Αωθ καὶ Χανανα καὶ Ζαιθαν καὶ Ραμεσσαι καὶ Αχισααρ.
1Krn:7:10 And the sons of Jediel; Balaan: and the sons of Balaan; Jaus, and Benjamin, and Aoth, and Chanana, and Zaethan, and Tharsi, and Achisaar. (1 Chronicles 7:10 Brenton)
1Krn:7:10 Synowie Jediaela: Bilhan, a synowie Bilhana: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar. (1 Krn 7:10 BT_4)
1Krn:7:10 καὶ υἱοὶ Ιαδιηλ· Βαλααν. καὶ υἱοὶ Βαλααν· Ιαους καὶ Βενιαμιν καὶ Αωθ καὶ Χανανα καὶ Ζαιθαν καὶ Ραμεσσαι καὶ Αχισααρ.
1Krn:7:10 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί   καί   καί   καί   καί  
1Krn:7:10 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Beniamin I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:7:10 kai\ ui(oi\ *iadiEl· *balaan. kai\ ui(oi\ *balaan· *iaous kai\ *beniamin kai\ *aOT kai\ *CHanana kai\ *DZaiTan kai\ *ramessai kai\ *aCHisaar.
1Krn:7:10 kai hyioi iadiEl· balaan. kai hyioi balaan· iaus kai beniamin kai aOT kai CHanana kai DZaiTan kai ramessai kai aCHisaar.
1Krn:7:10 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:7:10 and also, even, namely son ć ć and also, even, namely son ć ć and also, even, namely Benjamin and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:7:10 and sons (nom|voc)     and sons (nom|voc)     and Benjamin (indecl) and   and   and   and   and  
1Krn:7:10 1Krn_7:10_1 1Krn_7:10_2 1Krn_7:10_3 1Krn_7:10_4 1Krn_7:10_5 1Krn_7:10_6 1Krn_7:10_7 1Krn_7:10_8 1Krn_7:10_9 1Krn_7:10_10 1Krn_7:10_11 1Krn_7:10_12 1Krn_7:10_13 1Krn_7:10_14 1Krn_7:10_15 1Krn_7:10_16 1Krn_7:10_17 1Krn_7:10_18 1Krn_7:10_19 1Krn_7:10_20
1Krn:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:11 πάντες οὗτοι υἱοὶ Ιαδιηλ ἄρχοντες τῶν πατριῶν ἰσχυροὶ δυνάμει ἑπτακαίδεκα χιλιάδες καὶ διακόσιοι ἐκπορευόμενοι δυνάμει τοῦ πολεμεῖν.
1Krn:7:11 All these were the sons of Jediel, chiefs of their families, men of might, seventeen thousand and two hundred, going forth to war with might. (1 Chronicles 7:11 Brenton)
1Krn:7:11 Wszyscy ci byli synami Jediaela: naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli siedemnaście tysięcy dwustu, gdy wychodzili w szyku na wojnę. (1 Krn 7:11 BT_4)
1Krn:7:11 πάντες οὗτοι υἱοὶ Ιαδιηλ ἄρχοντες τῶν πατριῶν ἰσχυροὶ δυνάμει ἑπτακαίδεκα χιλιάδες καὶ διακόσιοι ἐκπορευόμενοι δυνάμει τοῦ πολεμεῖν.
1Krn:7:11 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ἰσχυρός -ά -όν δύναμις, -εως, ἡ ἑπτα·καί·δεκα [LXX] χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί δια·κόσιοι -αι -α ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
1Krn:7:11 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Władca; by zaczynać się patrilineage Potężny silny, potężny, silny, Zdolność Siedemnaście Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Dwieście By wychodzić Zdolność By walczyć z wojną
1Krn:7:11 pa/ntes ou(=toi ui(oi\ *iadiEl a)/rCHontes tO=n patriO=n i)sCHuroi\ duna/mei e(ptakai/deka CHilia/des kai\ diako/sioi e)kporeuo/menoi duna/mei tou= polemei=n.
1Krn:7:11 pantes hutoi hyioi iadiEl arCHontes tOn patriOn isCHyroi dynamei heptakaideka CHiliades kai diakosioi ekporeuomenoi dynamei tu polemein.
1Krn:7:11 A3_NPM RD_NPM N2_NPM N_GSM N3_NPM RA_GPM N1A_GPF A1A_NPM N3I_DSF M N3D_NPF C A1A_NPM V1_PMPNPM N3I_DSF RA_GSN V2_PAN
1Krn:7:11 every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son ć ruler; to begin the patrilineage mighty forceful, powerful, strong, ability seventeen kilo [unit of one thousand] and also, even, namely two hundred to go out ability the to fight war
1Krn:7:11 all (nom|voc) these (nom) sons (nom|voc)   rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) patrilineages (gen) mighty ([Adj] nom|voc) ability (dat) seventeen kilos (nom|voc) and two hundred (nom|voc) while being-GO-ed-OUT (nom|voc) ability (dat) the (gen) to-be-FIGHT-ing
1Krn:7:11 1Krn_7:11_1 1Krn_7:11_2 1Krn_7:11_3 1Krn_7:11_4 1Krn_7:11_5 1Krn_7:11_6 1Krn_7:11_7 1Krn_7:11_8 1Krn_7:11_9 1Krn_7:11_10 1Krn_7:11_11 1Krn_7:11_12 1Krn_7:11_13 1Krn_7:11_14 1Krn_7:11_15 1Krn_7:11_16 1Krn_7:11_17
1Krn:7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:12 καὶ Σαπφιν καὶ Απφιν καὶ υἱοὶ Ραωμ· υἱὸς αὐτοῦ Αερ.
1Krn:7:12 And Sapphin, and Apphin, and the sons of Or, Asom, whose son was Aor. (1 Chronicles 7:12 Brenton)
1Krn:7:12 Szuppim i Chuppim, synowie Ira, Chuszim, syn Achera. (1 Krn 7:12 BT_4)
1Krn:7:12 καὶ Σαπφιν καὶ Απφιν καὶ υἱοὶ Ραωμ· υἱὸς αὐτοῦ Αερ.
1Krn:7:12 καί   καί   καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό Αερ, ὁ [LXX]
1Krn:7:12 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn Syn On/ona/to/to samo Aher
1Krn:7:12 kai\ *sapfin kai\ *apfin kai\ ui(oi\ *raOm· ui(o\s au)tou= *aer.
1Krn:7:12 kai sapfin kai apfin kai hyioi raOm· hyios autu aer.
1Krn:7:12 C N_NSM C N_NSM C N2_NPM N_GSM N2_NSM RD_GSM N_NSM
1Krn:7:12 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely son ć son he/she/it/same Aher
1Krn:7:12 and   and   and sons (nom|voc)   son (nom) him/it/same (gen) Aher (indecl)
1Krn:7:12 1Krn_7:12_1 1Krn_7:12_2 1Krn_7:12_3 1Krn_7:12_4 1Krn_7:12_5 1Krn_7:12_6 1Krn_7:12_7 1Krn_7:12_8 1Krn_7:12_9 1Krn_7:12_10
1Krn:7:12 x x x x x x x x x x
1Krn:7:13 Υἱοὶ Νεφθαλι· Ιασιηλ καὶ Γωνι καὶ Ισσιηρ καὶ Σαλωμ, υἱοὶ Βαλαα.
1Krn:7:13 The sons of Nephthali; Jasiel, Goni, and Aser, and Sellum, his sons, Balam his son. (1 Chronicles 7:13 Brenton)
1Krn:7:13 Synowie Neftalego: Jachasjel, Guni, Jeser i Szallum, potomkowie z Bilhy. (1 Krn 7:13 BT_4)
1Krn:7:13 Υἱοὶ Νεφθαλι· Ιασιηλ καὶ Γωνι καὶ Ισσιηρ καὶ Σαλωμ, υἱοὶ Βαλαα.
