Wj:26:1 καὶ τὴν σκηνὴν ποιήσεις δέκα αὐλαίας ἐκ βύσσου κεκλωσμένης καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου· χερουβιμ ἐργασίᾳ ὑφάντου ποιήσεις αὐτάς.
Wj:26:1 And thou shalt make the tabernacle, ten curtains of fine linen spun, and blue and purple, and scarlet spun with cherubs; thou shalt make them with work of a weaver. (Exodus 26:1 Brenton)
Wj:26:1 Uczynisz przybytek z dziesięciu tkanin: uczynisz go z kręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu - z cherubami wykonanymi przez biegłego tkacza. (Wj 26:1 BT_4)
Wj:26:1 Καὶ τὴν σκηνὴν ποιήσεις δέκα αὐλαίας ἐκ βύσσου κεκλωσμένης καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου· χερουβιμ ἐργασίᾳ ὑφάντου ποιήσεις αὐτάς.
Wj:26:1 καί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δέκα   ἐκ βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) καί ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί κόκκινος -η -ον κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ ἐργασία, -ας, ἡ ὑφαντός -ή -όν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:26:1 a także, nawet, a mianowicie Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska robi / decyzji; robić / zrobić dziesięć - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami bisior kręcić a także, nawet, a mianowicie hiacynt a także, nawet, a mianowicie fioletowy [tkaniny]; fioletowy a także, nawet, a mianowicie szkarłat kręcić cherubin biznes / zajęć tkana robi / decyzji; robić / zrobić on / ona / on / sama
Wj:26:1 *kai\ tE\n skEnE\n poiE/seis de/ka au)lai/as e)k bu/ssou keklOsme/nEs kai\ u(aki/nTou kai\ porfu/ras kai\ kokki/nou keklOsme/nou· CHeroubim e)rgasi/a| u(fa/ntou poiE/seis au)ta/s.
Wj:26:1 kai tEn skEnEn poiEseis deka aulaias ek byssu keklOsmenEs kai hyakinTu kai porfyras kai kokkinu keklOsmenu· CHerubim ergasia hyfantu poiEseis autas.
Wj:26:1 C RA_ASF N1_ASF VF_FAI2S M N1A_APF P N2_GSF VT_XMPGSF C N2_GSF C N1A_GSF C A1_GSN VT_XMPGSN N_APM N1A_DSF N1M_GSM VF_FAI2S RD_APF
Wj:26:1 and also, even, namely the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth doing/making; to do/make ten ć out of (+gen) ἐξ before vowels fine linen to spin and also, even, namely hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple and also, even, namely scarlet to spin cherubim business/pursuits woven doing/making; to do/make he/she/it/same
Wj:26:1 and the (acc) tent (acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE ten   out of (+gen) fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen) and hyacinth (gen) and purple (gen); purple ([Adj] acc, gen) and scarlet ([Adj] gen) having-been-SPIN-ed (gen) cherubim (indecl) business/pursuits (dat) woven ([Adj] gen) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE them/same (acc)
Wj:26:1 Wj_26:1_1 Wj_26:1_2 Wj_26:1_3 Wj_26:1_4 Wj_26:1_5 Wj_26:1_6 Wj_26:1_7 Wj_26:1_8 Wj_26:1_9 Wj_26:1_10 Wj_26:1_11 Wj_26:1_12 Wj_26:1_13 Wj_26:1_14 Wj_26:1_15 Wj_26:1_16 Wj_26:1_17 Wj_26:1_18 Wj_26:1_19 Wj_26:1_20 Wj_26:1_21
Wj:26:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:2 μῆκος τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς ὀκτὼ καὶ εἴκοσι πήχεων καὶ εὖρος τεσσάρων πήχεων ἡ αὐλαία ἡ μία ἔσται· μέτρον τὸ αὐτὸ ἔσται πάσαις ταῖς αὐλαίαις.
Wj:26:2 The length of one curtain shall be eight and twenty cubits, and one curtain shall be the breadth of four cubits: there shall be the same measure to all the curtains. (Exodus 26:2 Brenton)
Wj:26:2 Długość poszczególnej tkaniny winna wynosić dwadzieścia osiem łokci, a szerokość poszczególnej tkaniny cztery łokcie; wszystkie zaś tkaniny winny mieć jednakowe wymiary. (Wj 26:2 BT_4)
Wj:26:2 μῆκος τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς ὀκτὼ καὶ εἴκοσι πήχεων καὶ εὖρος τεσσάρων πήχεων αὐλαία μία ἔσται· μέτρον τὸ αὐτὸ ἔσται πάσαις ταῖς αὐλαίαις.
Wj:26:2 μῆκο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὀκτώ καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μέτρον, -ου, τό ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό  
Wj:26:2 długość - jeden osiem a także, nawet, a mianowicie ikona; dwadzieścia łokieć a także, nawet, a mianowicie znaleźć szerokość cztery łokieć - jeden być zmierzyć on / ona / on / sama być każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania -
Wj:26:2 mE=kos tE=s au)lai/as tE=s mia=s o)ktO\ kai\ ei)/kosi pE/CHeOn kai\ eu)=ros tessa/rOn pE/CHeOn E( au)lai/a E( mi/a e)/stai· me/tron to\ au)to\ e)/stai pa/sais tai=s au)lai/ais.
Wj:26:2 mEkos tEs aulaias tEs mias oktO kai eikosi pECHeOn kai euros tessarOn pECHeOn hE aulaia hE mia estai· metron to auto estai pasais tais aulaiais.
Wj:26:2 N3E_NSN RA_GSF N1A_GSF RA_GSF A1A_GSF M C M N3E_GPM C N2_NSN A3_GPM N3E_GPM RA_NSF N1A_NSF RA_NSF A1A_NSF VF_FMI3S N2N_NSN RA_NSN RD_NSN VF_FMI3S A1S_DPF RA_DPF N1A_DPF
Wj:26:2 length the ć the one eight and also, even, namely icon; twenty cubit and also, even, namely find width four cubit the ć the one to be measure the he/she/it/same to be every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć
Wj:26:2 length (nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) one (gen) eight and icons (dat); twenty cubits (gen) and find (nom|acc|voc) four (gen) cubits (gen) the (nom)   the (nom) one (nom) he/she/it-will-be measure (nom|acc|voc) the (nom|acc) it/same (nom|acc) he/she/it-will-be all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat)  
Wj:26:2 Wj_26:2_1 Wj_26:2_2 Wj_26:2_3 Wj_26:2_4 Wj_26:2_5 Wj_26:2_6 Wj_26:2_7 Wj_26:2_8 Wj_26:2_9 Wj_26:2_10 Wj_26:2_11 Wj_26:2_12 Wj_26:2_13 Wj_26:2_14 Wj_26:2_15 Wj_26:2_16 Wj_26:2_17 Wj_26:2_18 Wj_26:2_19 Wj_26:2_20 Wj_26:2_21 Wj_26:2_22 Wj_26:2_23 Wj_26:2_24 Wj_26:2_25
Wj:26:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:3 πέντε δὲ αὐλαῖαι ἔσονται ἐξ ἀλλήλων ἐχόμεναι ἡ ἑτέρα ἐκ τῆς ἑτέρας, καὶ πέντε αὐλαῖαι ἔσονται συνεχόμεναι ἑτέρα τῇ ἑτέρᾳ.
Wj:26:3 And the five curtains shall be joined one to another, and the other five curtains shall be closely connected the one with the other. (Exodus 26:3 Brenton)
Wj:26:3 Pięć tkanin będzie powiązanych ze sobą - jedna z drugą, podobnie drugie pięć tkanin będzie powiązanych ze sobą jedna z drugą. (Wj 26:3 BT_4)
Wj:26:3 πέντε δὲ αὐλαῖαι ἔσονται ἐξ ἀλλήλων ἐχόμεναι ἑτέρα ἐκ τῆς ἑτέρας, καὶ πέντε αὐλαῖαι ἔσονται συνεχόμεναι ἑτέρα τῇ ἑτέρᾳ.
Wj:26:3 πέντε δέ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ἀλλήλων (gen. pl.) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἐκ ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί πέντε   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Wj:26:3 pięć zaś - być z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami nawzajem mieć inny z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami inny a także, nawet, a mianowicie pięć - być ograniczyć inny inny
Wj:26:3 pe/nte de\ au)lai=ai e)/sontai e)X a)llE/lOn e)CHo/menai E( e(te/ra e)k tE=s e(te/ras, kai\ pe/nte au)lai=ai e)/sontai suneCHo/menai e(te/ra tE=| e(te/ra|.
Wj:26:3 pente de aulaiai esontai eX allElOn eCHomenai hE hetera ek tEs heteras, kai pente aulaiai esontai syneCHomenai hetera tE hetera.
Wj:26:3 M x N1A_NPF VF_FMI3P P RD_GPM V1_PMPNPF RA_NSF A1A_NSF P RA_GSF A1A_GSF C M N1A_NPF VF_FMI3P V1_PMPNPF A1A_NSF RA_DSF A1A_DSF
Wj:26:3 five δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to be out of (+gen) ἐξ before vowels one another to have the other out of (+gen) ἐξ before vowels the other and also, even, namely five ć to be to constrain other the other
Wj:26:3 five Yet   they-will-be out of (+gen) one another (gen) while being-HAVE-ed (nom|voc) the (nom) other (nom|acc), other (nom) out of (+gen) the (gen) other (gen), other (acc) and five   they-will-be while being-CONSTRAIN-ed (nom|voc) other (nom|acc), other (nom) the (dat) other (dat)
Wj:26:3 Wj_26:3_1 Wj_26:3_2 Wj_26:3_3 Wj_26:3_4 Wj_26:3_5 Wj_26:3_6 Wj_26:3_7 Wj_26:3_8 Wj_26:3_9 Wj_26:3_10 Wj_26:3_11 Wj_26:3_12 Wj_26:3_13 Wj_26:3_14 Wj_26:3_15 Wj_26:3_16 Wj_26:3_17 Wj_26:3_18 Wj_26:3_19 Wj_26:3_20
Wj:26:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:4 καὶ ποιήσεις αὐταῖς ἀγκύλας ὑακινθίνας ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρους εἰς τὴν συμβολὴν καὶ οὕτως ποιήσεις ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς αὐλαίας τῆς ἐξωτέρας πρὸς τῇ συμβολῇ τῇ δευτέρᾳ.
Wj:26:4 And thou shalt make for them loops of blue on the edge of one curtain, on one side for the coupling, and so shalt thou make on the edge of the outer curtain for the second coupling. (Exodus 26:4 Brenton)
Wj:26:4 I przyszyjesz wstążki z fioletowej purpury na brzegach jednej tkaniny, gdzie winna być spięta, i tak też uczynisz na brzegach ostatniej tkaniny, gdzie winna być spięta. (Wj 26:4 BT_4)
Wj:26:4 καὶ ποιήσεις αὐταῖς ἀγκύλας ὑακινθίνας ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρους εἰς τὴν συμβολὴν καὶ οὕτως ποιήσεις ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς αὐλαίας τῆς ἐξωτέρας πρὸς τῇ συμβολῇ τῇ δευτέρᾳ.
Wj:26:4 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὑακίνθινος -ίνη -ον ἐπί ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός μέρο·ς, -ους, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω) πρός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον
Wj:26:4 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić on / ona / on / sama - Hiacynt kolorze na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem warga - jeden z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami jeden regiony częścią / szt do (+ acc) - a także, nawet, a mianowicie thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] robi / decyzji; robić / zrobić na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem warga - zewnętrzny w kierunku (+ ACC +, + gen dat) - drugi
Wj:26:4 kai\ poiE/seis au)tai=s a)gku/las u(akinTi/nas e)pi\ tou= CHei/lous tE=s au)lai/as tE=s mia=s e)k tou= e(no\s me/rous ei)s tE\n sumbolE\n kai\ ou(/tOs poiE/seis e)pi\ tou= CHei/lous tE=s au)lai/as tE=s e)XOte/ras pro\s tE=| sumbolE=| tE=| deute/ra|.
Wj:26:4 kai poiEseis autais ankylas hyakinTinas epi tu CHeilus tEs aulaias tEs mias ek tu henos merus eis tEn symbolEn kai hutOs poiEseis epi tu CHeilus tEs aulaias tEs eXOteras pros tE symbolE tE deutera.
