Wj:25:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Wj:25:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Exodus 25:1 Brenton)
Wj:25:1 Pan tak przemówił do Mojżesza: (Wj 25:1 BT_4)
Wj:25:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Wj:25:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Wj:25:1 a także, nawet, a mianowicie mówić panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz powiedzieć / powiedzieć
Wj:25:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Wj:25:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Wj:25:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Wj:25:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Wj:25:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Wj:25:1 Wj_25:1_1 Wj_25:1_2 Wj_25:1_3 Wj_25:1_4 Wj_25:1_5 Wj_25:1_6
Wj:25:1 x x x x x x
Wj:25:2 Εἰπὸν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ λάβετέ μοι ἀπαρχὰς παρὰ πάντων, οἷς ἂν δόξῃ τῇ καρδίᾳ, καὶ λήμψεσθε τὰς ἀπαρχάς μου.
Wj:25:2 Speak to the children of Israel, and take first-fruits of all, who may be disposed in their heart to give; and ye shall take my first-fruits. (Exodus 25:2 Brenton)
Wj:25:2 «Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla Mnie daninę. Od każdego człowieka, którego skłoni do tego serce, przyjmijcie dla mnie daninę. (Wj 25:2 BT_4)
Wj:25:2 Εἰπὸν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ λάβετέ μοι ἀπαρχὰς παρὰ πάντων, οἷς ἂν δόξῃ τῇ καρδίᾳ, καὶ λήμψεσθε τὰς ἀπαρχάς μου.
Wj:25:2 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἄν δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:25:2 powiedzieć / powiedzieć syn Izrael a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem JA pierwszej owoce frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz każdy wszystkim, każde, każde, całość który / którego / których kiedykolwiek (jeśli w ogóle) chwała / awesomeness; spodziewać się wydawać, proszę, by się wydawać dobre Serce καρδιας Oczyma sercu oświeconym (Eph_1: 18) a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem pierwszej owoce JA
Wj:25:2 *ei)po\n toi=s ui(oi=s *israEl, kai\ la/bete/ moi a)parCHa\s para\ pa/ntOn, oi(=s a)/n do/XE| tE=| kardi/a|, kai\ lE/mPSesTe ta\s a)parCHa/s mou.
Wj:25:2 eipon tois hyiois israEl, kai labete moi aparCHas para pantOn, hois an doXE tE kardia, kai lEmPSesTe tas aparCHas mu.
Wj:25:2 VB_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VB_AAD2P RP_DS N1_APF P A3_GPM RR_DPM x VA_AAS3S RA_DSF N1A_DSF C VF_FMI2P RA_APF N1_APF RP_GS
Wj:25:2 to say/tell the son Israel and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I first-fruit frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of who/whom/which ever (if ever) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the first-fruit I
Wj:25:2 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and do-TAKE HOLD OF-you(pl)! me (dat) first-fruits (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (gen) who/whom/which (dat) ever glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed the (dat) heart (dat) and you(pl)-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) first-fruits (acc) me (gen)
Wj:25:2 Wj_25:2_1 Wj_25:2_2 Wj_25:2_3 Wj_25:2_4 Wj_25:2_5 Wj_25:2_6 Wj_25:2_7 Wj_25:2_8 Wj_25:2_9 Wj_25:2_10 Wj_25:2_11 Wj_25:2_12 Wj_25:2_13 Wj_25:2_14 Wj_25:2_15 Wj_25:2_16 Wj_25:2_17 Wj_25:2_18 Wj_25:2_19 Wj_25:2_20
Wj:25:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:3 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπαρχή, ἣν λήμψεσθε παρ’ αὐτῶν· χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ χαλκὸν
Wj:25:3 And this is the offering which ye shall take of them; gold and silver and brass, (Exodus 25:3 Brenton)
Wj:25:3 Macie zaś przygotować dla Mnie jako daninę: złoto, srebro i brąz, (Wj 25:3 BT_4)
Wj:25:3 καὶ αὕτη ἐστὶν ἀπαρχή, ἣν λήμψεσθε παρ’ αὐτῶν· χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ χαλκὸν
Wj:25:3 καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χαλκός, -οῦ, ὁ
Wj:25:3 a także, nawet, a mianowicie Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] być pierwszej owoce który / którego / których chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz on / ona / on / sama kawałek złota a także, nawet, a mianowicie kawałek srebra a także, nawet, a mianowicie miedzi lub brązu
Wj:25:3 kai\ au(/tE e)sti\n E( a)parCHE/, E(\n lE/mPSesTe par’ au)tO=n· CHrusi/on kai\ a)rgu/rion kai\ CHalko\n
Wj:25:3 kai hautE estin hE aparCHE, hEn lEmPSesTe par’ autOn· CHrysion kai argyrion kai CHalkon
Wj:25:3 C RD_NSF V9_PAI3S RA_NSF N1_NSF RR_ASF VF_FMI2P P RD_GPM N2N_ASN C N2N_ASN C N2_ASM
Wj:25:3 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the first-fruit who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same piece of gold and also, even, namely piece of silver and also, even, namely copper or bronze
Wj:25:3 and this (nom) he/she/it-is the (nom) first-fruit (nom|voc) who/whom/which (acc) you(pl)-will-be-TAKE HOLD OF-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) piece of gold (nom|acc|voc) and piece of silver (nom|acc|voc) and copper or bronze (acc)
Wj:25:3 Wj_25:3_1 Wj_25:3_2 Wj_25:3_3 Wj_25:3_4 Wj_25:3_5 Wj_25:3_6 Wj_25:3_7 Wj_25:3_8 Wj_25:3_9 Wj_25:3_10 Wj_25:3_11 Wj_25:3_12 Wj_25:3_13 Wj_25:3_14
Wj:25:3 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:4 καὶ ὑάκινθον καὶ πορφύραν καὶ κόκκινον διπλοῦν καὶ βύσσον κεκλωσμένην καὶ τρίχας αἰγείας
Wj:25:4 and blue, and purple, and double scarlet, and fine spun linen, and goats' hair, (Exodus 25:4 Brenton)
Wj:25:4 purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior i sierść kozią; (Wj 25:4 BT_4)
Wj:25:4 καὶ ὑάκινθον καὶ πορφύραν καὶ κόκκινον διπλοῦν καὶ βύσσον κεκλωσμένην καὶ τρίχας αἰγείας
Wj:25:4 καί ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί κόκκινος -η -ον δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος καί βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) καί θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν αἴγειος -εία -ον
Wj:25:4 a także, nawet, a mianowicie hiacynt a także, nawet, a mianowicie fioletowy [tkaniny]; fioletowy a także, nawet, a mianowicie szkarłat podwójne / podwójny a także, nawet, a mianowicie bisior kręcić a także, nawet, a mianowicie włosy kóz [pert. z kozą lub kóz]
Wj:25:4 kai\ u(a/kinTon kai\ porfu/ran kai\ ko/kkinon diplou=n kai\ bu/sson keklOsme/nEn kai\ tri/CHas ai)gei/as
Wj:25:4 kai hyakinTon kai porfyran kai kokkinon diplun kai bysson keklOsmenEn kai triCHas aigeias
Wj:25:4 C N2_ASF C N1A_ASF C A1_ASM A1C_ASM C N2_ASF VT_XPPASF C N3_APF A1A_APF
Wj:25:4 and also, even, namely hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple and also, even, namely scarlet double/twofold and also, even, namely fine linen to spin and also, even, namely hair of goat [pert. to a goat or goats]
Wj:25:4 and hyacinth (acc) and purple (acc); purple ([Adj] acc) and scarlet ([Adj] acc, nom|acc|voc) double/twofold (acc, nom|acc|voc) and fine linen (acc) having-been-SPIN-ed (acc) and hairs (acc) of goat ([Adj] acc, gen)
Wj:25:4 Wj_25:4_1 Wj_25:4_2 Wj_25:4_3 Wj_25:4_4 Wj_25:4_5 Wj_25:4_6 Wj_25:4_7 Wj_25:4_8 Wj_25:4_9 Wj_25:4_10 Wj_25:4_11 Wj_25:4_12 Wj_25:4_13
Wj:25:4 x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:5 καὶ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ δέρματα ὑακίνθινα καὶ ξύλα ἄσηπτα
Wj:25:5 and rams' skins dyed red, and blue skins, and incorruptible wood, (Exodus 25:5 Brenton)
Wj:25:5 baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów oraz drzewo akacjowe; (Wj 25:5 BT_4)
Wj:25:5 καὶ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ δέρματα ὑακίνθινα καὶ ξύλα ἄσηπτα
Wj:25:5 καί δέρμα[τ], -ατος, τό     καί δέρμα[τ], -ατος, τό ὑακίνθινος -ίνη -ον καί ξύλον, -ου, τό  
Wj:25:5 a także, nawet, a mianowicie skóra [zobacz dermatologia] - - a także, nawet, a mianowicie skóra [zobacz dermatologia] Hiacynt kolorze a także, nawet, a mianowicie drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. -
Wj:25:5 kai\ de/rmata kriO=n E)ruTrodanOme/na kai\ de/rmata u(aki/nTina kai\ Xu/la a)/sEpta
Wj:25:5 kai dermata kriOn EryTrodanOmena kai dermata hyakinTina kai Xyla asEpta
Wj:25:5 C N3M_APN N2_GPM VM_XPPAPN C N3M_APN A1_APN C N2N_APN A1B_APN
Wj:25:5 and also, even, namely skin [see dermatology] ć ć and also, even, namely skin [see dermatology] hyacinth-colored and also, even, namely tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć
Wj:25:5 and skins (nom|acc|voc)     and skins (nom|acc|voc) hyacinth-colored ([Adj] nom|acc|voc) and trees/wooden things (nom|acc|voc)  
Wj:25:5 Wj_25:5_1 Wj_25:5_2 Wj_25:5_3 Wj_25:5_4 Wj_25:5_5 Wj_25:5_6 Wj_25:5_7 Wj_25:5_8 Wj_25:5_9 Wj_25:5_10
Wj:25:5 x x x x x x x x x x
Wj:25:7 καὶ λίθους σαρδίου καὶ λίθους εἰς τὴν γλυφὴν εἰς τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη.
Wj:25:7 and sardius stones, and stones for the carved work of the breast-plate, and the full-length robe. (Exodus 25:7 Brenton)
Wj:25:7 kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału. (Wj 25:7 BT_4)
Wj:25:7 καὶ λίθους σαρδίου καὶ λίθους εἰς τὴν γλυφὴν εἰς τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη.
Wj:25:7 καί λίθος, -ου, ὁ σάρδιον, -ου, τό καί λίθος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ποδήρης -ες
Wj:25:7 a także, nawet, a mianowicie kamień sardonyks a także, nawet, a mianowicie kamień do (+ acc) - do (+ acc) - a także, nawet, a mianowicie sięgając do stóp
Wj:25:7 kai\ li/Tous sardi/ou kai\ li/Tous ei)s tE\n glufE\n ei)s tE\n e)pOmi/da kai\ to\n podE/rE.
Wj:25:7 kai liTus sardiu kai liTus eis tEn glyfEn eis tEn epOmida kai ton podErE.
Wj:25:7 C N2_APM N2N_GSN C N2_APM P RA_ASF N1_ASF P RA_ASF N3D_ASF C RA_ASM A3_ASM
Wj:25:7 and also, even, namely stone sardonyx and also, even, namely stone into (+acc) the ć into (+acc) the ć and also, even, namely the reaching to the feet
Wj:25:7 and stones (acc) sardonyx (gen) and stones (acc) into (+acc) the (acc)   into (+acc) the (acc)   and the (acc) reaching to the feet ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Wj:25:7 Wj_25:7_1 Wj_25:7_2 Wj_25:7_3 Wj_25:7_4 Wj_25:7_5 Wj_25:7_6 Wj_25:7_7 Wj_25:7_8 Wj_25:7_9 Wj_25:7_10 Wj_25:7_11 Wj_25:7_12 Wj_25:7_13 Wj_25:7_14
Wj:25:7 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:8 καὶ ποιήσεις μοι ἁγίασμα, καὶ ὀφθήσομαι ἐν ὑμῖν·
Wj:25:8 And thou shalt make me a sanctuary, and I will appear among you. (Exodus 25:8 Brenton)
Wj:25:8 I uczynią Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was. (Wj 25:8 BT_4)
Wj:25:8 καὶ ποιήσεις μοι ἁγίασμα, καὶ ὀφθήσομαι ἐν ὑμῖν·
Wj:25:8 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Wj:25:8 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić JA - a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ty
Wj:25:8 kai\ poiE/seis moi a(gi/asma, kai\ o)fTE/somai e)n u(mi=n·
Wj:25:8 kai poiEseis moi hagiasma, kai ofTEsomai en hymin·
Wj:25:8 C VF_FAI2S RP_DS N3M_ASN C VV_FPI1S P RP_DP
Wj:25:8 and also, even, namely doing/making; to do/make I ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you
Wj:25:8 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE me (dat)   and I-will-be-SEE-ed in/among/by (+dat) you(pl) (dat)
Wj:25:8 Wj_25:8_1 Wj_25:8_2 Wj_25:8_3 Wj_25:8_4 Wj_25:8_5 Wj_25:8_6 Wj_25:8_7 Wj_25:8_8
Wj:25:8 x x x x x x x x
Wj:25:9 καὶ ποιήσεις μοι κατὰ πάντα, ὅσα ἐγώ σοι δεικνύω ἐν τῷ ὄρει, τὸ παράδειγμα τῆς σκηνῆς καὶ τὸ παράδειγμα πάντων τῶν σκευῶν αὐτῆς· οὕτω ποιήσεις.