1Krn:7:13 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   καί   καί Σαλωμ, ὁ [LXX] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krn:7:13 Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Salom/Shallum Syn
1Krn:7:13 *ui(oi\ *nefTali· *iasiEl kai\ *gOni kai\ *issiEr kai\ *salOm, ui(oi\ *balaa.
1Krn:7:13 yioi nefTali· iasiEl kai gOni kai issiEr kai salOm, hyioi balaa.
1Krn:7:13 N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM N2_NPM N_GSM
1Krn:7:13 son ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Salom/Shallum son ć
1Krn:7:13 sons (nom|voc)     and   and   and Salom/Shallum (indecl) sons (nom|voc)  
1Krn:7:13 1Krn_7:13_1 1Krn_7:13_2 1Krn_7:13_3 1Krn_7:13_4 1Krn_7:13_5 1Krn_7:13_6 1Krn_7:13_7 1Krn_7:13_8 1Krn_7:13_9 1Krn_7:13_10 1Krn_7:13_11
1Krn:7:13 x x x x x x x x x x x
1Krn:7:14 Υἱοὶ Μανασση· Ασεριηλ, ὃν ἔτεκεν ἡ παλλακὴ αὐτοῦ ἡ Σύρα· ἔτεκεν τὸν Μαχιρ πατέρα Γαλααδ.
1Krn:7:14 The sons of Manasse; Esriel, whom his Syrian concubine bore; and she bore to him also Machir the father of Galaad. (1 Chronicles 7:14 Brenton)
1Krn:7:14 Synowie Manassesa: Asriel, którego urodziła drugorzędna jego żona, Aramejka. Urodziła ona Makira, ojca Gileada. (1 Krn 7:14 BT_4)
1Krn:7:14 Υἱοὶ Μανασση· Ασεριηλ, ὃν ἔτεκεν παλλακὴ αὐτοῦ Σύρα· ἔτεκεν τὸν Μαχιρ πατέρα Γαλααδ.
1Krn:7:14 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ   ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό   πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες  
1Krn:7:14 Syn Manasses Kto/, który/, który; by być By rodzić On/ona/to/to samo By rodzić Ojciec
1Krn:7:14 *ui(oi\ *manassE· *aseriEl, o(\n e)/teken E( pallakE\ au)tou= E( *su/ra· e)/teken to\n *maCHir pate/ra *galaad.
1Krn:7:14 yioi manassE· aseriEl, hon eteken hE pallakE autu hE syra· eteken ton maCHir patera galaad.
1Krn:7:14 N2_NPM N_GSM N_ASM RR_ASM VBI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM RA_NSF N_NSF VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM N3_ASM N_GSM
1Krn:7:14 son Manasses ć who/whom/which; to be to give birth the ć he/she/it/same the ć to give birth the ć father ć
1Krn:7:14 sons (nom|voc) Manasses  (acc, gen, voc)   who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (nom)   him/it/same (gen) the (nom)   he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (acc)   father (acc)  
1Krn:7:14 1Krn_7:14_1 1Krn_7:14_2 1Krn_7:14_3 1Krn_7:14_4 1Krn_7:14_5 1Krn_7:14_6 1Krn_7:14_7 1Krn_7:14_8 1Krn_7:14_9 1Krn_7:14_10 1Krn_7:14_11 1Krn_7:14_12 1Krn_7:14_13 1Krn_7:14_14 1Krn_7:14_15
1Krn:7:14 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:15 καὶ Μαχιρ ἔλαβεν γυναῖκα τῷ Αμφιν καὶ Μαμφιν· καὶ ὄνομα ἀδελφῆς αὐτοῦ Μοωχα. καὶ ὄνομα τῷ δευτέρῳ Σαλπααδ, καὶ ἐγεννήθησαν τῷ Σαλπααδ θυγατέρες.
1Krn:7:15 And Machir took a wife for Apphin and Sapphin, and his sister's name was Moocha; and the name of the second son was Sapphaad; and to Sapphaad were born daughters. (1 Chronicles 7:15 Brenton)
1Krn:7:15 Makir wziął żony dla Chuppima i Szuppima. Imię jego siostry było Maaka. Imię drugiego syna Selofchad, lecz Selofchad miał tylko córki. (1 Krn 7:15 BT_4)
1Krn:7:15 καὶ Μαχιρ ἔλαβεν γυναῖκα τῷ Αμφιν καὶ Μαμφιν· καὶ ὄνομα ἀδελφῆς αὐτοῦ Μοωχα. καὶ ὄνομα τῷ δευτέρῳ Σαλπααδ, καὶ ἐγεννήθησαν τῷ Σαλπααδ θυγατέρες.
1Krn:7:15 καί   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό   καί   καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον   καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
1Krn:7:15 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Siostra On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Drugi I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Córka
1Krn:7:15 kai\ *maCHir e)/laben gunai=ka tO=| *amfin kai\ *mamfin· kai\ o)/noma a)delfE=s au)tou= *moOCHa. kai\ o)/noma tO=| deute/rO| *salpaad, kai\ e)gennE/TEsan tO=| *salpaad Tugate/res.
1Krn:7:15 kai maCHir elaben gynaika tO amfin kai mamfin· kai onoma adelfEs autu moOCHa. kai onoma tO deuterO salpaad, kai egennETEsan tO salpaad Tygateres.
1Krn:7:15 C N_NSM VBI_AAI3S N3K_ASF RA_DSM N_DSM C N_DSM C N3M_NSN N1_GSF RD_GSM N_NSF C N3M_NSN RA_DSM A1A_DSM N_NSM C VCI_API3P RA_DSM N_DSM N3_NPF
1Krn:7:15 and also, even, namely ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife the ć and also, even, namely ć and also, even, namely name with regard to sister he/she/it/same ć and also, even, namely name with regard to the second ć and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć daughter
1Krn:7:15 and   he/she/it-TAKE HOLD OF-ed woman/wife (acc) the (dat)   and   and name (nom|acc|voc) sister (gen) him/it/same (gen)   and name (nom|acc|voc) the (dat) second (dat)   and they-were-FATHER-ed the (dat)   daughters (nom|voc)
1Krn:7:15 1Krn_7:15_1 1Krn_7:15_2 1Krn_7:15_3 1Krn_7:15_4 1Krn_7:15_5 1Krn_7:15_6 1Krn_7:15_7 1Krn_7:15_8 1Krn_7:15_9 1Krn_7:15_10 1Krn_7:15_11 1Krn_7:15_12 1Krn_7:15_13 1Krn_7:15_14 1Krn_7:15_15 1Krn_7:15_16 1Krn_7:15_17 1Krn_7:15_18 1Krn_7:15_19 1Krn_7:15_20 1Krn_7:15_21 1Krn_7:15_22 1Krn_7:15_23
1Krn:7:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:16 καὶ ἔτεκεν Μοωχα γυνὴ Μαχιρ υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Φαρες, καὶ ὄνομα ἀδελφοῦ αὐτοῦ Σορος· υἱὸς αὐτοῦ Ουλαμ.
1Krn:7:16 And Moocha the wife of Machir bore a son, and called his name Phares; and his brother's name was Surus; his sons were Ulam, and Rocom. (1 Chronicles 7:16 Brenton)
1Krn:7:16 Maaka, żona Makira, urodziła syna i dała mu imię Peresz. A bratu jego było na imię Szeresz, którego synami byli Ulam i Rekem. (1 Krn 7:16 BT_4)
1Krn:7:16 καὶ ἔτεκεν Μοωχα γυνὴ Μαχιρ υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Φαρες, καὶ ὄνομα ἀδελφοῦ αὐτοῦ Σορος· υἱὸς αὐτοῦ Ουλαμ.
1Krn:7:16 καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Φαρές, ὁ καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό σορός, -οῦ, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό  
1Krn:7:16 I też, nawet, mianowicie By rodzić Kobiety/żona Syn I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Perez I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Brat On/ona/to/to samo Trumna Syn On/ona/to/to samo
1Krn:7:16 kai\ e)/teken *moOCHa gunE\ *maCHir ui(o\n kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma au)tou= *fares, kai\ o)/noma a)delfou= au)tou= *soros· ui(o\s au)tou= *oulam.
