Joz:15:1 καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια φυλῆς Ιουδα κατὰ δήμους αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὁρίων τῆς Ιδουμαίας ἀπὸ τῆς ἐρήμου Σιν ἕως Καδης πρὸς λίβα.
Joz:15:1 And the borders of the tribe of Juda according to their families were from the borders of Idumea from the wilderness of sin, as far as Cades southward. (Joshua 15:1 Brenton)
Joz:15:1 Pokolenie potomków Judy otrzymało losem swój dział według rodów ku granicy Edomu na pustyni Sin na południe, aż do najdalszych krańców południowych. (Joz 15:1 BT_4)
Joz:15:1 Καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια φυλῆς Ιουδα κατὰ δήμους αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὁρίων τῆς Ιδουμαίας ἀπὸ τῆς ἐρήμου Σιν ἕως Καδης πρὸς λίβα.
Joz:15:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   πρός λίψ, -ιβός, ὁ
Joz:15:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Granica Szczep Judasz/Juda W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Idumea [okręg z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Odludzie; by leżeć odłogiem Aż; świtaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Południowy zachód
Joz:15:1 *kai\ e)ge/neto ta\ o(/ria fulE=s *iouda kata\ dE/mous au)tO=n a)po\ tO=n o(ri/On tE=s *idoumai/as a)po\ tE=s e)rE/mou *sin e(/Os *kadEs pro\s li/ba.
Joz:15:1 kai egeneto ta horia fylEs iuda kata dEmus autOn apo tOn horiOn tEs idumaias apo tEs erEmu sin heOs kadEs pros liba.
Joz:15:1 C VBI_AMI3S RA_NPN N2N_NPN N1_GSF N_GS P N2_APM RD_GPM P RA_GPN N2N_GPN RA_GSF N1A_GSF P RA_GSF N2_GSF N_GS P N_GS P N3B_ASM
Joz:15:1 and also, even, namely to become become, happen the boundary tribe Judas/Judah down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the boundary; to ordain/mark off the Idumea [district of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wilderness; to lay waste ć until; dawn ć toward (+acc,+gen,+dat) southwest
Joz:15:1 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) tribe (gen) Judas/Judah (gen, voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) away from (+gen) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) the (gen) Idumea (gen) away from (+gen) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE!   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   toward (+acc,+gen,+dat) southwest (acc)
Joz:15:1 Joz_15:1_1 Joz_15:1_2 Joz_15:1_3 Joz_15:1_4 Joz_15:1_5 Joz_15:1_6 Joz_15:1_7 Joz_15:1_8 Joz_15:1_9 Joz_15:1_10 Joz_15:1_11 Joz_15:1_12 Joz_15:1_13 Joz_15:1_14 Joz_15:1_15 Joz_15:1_16 Joz_15:1_17 Joz_15:1_18 Joz_15:1_19 Joz_15:1_20 Joz_15:1_21 Joz_15:1_22
Joz:15:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:2 καὶ ἐγενήθη αὐτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ λιβὸς ἕως μέρους τῆς θαλάσσης τῆς ἁλυκῆς ἀπὸ τῆς λοφιᾶς τῆς φερούσης ἐπὶ λίβα
Joz:15:2 And their borders were from the south as far as a part of the salt sea from the high country that extends southward. (Joshua 15:2 Brenton)
Joz:15:2 Ich granica południowa biegła od południowego krańca Morza Słonego, od wybrzeża zatoki południowej (Joz 15:2 BT_4)
Joz:15:2 καὶ ἐγενήθη αὐτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ λιβὸς ἕως μέρους τῆς θαλάσσης τῆς ἁλυκῆς ἀπὸ τῆς λοφιᾶς τῆς φερούσης ἐπὶ λίβα
Joz:15:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἀπό λίψ, -ιβός, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἁλυκός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐπί λίψ, -ιβός, ὁ
Joz:15:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Granica Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód Aż; świtaj Części/kawałka okolice Morze Słony Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód
Joz:15:2 kai\ e)genE/TE au)tO=n ta\ o(/ria a)po\ libo\s e(/Os me/rous tE=s Tala/ssEs tE=s a(lukE=s a)po\ tE=s lofia=s tE=s ferou/sEs e)pi\ li/ba
Joz:15:2 kai egenETE autOn ta horia apo libos heOs merus tEs TalassEs tEs halykEs apo tEs lofias tEs ferusEs epi liba
Joz:15:2 C VCI_API3S RD_GPM RA_NPN N2N_NPN P N3B_GSM P N3E_GSN RA_GSF N1S_GSF RA_GSF A1_GSF P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF V1_PAPGSF P N3B_ASM
Joz:15:2 and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same the boundary from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing southwest until; dawn part/piece regions the sea the salty from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing southwest
Joz:15:2 and he/she/it-was-BECOME-ed them/same (gen) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) away from (+gen) southwest (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) part/piece (gen) the (gen) sea (gen) the (gen) salty ([Adj] gen) away from (+gen) the (gen)   the (gen) while BRING-ing (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) southwest (acc)
Joz:15:2 Joz_15:2_1 Joz_15:2_2 Joz_15:2_3 Joz_15:2_4 Joz_15:2_5 Joz_15:2_6 Joz_15:2_7 Joz_15:2_8 Joz_15:2_9 Joz_15:2_10 Joz_15:2_11 Joz_15:2_12 Joz_15:2_13 Joz_15:2_14 Joz_15:2_15 Joz_15:2_16 Joz_15:2_17 Joz_15:2_18 Joz_15:2_19 Joz_15:2_20
Joz:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:3 καὶ διαπορεύεται ἀπέναντι τῆς προσαναβάσεως Ακραβιν καὶ ἐκπεριπορεύεται Σεννα καὶ ἀναβαίνει ἀπὸ λιβὸς ἐπὶ Καδης Βαρνη καὶ ἐκπορεύεται Ασωρων καὶ προσαναβαίνει εἰς Αδδαρα καὶ περιπορεύεται τὴν κατὰ δυσμὰς Καδης
Joz:15:3 And they proceed before the ascent of Acrabin, and go out round Sena, and go up from the south to Cades Barne; and go out to Asoron, and proceed up to Sarada, and go out by the way that is west of Cades. (Joshua 15:3 Brenton)
Joz:15:3 i kierowała się dalej na południe od Wzgórza Skorpionów, przechodziła przez Sin i szła na południe do Kadesz-Barnea, stąd do Chesron, wznosiła się ku Addarowi i zwracała się do Karkaa; (Joz 15:3 BT_4)
Joz:15:3 καὶ διαπορεύεται ἀπέναντι τῆς προσαναβάσεως Ακραβιν καὶ ἐκπεριπορεύεται Σεννα καὶ ἀναβαίνει ἀπὸ λιβὸς ἐπὶ Καδης Βαρνη καὶ ἐκπορεύεται Ασωρων καὶ προσαναβαίνει εἰς Αδδαρα καὶ περιπορεύεται τὴν κατὰ δυσμὰς Καδης
Joz:15:3 καί δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό     καί     καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό λίψ, -ιβός, ὁ ἐπί     καί ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -)   καί προσ·ανα·βαίνω (προσανα+βαιν-, προσανα+βη·σ-, 2nd ath. προσανα+β(η)-/ath. προσανα+β(α)-, -, -, -) εἰς[1]   καί   ὁ ἡ τό κατά δυσμή, -ῆς, ἡ  
Joz:15:3 I też, nawet, mianowicie By przechodzić Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie Do ??? Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na zachód
Joz:15:3 kai\ diaporeu/etai a)pe/nanti tE=s prosanaba/seOs *akrabin kai\ e)kperiporeu/etai *senna kai\ a)nabai/nei a)po\ libo\s e)pi\ *kadEs *barnE kai\ e)kporeu/etai *asOrOn kai\ prosanabai/nei ei)s *addara kai\ periporeu/etai tE\n kata\ dusma\s *kadEs
Joz:15:3 kai diaporeuetai apenanti tEs prosanabaseOs akrabin kai ekperiporeuetai senna kai anabainei apo libos epi kadEs barnE kai ekporeuetai asOrOn kai prosanabainei eis addara kai periporeuetai tEn kata dysmas kadEs
Joz:15:3 C V1_PMI3S P RA_GSF N3I_GSF N_GS C V1_PMI3S N_GS C V1_PAI3S P N3B_GSM P N_AS N_GS C V1_PMI3S N_GS C V1_PAI3S P N_AS C V1_PMI3S RA_ASF P N1_APF N_ASF
Joz:15:3 and also, even, namely to pass through opposite/in the presence of (+gen) the ć ć and also, even, namely ć ć and also, even, namely to ascend from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing southwest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć ć and also, even, namely to go out ć and also, even, namely to ??? into (+acc) ć and also, even, namely ć the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing west ć
Joz:15:3 and he/she/it-is-being-PASS-ed-THROUGH opposite/in the presence of (+gen) the (gen)     and     and he/she/it-is-ASCEND-ing, you(sg)-are-being-ASCEND-ed (classical) away from (+gen) southwest (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat)     and he/she/it-is-being-GO-ed-OUT   and he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) into (+acc)   and   the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) wests (acc)  
Joz:15:3 Joz_15:3_1 Joz_15:3_2 Joz_15:3_3 Joz_15:3_4 Joz_15:3_5 Joz_15:3_6 Joz_15:3_7 Joz_15:3_8 Joz_15:3_9 Joz_15:3_10 Joz_15:3_11 Joz_15:3_12 Joz_15:3_13 Joz_15:3_14 Joz_15:3_15 Joz_15:3_16 Joz_15:3_17 Joz_15:3_18 Joz_15:3_19 Joz_15:3_20 Joz_15:3_21 Joz_15:3_22 Joz_15:3_23 Joz_15:3_24 Joz_15:3_25 Joz_15:3_26 Joz_15:3_27 Joz_15:3_28 Joz_15:3_29
Joz:15:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:4 καὶ πορεύεται ἐπὶ Ασεμωνα καὶ διεκβαλεῖ ἕως φάραγγος Αἰγύπτου, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος τῶν ὁρίων ἐπὶ τὴν θάλασσαν· τοῦτό ἐστιν αὐτῶν ὅρια ἀπὸ λιβός.
Joz:15:4 And they go out to Selmona, and issue at the valley of Egypt; and the termination of its boundaries shall be at the sea: these are their boundaries southward. (Joshua 15:4 Brenton)
Joz:15:4 dalej przechodziła przez Asmon, dosięgała Potoku Egipskiego i kończyła się nad brzegiem morza: Taka będzie wasza granica południowa. (Joz 15:4 BT_4)
Joz:15:4 καὶ πορεύεται ἐπὶ Ασεμωνα καὶ διεκβαλεῖ ἕως φάραγγος Αἰγύπτου, καὶ ἔσται αὐτοῦ διέξοδος τῶν ὁρίων ἐπὶ τὴν θάλασσαν· τοῦτό ἐστιν αὐτῶν ὅρια ἀπὸ λιβός.
