Ps:131:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Μνήσθητι, κύριε, τοῦ Δαυιδ καὶ πάσης τῆς πραύτητος αὐτοῦ,
Ps:131:1 A Song of Degrees. Lord, remember David, and all his meekness: (Psalm 132:1 Brenton)
Ps:131:1 Pieśń stopni. Pamiętaj, Panie, Dawidowi cały trud jego: (Psalm 132:1 BT_4)
Ps:131:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Μνήσθητι, κύριε, τοῦ Δαυιδ καὶ πάσης τῆς πραύτητος αὐτοῦ,
Ps:131:1 ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πραΰτη[τ]ς v.l. πρᾳΰτη[τ]ς and πραότη[τ]ς v.l. πρᾳότη[τ]ς, -ητος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:131:1 Oda Schodek By pamiętać/stawaj się uważającym z Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. David I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pokora On/ona/to/to samo
Ps:131:1 *)OidE\ tO=n a)nabaTmO=n. *mnE/sTEti, ku/rie, tou= *dauid kai\ pa/sEs tE=s prau/tEtos au)tou=,
Ps:131:1 OidE tOn anabaTmOn. mnEsTEti, kyrie, tu dauid kai pasEs tEs prautEtos autu,
Ps:131:1 N1_NSF RA_GPM N2_GPM VC_AAD2S N2_VSM RA_GSM N_GSM C A1S_GSF RA_GSF N3T_GSF RP_GSM
Ps:131:1 ode the stair to remember/become mindful of lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the David and also, even, namely every all, each, every, the whole of the humility he/she/it/same
Ps:131:1 ode (nom|voc) the (gen) stairs (gen) be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) David (indecl) and every (gen) the (gen) humility (gen) him/it/same (gen)
Ps:131:1 Ps_131:1_1 Ps_131:1_2 Ps_131:1_3 Ps_131:1_4 Ps_131:1_5 Ps_131:1_6 Ps_131:1_7 Ps_131:1_8 Ps_131:1_9 Ps_131:1_10 Ps_131:1_11 Ps_131:1_12
Ps:131:1 x x x x x x x x x x x x
Ps:131:2 ὡς ὤμοσεν τῷ κυρίῳ, ηὔξατο τῷ θεῷ Ιακωβ
Ps:131:2 how he sware to the Lord, and vowed to the God of Jacob, saying, (Psalm 132:2 Brenton)
Ps:131:2 o tym, jak złożył przysięgę przed Panem, związał się ślubem przed Mocnym Jakuba: (Psalm 132:2 BT_4)
Ps:131:2 ὡς ὤμοσεν τῷ κυρίῳ, ηὔξατο τῷ θεῷ Ιακωβ
Ps:131:2 ὡς ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰακώβ, ὁ
Ps:131:2 Jak/jak By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Bóg  Jacob
Ps:131:2 O(s O)/mosen tO=| kuri/O|, Eu)/Xato tO=| TeO=| *iakOb
Ps:131:2 hOs Omosen tO kyriO, EuXato tO TeO iakOb
Ps:131:2 C VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM VAI_AMI3S RA_DSM N2_DSM N_GSM
Ps:131:2 as/like to swear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to pray pray; sometimes "vow" the god [see theology] Jacob
Ps:131:2 as/like he/she/it-SWEAR-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) he/she/it-was-PRAY-ed the (dat) god (dat) Jacob (indecl)
Ps:131:2 Ps_131:2_1 Ps_131:2_2 Ps_131:2_3 Ps_131:2_4 Ps_131:2_5 Ps_131:2_6 Ps_131:2_7 Ps_131:2_8
Ps:131:2 x x x x x x x x
Ps:131:3 Εἰ εἰσελεύσομαι εἰς σκήνωμα οἴκου μου, εἰ ἀναβήσομαι ἐπὶ κλίνης στρωμνῆς μου,
Ps:131:3 I will not go into the tabernacle of my house; I will not go up to the couch of my bed; (Psalm 132:3 Brenton)
Ps:131:3 «Nie wejdę do mieszkania w moim domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża, (Psalm 132:3 BT_4)
Ps:131:3 Εἰ εἰσελεύσομαι εἰς σκήνωμα οἴκου μου, εἰ ἀναβήσομαι ἐπὶ κλίνης στρωμνῆς μου,
