3Krl:4:1 καὶ ἦν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων βασιλεύων ἐπὶ Ισραηλ.
3Krl:4:1 And king Solomon reigned over Israel. (1 Kings 4:1 Brenton)
3Krl:4:1 Król Salomon był królem nad całym Izraelem. (1 Krl 4:1 BT_4)
3Krl:4:1 Καὶ ἦν βασιλεὺς Σαλωμων βασιλεύων ἐπὶ Ισραηλ.
3Krl:4:1 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐπί Ἰσραήλ, ὁ
3Krl:4:1 I też, nawet, mianowicie By być Król Salomon By panować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
3Krl:4:1 *kai\ E)=n o( basileu\s *salOmOn basileu/On e)pi\ *israEl.
3Krl:4:1 kai En ho basileus salOmOn basileuOn epi israEl.
3Krl:4:1 C V9_IAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM V1_PAPNSM P N_ASM
3Krl:4:1 and also, even, namely to be the king Solomon to reign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel
3Krl:4:1 and he/she/it-was the (nom) king (nom) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) while REIGN-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl)
3Krl:4:1 3Krl_4:1_1 3Krl_4:1_2 3Krl_4:1_3 3Krl_4:1_4 3Krl_4:1_5 3Krl_4:1_6 3Krl_4:1_7 3Krl_4:1_8
3Krl:4:1 x x x x x x x x
3Krl:4:2 καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες, οἳ ἦσαν αὐτοῦ· Αζαριου υἱὸς Σαδωκ
3Krl:4:2 And these are the princes which he had; Azarias son of Sadoc. (1 Kings 4:2 Brenton)
3Krl:4:2 A oto jego dostojnicy na najwyższych urzędach: Azariasz, syn Sadoka, kapłan. (1 Krl 4:2 BT_4)
3Krl:4:2 καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες, οἳ ἦσαν αὐτοῦ· Αζαριου υἱὸς Σαδωκ
3Krl:4:2 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαδώκ, ὁ
3Krl:4:2 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Władca; by zaczynać się Kto/, który/, który By być On/ona/to/to samo Syn Zadok
3Krl:4:2 kai\ ou(=toi oi( a)/rCHontes, oi(\ E)=san au)tou=· *aDZariou ui(o\s *sadOk
3Krl:4:2 kai hutoi hoi arCHontes, hoi Esan autu· aDZariu hyios sadOk
3Krl:4:2 C RD_NPM RA_NPM N3_NPM RR_NPM V9_IAI3P RD_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
3Krl:4:2 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ruler; to begin who/whom/which to be he/she/it/same ć son Zadok
3Krl:4:2 and these (nom) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) who/whom/which (nom) they-were him/it/same (gen)   son (nom) Zadok (indecl)
3Krl:4:2 3Krl_4:2_1 3Krl_4:2_2 3Krl_4:2_3 3Krl_4:2_4 3Krl_4:2_5 3Krl_4:2_6 3Krl_4:2_7 3Krl_4:2_8 3Krl_4:2_9 3Krl_4:2_10
3Krl:4:2 x x x x x x x x x x
3Krl:4:3 καὶ Ελιαρεφ καὶ Αχια υἱὸς Σαβα γραμματεῖς καὶ Ιωσαφατ υἱὸς Αχιλιδ ὑπομιμνῄσκων
3Krl:4:3 Eliaph, and Achia son of Seba, scribes; and Josaphat son of Achilud, recorder. (1 Kings 4:3 Brenton)
3Krl:4:3 Elichoref i Achiasz, synowie Sziszy, pisarze; Joszafat, syn Achiluda, pełnomocnik. (1 Krl 4:3 BT_4)
3Krl:4:3 καὶ Ελιαρεφ καὶ Αχια υἱὸς Σαβα γραμματεῖς καὶ Ιωσαφατ υἱὸς Αχιλιδ ὑπομιμνῄσκων
3Krl:4:3 καί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί Ἰωσαφάτ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὑπο·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (υπο+μιμνῃσκ-/υπο+μιμνησκ-, υπο+μνη·σ-, υπο+μνη·σ-, -, -, υπο+μνησ·θ-)
3Krl:4:3 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn Skryba I też, nawet, mianowicie Josaphat Syn By przypominać
3Krl:4:3 kai\ *eliaref kai\ *aCHia ui(o\s *saba grammatei=s kai\ *iOsafat ui(o\s *aCHilid u(pomimnE/|skOn
3Krl:4:3 kai eliaref kai aCHia hyios saba grammateis kai iOsafat hyios aCHilid hypomimnEskOn
3Krl:4:3 C N_NSM C N_NSM N2_NSM N_GSM N3V_NPM C N_NSM N2_NSM N_GSM V1_PAPNSM