Joz:15:4 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπί   καί   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω φάραγξ, -αγγος, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅριον, -ου, τό ἀπό λίψ, -ιβός, ὁ
Joz:15:4 I też, nawet, mianowicie By iść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj ??? Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo dia eksodus Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być On/ona/to/to samo Granica Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód
Joz:15:4 kai\ poreu/etai e)pi\ *asemOna kai\ diekbalei= e(/Os fa/raggos *ai)gu/ptou, kai\ e)/stai au)tou= E( die/Xodos tO=n o(ri/On e)pi\ tE\n Ta/lassan· tou=to/ e)stin au)tO=n o(/ria a)po\ libo/s.
Joz:15:4 kai poreuetai epi asemOna kai diekbalei heOs farangos aigyptu, kai estai autu hE dieXodos tOn horiOn epi tEn Talassan· tuto estin autOn horia apo libos.
Joz:15:4 C V1_PMI3S P N_AS C VF2_FAI3S P N3G_GSF N2_GSF C VF_FMI3S RD_GSN RA_NSF N2_NSF RA_GPN N2N_GPN P RA_ASF N1S_ASF RD_NSN V9_PAI3S RD_GPM N2N_NPN P N3B_GSM
Joz:15:4 and also, even, namely to go upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely ć until; dawn ??? Egypt [country of] and also, even, namely to be he/she/it/same the dia-exodus the boundary; to ordain/mark off upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sea this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be he/she/it/same boundary from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing southwest
Joz:15:4 and he/she/it-is-being-GO-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)   and   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ??? (gen) Egypt (gen) and he/she/it-will-be him/it/same (gen) the (nom) dia-exodus (nom) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sea (acc) this (nom|acc) he/she/it-is them/same (gen) boundaries (nom|acc|voc) away from (+gen) southwest (gen)
Joz:15:4 Joz_15:4_1 Joz_15:4_2 Joz_15:4_3 Joz_15:4_4 Joz_15:4_5 Joz_15:4_6 Joz_15:4_7 Joz_15:4_8 Joz_15:4_9 Joz_15:4_10 Joz_15:4_11 Joz_15:4_12 Joz_15:4_13 Joz_15:4_14 Joz_15:4_15 Joz_15:4_16 Joz_15:4_17 Joz_15:4_18 Joz_15:4_19 Joz_15:4_20 Joz_15:4_21 Joz_15:4_22 Joz_15:4_23 Joz_15:4_24 Joz_15:4_25
Joz:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:5 καὶ τὰ ὅρια ἀπὸ ἀνατολῶν· πᾶσα ἡ θάλασσα ἡ ἁλυκὴ ἕως τοῦ Ιορδάνου. καὶ τὰ ὅρια αὐτῶν ἀπὸ βορρᾶ καὶ ἀπὸ τῆς λοφιᾶς τῆς θαλάσσης καὶ ἀπὸ τοῦ μέρους τοῦ Ιορδάνου·
Joz:15:5 And their boundaries eastward are all the salt sea as far as Jordan; and their borders from the north, and from the border of the sea, and from part of Jordan-- (Joshua 15:5 Brenton)
Joz:15:5 Granicą wschodnią było Morze Słone aż do ujścia Jordanu. Granica po stronie północnej rozpoczynała się od zatoki morza przy ujściu Jordanu, (Joz 15:5 BT_4)
Joz:15:5 καὶ τὰ ὅρια ἀπὸ ἀνατολῶν· πᾶσα θάλασσα ἁλυκὴ ἕως τοῦ Ιορδάνου. καὶ τὰ ὅρια αὐτῶν ἀπὸ βορρᾶ καὶ ἀπὸ τῆς λοφιᾶς τῆς θαλάσσης καὶ ἀπὸ τοῦ μέρους τοῦ Ιορδάνου·
Joz:15:5 καί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἁλυκός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ἀπό ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
Joz:15:5 I też, nawet, mianowicie Granica Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Morze Słony Aż; świtaj Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie Granica On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Części/kawałka okolice Jordan [rzeka z]
Joz:15:5 kai\ ta\ o(/ria a)po\ a)natolO=n· pa=sa E( Ta/lassa E( a(lukE\ e(/Os tou= *iorda/nou. kai\ ta\ o(/ria au)tO=n a)po\ borra= kai\ a)po\ tE=s lofia=s tE=s Tala/ssEs kai\ a)po\ tou= me/rous tou= *iorda/nou·
Joz:15:5 kai ta horia apo anatolOn· pasa hE Talassa hE halykE heOs tu iordanu. kai ta horia autOn apo borra kai apo tEs lofias tEs TalassEs kai apo tu merus tu iordanu·
Joz:15:5 C RA_NPN N2N_NPN P N1_GPF A1S_NSF RA_NSF N1S_NSF RA_NSF A1_NSF P RA_GSM N1M_GSM C RA_NPN N2N_NPN RD_GPM P N1T_GSM C P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1S_GSF C P RA_GSN N3E_GSN RA_GSM N1M_GSM
Joz:15:5 and also, even, namely the boundary from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh every all, each, every, the whole of the sea the salty until; dawn the Jordan [river of] and also, even, namely the boundary he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the sea and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the part/piece regions the Jordan [river of]
Joz:15:5 and the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) away from (+gen) risig of the east dawns (gen) every (nom|voc) the (nom) sea (nom|voc) the (nom) salty ([Adj] nom|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) Jordan (gen) and the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) them/same (gen) away from (+gen) north (gen, voc) and away from (+gen) the (gen)   the (gen) sea (gen) and away from (+gen) the (gen) part/piece (gen) the (gen) Jordan (gen)
Joz:15:5 Joz_15:5_1 Joz_15:5_2 Joz_15:5_3 Joz_15:5_4 Joz_15:5_5 Joz_15:5_6 Joz_15:5_7 Joz_15:5_8 Joz_15:5_9 Joz_15:5_10 Joz_15:5_11 Joz_15:5_12 Joz_15:5_13 Joz_15:5_14 Joz_15:5_15 Joz_15:5_16 Joz_15:5_17 Joz_15:5_18 Joz_15:5_19 Joz_15:5_20 Joz_15:5_21 Joz_15:5_22 Joz_15:5_23 Joz_15:5_24 Joz_15:5_25 Joz_15:5_26 Joz_15:5_27 Joz_15:5_28 Joz_15:5_29 Joz_15:5_30 Joz_15:5_31
Joz:15:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:6 ἐπιβαίνει τὰ ὅρια ἐπὶ Βαιθαγλα καὶ παραπορεύεται ἀπὸ βορρᾶ ἐπὶ Βαιθαραβα, καὶ προσαναβαίνει τὰ ὅρια ἐπὶ λίθον Βαιων υἱοῦ Ρουβην,
Joz:15:6 the borders go up to Baethaglaam, and they go along from the north to Baetharaba, and the borders go on up to the stone of Baeon the son of Ruben. (Joshua 15:6 Brenton)
Joz:15:6 po czym ciągnęła się do Bet-Chogla, przechodziła na północy do Bet-Araba i wznosiła się do Kamienia Bohana, potomka Rubena. (Joz 15:6 BT_4)
Joz:15:6 ἐπιβαίνει τὰ ὅρια ἐπὶ Βαιθαγλα καὶ παραπορεύεται ἀπὸ βορρᾶ ἐπὶ Βαιθαραβα, καὶ προσαναβαίνει τὰ ὅρια ἐπὶ λίθον Βαιων υἱοῦ Ρουβην,
Joz:15:6 ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί   καί παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἐπί   καί προσ·ανα·βαίνω (προσανα+βαιν-, προσανα+βη·σ-, 2nd ath. προσανα+β(η)-/ath. προσανα+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί λίθος, -ου, ὁ βαΐον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ
Joz:15:6 Do ??? Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Do ??? Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kamień Dłoni {Palmy} gałąź Syn Reuben
Joz:15:6 e)pibai/nei ta\ o(/ria e)pi\ *baiTagla kai\ paraporeu/etai a)po\ borra= e)pi\ *baiTaraba, kai\ prosanabai/nei ta\ o(/ria e)pi\ li/Ton *baiOn ui(ou= *roubEn,
Joz:15:6 epibainei ta horia epi baiTagla kai paraporeuetai apo borra epi baiTaraba, kai prosanabainei ta horia epi liTon baiOn hyiu rubEn,
Joz:15:6 V1_PAI3S RA_NPN N2N_NPN P N_AS C V1_PMI3S P N1T_GSM P N_AS C V1_PAI3S RA_NPN N2N_NPN P N2_ASM N_GS N2_GSM N_GS
Joz:15:6 to ??? the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to ??? the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing stone palm branch son Reuben
Joz:15:6 he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-is-being-???-ed away from (+gen) north (gen, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) stone (acc) palm branchs (gen) son (gen) Reuben (indecl)
Joz:15:6 Joz_15:6_1 Joz_15:6_2 Joz_15:6_3 Joz_15:6_4 Joz_15:6_5 Joz_15:6_6 Joz_15:6_7 Joz_15:6_8 Joz_15:6_9 Joz_15:6_10 Joz_15:6_11 Joz_15:6_12 Joz_15:6_13 Joz_15:6_14 Joz_15:6_15 Joz_15:6_16 Joz_15:6_17 Joz_15:6_18 Joz_15:6_19 Joz_15:6_20
Joz:15:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:7 καὶ προσαναβαίνει τὰ ὅρια ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς φάραγγος Αχωρ καὶ καταβαίνει ἐπὶ Γαλγαλ, ἥ ἐστιν ἀπέναντι τῆς προσβάσεως Αδδαμιν, ἥ ἐστιν κατὰ λίβα τῇ φάραγγι, καὶ διεκβαλεῖ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πηγῆς ἡλίου, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος πηγὴ Ρωγηλ,
Joz:15:7 And the borders continue on to the fourth part of the valley of Achor, and go down to Galgal, which is before the approach of Adammin, which is southward in the valley, and terminate at the water of the fountain of the sun; and their going forth shall be the fountain of Rogel. (Joshua 15:7 Brenton)
Joz:15:7 Następnie granica biegła w górę do Debiru od doliny Akor i zwracała się ku północy do Gilgal, naprzeciw wyżyny Adummim, położonej na południe od strumienia; dalej granica dochodziła do wód En-Szemesz i kończyła się przy źródle En-Rogel. (Joz 15:7 BT_4)
Joz:15:7 καὶ προσαναβαίνει τὰ ὅρια ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς φάραγγος Αχωρ καὶ καταβαίνει ἐπὶ Γαλγαλ, ἐστιν ἀπέναντι τῆς προσβάσεως Αδδαμιν, ἐστιν κατὰ λίβα τῇ φάραγγι, καὶ διεκβαλεῖ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πηγῆς ἡλίου, καὶ ἔσται αὐτοῦ διέξοδος πηγὴ Ρωγηλ,
Joz:15:7 καί προσ·ανα·βαίνω (προσανα+βαιν-, προσανα+βη·σ-, 2nd ath. προσανα+β(η)-/ath. προσανα+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ   καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό     ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά λίψ, -ιβός, ὁ ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ καί   ἐπί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό πηγή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ πηγή, -ῆς, ἡ  
Joz:15:7 I też, nawet, mianowicie Do ??? Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Czwarty ??? I też, nawet, mianowicie By schodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By być Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Kto/, który/, który By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Południowy zachód ??? I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Wiosna {Sprężyna} Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo dia eksodus Wiosna {Sprężyna}