Wj:26:4 C VF_FAI2S RD_DPF N1_APF A1_APF P RA_GSN N3E_GSN RA_GSF N1A_GSF RA_GSF A1A_GSF P RA_GSN A3_GSN N3E_GSN P RA_ASF N1_ASF C D VF_FAI2S P RA_GSN N3E_GSN RA_GSF N1A_GSF RA_GSF A1A_GSF P RA_DSF N1_DSF RA_DSF A1A_DSF
Wj:26:4 and also, even, namely doing/making; to do/make he/she/it/same ć hyacinth-colored upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lip the ć the one out of (+gen) ἐξ before vowels the one part/piece regions into (+acc) the ć and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lip the ć the outer toward (+acc,+gen,+dat) the ć the second
Wj:26:4 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE them/same (dat)   hyacinth-colored ([Adj] acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) lip (gen) the (gen)   the (gen) one (gen) out of (+gen) the (gen) one (gen) part/piece (gen) into (+acc) the (acc)   and thusly/like this doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) lip (gen) the (gen)   the (gen) outer ([Adj] acc, gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (dat)   the (dat) second (dat)
Wj:26:4 Wj_26:4_1 Wj_26:4_2 Wj_26:4_3 Wj_26:4_4 Wj_26:4_5 Wj_26:4_6 Wj_26:4_7 Wj_26:4_8 Wj_26:4_9 Wj_26:4_10 Wj_26:4_11 Wj_26:4_12 Wj_26:4_13 Wj_26:4_14 Wj_26:4_15 Wj_26:4_16 Wj_26:4_17 Wj_26:4_18 Wj_26:4_19 Wj_26:4_20 Wj_26:4_21 Wj_26:4_22 Wj_26:4_23 Wj_26:4_24 Wj_26:4_25 Wj_26:4_26 Wj_26:4_27 Wj_26:4_28 Wj_26:4_29 Wj_26:4_30 Wj_26:4_31 Wj_26:4_32 Wj_26:4_33 Wj_26:4_34
Wj:26:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:5 πεντήκοντα ἀγκύλας ποιήσεις τῇ αὐλαίᾳ τῇ μιᾷ καὶ πεντήκοντα ἀγκύλας ποιήσεις ἐκ τοῦ μέρους τῆς αὐλαίας κατὰ τὴν συμβολὴν τῆς δευτέρας· ἀντιπρόσωποι ἀντιπίπτουσαι ἀλλήλαις εἰς ἑκάστην.
Wj:26:5 Fifty loops shalt thou make for one curtain, and fifty loops shalt thou make on the part of the curtain answering to the coupling of the second, opposite each other, corresponding to each other at each point. (Exodus 26:5 Brenton)
Wj:26:5 Pięćdziesiąt zaś wstążek przyszyjesz do jednej tkaniny i pięćdziesiąt wstążek przyszyjesz do drugiej tkaniny w miejscu, w którym mają być spięte, tak żeby wstążki były przyszyte naprzeciw siebie. (Wj 26:5 BT_4)
Wj:26:5 πεντήκοντα ἀγκύλας ποιήσεις τῇ αὐλαίᾳ τῇ μιᾷ καὶ πεντήκοντα ἀγκύλας ποιήσεις ἐκ τοῦ μέρους τῆς αὐλαίας κατὰ τὴν συμβολὴν τῆς δευτέρας· ἀντιπρόσωποι ἀντιπίπτουσαι ἀλλήλαις εἰς ἑκάστην.
Wj:26:5 πεντή·κοντα   ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί πεντή·κοντα   ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον   ἀντι·πίπτω (αντι+πιπτ-, -, -, -, -, -) ἀλλήλων (gen. pl.) εἰς[1] ἕκαστος -η -ον
Wj:26:5 pięćdziesiąt - robi / decyzji; robić / zrobić - jeden a także, nawet, a mianowicie pięćdziesiąt - robi / decyzji; robić / zrobić z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami regiony częścią / szt - w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem - drugi - do ??? nawzajem do (+ acc) każdy
Wj:26:5 pentE/konta a)gku/las poiE/seis tE=| au)lai/a| tE=| mia=| kai\ pentE/konta a)gku/las poiE/seis e)k tou= me/rous tE=s au)lai/as kata\ tE\n sumbolE\n tE=s deute/ras· a)ntipro/sOpoi a)ntipi/ptousai a)llE/lais ei)s e(ka/stEn.
Wj:26:5 pentEkonta ankylas poiEseis tE aulaia tE mia kai pentEkonta ankylas poiEseis ek tu merus tEs aulaias kata tEn symbolEn tEs deuteras· antiprosOpoi antipiptusai allElais eis hekastEn.
Wj:26:5 M N1_APF VF_FAI2S RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1A_DSF C M N1_APF VF_FAI2S P RA_GSN N3E_GSN RA_GSF N1A_GSF P RA_ASF N1_ASF RA_GSF A1A_GSF A1B_NPF V1_PAPNPF RD_DPF P A1_ASF
Wj:26:5 fifty ć doing/making; to do/make the ć the one and also, even, namely fifty ć doing/making; to do/make out of (+gen) ἐξ before vowels the part/piece regions the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the second ć to ??? one another into (+acc) each
Wj:26:5 fifty   doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (dat)   the (dat) one (dat) and fifty   doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE out of (+gen) the (gen) part/piece (gen) the (gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   the (gen) second (gen), second (acc)   while ???-ing (nom|voc) one another (dat) into (+acc) each (of two) (acc)
Wj:26:5 Wj_26:5_1 Wj_26:5_2 Wj_26:5_3 Wj_26:5_4 Wj_26:5_5 Wj_26:5_6 Wj_26:5_7 Wj_26:5_8 Wj_26:5_9 Wj_26:5_10 Wj_26:5_11 Wj_26:5_12 Wj_26:5_13 Wj_26:5_14 Wj_26:5_15 Wj_26:5_16 Wj_26:5_17 Wj_26:5_18 Wj_26:5_19 Wj_26:5_20 Wj_26:5_21 Wj_26:5_22 Wj_26:5_23 Wj_26:5_24 Wj_26:5_25 Wj_26:5_26
Wj:26:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:6 καὶ ποιήσεις κρίκους πεντήκοντα χρυσοῦς καὶ συνάψεις τὰς αὐλαίας ἑτέραν τῇ ἑτέρᾳ τοῖς κρίκοις, καὶ ἔσται ἡ σκηνὴ μία. –
Wj:26:6 And thou shalt make fifty golden rings; and thou shalt join the curtains to each other with the rings, and it shall be one tabernacle. (Exodus 26:6 Brenton)
Wj:26:6 Ponadto przyszyjesz pięćdziesiąt złotych kółek i zwiążesz tkaniny przy pomocy tych kółek, i przybytek będzie stanowił jedną całość. (Wj 26:6 BT_4)
Wj:26:6 καὶ ποιήσεις κρίκους πεντήκοντα χρυσοῦς καὶ συνάψεις τὰς αὐλαίας ἑτέραν τῇ ἑτέρᾳ τοῖς κρίκοις, καὶ ἔσται σκηνὴ μία.
Wj:26:6 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   πεντή·κοντα χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί   ὁ ἡ τό   ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὁ ἡ τό   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός  
Wj:26:6 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić - pięćdziesiąt złoty / złoty a także, nawet, a mianowicie - - inny inny - a także, nawet, a mianowicie być namiot; Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska jeden -
Wj:26:6 kai\ poiE/seis kri/kous pentE/konta CHrusou=s kai\ suna/PSeis ta\s au)lai/as e(te/ran tE=| e(te/ra| toi=s kri/kois, kai\ e)/stai E( skEnE\ mi/a.
Wj:26:6 kai poiEseis krikus pentEkonta CHrysus kai synaPSeis tas aulaias heteran tE hetera tois krikois, kai estai hE skEnE mia.
Wj:26:6 C VF_FAI2S N2_APM M A1C_APM C VF_FAI2S RA_APF N1A_APF A1A_ASF RA_DSF A1A_DSF RA_DPM N2_DPM C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF A1A_NSF
Wj:26:6 and also, even, namely doing/making; to do/make ć fifty gold/golden and also, even, namely ć the ć other the other the ć and also, even, namely to be the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth one  
Wj:26:6 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE   fifty gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) and   the (acc)   other (acc) the (dat) other (dat) the (dat)   and he/she/it-will-be the (nom) tents (nom|acc|voc); tent (nom|voc) one (nom)  
Wj:26:6 Wj_26:6_1 Wj_26:6_2 Wj_26:6_3 Wj_26:6_4 Wj_26:6_5 Wj_26:6_6 Wj_26:6_7 Wj_26:6_8 Wj_26:6_9 Wj_26:6_10 Wj_26:6_11 Wj_26:6_12 Wj_26:6_13 Wj_26:6_14 Wj_26:6_15 Wj_26:6_16 Wj_26:6_17 Wj_26:6_18 Wj_26:6_19 Wj_26:6_20
Wj:26:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:7 καὶ ποιήσεις δέρρεις τριχίνας σκέπην ἐπὶ τῆς σκηνῆς· ἕνδεκα δέρρεις ποιήσεις αὐτάς.
Wj:26:7 And thou shalt make for a covering of the tabernacle skins with the hair on, thou shalt make them eleven skins. (Exodus 26:7 Brenton)
Wj:26:7 Następnie uczynisz nakrycie przybytku z koziej sierści, a uczynisz je z jedenastu mniejszych nakryć. (Wj 26:7 BT_4)
Wj:26:7 καὶ ποιήσεις δέρρεις τριχίνας σκέπην ἐπὶ τῆς σκηνῆς· ἕνδεκα δέρρεις ποιήσεις αὐτάς.
Wj:26:7 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   τρίχινος -η -ον σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἕν·δεκα   ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:26:7 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić - z włosami schronisko na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska jedenaście - robi / decyzji; robić / zrobić on / ona / on / sama
Wj:26:7 kai\ poiE/seis de/rreis triCHi/nas ske/pEn e)pi\ tE=s skEnE=s· e(/ndeka de/rreis poiE/seis au)ta/s.
Wj:26:7 kai poiEseis derreis triCHinas skepEn epi tEs skEnEs· hendeka derreis poiEseis autas.
Wj:26:7 C VF_FAI2S N3I_APF A1_APF N1_ASF P RA_GSF N1_GSF M N3I_APF VF_FAI2S RD_APF
Wj:26:7 and also, even, namely doing/making; to do/make ć made of hair shelter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth eleven ć doing/making; to do/make he/she/it/same
Wj:26:7 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE   made of hair ([Adj] acc) shelter (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) tent (gen) eleven   doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE them/same (acc)
Wj:26:7 Wj_26:7_1 Wj_26:7_2 Wj_26:7_3 Wj_26:7_4 Wj_26:7_5 Wj_26:7_6 Wj_26:7_7 Wj_26:7_8 Wj_26:7_9 Wj_26:7_10 Wj_26:7_11 Wj_26:7_12
Wj:26:7 x x x x x x x x x x x x
Wj:26:8 τὸ μῆκος τῆς δέρρεως τῆς μιᾶς ἔσται τριάκοντα πήχεων, καὶ τεσσάρων πήχεων τὸ εὖρος τῆς δέρρεως τῆς μιᾶς· μέτρον τὸ αὐτὸ ἔσται ταῖς ἕνδεκα δέρρεσι.
Wj:26:8 The length of one skin thirty cubits, and the breadth of one skin four cubits: there shall be the same measure to the eleven skins. (Exodus 26:8 Brenton)
Wj:26:8 Długość jednego nakrycia będzie wynosiła trzydzieści łokci, a szerokość jednego nakrycia cztery łokcie, i wszystkie jedenaście nakryć będą miały jednakowe wymiary. (Wj 26:8 BT_4)
Wj:26:8 τὸ μῆκος τῆς δέρρεως τῆς μιᾶς ἔσται τριάκοντα πήχεων, καὶ τεσσάρων πήχεων τὸ εὖρος τῆς δέρρεως τῆς μιᾶς· μέτρον τὸ αὐτὸ ἔσται ταῖς ἕνδεκα δέρρεσι.
Wj:26:8 ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τριά·κοντα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός μέτρον, -ου, τό ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἕν·δεκα  
Wj:26:8 długość - jeden być trzydzieści łokieć a także, nawet, a mianowicie cztery łokieć znaleźć szerokość - jeden zmierzyć on / ona / on / sama być jedenaście -
Wj:26:8 to\ mE=kos tE=s de/rreOs tE=s mia=s e)/stai tria/konta pE/CHeOn, kai\ tessa/rOn pE/CHeOn to\ eu)=ros tE=s de/rreOs tE=s mia=s· me/tron to\ au)to\ e)/stai tai=s e(/ndeka de/rresi.
Wj:26:8 to mEkos tEs derreOs tEs mias estai triakonta pECHeOn, kai tessarOn pECHeOn to euros tEs derreOs tEs mias· metron to auto estai tais hendeka derresi.