1Krn:7:16 kai eteken moOCHa gynE maCHir hyion kai ekalesen to onoma autu fares, kai onoma adelfu autu soros· hyios autu ulam.
1Krn:7:16 C VBI_AAI3S N_NSF N3K_NSF N_GSM N2_ASM C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM C N3M_ASN N2_GSM RD_GSM N_ASM N2_NSM RD_GSM N_NSM
1Krn:7:16 and also, even, namely to give birth ć woman/wife ć son and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same Perez and also, even, namely name with regard to brother he/she/it/same coffin son he/she/it/same ć
1Krn:7:16 and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH   woman/wife (nom)   son (acc) and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Perez (indecl) and name (nom|acc|voc) brother (gen) him/it/same (gen) coffin (nom) son (nom) him/it/same (gen)  
1Krn:7:16 1Krn_7:16_1 1Krn_7:16_2 1Krn_7:16_3 1Krn_7:16_4 1Krn_7:16_5 1Krn_7:16_6 1Krn_7:16_7 1Krn_7:16_8 1Krn_7:16_9 1Krn_7:16_10 1Krn_7:16_11 1Krn_7:16_12 1Krn_7:16_13 1Krn_7:16_14 1Krn_7:16_15 1Krn_7:16_16 1Krn_7:16_17 1Krn_7:16_18 1Krn_7:16_19 1Krn_7:16_20
1Krn:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:17 καὶ υἱοὶ Ουλαμ· Βαδαν. οὗτοι υἱοὶ Γαλααδ υἱοῦ Μαχιρ υἱοῦ Μανασση.
1Krn:7:17 And the sons of Ulam; Badam. These were the sons of Galaad, the son of Machir, the son of Manasse. (1 Chronicles 7:17 Brenton)
1Krn:7:17 Syn Ulama: Bedan. Ci byli synami Gileada, syna Makira, syna Manassesa. (1 Krn 7:17 BT_4)
1Krn:7:17 καὶ υἱοὶ Ουλαμ· Βαδαν. οὗτοι υἱοὶ Γαλααδ υἱοῦ Μαχιρ υἱοῦ Μανασση.
1Krn:7:17 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ
1Krn:7:17 I też, nawet, mianowicie Syn To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Syn Syn Manasses
1Krn:7:17 kai\ ui(oi\ *oulam· *badan. ou(=toi ui(oi\ *galaad ui(ou= *maCHir ui(ou= *manassE.
1Krn:7:17 kai hyioi ulam· badan. hutoi hyioi galaad hyiu maCHir hyiu manassE.
1Krn:7:17 C N2_NPM N_GSM N_NSM RD_NPM N2_NPM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM
1Krn:7:17 and also, even, namely son ć ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son ć son ć son Manasses
1Krn:7:17 and sons (nom|voc)     these (nom) sons (nom|voc)   son (gen)   son (gen) Manasses  (acc, gen, voc)
1Krn:7:17 1Krn_7:17_1 1Krn_7:17_2 1Krn_7:17_3 1Krn_7:17_4 1Krn_7:17_5 1Krn_7:17_6 1Krn_7:17_7 1Krn_7:17_8 1Krn_7:17_9 1Krn_7:17_10 1Krn_7:17_11
1Krn:7:17 x x x x x x x x x x x
1Krn:7:18 καὶ ἀδελφὴ αὐτοῦ ἡ Μαλεχεθ ἔτεκεν τὸν Ισαδεκ καὶ τὸν Αβιεζερ καὶ τὸν Μαελα.
1Krn:7:18 And his sister Malecheth bore Isud, and Abiezer, and Maela. (1 Chronicles 7:18 Brenton)
1Krn:7:18 Ich siostra, Hammoleket, urodziła Iszhoda, Abiezera i Machlę. (1 Krn 7:18 BT_4)
1Krn:7:18 καὶ ἀδελφὴ αὐτοῦ Μαλεχεθ ἔτεκεν τὸν Ισαδεκ καὶ τὸν Αβιεζερ καὶ τὸν Μαελα.
1Krn:7:18 καί ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ισαδεκ, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
1Krn:7:18 I też, nawet, mianowicie Siostra On/ona/to/to samo By rodzić Isadek I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:7:18 kai\ a)delfE\ au)tou= E( *maleCHeT e)/teken to\n *isadek kai\ to\n *abieDZer kai\ to\n *maela.
1Krn:7:18 kai adelfE autu hE maleCHeT eteken ton isadek kai ton abieDZer kai ton maela.
1Krn:7:18 C N1_NSF RD_GSM RA_NSF N_NSF VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM
1Krn:7:18 and also, even, namely sister he/she/it/same the ć to give birth the Isadek and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
1Krn:7:18 and sister (nom|voc) him/it/same (gen) the (nom)   he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (acc) Isadek (indecl) and the (acc)   and the (acc)  
1Krn:7:18 1Krn_7:18_1 1Krn_7:18_2 1Krn_7:18_3 1Krn_7:18_4 1Krn_7:18_5 1Krn_7:18_6 1Krn_7:18_7 1Krn_7:18_8 1Krn_7:18_9 1Krn_7:18_10 1Krn_7:18_11 1Krn_7:18_12 1Krn_7:18_13 1Krn_7:18_14
1Krn:7:18 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:19 καὶ ἦσαν υἱοὶ Σεμιρα· Ιααιμ καὶ Συχεμ καὶ Λακει καὶ Ανιαμ.
1Krn:7:19 And the sons of Semira were, Aim, and Sychem, and Lakim, and Anian. (1 Chronicles 7:19 Brenton)
1Krn:7:19 Synami Szemidy byli: Achian, Szekem, Likchi i Aniam. (1 Krn 7:19 BT_4)
1Krn:7:19 καὶ ἦσαν υἱοὶ Σεμιρα· Ιααιμ καὶ Συχεμ καὶ Λακει καὶ Ανιαμ.
1Krn:7:19 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί Συχέμ, ὁ and ἡ καί   καί  
1Krn:7:19 I też, nawet, mianowicie By być Syn I też, nawet, mianowicie Shechem I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:7:19 kai\ E)=san ui(oi\ *semira· *iaaim kai\ *suCHem kai\ *lakei kai\ *aniam.
1Krn:7:19 kai Esan hyioi semira· iaaim kai syCHem kai lakei kai aniam.