Ps:131:3 εἰ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] σκήνωμα[τ], -ατος, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί κλίνη, -ης, ἡ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:131:3 Jeżeli By wchodzić Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie Dom; by mieszkać Ja Jeżeli By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko Ja
Ps:131:3 *ei) ei)seleu/somai ei)s skE/nOma oi)/kou mou, ei) a)nabE/somai e)pi\ kli/nEs strOmnE=s mou,
Ps:131:3 ei eiseleusomai eis skEnOma oiku mu, ei anabEsomai epi klinEs strOmnEs mu,
Ps:131:3 C VF_FMI1S P N3M_ASN N2_GSM RP_GS C VF_FMI1S P N1_GSF N1_GSF RP_GS
Ps:131:3 if to enter into (+acc) lodging, habitation house; to dwell I if to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bed ć I
Ps:131:3 if I-will-be-ENTER-ed into (+acc) lodging, habitation (nom|acc|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! me (gen) if I-will-be-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) bed (gen)   me (gen)
Ps:131:3 Ps_131:3_1 Ps_131:3_2 Ps_131:3_3 Ps_131:3_4 Ps_131:3_5 Ps_131:3_6 Ps_131:3_7 Ps_131:3_8 Ps_131:3_9 Ps_131:3_10 Ps_131:3_11 Ps_131:3_12
Ps:131:3 x x x x x x x x x x x x
Ps:131:4 εἰ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου,
Ps:131:4 I will not give sleep to mine eyes, nor slumber to mine eyelids, nor rest to my temples, (Psalm 132:4 Brenton)
Ps:131:4 nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku, (Psalm 132:4 BT_4)
Ps:131:4 εἰ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου,
Ps:131:4 εἰ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὕπνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί ἀνά·παυσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:131:4 Jeżeli By dawać Śpij Oko Ja I też, nawet, mianowicie Ja I też, nawet, mianowicie Odpoczynek {Reszta} Ja
Ps:131:4 ei) dO/sO u(/pnon toi=s o)fTalmoi=s mou kai\ toi=s blefa/rois mou nustagmo\n kai\ a)na/pausin toi=s krota/fois mou,
Ps:131:4 ei dOsO hypnon tois ofTalmois mu kai tois blefarois mu nystagmon kai anapausin tois krotafois mu,
Ps:131:4 C VF_FAI1S N2_ASM RA_DPM N2_DPM RP_GS C RA_DPN N2N_DPN RP_GS N2_ASM C N3I_ASF RA_DPM N2_DPM RP_GS
Ps:131:4 if to give sleep the eye I and also, even, namely the ć I ć and also, even, namely rest the ć I
Ps:131:4 if I-will-GIVE, I-should-GIVE sleep (acc) the (dat) eyes (dat) me (gen) and the (dat)   me (gen)   and rest (acc) the (dat)   me (gen)
Ps:131:4 Ps_131:4_1 Ps_131:4_2 Ps_131:4_3 Ps_131:4_4 Ps_131:4_5 Ps_131:4_6 Ps_131:4_7 Ps_131:4_8 Ps_131:4_9 Ps_131:4_10 Ps_131:4_11 Ps_131:4_12 Ps_131:4_13 Ps_131:4_14 Ps_131:4_15 Ps_131:4_16
Ps:131:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:131:5 ἕως οὗ εὕρω τόπον τῷ κυρίῳ, σκήνωμα τῷ θεῷ Ιακωβ.
Ps:131:5 until I find a place for the Lord, a tabernacle for the God of Jacob. (Psalm 132:5 Brenton)
Ps:131:5 póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania - Mocnemu Jakuba». (Psalm 132:5 BT_4)
Ps:131:5 ἕως οὗ εὕρω τόπον τῷ κυρίῳ, σκήνωμα τῷ θεῷ Ιακωβ.
Ps:131:5 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σκήνωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰακώβ, ὁ
Ps:131:5 Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By znajdować Miejsce Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mieszkanie, zamieszkiwanie Bóg  Jacob
Ps:131:5 e(/Os ou(= eu(/rO to/pon tO=| kuri/O|, skE/nOma tO=| TeO=| *iakOb.
Ps:131:5 heOs hu heurO topon tO kyriO, skEnOma tO TeO iakOb.
