Ps:132:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν· τῷ Δαυιδ. Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνὸν ἀλλ’ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό;
Ps:132:1 A Song of Degrees. See now! what is so good, or what so pleasant, as for brethren to dwell together? (Psalm 133:1 Brenton)
Ps:132:1 Pieśń stopni. Dawidowa. Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem; (Psalm 133:1 BT_4)
Ps:132:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν· τῷ Δαυιδ. Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν τί τερπνὸν ἀλλ’ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό;
Ps:132:1 ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:132:1 Oda Schodek David By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ale Albo By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Brat Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:132:1 *)OidE\ tO=n a)nabaTmO=n· tO=| *dauid. *)idou\ dE\ ti/ kalo\n E)\ ti/ terpno\n a)ll’ E)\ to\ katoikei=n a)delfou\s e)pi\ to\ au)to/;
Ps:132:1 OidE tOn anabaTmOn· tO dauid. idu dE ti kalon E ti terpnon all’ E to katoikein adelfus epi to auto;
Ps:132:1 N1_NSF RA_GPM N2_GPM RA_DSM N_DSM I x RI_ASN A1_ASM C RI_ASN A1_ASN C C RA_ASN V2_PAN N2_APM P RA_ASN RP_ASN
Ps:132:1 ode the stair the David to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć but or the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) brother upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same
Ps:132:1 ode (nom|voc) the (gen) stairs (gen) the (dat) David (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! indeed who/what/why (nom|acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) or who/what/why (nom|acc)   but or the (nom|acc) to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN brothers (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc)
Ps:132:1 Ps_132:1_1 Ps_132:1_2 Ps_132:1_3 Ps_132:1_4 Ps_132:1_5 Ps_132:1_6 Ps_132:1_7 Ps_132:1_8 Ps_132:1_9 Ps_132:1_10 Ps_132:1_11 Ps_132:1_12 Ps_132:1_13 Ps_132:1_14 Ps_132:1_15 Ps_132:1_16 Ps_132:1_17 Ps_132:1_18 Ps_132:1_19 Ps_132:1_20
Ps:132:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:132:2 ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα, τὸν πώγωνα τὸν Ααρων, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ᾤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ·
Ps:132:2 It is as ointment on the head, that ran down to the beard, even the beard of Aaron; that ran down to the fringe of his clothing. (Psalm 133:2 Brenton)
Ps:132:2 jest to jak wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę, brodę Aarona, który spływa na brzeg jego szaty (Psalm 133:2 BT_4)
Ps:132:2 ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα, τὸν πώγωνα τὸν Ααρων, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ᾤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ·
Ps:132:2 ὡς μύρον, -ου, τό ἐπί κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἔν·δυμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:132:2 Jak/jak Maść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa By schodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aaron By schodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Szata klerykalna {urzędnicza} część garderoby (specjalnie jeden używany podczas religijnej ceremonii) część garderoby, odzież, zwyczaj, odzież On/ona/to/to samo
Ps:132:2 O(s mu/ron e)pi\ kefalE=s to\ katabai=non e)pi\ pO/gOna, to\n pO/gOna to\n *aarOn, to\ katabai=non e)pi\ tE\n O)/|an tou= e)ndu/matos au)tou=·
Ps:132:2 hOs myron epi kefalEs to katabainon epi pOgOna, ton pOgOna ton aarOn, to katabainon epi tEn Oan tu endymatos autu·
Ps:132:2 C N2N_ASN P N1_GSF RA_ASN V1_PAPASN P N3W_ASM RA_ASM N3W_ASM RA_ASM N_ASM RA_ASN V1_PAPASN P RA_ASF N1A_ASF RA_GSN N3M_GSN RP_GSM
Ps:132:2 as/like ointment upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing head the to go down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć the ć the Aaron the to go down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the vestment clerical garment (especially one worn during a religious ceremony) garment, habiliment, habit, raiment he/she/it/same
Ps:132:2 as/like ointment (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) head (gen) the (nom|acc) while GO DOWN-ing (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   the (acc)   the (acc) Aaron (indecl) the (nom|acc) while GO DOWN-ing (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) vestment (gen) him/it/same (gen)
Ps:132:2 Ps_132:2_1 Ps_132:2_2 Ps_132:2_3 Ps_132:2_4 Ps_132:2_5 Ps_132:2_6 Ps_132:2_7 Ps_132:2_8 Ps_132:2_9 Ps_132:2_10 Ps_132:2_11 Ps_132:2_12 Ps_132:2_13 Ps_132:2_14 Ps_132:2_15 Ps_132:2_16 Ps_132:2_17 Ps_132:2_18 Ps_132:2_19 Ps_132:2_20
Ps:132:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:132:3 ὡς δρόσος Αερμων ἡ καταβαίνουσα ἐπὶ τὰ ὄρη Σιων· ὅτι ἐκεῖ ἐνετείλατο κύριος τὴν εὐλογίαν καὶ ζωὴν ἕως τοῦ αἰῶνος.
Ps:132:3 As the dew of Aermon, that comes down on the mountains of Sion: for there, the Lord commanded the blessing, even life for ever. (Psalm 133:3 Brenton)
Ps:132:3 jak rosa Hermonu, która spada na górę Syjon: bo tam udziela Pan błogosławieństwa, życia na wieki. (Psalm 133:3 BT_4)
Ps:132:3 ὡς δρόσος Αερμων καταβαίνουσα ἐπὶ τὰ ὄρη Σιων· ὅτι ἐκεῖ ἐνετείλατο κύριος τὴν εὐλογίαν καὶ ζωὴν ἕως τοῦ αἰῶνος.
Ps:132:3 ὡς     ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σιών, ἡ ὅτι ἐκεῖ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ καί ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:132:3 Jak/jak By schodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Syjon Ponieważ/tamto Tam By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? I też, nawet, mianowicie Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:132:3 O(s dro/sos *aermOn E( katabai/nousa e)pi\ ta\ o)/rE *siOn· o(/ti e)kei= e)netei/lato ku/rios tE\n eu)logi/an kai\ DZOE\n e(/Os tou= ai)O=nos.
Ps:132:3 hOs drosos aermOn hE katabainusa epi ta orE siOn· hoti ekei eneteilato kyrios tEn eulogian kai DZOEn heOs tu aiOnos.
Ps:132:3 C N2_NSF N_GSF RA_NSF V1_PAPNSF P RA_APN N3E_APN N_ASF C D VAI_AMI3S N2_NSM RA_ASF N1A_ASF C N1_ASF P RA_GSM N3W_GSM
Ps:132:3 as/like ć ć the to go down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount Zion because/that there to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ??? and also, even, namely life being, living, spirit; alive until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:132:3 as/like     the (nom) while GO DOWN-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) Zion (indecl) because/that there he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) ??? (acc) and life (acc); alive ([Adj] acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:132:3 Ps_132:3_1 Ps_132:3_2 Ps_132:3_3 Ps_132:3_4 Ps_132:3_5 Ps_132:3_6 Ps_132:3_7 Ps_132:3_8 Ps_132:3_9 Ps_132:3_10 Ps_132:3_11 Ps_132:3_12 Ps_132:3_13 Ps_132:3_14 Ps_132:3_15 Ps_132:3_16 Ps_132:3_17 Ps_132:3_18 Ps_132:3_19 Ps_132:3_20
Ps:132:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x