Joz(B):15:21  
Joz(B):15:21  
Joz(B):15:21  
Joz(B):15:21 Καιβαισελεηλ καὶ Αρα καὶ Ασωρ
Joz(B):15:21   καί ἆρα[3]; ἄρα[2]; ἀρά[1], -ᾶς, ἡ καί  
Joz(B):15:21 I też, nawet, mianowicie ???; tak; klnij I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:21 *kaibaiseleEl kai\ *ara kai\ *asOr
Joz(B):15:21 kaibaiseleEl kai ara kai asOr
Joz(B):15:21 N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:21 ć and also, even, namely ???; so; curse and also, even, namely ć
Joz(B):15:21 Caibaiseleel and, also Ara and, also Asοr
Joz(B):15:21 Joz(B)_15:21_17 Joz(B)_15:21_18 Joz(B)_15:21_19 Joz(B)_15:21_20 Joz(B)_15:21_21
Joz(B):15:21 x x x x x
Joz(B):15:22 καὶ Ικαμ καὶ Ρεγμα καὶ Αρουηλ
Joz(B):15:22 and Icam, and Regma, and Aruel, (Joshua 15:22 Brenton)
Joz(B):15:22 Kina, Dimona, Adada, (Joz 15:22 BT_4)
Joz(B):15:22 καὶ Ικαμ καὶ Ρεγμα καὶ Αρουηλ
Joz(B):15:22 καί   καί   καί  
Joz(B):15:22 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:22 kai\ *ikam kai\ *regma kai\ *arouEl
Joz(B):15:22 kai ikam kai regma kai aruEl
Joz(B):15:22 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:22 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:22 and, also Icam and, also Raamah, Regma and, also Arouel
Joz(B):15:22 Joz(B)_15:22_1 Joz(B)_15:22_2 Joz(B)_15:22_3 Joz(B)_15:22_4 Joz(B)_15:22_5 Joz(B)_15:22_6
Joz(B):15:22 x x x x x x
Joz(B):15:23 καὶ Καδης καὶ Ασοριωναιν
Joz(B):15:23 and Cades, and Asorionain, and Maenam, (Joshua 15:23 Brenton)
Joz(B):15:23 Kedesz, Chasor, Jitnan, (Joz 15:23 BT_4)
Joz(B):15:23 καὶ Καδης καὶ Ασοριωναιν
Joz(B):15:23 καί   καί  
Joz(B):15:23 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:23 kai\ *kadEs kai\ *asoriOnain
Joz(B):15:23 kai kadEs kai asoriOnain
Joz(B):15:23 C N_NS C N_NS
Joz(B):15:23 and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:23 and, also Kadesh and, also Asorionain
Joz(B):15:23 Joz(B)_15:23_1 Joz(B)_15:23_2 Joz(B)_15:23_3 Joz(B)_15:23_4
Joz(B):15:23 x x x x
Joz(B):15:24 καὶ Μαιναμ καὶ Βαλμαιναν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
Joz(B):15:24 and Balmaenan, and their villages, (Joshua 15:24 Brenton)
Joz(B):15:24 Zif, Telam, Bealot, (Joz 15:24 BT_4)
Joz(B):15:24 καὶ Μαιναμ καὶ Βαλμαιναν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
Joz(B):15:24 καί   καί   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:24 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):15:24 kai\ *mainam kai\ *balmainan kai\ ai( kO=mai au)tO=n
Joz(B):15:24 kai mainam kai balmainan kai hai kOmai autOn
Joz(B):15:24 C N_NS C N_NS C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):15:24 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):15:24 and, also Mainam and, also Balmainan and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):15:24 Joz(B)_15:24_1 Joz(B)_15:24_2 Joz(B)_15:24_3 Joz(B)_15:24_4 Joz(B)_15:24_5 Joz(B)_15:24_6 Joz(B)_15:24_7 Joz(B)_15:24_8
Joz(B):15:24 x x x x x x x x
Joz(B):15:25 καὶ αἱ πόλεις Ασερων [αὕτη Ασωρ]
Joz(B):15:25 and the cities of Aseron, this is Asor, (Joshua 15:25 Brenton)
Joz(B):15:25 Chasor-Chadatta, Keriot-Chesron, czyli Chasor, (Joz 15:25 BT_4)
Joz(B):15:25 καὶ αἱ πόλεις Ασερων [αὕτη Ασωρ]
Joz(B):15:25 καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ   οὗτος αὕτη τοῦτο  
Joz(B):15:25 I też, nawet, mianowicie Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Joz(B):15:25 kai\ ai( po/leis *aserOn [au(/tE *asOr]
Joz(B):15:25 kai hai poleis aserOn [hautE asOr]
Joz(B):15:25 C RA_NPF N3I_NPF N_NS RD_NSF N_NSF
Joz(B):15:25 and also, even, namely the city ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć
Joz(B):15:25 and, also the cities Aseron this Asοr
Joz(B):15:25 Joz(B)_15:25_1 Joz(B)_15:25_2 Joz(B)_15:25_3 Joz(B)_15:25_4 Joz(B)_15:25_5 Joz(B)_15:25_6
Joz(B):15:25 x x x x x x
Joz(B):15:26 καὶ Σην καὶ Σαλμαα καὶ Μωλαδα
Joz(B):15:26 and Sen, and Salmaa, and Molada, (Joshua 15:26 Brenton)
Joz(B):15:26 Amam, Szema, Molada, (Joz 15:26 BT_4)
Joz(B):15:26 καὶ Σην καὶ Σαλμαα καὶ Μωλαδα
Joz(B):15:26 καί σός -ή -όν καί Σαλμαα, ὁ [LXX] καί  
Joz(B):15:26 I też, nawet, mianowicie Twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Salmaa I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:26 kai\ *sEn kai\ *salmaa kai\ *mOlada
Joz(B):15:26 kai sEn kai salmaa kai mOlada
Joz(B):15:26 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:26 and also, even, namely your/yours(sg) and also, even, namely Salmaa and also, even, namely ć
Joz(B):15:26 and, also Sen and, also Salmaa and, also Molada
Joz(B):15:26 Joz(B)_15:26_1 Joz(B)_15:26_2 Joz(B)_15:26_3 Joz(B)_15:26_4 Joz(B)_15:26_5 Joz(B)_15:26_6
Joz(B):15:26 x x x x x x
Joz(B):15:27 καὶ Σερι καὶ Βαιφαλαδ
Joz(B):15:27 and Seri, and Baephalath, (Joshua 15:27 Brenton)
Joz(B):15:27 Chasar-Gadda, Cheszmon, Bet-Pelet, (Joz 15:27 BT_4)
