Wj:27:1 καὶ ποιήσεις θυσιαστήριον ἐκ ξύλων ἀσήπτων, πέντε πήχεων τὸ μῆκος καὶ πέντε πήχεων τὸ εὖρος – τετράγωνον ἔσται τὸ θυσιαστήριον – καὶ τριῶν πήχεων τὸ ὕψος αὐτοῦ.
Wj:27:1 And thou shalt make an altar of incorruptible wood, of five cubits in the length, and five cubits in the breadth; the altar shall be square, and the height of it shall be of three cubits. (Exodus 27:1 Brenton)
Wj:27:1 I zbudujesz ołtarz z drzewa akacjowego, mający pięć łokci długości i pięć łokci szerokości. Ołtarz będzie więc kwadratowy, a wysoki na trzy łokcie. (Wj 27:1 BT_4)
Wj:27:1 Καὶ ποιήσεις θυσιαστήριον ἐκ ξύλων ἀσήπτων, πέντε πήχεων τὸ μῆκος καὶ πέντε πήχεων τὸ εὖρος τετράγωνον ἔσται τὸ θυσιαστήριον καὶ τριῶν πήχεων τὸ ὕψος αὐτοῦ.
Wj:27:1 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) θυσιαστήριον, -ου, τό ἐκ ξύλον, -ου, τό   πέντε πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό καί πέντε πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX]   τετρά·γωνος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό   καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:27:1 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić Sanktuarium nie ołtarz, ale "ME (oryg." święte miejsce): od OFR. Sanctuaire, od L. sanctuarium od Sanctus "święty". z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. - pięć łokieć długość a także, nawet, a mianowicie pięć łokieć znaleźć szerokość - cztery kwadratowe (cztery do muru) być Sanktuarium nie ołtarz, ale "ME (oryg." święte miejsce): od OFR. Sanctuaire, od L. sanctuarium od Sanctus "święty". - a także, nawet, a mianowicie trzy łokieć Wysokość Wysokość, niebo; godność, eminencja, duma, arogancja on / ona / on / sama
Wj:27:1 *kai\ poiE/seis TusiastE/rion e)k Xu/lOn a)sE/ptOn, pe/nte pE/CHeOn to\ mE=kos kai\ pe/nte pE/CHeOn to\ eu)=ros tetra/gOnon e)/stai to\ TusiastE/rion kai\ triO=n pE/CHeOn to\ u(/PSos au)tou=.
Wj:27:1 kai poiEseis TysiastErion ek XylOn asEptOn, pente pECHeOn to mEkos kai pente pECHeOn to euros tetragOnon estai to TysiastErion kai triOn pECHeOn to hyPSos autu.
Wj:27:1 C VF_FAI2S N2N_ASN P N2N_GPN A1B_GPN M N3E_GPM RA_ASN N3E_ASN C M N3E_GPM RA_ASN N2_ASN A1B_NSN VF_FMI3S RA_ASN N2N_ASN C A3_GPM N3E_GPM RA_ASN N3E_ASN RD_GSM
Wj:27:1 and also, even, namely doing/making; to do/make sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. out of (+gen) ἐξ before vowels tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć five cubit the length and also, even, namely five cubit the find width   four-square (four cornered) to be the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'.   and also, even, namely three cubit the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same
Wj:27:1 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE sanctuary (nom|acc|voc) out of (+gen) trees/wooden things (gen)   five cubits (gen) the (nom|acc) length (nom|acc|voc) and five cubits (gen) the (nom|acc) find (nom|acc|voc)   four-square ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc)   and three (gen) cubits (gen) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Wj:27:1 Wj_27:1_1 Wj_27:1_2 Wj_27:1_3 Wj_27:1_4 Wj_27:1_5 Wj_27:1_6 Wj_27:1_7 Wj_27:1_8 Wj_27:1_9 Wj_27:1_10 Wj_27:1_11 Wj_27:1_12 Wj_27:1_13 Wj_27:1_14 Wj_27:1_15 Wj_27:1_16 Wj_27:1_17 Wj_27:1_18 Wj_27:1_19 Wj_27:1_20 Wj_27:1_21 Wj_27:1_22 Wj_27:1_23 Wj_27:1_24 Wj_27:1_25 Wj_27:1_26 Wj_27:1_27
Wj:27:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:2 καὶ ποιήσεις τὰ κέρατα ἐπὶ τῶν τεσσάρων γωνιῶν· ἐξ αὐτοῦ ἔσται τὰ κέρατα· καὶ καλύψεις αὐτὰ χαλκῷ.
Wj:27:2 And thou shalt make the horns on the four corners; the horns shall be of the same piece, and thou shalt overlay them with brass. (Exodus 27:2 Brenton)
Wj:27:2 I uczynisz rogi w czterech narożnikach ołtarza, a będą wystawały z niego wzwyż, i pokryjesz go brązem. (Wj 27:2 BT_4)
Wj:27:2 καὶ ποιήσεις τὰ κέρατα ἐπὶ τῶν τεσσάρων γωνιῶν· ἐξ αὐτοῦ ἔσται τὰ κέρατα· καὶ καλύψεις αὐτὰ χαλκῷ.
Wj:27:2 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν γωνία, -ας, ἡ ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
Wj:27:2 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić róg na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem cztery narożnik z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami on / ona / on / sama być róg a także, nawet, a mianowicie na pokrycie płaszcz, zasłonięty, przytłumiony on / ona / on / sama miedzi lub brązu; miedzi lub brązu
Wj:27:2 kai\ poiE/seis ta\ ke/rata e)pi\ tO=n tessa/rOn gOniO=n· e)X au)tou= e)/stai ta\ ke/rata· kai\ kalu/PSeis au)ta\ CHalkO=|.
Wj:27:2 kai poiEseis ta kerata epi tOn tessarOn gOniOn· eX autu estai ta kerata· kai kalyPSeis auta CHalkO.
Wj:27:2 C VF_FAI2S RA_APN N3T_APN P RA_GPF A3_GPF N1A_GPF P RD_GSM VF_FMI3S RA_APN N3T_APN C VF_FAI2S RD_APN A1C_DSM
Wj:27:2 and also, even, namely doing/making; to do/make the horn upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the four corner out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to be the horn and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled he/she/it/same copper or bronze; copper or bronze
Wj:27:2 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) four (gen) quarters (gen) out of (+gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) and you(sg)-will-COVER they/them/same (nom|acc) copper or bronze (dat); copper or bronze ([Adj] dat)
Wj:27:2 Wj_27:2_1 Wj_27:2_2 Wj_27:2_3 Wj_27:2_4 Wj_27:2_5 Wj_27:2_6 Wj_27:2_7 Wj_27:2_8 Wj_27:2_9 Wj_27:2_10 Wj_27:2_11 Wj_27:2_12 Wj_27:2_13 Wj_27:2_14 Wj_27:2_15 Wj_27:2_16 Wj_27:2_17
Wj:27:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:3 καὶ ποιήσεις στεφάνην τῷ θυσιαστηρίῳ καὶ τὸν καλυπτῆρα αὐτοῦ καὶ τὰς φιάλας αὐτοῦ καὶ τὰς κρεάγρας αὐτοῦ καὶ τὸ πυρεῖον αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ ποιήσεις χαλκᾶ.
Wj:27:3 And thou shalt make a rim for the altar; and its covering and its cups, and its flesh-hooks, and its fire-pan, and all its vessels shalt thou make of brass. (Exodus 27:3 Brenton)
Wj:27:3 I zrobisz popielnice do zsypywania zatłuszczonego popiołu oraz łopatki, kropielnice, widełki i kadzielnice. Wszystkie te przybory wykonasz z brązu. (Wj 27:3 BT_4)
Wj:27:3 καὶ ποιήσεις στεφάνην τῷ θυσιαστηρίῳ καὶ τὸν καλυπτῆρα αὐτοῦ καὶ τὰς φιάλας αὐτοῦ καὶ τὰς κρεάγρας αὐτοῦ καὶ τὸ πυρεῖον αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ ποιήσεις χαλκᾶ.
