1Krn:25:1 καὶ ἔστησεν Δαυιδ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως εἰς τὰ ἔργα τοὺς υἱοὺς Ασαφ καὶ Αιμαν καὶ Ιδιθων τοὺς ἀποφθεγγομένους ἐν κινύραις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κυμβάλοις. καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν·
1Krn:25:1 And king David and the captains of the host appointed to their services the sons of Asaph, and of Aeman, and of Idithun, prophesiers with harps, and lutes, and cymbals: and their number was according to their polls serving in their ministrations. (1 Chronicles 25:1 Brenton)
1Krn:25:1 Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił na służbę Bożą tych spośród synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali dźwiękiem harf, cytr i cymbałów. A liczba pracowników w tej służbie była: (1 Krn 25:1 BT_4)
1Krn:25:1 Καὶ ἔστησεν Δαυιδ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως εἰς τὰ ἔργα τοὺς υἱοὺς Ασαφ καὶ Αιμαν καὶ Ιδιθων τοὺς ἀποφθεγγομένους ἐν κινύραις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κυμβάλοις. καὶ ἐγένετο ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν·
1Krn:25:1 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ καί   καί   ὁ ἡ τό ἀπο·φθέγγομαι (απο+φθεγγ-, απο+φθεγξ-, απο+φθεγξ-, -, -, -) ἐν   καί ἐν   καί ἐν κύμβαλον, -ου, τό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:25:1 I też, nawet, mianowicie By powodować stać David Król I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Zdolność Do (+przyspieszenie) Praca Syn Asa(pH) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By wydawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Talerz I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo By pracować/dąż W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca On/ona/to/to samo
1Krn:25:1 *kai\ e)/stEsen *dauid o( basileu\s kai\ oi( a)/rCHontes tE=s duna/meOs ei)s ta\ e)/rga tou\s ui(ou\s *asaf kai\ *aiman kai\ *idiTOn tou\s a)pofTeggome/nous e)n kinu/rais kai\ e)n na/blais kai\ e)n kumba/lois. kai\ e)ge/neto o( a)riTmo\s au)tO=n kata\ kefalE\n au)tO=n e)rgaDZome/nOn e)n toi=s e)/rgois au)tO=n·
1Krn:25:1 kai estEsen dauid ho basileus kai hoi arCHontes tEs dynameOs eis ta erga tus hyius asaf kai aiman kai idiTOn tus apofTengomenus en kinyrais kai en nablais kai en kymbalois. kai egeneto ho ariTmos autOn kata kefalEn autOn ergaDZomenOn en tois ergois autOn·
1Krn:25:1 C VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM C RA_NPM N3_NPM RA_GSF N3I_GSF P RA_APN N2N_APN RA_APM N2_APM N_GSM C N_GSM C N_GSM RA_APM V1_PAPAPM P N1A_DPF C P N1A_DPF C P N2N_DPN C VBI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM P N1_ASF RD_GPM V1_PMPGPM P RA_DPN N2N_DPN RD_GPM
1Krn:25:1 and also, even, namely to cause to stand David the king and also, even, namely the ruler; to begin the ability into (+acc) the work the son Asa(ph) and also, even, namely ć and also, even, namely ć the to utter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cymbal and also, even, namely to become become, happen the number [see arithmetic] he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing head he/she/it/same to work/strive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work he/she/it/same
1Krn:25:1 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand David (indecl) the (nom) king (nom) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) ability (gen) into (+acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (acc) sons (acc) Asa(ph) (indecl) and   and   the (acc) while being-UTTER-ed (acc) in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) cymbals (dat) and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) number (nom) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) head (acc) them/same (gen) while being-WORK/STRIVE-ed (gen) in/among/by (+dat) the (dat) works (dat) them/same (gen)
1Krn:25:1 1Krn_25:1_1 1Krn_25:1_2 1Krn_25:1_3 1Krn_25:1_4 1Krn_25:1_5 1Krn_25:1_6 1Krn_25:1_7 1Krn_25:1_8 1Krn_25:1_9 1Krn_25:1_10 1Krn_25:1_11 1Krn_25:1_12 1Krn_25:1_13 1Krn_25:1_14 1Krn_25:1_15 1Krn_25:1_16 1Krn_25:1_17 1Krn_25:1_18 1Krn_25:1_19 1Krn_25:1_20 1Krn_25:1_21 1Krn_25:1_22 1Krn_25:1_23 1Krn_25:1_24 1Krn_25:1_25 1Krn_25:1_26 1Krn_25:1_27 1Krn_25:1_28 1Krn_25:1_29 1Krn_25:1_30 1Krn_25:1_31 1Krn_25:1_32 1Krn_25:1_33 1Krn_25:1_34 1Krn_25:1_35 1Krn_25:1_36 1Krn_25:1_37 1Krn_25:1_38 1Krn_25:1_39 1Krn_25:1_40 1Krn_25:1_41 1Krn_25:1_42 1Krn_25:1_43
1Krn:25:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:25:2 υἱοὶ Ασαφ Ζακχουρ καὶ Ιωσηφ καὶ Ναθανιας καὶ Εραηλ, υἱοὶ Ασαφ ἐχόμενοι Ασαφ τοῦ προφήτου ἐχόμενοι τοῦ βασιλέως.
1Krn:25:2 The sons of Asaph; Sacchur, Joseph, and Nathanias, and Erael: the sons of Asaph were next the king. (1 Chronicles 25:2 Brenton)
1Krn:25:2 z synów Asafa: Zakkur, Józef, Netaniasz i Asareela, synowie Asafa, zależni od Asafa, który prorokował pod kierunkiem króla. (1 Krn 25:2 BT_4)
1Krn:25:2 υἱοὶ Ασαφ Ζακχουρ καὶ Ιωσηφ καὶ Ναθανιας καὶ Εραηλ, υἱοὶ Ασαφ ἐχόμενοι Ασαφ τοῦ προφήτου ἐχόμενοι τοῦ βασιλέως.
1Krn:25:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ   καί Ἰωσήφ, ὁ καί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
1Krn:25:2 Syn Asa(pH) I też, nawet, mianowicie Joseph I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn Asa(pH) By mieć Asa(pH) Prorok By mieć Król
1Krn:25:2 ui(oi\ *asaf *DZakCHour kai\ *iOsEf kai\ *naTanias kai\ *eraEl, ui(oi\ *asaf e)CHo/menoi *asaf tou= profE/tou e)CHo/menoi tou= basile/Os.