Joz(B):15:27 καὶ Σερι καὶ Βαιφαλαδ
Joz(B):15:27 καί   καί  
Joz(B):15:27 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:27 kai\ *seri kai\ *baifalad
Joz(B):15:27 kai seri kai baifalad
Joz(B):15:27 C N_NS C N_NS
Joz(B):15:27 and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:27 and, also Seri and, also Baiphalad
Joz(B):15:27 Joz(B)_15:27_1 Joz(B)_15:27_2 Joz(B)_15:27_3 Joz(B)_15:27_4
Joz(B):15:27 x x x x
Joz(B):15:28 καὶ Χολασεωλα καὶ Βηρσαβεε καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν,
Joz(B):15:28 and Cholaseola, and Beersabee; and their villages, and their hamlets, (Joshua 15:28 Brenton)
Joz(B):15:28 Chasar-Szual, Beer-Szeba, Bizjota i jego miasta zależne, (Joz 15:28 BT_4)
Joz(B):15:28 καὶ Χολασεωλα καὶ Βηρσαβεε καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν,
Joz(B):15:28 καί   καί Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:28 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miejsce zamieszkania On/ona/to/to samo
Joz(B):15:28 kai\ *CHolaseOla kai\ *bErsabee kai\ ai( kO=mai au)tO=n kai\ ai( e)pau/leis au)tO=n,
Joz(B):15:28 kai CHolaseOla kai bErsabee kai hai kOmai autOn kai hai epauleis autOn,
Joz(B):15:28 C N_NS C N_NS C RA_NPF N1_NPF RD_GPF C RA_NPF N3I_NPF RD_GPF
Joz(B):15:28 and also, even, namely ć and also, even, namely Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely the residence he/she/it/same
Joz(B):15:28 and, also Cholaseola and, also Bersabee and, also the village he, she, it , -self, same and, also the dwelling, home he, she, it , -self, same
Joz(B):15:28 Joz(B)_15:28_1 Joz(B)_15:28_2 Joz(B)_15:28_3 Joz(B)_15:28_4 Joz(B)_15:28_5 Joz(B)_15:28_6 Joz(B)_15:28_7 Joz(B)_15:28_8 Joz(B)_15:28_9 Joz(B)_15:28_10 Joz(B)_15:28_11 Joz(B)_15:28_12
Joz(B):15:28 x x x x x x x x x x x x
Joz(B):15:29 Βαλα καὶ Βακωκ καὶ Ασομ
Joz(B):15:29 Bala and Bacoc, and Asom, (Joshua 15:29 Brenton)
Joz(B):15:29 Baala, Ijjim, Esem, (Joz 15:29 BT_4)
Joz(B):15:29 Βαλα καὶ Βακωκ καὶ Ασομ
Joz(B):15:29   καί   καί  
Joz(B):15:29 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:29 *bala kai\ *bakOk kai\ *asom
Joz(B):15:29 bala kai bakOk kai asom
Joz(B):15:29 N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:29 ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:29 Bala, Belah and, also Bacoc and, also Husham
Joz(B):15:29 Joz(B)_15:29_1 Joz(B)_15:29_2 Joz(B)_15:29_3 Joz(B)_15:29_4 Joz(B)_15:29_5
Joz(B):15:29 x x x x x
Joz(B):15:30 καὶ Ελβωυδαδ καὶ Βαιθηλ καὶ Ερμα
Joz(B):15:30 and Elboudad, and Baethel, and Herma, (Joshua 15:30 Brenton)
Joz(B):15:30 Eltolad, Kesil, Chorma, (Joz 15:30 BT_4)
Joz(B):15:30 καὶ Ελβωυδαδ καὶ Βαιθηλ καὶ Ερμα
Joz(B):15:30 καί   καί   καί Ἑρμᾶς, -ᾶ, ὁ
Joz(B):15:30 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Hermas
Joz(B):15:30 kai\ *elboudad kai\ *baiTEl kai\ *erma
Joz(B):15:30 kai elbudad kai baiTEl kai erma
Joz(B):15:30 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:30 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Hermas
Joz(B):15:30 and, also Elboudad and, also Bethel and, also Herma
Joz(B):15:30 Joz(B)_15:30_1 Joz(B)_15:30_2 Joz(B)_15:30_3 Joz(B)_15:30_4 Joz(B)_15:30_5 Joz(B)_15:30_6
Joz(B):15:30 x x x x x x
Joz(B):15:31 καὶ Σεκελακ καὶ Μαχαριμ καὶ Σεθεννακ
Joz(B):15:31 and Sekelac, and Macharim, and Sethennac, (Joshua 15:31 Brenton)
Joz(B):15:31 Siklag, Madmana, Sansanna, (Joz 15:31 BT_4)
Joz(B):15:31 καὶ Σεκελακ καὶ Μαχαριμ καὶ Σεθεννακ
Joz(B):15:31 καί   καί   καί  
Joz(B):15:31 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:31 kai\ *sekelak kai\ *maCHarim kai\ *seTennak
Joz(B):15:31 kai sekelak kai maCHarim kai seTennak
Joz(B):15:31 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:31 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:31 and, also Secelac and, also Macharim and, also Sethennac
Joz(B):15:31 Joz(B)_15:31_1 Joz(B)_15:31_2 Joz(B)_15:31_3 Joz(B)_15:31_4 Joz(B)_15:31_5 Joz(B)_15:31_6
Joz(B):15:31 x x x x x x
Joz(B):15:32 καὶ Λαβως καὶ Σαλη καὶ Ερωμωθ, πόλεις κθ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz(B):15:32 and Labos, and Sale, and Eromoth; twenty-nine cities, and their villages. (Joshua 15:32 Brenton)
Joz(B):15:32 Lebaot, Szilchim, En-Rimmon. Wszystkich miast dwadzieścia dziewięć z przyległymi wioskami. (Joz 15:32 BT_4)
Joz(B):15:32 καὶ Λαβως καὶ Σαλη καὶ Ερωμωθ, πόλεις κθ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz(B):15:32 καί   καί   καί   πόλις, -εως, ἡ κθʹ [LXX] καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:32 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto 29 I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):15:32 kai\ *labOs kai\ *salE kai\ *erOmOT, po/leis kT kai\ ai( kO=mai au)tO=n.
Joz(B):15:32 kai labOs kai salE kai erOmOT, poleis kT kai hai kOmai autOn.