3Krl:4:3 and also, even, namely ć and also, even, namely ć son ć scribe and also, even, namely Josaphat son ć to remind
3Krl:4:3 and   and   son (nom)   scribes (acc, nom|voc) and Josaphat (indecl) son (nom)   while REMIND-ing (nom)
3Krl:4:3 3Krl_4:3_1 3Krl_4:3_2 3Krl_4:3_3 3Krl_4:3_4 3Krl_4:3_5 3Krl_4:3_6 3Krl_4:3_7 3Krl_4:3_8 3Krl_4:3_9 3Krl_4:3_10 3Krl_4:3_11 3Krl_4:3_12
3Krl:4:3 x x x x x x x x x x x x
3Krl:4:4 καὶ Σαδουχ καὶ Αβιαθαρ ἱερεῖς
3Krl:4:4 And Banaeas son of Jodae over the host; and Sadoc and Abiathar were priests. (1 Kings 4:4 Brenton)
3Krl:4:4 Benajasz, syn Jojady, wódz wojska; Sadok oraz Abiatar, kapłani. (1 Krl 4:4 BT_4)
3Krl:4:4 καὶ Σαδουχ καὶ Αβιαθαρ ἱερεῖς
3Krl:4:4 καί   καί Ἀβιαθάρ, ὁ ἱερεύς, -έως, ὁ
3Krl:4:4 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Abiatar Duchowny
3Krl:4:4 kai\ *sadouCH kai\ *abiaTar i(erei=s
3Krl:4:4 kai saduCH kai abiaTar hiereis
3Krl:4:4 C N_NSM C N_NSM N3V_NPM
3Krl:4:4 and also, even, namely ć and also, even, namely Abiathar priest
3Krl:4:4 and   and Abiathar (indecl) priests (acc, nom|voc)
3Krl:4:4 3Krl_4:4_1 3Krl_4:4_2 3Krl_4:4_3 3Krl_4:4_4 3Krl_4:4_5
3Krl:4:4 x x x x x
3Krl:4:5 καὶ Ορνια υἱὸς Ναθαν ἐπὶ τῶν καθεσταμένων καὶ Ζαβουθ υἱὸς Ναθαν ἑταῖρος τοῦ βασιλέως
3Krl:4:5 And Ornia the son of Nathan was over the officers; and Zabuth son of Nathan was the king's friend. (1 Kings 4:5 Brenton)
3Krl:4:5 Azariasz, syn Natana, przełożony nadzorców, i Zabud, syn kapłana Natana, zaufany króla. (1 Krl 4:5 BT_4)
3Krl:4:5 καὶ Ορνια υἱὸς Ναθαν ἐπὶ τῶν καθεσταμένων καὶ Ζαβουθ υἱὸς Ναθαν ἑταῖρος τοῦ βασιλέως
3Krl:4:5 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) ἐπί ὁ ἡ τό καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) ἑταῖρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
3Krl:4:5 I też, nawet, mianowicie Syn Nathan Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały I też, nawet, mianowicie Syn Nathan Partnera towarzysz, towarzysz, spółka, połączenie, społeczność, nierządnica Król
3Krl:4:5 kai\ *ornia ui(o\s *naTan e)pi\ tO=n kaTestame/nOn kai\ *DZabouT ui(o\s *naTan e(tai=ros tou= basile/Os
3Krl:4:5 kai ornia hyios naTan epi tOn kaTestamenOn kai DZabuT hyios naTan hetairos tu basileOs
3Krl:4:5 C N_NSM N2_NSM N_GSM P RA_GPM VMI_XMPGPM C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_NSM RA_GSM N3V_GSM
3Krl:4:5 and also, even, namely ć son Nathan upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to enable lay, render widowed and also, even, namely ć son Nathan partner comrade, companion, company, association, society, harlot the king
3Krl:4:5 and   son (nom) Nathan (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) having-been-ENABLE-ed (gen) and   son (nom) Nathan (indecl) partner (nom) the (gen) king (gen)
3Krl:4:5 3Krl_4:5_1 3Krl_4:5_2 3Krl_4:5_3 3Krl_4:5_4 3Krl_4:5_5 3Krl_4:5_6 3Krl_4:5_7 3Krl_4:5_8 3Krl_4:5_9 3Krl_4:5_10 3Krl_4:5_11 3Krl_4:5_12 3Krl_4:5_13 3Krl_4:5_14
3Krl:4:5 x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:4:6 καὶ Αχιηλ οἰκονόμος καὶ Ελιαβ υἱὸς Σαφ ἐπὶ τῆς πατριᾶς καὶ Αδωνιραμ υἱὸς Εφρα ἐπὶ τῶν φόρων.
3Krl:4:6 And Achisar was steward, and Eliac the chief steward; and Eliab the son of Saph was over the family: and Adoniram the son of Audon over the tribute. (1 Kings 4:6 Brenton)
3Krl:4:6 Achiszar, zarządca pałacu, i Adoniram, syn Abdy, przełożony robotników pracujących przymusowo. (1 Krl 4:6 BT_4)
3Krl:4:6 καὶ Αχιηλ οἰκονόμος καὶ Ελιαβ υἱὸς Σαφ ἐπὶ τῆς πατριᾶς καὶ Αδωνιραμ υἱὸς Εφρα ἐπὶ τῶν φόρων.
