Pi:13:0t Προσευχὴ Συμεων.
Pi:13:0t PRAYER OF SIMEON/THE NUNC DIMITTIS (LUKE 2:29–32)
Pi:13:0t Modlitwa Symeona
Pi:13:0t Προσευχὴ Συμεων.
Pi:13:0t προσ·ευχή, -ῆς, ἡ Συμεών, ὁ
Pi:13:0t Modlitwa Symeon/Symeon
Pi:13:0t *proseuCHE\ *sumeOn.
Pi:13:0t proseuCHE symeOn.
Pi:13:0t N1_NSF N_GSM
Pi:13:0t prayer Symeon/Simeon
Pi:13:0t prayer (nom|voc) Symeon/Simeon (indecl)
Pi:13:0t Pi_13:0t_1 Pi_13:0t_2
Pi:13:0t x x
Pi:13:29 Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ,
Pi:13:29 (KJV) 2: 29 Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word:
Pi:13:29 Łk 2:29 «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.
Pi:13:29 Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ,
Pi:13:29 νῦν ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δεσπότης, -ου, ὁ κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ
Pi:13:29 Teraz Do wolny Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Despota W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój
Pi:13:29 *nu=n a)polu/eis to\n dou=lo/n sou, de/spota, kata\ to\ r(E=ma/ sou e)n ei)rE/nE|,
Pi:13:29 nyn apolyeis ton dulon su, despota, kata to rEma su en eirEnE,
Pi:13:29 D V1_PAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS N1M_VSM P RA_ASN N3M_ASN RP_GS P N1_DSF
Pi:13:29 now to free the slave; servile you; your/yours(sg) despot down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace
Pi:13:29 now you(sg)-are-FREE-ing the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) despot (voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) peace (dat)
Pi:13:29 Pi_13:29_1 Pi_13:29_2 Pi_13:29_3 Pi_13:29_4 Pi_13:29_5 Pi_13:29_6 Pi_13:29_7 Pi_13:29_8 Pi_13:29_9 Pi_13:29_10 Pi_13:29_11 Pi_13:29_12
Pi:13:29 x x x x x x x x x x x x
Pi:13:30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
Pi:13:30 (KJV) 2: 30 For mine eyes have seen thy salvation,
Pi:13:30 Łk 2:30 Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
Pi:13:30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
Pi:13:30 ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό σωτήριος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:13:30 Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Ja Oszczędność Ty; twój/twój(sg)
Pi:13:30 o(/ti ei)=don oi( o)fTalmoi/ mou to\ sOtE/rio/n sou,
Pi:13:30 hoti eidon hoi ofTalmoi mu to sOtErion su,
Pi:13:30 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_ASN N2N_ASN RP_GS
Pi:13:30 because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye I the saving you; your/yours(sg)
Pi:13:30 because/that I-SEE-ed, they-SEE-ed the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pi:13:30 Pi_13:30_1 Pi_13:30_2 Pi_13:30_3 Pi_13:30_4 Pi_13:30_5 Pi_13:30_6 Pi_13:30_7 Pi_13:30_8
Pi:13:30 x x x x x x x x
Pi:13:31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,
Pi:13:31 (KJV) 2: 31 Which thou hast prepared before the face of all people;
Pi:13:31 Łk 2:31 któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Pi:13:31 ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,
Pi:13:31 ὅς ἥ ὅ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Pi:13:31 Kto/, który/, który Do gotowy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie
Pi:13:31 o(\ E(toi/masas kata\ pro/sOpon pa/ntOn tO=n laO=n,
Pi:13:31 ho hEtoimasas kata prosOpon pantOn tOn laOn,
Pi:13:31 RR_ASN VAI_AAI2S P N2N_ASN A3_GPM RA_GPM N2_GPM
Pi:13:31 who/whom/which to ready down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face every all, each, every, the whole of the people
Pi:13:31 who/whom/which (nom|acc) you(sg)-READY-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) all (gen) the (gen) peoples (gen)
Pi:13:31 Pi_13:31_1 Pi_13:31_2 Pi_13:31_3 Pi_13:31_4 Pi_13:31_5 Pi_13:31_6 Pi_13:31_7
Pi:13:31 x x x x x x x
Pi:13:32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ισραηλ.
Pi:13:32 (KJV) 2: 32 A light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel. (Luke 2:29- 32)
Pi:13:32 Łk 2:32 światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». (Luke 2:29- 32 BT_4)
Pi:13:32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ισραηλ.
Pi:13:32 φῶ[τ]ς, -ωτός, τό εἰς[1] ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ
Pi:13:32 Lekki {Jasny} Do (+przyspieszenie) Apokalipsa Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ludzie Ty; twój/twój(sg) Izrael
Pi:13:32 fO=s ei)s a)poka/luPSin e)TnO=n kai\ do/Xan laou= sou *israEl.
Pi:13:32 fOs eis apokalyPSin eTnOn kai doXan lau su israEl.
Pi:13:32 N3T_ASN P N3I_ASF N3E_GPN C N1S_ASF N2_GSM RP_GS N_GSM
Pi:13:32 light into (+acc) apocalypse nation [see ethnic] and also, even, namely glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to people you; your/yours(sg) Israel
Pi:13:32 light (nom|acc|voc) into (+acc) apocalypse (acc) nations (gen) and glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl)
Pi:13:32 Pi_13:32_1 Pi_13:32_2 Pi_13:32_3 Pi_13:32_4 Pi_13:32_5 Pi_13:32_6 Pi_13:32_7 Pi_13:32_8 Pi_13:32_9
Pi:13:32 x x x x x x x x x