Wj:26:8 RA_NSN N3E_NSN RA_GSF N3I_GSF RA_GSF A1A_GSF VF_FMI3S M N3E_GPM C A3_GPM N3E_GPM RA_NSN N2_NSN RA_GSF N3I_GSF RA_GSF A1A_GSF N2N_NSN RA_NSN RD_NSN VF_FMI3S RA_DPF M N3I_DPF
Wj:26:8 the length the ć the one to be thirty cubit and also, even, namely four cubit the find width the ć the one measure the he/she/it/same to be the eleven ć
Wj:26:8 the (nom|acc) length (nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) one (gen) he/she/it-will-be thirty cubits (gen) and four (gen) cubits (gen) the (nom|acc) find (nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) one (gen) measure (nom|acc|voc) the (nom|acc) it/same (nom|acc) he/she/it-will-be the (dat) eleven  
Wj:26:8 Wj_26:8_1 Wj_26:8_2 Wj_26:8_3 Wj_26:8_4 Wj_26:8_5 Wj_26:8_6 Wj_26:8_7 Wj_26:8_8 Wj_26:8_9 Wj_26:8_10 Wj_26:8_11 Wj_26:8_12 Wj_26:8_13 Wj_26:8_14 Wj_26:8_15 Wj_26:8_16 Wj_26:8_17 Wj_26:8_18 Wj_26:8_19 Wj_26:8_20 Wj_26:8_21 Wj_26:8_22 Wj_26:8_23 Wj_26:8_24 Wj_26:8_25
Wj:26:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:9 καὶ συνάψεις τὰς πέντε δέρρεις ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ τὰς ἓξ δέρρεις ἐπὶ τὸ αὐτό· καὶ ἐπιδιπλώσεις τὴν δέρριν τὴν ἕκτην κατὰ πρόσωπον τῆς σκηνῆς.
Wj:26:9 And thou shalt join the five skins together, and the six skins together; and thou shalt double the sixth skin in front of the tabernacle. (Exodus 26:9 Brenton)
Wj:26:9 Powiążesz ze sobą pięć nakryć osobno, a pozostałe sześć osobno. Jednakże szóste nakrycie, które ma wisieć u wejścia do przybytku, złożysz we dwoje. (Wj 26:9 BT_4)
Wj:26:9 καὶ συνάψεις τὰς πέντε δέρρεις ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ τὰς ἓξ δέρρεις ἐπὶ τὸ αὐτό· καὶ ἐπιδιπλώσεις τὴν δέρριν τὴν ἕκτην κατὰ πρόσωπον τῆς σκηνῆς.
Wj:26:9 καί   ὁ ἡ τό πέντε   ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἕξ   ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Wj:26:9 a także, nawet, a mianowicie - pięć - na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie sześć - na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie - - szósty w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem twarz Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska
Wj:26:9 kai\ suna/PSeis ta\s pe/nte de/rreis e)pi\ to\ au)to\ kai\ ta\s e(\X de/rreis e)pi\ to\ au)to/· kai\ e)pidiplO/seis tE\n de/rrin tE\n e(/ktEn kata\ pro/sOpon tE=s skEnE=s.
Wj:26:9 kai synaPSeis tas pente derreis epi to auto kai tas heX derreis epi to auto· kai epidiplOseis tEn derrin tEn hektEn kata prosOpon tEs skEnEs.
Wj:26:9 C VF_FAI2S RA_APF M N3I_APF P RA_ASN RD_ASN C RA_APF M N3I_APF P RA_ASN RD_ASN C VF_FAI2S RA_ASF N3I_ASF RA_ASF A1_ASF P N2N_ASN RA_GSF N1_GSF
Wj:26:9 and also, even, namely ć the five ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same and also, even, namely the six ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same and also, even, namely ć the ć the sixth down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Wj:26:9 and   the (acc) five   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) and the (acc) six   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) and   the (acc)   the (acc) sixth (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) tent (gen)
Wj:26:9 Wj_26:9_1 Wj_26:9_2 Wj_26:9_3 Wj_26:9_4 Wj_26:9_5 Wj_26:9_6 Wj_26:9_7 Wj_26:9_8 Wj_26:9_9 Wj_26:9_10 Wj_26:9_11 Wj_26:9_12 Wj_26:9_13 Wj_26:9_14 Wj_26:9_15 Wj_26:9_16 Wj_26:9_17 Wj_26:9_18 Wj_26:9_19 Wj_26:9_20 Wj_26:9_21 Wj_26:9_22 Wj_26:9_23 Wj_26:9_24 Wj_26:9_25
Wj:26:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:10 καὶ ποιήσεις ἀγκύλας πεντήκοντα ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς δέρρεως τῆς μιᾶς τῆς ἀνὰ μέσον κατὰ συμβολὴν καὶ πεντήκοντα ἀγκύλας ποιήσεις ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς δέρρεως τῆς συναπτούσης τῆς δευτέρας.
Wj:26:10 And thou shalt make fifty loops on the border of one skin, which is in the midst for the joinings; and thou shalt make fifty loops on the edge of the second skin that joins it. (Exodus 26:10 Brenton)
Wj:26:10 I przyszyjesz pięćdziesiąt wstążek na brzegach jednego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte, i pięćdziesiąt wstążek na brzegach drugiego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte. (Wj 26:10 BT_4)
Wj:26:10 καὶ ποιήσεις ἀγκύλας πεντήκοντα ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς δέρρεως τῆς μιᾶς τῆς ἀνὰ μέσον κατὰ συμβολὴν καὶ πεντήκοντα ἀγκύλας ποιήσεις ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς δέρρεως τῆς συναπτούσης τῆς δευτέρας.
Wj:26:10 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   πεντή·κοντα ἐπί ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἀνά μέσος -η -ον κατά   καί πεντή·κοντα   ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον
Wj:26:10 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić - pięćdziesiąt na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem warga - jeden w górę / każdy / przez (+ acc) środkowy w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem - a także, nawet, a mianowicie pięćdziesiąt - robi / decyzji; robić / zrobić na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem warga - - drugi
Wj:26:10 kai\ poiE/seis a)gku/las pentE/konta e)pi\ tou= CHei/lous tE=s de/rreOs tE=s mia=s tE=s a)na\ me/son kata\ sumbolE\n kai\ pentE/konta a)gku/las poiE/seis e)pi\ tou= CHei/lous tE=s de/rreOs tE=s sunaptou/sEs tE=s deute/ras.
Wj:26:10 kai poiEseis ankylas pentEkonta epi tu CHeilus tEs derreOs tEs mias tEs ana meson kata symbolEn kai pentEkonta ankylas poiEseis epi tu CHeilus tEs derreOs tEs synaptusEs tEs deuteras.
Wj:26:10 C VF_FAI2S N1_APF M P RA_GSN N3E_GSN RA_GSF N3I_GSF RA_GSF A1A_GSF RA_GSF P A1_ASN P N1_ASF C M N1_APF VF_FAI2S P RA_GSN N3E_GSN RA_GSF N3I_GSF RA_GSF V1_PAPGSF RA_GSF A1A_GSF
Wj:26:10 and also, even, namely doing/making; to do/make ć fifty upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lip the ć the one the up/each/by (+acc) middle down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ć and also, even, namely fifty ć doing/making; to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lip the ć the ć the second
Wj:26:10 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE   fifty upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) lip (gen) the (gen)   the (gen) one (gen) the (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen)   and fifty   doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) lip (gen) the (gen)   the (gen)   the (gen) second (gen), second (acc)
Wj:26:10 Wj_26:10_1 Wj_26:10_2 Wj_26:10_3 Wj_26:10_4 Wj_26:10_5 Wj_26:10_6 Wj_26:10_7 Wj_26:10_8 Wj_26:10_9 Wj_26:10_10 Wj_26:10_11 Wj_26:10_12 Wj_26:10_13 Wj_26:10_14 Wj_26:10_15 Wj_26:10_16 Wj_26:10_17 Wj_26:10_18 Wj_26:10_19 Wj_26:10_20 Wj_26:10_21 Wj_26:10_22 Wj_26:10_23 Wj_26:10_24 Wj_26:10_25 Wj_26:10_26 Wj_26:10_27 Wj_26:10_28 Wj_26:10_29
Wj:26:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:11 καὶ ποιήσεις κρίκους χαλκοῦς πεντήκοντα καὶ συνάψεις τοὺς κρίκους ἐκ τῶν ἀγκυλῶν καὶ συνάψεις τὰς δέρρεις, καὶ ἔσται ἕν.
Wj:26:11 And thou shalt make fifty brazen rings; and thou shalt join the rings by the loops, and thou shalt join the skins, and they shall be one. (Exodus 26:11 Brenton)
Wj:26:11 Ponadto przyszyjesz pięćdziesiąt kółek z brązu i nałożysz kółka na wstążki, i w ten sposób zwiążesz nakrycia przybytku ze sobą, że utworzą jedną całość. (Wj 26:11 BT_4)
Wj:26:11 καὶ ποιήσεις κρίκους χαλκοῦς πεντήκοντα καὶ συνάψεις τοὺς κρίκους ἐκ τῶν ἀγκυλῶν καὶ συνάψεις τὰς δέρρεις, καὶ ἔσται ἕν.
Wj:26:11 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος πεντή·κοντα καί   ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Wj:26:11 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić - miedzi lub brązu pięćdziesiąt a także, nawet, a mianowicie - - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami - a także, nawet, a mianowicie - - a także, nawet, a mianowicie być jeden
Wj:26:11 kai\ poiE/seis kri/kous CHalkou=s pentE/konta kai\ suna/PSeis tou\s kri/kous e)k tO=n a)gkulO=n kai\ suna/PSeis ta\s de/rreis, kai\ e)/stai e(/n.
Wj:26:11 kai poiEseis krikus CHalkus pentEkonta kai synaPSeis tus krikus ek tOn ankylOn kai synaPSeis tas derreis, kai estai hen.
Wj:26:11 C VF_FAI2S N2_APM A1C_APM M C VF_FAI2S RA_APM N2_APM P RA_GPF N1_GPF C VF_FAI2S RA_APF N3I_APF C VF_FMI3S A3_NSN
Wj:26:11 and also, even, namely doing/making; to do/make ć copper or bronze fifty and also, even, namely ć the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the ć and also, even, namely ć the ć and also, even, namely to be one
Wj:26:11 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE   copper or bronze ([Adj] acc, nom|voc) fifty and   the (acc)   out of (+gen) the (gen)   and   the (acc)   and he/she/it-will-be one (nom|acc)
Wj:26:11 Wj_26:11_1 Wj_26:11_2 Wj_26:11_3 Wj_26:11_4 Wj_26:11_5 Wj_26:11_6 Wj_26:11_7 Wj_26:11_8 Wj_26:11_9 Wj_26:11_10 Wj_26:11_11 Wj_26:11_12 Wj_26:11_13 Wj_26:11_14 Wj_26:11_15 Wj_26:11_16 Wj_26:11_17 Wj_26:11_18 Wj_26:11_19
Wj:26:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:12 καὶ ὑποθήσεις τὸ πλεονάζον ἐν ταῖς δέρρεσιν τῆς σκηνῆς· τὸ ἥμισυ τῆς δέρρεως τὸ ὑπολελειμμένον ὑποκαλύψεις, τὸ πλεονάζον τῶν δέρρεων τῆς σκηνῆς ὑποκαλύψεις ὀπίσω τῆς σκηνῆς·
Wj:26:12 And thou shalt fix at the end that which is over in the skins of the tabernacle; the half of the skin that is left shalt thou fold over, according to the overplus of the skins of the tabernacle; thou shalt fold it over behind the tabernacle. (Exodus 26:12 Brenton)
Wj:26:12 To zaś, co zbywa z przykryć namiotu, mianowicie połowa przykrycia zbywająca, będzie zwisać na tylnej stronie przybytku. (Wj 26:12 BT_4)
Wj:26:12 καὶ ὑποθήσεις τὸ πλεονάζον ἐν ταῖς δέρρεσιν τῆς σκηνῆς· τὸ ἥμισυ τῆς δέρρεως τὸ ὑπολελειμμένον ὑποκαλύψεις, τὸ πλεονάζον τῶν δέρρεων τῆς σκηνῆς ὑποκαλύψεις ὀπίσω τῆς σκηνῆς·
Wj:26:12 καί ὑπο·τίθημι (ath. υπο+τιθ(ε)-, υπο+θη·σ-, υπο+θη·κ- or 2nd ath. υπο+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό πλεονάζω (πλεοναζ-, πλεονα·σ-, πλεονα·σ-, -, -, πλεονασ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-)   ὁ ἡ τό πλεονάζω (πλεοναζ-, πλεονα·σ-, πλεονα·σ-, -, -, πλεονασ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)   ὀπίσω ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Wj:26:12 a także, nawet, a mianowicie umieścić pod aby zwiększyć / bardziej w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska połowa - to Remain (lewa-alone -behind, ostatki, zastrzeżone {reszta}) - aby zwiększyć / bardziej - Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska - za plecami, z tyłu, po Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska
Wj:26:12 kai\ u(poTE/seis to\ pleona/DZon e)n tai=s de/rresin tE=s skEnE=s· to\ E(/misu tE=s de/rreOs to\ u(poleleimme/non u(pokalu/PSeis, to\ pleona/DZon tO=n de/rreOn tE=s skEnE=s u(pokalu/PSeis o)pi/sO tE=s skEnE=s·
Wj:26:12 kai hypoTEseis to pleonaDZon en tais derresin tEs skEnEs· to hEmisy tEs derreOs to hypoleleimmenon hypokalyPSeis, to pleonaDZon tOn derreOn tEs skEnEs hypokalyPSeis opisO tEs skEnEs·
Wj:26:12 C VF_FAI2S RA_ASN V1_PAPASN P RA_DPF N3I_DPF RA_GSF N1_GSF RA_ASN A3U_ASN RA_GSF N3I_GSF RA_ASN VP_XMPASN VF_FAI2S RA_ASN V1_PAPASN RA_GPF N3I_GPF RA_GSF N1_GSF VF_FAI2S P RA_GSF N1_GSF
Wj:26:12 and also, even, namely to place under the to increase/make more in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the half the ć the to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) ć the to increase/make more the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth ć behind back, behind, after the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Wj:26:12 and you(sg)-will-PLACE-UNDER the (nom|acc) while INCREASE/MAKE-ing-MORE (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) tent (gen) the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) the (gen)   the (nom|acc) having-been-REMAIN-ed (acc, nom|acc|voc)   the (nom|acc) while INCREASE/MAKE-ing-MORE (nom|acc|voc, voc) the (gen)   the (gen) tent (gen)   behind the (gen) tent (gen)
Wj:26:12 Wj_26:12_1 Wj_26:12_2 Wj_26:12_3 Wj_26:12_4 Wj_26:12_5 Wj_26:12_6 Wj_26:12_7 Wj_26:12_8 Wj_26:12_9 Wj_26:12_10 Wj_26:12_11 Wj_26:12_12 Wj_26:12_13 Wj_26:12_14 Wj_26:12_15 Wj_26:12_16 Wj_26:12_17 Wj_26:12_18 Wj_26:12_19 Wj_26:12_20 Wj_26:12_21 Wj_26:12_22 Wj_26:12_23 Wj_26:12_24 Wj_26:12_25 Wj_26:12_26
Wj:26:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:13 πῆχυν ἐκ τούτου καὶ πῆχυν ἐκ τούτου ἐκ τοῦ ὑπερέχοντος τῶν δέρρεων ἐκ τοῦ μήκους τῶν δέρρεων τῆς σκηνῆς ἔσται συγκαλύπτον ἐπὶ τὰ πλάγια τῆς σκηνῆς ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ἵνα καλύπτῃ.