Wj:25:9 And thou shalt make for me according to all things which I shew thee in the mountain; even the pattern of the tabernacle, and the pattern of all its furniture: so shalt thou make it. (Exodus 25:9 Brenton)
Wj:25:9 Budowę zaś przybytku i wykonanie wszelkich jego sprzętów przeprowadzicie dokładnie według tego, co ci ukażę. (Wj 25:9 BT_4)
Wj:25:9 καὶ ποιήσεις μοι κατὰ πάντα, ὅσα ἐγώ σοι δεικνύω ἐν τῷ ὄρει, τὸ παράδειγμα τῆς σκηνῆς καὶ τὸ παράδειγμα πάντων τῶν σκευῶν αὐτῆς· οὕτω ποιήσεις.
Wj:25:9 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Wj:25:9 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić JA w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż JA ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub pokazywać w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między wierzchowiec - Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska a także, nawet, a mianowicie - każdy wszystkim, każde, każde, całość statek on / ona / on / sama thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] robi / decyzji; robić / zrobić
Wj:25:9 kai\ poiE/seis moi kata\ pa/nta, o(/sa e)gO/ soi deiknu/O e)n tO=| o)/rei, to\ para/deigma tE=s skEnE=s kai\ to\ para/deigma pa/ntOn tO=n skeuO=n au)tE=s· ou(/tO poiE/seis.
Wj:25:9 kai poiEseis moi kata panta, hosa egO soi deiknyO en tO orei, to paradeigma tEs skEnEs kai to paradeigma pantOn tOn skeuOn autEs· hutO poiEseis.
Wj:25:9 C VF_FAI2S RP_DS P A3_APN A1_APN RP_NS RP_DS V5_PAS1S P RA_DSN N3E_DSN RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N1_GSF C RA_ASN N3M_ASN A3_GPM RA_GPF N3E_GPN RD_GSF D VF_FAI2S
Wj:25:9 and also, even, namely doing/making; to do/make I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as I you; your/yours(sg); to rub worn, rub to show in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the ć every all, each, every, the whole of the vessel he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make
Wj:25:9 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE me (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) I (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-am-SHOW-ing, I-should-be-SHOW-ing in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) the (nom|acc)   the (gen) tent (gen) and the (nom|acc)   all (gen) the (gen) vessels (gen) her/it/same (gen) thusly/like this doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE
Wj:25:9 Wj_25:9_1 Wj_25:9_2 Wj_25:9_3 Wj_25:9_4 Wj_25:9_5 Wj_25:9_6 Wj_25:9_7 Wj_25:9_8 Wj_25:9_9 Wj_25:9_10 Wj_25:9_11 Wj_25:9_12 Wj_25:9_13 Wj_25:9_14 Wj_25:9_15 Wj_25:9_16 Wj_25:9_17 Wj_25:9_18 Wj_25:9_19 Wj_25:9_20 Wj_25:9_21 Wj_25:9_22 Wj_25:9_23 Wj_25:9_24 Wj_25:9_25
Wj:25:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:10 καὶ ποιήσεις κιβωτὸν μαρτυρίου ἐκ ξύλων ἀσήπτων, δύο πήχεων καὶ ἡμίσους τὸ μῆκος καὶ πήχεος καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος καὶ πήχεος καὶ ἡμίσους τὸ ὕψος.
Wj:25:10 And thou shalt make the ark of testimony of incorruptible wood; the length of two cubits and a half, and the breadth of a cubit and a half, and the height of a cubit and a half. (Exodus 25:10 Brenton)
Wj:25:10 I uczynią arkę z drzewa akacjowego; jej długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia; jej wysokość półtora łokcia i jej szerokość półtora łokcia. (Wj 25:10 BT_4)
Wj:25:10 Καὶ ποιήσεις κιβωτὸν μαρτυρίου ἐκ ξύλων ἀσήπτων, δύο πήχεων καὶ ἡμίσους τὸ μῆκος καὶ πήχεος καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος καὶ πήχεος καὶ ἡμίσους τὸ ὕψος.
Wj:25:10 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κιβωτός, -οῦ, ἡ μαρτύριον, -ου, τὁ ἐκ ξύλον, -ου, τό   δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό καί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό καί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων
Wj:25:10 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] świadectwo z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. - dwa łokieć a także, nawet, a mianowicie połowa długość a także, nawet, a mianowicie łokieć a także, nawet, a mianowicie połowa szerokość a także, nawet, a mianowicie łokieć a także, nawet, a mianowicie połowa Wysokość Wysokość, niebo; godność, eminencja, duma, arogancja
Wj:25:10 *kai\ poiE/seis kibOto\n marturi/ou e)k Xu/lOn a)sE/ptOn, du/o pE/CHeOn kai\ E(mi/sous to\ mE=kos kai\ pE/CHeos kai\ E(mi/sous to\ pla/tos kai\ pE/CHeos kai\ E(mi/sous to\ u(/PSos.
Wj:25:10 kai poiEseis kibOton martyriu ek XylOn asEptOn, dyo pECHeOn kai hEmisus to mEkos kai pECHeos kai hEmisus to platos kai pECHeos kai hEmisus to hyPSos.
Wj:25:10 C VF_FAI2S N2_ASF N2N_GSN P N2N_GPN A1B_GPN M N3E_GPM C A3U_GSN RA_ASN N3E_ASN C N3E_GSM C A3U_GSN RA_ASN N3E_ASN C N3E_GSM C A3U_GSN RA_ASN N3E_ASN
Wj:25:10 and also, even, namely doing/making; to do/make ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] testimony out of (+gen) ἐξ before vowels tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć two cubit and also, even, namely half the length and also, even, namely cubit and also, even, namely half the width and also, even, namely cubit and also, even, namely half the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance
Wj:25:10 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE ark (acc) testimony (gen) out of (+gen) trees/wooden things (gen)   two (nom, acc, gen) cubits (gen) and half (gen) the (nom|acc) length (nom|acc|voc) and cubit (gen) and half (gen) the (nom|acc) width (nom|acc|voc) and cubit (gen) and half (gen) the (nom|acc) height (nom|acc|voc)
Wj:25:10 Wj_25:10_1 Wj_25:10_2 Wj_25:10_3 Wj_25:10_4 Wj_25:10_5 Wj_25:10_6 Wj_25:10_7 Wj_25:10_8 Wj_25:10_9 Wj_25:10_10 Wj_25:10_11 Wj_25:10_12 Wj_25:10_13 Wj_25:10_14 Wj_25:10_15 Wj_25:10_16 Wj_25:10_17 Wj_25:10_18 Wj_25:10_19 Wj_25:10_20 Wj_25:10_21 Wj_25:10_22 Wj_25:10_23 Wj_25:10_24 Wj_25:10_25
Wj:25:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:11 καὶ καταχρυσώσεις αὐτὴν χρυσίῳ καθαρῷ, ἔξωθεν καὶ ἔσωθεν χρυσώσεις αὐτήν· καὶ ποιήσεις αὐτῇ κυμάτια στρεπτὰ χρυσᾶ κύκλῳ.
Wj:25:11 And thou shalt gild it with pure gold, thou shalt gild it within and without; and thou shalt make for it golden wreaths twisted round about. (Exodus 25:11 Brenton)
Wj:25:11 I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynisz na niej dokoła złote wieńce. (Wj 25:11 BT_4)
Wj:25:11 καὶ καταχρυσώσεις αὐτὴν χρυσίῳ καθαρῷ, ἔξωθεν καὶ ἔσωθεν χρυσώσεις αὐτήν· καὶ ποιήσεις αὐτῇ κυμάτια στρεπτὰ χρυσᾶ κύκλῳ.
Wj:25:11 καί   αὐτός αὐτή αὐτό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν ἔξω·θεν καί ἔσω·θεν χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό     χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν κύκλῳ
Wj:25:11 a także, nawet, a mianowicie - on / ona / on / sama kawałek złota czysty od zewnątrz a także, nawet, a mianowicie od środka do cechu on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić on / ona / on / sama - - złoty / złoty w kole
Wj:25:11 kai\ kataCHrusO/seis au)tE\n CHrusi/O| kaTarO=|, e)/XOTen kai\ e)/sOTen CHrusO/seis au)tE/n· kai\ poiE/seis au)tE=| kuma/tia strepta\ CHrusa= ku/klO|.
Wj:25:11 kai kataCHrysOseis autEn CHrysiO kaTarO, eXOTen kai esOTen CHrysOseis autEn· kai poiEseis autE kymatia strepta CHrysa kyklO.
Wj:25:11 C VF_FAI2S RD_ASF N2N_DSN A1A_DSN D C D VF_FAI2S RD_ASF C VF_FAI2S RD_DSF N2N_APN A1_APN A1C_APN N2_DSM
Wj:25:11 and also, even, namely ć he/she/it/same piece of gold clean from the outside and also, even, namely from inside to gild he/she/it/same and also, even, namely doing/making; to do/make he/she/it/same ć ć gold/golden in a circle
Wj:25:11 and   her/it/same (acc) piece of gold (dat) clean ([Adj] dat) from the outside and from inside you(sg)-will-GILD her/it/same (acc) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE her/it/same (dat)     gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) in a circle
Wj:25:11 Wj_25:11_1 Wj_25:11_2 Wj_25:11_3 Wj_25:11_4 Wj_25:11_5 Wj_25:11_6 Wj_25:11_7 Wj_25:11_8 Wj_25:11_9 Wj_25:11_10 Wj_25:11_11 Wj_25:11_12 Wj_25:11_13 Wj_25:11_14 Wj_25:11_15 Wj_25:11_16 Wj_25:11_17
Wj:25:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:12 καὶ ἐλάσεις αὐτῇ τέσσαρας δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὰ τέσσαρα κλίτη, δύο δακτυλίους ἐπὶ τὸ κλίτος τὸ ἓν καὶ δύο δακτυλίους ἐπὶ τὸ κλίτος τὸ δεύτερον.
Wj:25:12 And thou shalt cast for it four golden rings, and shalt put them on the four sides; two rings on the one side, and two rings on the other side. (Exodus 25:12 Brenton)
Wj:25:12 Odlejesz do niej cztery pierścienie ze złota i przymocujesz je do czterech jej krawędzi: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa do drugiego jej boku. (Wj 25:12 BT_4)
Wj:25:12 καὶ ἐλάσεις αὐτῇ τέσσαρας δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὰ τέσσαρα κλίτη, δύο δακτυλίους ἐπὶ τὸ κλίτος τὸ ἓν καὶ δύο δακτυλίους ἐπὶ τὸ κλίτος τὸ δεύτερον.
Wj:25:12 καί ἐλαύνω (ελαυν-, ελα·σ-, ελα·σ-, εληλα·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν δακτύλιος, -ου, ὁ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν   δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δακτύλιος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δακτύλιος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον
Wj:25:12 a także, nawet, a mianowicie do pchnął przez wiatr on / ona / on / sama cztery pierścień złoty / złoty a także, nawet, a mianowicie na wprowadzenie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem cztery - dwa pierścień na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - jeden a także, nawet, a mianowicie dwa pierścień na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - drugi
Wj:25:12 kai\ e)la/seis au)tE=| te/ssaras daktuli/ous CHrusou=s kai\ e)piTE/seis e)pi\ ta\ te/ssara kli/tE, du/o daktuli/ous e)pi\ to\ kli/tos to\ e(\n kai\ du/o daktuli/ous e)pi\ to\ kli/tos to\ deu/teron.