3Krl:4:6 καί   οἰκο·νόμος, -ου, ὁ καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί ὁ ἡ τό φόρος, -ου, ὁ; φόρον, -ου, τό; φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -)
3Krl:4:6 I też, nawet, mianowicie Gospodyni domu rządca, będąc niewolnika, lokaja, szambelana, oszczędny, kwatermistrz, oszczędzający, oszczędzając, seneszal, rządca I też, nawet, mianowicie Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym patrilineage I też, nawet, mianowicie Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); Poddany (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); by nosić {by niszczyć} sukienkę, szatę, ubierać się, płaszcz {pokrycie}, część garderoby, suknia
3Krl:4:6 kai\ *aCHiEl oi)kono/mos kai\ *eliab ui(o\s *saf e)pi\ tE=s patria=s kai\ *adOniram ui(o\s *efra e)pi\ tO=n fo/rOn.
3Krl:4:6 kai aCHiEl oikonomos kai eliab hyios saf epi tEs patrias kai adOniram hyios efra epi tOn forOn.
3Krl:4:6 C N_NSM N2_NSM C N_NSM N2_NSM N_GSM P RA_GSF N1A_GSF C N_NSM N2_NSM N_GSM P RA_GPM N2_GPM
3Krl:4:6 and also, even, namely ć housekeeper house-steward, being a slave, butler, chamberlain, frugal, quartermaster, saver, saving, seneschal, steward and also, even, namely ć son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the patrilineage and also, even, namely ć son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); Tributary (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); to wear frock, robe, dress, coat, garment, gown
3Krl:4:6 and   housekeeper (nom) and   son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) patrilineage (gen), patrilineages (acc) and   son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) Taxes (gen); Tributaries (gen); while WEAR-ing (nom)
3Krl:4:6 3Krl_4:6_1 3Krl_4:6_2 3Krl_4:6_3 3Krl_4:6_4 3Krl_4:6_5 3Krl_4:6_6 3Krl_4:6_7 3Krl_4:6_8 3Krl_4:6_9 3Krl_4:6_10 3Krl_4:6_11 3Krl_4:6_12 3Krl_4:6_13 3Krl_4:6_14 3Krl_4:6_15 3Krl_4:6_16 3Krl_4:6_17
3Krl:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:4:7 καὶ τῷ Σαλωμων δώδεκα καθεσταμένοι ἐπὶ πάντα Ισραηλ χορηγεῖν τῷ βασιλεῖ καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ· μῆνα ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐγίνετο ἐπὶ τὸν ἕνα χορηγεῖν.
3Krl:4:7 And Solomon had twelve officers over all Israel, to provide for the king and his household; each one's turn came to supply for a month in the year. (1 Kings 4:7 Brenton)
3Krl:4:7 Ponadto Salomon miał nad całym Izraelem dwunastu nadzorców do zaopatrywania w żywność króla i jego dworu. Każdy z nich miał dostarczać żywność przez miesiąc w roku. (1 Krl 4:7 BT_4)
3Krl:4:7 Καὶ τῷ Σαλωμων δώδεκα καθεσταμένοι ἐπὶ πάντα Ισραηλ χορηγεῖν τῷ βασιλεῖ καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ· μῆνα ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐγίνετο ἐπὶ τὸν ἕνα χορηγεῖν.
3Krl:4:7 καί ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ δώ·δεκα/δεκα·δύο καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ χορ·ηγέω (χορηγ(ε)-, χορηγη·σ-, χορηγη·σ-, -, κεχορηγη-, χορηγη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό μήν[2], μηνός, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός χορ·ηγέω (χορηγ(ε)-, χορηγη·σ-, χορηγη·σ-, -, κεχορηγη-, χορηγη·θ-)
3Krl:4:7 I też, nawet, mianowicie Salomon Dwanaście By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By zaopatrywać zabezpieczaj się, zaopatruj (od "opłacaj wydatki ?????" To jest, chór) Król I też, nawet, mianowicie Dom On/ona/to/to samo Miesiąc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden By zaopatrywać zabezpieczaj się, zaopatruj (od "opłacaj wydatki ?????" To jest, chór)
3Krl:4:7 *kai\ tO=| *salOmOn dO/deka kaTestame/noi e)pi\ pa/nta *israEl CHorEgei=n tO=| basilei= kai\ tO=| oi)/kO| au)tou=· mE=na e)n tO=| e)niautO=| e)gi/neto e)pi\ to\n e(/na CHorEgei=n.
3Krl:4:7 kai tO salOmOn dOdeka kaTestamenoi epi panta israEl CHorEgein tO basilei kai tO oikO autu· mEna en tO eniautO egineto epi ton hena CHorEgein.