Wj:26:13 A cubit an this side, and a cubit on that side of that which remains of the skins, of the length of the skins of the tabernacle: it shall be folding over the sides of the tabernacle on this side and that side, that it may cover it. (Exodus 26:13 Brenton)
Wj:26:13 Z tego zaś, co zbywa z długości przykryć, będzie zwisać jeden łokieć po obu stronach przybytku i tak będzie mu służyło za przykrycie. (Wj 26:13 BT_4)
Wj:26:13 πῆχυν ἐκ τούτου καὶ πῆχυν ἐκ τούτου ἐκ τοῦ ὑπερέχοντος τῶν δέρρεων ἐκ τοῦ μήκους τῶν δέρρεων τῆς σκηνῆς ἔσται συγκαλύπτον ἐπὶ τὰ πλάγια τῆς σκηνῆς ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ἵνα καλύπτῃ.
Wj:26:13 πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἐκ οὗτος αὕτη τοῦτο καί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἐκ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ ὁ ἡ τό ὑπερ·έχω (υπερ+εχ-, υπερ+εξ-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἔν·θεν καί ἔν·θεν ἵνα καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-)
Wj:26:13 łokieć z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie łokieć z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami lepszy niż - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami długość - Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska być do ??? na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska z tej strony, do tego Sida a także, nawet, a mianowicie z tej strony, do tego Sida żeby / ażeby / bo na pokrycie płaszcz, zasłonięty, przytłumiony
Wj:26:13 pE=CHun e)k tou/tou kai\ pE=CHun e)k tou/tou e)k tou= u(pere/CHontos tO=n de/rreOn e)k tou= mE/kous tO=n de/rreOn tE=s skEnE=s e)/stai sugkalu/pton e)pi\ ta\ pla/gia tE=s skEnE=s e)/nTen kai\ e)/nTen, i(/na kalu/ptE|.
Wj:26:13 pECHyn ek tutu kai pECHyn ek tutu ek tu hypereCHontos tOn derreOn ek tu mEkus tOn derreOn tEs skEnEs estai synkalypton epi ta plagia tEs skEnEs enTen kai enTen, hina kalyptE.
Wj:26:13 N3E_ASM P RD_GSN C N3E_ASM P RD_GSN P RA_GSN V1_PAPGSN RA_GPF N3I_GPF P RA_GSN N3E_GSN RA_GPF N3I_GPF RA_GSF N1_GSF VF_FMI3S V1_PAPNSN P RA_APN A1A_APN RA_GSF N1_GSF D C D C V1_PAS3S
Wj:26:13 cubit out of (+gen) ἐξ before vowels this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely cubit out of (+gen) ἐξ before vowels this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] out of (+gen) ἐξ before vowels the to be better than the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the length the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth to be to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to cover cloak, veiled, muffled
Wj:26:13 cubit (acc) out of (+gen) this (gen) and cubit (acc) out of (+gen) this (gen) out of (+gen) the (gen) while ???-ing (gen) the (gen)   out of (+gen) the (gen) length (gen) the (gen)   the (gen) tent (gen) he/she/it-will-be while ???-ing (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   the (gen) tent (gen) on this side, to on that sid and on this side, to on that sid so that / in order to /because you(sg)-are-being-COVER-ed, he/she/it-should-be-COVER-ing, you(sg)-should-be-being-COVER-ed
Wj:26:13 Wj_26:13_1 Wj_26:13_2 Wj_26:13_3 Wj_26:13_4 Wj_26:13_5 Wj_26:13_6 Wj_26:13_7 Wj_26:13_8 Wj_26:13_9 Wj_26:13_10 Wj_26:13_11 Wj_26:13_12 Wj_26:13_13 Wj_26:13_14 Wj_26:13_15 Wj_26:13_16 Wj_26:13_17 Wj_26:13_18 Wj_26:13_19 Wj_26:13_20 Wj_26:13_21 Wj_26:13_22 Wj_26:13_23 Wj_26:13_24 Wj_26:13_25 Wj_26:13_26 Wj_26:13_27 Wj_26:13_28 Wj_26:13_29 Wj_26:13_30 Wj_26:13_31
Wj:26:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:14 καὶ ποιήσεις κατακάλυμμα τῇ σκηνῇ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ ἐπικαλύμματα δέρματα ὑακίνθινα ἐπάνωθεν. –
Wj:26:14 And thou shalt make for a covering of the tabernacle rams' skins dyed red, and blue skins as coverings above. (Exodus 26:14 Brenton)
Wj:26:14 Oprócz tego uczynisz nakrycie na namiot ze skór baranich, barwionych na czerwono, i w końcu nakrycie na wierzch ze skór delfinów. (Wj 26:14 BT_4)
Wj:26:14 καὶ ποιήσεις κατακάλυμμα τῇ σκηνῇ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ ἐπικαλύμματα δέρματα ὑακίνθινα ἐπάνωθεν.
Wj:26:14 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) δέρμα[τ], -ατος, τό     καί ἐπι·κάλυμμα[τ], -ατος, τό δέρμα[τ], -ατος, τό ὑακίνθινος -ίνη -ον    
Wj:26:14 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić - Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska skóra [zobacz dermatologia] - - a także, nawet, a mianowicie Coverup skóra [zobacz dermatologia] Hiacynt kolorze - -
Wj:26:14 kai\ poiE/seis kataka/lumma tE=| skEnE=| de/rmata kriO=n E)ruTrodanOme/na kai\ e)pikalu/mmata de/rmata u(aki/nTina e)pa/nOTen.
Wj:26:14 kai poiEseis katakalymma tE skEnE dermata kriOn EryTrodanOmena kai epikalymmata dermata hyakinTina epanOTen.
Wj:26:14 C VF_FAI2S N3M_ASN RA_DSF N1_DSF N3M_APN N2_GPM VM_XPPAPN C N3M_APN N3M_APN A1_APN D
Wj:26:14 and also, even, namely doing/making; to do/make ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth skin [see dermatology] ć ć and also, even, namely coverup skin [see dermatology] hyacinth-colored ć  
Wj:26:14 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE   the (dat) tent (dat) skins (nom|acc|voc)     and coverups (nom|acc|voc) skins (nom|acc|voc) hyacinth-colored ([Adj] nom|acc|voc)    
Wj:26:14 Wj_26:14_1 Wj_26:14_2 Wj_26:14_3 Wj_26:14_4 Wj_26:14_5 Wj_26:14_6 Wj_26:14_7 Wj_26:14_8 Wj_26:14_9 Wj_26:14_10 Wj_26:14_11 Wj_26:14_12 Wj_26:14_13 Wj_26:14_14
Wj:26:14 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:15 καὶ ποιήσεις στύλους τῇ σκηνῇ ἐκ ξύλων ἀσήπτων·
Wj:26:15 And thou shalt make the posts of the tabernacle of incorruptible wood. (Exodus 26:15 Brenton)
Wj:26:15 Przygotujesz też deski na przybytek z drzewa akacjowego i ustawisz je pionowo. (Wj 26:15 BT_4)
Wj:26:15 καὶ ποιήσεις στύλους τῇ σκηνῇ ἐκ ξύλων ἀσήπτων·
Wj:26:15 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἐκ ξύλον, -ου, τό  
Wj:26:15 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić filar Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. -
Wj:26:15 kai\ poiE/seis stu/lous tE=| skEnE=| e)k Xu/lOn a)sE/ptOn·
Wj:26:15 kai poiEseis stylus tE skEnE ek XylOn asEptOn·
Wj:26:15 C VF_FAI2S N2_APM RA_DSF N1_DSF P N2N_GPN A1B_GPN
Wj:26:15 and also, even, namely doing/making; to do/make pillar the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth out of (+gen) ἐξ before vowels tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć
Wj:26:15 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE pillars (acc) the (dat) tent (dat) out of (+gen) trees/wooden things (gen)  
Wj:26:15 Wj_26:15_1 Wj_26:15_2 Wj_26:15_3 Wj_26:15_4 Wj_26:15_5 Wj_26:15_6 Wj_26:15_7 Wj_26:15_8
Wj:26:15 x x x x x x x x
Wj:26:16 δέκα πήχεων ποιήσεις τὸν στῦλον τὸν ἕνα, καὶ πήχεος ἑνὸς καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος τοῦ στύλου τοῦ ἑνός·
Wj:26:16 Of ten cubits shalt thou make one post, and the breadth of one post of a cubit and a half. (Exodus 26:16 Brenton)
Wj:26:16 Wysokość desek wynosić będzie dziesięć łokci, a szerokość jednej deski półtora łokcia. (Wj 26:16 BT_4)
Wj:26:16 δέκα πήχεων ποιήσεις τὸν στῦλον τὸν ἕνα, καὶ πήχεος ἑνὸς καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος τοῦ στύλου τοῦ ἑνός·
Wj:26:16 δέκα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Wj:26:16 dziesięć łokieć robi / decyzji; robić / zrobić filar jeden a także, nawet, a mianowicie łokieć jeden a także, nawet, a mianowicie połowa szerokość filar jeden
Wj:26:16 de/ka pE/CHeOn poiE/seis to\n stu=lon to\n e(/na, kai\ pE/CHeos e(no\s kai\ E(mi/sous to\ pla/tos tou= stu/lou tou= e(no/s·
Wj:26:16 deka pECHeOn poiEseis ton stylon ton hena, kai pECHeos henos kai hEmisus to platos tu stylu tu henos·
Wj:26:16 M N3E_GPM VF_FAI2S RA_ASM N2_ASM RA_ASM A3_ASM C N3E_GSM A3_GSM C A3U_GSM RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM RA_GSM A3_GSM
Wj:26:16 ten cubit doing/making; to do/make the pillar the one and also, even, namely cubit one and also, even, namely half the width the pillar the one
Wj:26:16 ten cubits (gen) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (acc) pillar (acc) the (acc) one (acc) and cubit (gen) one (gen) and half (gen) the (nom|acc) width (nom|acc|voc) the (gen) pillar (gen) the (gen) one (gen)
Wj:26:16 Wj_26:16_1 Wj_26:16_2 Wj_26:16_3 Wj_26:16_4 Wj_26:16_5 Wj_26:16_6 Wj_26:16_7 Wj_26:16_8 Wj_26:16_9 Wj_26:16_10 Wj_26:16_11 Wj_26:16_12 Wj_26:16_13 Wj_26:16_14 Wj_26:16_15 Wj_26:16_16 Wj_26:16_17 Wj_26:16_18
Wj:26:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:17 δύο ἀγκωνίσκους τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ ἀντιπίπτοντας ἕτερον τῷ ἑτέρῳ· οὕτως ποιήσεις πᾶσι τοῖς στύλοις τῆς σκηνῆς.