Joz(B):15:32 C N_NS C N_NS C N_NS N3I_NPF M C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):15:32 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć city 29 and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):15:32 and, also Labos and, also Sale and, also Eromoth cities twenty-nine and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):15:32 Joz(B)_15:32_1 Joz(B)_15:32_2 Joz(B)_15:32_3 Joz(B)_15:32_4 Joz(B)_15:32_5 Joz(B)_15:32_6 Joz(B)_15:32_7 Joz(B)_15:32_8 Joz(B)_15:32_9 Joz(B)_15:32_10 Joz(B)_15:32_11 Joz(B)_15:32_12
Joz(B):15:32 x x x x x x x x x x x x
Joz(B):15:33 Ἐν τῇ πεδινῇ· Ασταωλ καὶ Ραα καὶ Ασσα
Joz(B):15:33 In the plain country Astaol, and Raa, and Assa, (Joshua 15:33 Brenton)
Joz(B):15:33 W Szefeli: Esztaol, Sora, Aszna, (Joz 15:33 BT_4)
Joz(B):15:33 Ἐν τῇ πεδινῇ· Ασταωλ καὶ Ραα καὶ Ασσα
Joz(B):15:33 ἐν ὁ ἡ τό πεδινός -ή -όν   καί   καί  
Joz(B):15:33 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poziomy I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:33 *)en tE=| pedinE=|· *astaOl kai\ *raa kai\ *assa
Joz(B):15:33 en tE pedinE· astaOl kai raa kai assa
Joz(B):15:33 P RA_DSF A1_DSF N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:33 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the level ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:33 in, on, by, with, to the plain Astaol and, also Raa and, also Assa
Joz(B):15:33 Joz(B)_15:33_1 Joz(B)_15:33_2 Joz(B)_15:33_3 Joz(B)_15:33_4 Joz(B)_15:33_5 Joz(B)_15:33_6 Joz(B)_15:33_7 Joz(B)_15:33_8
Joz(B):15:33 x x x x x x x x
Joz(B):15:34 καὶ Ραμεν καὶ Τανω καὶ Ιλουθωθ καὶ Μαιανι
Joz(B):15:34 and Ramen, and Tano, and Iluthoth, and Maeani, (Joshua 15:34 Brenton)
Joz(B):15:34 Zanoach, En-Gannim, Tappuach, Ha-enam, (Joz 15:34 BT_4)
Joz(B):15:34 καὶ Ραμεν καὶ Τανω καὶ Ιλουθωθ καὶ Μαιανι
Joz(B):15:34 καί   καί   καί   καί  
Joz(B):15:34 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:34 kai\ *ramen kai\ *tanO kai\ *ilouTOT kai\ *maiani
Joz(B):15:34 kai ramen kai tanO kai iluTOT kai maiani
Joz(B):15:34 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:34 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:34 and, also Ramen and, also Tano and, also Ilouthoth and, also Maiani
Joz(B):15:34 Joz(B)_15:34_1 Joz(B)_15:34_2 Joz(B)_15:34_3 Joz(B)_15:34_4 Joz(B)_15:34_5 Joz(B)_15:34_6 Joz(B)_15:34_7 Joz(B)_15:34_8
Joz(B):15:34 x x x x x x x x
Joz(B):15:35 καὶ Ιερμουθ καὶ Οδολλαμ καὶ Μεμβρα καὶ Σαωχω καὶ Αζηκα
Joz(B):15:35 and Jermuth, and Odollam, and Membra, and Saocho, and Jazeca. (Joshua 15:35 Brenton)
Joz(B):15:35 Jarmut, Adullam, Soko, Azeka, (Joz 15:35 BT_4)
Joz(B):15:35 καὶ Ιερμουθ καὶ Οδολλαμ καὶ Μεμβρα καὶ Σαωχω καὶ Αζηκα
Joz(B):15:35 καί   καί   καί   καί   καί  
Joz(B):15:35 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:35 kai\ *iermouT kai\ *odollam kai\ *membra kai\ *saOCHO kai\ *aDZEka
Joz(B):15:35 kai iermuT kai odollam kai membra kai saOCHO kai aDZEka
Joz(B):15:35 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:35 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:35 and, also Jermouth and, also Odollam and, also Membra and, also Saocho and, also Azeca
Joz(B):15:35 Joz(B)_15:35_1 Joz(B)_15:35_2 Joz(B)_15:35_3 Joz(B)_15:35_4 Joz(B)_15:35_5 Joz(B)_15:35_6 Joz(B)_15:35_7 Joz(B)_15:35_8 Joz(B)_15:35_9 Joz(B)_15:35_10
Joz(B):15:35 x x x x x x x x x x
Joz(B):15:36 καὶ Σακαριμ καὶ Γαδηρα καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς, πόλεις δέκα τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:36 And Sacarim and Gadera, and its villages; fourteen cities, and their villages; (Joshua 15:36 Brenton)
Joz(B):15:36 Szaaraim, Aditaim, Ha-gedera, Gederotaim: czternaście miast z przyległymi wioskami. (Joz 15:36 BT_4)
Joz(B):15:36 καὶ Σακαριμ καὶ Γαδηρα καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς, πόλεις δέκα τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:36 καί   καί   καί ὁ ἡ τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πόλις, -εως, ἡ δέκα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:36 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miejsce zamieszkania On/ona/to/to samo Miasto Dziesięć Cztery I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):15:36 kai\ *sakarim kai\ *gadEra kai\ ai( e)pau/leis au)tE=s, po/leis de/ka te/ssares kai\ ai( kO=mai au)tO=n·
Joz(B):15:36 kai sakarim kai gadEra kai hai epauleis autEs, poleis deka tessares kai hai kOmai autOn·
Joz(B):15:36 C N_NS C N_NS C RA_NPF N3I_NPF RD_GSF N3I_NPF M M_NPF C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):15:36 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely the residence he/she/it/same city ten four and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):15:36 and, also Sacarim and, also Gadera and, also the dwelling, home she, -self, same cities ten four and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):15:36 Joz(B)_15:36_1 Joz(B)_15:36_2 Joz(B)_15:36_3 Joz(B)_15:36_4 Joz(B)_15:36_5 Joz(B)_15:36_6 Joz(B)_15:36_7 Joz(B)_15:36_8 Joz(B)_15:36_9 Joz(B)_15:36_10 Joz(B)_15:36_11 Joz(B)_15:36_12 Joz(B)_15:36_13 Joz(B)_15:36_14 Joz(B)_15:36_15
Joz(B):15:36 x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):15:37 Σεννα καὶ Αδασαν καὶ Μαγαδαγαδ
Joz(B):15:37 Senna, and Adasan, and Magadalgad, (Joshua 15:37 Brenton)
Joz(B):15:37 Senan, Chadasza, Migdal-Gad, (Joz 15:37 BT_4)
Joz(B):15:37 Σεννα καὶ Αδασαν καὶ Μαγαδαγαδ
Joz(B):15:37   καί   καί  
Joz(B):15:37 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:37 *senna kai\ *adasan kai\ *magadagad
Joz(B):15:37 senna kai adasan kai magadagad
Joz(B):15:37 N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:37 ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:37 Senna and, also Adasan and, also Magadagad
Joz(B):15:37 Joz(B)_15:37_1 Joz(B)_15:37_2 Joz(B)_15:37_3 Joz(B)_15:37_4 Joz(B)_15:37_5
Joz(B):15:37 x x x x x
Joz(B):15:38 καὶ Δαλαλ καὶ Μασφα καὶ Ιακαρεηλ
Joz(B):15:38 and Dalad, and Maspha, and Jachareel, (Joshua 15:38 Brenton)
Joz(B):15:38 Dilan, Mispe, Jokteel, (Joz 15:38 BT_4)
Joz(B):15:38 καὶ Δαλαλ καὶ Μασφα καὶ Ιακαρεηλ
Joz(B):15:38 καί   καί   καί  
Joz(B):15:38 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:38 kai\ *dalal kai\ *masfa kai\ *iakareEl
Joz(B):15:38 kai dalal kai masfa kai iakareEl
Joz(B):15:38 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:38 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:38 and, also Dalal and, also Maspha and, also Jacareel
Joz(B):15:38 Joz(B)_15:38_1 Joz(B)_15:38_2 Joz(B)_15:38_3 Joz(B)_15:38_4 Joz(B)_15:38_5 Joz(B)_15:38_6
Joz(B):15:38 x x x x x x
Joz(B):15:39 καὶ Λαχης καὶ Βασηδωθ καὶ Ιδεαδαλεα
Joz(B):15:39 and Basedoth, and Ideadalea; (Joshua 15:39 Brenton)
Joz(B):15:39 Lakisz, Boskat, Eglon, (Joz 15:39 BT_4)
Joz(B):15:39 καὶ Λαχης καὶ Βασηδωθ καὶ Ιδεαδαλεα
Joz(B):15:39 καί   καί   καί  
Joz(B):15:39 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:39 kai\ *laCHEs kai\ *basEdOT kai\ *ideadalea
Joz(B):15:39 kai laCHEs kai basEdOT kai ideadalea
Joz(B):15:39 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:39 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:39 and, also Laches and, also Basedoth and, also Ideadalea
Joz(B):15:39 Joz(B)_15:39_1 Joz(B)_15:39_2 Joz(B)_15:39_3 Joz(B)_15:39_4 Joz(B)_15:39_5 Joz(B)_15:39_6
Joz(B):15:39 x x x x x x
Joz(B):15:40 καὶ Χαβρα καὶ Μαχες καὶ Μααχως
Joz(B):15:40 and Chabra, and Maches, and Maachos, (Joshua 15:40 Brenton)
Joz(B):15:40 Kabon, Lachmas, Kitlisz, (Joz 15:40 BT_4)
Joz(B):15:40 καὶ Χαβρα καὶ Μαχες καὶ Μααχως
Joz(B):15:40 καί   καί   καί  
Joz(B):15:40 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:40 kai\ *CHabra kai\ *maCHes kai\ *maaCHOs
Joz(B):15:40 kai CHabra kai maCHes kai maaCHOs