Wj:27:3 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό καλυπτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό φιάλη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
Wj:27:3 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić - Sanktuarium nie ołtarz, ale "ME (oryg." święte miejsce): od OFR. Sanctuaire, od L. sanctuarium od Sanctus "święty". a także, nawet, a mianowicie okładka on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie miska on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie - on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie - on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość statek; wyroby metalowe naczynie, naczynia, wdrożenia on / ona / on / sama robi / decyzji; robić / zrobić miedzi lub brązu
Wj:27:3 kai\ poiE/seis stefa/nEn tO=| TusiastEri/O| kai\ to\n kaluptE=ra au)tou= kai\ ta\s fia/las au)tou= kai\ ta\s krea/gras au)tou= kai\ to\ purei=on au)tou=· kai\ pa/nta ta\ skeu/E au)tou= poiE/seis CHalka=.
Wj:27:3 kai poiEseis stefanEn tO TysiastEriO kai ton kalyptEra autu kai tas fialas autu kai tas kreagras autu kai to pyreion autu· kai panta ta skeuE autu poiEseis CHalka.
Wj:27:3 C VF_FAI2S N1_ASF RA_DSN N2N_DSN C RA_ASM N3H_ASM RD_GSM C RA_APF N1_APF RD_GSM C RA_APF N1A_APF RD_GSM C RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C A3_APN RA_APN N3E_APN RD_GSM VF_FAI2S A1C_APN
Wj:27:3 and also, even, namely doing/making; to do/make ć the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely the cover he/she/it/same and also, even, namely the bowl he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same doing/making; to do/make copper or bronze
Wj:27:3 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE   the (dat) sanctuary (dat) and the (acc) cover (acc) him/it/same (gen) and the (acc) bowls (acc) him/it/same (gen) and the (acc)   him/it/same (gen) and the (nom|acc)   him/it/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE copper or bronze ([Adj] nom|acc|voc)
Wj:27:3 Wj_27:3_1 Wj_27:3_2 Wj_27:3_3 Wj_27:3_4 Wj_27:3_5 Wj_27:3_6 Wj_27:3_7 Wj_27:3_8 Wj_27:3_9 Wj_27:3_10 Wj_27:3_11 Wj_27:3_12 Wj_27:3_13 Wj_27:3_14 Wj_27:3_15 Wj_27:3_16 Wj_27:3_17 Wj_27:3_18 Wj_27:3_19 Wj_27:3_20 Wj_27:3_21 Wj_27:3_22 Wj_27:3_23 Wj_27:3_24 Wj_27:3_25 Wj_27:3_26 Wj_27:3_27 Wj_27:3_28
Wj:27:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:4 καὶ ποιήσεις αὐτῷ ἐσχάραν ἔργῳ δικτυωτῷ χαλκῆν· καὶ ποιήσεις τῇ ἐσχάρᾳ τέσσαρας δακτυλίους χαλκοῦς ἐπὶ τὰ τέσσαρα κλίτη.
Wj:27:4 And thou shalt make for it a brazen grate with net-work; and thou shalt make for the grate four brazen rings under the four sides. (Exodus 27:4 Brenton)
Wj:27:4 Z brązu też wykonasz kratę do ołtarza w formie siatki, a nad tą siatką na czterech rogach zrobisz cztery pierścienie. (Wj 27:4 BT_4)
Wj:27:4 καὶ ποιήσεις αὐτῷ ἐσχάραν ἔργῳ δικτυωτῷ χαλκῆν· καὶ ποιήσεις τῇ ἐσχάρᾳ τέσσαρας δακτυλίους χαλκοῦς ἐπὶ τὰ τέσσαρα κλίτη.
Wj:27:4 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἔργον, -ου, τό   χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν δακτύλιος, -ου, ὁ χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ἐπί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν  
Wj:27:4 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić on / ona / on / sama - praca - miedzi lub brązu a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić - cztery pierścień miedzi lub brązu na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem cztery -
Wj:27:4 kai\ poiE/seis au)tO=| e)sCHa/ran e)/rgO| diktuOtO=| CHalkE=n· kai\ poiE/seis tE=| e)sCHa/ra| te/ssaras daktuli/ous CHalkou=s e)pi\ ta\ te/ssara kli/tE.
Wj:27:4 kai poiEseis autO esCHaran ergO diktyOtO CHalkEn· kai poiEseis tE esCHara tessaras daktylius CHalkus epi ta tessara klitE.
Wj:27:4 C VF_FAI2S RD_DSM N1A_ASF N2N_DSN A1_DSN A1C_ASF C VF_FAI2S RA_DSF N1A_DSF A3_APM N2_APM A1C_APM P RA_APN A3_APN N3E_APN
Wj:27:4 and also, even, namely doing/making; to do/make he/she/it/same ć work ć copper or bronze and also, even, namely doing/making; to do/make the ć four ring copper or bronze upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the four ć
Wj:27:4 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE him/it/same (dat)   work (dat)   copper or bronze ([Adj] acc) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (dat)   four (acc) rings (acc) copper or bronze ([Adj] acc, nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) four (nom|acc)  
Wj:27:4 Wj_27:4_1 Wj_27:4_2 Wj_27:4_3 Wj_27:4_4 Wj_27:4_5 Wj_27:4_6 Wj_27:4_7 Wj_27:4_8 Wj_27:4_9 Wj_27:4_10 Wj_27:4_11 Wj_27:4_12 Wj_27:4_13 Wj_27:4_14 Wj_27:4_15 Wj_27:4_16 Wj_27:4_17 Wj_27:4_18
Wj:27:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:5 καὶ ὑποθήσεις αὐτοὺς ὑπὸ τὴν ἐσχάραν τοῦ θυσιαστηρίου κάτωθεν· ἔσται δὲ ἡ ἐσχάρα ἕως τοῦ ἡμίσους τοῦ θυσιαστηρίου.
Wj:27:5 And thou shalt put them below under the grate of the altar, and the grate shall extend to the middle of the altar. (Exodus 27:5 Brenton)
Wj:27:5 Umocujesz je u dołu pod obramowaniem, tak żeby siatka sięgała do połowy ołtarza. (Wj 27:5 BT_4)
Wj:27:5 καὶ ὑποθήσεις αὐτοὺς ὑπὸ τὴν ἐσχάραν τοῦ θυσιαστηρίου κάτωθεν· ἔσται δὲ ἐσχάρα ἕως τοῦ ἡμίσους τοῦ θυσιαστηρίου.
Wj:27:5 καί ὑπο·τίθημι (ath. υπο+τιθ(ε)-, υπο+θη·σ-, υπο+θη·κ- or 2nd ath. υπο+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό
Wj:27:5 a także, nawet, a mianowicie umieścić pod on / ona / on / sama pod (+ ACC), przez (+ gen) ὑπ "przed gładką oddychanie, ὑφ" przed nierównym oddechem - Sanktuarium nie ołtarz, ale "ME (oryg." święte miejsce): od OFR. Sanctuaire, od L. sanctuarium od Sanctus "święty". - być zaś - aż do; świt połowa Sanktuarium nie ołtarz, ale "ME (oryg." święte miejsce): od OFR. Sanctuaire, od L. sanctuarium od Sanctus "święty".
Wj:27:5 kai\ u(poTE/seis au)tou\s u(po\ tE\n e)sCHa/ran tou= TusiastEri/ou ka/tOTen· e)/stai de\ E( e)sCHa/ra e(/Os tou= E(mi/sous tou= TusiastEri/ou.
Wj:27:5 kai hypoTEseis autus hypo tEn esCHaran tu TysiastEriu katOTen· estai de hE esCHara heOs tu hEmisus tu TysiastEriu.
Wj:27:5 C VF_FAI2S RD_APM P RA_ASF N1A_ASF RA_GSN N2N_GSN D VF_FMI3S x RA_NSF N1A_NSF P RA_GSN A3U_GSN RA_GSN N2N_GSN
Wj:27:5 and also, even, namely to place under he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. ć to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć until; dawn the half the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'.
Wj:27:5 and you(sg)-will-PLACE-UNDER them/same (acc) under (+acc), by (+gen) the (acc)   the (gen) sanctuary (gen)   he/she/it-will-be Yet the (nom)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) half (gen) the (gen) sanctuary (gen)
Wj:27:5 Wj_27:5_1 Wj_27:5_2 Wj_27:5_3 Wj_27:5_4 Wj_27:5_5 Wj_27:5_6 Wj_27:5_7 Wj_27:5_8 Wj_27:5_9 Wj_27:5_10 Wj_27:5_11 Wj_27:5_12 Wj_27:5_13 Wj_27:5_14 Wj_27:5_15 Wj_27:5_16 Wj_27:5_17 Wj_27:5_18
Wj:27:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:6 καὶ ποιήσεις τῷ θυσιαστηρίῳ φορεῖς ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ περιχαλκώσεις αὐτοὺς χαλκῷ.