Ps:131:5 P RR_GSM VB_AAS1S N2_ASM RA_DSM N2_DSM N3M_ASN RA_DSM N2_DSM N_GSM
Ps:131:5 until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to find place the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lodging, habitation the god [see theology] Jacob
Ps:131:5 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) you(sg)-were-FIND-ed, I-should-FIND place (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) lodging, habitation (nom|acc|voc) the (dat) god (dat) Jacob (indecl)
Ps:131:5 Ps_131:5_1 Ps_131:5_2 Ps_131:5_3 Ps_131:5_4 Ps_131:5_5 Ps_131:5_6 Ps_131:5_7 Ps_131:5_8 Ps_131:5_9 Ps_131:5_10
Ps:131:5 x x x x x x x x x x
Ps:131:6 ἰδοὺ ἠκούσαμεν αὐτὴν ἐν Εφραθα, εὕρομεν αὐτὴν ἐν τοῖς πεδίοις τοῦ δρυμοῦ·
Ps:131:6 Behold, we heard of it in Ephratha; we found it in the fields of the wood. (Psalm 132:6 Brenton)
Ps:131:6 Otośmy słyszeli w Efrata o arce, znaleźliśmy ją na polach Jaaru. (Psalm 132:6 BT_4)
Ps:131:6 ἰδοὺ ἠκούσαμεν αὐτὴν ἐν Εφραθα, εὕρομεν αὐτὴν ἐν τοῖς πεδίοις τοῦ δρυμοῦ·
Ps:131:6 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό  
Ps:131:6 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By słyszeć On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By znajdować On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Ps:131:6 i)dou\ E)kou/samen au)tE\n e)n *efraTa, eu(/romen au)tE\n e)n toi=s pedi/ois tou= drumou=·
Ps:131:6 idu Ekusamen autEn en efraTa, heuromen autEn en tois pediois tu drymu·
Ps:131:6 I VAI_AAI1P RP_ASF P N_DSM VB_AAI1P RP_ASF P RA_DPN N2N_DPN RA_GSM N2_GSM
Ps:131:6 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to hear he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to find he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the ć
Ps:131:6 be-you(sg)-SEE-ed! we-HEAR-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat)   we-FIND-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen)  
Ps:131:6 Ps_131:6_1 Ps_131:6_2 Ps_131:6_3 Ps_131:6_4 Ps_131:6_5 Ps_131:6_6 Ps_131:6_7 Ps_131:6_8 Ps_131:6_9 Ps_131:6_10 Ps_131:6_11 Ps_131:6_12
Ps:131:6 x x x x x x x x x x x x
Ps:131:7 εἰσελευσόμεθα εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ, προσκυνήσομεν εἰς τὸν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ.
Ps:131:7 Let us enter into his tabernacles: let us worship at the place where his feet stood. (Psalm 132:7 Brenton)
Ps:131:7 Wejdźmy do Jego mieszkania, padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego! (Psalm 132:7 BT_4)
Ps:131:7 εἰσελευσόμεθα εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ, προσκυνήσομεν εἰς τὸν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ.
Ps:131:7 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:131:7 By wchodzić Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Do (+przyspieszenie) Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By powodować stać Stopa On/ona/to/to samo
Ps:131:7 ei)seleuso/meTa ei)s ta\ skEnO/mata au)tou=, proskunE/somen ei)s to\n to/pon, ou(= e)/stEsan oi( po/des au)tou=.
Ps:131:7 eiseleusomeTa eis ta skEnOmata autu, proskynEsomen eis ton topon, hu estEsan hoi podes autu.
Ps:131:7 VF_FMI1P P RA_APN N3M_APN RP_GSM VF_FAI1P P RA_ASM N2_ASM RR_GSM VAI_AAI3P RA_NPM N3D_NPM RP_GSM
Ps:131:7 to enter into (+acc) the lodging, habitation he/she/it/same to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself into (+acc) the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to cause to stand the foot he/she/it/same
Ps:131:7 we-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) him/it/same (gen) we-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE into (+acc) the (acc) place (acc) where; who/whom/which (gen) they-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) feet (nom|voc) him/it/same (gen)
Ps:131:7 Ps_131:7_1 Ps_131:7_2 Ps_131:7_3 Ps_131:7_4 Ps_131:7_5 Ps_131:7_6 Ps_131:7_7 Ps_131:7_8 Ps_131:7_9 Ps_131:7_10 Ps_131:7_11 Ps_131:7_12 Ps_131:7_13 Ps_131:7_14
Ps:131:7 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:131:8 ἀνάστηθι, κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός σου·
Ps:131:8 Arise, O Lord, into thy rest; thou, and the ark of thine holiness. (Psalm 132:8 Brenton)
Ps:131:8 Wyrusz, o Panie, na miejsce Twego odpocznienia, Ty i Twoja arka pełna chwały! (Psalm 132:8 BT_4)
Ps:131:8 ἀνάστηθι, κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός σου·
Ps:131:8 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀνά·παυσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:131:8 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Odpoczynek {Reszta} Ty; twój/twój(sg) Ty I też, nawet, mianowicie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Ty; twój/twój(sg)
Ps:131:8 a)na/stETi, ku/rie, ei)s tE\n a)na/pausi/n sou, su\ kai\ E( kibOto\s tou= a(gia/smato/s sou·
Ps:131:8 anastETi, kyrie, eis tEn anapausin su, sy kai hE kibOtos tu hagiasmatos su·
Ps:131:8 VH_AAD2S N2_VSM P RA_ASF N3I_ASF RP_GS RP_NS C RA_NSF N2_NSF RA_GSN N3M_GSN RP_GS
Ps:131:8 to stand up put up, raise, resurrect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the rest you; your/yours(sg) you and also, even, namely the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the ć you; your/yours(sg)
Ps:131:8 do-STand-you(sg)-UP! lord (voc); a lord ([Adj] voc) into (+acc) the (acc) rest (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (nom) and the (nom) ark (nom) the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:131:8 Ps_131:8_1 Ps_131:8_2 Ps_131:8_3 Ps_131:8_4 Ps_131:8_5 Ps_131:8_6 Ps_131:8_7 Ps_131:8_8 Ps_131:8_9 Ps_131:8_10 Ps_131:8_11 Ps_131:8_12 Ps_131:8_13
Ps:131:8 x x x x x x x x x x x x x
Ps:131:9 οἱ ἱερεῖς σου ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται.