Wj:26:17 Two joints shalt thou make in one post, answering the one to the other: so shalt thou do to all the posts of the tabernacle. (Exodus 26:17 Brenton)
Wj:26:17 Każda deska będzie miała dwa czopy osadzone jeden naprzeciw drugiego: tak zrobisz przy wszystkich deskach przybytku. (Wj 26:17 BT_4)
Wj:26:17 δύο ἀγκωνίσκους τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ ἀντιπίπτοντας ἕτερον τῷ ἑτέρῳ· οὕτως ποιήσεις πᾶσι τοῖς στύλοις τῆς σκηνῆς.
Wj:26:17 δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀντι·πίπτω (αντι+πιπτ-, -, -, -, -, -) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Wj:26:17 dwa - filar jeden do ??? inny inny thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] robi / decyzji; robić / zrobić każdy wszystkim, każde, każde, całość filar Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska
Wj:26:17 du/o a)gkOni/skous tO=| stu/lO| tO=| e(ni\ a)ntipi/ptontas e(/teron tO=| e(te/rO|· ou(/tOs poiE/seis pa=si toi=s stu/lois tE=s skEnE=s.
Wj:26:17 dyo ankOniskus tO stylO tO heni antipiptontas heteron tO heterO· hutOs poiEseis pasi tois stylois tEs skEnEs.
Wj:26:17 M N2_APM RA_DSM N2_DSM RA_DSM A3_DSM V1_PAPAPM A1A_ASM RA_DSM A1A_DSM D VF_FAI2S A3_DPM RA_DPM N2_DPM RA_GSF N1_GSF
Wj:26:17 two ć the pillar the one to ??? other the other thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make every all, each, every, the whole of the pillar the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Wj:26:17 two (nom, acc, gen)   the (dat) pillar (dat) the (dat) one (dat) while ???-ing (acc) other (acc, nom|acc) the (dat) other (dat) thusly/like this doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE all (dat) the (dat) pillars (dat) the (gen) tent (gen)
Wj:26:17 Wj_26:17_1 Wj_26:17_2 Wj_26:17_3 Wj_26:17_4 Wj_26:17_5 Wj_26:17_6 Wj_26:17_7 Wj_26:17_8 Wj_26:17_9 Wj_26:17_10 Wj_26:17_11 Wj_26:17_12 Wj_26:17_13 Wj_26:17_14 Wj_26:17_15 Wj_26:17_16 Wj_26:17_17
Wj:26:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:18 καὶ ποιήσεις στύλους τῇ σκηνῇ, εἴκοσι στύλους ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ πρὸς βορρᾶν.
Wj:26:18 And thou shalt make posts to the tabernacle, twenty posts on the north side. (Exodus 26:18 Brenton)
Wj:26:18 I przygotujesz deski na przybytek: dwadzieścia desek na ścianę południową - po stronie prawej. (Wj 26:18 BT_4)
Wj:26:18 καὶ ποιήσεις στύλους τῇ σκηνῇ, εἴκοσι στύλους ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ πρὸς βορρᾶν.
Wj:26:18 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι στῦλος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Wj:26:18 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić filar Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska ikona; dwadzieścia filar z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami - w kierunku (+ ACC +, + gen dat) północ
Wj:26:18 kai\ poiE/seis stu/lous tE=| skEnE=|, ei)/kosi stu/lous e)k tou= kli/tous tou= pro\s borra=n.
Wj:26:18 kai poiEseis stylus tE skEnE, eikosi stylus ek tu klitus tu pros borran.
Wj:26:18 C VF_FAI2S N2_APM RA_DSF N1_DSF M N2_APM P RA_GSN N3E_GSN RA_GSN P N1T_ASM
Wj:26:18 and also, even, namely doing/making; to do/make pillar the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth icon; twenty pillar out of (+gen) ἐξ before vowels the ć the toward (+acc,+gen,+dat) north
Wj:26:18 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE pillars (acc) the (dat) tent (dat) icons (dat); twenty pillars (acc) out of (+gen) the (gen)   the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc)
Wj:26:18 Wj_26:18_1 Wj_26:18_2 Wj_26:18_3 Wj_26:18_4 Wj_26:18_5 Wj_26:18_6 Wj_26:18_7 Wj_26:18_8 Wj_26:18_9 Wj_26:18_10 Wj_26:18_11 Wj_26:18_12 Wj_26:18_13
Wj:26:18 x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:19 καὶ τεσσαράκοντα βάσεις ἀργυρᾶς ποιήσεις τοῖς εἴκοσι στύλοις, δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ.
Wj:26:19 And thou shalt make to the twenty posts forty silver sockets; two sockets to one post on both its sides, and two sockets to the other post on both its sides. (Exodus 26:19 Brenton)
Wj:26:19 I czterdzieści podstaw srebrnych sporządzisz, pod każdą deskę dwie podstawy na oba jej czopy. (Wj 26:19 BT_4)
Wj:26:19 καὶ τεσσαράκοντα βάσεις ἀργυρᾶς ποιήσεις τοῖς εἴκοσι στύλοις, δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ.
Wj:26:19 καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι στῦλος, -ου, ὁ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:26:19 a także, nawet, a mianowicie czterdzieści stopa srebrny robi / decyzji; robić / zrobić ikona; dwadzieścia filar dwa stopa filar jeden do (+ acc) zarówno regiony częścią / szt on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie dwa stopa filar jeden do (+ acc) zarówno regiony częścią / szt on / ona / on / sama
Wj:26:19 kai\ tessara/konta ba/seis a)rgura=s poiE/seis toi=s ei)/kosi stu/lois, du/o ba/seis tO=| stu/lO| tO=| e(ni\ ei)s a)mfo/tera ta\ me/rE au)tou= kai\ du/o ba/seis tO=| stu/lO| tO=| e(ni\ ei)s a)mfo/tera ta\ me/rE au)tou=.
Wj:26:19 kai tessarakonta baseis argyras poiEseis tois eikosi stylois, dyo baseis tO stylO tO heni eis amfotera ta merE autu kai dyo baseis tO stylO tO heni eis amfotera ta merE autu.
Wj:26:19 C M N3I_APF A1C_APF VF_FAI2S RA_DPM M N2_DPM M N3I_NPF RA_DSM N2_DSM RA_DSM A3_DSM P A1A_APN RA_APN N3E_APN RD_GSM C M N3I_NPF RA_DSM N2_DSM RA_DSM A3_DSM P A1A_APN RA_APN N3E_APN RD_GSM
Wj:26:19 and also, even, namely forty foot silver doing/making; to do/make the icon; twenty pillar two foot the pillar the one into (+acc) both the part/piece regions he/she/it/same and also, even, namely two foot the pillar the one into (+acc) both the part/piece regions he/she/it/same
Wj:26:19 and forty feet (acc, nom|voc) silver ([Adj] acc, gen) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (dat) icons (dat); twenty pillars (dat) two (nom, acc, gen) feet (acc, nom|voc) the (dat) pillar (dat) the (dat) one (dat) into (+acc) both (nom|acc|voc) the (nom|acc) parts/pieces (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and two (nom, acc, gen) feet (acc, nom|voc) the (dat) pillar (dat) the (dat) one (dat) into (+acc) both (nom|acc|voc) the (nom|acc) parts/pieces (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Wj:26:19 Wj_26:19_1 Wj_26:19_2 Wj_26:19_3 Wj_26:19_4 Wj_26:19_5 Wj_26:19_6 Wj_26:19_7 Wj_26:19_8 Wj_26:19_9 Wj_26:19_10 Wj_26:19_11 Wj_26:19_12 Wj_26:19_13 Wj_26:19_14 Wj_26:19_15 Wj_26:19_16 Wj_26:19_17 Wj_26:19_18 Wj_26:19_19 Wj_26:19_20 Wj_26:19_21 Wj_26:19_22 Wj_26:19_23 Wj_26:19_24 Wj_26:19_25 Wj_26:19_26 Wj_26:19_27 Wj_26:19_28 Wj_26:19_29 Wj_26:19_30 Wj_26:19_31
Wj:26:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:20 καὶ τὸ κλίτος τὸ δεύτερον τὸ πρὸς νότον εἴκοσι στύλους·
Wj:26:20 And for the next side, toward the south, twenty posts, (Exodus 26:20 Brenton)
Wj:26:20 I po drugiej stronie przybytku, na ścianę północną, uczynisz dwadzieścia desek. (Wj 26:20 BT_4)
Wj:26:20 καὶ τὸ κλίτος τὸ δεύτερον τὸ πρὸς νότον εἴκοσι στύλους·
Wj:26:20 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό πρός νότος, -ου, ὁ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι στῦλος, -ου, ὁ
Wj:26:20 a także, nawet, a mianowicie - drugi w kierunku (+ ACC +, + gen dat) południe ikona; dwadzieścia filar
Wj:26:20 kai\ to\ kli/tos to\ deu/teron to\ pro\s no/ton ei)/kosi stu/lous·
Wj:26:20 kai to klitos to deuteron to pros noton eikosi stylus·
Wj:26:20 C RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A1A_ASN RA_ASN P N2_ASM M N2_APM
Wj:26:20 and also, even, namely the ć the second the toward (+acc,+gen,+dat) south icon; twenty pillar
Wj:26:20 and the (nom|acc)   the (nom|acc) second (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) icons (dat); twenty pillars (acc)
Wj:26:20 Wj_26:20_1 Wj_26:20_2 Wj_26:20_3 Wj_26:20_4 Wj_26:20_5 Wj_26:20_6 Wj_26:20_7 Wj_26:20_8 Wj_26:20_9 Wj_26:20_10
Wj:26:20 x x x x x x x x x x
Wj:26:21 καὶ τεσσαράκοντα βάσεις αὐτῶν ἀργυρᾶς, δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ.
Wj:26:21 and their forty silver sockets: two sockets to one post on both its sides, and two sockets to the other post on both its sides. (Exodus 26:21 Brenton)
Wj:26:21 A do nich czterdzieści podstaw srebrnych; po dwie podstawy na każdą deskę. (Wj 26:21 BT_4)
Wj:26:21 καὶ τεσσαράκοντα βάσεις αὐτῶν ἀργυρᾶς, δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ.
Wj:26:21 καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:26:21 a także, nawet, a mianowicie czterdzieści stopa on / ona / on / sama srebrny dwa stopa filar jeden do (+ acc) zarówno regiony częścią / szt on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie dwa stopa filar jeden do (+ acc) zarówno regiony częścią / szt on / ona / on / sama
Wj:26:21 kai\ tessara/konta ba/seis au)tO=n a)rgura=s, du/o ba/seis tO=| stu/lO| tO=| e(ni\ ei)s a)mfo/tera ta\ me/rE au)tou= kai\ du/o ba/seis tO=| stu/lO| tO=| e(ni\ ei)s a)mfo/tera ta\ me/rE au)tou=.
Wj:26:21 kai tessarakonta baseis autOn argyras, dyo baseis tO stylO tO heni eis amfotera ta merE autu kai dyo baseis tO stylO tO heni eis amfotera ta merE autu.
Wj:26:21 C M N3I_APF RD_GPM A1C_APF M N3I_APF RA_DSM N2_DSM RA_DSM A3_DSM P A1A_APN RA_APN N3E_APN RD_GSM C M N3I_APF RA_DSM N2_DSM RA_DSM A3_DSM P A1A_APN RA_APN N3E_APN RD_GSM
Wj:26:21 and also, even, namely forty foot he/she/it/same silver two foot the pillar the one into (+acc) both the part/piece regions he/she/it/same and also, even, namely two foot the pillar the one into (+acc) both the part/piece regions he/she/it/same
Wj:26:21 and forty feet (acc, nom|voc) them/same (gen) silver ([Adj] acc, gen) two (nom, acc, gen) feet (acc, nom|voc) the (dat) pillar (dat) the (dat) one (dat) into (+acc) both (nom|acc|voc) the (nom|acc) parts/pieces (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and two (nom, acc, gen) feet (acc, nom|voc) the (dat) pillar (dat) the (dat) one (dat) into (+acc) both (nom|acc|voc) the (nom|acc) parts/pieces (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Wj:26:21 Wj_26:21_1 Wj_26:21_2 Wj_26:21_3 Wj_26:21_4 Wj_26:21_5 Wj_26:21_6 Wj_26:21_7 Wj_26:21_8 Wj_26:21_9 Wj_26:21_10 Wj_26:21_11 Wj_26:21_12 Wj_26:21_13 Wj_26:21_14 Wj_26:21_15 Wj_26:21_16 Wj_26:21_17 Wj_26:21_18 Wj_26:21_19 Wj_26:21_20 Wj_26:21_21 Wj_26:21_22 Wj_26:21_23 Wj_26:21_24 Wj_26:21_25 Wj_26:21_26 Wj_26:21_27 Wj_26:21_28
Wj:26:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:22 καὶ ἐκ τῶν ὀπίσω τῆς σκηνῆς κατὰ τὸ μέρος τὸ πρὸς θάλασσαν ποιήσεις ἓξ στύλους.