3Krl:4:7 C RA_DSM N_DSM M VMI_XMPNPM P A3_ASM N_ASM V2_PAN RA_DSM N3V_DSM C RA_DSM N2_DSM RD_GSM N3_ASM P RA_DSM N2_DSM V1I_IMI3S P RA_ASM A3_ASM V2_PAN
3Krl:4:7 and also, even, namely the Solomon twelve to enable lay, render widowed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of Israel to supply provide, supply (from "defray the expenses of a χορος" that is, chorus) the king and also, even, namely the house he/she/it/same month in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the one to supply provide, supply (from "defray the expenses of a χορος" that is, chorus)
3Krl:4:7 and the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) twelve having-been-ENABLE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) to-be-SUPPLY-ing the (dat) king (dat) and the (dat) house (dat) him/it/same (gen) month (acc) in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) he/she/it-was-being-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) one (acc) to-be-SUPPLY-ing
3Krl:4:7 3Krl_4:7_1 3Krl_4:7_2 3Krl_4:7_3 3Krl_4:7_4 3Krl_4:7_5 3Krl_4:7_6 3Krl_4:7_7 3Krl_4:7_8 3Krl_4:7_9 3Krl_4:7_10 3Krl_4:7_11 3Krl_4:7_12 3Krl_4:7_13 3Krl_4:7_14 3Krl_4:7_15 3Krl_4:7_16 3Krl_4:7_17 3Krl_4:7_18 3Krl_4:7_19 3Krl_4:7_20 3Krl_4:7_21 3Krl_4:7_22 3Krl_4:7_23 3Krl_4:7_24
3Krl:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:4:8 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· Βενωρ ἐν ὄρει Εφραιμ, εἷς·
3Krl:4:8 And these were their names: Been the son of Or in the mount of Ephraim, one. (1 Kings 4:8 Brenton)
3Krl:4:8 A oto ich imiona: Ben-Chur na górze Efraima. (1 Krl 4:8 BT_4)
3Krl:4:8 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· Βενωρ ἐν ὄρει Εφραιμ, εἷς·
3Krl:4:8 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
3Krl:4:8 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Efraim Jeden
3Krl:4:8 kai\ tau=ta ta\ o)no/mata au)tO=n· *benOr e)n o)/rei *efraim, ei(=s·
3Krl:4:8 kai tauta ta onomata autOn· benOr en orei efraim, heis·
3Krl:4:8 C RD_APN RA_APN N3M_APN RD_GPM N_NSM P N3E_DSN N_GSM A3_NSM
3Krl:4:8 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount Ephraim one
3Krl:4:8 and these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) them/same (gen)   in/among/by (+dat) mount (dat) Ephraim (indecl) one (nom)
3Krl:4:8 3Krl_4:8_1 3Krl_4:8_2 3Krl_4:8_3 3Krl_4:8_4 3Krl_4:8_5 3Krl_4:8_6 3Krl_4:8_7 3Krl_4:8_8 3Krl_4:8_9 3Krl_4:8_10
3Krl:4:8 x x x x x x x x x x
3Krl:4:9 υἱὸς Ρηχαβ ἐν Μαχεμας καὶ Βηθαλαμιν καὶ Βαιθσαμυς καὶ Αιλων ἕως Βαιθαναν, εἷς·
3Krl:4:9 The son of Dacar, in Makes, and in Salabin, and Baethsamys, and Elon as far as Bethanan, one. (1 Kings 4:9 Brenton)
3Krl:4:9 Ben-Deker w Makas, Szaalbim, Bet-Szemesz, Elon, Bet-Chanan. (1 Krl 4:9 BT_4)
3Krl:4:9 υἱὸς Ρηχαβ ἐν Μαχεμας καὶ Βηθαλαμιν καὶ Βαιθσαμυς καὶ Αιλων ἕως Βαιθαναν, εἷς·
3Krl:4:9 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν   καί   καί   καί   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
3Krl:4:9 Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Jeden
3Krl:4:9 ui(o\s *rECHab e)n *maCHemas kai\ *bETalamin kai\ *baiTsamus kai\ *ailOn e(/Os *baiTanan, ei(=s·
3Krl:4:9 hyios rECHab en maCHemas kai bETalamin kai baiTsamys kai ailOn heOs baiTanan, heis·
3Krl:4:9 N2_NSM N_GSF P N_DS C N_NSM C N_NSM C N_NSM P N_GSM A3_NSM
3Krl:4:9 son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć until; dawn ć one
3Krl:4:9 son (nom)   in/among/by (+dat)   and   and   and   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   one (nom)