Ps:131:9 Thy priests shall clothe themselves with righteousness; and thy saints shall exult. (Psalm 132:9 Brenton)
Ps:131:9 Niech się kapłani Twoi odzieją w sprawiedliwość, a Twoi czciciele niech się radują! (Psalm 132:9 BT_4)
Ps:131:9 οἱ ἱερεῖς σου ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται.
Ps:131:9 ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-)
Ps:131:9 Duchowny Ty; twój/twój(sg) By ubierać Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Święty Ty; twój/twój(sg) By radować się (zadowolona, wielka radość)
Ps:131:9 oi( i(erei=s sou e)ndu/sontai dikaiosu/nEn, kai\ oi( o(/sioi/ sou a)gallia/sontai.
Ps:131:9 hoi hiereis su endysontai dikaiosynEn, kai hoi hosioi su agalliasontai.
Ps:131:9 RA_NPM N3V_NPM RP_GS VF_FMI3P N1_ASF C RA_NPM A1A_NPM RP_GS VF_FMI3P
Ps:131:9 the priest you; your/yours(sg) to clothe righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely the holy you; your/yours(sg) to exult (glad, great joy)
Ps:131:9 the (nom) priests (acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-CLOTHE-ed righteousness (acc) and the (nom) holy ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-EXULT-ed
Ps:131:9 Ps_131:9_1 Ps_131:9_2 Ps_131:9_3 Ps_131:9_4 Ps_131:9_5 Ps_131:9_6 Ps_131:9_7 Ps_131:9_8 Ps_131:9_9 Ps_131:9_10
Ps:131:9 x x x x x x x x x x
Ps:131:10 ἕνεκεν Δαυιδ τοῦ δούλου σου μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου.
Ps:131:10 For the sake of thy servant David turn not away the face of thine anointed. (Psalm 132:10 Brenton)
Ps:131:10 Przez wzgląd na sługę Twojego, Dawida, nie odtrącaj oblicza Twego pomazańca! (Psalm 132:10 BT_4)
Ps:131:10 ἕνεκεν Δαυιδ τοῦ δούλου σου μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου.
Ps:131:10 ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:131:10 Z powodu dla, dla David Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) Nie By odwracać się od Twarz Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Ty; twój/twój(sg)
Ps:131:10 e(/neken *dauid tou= dou/lou sou mE\ a)postre/PSE|s to\ pro/sOpon tou= CHristou= sou.
Ps:131:10 heneken dauid tu dulu su mE apostrePSEs to prosOpon tu CHristu su.