Wj:26:22 And on the back of the tabernacle at the part which is toward the west thou shalt make six posts. (Exodus 26:22 Brenton)
Wj:26:22 A dla tylnej części przybytku sporządzisz sześć desek. (Wj 26:22 BT_4)
Wj:26:22 καὶ ἐκ τῶν ὀπίσω τῆς σκηνῆς κατὰ τὸ μέρος τὸ πρὸς θάλασσαν ποιήσεις ἓξ στύλους.
Wj:26:22 καί ἐκ ὁ ἡ τό ὀπίσω ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) κατά ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πρός θάλασσα, -ης, ἡ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἕξ στῦλος, -ου, ὁ
Wj:26:22 a także, nawet, a mianowicie z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami za plecami, z tyłu, po Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem regiony częścią / szt w kierunku (+ ACC +, + gen dat) morze robi / decyzji; robić / zrobić sześć filar
Wj:26:22 kai\ e)k tO=n o)pi/sO tE=s skEnE=s kata\ to\ me/ros to\ pro\s Ta/lassan poiE/seis e(\X stu/lous.
Wj:26:22 kai ek tOn opisO tEs skEnEs kata to meros to pros Talassan poiEseis heX stylus.
Wj:26:22 C P RA_GPM P RA_GSF N1_GSF P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN P N1S_ASF VF_FAI2S M N2_APM
Wj:26:22 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the behind back, behind, after the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the part/piece regions the toward (+acc,+gen,+dat) sea doing/making; to do/make six pillar
Wj:26:22 and out of (+gen) the (gen) behind the (gen) tent (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) part/piece (nom|acc|voc) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) sea (acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE six pillars (acc)
Wj:26:22 Wj_26:22_1 Wj_26:22_2 Wj_26:22_3 Wj_26:22_4 Wj_26:22_5 Wj_26:22_6 Wj_26:22_7 Wj_26:22_8 Wj_26:22_9 Wj_26:22_10 Wj_26:22_11 Wj_26:22_12 Wj_26:22_13 Wj_26:22_14 Wj_26:22_15
Wj:26:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:23 καὶ δύο στύλους ποιήσεις ἐπὶ τῶν γωνιῶν τῆς σκηνῆς ἐκ τῶν ὀπισθίων,
Wj:26:23 And thou shalt make two posts on the corners of the tabernacle behind. (Exodus 26:23 Brenton)
Wj:26:23 Przy narożnikach tylnej ściany przybytku postawisz dwie deski. (Wj 26:23 BT_4)
Wj:26:23 καὶ δύο στύλους ποιήσεις ἐπὶ τῶν γωνιῶν τῆς σκηνῆς ἐκ τῶν ὀπισθίων,
Wj:26:23 καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο στῦλος, -ου, ὁ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γωνία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἐκ ὁ ἡ τό  
Wj:26:23 a także, nawet, a mianowicie dwa filar robi / decyzji; robić / zrobić na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem narożnik Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami -
Wj:26:23 kai\ du/o stu/lous poiE/seis e)pi\ tO=n gOniO=n tE=s skEnE=s e)k tO=n o)pisTi/On,
Wj:26:23 kai dyo stylus poiEseis epi tOn gOniOn tEs skEnEs ek tOn opisTiOn,
Wj:26:23 C M N2_APM VF_FAI2S P RA_GPF N1A_GPF RA_GSF N1_GSF P RA_GPN A1A_GPN
Wj:26:23 and also, even, namely two pillar doing/making; to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the corner the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth out of (+gen) ἐξ before vowels the ć
Wj:26:23 and two (nom, acc, gen) pillars (acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) quarters (gen) the (gen) tent (gen) out of (+gen) the (gen)  
Wj:26:23 Wj_26:23_1 Wj_26:23_2 Wj_26:23_3 Wj_26:23_4 Wj_26:23_5 Wj_26:23_6 Wj_26:23_7 Wj_26:23_8 Wj_26:23_9 Wj_26:23_10 Wj_26:23_11 Wj_26:23_12
Wj:26:23 x x x x x x x x x x x x
Wj:26:24 καὶ ἔσται ἐξ ἴσου κάτωθεν· κατὰ τὸ αὐτὸ ἔσονται ἴσοι ἐκ τῶν κεφαλίδων εἰς σύμβλησιν μίαν· οὕτως ποιήσεις ἀμφοτέραις, ταῖς δυσὶν γωνίαις ἔστωσαν.
Wj:26:24 And it shall be equal below, they shall be equal toward the same part from the heads to one joining; so shalt thou make to both the two corners, let them be equal. (Exodus 26:24 Brenton)
Wj:26:24 Deski będą przystawały szczelnie do siebie u dołu, a u góry równie szczelnie będą połączone za pomocą jednego pierścienia, i tak będzie także z deskami przy obu innych narożnikach. (Wj 26:24 BT_4)
Wj:26:24 καὶ ἔσται ἐξ ἴσου κάτωθεν· κατὰ τὸ αὐτὸ ἔσονται ἴσοι ἐκ τῶν κεφαλίδων εἰς σύμβλησιν μίαν· οὕτως ποιήσεις ἀμφοτέραις, ταῖς δυσὶν γωνίαις ἔστωσαν.
Wj:26:24 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ἴσος -η -ον   κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἴσος -η -ον ἐκ ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ εἰς[1]   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) γωνία, -ας, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Wj:26:24 a także, nawet, a mianowicie być z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami przypominają proste, równe, w stanie, zdolny, mecz, odpowiadają; być podobny, same identyczne - w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama być przypominają proste, równe, w stanie, zdolny, mecz, odpowiadają; być podobny, same identyczne z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ??? do (+ acc) - jeden thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] robi / decyzji; robić / zrobić zarówno na zachód; dwa; ustawić w dół, ustaw (słońce lub gwiazdy). Zobacz Kaznodziei 1: 5 LXX. narożnik spowodować stać; być
Wj:26:24 kai\ e)/stai e)X i)/sou ka/tOTen· kata\ to\ au)to\ e)/sontai i)/soi e)k tO=n kefali/dOn ei)s su/mblEsin mi/an· ou(/tOs poiE/seis a)mfote/rais, tai=s dusi\n gOni/ais e)/stOsan.
Wj:26:24 kai estai eX isu katOTen· kata to auto esontai isoi ek tOn kefalidOn eis symblEsin mian· hutOs poiEseis amfoterais, tais dysin gOniais estOsan.
Wj:26:24 C VF_FMI3S P A1_GSN D P RA_ASN RD_ASN VF_FMI3P A1_NPM P RA_GPF N3D_GPF P N3_ASF A1A_ASF D VF_FAI2S A1A_DPF RA_DPF M_DPF N1A_DPF V9_PAD3P
Wj:26:24 and also, even, namely to be out of (+gen) ἐξ before vowels resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the he/she/it/same to be resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical out of (+gen) ἐξ before vowels the ??? into (+acc) ć one thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make both the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. corner to cause to stand; to be
Wj:26:24 and he/she/it-will-be out of (+gen) resemble ([Adj] gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) it/same (nom|acc) they-will-be resemble ([Adj] nom|voc) out of (+gen) the (gen) ???s (gen) into (+acc)   one (acc) thusly/like this doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE both (dat) the (dat) west (acc); two (dat); upon SET-ing (dat) quarters (dat) having CAUSE-ed-TO-STand (acc); let-them-be!
Wj:26:24 Wj_26:24_1 Wj_26:24_2 Wj_26:24_3 Wj_26:24_4 Wj_26:24_5 Wj_26:24_6 Wj_26:24_7 Wj_26:24_8 Wj_26:24_9 Wj_26:24_10 Wj_26:24_11 Wj_26:24_12 Wj_26:24_13 Wj_26:24_14 Wj_26:24_15 Wj_26:24_16 Wj_26:24_17 Wj_26:24_18 Wj_26:24_19 Wj_26:24_20 Wj_26:24_21 Wj_26:24_22 Wj_26:24_23
Wj:26:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:25 καὶ ἔσονται ὀκτὼ στῦλοι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν ἀργυραῖ δέκα ἕξ· δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνί. –
Wj:26:25 And there shall be eight posts, and their sixteen silver sockets; two sockets to one post on both its sides, and two sockets to the other post. (Exodus 26:25 Brenton)
Wj:26:25 I tak będzie osiem desek, a podstaw srebrnych szesnaście, dwie podstawy pod każdą deskę. (Wj 26:25 BT_4)
Wj:26:25 καὶ ἔσονται ὀκτὼ στῦλοι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν ἀργυραῖ δέκα ἕξ· δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνί.
Wj:26:25 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀκτώ στῦλος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος δέκα ἕξ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός  
Wj:26:25 a także, nawet, a mianowicie być osiem filar a także, nawet, a mianowicie stopa on / ona / on / sama srebrny dziesięć sześć dwa stopa filar jeden do (+ acc) zarówno regiony częścią / szt on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie dwa stopa filar jeden -
Wj:26:25 kai\ e)/sontai o)ktO\ stu=loi, kai\ ai( ba/seis au)tO=n a)rgurai= de/ka e(/X· du/o ba/seis tO=| stu/lO| tO=| e(ni\ ei)s a)mfo/tera ta\ me/rE au)tou= kai\ du/o ba/seis tO=| stu/lO| tO=| e(ni/.
Wj:26:25 kai esontai oktO styloi, kai hai baseis autOn argyrai deka heX· dyo baseis tO stylO tO heni eis amfotera ta merE autu kai dyo baseis tO stylO tO heni.