Joz(B):15:40 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:40 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:40 and, also Chabra and, also Maches and, also Maachos
Joz(B):15:40 Joz(B)_15:40_1 Joz(B)_15:40_2 Joz(B)_15:40_3 Joz(B)_15:40_4 Joz(B)_15:40_5 Joz(B)_15:40_6
Joz(B):15:40 x x x x x x
Joz(B):15:41 καὶ Γεδδωρ καὶ Βαγαδιηλ καὶ Νωμαν καὶ Μακηδαν, πόλεις δεκαὲξ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:41 and Geddor, and Bagadiel, and Noman, and Machedan: sixteen cities, and their villages; (Joshua 15:41 Brenton)
Joz(B):15:41 Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makkeda: szesnaście miast z przyległymi wioskami. (Joz 15:41 BT_4)
Joz(B):15:41 καὶ Γεδδωρ καὶ Βαγαδιηλ καὶ Νωμαν καὶ Μακηδαν, πόλεις δεκαὲξ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:41 καί   καί   καί   καί   πόλις, -εως, ἡ δεκα·έξ/ἑκ·καί·δεκα [LXX] καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:41 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto Szesnaście I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):15:41 kai\ *geddOr kai\ *bagadiEl kai\ *nOman kai\ *makEdan, po/leis dekae\X kai\ ai( kO=mai au)tO=n·
Joz(B):15:41 kai geddOr kai bagadiEl kai nOman kai makEdan, poleis dekaeX kai hai kOmai autOn·
Joz(B):15:41 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS N3I_NPF M C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):15:41 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć city sixteen and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):15:41 and, also Geddor and, also Bagadiel and, also Noman and, also Macedan cities sixteen and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):15:41 Joz(B)_15:41_1 Joz(B)_15:41_2 Joz(B)_15:41_3 Joz(B)_15:41_4 Joz(B)_15:41_5 Joz(B)_15:41_6 Joz(B)_15:41_7 Joz(B)_15:41_8 Joz(B)_15:41_9 Joz(B)_15:41_10 Joz(B)_15:41_11 Joz(B)_15:41_12 Joz(B)_15:41_13 Joz(B)_15:41_14
Joz(B):15:41 x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):15:42 Λεμνα καὶ Ιθακ
Joz(B):15:42 Lebna, and Ithac, and Anoch, (Joshua 15:42 Brenton)
Joz(B):15:42 Libna, Eter, Aszan, (Joz 15:42 BT_4)
Joz(B):15:42 Λεμνα καὶ Ιθακ
Joz(B):15:42   καί  
Joz(B):15:42 I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:42 *lemna kai\ *iTak
Joz(B):15:42 lemna kai iTak
Joz(B):15:42 N_NS C N_NS
Joz(B):15:42 ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:42 Lemna and, also Ithac
Joz(B):15:42 Joz(B)_15:42_1 Joz(B)_15:42_2 Joz(B)_15:42_3
Joz(B):15:42 x x x
Joz(B):15:43 καὶ Ανωχ καὶ Ιανα καὶ Νασιβ
Joz(B):15:43 and Jana, and Nasib, (Joshua 15:43 Brenton)
Joz(B):15:43 Jiftach, Aszna, Nesib, (Joz 15:43 BT_4)
Joz(B):15:43 καὶ Ανωχ καὶ Ιανα καὶ Νασιβ
Joz(B):15:43 καί   καί   καί  
Joz(B):15:43 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:43 kai\ *anOCH kai\ *iana kai\ *nasib
Joz(B):15:43 kai anOCH kai iana kai nasib
Joz(B):15:43 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:43 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:43 and, also Anoch and, also Jana and, also Nasib
Joz(B):15:43 Joz(B)_15:43_1 Joz(B)_15:43_2 Joz(B)_15:43_3 Joz(B)_15:43_4 Joz(B)_15:43_5 Joz(B)_15:43_6
Joz(B):15:43 x x x x x x
Joz(B):15:44 καὶ Κειλαμ καὶ Ακιεζι καὶ Κεζιβ καὶ Βαθησαρ καὶ Αιλων, πόλεις δέκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:44 and Keilam, and Akiezi, and Kezib, and Bathesar, and Aelom: ten cities, and their villages; (Joshua 15:44 Brenton)
Joz(B):15:44 Keila, Akzib, Maresza: dziewięć miast z przyległymi wioskami. (Joz 15:44 BT_4)
Joz(B):15:44 καὶ Κειλαμ καὶ Ακιεζι καὶ Κεζιβ καὶ Βαθησαρ καὶ Αιλων, πόλεις δέκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:44 καί   καί   καί   καί   καί   πόλις, -εως, ἡ δέκα καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:44 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto Dziesięć I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):15:44 kai\ *keilam kai\ *akieDZi kai\ *keDZib kai\ *baTEsar kai\ *ailOn, po/leis de/ka kai\ ai( kO=mai au)tO=n·
Joz(B):15:44 kai keilam kai akieDZi kai keDZib kai baTEsar kai ailOn, poleis deka kai hai kOmai autOn·
Joz(B):15:44 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS N3I_NPF M C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):15:44 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć city ten and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):15:44 and, also Ceilam and, also Aciezi and, also Cezib and, also Bathesar and, also Elon cities ten and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):15:44 Joz(B)_15:44_1 Joz(B)_15:44_2 Joz(B)_15:44_3 Joz(B)_15:44_4 Joz(B)_15:44_5 Joz(B)_15:44_6 Joz(B)_15:44_7 Joz(B)_15:44_8 Joz(B)_15:44_9 Joz(B)_15:44_10 Joz(B)_15:44_11 Joz(B)_15:44_12 Joz(B)_15:44_13 Joz(B)_15:44_14 Joz(B)_15:44_15 Joz(B)_15:44_16
Joz(B):15:44 x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):15:45 Ακκαρων καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν·
Joz(B):15:45 Accaron and her villages, and their hamlets: (Joshua 15:45 Brenton)
Joz(B):15:45 Ekron z przynależnymi miastami i wioskami, (Joz 15:45 BT_4)
Joz(B):15:45 Ακκαρων καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν·
Joz(B):15:45   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:45 I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miejsce zamieszkania On/ona/to/to samo
Joz(B):15:45 *akkarOn kai\ ai( kO=mai au)tE=s kai\ ai( e)pau/leis au)tO=n·
Joz(B):15:45 akkarOn kai hai kOmai autEs kai hai epauleis autOn·
Joz(B):15:45 N_NS C RA_NPF N1_NPF RD_GSF C RA_NPF N3I_NPF RD_GPF
Joz(B):15:45 ć and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely the residence he/she/it/same
Joz(B):15:45 Accaron and, also the village she, -self, same and, also the dwelling, home he, she, it , -self, same
Joz(B):15:45 Joz(B)_15:45_1 Joz(B)_15:45_2 Joz(B)_15:45_3 Joz(B)_15:45_4 Joz(B)_15:45_5 Joz(B)_15:45_6 Joz(B)_15:45_7 Joz(B)_15:45_8 Joz(B)_15:45_9
Joz(B):15:45 x x x x x x x x x
Joz(B):15:46 ἀπὸ Ακκαρων Γεμνα καὶ πᾶσαι, ὅσαι εἰσὶν πλησίον Ασηδωθ, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:46 from Accaron, Gemna, and all the cities that are near Asedoth; and their villages. (Joshua 15:46 Brenton)
Joz(B):15:46 z Ekronu aż do morza, wszystkie miasta po stronie Aszdodu wraz z ich wioskami. (Joz 15:46 BT_4)
Joz(B):15:46 ἀπὸ Ακκαρων Γεμνα καὶ πᾶσαι, ὅσαι εἰσὶν πλησίον Ασηδωθ, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:46 ἀπό     καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὅσος -η -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX]   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:46 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Tyleż/wiele jak By iść; by być Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):15:46 a)po\ *akkarOn *gemna kai\ pa=sai, o(/sai ei)si\n plEsi/on *asEdOT, kai\ ai( kO=mai au)tO=n·
Joz(B):15:46 apo akkarOn gemna kai pasai, hosai eisin plEsion asEdOT, kai hai kOmai autOn·
Joz(B):15:46 P N_GS N_GS C A1S_NPF A1_NPF V9_PAI3P P N_GS C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):15:46 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle as much/many as to go; to be neighbor one near, close to; near ć and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):15:46 from, away from Accaron Gemna and, also all as much, as far, as long to be neighbour Asedoth and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):15:46 Joz(B)_15:46_1 Joz(B)_15:46_2 Joz(B)_15:46_3 Joz(B)_15:46_4 Joz(B)_15:46_5 Joz(B)_15:46_6 Joz(B)_15:46_7 Joz(B)_15:46_8 Joz(B)_15:46_9 Joz(B)_15:46_10 Joz(B)_15:46_11 Joz(B)_15:46_12 Joz(B)_15:46_13
Joz(B):15:46 x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):15:47 Ασιεδωθ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς· Γάζα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς ἕως τοῦ χειμάρρου Αἰγύπτου· καὶ ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη διορίζει.