Ps:131:10 P N_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS D VA_AAS2S RA_ASN N2N_ASN RA_GSM A1_GSM RP_GS
Ps:131:10 owing to for, for the sake of David the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) not to turn away from the face the Christ lit. 'anointed' you; your/yours(sg)
Ps:131:10 owing to David (indecl) the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-should-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) Christ (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:131:10 Ps_131:10_1 Ps_131:10_2 Ps_131:10_3 Ps_131:10_4 Ps_131:10_5 Ps_131:10_6 Ps_131:10_7 Ps_131:10_8 Ps_131:10_9 Ps_131:10_10 Ps_131:10_11 Ps_131:10_12
Ps:131:10 x x x x x x x x x x x x
Ps:131:11 ὤμοσεν κύριος τῷ Δαυιδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν Ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τὸν θρόνον σου·
Ps:131:11 The Lord sware in truth to David, and he will not annul it, saying, Of the fruit of thy body will I set a king upon thy throne. (Psalm 132:11 Brenton)
Ps:131:11 Pan zaprzysiągł Dawidowi trwałą obietnicę, od której nie odstąpi: «Potomstwo z ciebie zrodzone posadzę na twoim tronie. (Psalm 132:11 BT_4)
Ps:131:11 ὤμοσεν κύριος τῷ Δαυιδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν Ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τὸν θρόνον σου·
Ps:131:11 ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀ·θέτησις, -εως, ἡ; ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:131:11 By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. David PRAWDA I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Nieuznawanie; by wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Owoc; Nadgarstek Brzuch Ty; twój/twój(sg) By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Ty; twój/twój(sg)
Ps:131:11 O)/mosen ku/rios tO=| *dauid a)lE/Teian kai\ ou) mE\ a)TetE/sei au)tE/n *)ek karpou= tE=s koili/as sou TE/somai e)pi\ to\n Tro/non sou·
Ps:131:11 Omosen kyrios tO dauid alETeian kai u mE aTetEsei autEn ek karpu tEs koilias su TEsomai epi ton Tronon su·
Ps:131:11 VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM N1A_ASF C D D VF_FAI3S RP_ASF P N2_GSM RA_GSF N1A_GSF RP_GS VF_FMI1S P RA_ASM N2_ASM RP_GS
Ps:131:11 to swear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the David truth and also, even, namely οὐχ before rough breathing not repudiation; to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels fruit; Carpus the belly you; your/yours(sg) to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne you; your/yours(sg)
Ps:131:11 he/she/it-SWEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) David (indecl) truth (acc) and not not repudiation (dat); he/she/it-will-REPUDIATE, you(sg)-will-be-REPUDIATE-ed (classical) her/it/same (acc) out of (+gen) fruit (gen); Carpus (gen) the (gen) belly (gen), bellies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-be-PLACE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throne (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:131:11 Ps_131:11_1 Ps_131:11_2 Ps_131:11_3 Ps_131:11_4 Ps_131:11_5 Ps_131:11_6 Ps_131:11_7 Ps_131:11_8 Ps_131:11_9 Ps_131:11_10 Ps_131:11_11 Ps_131:11_12 Ps_131:11_13 Ps_131:11_14 Ps_131:11_15 Ps_131:11_16 Ps_131:11_17 Ps_131:11_18 Ps_131:11_19 Ps_131:11_20
Ps:131:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:131:12 ἐὰν φυλάξωνται οἱ υἱοί σου τὴν διαθήκην μου καὶ τὰ μαρτύριά μου ταῦτα, ἃ διδάξω αὐτούς, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἕως τοῦ αἰῶνος καθιοῦνται ἐπὶ τοῦ θρόνου σου.
Ps:131:12 If thy children will deep my covenant, and these my testimonies which I shall teach them, their children also shall sit upon thy throne for ever. (Psalm 132:12 Brenton)
Ps:131:12 Jeżeli zachowają twoi synowie moje przymierze i moje napomnienia, których im udzielę, także ich synowie na wieki zasiądą na twoim tronie». (Psalm 132:12 BT_4)
Ps:131:12 ἐὰν φυλάξωνται οἱ υἱοί σου τὴν διαθήκην μου καὶ τὰ μαρτύριά μου ταῦτα, διδάξω αὐτούς, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἕως τοῦ αἰῶνος καθιοῦνται ἐπὶ τοῦ θρόνου σου.
Ps:131:12 ἐάν (εἰ ἄν) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -); καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:131:12 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zabezpieczać się Syn Ty; twój/twój(sg) Konwencja Ja I też, nawet, mianowicie Świadectwo µ?????; dowód Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By uczyć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By umieszczać; by siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Ty; twój/twój(sg)
Ps:131:12 e)a\n fula/XOntai oi( ui(oi/ sou tE\n diaTE/kEn mou kai\ ta\ martu/ria/ mou tau=ta, a(/ dida/XO au)tou/s, kai\ oi( ui(oi\ au)tO=n e(/Os tou= ai)O=nos kaTiou=ntai e)pi\ tou= Tro/nou sou.
Ps:131:12 ean fylaXOntai hoi hyioi su tEn diaTEkEn mu kai ta martyria mu tauta, ha didaXO autus, kai hoi hyioi autOn heOs tu aiOnos kaTiuntai epi tu Tronu su.