Wj:27:6 And thou shalt make for the altar staves of incorruptible wood, and thou shalt overlay them with brass. (Exodus 27:6 Brenton)
Wj:27:6 I zrobisz drążki do ołtarza z drzewa akacjowego i pokryjesz je brązem. (Wj 27:6 BT_4)
Wj:27:6 καὶ ποιήσεις τῷ θυσιαστηρίῳ φορεῖς ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ περιχαλκώσεις αὐτοὺς χαλκῷ.
Wj:27:6 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -) ἐκ ξύλον, -ου, τό   καί   αὐτός αὐτή αὐτό χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
Wj:27:6 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić Sanktuarium nie ołtarz, ale "ME (oryg." święte miejsce): od OFR. Sanctuaire, od L. sanctuarium od Sanctus "święty". nosić sukienkę, szata, sukienka, płaszcz, ubranie, suknię z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. - a także, nawet, a mianowicie - on / ona / on / sama miedzi lub brązu; miedzi lub brązu
Wj:27:6 kai\ poiE/seis tO=| TusiastEri/O| forei=s e)k Xu/lOn a)sE/ptOn kai\ periCHalkO/seis au)tou\s CHalkO=|.
Wj:27:6 kai poiEseis tO TysiastEriO foreis ek XylOn asEptOn kai periCHalkOseis autus CHalkO.
Wj:27:6 C VF_FAI2S RA_DSN N2N_DSN V2_PAI2S P N2N_GPN A1B_GPN C VF_FAI2S RD_APM A1C_DSM
Wj:27:6 and also, even, namely doing/making; to do/make the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. to wear frock, robe, dress, coat, garment, gown out of (+gen) ἐξ before vowels tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely ć he/she/it/same copper or bronze; copper or bronze
Wj:27:6 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (dat) sanctuary (dat) you(sg)-are-WEAR-ing out of (+gen) trees/wooden things (gen)   and   them/same (acc) copper or bronze (dat); copper or bronze ([Adj] dat)
Wj:27:6 Wj_27:6_1 Wj_27:6_2 Wj_27:6_3 Wj_27:6_4 Wj_27:6_5 Wj_27:6_6 Wj_27:6_7 Wj_27:6_8 Wj_27:6_9 Wj_27:6_10 Wj_27:6_11 Wj_27:6_12
Wj:27:6 x x x x x x x x x x x x
Wj:27:7 καὶ εἰσάξεις τοὺς φορεῖς εἰς τοὺς δακτυλίους, καὶ ἔστωσαν οἱ φορεῖς κατὰ τὰ πλευρὰ τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τῷ αἴρειν αὐτό.
Wj:27:7 And thou shalt put the staves into the rings; and let the staves be on the sides of the altar to carry it. (Exodus 27:7 Brenton)
Wj:27:7 A będzie się wkładało drążki te do pierścieni i będą one po obu bokach ołtarza w czasie przenoszenia go. (Wj 27:7 BT_4)
Wj:27:7 καὶ εἰσάξεις τοὺς φορεῖς εἰς τοὺς δακτυλίους, καὶ ἔστωσαν οἱ φορεῖς κατὰ τὰ πλευρὰ τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τῷ αἴρειν αὐτό.
Wj:27:7 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:27:7 a także, nawet, a mianowicie prowadzić do nosić sukienkę, szata, sukienka, płaszcz, ubranie, suknię do (+ acc) pierścień a także, nawet, a mianowicie spowodować stać; być nosić sukienkę, szata, sukienka, płaszcz, ubranie, suknię w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem żebro Sanktuarium nie ołtarz, ale "ME (oryg." święte miejsce): od OFR. Sanctuaire, od L. sanctuarium od Sanctus "święty". w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między podnieść / odebrać podjąć, dźwigać, podnosić; wybierać on / ona / on / sama
Wj:27:7 kai\ ei)sa/Xeis tou\s forei=s ei)s tou\s daktuli/ous, kai\ e)/stOsan oi( forei=s kata\ ta\ pleura\ tou= TusiastEri/ou e)n tO=| ai)/rein au)to/.
Wj:27:7 kai eisaXeis tus foreis eis tus daktylius, kai estOsan hoi foreis kata ta pleura tu TysiastEriu en tO airein auto.
Wj:27:7 C VF_FAI2S RA_APM V2_PAI2S P RA_APM N2_APM C V9_PAD3P RA_NPM V2_PAI2S P RA_APN N1A_APN RA_GSN N2N_GSN P RA_DSN V1_PAN RD_ASN
Wj:27:7 and also, even, namely to lead into the to wear frock, robe, dress, coat, garment, gown into (+acc) the ring and also, even, namely to cause to stand; to be the to wear frock, robe, dress, coat, garment, gown down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the rib the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to lift/pick up take up, tote, raise; to choose he/she/it/same
Wj:27:7 and you(sg)-will-LEAD-INTO the (acc) you(sg)-are-WEAR-ing into (+acc) the (acc) rings (acc) and having CAUSE-ed-TO-STand (acc); let-them-be! the (nom) you(sg)-are-WEAR-ing down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) rib (nom|voc) the (gen) sanctuary (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-LIFT/PICK-ing-UP; to-be-CHOOSE-ing it/same (nom|acc)
Wj:27:7 Wj_27:7_1 Wj_27:7_2 Wj_27:7_3 Wj_27:7_4 Wj_27:7_5 Wj_27:7_6 Wj_27:7_7 Wj_27:7_8 Wj_27:7_9 Wj_27:7_10 Wj_27:7_11 Wj_27:7_12 Wj_27:7_13 Wj_27:7_14 Wj_27:7_15 Wj_27:7_16 Wj_27:7_17 Wj_27:7_18 Wj_27:7_19 Wj_27:7_20
Wj:27:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:8 κοῖλον σανιδωτὸν ποιήσεις αὐτό· κατὰ τὸ παραδειχθέν σοι ἐν τῷ ὄρει, οὕτως ποιήσεις αὐτό.
Wj:27:8 Thou shalt make it hollow with boards: according to what was shewed thee in the mount, so thou shalt make it. (Exodus 27:8 Brenton)
Wj:27:8 Uczynisz go z desek tak, aby był wydrążony wewnątrz, według wzoru, jaki ci ukazałem na górze. (Wj 27:8 BT_4)
Wj:27:8 κοῖλον σανιδωτὸν ποιήσεις αὐτό· κατὰ τὸ παραδειχθέν σοι ἐν τῷ ὄρει, οὕτως ποιήσεις αὐτό.
Wj:27:8     ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:27:8 - - robi / decyzji; robić / zrobić on / ona / on / sama w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem - ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między wierzchowiec thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] robi / decyzji; robić / zrobić on / ona / on / sama
Wj:27:8 koi=lon sanidOto\n poiE/seis au)to/· kata\ to\ paradeiCHTe/n soi e)n tO=| o)/rei, ou(/tOs poiE/seis au)to/.
Wj:27:8 koilon sanidOton poiEseis auto· kata to paradeiCHTen soi en tO orei, hutOs poiEseis auto.