1Krn:25:2 hyioi asaf DZakCHur kai iOsEf kai naTanias kai eraEl, hyioi asaf eCHomenoi asaf tu profEtu eCHomenoi tu basileOs.
1Krn:25:2 N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N1T_NSM C N_NSM N2_NPM N_GSM V1_PMPNPM N_GSM RA_GSM N1M_GSM V1_PMPNPM RA_GSM N3V_GSM
1Krn:25:2 son Asa(ph) ć and also, even, namely Joseph and also, even, namely ć and also, even, namely ć son Asa(ph) to have Asa(ph) the prophet to have the king
1Krn:25:2 sons (nom|voc) Asa(ph) (indecl)   and Joseph (indecl) and   and   sons (nom|voc) Asa(ph) (indecl) while being-HAVE-ed (nom|voc) Asa(ph) (indecl) the (gen) prophet (gen) while being-HAVE-ed (nom|voc) the (gen) king (gen)
1Krn:25:2 1Krn_25:2_1 1Krn_25:2_2 1Krn_25:2_3 1Krn_25:2_4 1Krn_25:2_5 1Krn_25:2_6 1Krn_25:2_7 1Krn_25:2_8 1Krn_25:2_9 1Krn_25:2_10 1Krn_25:2_11 1Krn_25:2_12 1Krn_25:2_13 1Krn_25:2_14 1Krn_25:2_15 1Krn_25:2_16 1Krn_25:2_17 1Krn_25:2_18
1Krn:25:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:25:3 τῷ Ιδιθων υἱοὶ Ιδιθων· Γοδολια καὶ Σουρι καὶ Ισαια καὶ Σεμει καὶ Ασαβια καὶ Ματταθιας, ἕξ, μετὰ τὸν πατέρα αὐτῶν Ιδιθων ἐν κινύρᾳ ἀνακρουόμενοι ἐξομολόγησιν καὶ αἴνεσιν τῷ κυρίῳ.
1Krn:25:3 To Idithun were reckoned the sons of Idithun, Godolias, and Suri, and Iseas, and Asabias, and Matthathias, six after their father Idithun, sounding loudly on the harp thanksgiving and praise to the Lord. (1 Chronicles 25:3 Brenton)
1Krn:25:3 Z Jedutuna - synowie Jedutuna: Gedaliasz, Seri, Izajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz i Szimei, sześciu pod kierunkiem ich ojca Jedutuna, który prorokował na cytrze na cześć i chwałę Pana. (1 Krn 25:3 BT_4)
1Krn:25:3 τῷ Ιδιθων υἱοὶ Ιδιθων· Γοδολια καὶ Σουρι καὶ Ισαια καὶ Σεμει καὶ Ασαβια καὶ Ματταθιας, ἕξ, μετὰ τὸν πατέρα αὐτῶν Ιδιθων ἐν κινύρᾳ ἀνακρουόμενοι ἐξομολόγησιν καὶ αἴνεσιν τῷ κυρίῳ.
1Krn:25:3 ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   καί   καί Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ καί   καί Ματταθίας, -ου, ὁ ἕξ μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν       καί αἴνεσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krn:25:3 Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Semein I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Matatiasz Sześć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Chwal chwały Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krn:25:3 tO=| *idiTOn ui(oi\ *idiTOn· *godolia kai\ *souri kai\ *isaia kai\ *semei kai\ *asabia kai\ *mattaTias, e(/X, meta\ to\n pate/ra au)tO=n *idiTOn e)n kinu/ra| a)nakrouo/menoi e)Xomolo/gEsin kai\ ai)/nesin tO=| kuri/O|.
1Krn:25:3 tO idiTOn hyioi idiTOn· godolia kai suri kai isaia kai semei kai asabia kai mattaTias, heX, meta ton patera autOn idiTOn en kinyra anakruomenoi eXomologEsin kai ainesin tO kyriO.
1Krn:25:3 RA_DSM N_DSM N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM M P RA_ASM N3_ASM RD_GPM N_ASM P N1A_DSF V1_PMPNPM N3I_ASF C N3I_ASF RA_DSM N2_DSM
1Krn:25:3 the ć son ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Semein and also, even, namely ć and also, even, namely Mattathias six after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć ć and also, even, namely praise of praise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krn:25:3 the (dat)   sons (nom|voc)     and   and   and Semein (indecl) and   and Mattathias  (nom) six after (+acc), with (+gen) the (acc) father (acc) them/same (gen)   in/among/by (+dat)       and praise (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
1Krn:25:3 1Krn_25:3_1 1Krn_25:3_2 1Krn_25:3_3 1Krn_25:3_4 1Krn_25:3_5 1Krn_25:3_6 1Krn_25:3_7 1Krn_25:3_8 1Krn_25:3_9 1Krn_25:3_10 1Krn_25:3_11 1Krn_25:3_12 1Krn_25:3_13 1Krn_25:3_14 1Krn_25:3_15 1Krn_25:3_16 1Krn_25:3_17 1Krn_25:3_18 1Krn_25:3_19 1Krn_25:3_20 1Krn_25:3_21 1Krn_25:3_22 1Krn_25:3_23 1Krn_25:3_24 1Krn_25:3_25 1Krn_25:3_26 1Krn_25:3_27 1Krn_25:3_28 1Krn_25:3_29
1Krn:25:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:25:4 τῷ Αιμανι υἱοὶ Αιμαν· Βουκιας καὶ Μανθανιας καὶ Αζαραηλ καὶ Σουβαηλ καὶ Ιεριμωθ καὶ Ανανιας καὶ Ανανι καὶ Ηλιαθα καὶ Γοδολλαθι καὶ Ῥωμεμθι-ὼδ καὶ Ιεσβακασα καὶ Μαλληθι καὶ Ωθηρι καὶ Μεαζωθ·
1Krn:25:4 To Aeman were reckoned the sons of Aeman, Bukias, and Matthanias, and Oziel, and Subael, and Jerimoth, and Ananias, and Anan, and Heliatha, and Godollathi, and Rometthiezer, and Jesbasaca, and Mallithi, and Otheri, and Meazoth. (1 Chronicles 25:4 Brenton)
1Krn:25:4 Z Hemana - synowie Hemana: Bukkijasz, Mattaniasz, Uzzjel, Szebuel, Jerimot, Chananiasz, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Joszbekasza, Malloti, Hotir, Machazjot. (1 Krn 25:4 BT_4)
1Krn:25:4 τῷ Αιμανι υἱοὶ Αιμαν· Βουκιας καὶ Μανθανιας καὶ Αζαραηλ καὶ Σουβαηλ καὶ Ιεριμωθ καὶ Ανανιας καὶ Ανανι καὶ Ηλιαθα καὶ Γοδολλαθι καὶ Ῥωμεμθι-ὼδ καὶ Ιεσβακασα καὶ Μαλληθι καὶ Ωθηρι καὶ Μεαζωθ·