1Krn:7:19 C V9_IAI3P N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSF C N_NSM C N_NSM
1Krn:7:19 and also, even, namely to be son ć ć and also, even, namely Shechem and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:7:19 and they-were sons (nom|voc)     and Shechem (indecl) and   and  
1Krn:7:19 1Krn_7:19_1 1Krn_7:19_2 1Krn_7:19_3 1Krn_7:19_4 1Krn_7:19_5 1Krn_7:19_6 1Krn_7:19_7 1Krn_7:19_8 1Krn_7:19_9 1Krn_7:19_10 1Krn_7:19_11
1Krn:7:19 x x x x x x x x x x x
1Krn:7:20 καὶ υἱοὶ Εφραιμ· Σωθαλα, καὶ Βαραδ υἱὸς αὐτοῦ, καὶ Θααθ υἱὸς αὐτοῦ, Ελεαδα υἱὸς αὐτοῦ, Νομεε υἱὸς αὐτοῦ,
1Krn:7:20 And the sons of Ephraim; Sothalath, and Barad his son, and Thaath his son, Elada his son, Saath his son, (1 Chronicles 7:20 Brenton)
1Krn:7:20 Synowie Efraima: synem jego Szutelach, synem jego Bered, synem jego Tachat, synem jego Eleada, synem jego Tachat, (1 Krn 7:20 BT_4)
1Krn:7:20 Καὶ υἱοὶ Εφραιμ· Σωθαλα, καὶ Βαραδ υἱὸς αὐτοῦ, καὶ Θααθ υἱὸς αὐτοῦ, Ελεαδα υἱὸς αὐτοῦ, Νομεε υἱὸς αὐτοῦ,
1Krn:7:20 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐφραίμ, ὁ   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:7:20 I też, nawet, mianowicie Syn Efraim I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Syn On/ona/to/to samo Syn On/ona/to/to samo
1Krn:7:20 *kai\ ui(oi\ *efraim· *sOTala, kai\ *barad ui(o\s au)tou=, kai\ *TaaT ui(o\s au)tou=, *eleada ui(o\s au)tou=, *nomee ui(o\s au)tou=,
1Krn:7:20 kai hyioi efraim· sOTala, kai barad hyios autu, kai TaaT hyios autu, eleada hyios autu, nomee hyios autu,
1Krn:7:20 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM N2_NSM RD_GSM C N_NSM N2_NSM RD_GSM N_NSM N2_NSM RD_GSM N_NSM N2_NSM RD_GSM
1Krn:7:20 and also, even, namely son Ephraim ć and also, even, namely ć son he/she/it/same and also, even, namely ć son he/she/it/same ć son he/she/it/same ć son he/she/it/same
1Krn:7:20 and sons (nom|voc) Ephraim (indecl)   and   son (nom) him/it/same (gen) and   son (nom) him/it/same (gen)   son (nom) him/it/same (gen)   son (nom) him/it/same (gen)
1Krn:7:20 1Krn_7:20_1 1Krn_7:20_2 1Krn_7:20_3 1Krn_7:20_4 1Krn_7:20_5 1Krn_7:20_6 1Krn_7:20_7 1Krn_7:20_8 1Krn_7:20_9 1Krn_7:20_10 1Krn_7:20_11 1Krn_7:20_12 1Krn_7:20_13 1Krn_7:20_14 1Krn_7:20_15 1Krn_7:20_16 1Krn_7:20_17 1Krn_7:20_18
1Krn:7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:21 Ζαβεδ υἱὸς αὐτοῦ, Σωθελε υἱὸς αὐτοῦ καὶ Εζερ καὶ Ελεαδ. καὶ ἀπέκτειναν αὐτοὺς ἄνδρες Γεθ οἱ τεχθέντες ἐν τῇ γῇ, ὅτι κατέβησαν λαβεῖν τὰ κτήνη αὐτῶν.
1Krn:7:21 and Zabad his son, Sothele his son, and Azer, and Elead: and the men of Geth who were born in the land slew them, because they went down to take their cattle. (1 Chronicles 7:21 Brenton)
1Krn:7:21 synem jego Zabad, synem jego Szutelach, a także Ezer i Elead. Zabili ich ludzie z Gat, urodzeni w tym kraju, bo tamci zstąpili, aby zabrać ich stada. (1 Krn 7:21 BT_4)
1Krn:7:21 Ζαβεδ υἱὸς αὐτοῦ, Σωθελε υἱὸς αὐτοῦ καὶ Εζερ καὶ Ελεαδ. καὶ ἀπέκτειναν αὐτοὺς ἄνδρες Γεθ οἱ τεχθέντες ἐν τῇ γῇ, ὅτι κατέβησαν λαβεῖν τὰ κτήνη αὐτῶν.
1Krn:7:21   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί   καί   καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:7:21 Syn On/ona/to/to samo Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By rodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto By schodzić By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Zwierzęcy (zwierzę) On/ona/to/to samo
1Krn:7:21 *DZabed ui(o\s au)tou=, *sOTele ui(o\s au)tou= kai\ *eDZer kai\ *elead. kai\ a)pe/kteinan au)tou\s a)/ndres *geT oi( teCHTe/ntes e)n tE=| gE=|, o(/ti kate/bEsan labei=n ta\ ktE/nE au)tO=n.
1Krn:7:21 DZabed hyios autu, sOTele hyios autu kai eDZer kai elead. kai apekteinan autus andres geT hoi teCHTentes en tE gE, hoti katebEsan labein ta ktEnE autOn.
1Krn:7:21 N_NSM N2_NSM RD_GSM N_NSM N2_NSM RD_GSM C N_NSM C N_NSM C VAI_AAI3P RD_APM N3_NPM N_GSM RA_NPM VQ_APPNPM P RA_DSF N1_DSF C VZI_AAI3P VB_AAN RA_APN N3E_APN RD_GPM
1Krn:7:21 ć son he/she/it/same ć son he/she/it/same and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely to kill he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć the to give birth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land because/that to go down to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Animal (beast) he/she/it/same
1Krn:7:21   son (nom) him/it/same (gen)   son (nom) him/it/same (gen) and   and   and they-KILL-ed them/same (acc) men, husbands (nom|voc)   the (nom) upon being-GIVE-ed-BIRTH (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) because/that they-GO DOWN-ed to-TAKE HOLD OF the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) them/same (gen)
1Krn:7:21 1Krn_7:21_1 1Krn_7:21_2 1Krn_7:21_3 1Krn_7:21_4 1Krn_7:21_5 1Krn_7:21_6 1Krn_7:21_7 1Krn_7:21_8 1Krn_7:21_9 1Krn_7:21_10 1Krn_7:21_11 1Krn_7:21_12 1Krn_7:21_13 1Krn_7:21_14 1Krn_7:21_15 1Krn_7:21_16 1Krn_7:21_17 1Krn_7:21_18 1Krn_7:21_19 1Krn_7:21_20 1Krn_7:21_21 1Krn_7:21_22 1Krn_7:21_23 1Krn_7:21_24 1Krn_7:21_25 1Krn_7:21_26
1Krn:7:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:22 καὶ ἐπένθησεν Εφραιμ πατὴρ αὐτῶν ἡμέρας πολλάς, καὶ ἦλθον ἀδελφοὶ αὐτοῦ τοῦ παρακαλέσαι αὐτόν.
1Krn:7:22 And their father Ephraim mourned many days, and his brethren came to comfort him. (1 Chronicles 7:22 Brenton)
1Krn:7:22 Efraim, ich ojciec, przez długi czas obchodził żałobę i przychodzili bracia jego, aby go pocieszyć. (1 Krn 7:22 BT_4)
1Krn:7:22 καὶ ἐπένθησεν Εφραιμ πατὴρ αὐτῶν ἡμέρας πολλάς, καὶ ἦλθον ἀδελφοὶ αὐτοῦ τοῦ παρακαλέσαι αὐτόν.
1Krn:7:22 καί πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) Ἐφραίμ, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:7:22 I też, nawet, mianowicie By smucić się Efraim Ojciec On/ona/to/to samo Dzień Dużo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Brat On/ona/to/to samo By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u On/ona/to/to samo
1Krn:7:22 kai\ e)pe/nTEsen *efraim patE\r au)tO=n E(me/ras polla/s, kai\ E)=lTon a)delfoi\ au)tou= tou= parakale/sai au)to/n.
1Krn:7:22 kai epenTEsen efraim patEr autOn hEmeras pollas, kai ElTon adelfoi autu tu parakalesai auton.
1Krn:7:22 C VAI_AAI3S N_NSM N3_NSM RD_GPM N1A_GSF A1_APF C VBI_AAI3P N2_NPM RD_GSM RA_GSN VA_AAN RD_ASM
1Krn:7:22 and also, even, namely to grieve Ephraim father he/she/it/same day much and also, even, namely to come brother he/she/it/same the to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with he/she/it/same
1Krn:7:22 and he/she/it-GRIEVE-ed Ephraim (indecl) father (nom) them/same (gen) day (gen), days (acc) many (acc) and I-COME-ed, they-COME-ed brothers (nom|voc) him/it/same (gen) the (gen) to-PETITION, be-you(sg)-PETITION-ed!, he/she/it-happens-to-PETITION (opt) him/it/same (acc)
1Krn:7:22 1Krn_7:22_1 1Krn_7:22_2 1Krn_7:22_3 1Krn_7:22_4 1Krn_7:22_5 1Krn_7:22_6 1Krn_7:22_7 1Krn_7:22_8 1Krn_7:22_9 1Krn_7:22_10 1Krn_7:22_11 1Krn_7:22_12 1Krn_7:22_13 1Krn_7:22_14
1Krn:7:22 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:23 καὶ εἰσῆλθεν πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔλαβεν ἐν γαστρὶ καὶ ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βαραγα, ὅτι Ἐν κακοῖς ἐγένετο ἐν οἴκῳ μου.