Wj:27:8 A1_ASN A1_ASN VF_FAI2S RD_ASN P RA_ASN VC_APPASN RP_DS P RA_DSN N3E_DSN D VF_FAI2S RD_ASN
Wj:27:8 ć ć doing/making; to do/make he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make he/she/it/same
Wj:27:8     doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE it/same (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc)   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) thusly/like this doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE it/same (nom|acc)
Wj:27:8 Wj_27:8_1 Wj_27:8_2 Wj_27:8_3 Wj_27:8_4 Wj_27:8_5 Wj_27:8_6 Wj_27:8_7 Wj_27:8_8 Wj_27:8_9 Wj_27:8_10 Wj_27:8_11 Wj_27:8_12 Wj_27:8_13 Wj_27:8_14
Wj:27:8 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:9 καὶ ποιήσεις αὐλὴν τῇ σκηνῇ· εἰς τὸ κλίτος τὸ πρὸς λίβα ἱστία τῆς αὐλῆς ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, μῆκος ἑκατὸν πηχῶν τῷ ἑνὶ κλίτει·
Wj:27:9 And thou shalt make a court for the tabernacle, curtains of the court of fine linen spun on the south side, the length of a hundred cubits for one side. (Exodus 27:9 Brenton)
Wj:27:9 Następnie zbudujesz dziedziniec przybytku. Zasłony dziedzińca z kręconego bisioru po stronie południowej będą sto łokci długie, (Wj 27:9 BT_4)
Wj:27:9 Καὶ ποιήσεις αὐλὴν τῇ σκηνῇ· εἰς τὸ κλίτος τὸ πρὸς λίβα ἱστία τῆς αὐλῆς ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, μῆκος ἑκατὸν πηχῶν τῷ ἑνὶ κλίτει·
Wj:27:9 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρός λίψ, -ιβός, ὁ   ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ἐκ βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) μῆκο·ς, -ους, τό ἑκατόν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός  
Wj:27:9 a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić dziedziniec owczarni, pałac, dom Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska do (+ acc) - w kierunku (+ ACC +, + gen dat) na południowy zachód - dziedziniec owczarni, pałac, dom z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami bisior kręcić długość sto łokieć jeden -
Wj:27:9 *kai\ poiE/seis au)lE\n tE=| skEnE=|· ei)s to\ kli/tos to\ pro\s li/ba i(sti/a tE=s au)lE=s e)k bu/ssou keklOsme/nEs, mE=kos e(kato\n pECHO=n tO=| e(ni\ kli/tei·
Wj:27:9 kai poiEseis aulEn tE skEnE· eis to klitos to pros liba histia tEs aulEs ek byssu keklOsmenEs, mEkos hekaton pECHOn tO heni klitei·
Wj:27:9 C VF_FAI2S N1_ASF RA_DSF N1_DSF P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN P N3_ASM N2N_APN RA_GSF N1_GSF P N2_GSF VT_XMPGSF N3E_ASN M N3E_GPM RA_DSN A3_DSN N3E_DSN
Wj:27:9 and also, even, namely doing/making; to do/make courtyard sheep-fold, palace, house the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth into (+acc) the ć the toward (+acc,+gen,+dat) southwest ć the courtyard sheep-fold, palace, house out of (+gen) ἐξ before vowels fine linen to spin length hundred cubit the one ć
Wj:27:9 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE courtyard (acc) the (dat) tent (dat) into (+acc) the (nom|acc)   the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) southwest (acc)   the (gen) courtyard (gen) out of (+gen) fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen) length (nom|acc|voc) hundred cubits (gen) the (dat) one (dat)  
Wj:27:9 Wj_27:9_1 Wj_27:9_2 Wj_27:9_3 Wj_27:9_4 Wj_27:9_5 Wj_27:9_6 Wj_27:9_7 Wj_27:9_8 Wj_27:9_9 Wj_27:9_10 Wj_27:9_11 Wj_27:9_12 Wj_27:9_13 Wj_27:9_14 Wj_27:9_15 Wj_27:9_16 Wj_27:9_17 Wj_27:9_18 Wj_27:9_19 Wj_27:9_20 Wj_27:9_21 Wj_27:9_22 Wj_27:9_23
Wj:27:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:10 καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι χαλκαῖ, καὶ οἱ κρίκοι αὐτῶν καὶ αἱ ψαλίδες αὐτῶν ἀργυραῖ.
Wj:27:10 And their pillars twenty, and twenty brazen sockets for them, and their rings and their clasps of silver. (Exodus 27:10 Brenton)
Wj:27:10 a do tego dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw z brązu oraz haczyki i klamry ze srebra. (Wj 27:10 BT_4)
Wj:27:10 καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι χαλκαῖ, καὶ οἱ κρίκοι αὐτῶν καὶ αἱ ψαλίδες αὐτῶν ἀργυραῖ.
Wj:27:10 καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος
Wj:27:10 a także, nawet, a mianowicie filar on / ona / on / sama ikona; dwadzieścia a także, nawet, a mianowicie stopa on / ona / on / sama ikona; dwadzieścia miedzi lub brązu a także, nawet, a mianowicie - on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie - on / ona / on / sama srebrny
Wj:27:10 kai\ oi( stu=loi au)tO=n ei)/kosi, kai\ ai( ba/seis au)tO=n ei)/kosi CHalkai=, kai\ oi( kri/koi au)tO=n kai\ ai( PSali/des au)tO=n a)rgurai=.
Wj:27:10 kai hoi styloi autOn eikosi, kai hai baseis autOn eikosi CHalkai, kai hoi krikoi autOn kai hai PSalides autOn argyrai.
Wj:27:10 C RA_NPM N2_NPM RD_GPM M C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM M A1C_NPF C RA_NPM N2_NPM RD_GPM C RA_NPF N3D_NPF RD_GPM A1C_NPF
Wj:27:10 and also, even, namely the pillar he/she/it/same icon; twenty and also, even, namely the foot he/she/it/same icon; twenty copper or bronze and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same silver
Wj:27:10 and the (nom) pillars (nom|voc) them/same (gen) icons (dat); twenty and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) icons (dat); twenty copper or bronze ([Adj] nom|voc) and the (nom)   them/same (gen) and the (nom)   them/same (gen) silver ([Adj] nom|voc)
Wj:27:10 Wj_27:10_1 Wj_27:10_2 Wj_27:10_3 Wj_27:10_4 Wj_27:10_5 Wj_27:10_6 Wj_27:10_7 Wj_27:10_8 Wj_27:10_9 Wj_27:10_10 Wj_27:10_11 Wj_27:10_12 Wj_27:10_13 Wj_27:10_14 Wj_27:10_15 Wj_27:10_16 Wj_27:10_17 Wj_27:10_18 Wj_27:10_19 Wj_27:10_20
Wj:27:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:11 οὕτως τῷ κλίτει τῷ πρὸς ἀπηλιώτην ἱστία, ἑκατὸν πηχῶν μῆκος· καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι χαλκαῖ, καὶ οἱ κρίκοι καὶ αἱ ψαλίδες τῶν στύλων καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν περιηργυρωμέναι ἀργύρῳ.
Wj:27:11 Thus shall there be to the side toward the north curtains of a hundred cubits in length; and their pillars twenty, and their sockets twenty of brass, and the rings and the clasps of the pillars, and their sockets overlaid with silver. (Exodus 27:11 Brenton)
Wj:27:11 Tak samo po stronie północnej zasłony będą sto łokci długie, a ponadto dwadzieścia słupów, dwadzieścia podstaw z brązu oraz haczyki i klamry ze srebra. (Wj 27:11 BT_4)
Wj:27:11 οὕτως τῷ κλίτει τῷ πρὸς ἀπηλιώτην ἱστία, ἑκατὸν πηχῶν μῆκος· καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι χαλκαῖ, καὶ οἱ κρίκοι καὶ αἱ ψαλίδες τῶν στύλων καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν περιηργυρωμέναι ἀργύρῳ.
Wj:27:11 οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρός     ἑκατόν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν μῆκο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό   ἄργυρος, -ου, ὁ; ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος
Wj:27:11 thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] - w kierunku (+ ACC +, + gen dat) - - sto łokieć długość a także, nawet, a mianowicie filar on / ona / on / sama ikona; dwadzieścia a także, nawet, a mianowicie stopa on / ona / on / sama ikona; dwadzieścia miedzi lub brązu a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - filar a także, nawet, a mianowicie stopa on / ona / on / sama - srebrny; srebrny
Wj:27:11 ou(/tOs tO=| kli/tei tO=| pro\s a)pEliO/tEn i(sti/a, e(kato\n pECHO=n mE=kos· kai\ oi( stu=loi au)tO=n ei)/kosi, kai\ ai( ba/seis au)tO=n ei)/kosi CHalkai=, kai\ oi( kri/koi kai\ ai( PSali/des tO=n stu/lOn kai\ ai( ba/seis au)tO=n periErgurOme/nai a)rgu/rO|.
Wj:27:11 hutOs tO klitei tO pros apEliOtEn histia, hekaton pECHOn mEkos· kai hoi styloi autOn eikosi, kai hai baseis autOn eikosi CHalkai, kai hoi krikoi kai hai PSalides tOn stylOn kai hai baseis autOn periErgyrOmenai argyrO.