1Krn:25:4 ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   καί   καί   καί   καί Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί   καί   καί   καί   καί   καί   καί   καί  
1Krn:25:4 Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Ananiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:25:4 tO=| *aimani ui(oi\ *aiman· *boukias kai\ *manTanias kai\ *aDZaraEl kai\ *soubaEl kai\ *ierimOT kai\ *ananias kai\ *anani kai\ *EliaTa kai\ *godollaTi kai\ *(rOmemTi-O\d kai\ *iesbakasa kai\ *mallETi kai\ *OTEri kai\ *meaDZOT·
1Krn:25:4 tO aimani hyioi aiman· bukias kai manTanias kai aDZaraEl kai subaEl kai ierimOT kai ananias kai anani kai EliaTa kai godollaTi kai rOmemTi-Od kai iesbakasa kai mallETi kai OTEri kai meaDZOT·
1Krn:25:4 RA_DSM N_DSM N2_NPM N_GSM N1T_NSM C N1T_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N1T_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:25:4 the ć son ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Ananias and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:25:4 the (dat)   sons (nom|voc)     and   and   and   and   and Ananias (nom) and   and   and   and   and   and   and   and  
1Krn:25:4 1Krn_25:4_1 1Krn_25:4_2 1Krn_25:4_3 1Krn_25:4_4 1Krn_25:4_5 1Krn_25:4_6 1Krn_25:4_7 1Krn_25:4_8 1Krn_25:4_9 1Krn_25:4_10 1Krn_25:4_11 1Krn_25:4_12 1Krn_25:4_13 1Krn_25:4_14 1Krn_25:4_15 1Krn_25:4_16 1Krn_25:4_17 1Krn_25:4_18 1Krn_25:4_19 1Krn_25:4_20 1Krn_25:4_21 1Krn_25:4_22 1Krn_25:4_23 1Krn_25:4_25 1Krn_25:4_26 1Krn_25:4_27 1Krn_25:4_28 1Krn_25:4_29 1Krn_25:4_30 1Krn_25:4_31 1Krn_25:4_32
1Krn:25:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:25:5 πάντες οὗτοι υἱοὶ τῷ Αιμαν τῷ ἀνακρουομένῳ τῷ βασιλεῖ ἐν λόγοις θεοῦ ὑψῶσαι κέρας, καὶ ἔδωκεν ὁ θεὸς τῷ Αιμαν υἱοὺς δέκα τέσσαρας καὶ θυγατέρας τρεῖς.
1Krn:25:5 All these were the sons of Aeman the king's chief player in the praises of God, to lift up the horn. And God gave to Aeman fourteen sons, and three daughters. (1 Chronicles 25:5 Brenton)
1Krn:25:5 Ci wszyscy byli synami Hemana "Widzącego" królewskiego, zgodnie z obietnicą wywyższenia go przed Boga. Bóg dał Hemanowi czternastu synów i trzy córki. (1 Krn 25:5 BT_4)
1Krn:25:5 πάντες οὗτοι υἱοὶ τῷ Αιμαν τῷ ἀνακρουομένῳ τῷ βασιλεῖ ἐν λόγοις θεοῦ ὑψῶσαι κέρας, καὶ ἔδωκεν θεὸς τῷ Αιμαν υἱοὺς δέκα τέσσαρας καὶ θυγατέρας τρεῖς.
1Krn:25:5 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν λόγος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) κέρα[τ]ς, -ατος, τό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέκα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
1Krn:25:5 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Bóg  By podnosić/ustalony wysoko Róg I też, nawet, mianowicie By dawać Bóg  Syn Dziesięć Cztery I też, nawet, mianowicie Córka Trzy
1Krn:25:5 pa/ntes ou(=toi ui(oi\ tO=| *aiman tO=| a)nakrouome/nO| tO=| basilei= e)n lo/gois Teou= u(PSO=sai ke/ras, kai\ e)/dOken o( Teo\s tO=| *aiman ui(ou\s de/ka te/ssaras kai\ Tugate/ras trei=s.
1Krn:25:5 pantes hutoi hyioi tO aiman tO anakruomenO tO basilei en logois Teu hyPSOsai keras, kai edOken ho Teos tO aiman hyius deka tessaras kai Tygateras treis.
1Krn:25:5 A3_NPM RD_NPM N2_NPM RA_DSM N_DSM RA_DSM V1_PMPDSM RA_DSM N3V_DSM P N2_DPM N2_GSM VA_AAN N3T_ASN C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM N2_APM M A3_APM C N3_APF A3_APF
1Krn:25:5 every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son the ć the ć the king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. god [see theology] to elevate/set high horn and also, even, namely to give the god [see theology] the ć son ten four and also, even, namely daughter three
1Krn:25:5 all (nom|voc) these (nom) sons (nom|voc) the (dat)   the (dat)   the (dat) king (dat) in/among/by (+dat) words (dat) god (gen) to-ELEVATE/SET-HIGH, be-you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH!, you(sg)-have-been-ELEVATE/SET-ed-HIGH, he/she/it-happens-to-ELEVATE/SET-HIGH (opt) horn (nom|acc|voc) and he/she/it-GIVE-ed the (nom) god (nom) the (dat)   sons (acc) ten four (acc) and daughters (acc) three (acc, nom)
1Krn:25:5 1Krn_25:5_1 1Krn_25:5_2 1Krn_25:5_3 1Krn_25:5_4 1Krn_25:5_5 1Krn_25:5_6 1Krn_25:5_7 1Krn_25:5_8 1Krn_25:5_9 1Krn_25:5_10 1Krn_25:5_11 1Krn_25:5_12 1Krn_25:5_13 1Krn_25:5_14 1Krn_25:5_15 1Krn_25:5_16 1Krn_25:5_17 1Krn_25:5_18 1Krn_25:5_19 1Krn_25:5_20 1Krn_25:5_21 1Krn_25:5_22 1Krn_25:5_23 1Krn_25:5_24 1Krn_25:5_25 1Krn_25:5_26
1Krn:25:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:25:6 πάντες οὗτοι μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ὑμνῳδοῦντες ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κινύραις ἐχόμενα τοῦ βασιλέως καὶ Ασαφ καὶ Ιδιθων καὶ Αιμανι.