3Krl:4:9 3Krl_4:9_1 3Krl_4:9_2 3Krl_4:9_3 3Krl_4:9_4 3Krl_4:9_5 3Krl_4:9_6 3Krl_4:9_7 3Krl_4:9_8 3Krl_4:9_9 3Krl_4:9_10 3Krl_4:9_11 3Krl_4:9_12 3Krl_4:9_13
3Krl:4:9 x x x x x x x x x x x x x
3Krl:4:10 υἱὸς Εσωθ Βηρβηθνεμα, Λουσαμηνχα καὶ Ρησφαρα·
3Krl:4:10 The son of Esdi in Araboth; his was Socho, and all the land of Opher. (1 Kings 4:10 Brenton)
3Krl:4:10 Ben-Chesed w Arubot, do którego należało Soko i cała ziemia Chefer. (1 Krl 4:10 BT_4)
3Krl:4:10 υἱὸς Εσωθ Βηρβηθνεμα, Λουσαμηνχα καὶ Ρησφαρα·
3Krl:4:10 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί       καί  
3Krl:4:10 Syn I też, nawet, mianowicie
3Krl:4:10 ui(o\s *esOT *bErbETnema, *lousamEnCHa kai\ *rEsfara·
3Krl:4:10 hyios esOT bErbETnema, lusamEnCHa kai rEsfara·
3Krl:4:10 N2_NSM N_NSM N_NSM N_NSM C N_NSM
3Krl:4:10 son ć ć ć and also, even, namely ć
3Krl:4:10 son (nom)       and  
3Krl:4:10 3Krl_4:10_1 3Krl_4:10_2 3Krl_4:10_3 3Krl_4:10_4 3Krl_4:10_5 3Krl_4:10_6
3Krl:4:10 x x x x x x
3Krl:4:11 Χιναναδαβ καὶ Αναφαθι, ἀνὴρ Ταβληθ, θυγάτηρ Σαλωμων ἦν αὐτῷ εἰς γυναῖκα, εἷς·
3Krl:4:11 All Nephthador belonged to the son of Aminadab, Tephath daughter of Solomon was his wife, one. (1 Kings 4:11 Brenton)
3Krl:4:11 Ben-Abinadab miał wszystkie wzgórza koło Dor, a za żonę miał Tafat, córkę Salomona. (1 Krl 4:11 BT_4)
3Krl:4:11 Χιναναδαβ καὶ Αναφαθι, ἀνὴρ Ταβληθ, θυγάτηρ Σαλωμων ἦν αὐτῷ εἰς γυναῖκα, εἷς·
3Krl:4:11   καί   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
3Krl:4:11 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Córka Salomon By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona Jeden
3Krl:4:11 *CHinanadab kai\ *anafaTi, a)nE\r *tablET, Tuga/tEr *salOmOn E)=n au)tO=| ei)s gunai=ka, ei(=s·
3Krl:4:11 CHinanadab kai anafaTi, anEr tablET, TygatEr salOmOn En autO eis gynaika, heis·
3Krl:4:11 N_NSM C N_NSM N3_NSM N_NSF N3_NSF N_GSM V9_IAI3S RD_DSM P N3K_ASF A3_NSM
3Krl:4:11 ć and also, even, namely ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć daughter Solomon to be he/she/it/same into (+acc) woman/wife one
3Krl:4:11   and   man, husband (nom)   daughter (nom) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) he/she/it-was him/it/same (dat) into (+acc) woman/wife (acc) one (nom)
3Krl:4:11 3Krl_4:11_1 3Krl_4:11_2 3Krl_4:11_3 3Krl_4:11_4 3Krl_4:11_5 3Krl_4:11_6 3Krl_4:11_7 3Krl_4:11_8 3Krl_4:11_9 3Krl_4:11_10 3Krl_4:11_11 3Krl_4:11_12
3Krl:4:11 x x x x x x x x x x x x
3Krl:4:12 Βακχα υἱὸς Αχιλιδ Θααναχ καὶ Μεκεδω καὶ πᾶς ὁ οἶκος Σαν ὁ παρὰ Σεσαθαν ὑποκάτω τοῦ Εσραε καὶ ἐκ Βαισαφουδ Εβελμαωλα ἕως Μαεβερ Λουκαμ, εἷς·
3Krl:4:12 Bana son of Achiluth had Ithaanach, and Mageddo, and his was the whole house of San which was by Sesathan below Esrae, and from Bethsan as far as Sabelmaula, as far as Maeber Lucam, one. (1 Kings 4:12 Brenton)
3Krl:4:12 Baana, syn Achiluda - Tanak, Megiddo aż poza Jokmeam i całe Bet-Szean za Jizreel aż do Abel-Mechola koło Sartany. (1 Krl 4:12 BT_4)
3Krl:4:12 Βακχα υἱὸς Αχιλιδ Θααναχ καὶ Μεκεδω καὶ πᾶς οἶκος Σαν παρὰ Σεσαθαν ὑποκάτω τοῦ Εσραε καὶ ἐκ Βαισαφουδ Εβελμαωλα ἕως Μαεβερ Λουκαμ, εἷς·
3Krl:4:12   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   ὁ ἡ τό παρά   ὑπο·κάτω ὁ ἡ τό   καί ἐκ     ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω     εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
3Krl:4:12 Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Poniżej I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Aż; świtaj Jeden