Joz(B):15:47 Asiedoth, and her villages, and her hamlets; Gaza, and its villages and its hamlets as far as the river of Egypt, and the great sea is the boundary. (Joshua 15:47 Brenton)
Joz(B):15:47 Aszdod z przynależnymi miastami i wioskami, Gaza wraz z przynależnymi do niej miastami i wioskami aż do Potoku Egipskiego i Wielkiego Morza, które jest granicą. (Joz 15:47 BT_4)
Joz(B):15:47 Ασιεδωθ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς· Γάζα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς ἕως τοῦ χειμάρρου Αἰγύπτου· καὶ θάλασσα μεγάλη διορίζει.
Joz(B):15:47   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό γάζα[1], -ης, ἡ; Γάζα[2], -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α  
Joz(B):15:47 I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miejsce zamieszkania On/ona/to/to samo Skarb; Gaza I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miejsce zamieszkania On/ona/to/to samo Aż; świtaj Koryto rzeki Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Morze Wielki
Joz(B):15:47 *asiedOT kai\ ai( kO=mai au)tE=s kai\ ai( e)pau/leis au)tE=s· *ga/DZa kai\ ai( kO=mai au)tE=s kai\ ai( e)pau/leis au)tE=s e(/Os tou= CHeima/rrou *ai)gu/ptou· kai\ E( Ta/lassa E( mega/lE diori/DZei.
Joz(B):15:47 asiedOT kai hai kOmai autEs kai hai epauleis autEs· gaDZa kai hai kOmai autEs kai hai epauleis autEs heOs tu CHeimarru aigyptu· kai hE Talassa hE megalE dioriDZei.
Joz(B):15:47 N_NS C RA_NPF N1_NPF RD_GSF C RA_NPF N3I_NPF RD_GSF N1A_NSF C RA_NPF N1_NPF RD_GSF C RA_NPF N3I_NPF RD_GSF P RA_GSM N2_GSM N2_GSF C RA_NSF N1S_NSF RA_NSF A1_NSF V1_PAI3S
Joz(B):15:47 ć and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely the residence he/she/it/same treasure; Gaza and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely the residence he/she/it/same until; dawn the wadi Egypt [country of] and also, even, namely the sea the great ć
Joz(B):15:47 Asiedoth and, also the village she, -self, same and, also the dwelling, home she, -self, same Gaza and, also the village she, -self, same and, also the dwelling, home she, -self, same as far as, until, up to the brook, stream Egypt and, also the sea the big, great to set limits
Joz(B):15:47 Joz(B)_15:47_1 Joz(B)_15:47_2 Joz(B)_15:47_3 Joz(B)_15:47_4 Joz(B)_15:47_5 Joz(B)_15:47_6 Joz(B)_15:47_7 Joz(B)_15:47_8 Joz(B)_15:47_9 Joz(B)_15:47_10 Joz(B)_15:47_11 Joz(B)_15:47_12 Joz(B)_15:47_13 Joz(B)_15:47_14 Joz(B)_15:47_15 Joz(B)_15:47_16 Joz(B)_15:47_17 Joz(B)_15:47_18 Joz(B)_15:47_19 Joz(B)_15:47_20 Joz(B)_15:47_21 Joz(B)_15:47_22 Joz(B)_15:47_23 Joz(B)_15:47_24 Joz(B)_15:47_25 Joz(B)_15:47_26 Joz(B)_15:47_27 Joz(B)_15:47_28
Joz(B):15:47 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):15:48 καὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ· Σαμιρ καὶ Ιεθερ καὶ Σωχα
Joz(B):15:48 And in the hill country Samir, and Jether, and Socha, (Joshua 15:48 Brenton)
Joz(B):15:48 W górach: Szamir, Jattir, Soko, (Joz 15:48 BT_4)
Joz(B):15:48 Καὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ· Σαμιρ καὶ Ιεθερ καὶ Σωχα
Joz(B):15:48 καί ἐν ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν   καί   καί  
Joz(B):15:48 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Górzysta górzysta okolica, pogórze I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:48 *kai\ e)n tE=| o)reinE=|· *samir kai\ *ieTer kai\ *sOCHa
Joz(B):15:48 kai en tE oreinE· samir kai ieTer kai sOCHa
Joz(B):15:48 C P RA_DSF N1_DSF N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:48 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mountainous mountainous region, highland ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:48 and, also in, on, by, with, to the hill country Samir and, also Jetheth, Jether and, also Socha
Joz(B):15:48 Joz(B)_15:48_1 Joz(B)_15:48_2 Joz(B)_15:48_3 Joz(B)_15:48_4 Joz(B)_15:48_5 Joz(B)_15:48_6 Joz(B)_15:48_7 Joz(B)_15:48_8 Joz(B)_15:48_9
Joz(B):15:48 x x x x x x x x x
Joz(B):15:49 καὶ Ρεννα καὶ Πόλις γραμμάτων [αὕτη Δαβιρ]
Joz(B):15:49 and Renna and the city of Letters, this is Dabir; (Joshua 15:49 Brenton)
Joz(B):15:49 Danna, Kiriat-Sanna, czyli Debir, (Joz 15:49 BT_4)
Joz(B):15:49 καὶ Ρεννα καὶ Πόλις γραμμάτων [αὕτη Δαβιρ]
Joz(B):15:49 καί   καί πόλις, -εως, ἡ γράμμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο  
Joz(B):15:49 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto Tekst To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Joz(B):15:49 kai\ *renna kai\ *po/lis gramma/tOn [au(/tE *dabir]
Joz(B):15:49 kai renna kai polis grammatOn [hautE dabir]
Joz(B):15:49 C N_NS C N3I_NSF N3M_GPN RD_NSF N_NSF
Joz(B):15:49 and also, even, namely ć and also, even, namely city text this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć
Joz(B):15:49 and, also Renna and, also city letter this Dabir
Joz(B):15:49 Joz(B)_15:49_1 Joz(B)_15:49_2 Joz(B)_15:49_3 Joz(B)_15:49_4 Joz(B)_15:49_5 Joz(B)_15:49_6 Joz(B)_15:49_7
Joz(B):15:49 x x x x x x x
Joz(B):15:50 καὶ Ανων καὶ Εσκαιμαν καὶ Αισαμ
Joz(B):15:50 and Anon, and Es, and Man, and Aesam, (Joshua 15:50 Brenton)
Joz(B):15:50 Anab, Esztemo, Anim, (Joz 15:50 BT_4)
Joz(B):15:50 καὶ Ανων καὶ Εσκαιμαν καὶ Αισαμ
Joz(B):15:50 καί ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) καί   καί  
Joz(B):15:50 I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:50 kai\ *anOn kai\ *eskaiman kai\ *aisam
Joz(B):15:50 kai anOn kai eskaiman kai aisam
Joz(B):15:50 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:50 and also, even, namely to let go of and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:50 and, also Anon and, also Escaiman and, also Aisam