Joz:15:7 kai\ prosanabai/nei ta\ o(/ria e)pi\ to\ te/tarton tE=s fa/raggos *aCHOr kai\ katabai/nei e)pi\ *galgal, E(/ e)stin a)pe/nanti tE=s prosba/seOs *addamin, E(/ e)stin kata\ li/ba tE=| fa/raggi, kai\ diekbalei= e)pi\ to\ u(/dOr pEgE=s E(li/ou, kai\ e)/stai au)tou= E( die/Xodos pEgE\ *rOgEl,
Joz:15:7 kai prosanabainei ta horia epi to tetarton tEs farangos aCHOr kai katabainei epi galgal, hE estin apenanti tEs prosbaseOs addamin, hE estin kata liba tE farangi, kai diekbalei epi to hydOr pEgEs hEliu, kai estai autu hE dieXodos pEgE rOgEl,
Joz:15:7 C V1_PAI3S RA_NPN N2N_NPN P RA_ASN A1_ASN RA_GSF N3G_GSF N_GS C V1_PAI3S P N_AS RR_NSF V9_PAI3S P RA_GSF N3I_GSF N_GSF RR_NSF V9_PAI3S P N3B_ASM RA_DSF N3G_DSF C VF2_FAI3S P RA_ASN N3_ASN N1_GSF N2_GSM C VF_FMI3S RD_GSN RA_NSF N2_NSF N1_NSF N_GS
Joz:15:7 and also, even, namely to ??? the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the fourth the ??? ć and also, even, namely to go down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć who/whom/which to be opposite/in the presence of (+gen) the ć ć who/whom/which to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing southwest the ??? and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the water spring Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to be he/she/it/same the dia-exodus spring ć
Joz:15:7 and he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) fourth (acc, nom|acc|voc) the (gen) ??? (gen)   and he/she/it-is-GO DOWN-ing, you(sg)-are-being-GO DOWN-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat)   who/whom/which (nom) he/she/it-is opposite/in the presence of (+gen) the (gen)     who/whom/which (nom) he/she/it-is down/according to/as per (+acc), against (+gen) southwest (acc) the (dat) ??? (dat) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) spring (gen) Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-will-be him/it/same (gen) the (nom) dia-exodus (nom) spring (nom|voc)  
Joz:15:7 Joz_15:7_1 Joz_15:7_2 Joz_15:7_3 Joz_15:7_4 Joz_15:7_5 Joz_15:7_6 Joz_15:7_7 Joz_15:7_8 Joz_15:7_9 Joz_15:7_10 Joz_15:7_11 Joz_15:7_12 Joz_15:7_13 Joz_15:7_14 Joz_15:7_15 Joz_15:7_16 Joz_15:7_17 Joz_15:7_18 Joz_15:7_19 Joz_15:7_20 Joz_15:7_21 Joz_15:7_22 Joz_15:7_23 Joz_15:7_24 Joz_15:7_25 Joz_15:7_26 Joz_15:7_27 Joz_15:7_28 Joz_15:7_29 Joz_15:7_30 Joz_15:7_31 Joz_15:7_32 Joz_15:7_33 Joz_15:7_34 Joz_15:7_35 Joz_15:7_36 Joz_15:7_37 Joz_15:7_38 Joz_15:7_39 Joz_15:7_40
Joz:15:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:8 καὶ ἀναβαίνει τὰ ὅρια εἰς φάραγγα Ονομ ἐπὶ νώτου Ιεβους ἀπὸ λιβός [αὕτη ἐστὶν Ιερουσαλημ], καὶ διεκβάλλει τὰ ὅρια ἐπὶ κορυφὴν ὄρους, ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον φάραγγος Ονομ πρὸς θαλάσσης, ἥ ἐστιν ἐκ μέρους γῆς Ραφαιν ἐπὶ βορρᾶ,
Joz:15:8 And the borders go up to the valley of Ennom, behind Jebus southward; this is Jerusalem: and the borders terminate at the top of the mountain, which is before the valley of Ennom toward the sea, which is by the side of the land of Raphain northward. (Joshua 15:8 Brenton)
Joz:15:8 Następnie granica wznosiła się doliną Ben-Hinnom na południe od grzbietu gór Jebusyty, to jest Jerozolimy, wchodziła na szczyt góry leżącej naprzeciw doliny Hinnom od zachodu i na krańcu północnym doliny Refaim. (Joz 15:8 BT_4)
Joz:15:8 καὶ ἀναβαίνει τὰ ὅρια εἰς φάραγγα Ονομ ἐπὶ νώτου Ιεβους ἀπὸ λιβός [αὕτη ἐστὶν Ιερουσαλημ], καὶ διεκβάλλει τὰ ὅρια ἐπὶ κορυφὴν ὄρους, ἐστιν κατὰ πρόσωπον φάραγγος Ονομ πρὸς θαλάσσης, ἐστιν ἐκ μέρους γῆς Ραφαιν ἐπὶ βορρᾶ,
Joz:15:8 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό εἰς[1] φάραγξ, -αγγος, ἡ   ἐπί νῶτος, -ου, ὁ   ἀπό λίψ, -ιβός, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί   ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί   ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό φάραγξ, -αγγος, ἡ   πρός θάλασσα, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ μέρο·ς, -ους, τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   ἐπί βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Joz:15:8 I też, nawet, mianowicie By podnosić Granica Do (+przyspieszenie) ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W tył Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Kto/, który/, który By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Morze Kto/, który/, który By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Części/kawałka okolice Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ
Joz:15:8 kai\ a)nabai/nei ta\ o(/ria ei)s fa/ragga *onom e)pi\ nO/tou *iebous a)po\ libo/s [au(/tE e)sti\n *ierousalEm], kai\ diekba/llei ta\ o(/ria e)pi\ korufE\n o)/rous, E(/ e)stin kata\ pro/sOpon fa/raggos *onom pro\s Tala/ssEs, E(/ e)stin e)k me/rous gE=s *rafain e)pi\ borra=,
Joz:15:8 kai anabainei ta horia eis faranga onom epi nOtu iebus apo libos [hautE estin ierusalEm], kai diekballei ta horia epi koryfEn orus, hE estin kata prosOpon farangos onom pros TalassEs, hE estin ek merus gEs rafain epi borra,
Joz:15:8 C V1_PAI3S RA_NPN N2N_NPN P N3G_ASF N_GS P N2N_GSN N_GS P N3B_GSM RD_NSF V9_PAI3S N_NSF C V1_PAI3S RA_NPN N2N_NPN P N1_ASF N3E_GSN RR_NSF V9_PAI3S P N2N_ASN N3G_GSF N_GS P N1S_GSF RR_NSF V9_PAI3S P N3E_GSN N1_GSF N_GS P N1T_GSM
Joz:15:8 and also, even, namely to ascend the boundary into (+acc) ??? ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing back ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing southwest this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be Jerusalem [city of] and also, even, namely ć the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć mount who/whom/which to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face ??? ć toward (+acc,+gen,+dat) sea who/whom/which to be out of (+gen) ἐξ before vowels part/piece regions earth/land ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing north
Joz:15:8 and he/she/it-is-ASCEND-ing, you(sg)-are-being-ASCEND-ed (classical) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) into (+acc) ??? (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) back (gen)   away from (+gen) southwest (gen) this (nom) he/she/it-is Jerusalem (indecl) and   the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   mount (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) ??? (gen)   toward (+acc,+gen,+dat) sea (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is out of (+gen) part/piece (gen) earth/land (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) north (gen, voc)
Joz:15:8 Joz_15:8_1 Joz_15:8_2 Joz_15:8_3 Joz_15:8_4 Joz_15:8_5 Joz_15:8_6 Joz_15:8_7 Joz_15:8_8 Joz_15:8_9 Joz_15:8_10 Joz_15:8_11 Joz_15:8_12 Joz_15:8_13 Joz_15:8_14 Joz_15:8_15 Joz_15:8_16 Joz_15:8_17 Joz_15:8_18 Joz_15:8_19 Joz_15:8_20 Joz_15:8_21 Joz_15:8_22 Joz_15:8_23 Joz_15:8_24 Joz_15:8_25 Joz_15:8_26 Joz_15:8_27 Joz_15:8_28 Joz_15:8_29 Joz_15:8_30 Joz_15:8_31 Joz_15:8_32 Joz_15:8_33 Joz_15:8_34 Joz_15:8_35 Joz_15:8_36 Joz_15:8_37 Joz_15:8_38
Joz:15:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:9 καὶ διεκβάλλει τὸ ὅριον ἀπὸ κορυφῆς τοῦ ὄρους ἐπὶ πηγὴν ὕδατος Ναφθω καὶ διεκβάλλει εἰς τὸ ὄρος Εφρων, καὶ ἐξάξει τὸ ὅριον εἰς Βααλ [αὕτη ἐστὶν πόλις Ιαριμ],
Joz:15:9 And the border going forth from the top of the mountain terminates at the fountain of the water of Naphtho, and terminates at mount Ephron; and the border will lead to Baal; this is the city of Jarim. (Joshua 15:9 Brenton)
Joz:15:9 Ze szczytu góry biegła granica aż do źródła wód Neftoach i prowadziła do miast góry Efron. Dalej granica zwracała się do Baali, czyli Kiriat-Jearim. (Joz 15:9 BT_4)
Joz:15:9 καὶ διεκβάλλει τὸ ὅριον ἀπὸ κορυφῆς τοῦ ὄρους ἐπὶ πηγὴν ὕδατος Ναφθω καὶ διεκβάλλει εἰς τὸ ὄρος Εφρων, καὶ ἐξάξει τὸ ὅριον εἰς Βααλ [αὕτη ἐστὶν πόλις Ιαριμ],
Joz:15:9 καί   ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἀπό   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐπί πηγή, -ῆς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό   καί   εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό εἰς[1] Βάαλ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πόλις, -εως, ἡ  
Joz:15:9 I też, nawet, mianowicie Granica Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiosna {Sprężyna} Woda I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Wchodź I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Granica Do (+przyspieszenie) Baal To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Miasto
Joz:15:9 kai\ diekba/llei to\ o(/rion a)po\ korufE=s tou= o)/rous e)pi\ pEgE\n u(/datos *nafTO kai\ diekba/llei ei)s to\ o)/ros *efrOn, kai\ e)Xa/Xei to\ o(/rion ei)s *baal [au(/tE e)sti\n po/lis *iarim],
Joz:15:9 kai diekballei to horion apo koryfEs tu orus epi pEgEn hydatos nafTO kai diekballei eis to oros efrOn, kai eXaXei to horion eis baal [hautE estin polis iarim],
Joz:15:9 C V1_PAI3S RA_NSN N2N_NSN P N1_GSF RA_GSN N3E_GSN P N1_ASF N3_GSN N_GS C V1_PAI3S P RA_ASN N3E_ASN N_GS C VF_FAI3S RA_NSN N2N_NSN P N_AS RD_NSF V9_PAI3S N3I_NSF N_GS
Joz:15:9 and also, even, namely ć the boundary from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć the mount upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing spring water ć and also, even, namely ć into (+acc) the mount ć and also, even, namely to lead out the boundary into (+acc) Baal this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be city ć