1Krn:25:6 All these sang hymns with their father in the house of God, with cymbals, and lutes, and harps, for the service of the house of God, near the king, and Asaph, and Idithun, and Aeman. (1 Chronicles 25:6 Brenton)
1Krn:25:6 Ci wszyscy byli pod kierownictwem swych ojców przy śpiewie w świątyni Pańskiej, by służyć domowi Bożemu na cymbałach, cytrach i harfach. Pod kierunkiem króla byli: Asaf, Jedutun i Heman. (1 Krn 25:6 BT_4)
1Krn:25:6 πάντες οὗτοι μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ὑμνῳδοῦντες ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κινύραις ἐχόμενα τοῦ βασιλέως καὶ Ασαφ καὶ Ιδιθων καὶ Αιμανι.
1Krn:25:6 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν κύμβαλον, -ου, τό καί ἐν   καί ἐν   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ καί   καί  
1Krn:25:6 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Talerz I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mieć Król I też, nawet, mianowicie Asa(pH) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:25:6 pa/ntes ou(=toi meta\ tou= patro\s au)tO=n u(mnO|dou=ntes e)n oi)/kO| kuri/ou e)n kumba/lois kai\ e)n na/blais kai\ e)n kinu/rais e)CHo/mena tou= basile/Os kai\ *asaf kai\ *idiTOn kai\ *aimani.
1Krn:25:6 pantes hutoi meta tu patros autOn hymnOduntes en oikO kyriu en kymbalois kai en nablais kai en kinyrais eCHomena tu basileOs kai asaf kai idiTOn kai aimani.
1Krn:25:6 A3_NPM RD_NPM P RA_GSM N3_GSM RD_GPM V2_PAPNPM P N2_DSM N2_GSM P N2N_DPN C P N1A_DPF C P N1A_DPF V1_PMPAPN RA_GSM N3V_GSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:25:6 every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cymbal and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to have the king and also, even, namely Asa(ph) and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:25:6 all (nom|voc) these (nom) after (+acc), with (+gen) the (gen) father (gen) them/same (gen)   in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) cymbals (dat) and in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat)   while being-HAVE-ed (nom|acc|voc) the (gen) king (gen) and Asa(ph) (indecl) and   and  
1Krn:25:6 1Krn_25:6_1 1Krn_25:6_2 1Krn_25:6_3 1Krn_25:6_4 1Krn_25:6_5 1Krn_25:6_6 1Krn_25:6_7 1Krn_25:6_8 1Krn_25:6_9 1Krn_25:6_10 1Krn_25:6_11 1Krn_25:6_12 1Krn_25:6_13 1Krn_25:6_14 1Krn_25:6_15 1Krn_25:6_16 1Krn_25:6_17 1Krn_25:6_18 1Krn_25:6_19 1Krn_25:6_20 1Krn_25:6_21 1Krn_25:6_22 1Krn_25:6_23 1Krn_25:6_24 1Krn_25:6_25 1Krn_25:6_26 1Krn_25:6_27
1Krn:25:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:25:7 καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μετὰ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, δεδιδαγμένοι ᾄδειν κυρίῳ, πᾶς συνίων, διακόσιοι ὀγδοήκοντα καὶ ὀκτώ. –
1Krn:25:7 And the number of them after their brethren, those instructed to sing to God, every one that understood singing was two hundred and eighty-eight. (1 Chronicles 25:7 Brenton)
1Krn:25:7 A liczba ich wraz ze wszystkimi braćmi uzdolnionymi i wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana, była dwustu osiemdziesięciu ośmiu. (1 Krn 25:7 BT_4)
1Krn:25:7 καὶ ἐγένετο ἀριθμὸς αὐτῶν μετὰ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, δεδιδαγμένοι ᾄδειν κυρίῳ, πᾶς συνίων, διακόσιοι ὀγδοήκοντα καὶ ὀκτώ.
1Krn:25:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) δια·κόσιοι -αι -α ὀγδοή·κοντα καί ὀκτώ  
1Krn:25:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Brat On/ona/to/to samo By uczyć By śpiewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być razem; by rozumieć Dwieście Osiemdziesiąt I też, nawet, mianowicie Osiem  
1Krn:25:7 kai\ e)ge/neto o( a)riTmo\s au)tO=n meta\ tou\s a)delfou\s au)tO=n, dedidagme/noi a)/|dein kuri/O|, pa=s suni/On, diako/sioi o)gdoE/konta kai\ o)ktO/.
1Krn:25:7 kai egeneto ho ariTmos autOn meta tus adelfus autOn, dedidagmenoi adein kyriO, pas syniOn, diakosioi ogdoEkonta kai oktO.
1Krn:25:7 C VBI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM P RA_APM N2_APM RD_GPM VK_XMPNPM V1_PAN N2_DSM A3_NSM V7_PAPNPM A1A_NPM M C M
1Krn:25:7 and also, even, namely to become become, happen the number [see arithmetic] he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the brother he/she/it/same to teach to sing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of to be together; to understand two hundred eighty and also, even, namely eight  
1Krn:25:7 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) number (nom) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) the (acc) brothers (acc) them/same (gen) having-been-TEACH-ed (nom|voc) to-be-SING-ing lord (dat); a lord ([Adj] dat) every (nom|voc) while BE-ing-TOGETHER (nom); while UNDERSTand-ing (nom) two hundred (nom|voc) eighty and eight  
1Krn:25:7 1Krn_25:7_1 1Krn_25:7_2 1Krn_25:7_3 1Krn_25:7_4 1Krn_25:7_5 1Krn_25:7_6 1Krn_25:7_7 1Krn_25:7_8 1Krn_25:7_9 1Krn_25:7_10 1Krn_25:7_11 1Krn_25:7_12 1Krn_25:7_13 1Krn_25:7_14 1Krn_25:7_15 1Krn_25:7_16 1Krn_25:7_17 1Krn_25:7_18 1Krn_25:7_19
1Krn:25:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:25:8 καὶ ἔβαλον καὶ αὐτοὶ κλήρους ἐφημεριῶν κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν, τελείων καὶ μανθανόντων.
1Krn:25:8 And they also cast lots for the daily courses, for the great and the small of them, of the perfect ones and the learners. (1 Chronicles 25:8 Brenton)
1Krn:25:8 Na równi ciągnęli losy o rodzaj służby, tak młodszy, jak starszy, nauczyciel zarówno jak i uczeń. (1 Krn 25:8 BT_4)
1Krn:25:8 καὶ ἔβαλον καὶ αὐτοὶ κλήρους ἐφημεριῶν κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν, τελείων καὶ μανθανόντων.