Joz(B):15:50 Joz(B)_15:50_1 Joz(B)_15:50_2 Joz(B)_15:50_3 Joz(B)_15:50_4 Joz(B)_15:50_5 Joz(B)_15:50_6
Joz(B):15:50 x x x x x x
Joz(B):15:51 καὶ Γοσομ καὶ Χαλου καὶ Χαννα, πόλεις ἕνδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:51 and Gosom, and Chalu, and Channa, and Gelom: eleven cities, and their villages; (Joshua 15:51 Brenton)
Joz(B):15:51 Goszen, Cholon, Gilo: jedenaście miast z przyległymi wioskami. (Joz 15:51 BT_4)
Joz(B):15:51 καὶ Γοσομ καὶ Χαλου καὶ Χαννα, πόλεις ἕνδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:51 καί   καί   καί   πόλις, -εως, ἡ ἕν·δεκα καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:51 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto Jedenaście I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):15:51 kai\ *gosom kai\ *CHalou kai\ *CHanna, po/leis e(/ndeka kai\ ai( kO=mai au)tO=n·
Joz(B):15:51 kai gosom kai CHalu kai CHanna, poleis hendeka kai hai kOmai autOn·
Joz(B):15:51 C N_NS C N_NS C N_NS N3I_NPF M C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):15:51 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć city eleven and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):15:51 and, also Gosom and, also Chalou and, also Channa cities eleven and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):15:51 Joz(B)_15:51_1 Joz(B)_15:51_2 Joz(B)_15:51_3 Joz(B)_15:51_4 Joz(B)_15:51_5 Joz(B)_15:51_6 Joz(B)_15:51_7 Joz(B)_15:51_8 Joz(B)_15:51_9 Joz(B)_15:51_10 Joz(B)_15:51_11 Joz(B)_15:51_12
Joz(B):15:51 x x x x x x x x x x x x
Joz(B):15:52 Αιρεμ καὶ Ρεμνα καὶ Σομα
Joz(B):15:52 Aerem, and Remna, and Soma, (Joshua 15:52 Brenton)
Joz(B):15:52 Arab, Duma, Eszan, (Joz 15:52 BT_4)
Joz(B):15:52 Αιρεμ καὶ Ρεμνα καὶ Σομα
Joz(B):15:52   καί   καί  
Joz(B):15:52 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:52 *airem kai\ *remna kai\ *soma
Joz(B):15:52 airem kai remna kai soma
Joz(B):15:52 N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:52 ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:52 Airem and, also Remna and, also Soma
Joz(B):15:52 Joz(B)_15:52_1 Joz(B)_15:52_2 Joz(B)_15:52_3 Joz(B)_15:52_4 Joz(B)_15:52_5
Joz(B):15:52 x x x x x
Joz(B):15:53 καὶ Ιεμαιν καὶ Βαιθαχου καὶ Φακουα
Joz(B):15:53 and Jemain, and Baethachu, and Phacua, (Joshua 15:53 Brenton)
Joz(B):15:53 Janum, Bet-Tappuach, Afeka, (Joz 15:53 BT_4)
Joz(B):15:53 καὶ Ιεμαιν καὶ Βαιθαχου καὶ Φακουα
Joz(B):15:53 καί   καί   καί  
Joz(B):15:53 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:53 kai\ *iemain kai\ *baiTaCHou kai\ *fakoua
Joz(B):15:53 kai iemain kai baiTaCHu kai fakua
Joz(B):15:53 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:53 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:53 and, also Jemain and, also Baithachou and, also Phacoua
Joz(B):15:53 Joz(B)_15:53_1 Joz(B)_15:53_2 Joz(B)_15:53_3 Joz(B)_15:53_4 Joz(B)_15:53_5 Joz(B)_15:53_6
Joz(B):15:53 x x x x x x
Joz(B):15:54 καὶ Ευμα καὶ πόλις Αρβοκ [αὕτη ἐστὶν Χεβρων] καὶ Σωρθ, πόλεις ἐννέα καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν·
Joz(B):15:54 and Euma, and the city Arboc, this is Chebron, and Soraith: nine cities and their villages: (Joshua 15:54 Brenton)
Joz(B):15:54 Chumta, Kiriat-Arba, czyli Hebron, Sijor: dziewięć miast z przyległymi wioskami. (Joz 15:54 BT_4)
Joz(B):15:54 καὶ Ευμα καὶ πόλις Αρβοκ [αὕτη ἐστὶν Χεβρων] καὶ Σωρθ, πόλεις ἐννέα καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν·
Joz(B):15:54 καί   καί πόλις, -εως, ἡ   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί   πόλις, -εως, ἡ ἐννέα καί ὁ ἡ τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:54 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być I też, nawet, mianowicie Miasto Dziewięć I też, nawet, mianowicie Miejsce zamieszkania On/ona/to/to samo
Joz(B):15:54 kai\ *euma kai\ po/lis *arbok [au(/tE e)sti\n *CHebrOn] kai\ *sOrT, po/leis e)nne/a kai\ ai( e)pau/leis au)tO=n·
Joz(B):15:54 kai euma kai polis arbok [hautE estin CHebrOn] kai sOrT, poleis ennea kai hai epauleis autOn·
Joz(B):15:54 C N_NS C N3I_NSF N_GS RD_NSF V9_PAI3S N_NSF C N_NS N3I_NPF M C RA_NPF N3I_NPF RD_GPF
Joz(B):15:54 and also, even, namely ć and also, even, namely city ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć and also, even, namely ć city nine and also, even, namely the residence he/she/it/same
Joz(B):15:54 and, also Euma and, also city Arba this to be Hebron and, also Sorth cities nine and, also the dwelling, home he, she, it , -self, same
Joz(B):15:54 Joz(B)_15:54_1 Joz(B)_15:54_2 Joz(B)_15:54_3 Joz(B)_15:54_4 Joz(B)_15:54_5 Joz(B)_15:54_6 Joz(B)_15:54_7 Joz(B)_15:54_8 Joz(B)_15:54_9 Joz(B)_15:54_10 Joz(B)_15:54_11 Joz(B)_15:54_12 Joz(B)_15:54_13 Joz(B)_15:54_14 Joz(B)_15:54_15 Joz(B)_15:54_16
Joz(B):15:54 x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):15:55 Μαωρ καὶ Χερμελ καὶ Οζιβ καὶ Ιταν
Joz(B):15:55 Maor, and Chermel, and Ozib, and Itan, (Joshua 15:55 Brenton)
Joz(B):15:55 Maon, Karmel, Zif, Jutta, (Joz 15:55 BT_4)
Joz(B):15:55 Μαωρ καὶ Χερμελ καὶ Οζιβ καὶ Ιταν
Joz(B):15:55   καί   καί   καί  
Joz(B):15:55 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:55 *maOr kai\ *CHermel kai\ *oDZib kai\ *itan
Joz(B):15:55 maOr kai CHermel kai oDZib kai itan
Joz(B):15:55 N_NS C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:55 ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:55 Maor and, also Chermel and, also Ozib and, also Itan
Joz(B):15:55 Joz(B)_15:55_1 Joz(B)_15:55_2 Joz(B)_15:55_3 Joz(B)_15:55_4 Joz(B)_15:55_5 Joz(B)_15:55_6 Joz(B)_15:55_7
Joz(B):15:55 x x x x x x x
Joz(B):15:56 καὶ Ιαριηλ καὶ Ιαρικαμ καὶ Ζακαναιμ