3Krl:4:12 *bakCHa ui(o\s *aCHilid *TaanaCH kai\ *mekedO kai\ pa=s o( oi)=kos *san o( para\ *sesaTan u(poka/tO tou= *esrae kai\ e)k *baisafoud *ebelmaOla e(/Os *maeber *loukam, ei(=s·
3Krl:4:12 bakCHa hyios aCHilid TaanaCH kai mekedO kai pas ho oikos san ho para sesaTan hypokatO tu esrae kai ek baisafud ebelmaOla heOs maeber lukam, heis·
3Krl:4:12 N_NSM N2_NSM N_GSM N_NSM C N_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM P N_GSM P RA_GSM N_GSM C P N_GSM N_GSM P N_GSM N_GSM A3_NSM
3Krl:4:12 ć son ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the house ć the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć below the ć and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels ć ć until; dawn ć ć one
3Krl:4:12   son (nom)     and   and every (nom|voc) the (nom) house (nom)   the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat)   below the (gen)   and out of (+gen)     until; dawn (nom|voc), dawns (acc)     one (nom)
3Krl:4:12 3Krl_4:12_1 3Krl_4:12_2 3Krl_4:12_3 3Krl_4:12_4 3Krl_4:12_5 3Krl_4:12_6 3Krl_4:12_7 3Krl_4:12_8 3Krl_4:12_9 3Krl_4:12_10 3Krl_4:12_11 3Krl_4:12_12 3Krl_4:12_13 3Krl_4:12_14 3Krl_4:12_15 3Krl_4:12_16 3Krl_4:12_17 3Krl_4:12_18 3Krl_4:12_19 3Krl_4:12_20 3Krl_4:12_21 3Krl_4:12_22 3Krl_4:12_23 3Krl_4:12_24 3Krl_4:12_25
3Krl:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:4:13 υἱὸς Γαβερ ἐν Ρεμαθ Γαλααδ, τούτῳ σχοίνισμα Ερεγαβα, ἣ ἐν τῇ Βασαν, ἑξήκοντα πόλεις μεγάλαι τειχήρεις καὶ μοχλοὶ χαλκοῖ, εἷς·
3Krl:4:13 The son of Naber in Raboth Galaad, to him fell the lot of Ergab in Basan, sixty great cities with walls, and brazen bars, one. (1 Kings 4:13 Brenton)
3Krl:4:13 Be-Geber w Ramot w Gileadzie miał Osiedla Jaira, syna Manassesa. W Gileadzie miał również obszar Argob w Baszanie, obejmujący sześćdziesiąt dużych osiedli obmurowanych, o brązowych zaworach u bram. (1 Krl 4:13 BT_4)
3Krl:4:13 υἱὸς Γαβερ ἐν Ρεμαθ Γαλααδ, τούτῳ σχοίνισμα Ερεγαβα, ἐν τῇ Βασαν, ἑξήκοντα πόλεις μεγάλαι τειχήρεις καὶ μοχλοὶ χαλκοῖ, εἷς·
3Krl:4:13 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν     οὗτος αὕτη τοῦτο     ὅς ἥ ὅ ἐν ὁ ἡ τό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ἑξή·κοντα πόλις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α   καί   χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
3Krl:4:13 Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kroczyć (chodź) Sześćdziesiąt Miasto Wielki I też, nawet, mianowicie Miedź albo brąz Jeden
3Krl:4:13 ui(o\s *gaber e)n *remaT *galaad, tou/tO| sCHoi/nisma *eregaba, E(\ e)n tE=| *basan, e(XE/konta po/leis mega/lai teiCHE/reis kai\ moCHloi\ CHalkoi=, ei(=s·
3Krl:4:13 hyios gaber en remaT galaad, tutO sCHoinisma eregaba, hE en tE basan, heXEkonta poleis megalai teiCHEreis kai moCHloi CHalkoi, heis·
3Krl:4:13 N2_NSM N_GSM P N_DS N_DS RD_DSM N3M_NSN N_GSM RR_NSF P RA_DSF N_DSF M N3I_NPF A1_NPF A3H_NPM C N2_NPM A1C_NPM A3_NSM
3Krl:4:13 son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć ć who/whom/which in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to step (walk) sixty city great ć and also, even, namely ć copper or bronze one
3Krl:4:13 son (nom)   in/among/by (+dat)     this (dat)     who/whom/which (nom) in/among/by (+dat) the (dat) upon STEP-ing (acc) sixty cities (acc, nom|voc) great ([Adj] nom|voc)   and   copper or bronze ([Adj] nom|voc) one (nom)
3Krl:4:13 3Krl_4:13_1 3Krl_4:13_2 3Krl_4:13_3 3Krl_4:13_4 3Krl_4:13_5 3Krl_4:13_6 3Krl_4:13_7 3Krl_4:13_8 3Krl_4:13_9 3Krl_4:13_10 3Krl_4:13_11 3Krl_4:13_12 3Krl_4:13_13 3Krl_4:13_14 3Krl_4:13_15 3Krl_4:13_16 3Krl_4:13_17 3Krl_4:13_18 3Krl_4:13_19 3Krl_4:13_20