Wj:25:12 kai elaseis autE tessaras daktylius CHrysus kai epiTEseis epi ta tessara klitE, dyo daktylius epi to klitos to hen kai dyo daktylius epi to klitos to deuteron.
Wj:25:12 C VF_FAI2S RD_DSF A3_APM N2_APM A1C_APM C VF_FAI2S P RA_APN A3_APN N3E_APN M N2_APM P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A3_ASN C M N2_APM P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A1A_ASN
Wj:25:12 and also, even, namely to pushed by wind he/she/it/same four ring gold/golden and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the four ć two ring upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the one and also, even, namely two ring upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the second
Wj:25:12 and you(sg)-will-PUSHED BY WIND her/it/same (dat) four (acc) rings (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) and you(sg)-will-PLACE ON upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) four (nom|acc)   two (nom, acc, gen) rings (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   the (nom|acc) one (nom|acc) and two (nom, acc, gen) rings (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   the (nom|acc) second (acc, nom|acc|voc)
Wj:25:12 Wj_25:12_1 Wj_25:12_2 Wj_25:12_3 Wj_25:12_4 Wj_25:12_5 Wj_25:12_6 Wj_25:12_7 Wj_25:12_8 Wj_25:12_9 Wj_25:12_10 Wj_25:12_11 Wj_25:12_12 Wj_25:12_13 Wj_25:12_14 Wj_25:12_15 Wj_25:12_16 Wj_25:12_17 Wj_25:12_18 Wj_25:12_19 Wj_25:12_20 Wj_25:12_21 Wj_25:12_22 Wj_25:12_23 Wj_25:12_24 Wj_25:12_25 Wj_25:12_26 Wj_25:12_27
Wj:25:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:13 ποιήσεις δὲ ἀναφορεῖς ξύλα ἄσηπτα καὶ καταχρυσώσεις αὐτὰ χρυσίῳ·
Wj:25:13 And thou shalt make staves of incorruptible wood, and shalt gild them with gold. (Exodus 25:13 Brenton)
Wj:25:13 Rozkażesz zrobić drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. (Wj 25:13 BT_4)
Wj:25:13 ποιήσεις δὲ ἀναφορεῖς ξύλα ἄσηπτα καὶ καταχρυσώσεις αὐτὰ χρυσίῳ·
Wj:25:13 ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δέ   ξύλον, -ου, τό   καί   αὐτός αὐτή αὐτό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
Wj:25:13 robi / decyzji; robić / zrobić zaś - drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. - a także, nawet, a mianowicie - on / ona / on / sama kawałek złota
Wj:25:13 poiE/seis de\ a)naforei=s Xu/la a)/sEpta kai\ kataCHrusO/seis au)ta\ CHrusi/O|·
Wj:25:13 poiEseis de anaforeis Xyla asEpta kai kataCHrysOseis auta CHrysiO·
Wj:25:13 VF_FAI2S x N3V_APM N2N_APN A1B_APN C VF_FAI2S RD_APN N2N_DSN
Wj:25:13 doing/making; to do/make δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely ć he/she/it/same piece of gold
Wj:25:13 doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE Yet   trees/wooden things (nom|acc|voc)   and   they/them/same (nom|acc) piece of gold (dat)
Wj:25:13 Wj_25:13_1 Wj_25:13_2 Wj_25:13_3 Wj_25:13_4 Wj_25:13_5 Wj_25:13_6 Wj_25:13_7 Wj_25:13_8 Wj_25:13_9
Wj:25:13 x x x x x x x x x
Wj:25:14 καὶ εἰσάξεις τοὺς ἀναφορεῖς εἰς τοὺς δακτυλίους τοὺς ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς κιβωτοῦ αἴρειν τὴν κιβωτὸν ἐν αὐτοῖς·
Wj:25:14 And thou shalt put the staves into the rings on the sides of the ark, to bear the ark with them. (Exodus 25:14 Brenton)
Wj:25:14 I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki celem przenoszenia jej. (Wj 25:14 BT_4)
Wj:25:14 καὶ εἰσάξεις τοὺς ἀναφορεῖς εἰς τοὺς δακτυλίους τοὺς ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς κιβωτοῦ αἴρειν τὴν κιβωτὸν ἐν αὐτοῖς·
Wj:25:14 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:25:14 a także, nawet, a mianowicie prowadzić do - do (+ acc) pierścień w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] podnieść / odebrać podjąć, dźwigać, podnosić; wybierać okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama
Wj:25:14 kai\ ei)sa/Xeis tou\s a)naforei=s ei)s tou\s daktuli/ous tou\s e)n toi=s kli/tesi tE=s kibOtou= ai)/rein tE\n kibOto\n e)n au)toi=s·
Wj:25:14 kai eisaXeis tus anaforeis eis tus daktylius tus en tois klitesi tEs kibOtu airein tEn kibOton en autois·
Wj:25:14 C VF_FAI2S RA_APM N3V_APM P RA_APM N2_APM RA_APM P RA_DPN N3E_DPN RA_GSF N2_GSF V1_PAN RA_ASF N2_ASF P RD_DPM
Wj:25:14 and also, even, namely to lead into the ć into (+acc) the ring the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Wj:25:14 and you(sg)-will-LEAD-INTO the (acc)   into (+acc) the (acc) rings (acc) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) ark (gen) to-be-LIFT/PICK-ing-UP; to-be-CHOOSE-ing the (acc) ark (acc) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Wj:25:14 Wj_25:14_1 Wj_25:14_2 Wj_25:14_3 Wj_25:14_4 Wj_25:14_5 Wj_25:14_6 Wj_25:14_7 Wj_25:14_8 Wj_25:14_9 Wj_25:14_10 Wj_25:14_11 Wj_25:14_12 Wj_25:14_13 Wj_25:14_14 Wj_25:14_15 Wj_25:14_16 Wj_25:14_17 Wj_25:14_18
Wj:25:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:15 ἐν τοῖς δακτυλίοις τῆς κιβωτοῦ ἔσονται οἱ ἀναφορεῖς ἀκίνητοι.
Wj:25:15 The staves shall remain fixed in the rings of the ark. (Exodus 25:15 Brenton)
Wj:25:15 Drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane. (Wj 25:15 BT_4)
Wj:25:15 ἐν τοῖς δακτυλίοις τῆς κιβωτοῦ ἔσονται οἱ ἀναφορεῖς ἀκίνητοι.
Wj:25:15 ἐν ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό    
Wj:25:15 w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między pierścień okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] być - -
Wj:25:15 e)n toi=s daktuli/ois tE=s kibOtou= e)/sontai oi( a)naforei=s a)ki/nEtoi.
Wj:25:15 en tois daktyliois tEs kibOtu esontai hoi anaforeis akinEtoi.
Wj:25:15 P RA_DPM N2_DPM RA_GSF N2_GSF VF_FMI3P RA_NPM N3V_NPM A1B_NPM
Wj:25:15 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ring the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] to be the ć ć
Wj:25:15 in/among/by (+dat) the (dat) rings (dat) the (gen) ark (gen) they-will-be the (nom)    
Wj:25:15 Wj_25:15_1 Wj_25:15_2 Wj_25:15_3 Wj_25:15_4 Wj_25:15_5 Wj_25:15_6 Wj_25:15_7 Wj_25:15_8 Wj_25:15_9
Wj:25:15 x x x x x x x x x
Wj:25:16 καὶ ἐμβαλεῖς εἰς τὴν κιβωτὸν τὰ μαρτύρια, ἃ ἂν δῶ σοι.
Wj:25:16 And thou shalt put into the ark the testimonies which I shall give thee. (Exodus 25:16 Brenton)
Wj:25:16 I włożysz do arki Świadectwo, które dam tobie. (Wj 25:16 BT_4)
Wj:25:16 καὶ ἐμβαλεῖς εἰς τὴν κιβωτὸν τὰ μαρτύρια, ἂν δῶ σοι.
Wj:25:16 καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἄν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Wj:25:16 a także, nawet, a mianowicie wstrzykiwać do (+ acc) okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] μάρτυς zeznania; świadek który / którego / których kiedykolwiek (jeśli w ogóle) dawać; zawiązać ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub
Wj:25:16 kai\ e)mbalei=s ei)s tE\n kibOto\n ta\ martu/ria, a(/ a)/n dO= soi.
Wj:25:16 kai embaleis eis tEn kibOton ta martyria, ha an dO soi.
Wj:25:16 C VF2_FAI2S P RA_ASF N2_ASF RA_APN N2N_APN RR_APN x VO_AAS1S RP_DS
Wj:25:16 and also, even, namely to inject into (+acc) the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the testimony μάρτυς; witness who/whom/which ever (if ever) to give; to bind you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Wj:25:16 and you(sg)-will-INJECT into (+acc) the (acc) ark (acc) the (nom|acc) testimonies (nom|acc|voc); witness (nom|voc) who/whom/which (nom|acc) ever I-should-GIVE; I-am-BIND-ing, I-should-be-BIND-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Wj:25:16 Wj_25:16_1 Wj_25:16_2 Wj_25:16_3 Wj_25:16_4 Wj_25:16_5 Wj_25:16_6 Wj_25:16_7 Wj_25:16_8 Wj_25:16_9 Wj_25:16_10 Wj_25:16_11
Wj:25:16 x x x x x x x x x x x
Wj:25:17 καὶ ποιήσεις ἱλαστήριον ἐπίθεμα χρυσίου καθαροῦ, δύο πήχεων καὶ ἡμίσους τὸ μῆκος καὶ πήχεος καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος.
Wj:25:17 And thou shalt make a propitiatory, a lid of pure gold; the length of two cubits and a half, and the breadth of a cubit and a half. (Exodus 25:17 Brenton)
Wj:25:17 I uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota: długość jej wynosić będzie dwa i pół łokcia, szerokość zaś półtora łokcia; (Wj 25:17 BT_4)
Wj:25:17 καὶ ποιήσεις ἱλαστήριον ἐπίθεμα χρυσίου καθαροῦ, δύο πήχεων καὶ ἡμίσους τὸ μῆκος καὶ πήχεος καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος.
Wj:25:17 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἱλαστήριον, -ου, τό   χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό καί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό
Wj:25:17 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić przebłagalną ofiarę przebłagalną ofiarę, że Atoning / gniew i godzi zaspokaja strony. Bardziej ogólnie, oznacza lub miejsce przebłagania. W LXX zazwyczaj odnosi się do ubłagalni Bożego sądu. - kawałek złota czysty dwa łokieć a także, nawet, a mianowicie połowa długość a także, nawet, a mianowicie łokieć a także, nawet, a mianowicie połowa szerokość
Wj:25:17 kai\ poiE/seis i(lastE/rion e)pi/Tema CHrusi/ou kaTarou=, du/o pE/CHeOn kai\ E(mi/sous to\ mE=kos kai\ pE/CHeos kai\ E(mi/sous to\ pla/tos.
Wj:25:17 kai poiEseis hilastErion epiTema CHrysiu kaTaru, dyo pECHeOn kai hEmisus to mEkos kai pECHeos kai hEmisus to platos.
Wj:25:17 C VF_FAI2S N2_ASN N3M_ASN N2N_GSN A1A_GSN M N3E_GPM C A3U_GSN RA_ASN N3E_ASN C N3E_GSM C A3U_GSN RA_ASN N3E_ASN
Wj:25:17 and also, even, namely doing/making; to do/make propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment. ć piece of gold clean two cubit and also, even, namely half the length and also, even, namely cubit and also, even, namely half the width
Wj:25:17 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE propitiation (nom|acc|voc)   piece of gold (gen) clean ([Adj] gen) two (nom, acc, gen) cubits (gen) and half (gen) the (nom|acc) length (nom|acc|voc) and cubit (gen) and half (gen) the (nom|acc) width (nom|acc|voc)
Wj:25:17 Wj_25:17_1 Wj_25:17_2 Wj_25:17_3 Wj_25:17_4 Wj_25:17_5 Wj_25:17_6 Wj_25:17_7 Wj_25:17_8 Wj_25:17_9 Wj_25:17_10 Wj_25:17_11 Wj_25:17_12 Wj_25:17_13 Wj_25:17_14 Wj_25:17_15 Wj_25:17_16 Wj_25:17_17 Wj_25:17_18
Wj:25:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:18 καὶ ποιήσεις δύο χερουβιμ χρυσᾶ τορευτὰ καὶ ἐπιθήσεις αὐτὰ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ ἱλαστηρίου·
Wj:25:18 And thou shalt make two cherubs graven in gold, and thou shalt put them on both sides of the propitiatory. (Exodus 25:18 Brenton)
Wj:25:18 dwa też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni. (Wj 25:18 BT_4)
Wj:25:18 καὶ ποιήσεις δύο χερουβιμ χρυσᾶ τορευτὰ καὶ ἐπιθήσεις αὐτὰ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ ἱλαστηρίου·
Wj:25:18 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν   καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό
Wj:25:18 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić dwa cherubin złoty / złoty - a także, nawet, a mianowicie na wprowadzenie on / ona / on / sama z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami zarówno - przebłagalną ofiarę przebłagalną ofiarę, że Atoning / gniew i godzi zaspokaja strony. Bardziej ogólnie, oznacza lub miejsce przebłagania. W LXX zazwyczaj odnosi się do ubłagalni Bożego sądu.