1Krn:25:8 καί βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό κλῆρος, -ου, ὁ ἐφ·ημερία, -ας, ἡ κατά ὁ ἡ τό μικρός -ά -όν καί κατά ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α τέλειος -α -ον; τελειόω (τελει(ο)-, τελειω·σ-, τελειω·σ-, τετελειω·κ-, τετελειω-, τελειω·θ-) καί μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -)
1Krn:25:8 I też, nawet, mianowicie By rzucać I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Los Bieg {Kurs} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wielki Uzupełniany; by osiągać zakończenie I też, nawet, mianowicie By uczyć się
1Krn:25:8 kai\ e)/balon kai\ au)toi\ klE/rous e)fEmeriO=n kata\ to\n mikro\n kai\ kata\ to\n me/gan, telei/On kai\ manTano/ntOn.
1Krn:25:8 kai ebalon kai autoi klErus efEmeriOn kata ton mikron kai kata ton megan, teleiOn kai manTanontOn.
1Krn:25:8 C VBI_AAI3P C RD_NPM N2_APM N1A_GPF P RA_ASM A1A_ASM C P RA_ASM A1P_ASM A1A_GPM C V1_PAPGPM
1Krn:25:8 and also, even, namely to throw and also, even, namely he/she/it/same lot course down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the small [see micro] and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the great completed; to reach completion and also, even, namely to learn
1Krn:25:8 and I-THROW-ed, they-THROW-ed and they/same (nom) lots (acc) courses (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) small ([Adj] acc, nom|acc|voc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) great ([Adj] acc) completed ([Adj] gen); while REACH-ing-COMPLETION (nom) and let-them-be-LEARN-ing! (classical), while LEARN-ing (gen)
1Krn:25:8 1Krn_25:8_1 1Krn_25:8_2 1Krn_25:8_3 1Krn_25:8_4 1Krn_25:8_5 1Krn_25:8_6 1Krn_25:8_7 1Krn_25:8_8 1Krn_25:8_9 1Krn_25:8_10 1Krn_25:8_11 1Krn_25:8_12 1Krn_25:8_13 1Krn_25:8_14 1Krn_25:8_15 1Krn_25:8_16
1Krn:25:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:25:9 καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ πρῶτος υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἀδελφῶν αὐτοῦ τῷ Ασαφ τῷ Ιωσηφ Γοδολια· ὁ δεύτερος Ηνια, ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ υἱοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:9 And the first lot of his sons and of his brethren came forth to Asaph the son of Joseph, namely, Godolias: the second Heneia, his sons and his brethren being twelve. (1 Chronicles 25:9 Brenton)
1Krn:25:9 Pierwszy los padł na Józefa, z potomków Asafa, drugi był Gedaliasz, on z braćmi i z synami swymi, razem dwunastu. (1 Krn 25:9 BT_4)
1Krn:25:9 καὶ ἐξῆλθεν κλῆρος πρῶτος υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἀδελφῶν αὐτοῦ τῷ Ασαφ τῷ Ιωσηφ Γοδολια· δεύτερος Ηνια, ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ υἱοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:9 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:9 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Los Po pierwsze Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat; siostra On/ona/to/to samo Asa(pH) Joseph Drugi Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:9 kai\ e)XE=lTen o( klE=ros o( prO=tos ui(O=n au)tou= kai\ a)delfO=n au)tou= tO=| *asaf tO=| *iOsEf *godolia· o( deu/teros *Enia, a)delfoi\ au)tou= kai\ ui(oi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:9 kai eXElTen ho klEros ho prOtos hyiOn autu kai adelfOn autu tO asaf tO iOsEf godolia· ho deuteros Enia, adelfoi autu kai hyioi autu, deka dyo·
1Krn:25:9 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSMS N2_GPM RD_GSM C N2_GPM RD_GSM RA_DSM N_DSM RA_DSM N_DSM N_NSM RA_NSM A1A_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:9 and also, even, namely to come out the lot the first son he/she/it/same and also, even, namely brother; sister he/she/it/same the Asa(ph) the Joseph ć the second ć brother he/she/it/same and also, even, namely son he/she/it/same ten two
1Krn:25:9 and he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) lot (nom) the (nom) first (nom) sons (gen) him/it/same (gen) and brothers (gen); sisters (gen) him/it/same (gen) the (dat) Asa(ph) (indecl) the (dat) Joseph (indecl)   the (nom) second (nom)   brothers (nom|voc) him/it/same (gen) and sons (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:9 1Krn_25:9_1 1Krn_25:9_2 1Krn_25:9_3 1Krn_25:9_4 1Krn_25:9_5 1Krn_25:9_6 1Krn_25:9_7 1Krn_25:9_8 1Krn_25:9_9 1Krn_25:9_10 1Krn_25:9_11 1Krn_25:9_12 1Krn_25:9_13 1Krn_25:9_14 1Krn_25:9_15 1Krn_25:9_16 1Krn_25:9_17 1Krn_25:9_18 1Krn_25:9_19 1Krn_25:9_20 1Krn_25:9_21 1Krn_25:9_22 1Krn_25:9_23 1Krn_25:9_24 1Krn_25:9_25 1Krn_25:9_26
1Krn:25:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:25:10 ὁ τρίτος Ζακχουρ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:10 The third Zacchur, his sons and his brethren were twelve: (1 Chronicles 25:10 Brenton)
1Krn:25:10 Trzeci: Zakkur; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:10 BT_4)
1Krn:25:10 τρίτος Ζακχουρ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:10 ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:10 Trzeci Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:10 o( tri/tos *DZakCHour, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:10 ho tritos DZakCHur, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:10 RA_NSM A1_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:10 the third ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:10 the (nom) third (nom)   sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:10 1Krn_25:10_1 1Krn_25:10_2 1Krn_25:10_3 1Krn_25:10_4 1Krn_25:10_5 1Krn_25:10_6 1Krn_25:10_7 1Krn_25:10_8 1Krn_25:10_9 1Krn_25:10_10
1Krn:25:10 x x x x x x x x x x
1Krn:25:11 ὁ τέταρτος Ιεσδρι, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:11 the fourth Jesri, his sons and his brethren were twelve: (1 Chronicles 25:11 Brenton)
1Krn:25:11 Czwarty padł na Jisriego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:11 BT_4)
1Krn:25:11 τέταρτος Ιεσδρι, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:11 ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:11 Czwarty Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:11 o( te/tartos *iesdri, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:11 ho tetartos iesdri, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:11 RA_NSM A1_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:11 the fourth ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:11 the (nom) fourth (nom)   sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:11 1Krn_25:11_1 1Krn_25:11_2 1Krn_25:11_3 1Krn_25:11_4 1Krn_25:11_5 1Krn_25:11_6 1Krn_25:11_7 1Krn_25:11_8 1Krn_25:11_9 1Krn_25:11_10
1Krn:25:11 x x x x x x x x x x
1Krn:25:12 ὁ πέμπτος Ναθανιας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:12 the fifth Nathan, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:12 Brenton)
1Krn:25:12 Piąty: Netaniasz; synowie jego i bracia jego dwunastu. (1 Krn 25:12 BT_4)
