3Krl:3:2 πλὴν ὁ λαὸς ἦσαν θυμιῶντες ἐπὶ τοῖς ὑψηλοῖς, ὅτι οὐκ ᾠκοδομήθη οἶκος τῷ ὀνόματι κυρίου ἕως νῦν.
3Krl:3:2 Nevertheless the people burnt incense on the high places, because a house had not yet been built to the Lord. (1 Kings 3:2 Brenton)
3Krl:3:2 Lud jednak składał ofiary na wyżynach, gdyż do tego czasu jeszcze nie została zbudowana Świątynia ku czci Pana. (1 Krl 3:2 BT_4)
3Krl:3:2 πλὴν λαὸς ἦσαν θυμιῶντες ἐπὶ τοῖς ὑψηλοῖς, ὅτι οὐκ ᾠκοδομήθη οἶκος τῷ ὀνόματι κυρίου ἕως νῦν.
3Krl:3:2 πλήν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω νῦν
3Krl:3:2 Z wyjątkiem Ludzie By być By palić kadzidło Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Podniesiony Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By budować/buduj moralnie Dom Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Aż; świtaj Teraz
3Krl:3:2 plE\n o( lao\s E)=san TumiO=ntes e)pi\ toi=s u(PSEloi=s, o(/ti ou)k O)|kodomE/TE oi)=kos tO=| o)no/mati kuri/ou e(/Os nu=n.
3Krl:3:2 plEn ho laos Esan TymiOntes epi tois hyPSElois, hoti uk OkodomETE oikos tO onomati kyriu heOs nyn.
3Krl:3:2 D RA_NSM N2_NSM V9_IAI3P V3_PAPNPM P RA_DPM A1_DPM C D VCI_API3S N2_NSM RA_DSN N3M_DSN N2_GSM P D
3Krl:3:2 except the people to be to burn incense upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the elevated because/that οὐχ before rough breathing to build/edify house the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn now
3Krl:3:2 except the (nom) people (nom) they-were while BURN-ing-INCENSE (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) elevated ([Adj] dat) because/that not he/she/it-was-BUILD/EDIFY-ed house (nom) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) now
3Krl:3:2 3Krl_3:2_2 3Krl_3:2_3 3Krl_3:2_4 3Krl_3:2_5 3Krl_3:2_6 3Krl_3:2_7 3Krl_3:2_8 3Krl_3:2_9 3Krl_3:2_10 3Krl_3:2_11 3Krl_3:2_12 3Krl_3:2_13 3Krl_3:2_14 3Krl_3:2_15 3Krl_3:2_16 3Krl_3:2_17 3Krl_3:2_18
3Krl:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:3 καὶ ἠγάπησεν Σαλωμων τὸν κύριον πορεύεσθαι ἐν τοῖς προστάγμασιν Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, πλὴν ἐν τοῖς ὑψηλοῖς ἔθυεν καὶ ἐθυμία.
3Krl:3:3 And Solomon loved the Lord, so as to walk in the ordinances of David his father; only he sacrificed and burnt incense on the high places. (1 Kings 3:3 Brenton)
3Krl:3:3 Chociaż Salomon umiłował Pana, naśladując obyczaje ojca swego Dawida, jednak i on składał ofiary i palił kadzidło na wyżynach. (1 Krl 3:3 BT_4)
3Krl:3:3 καὶ ἠγάπησεν Σαλωμων τὸν κύριον πορεύεσθαι ἐν τοῖς προστάγμασιν Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, πλὴν ἐν τοῖς ὑψηλοῖς ἔθυεν καὶ ἐθυμία.
3Krl:3:3 καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό πλήν ἐν ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) καί θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-)
3Krl:3:3 I też, nawet, mianowicie By kochać Salomon Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród David Ojciec On/ona/to/to samo Z wyjątkiem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Podniesiony By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] I też, nawet, mianowicie By palić kadzidło
3Krl:3:3 kai\ E)ga/pEsen *salOmOn to\n ku/rion poreu/esTai e)n toi=s prosta/gmasin *dauid tou= patro\s au)tou=, plE\n e)n toi=s u(PSEloi=s e)/Tuen kai\ e)Tumi/a.
3Krl:3:3 kai EgapEsen salOmOn ton kyrion poreuesTai en tois prostagmasin dauid tu patros autu, plEn en tois hyPSElois eTyen kai eTymia.
3Krl:3:3 C VAI_AAI3S N_ASM RA_ASM N2_ASM V1_PMN P RA_DPN N3M_DPN N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM D P RA_DPM A1_DPM V1I_IAI3S C V1I_IAI3S
3Krl:3:3 and also, even, namely to love Solomon the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć David the father he/she/it/same except in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the elevated to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] and also, even, namely to burn incense
3Krl:3:3 and he/she/it-LOVE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be-being-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat)   David (indecl) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) except in/among/by (+dat) the (dat) elevated ([Adj] dat) he/she/it-was-SACRIFICE-ing and he/she/it-was-BURN-ing-INCENSE
3Krl:3:3 3Krl_3:3_1 3Krl_3:3_2 3Krl_3:3_3 3Krl_3:3_4 3Krl_3:3_5 3Krl_3:3_6 3Krl_3:3_7 3Krl_3:3_8 3Krl_3:3_9 3Krl_3:3_10 3Krl_3:3_11 3Krl_3:3_12 3Krl_3:3_13 3Krl_3:3_14 3Krl_3:3_15 3Krl_3:3_16 3Krl_3:3_17 3Krl_3:3_18 3Krl_3:3_19 3Krl_3:3_20
3Krl:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:4 καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰς Γαβαων θῦσαι ἐκεῖ, ὅτι αὐτὴ ὑψηλοτάτη καὶ μεγάλη· χιλίαν ὁλοκαύτωσιν ἀνήνεγκεν Σαλωμων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐν Γαβαων.
3Krl:3:4 And he arose and went to Gabaon to sacrifice there, for that was the highest place, and great: Solomon offered a whole-burnt-offering of a thousand victims on the altar in Gabaon. (1 Kings 3:4 Brenton)
3Krl:3:4 Król udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiarę, bo tam była wielka wyżyna. Salomon złożył na owym ołtarzu tysiąc ofiar całopalnych. (1 Krl 3:4 BT_4)
3Krl:3:4 καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰς Γαβαων θῦσαι ἐκεῖ, ὅτι αὐτὴ ὑψηλοτάτη καὶ μεγάλη· χιλίαν ὁλοκαύτωσιν ἀνήνεγκεν Σαλωμων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐν Γαβαων.
3Krl:3:4 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1]   θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ἐκεῖ ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό ὑψηλό·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of ὑψηλός) καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α χίλιοι -αι -α   ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἐν  
3Krl:3:4 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Tam Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo ??? I też, nawet, mianowicie Wielki Tysiąc By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Salomon Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
3Krl:3:4 kai\ a)ne/stE kai\ e)poreu/TE ei)s *gabaOn Tu=sai e)kei=, o(/ti au)tE\ u(PSElota/tE kai\ mega/lE· CHili/an o(lokau/tOsin a)nE/negken *salOmOn e)pi\ to\ TusiastE/rion e)n *gabaOn.
3Krl:3:4 kai anestE kai eporeuTE eis gabaOn Tysai ekei, hoti autE hyPSElotatE kai megalE· CHilian holokautOsin anEnenken salOmOn epi to TysiastErion en gabaOn.
3Krl:3:4 C VHI_AAI3S C VCI_API3S P N_AS VA_AAN D C RD_NSF A1_NSFS C A1_NSF A1A_ASF N3I_ASF VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN N2N_ASN P N_DS
3Krl:3:4 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to go into (+acc) ć to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] there because/that he/she/it/same ??? and also, even, namely great thousand ć to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state Solomon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
3Krl:3:4 and he/she/it-STand-ed-UP and he/she/it-was-GO-ed into (+acc)   to-SACRIFICE, be-you(sg)-SACRIFICE-ed!, he/she/it-happens-to-SACRIFICE (opt) there because/that she/it/same (nom) ??? ([Adj] nom|voc) and great ([Adj] nom|voc) thousand (acc)   he/she/it-BRING UP-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) in/among/by (+dat)  
3Krl:3:4 3Krl_3:4_1 3Krl_3:4_2 3Krl_3:4_3 3Krl_3:4_4 3Krl_3:4_5 3Krl_3:4_6 3Krl_3:4_7 3Krl_3:4_8 3Krl_3:4_9 3Krl_3:4_10 3Krl_3:4_11 3Krl_3:4_12 3Krl_3:4_13 3Krl_3:4_14 3Krl_3:4_15 3Krl_3:4_16 3Krl_3:4_17 3Krl_3:4_18 3Krl_3:4_19 3Krl_3:4_20 3Krl_3:4_21 3Krl_3:4_22
3Krl:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:5 καὶ ὤφθη κύριος τῷ Σαλωμων ἐν ὕπνῳ τὴν νύκτα, καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Σαλωμων Αἴτησαί τι αἴτημα σαυτῷ.
3Krl:3:5 And he arose and went to Gabaon to sacrifice there, for that was the highest place, and great: Solomon offered a whole-burnt-offering of a thousand victims on the altar in Gabaon. (1 Kings 3:4 Brenton)
3Krl:3:5 W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: «Proś o to, co mam ci dać». (1 Krl 3:5 BT_4)
3Krl:3:5 καὶ ὤφθη κύριος τῷ Σαλωμων ἐν ὕπνῳ τὴν νύκτα, καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Σαλωμων Αἴτησαί τι αἴτημα σαυτῷ.
3Krl:3:5 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἐν ὕπνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ αἴτημα[τ], -ατος, τό σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
3Krl:3:5 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Salomon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śpij Noc I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Salomon By prosić {By pytać} Jakiś/jakikolwiek Prośba Siebie
3Krl:3:5 kai\ O)/fTE ku/rios tO=| *salOmOn e)n u(/pnO| tE\n nu/kta, kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *salOmOn *ai)/tEsai/ ti ai)/tEma sautO=|.
3Krl:3:5 kai OfTE kyrios tO salOmOn en hypnO tEn nykta, kai eipen kyrios pros salOmOn aitEsai ti aitEma sautO.