Joz:15:9 and   the (nom|acc) boundary (nom|acc|voc) away from (+gen)   the (gen) mount (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) spring (acc) water (gen)   and   into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc)   and he/she/it-will-LEAD-OUT, you(sg)-will-be-LEAD-ed-OUT (classical) the (nom|acc) boundary (nom|acc|voc) into (+acc) Baal (indecl) this (nom) he/she/it-is city (nom)  
Joz:15:9 Joz_15:9_1 Joz_15:9_2 Joz_15:9_3 Joz_15:9_4 Joz_15:9_5 Joz_15:9_6 Joz_15:9_7 Joz_15:9_8 Joz_15:9_9 Joz_15:9_10 Joz_15:9_11 Joz_15:9_12 Joz_15:9_13 Joz_15:9_14 Joz_15:9_15 Joz_15:9_16 Joz_15:9_17 Joz_15:9_18 Joz_15:9_19 Joz_15:9_20 Joz_15:9_21 Joz_15:9_22 Joz_15:9_23 Joz_15:9_24 Joz_15:9_25 Joz_15:9_26 Joz_15:9_27 Joz_15:9_28
Joz:15:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:10 καὶ περιελεύσεται ὅριον ἀπὸ Βααλ ἐπὶ θάλασσαν καὶ παρελεύσεται εἰς ὄρος Ασσαρες ἐπὶ νώτου, πόλιν Ιαριμ ἀπὸ βορρᾶ [αὕτη ἐστὶν Χασλων] καὶ καταβήσεται ἐπὶ Πόλιν ἡλίου καὶ παρελεύσεται ἐπὶ λίβα,
Joz:15:10 And the border will go round from Baal to the sea, and will go on to the mount of Assar behind the city of Jarin northwards; this is Chaslon: and it will come down to the city of Sun, and will go on to the south. (Joshua 15:10 Brenton)
Joz:15:10 Z Baali granica skłaniała się ku zachodowi do góry Seir i przechodziła przez zbocze północne góry Jearim, to jest Kesalon, zstępowała do Bet-Szemesz i przechodziła przez Timnę, (Joz 15:10 BT_4)
Joz:15:10 καὶ περιελεύσεται ὅριον ἀπὸ Βααλ ἐπὶ θάλασσαν καὶ παρελεύσεται εἰς ὄρος Ασσαρες ἐπὶ νώτου, πόλιν Ιαριμ ἀπὸ βορρᾶ [αὕτη ἐστὶν Χασλων] καὶ καταβήσεται ἐπὶ Πόλιν ἡλίου καὶ παρελεύσεται ἐπὶ λίβα,
Joz:15:10 καί περι·έρχομαι (περι+ερχ-, περι+ελευ·σ-, 2nd περι+ελθ-, -, -, -) ὅριον, -ου, τό ἀπό Βάαλ, ὁ ἐπί θάλασσα, -ης, ἡ καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   ἐπί νῶτος, -ου, ὁ πόλις, -εως, ἡ   ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί πόλις, -εως, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί λίψ, -ιβός, ὁ
Joz:15:10 I też, nawet, mianowicie By chodzić dookoła Granica Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Baal Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Do (+przyspieszenie) Wchodź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W tył Miasto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być I też, nawet, mianowicie By schodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód
Joz:15:10 kai\ perieleu/setai o(/rion a)po\ *baal e)pi\ Ta/lassan kai\ pareleu/setai ei)s o)/ros *assares e)pi\ nO/tou, po/lin *iarim a)po\ borra= [au(/tE e)sti\n *CHaslOn] kai\ katabE/setai e)pi\ *po/lin E(li/ou kai\ pareleu/setai e)pi\ li/ba,
Joz:15:10 kai perieleusetai horion apo baal epi Talassan kai pareleusetai eis oros assares epi nOtu, polin iarim apo borra [hautE estin CHaslOn] kai katabEsetai epi polin hEliu kai pareleusetai epi liba,
Joz:15:10 C VF_FMI3S N2N_NSN P N_GS P N1S_ASF C VF_FMI3S P N3E_ASN N_GS P N2N_GSN N3I_ASF N_GS P N1T_GSM RD_NSF V9_PAI3S N_NSF C VF_FMI3S P N3I_ASF N2_GSM C VF_FMI3S P N3B_ASM
Joz:15:10 and also, even, namely to go about boundary from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Baal upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sea and also, even, namely to pass by go by, beside, or past into (+acc) mount ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing back city ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć and also, even, namely to go down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing city Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to pass by go by, beside, or past upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing southwest
Joz:15:10 and he/she/it-will-be-GO-ed-ABOUT boundary (nom|acc|voc) away from (+gen) Baal (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) sea (acc) and he/she/it-will-be-PASS BY-ed into (+acc) mount (nom|acc|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) back (gen) city (acc)   away from (+gen) north (gen, voc) this (nom) he/she/it-is   and he/she/it-will-be-GO DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) city (acc) Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-will-be-PASS BY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) southwest (acc)
Joz:15:10 Joz_15:10_1 Joz_15:10_2 Joz_15:10_3 Joz_15:10_4 Joz_15:10_5 Joz_15:10_6 Joz_15:10_7 Joz_15:10_8 Joz_15:10_9 Joz_15:10_10 Joz_15:10_11 Joz_15:10_12 Joz_15:10_13 Joz_15:10_14 Joz_15:10_15 Joz_15:10_16 Joz_15:10_17 Joz_15:10_18 Joz_15:10_19 Joz_15:10_20 Joz_15:10_21 Joz_15:10_22 Joz_15:10_23 Joz_15:10_24 Joz_15:10_25 Joz_15:10_26 Joz_15:10_27 Joz_15:10_28 Joz_15:10_29 Joz_15:10_30
Joz:15:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:11 καὶ διεκβαλεῖ τὸ ὅριον κατὰ νώτου Ακκαρων ἐπὶ βορρᾶν, καὶ διεκβαλεῖ τὰ ὅρια εἰς Σακχαρωνα καὶ παρελεύσεται ὄρος τῆς Βαλα καὶ διεκβαλεῖ ἐπὶ Ιαβνηλ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος τῶν ὁρίων ἐπὶ θάλασσαν.
Joz:15:11 And the border terminates behind Accaron northward, and the borders will terminate at Socchoth, and the borders will go on to the south, and will terminate at Lebna, and the issue of the borders will be at the sea; and their borders shall be toward the sea, the great sea shall be the boundary. (Joshua 15:11 Brenton)
Joz:15:11 następnie granica dosięgała północnego grzbietu Ekronu, potem granica zwracała się do Szikron, przechodziła przez górę Baali, zbliżała się do Jabneel i kończyła się nad morzem. (Joz 15:11 BT_4)
Joz:15:11 καὶ διεκβαλεῖ τὸ ὅριον κατὰ νώτου Ακκαρων ἐπὶ βορρᾶν, καὶ διεκβαλεῖ τὰ ὅρια εἰς Σακχαρωνα καὶ παρελεύσεται ὄρος τῆς Βαλα καὶ διεκβαλεῖ ἐπὶ Ιαβνηλ, καὶ ἔσται διέξοδος τῶν ὁρίων ἐπὶ θάλασσαν.
Joz:15:11 καί   ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό κατά νῶτος, -ου, ὁ   ἐπί βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό εἰς[1]   καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό   καί   ἐπί   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) ἐπί θάλασσα, -ης, ἡ
Joz:15:11 I też, nawet, mianowicie Granica W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym W tył Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie Granica Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Wchodź I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By być dia eksodus Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze
Joz:15:11 kai\ diekbalei= to\ o(/rion kata\ nO/tou *akkarOn e)pi\ borra=n, kai\ diekbalei= ta\ o(/ria ei)s *sakCHarOna kai\ pareleu/setai o)/ros tE=s *bala kai\ diekbalei= e)pi\ *iabnEl, kai\ e)/stai E( die/Xodos tO=n o(ri/On e)pi\ Ta/lassan.
Joz:15:11 kai diekbalei to horion kata nOtu akkarOn epi borran, kai diekbalei ta horia eis sakCHarOna kai pareleusetai oros tEs bala kai diekbalei epi iabnEl, kai estai hE dieXodos tOn horiOn epi Talassan.
Joz:15:11 C VF2_FAI3S RA_NSN N2N_NSN P N2N_GSN N_GS P N1T_ASM C VF2_FAI3S RA_NPN N2N_NPN P N_AS C VF_FMI3S N3E_ASN RA_GSF N_GSF C VF2_FAI3S P N_AS C VF_FMI3S RA_NSF N2_NSF RA_GPN N2N_GPN P N1S_ASF
Joz:15:11 and also, even, namely ć the boundary down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing back ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing north and also, even, namely ć the boundary into (+acc) ć and also, even, namely to pass by go by, beside, or past mount the ć and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to be the dia-exodus the boundary; to ordain/mark off upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sea
Joz:15:11 and   the (nom|acc) boundary (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) back (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) north (acc) and   the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) into (+acc)   and he/she/it-will-be-PASS BY-ed mount (nom|acc|voc) the (gen)   and   upon/over (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-will-be the (nom) dia-exodus (nom) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) sea (acc)
Joz:15:11 Joz_15:11_1 Joz_15:11_2 Joz_15:11_3 Joz_15:11_4 Joz_15:11_5 Joz_15:11_6 Joz_15:11_7 Joz_15:11_8 Joz_15:11_9 Joz_15:11_10 Joz_15:11_11 Joz_15:11_12 Joz_15:11_13 Joz_15:11_14 Joz_15:11_15 Joz_15:11_16 Joz_15:11_17 Joz_15:11_18 Joz_15:11_19 Joz_15:11_20 Joz_15:11_21 Joz_15:11_22 Joz_15:11_23 Joz_15:11_24 Joz_15:11_25 Joz_15:11_26 Joz_15:11_27 Joz_15:11_28 Joz_15:11_29 Joz_15:11_30 Joz_15:11_31 Joz_15:11_32
Joz:15:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:12 καὶ τὰ ὅρια αὐτῶν ἀπὸ θαλάσσης· ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη ὁριεῖ. ταῦτα τὰ ὅρια υἱῶν Ιουδα κύκλῳ κατὰ δήμους αὐτῶν. –
Joz:15:12 These are the borders of the children of Juda round about according to their families. (Joshua 15:12 Brenton)
Joz:15:12 Granicą zachodnią było Wielkie Morze ze swym wybrzeżem. Taka była granica dokoła ziemi potomków Judy według ich rodów. (Joz 15:12 BT_4)
Joz:15:12 καὶ τὰ ὅρια αὐτῶν ἀπὸ θαλάσσης· θάλασσα μεγάλη ὁριεῖ. ταῦτα τὰ ὅρια υἱῶν Ιουδα κύκλῳ κατὰ δήμους αὐτῶν.
Joz:15:12 καί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ κύκλῳ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό  
Joz:15:12 I też, nawet, mianowicie Granica On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze Morze Wielki By wyświęcać/znak {ocenę} precz To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Granica Syn Judasz/Juda W kole W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo  
Joz:15:12 kai\ ta\ o(/ria au)tO=n a)po\ Tala/ssEs· E( Ta/lassa E( mega/lE o(riei=. tau=ta ta\ o(/ria ui(O=n *iouda ku/klO| kata\ dE/mous au)tO=n.
Joz:15:12 kai ta horia autOn apo TalassEs· hE Talassa hE megalE horiei. tauta ta horia hyiOn iuda kyklO kata dEmus autOn.