Wj:27:11 D RA_DSN N3E_DSN RA_DSN P N1M_ASM N2N_APN M N3E_GPM N3E_ASN C RA_NPM N2_NPM RD_GPM M C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM M A1C_NPF C RA_NPM N2_NPM C RA_NPF N3D_NPF RA_GPM N2_GPM C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM VM_XMPNPF N2_DSM
Wj:27:11 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the ć the toward (+acc,+gen,+dat) ć ć hundred cubit length and also, even, namely the pillar he/she/it/same icon; twenty and also, even, namely the foot he/she/it/same icon; twenty copper or bronze and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć the pillar and also, even, namely the foot he/she/it/same ć silver; silver
Wj:27:11 thusly/like this the (dat)   the (dat) toward (+acc,+gen,+dat)     hundred cubits (gen) length (nom|acc|voc) and the (nom) pillars (nom|voc) them/same (gen) icons (dat); twenty and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) icons (dat); twenty copper or bronze ([Adj] nom|voc) and the (nom)   and the (nom)   the (gen) pillars (gen) and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen)   silver (dat); silver ([Adj] dat)
Wj:27:11 Wj_27:11_1 Wj_27:11_2 Wj_27:11_3 Wj_27:11_4 Wj_27:11_5 Wj_27:11_6 Wj_27:11_7 Wj_27:11_8 Wj_27:11_9 Wj_27:11_10 Wj_27:11_11 Wj_27:11_12 Wj_27:11_13 Wj_27:11_14 Wj_27:11_15 Wj_27:11_16 Wj_27:11_17 Wj_27:11_18 Wj_27:11_19 Wj_27:11_20 Wj_27:11_21 Wj_27:11_22 Wj_27:11_23 Wj_27:11_24 Wj_27:11_25 Wj_27:11_26 Wj_27:11_27 Wj_27:11_28 Wj_27:11_29 Wj_27:11_30 Wj_27:11_31 Wj_27:11_32 Wj_27:11_33 Wj_27:11_34 Wj_27:11_35
Wj:27:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:12 τὸ δὲ εὖρος τῆς αὐλῆς τὸ κατὰ θάλασσαν ἱστία πεντήκοντα πηχῶν· στῦλοι αὐτῶν δέκα, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν δέκα.
Wj:27:12 And in the breadth of the tabernacle toward the west curtains of fifty cubits, their pillars ten and their sockets ten. (Exodus 27:12 Brenton)
Wj:27:12 Na szerokości dziedzińca po stronie zachodniej zasłona będzie miała pięćdziesiąt łokci, a do tego dziesięć słupów i dziesięć podstaw. (Wj 27:12 BT_4)
Wj:27:12 τὸ δὲ εὖρος τῆς αὐλῆς τὸ κατὰ θάλασσαν ἱστία πεντήκοντα πηχῶν· στῦλοι αὐτῶν δέκα, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν δέκα.
Wj:27:12 ὁ ἡ τό δέ εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κατά θάλασσα, -ης, ἡ   πεντή·κοντα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δέκα καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό δέκα
Wj:27:12 zaś znaleźć szerokość dziedziniec owczarni, pałac, dom w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem morze - pięćdziesiąt łokieć filar on / ona / on / sama dziesięć a także, nawet, a mianowicie stopa on / ona / on / sama dziesięć
Wj:27:12 to\ de\ eu)=ros tE=s au)lE=s to\ kata\ Ta/lassan i(sti/a pentE/konta pECHO=n· stu=loi au)tO=n de/ka, kai\ ai( ba/seis au)tO=n de/ka.
Wj:27:12 to de euros tEs aulEs to kata Talassan histia pentEkonta pECHOn· styloi autOn deka, kai hai baseis autOn deka.
Wj:27:12 RA_ASN x N2_ASN RA_GSF N1_GSF RA_ASN P N1S_ASF N2N_NPN M N3E_GPM N2_NPM RD_GPM M C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM M
Wj:27:12 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] find width the courtyard sheep-fold, palace, house the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sea ć fifty cubit pillar he/she/it/same ten and also, even, namely the foot he/she/it/same ten
Wj:27:12 the (nom|acc) Yet find (nom|acc|voc) the (gen) courtyard (gen) the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) sea (acc)   fifty cubits (gen) pillars (nom|voc) them/same (gen) ten and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) ten
Wj:27:12 Wj_27:12_1 Wj_27:12_2 Wj_27:12_3 Wj_27:12_4 Wj_27:12_5 Wj_27:12_6 Wj_27:12_7 Wj_27:12_8 Wj_27:12_9 Wj_27:12_10 Wj_27:12_11 Wj_27:12_12 Wj_27:12_13 Wj_27:12_14 Wj_27:12_15 Wj_27:12_16 Wj_27:12_17 Wj_27:12_18 Wj_27:12_19
Wj:27:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:13 καὶ εὖρος τῆς αὐλῆς τὸ πρὸς νότον ἱστία πεντήκοντα πήχεων· στῦλοι αὐτῶν δέκα, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν δέκα.
Wj:27:13 And in the breadth of the tabernacle toward the south, curtains of fifty cubits; their pillars ten, and their sockets ten. (Exodus 27:13 Brenton)
Wj:27:13 Na szerokości dziedzińca po stronie wschodniej będzie miała również pięćdziesiąt łokci. (Wj 27:13 BT_4)
Wj:27:13 καὶ εὖρος τῆς αὐλῆς τὸ πρὸς νότον ἱστία πεντήκοντα πήχεων· στῦλοι αὐτῶν δέκα, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν δέκα.
Wj:27:13 καί εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πρός νότος, -ου, ὁ   πεντή·κοντα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δέκα καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό δέκα
Wj:27:13 a także, nawet, a mianowicie znaleźć szerokość dziedziniec owczarni, pałac, dom w kierunku (+ ACC +, + gen dat) południe - pięćdziesiąt łokieć filar on / ona / on / sama dziesięć a także, nawet, a mianowicie stopa on / ona / on / sama dziesięć
Wj:27:13 kai\ eu)=ros tE=s au)lE=s to\ pro\s no/ton i(sti/a pentE/konta pE/CHeOn· stu=loi au)tO=n de/ka, kai\ ai( ba/seis au)tO=n de/ka.
Wj:27:13 kai euros tEs aulEs to pros noton histia pentEkonta pECHeOn· styloi autOn deka, kai hai baseis autOn deka.
Wj:27:13 C N2_NSN RA_GSF N1_GSF RA_ASN P N2_ASM N2N_NPN M N3E_GPM N2_NPM RD_GPM M C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM M
Wj:27:13 and also, even, namely find width the courtyard sheep-fold, palace, house the toward (+acc,+gen,+dat) south ć fifty cubit pillar he/she/it/same ten and also, even, namely the foot he/she/it/same ten
Wj:27:13 and find (nom|acc|voc) the (gen) courtyard (gen) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc)   fifty cubits (gen) pillars (nom|voc) them/same (gen) ten and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) ten
Wj:27:13 Wj_27:13_1 Wj_27:13_2 Wj_27:13_3 Wj_27:13_4 Wj_27:13_5 Wj_27:13_6 Wj_27:13_7 Wj_27:13_8 Wj_27:13_9 Wj_27:13_10 Wj_27:13_11 Wj_27:13_12 Wj_27:13_13 Wj_27:13_14 Wj_27:13_15 Wj_27:13_16 Wj_27:13_17 Wj_27:13_18
Wj:27:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:14 καὶ πεντεκαίδεκα πήχεων τὸ ὕψος τῶν ἱστίων τῷ κλίτει τῷ ἑνί· στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς.
Wj:27:14 And the height of the curtains shall be of fifty cubits for the one side of the gate; their pillars three, and their sockets three. (Exodus 27:14 Brenton)
Wj:27:14 Zasłony jednej bocznej ściany będą miały piętnaście łokci oraz trzy słupy i trzy podstawy. (Wj 27:14 BT_4)
Wj:27:14 καὶ πεντεκαίδεκα πήχεων τὸ ὕψος τῶν ἱστίων τῷ κλίτει τῷ ἑνί· στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς.
Wj:27:14 καί δεκα·πέντε/πεντε·καί·δεκα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
Wj:27:14 a także, nawet, a mianowicie piętnaście łokieć Wysokość Wysokość, niebo; godność, eminencja, duma, arogancja - - jeden filar on / ona / on / sama trzy a także, nawet, a mianowicie stopa on / ona / on / sama trzy
Wj:27:14 kai\ pentekai/deka pE/CHeOn to\ u(/PSos tO=n i(sti/On tO=| kli/tei tO=| e(ni/· stu=loi au)tO=n trei=s, kai\ ai( ba/seis au)tO=n trei=s.
Wj:27:14 kai pentekaideka pECHeOn to hyPSos tOn histiOn tO klitei tO heni· styloi autOn treis, kai hai baseis autOn treis.