3Krl:3:5 C VVI_API3S N2_NSM RA_DSM N_DSM P N2_DSM RA_ASF N3_ASF C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM VA_AMD2S RI_ASN N3M_ASN RD_DSM
3Krl:3:5 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Solomon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sleep the night and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Solomon to ask some/any request yourself
3Krl:3:5 and he/she/it-was-SEE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) in/among/by (+dat) sleep (dat) the (acc) night (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) to-ASK, be-you(sg)-ASK-ed!, he/she/it-happens-to-ASK (opt) some/any (nom|acc) request (nom|acc|voc) yourself (dat)
3Krl:3:5 3Krl_3:5_1 3Krl_3:5_2 3Krl_3:5_3 3Krl_3:5_4 3Krl_3:5_5 3Krl_3:5_6 3Krl_3:5_7 3Krl_3:5_8 3Krl_3:5_9 3Krl_3:5_10 3Krl_3:5_11 3Krl_3:5_12 3Krl_3:5_13 3Krl_3:5_14 3Krl_3:5_15 3Krl_3:5_16 3Krl_3:5_17 3Krl_3:5_18
3Krl:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:6 καὶ εἶπεν Σαλωμων Σὺ ἐποίησας μετὰ τοῦ δούλου σου Δαυιδ τοῦ πατρός μου ἔλεος μέγα, καθὼς διῆλθεν ἐνώπιόν σου ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐθύτητι καρδίας μετὰ σοῦ, καὶ ἐφύλαξας αὐτῷ τὸ ἔλεος τὸ μέγα τοῦτο δοῦναι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη·
3Krl:3:6 And Solomon said, Thou hast dealt very mercifully with thy servant David my father according as he walked before thee in truth, and in righteousness, and in uprightness of heart with thee, and thou hast kept for him this great mercy, to set his son upon his throne, as it is this day. (1 Kings 3:6 Brenton)
3Krl:3:6 A Salomon odrzekł: «Tyś okazywał Twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec Ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. (1 Krl 3:6 BT_4)
3Krl:3:6 καὶ εἶπεν Σαλωμων Σὺ ἐποίησας μετὰ τοῦ δούλου σου Δαυιδ τοῦ πατρός μου ἔλεος μέγα, καθὼς διῆλθεν ἐνώπιόν σου ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐθύτητι καρδίας μετὰ σοῦ, καὶ ἐφύλαξας αὐτῷ τὸ ἔλεος τὸ μέγα τοῦτο δοῦναι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ ὡς ἡμέρα αὕτη·
3Krl:3:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καθ·ώς δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἐν εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ καρδία, -ας, ἡ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
3Krl:3:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Salomon Ty By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) David Ojciec Ja Litość Wielki Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawość (kształt prosty) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się On/ona/to/to samo Litość Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać Syn On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron On/ona/to/to samo Jak/jak Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
3Krl:3:6 kai\ ei)=pen *salOmOn *su\ e)poi/Esas meta\ tou= dou/lou sou *dauid tou= patro/s mou e)/leos me/ga, kaTO\s diE=lTen e)nO/pio/n sou e)n a)lETei/a| kai\ e)n dikaiosu/nE| kai\ e)n eu)Tu/tEti kardi/as meta\ sou=, kai\ e)fu/laXas au)tO=| to\ e)/leos to\ me/ga tou=to dou=nai to\n ui(o\n au)tou= e)pi\ tou= Tro/nou au)tou= O(s E( E(me/ra au(/tE·
3Krl:3:6 kai eipen salOmOn sy epoiEsas meta tu dulu su dauid tu patros mu eleos mega, kaTOs diElTen enOpion su en alETeia kai en dikaiosynE kai en euTytEti kardias meta su, kai efylaXas autO to eleos to mega tuto dunai ton hyion autu epi tu Tronu autu hOs hE hEmera hautE·
3Krl:3:6 C VBI_AAI3S N_NSM RP_NS VAI_AAI2S P RA_GSM N2_GSM RP_GS N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS N3E_ASN A1P_ASN D VBI_AAI3S P RP_GS P N1A_DSF C P N1_DSF C P N3T_DSF N1A_GSF P RP_GS C VAI_AAI2S RD_DSM RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A1P_ASN RD_ASN VO_AAN RA_ASM N2_ASM RD_GSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RA_NSF N1A_NSF RD_NSF
3Krl:3:6 and also, even, namely to say/tell Solomon you to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) David the father I mercy great as accordingly [according to how/in accordance with how] to go through pass through in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among uprightness (straightness) heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to guard he/she/it/same the mercy the great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give the son he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne he/she/it/same as/like the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
3Krl:3:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) you(sg) (nom) you(sg)-DO/MAKE-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) David (indecl) the (gen) father (gen) me (gen) mercy (nom, nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) as accordingly he/she/it-GO THROUGH-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) truth (dat) and in/among/by (+dat) righteousness (dat) and in/among/by (+dat) uprightness (dat) heart (gen), hearts (acc) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-GUARD-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) this (nom|acc) to-GIVE the (acc) son (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) throne (gen) him/it/same (gen) as/like the (nom) day (nom|voc) this (nom)
3Krl:3:6 3Krl_3:6_1 3Krl_3:6_2 3Krl_3:6_3 3Krl_3:6_4 3Krl_3:6_5 3Krl_3:6_6 3Krl_3:6_7 3Krl_3:6_8 3Krl_3:6_9 3Krl_3:6_10 3Krl_3:6_11 3Krl_3:6_12 3Krl_3:6_13 3Krl_3:6_14 3Krl_3:6_15 3Krl_3:6_16 3Krl_3:6_17 3Krl_3:6_18 3Krl_3:6_19 3Krl_3:6_20 3Krl_3:6_21 3Krl_3:6_22 3Krl_3:6_23 3Krl_3:6_24 3Krl_3:6_25 3Krl_3:6_26 3Krl_3:6_27 3Krl_3:6_28 3Krl_3:6_29 3Krl_3:6_30 3Krl_3:6_31 3Krl_3:6_32 3Krl_3:6_33 3Krl_3:6_34 3Krl_3:6_35 3Krl_3:6_36 3Krl_3:6_37 3Krl_3:6_38 3Krl_3:6_39 3Krl_3:6_40 3Krl_3:6_41 3Krl_3:6_42 3Krl_3:6_43 3Krl_3:6_44 3Krl_3:6_45 3Krl_3:6_46 3Krl_3:6_47 3Krl_3:6_48 3Krl_3:6_49 3Krl_3:6_50
3Krl:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:7 καὶ νῦν, κύριε ὁ θεός μου, σὺ ἔδωκας τὸν δοῦλόν σου ἀντὶ Δαυιδ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγώ εἰμι παιδάριον μικρὸν καὶ οὐκ οἶδα τὴν ἔξοδόν μου καὶ τὴν εἴσοδόν μου,
3Krl:3:7 And now, O Lord my God, thou hast appointed thy servant in the room of David my father; and I am a little child, and know not my going out an my coming in. (1 Kings 3:7 Brenton)
3Krl:3:7 Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! (1 Krl 3:7 BT_4)
3Krl:3:7 καὶ νῦν, κύριε θεός μου, σὺ ἔδωκας τὸν δοῦλόν σου ἀντὶ Δαυιδ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγώ εἰμι παιδάριον μικρὸν καὶ οὐκ οἶδα τὴν ἔξοδόν μου καὶ τὴν εἴσοδόν μου,
3Krl:3:7 καί νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀντί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) μικρός -ά -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό εἴσ·οδος, -ου, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
3Krl:3:7 I też, nawet, mianowicie Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Ty By dawać Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Przeciw (+informacja) David Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie Ja By iść; by być Dziecka/młody niewolnik Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Eksodus Ja I też, nawet, mianowicie Wejście {Pozycja} Ja
3Krl:3:7 kai\ nu=n, ku/rie o( Teo/s mou, su\ e)/dOkas to\n dou=lo/n sou a)nti\ *dauid tou= patro/s mou, kai\ e)gO/ ei)mi paida/rion mikro\n kai\ ou)k oi)=da tE\n e)/Xodo/n mou kai\ tE\n ei)/sodo/n mou,
3Krl:3:7 kai nyn, kyrie ho Teos mu, sy edOkas ton dulon su anti dauid tu patros mu, kai egO eimi paidarion mikron kai uk oida tEn eXodon mu kai tEn eisodon mu,
3Krl:3:7 C D N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RP_NS VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS C RP_NS V9_PAI1S N2N_ASN A1A_ASN C D VX_XAI1S RA_ASF N2_ASF RP_GS C RA_ASF N2_ASF RP_GS
3Krl:3:7 and also, even, namely now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I you to give the slave; servile you; your/yours(sg) against (+gen) David the father I and also, even, namely I to go; to be child/young slave small [see micro] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the exodus I and also, even, namely the entry I
3Krl:3:7 and now lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) me (gen) you(sg) (nom) you(sg)-GIVE-ed the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) against (+gen) David (indecl) the (gen) father (gen) me (gen) and I (nom) I-am-GO-ing; I-am child/young slave (nom|acc|voc) small ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not I-have-PERCEIVE-ed the (acc) exodus (acc) me (gen) and the (acc) entry (acc) me (gen)
3Krl:3:7 3Krl_3:7_1 3Krl_3:7_2 3Krl_3:7_3 3Krl_3:7_4 3Krl_3:7_5 3Krl_3:7_6 3Krl_3:7_7 3Krl_3:7_8 3Krl_3:7_9 3Krl_3:7_10 3Krl_3:7_11 3Krl_3:7_12 3Krl_3:7_13 3Krl_3:7_14 3Krl_3:7_15 3Krl_3:7_16 3Krl_3:7_17 3Krl_3:7_18 3Krl_3:7_19 3Krl_3:7_20 3Krl_3:7_21 3Krl_3:7_22 3Krl_3:7_23 3Krl_3:7_24 3Krl_3:7_25 3Krl_3:7_26 3Krl_3:7_27 3Krl_3:7_28 3Krl_3:7_29 3Krl_3:7_30 3Krl_3:7_31
3Krl:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:8 ὁ δὲ δοῦλός σου ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ σου, ὃν ἐξελέξω, λαὸν πολύν, ὃς οὐκ ἀριθμηθήσεται,
3Krl:3:8 But thy servant is in the midst of thy people, whom thou hast chosen, a great people, which cannot be numbered. (1 Kings 3:8 Brenton)
3Krl:3:8 Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. (1 Krl 3:8 BT_4)
3Krl:3:8 δὲ δοῦλός σου ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ σου, ὃν ἐξελέξω, λαὸν πολύν, ὃς οὐκ ἀριθμηθήσεται,
3Krl:3:8 ὁ ἡ τό δέ δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-)
3Krl:3:8 zaś Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ludzie Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który; by być By wybierać Ludzie Dużo Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By liczyć się
3Krl:3:8 o( de\ dou=lo/s sou e)n me/sO| tou= laou= sou, o(\n e)Xele/XO, lao\n polu/n, o(\s ou)k a)riTmETE/setai,
3Krl:3:8 ho de dulos su en mesO tu lau su, hon eXeleXO, laon polyn, hos uk ariTmETEsetai,
3Krl:3:8 RA_NSM x N2_NSM RP_GS P A1_DSM RA_GSM N2_GSM RP_GS RR_ASM VAI_AMI2S N2_ASM A3U_ASM RR_NSM D VC_FPI3S