3Krl:4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:4:14 Αχιναδαβ υἱὸς Αχελ Μααναιν, εἷς·
3Krl:4:14 Achinadab son of Saddo, had Maanaim. (1 Kings 4:14 Brenton)
3Krl:4:14 Achinadab, syn Iddo - Machanaim. (1 Krl 4:14 BT_4)
3Krl:4:14 Αχιναδαβ υἱὸς Αχελ Μααναιν, εἷς·
3Krl:4:14   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
3Krl:4:14 Syn Jeden
3Krl:4:14 *aCHinadab ui(o\s *aCHel *maanain, ei(=s·
3Krl:4:14 aCHinadab hyios aCHel maanain, heis·
3Krl:4:14 N_NSM N2_NSM N_GSM N_NSM A3_NSM
3Krl:4:14 ć son ć ć one
3Krl:4:14   son (nom)     one (nom)
3Krl:4:14 3Krl_4:14_1 3Krl_4:14_2 3Krl_4:14_3 3Krl_4:14_4 3Krl_4:14_5
3Krl:4:14 x x x x x
3Krl:4:15 Αχιμαας ἐν Νεφθαλι, καὶ οὗτος ἔλαβεν τὴν Βασεμμαθ θυγατέρα Σαλωμων εἰς γυναῖκα, εἷς·
3Krl:4:15 Achimaas was in Nephthalim, and he took Basemmath daughter of Solomon to wife, one. (1 Kings 4:15 Brenton)
3Krl:4:15 Achimaas - u Neftalego; on również wziął za żonę córkę Salomona Basmat. (1 Krl 4:15 BT_4)
3Krl:4:15 Αχιμαας ἐν Νεφθαλι, καὶ οὗτος ἔλαβεν τὴν Βασεμμαθ θυγατέρα Σαλωμων εἰς γυναῖκα, εἷς·
3Krl:4:15   ἐν   καί οὗτος αὕτη τοῦτο λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
3Krl:4:15 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Córka Salomon Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona Jeden
3Krl:4:15 *aCHimaas e)n *nefTali, kai\ ou(=tos e)/laben tE\n *basemmaT Tugate/ra *salOmOn ei)s gunai=ka, ei(=s·
3Krl:4:15 aCHimaas en nefTali, kai hutos elaben tEn basemmaT Tygatera salOmOn eis gynaika, heis·
3Krl:4:15 N_NSM P N_DSM C RD_NSM VBI_AAI3S RA_ASF N_ASF N3_ASF N_GSM P N3K_ASF A3_NSM
3Krl:4:15 ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć daughter Solomon into (+acc) woman/wife one
3Krl:4:15   in/among/by (+dat)   and this (nom) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc)   daughter (acc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) into (+acc) woman/wife (acc) one (nom)
3Krl:4:15 3Krl_4:15_1 3Krl_4:15_2 3Krl_4:15_3 3Krl_4:15_4 3Krl_4:15_5 3Krl_4:15_6 3Krl_4:15_7 3Krl_4:15_8 3Krl_4:15_9 3Krl_4:15_10 3Krl_4:15_11 3Krl_4:15_12 3Krl_4:15_13
3Krl:4:15 x x x x x x x x x x x x x
3Krl:4:16 Βαανα υἱὸς Χουσι ἐν τῇ Μααλαθ, εἷς·
3Krl:4:16 Baana son of Chusi, in Aser and in Baaloth, one, (1 Kings 4:16 Brenton)
3Krl:4:16 Baana, syn Chuszaja u Asera, łącznie ze wzgórzami. (1 Krl 4:16 BT_4)
3Krl:4:16 Βαανα υἱὸς Χουσι ἐν τῇ Μααλαθ, εἷς·
3Krl:4:16   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί χοῦς, χοός, ὁ ἐν ὁ ἡ τό   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
3Krl:4:16 Syn Proch W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden
3Krl:4:16 *baana ui(o\s *CHousi e)n tE=| *maalaT, ei(=s·
3Krl:4:16 baana hyios CHusi en tE maalaT, heis·
3Krl:4:16 N_NSM N2_NSM N_GSM P RA_DSF N_DSF A3_NSM
3Krl:4:16 ć son dust in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć one
3Krl:4:16   son (nom) dusts (dat) in/among/by (+dat) the (dat)   one (nom)
3Krl:4:16 3Krl_4:16_1 3Krl_4:16_2 3Krl_4:16_3 3Krl_4:16_4 3Krl_4:16_5 3Krl_4:16_6 3Krl_4:16_7
3Krl:4:16 x x x x x x x
3Krl:4:17 Σαμαα υἱὸς Ηλα ἐν τῷ Βενιαμιν·
3Krl:4:17 Semei son of Ela, in Benjamin. (1 Kings 4:18 Brenton)
3Krl:4:17 Szimei, syn Eli, u Beniamina. (1 Krl 4:18 BT_4)
3Krl:4:17 Σαμαα υἱὸς Ηλα ἐν τῷ Βενιαμιν·
3Krl:4:17   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
3Krl:4:17 Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Beniamin