Wj:27:14 C M N3E_GPM RA_ASN N3E_ASN RA_GPN N2N_GPN RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A3_DSN N2_NPM RD_GPN A3_NPM C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM A3_NPF
Wj:27:14 and also, even, namely fifteen cubit the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the ć the ć the one pillar he/she/it/same three and also, even, namely the foot he/she/it/same three
Wj:27:14 and fifteen cubits (gen) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) the (gen)   the (dat)   the (dat) one (dat) pillars (nom|voc) them/same (gen) three (acc, nom) and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) three (acc, nom)
Wj:27:14 Wj_27:14_1 Wj_27:14_2 Wj_27:14_3 Wj_27:14_4 Wj_27:14_5 Wj_27:14_6 Wj_27:14_7 Wj_27:14_8 Wj_27:14_9 Wj_27:14_10 Wj_27:14_11 Wj_27:14_12 Wj_27:14_13 Wj_27:14_14 Wj_27:14_15 Wj_27:14_16 Wj_27:14_17 Wj_27:14_18 Wj_27:14_19
Wj:27:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:15 καὶ τὸ κλίτος τὸ δεύτερον, δέκα πέντε πηχῶν τῶν ἱστίων τὸ ὕψος· στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς.
Wj:27:15 And for the second side the height of the curtains shall be of fifteen cubits; their pillars three, and their sockets three. (Exodus 27:15 Brenton)
Wj:27:15 Zasłony zaś drugiej ściany bocznej będą miały piętnaście łokci oraz trzy słupy i trzy podstawy. (Wj 27:15 BT_4)
Wj:27:15 καὶ τὸ κλίτος τὸ δεύτερον, δέκα πέντε πηχῶν τῶν ἱστίων τὸ ὕψος· στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς.
Wj:27:15 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον δέκα πέντε πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
Wj:27:15 a także, nawet, a mianowicie - drugi dziesięć pięć łokieć - Wysokość Wysokość, niebo; godność, eminencja, duma, arogancja filar on / ona / on / sama trzy a także, nawet, a mianowicie stopa on / ona / on / sama trzy
Wj:27:15 kai\ to\ kli/tos to\ deu/teron, de/ka pe/nte pECHO=n tO=n i(sti/On to\ u(/PSos· stu=loi au)tO=n trei=s, kai\ ai( ba/seis au)tO=n trei=s.
Wj:27:15 kai to klitos to deuteron, deka pente pECHOn tOn histiOn to hyPSos· styloi autOn treis, kai hai baseis autOn treis.
Wj:27:15 C RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A1A_ASN M M N3E_GPM RA_GPN N2N_GPN RA_ASN N3E_ASN N2_NPM RD_GPM A3_NPM C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM A3_NPF
Wj:27:15 and also, even, namely the ć the second ten five cubit the ć the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance pillar he/she/it/same three and also, even, namely the foot he/she/it/same three
Wj:27:15 and the (nom|acc)   the (nom|acc) second (acc, nom|acc|voc) ten five cubits (gen) the (gen)   the (nom|acc) height (nom|acc|voc) pillars (nom|voc) them/same (gen) three (acc, nom) and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) three (acc, nom)
Wj:27:15 Wj_27:15_1 Wj_27:15_2 Wj_27:15_3 Wj_27:15_4 Wj_27:15_5 Wj_27:15_6 Wj_27:15_7 Wj_27:15_8 Wj_27:15_9 Wj_27:15_10 Wj_27:15_11 Wj_27:15_12 Wj_27:15_13 Wj_27:15_14 Wj_27:15_15 Wj_27:15_16 Wj_27:15_17 Wj_27:15_18 Wj_27:15_19 Wj_27:15_20
Wj:27:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:16 καὶ τῇ πύλῃ τῆς αὐλῆς κάλυμμα, εἴκοσι πηχῶν τὸ ὕψος, ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης τῇ ποικιλίᾳ τοῦ ῥαφιδευτοῦ· στῦλοι αὐτῶν τέσσαρες, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες.
Wj:27:16 And a veil for the door of the court, the height of it of twenty cubits of blue linen, and of purple, and spun scarlet, and of fine linen spun with the art of the embroiderer; their pillars four, and their sockets four. (Exodus 27:16 Brenton)
Wj:27:16 Przy wejściu na dziedziniec dasz zasłonę na dwadzieścia łokci z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, z bisioru wielobarwnie wyszywaną, a do tego cztery słupy i cztery podstawy. (Wj 27:16 BT_4)
Wj:27:16 καὶ τῇ πύλῃ τῆς αὐλῆς κάλυμμα, εἴκοσι πηχῶν τὸ ὕψος, ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης τῇ ποικιλίᾳ τοῦ ῥαφιδευτοῦ· στῦλοι αὐτῶν τέσσαρες, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες.
Wj:27:16 καί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ κάλυμμα[τ], -ατος, τό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ἐκ ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί κόκκινος -η -ον κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) καί βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν
Wj:27:16 a także, nawet, a mianowicie brama dziedziniec owczarni, pałac, dom zasłona ikona; dwadzieścia łokieć Wysokość Wysokość, niebo; godność, eminencja, duma, arogancja z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami hiacynt a także, nawet, a mianowicie fioletowy [tkaniny]; fioletowy a także, nawet, a mianowicie szkarłat kręcić a także, nawet, a mianowicie bisior kręcić - - filar on / ona / on / sama cztery a także, nawet, a mianowicie stopa on / ona / on / sama cztery
Wj:27:16 kai\ tE=| pu/lE| tE=s au)lE=s ka/lumma, ei)/kosi pECHO=n to\ u(/PSos, e)X u(aki/nTou kai\ porfu/ras kai\ kokki/nou keklOsme/nou kai\ bu/ssou keklOsme/nEs tE=| poikili/a| tou= r(afideutou=· stu=loi au)tO=n te/ssares, kai\ ai( ba/seis au)tO=n te/ssares.
Wj:27:16 kai tE pylE tEs aulEs kalymma, eikosi pECHOn to hyPSos, eX hyakinTu kai porfyras kai kokkinu keklOsmenu kai byssu keklOsmenEs tE poikilia tu rafideutu· styloi autOn tessares, kai hai baseis autOn tessares.
Wj:27:16 C RA_DSF N1_DSF RA_GSF N1_GSF N3M_NSN M N3E_GPM RA_ASN N3E_ASN P N2_GSF C N1A_GSF C A1_GSN VT_XMPGSN C N2_GSF VT_XMPGSF RA_DSF N1A_DSF RA_GSN A1_GSN N2_NPM RD_GPN A3_NPM C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM A3_NPF
Wj:27:16 and also, even, namely the gate the courtyard sheep-fold, palace, house veil icon; twenty cubit the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance out of (+gen) ἐξ before vowels hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple and also, even, namely scarlet to spin and also, even, namely fine linen to spin the ć the ć pillar he/she/it/same four and also, even, namely the foot he/she/it/same four
Wj:27:16 and the (dat) gate (dat) the (gen) courtyard (gen) veil (nom|acc|voc) icons (dat); twenty cubits (gen) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) out of (+gen) hyacinth (gen) and purple (gen); purple ([Adj] acc, gen) and scarlet ([Adj] gen) having-been-SPIN-ed (gen) and fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen) the (dat)   the (gen)   pillars (nom|voc) them/same (gen) four (nom) and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) four (nom)
Wj:27:16 Wj_27:16_1 Wj_27:16_2 Wj_27:16_3 Wj_27:16_4 Wj_27:16_5 Wj_27:16_6 Wj_27:16_7 Wj_27:16_8 Wj_27:16_9 Wj_27:16_10 Wj_27:16_11 Wj_27:16_12 Wj_27:16_13 Wj_27:16_14 Wj_27:16_15 Wj_27:16_16 Wj_27:16_17 Wj_27:16_18 Wj_27:16_19 Wj_27:16_20 Wj_27:16_21 Wj_27:16_22 Wj_27:16_23 Wj_27:16_24 Wj_27:16_25 Wj_27:16_26 Wj_27:16_27 Wj_27:16_28 Wj_27:16_29 Wj_27:16_30 Wj_27:16_31 Wj_27:16_32
Wj:27:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:17 πάντες οἱ στῦλοι τῆς αὐλῆς κύκλῳ κατηργυρωμένοι ἀργυρίῳ, καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν ἀργυραῖ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν χαλκαῖ.