3Krl:3:8 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] slave; servile you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the people you; your/yours(sg) who/whom/which; to be to select people much who/whom/which οὐχ before rough breathing to count
3Krl:3:8 the (nom) Yet slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-were-SELECT-ed people (acc) much (acc) who/whom/which (nom) not he/she/it-will-be-COUNT-ed
3Krl:3:8 3Krl_3:8_1 3Krl_3:8_2 3Krl_3:8_3 3Krl_3:8_4 3Krl_3:8_5 3Krl_3:8_6 3Krl_3:8_7 3Krl_3:8_8 3Krl_3:8_9 3Krl_3:8_10 3Krl_3:8_11 3Krl_3:8_12 3Krl_3:8_13 3Krl_3:8_14 3Krl_3:8_15 3Krl_3:8_16
3Krl:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:9 καὶ δώσεις τῷ δούλῳ σου καρδίαν ἀκούειν καὶ διακρίνειν τὸν λαόν σου ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ συνίειν ἀνὰ μέσον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ· ὅτι τίς δυνήσεται κρίνειν τὸν λαόν σου τὸν βαρὺν τοῦτον;
3Krl:3:9 Thou shalt give therefore to thy servant a heart to hear and to judge thy people justly, and to discern between good and evil: for who will be able to judge this thy great people? (1 Kings 3:9 Brenton)
3Krl:3:9 Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?» (1 Krl 3:9 BT_4)
3Krl:3:9 καὶ δώσεις τῷ δούλῳ σου καρδίαν ἀκούειν καὶ διακρίνειν τὸν λαόν σου ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ συνίειν ἀνὰ μέσον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ· ὅτι τίς δυνήσεται κρίνειν τὸν λαόν σου τὸν βαρὺν τοῦτον;
3Krl:3:9 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καρδία, -ας, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἀνά μέσος -η -ον ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὅτι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως οὗτος αὕτη τοῦτο
3Krl:3:9 I też, nawet, mianowicie By dawać Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By słyszeć I też, nawet, mianowicie By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony Ludzie Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By rozumieć W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Ponieważ/tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do zdolnego By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ludzie Ty; twój/twój(sg) Ciężko To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
3Krl:3:9 kai\ dO/seis tO=| dou/lO| sou kardi/an a)kou/ein kai\ diakri/nein to\n lao/n sou e)n dikaiosu/nE| tou= suni/ein a)na\ me/son a)gaTou= kai\ kakou=· o(/ti ti/s dunE/setai kri/nein to\n lao/n sou to\n baru\n tou=ton;
3Krl:3:9 kai dOseis tO dulO su kardian akuein kai diakrinein ton laon su en dikaiosynE tu syniein ana meson agaTu kai kaku· hoti tis dynEsetai krinein ton laon su ton baryn tuton;
3Krl:3:9 C VF_FAI2S RA_DSM N2_DSM RP_GS N1A_ASF V1_PAN C V1_PAN RA_ASM N2_ASM RP_GS P N1_DSF RA_GSN V7_PAN P A1_ASN A1_GSM C A1_GSM C RI_NSM VF_FMI3S V1_PAN RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM A3U_ASM RD_ASM
3Krl:3:9 and also, even, namely to give the slave; servile you; your/yours(sg) heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to hear and also, even, namely to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged the people you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law the to understand up/each/by (+acc) middle good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely wickedly to do evil; to make things difficult for because/that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to able to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the people you; your/yours(sg) the heavy this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
3Krl:3:9 and you(sg)-will-GIVE the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) heart (acc) to-be-HEAR-ing and to-be-DIFFERENTIATE-ing the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) righteousness (dat) the (gen) to-be-UNDERSTand-ing up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) good ([Adj] gen) and wickedly ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR! because/that who/what/why (nom) he/she/it-will-be-ABLE-ed to-be-JUDGE-ing, to-will-JUDGE the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) heavy ([Adj] acc) this (acc)
3Krl:3:9 3Krl_3:9_1 3Krl_3:9_2 3Krl_3:9_3 3Krl_3:9_4 3Krl_3:9_5 3Krl_3:9_6 3Krl_3:9_7 3Krl_3:9_8 3Krl_3:9_9 3Krl_3:9_10 3Krl_3:9_11 3Krl_3:9_12 3Krl_3:9_13 3Krl_3:9_14 3Krl_3:9_15 3Krl_3:9_16 3Krl_3:9_17 3Krl_3:9_18 3Krl_3:9_19 3Krl_3:9_20 3Krl_3:9_21 3Krl_3:9_22 3Krl_3:9_23 3Krl_3:9_24 3Krl_3:9_25 3Krl_3:9_26 3Krl_3:9_27 3Krl_3:9_28 3Krl_3:9_29 3Krl_3:9_30 3Krl_3:9_31
3Krl:3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:10 καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον κυρίου ὅτι ᾐτήσατο Σαλωμων τὸ ῥῆμα τοῦτο,
3Krl:3:10 And it was pleasing before the Lord, that Solomon asked this thing. (1 Kings 3:10 Brenton)
3Krl:3:10 Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. (1 Krl 3:10 BT_4)
3Krl:3:10 καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον κυρίου ὅτι ᾐτήσατο Σαλωμων τὸ ῥῆμα τοῦτο,
3Krl:3:10 καί ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
3Krl:3:10 I też, nawet, mianowicie Do proszę W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By prosić {By pytać} Salomon Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
3Krl:3:10 kai\ E)/resen e)nO/pion kuri/ou o(/ti E)|tE/sato *salOmOn to\ r(E=ma tou=to,
3Krl:3:10 kai Eresen enOpion kyriu hoti EtEsato salOmOn to rEma tuto,
3Krl:3:10 C VAI_AAI3S P N2_GSM C VAI_AMI3S N_NSM RA_ASN N3M_ASN RD_ASN
3Krl:3:10 and also, even, namely to please in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to ask Solomon the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
3Krl:3:10 and he/she/it-PLEASE-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that he/she/it-was-ASK-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc)
3Krl:3:10 3Krl_3:10_1 3Krl_3:10_2 3Krl_3:10_3 3Krl_3:10_4 3Krl_3:10_5 3Krl_3:10_6 3Krl_3:10_7 3Krl_3:10_8 3Krl_3:10_9 3Krl_3:10_10
3Krl:3:10 x x x x x x x x x x
3Krl:3:11 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς αὐτόν Ἀνθ ὧν ᾐτήσω παρ’ ἐμοῦ τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ οὐκ ᾐτήσω σαυτῷ ἡμέρας πολλὰς καὶ οὐκ ᾐτήσω πλοῦτον οὐδὲ ᾐτήσω ψυχὰς ἐχθρῶν σου, ἀλλ’ ᾐτήσω σαυτῷ σύνεσιν τοῦ εἰσακούειν κρίμα,
3Krl:3:11 And the Lord said to him, Because thou hast asked this thing of me, and hast not asked for thyself long life, and hast not asked wealth, nor hast asked the lives of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to hear judgment; (1 Kings 3:11 Brenton)
3Krl:3:11 Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, (1 Krl 3:11 BT_4)
3Krl:3:11 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς αὐτόν Ἀνθ ὧν ᾐτήσω παρ’ ἐμοῦ τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ οὐκ ᾐτήσω σαυτῷ ἡμέρας πολλὰς καὶ οὐκ ᾐτήσω πλοῦτον οὐδὲ ᾐτήσω ψυχὰς ἐχθρῶν σου, ἀλλ’ ᾐτήσω σαυτῷ σύνεσιν τοῦ εἰσακούειν κρίμα,
3Krl:3:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί ὅς ἥ ὅ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό οὐδέ (οὐ δέ) αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀλλά αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ σύν·εσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό
3Krl:3:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By prosić {By pytać} fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By prosić {By pytać} Siebie Dzień Dużo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By prosić {By pytać} Bogactwa/obfitość ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By prosić {By pytać} Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Wrogość; wrogi Ty; twój/twój(sg) Ale By prosić {By pytać} Siebie Wglądu/orientacja Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie
3Krl:3:11 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s au)to/n *)anT O(=n E)|tE/sO par’ e)mou= to\ r(E=ma tou=to kai\ ou)k E)|tE/sO sautO=| E(me/ras polla\s kai\ ou)k E)|tE/sO plou=ton ou)de\ E)|tE/sO PSuCHa\s e)CHTrO=n sou, a)ll’ E)|tE/sO sautO=| su/nesin tou= ei)sakou/ein kri/ma,
3Krl:3:11 kai eipen kyrios pros auton anT hOn EtEsO par’ emu to rEma tuto kai uk EtEsO sautO hEmeras pollas kai uk EtEsO pluton ude EtEsO PSyCHas eCHTrOn su, all’ EtEsO sautO synesin tu eisakuein krima,
3Krl:3:11 C VBI_AAI3S N2_NSM P RD_ASM P RR_GPM VAI_AMI2S P RP_GS RA_ASN N3M_ASN RD_ASN C D VAI_AMI2S RD_DSM N1A_APF A1_APF C D VAI_AMI2S N2_ASM C VAI_AMI2S N1_APF N2_GPM RP_GS C VAI_AMI2S RD_DSM N3I_ASF RA_GSN V1_PAN N3M_ASN
3Krl:3:11 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same against (+gen) who/whom/which to ask frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ask yourself day much and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ask wealth/abundance οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to ask life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person enmity; hostile you; your/yours(sg) but to ask yourself insight/discernment the to heard (being heard, listen into, hearken) sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation
3Krl:3:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) against (+gen) who/whom/which (gen) you(sg)-were-ASK-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) and not you(sg)-were-ASK-ed yourself (dat) day (gen), days (acc) many (acc) and not you(sg)-were-ASK-ed wealth/abundance (acc) neither/nor you(sg)-were-ASK-ed lifes (acc) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) but you(sg)-were-ASK-ed yourself (dat) insight/discernment (acc) the (gen) to-be-HEARD-ing sentence (nom|acc|voc)
3Krl:3:11 3Krl_3:11_1 3Krl_3:11_2 3Krl_3:11_3 3Krl_3:11_4 3Krl_3:11_5 3Krl_3:11_6 3Krl_3:11_7 3Krl_3:11_8 3Krl_3:11_9 3Krl_3:11_10 3Krl_3:11_11 3Krl_3:11_12 3Krl_3:11_13 3Krl_3:11_14 3Krl_3:11_15 3Krl_3:11_16 3Krl_3:11_17 3Krl_3:11_18 3Krl_3:11_19 3Krl_3:11_20 3Krl_3:11_21 3Krl_3:11_22 3Krl_3:11_23 3Krl_3:11_24 3Krl_3:11_25 3Krl_3:11_26 3Krl_3:11_27 3Krl_3:11_28 3Krl_3:11_29 3Krl_3:11_30 3Krl_3:11_31 3Krl_3:11_32 3Krl_3:11_33 3Krl_3:11_34 3Krl_3:11_35
3Krl:3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:12 ἰδοὺ πεποίηκα κατὰ τὸ ῥῆμά σου· ἰδοὺ δέδωκά σοι καρδίαν φρονίμην καὶ σοφήν, ὡς σὺ οὐ γέγονεν ἔμπροσθέν σου καὶ μετὰ σὲ οὐκ ἀναστήσεται ὅμοιός σοι.