Wj:25:18 kai\ poiE/seis du/o CHeroubim CHrusa= toreuta\ kai\ e)piTE/seis au)ta\ e)X a)mfote/rOn tO=n klitO=n tou= i(lastEri/ou·
Wj:25:18 kai poiEseis dyo CHerubim CHrysa toreuta kai epiTEseis auta eX amfoterOn tOn klitOn tu hilastEriu·
Wj:25:18 C VF_FAI2S M N_APN A1C_APN A1_APN C VF_FAI2S RD_APN P A1A_GPN RA_GPN N3E_GPN RA_GSN N2_GSN
Wj:25:18 and also, even, namely doing/making; to do/make two cherubim gold/golden ć and also, even, namely to place on he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels both the ć the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment.
Wj:25:18 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE two (nom, acc, gen) cherubim (indecl) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc)   and you(sg)-will-PLACE ON they/them/same (nom|acc) out of (+gen) both (gen) the (gen)   the (gen) propitiation (gen)
Wj:25:18 Wj_25:18_1 Wj_25:18_2 Wj_25:18_3 Wj_25:18_4 Wj_25:18_5 Wj_25:18_6 Wj_25:18_7 Wj_25:18_8 Wj_25:18_9 Wj_25:18_10 Wj_25:18_11 Wj_25:18_12 Wj_25:18_13 Wj_25:18_14 Wj_25:18_15
Wj:25:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:19 ποιηθήσονται χερουβ εἷς ἐκ τοῦ κλίτους τούτου καὶ χερουβ εἷς ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ δευτέρου τοῦ ἱλαστηρίου· καὶ ποιήσεις τοὺς δύο χερουβιμ ἐπὶ τὰ δύο κλίτη.
Wj:25:19 They shall be made, one cherub on this side, and another cherub on the other side of the propitiatory; and thou shalt make the two cherubs on the two sides. (Exodus 25:19 Brenton)
Wj:25:19 Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych. (Wj 25:19 BT_4)
Wj:25:19 ποιηθήσονται χερουβ εἷς ἐκ τοῦ κλίτους τούτου καὶ χερουβ εἷς ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ δευτέρου τοῦ ἱλαστηρίου· καὶ ποιήσεις τοὺς δύο χερουβιμ ἐπὶ τὰ δύο κλίτη.
Wj:25:19 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο καί Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ ἐπί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο  
Wj:25:19 robić / zrobić cherubin jeden z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami - Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie cherubin jeden z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami - drugi przebłagalną ofiarę przebłagalną ofiarę, że Atoning / gniew i godzi zaspokaja strony. Bardziej ogólnie, oznacza lub miejsce przebłagania. W LXX zazwyczaj odnosi się do ubłagalni Bożego sądu. a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić dwa cherubin na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem dwa -
Wj:25:19 poiETE/sontai CHeroub ei(=s e)k tou= kli/tous tou/tou kai\ CHeroub ei(=s e)k tou= kli/tous tou= deute/rou tou= i(lastEri/ou· kai\ poiE/seis tou\s du/o CHeroubim e)pi\ ta\ du/o kli/tE.
Wj:25:19 poiETEsontai CHerub heis ek tu klitus tutu kai CHerub heis ek tu klitus tu deuteru tu hilastEriu· kai poiEseis tus dyo CHerubim epi ta dyo klitE.
Wj:25:19 VC_FPI3P N_NSM A3_NSM P RA_GSN N3E_GSN RD_GSN C N_ASM A3_NSM P RA_GSN N3E_GSN RA_GSN A1A_GSN RA_GSN N2_GSN C VF_FAI2S RA_APM M N_APM P RA_APN M N3E_APN
Wj:25:19 to do/make cherubim one out of (+gen) ἐξ before vowels the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely cherubim one out of (+gen) ἐξ before vowels the ć the second the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment. and also, even, namely doing/making; to do/make the two cherubim upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the two ć
Wj:25:19 they-will-be-DO/MAKE-ed cherubim (indecl) one (nom) out of (+gen) the (gen)   this (gen) and cherubim (indecl) one (nom) out of (+gen) the (gen)   the (gen) second (gen) the (gen) propitiation (gen) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (acc) two (nom, acc, gen) cherubim (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) two (nom, acc, gen)  
Wj:25:19 Wj_25:19_1 Wj_25:19_2 Wj_25:19_3 Wj_25:19_4 Wj_25:19_5 Wj_25:19_6 Wj_25:19_7 Wj_25:19_8 Wj_25:19_9 Wj_25:19_10 Wj_25:19_11 Wj_25:19_12 Wj_25:19_13 Wj_25:19_14 Wj_25:19_15 Wj_25:19_16 Wj_25:19_17 Wj_25:19_18 Wj_25:19_19 Wj_25:19_20 Wj_25:19_21 Wj_25:19_22 Wj_25:19_23 Wj_25:19_24 Wj_25:19_25 Wj_25:19_26
Wj:25:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:20 ἔσονται οἱ χερουβιμ ἐκτείνοντες τὰς πτέρυγας ἐπάνωθεν, συσκιάζοντες ταῖς πτέρυξιν αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἱλαστηρίου, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν εἰς ἄλληλα· εἰς τὸ ἱλαστήριον ἔσονται τὰ πρόσωπα τῶν χερουβιμ.
Wj:25:20 The cherubs shall stretch forth their wings above, overshadowing the propitiatory with their wings; and their faces shall be toward each other, the faces of the cherubs shall be toward the propitiatory. (Exodus 25:20 Brenton)
Wj:25:20 Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. (Wj 25:20 BT_4)
Wj:25:20 ἔσονται οἱ χερουβιμ ἐκτείνοντες τὰς πτέρυγας ἐπάνωθεν, συσκιάζοντες ταῖς πτέρυξιν αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἱλαστηρίου, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν εἰς ἄλληλα· εἰς τὸ ἱλαστήριον ἔσονται τὰ πρόσωπα τῶν χερουβιμ.
Wj:25:20 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ     ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀλλήλων (gen. pl.) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ
Wj:25:20 być cherubin rozszerzenie Skrzydło [zobacz ptero-daktyl, skrzydlaty palec] - - Skrzydło [zobacz ptero-daktyl, skrzydlaty palec] on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem przebłagalną ofiarę przebłagalną ofiarę, że Atoning / gniew i godzi zaspokaja strony. Bardziej ogólnie, oznacza lub miejsce przebłagania. W LXX zazwyczaj odnosi się do ubłagalni Bożego sądu. a także, nawet, a mianowicie twarz on / ona / on / sama do (+ acc) nawzajem do (+ acc) przebłagalną ofiarę przebłagalną ofiarę, że Atoning / gniew i godzi zaspokaja strony. Bardziej ogólnie, oznacza lub miejsce przebłagania. W LXX zazwyczaj odnosi się do ubłagalni Bożego sądu. być twarz cherubin
Wj:25:20 e)/sontai oi( CHeroubim e)ktei/nontes ta\s pte/rugas e)pa/nOTen, suskia/DZontes tai=s pte/ruXin au)tO=n e)pi\ tou= i(lastEri/ou, kai\ ta\ pro/sOpa au)tO=n ei)s a)/llEla· ei)s to\ i(lastE/rion e)/sontai ta\ pro/sOpa tO=n CHeroubim.
Wj:25:20 esontai hoi CHerubim ekteinontes tas pterygas epanOTen, syskiaDZontes tais pteryXin autOn epi tu hilastEriu, kai ta prosOpa autOn eis allEla· eis to hilastErion esontai ta prosOpa tOn CHerubim.
Wj:25:20 VF_FMI3P RA_NPM N_NPM V1_PAPNPM RA_APF N3G_APF D V1_PAPNPM RA_DPF N3G_DPF RD_GPM P RA_GSN N2_GSN C RA_NPN N2N_NPN RD_GPM P RD_APN P RA_ASN N2_ASN VF_FMI3P RA_APN N2N_APN RA_GPM N_GPM
Wj:25:20 to be the cherubim to extend the wing [see ptero-dactyl, winged finger] ć ć the wing [see ptero-dactyl, winged finger] he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment. and also, even, namely the face he/she/it/same into (+acc) one another into (+acc) the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment. to be the face the cherubim
Wj:25:20 they-will-be the (nom) cherubim (indecl) while EXTEND-ing (nom|voc) the (acc) wings (acc)     the (dat) wings (dat) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) propitiation (gen) and the (nom|acc) faces (nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) one another (acc) into (+acc) the (nom|acc) propitiation (nom|acc|voc) they-will-be the (nom|acc) faces (nom|acc|voc) the (gen) cherubim (indecl)
Wj:25:20 Wj_25:20_1 Wj_25:20_2 Wj_25:20_3 Wj_25:20_4 Wj_25:20_5 Wj_25:20_6 Wj_25:20_7 Wj_25:20_8 Wj_25:20_9 Wj_25:20_10 Wj_25:20_11 Wj_25:20_12 Wj_25:20_13 Wj_25:20_14 Wj_25:20_15 Wj_25:20_16 Wj_25:20_17 Wj_25:20_18 Wj_25:20_19 Wj_25:20_20 Wj_25:20_21 Wj_25:20_22 Wj_25:20_23 Wj_25:20_24 Wj_25:20_25 Wj_25:20_26 Wj_25:20_27 Wj_25:20_28
Wj:25:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:21 καὶ ἐπιθήσεις τὸ ἱλαστήριον ἐπὶ τὴν κιβωτὸν ἄνωθεν· καὶ εἰς τὴν κιβωτὸν ἐμβαλεῖς τὰ μαρτύρια, ἃ ἂν δῶ σοι.
Wj:25:21 And thou shalt set the propitiatory on the ark above, and thou shalt put into the ark the testimonies which I shall give thee. (Exodus 25:21 Brenton)
Wj:25:21 Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki, w arce zaś złożysz Świadectwo, które dam tobie. (Wj 25:21 BT_4)
Wj:25:21 καὶ ἐπιθήσεις τὸ ἱλαστήριον ἐπὶ τὴν κιβωτὸν ἄνωθεν· καὶ εἰς τὴν κιβωτὸν ἐμβαλεῖς τὰ μαρτύρια, ἂν δῶ σοι.
Wj:25:21 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ἄνω·θεν καί εἰς[1] ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἄν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Wj:25:21 a także, nawet, a mianowicie na wprowadzenie przebłagalną ofiarę przebłagalną ofiarę, że Atoning / gniew i godzi zaspokaja strony. Bardziej ogólnie, oznacza lub miejsce przebłagania. W LXX zazwyczaj odnosi się do ubłagalni Bożego sądu. na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] z góry a także, nawet, a mianowicie do (+ acc) okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] wstrzykiwać μάρτυς zeznania; świadek który / którego / których kiedykolwiek (jeśli w ogóle) dawać; zawiązać ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub
Wj:25:21 kai\ e)piTE/seis to\ i(lastE/rion e)pi\ tE\n kibOto\n a)/nOTen· kai\ ei)s tE\n kibOto\n e)mbalei=s ta\ martu/ria, a(/ a)/n dO= soi.
Wj:25:21 kai epiTEseis to hilastErion epi tEn kibOton anOTen· kai eis tEn kibOton embaleis ta martyria, ha an dO soi.