1Krn:7:23 And he went in to his wife, and she conceived, and bore a son, and he called his name Beria, because, said he, he was afflicted in my house. (1 Chronicles 7:23 Brenton)
1Krn:7:23 Potem zbliżył się do żony swej, która poczęła i urodziła syna, i dał mu imię Beria, ponieważ stało się nieszczęście w jego domu. (1 Krn 7:23 BT_4)
1Krn:7:23 καὶ εἰσῆλθεν πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔλαβεν ἐν γαστρὶ καὶ ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βαραγα, ὅτι Ἐν κακοῖς ἐγένετο ἐν οἴκῳ μου.
1Krn:7:23 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ὅτι ἐν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krn:7:23 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch I też, nawet, mianowicie By rodzić Syn I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ja
1Krn:7:23 kai\ ei)sE=lTen pro\s tE\n gunai=ka au)tou=, kai\ e)/laben e)n gastri\ kai\ e)/teken ui(o/n, kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma au)tou= *baraga, o(/ti *)en kakoi=s e)ge/neto e)n oi)/kO| mou.
1Krn:7:23 kai eisElTen pros tEn gynaika autu, kai elaben en gastri kai eteken hyion, kai ekalesen to onoma autu baraga, hoti en kakois egeneto en oikO mu.
1Krn:7:23 C VBI_AAI3S P RA_ASF N3K_ASF RD_GSM C VBI_AAI3S P N3_DSF C VBI_AAI3S N2_ASM C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM C P A1_DPM VBI_AMI3S P N2_DSM RP_GS
1Krn:7:23 and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly and also, even, namely to give birth son and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same ć because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wickedly to do evil; to make things difficult for to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house I
1Krn:7:23 and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed in/among/by (+dat) belly (dat) and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH son (acc) and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)   because/that in/among/by (+dat) wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) house (dat) me (gen)
1Krn:7:23 1Krn_7:23_1 1Krn_7:23_2 1Krn_7:23_3 1Krn_7:23_4 1Krn_7:23_5 1Krn_7:23_6 1Krn_7:23_7 1Krn_7:23_8 1Krn_7:23_9 1Krn_7:23_10 1Krn_7:23_11 1Krn_7:23_12 1Krn_7:23_13 1Krn_7:23_14 1Krn_7:23_15 1Krn_7:23_16 1Krn_7:23_17 1Krn_7:23_18 1Krn_7:23_19 1Krn_7:23_20 1Krn_7:23_21 1Krn_7:23_22 1Krn_7:23_23 1Krn_7:23_24 1Krn_7:23_25 1Krn_7:23_26
1Krn:7:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:24 καὶ ἐν ἐκείνοις τοῖς καταλοίποις καὶ ᾠκοδόμησεν Βαιθωρων τὴν κάτω καὶ τὴν ἄνω. καὶ υἱοὶ Οζαν· Σεηρα
1Krn:7:24 And his daughter was Saraa, and he was among them that were left, and he built Baethoron the upper and the lower. And the descendants of Ozan were Seera, (1 Chronicles 7:24 Brenton)
1Krn:7:24 Jego córką była Szeera, która zbudowała Bet-Choron niższe i wyższe oraz Uzzen-Szeera. (1 Krn 7:24 BT_4)
1Krn:7:24 καὶ ἐν ἐκείνοις τοῖς καταλοίποις καὶ ᾠκοδόμησεν Βαιθωρων τὴν κάτω καὶ τὴν ἄνω. καὶ υἱοὶ Οζαν· Σεηρα
1Krn:7:24 καί ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)   ὁ ἡ τό κάτω καί ὁ ἡ τό ἄνω καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί    
1Krn:7:24 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Pozostawanie I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Na dół na dole, poniżej, do dna, poniżej, dolny I też, nawet, mianowicie Powyżej I też, nawet, mianowicie Syn
1Krn:7:24 kai\ e)n e)kei/nois toi=s kataloi/pois kai\ O)|kodo/mEsen *baiTOrOn tE\n ka/tO kai\ tE\n a)/nO. kai\ ui(oi\ *oDZan· *seEra
1Krn:7:24 kai en ekeinois tois kataloipois kai OkodomEsen baiTOrOn tEn katO kai tEn anO. kai hyioi oDZan· seEra
1Krn:7:24 C P RD_DPM RA_DPM A1B_DPM C VAI_AAI3S N_ASF RA_ASF D C RA_ASF D C N2_NPM N_GSM N_NSM
1Krn:7:24 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the remaining and also, even, namely to build/edify ć the down adown, under, to the bottom, below, nether and also, even, namely the above and also, even, namely son ć ć
1Krn:7:24 and in/among/by (+dat) those (dat) the (dat) remaining ([Adj] dat) and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed   the (acc) down and the (acc) above and sons (nom|voc)    
1Krn:7:24 1Krn_7:24_1 1Krn_7:24_2 1Krn_7:24_3 1Krn_7:24_4 1Krn_7:24_5 1Krn_7:24_6 1Krn_7:24_7 1Krn_7:24_8 1Krn_7:24_9 1Krn_7:24_10 1Krn_7:24_11 1Krn_7:24_12 1Krn_7:24_13 1Krn_7:24_14 1Krn_7:24_15 1Krn_7:24_16 1Krn_7:24_17
1Krn:7:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:25 καὶ Ραφη υἱοὶ αὐτοῦ, Ρασεφ καὶ Θαλε υἱοὶ αὐτοῦ, Θαεν υἱὸς αὐτοῦ.
1Krn:7:25 and Raphe his son, Saraph and Thalees his sons, Thaen his son. (1 Chronicles 7:25 Brenton)
1Krn:7:25 Synami jego byli Refach i Reszef, synem jego Telach, synem jego Tachan, (1 Krn 7:25 BT_4)
1Krn:7:25 καὶ Ραφη υἱοὶ αὐτοῦ, Ρασεφ καὶ Θαλε υἱοὶ αὐτοῦ, Θαεν υἱὸς αὐτοῦ.
1Krn:7:25 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:7:25 I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Syn On/ona/to/to samo
1Krn:7:25 kai\ *rafE ui(oi\ au)tou=, *rasef kai\ *Tale ui(oi\ au)tou=, *Taen ui(o\s au)tou=.
1Krn:7:25 kai rafE hyioi autu, rasef kai Tale hyioi autu, Taen hyios autu.
1Krn:7:25 C N_NSM N2_NPM RD_GSM N_NSM C N_NSM N2_NPM RD_GSM N_NSM N2_NSM RD_GSM
1Krn:7:25 and also, even, namely ć son he/she/it/same ć and also, even, namely ć son he/she/it/same ć son he/she/it/same
1Krn:7:25 and   sons (nom|voc) him/it/same (gen)   and   sons (nom|voc) him/it/same (gen)   son (nom) him/it/same (gen)
1Krn:7:25 1Krn_7:25_1 1Krn_7:25_2 1Krn_7:25_3 1Krn_7:25_4 1Krn_7:25_5 1Krn_7:25_6 1Krn_7:25_7 1Krn_7:25_8 1Krn_7:25_9 1Krn_7:25_10 1Krn_7:25_11 1Krn_7:25_12
1Krn:7:25 x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:26 τῷ Λααδαν υἱῷ αὐτοῦ Αμιουδ υἱὸς αὐτοῦ, Ελισαμα υἱὸς αὐτοῦ,
1Krn:7:26 To Laadan his son was born his son Amiud, his son Helisamai, his son (1 Chronicles 7:26 Brenton)
1Krn:7:26 synem jego Ladan, synem jego Ammihud, synem jego Eliszama, (1 Krn 7:26 BT_4)
1Krn:7:26 τῷ Λααδαν υἱῷ αὐτοῦ Αμιουδ υἱὸς αὐτοῦ, Ελισαμα υἱὸς αὐτοῦ,
1Krn:7:26 ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:7:26 Syn On/ona/to/to samo Syn On/ona/to/to samo Syn On/ona/to/to samo
1Krn:7:26 tO=| *laadan ui(O=| au)tou= *amioud ui(o\s au)tou=, *elisama ui(o\s au)tou=,
1Krn:7:26 tO laadan hyiO autu amiud hyios autu, elisama hyios autu,
1Krn:7:26 RA_DSM N_DSM N2_DSM RD_GSM N_NSM N2_NSM RD_GSM N_NSM N2_NSM RD_GSM
1Krn:7:26 the ć son he/she/it/same ć son he/she/it/same ć son he/she/it/same
1Krn:7:26 the (dat)   son (dat) him/it/same (gen)   son (nom) him/it/same (gen)   son (nom) him/it/same (gen)
1Krn:7:26 1Krn_7:26_1 1Krn_7:26_2 1Krn_7:26_3 1Krn_7:26_4 1Krn_7:26_5 1Krn_7:26_6 1Krn_7:26_7 1Krn_7:26_8 1Krn_7:26_9 1Krn_7:26_10
1Krn:7:26 x x x x x x x x x x
1Krn:7:27 Νουμ υἱὸς αὐτοῦ, Ιησουε υἱὸς αὐτοῦ.