Wj:26:25 C VF_FMI3P M N2_NPM C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM A1C_NPF M M M N3I_NPF RA_DSM N2_DSM RA_DSM A3_DSM P A1A_APN RA_APN N3E_APN RD_GSM C M N3I_NPF RA_DSM N2_DSM RA_DSM A3_DSM
Wj:26:25 and also, even, namely to be eight pillar and also, even, namely the foot he/she/it/same silver ten six two foot the pillar the one into (+acc) both the part/piece regions he/she/it/same and also, even, namely two foot the pillar the one  
Wj:26:25 and they-will-be eight pillars (nom|voc) and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) silver ([Adj] nom|voc) ten six two (nom, acc, gen) feet (acc, nom|voc) the (dat) pillar (dat) the (dat) one (dat) into (+acc) both (nom|acc|voc) the (nom|acc) parts/pieces (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and two (nom, acc, gen) feet (acc, nom|voc) the (dat) pillar (dat) the (dat) one (dat)  
Wj:26:25 Wj_26:25_1 Wj_26:25_2 Wj_26:25_3 Wj_26:25_4 Wj_26:25_5 Wj_26:25_6 Wj_26:25_7 Wj_26:25_8 Wj_26:25_9 Wj_26:25_10 Wj_26:25_11 Wj_26:25_12 Wj_26:25_13 Wj_26:25_14 Wj_26:25_15 Wj_26:25_16 Wj_26:25_17 Wj_26:25_18 Wj_26:25_19 Wj_26:25_20 Wj_26:25_21 Wj_26:25_22 Wj_26:25_23 Wj_26:25_24 Wj_26:25_25 Wj_26:25_26 Wj_26:25_27 Wj_26:25_28 Wj_26:25_29 Wj_26:25_30
Wj:26:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:26 καὶ ποιήσεις μοχλοὺς ἐκ ξύλων ἀσήπτων πέντε τῷ ἑνὶ στύλῳ ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρους τῆς σκηνῆς
Wj:26:26 And thou shalt make bars of incorruptible wood; five to one post on one side of the tabernacle, (Exodus 26:26 Brenton)
Wj:26:26 I zrobisz poprzeczki do powiązania desek z drzewa akacjowego, pięć dla desek jednej strony przybytku (Wj 26:26 BT_4)
Wj:26:26 καὶ ποιήσεις μοχλοὺς ἐκ ξύλων ἀσήπτων πέντε τῷ ἑνὶ στύλῳ ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρους τῆς σκηνῆς
Wj:26:26 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ἐκ ξύλον, -ου, τό   πέντε ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός στῦλος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Wj:26:26 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. - pięć jeden filar z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami jeden regiony częścią / szt Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska
Wj:26:26 kai\ poiE/seis moCHlou\s e)k Xu/lOn a)sE/ptOn pe/nte tO=| e(ni\ stu/lO| e)k tou= e(no\s me/rous tE=s skEnE=s
Wj:26:26 kai poiEseis moCHlus ek XylOn asEptOn pente tO heni stylO ek tu henos merus tEs skEnEs
Wj:26:26 C VF_FAI2S N2_APM P N2N_GPN A1B_GPN M RA_DSM A3_DSM N2_DSM P RA_GSN A3_GSN N3E_GSN RA_GSF N1_GSF
Wj:26:26 and also, even, namely doing/making; to do/make ć out of (+gen) ἐξ before vowels tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć five the one pillar out of (+gen) ἐξ before vowels the one part/piece regions the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Wj:26:26 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE   out of (+gen) trees/wooden things (gen)   five the (dat) one (dat) pillar (dat) out of (+gen) the (gen) one (gen) part/piece (gen) the (gen) tent (gen)
Wj:26:26 Wj_26:26_1 Wj_26:26_2 Wj_26:26_3 Wj_26:26_4 Wj_26:26_5 Wj_26:26_6 Wj_26:26_7 Wj_26:26_8 Wj_26:26_9 Wj_26:26_10 Wj_26:26_11 Wj_26:26_12 Wj_26:26_13 Wj_26:26_14 Wj_26:26_15 Wj_26:26_16
Wj:26:26 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:27 καὶ πέντε μοχλοὺς τῷ στύλῳ τῷ κλίτει τῆς σκηνῆς τῷ δευτέρῳ καὶ πέντε μοχλοὺς τῷ στύλῳ τῷ ὀπισθίῳ τῷ κλίτει τῆς σκηνῆς τῷ πρὸς θάλασσαν·
Wj:26:27 and five bars to one post on the second side of the tabernacle, and five bars to the hinder posts, on the side of the tabernacle toward the sea. (Exodus 26:27 Brenton)
Wj:26:27 i pięć poprzeczek dla desek drugiej strony przybytku, pięć też poprzeczek na tylną, zachodnią ścianę przybytku. (Wj 26:27 BT_4)
Wj:26:27 καὶ πέντε μοχλοὺς τῷ στύλῳ τῷ κλίτει τῆς σκηνῆς τῷ δευτέρῳ καὶ πέντε μοχλοὺς τῷ στύλῳ τῷ ὀπισθίῳ τῷ κλίτει τῆς σκηνῆς τῷ πρὸς θάλασσαν·
Wj:26:27 καί πέντε   ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον καί πέντε   ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό πρός θάλασσα, -ης, ἡ
Wj:26:27 a także, nawet, a mianowicie pięć - filar - Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska drugi a także, nawet, a mianowicie pięć - filar - - Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska w kierunku (+ ACC +, + gen dat) morze
Wj:26:27 kai\ pe/nte moCHlou\s tO=| stu/lO| tO=| kli/tei tE=s skEnE=s tO=| deute/rO| kai\ pe/nte moCHlou\s tO=| stu/lO| tO=| o)pisTi/O| tO=| kli/tei tE=s skEnE=s tO=| pro\s Ta/lassan·
Wj:26:27 kai pente moCHlus tO stylO tO klitei tEs skEnEs tO deuterO kai pente moCHlus tO stylO tO opisTiO tO klitei tEs skEnEs tO pros Talassan·
Wj:26:27 C M N2_APM RA_DSM N2_DSM RA_DSN N3E_DSN RA_GSF N1_GSF RA_DSN A1A_DSN C M N2_APM RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1A_DSM RA_DSN N3E_DSN RA_GSF N1_GSF RA_DSN P N1S_ASF
Wj:26:27 and also, even, namely five ć the pillar the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the second and also, even, namely five ć the pillar the ć the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the toward (+acc,+gen,+dat) sea
Wj:26:27 and five   the (dat) pillar (dat) the (dat)   the (gen) tent (gen) the (dat) second (dat) and five   the (dat) pillar (dat) the (dat)   the (dat)   the (gen) tent (gen) the (dat) toward (+acc,+gen,+dat) sea (acc)
Wj:26:27 Wj_26:27_1 Wj_26:27_2 Wj_26:27_3 Wj_26:27_4 Wj_26:27_5 Wj_26:27_6 Wj_26:27_7 Wj_26:27_8 Wj_26:27_9 Wj_26:27_10 Wj_26:27_11 Wj_26:27_12 Wj_26:27_13 Wj_26:27_14 Wj_26:27_15 Wj_26:27_16 Wj_26:27_17 Wj_26:27_18 Wj_26:27_19 Wj_26:27_20 Wj_26:27_21 Wj_26:27_22 Wj_26:27_23 Wj_26:27_24 Wj_26:27_25
Wj:26:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:28 καὶ ὁ μοχλὸς ὁ μέσος ἀνὰ μέσον τῶν στύλων διικνείσθω ἀπὸ τοῦ ἑνὸς κλίτους εἰς τὸ ἕτερον κλίτος.
Wj:26:28 And let the bar in the middle between the posts go through from the one side to the other side. (Exodus 26:28 Brenton)
Wj:26:28 Poprzeczka umieszczona pośrodku desek przechodzić będzie od końca do końca. (Wj 26:28 BT_4)
Wj:26:28 καὶ μοχλὸς μέσος ἀνὰ μέσον τῶν στύλων διικνείσθω ἀπὸ τοῦ ἑνὸς κλίτους εἰς τὸ ἕτερον κλίτος.
Wj:26:28 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό μέσος -η -ον ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ δι·ϊκνέομαι (δι+ικν(ε)-, -, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   εἰς[1] ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)  
Wj:26:28 a także, nawet, a mianowicie - środkowy w górę / każdy / przez (+ acc) środkowy filar przejść (patrz Iota)), διικνοῦμαι przeniknąć, kłująca od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem jeden - do (+ acc) inny -
Wj:26:28 kai\ o( moCHlo\s o( me/sos a)na\ me/son tO=n stu/lOn diiknei/sTO a)po\ tou= e(no\s kli/tous ei)s to\ e(/teron kli/tos.
Wj:26:28 kai ho moCHlos ho mesos ana meson tOn stylOn diikneisTO apo tu henos klitus eis to heteron klitos.
Wj:26:28 C RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM P A1_ASN RA_GPM N2_GPM V2_PMD3S P RA_GSN A3_GSN N3E_GSN P RA_ASN A1A_ASN N3E_ASN
Wj:26:28 and also, even, namely the ć the middle up/each/by (+acc) middle the pillar to go through (see Iota)), διικνοῦμαι penetrate, pierce from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the one ć into (+acc) the other ć
Wj:26:28 and the (nom)   the (nom) middle ([Adj] nom) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) pillars (gen) let-him/her/it-be-being-GO THROUGH-ed! away from (+gen) the (gen) one (gen)   into (+acc) the (nom|acc) other (acc, nom|acc)  
Wj:26:28 Wj_26:28_1 Wj_26:28_2 Wj_26:28_3 Wj_26:28_4 Wj_26:28_5 Wj_26:28_6 Wj_26:28_7 Wj_26:28_8 Wj_26:28_9 Wj_26:28_10 Wj_26:28_11 Wj_26:28_12 Wj_26:28_13 Wj_26:28_14 Wj_26:28_15 Wj_26:28_16 Wj_26:28_17 Wj_26:28_18
Wj:26:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:29 καὶ τοὺς στύλους καταχρυσώσεις χρυσίῳ καὶ τοὺς δακτυλίους ποιήσεις χρυσοῦς, εἰς οὓς εἰσάξεις τοὺς μοχλούς, καὶ καταχρυσώσεις τοὺς μοχλοὺς χρυσίῳ.
Wj:26:29 And thou shalt gild the posts with gold; and thou shalt make golden rings, into which thou shalt introduce the bars, and thou shalt gild the bars with gold. (Exodus 26:29 Brenton)
Wj:26:29 Deski pokryjesz złotem, a pierścienie dla osadzania drewnianych wiązań zrobisz ze złota i pokryjesz poprzeczki złotem. (Wj 26:29 BT_4)
Wj:26:29 καὶ τοὺς στύλους καταχρυσώσεις χρυσίῳ καὶ τοὺς δακτυλίους ποιήσεις χρυσοῦς, εἰς οὓς εἰσάξεις τοὺς μοχλούς, καὶ καταχρυσώσεις τοὺς μοχλοὺς χρυσίῳ.
Wj:26:29 καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ   χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν εἰς[1] ὅς ἥ ὅ εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό   χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
Wj:26:29 a także, nawet, a mianowicie filar - kawałek złota a także, nawet, a mianowicie pierścień robi / decyzji; robić / zrobić złoty / złoty do (+ acc) który / którego / których prowadzić do - a także, nawet, a mianowicie - - kawałek złota
Wj:26:29 kai\ tou\s stu/lous kataCHrusO/seis CHrusi/O| kai\ tou\s daktuli/ous poiE/seis CHrusou=s, ei)s ou(\s ei)sa/Xeis tou\s moCHlou/s, kai\ kataCHrusO/seis tou\s moCHlou\s CHrusi/O|.
Wj:26:29 kai tus stylus kataCHrysOseis CHrysiO kai tus daktylius poiEseis CHrysus, eis hus eisaXeis tus moCHlus, kai kataCHrysOseis tus moCHlus CHrysiO.
Wj:26:29 C RA_APM N2_APM VF_FAI2S N2N_DSN C RA_APM N2_APM VF_FAI2S A1C_APM P RR_APM VF_FAI2S RA_APM N2_APM C VF_FAI2S RA_APM N2_APM N2N_DSN
Wj:26:29 and also, even, namely the pillar ć piece of gold and also, even, namely the ring doing/making; to do/make gold/golden into (+acc) who/whom/which to lead into the ć and also, even, namely ć the ć piece of gold
Wj:26:29 and the (acc) pillars (acc)   piece of gold (dat) and the (acc) rings (acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) into (+acc) who/whom/which (acc) you(sg)-will-LEAD-INTO the (acc)   and   the (acc)   piece of gold (dat)
Wj:26:29 Wj_26:29_1 Wj_26:29_2 Wj_26:29_3 Wj_26:29_4 Wj_26:29_5 Wj_26:29_6 Wj_26:29_7 Wj_26:29_8 Wj_26:29_9 Wj_26:29_10 Wj_26:29_11 Wj_26:29_12 Wj_26:29_13 Wj_26:29_14 Wj_26:29_15 Wj_26:29_16 Wj_26:29_17 Wj_26:29_18 Wj_26:29_19 Wj_26:29_20
Wj:26:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:30 καὶ ἀναστήσεις τὴν σκηνὴν κατὰ τὸ εἶδος τὸ δεδειγμένον σοι ἐν τῷ ὄρει. –
Wj:26:30 And thou shalt set up the tabernacle according to the pattern shewed thee in the mount. (Exodus 26:30 Brenton)
Wj:26:30 Postawisz przybytek według wzoru, który ci ukazałem na górze. (Wj 26:30 BT_4)
Wj:26:30 καὶ ἀναστήσεις τὴν σκηνὴν κατὰ τὸ εἶδος τὸ δεδειγμένον σοι ἐν τῷ ὄρει.
Wj:26:30 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) κατά ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)  
Wj:26:30 a także, nawet, a mianowicie wstać znosić, podnieść, wskrzesić Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem wygląd; dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z - ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między wierzchowiec -
Wj:26:30 kai\ a)nastE/seis tE\n skEnE\n kata\ to\ ei)=dos to\ dedeigme/non soi e)n tO=| o)/rei.
Wj:26:30 kai anastEseis tEn skEnEn kata to eidos to dedeigmenon soi en tO orei.
Wj:26:30 C VF_FAI2S RA_ASF N1_ASF P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN VK_XMPASN RP_DS P RA_DSN N3E_DSN
Wj:26:30 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount  
Wj:26:30 and you(sg)-will-STand-UP the (acc) tent (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc)   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat)  
Wj:26:30 Wj_26:30_1 Wj_26:30_2 Wj_26:30_3 Wj_26:30_4 Wj_26:30_5 Wj_26:30_6 Wj_26:30_7 Wj_26:30_8 Wj_26:30_9 Wj_26:30_10 Wj_26:30_11 Wj_26:30_12 Wj_26:30_13 Wj_26:30_14
Wj:26:30 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:31 καὶ ποιήσεις καταπέτασμα ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου καὶ βύσσου νενησμένης· ἔργον ὑφαντὸν ποιήσεις αὐτὸ χερουβιμ.
Wj:26:31 And thou shalt make a veil of blue and purple and scarlet woven, and fine linen spun: thou shalt make it cherubs in woven work. (Exodus 26:31 Brenton)
Wj:26:31 Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru, z cherubami wyhaftowanymi przez biegłego tkacza. (Wj 26:31 BT_4)
Wj:26:31 καὶ ποιήσεις καταπέτασμα ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου καὶ βύσσου νενησμένης· ἔργον ὑφαντὸν ποιήσεις αὐτὸ χερουβιμ.
Wj:26:31 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ἐκ ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί κόκκινος -η -ον κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) καί βύσσος, -ου, ἡ νήθω (νηθ-, -, νη[θ]·σ-, -, νενηθ-, -) ἔργον, -ου, τό ὑφαντός -ή -όν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ
Wj:26:31 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić kurtyna z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami hiacynt a także, nawet, a mianowicie fioletowy [tkaniny]; fioletowy a także, nawet, a mianowicie szkarłat kręcić a także, nawet, a mianowicie bisior do ??? praca tkana robi / decyzji; robić / zrobić on / ona / on / sama cherubin
Wj:26:31 kai\ poiE/seis katape/tasma e)X u(aki/nTou kai\ porfu/ras kai\ kokki/nou keklOsme/nou kai\ bu/ssou nenEsme/nEs· e)/rgon u(fanto\n poiE/seis au)to\ CHeroubim.