Wj:27:17 All the pillars of the court round about overlaid with silver, and their chapiters silver and their brass sockets. (Exodus 27:17 Brenton)
Wj:27:17 Wszystkie słupy dokoła dziedzińca winny być zaopatrzone w srebrne klamry; haczyki zaś będą ze srebra, a podstawy z brązu. (Wj 27:17 BT_4)
Wj:27:17 πάντες οἱ στῦλοι τῆς αὐλῆς κύκλῳ κατηργυρωμένοι ἀργυρίῳ, καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν ἀργυραῖ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν χαλκαῖ.
Wj:27:17 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ κύκλῳ   ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
Wj:27:17 każdy wszystkim, każde, każde, całość filar dziedziniec owczarni, pałac, dom w kole - kawałek srebra a także, nawet, a mianowicie ??? on / ona / on / sama srebrny a także, nawet, a mianowicie stopa on / ona / on / sama miedzi lub brązu
Wj:27:17 pa/ntes oi( stu=loi tE=s au)lE=s ku/klO| katErgurOme/noi a)rguri/O|, kai\ ai( kefali/des au)tO=n a)rgurai=, kai\ ai( ba/seis au)tO=n CHalkai=.
Wj:27:17 pantes hoi styloi tEs aulEs kyklO katErgyrOmenoi argyriO, kai hai kefalides autOn argyrai, kai hai baseis autOn CHalkai.
Wj:27:17 A3_NPM RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1_GSF N2_DSM VM_XMPNPM N2N_DSN C RA_NPF N3D_NPF RD_GPM A1C_NPF C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM A1C_NPF
Wj:27:17 every all, each, every, the whole of the pillar the courtyard sheep-fold, palace, house in a circle ć piece of silver and also, even, namely the ??? he/she/it/same silver and also, even, namely the foot he/she/it/same copper or bronze
Wj:27:17 all (nom|voc) the (nom) pillars (nom|voc) the (gen) courtyard (gen) in a circle   piece of silver (dat) and the (nom) ???s (nom|voc) them/same (gen) silver ([Adj] nom|voc) and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) copper or bronze ([Adj] nom|voc)
Wj:27:17 Wj_27:17_1 Wj_27:17_2 Wj_27:17_3 Wj_27:17_4 Wj_27:17_5 Wj_27:17_6 Wj_27:17_7 Wj_27:17_8 Wj_27:17_9 Wj_27:17_10 Wj_27:17_11 Wj_27:17_12 Wj_27:17_13 Wj_27:17_14 Wj_27:17_15 Wj_27:17_16 Wj_27:17_17 Wj_27:17_18
Wj:27:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:18 τὸ δὲ μῆκος τῆς αὐλῆς ἑκατὸν ἐφ’ ἑκατόν, καὶ εὖρος πεντήκοντα ἐπὶ πεντήκοντα, καὶ ὕψος πέντε πηχῶν, ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν χαλκαῖ.
Wj:27:18 And the length of the court shall be a hundred cubits on each side, and the breadth fifty on each side, and the height five cubits of fine linen spun, and their sockets of brass. (Exodus 27:18 Brenton)
Wj:27:18 Długość dziedzińca będzie wynosiła sto łokci, szerokość pięćdziesiąt łokci, a wysokość pięć łokci z zasłonami z kręconego bisioru i z podstawami z brązu. (Wj 27:18 BT_4)
Wj:27:18 τὸ δὲ μῆκος τῆς αὐλῆς ἑκατὸν ἐφ’ ἑκατόν, καὶ εὖρος πεντήκοντα ἐπὶ πεντήκοντα, καὶ ὕψος πέντε πηχῶν, ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν χαλκαῖ.
Wj:27:18 ὁ ἡ τό δέ μῆκο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ἑκατόν ἐπί ἑκατόν καί εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] πεντή·κοντα ἐπί πεντή·κοντα καί ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων πέντε πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἐκ βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
Wj:27:18 zaś długość dziedziniec owczarni, pałac, dom sto na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem sto a także, nawet, a mianowicie znaleźć szerokość pięćdziesiąt na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem pięćdziesiąt a także, nawet, a mianowicie Wysokość Wysokość, niebo; godność, eminencja, duma, arogancja pięć łokieć z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami bisior kręcić a także, nawet, a mianowicie stopa on / ona / on / sama miedzi lub brązu
Wj:27:18 to\ de\ mE=kos tE=s au)lE=s e(kato\n e)f’ e(kato/n, kai\ eu)=ros pentE/konta e)pi\ pentE/konta, kai\ u(/PSos pe/nte pECHO=n, e)k bu/ssou keklOsme/nEs, kai\ ai( ba/seis au)tO=n CHalkai=.
Wj:27:18 to de mEkos tEs aulEs hekaton ef’ hekaton, kai euros pentEkonta epi pentEkonta, kai hyPSos pente pECHOn, ek byssu keklOsmenEs, kai hai baseis autOn CHalkai.
Wj:27:18 RA_ASN x N3E_ASN RA_GSF N1_GSF M P M C N2_NSN M P M C N3E_NSN M N3E_GPM P N2_GSF VT_XMPGSF C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM A1C_NPF
Wj:27:18 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] length the courtyard sheep-fold, palace, house hundred upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hundred and also, even, namely find width fifty upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing fifty and also, even, namely height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance five cubit out of (+gen) ἐξ before vowels fine linen to spin and also, even, namely the foot he/she/it/same copper or bronze
Wj:27:18 the (nom|acc) Yet length (nom|acc|voc) the (gen) courtyard (gen) hundred upon/over (+acc,+gen,+dat) hundred and find (nom|acc|voc) fifty upon/over (+acc,+gen,+dat) fifty and height (nom|acc|voc) five cubits (gen) out of (+gen) fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen) and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) copper or bronze ([Adj] nom|voc)
Wj:27:18 Wj_27:18_1 Wj_27:18_2 Wj_27:18_3 Wj_27:18_4 Wj_27:18_5 Wj_27:18_6 Wj_27:18_7 Wj_27:18_8 Wj_27:18_9 Wj_27:18_10 Wj_27:18_11 Wj_27:18_12 Wj_27:18_13 Wj_27:18_14 Wj_27:18_15 Wj_27:18_16 Wj_27:18_17 Wj_27:18_18 Wj_27:18_19 Wj_27:18_20 Wj_27:18_21 Wj_27:18_22 Wj_27:18_23 Wj_27:18_24 Wj_27:18_25
Wj:27:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:19 καὶ πᾶσα ἡ κατασκευὴ καὶ πάντα τὰ ἐργαλεῖα καὶ οἱ πάσσαλοι τῆς αὐλῆς χαλκοῖ.
Wj:27:19 And all the furniture and all the instruments and the pins of the court shall be of brass. (Exodus 27:19 Brenton)
Wj:27:19 Wszystkie naczynia przybytku do jakiegokolwiek użytku, wszystkie jego paliki i wszystkie paliki dziedzińca będą z brązu. (Wj 27:19 BT_4)
Wj:27:19 καὶ πᾶσα κατασκευὴ καὶ πάντα τὰ ἐργαλεῖα καὶ οἱ πάσσαλοι τῆς αὐλῆς χαλκοῖ.
Wj:27:19 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
Wj:27:19 a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość - a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość - a także, nawet, a mianowicie - dziedziniec owczarni, pałac, dom miedzi lub brązu
Wj:27:19 kai\ pa=sa E( kataskeuE\ kai\ pa/nta ta\ e)rgalei=a kai\ oi( pa/ssaloi tE=s au)lE=s CHalkoi=.
Wj:27:19 kai pasa hE kataskeuE kai panta ta ergaleia kai hoi passaloi tEs aulEs CHalkoi.
Wj:27:19 C A1S_NSF RA_NSF N1_NSF C A3_APN RA_NPN N2N_NPN C RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1_GSF A1C_NPM
Wj:27:19 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely the ć the courtyard sheep-fold, palace, house copper or bronze
Wj:27:19 and every (nom|voc) the (nom)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   and the (nom)   the (gen) courtyard (gen) copper or bronze ([Adj] nom|voc)
Wj:27:19 Wj_27:19_1 Wj_27:19_2 Wj_27:19_3 Wj_27:19_4 Wj_27:19_5 Wj_27:19_6 Wj_27:19_7 Wj_27:19_8 Wj_27:19_9 Wj_27:19_10 Wj_27:19_11 Wj_27:19_12 Wj_27:19_13 Wj_27:19_14
Wj:27:19 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:20 καὶ σὺ σύνταξον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ λαβέτωσάν σοι ἔλαιον ἐξ ἐλαίων ἄτρυγον καθαρὸν κεκομμένον εἰς φῶς καῦσαι, ἵνα κάηται λύχνος διὰ παντός.