1Krn:7:27 Nun, his son Jesue, these were his sons. (1 Chronicles 7:27 Brenton)
1Krn:7:27 synem jego Nun, synem jego Jozue. (1 Krn 7:27 BT_4)
1Krn:7:27 Νουμ υἱὸς αὐτοῦ, Ιησουε υἱὸς αὐτοῦ.
1Krn:7:27   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό Ἰησουε, ὁ [LXX] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:7:27 Syn On/ona/to/to samo Jesue Syn On/ona/to/to samo
1Krn:7:27 *noum ui(o\s au)tou=, *iEsoue ui(o\s au)tou=.
1Krn:7:27 num hyios autu, iEsue hyios autu.
1Krn:7:27 N_NSM N2_NSM RD_GSM N_NSM N2_NSM RD_GSM
1Krn:7:27 ć son he/she/it/same Jesue son he/she/it/same
1Krn:7:27   son (nom) him/it/same (gen) Jesue (indecl) son (nom) him/it/same (gen)
1Krn:7:27 1Krn_7:27_1 1Krn_7:27_2 1Krn_7:27_3 1Krn_7:27_4 1Krn_7:27_5 1Krn_7:27_6
1Krn:7:27 x x x x x x
1Krn:7:28 καὶ κατάσχεσις αὐτῶν καὶ κατοικία αὐτῶν· Βαιθηλ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, κατ’ ἀνατολὰς Νααραν, πρὸς δυσμαῖς Γαζερ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς· καὶ Συχεμ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς ἕως Γαιαν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς.
1Krn:7:28 And their possession and their dwelling were Baethel and her towns, to the east Noaran, westward Gazer and her towns, and Sychem and her towns, as far as Gaza and her towns. (1 Chronicles 7:28 Brenton)
1Krn:7:28 Ich posiadłości i ich siedziby były w Betel i miejscowościach przynależnych; w Naaran ku wschodowi, a ku zachodowi w Gezer i miejscowościach przynależnych, w Sychem i miejscowościach przynależnych aż do Ajji i miast przynależnych. (1 Krn 7:28 BT_4)
1Krn:7:28 καὶ κατάσχεσις αὐτῶν καὶ κατοικία αὐτῶν· Βαιθηλ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, κατ’ ἀνατολὰς Νααραν, πρὸς δυσμαῖς Γαζερ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς· καὶ Συχεμ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς ἕως Γαιαν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς.
1Krn:7:28 καί κατά·σχεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·οικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ   πρός δυσμή, -ῆς, ἡ   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί Συχέμ, ὁ and ἡ καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:7:28 I też, nawet, mianowicie Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Mieszkanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na zachód I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Shechem I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
1Krn:7:28 kai\ kata/sCHesis au)tO=n kai\ katoiki/a au)tO=n· *baiTEl kai\ ai( kO=mai au)tE=s, kat’ a)natola\s *naaran, pro\s dusmai=s *gaDZer kai\ ai( kO=mai au)tE=s· kai\ *suCHem kai\ ai( kO=mai au)tE=s e(/Os *gaian kai\ ai( kO=mai au)tE=s.
1Krn:7:28 kai katasCHesis autOn kai katoikia autOn· baiTEl kai hai kOmai autEs, kat’ anatolas naaran, pros dysmais gaDZer kai hai kOmai autEs· kai syCHem kai hai kOmai autEs heOs gaian kai hai kOmai autEs.
1Krn:7:28 C N3I_NSF RD_GPM C N1A_NSF RD_GPM N_NSF C RA_NPF N1_NPF RD_GSF P N1_APF N_GSF P N1_DPF N_GSF C RA_NPF N1_NPF RD_GSF C N_NSF C RA_NPF N1_NPF RD_GSF P N_GSF C RA_NPF N1_NPF RD_GSF
1Krn:7:28 and also, even, namely possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove he/she/it/same and also, even, namely dwelling he/she/it/same ć and also, even, namely the town he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh ć toward (+acc,+gen,+dat) west ć and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely Shechem and also, even, namely the town he/she/it/same until; dawn ć and also, even, namely the town he/she/it/same
1Krn:7:28 and possession (nom) them/same (gen) and dwelling (nom|voc) them/same (gen)   and the (nom) towns (nom|voc) her/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc)   toward (+acc,+gen,+dat) wests (dat)   and the (nom) towns (nom|voc) her/it/same (gen) and Shechem (indecl) and the (nom) towns (nom|voc) her/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and the (nom) towns (nom|voc) her/it/same (gen)
1Krn:7:28 1Krn_7:28_1 1Krn_7:28_2 1Krn_7:28_3 1Krn_7:28_4 1Krn_7:28_5 1Krn_7:28_6 1Krn_7:28_7 1Krn_7:28_8 1Krn_7:28_9 1Krn_7:28_10 1Krn_7:28_11 1Krn_7:28_12 1Krn_7:28_13 1Krn_7:28_14 1Krn_7:28_15 1Krn_7:28_16 1Krn_7:28_17 1Krn_7:28_18 1Krn_7:28_19 1Krn_7:28_20 1Krn_7:28_21 1Krn_7:28_22 1Krn_7:28_23 1Krn_7:28_24 1Krn_7:28_25 1Krn_7:28_26 1Krn_7:28_27 1Krn_7:28_28 1Krn_7:28_29 1Krn_7:28_30 1Krn_7:28_31 1Krn_7:28_32 1Krn_7:28_33
1Krn:7:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:29 καὶ ἕως ὁρίων υἱῶν Μανασση· Βαιθσααν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Θααναχ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ Βαλαδ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Μαγεδδω καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Δωρ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς. ἐν ταύταις κατῴκησαν οἱ υἱοὶ Ιωσηφ υἱοῦ Ισραηλ.
1Krn:7:29 And as far as the borders of the sons of Manasse, Baethsaan and her towns, Thanach and her towns, Mageddo and her towns, Dor and her towns. In this the children of Joseph the son of Israel dwelt. (1 Chronicles 7:29 Brenton)
1Krn:7:29 W rękach synów Manassesa były: Bet-Szean i miejscowości przynależne, Taanak i miejscowości przynależne, Megiddo i miejscowości przynależne, Dor i miejscowości przynależne. W tych mieszkali synowie Józefa, syna Izraela. (1 Krn 7:29 BT_4)
1Krn:7:29 καὶ ἕως ὁρίων υἱῶν Μανασση· Βαιθσααν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Θααναχ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ Βαλαδ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Μαγεδδω καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Δωρ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς. ἐν ταύταις κατῴκησαν οἱ υἱοὶ Ιωσηφ υἱοῦ Ισραηλ.