Joz:15:12 C RA_NPN N2N_NPN RD_GPM P N1S_GSF RA_NSF N1S_NSF RA_NSF A1_NSF VF2_FAI3S RD_NPN RA_NPN N2N_NPN N2_GPM N_GSM N2_DSM P N2_APM RD_GPM
Joz:15:12 and also, even, namely the boundary he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sea the sea the great to ordain/mark off this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the boundary son Judas/Judah in a circle down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same  
Joz:15:12 and the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) them/same (gen) away from (+gen) sea (gen) the (nom) sea (nom|voc) the (nom) great ([Adj] nom|voc) he/she/it-will-ORDAIN/MARK-OFF, you(sg)-will-be-ORDAIN/MARK-ed-OFF (classical) these (nom|acc) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) sons (gen) Judas/Judah (gen, voc) in a circle down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen)  
Joz:15:12 Joz_15:12_1 Joz_15:12_2 Joz_15:12_3 Joz_15:12_4 Joz_15:12_5 Joz_15:12_6 Joz_15:12_7 Joz_15:12_8 Joz_15:12_9 Joz_15:12_10 Joz_15:12_11 Joz_15:12_12 Joz_15:12_13 Joz_15:12_14 Joz_15:12_15 Joz_15:12_16 Joz_15:12_17 Joz_15:12_18 Joz_15:12_19 Joz_15:12_20 Joz_15:12_21
Joz:15:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:13 καὶ τῷ Χαλεβ υἱῷ Ιεφοννη ἔδωκεν μερίδα ἐν μέσῳ υἱῶν Ιουδα διὰ προστάγματος τοῦ θεοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Ἰησοῦς τὴν πόλιν Αρβοκ μητρόπολιν Ενακ [αὕτη ἐστὶν Χεβρων].
Joz:15:13 And to Chaleb the son of Jephone he gave a portion in the midst of the children of Juda by the command of God; and Joshua gave him the city of Arboc the metropolis of Enac; this is Chebron. (Joshua 15:13 Brenton)
Joz:15:13 Kaleb, syn Jefunnego, otrzymał dział pośród potomków Judy, zgodnie z poleceniem Pana, danym Jozuemu: Kiriat-Arba, główne miasto Anakitów, czyli Hebron. (Joz 15:13 BT_4)
Joz:15:13 καὶ τῷ Χαλεβ υἱῷ Ιεφοννη ἔδωκεν μερίδα ἐν μέσῳ υἱῶν Ιουδα διὰ προστάγματος τοῦ θεοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Ἰησοῦς τὴν πόλιν Αρβοκ μητρόπολιν Ενακ [αὕτη ἐστὶν Χεβρων].
Joz:15:13 καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐν μέσος -η -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ διά   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ   μητρό·πολις, -εως, ἡ   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Joz:15:13 I też, nawet, mianowicie Syn By dawać Część W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Syn Judasz/Juda Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bóg  I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Jezus [Jozue albo Jezus] Miasto Miasto stołeczne [zobacz metropolię] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być
Joz:15:13 kai\ tO=| *CHaleb ui(O=| *iefonnE e)/dOken meri/da e)n me/sO| ui(O=n *iouda dia\ prosta/gmatos tou= Teou=, kai\ e)/dOken au)tO=| *)iEsou=s tE\n po/lin *arbok mEtro/polin *enak [au(/tE e)sti\n *CHebrOn].
Joz:15:13 kai tO CHaleb hyiO iefonnE edOken merida en mesO hyiOn iuda dia prostagmatos tu Teu, kai edOken autO iEsus tEn polin arbok mEtropolin enak [hautE estin CHebrOn].
Joz:15:13 C RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GS VAI_AAI3S N3D_ASF P A1_DSN N2_GPM N_GSM P N3M_GSN RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_DSM N_NSM RA_ASF N3I_ASF N_GS N3I_ASF N_GS RD_NSF V9_PAI3S N_NSF
Joz:15:13 and also, even, namely the ć son ć to give part in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle son Judas/Judah because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć the god [see theology] and also, even, namely to give he/she/it/same Jesus [Joshua or Jesus] the city ć capital city [see metropolis] ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć
Joz:15:13 and the (dat)   son (dat)   he/she/it-GIVE-ed ??? (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) sons (gen) Judas/Judah (gen, voc) because of (+acc), through (+gen)   the (gen) god (gen) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) Jesus (nom) the (acc) city (acc)   capital city (acc)   this (nom) he/she/it-is  
Joz:15:13 Joz_15:13_1 Joz_15:13_2 Joz_15:13_3 Joz_15:13_4 Joz_15:13_5 Joz_15:13_6 Joz_15:13_7 Joz_15:13_8 Joz_15:13_9 Joz_15:13_10 Joz_15:13_11 Joz_15:13_12 Joz_15:13_13 Joz_15:13_14 Joz_15:13_15 Joz_15:13_16 Joz_15:13_17 Joz_15:13_18 Joz_15:13_19 Joz_15:13_20 Joz_15:13_21 Joz_15:13_22 Joz_15:13_23 Joz_15:13_24 Joz_15:13_25 Joz_15:13_26 Joz_15:13_27
Joz:15:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:14 καὶ ἐξωλέθρευσεν ἐκεῖθεν Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη τοὺς τρεῖς υἱοὺς Ενακ, τὸν Σουσι καὶ τὸν Θολμι καὶ τὸν Αχιμα.
Joz:15:14 And Chaleb the son of Jephone destroyed thence the three sons of Enac, Susi, and Tholami, and Achima. (Joshua 15:14 Brenton)
Joz:15:14 Kaleb wypędził stąd trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja. (Joz 15:14 BT_4)
Joz:15:14 καὶ ἐξωλέθρευσεν ἐκεῖθεν Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη τοὺς τρεῖς υἱοὺς Ενακ, τὸν Σουσι καὶ τὸν Θολμι καὶ τὸν Αχιμα.
Joz:15:14 καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐκεῖ·θεν   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
Joz:15:14 I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Stamtąd Syn Trzy Syn By trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz:15:14 kai\ e)XOle/Treusen e)kei=Ten *CHaleb ui(o\s *iefonnE tou\s trei=s ui(ou\s *enak, to\n *sousi kai\ to\n *Tolmi kai\ to\n *aCHima.
Joz:15:14 kai eXOleTreusen ekeiTen CHaleb hyios iefonnE tus treis hyius enak, ton susi kai ton Tolmi kai ton aCHima.
Joz:15:14 C VAI_AAI3S D N_NS N2_NSM N_GS RA_APM A3_APM N2_APM N_GS RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM
Joz:15:14 and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination from there ć son ć the three son ć the to rub worn, rub and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
Joz:15:14 and he/she/it-DESTROY UTTERLY-ed from there   son (nom)   the (acc) three (acc, nom) sons (acc)   the (acc) they-will-RUB, going-to-RUB (fut ptcp) (dat) and the (acc)   and the (acc)  
Joz:15:14 Joz_15:14_1 Joz_15:14_2 Joz_15:14_3 Joz_15:14_4 Joz_15:14_5 Joz_15:14_6 Joz_15:14_7 Joz_15:14_8 Joz_15:14_9 Joz_15:14_10 Joz_15:14_11 Joz_15:14_12 Joz_15:14_13 Joz_15:14_14 Joz_15:14_15 Joz_15:14_16 Joz_15:14_17 Joz_15:14_18
Joz:15:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:15 καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν Χαλεβ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Δαβιρ· τὸ δὲ ὄνομα Δαβιρ ἦν τὸ πρότερον Πόλις γραμμάτων.
Joz:15:15 And Chaleb went up thence to the inhabitants of Dabir; and the name of Dabir before was the city of Letters. (Joshua 15:15 Brenton)
Joz:15:15 Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru - nazwa Debiru brzmiała przedtem Kiriat-Sefer. (Joz 15:15 BT_4)
Joz:15:15 καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν Χαλεβ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Δαβιρ· τὸ δὲ ὄνομα Δαβιρ ἦν τὸ πρότερον Πόλις γραμμάτων.
Joz:15:15 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκεῖ·θεν   ἐπί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   ὁ ἡ τό δέ ὄνομα[τ], -ατος, τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) πόλις, -εως, ἡ γράμμα[τ], -ατος, τό
Joz:15:15 I też, nawet, mianowicie By podnosić Stamtąd Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) zaś Nazwisko {Imię} co do By być Wcześniej Miasto Tekst
Joz:15:15 kai\ a)ne/bE e)kei=Ten *CHaleb e)pi\ tou\s katoikou=ntas *dabir· to\ de\ o)/noma *dabir E)=n to\ pro/teron *po/lis gramma/tOn.
Joz:15:15 kai anebE ekeiTen CHaleb epi tus katoikuntas dabir· to de onoma dabir En to proteron polis grammatOn.
Joz:15:15 C VZI_AAI3S D N_NS P RA_APM V2_PAPAPM N_AS RA_NSN x N3M_NSN N_GS V9_IAI3S RA_ASN A1_ASN N3I_NSF N3M_GPN
Joz:15:15 and also, even, namely to ascend from there ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] name with regard to ć to be the earlier city text
Joz:15:15 and he/she/it-ASCEND-ed from there   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc)   the (nom|acc) Yet name (nom|acc|voc)   he/she/it-was the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) city (nom) texts (gen)
Joz:15:15 Joz_15:15_1 Joz_15:15_2 Joz_15:15_3 Joz_15:15_4 Joz_15:15_5 Joz_15:15_6 Joz_15:15_7 Joz_15:15_8 Joz_15:15_9 Joz_15:15_10 Joz_15:15_11 Joz_15:15_12 Joz_15:15_13 Joz_15:15_14 Joz_15:15_15 Joz_15:15_16 Joz_15:15_17
Joz:15:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:16 καὶ εἶπεν Χαλεβ Ὃς ἐὰν λάβῃ καὶ ἐκκόψῃ τὴν Πόλιν τῶν γραμμάτων καὶ κυριεύσῃ αὐτῆς, δώσω αὐτῷ τὴν Αχσαν θυγατέρα μου εἰς γυναῖκα.
Joz:15:16 And Chaleb said, Whosoever shall take and destroy the city of Letters, and master it, to him will I give my daughter Ascha to wife. (Joshua 15:16 Brenton)
Joz:15:16 Wtedy właśnie powiedział Kaleb: «Temu, kto zdobędzie Kiriat-Sefer i zajmie je, dam moją córkę Aksę za żonę». (Joz 15:16 BT_4)
Joz:15:16 καὶ εἶπεν Χαλεβ Ὃς ἐὰν λάβῃ καὶ ἐκκόψῃ τὴν Πόλιν τῶν γραμμάτων καὶ κυριεύσῃ αὐτῆς, δώσω αὐτῷ τὴν Αχσαν θυγατέρα μου εἰς γυναῖκα.
Joz:15:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό γράμμα[τ], -ατος, τό καί κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Joz:15:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By ścinać/precz wykorzeniaj Miasto Tekst I też, nawet, mianowicie By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na On/ona/to/to samo By dawać On/ona/to/to samo Córka Ja Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona
Joz:15:16 kai\ ei)=pen *CHaleb *(\os e)a\n la/bE| kai\ e)kko/PSE| tE\n *po/lin tO=n gramma/tOn kai\ kurieu/sE| au)tE=s, dO/sO au)tO=| tE\n *aCHsan Tugate/ra mou ei)s gunai=ka.