1Krn:25:12 πέμπτος Ναθανιας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:12 ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:12 Piąty Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:12 o( pe/mptos *naTanias, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:12 ho pemptos naTanias, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:12 RA_NSM A1_NSM N1T_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:12 the fifth ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:12 the (nom) fifth (nom)   sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:12 1Krn_25:12_1 1Krn_25:12_2 1Krn_25:12_3 1Krn_25:12_4 1Krn_25:12_5 1Krn_25:12_6 1Krn_25:12_7 1Krn_25:12_8 1Krn_25:12_9 1Krn_25:12_10
1Krn:25:12 x x x x x x x x x x
1Krn:25:13 ὁ ἕκτος Βουκιας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:13 the sixth Bukias, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:13 Brenton)
1Krn:25:13 Szósty: Bukkijasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:13 BT_4)
1Krn:25:13 ἕκτος Βουκιας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:13 ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:13 Szósty Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:13 o( e(/ktos *boukias, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:13 ho hektos bukias, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:13 RA_NSM A1_NSM N1T_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:13 the sixth ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:13 the (nom) sixth (nom)   sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:13 1Krn_25:13_1 1Krn_25:13_2 1Krn_25:13_3 1Krn_25:13_4 1Krn_25:13_5 1Krn_25:13_6 1Krn_25:13_7 1Krn_25:13_8 1Krn_25:13_9 1Krn_25:13_10
1Krn:25:13 x x x x x x x x x x
1Krn:25:14 ὁ ἕβδομος Ισεριηλ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:14 the seventh Iseriel, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:14 Brenton)
1Krn:25:14 Siódmy: Jesareela; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:14 BT_4)
1Krn:25:14 ἕβδομος Ισεριηλ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:14 ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:14 Siódmy Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:14 o( e(/bdomos *iseriEl, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:14 ho hebdomos iseriEl, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:14 RA_NSM A1_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:14 the seventh ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:14 the (nom) seventh (nom)   sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:14 1Krn_25:14_1 1Krn_25:14_2 1Krn_25:14_3 1Krn_25:14_4 1Krn_25:14_5 1Krn_25:14_6 1Krn_25:14_7 1Krn_25:14_8 1Krn_25:14_9 1Krn_25:14_10
1Krn:25:14 x x x x x x x x x x
1Krn:25:15 ὁ ὄγδοος Ιωσια, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:15 the eighth Josia, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:15 Brenton)
1Krn:25:15 Ósmy: Izajasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:15 BT_4)
1Krn:25:15 ὄγδοος Ιωσια, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:15 ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον Ἰωσίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:15 Ósmy Jozjasz Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:15 o( o)/gdoos *iOsia, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:15 ho ogdoos iOsia, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:15 RA_NSM A1_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:15 the eighth Josiah son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:15 the (nom) eighth (nom) Josiah (voc) sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:15 1Krn_25:15_1 1Krn_25:15_2 1Krn_25:15_3 1Krn_25:15_4 1Krn_25:15_5 1Krn_25:15_6 1Krn_25:15_7 1Krn_25:15_8 1Krn_25:15_9 1Krn_25:15_10
1Krn:25:15 x x x x x x x x x x
1Krn:25:16 ὁ ἔνατος Μανθανιας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:16 the ninth Matthanias, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:16 Brenton)
1Krn:25:16 Dziewiąty: Mattaniasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:16 BT_4)
1Krn:25:16 ἔνατος Μανθανιας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:16 ὁ ἡ τό ἔνατος -η -ον   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:16 Dziewiąty Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:16 o( e)/natos *manTanias, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:16 ho enatos manTanias, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:16 RA_NSM A1_NSM N1T_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:16 the ninth ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:16 the (nom) ninth ([Adj] nom)   sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:16 1Krn_25:16_1 1Krn_25:16_2 1Krn_25:16_3 1Krn_25:16_4 1Krn_25:16_5 1Krn_25:16_6 1Krn_25:16_7 1Krn_25:16_8 1Krn_25:16_9 1Krn_25:16_10
1Krn:25:16 x x x x x x x x x x
1Krn:25:17 ὁ δέκατος Σεμει, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:17 the tenth Semeia, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:17 Brenton)
1Krn:25:17 Dziesiąty: Szimei; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:17 BT_4)
1Krn:25:17 δέκατος Σεμει, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:17 ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:17 Dziesiąty Semein Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:17 o( de/katos *semei, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:17 ho dekatos semei, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:17 RA_NSM A1_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:17 the tenth Semein son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:17 the (nom) tenth (nom) Semein (indecl) sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:17 1Krn_25:17_1 1Krn_25:17_2 1Krn_25:17_3 1Krn_25:17_4 1Krn_25:17_5 1Krn_25:17_6 1Krn_25:17_7 1Krn_25:17_8 1Krn_25:17_9 1Krn_25:17_10
1Krn:25:17 x x x x x x x x x x
1Krn:25:18 ὁ ἑνδέκατος Αζαρια, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:18 the eleventh Asriel, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:18 Brenton)
1Krn:25:18 Jedenasty: Azareel; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:18 BT_4)
1Krn:25:18 ἑνδέκατος Αζαρια, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:18 ὁ ἡ τό ἑν·δέκατος -η -ον   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:18 Jedenasty Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:18 o( e(nde/katos *aDZaria, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:18 ho hendekatos aDZaria, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:18 RA_NSM A1_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:18 the eleventh ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:18 the (nom) eleventh (nom)   sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:18 1Krn_25:18_1 1Krn_25:18_2 1Krn_25:18_3 1Krn_25:18_4 1Krn_25:18_5 1Krn_25:18_6 1Krn_25:18_7 1Krn_25:18_8 1Krn_25:18_9 1Krn_25:18_10
1Krn:25:18 x x x x x x x x x x
1Krn:25:19 ὁ δωδέκατος Ασαβια, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:19 the twelfth Asabia, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:19 Brenton)
1Krn:25:19 Dwunasty padł na Chaszabiasza; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:19 BT_4)