3Krl:4:17 *samaa ui(o\s *Ela e)n tO=| *beniamin·
3Krl:4:17 samaa hyios Ela en tO beniamin·
3Krl:4:17 N_NSM N2_NSM N_GSM P RA_DSM N_DSM
3Krl:4:17 ć son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Benjamin
3Krl:4:17   son (nom)   in/among/by (+dat) the (dat) Benjamin (indecl)
3Krl:4:17 3Krl_4:17_1 3Krl_4:17_2 3Krl_4:17_3 3Krl_4:17_4 3Krl_4:17_5 3Krl_4:17_6
3Krl:4:17 x x x x x x
3Krl:4:18 Γαβερ υἱὸς Αδαι ἐν τῇ γῇ Γαδ, γῇ Σηων βασιλέως τοῦ Εσεβων καὶ Ωγ βασιλέως τοῦ Βασαν· καὶ νασιφ εἷς ἐν γῇ Ιουδα·
3Krl:4:18 Gaber son of Adai in the land of Gad, the land of Seon king of Esebon, and of Og king of Basan, and one officer in the land of Juda. (1 Kings 4:19 Brenton)
3Krl:4:18 Geber, syn Uriego, w kraju Gilead - ziemię Sichona, króla amoryckiego, i Oga, króla Baszanu. I był jeden nadzorcą w kraju... (1 Krl 4:19 BT_4)
3Krl:4:18 Γαβερ υἱὸς Αδαι ἐν τῇ γῇ Γαδ, γῇ Σηων βασιλέως τοῦ Εσεβων καὶ Ωγ βασιλέως τοῦ Βασαν· καὶ νασιφ εἷς ἐν γῇ Ιουδα·
3Krl:4:18   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Γάδ, ὁ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   καί   βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) καί   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
3Krl:4:18 Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Wałęsaj się Ziemi/ziemia Król I też, nawet, mianowicie Król By kroczyć (chodź) I też, nawet, mianowicie Jeden W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Judasz/Juda
3Krl:4:18 *gaber ui(o\s *adai e)n tE=| gE=| *gad, gE=| *sEOn basile/Os tou= *esebOn kai\ *Og basile/Os tou= *basan· kai\ nasif ei(=s e)n gE=| *iouda·
3Krl:4:18 gaber hyios adai en tE gE gad, gE sEOn basileOs tu esebOn kai Og basileOs tu basan· kai nasif heis en gE iuda·
3Krl:4:18 N_NSM N2_NSM N_GSM P RA_DSF N1_DSF N_GSM N1_DSF N_GS N3V_GSM RA_GSM N_GSM C N_GSM N3V_GSM RA_GSM N_GSM C N_NSM A3_NSM P N1_DSF N_GSM
3Krl:4:18 ć son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land Gad earth/land ć king the ć and also, even, namely ć king the to step (walk) and also, even, namely ć one in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Judas/Judah
3Krl:4:18   son (nom)   in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) Gad (indecl) earth/land (dat)   king (gen) the (gen)   and   king (gen) the (gen) upon STEP-ing (acc) and   one (nom) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Judas/Judah (gen, voc)
3Krl:4:18 3Krl_4:18_1 3Krl_4:18_2 3Krl_4:18_3 3Krl_4:18_4 3Krl_4:18_5 3Krl_4:18_6 3Krl_4:18_7 3Krl_4:18_8 3Krl_4:18_9 3Krl_4:18_10 3Krl_4:18_11 3Krl_4:18_12 3Krl_4:18_13 3Krl_4:18_14 3Krl_4:18_15 3Krl_4:18_16 3Krl_4:18_17 3Krl_4:18_18 3Krl_4:18_19 3Krl_4:18_20 3Krl_4:18_21 3Krl_4:18_22 3Krl_4:18_23
3Krl:4:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:4:19 Ιωσαφατ υἱὸς Φουασουδ ἐν Ισσαχαρ.
3Krl:4:19 Josaphat son of Phuasud was in Issachar. (1 Kings 4:17 Brenton)
3Krl:4:19 Joszafat, syn Paruacha, u Issachara. (1 Krl 4:17 BT_4)
3Krl:4:19 Ιωσαφατ υἱὸς Φουασουδ ἐν Ισσαχαρ.
3Krl:4:19 Ἰωσαφάτ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ
3Krl:4:19 Josaphat Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Issachar
3Krl:4:19 *iOsafat ui(o\s *fouasoud e)n *issaCHar.
3Krl:4:19 iOsafat hyios fuasud en issaCHar.
3Krl:4:19 N_NSM N2_NSM N_GSM P N_DSM
3Krl:4:19 Josaphat son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Issachar
3Krl:4:19 Josaphat (indecl) son (nom)   in/among/by (+dat) Issachar (indecl)
3Krl:4:19 3Krl_4:19_1 3Krl_4:19_2 3Krl_4:19_3 3Krl_4:19_4 3Krl_4:19_5
3Krl:4:19 x x x x x