Joz:15:16 kai eipen CHaleb os ean labE kai ekkoPSE tEn polin tOn grammatOn kai kyrieusE autEs, dOsO autO tEn aCHsan Tygatera mu eis gynaika.
Joz:15:16 C VBI_AAI3S N_NS RR_NSM C VB_AAS3S C VA_AAS3S RA_ASF N3I_ASF RA_GPN N3M_GPN C VA_AAS3S RD_GSF VF_FAI1S RD_DSM RA_ASF N_ASF N3_ASF RP_GS P N3K_ASF
Joz:15:16 and also, even, namely to say/tell ć who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to cut down/off extirpate the city the text and also, even, namely to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon he/she/it/same to give he/she/it/same the ć daughter I into (+acc) woman/wife
Joz:15:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed   who/whom/which (nom) if-ever he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed and you(sg)-will-be-EXTIRPATE-ed, he/she/it-should-EXTIRPATE, you(sg)-should-be-EXTIRPATE-ed the (acc) city (acc) the (gen) texts (gen) and you(sg)-will-be-BE-ed-LORD-OF/OVER, he/she/it-should-BE-LORD-OF/OVER, you(sg)-should-be-BE-ed-LORD-OF/OVER her/it/same (gen) I-will-GIVE, I-should-GIVE him/it/same (dat) the (acc)   daughter (acc) me (gen) into (+acc) woman/wife (acc)
Joz:15:16 Joz_15:16_1 Joz_15:16_2 Joz_15:16_3 Joz_15:16_4 Joz_15:16_5 Joz_15:16_6 Joz_15:16_7 Joz_15:16_8 Joz_15:16_9 Joz_15:16_10 Joz_15:16_11 Joz_15:16_12 Joz_15:16_13 Joz_15:16_14 Joz_15:16_15 Joz_15:16_16 Joz_15:16_17 Joz_15:16_18 Joz_15:16_19 Joz_15:16_20 Joz_15:16_21 Joz_15:16_22 Joz_15:16_23
Joz:15:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:17 καὶ ἔλαβεν αὐτὴν Γοθονιηλ υἱὸς Κενεζ ἀδελφὸς Χαλεβ ὁ νεώτερος, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν Αχσαν θυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ γυναῖκα.
Joz:15:17 And Gothoniel the son of Chenez the brother of Chaleb took it; and he gave him Ascha his daughter to wife. (Joshua 15:17 Brenton)
Joz:15:17 Zdobył je Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba, i ten dał mu za żonę swoją córkę, Aksę. (Joz 15:17 BT_4)
Joz:15:17 καὶ ἔλαβεν αὐτὴν Γοθονιηλ υἱὸς Κενεζ ἀδελφὸς Χαλεβ νεώτερος, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν Αχσαν θυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ γυναῖκα.
Joz:15:17 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   ὁ ἡ τό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Joz:15:17 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Syn Brat Bardziej nowy/młodszy I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Córka On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Kobiety/żona
Joz:15:17 kai\ e)/laben au)tE\n *goToniEl ui(o\s *keneDZ a)delfo\s *CHaleb o( neO/teros, kai\ e)/dOken au)tO=| tE\n *aCHsan Tugate/ra au)tou= au)tO=| gunai=ka.
Joz:15:17 kai elaben autEn goToniEl hyios keneDZ adelfos CHaleb ho neOteros, kai edOken autO tEn aCHsan Tygatera autu autO gynaika.
Joz:15:17 C VBI_AAI3S RD_ASF N_NS N2_NSM N_GS N2_NSM N_GS RA_NSM A1A_NSMC C VAI_AAI3S RD_DSM RA_ASF N_ASF N3_ASF RD_GSM RD_DSM N3K_ASF
Joz:15:17 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same ć son ć brother ć the newer/younger and also, even, namely to give he/she/it/same the ć daughter he/she/it/same he/she/it/same woman/wife
Joz:15:17 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc)   son (nom)   brother (nom)   the (nom) newer/younger ([Adj] nom) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) the (acc)   daughter (acc) him/it/same (gen) him/it/same (dat) woman/wife (acc)
Joz:15:17 Joz_15:17_1 Joz_15:17_2 Joz_15:17_3 Joz_15:17_4 Joz_15:17_5 Joz_15:17_6 Joz_15:17_7 Joz_15:17_8 Joz_15:17_9 Joz_15:17_10 Joz_15:17_11 Joz_15:17_12 Joz_15:17_13 Joz_15:17_14 Joz_15:17_15 Joz_15:17_16 Joz_15:17_17 Joz_15:17_18 Joz_15:17_19
Joz:15:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:18 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτὴν καὶ συνεβουλεύσατο αὐτῷ λέγουσα Αἰτήσομαι τὸν πατέρα μου ἀγρόν· καὶ ἐβόησεν ἐκ τοῦ ὄνου. καὶ εἶπεν αὐτῇ Χαλεβ Τί ἐστίν σοι;
Joz:15:18 And it came to pass as she went out that she counselled him, saying, I will ask of my father a field; and she cried from off her ass; and Chaleb said to her, What is it? (Joshua 15:18 Brenton)
Joz:15:18 Gdy ona przybyła, skłoniła swego męża, by prosił jej ojca o pole. Następnie zsiadła z osła, a Kaleb ją zapytał: «Czego sobie życzysz?» (Joz 15:18 BT_4)
Joz:15:18 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτὴν καὶ συνεβουλεύσατο αὐτῷ λέγουσα Αἰτήσομαι τὸν πατέρα μου ἀγρόν· καὶ ἐβόησεν ἐκ τοῦ ὄνου. καὶ εἶπεν αὐτῇ Χαλεβ Τί ἐστίν σοι;
Joz:15:18 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγρός, -οῦ, ὁ καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Joz:15:18 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wchodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do rady On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By prosić {By pytać} Ojciec Ja Pole I też, nawet, mianowicie By ryczeć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Osła/osioł I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Joz:15:18 kai\ e)ge/neto e)n tO=| ei)sporeu/esTai au)tE\n kai\ sunebouleu/sato au)tO=| le/gousa *ai)tE/somai to\n pate/ra mou a)gro/n· kai\ e)bo/Esen e)k tou= o)/nou. kai\ ei)=pen au)tE=| *CHaleb *ti/ e)sti/n soi;
Joz:15:18 kai egeneto en tO eisporeuesTai autEn kai synebuleusato autO legusa aitEsomai ton patera mu agron· kai eboEsen ek tu onu. kai eipen autE CHaleb ti estin soi;
Joz:15:18 C VBI_AMI3S P RA_DSN V1_PMN RD_ASF C VAI_AMI3S RD_DSM V1_PAPNSF VF_FMI1S RA_ASM N3_ASM RP_GS N2_ASM C VAI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S RD_DSF N_NS RI_NSN V9_PAI3S RP_DS
Joz:15:18 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to enter he/she/it/same and also, even, namely to council he/she/it/same to say/tell to ask the father I field and also, even, namely to bellow out of (+gen) ἐξ before vowels the ass/donkey and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Joz:15:18 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-ENTER-ed her/it/same (acc) and he/she/it-was-COUNCIL-ed him/it/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) I-will-be-ASK-ed the (acc) father (acc) me (gen) field (acc) and he/she/it-BELLOW-ed out of (+gen) the (gen) ass/donkey (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat)   who/what/why (nom|acc) he/she/it-is you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Joz:15:18 Joz_15:18_1 Joz_15:18_2 Joz_15:18_3 Joz_15:18_4 Joz_15:18_5 Joz_15:18_6 Joz_15:18_7 Joz_15:18_8 Joz_15:18_9 Joz_15:18_10 Joz_15:18_11 Joz_15:18_12 Joz_15:18_13 Joz_15:18_14 Joz_15:18_15 Joz_15:18_16 Joz_15:18_17 Joz_15:18_18 Joz_15:18_19 Joz_15:18_20 Joz_15:18_21 Joz_15:18_22 Joz_15:18_23 Joz_15:18_24 Joz_15:18_25 Joz_15:18_26 Joz_15:18_27
Joz:15:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:19 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δός μοι εὐλογίαν, ὅτι εἰς γῆν Ναγεβ δέδωκάς με· δός μοι τὴν Γολαθμαιν. καὶ ἔδωκεν αὐτῇ Χαλεβ τὴν Γολαθμαιν τὴν ἄνω καὶ τὴν Γολαθμαιν τὴν κάτω. –
Joz:15:19 And she said to him, Give me a blessing, for thou hast set me in the land of Nageb; give me Botthanis: and he gave her Gonaethla the upper, and Gonaethla the lower. (Joshua 15:19 Brenton)
Joz:15:19 Wtedy odrzekła: «Okaż mi łaskę przez dar! Skoro mi dałeś ziemię Negeb, dajże mi źródła wód». I dał jej źródła na wyżynie i źródła na nizinie. (Joz 15:19 BT_4)
Joz:15:19 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δός μοι εὐλογίαν, ὅτι εἰς γῆν Ναγεβ δέδωκάς με· δός μοι τὴν Γολαθμαιν. καὶ ἔδωκεν αὐτῇ Χαλεβ τὴν Γολαθμαιν τὴν ἄνω καὶ τὴν Γολαθμαιν τὴν κάτω.
Joz:15:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·λογία, -ας, ἡ ὅτι εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἄνω καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κάτω  
Joz:15:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By dawać Ja ??? Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia By dawać Ja By dawać Ja I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Powyżej I też, nawet, mianowicie Na dół na dole, poniżej, do dna, poniżej, dolny  
Joz:15:19 kai\ ei)=pen au)tO=| *do/s moi eu)logi/an, o(/ti ei)s gE=n *nageb de/dOka/s me· do/s moi tE\n *golaTmain. kai\ e)/dOken au)tE=| *CHaleb tE\n *golaTmain tE\n a)/nO kai\ tE\n *golaTmain tE\n ka/tO.
Joz:15:19 kai eipen autO dos moi eulogian, hoti eis gEn nageb dedOkas me· dos moi tEn golaTmain. kai edOken autE CHaleb tEn golaTmain tEn anO kai tEn golaTmain tEn katO.
Joz:15:19 C VBI_AAI3S RD_DSM VO_AAD2S RP_DS N1A_ASF C P N1_ASF N_GS VX_XAI2S RP_AS VO_AAD2S RP_DS RA_ASF N_ASF C VAI_AAI3S RD_DSF N_NS RA_ASF N_ASF RA_ASF D C RA_ASF N_ASF RA_ASF D
Joz:15:19 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to give I ??? because/that into (+acc) earth/land ć to give I to give I the ć and also, even, namely to give he/she/it/same ć the ć the above and also, even, namely the ć the down adown, under, to the bottom, below, nether  
Joz:15:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) do-GIVE-you(sg)! me (dat) ??? (acc) because/that into (+acc) earth/land (acc)   you(sg)-have-GIVE-ed me (acc) do-GIVE-you(sg)! me (dat) the (acc)   and he/she/it-GIVE-ed her/it/same (dat)   the (acc)   the (acc) above and the (acc)   the (acc) down  
Joz:15:19 Joz_15:19_1 Joz_15:19_2 Joz_15:19_3 Joz_15:19_4 Joz_15:19_5 Joz_15:19_6 Joz_15:19_7 Joz_15:19_8 Joz_15:19_9 Joz_15:19_10 Joz_15:19_11 Joz_15:19_12 Joz_15:19_13 Joz_15:19_14 Joz_15:19_15 Joz_15:19_16 Joz_15:19_17 Joz_15:19_18 Joz_15:19_19 Joz_15:19_20 Joz_15:19_21 Joz_15:19_22 Joz_15:19_23 Joz_15:19_24 Joz_15:19_25 Joz_15:19_26 Joz_15:19_27 Joz_15:19_28 Joz_15:19_29 Joz_15:19_30
Joz:15:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:15:20 αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ιουδα.