Joz(B):15:56 and Jariel, and Aricam, and Zacanaim, (Joshua 15:56 Brenton)
Joz(B):15:56 Jizreel, Jokdeam, Zanoach, (Joz 15:56 BT_4)
Joz(B):15:56 καὶ Ιαριηλ καὶ Ιαρικαμ καὶ Ζακαναιμ
Joz(B):15:56 καί   καί   καί  
Joz(B):15:56 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:56 kai\ *iariEl kai\ *iarikam kai\ *DZakanaim
Joz(B):15:56 kai iariEl kai iarikam kai DZakanaim
Joz(B):15:56 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:56 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:56 and, also Jariel and, also Iaricam and, also Zacanaim
Joz(B):15:56 Joz(B)_15:56_1 Joz(B)_15:56_2 Joz(B)_15:56_3 Joz(B)_15:56_4 Joz(B)_15:56_5 Joz(B)_15:56_6
Joz(B):15:56 x x x x x x
Joz(B):15:57 καὶ Γαβαα καὶ Θαμναθα, πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:57 and Gabaa, and Thamnatha; nine cities, and their villages; (Joshua 15:57 Brenton)
Joz(B):15:57 Hakkain, Gibea, Timna: dziesięć miast z przyległymi wioskami. (Joz 15:57 BT_4)
Joz(B):15:57 καὶ Γαβαα καὶ Θαμναθα, πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:57 καί   καί   πόλις, -εως, ἡ ἐννέα καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:57 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto Dziewięć I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):15:57 kai\ *gabaa kai\ *TamnaTa, po/leis e)nne/a kai\ ai( kO=mai au)tO=n·
Joz(B):15:57 kai gabaa kai TamnaTa, poleis ennea kai hai kOmai autOn·
Joz(B):15:57 C N_NS C N_NS N3I_NPF M C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):15:57 and also, even, namely ć and also, even, namely ć city nine and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):15:57 and, also Gabaa and, also Thamnatha, Timnath cities nine and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):15:57 Joz(B)_15:57_1 Joz(B)_15:57_2 Joz(B)_15:57_3 Joz(B)_15:57_4 Joz(B)_15:57_5 Joz(B)_15:57_6 Joz(B)_15:57_7 Joz(B)_15:57_8 Joz(B)_15:57_9 Joz(B)_15:57_10
Joz(B):15:57 x x x x x x x x x x
Joz(B):15:58 Αλουα καὶ Βαιθσουρ καὶ Γεδδων
Joz(B):15:58 Aelua, and Bethsur, and Geddon, (Joshua 15:58 Brenton)
Joz(B):15:58 Chalchul, Bet-Sur, Gedor, (Joz 15:58 BT_4)
Joz(B):15:58 Αλουα καὶ Βαιθσουρ καὶ Γεδδων
Joz(B):15:58   καί   καί  
Joz(B):15:58 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:58 *aloua kai\ *baiTsour kai\ *geddOn
Joz(B):15:58 alua kai baiTsur kai geddOn
Joz(B):15:58 N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:58 ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:58 Aloua and, also Baithsur and, also Geddon
Joz(B):15:58 Joz(B)_15:58_1 Joz(B)_15:58_2 Joz(B)_15:58_3 Joz(B)_15:58_4 Joz(B)_15:58_5
Joz(B):15:58 x x x x x
Joz(B):15:59 καὶ Μαγαρωθ καὶ Βαιθαναμ καὶ Θεκουμ, πόλεις ἓξ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:59 and Magaroth, and Baethanam, and Thecum; six cities, and their villages;
Joz(B):15:59 Maarat, Bet-Anot, Eltekon: sześć miast z przyległymi wioskami.
Joz(B):15:59 καὶ Μαγαρωθ καὶ Βαιθαναμ καὶ Θεκουμ, πόλεις ἓξ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:59 καί   καί   καί   πόλις, -εως, ἡ ἕξ καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:59 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto Sześć I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):15:59 kai\ *magarOT kai\ *baiTanam kai\ *Tekoum, po/leis e(\X kai\ ai( kO=mai au)tO=n·
Joz(B):15:59 kai magarOT kai baiTanam kai Tekum, poleis heX kai hai kOmai autOn·
Joz(B):15:59 C N_NS C N_NS C N_NS N3I_NPF M C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):15:59 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć city six and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):15:59 and, also Magaroth and, also Baithanam and, also Thecoum cities six and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):15:59 Joz(B)_15:59_1 Joz(B)_15:59_2 Joz(B)_15:59_3 Joz(B)_15:59_4 Joz(B)_15:59_5 Joz(B)_15:59_6 Joz(B)_15:59_7 Joz(B)_15:59_8 Joz(B)_15:59_9 Joz(B)_15:59_10 Joz(B)_15:59_11 Joz(B)_15:59_12
Joz(B):15:59 x x x x x x x x x x x x
Joz(B):15:59a Θεκω καὶ Εφραθα [αὕτη ἐστὶν Βαιθλεεμ] καὶ Φαγωρ καὶ Αιταν καὶ Κουλον καὶ Ταταμ καὶ Εωβης καὶ Καρεμ καὶ Γαλεμ καὶ Θεθηρ καὶ Μανοχω, πόλεις ἕνδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:59a Theco, and Ephratha, this is Baethleem, and Phagor, and Aetan, and Culon, and Tatam, and Thobes, and Carem, and Galem, and Thether, and Manocho: eleven cities, and their villages, (Joshua 15:59 Brenton)
Joz(B):15:59a Tekoa, Efrata czyli Betlejem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Manocho: jedenaście miast z przyległymi wioskami. (Joz 15:59 BT_4)
Joz(B):15:59a Θεκω καὶ Εφραθα [αὕτη ἐστὶν Βαιθλεεμ] καὶ Φαγωρ καὶ Αιταν καὶ Κουλον καὶ Ταταμ καὶ Εωβης καὶ Καρεμ καὶ Γαλεμ καὶ Θεθηρ καὶ Μανοχω, πόλεις ἕνδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:59a   καί   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί   καί   καί   καί   καί   καί   καί   καί   καί   πόλις, -εως, ἡ ἕν·δεκα καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:59a I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto Jedenaście I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):15:59a *TekO kai\ *efraTa [au(/tE e)sti\n *baiTleem] kai\ *fagOr kai\ *aitan kai\ *koulon kai\ *tatam kai\ *eObEs kai\ *karem kai\ *galem kai\ *TeTEr kai\ *manoCHO, po/leis e(/ndeka kai\ ai( kO=mai au)tO=n·
Joz(B):15:59a TekO kai efraTa [hautE estin baiTleem] kai fagOr kai aitan kai kulon kai tatam kai eObEs kai karem kai galem kai TeTEr kai manoCHO, poleis hendeka kai hai kOmai autOn·