3Krl:3:12 behold, I have done according to thy word: behold, I have given thee an understanding and wise heart: there has not been any one like thee before thee, and after thee there shall not arise one like thee. (1 Kings 3:12 Brenton)
3Krl:3:12 więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. (1 Krl 3:12 BT_4)
3Krl:3:12 ἰδοὺ πεποίηκα κατὰ τὸ ῥῆμά σου· ἰδοὺ δέδωκά σοι καρδίαν φρονίμην καὶ σοφήν, ὡς σὺ οὐ γέγονεν ἔμπροσθέν σου καὶ μετὰ σὲ οὐκ ἀναστήσεται ὅμοιός σοι.
3Krl:3:12 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καρδία, -ας, ἡ φρόνιμος (-η) -ον καί σοφός -ή -όν ὡς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὅμοιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
3Krl:3:12 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Rozważne myślenie, uważający, sumienny, rozważny, dowcipny I też, nawet, mianowicie Mądry Jak/jak Ty ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Przedtem/w przodzie z Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Podobny Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
3Krl:3:12 i)dou\ pepoi/Eka kata\ to\ r(E=ma/ sou· i)dou\ de/dOka/ soi kardi/an froni/mEn kai\ sofE/n, O(s su\ ou) ge/gonen e)/mprosTe/n sou kai\ meta\ se\ ou)k a)nastE/setai o(/moio/s soi.
3Krl:3:12 idu pepoiEka kata to rEma su· idu dedOka soi kardian fronimEn kai sofEn, hOs sy u gegonen emprosTen su kai meta se uk anastEsetai homoios soi.
3Krl:3:12 I VX_XAI1S P RA_ASN N3M_ASN RP_GS I VX_XAI1S RP_DS N1A_ASF A1B_ASF C A1_ASF C RP_NS D VX_XAI3S P RP_GS C P RP_AS D VF_FMI3S A1A_NSM RP_DS
3Krl:3:12 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) prudent thinking, mindful, conscientious, prudent, ingenious and also, even, namely wise as/like you οὐχ before rough breathing to become become, happen before/in front of you; your/yours(sg) and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to stand up put up, raise, resurrect similar you; your/yours(sg); to rub worn, rub
3Krl:3:12 be-you(sg)-SEE-ed! I-have-DO/MAKE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) heart (acc) prudent ([Adj] acc) and wise ([Adj] acc) as/like you(sg) (nom) not he/she/it-has-BECOME-ed before/in front of you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and after (+acc), with (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not he/she/it-will-be-STand-ed-UP similar ([Adj] nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
3Krl:3:12 3Krl_3:12_1 3Krl_3:12_2 3Krl_3:12_3 3Krl_3:12_4 3Krl_3:12_5 3Krl_3:12_6 3Krl_3:12_7 3Krl_3:12_8 3Krl_3:12_9 3Krl_3:12_10 3Krl_3:12_11 3Krl_3:12_12 3Krl_3:12_13 3Krl_3:12_14 3Krl_3:12_15 3Krl_3:12_16 3Krl_3:12_17 3Krl_3:12_18 3Krl_3:12_19 3Krl_3:12_20 3Krl_3:12_21 3Krl_3:12_22 3Krl_3:12_23 3Krl_3:12_24 3Krl_3:12_25 3Krl_3:12_26
3Krl:3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:13 καὶ ἃ οὐκ ᾐτήσω, δέδωκά σοι, καὶ πλοῦτον καὶ δόξαν, ὡς οὐ γέγονεν ἀνὴρ ὅμοιός σοι ἐν βασιλεῦσιν·
3Krl:3:13 And I have given thee what thou hast not asked, wealth and glory, so that there has not been any one like thee among kings. (1 Kings 3:13 Brenton)
3Krl:3:13 I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów. (1 Krl 3:13 BT_4)
3Krl:3:13 καὶ οὐκ ᾐτήσω, δέδωκά σοι, καὶ πλοῦτον καὶ δόξαν, ὡς οὐ γέγονεν ἀνὴρ ὅμοιός σοι ἐν βασιλεῦσιν·
3Krl:3:13 καί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό καί δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὡς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅμοιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν βασιλεύς, -έως, ὁ
3Krl:3:13 I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By prosić {By pytać} By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Bogactwa/obfitość I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Jak/jak ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Podobny Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Król
3Krl:3:13 kai\ a(/ ou)k E)|tE/sO, de/dOka/ soi, kai\ plou=ton kai\ do/Xan, O(s ou) ge/gonen a)nE\r o(/moio/s soi e)n basileu=sin·
3Krl:3:13 kai ha uk EtEsO, dedOka soi, kai pluton kai doXan, hOs u gegonen anEr homoios soi en basileusin·
3Krl:3:13 C RR_APN D VAI_AMI2S VX_XAI1S RP_DS C N2_ASM C N1S_ASF C D VX_XAI3S N3_NSM A1A_NSM RP_DS P N3V_DPM
3Krl:3:13 and also, even, namely who/whom/which οὐχ before rough breathing to ask to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely wealth/abundance and also, even, namely glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to as/like οὐχ before rough breathing to become become, happen man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". similar you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among king
3Krl:3:13 and who/whom/which (nom|acc) not you(sg)-were-ASK-ed I-have-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and wealth/abundance (acc) and glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) as/like not he/she/it-has-BECOME-ed man, husband (nom) similar ([Adj] nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) kings (dat)
3Krl:3:13 3Krl_3:13_1 3Krl_3:13_2 3Krl_3:13_3 3Krl_3:13_4 3Krl_3:13_5 3Krl_3:13_6 3Krl_3:13_7 3Krl_3:13_8 3Krl_3:13_9 3Krl_3:13_10 3Krl_3:13_11 3Krl_3:13_12 3Krl_3:13_13 3Krl_3:13_14 3Krl_3:13_15 3Krl_3:13_16 3Krl_3:13_17 3Krl_3:13_18
3Krl:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:14 καὶ ἐὰν πορευθῇς ἐν τῇ ὁδῷ μου φυλάσσειν τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ προστάγματά μου, ὡς ἐπορεύθη Δαυιδ ὁ πατήρ σου, καὶ πληθυνῶ τὰς ἡμέρας σου.
3Krl:3:14 And if thou wilt walk in my way, to keep my commandments and my ordinances, as David thy father walked, then will I multiply thy days. (1 Kings 3:14 Brenton)
3Krl:3:14 Jeśli zaś będziesz postępować moimi drogami, zachowując moje prawa i polecenia za przykładem twego ojca, Dawida, to przedłużę twoje życie». (1 Krl 3:14 BT_4)
3Krl:3:14 καὶ ἐὰν πορευθῇς ἐν τῇ ὁδῷ μου φυλάσσειν τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ προστάγματά μου, ὡς ἐπορεύθη Δαυιδ πατήρ σου, καὶ πληθυνῶ τὰς ἡμέρας σου.
3Krl:3:14 καί ἐάν (εἰ ἄν) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:3:14 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Ja By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ja I też, nawet, mianowicie Ja Jak/jak By iść David Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Dzień Ty; twój/twój(sg)
3Krl:3:14 kai\ e)a\n poreuTE=|s e)n tE=| o(dO=| mou fula/ssein ta\s e)ntola/s mou kai\ ta\ prosta/gmata/ mou, O(s e)poreu/TE *dauid o( patE/r sou, kai\ plETunO= ta\s E(me/ras sou.
3Krl:3:14 kai ean poreuTEs en tE hodO mu fylassein tas entolas mu kai ta prostagmata mu, hOs eporeuTE dauid ho patEr su, kai plETynO tas hEmeras su.
3Krl:3:14 C C VC_APS2S P RA_DSF N2_DSF RP_GS V1_PAN RA_APF N1_APF RP_GS C RA_APN N3M_APN RP_GS C VCI_API3S N_NSM RA_NSM N3_NSM RP_GS C VF2_FAI1S RA_APF N1A_APF RP_GS
3Krl:3:14 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road I to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition I and also, even, namely the ć I as/like to go David the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to increase/multiply the day you; your/yours(sg)
3Krl:3:14 and if-ever you(sg)-should-be-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) me (gen) to-be-GUARD-ing the (acc) precepts (acc) me (gen) and the (nom|acc)   me (gen) as/like he/she/it-was-GO-ed David (indecl) the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-am-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-will-INCREASE/MULTIPLY, I-should-INCREASE/MULTIPLY the (acc) day (gen), days (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
3Krl:3:14 3Krl_3:14_1 3Krl_3:14_2 3Krl_3:14_3 3Krl_3:14_4 3Krl_3:14_5 3Krl_3:14_6 3Krl_3:14_7 3Krl_3:14_8 3Krl_3:14_9 3Krl_3:14_10 3Krl_3:14_11 3Krl_3:14_12 3Krl_3:14_13 3Krl_3:14_14 3Krl_3:14_15 3Krl_3:14_16 3Krl_3:14_17 3Krl_3:14_18 3Krl_3:14_19 3Krl_3:14_20 3Krl_3:14_21 3Krl_3:14_22 3Krl_3:14_23 3Krl_3:14_24 3Krl_3:14_25 3Krl_3:14_26
3Krl:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:15 καὶ ἐξυπνίσθη Σαλωμων, καὶ ἰδοὺ ἐνύπνιον· καὶ ἀνέστη καὶ παραγίνεται εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἔστη κατὰ πρόσωπον τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ κατὰ πρόσωπον κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου ἐν Σιων καὶ ἀνήγαγεν ὁλοκαυτώσεις καὶ ἐποίησεν εἰρηνικὰς καὶ ἐποίησεν πότον μέγαν ἑαυτῷ καὶ πᾶσιν τοῖς παισὶν αὐτοῦ.
