Ps:133:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι κυρίου οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου θεοῦ ἡμῶν.
Ps:133:1 A Song of Degrees. Behold now, bless ye the Lord, all the servants of the Lord, who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. (Psalm 134:1 Brenton)
Ps:133:1 Pieśń stopni. Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, którzy trwacie nocami w domu Pańskim. (Psalm 134:1 BT_4)
Ps:133:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι κυρίου οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου θεοῦ ἡμῶν.
Ps:133:1 ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν αὐλή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:133:1 Oda Schodek By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Dom; by mieszkać Bóg  Ja
Ps:133:1 *)OidE\ tO=n a)nabaTmO=n. *)idou\ dE\ eu)logei=te to\n ku/rion, pa/ntes oi( dou=loi kuri/ou oi( e(stO=tes e)n oi)/kO| kuri/ou, e)n au)lai=s oi)/kou Teou= E(mO=n.
Ps:133:1 OidE tOn anabaTmOn. idu dE eulogeite ton kyrion, pantes hoi duloi kyriu hoi hestOtes en oikO kyriu, en aulais oiku Teu hEmOn.
Ps:133:1 N1_NSF RA_GPM N2_GPM I x V2_PAD2P RA_ASM N2_ASM A3_NPM RA_NPM N2_NPM N2_GSM RA_NPM VXI_XAPNPM P N2_DSM N2_GSM P N1_DPF N2_GSM N2_GSM RP_GP
Ps:133:1 ode the stair to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the slave; servile; to enslave lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among courtyard sheep-fold, palace, house house; to dwell god [see theology] I
Ps:133:1 ode (nom|voc) the (gen) stairs (gen) be-you(sg)-SEE-ed! indeed you(pl)-are-BLESS-ing, be-you(pl)-BLESS-ing!, you(pl)-were-BLESS-ing the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (nom|voc) the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) having CAUSE-ed-TO-STand (nom|voc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) courtyards (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! god (gen) us (gen)
Ps:133:1 Ps_133:1_1 Ps_133:1_2 Ps_133:1_3 Ps_133:1_4 Ps_133:1_5 Ps_133:1_6 Ps_133:1_7 Ps_133:1_8 Ps_133:1_9 Ps_133:1_10 Ps_133:1_11 Ps_133:1_12 Ps_133:1_13 Ps_133:1_14 Ps_133:1_15 Ps_133:1_16 Ps_133:1_17 Ps_133:1_18 Ps_133:1_19 Ps_133:1_20 Ps_133:1_21 Ps_133:1_22
Ps:133:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:133:2 ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια καὶ εὐλογεῖτε τὸν κύριον.
Ps:133:2 A Song of Degrees. Behold now, bless ye the Lord, all the servants of the Lord, who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. (Psalm 134:1 Brenton)
Ps:133:2 Pieśń stopni. Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, którzy trwacie nocami w domu Pańskim. (Psalm 134:1 BT_4)
Ps:133:2 ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια καὶ εὐλογεῖτε τὸν κύριον.
Ps:133:2 ἐν ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐπ·άρατος -ον; ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:133:2 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc Przeklęty; by podnosić Ręka Ty Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:133:2 e)n tai=s nuXi\n e)pa/rate ta\s CHei=ras u(mO=n ei)s ta\ a(/gia kai\ eu)logei=te to\n ku/rion.
Ps:133:2 en tais nyXin eparate tas CHeiras hymOn eis ta hagia kai eulogeite ton kyrion.
Ps:133:2 P RA_DPF N3K_DPF VA_AAD2P RA_APF N3_APF RP_GP P RA_APN A1A_APN C V2_PAD2P RA_ASM N2_ASM
Ps:133:2 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the night accursed; to raise the hand you into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:133:2 in/among/by (+dat) the (dat) nights (dat) accursed ([Adj] voc); do-RAISE-you(pl)! the (acc) hands (acc) you(pl) (gen) into (+acc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and you(pl)-are-BLESS-ing, be-you(pl)-BLESS-ing!, you(pl)-were-BLESS-ing the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:133:2 Ps_133:2_1 Ps_133:2_2 Ps_133:2_3 Ps_133:2_4 Ps_133:2_5 Ps_133:2_6 Ps_133:2_7 Ps_133:2_8 Ps_133:2_9 Ps_133:2_10 Ps_133:2_11 Ps_133:2_12 Ps_133:2_13 Ps_133:2_14
Ps:133:2 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:133:3 εὐλογήσει σε κύριος ἐκ Σιων ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Ps:133:3 May the Lord, who made heaven and earth, bless thee out of Sion. (Psalm 134:3 Brenton)
Ps:133:3 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, Ten, który uczynił niebo i ziemię! (Psalm 134:3 BT_4)
Ps:133:3 εὐλογήσει σε κύριος ἐκ Σιων ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Ps:133:3 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ Σιών, ἡ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:133:3 By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syjon By czynić/rób Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia
Ps:133:3 eu)logE/sei se ku/rios e)k *siOn o( poiE/sas to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n.
Ps:133:3 eulogEsei se kyrios ek siOn ho poiEsas ton uranon kai tEn gEn.
Ps:133:3 VF_FAI3S RP_AS N2_NSM P N_GSF RA_NSM VA_AAPNSM RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF
Ps:133:3 to bless you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels Zion the to do/make the sky/heaven and also, even, namely the earth/land
Ps:133:3 he/she/it-will-BLESS, you(sg)-will-be-BLESS-ed (classical), (fut perf) (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) Zion (indecl) the (nom) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc)
Ps:133:3 Ps_133:3_1 Ps_133:3_2 Ps_133:3_3 Ps_133:3_4 Ps_133:3_5 Ps_133:3_6 Ps_133:3_7 Ps_133:3_8 Ps_133:3_9 Ps_133:3_10 Ps_133:3_11 Ps_133:3_12
Ps:133:3 x x x x x x x x x x x x