1Krn:25:19 δωδέκατος Ασαβια, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:19 ὁ ἡ τό δω·δέκατος -η -ον   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:19 Dwunasty Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:19 o( dOde/katos *asabia, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:19 ho dOdekatos asabia, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:19 RA_NSM A1_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:19 the twelfth ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:19 the (nom) twelfth (nom)   sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:19 1Krn_25:19_1 1Krn_25:19_2 1Krn_25:19_3 1Krn_25:19_4 1Krn_25:19_5 1Krn_25:19_6 1Krn_25:19_7 1Krn_25:19_8 1Krn_25:19_9 1Krn_25:19_10
1Krn:25:19 x x x x x x x x x x
1Krn:25:20 ὁ τρισκαιδέκατος Σουβαηλ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:20 the thirteenth Subael, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:20 Brenton)
1Krn:25:20 Trzynasty: Szubael; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:20 BT_4)
1Krn:25:20 τρισκαιδέκατος Σουβαηλ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:20 ὁ ἡ τό τρισ·και·δέκατος -η -ον [LXX]   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:20 Trzynasty Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:20 o( triskaide/katos *soubaEl, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:20 ho triskaidekatos subaEl, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:20 RA_NSM A1_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:20 the thirteenth ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:20 the (nom) thirteenth (nom)   sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:20 1Krn_25:20_1 1Krn_25:20_2 1Krn_25:20_3 1Krn_25:20_4 1Krn_25:20_5 1Krn_25:20_6 1Krn_25:20_7 1Krn_25:20_8 1Krn_25:20_9 1Krn_25:20_10
1Krn:25:20 x x x x x x x x x x
1Krn:25:21 ὁ τεσσαρεσκαιδέκατος Ματταθιας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:21 the fourteenth Matthathias, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:21 Brenton)
1Krn:25:21 Czternasty: Mattitiasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:21 BT_4)
1Krn:25:21 τεσσαρεσκαιδέκατος Ματταθιας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:21 ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον Ματταθίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:21 Czternasty Matatiasz Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:21 o( tessareskaide/katos *mattaTias, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:21 ho tessareskaidekatos mattaTias, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:21 RA_NSM A1_NSM N1T_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:21 the fourteenth Mattathias son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:21 the (nom) fourteenth (nom) Mattathias  (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:21 1Krn_25:21_1 1Krn_25:21_2 1Krn_25:21_3 1Krn_25:21_4 1Krn_25:21_5 1Krn_25:21_6 1Krn_25:21_7 1Krn_25:21_8 1Krn_25:21_9 1Krn_25:21_10
1Krn:25:21 x x x x x x x x x x
1Krn:25:22 ὁ πεντεκαιδέκατος Ιεριμωθ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:22 the fifteenth Jerimoth, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:22 Brenton)
1Krn:25:22 Piętnasty padł na Jeremota; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:22 BT_4)
1Krn:25:22 πεντεκαιδέκατος Ιεριμωθ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:22 ὁ ἡ τό πεντε·και·δέκατος -η -ον   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:22 Piętnasty Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:22 o( pentekaide/katos *ierimOT, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:22 ho pentekaidekatos ierimOT, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:22 RA_NSM A1_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:22 the fifteenth ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:22 the (nom) fifteenth (nom)   sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:22 1Krn_25:22_1 1Krn_25:22_2 1Krn_25:22_3 1Krn_25:22_4 1Krn_25:22_5 1Krn_25:22_6 1Krn_25:22_7 1Krn_25:22_8 1Krn_25:22_9 1Krn_25:22_10
1Krn:25:22 x x x x x x x x x x
1Krn:25:23 ὁ ἑκκαιδέκατος Ανανιας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:23 the sixteenth Anania, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:23 Brenton)
1Krn:25:23 Szesnasty padł na Chananiasza; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:23 BT_4)
1Krn:25:23 ἑκκαιδέκατος Ανανιας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:23 ὁ ἡ τό ἑκ·και·δέκατος -η -ον [LXX] Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:23 Szesnasty Ananiasz Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:23 o( e(kkaide/katos *ananias, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:23 ho hekkaidekatos ananias, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:23 RA_NSM A1_NSM N1T_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:23 the sixteenth Ananias son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:23 the (nom) sixteenth (nom) Ananias (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:23 1Krn_25:23_1 1Krn_25:23_2 1Krn_25:23_3 1Krn_25:23_4 1Krn_25:23_5 1Krn_25:23_6 1Krn_25:23_7 1Krn_25:23_8 1Krn_25:23_9 1Krn_25:23_10
1Krn:25:23 x x x x x x x x x x
1Krn:25:24 ὁ ἑπτακαιδέκατος Ιεσβακασα, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:24 the seventeenth Jesbasaca, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:24 Brenton)
1Krn:25:24 Siedemnasty padł na Joszbekaszę; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:24 BT_4)
1Krn:25:24 ἑπτακαιδέκατος Ιεσβακασα, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:24 ὁ ἡ τό ἑπτα·και·δέκατος -η -ον [LXX]   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:24 Siedemnasty Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:24 o( e(ptakaide/katos *iesbakasa, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:24 ho heptakaidekatos iesbakasa, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:24 RA_NSM A1_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:24 the seventeenth ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:24 the (nom) seventeenth (nom)   sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:24 1Krn_25:24_1 1Krn_25:24_2 1Krn_25:24_3 1Krn_25:24_4 1Krn_25:24_5 1Krn_25:24_6 1Krn_25:24_7 1Krn_25:24_8 1Krn_25:24_9 1Krn_25:24_10
1Krn:25:24 x x x x x x x x x x
1Krn:25:25 ὁ ὀκτωκαιδέκατος Ανανι, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:25 the eighteenth Ananias, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:25 Brenton)
1Krn:25:25 Osiemnasty padł na Chananiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:25 BT_4)
1Krn:25:25 ὀκτωκαιδέκατος Ανανι, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:25 ὁ ἡ τό ὀκτω·και·δέκατος -η -ον [LXX]   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:25 Osiemnasty Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:25 o( o)ktOkaide/katos *anani, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:25 ho oktOkaidekatos anani, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:25 RA_NSM A1_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:25 the eighteenth ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:25 the (nom) eighteenth (nom)   sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:25 1Krn_25:25_1 1Krn_25:25_2 1Krn_25:25_3 1Krn_25:25_4 1Krn_25:25_5 1Krn_25:25_6 1Krn_25:25_7 1Krn_25:25_8 1Krn_25:25_9 1Krn_25:25_10