Joz(B):15:59a N_NS C N_NS RD_NSF V9_PAI3S N_NS C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS N3I_NPF M C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):15:59a ć and also, even, namely ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć city eleven and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):15:59a Theco and, also Ephrath this to be Bethlehem and, also Phagor and, also Aitan and, also Coulon and, also Tatam and, also Eobes and, also Carem and, also Galem and, also Thether and, also Manocho cities eleven and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):15:59a Joz(B)_15:59a_1 Joz(B)_15:59a_2 Joz(B)_15:59a_3 Joz(B)_15:59a_4 Joz(B)_15:59a_5 Joz(B)_15:59a_6 Joz(B)_15:59a_7 Joz(B)_15:59a_8 Joz(B)_15:59a_9 Joz(B)_15:59a_10 Joz(B)_15:59a_11 Joz(B)_15:59a_12 Joz(B)_15:59a_13 Joz(B)_15:59a_14 Joz(B)_15:59a_15 Joz(B)_15:59a_16 Joz(B)_15:59a_17 Joz(B)_15:59a_18 Joz(B)_15:59a_19 Joz(B)_15:59a_20 Joz(B)_15:59a_21 Joz(B)_15:59a_22 Joz(B)_15:59a_23 Joz(B)_15:59a_24 Joz(B)_15:59a_25 Joz(B)_15:59a_26 Joz(B)_15:59a_27 Joz(B)_15:59a_28 Joz(B)_15:59a_29 Joz(B)_15:59a_30
Joz(B):15:59a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):15:60 Καριαθβααλ [αὕτη ἡ πόλις Ιαριμ] καὶ Σωθηβα, πόλεις δύο καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν·
Joz(B):15:60 Cariathbaal, this is the city of Jarim, and Sotheba: two cities, and their villages: (Joshua 15:60 Brenton)
Joz(B):15:60 Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Jearim, i Rabba: dwa miasta z przyległymi wioskami. (Joz 15:60 BT_4)
Joz(B):15:60 Καριαθβααλ [αὕτη πόλις Ιαριμ] καὶ Σωθηβα, πόλεις δύο καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν·
Joz(B):15:60   οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ   καί   πόλις, -εως, ἡ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί ὁ ἡ τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:60 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Miasto I też, nawet, mianowicie Miasto Dwa I też, nawet, mianowicie Miejsce zamieszkania On/ona/to/to samo
Joz(B):15:60 *kariaTbaal [au(/tE E( po/lis *iarim] kai\ *sOTEba, po/leis du/o kai\ ai( e)pau/leis au)tO=n·
Joz(B):15:60 kariaTbaal [hautE hE polis iarim] kai sOTEba, poleis dyo kai hai epauleis autOn·
Joz(B):15:60 N_NS RD_NSF RA_NSF N3I_NSF N_GS C N_NS N3I_NPF M C RA_NPF N3I_NPF RD_GPF
Joz(B):15:60 ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the city ć and also, even, namely ć city two and also, even, namely the residence he/she/it/same
Joz(B):15:60 Cariathbaal this the city Jarim and, also Sotheba cities two and, also the dwelling, home he, she, it , -self, same
Joz(B):15:60 Joz(B)_15:60_1 Joz(B)_15:60_2 Joz(B)_15:60_3 Joz(B)_15:60_4 Joz(B)_15:60_5 Joz(B)_15:60_6 Joz(B)_15:60_7 Joz(B)_15:60_8 Joz(B)_15:60_9 Joz(B)_15:60_10 Joz(B)_15:60_11 Joz(B)_15:60_12 Joz(B)_15:60_13
Joz(B):15:60 x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):15:61 καὶ Βαδδαργις καὶ Θαραβααμ καὶ Αινων καὶ Αιχιοζα
Joz(B):15:61 and Baddargeis, and Tharabaam, and Aenon; (Joshua 15:61 Brenton)
Joz(B):15:61 Na pustyni: Bet-Haaraba, Middin, Sekaka, (Joz 15:61 BT_4)
Joz(B):15:61 καὶ Βαδδαργις καὶ Θαραβααμ καὶ Αινων καὶ Αιχιοζα
Joz(B):15:61 καί   καί   καί αἶνος, -ου, ὁ; Αἰνών, ἡ; αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) καί  
Joz(B):15:61 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Chwal też opowiadanie, historię; Aenon; by chwalić I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:61 kai\ *baddargis kai\ *Tarabaam kai\ *ainOn kai\ *aiCHioDZa
Joz(B):15:61 kai baddargis kai Tarabaam kai ainOn kai aiCHioDZa
Joz(B):15:61 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:61 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely praise also a tale, story; Aenon; to praise and also, even, namely ć
Joz(B):15:61 and, also Baddargis and, also Tharabaam and, also Ainon and, also Aichioza
Joz(B):15:61 Joz(B)_15:61_1 Joz(B)_15:61_2 Joz(B)_15:61_3 Joz(B)_15:61_4 Joz(B)_15:61_5 Joz(B)_15:61_6 Joz(B)_15:61_7 Joz(B)_15:61_8
Joz(B):15:61 x x x x x x x x
Joz(B):15:62 καὶ Ναφλαζων καὶ αἱ πόλεις Σαδωμ καὶ Ανκαδης, πόλεις ἑπτὰ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz(B):15:62 and Aeochioza, and Naphlazon, and the cities of Sadon, and Ancades; seven cities, and their villages. (Joshua 15:62 Brenton)
Joz(B):15:62 Nibszan, Ir-Hammelach i Engaddi: sześć miast z przyległymi wioskami. (Joz 15:62 BT_4)
Joz(B):15:62 καὶ Ναφλαζων καὶ αἱ πόλεις Σαδωμ καὶ Ανκαδης, πόλεις ἑπτὰ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz(B):15:62 καί   καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ   καί   πόλις, -εως, ἡ ἑπτά καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:62 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto I też, nawet, mianowicie Miasto Siedem I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):15:62 kai\ *naflaDZOn kai\ ai( po/leis *sadOm kai\ *ankadEs, po/leis e(pta\ kai\ ai( kO=mai au)tO=n.
Joz(B):15:62 kai naflaDZOn kai hai poleis sadOm kai ankadEs, poleis hepta kai hai kOmai autOn.
Joz(B):15:62 C N_NS C RA_NPF N3I_NPF N_NS C N_NS N3I_NPF M C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):15:62 and also, even, namely ć and also, even, namely the city ć and also, even, namely ć city seven and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):15:62 and, also Naphlazon and, also the cities Sadom and, also Ancades cities seven and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):15:62 Joz(B)_15:62_1 Joz(B)_15:62_2 Joz(B)_15:62_3 Joz(B)_15:62_4 Joz(B)_15:62_5 Joz(B)_15:62_6 Joz(B)_15:62_7 Joz(B)_15:62_8 Joz(B)_15:62_9 Joz(B)_15:62_10 Joz(B)_15:62_11 Joz(B)_15:62_12 Joz(B)_15:62_13 Joz(B)_15:62_14
Joz(B):15:62 x x x x x x x x x x x x x x