Ps:131:12 C VA_AMS3P RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_ASF N1_ASF RP_GS C RA_APN N2N_APN RP_GS RD_APN RR_APN VA_AAS1S RP_APM C RA_NPM N2_NPM RP_GPM P RA_GSM N3W_GSM VF2_FMI3P P RA_GSM N2_GSM RP_GS
Ps:131:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to guard the son you; your/yours(sg) the covenant I and also, even, namely the testimony μάρτυς; witness I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to teach he/she/it/same and also, even, namely the son he/she/it/same until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to set; to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne you; your/yours(sg)
Ps:131:12 if-ever they-should-be-GUARD-ed the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) covenant (acc) me (gen) and the (nom|acc) testimonies (nom|acc|voc); witness (nom|voc) me (gen) these (nom|acc) who/whom/which (nom|acc) I-will-TEACH, I-should-TEACH them/same (acc) and the (nom) sons (nom|voc) them/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen) they-are-being-SET-ed; they-will-be-SIT DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) throne (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:131:12 Ps_131:12_1 Ps_131:12_2 Ps_131:12_3 Ps_131:12_4 Ps_131:12_5 Ps_131:12_6 Ps_131:12_7 Ps_131:12_8 Ps_131:12_9 Ps_131:12_10 Ps_131:12_11 Ps_131:12_12 Ps_131:12_13 Ps_131:12_14 Ps_131:12_15 Ps_131:12_16 Ps_131:12_17 Ps_131:12_18 Ps_131:12_19 Ps_131:12_20 Ps_131:12_21 Ps_131:12_22 Ps_131:12_23 Ps_131:12_24 Ps_131:12_25 Ps_131:12_26 Ps_131:12_27 Ps_131:12_28
Ps:131:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:131:13 ὅτι ἐξελέξατο κύριος τὴν Σιων, ᾑρετίσατο αὐτὴν εἰς κατοικίαν ἑαυτῷ
Ps:131:13 For the Lord has elected Sion, he has chosen her for a habitation for himself, saying, (Psalm 132:13 Brenton)
Ps:131:13 Pan bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie: (Psalm 132:13 BT_4)
Ps:131:13 ὅτι ἐξελέξατο κύριος τὴν Σιων, ᾑρετίσατο αὐτὴν εἰς κατοικίαν ἑαυτῷ
Ps:131:13 ὅτι ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Σιών, ἡ αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κατ·οικία, -ας, ἡ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Ps:131:13 Ponieważ/tamto By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syjon By wybierać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Mieszkanie Samo /nasz /twój /siebie
Ps:131:13 o(/ti e)Xele/Xato ku/rios tE\n *siOn, E(|reti/sato au)tE\n ei)s katoiki/an e(autO=|
Ps:131:13 hoti eXeleXato kyrios tEn siOn, hEretisato autEn eis katoikian heautO
Ps:131:13 C VAI_AMI3S N2_NSM RA_ASF N_ASF VAI_AMI3S RP_ASF P N1A_ASF RD_DSM
Ps:131:13 because/that to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Zion to choose he/she/it/same into (+acc) dwelling self /our-/your-/themselves
Ps:131:13 because/that he/she/it-was-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Zion (indecl) he/she/it-was-CHOOSE-ed her/it/same (acc) into (+acc) dwelling (acc) self (dat)
Ps:131:13 Ps_131:13_1 Ps_131:13_2 Ps_131:13_3 Ps_131:13_4 Ps_131:13_5 Ps_131:13_6 Ps_131:13_7 Ps_131:13_8 Ps_131:13_9 Ps_131:13_10
Ps:131:13 x x x x x x x x x x
Ps:131:14 Αὕτη ἡ κατάπαυσίς μου εἰς αἰῶνα αἰῶνος, ὧδε κατοικήσω, ὅτι ᾑρετισάμην αὐτήν·
Ps:131:14 This is my rest for ever: here will I dwell; for I have chosen it. (Psalm 132:14 Brenton)
Ps:131:14 «To jest miejsce mego odpoczynku na wieki, tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie. (Psalm 132:14 BT_4)
Ps:131:14 Αὕτη κατάπαυσίς μου εἰς αἰῶνα αἰῶνος, ὧδε κατοικήσω, ὅτι ᾑρετισάμην αὐτήν·