1Krn:25:25 x x x x x x x x x x
1Krn:25:26 ὁ ἐννεακαιδέκατος Μελληθι, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:26 the nineteenth Mallithi, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:26 Brenton)
1Krn:25:26 Dziewiętnasty padł na Mallotiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:26 BT_4)
1Krn:25:26 ἐννεακαιδέκατος Μελληθι, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:26 ὁ ἡ τό ἐννεα·και·δέκατος -η -ον [LXX]   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:26 Dziewiętnasty Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:26 o( e)nneakaide/katos *mellETi, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:26 ho enneakaidekatos mellETi, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:26 RA_NSM A1_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:26 the nineteenth ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:26 the (nom) nineteenth (nom)   sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:26 1Krn_25:26_1 1Krn_25:26_2 1Krn_25:26_3 1Krn_25:26_4 1Krn_25:26_5 1Krn_25:26_6 1Krn_25:26_7 1Krn_25:26_8 1Krn_25:26_9 1Krn_25:26_10
1Krn:25:26 x x x x x x x x x x
1Krn:25:27 ὁ εἰκοστὸς Ελιαθα, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:27 the twentieth Heliatha, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:27 Brenton)
1Krn:25:27 Dwudziesty padł na Eliatę; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:27 BT_4)
1Krn:25:27 εἰκοστὸς Ελιαθα, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:27 ὁ ἡ τό     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:27 Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:27 o( ei)kosto\s *eliaTa, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:27 ho eikostos eliaTa, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:27 RA_NSM A1_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:27 the ć ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:27 the (nom)     sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:27 1Krn_25:27_1 1Krn_25:27_2 1Krn_25:27_3 1Krn_25:27_4 1Krn_25:27_5 1Krn_25:27_6 1Krn_25:27_7 1Krn_25:27_8 1Krn_25:27_9 1Krn_25:27_10
1Krn:25:27 x x x x x x x x x x
1Krn:25:28 ὁ εἰκοστὸς πρῶτος Ηθιρ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:28 the twenty-first Otheri, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:28 Brenton)
1Krn:25:28 Dwudziesty pierwszy padł na Hotira; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:28 BT_4)
1Krn:25:28 εἰκοστὸς πρῶτος Ηθιρ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:28 ὁ ἡ τό   πρῶτος -η -ον   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:28 Po pierwsze Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:28 o( ei)kosto\s prO=tos *ETir, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:28 ho eikostos prOtos ETir, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:28 RA_NSM A1_NSM A1_NSMS N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:28 the ć first ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:28 the (nom)   first (nom)   sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:28 1Krn_25:28_1 1Krn_25:28_2 1Krn_25:28_3 1Krn_25:28_4 1Krn_25:28_5 1Krn_25:28_6 1Krn_25:28_7 1Krn_25:28_8 1Krn_25:28_9 1Krn_25:28_10 1Krn_25:28_11
1Krn:25:28 x x x x x x x x x x x
1Krn:25:29 ὁ εἰκοστὸς δεύτερος Γοδολλαθι, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:29 the twenty-second Godollathi, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:29 Brenton)
1Krn:25:29 Dwudziesty drugi padł na Giddaltiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:29 BT_4)
1Krn:25:29 εἰκοστὸς δεύτερος Γοδολλαθι, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:29 ὁ ἡ τό   δεύτερος -α -ον   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:29 Drugi Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:29 o( ei)kosto\s deu/teros *godollaTi, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:29 ho eikostos deuteros godollaTi, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:29 RA_NSM A1_NSM A1A_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:29 the ć second ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:29 the (nom)   second (nom)   sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:29 1Krn_25:29_1 1Krn_25:29_2 1Krn_25:29_3 1Krn_25:29_4 1Krn_25:29_5 1Krn_25:29_6 1Krn_25:29_7 1Krn_25:29_8 1Krn_25:29_9 1Krn_25:29_10 1Krn_25:29_11
1Krn:25:29 x x x x x x x x x x x
1Krn:25:30 ὁ τρίτος καὶ εἰκοστὸς Μεαζωθ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:30 the twenty-third Meazoth, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:30 Brenton)
1Krn:25:30 Dwudziesty trzeci padł na Machazjota; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:30 BT_4)
1Krn:25:30 τρίτος καὶ εἰκοστὸς Μεαζωθ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·
1Krn:25:30 ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον καί     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:30 Trzeci I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:30 o( tri/tos kai\ ei)kosto\s *meaDZOT, ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o·
1Krn:25:30 ho tritos kai eikostos meaDZOT, hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo·
1Krn:25:30 RA_NSM A1_NSM C A1_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:30 the third and also, even, namely ć ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:30 the (nom) third (nom) and     sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:30 1Krn_25:30_1 1Krn_25:30_2 1Krn_25:30_3 1Krn_25:30_4 1Krn_25:30_5 1Krn_25:30_6 1Krn_25:30_7 1Krn_25:30_8 1Krn_25:30_9 1Krn_25:30_10 1Krn_25:30_11 1Krn_25:30_12
1Krn:25:30 x x x x x x x x x x x x
1Krn:25:31 ὁ τέταρτος καὶ εἰκοστὸς Ῥωμεμθι-ώδ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο.
1Krn:25:31 the twenty-fourth Rometthiezer, his sons and his brethren, twelve: (1 Chronicles 25:31 Brenton)
1Krn:25:31 Dwudziesty czwarty padł na Romamti-Ezera; synowie jego i bracia jego - dwunastu. (1 Krn 25:31 BT_4)
1Krn:25:31 τέταρτος καὶ εἰκοστὸς Ῥωμεμθι-ώδ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο.
1Krn:25:31 ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον καί     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
1Krn:25:31 Czwarty I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dziesięć Dwa
1Krn:25:31 o( te/tartos kai\ ei)kosto\s *(rOmemTi-O/d ui(oi\ au)tou= kai\ a)delfoi\ au)tou=, de/ka du/o.
1Krn:25:31 ho tetartos kai eikostos rOmemTi-Od hyioi autu kai adelfoi autu, deka dyo.
1Krn:25:31 RA_NSM A1_NSM C A1_NSM N_NSM N2_NPM RD_GSM C N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:25:31 the fourth and also, even, namely ć ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same ten two
1Krn:25:31 the (nom) fourth (nom) and     sons (nom|voc) him/it/same (gen) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) ten two (nom, acc, gen)
1Krn:25:31 1Krn_25:31_1 1Krn_25:31_2 1Krn_25:31_3 1Krn_25:31_4 1Krn_25:31_5 1Krn_25:31_8 1Krn_25:31_9 1Krn_25:31_10 1Krn_25:31_11 1Krn_25:31_12 1Krn_25:31_13 1Krn_25:31_14
1Krn:25:31 x x x x x x x x x x x x