Joz:15:20 This is the inheritance of the tribe of the children of Juda. (Joshua 15:20 Brenton)
Joz:15:20 Takie było dziedzictwo pokolenia synów Judy według ich rodów. (Joz 15:20 BT_4)
Joz:15:20 αὕτη κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ιουδα.
Joz:15:20 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Joz:15:20 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziedzictwo Szczep Syn Judasz/Juda
Joz:15:20 au(/tE E( klEronomi/a fulE=s ui(O=n *iouda.
Joz:15:20 hautE hE klEronomia fylEs hyiOn iuda.
Joz:15:20 RD_NSF RA_NSF N1A_NSF N1_GSF N2_GPM N_GSM
Joz:15:20 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the inheritance tribe son Judas/Judah
Joz:15:20 this (nom) the (nom) inheritance (nom|voc) tribe (gen) sons (gen) Judas/Judah (gen, voc)
Joz:15:20 Joz_15:20_1 Joz_15:20_2 Joz_15:20_3 Joz_15:20_4 Joz_15:20_5 Joz_15:20_6
Joz:15:20 x x x x x x
Joz:15:21 Ἐγενήθησαν δὲ αἱ πόλεις αὐτῶν· πόλις πρώτη φυλῆς υἱῶν Ιουδα ἐφ’ ὁρίων Εδωμ ἐπὶ τῆς ἐρήμου Καιβαισελεηλ καὶ Αρα καὶ Ασωρ
Joz:15:21 And their cities were cities belonging to the tribe of the children of Juda on the borders of Edom by the wilderness, and Baeseleel, and Ara, and Asor, (Joshua 15:21 Brenton)
Joz:15:21 Miasta na krańcu pokolenia Judy, ku granicy Edomu w Negebie, były następujące: Kabseel, Eder, Jagur, (Joz 15:21 BT_4)
Joz:15:21 Ἐγενήθησαν δὲ αἱ πόλεις αὐτῶν· πόλις πρώτη φυλῆς υἱῶν Ιουδα ἐφ’ ὁρίων Εδωμ ἐπὶ τῆς ἐρήμου Καιβαισελεηλ καὶ Αρα καὶ Ασωρ
Joz:15:21 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πόλις, -εως, ἡ πρῶτος -η -ον φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐπί ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-)   ἐπί ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)   καί ἆρα[3]; ἄρα[2]; ἀρά[1], -ᾶς, ἡ καί  
Joz:15:21 By stawać się stawaj się, zdarzaj się zaś Miasto On/ona/to/to samo Miasto Po pierwsze Szczep Syn Judasz/Juda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Odludzie; by leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie ???; tak; klnij I też, nawet, mianowicie
Joz:15:21 *)egenE/TEsan de\ ai( po/leis au)tO=n· po/lis prO/tE fulE=s ui(O=n *iouda e)f’ o(ri/On *edOm e)pi\ tE=s e)rE/mou *kaibaiseleEl kai\ *ara kai\ *asOr
Joz:15:21 egenETEsan de hai poleis autOn· polis prOtE fylEs hyiOn iuda ef’ horiOn edOm epi tEs erEmu kaibaiseleEl kai ara kai asOr
Joz:15:21 VCI_API3P x RA_NPF N3I_NPF RD_GPM N3I_NSF A1_NSFS N1_GSF N2_GPM N_GSM P N2N_GPN N_GS P RA_GSF N2_GSF N_NS C N_NS C N_NS
Joz:15:21 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the city he/she/it/same city first tribe son Judas/Judah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing boundary; to ordain/mark off ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wilderness; to lay waste ć and also, even, namely ???; so; curse and also, even, namely ć
Joz:15:21 they-were-BECOME-ed Yet the (nom) cities (acc, nom|voc) them/same (gen) city (nom) first (nom|voc) tribe (gen) sons (gen) Judas/Judah (gen, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! Caibaiseleel and, also Ara and, also Asοr
Joz:15:21 Joz_15:21_1 Joz_15:21_2 Joz_15:21_3 Joz_15:21_4 Joz_15:21_5 Joz_15:21_6 Joz_15:21_7 Joz_15:21_8 Joz_15:21_9 Joz_15:21_10 Joz_15:21_11 Joz_15:21_12 Joz_15:21_13 Joz_15:21_14 Joz_15:21_15 Joz_15:21_16 Joz(B)_15:21_17 Joz(B)_15:21_18 Joz(B)_15:21_19 Joz(B)_15:21_20 Joz(B)_15:21_21
Joz:15:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):15:22 καὶ Ικαμ καὶ Ρεγμα καὶ Αρουηλ
Joz(B):15:22 and Icam, and Regma, and Aruel, (Joshua 15:22 Brenton)
Joz(B):15:22 Kina, Dimona, Adada, (Joz 15:22 BT_4)
Joz(B):15:22 καὶ Ικαμ καὶ Ρεγμα καὶ Αρουηλ
Joz(B):15:22 καί   καί   καί  
Joz(B):15:22 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:22 kai\ *ikam kai\ *regma kai\ *arouEl
Joz(B):15:22 kai ikam kai regma kai aruEl
Joz(B):15:22 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:22 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:22 and, also Icam and, also Raamah, Regma and, also Arouel
Joz(B):15:22 Joz(B)_15:22_1 Joz(B)_15:22_2 Joz(B)_15:22_3 Joz(B)_15:22_4 Joz(B)_15:22_5 Joz(B)_15:22_6
Joz(B):15:22 x x x x x x
Joz(B):15:23 καὶ Καδης καὶ Ασοριωναιν
Joz(B):15:23 and Cades, and Asorionain, and Maenam, (Joshua 15:23 Brenton)
Joz(B):15:23 Kedesz, Chasor, Jitnan, (Joz 15:23 BT_4)
Joz(B):15:23 καὶ Καδης καὶ Ασοριωναιν
Joz(B):15:23 καί   καί  
Joz(B):15:23 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:23 kai\ *kadEs kai\ *asoriOnain
Joz(B):15:23 kai kadEs kai asoriOnain
Joz(B):15:23 C N_NS C N_NS
Joz(B):15:23 and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:23 and, also Kadesh and, also Asorionain
Joz(B):15:23 Joz(B)_15:23_1 Joz(B)_15:23_2 Joz(B)_15:23_3 Joz(B)_15:23_4
Joz(B):15:23 x x x x
Joz(B):15:24 καὶ Μαιναμ καὶ Βαλμαιναν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
Joz(B):15:24 and Balmaenan, and their villages, (Joshua 15:24 Brenton)
Joz(B):15:24 Zif, Telam, Bealot, (Joz 15:24 BT_4)
Joz(B):15:24 καὶ Μαιναμ καὶ Βαλμαιναν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
Joz(B):15:24 καί   καί   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:24 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):15:24 kai\ *mainam kai\ *balmainan kai\ ai( kO=mai au)tO=n
Joz(B):15:24 kai mainam kai balmainan kai hai kOmai autOn
Joz(B):15:24 C N_NS C N_NS C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):15:24 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):15:24 and, also Mainam and, also Balmainan and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):15:24 Joz(B)_15:24_1 Joz(B)_15:24_2 Joz(B)_15:24_3 Joz(B)_15:24_4 Joz(B)_15:24_5 Joz(B)_15:24_6 Joz(B)_15:24_7 Joz(B)_15:24_8
Joz(B):15:24 x x x x x x x x
Joz(B):15:25 καὶ αἱ πόλεις Ασερων [αὕτη Ασωρ]
Joz(B):15:25 and the cities of Aseron, this is Asor, (Joshua 15:25 Brenton)
Joz(B):15:25 Chasor-Chadatta, Keriot-Chesron, czyli Chasor, (Joz 15:25 BT_4)
Joz(B):15:25 καὶ αἱ πόλεις Ασερων [αὕτη Ασωρ]
Joz(B):15:25 καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ   οὗτος αὕτη τοῦτο  
Joz(B):15:25 I też, nawet, mianowicie Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Joz(B):15:25 kai\ ai( po/leis *aserOn [au(/tE *asOr]
Joz(B):15:25 kai hai poleis aserOn [hautE asOr]
Joz(B):15:25 C RA_NPF N3I_NPF N_NS RD_NSF N_NSF
Joz(B):15:25 and also, even, namely the city ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć
Joz(B):15:25 and, also the cities Aseron this Asοr
Joz(B):15:25 Joz(B)_15:25_1 Joz(B)_15:25_2 Joz(B)_15:25_3 Joz(B)_15:25_4 Joz(B)_15:25_5 Joz(B)_15:25_6
Joz(B):15:25 x x x x x x
Joz(B):15:26 καὶ Σην καὶ Σαλμαα καὶ Μωλαδα
Joz(B):15:26 and Sen, and Salmaa, and Molada, (Joshua 15:26 Brenton)
Joz(B):15:26 Amam, Szema, Molada, (Joz 15:26 BT_4)
Joz(B):15:26 καὶ Σην καὶ Σαλμαα καὶ Μωλαδα
Joz(B):15:26 καί σός -ή -όν καί Σαλμαα, ὁ [LXX] καί  
Joz(B):15:26 I też, nawet, mianowicie Twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Salmaa I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:26 kai\ *sEn kai\ *salmaa kai\ *mOlada
Joz(B):15:26 kai sEn kai salmaa kai mOlada
Joz(B):15:26 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:26 and also, even, namely your/yours(sg) and also, even, namely Salmaa and also, even, namely ć
Joz(B):15:26 and, also Sen and, also Salmaa and, also Molada
Joz(B):15:26 Joz(B)_15:26_1 Joz(B)_15:26_2 Joz(B)_15:26_3 Joz(B)_15:26_4 Joz(B)_15:26_5 Joz(B)_15:26_6
Joz(B):15:26 x x x x x x
Joz(B):15:27 καὶ Σερι καὶ Βαιφαλαδ
Joz(B):15:27 and Seri, and Baephalath, (Joshua 15:27 Brenton)
Joz(B):15:27 Chasar-Gadda, Cheszmon, Bet-Pelet, (Joz 15:27 BT_4)
Joz(B):15:27 καὶ Σερι καὶ Βαιφαλαδ
Joz(B):15:27 καί   καί  
Joz(B):15:27 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:27 kai\ *seri kai\ *baifalad
Joz(B):15:27 kai seri kai baifalad
Joz(B):15:27 C N_NS C N_NS
Joz(B):15:27 and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:27 and, also Seri and, also Baiphalad
Joz(B):15:27 Joz(B)_15:27_1 Joz(B)_15:27_2 Joz(B)_15:27_3 Joz(B)_15:27_4
Joz(B):15:27 x x x x
Joz(B):15:28 καὶ Χολασεωλα καὶ Βηρσαβεε καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν,
Joz(B):15:28 and Cholaseola, and Beersabee; and their villages, and their hamlets, (Joshua 15:28 Brenton)
Joz(B):15:28 Chasar-Szual, Beer-Szeba, Bizjota i jego miasta zależne, (Joz 15:28 BT_4)
Joz(B):15:28 καὶ Χολασεωλα καὶ Βηρσαβεε καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν,