3Krl:3:15 And Solomon awoke, and, behold, it was a dream: and he arose and came to Jerusalem, and stood before the altar that was in front of the ark of the covenant of the Lord in Sion: and he offered whole-burnt-offerings, and sacrificed peace-offerings, and made a great banquet for himself and all his servants. (1 Kings 3:15 Brenton)
3Krl:3:15 Gdy Salomon obudził się, uświadomił sobie, że był to sen. Udał się do Jerozolimy i stanąwszy przed Arką Przymierza Pańskiego, ofiarował całopalenia i złożył ofiary pojednania oraz wyprawił ucztę wszystkim swoim sługom. (1 Krl 3:15 BT_4)
3Krl:3:15 καὶ ἐξυπνίσθη Σαλωμων, καὶ ἰδοὺ ἐνύπνιον· καὶ ἀνέστη καὶ παραγίνεται εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἔστη κατὰ πρόσωπον τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ κατὰ πρόσωπον κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου ἐν Σιων καὶ ἀνήγαγεν ὁλοκαυτώσεις καὶ ἐποίησεν εἰρηνικὰς καὶ ἐποίησεν πότον μέγαν ἑαυτῷ καὶ πᾶσιν τοῖς παισὶν αὐτοῦ.
3Krl:3:15 καί ἐξ·υπνίζω (-, -, εξ+υπνι·σ-, -, -, εξ+υπνισ·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν Σιών, ἡ καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-)   καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰρηνικός -ή -όν καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:3:15 I też, nawet, mianowicie By budzić Salomon I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sen I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By powodować stać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon I też, nawet, mianowicie By prowadzić I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Spokojny I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij Wielki Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dziecka/służący On/ona/to/to samo
3Krl:3:15 kai\ e)Xupni/sTE *salOmOn, kai\ i)dou\ e)nu/pnion· kai\ a)ne/stE kai\ paragi/netai ei)s *ierousalEm kai\ e)/stE kata\ pro/sOpon tou= TusiastEri/ou tou= kata\ pro/sOpon kibOtou= diaTE/kEs kuri/ou e)n *siOn kai\ a)nE/gagen o(lokautO/seis kai\ e)poi/Esen ei)rEnika\s kai\ e)poi/Esen po/ton me/gan e(autO=| kai\ pa=sin toi=s paisi\n au)tou=.
3Krl:3:15 kai eXypnisTE salOmOn, kai idu enypnion· kai anestE kai paraginetai eis ierusalEm kai estE kata prosOpon tu TysiastEriu tu kata prosOpon kibOtu diaTEkEs kyriu en siOn kai anEgagen holokautOseis kai epoiEsen eirEnikas kai epoiEsen poton megan heautO kai pasin tois paisin autu.
3Krl:3:15 C VC_API3S N_NSM C I N2N_ASN C VHI_AAI3S C V1_PMI3S P N_ASF C VHI_AAI3S P N2N_ASN RA_GSN N2N_GSN RA_GSN P N2N_ASN N2_GSF N1_GSF N2_GSM P N_DS C VBI_AAI3S N3I_APF C VAI_AAI3S A1_APF C VAI_AAI3S N2_ASM A1P_ASM RD_DSM C A3_DPM RA_DPM N3D_DPM RD_GSM
3Krl:3:15 and also, even, namely to awaken Solomon and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), dream and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely to cause to stand down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion and also, even, namely to lead up ć and also, even, namely to do/make peaceful and also, even, namely to do/make drinking party; drink great self /our-/your-/themselves and also, even, namely every all, each, every, the whole of the child/servant he/she/it/same
3Krl:3:15 and he/she/it-was-AWAKEN-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and be-you(sg)-SEE-ed! dream (nom|acc|voc) and he/she/it-STand-ed-UP and he/she/it-is-being-COME-ed-INTO-BEING into (+acc) Jerusalem (indecl) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) sanctuary (gen) the (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) ark (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) Zion (indecl) and he/she/it-LEAD-ed-UP   and he/she/it-DO/MAKE-ed peaceful ([Adj] acc) and he/she/it-DO/MAKE-ed drinking party (acc); drink (nom|acc|voc) great ([Adj] acc) self (dat) and all (dat) the (dat) children/servants (dat) him/it/same (gen)
3Krl:3:15 3Krl_3:15_1 3Krl_3:15_2 3Krl_3:15_3 3Krl_3:15_4 3Krl_3:15_5 3Krl_3:15_6 3Krl_3:15_7 3Krl_3:15_8 3Krl_3:15_9 3Krl_3:15_10 3Krl_3:15_11 3Krl_3:15_12 3Krl_3:15_13 3Krl_3:15_14 3Krl_3:15_15 3Krl_3:15_16 3Krl_3:15_17 3Krl_3:15_18 3Krl_3:15_19 3Krl_3:15_20 3Krl_3:15_21 3Krl_3:15_22 3Krl_3:15_23 3Krl_3:15_24 3Krl_3:15_25 3Krl_3:15_26 3Krl_3:15_27 3Krl_3:15_28 3Krl_3:15_29 3Krl_3:15_30 3Krl_3:15_31 3Krl_3:15_32 3Krl_3:15_33 3Krl_3:15_34 3Krl_3:15_35 3Krl_3:15_36 3Krl_3:15_37 3Krl_3:15_38 3Krl_3:15_39 3Krl_3:15_40 3Krl_3:15_41 3Krl_3:15_42
3Krl:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:16 Τότε ὤφθησαν δύο γυναῖκες πόρναι τῷ βασιλεῖ καὶ ἔστησαν ἐνώπιον αὐτοῦ.
3Krl:3:16 Then there appeared two harlots before the king, and they stood before him. (1 Kings 3:16 Brenton)
3Krl:3:16 Potem dwie nierządnice przyszły do króla i stanęły przed nim. (1 Krl 3:16 BT_4)
3Krl:3:16 Τότε ὤφθησαν δύο γυναῖκες πόρναι τῷ βασιλεῖ καὶ ἔστησαν ἐνώπιον αὐτοῦ.
3Krl:3:16 τότε ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πόρνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:3:16 Wtedy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dwa Kobiety/żona Prostytuuj Król I też, nawet, mianowicie By powodować stać W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo
3Krl:3:16 *to/te O)/fTEsan du/o gunai=kes po/rnai tO=| basilei= kai\ e)/stEsan e)nO/pion au)tou=.
3Krl:3:16 tote OfTEsan dyo gynaikes pornai tO basilei kai estEsan enOpion autu.
3Krl:3:16 D VVI_API3P M N3K_NPF N1_NPF RA_DSM N3V_DSM C VAI_AAI3P P RD_GSM
3Krl:3:16 then to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), two woman/wife prostitute the king and also, even, namely to cause to stand in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
3Krl:3:16 then they-were-SEE-ed two (nom, acc, gen) women/wives (nom|voc) prostitutes (nom|voc) the (dat) king (dat) and they-CAUSE-ed-TO-STand in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
3Krl:3:16 3Krl_3:16_1 3Krl_3:16_2 3Krl_3:16_3 3Krl_3:16_4 3Krl_3:16_5 3Krl_3:16_6 3Krl_3:16_7 3Krl_3:16_8 3Krl_3:16_9 3Krl_3:16_10 3Krl_3:16_11
3Krl:3:16 x x x x x x x x x x x
3Krl:3:17 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ ἡ μία Ἐν ἐμοί, κύριε· ἐγὼ καὶ ἡ γυνὴ αὕτη οἰκοῦμεν ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ ἐτέκομεν ἐν τῷ οἴκῳ.
3Krl:3:17 And the one woman said, Hear me, my lord; I and this woman dwelt in one house, and we were delivered in the house. (1 Kings 3:17 Brenton)
3Krl:3:17 Jedna z kobiet powiedziała: «Litości, panie mój! Ja i ta kobieta mieszkamy w jednym domu. Ja porodziłam, kiedy ona była w domu. (1 Krl 3:17 BT_4)
3Krl:3:17 καὶ εἶπεν γυνὴ μία Ἐν ἐμοί, κύριε· ἐγὼ καὶ γυνὴ αὕτη οἰκοῦμεν ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ ἐτέκομεν ἐν τῷ οἴκῳ.
3Krl:3:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι οὗτος αὕτη τοῦτο οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
3Krl:3:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona Jeden W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Jeden I też, nawet, mianowicie By rodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom
3Krl:3:17 kai\ ei)=pen E( gunE\ E( mi/a *)en e)moi/, ku/rie· e)gO\ kai\ E( gunE\ au(/tE oi)kou=men e)n oi)/kO| e(ni\ kai\ e)te/komen e)n tO=| oi)/kO|.
3Krl:3:17 kai eipen hE gynE hE mia en emoi, kyrie· egO kai hE gynE hautE oikumen en oikO heni kai etekomen en tO oikO.
3Krl:3:17 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF RA_NSF A1A_NSF P RP_DS N2_VSM RP_NS C RA_NSF N3K_NSF RD_NSF V2_PAI1P P N2_DSM A3_DSM C VBI_AAI1P P RA_DSM N2_DSM
3Krl:3:17 and also, even, namely to say/tell the woman/wife the one in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I and also, even, namely the woman/wife this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house one and also, even, namely to give birth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house
3Krl:3:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) the (nom) one (nom) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) I (nom) and the (nom) woman/wife (nom) this (nom) we-are-DWELL-ing in/among/by (+dat) house (dat) one (dat) and we-GIVE-ed-BIRTH in/among/by (+dat) the (dat) house (dat)
3Krl:3:17 3Krl_3:17_1 3Krl_3:17_2 3Krl_3:17_3 3Krl_3:17_4 3Krl_3:17_5 3Krl_3:17_6 3Krl_3:17_7 3Krl_3:17_8 3Krl_3:17_9 3Krl_3:17_10 3Krl_3:17_11 3Krl_3:17_12 3Krl_3:17_13 3Krl_3:17_14 3Krl_3:17_15 3Krl_3:17_16 3Krl_3:17_17 3Krl_3:17_18 3Krl_3:17_19 3Krl_3:17_20 3Krl_3:17_21 3Krl_3:17_22 3Krl_3:17_23
3Krl:3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:18 καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ τεκούσης μου καὶ ἔτεκεν καὶ ἡ γυνὴ αὕτη· καὶ ἡμεῖς κατὰ τὸ αὐτό, καὶ οὐκ ἔστιν οὐθεὶς μεθ’ ἡμῶν πάρεξ ἀμφοτέρων ἡμῶν ἐν τῷ οἴκῳ.
3Krl:3:18 And it came to pass on the third day after I was delivered, this woman also was delivered: and we were together; and there was no one with us besides our two selves in the house. (1 Kings 3:18 Brenton)
3Krl:3:18 A trzeciego dnia po moim porodzie ta kobieta również porodziła. Byłyśmy razem. Nikogo innego z nami w domu nie było, tylko my obydwie. (1 Krl 3:18 BT_4)
3Krl:3:18 καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ τεκούσης μου καὶ ἔτεκεν καὶ γυνὴ αὕτη· καὶ ἡμεῖς κατὰ τὸ αὐτό, καὶ οὐκ ἔστιν οὐθεὶς μεθ’ ἡμῶν πάρεξ ἀμφοτέρων ἡμῶν ἐν τῷ οἴκῳ.