Ps:131:14 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κατά·παυσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] αἰών, -ῶνος, ὁ αἰών, -ῶνος, ὁ ὧδε κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὅτι αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:131:14 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Wytrzymywane schronienie, strona zawietrzna, zwracaj się ((przez hebrajszczyznę) mieszkanie: - Odpoczynek {Reszta}.) Ja Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Tutaj By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ponieważ/tamto By wybierać On/ona/to/to samo
Ps:131:14 *au(/tE E( kata/pausi/s mou ei)s ai)O=na ai)O=nos, O(=de katoikE/sO, o(/ti E(|retisa/mEn au)tE/n·
Ps:131:14 hautE hE katapausis mu eis aiOna aiOnos, hOde katoikEsO, hoti hEretisamEn autEn·
Ps:131:14 RD_NSF RA_NSF N3I_NSF RP_GS P N3W_ASM N3W_GSM D VF_FAI1S C VAI_AMI1S RP_ASF
Ps:131:14 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the abode refuge, lee, resort ((by Hebraism) abode: - rest.) I into (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever here to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) because/that to choose he/she/it/same
Ps:131:14 this (nom) the (nom) abode (nom) me (gen) into (+acc) eon (acc) eon (gen) here I-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, I-should-RESIDE/SETTLE-DOWN because/that I-was-CHOOSE-ed her/it/same (acc)
Ps:131:14 Ps_131:14_1 Ps_131:14_2 Ps_131:14_3 Ps_131:14_4 Ps_131:14_5 Ps_131:14_6 Ps_131:14_7 Ps_131:14_8 Ps_131:14_9 Ps_131:14_10 Ps_131:14_11 Ps_131:14_12
Ps:131:14 x x x x x x x x x x x x
Ps:131:15 τὴν θήραν αὐτῆς εὐλογῶν εὐλογήσω, τοὺς πτωχοὺς αὐτῆς χορτάσω ἄρτων,
Ps:131:15 I will surely bless her provision: I will satisfy her poor with bread. (Psalm 132:15 Brenton)
Ps:131:15 Będę szczodrze błogosławił jego zasobom, jego ubogich nasycę chlebem. (Psalm 132:15 BT_4)
Ps:131:15 τὴν θήραν αὐτῆς εὐλογῶν εὐλογήσω, τοὺς πτωχοὺς αὐτῆς χορτάσω ἄρτων,
Ps:131:15 ὁ ἡ τό θήρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό χορτάζω (χορταζ-, -, χορτα·σ-, -, -, χορτασ·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ
Ps:131:15 Poluj brutalną osobę jak dzikie zwierzę On/ona/to/to samo By błogosławić By błogosławić Biedny On/ona/to/to samo By nasycać Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne.
Ps:131:15 tE\n TE/ran au)tE=s eu)logO=n eu)logE/sO, tou\s ptOCHou\s au)tE=s CHorta/sO a)/rtOn,
Ps:131:15 tEn TEran autEs eulogOn eulogEsO, tus ptOCHus autEs CHortasO artOn,
Ps:131:15 RA_ASF N1A_ASF RP_GSF V2_PAPNSM VA_AAS1S RA_APM N2_APM RP_GSF VF2_FAI1S N2_GPM
Ps:131:15 the prey a brutal person as a wild animal he/she/it/same to bless to bless the poor he/she/it/same to sate bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory.
Ps:131:15 the (acc) prey (acc) her/it/same (gen) while BLESS-ing (nom) I-will-BLESS, you(sg)-were-BLESS-ed, I-should-BLESS the (acc) poor ([Adj] acc) her/it/same (gen) I-should-SATE [loaves of] bread (gen)
Ps:131:15 Ps_131:15_1 Ps_131:15_2 Ps_131:15_3 Ps_131:15_4 Ps_131:15_5 Ps_131:15_6 Ps_131:15_7 Ps_131:15_8 Ps_131:15_9 Ps_131:15_10
Ps:131:15 x x x x x x x x x x
Ps:131:16 τοὺς ἱερεῖς αὐτῆς ἐνδύσω σωτηρίαν, καὶ οἱ ὅσιοι αὐτῆς ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται·
Ps:131:16 I will clothe her priests with salvation; and her saints shall greatly exult. (Psalm 132:16 Brenton)
Ps:131:16 Jego kapłanów odzieję zbawieniem, a ci, którzy go prawdziwie miłują, będą się radować. (Psalm 132:16 BT_4)
Ps:131:16 τοὺς ἱερεῖς αὐτῆς ἐνδύσω σωτηρίαν, καὶ οἱ ὅσιοι αὐτῆς ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται·
Ps:131:16 ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) σωτηρία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαλλίασις, -εως, ἡ; ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-)
Ps:131:16 Duchowny On/ona/to/to samo By ubierać Zbawienia/wyzwolenie I też, nawet, mianowicie Święty On/ona/to/to samo Uniesienie radości radują się, są zadowolone; by radować się (zadowolona, wielka radość) By radować się (zadowolona, wielka radość)