Wj:26:31 kai poiEseis katapetasma eX hyakinTu kai porfyras kai kokkinu keklOsmenu kai byssu nenEsmenEs· ergon hyfanton poiEseis auto CHerubim.
Wj:26:31 C VF_FAI2S N3M_ASN P N2_GSF C N1A_GSF C A1_GSN VT_XMPGSN C N2_GSF VT_XMPGSF N2N_ASN A1_ASN VF_FAI2S RD_ASN N_APM
Wj:26:31 and also, even, namely doing/making; to do/make curtain out of (+gen) ἐξ before vowels hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple and also, even, namely scarlet to spin and also, even, namely fine linen to ??? work woven doing/making; to do/make he/she/it/same cherubim
Wj:26:31 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE curtain (nom|acc|voc) out of (+gen) hyacinth (gen) and purple (gen); purple ([Adj] acc, gen) and scarlet ([Adj] gen) having-been-SPIN-ed (gen) and fine linen (gen) having-been-???-ed (gen) work (nom|acc|voc) woven ([Adj] acc, nom|acc|voc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE it/same (nom|acc) cherubim (indecl)
Wj:26:31 Wj_26:31_1 Wj_26:31_2 Wj_26:31_3 Wj_26:31_4 Wj_26:31_5 Wj_26:31_6 Wj_26:31_7 Wj_26:31_8 Wj_26:31_9 Wj_26:31_10 Wj_26:31_11 Wj_26:31_12 Wj_26:31_13 Wj_26:31_14 Wj_26:31_15 Wj_26:31_16 Wj_26:31_17 Wj_26:31_18
Wj:26:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:32 καὶ ἐπιθήσεις αὐτὸ ἐπὶ τεσσάρων στύλων ἀσήπτων κεχρυσωμένων χρυσίῳ· καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν χρυσαῖ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες ἀργυραῖ.
Wj:26:32 And thou shalt set it upon four posts of incorruptible wood overlaid with gold; and their tops shall be gold, and their four sockets shall be of silver. (Exodus 26:32 Brenton)
Wj:26:32 I zawiesisz ją na czterech słupach z drzewa akacjowego, pokrytych złotem. Haczyki do zasłony będą ze złota, a cztery podstawy ze srebra. (Wj 26:32 BT_4)
Wj:26:32 καὶ ἐπιθήσεις αὐτὸ ἐπὶ τεσσάρων στύλων ἀσήπτων κεχρυσωμένων χρυσίῳ· καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν χρυσαῖ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες ἀργυραῖ.
Wj:26:32 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν στῦλος, -ου, ὁ   χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος
Wj:26:32 a także, nawet, a mianowicie na wprowadzenie on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem cztery filar - do cechu kawałek złota a także, nawet, a mianowicie ??? on / ona / on / sama złoty / złoty a także, nawet, a mianowicie stopa on / ona / on / sama cztery srebrny
Wj:26:32 kai\ e)piTE/seis au)to\ e)pi\ tessa/rOn stu/lOn a)sE/ptOn keCHrusOme/nOn CHrusi/O|· kai\ ai( kefali/des au)tO=n CHrusai=, kai\ ai( ba/seis au)tO=n te/ssares a)rgurai=.
Wj:26:32 kai epiTEseis auto epi tessarOn stylOn asEptOn keCHrysOmenOn CHrysiO· kai hai kefalides autOn CHrysai, kai hai baseis autOn tessares argyrai.
Wj:26:32 C VF_FAI2S RD_ASN P A3_GPM N2_GPM A1B_GPM VM_XPPGPM N2N_DSN C RA_NPF N3D_NPF RD_GPM A1C_NPF C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM A3_NPF A1C_NPF
Wj:26:32 and also, even, namely to place on he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing four pillar ć to gild piece of gold and also, even, namely the ??? he/she/it/same gold/golden and also, even, namely the foot he/she/it/same four silver
Wj:26:32 and you(sg)-will-PLACE ON it/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) four (gen) pillars (gen)   having-been-GILD-ed (gen) piece of gold (dat) and the (nom) ???s (nom|voc) them/same (gen) gold/golden ([Adj] nom|voc) and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) four (nom) silver ([Adj] nom|voc)
Wj:26:32 Wj_26:32_1 Wj_26:32_2 Wj_26:32_3 Wj_26:32_4 Wj_26:32_5 Wj_26:32_6 Wj_26:32_7 Wj_26:32_8 Wj_26:32_9 Wj_26:32_10 Wj_26:32_11 Wj_26:32_12 Wj_26:32_13 Wj_26:32_14 Wj_26:32_15 Wj_26:32_16 Wj_26:32_17 Wj_26:32_18 Wj_26:32_19 Wj_26:32_20
Wj:26:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:33 καὶ θήσεις τὸ καταπέτασμα ἐπὶ τοὺς στύλους καὶ εἰσοίσεις ἐκεῖ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου· καὶ διοριεῖ τὸ καταπέτασμα ὑμῖν ἀνὰ μέσον τοῦ ἁγίου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων.
Wj:26:33 And thou shalt put the veil on the posts, and thou shalt carry in thither within the veil the ark of the testimony; and the veil shall make a separation for you between the holy and the holy of holies. (Exodus 26:33 Brenton)
Wj:26:33 Powiesisz zaś zasłonę na kółkach i umieścisz wewnątrz poza zasłoną Arkę Świadectwa, i będzie oddzielała zasłona Miejsce Święte od Najświętszego. (Wj 26:33 BT_4)
Wj:26:33 καὶ θήσεις τὸ καταπέτασμα ἐπὶ τοὺς στύλους καὶ εἰσοίσεις ἐκεῖ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου· καὶ διοριεῖ τὸ καταπέτασμα ὑμῖν ἀνὰ μέσον τοῦ ἁγίου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων.
Wj:26:33 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ἐκεῖ ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί   ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Wj:26:33 a także, nawet, a mianowicie umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację kurtyna na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem filar a także, nawet, a mianowicie przynieść przynieść, τῖμον Archil.l.c. tam wewnętrzny kurtyna okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] świadectwo a także, nawet, a mianowicie - kurtyna ty w górę / każdy / przez (+ acc) środkowy Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie) a także, nawet, a mianowicie w górę / każdy / przez (+ acc) środkowy Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie) Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie)
Wj:26:33 kai\ TE/seis to\ katape/tasma e)pi\ tou\s stu/lous kai\ ei)soi/seis e)kei= e)sO/teron tou= katapeta/smatos tE\n kibOto\n tou= marturi/ou· kai\ dioriei= to\ katape/tasma u(mi=n a)na\ me/son tou= a(gi/ou kai\ a)na\ me/son tou= a(gi/ou tO=n a(gi/On.
Wj:26:33 kai TEseis to katapetasma epi tus stylus kai eisoiseis ekei esOteron tu katapetasmatos tEn kibOton tu martyriu· kai dioriei to katapetasma hymin ana meson tu hagiu kai ana meson tu hagiu tOn hagiOn.
Wj:26:33 C VF_FAI2S RA_ASN N3M_ASN P RA_APM N2_APM C VF_FAI2S D P RA_GSN N3M_GSN RA_ASF N2_ASF RA_GSN N2N_GSN C VF2_FAI3S RA_ASN N3M_ASN RP_DP P A1_ASN RA_GSM A1A_GSM C P A1_ASN RA_GSM A1A_GSM RA_GPM A1A_GPM
Wj:26:33 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the curtain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the pillar and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. there inner the curtain the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the testimony and also, even, namely ć the curtain you up/each/by (+acc) middle the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Wj:26:33 and you(sg)-will-PLACE the (nom|acc) curtain (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) pillars (acc) and you(sg)-will-BRING IN there inner ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) curtain (gen) the (acc) ark (acc) the (gen) testimony (gen) and   the (nom|acc) curtain (nom|acc|voc) you(pl) (dat) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) the (gen) holy ([Adj] gen)
Wj:26:33 Wj_26:33_1 Wj_26:33_2 Wj_26:33_3 Wj_26:33_4 Wj_26:33_5 Wj_26:33_6 Wj_26:33_7 Wj_26:33_8 Wj_26:33_9 Wj_26:33_10 Wj_26:33_11 Wj_26:33_12 Wj_26:33_13 Wj_26:33_14 Wj_26:33_15 Wj_26:33_16 Wj_26:33_17 Wj_26:33_18 Wj_26:33_19 Wj_26:33_20 Wj_26:33_21 Wj_26:33_22 Wj_26:33_23 Wj_26:33_24 Wj_26:33_25 Wj_26:33_26 Wj_26:33_27 Wj_26:33_28 Wj_26:33_29 Wj_26:33_30 Wj_26:33_31 Wj_26:33_32 Wj_26:33_33
Wj:26:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:34 καὶ κατακαλύψεις τῷ καταπετάσματι τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων.
Wj:26:34 And thou shalt screen with the veil the ark of the testimony in the holy of holies. (Exodus 26:34 Brenton)
Wj:26:34 I położysz przebłagalnię na Arce Świadectwa w Miejscu Najświętszym. (Wj 26:34 BT_4)
Wj:26:34 καὶ κατακαλύψεις τῷ καταπετάσματι τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων.
Wj:26:34 καί κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Wj:26:34 a także, nawet, a mianowicie zatuszować kurtyna okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] świadectwo w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie) Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie)
Wj:26:34 kai\ katakalu/PSeis tO=| katapeta/smati tE\n kibOto\n tou= marturi/ou e)n tO=| a(gi/O| tO=n a(gi/On.
Wj:26:34 kai katakalyPSeis tO katapetasmati tEn kibOton tu martyriu en tO hagiO tOn hagiOn.
Wj:26:34 C VF_FAI2S RA_DSN N3M_DSN RA_ASF N2_ASF RA_GSN N2N_GSN P RA_DSM A1A_DSM RA_GPM A1A_GPM
Wj:26:34 and also, even, namely to cover up the curtain the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the testimony in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Wj:26:34 and you(sg)-will-COVER-UP the (dat) curtain (dat) the (acc) ark (acc) the (gen) testimony (gen) in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) the (gen) holy ([Adj] gen)
Wj:26:34 Wj_26:34_1 Wj_26:34_2 Wj_26:34_3 Wj_26:34_4 Wj_26:34_5 Wj_26:34_6 Wj_26:34_7 Wj_26:34_8 Wj_26:34_9 Wj_26:34_10 Wj_26:34_11 Wj_26:34_12 Wj_26:34_13
Wj:26:34 x x x x x x x x x x x x x
Wj:26:35 καὶ θήσεις τὴν τράπεζαν ἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος καὶ τὴν λυχνίαν ἀπέναντι τῆς τραπέζης ἐπὶ μέρους τῆς σκηνῆς τὸ πρὸς νότον καὶ τὴν τράπεζαν θήσεις ἐπὶ μέρους τῆς σκηνῆς τὸ πρὸς βορρᾶν.
Wj:26:35 And thou shalt set the table outside the veil, and the candlestick opposite the table on the south side of the tabernacle; and thou shalt put the table on the north side of the tabernacle. (Exodus 26:35 Brenton)
Wj:26:35 Umieścisz przed zasłoną stół i naprzeciw stołu po południowej stronie przybytku świecznik, stół zaś umieścisz po stronie północnej. (Wj 26:35 BT_4)
Wj:26:35 καὶ θήσεις τὴν τράπεζαν ἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος καὶ τὴν λυχνίαν ἀπέναντι τῆς τραπέζης ἐπὶ μέρους τῆς σκηνῆς τὸ πρὸς νότον καὶ τὴν τράπεζαν θήσεις ἐπὶ μέρους τῆς σκηνῆς τὸ πρὸς βορρᾶν.
Wj:26:35 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ἔξω·θεν ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ἐπί μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό πρός νότος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Wj:26:35 a także, nawet, a mianowicie umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację stół od zewnątrz kurtyna a także, nawet, a mianowicie świecznik przeciwnie / w obecności (+ gen) stół na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem regiony częścią / szt Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska w kierunku (+ ACC +, + gen dat) południe a także, nawet, a mianowicie stół umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem regiony częścią / szt Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska w kierunku (+ ACC +, + gen dat) północ
Wj:26:35 kai\ TE/seis tE\n tra/peDZan e)/XOTen tou= katapeta/smatos kai\ tE\n luCHni/an a)pe/nanti tE=s trape/DZEs e)pi\ me/rous tE=s skEnE=s to\ pro\s no/ton kai\ tE\n tra/peDZan TE/seis e)pi\ me/rous tE=s skEnE=s to\ pro\s