1Krn:7:29 καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσήφ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
1Krn:7:29 I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Syn Manasses I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Syn Joseph Syn Izrael
1Krn:7:29 kai\ e(/Os o(ri/On ui(O=n *manassE· *baiTsaan kai\ ai( kO=mai au)tE=s, *TaanaCH kai\ ai( kO=mai au)tE=s kai\ *balad kai\ ai( kO=mai au)tE=s, *mageddO kai\ ai( kO=mai au)tE=s, *dOr kai\ ai( kO=mai au)tE=s. e)n tau/tais katO/|kEsan oi( ui(oi\ *iOsEf ui(ou= *israEl.
1Krn:7:29 kai heOs horiOn hyiOn manassE· baiTsaan kai hai kOmai autEs, TaanaCH kai hai kOmai autEs kai balad kai hai kOmai autEs, mageddO kai hai kOmai autEs, dOr kai hai kOmai autEs. en tautais katOkEsan hoi hyioi iOsEf hyiu israEl.
1Krn:7:29 C P N2N_GPN N2_GPM N_GSM N_NSM C RA_NPF N1_NPF RD_GSF N_NSF C RA_NPF N1_NPF RD_GSF C N_NSF C RA_NPF N1_NPF RD_GSF N_NSF C RA_NPF N1_NPF RD_GSF N_NSF C RA_NPF N1_NPF RD_GSF P RD_DPF VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM N2_GSM N_GSM
1Krn:7:29 and also, even, namely until; dawn boundary; to ordain/mark off son Manasses ć and also, even, namely the town he/she/it/same ć and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely ć and also, even, namely the town he/she/it/same ć and also, even, namely the town he/she/it/same ć and also, even, namely the town he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the son Joseph son Israel
1Krn:7:29 and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) sons (gen) Manasses  (acc, gen, voc)   and the (nom) towns (nom|voc) her/it/same (gen)   and the (nom) towns (nom|voc) her/it/same (gen) and   and the (nom) towns (nom|voc) her/it/same (gen)   and the (nom) towns (nom|voc) her/it/same (gen)   and the (nom) towns (nom|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) these (dat) they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN the (nom) sons (nom|voc) Joseph (indecl) son (gen) Israel (indecl)
1Krn:7:29 1Krn_7:29_1 1Krn_7:29_2 1Krn_7:29_3 1Krn_7:29_4 1Krn_7:29_5 1Krn_7:29_6 1Krn_7:29_7 1Krn_7:29_8 1Krn_7:29_9 1Krn_7:29_10 1Krn_7:29_11 1Krn_7:29_12 1Krn_7:29_13 1Krn_7:29_14 1Krn_7:29_15 1Krn_7:29_16 1Krn_7:29_17 1Krn_7:29_18 1Krn_7:29_19 1Krn_7:29_20 1Krn_7:29_21 1Krn_7:29_22 1Krn_7:29_23 1Krn_7:29_24 1Krn_7:29_25 1Krn_7:29_26 1Krn_7:29_27 1Krn_7:29_28 1Krn_7:29_29 1Krn_7:29_30 1Krn_7:29_31 1Krn_7:29_32 1Krn_7:29_33 1Krn_7:29_34 1Krn_7:29_35 1Krn_7:29_36 1Krn_7:29_37 1Krn_7:29_38 1Krn_7:29_39
1Krn:7:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:30 Υἱοὶ Ασηρ· Ιεμνα καὶ Ισουα καὶ Ισουι καὶ Βεριγα, καὶ Σορε ἀδελφὴ αὐτῶν.
1Krn:7:30 The sons of Aser; Jemna, and Suia, and Isui, and Beria, and Sore their sister. (1 Chronicles 7:30 Brenton)
1Krn:7:30 Synowie Asera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria i siostra ich Serach. (1 Krn 7:30 BT_4)
1Krn:7:30 Υἱοὶ Ασηρ· Ιεμνα καὶ Ισουα καὶ Ισουι καὶ Βεριγα, καὶ Σορε ἀδελφὴ αὐτῶν.
1Krn:7:30 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσήρ, ὁ   καί   καί   καί   καί σορός, -οῦ, ἡ ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:7:30 Syn Asher I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Trumna Siostra On/ona/to/to samo
1Krn:7:30 *ui(oi\ *asEr· *iemna kai\ *isoua kai\ *isoui kai\ *beriga, kai\ *sore a)delfE\ au)tO=n.
1Krn:7:30 yioi asEr· iemna kai isua kai isui kai beriga, kai sore adelfE autOn.
1Krn:7:30 N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSF N1_NSF RD_GPM
1Krn:7:30 son Asher ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely coffin sister he/she/it/same
1Krn:7:30 sons (nom|voc) Asher (indecl)   and   and   and   and coffin (voc) sister (nom|voc) them/same (gen)
1Krn:7:30 1Krn_7:30_1 1Krn_7:30_2 1Krn_7:30_3 1Krn_7:30_4 1Krn_7:30_5 1Krn_7:30_6 1Krn_7:30_7 1Krn_7:30_8 1Krn_7:30_9 1Krn_7:30_10 1Krn_7:30_11 1Krn_7:30_12 1Krn_7:30_13
1Krn:7:30 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:31 καὶ υἱοὶ Βεριγα· Χαβερ καὶ Μελχιηλ, οὗτος πατὴρ Βερζαιθ.
1Krn:7:31 And the sons of Beria; Chaber, and Melchiel; he was the father of Berthaith. (1 Chronicles 7:31 Brenton)
1Krn:7:31 Synowie Berii: Cheber i Malkiel; ten był ojcem Birzaita. (1 Krn 7:31 BT_4)
1Krn:7:31 καὶ υἱοὶ Βεριγα· Χαβερ καὶ Μελχιηλ, οὗτος πατὴρ Βερζαιθ.
1Krn:7:31 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   οὗτος αὕτη τοῦτο πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες  
1Krn:7:31 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ojciec
1Krn:7:31 kai\ ui(oi\ *beriga· *CHaber kai\ *melCHiEl, ou(=tos patE\r *berDZaiT.
1Krn:7:31 kai hyioi beriga· CHaber kai melCHiEl, hutos patEr berDZaiT.
1Krn:7:31 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM RD_NSM N3_NSM N_GSM
1Krn:7:31 and also, even, namely son ć ć and also, even, namely ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] father ć
1Krn:7:31 and sons (nom|voc)     and   this (nom) father (nom)  
1Krn:7:31 1Krn_7:31_1 1Krn_7:31_2 1Krn_7:31_3 1Krn_7:31_4 1Krn_7:31_5 1Krn_7:31_6 1Krn_7:31_7 1Krn_7:31_8 1Krn_7:31_9
1Krn:7:31 x x x x x x x x x
1Krn:7:32 καὶ Χαβερ ἐγέννησεν τὸν Ιαφαλητ καὶ τὸν Σαμηρ καὶ τὸν Χωθαμ καὶ τὴν Σωλα ἀδελφὴν αὐτῶν.
1Krn:7:32 And Chaber begot Japhlet, and Samer, and Chothan, and Sola their sister. (1 Chronicles 7:32 Brenton)
1Krn:7:32 Cheber był ojcem Jafleta, Szemera, Chotama i siostry ich Szuy. (1 Krn 7:32 BT_4)
1Krn:7:32 καὶ Χαβερ ἐγέννησεν τὸν Ιαφαλητ καὶ τὸν Σαμηρ καὶ τὸν Χωθαμ καὶ τὴν Σωλα ἀδελφὴν αὐτῶν.
1Krn:7:32 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:7:32 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Siostra On/ona/to/to samo
1Krn:7:32 kai\ *CHaber e)ge/nnEsen to\n *iafalEt kai\ to\n *samEr kai\ to\n *CHOTam kai\ tE\n *sOla a)delfE\n au)tO=n.
1Krn:7:32 kai CHaber egennEsen ton iafalEt kai ton samEr kai ton CHOTam kai tEn sOla adelfEn autOn.