Wj:25:21 C VF_FAI2S RA_ASN N2_ASN P RA_ASF N2_ASF D C P RA_ASF N2_ASF VF2_FAI2S RA_APN N2N_APN RR_APN x VO_AAS1S RP_DS
Wj:25:21 and also, even, namely to place on the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] from above and also, even, namely into (+acc) the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] to inject the testimony μάρτυς; witness who/whom/which ever (if ever) to give; to bind you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Wj:25:21 and you(sg)-will-PLACE ON the (nom|acc) propitiation (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) ark (acc) from above and into (+acc) the (acc) ark (acc) you(sg)-will-INJECT the (nom|acc) testimonies (nom|acc|voc); witness (nom|voc) who/whom/which (nom|acc) ever I-should-GIVE; I-am-BIND-ing, I-should-be-BIND-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Wj:25:21 Wj_25:21_1 Wj_25:21_2 Wj_25:21_3 Wj_25:21_4 Wj_25:21_5 Wj_25:21_6 Wj_25:21_7 Wj_25:21_8 Wj_25:21_9 Wj_25:21_10 Wj_25:21_11 Wj_25:21_12 Wj_25:21_13 Wj_25:21_14 Wj_25:21_15 Wj_25:21_16 Wj_25:21_17 Wj_25:21_18 Wj_25:21_19
Wj:25:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:22 καὶ γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν καὶ λαλήσω σοι ἄνωθεν τοῦ ἱλαστηρίου ἀνὰ μέσον τῶν δύο χερουβιμ τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου καὶ κατὰ πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Wj:25:22 And I will make myself known to thee from thence, and I will speak to thee above the propitiatory between the two cherubs, which are upon the ark of testimony, even in all things which I shall charge thee concerning the children of Israel. (Exodus 25:22 Brenton)
Wj:25:22 Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką Świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom. (Wj 25:22 BT_4)
Wj:25:22 καὶ γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν καὶ λαλήσω σοι ἄνωθεν τοῦ ἱλαστηρίου ἀνὰ μέσον τῶν δύο χερουβιμ τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου καὶ κατὰ πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Wj:25:22 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐκεῖ·θεν καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἄνω·θεν ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἄν ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Wj:25:22 a także, nawet, a mianowicie wiedzieć, tj rozpoznać. ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub stamtąd a także, nawet, a mianowicie mówić ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub z góry przebłagalną ofiarę przebłagalną ofiarę, że Atoning / gniew i godzi zaspokaja strony. Bardziej ogólnie, oznacza lub miejsce przebłagania. W LXX zazwyczaj odnosi się do ubłagalni Bożego sądu. w górę / każdy / przez (+ acc) środkowy dwa cherubin być na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] świadectwo a także, nawet, a mianowicie w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż kiedykolwiek (jeśli w ogóle) do polecenia nakazują ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub w kierunku (+ ACC +, + gen dat) syn Izrael
Wj:25:22 kai\ gnOsTE/somai/ soi e)kei=Ten kai\ lalE/sO soi a)/nOTen tou= i(lastEri/ou a)na\ me/son tO=n du/o CHeroubim tO=n o)/ntOn e)pi\ tE=s kibOtou= tou= marturi/ou kai\ kata\ pa/nta, o(/sa a)/n e)ntei/lOmai/ soi pro\s tou\s ui(ou\s *israEl.
Wj:25:22 kai gnOsTEsomai soi ekeiTen kai lalEsO soi anOTen tu hilastEriu ana meson tOn dyo CHerubim tOn ontOn epi tEs kibOtu tu martyriu kai kata panta, hosa an enteilOmai soi pros tus hyius israEl.
Wj:25:22 C VS_FPI1S RP_DS D C VA_AAS1S RP_DS D RA_GSN N2_GSN P A1_ASN RA_GPM M N_GPM RA_GPM V9_PAPGPM P RA_GSF N2_GSF RA_GSN N2N_GSN C P A3_APN A1_APN x VA_AMS1S RP_DS P RA_APM N2_APM N_GSM
Wj:25:22 and also, even, namely to know i.e. recognize. you; your/yours(sg); to rub worn, rub from there and also, even, namely to speak you; your/yours(sg); to rub worn, rub from above the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment. up/each/by (+acc) middle the two cherubim the to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the testimony and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as ever (if ever) to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub toward (+acc,+gen,+dat) the son Israel
Wj:25:22 and I-will-be-KNOW-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) from there and I-will-SPEAK, I-should-SPEAK you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) from above the (gen) propitiation (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) two (nom, acc, gen) cherubim (indecl) the (gen) let-them-be! (classical), while being (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) ark (gen) the (gen) testimony (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) ever I-should-be-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) Israel (indecl)
Wj:25:22 Wj_25:22_1 Wj_25:22_2 Wj_25:22_3 Wj_25:22_4 Wj_25:22_5 Wj_25:22_6 Wj_25:22_7 Wj_25:22_8 Wj_25:22_9 Wj_25:22_10 Wj_25:22_11 Wj_25:22_12 Wj_25:22_13 Wj_25:22_14 Wj_25:22_15 Wj_25:22_16 Wj_25:22_17 Wj_25:22_18 Wj_25:22_19 Wj_25:22_20 Wj_25:22_21 Wj_25:22_22 Wj_25:22_23 Wj_25:22_24 Wj_25:22_25 Wj_25:22_26 Wj_25:22_27 Wj_25:22_28 Wj_25:22_29 Wj_25:22_30 Wj_25:22_31 Wj_25:22_32 Wj_25:22_33
Wj:25:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:23 καὶ ποιήσεις τράπεζαν χρυσίου καθαροῦ, δύο πήχεων τὸ μῆκος καὶ πήχεος τὸ εὖρος καὶ πήχεος καὶ ἡμίσους τὸ ὕψος.
Wj:25:23 And thou shalt make a golden table of pure gold, in length two cubits, and in breadth a cubit, and in height a cubit and a half. (Exodus 25:23 Brenton)
Wj:25:23 Uczynisz też stół z drzewa akacjowego; jego długość będzie wynosić dwa łokcie, jego szerokość jeden łokieć, a jego wysokość półtora łokcia. (Wj 25:23 BT_4)
Wj:25:23 Καὶ ποιήσεις τράπεζαν χρυσίου καθαροῦ, δύο πήχεων τὸ μῆκος καὶ πήχεος τὸ εὖρος καὶ πήχεος καὶ ἡμίσους τὸ ὕψος.
Wj:25:23 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) τράπεζα, -ης, ἡ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό καί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] καί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων
Wj:25:23 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić stół kawałek złota czysty dwa łokieć długość a także, nawet, a mianowicie łokieć znaleźć szerokość a także, nawet, a mianowicie łokieć a także, nawet, a mianowicie połowa Wysokość Wysokość, niebo; godność, eminencja, duma, arogancja
Wj:25:23 *kai\ poiE/seis tra/peDZan CHrusi/ou kaTarou=, du/o pE/CHeOn to\ mE=kos kai\ pE/CHeos to\ eu)=ros kai\ pE/CHeos kai\ E(mi/sous to\ u(/PSos.
Wj:25:23 kai poiEseis trapeDZan CHrysiu kaTaru, dyo pECHeOn to mEkos kai pECHeos to euros kai pECHeos kai hEmisus to hyPSos.
Wj:25:23 C VF_FAI2S N1S_ASF N2N_GSN A1A_GSN M N3E_GPM RA_ASN N3E_ASN C N3E_GSM RA_ASN N2_ASN C N3E_GSM C A3U_GSN RA_ASN N3E_ASN
Wj:25:23 and also, even, namely doing/making; to do/make table piece of gold clean two cubit the length and also, even, namely cubit the find width and also, even, namely cubit and also, even, namely half the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance
Wj:25:23 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE table (acc) piece of gold (gen) clean ([Adj] gen) two (nom, acc, gen) cubits (gen) the (nom|acc) length (nom|acc|voc) and cubit (gen) the (nom|acc) find (nom|acc|voc) and cubit (gen) and half (gen) the (nom|acc) height (nom|acc|voc)
Wj:25:23 Wj_25:23_1 Wj_25:23_2 Wj_25:23_3 Wj_25:23_4 Wj_25:23_5 Wj_25:23_6 Wj_25:23_7 Wj_25:23_8 Wj_25:23_9 Wj_25:23_10 Wj_25:23_11 Wj_25:23_12 Wj_25:23_13 Wj_25:23_14 Wj_25:23_15 Wj_25:23_16 Wj_25:23_17 Wj_25:23_18 Wj_25:23_19
Wj:25:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:24 καὶ ποιήσεις αὐτῇ στρεπτὰ κυμάτια χρυσᾶ κύκλῳ.
Wj:25:24 And thou shalt make for it golden wreaths twisted round about, and thou shalt make for it a crown of an hand-breadth round about. (Exodus 25:24 Brenton)
Wj:25:24 Pokryjesz go szczerym złotem i uczynisz dokoła wieniec złoty. (Wj 25:24 BT_4)
Wj:25:24 καὶ ποιήσεις αὐτῇ στρεπτὰ κυμάτια χρυσᾶ κύκλῳ.
Wj:25:24 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό     χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν κύκλῳ
Wj:25:24 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić on / ona / on / sama - - złoty / złoty w kole
Wj:25:24 kai\ poiE/seis au)tE=| strepta\ kuma/tia CHrusa= ku/klO|.
Wj:25:24 kai poiEseis autE strepta kymatia CHrysa kyklO.
Wj:25:24 C VF_FAI2S RD_DSF A1_APN N2N_APN A1C_APN N2_DSM
Wj:25:24 and also, even, namely doing/making; to do/make he/she/it/same ć ć gold/golden in a circle
Wj:25:24 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE her/it/same (dat)     gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) in a circle
Wj:25:24 Wj_25:24_1 Wj_25:24_2 Wj_25:24_3 Wj_25:24_4 Wj_25:24_5 Wj_25:24_6 Wj_25:24_7
Wj:25:24 x x x x x x x
Wj:25:25 καὶ ποιήσεις αὐτῇ στεφάνην παλαιστοῦ κύκλῳ· καὶ ποιήσεις στρεπτὸν κυμάτιον τῇ στεφάνῃ κύκλῳ.
Wj:25:25 And thou shalt make a twisted wreath for the crown round about. (Exodus 25:25 Brenton)
Wj:25:25 I uczynisz wokoło listwę na cztery palce szeroką i zrobisz wieniec złoty dokoła dla tej listwy. (Wj 25:25 BT_4)
Wj:25:25 καὶ ποιήσεις αὐτῇ στεφάνην παλαιστοῦ κύκλῳ· καὶ ποιήσεις στρεπτὸν κυμάτιον τῇ στεφάνῃ κύκλῳ.
Wj:25:25 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό     κύκλῳ καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)     ὁ ἡ τό   κύκλῳ
Wj:25:25 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić on / ona / on / sama - - w kole a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić - - - w kole
Wj:25:25 kai\ poiE/seis au)tE=| stefa/nEn palaistou= ku/klO|· kai\ poiE/seis strepto\n kuma/tion tE=| stefa/nE| ku/klO|.
Wj:25:25 kai poiEseis autE stefanEn palaistu kyklO· kai poiEseis strepton kymation tE stefanE kyklO.
Wj:25:25 C VF_FAI2S RD_DSF N1_ASF N1_GSF N2_DSM C VF_FAI2S A1_ASN N2N_ASN RA_DSF N1_DSF N2_DSM
Wj:25:25 and also, even, namely doing/making; to do/make he/she/it/same ć ć in a circle and also, even, namely doing/making; to do/make ć ć the ć in a circle
Wj:25:25 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE her/it/same (dat)     in a circle and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE     the (dat)   in a circle
Wj:25:25 Wj_25:25_1 Wj_25:25_2 Wj_25:25_3 Wj_25:25_4 Wj_25:25_5 Wj_25:25_6 Wj_25:25_7 Wj_25:25_8 Wj_25:25_9 Wj_25:25_10 Wj_25:25_11 Wj_25:25_12 Wj_25:25_13
Wj:25:25 x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:26 καὶ ποιήσεις τέσσαρας δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπιθήσεις τοὺς δακτυλίους ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη τῶν ποδῶν αὐτῆς
Wj:25:26 And thou shalt make four golden rings; and thou shalt put the four rings upon the four parts of its feet under the crown. (Exodus 25:26 Brenton)
Wj:25:26 Uczynisz następnie cztery pierścienie złote i przyprawisz je do czterech końców, gdzie się znajdują jego nogi. (Wj 25:26 BT_4)
Wj:25:26 καὶ ποιήσεις τέσσαρας δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπιθήσεις τοὺς δακτυλίους ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη τῶν ποδῶν αὐτῆς
Wj:25:26 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν δακτύλιος, -ου, ὁ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:25:26 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić cztery pierścień złoty / złoty a także, nawet, a mianowicie na wprowadzenie pierścień na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem cztery regiony częścią / szt stopa on / ona / on / sama
Wj:25:26 kai\ poiE/seis te/ssaras daktuli/ous CHrusou=s kai\ e)piTE/seis tou\s daktuli/ous e)pi\ ta\ te/ssara me/rE tO=n podO=n au)tE=s
Wj:25:26 kai poiEseis tessaras daktylius CHrysus kai epiTEseis tus daktylius epi ta tessara merE tOn podOn autEs
Wj:25:26 C VF_FAI2S A3_APM N2_APM A1C_APM C VF_FAI2S RA_APM N2_APM P RA_APN A3_APN N3E_APN RA_GPM N3D_GPM RD_GSF
Wj:25:26 and also, even, namely doing/making; to do/make four ring gold/golden and also, even, namely to place on the ring upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the four part/piece regions the foot he/she/it/same
Wj:25:26 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE four (acc) rings (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) and you(sg)-will-PLACE ON the (acc) rings (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) four (nom|acc) parts/pieces (nom|acc|voc) the (gen) feet (gen) her/it/same (gen)
Wj:25:26 Wj_25:26_1 Wj_25:26_2 Wj_25:26_3 Wj_25:26_4 Wj_25:26_5 Wj_25:26_6 Wj_25:26_7 Wj_25:26_8 Wj_25:26_9 Wj_25:26_10 Wj_25:26_11 Wj_25:26_12 Wj_25:26_13 Wj_25:26_14 Wj_25:26_15 Wj_25:26_16
Wj:25:26 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:27 ὑπὸ τὴν στεφάνην, καὶ ἔσονται οἱ δακτύλιοι εἰς θήκας τοῖς ἀναφορεῦσιν ὥστε αἴρειν ἐν αὐτοῖς τὴν τράπεζαν.