Wj:27:20 And do thou charge the children of Israel, and let them take for thee refined pure olive-oil beaten to burn for light, that a lamp may burn continually (Exodus 27:20 Brenton)
Wj:27:20 Ty rozkażesz Izraelitom, aby przynieśli do świecznika oliwę czystą, wyciśniętą z oliwek, dla ciągłego podtrzymywania światła w lampie (Wj 27:20 BT_4)
Wj:27:20 Καὶ σὺ σύνταξον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ λαβέτωσάν σοι ἔλαιον ἐξ ἐλαίων ἄτρυγον καθαρὸν κεκομμένον εἰς φῶς καῦσαι, ἵνα κάηται λύχνος διὰ παντός.
Wj:27:20 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἔλαιον, -ου, τό ἐκ ἐλαία, -ας, ἡ; ἐλαιών, -ῶνος, ὁ   καθαρός -ά -όν κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) εἰς[1] φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ἵνα καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Wj:27:20 a także, nawet, a mianowicie ty do ??? syn Izrael a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub oliwa z oliwek z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Drzewo oliwne lub oliwy; gaj oliwny - czysty odciąć cięcie, slash, chip, diamentowa do (+ acc) światło do prażona zmniejszyć substancję do konsystencji sypkiego przez zastosowanie wysokiej temperatury; spalić, prażyć, piec, char, mrowienie, kremacji żeby / ażeby / bo do prażona zmniejszyć substancję do konsystencji sypkiego przez zastosowanie wysokiej temperatury; spalić, prażyć, piec, char, mrowienie, kremacji lampa δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) każdy wszystkim, każde, każde, całość
Wj:27:20 *kai\ su\ su/ntaXon toi=s ui(oi=s *israEl kai\ labe/tOsa/n soi e)/laion e)X e)lai/On a)/trugon kaTaro\n kekomme/non ei)s fO=s kau=sai, i(/na ka/Etai lu/CHnos dia\ panto/s.
Wj:27:20 kai sy syntaXon tois hyiois israEl kai labetOsan soi elaion eX elaiOn atrygon kaTaron kekommenon eis fOs kausai, hina kaEtai lyCHnos dia pantos.
Wj:27:20 C RP_NS VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VB_AAD3P RP_DS N2N_ASN P N2N_GPN A1B_ASN A1A_ASN VP_XMPASN P N3T_ASN VA_AAN C V1_PMS3S N2_NSM P A3_GSM
Wj:27:20 and also, even, namely you to ??? the son Israel and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand you; your/yours(sg); to rub worn, rub olive oil out of (+gen) ἐξ before vowels olive or olive tree; olive grove ć clean to cut off cut, slash, chip, skive into (+acc) light to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate lamp because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
Wj:27:20 and you(sg) (nom) do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and let-them-TAKE HOLD OF! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) olive oil (nom|acc|voc) out of (+gen) olives or olive trees (gen); olive grove (nom|voc)   clean ([Adj] acc, nom|acc|voc) having-been-CUT OFF-ed (acc, nom|acc|voc) into (+acc) light (nom|acc|voc) to-CALCINATED, be-you(sg)-CALCINATED-ed!, he/she/it-happens-to-CALCINATED (opt) so that / in order to /because he/she/it-should-be-being-CALCINATED-ed lamp (nom) because of (+acc), through (+gen) every (gen)
Wj:27:20 Wj_27:20_1 Wj_27:20_2 Wj_27:20_3 Wj_27:20_4 Wj_27:20_5 Wj_27:20_6 Wj_27:20_7 Wj_27:20_8 Wj_27:20_9 Wj_27:20_10 Wj_27:20_11 Wj_27:20_12 Wj_27:20_13 Wj_27:20_14 Wj_27:20_15 Wj_27:20_16 Wj_27:20_17 Wj_27:20_18 Wj_27:20_19 Wj_27:20_20 Wj_27:20_21 Wj_27:20_22 Wj_27:20_23
Wj:27:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:27:21 ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος τοῦ ἐπὶ τῆς διαθήκης καύσει αὐτὸ Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἀφ’ ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἐναντίον κυρίου· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Wj:27:21 in the tabernacle of the testimony, without the veil that is before the ark of the covenant, shall Aaron and his sons burn it from evening until morning, before the Lord: it is a perpetual ordinance throughout your generations of the children of Israel. (Exodus 27:21 Brenton)
Wj:27:21 w Namiocie Spotkania na zewnątrz zasłony, która jest przed Świadectwem. Aaron zaś wraz z synami swymi będzie ją przygotowywać, aby płonęła przed Panem od wieczora do rana. Takie jest prawo wieczne przez wszystkie pokolenia dla Izraelitów. (Wj 27:21 BT_4)
Wj:27:21 ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος τοῦ ἐπὶ τῆς διαθήκης καύσει αὐτὸ Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἀφ’ ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἐναντίον κυρίου· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Wj:27:21 ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἔξω·θεν ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ καῦσις, -εως, ἡ; καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἑσπέρα, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωΐ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   αἰώνιος -ία -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παρά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Wj:27:21 w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska świadectwo od zewnątrz kurtyna na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem przymierze palenie; do prażona zmniejszyć substancję do konsystencji sypkiego przez zastosowanie wysokiej temperatury; spalić, prażyć, piec, char, mrowienie, kremacji on / ona / on / sama Aaron a także, nawet, a mianowicie syn on / ona / on / sama od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem wieczór aż do; świt wcześnie przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. - aeonian aeonian; nieokreślony lub wieczyste; niekoniecznie wieczne lub stałe do (+ acc) generacji rasy, narodu; czasem "pokolenie" ty frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz syn Izrael
Wj:27:21 e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou e)/XOTen tou= katapeta/smatos tou= e)pi\ tE=s diaTE/kEs kau/sei au)to\ *aarOn kai\ oi( ui(oi\ au)tou= a)f’ e(spe/ras e(/Os prOi\+ e)nanti/on kuri/ou· no/mimon ai)O/nion ei)s ta\s genea\s u(mO=n para\ tO=n ui(O=n *israEl.
Wj:27:21 en tE skEnE tu martyriu eXOTen tu katapetasmatos tu epi tEs diaTEkEs kausei auto aarOn kai hoi hyioi autu af’ hesperas heOs prO+i enantion kyriu· nomimon aiOnion eis tas geneas hymOn para tOn hyiOn israEl.
Wj:27:21 P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN D RA_GSN N3M_GSN RA_GSN P RA_GSF N1_GSF VF_FAI3S RD_ASN N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM P N1A_GSF P D P N2_GSM A1_NSN A1B_NSN P RA_APF N1A_APF RP_GP P RA_GPM N2_GPM N_GSM
Wj:27:21 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony from the outside the curtain the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the covenant burning; to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate he/she/it/same Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing evening until; dawn early in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" you frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the son Israel
Wj:27:21 in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen) from the outside the (gen) curtain (gen) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) covenant (gen) burning (dat); he/she/it-will-CALCINATED, you(sg)-will-be-CALCINATED-ed (classical) it/same (nom|acc) Aaron (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) evening (gen), evenings (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) early in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)   aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) you(pl) (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Wj:27:21 Wj_27:21_1 Wj_27:21_2 Wj_27:21_3 Wj_27:21_4 Wj_27:21_5 Wj_27:21_6 Wj_27:21_7 Wj_27:21_8 Wj_27:21_9 Wj_27:21_10 Wj_27:21_11 Wj_27:21_12 Wj_27:21_13 Wj_27:21_14 Wj_27:21_15 Wj_27:21_16 Wj_27:21_17 Wj_27:21_18 Wj_27:21_19 Wj_27:21_20 Wj_27:21_21 Wj_27:21_22 Wj_27:21_23 Wj_27:21_24 Wj_27:21_25 Wj_27:21_26 Wj_27:21_27 Wj_27:21_28 Wj_27:21_29 Wj_27:21_30 Wj_27:21_31 Wj_27:21_32 Wj_27:21_33 Wj_27:21_34 Wj_27:21_35
Wj:27:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x