1Krn:7:32 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASF N_ASF N1_ASF RD_GPM
1Krn:7:32 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć sister he/she/it/same
1Krn:7:32 and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   sister (acc) them/same (gen)
1Krn:7:32 1Krn_7:32_1 1Krn_7:32_2 1Krn_7:32_3 1Krn_7:32_4 1Krn_7:32_5 1Krn_7:32_6 1Krn_7:32_7 1Krn_7:32_8 1Krn_7:32_9 1Krn_7:32_10 1Krn_7:32_11 1Krn_7:32_12 1Krn_7:32_13 1Krn_7:32_14 1Krn_7:32_15 1Krn_7:32_16
1Krn:7:32 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:7:33 καὶ υἱοὶ Ιαφαλητ· Φεσηχι, Βαμαηλ καὶ Ασιθ· οὗτοι υἱοὶ Ιαφαλητ.
1Krn:7:33 And the sons of Japhlet; Phasec, and Bamael, and Asith: these are the sons of Japhlet. (1 Chronicles 7:33 Brenton)
1Krn:7:33 Synowie Jafleta: Pasak, Bimhal i Aszwat; to są synowie Jafleta. (1 Krn 7:33 BT_4)
1Krn:7:33 καὶ υἱοὶ Ιαφαλητ· Φεσηχι, Βαμαηλ καὶ Ασιθ· οὗτοι υἱοὶ Ιαφαλητ.
1Krn:7:33 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί       καί   οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krn:7:33 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn
1Krn:7:33 kai\ ui(oi\ *iafalEt· *fesECHi, *bamaEl kai\ *asiT· ou(=toi ui(oi\ *iafalEt.
1Krn:7:33 kai hyioi iafalEt· fesECHi, bamaEl kai asiT· hutoi hyioi iafalEt.
1Krn:7:33 C N2_NPM N_GSM N_NSM N_NSM C N_NSM RD_NPM N2_NPM N_GSM
1Krn:7:33 and also, even, namely son ć ć ć and also, even, namely ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son ć
1Krn:7:33 and sons (nom|voc)       and   these (nom) sons (nom|voc)  
1Krn:7:33 1Krn_7:33_1 1Krn_7:33_2 1Krn_7:33_3 1Krn_7:33_4 1Krn_7:33_5 1Krn_7:33_6 1Krn_7:33_7 1Krn_7:33_8 1Krn_7:33_9 1Krn_7:33_10
1Krn:7:33 x x x x x x x x x x
1Krn:7:34 καὶ υἱοὶ Σεμμηρ· Αχιουραογα καὶ Οβα καὶ Αραμ
1Krn:7:34 And the sons of Semmer; Achir, and Rooga, and Jaba, and Aram. (1 Chronicles 7:34 Brenton)
1Krn:7:34 Synowie Szemera: Achi, Rohga, Chubba i Aram. (1 Krn 7:34 BT_4)
1Krn:7:34 καὶ υἱοὶ Σεμμηρ· Αχιουραογα καὶ Οβα καὶ Αραμ
1Krn:7:34 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   καί Ἀράμ, ὁ
1Krn:7:34 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Aram
1Krn:7:34 kai\ ui(oi\ *semmEr· *aCHiouraoga kai\ *oba kai\ *aram
1Krn:7:34 kai hyioi semmEr· aCHiuraoga kai oba kai aram
1Krn:7:34 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:7:34 and also, even, namely son ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely Aram
1Krn:7:34 and sons (nom|voc)     and   and Aram (indecl)
1Krn:7:34 1Krn_7:34_1 1Krn_7:34_2 1Krn_7:34_3 1Krn_7:34_4 1Krn_7:34_5 1Krn_7:34_6 1Krn_7:34_7 1Krn_7:34_8
1Krn:7:34 x x x x x x x x
1Krn:7:35 καὶ Βανηελαμ· ἀδελφοὶ αὐτοῦ Σωφα καὶ Ιμανα καὶ Σελλης καὶ Αμαλ.
1Krn:7:35 And the sons of Elam his brother; Sopha, and Imana, and Selles, and Amal. (1 Chronicles 7:35 Brenton)
1Krn:7:35 Synowie brata jego, Helema: Sofach, Jimna, Szelesz i Amal. (1 Krn 7:35 BT_4)
1Krn:7:35 καὶ Βανηελαμ· ἀδελφοὶ αὐτοῦ Σωφα καὶ Ιμανα καὶ Σελλης καὶ Αμαλ.
1Krn:7:35 καί   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί   καί  
1Krn:7:35 I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:7:35 kai\ *banEelam· a)delfoi\ au)tou= *sOfa kai\ *imana kai\ *sellEs kai\ *amal.
1Krn:7:35 kai banEelam· adelfoi autu sOfa kai imana kai sellEs kai amal.
1Krn:7:35 C N_NSM N2_NPM RD_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:7:35 and also, even, namely ć brother he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:7:35 and   brothers (nom|voc) him/it/same (gen)   and   and   and  
1Krn:7:35 1Krn_7:35_1 1Krn_7:35_2 1Krn_7:35_3 1Krn_7:35_4 1Krn_7:35_5 1Krn_7:35_6 1Krn_7:35_7 1Krn_7:35_8 1Krn_7:35_9 1Krn_7:35_10 1Krn_7:35_11
1Krn:7:35 x x x x x x x x x x x
1Krn:7:36 υἱοὶ Σωφα· Χουχι, Αρναφαρ καὶ Σουαλ καὶ Βαρι καὶ Ιμαρη,
1Krn:7:36 The sons of Sopha; Sue, and Arnaphar, and Suda, and Barin, and Imran, (1 Chronicles 7:36 Brenton)
1Krn:7:36 Synowie Sofacha: Suach, Charnefer, Szual, Beri i Jimra; (1 Krn 7:36 BT_4)
1Krn:7:36 υἱοὶ Σωφα· Χουχι, Αρναφαρ καὶ Σουαλ καὶ Βαρι καὶ Ιμαρη,
1Krn:7:36 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί       καί   καί   καί  
1Krn:7:36 Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:7:36 ui(oi\ *sOfa· *CHouCHi, *arnafar kai\ *soual kai\ *bari kai\ *imarE,
1Krn:7:36 hyioi sOfa· CHuCHi, arnafar kai sual kai bari kai imarE,
1Krn:7:36 N2_NPM N_GSM N_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:7:36 son ć ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:7:36 sons (nom|voc)       and   and   and  
1Krn:7:36 1Krn_7:36_1 1Krn_7:36_2 1Krn_7:36_3 1Krn_7:36_4 1Krn_7:36_5 1Krn_7:36_6 1Krn_7:36_7 1Krn_7:36_8 1Krn_7:36_9 1Krn_7:36_10
1Krn:7:36 x x x x x x x x x x
1Krn:7:37 Σοβαλ καὶ Ωδ καὶ Σεμμα καὶ Σαλισα καὶ Ιεθραν καὶ Βεηρα.
1Krn:7:37 and Basan, and Oa, and Sama, and Salisa, and Jethra, and Beera. (1 Chronicles 7:37 Brenton)
1Krn:7:37 Beser, Hod, Szamma-Szilsza, Jitran i Beera. (1 Krn 7:37 BT_4)
1Krn:7:37 Σοβαλ καὶ Ωδ καὶ Σεμμα καὶ Σαλισα καὶ Ιεθραν καὶ Βεηρα.
1Krn:7:37   καί   καί   καί   καί   καί  
1Krn:7:37 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:7:37 *sobal kai\ *Od kai\ *semma kai\ *salisa kai\ *ieTran kai\ *beEra.
1Krn:7:37 sobal kai Od kai semma kai salisa kai ieTran kai beEra.
1Krn:7:37 N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:7:37 ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:7:37   and   and   and   and   and  
1Krn:7:37 1Krn_7:37_1 1Krn_7:37_2 1Krn_7:37_3 1Krn_7:37_4 1Krn_7:37_5 1Krn_7:37_6 1Krn_7:37_7 1Krn_7:37_8 1Krn_7:37_9 1Krn_7:37_10 1Krn_7:37_11
1Krn:7:37 x x x x x x x x x x x
1Krn:7:38