Wj:25:27 And the rings shall be for bearings for the staves, that they may bear the table with them. (Exodus 25:27 Brenton)
Wj:25:27 Blisko listwy będą się znajdować cztery pierścienie do włożenia w nie drążków do przenoszenia stołu. (Wj 25:27 BT_4)
Wj:25:27 ὑπὸ τὴν στεφάνην, καὶ ἔσονται οἱ δακτύλιοι εἰς θήκας τοῖς ἀναφορεῦσιν ὥστε αἴρειν ἐν αὐτοῖς τὴν τράπεζαν.
Wj:25:27 ὑπό ὁ ἡ τό   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ εἰς[1] θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό   ὥστε αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ
Wj:25:27 pod (+ ACC), przez (+ gen) ὑπ "przed gładką oddychanie, ὑφ" przed nierównym oddechem - a także, nawet, a mianowicie być pierścień do (+ acc) Sprawa osłona, obudowa, pojemnik, grób, grób - tak żeby podnieść / odebrać podjąć, dźwigać, podnosić; wybierać w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama stół
Wj:25:27 u(po\ tE\n stefa/nEn, kai\ e)/sontai oi( daktu/lioi ei)s TE/kas toi=s a)naforeu=sin O(/ste ai)/rein e)n au)toi=s tE\n tra/peDZan.
Wj:25:27 hypo tEn stefanEn, kai esontai hoi daktylioi eis TEkas tois anaforeusin hOste airein en autois tEn trapeDZan.
Wj:25:27 P RA_ASF N1_ASF C VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM P N1_APF RA_DPM N3V_DPM C V1_PAN P RD_DPM RA_ASF N1S_ASF
Wj:25:27 under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely to be the ring into (+acc) sheath case, casing, receptacle, grave, tomb the ć so that to lift/pick up take up, tote, raise; to choose in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the table
Wj:25:27 under (+acc), by (+gen) the (acc)   and they-will-be the (nom) rings (nom|voc) into (+acc) sheaths (acc) the (dat)   so that to-be-LIFT/PICK-ing-UP; to-be-CHOOSE-ing in/among/by (+dat) them/same (dat) the (acc) table (acc)
Wj:25:27 Wj_25:27_1 Wj_25:27_2 Wj_25:27_3 Wj_25:27_4 Wj_25:27_5 Wj_25:27_6 Wj_25:27_7 Wj_25:27_8 Wj_25:27_9 Wj_25:27_10 Wj_25:27_11 Wj_25:27_12 Wj_25:27_13 Wj_25:27_14 Wj_25:27_15 Wj_25:27_16 Wj_25:27_17
Wj:25:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:28 καὶ ποιήσεις τοὺς ἀναφορεῖς ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ καταχρυσώσεις αὐτοὺς χρυσίῳ καθαρῷ, καὶ ἀρθήσεται ἐν αὐτοῖς ἡ τράπεζα.
Wj:25:28 And thou shalt make the staves of incorruptible wood, and thou shalt gild them with pure gold; and the table shall be borne with them. (Exodus 25:28 Brenton)
Wj:25:28 A zrobisz te drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. I będzie się przenosiło stół za ich pomocą. (Wj 25:28 BT_4)
Wj:25:28 καὶ ποιήσεις τοὺς ἀναφορεῖς ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ καταχρυσώσεις αὐτοὺς χρυσίῳ καθαρῷ, καὶ ἀρθήσεται ἐν αὐτοῖς τράπεζα.
Wj:25:28 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   ἐκ ξύλον, -ου, τό   καί   αὐτός αὐτή αὐτό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ
Wj:25:28 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. - a także, nawet, a mianowicie - on / ona / on / sama kawałek złota czysty a także, nawet, a mianowicie podnieść / odebrać podjąć, dźwigać, podnosić w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama stół
Wj:25:28 kai\ poiE/seis tou\s a)naforei=s e)k Xu/lOn a)sE/ptOn kai\ kataCHrusO/seis au)tou\s CHrusi/O| kaTarO=|, kai\ a)rTE/setai e)n au)toi=s E( tra/peDZa.
Wj:25:28 kai poiEseis tus anaforeis ek XylOn asEptOn kai kataCHrysOseis autus CHrysiO kaTarO, kai arTEsetai en autois hE trapeDZa.
Wj:25:28 C VF_FAI2S RA_APM N3V_APM P N2N_GPN A1B_GPN C VF_FAI2S RD_APM N2N_DSN A1A_DSN C VC_FPI3S P RD_DPM RA_NSF N1S_NSF
Wj:25:28 and also, even, namely doing/making; to do/make the ć out of (+gen) ἐξ before vowels tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely ć he/she/it/same piece of gold clean and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the table
Wj:25:28 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (acc)   out of (+gen) trees/wooden things (gen)   and   them/same (acc) piece of gold (dat) clean ([Adj] dat) and he/she/it-will-be-LIFT/PICK-ed-UP in/among/by (+dat) them/same (dat) the (nom) table (nom|voc)
Wj:25:28 Wj_25:28_1 Wj_25:28_2 Wj_25:28_3 Wj_25:28_4 Wj_25:28_5 Wj_25:28_6 Wj_25:28_7 Wj_25:28_8 Wj_25:28_9 Wj_25:28_10 Wj_25:28_11 Wj_25:28_12 Wj_25:28_13 Wj_25:28_14 Wj_25:28_15 Wj_25:28_16 Wj_25:28_17 Wj_25:28_18
Wj:25:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:29 καὶ ποιήσεις τὰ τρυβλία αὐτῆς καὶ τὰς θυίσκας καὶ τὰ σπονδεῖα καὶ τοὺς κυάθους, ἐν οἷς σπείσεις ἐν αὐτοῖς· χρυσίου καθαροῦ ποιήσεις αὐτά.
Wj:25:29 And thou shalt make its dishes and its censers, and its bowls, and its cups, with which thou shalt offer drink-offerings: of pure gold shalt thou make them. (Exodus 25:29 Brenton)
Wj:25:29 Uczynisz także misy i czasze, dzbanki i patery do składania ofiar płynnych. Uczynisz je ze szczerego złota. (Wj 25:29 BT_4)
Wj:25:29 καὶ ποιήσεις τὰ τρυβλία αὐτῆς καὶ τὰς θυίσκας καὶ τὰ σπονδεῖα καὶ τοὺς κυάθους, ἐν οἷς σπείσεις ἐν αὐτοῖς· χρυσίου καθαροῦ ποιήσεις αὐτά.
Wj:25:29 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό τρύβλιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ἐν ὅς ἥ ὅ σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:25:29 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić danie on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między który / którego / których wlać wylać jako libacja w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama kawałek złota czysty robi / decyzji; robić / zrobić on / ona / on / sama
Wj:25:29 kai\ poiE/seis ta\ trubli/a au)tE=s kai\ ta\s Tui/skas kai\ ta\ spondei=a kai\ tou\s kua/Tous, e)n oi(=s spei/seis e)n au)toi=s· CHrusi/ou kaTarou= poiE/seis au)ta/.
Wj:25:29 kai poiEseis ta tryblia autEs kai tas Tyiskas kai ta spondeia kai tus kyaTus, en hois speiseis en autois· CHrysiu kaTaru poiEseis auta.
Wj:25:29 C VF_FAI2S RA_APN N2N_APN RD_GSF C RA_APF N1_APF C RA_APN N2N_APN C RA_APM N2_APM P RR_DPM VF_FAI2S P RD_DPM N2N_GSN A1A_GSN VF_FAI2S RD_APN
Wj:25:29 and also, even, namely doing/making; to do/make the dish he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to pour pour out as a libation in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same piece of gold clean doing/making; to do/make he/she/it/same
Wj:25:29 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (nom|acc) dishs (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and the (acc)   and the (nom|acc)   and the (acc)   in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) you(sg)-will-POUR in/among/by (+dat) them/same (dat) piece of gold (gen) clean ([Adj] gen) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE they/them/same (nom|acc)
Wj:25:29 Wj_25:29_1 Wj_25:29_2 Wj_25:29_3 Wj_25:29_4 Wj_25:29_5 Wj_25:29_6 Wj_25:29_7 Wj_25:29_8 Wj_25:29_9 Wj_25:29_10 Wj_25:29_11 Wj_25:29_12 Wj_25:29_13 Wj_25:29_14 Wj_25:29_15 Wj_25:29_16 Wj_25:29_17 Wj_25:29_18 Wj_25:29_19 Wj_25:29_20 Wj_25:29_21 Wj_25:29_22 Wj_25:29_23
Wj:25:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:30 καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἄρτους ἐνωπίους ἐναντίον μου διὰ παντός.
Wj:25:30 And thou shalt set upon the table shewbread before me continually. (Exodus 25:30 Brenton)
Wj:25:30 Będziesz zawsze kładł na stole przede Mną chleby pokładne. (Wj 25:30 BT_4)
Wj:25:30 καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἄρτους ἐνωπίους ἐναντίον μου διὰ παντός.
Wj:25:30 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ἄρτος, -ου, ὁ ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Wj:25:30 a także, nawet, a mianowicie na wprowadzenie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem stół chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. ??? przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, JA δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) każdy wszystkim, każde, każde, całość
Wj:25:30 kai\ e)piTE/seis e)pi\ tE\n tra/peDZan a)/rtous e)nOpi/ous e)nanti/on mou dia\ panto/s.
Wj:25:30 kai epiTEseis epi tEn trapeDZan artus enOpius enantion mu dia pantos.
Wj:25:30 C VF_FAI2S P RA_ASF N1S_ASF N2_APM A1B_APM P RP_GS P A3_GSM
Wj:25:30 and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the table bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. ??? in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
Wj:25:30 and you(sg)-will-PLACE ON upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) table (acc) [loaves of] bread (acc) ??? ([Adj] acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen)
Wj:25:30 Wj_25:30_1 Wj_25:30_2 Wj_25:30_3 Wj_25:30_4 Wj_25:30_5 Wj_25:30_6 Wj_25:30_7 Wj_25:30_8 Wj_25:30_9 Wj_25:30_10 Wj_25:30_11
Wj:25:30 x x x x x x x x x x x
Wj:25:31 καὶ ποιήσεις λυχνίαν ἐκ χρυσίου καθαροῦ, τορευτὴν ποιήσεις τὴν λυχνίαν· ὁ καυλὸς αὐτῆς καὶ οἱ καλαμίσκοι καὶ οἱ κρατῆρες καὶ οἱ σφαιρωτῆρες καὶ τὰ κρίνα ἐξ αὐτῆς ἔσται.
Wj:25:31 And thou shalt make a candlestick of pure gold; thou shalt make the candlestick of graven work: its stem and its branches, and its bowls and its knops and its lilies shall be of one piece. (Exodus 25:31 Brenton)
Wj:25:31 Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Z tej samej bryły wykujesz świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem; jego kielichy, pąki i kwiaty będą z jednej bryły. (Wj 25:31 BT_4)
Wj:25:31 Καὶ ποιήσεις λυχνίαν ἐκ χρυσίου καθαροῦ, τορευτὴν ποιήσεις τὴν λυχνίαν· καυλὸς αὐτῆς καὶ οἱ καλαμίσκοι καὶ οἱ κρατῆρες καὶ οἱ σφαιρωτῆρες καὶ τὰ κρίνα ἐξ αὐτῆς ἔσται.