Joz(B):15:28 καί   καί Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:28 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miejsce zamieszkania On/ona/to/to samo
Joz(B):15:28 kai\ *CHolaseOla kai\ *bErsabee kai\ ai( kO=mai au)tO=n kai\ ai( e)pau/leis au)tO=n,
Joz(B):15:28 kai CHolaseOla kai bErsabee kai hai kOmai autOn kai hai epauleis autOn,
Joz(B):15:28 C N_NS C N_NS C RA_NPF N1_NPF RD_GPF C RA_NPF N3I_NPF RD_GPF
Joz(B):15:28 and also, even, namely ć and also, even, namely Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely the residence he/she/it/same
Joz(B):15:28 and, also Cholaseola and, also Bersabee and, also the village he, she, it , -self, same and, also the dwelling, home he, she, it , -self, same
Joz(B):15:28 Joz(B)_15:28_1 Joz(B)_15:28_2 Joz(B)_15:28_3 Joz(B)_15:28_4 Joz(B)_15:28_5 Joz(B)_15:28_6 Joz(B)_15:28_7 Joz(B)_15:28_8 Joz(B)_15:28_9 Joz(B)_15:28_10 Joz(B)_15:28_11 Joz(B)_15:28_12
Joz(B):15:28 x x x x x x x x x x x x
Joz(B):15:29 Βαλα καὶ Βακωκ καὶ Ασομ
Joz(B):15:29 Bala and Bacoc, and Asom, (Joshua 15:29 Brenton)
Joz(B):15:29 Baala, Ijjim, Esem, (Joz 15:29 BT_4)
Joz(B):15:29 Βαλα καὶ Βακωκ καὶ Ασομ
Joz(B):15:29   καί   καί  
Joz(B):15:29 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:29 *bala kai\ *bakOk kai\ *asom
Joz(B):15:29 bala kai bakOk kai asom
Joz(B):15:29 N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:29 ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:29 Bala, Belah and, also Bacoc and, also Husham
Joz(B):15:29 Joz(B)_15:29_1 Joz(B)_15:29_2 Joz(B)_15:29_3 Joz(B)_15:29_4 Joz(B)_15:29_5
Joz(B):15:29 x x x x x
Joz(B):15:30 καὶ Ελβωυδαδ καὶ Βαιθηλ καὶ Ερμα
Joz(B):15:30 and Elboudad, and Baethel, and Herma, (Joshua 15:30 Brenton)
Joz(B):15:30 Eltolad, Kesil, Chorma, (Joz 15:30 BT_4)
Joz(B):15:30 καὶ Ελβωυδαδ καὶ Βαιθηλ καὶ Ερμα
Joz(B):15:30 καί   καί   καί Ἑρμᾶς, -ᾶ, ὁ
Joz(B):15:30 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Hermas
Joz(B):15:30 kai\ *elboudad kai\ *baiTEl kai\ *erma
Joz(B):15:30 kai elbudad kai baiTEl kai erma
Joz(B):15:30 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:30 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Hermas
Joz(B):15:30 and, also Elboudad and, also Bethel and, also Herma
Joz(B):15:30 Joz(B)_15:30_1 Joz(B)_15:30_2 Joz(B)_15:30_3 Joz(B)_15:30_4 Joz(B)_15:30_5 Joz(B)_15:30_6
Joz(B):15:30 x x x x x x
Joz(B):15:31 καὶ Σεκελακ καὶ Μαχαριμ καὶ Σεθεννακ
Joz(B):15:31 and Sekelac, and Macharim, and Sethennac, (Joshua 15:31 Brenton)
Joz(B):15:31 Siklag, Madmana, Sansanna, (Joz 15:31 BT_4)
Joz(B):15:31 καὶ Σεκελακ καὶ Μαχαριμ καὶ Σεθεννακ
Joz(B):15:31 καί   καί   καί  
Joz(B):15:31 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:31 kai\ *sekelak kai\ *maCHarim kai\ *seTennak
Joz(B):15:31 kai sekelak kai maCHarim kai seTennak
Joz(B):15:31 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:31 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:31 and, also Secelac and, also Macharim and, also Sethennac
Joz(B):15:31 Joz(B)_15:31_1 Joz(B)_15:31_2 Joz(B)_15:31_3 Joz(B)_15:31_4 Joz(B)_15:31_5 Joz(B)_15:31_6
Joz(B):15:31 x x x x x x
Joz(B):15:32 καὶ Λαβως καὶ Σαλη καὶ Ερωμωθ, πόλεις κθ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz(B):15:32 and Labos, and Sale, and Eromoth; twenty-nine cities, and their villages. (Joshua 15:32 Brenton)
Joz(B):15:32 Lebaot, Szilchim, En-Rimmon. Wszystkich miast dwadzieścia dziewięć z przyległymi wioskami. (Joz 15:32 BT_4)
Joz(B):15:32 καὶ Λαβως καὶ Σαλη καὶ Ερωμωθ, πόλεις κθ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz(B):15:32 καί   καί   καί   πόλις, -εως, ἡ κθʹ [LXX] καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:32 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto 29 I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):15:32 kai\ *labOs kai\ *salE kai\ *erOmOT, po/leis kT kai\ ai( kO=mai au)tO=n.
Joz(B):15:32 kai labOs kai salE kai erOmOT, poleis kT kai hai kOmai autOn.
Joz(B):15:32 C N_NS C N_NS C N_NS N3I_NPF M C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):15:32 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć city 29 and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):15:32 and, also Labos and, also Sale and, also Eromoth cities twenty-nine and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):15:32 Joz(B)_15:32_1 Joz(B)_15:32_2 Joz(B)_15:32_3 Joz(B)_15:32_4 Joz(B)_15:32_5 Joz(B)_15:32_6 Joz(B)_15:32_7 Joz(B)_15:32_8 Joz(B)_15:32_9 Joz(B)_15:32_10 Joz(B)_15:32_11 Joz(B)_15:32_12
Joz(B):15:32 x x x x x x x x x x x x
Joz(B):15:33 Ἐν τῇ πεδινῇ· Ασταωλ καὶ Ραα καὶ Ασσα
Joz(B):15:33 In the plain country Astaol, and Raa, and Assa, (Joshua 15:33 Brenton)
Joz(B):15:33 W Szefeli: Esztaol, Sora, Aszna, (Joz 15:33 BT_4)
Joz(B):15:33 Ἐν τῇ πεδινῇ· Ασταωλ καὶ Ραα καὶ Ασσα
Joz(B):15:33 ἐν ὁ ἡ τό πεδινός -ή -όν   καί   καί  
Joz(B):15:33 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poziomy I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:33 *)en tE=| pedinE=|· *astaOl kai\ *raa kai\ *assa
Joz(B):15:33 en tE pedinE· astaOl kai raa kai assa
Joz(B):15:33 P RA_DSF A1_DSF N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:33 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the level ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:33 in, on, by, with, to the plain Astaol and, also Raa and, also Assa
Joz(B):15:33 Joz(B)_15:33_1 Joz(B)_15:33_2 Joz(B)_15:33_3 Joz(B)_15:33_4 Joz(B)_15:33_5 Joz(B)_15:33_6 Joz(B)_15:33_7 Joz(B)_15:33_8
Joz(B):15:33 x x x x x x x x
Joz(B):15:34 καὶ Ραμεν καὶ Τανω καὶ Ιλουθωθ καὶ Μαιανι
Joz(B):15:34 and Ramen, and Tano, and Iluthoth, and Maeani, (Joshua 15:34 Brenton)
Joz(B):15:34 Zanoach, En-Gannim, Tappuach, Ha-enam, (Joz 15:34 BT_4)
Joz(B):15:34 καὶ Ραμεν καὶ Τανω καὶ Ιλουθωθ καὶ Μαιανι
Joz(B):15:34 καί   καί   καί   καί  
Joz(B):15:34 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:34 kai\ *ramen kai\ *tanO kai\ *ilouTOT kai\ *maiani
Joz(B):15:34 kai ramen kai tanO kai iluTOT kai maiani
Joz(B):15:34 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:34 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:34 and, also Ramen and, also Tano and, also Ilouthoth and, also Maiani
Joz(B):15:34 Joz(B)_15:34_1 Joz(B)_15:34_2 Joz(B)_15:34_3 Joz(B)_15:34_4 Joz(B)_15:34_5 Joz(B)_15:34_6 Joz(B)_15:34_7 Joz(B)_15:34_8
Joz(B):15:34 x x x x x x x x
Joz(B):15:35 καὶ Ιερμουθ καὶ Οδολλαμ καὶ Μεμβρα καὶ Σαωχω καὶ Αζηκα
Joz(B):15:35 and Jermuth, and Odollam, and Membra, and Saocho, and Jazeca. (Joshua 15:35 Brenton)
Joz(B):15:35 Jarmut, Adullam, Soko, Azeka, (Joz 15:35 BT_4)
Joz(B):15:35 καὶ Ιερμουθ καὶ Οδολλαμ καὶ Μεμβρα καὶ Σαωχω καὶ Αζηκα
Joz(B):15:35 καί   καί   καί   καί   καί  
Joz(B):15:35 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):15:35 kai\ *iermouT kai\ *odollam kai\ *membra kai\ *saOCHO kai\ *aDZEka
Joz(B):15:35 kai iermuT kai odollam kai membra kai saOCHO kai aDZEka
Joz(B):15:35 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):15:35 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):15:35 and, also Jermouth and, also Odollam and, also Membra and, also Saocho and, also Azeca
Joz(B):15:35 Joz(B)_15:35_1 Joz(B)_15:35_2 Joz(B)_15:35_3 Joz(B)_15:35_4 Joz(B)_15:35_5 Joz(B)_15:35_6 Joz(B)_15:35_7 Joz(B)_15:35_8 Joz(B)_15:35_9 Joz(B)_15:35_10
Joz(B):15:35 x x x x x x x x x x
Joz(B):15:36 καὶ Σακαριμ καὶ Γαδηρα καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς, πόλεις δέκα τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:36 And Sacarim and Gadera, and its villages; fourteen cities, and their villages; (Joshua 15:36 Brenton)
Joz(B):15:36 Szaaraim, Aditaim, Ha-gedera, Gederotaim: czternaście miast z przyległymi wioskami. (Joz 15:36 BT_4)
Joz(B):15:36 καὶ Σακαριμ καὶ Γαδηρα καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς, πόλεις δέκα τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):15:36 καί   καί   καί ὁ ἡ τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πόλις, -εως, ἡ δέκα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):15:36 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miejsce zamieszkania On/ona/to/to samo Miasto Dziesięć Cztery I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):15:36 kai\ *sakarim kai\ *gadEra kai\ ai( e)pau/leis au)tE=s, po/leis de/ka te/ssares kai\ ai( kO=mai au)tO=n·
Joz(B):15:36 kai sakarim kai gadEra kai hai epauleis autEs, poleis deka tessares kai hai kOmai autOn·