Ps:131:16 tou\s i(erei=s au)tE=s e)ndu/sO sOtEri/an, kai\ oi( o(/sioi au)tE=s a)gallia/sei a)gallia/sontai·
Ps:131:16 tus hiereis autEs endysO sOtErian, kai hoi hosioi autEs agalliasei agalliasontai·
Ps:131:16 RA_APM N3V_APM RP_GSF VF_FAI1S N1A_ASF C RA_NPM A1A_NPM RP_GSF N3I_DSF VF_FMI3P
Ps:131:16 the priest he/she/it/same to clothe salvation/deliverance and also, even, namely the holy he/she/it/same exultation rejoice, be glad; to exult (glad, great joy) to exult (glad, great joy)
Ps:131:16 the (acc) priests (acc, nom|voc) her/it/same (gen) I-will-CLOTHE, I-should-CLOTHE salvation/deliverance (acc) and the (nom) holy ([Adj] nom|voc) her/it/same (gen) exultation (dat); he/she/it-will-EXULT, you(sg)-will-be-EXULT-ed (classical) they-will-be-EXULT-ed
Ps:131:16 Ps_131:16_1 Ps_131:16_2 Ps_131:16_3 Ps_131:16_4 Ps_131:16_5 Ps_131:16_6 Ps_131:16_7 Ps_131:16_8 Ps_131:16_9 Ps_131:16_10 Ps_131:16_11
Ps:131:16 x x x x x x x x x x x
Ps:131:17 ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυιδ, ἡτοίμασα λύχνον τῷ χριστῷ μου·
Ps:131:17 There will I cause to spring up a horn to David: I have prepared a lamp for mine anointed. (Psalm 132:17 Brenton)
Ps:131:17 Wzbudzę tam moc dla Dawida, zgotuję światło dla mego pomazańca! (Psalm 132:17 BT_4)
Ps:131:17 ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυιδ, ἡτοίμασα λύχνον τῷ χριστῷ μου·
Ps:131:17 ἐκεῖ ἐξ·ανα·τέλλω (εξανα+τελλ-, εξανα+τελ(ε)·[σ]-, εξανα+τειλ·[σ]-, -, -, -) κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:131:17 Tam By wyskakiwać wychodź Róg David Do gotowy Lampa Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Ja
Ps:131:17 e)kei= e)XanatelO= ke/ras tO=| *dauid, E(toi/masa lu/CHnon tO=| CHristO=| mou·
Ps:131:17 ekei eXanatelO keras tO dauid, hEtoimasa lyCHnon tO CHristO mu·
Ps:131:17 D VF2_FAI1S N3T_ASN RA_DSM N_DSM VAI_AAI1S N2_ASM RA_DSM A1_DSM RP_GS
Ps:131:17 there to spring up come out horn the David to ready lamp the Christ lit. 'anointed' I
Ps:131:17 there I-will-SPRING UP horn (nom|acc|voc) the (dat) David (indecl) I-READY-ed lamp (acc) the (dat) Christ (dat) me (gen)
Ps:131:17 Ps_131:17_1 Ps_131:17_2 Ps_131:17_3 Ps_131:17_4 Ps_131:17_5 Ps_131:17_6 Ps_131:17_7 Ps_131:17_8 Ps_131:17_9 Ps_131:17_10
Ps:131:17 x x x x x x x x x x
Ps:131:18 τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐνδύσω αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ αὐτὸν ἐξανθήσει τὸ ἁγίασμά μου.
Ps:131:18 His enemies will I clothe with a shame; but upon himself shall my holiness flourish. (Psalm 132:18 Brenton)
Ps:131:18 Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół, a nad nim zabłyśnie jego korona». (Psalm 132:18 BT_4)
Ps:131:18 τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐνδύσω αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ αὐτὸν ἐξανθήσει τὸ ἁγίασμά μου.
Ps:131:18 ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αἰσχύνη, -ης, ἡ ἐπί δέ αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:131:18 Wrogi On/ona/to/to samo By ubierać ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś On/ona/to/to samo Ja
Ps:131:18 tou\s e)CHTrou\s au)tou= e)ndu/sO ai)sCHu/nEn, e)pi\ de\ au)to\n e)XanTE/sei to\ a(gi/asma/ mou.
Ps:131:18 tus eCHTrus autu endysO aisCHynEn, epi de auton eXanTEsei to hagiasma mu.
Ps:131:18 RA_APM N2_APM RP_GSM VF_FAI1S N1_ASF P x RP_ASM VF_FAI3S RA_ASN N3M_ASN RP_GS
Ps:131:18 the hostile he/she/it/same to clothe ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same ć the ć I
Ps:131:18 the (acc) hostile ([Adj] acc) him/it/same (gen) I-will-CLOTHE, I-should-CLOTHE ??? (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet him/it/same (acc)   the (nom|acc)   me (gen)
Ps:131:18 Ps_131:18_1 Ps_131:18_2 Ps_131:18_3 Ps_131:18_4 Ps_131:18_5 Ps_131:18_6 Ps_131:18_7 Ps_131:18_8 Ps_131:18_9 Ps_131:18_10 Ps_131:18_11 Ps_131:18_12
Ps:131:18 x x x x x x x x x x x x