Wj:25:31 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λυχνία, -ας, ἡ ἐκ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν   ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κρατήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό σφαιρωτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό κρίνον, -ου, τό ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Wj:25:31 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić świecznik z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami kawałek złota czysty - robi / decyzji; robić / zrobić świecznik - on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie Miska do mieszania a także, nawet, a mianowicie ??? a także, nawet, a mianowicie lilia z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami on / ona / on / sama być
Wj:25:31 *kai\ poiE/seis luCHni/an e)k CHrusi/ou kaTarou=, toreutE\n poiE/seis tE\n luCHni/an· o( kaulo\s au)tE=s kai\ oi( kalami/skoi kai\ oi( kratE=res kai\ oi( sfairOtE=res kai\ ta\ kri/na e)X au)tE=s e)/stai.
Wj:25:31 kai poiEseis lyCHnian ek CHrysiu kaTaru, toreutEn poiEseis tEn lyCHnian· ho kaulos autEs kai hoi kalamiskoi kai hoi kratEres kai hoi sfairOtEres kai ta krina eX autEs estai.
Wj:25:31 C VF_FAI2S N1A_ASF P N2N_GSN A1A_GSN A1_ASF VF_FAI2S RA_ASF N1A_ASF RA_NSM N2_NSM RD_GSF C RA_NPM N2_NPM C RA_NPM N3H_NPM C RA_NPM N3_NPM C RA_NPN N2N_NPN P RD_GSF VF_FMI3S
Wj:25:31 and also, even, namely doing/making; to do/make lampstand out of (+gen) ἐξ before vowels piece of gold clean ć doing/making; to do/make the lampstand the ć he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the mixing bowl and also, even, namely the ??? and also, even, namely the lily out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to be
Wj:25:31 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE lampstand (acc) out of (+gen) piece of gold (gen) clean ([Adj] gen)   doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (acc) lampstand (acc) the (nom)   her/it/same (gen) and the (nom)   and the (nom) mixing bowls (nom|voc) and the (nom) ???s (nom|voc) and the (nom|acc) lilies (nom|acc|voc) out of (+gen) her/it/same (gen) he/she/it-will-be
Wj:25:31 Wj_25:31_1 Wj_25:31_2 Wj_25:31_3 Wj_25:31_4 Wj_25:31_5 Wj_25:31_6 Wj_25:31_7 Wj_25:31_8 Wj_25:31_9 Wj_25:31_10 Wj_25:31_11 Wj_25:31_12 Wj_25:31_13 Wj_25:31_14 Wj_25:31_15 Wj_25:31_16 Wj_25:31_17 Wj_25:31_18 Wj_25:31_19 Wj_25:31_20 Wj_25:31_21 Wj_25:31_22 Wj_25:31_23 Wj_25:31_24 Wj_25:31_25 Wj_25:31_26 Wj_25:31_27 Wj_25:31_28
Wj:25:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:32 ἓξ δὲ καλαμίσκοι ἐκπορευόμενοι ἐκ πλαγίων, τρεῖς καλαμίσκοι τῆς λυχνίας ἐκ τοῦ κλίτους αὐτῆς τοῦ ἑνὸς καὶ τρεῖς καλαμίσκοι τῆς λυχνίας ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ δευτέρου.
Wj:25:32 And six branches proceeding sideways, three branches of the candlestick from one side of it, and three branches of the candlestick from the other side. (Exodus 25:32 Brenton)
Wj:25:32 Sześć ramion będzie wychodzić z jego boków; trzy ramiona świecznika z jednego jego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego jego boku. (Wj 25:32 BT_4)
Wj:25:32 ἓξ δὲ καλαμίσκοι ἐκπορευόμενοι ἐκ πλαγίων, τρεῖς καλαμίσκοι τῆς λυχνίας ἐκ τοῦ κλίτους αὐτῆς τοῦ ἑνὸς καὶ τρεῖς καλαμίσκοι τῆς λυχνίας ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ δευτέρου.
Wj:25:32 ἕξ δέ   ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκ   τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν   ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν   ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον
Wj:25:32 sześć zaś - wychodzić z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami - trzy - świecznik z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami - on / ona / on / sama jeden a także, nawet, a mianowicie trzy - świecznik z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami - drugi
Wj:25:32 e(\X de\ kalami/skoi e)kporeuo/menoi e)k plagi/On, trei=s kalami/skoi tE=s luCHni/as e)k tou= kli/tous au)tE=s tou= e(no\s kai\ trei=s kalami/skoi tE=s luCHni/as e)k tou= kli/tous tou= deute/rou.
Wj:25:32 heX de kalamiskoi ekporeuomenoi ek plagiOn, treis kalamiskoi tEs lyCHnias ek tu klitus autEs tu henos kai treis kalamiskoi tEs lyCHnias ek tu klitus tu deuteru.
Wj:25:32 M x N2_NPM V1_PMPNPM P A1A_GPN A3_NPM N2_NPM RA_GSF N1A_GSF P RA_GSN N3E_GSN RD_GSF RA_GSN A3_GSN C A3_NPM N2_NPM RA_GSF N1A_GSF P RA_GSN N3E_GSN RA_GSN A1A_GSN
Wj:25:32 six δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to go out out of (+gen) ἐξ before vowels ć three ć the lampstand out of (+gen) ἐξ before vowels the ć he/she/it/same the one and also, even, namely three ć the lampstand out of (+gen) ἐξ before vowels the ć the second
Wj:25:32 six Yet   while being-GO-ed-OUT (nom|voc) out of (+gen)   three (acc, nom)   the (gen) lampstand (gen), lampstands (acc) out of (+gen) the (gen)   her/it/same (gen) the (gen) one (gen) and three (acc, nom)   the (gen) lampstand (gen), lampstands (acc) out of (+gen) the (gen)   the (gen) second (gen)
Wj:25:32 Wj_25:32_1 Wj_25:32_2 Wj_25:32_3 Wj_25:32_4 Wj_25:32_5 Wj_25:32_6 Wj_25:32_7 Wj_25:32_8 Wj_25:32_9 Wj_25:32_10 Wj_25:32_11 Wj_25:32_12 Wj_25:32_13 Wj_25:32_14 Wj_25:32_15 Wj_25:32_16 Wj_25:32_17 Wj_25:32_18 Wj_25:32_19 Wj_25:32_20 Wj_25:32_21 Wj_25:32_22 Wj_25:32_23 Wj_25:32_24 Wj_25:32_25 Wj_25:32_26
Wj:25:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:33 καὶ τρεῖς κρατῆρες ἐκτετυπωμένοι καρυίσκους ἐν τῷ ἑνὶ καλαμίσκῳ, σφαιρωτὴρ καὶ κρίνον· οὕτως τοῖς ἓξ καλαμίσκοις τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τῆς λυχνίας.
Wj:25:33 And three bowls fashioned like almonds, on each branch a knop and a lily; so to the six branches proceeding from the candlestick, (Exodus 25:33 Brenton)
Wj:25:33 Trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami będą na jednym ramieniu, i trzy kielichy z pąkami i kwiatami kształtu kwiatów migdałowych - na drugim ramieniu. Tak będzie na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. (Wj 25:33 BT_4)
Wj:25:33 καὶ τρεῖς κρατῆρες ἐκτετυπωμένοι καρυίσκους ἐν τῷ ἑνὶ καλαμίσκῳ, σφαιρωτὴρ καὶ κρίνον· οὕτως τοῖς ἓξ καλαμίσκοις τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τῆς λυχνίας.
Wj:25:33 καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν κρατήρ, -ῆρος, ὁ [LXX]     ἐν ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   σφαιρωτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] καί κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ἕξ   ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκ ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ
Wj:25:33 a także, nawet, a mianowicie trzy Miska do mieszania - - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między jeden - ??? a także, nawet, a mianowicie lily; ocenić zdecydować, myślę, powodem, oddzielne, nie rozdziela, odróżnić, wyłowić, wybrać, potępić thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] sześć - wychodzić z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami świecznik
Wj:25:33 kai\ trei=s kratE=res e)ktetupOme/noi karui/skous e)n tO=| e(ni\ kalami/skO|, sfairOtE\r kai\ kri/non· ou(/tOs toi=s e(\X kalami/skois toi=s e)kporeuome/nois e)k tE=s luCHni/as.
Wj:25:33 kai treis kratEres ektetypOmenoi karyiskus en tO heni kalamiskO, sfairOtEr kai krinon· hutOs tois heX kalamiskois tois ekporeuomenois ek tEs lyCHnias.
Wj:25:33 C A3_NPM N3H_NPM VM_XMPNPM N2_APM P RA_DSM A3_DSM N2_DSM N3_NSM C N2N_NSN D RA_DPM M N2_DPM RA_DPM V1_PMPDPM P RA_GSF N1A_GSF
Wj:25:33 and also, even, namely three mixing bowl ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the one ć ??? and also, even, namely lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the six ć the to go out out of (+gen) ἐξ before vowels the lampstand
Wj:25:33 and three (acc, nom) mixing bowls (nom|voc)     in/among/by (+dat) the (dat) one (dat)   ??? (nom|voc) and lily (nom|acc|voc); do-JUDGE-you(sg)!, while JUDGE-ing (nom|acc|voc, voc) thusly/like this the (dat) six   the (dat) while being-GO-ed-OUT (dat) out of (+gen) the (gen) lampstand (gen), lampstands (acc)
Wj:25:33 Wj_25:33_1 Wj_25:33_2 Wj_25:33_3 Wj_25:33_4 Wj_25:33_5 Wj_25:33_6 Wj_25:33_7 Wj_25:33_8 Wj_25:33_9 Wj_25:33_10 Wj_25:33_11 Wj_25:33_12 Wj_25:33_13 Wj_25:33_14 Wj_25:33_15 Wj_25:33_16 Wj_25:33_17 Wj_25:33_18 Wj_25:33_19 Wj_25:33_20 Wj_25:33_21
Wj:25:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:34 καὶ ἐν τῇ λυχνίᾳ τέσσαρες κρατῆρες ἐκτετυπωμένοι καρυίσκους· ἐν τῷ ἑνὶ καλαμίσκῳ οἱ σφαιρωτῆρες καὶ τὰ κρίνα αὐτῆς.
Wj:25:34 and in the candlestick four bowls fashioned like almonds, in each branch knops and the flowers of the same. (Exodus 25:34 Brenton)
Wj:25:34 Na świeczniku zaś będą cztery kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami. (Wj 25:34 BT_4)
Wj:25:34 καὶ ἐν τῇ λυχνίᾳ τέσσαρες κρατῆρες ἐκτετυπωμένοι καρυίσκους· ἐν τῷ ἑνὶ καλαμίσκῳ οἱ σφαιρωτῆρες καὶ τὰ κρίνα αὐτῆς.
Wj:25:34 καί ἐν ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν κρατήρ, -ῆρος, ὁ [LXX]     ἐν ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   ὁ ἡ τό σφαιρωτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό κρίνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:25:34 a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między świecznik cztery Miska do mieszania - - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między jeden - ??? a także, nawet, a mianowicie lilia on / ona / on / sama
Wj:25:34 kai\ e)n tE=| luCHni/a| te/ssares kratE=res e)ktetupOme/noi karui/skous· e)n tO=| e(ni\ kalami/skO| oi( sfairOtE=res kai\ ta\ kri/na au)tE=s.
Wj:25:34 kai en tE lyCHnia tessares kratEres ektetypOmenoi karyiskus· en tO heni kalamiskO hoi sfairOtEres kai ta krina autEs.
Wj:25:34 C P RA_DSF N1A_DSF A3_NPM N3H_NPM VM_XMPNPM N2_APM P RA_DSM A3_DSM N2_DSM RA_NPM N3_NPM C RA_NPN N2N_NPN RD_GSF
Wj:25:34 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lampstand four mixing bowl ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the one ć the ??? and also, even, namely the lily he/she/it/same
Wj:25:34 and in/among/by (+dat) the (dat) lampstand (dat) four (nom) mixing bowls (nom|voc)     in/among/by (+dat) the (dat) one (dat)   the (nom) ???s (nom|voc) and the (nom|acc) lilies (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Wj:25:34 Wj_25:34_1 Wj_25:34_2 Wj_25:34_3 Wj_25:34_4 Wj_25:34_5 Wj_25:34_6 Wj_25:34_7 Wj_25:34_8 Wj_25:34_9 Wj_25:34_10 Wj_25:34_11 Wj_25:34_12 Wj_25:34_13 Wj_25:34_14 Wj_25:34_15 Wj_25:34_16 Wj_25:34_17 Wj_25:34_18
Wj:25:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:35 ὁ σφαιρωτὴρ ὑπὸ τοὺς δύο καλαμίσκους ἐξ αὐτῆς, καὶ σφαιρωτὴρ ὑπὸ τοὺς τέσσαρας καλαμίσκους ἐξ αὐτῆς· οὕτως τοῖς ἓξ καλαμίσκοις τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τῆς λυχνίας.