3Krl:3:18 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἀμφότεροι -αι -α ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
3Krl:3:18 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Trzeci By rodzić Ja I też, nawet, mianowicie By rodzić I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Nie jeden (nic, nikt) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Obaj Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom
3Krl:3:18 kai\ e)genE/TE e)n tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE| tekou/sEs mou kai\ e)/teken kai\ E( gunE\ au(/tE· kai\ E(mei=s kata\ to\ au)to/, kai\ ou)k e)/stin ou)Tei\s meT’ E(mO=n pa/reX a)mfote/rOn E(mO=n e)n tO=| oi)/kO|.
3Krl:3:18 kai egenETE en tE hEmera tE tritE tekusEs mu kai eteken kai hE gynE hautE· kai hEmeis kata to auto, kai uk estin uTeis meT’ hEmOn pareX amfoterOn hEmOn en tO oikO.
3Krl:3:18 C VCI_API3S P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF VB_AAPGSF RP_GS C VBI_AAI3S C RA_NSF N3K_NSF RD_NSF C RP_NP P RA_ASN RD_ASN C D V9_PAI3S A3_NSM P RP_GP P A1A_GPM RP_GP P RA_DSM N2_DSM
3Krl:3:18 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the third to give birth I and also, even, namely to give birth and also, even, namely the woman/wife this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be not one (nothing, no one) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I ć both I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house
3Krl:3:18 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) upon GIVE-ing-BIRTH (gen) me (gen) and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH and the (nom) woman/wife (nom) this (nom) and we (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) it/same (nom|acc) and not he/she/it-is not one (nom) after (+acc), with (+gen) us (gen)   both (gen) us (gen) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat)
3Krl:3:18 3Krl_3:18_1 3Krl_3:18_2 3Krl_3:18_3 3Krl_3:18_4 3Krl_3:18_5 3Krl_3:18_6 3Krl_3:18_7 3Krl_3:18_8 3Krl_3:18_9 3Krl_3:18_10 3Krl_3:18_11 3Krl_3:18_12 3Krl_3:18_13 3Krl_3:18_14 3Krl_3:18_15 3Krl_3:18_16 3Krl_3:18_17 3Krl_3:18_18 3Krl_3:18_19 3Krl_3:18_20 3Krl_3:18_21 3Krl_3:18_22 3Krl_3:18_23 3Krl_3:18_24 3Krl_3:18_25 3Krl_3:18_26 3Krl_3:18_27 3Krl_3:18_28 3Krl_3:18_29 3Krl_3:18_30 3Krl_3:18_31 3Krl_3:18_32
3Krl:3:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:19 καὶ ἀπέθανεν ὁ υἱὸς τῆς γυναικὸς ταύτης τὴν νύκτα, ὡς ἐπεκοιμήθη ἐπ’ αὐτόν·
3Krl:3:19 And this woman's child died in the night; because she overlaid it. (1 Kings 3:19 Brenton)
3Krl:3:19 Syn tej kobiety zmarł w nocy, bo położyła się na nim. (1 Krl 3:19 BT_4)
3Krl:3:19 καὶ ἀπέθανεν υἱὸς τῆς γυναικὸς ταύτης τὴν νύκτα, ὡς ἐπεκοιμήθη ἐπ’ αὐτόν·
3Krl:3:19 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ὡς   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:3:19 I też, nawet, mianowicie By umierać Syn Kobiety/żona To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Noc Jak/jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
3Krl:3:19 kai\ a)pe/Tanen o( ui(o\s tE=s gunaiko\s tau/tEs tE\n nu/kta, O(s e)pekoimE/TE e)p’ au)to/n·
3Krl:3:19 kai apeTanen ho hyios tEs gynaikos tautEs tEn nykta, hOs epekoimETE ep’ auton·
3Krl:3:19 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N3K_GSF RD_GSF RA_ASF N3_ASF C VCI_API3S P RD_ASM
3Krl:3:19 and also, even, namely to die the son the woman/wife this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the night as/like ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
3Krl:3:19 and he/she/it-DIE-ed the (nom) son (nom) the (gen) woman/wife (gen) this (gen) the (acc) night (acc) as/like   upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
3Krl:3:19 3Krl_3:19_1 3Krl_3:19_2 3Krl_3:19_3 3Krl_3:19_4 3Krl_3:19_5 3Krl_3:19_6 3Krl_3:19_7 3Krl_3:19_8 3Krl_3:19_9 3Krl_3:19_10 3Krl_3:19_11 3Krl_3:19_12 3Krl_3:19_13
3Krl:3:19 x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:20 καὶ ἀνέστη μέσης τῆς νυκτὸς καὶ ἔλαβεν τὸν υἱόν μου ἐκ τῶν ἀγκαλῶν μου καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐν τῷ κόλπῳ αὐτῆς καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν τεθνηκότα ἐκοίμισεν ἐν τῷ κόλπῳ μου.
3Krl:3:20 and she arose in the middle of the night, and took my son from my arms, and laid him in her bosom, and laid her dead son in my bosom. (1 Kings 3:20 Brenton)
3Krl:3:20 Wtedy pośród nocy wstała i zabrała mojego syna od mego boku, kiedy twoja służebnica spała, i przyłożyła go do swoich piersi, położywszy przy mnie swego syna zmarłego. (1 Krl 3:20 BT_4)
3Krl:3:20 καὶ ἀνέστη μέσης τῆς νυκτὸς καὶ ἔλαβεν τὸν υἱόν μου ἐκ τῶν ἀγκαλῶν μου καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐν τῷ κόλπῳ αὐτῆς καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν τεθνηκότα ἐκοίμισεν ἐν τῷ κόλπῳ μου.
3Krl:3:20 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) μέσος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό ἀγκάλη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κοιμίζω [LXX] (κοιμιζ-, -, κοιμι·σ-, -, κεκοιμισ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) κοιμίζω [LXX] (κοιμιζ-, -, κοιμι·σ-, -, κεκοιμισ-, -) ἐν ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
3Krl:3:20 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Średni Noc I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Syn Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obejmowanie uzbrajają zginaną rękę {broń}, dają się porównają do ß?????? - Ręka {Broń}. Ja I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łono serca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łono serca Ja
3Krl:3:20 kai\ a)ne/stE me/sEs tE=s nukto\s kai\ e)/laben to\n ui(o/n mou e)k tO=n a)gkalO=n mou kai\ e)koi/misen au)to\n e)n tO=| ko/lpO| au)tE=s kai\ to\n ui(o\n au)tE=s to\n teTnEko/ta e)koi/misen e)n tO=| ko/lpO| mou.
3Krl:3:20 kai anestE mesEs tEs nyktos kai elaben ton hyion mu ek tOn ankalOn mu kai ekoimisen auton en tO kolpO autEs kai ton hyion autEs ton teTnEkota ekoimisen en tO kolpO mu.
3Krl:3:20 C VHI_AAI3S A1_GSF RA_GSF N3_GSF C VBI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RP_GS P RA_GPF N1_GPF RP_GS C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_DSM N2_DSM RD_GSF C RA_ASM N2_ASM RD_GSF RA_ASM VX_XAPASM VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM RP_GS
3Krl:3:20 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect middle the night and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the son I out of (+gen) ἐξ before vowels the embracing arm a bent arm, compare to βραχίων - arm. I and also, even, namely to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bosom of the heart he/she/it/same and also, even, namely the son he/she/it/same the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bosom of the heart I
3Krl:3:20 and he/she/it-STand-ed-UP middle ([Adj] gen) the (gen) night (gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) son (acc) me (gen) out of (+gen) the (gen) embracing arms (gen) me (gen) and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) bosom (dat) her/it/same (gen) and the (acc) son (acc) her/it/same (gen) the (acc) having BE DEAD-ed (acc, nom|acc|voc) he/she/it-???-ed in/among/by (+dat) the (dat) bosom (dat) me (gen)
3Krl:3:20 3Krl_3:20_1 3Krl_3:20_2 3Krl_3:20_3 3Krl_3:20_4 3Krl_3:20_5 3Krl_3:20_6 3Krl_3:20_7 3Krl_3:20_8 3Krl_3:20_9 3Krl_3:20_10 3Krl_3:20_11 3Krl_3:20_12 3Krl_3:20_13 3Krl_3:20_14 3Krl_3:20_15 3Krl_3:20_16 3Krl_3:20_17 3Krl_3:20_18 3Krl_3:20_19 3Krl_3:20_20 3Krl_3:20_21 3Krl_3:20_22 3Krl_3:20_23 3Krl_3:20_24 3Krl_3:20_25 3Krl_3:20_26 3Krl_3:20_27 3Krl_3:20_28 3Krl_3:20_29 3Krl_3:20_30 3Krl_3:20_31 3Krl_3:20_32
3Krl:3:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:21 καὶ ἀνέστην τὸ πρωῒ θηλάσαι τὸν υἱόν μου, καὶ ἐκεῖνος ἦν τεθνηκώς· καὶ ἰδοὺ κατενόησα αὐτὸν πρωί, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ὁ υἱός μου, ὃν ἔτεκον.
3Krl:3:21 and I arose in the morning to suckle my son, and he was dead: and, behold, I considered him in the morning, and, behold, it was not my son whom I bore. (1 Kings 3:21 Brenton)
3Krl:3:21 Kiedy rano wstałam, aby nakarmić mojego syna, patrzę, a oto on martwy! Gdy mu się przyjrzałam przy świetle, rozpoznałam, że to nie był mój syn, którego urodziłam». (1 Krl 3:21 BT_4)
3Krl:3:21 καὶ ἀνέστην τὸ πρωῒ θηλάσαι τὸν υἱόν μου, καὶ ἐκεῖνος ἦν τεθνηκώς· καὶ ἰδοὺ κατενόησα αὐτὸν πρωί, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν υἱός μου, ὃν ἔτεκον.
3Krl:3:21 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό πρωΐ θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐκεῖνος -η -ο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κατα·νοέω (κατα+νο(ε)-, κατα+νοη·σ-, κατα+νοη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πρωΐ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)
3Krl:3:21 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Wcześnie By karmić piersią pielęgniarkę, ssać Syn Ja I też, nawet, mianowicie Tamto By być By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By rozumieć ??????? Rozumiej, rozumiej On/ona/to/to samo Wcześnie I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By być Syn Ja Kto/, który/, który; by być By rodzić
3Krl:3:21 kai\ a)ne/stEn to\ prOi\+ TEla/sai to\n ui(o/n mou, kai\ e)kei=nos E)=n teTnEkO/s· kai\ i)dou\ kateno/Esa au)to\n prOi/, kai\ i)dou\ ou)k E)=n o( ui(o/s mou, o(\n e)/tekon.
3Krl:3:21 kai anestEn to prO+i TElasai ton hyion mu, kai ekeinos En teTnEkOs· kai idu katenoEsa auton prOi, kai idu uk En ho hyios mu, hon etekon.
3Krl:3:21 C VHI_AAI1S RA_ASN D VA_AAN RA_ASM N2_ASM RP_GS C RD_NSM V9_IAI3S VX_XAPNSM C I VAI_AAI1S RD_ASM D C I D V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RR_ASM VBI_AAI3P
3Krl:3:21 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the early to suckle nurse, suck the son I and also, even, namely that to be to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to understand κατανοώ comprehend, understand he/she/it/same early and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to be the son I who/whom/which; to be to give birth
3Krl:3:21 and I-STand-ed-UP the (nom|acc) early to-SUCKLE, be-you(sg)-SUCKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SUCKLE (opt) the (acc) son (acc) me (gen) and that (nom) he/she/it-was having BE DEAD-ed (nom) and be-you(sg)-SEE-ed! I-UNDERSTand-ed him/it/same (acc) early and be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-was the (nom) son (nom) me (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-GIVE-ed-BIRTH, they-GIVE-ed-BIRTH
3Krl:3:21 3Krl_3:21_1 3Krl_3:21_2 3Krl_3:21_3 3Krl_3:21_4 3Krl_3:21_5 3Krl_3:21_6 3Krl_3:21_7 3Krl_3:21_8 3Krl_3:21_9 3Krl_3:21_10 3Krl_3:21_11 3Krl_3:21_12 3Krl_3:21_13 3Krl_3:21_14 3Krl_3:21_15 3Krl_3:21_16 3Krl_3:21_17 3Krl_3:21_18 3Krl_3:21_19 3Krl_3:21_20 3Krl_3:21_21 3Krl_3:21_22 3Krl_3:21_23 3Krl_3:21_24 3Krl_3:21_25 3Krl_3:21_26
3Krl:3:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:22 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ ἡ ἑτέρα Οὐχί, ἀλλὰ ὁ υἱός μου ὁ ζῶν, ὁ δὲ υἱός σου ὁ τεθνηκώς. καὶ ἐλάλησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
3Krl:3:22 And the other woman said, No, but the living is my son, and the dead is thy son. So they spoke before the king. (1 Kings 3:22 Brenton)
3Krl:3:22 Na to odparła druga kobieta: «Wcale nie, bo mój syn żyje, a twój syn zmarł». Tamta zaś mówi: «Właśnie że nie, bo twój syn zmarł, a mój syn żyje». I tak wykrzykiwały wobec króla. (1 Krl 3:22 BT_4)
3Krl:3:22 καὶ εἶπεν γυνὴ ἑτέρα Οὐχί, ἀλλὰ υἱός μου ζῶν, δὲ υἱός σου τεθνηκώς. καὶ ἐλάλησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
3Krl:3:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) οὐχί ἀλλά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
3Krl:3:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona Inny Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ale Syn Ja Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) zaś Syn Ty; twój/twój(sg) By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] I też, nawet, mianowicie By mówić W obecności z (+informacja); ??? Król
3Krl:3:22 kai\ ei)=pen E( gunE\ E( e(te/ra *ou)CHi/, a)lla\ o( ui(o/s mou o( DZO=n, o( de\ ui(o/s sou o( teTnEkO/s. kai\ e)la/lEsan e)nO/pion tou= basile/Os.
3Krl:3:22 kai eipen hE gynE hE hetera uCHi, alla ho hyios mu ho DZOn, ho de hyios su ho teTnEkOs. kai elalEsan enOpion tu basileOs.
3Krl:3:22 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF RA_NSF A1A_NSF D C RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM V3_PAPNSM RA_NSM x N2_NSM RP_GS RA_NSM VX_XAPNSM C VAI_AAI3P P RA_GSM N3V_GSM
3Krl:3:22 and also, even, namely to say/tell the woman/wife the other not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] but the son I the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son you; your/yours(sg) the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] and also, even, namely to speak in the presence of (+gen); ??? the king
3Krl:3:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) the (nom) other (nom|acc), other (nom) not but the (nom) son (nom) me (gen) the (nom) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) the (nom) Yet son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) having BE DEAD-ed (nom) and they-SPEAK-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen)
3Krl:3:22 3Krl_3:22_1 3Krl_3:22_2 3Krl_3:22_3 3Krl_3:22_4 3Krl_3:22_5 3Krl_3:22_6 3Krl_3:22_7 3Krl_3:22_8 3Krl_3:22_9 3Krl_3:22_10 3Krl_3:22_11 3Krl_3:22_12 3Krl_3:22_13 3Krl_3:22_14 3Krl_3:22_15 3Krl_3:22_16 3Krl_3:22_17 3Krl_3:22_18 3Krl_3:22_19 3Krl_3:22_20 3Krl_3:22_21 3Krl_3:22_22 3Krl_3:22_23 3Krl_3:22_24
3Krl:3:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:23 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς αὐταῖς Σὺ λέγεις Οὗτος ὁ υἱός μου ὁ ζῶν, καὶ ὁ υἱὸς ταύτης ὁ τεθνηκώς· καὶ σὺ λέγεις Οὐχί, ἀλλὰ ὁ υἱός μου ὁ ζῶν, καὶ ὁ υἱός σου ὁ τεθνηκώς.
3Krl:3:23 and the king said to them, Thou sayest, This is my son, even the living one, and this woman's son is the dead one: and thou sayest, No, but the living is my son, and the dead is thy son. (1 Kings 3:23 Brenton)
3Krl:3:23 Wówczas król powiedział: «Ta mówi: To mój syn żyje, a twój syn zmarł; tamta zaś mówi: Nie, bo twój syn zmarł, a mój syn żyje». (1 Krl 3:23 BT_4)
3Krl:3:23 καὶ εἶπεν βασιλεὺς αὐταῖς Σὺ λέγεις Οὗτος υἱός μου ζῶν, καὶ υἱὸς ταύτης τεθνηκώς· καὶ σὺ λέγεις Οὐχί, ἀλλὰ υἱός μου ζῶν, καὶ υἱός σου τεθνηκώς.
3Krl:3:23 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐχί ἀλλά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -)
3Krl:3:23 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król On/ona/to/to samo Ty By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Ja Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Syn To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] I też, nawet, mianowicie Ty By mówić/opowiadaj Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ale Syn Ja Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????]
3Krl:3:23 kai\ ei)=pen o( basileu\s au)tai=s *su\ le/geis *ou(=tos o( ui(o/s mou o( DZO=n, kai\ o( ui(o\s tau/tEs o( teTnEkO/s· kai\ su\ le/geis *ou)CHi/, a)lla\ o( ui(o/s mou o( DZO=n, kai\ o( ui(o/s sou o( teTnEkO/s.
3Krl:3:23 kai eipen ho basileus autais sy legeis hutos ho hyios mu ho DZOn, kai ho hyios tautEs ho teTnEkOs· kai sy legeis uCHi, alla ho hyios mu ho DZOn, kai ho hyios su ho teTnEkOs.
3Krl:3:23 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RD_DPF RP_NS V1_PAI2S RD_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM V3_PAPNSM C RA_NSM N2_NSM RD_GSF RA_NSM VX_XAPNSM C RP_NS V1_PAI2S D C RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM V3_PAPNSM C RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM VX_XAPNSM
3Krl:3:23 and also, even, namely to say/tell the king he/she/it/same you to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the son I the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely the son this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] and also, even, namely you to say/tell not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] but the son I the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely the son you; your/yours(sg) the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν]
3Krl:3:23 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) them/same (dat) you(sg) (nom) you(sg)-are-SAY/TELL-ing this (nom) the (nom) son (nom) me (gen) the (nom) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and the (nom) son (nom) this (gen) the (nom) having BE DEAD-ed (nom) and you(sg) (nom) you(sg)-are-SAY/TELL-ing not but the (nom) son (nom) me (gen) the (nom) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) having BE DEAD-ed (nom)
3Krl:3:23 3Krl_3:23_1 3Krl_3:23_2 3Krl_3:23_3 3Krl_3:23_4 3Krl_3:23_5 3Krl_3:23_6 3Krl_3:23_7 3Krl_3:23_8 3Krl_3:23_9 3Krl_3:23_10 3Krl_3:23_11 3Krl_3:23_12 3Krl_3:23_13 3Krl_3:23_14 3Krl_3:23_15 3Krl_3:23_16 3Krl_3:23_17 3Krl_3:23_18 3Krl_3:23_19 3Krl_3:23_20 3Krl_3:23_21 3Krl_3:23_22 3Krl_3:23_23 3Krl_3:23_24 3Krl_3:23_25 3Krl_3:23_26 3Krl_3:23_27 3Krl_3:23_28 3Krl_3:23_29 3Krl_3:23_30 3Krl_3:23_31 3Krl_3:23_32 3Krl_3:23_33 3Krl_3:23_34 3Krl_3:23_35
3Krl:3:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:24 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Λάβετέ μοι μάχαιραν· καὶ προσήνεγκαν τὴν μάχαιραν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
3Krl:3:24 And the king said, Fetch a sword. And they brought a sword before the king. (1 Kings 3:24 Brenton)
3Krl:3:24 Następnie król rzekł: «Przynieście mi miecz!» Niebawem przyniesiono miecz królowi. (1 Krl 3:24 BT_4)
3Krl:3:24 καὶ εἶπεν βασιλεύς Λάβετέ μοι μάχαιραν· καὶ προσήνεγκαν τὴν μάχαιραν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
3Krl:3:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
3Krl:3:24 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ja Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” W obecności z (+informacja); ??? Król
3Krl:3:24 kai\ ei)=pen o( basileu/s *la/bete/ moi ma/CHairan· kai\ prosE/negkan tE\n ma/CHairan e)nO/pion tou= basile/Os.
3Krl:3:24 kai eipen ho basileus labete moi maCHairan· kai prosEnenkan tEn maCHairan enOpion tu basileOs.
3Krl:3:24 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM VA_AAD2P RP_DS N1A_ASF C VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF P RA_GSM N3V_GSM
3Krl:3:24 and also, even, namely to say/tell the king to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely to present the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” in the presence of (+gen); ??? the king
3Krl:3:24 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) do-TAKE HOLD OF-you(pl)! me (dat) sacrificial knife (acc) and they-PRESENT-ed the (acc) sacrificial knife (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen)
3Krl:3:24 3Krl_3:24_1 3Krl_3:24_2 3Krl_3:24_3 3Krl_3:24_4 3Krl_3:24_5 3Krl_3:24_6 3Krl_3:24_7 3Krl_3:24_8 3Krl_3:24_9 3Krl_3:24_10 3Krl_3:24_11 3Krl_3:24_12 3Krl_3:24_13 3Krl_3:24_14
3Krl:3:24 x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:25 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Διέλετε τὸ παιδίον τὸ θηλάζον τὸ ζῶν εἰς δύο καὶ δότε τὸ ἥμισυ αὐτοῦ ταύτῃ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ ταύτῃ.
3Krl:3:25 And the king said, Divide the live child, the suckling, in two; and give half of it to one, and half of it to the other. (1 Kings 3:25 Brenton)
3Krl:3:25 A wtedy król rozkazał: «Rozetnijcie to żywe dziecko na dwoje i dajcie połowę jednej i połowę drugiej!» (1 Krl 3:25 BT_4)
3Krl:3:25 καὶ εἶπεν βασιλεύς Διέλετε τὸ παιδίον τὸ θηλάζον τὸ ζῶν εἰς δύο καὶ δότε τὸ ἥμισυ αὐτοῦ ταύτῃ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ ταύτῃ.
3Krl:3:25 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὁ ἡ τό θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εἰς[1] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο
3Krl:3:25 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) Dziecko By karmić piersią pielęgniarkę, ssać Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Do (+przyspieszenie) Dwa I też, nawet, mianowicie By dawać Pół On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Pół On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
3Krl:3:25 kai\ ei)=pen o( basileu/s *die/lete to\ paidi/on to\ TEla/DZon to\ DZO=n ei)s du/o kai\ do/te to\ E(/misu au)tou= tau/tE| kai\ to\ E(/misu au)tou= tau/tE|.
3Krl:3:25 kai eipen ho basileus dielete to paidion to TElaDZon to DZOn eis dyo kai dote to hEmisy autu tautE kai to hEmisy autu tautE.
3Krl:3:25 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM VB_AAD2P RA_ASN N2N_ASN RA_ASN V1_PAPASN RA_ASN V3_PAPNSM P M C VO_AAD2P RA_ASN A3U_ASN RD_GSM RD_DSF C RA_ASN A3U_ASN RD_GSM RD_DSF
3Krl:3:25 and also, even, namely to say/tell the king to divide (apportion, separate, distribute) the child the to suckle nurse, suck the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) into (+acc) two and also, even, namely to give the half he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the half he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
3Krl:3:25 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) do-DIVIDE-you(pl)! the (nom|acc) child (nom|acc|voc) the (nom|acc) while SUCKLE-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) into (+acc) two (nom, acc, gen) and do-GIVE-you(pl)! the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) him/it/same (gen) this (dat) and the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) him/it/same (gen) this (dat)
3Krl:3:25 3Krl_3:25_1 3Krl_3:25_2 3Krl_3:25_3 3Krl_3:25_4 3Krl_3:25_5 3Krl_3:25_6 3Krl_3:25_7 3Krl_3:25_8 3Krl_3:25_9 3Krl_3:25_10 3Krl_3:25_11 3Krl_3:25_12 3Krl_3:25_13 3Krl_3:25_14 3Krl_3:25_15 3Krl_3:25_16 3Krl_3:25_17 3Krl_3:25_18 3Krl_3:25_19 3Krl_3:25_20 3Krl_3:25_21 3Krl_3:25_22 3Krl_3:25_23 3Krl_3:25_24
3Krl:3:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:26 καὶ ἀπεκρίθη ἡ γυνή, ἧς ἦν ὁ υἱὸς ὁ ζῶν, καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα, ὅτι ἐταράχθη ἡ μήτρα αὐτῆς ἐπὶ τῷ υἱῷ αὐτῆς, καὶ εἶπεν Ἐν ἐμοί, κύριε, δότε αὐτῇ τὸ παιδίον καὶ θανάτῳ μὴ θανατώσητε αὐτόν· καὶ αὕτη εἶπεν Μήτε ἐμοὶ μήτε αὐτῇ ἔστω· διέλετε.
3Krl:3:26 And the woman whose the living child was, answered and said to the king, (for her bowels yearned over her son) and she said, I pray thee, my lord, give her the child, and in nowise slay it. But the other said, Let it be neither mine nor hers; divide it. (1 Kings 3:26 Brenton)
3Krl:3:26 Wówczas kobietę, której syn był żywy, zdjęła litość nad swoim synem i zawołała: «Litości, panie mój! Niech dadzą jej dziecko żywe, abyście tylko go nie zabijali!» Tamta zaś mówiła: «Niech nie będzie ani moje, ani twoje! Rozetnijcie!» (1 Krl 3:26 BT_4)
3Krl:3:26 καὶ ἀπεκρίθη γυνή, ἧς ἦν υἱὸς ζῶν, καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα, ὅτι ἐταράχθη μήτρα αὐτῆς ἐπὶ τῷ υἱῷ αὐτῆς, καὶ εἶπεν Ἐν ἐμοί, κύριε, δότε αὐτῇ τὸ παιδίον καὶ θανάτῳ μὴ θανατώσητε αὐτόν· καὶ αὕτη εἶπεν Μήτε ἐμοὶ μήτε αὐτῇ ἔστω· διέλετε.
3Krl:3:26 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό μήτρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) καί θάνατος, -ου, ὁ μή θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μήτε (μή τέ) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν μήτε (μή τέ) αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-)
3Krl:3:26 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Kobiety/żona Kto/, który/, który By być Syn Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Ponieważ/tamto By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Macica On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać On/ona/to/to samo Dziecko I też, nawet, mianowicie Śmierć Nie By zgładzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj I nie Ja; mój/mój I nie On/ona/to/to samo By powodować stać; by być By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj)
3Krl:3:26 kai\ a)pekri/TE E( gunE/, E(=s E)=n o( ui(o\s o( DZO=n, kai\ ei)=pen pro\s to\n basile/a, o(/ti e)tara/CHTE E( mE/tra au)tE=s e)pi\ tO=| ui(O=| au)tE=s, kai\ ei)=pen *)en e)moi/, ku/rie, do/te au)tE=| to\ paidi/on kai\ Tana/tO| mE\ TanatO/sEte au)to/n· kai\ au(/tE ei)=pen *mE/te e)moi\ mE/te au)tE=| e)/stO· die/lete.
3Krl:3:26 kai apekriTE hE gynE, hEs En ho hyios ho DZOn, kai eipen pros ton basilea, hoti etaraCHTE hE mEtra autEs epi tO hyiO autEs, kai eipen en emoi, kyrie, dote autE to paidion kai TanatO mE TanatOsEte auton· kai hautE eipen mEte emoi mEte autE estO· dielete.
3Krl:3:26 C VCI_API3S RA_NSF N3K_NSF RR_GSF V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM V3_PAPNSM C VBI_AAI3S P RA_ASM N3V_ASM C VQI_API3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSF P RA_DSM N2_DSM RD_GSF C VBI_AAI3S P RP_DS N2_VSM VO_AAD2P RD_DSF RA_ASN N2N_ASN C N2_DSM D VA_AAS2P RD_ASM C RD_NSF VBI_AAI3S C RP_DS C RD_DSF V9_PAD3S VB_AAD2P
3Krl:3:26 and also, even, namely to answer the woman/wife who/whom/which to be the son the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the king because/that to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the womb he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the son he/she/it/same and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give he/she/it/same the child and also, even, namely death not to put to death he/she/it/same and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell and not I; my/mine and not he/she/it/same to cause to stand; to be to divide (apportion, separate, distribute)
3Krl:3:26 and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) woman/wife (nom) who/whom/which (gen) he/she/it-was the (nom) son (nom) the (nom) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) because/that he/she/it-was-UNSETTLE-ed the (nom) womb (nom|voc) her/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) son (dat) her/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-GIVE-you(pl)! her/it/same (dat) the (nom|acc) child (nom|acc|voc) and death (dat) not you(pl)-should-PUT-TO-DEATH him/it/same (acc) and this (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed and not me (dat); my/mine (nom|voc) and not her/it/same (dat) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! do-DIVIDE-you(pl)!
3Krl:3:26 3Krl_3:26_1 3Krl_3:26_2 3Krl_3:26_3 3Krl_3:26_4 3Krl_3:26_5 3Krl_3:26_6 3Krl_3:26_7 3Krl_3:26_8 3Krl_3:26_9 3Krl_3:26_10 3Krl_3:26_11 3Krl_3:26_12 3Krl_3:26_13 3Krl_3:26_14 3Krl_3:26_15 3Krl_3:26_16 3Krl_3:26_17 3Krl_3:26_18 3Krl_3:26_19 3Krl_3:26_20 3Krl_3:26_21 3Krl_3:26_22 3Krl_3:26_23 3Krl_3:26_24 3Krl_3:26_25 3Krl_3:26_26 3Krl_3:26_27 3Krl_3:26_28 3Krl_3:26_29 3Krl_3:26_30 3Krl_3:26_31 3Krl_3:26_32 3Krl_3:26_33 3Krl_3:26_34 3Krl_3:26_35 3Krl_3:26_36 3Krl_3:26_37 3Krl_3:26_38 3Krl_3:26_39 3Krl_3:26_40 3Krl_3:26_41 3Krl_3:26_42 3Krl_3:26_43 3Krl_3:26_44 3Krl_3:26_45 3Krl_3:26_46 3Krl_3:26_47
3Krl:3:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:3:27 καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν Δότε τὸ παιδίον τῇ εἰπούσῃ Δότε αὐτῇ αὐτὸ καὶ θανάτῳ μὴ θανατώσητε αὐτόν· αὐτὴ ἡ μήτηρ αὐτοῦ.
3Krl:3:27 Then the king answered and said, Give the child to her that said, 'Give it to her, and by no means slay it:' she is its mother. (1 Kings 3:27 Brenton)
3Krl:3:27 Na to król zabrał głos i powiedział: «Dajcie tamtej to żywe dziecko i nie zabijajcie go! Ona jest jego matką». (1 Krl 3:27 BT_4)
3Krl:3:27 καὶ ἀπεκρίθη βασιλεὺς καὶ εἶπεν Δότε τὸ παιδίον τῇ εἰπούσῃ Δότε αὐτῇ αὐτὸ καὶ θανάτῳ μὴ θανατώσητε αὐτόν· αὐτὴ μήτηρ αὐτοῦ.
3Krl:3:27 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό καί θάνατος, -ου, ὁ μή θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:3:27 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By dawać Dziecko By mówić/opowiadaj By dawać On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Śmierć Nie By zgładzać