Wj:25:35 A knop under two branches out of it, and a knop under four branches out of it; so to the six branches proceeding from the candlestick; and in the candlestick four bowls fashioned like almonds. (Exodus 25:35 Brenton)
Wj:25:35 A pąk jeden będzie pod dwoma wychodzącymi z niego ramionami z jednej bryły i pąk jeden pod dwoma następnymi ramionami świecznika z jednej bryły. Tak niech będzie pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika. (Wj 25:35 BT_4)
Wj:25:35 σφαιρωτὴρ ὑπὸ τοὺς δύο καλαμίσκους ἐξ αὐτῆς, καὶ σφαιρωτὴρ ὑπὸ τοὺς τέσσαρας καλαμίσκους ἐξ αὐτῆς· οὕτως τοῖς ἓξ καλαμίσκοις τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τῆς λυχνίας.
Wj:25:35 ὁ ἡ τό σφαιρωτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ὑπό ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καί σφαιρωτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ὑπό ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν   ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ἕξ   ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκ ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ
Wj:25:35 ??? pod (+ ACC), przez (+ gen) ὑπ "przed gładką oddychanie, ὑφ" przed nierównym oddechem dwa - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ??? pod (+ ACC), przez (+ gen) ὑπ "przed gładką oddychanie, ὑφ" przed nierównym oddechem cztery - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami on / ona / on / sama thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] sześć - wychodzić z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami świecznik
Wj:25:35 o( sfairOtE\r u(po\ tou\s du/o kalami/skous e)X au)tE=s, kai\ sfairOtE\r u(po\ tou\s te/ssaras kalami/skous e)X au)tE=s· ou(/tOs toi=s e(\X kalami/skois toi=s e)kporeuome/nois e)k tE=s luCHni/as.
Wj:25:35 ho sfairOtEr hypo tus dyo kalamiskus eX autEs, kai sfairOtEr hypo tus tessaras kalamiskus eX autEs· hutOs tois heX kalamiskois tois ekporeuomenois ek tEs lyCHnias.
Wj:25:35 RA_NSM N3_NSM P RA_APM M N2_APM P RD_GSF C N3_NSM P RA_APM A3_APM N2_APM P RD_GSF D RA_DPM M N2_DPM RA_DPM V1_PMPDPM P RA_GSF N1A_GSF
Wj:25:35 the ??? under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the two ć out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same and also, even, namely ??? under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the four ć out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the six ć the to go out out of (+gen) ἐξ before vowels the lampstand
Wj:25:35 the (nom) ??? (nom|voc) under (+acc), by (+gen) the (acc) two (nom, acc, gen)   out of (+gen) her/it/same (gen) and ??? (nom|voc) under (+acc), by (+gen) the (acc) four (acc)   out of (+gen) her/it/same (gen) thusly/like this the (dat) six   the (dat) while being-GO-ed-OUT (dat) out of (+gen) the (gen) lampstand (gen), lampstands (acc)
Wj:25:35 Wj_25:35_1 Wj_25:35_2 Wj_25:35_3 Wj_25:35_4 Wj_25:35_5 Wj_25:35_6 Wj_25:35_7 Wj_25:35_8 Wj_25:35_9 Wj_25:35_10 Wj_25:35_11 Wj_25:35_12 Wj_25:35_13 Wj_25:35_14 Wj_25:35_15 Wj_25:35_16 Wj_25:35_17 Wj_25:35_18 Wj_25:35_19 Wj_25:35_20 Wj_25:35_21 Wj_25:35_22 Wj_25:35_23 Wj_25:35_24 Wj_25:35_25
Wj:25:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:36 οἱ σφαιρωτῆρες καὶ οἱ καλαμίσκοι ἐξ αὐτῆς ἔστωσαν· ὅλη τορευτὴ ἐξ ἑνὸς χρυσίου καθαροῦ.
Wj:25:36 Let the knops and the branches be of one piece, altogether graven of one piece of pure gold. (Exodus 25:36 Brenton)
Wj:25:36 Pąki te i ramiona będą wychodzić z samego świecznika i będą wykonane z jednej bryły szczerego złota. (Wj 25:36 BT_4)
Wj:25:36 οἱ σφαιρωτῆρες καὶ οἱ καλαμίσκοι ἐξ αὐτῆς ἔστωσαν· ὅλη τορευτὴ ἐξ ἑνὸς χρυσίου καθαροῦ.
Wj:25:36 ὁ ἡ τό σφαιρωτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό   ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅλος -η -ον   ἐκ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν
Wj:25:36 ??? a także, nawet, a mianowicie - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami on / ona / on / sama spowodować stać; być cały - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami jeden kawałek złota czysty
Wj:25:36 oi( sfairOtE=res kai\ oi( kalami/skoi e)X au)tE=s e)/stOsan· o(/lE toreutE\ e)X e(no\s CHrusi/ou kaTarou=.
Wj:25:36 hoi sfairOtEres kai hoi kalamiskoi eX autEs estOsan· holE toreutE eX henos CHrysiu kaTaru.
Wj:25:36 RA_NPM N3_NPM C RA_NPM N2_NPM P RD_GSF V9_PAD3P A1_NSF A1_NSF P A3_GSN N2N_GSN A1A_GSN
Wj:25:36 the ??? and also, even, namely the ć out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to cause to stand; to be whole ć out of (+gen) ἐξ before vowels one piece of gold clean
Wj:25:36 the (nom) ???s (nom|voc) and the (nom)   out of (+gen) her/it/same (gen) having CAUSE-ed-TO-STand (acc); let-them-be! whole (nom|voc)   out of (+gen) one (gen) piece of gold (gen) clean ([Adj] gen)
Wj:25:36 Wj_25:36_1 Wj_25:36_2 Wj_25:36_3 Wj_25:36_4 Wj_25:36_5 Wj_25:36_6 Wj_25:36_7 Wj_25:36_8 Wj_25:36_9 Wj_25:36_10 Wj_25:36_11 Wj_25:36_12 Wj_25:36_13 Wj_25:36_14
Wj:25:36 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:37 καὶ ποιήσεις τοὺς λύχνους αὐτῆς ἑπτά· καὶ ἐπιθήσεις τοὺς λύχνους, καὶ φανοῦσιν ἐκ τοῦ ἑνὸς προσώπου.
Wj:25:37 And thou shalt make its seven lamps: and thou shalt set on it the lamps, and they shall shine from one front. (Exodus 25:37 Brenton)
Wj:25:37 I uczynisz siedem lamp, i ustawisz te lampy w ten sposób, ażeby oświecały tę stronę, która jest przed nimi. (Wj 25:37 BT_4)
Wj:25:37 καὶ ποιήσεις τοὺς λύχνους αὐτῆς ἑπτά· καὶ ἐπιθήσεις τοὺς λύχνους, καὶ φανοῦσιν ἐκ τοῦ ἑνὸς προσώπου.
Wj:25:37 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτά καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) καί φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ἐκ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πρόσ·ωπον, -ου, τό
Wj:25:37 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić lampa on / ona / on / sama siedem a także, nawet, a mianowicie na wprowadzenie lampa a także, nawet, a mianowicie do stawienia się wygląd, shew peer, wydaje, pokaż z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami jeden twarz
Wj:25:37 kai\ poiE/seis tou\s lu/CHnous au)tE=s e(pta/· kai\ e)piTE/seis tou\s lu/CHnous, kai\ fanou=sin e)k tou= e(no\s prosO/pou.
Wj:25:37 kai poiEseis tus lyCHnus autEs hepta· kai epiTEseis tus lyCHnus, kai fanusin ek tu henos prosOpu.
Wj:25:37 C VF_FAI2S RA_APM N2_APM RD_GSF M C VF_FAI2S RA_APM N2_APM C VF2_FAI3P P RA_GSN A3_GSN N2N_GSN
Wj:25:37 and also, even, namely doing/making; to do/make the lamp he/she/it/same seven and also, even, namely to place on the lamp and also, even, namely to appear look, shew, peer, seem, show out of (+gen) ἐξ before vowels the one face
Wj:25:37 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (acc) lamps (acc) her/it/same (gen) seven and you(sg)-will-PLACE ON the (acc) lamps (acc) and they-will-APPEAR, going-to-APPEAR (fut ptcp) (dat) out of (+gen) the (gen) one (gen) face (gen)
Wj:25:37 Wj_25:37_1 Wj_25:37_2 Wj_25:37_3 Wj_25:37_4 Wj_25:37_5 Wj_25:37_6 Wj_25:37_7 Wj_25:37_8 Wj_25:37_9 Wj_25:37_10 Wj_25:37_11 Wj_25:37_12 Wj_25:37_13 Wj_25:37_14 Wj_25:37_15 Wj_25:37_16
Wj:25:37 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:25:38 καὶ τὸν ἐπαρυστῆρα αὐτῆς καὶ τὰ ὑποθέματα αὐτῆς ἐκ χρυσίου καθαροῦ ποιήσεις.
Wj:25:38 And thou shalt make its funnel and its snuff-dishes of pure gold. (Exodus 25:38 Brenton)
Wj:25:38 Szczypce też i naczynia do knotów uczynisz ze szczerego złota. (Wj 25:38 BT_4)
Wj:25:38 καὶ τὸν ἐπαρυστῆρα αὐτῆς καὶ τὰ ὑποθέματα αὐτῆς ἐκ χρυσίου καθαροῦ ποιήσεις.
Wj:25:38 καί ὁ ἡ τό ἐπ·αρυστήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Wj:25:38 a także, nawet, a mianowicie Lejek oleju on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie - on / ona / on / sama z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami kawałek złota czysty robi / decyzji; robić / zrobić
Wj:25:38 kai\ to\n e)parustE=ra au)tE=s kai\ ta\ u(poTe/mata au)tE=s e)k CHrusi/ou kaTarou= poiE/seis.
Wj:25:38 kai ton eparystEra autEs kai ta hypoTemata autEs ek CHrysiu kaTaru poiEseis.
Wj:25:38 C RA_ASM N3_ASM RD_GSF C RA_APN N3M_APN RD_GSF P N2N_GSN A1A_GSN VF_FAI2S
Wj:25:38 and also, even, namely the oil-funnel he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels piece of gold clean doing/making; to do/make
Wj:25:38 and the (acc) oil-funnel (acc) her/it/same (gen) and the (nom|acc)   her/it/same (gen) out of (+gen) piece of gold (gen) clean ([Adj] gen) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE
Wj:25:38 Wj_25:38_1 Wj_25:38_2 Wj_25:38_3 Wj_25:38_4 Wj_25:38_5 Wj_25:38_6 Wj_25:38_7 Wj_25:38_8 Wj_25:38_9 Wj_25:38_10 Wj_25:38_11 Wj_25:38_12
Wj:25:38 x x x x x x x x x x x x
Wj:25:39 πάντα τὰ σκεύη ταῦτα τάλαντον χρυσίου καθαροῦ.
Wj:25:39 All these articles shall be a talent of pure gold. (Exodus 25:39 Brenton)
Wj:25:39 Z talentu szczerego złota należy wykonać świecznik i wszystkie przybory należące do niego. (Wj 25:39 BT_4)
Wj:25:39 πάντα τὰ σκεύη ταῦτα τάλαντον χρυσίου καθαροῦ.
Wj:25:39 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο τάλαντον, -ου, τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν
Wj:25:39 każdy wszystkim, każde, każde, całość statek; wyroby metalowe naczynie, naczynia, wdrożenia Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] Talent [grecka jednostka monetarna wagi] kawałek złota czysty
Wj:25:39 pa/nta ta\ skeu/E tau=ta ta/lanton CHrusi/ou kaTarou=.
Wj:25:39 panta ta skeuE tauta talanton CHrysiu kaTaru.
Wj:25:39 A3_NPN RA_NPN N3E_NPN RD_NPN N2_NSN N2N_GSN A1A_GSN
Wj:25:39 every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] talent [Greek monetary unit of weight] piece of gold clean
Wj:25:39 all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc)