Pi:14:0t Ὕμνος ἑωθινός.
Pi:14:0t MORNING HYMN/GLORIA IN EXCELSIS DEO (OPENS WITH LUKE 2:14)
Pi:14:0t Hymn poranny
Pi:14:0t Ὕμνος ἑωθινός.
Pi:14:0t ὕμνος, -ου, ὁ  
Pi:14:0t Hymn
Pi:14:0t *(/umnos e(OTino/s.
Pi:14:0t hymnos heOTinos.
Pi:14:0t N2_NSM A1_NSM
Pi:14:0t hymn ć
Pi:14:0t hymn (nom)  
Pi:14:0t Pi_14:0t_1 Pi_14:0t_2
Pi:14:0t x x
Pi:14:1 Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ
Pi:14:1 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 1 Glory to God in the highest,
Pi:14:1 (tłum. C.P.) 1 Chwała na wysokości Bogu,
Pi:14:1 Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ
Pi:14:1 δόξα, -ης, ἡ ἐν ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) θεός, -οῦ, ὁ
Pi:14:1 Sławy/wzbudzanie grozy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Najwyższy Bóg 
Pi:14:1 *do/Xa e)n u(PSi/stois TeO=|
Pi:14:1 doXa en hyPSistois TeO
Pi:14:1 N1S_NSF P A1_DPM N2_DSM
Pi:14:1 glory/awesomeness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among highest god [see theology]
Pi:14:1 glory/awesomeness (nom|voc) in/among/by (+dat) highest ([Adj] dat) god (dat)
Pi:14:1 Pi_14:1_1 Pi_14:1_2 Pi_14:1_3 Pi_14:1_4
Pi:14:1 x x x x
Pi:14:2 καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη,
Pi:14:2 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 2 and on earth peace,
Pi:14:2 (tłum. C.P.) 2 a na ziemi pokój,
Pi:14:2 καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη,
Pi:14:2 καί ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰρήνη, -ης, ἡ
Pi:14:2 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Pokój
Pi:14:2 kai\ e)pi\ gE=s ei)rE/nE,
Pi:14:2 kai epi gEs eirEnE,
Pi:14:2 C P N1_GSF N1_NSF
Pi:14:2 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land peace
Pi:14:2 and upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) peace (nom|voc)
Pi:14:2 Pi_14:2_1 Pi_14:2_2 Pi_14:2_3 Pi_14:2_4
Pi:14:2 x x x x
Pi:14:3 ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.
Pi:14:3 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 3 good will towards men.
Pi:14:3 (tłum. C.P.) 3 wśród ludzi dobra wola.
Pi:14:3 ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.
Pi:14:3 ἐν ἄνθρωπος, -ου, ὁ εὐ·δοκία, -ας, ἡ
Pi:14:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzki Życzliwość
Pi:14:3 e)n a)nTrO/pois eu)doki/a.
Pi:14:3 en anTrOpois eudokia.
Pi:14:3 P N2_DPM N1A_NSF
Pi:14:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among human good will
Pi:14:3 in/among/by (+dat) humans (dat) good will (nom|voc)
Pi:14:3 Pi_14:3_1 Pi_14:3_2 Pi_14:3_3
Pi:14:3 x x x
Pi:14:4 αἰνοῦμέν σε,
Pi:14:4 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 4 We praise Thee;
Pi:14:4 (tłum. C.P.) 4 Wysławiamy Cię
Pi:14:4 αἰνοῦμέν σε,
Pi:14:4 αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:14:4 By chwalić Ty; twój/twój(sg)
Pi:14:4 ai)nou=me/n se,
Pi:14:4 ainumen se,
Pi:14:4 V2_PAI1P RP_AS
Pi:14:4 to praise you; your/yours(sg)
Pi:14:4 we-are-PRAISE-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pi:14:4 Pi_14:4_1 Pi_14:4_2
Pi:14:4 x x
Pi:14:5 εὐλογοῦμέν σε,
Pi:14:5 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 5 we bless Thee;
Pi:14:5 (tłum. C.P.) 5 błogosławimy Cię
Pi:14:5 εὐλογοῦμέν σε,
Pi:14:5 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:14:5 By błogosławić Ty; twój/twój(sg)
Pi:14:5 eu)logou=me/n se,
Pi:14:5 eulogumen se,
Pi:14:5 V2_PAI1P RP_AS
Pi:14:5 to bless you; your/yours(sg)
Pi:14:5 we-are-BLESS-ing, we-were-BLESS-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pi:14:5 Pi_14:5_1 Pi_14:5_2
Pi:14:5 x x
Pi:14:6 προσκυνοῦμέν σε,
Pi:14:6 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 6 we worship Thee;
Pi:14:6 (tłum. C.P.) 6 otaczamy Cię czcią
Pi:14:6 προσκυνοῦμέν σε,
Pi:14:6 προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:14:6 By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Ty; twój/twój(sg)
Pi:14:6 proskunou=me/n se,
Pi:14:6 proskynumen se,
Pi:14:6 V2_PAI1P RP_AS
Pi:14:6 to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself you; your/yours(sg)
Pi:14:6 we-are-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pi:14:6 Pi_14:6_1 Pi_14:6_2
Pi:14:6 x x
Pi:14:7 δοξολογοῦμέν σε,
Pi:14:7 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 7 we glorify Thee;
Pi:14:7 (tłum. C.P.) 7 Wychwalamy Cię;
Pi:14:7 δοξολογοῦμέν σε,
Pi:14:7   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:14:7 Ty; twój/twój(sg)
Pi:14:7 doXologou=me/n se,
Pi:14:7 doXologumen se,
Pi:14:7 V2_PAI1P RP_AS
Pi:14:7 ć you; your/yours(sg)
Pi:14:7   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pi:14:7 Pi_14:7_1 Pi_14:7_2
Pi:14:7 x x
Pi:14:8 εὐχαριστοῦμέν σοι
Pi:14:8 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 8 we give thanks to Thee
Pi:14:8 (tłum. C.P.) 8 składamy Ci dzięki
Pi:14:8 εὐχαριστοῦμέν σοι
Pi:14:8 εὐ·χαριστέω (ευχαριστ(ε)-, -, ευχαριστη·σ-, -, -, ευχαριστη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pi:14:8 By dziękować proszę, proszę; '? Modl się ciebie', dzięki Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pi:14:8 eu)CHaristou=me/n soi
Pi:14:8 euCHaristumen soi
Pi:14:8 V2_PAI1P RP_DS
Pi:14:8 to thank please, prithee; ‘Ι pray thee’, thanks you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pi:14:8 we-are-THANK-ing, we-were-THANK-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pi:14:8 Pi_14:8_1 Pi_14:8_2
Pi:14:8 x x
Pi:14:9 διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν,
Pi:14:9 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 9 for Thy great glory:
Pi:14:9 (tłum. C.P.) 9 za Twoją wielką chwałę:
Pi:14:9 διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν,
Pi:14:9 διά ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
Pi:14:9 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Wielki Ty; twój/twój(sg) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do
Pi:14:9 dia\ tE\n mega/lEn sou do/Xan,
Pi:14:9 dia tEn megalEn su doXan,
Pi:14:9 P RA_ASF A1_ASF RP_GS N1S_ASF
Pi:14:9 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the great you; your/yours(sg) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to
Pi:14:9 because of (+acc), through (+gen) the (acc) great ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc)
Pi:14:9 Pi_14:9_1 Pi_14:9_2 Pi_14:9_3 Pi_14:9_4 Pi_14:9_5
Pi:14:9 x x x x x
Pi:14:10 κύριε βασιλεῦ,
Pi:14:10 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 10 O Lord, King
Pi:14:10 (tłum. C.P.) 10 O Panie, Królu
Pi:14:10 κύριε βασιλεῦ,
Pi:14:10 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ
Pi:14:10 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król
Pi:14:10 ku/rie basileu=,
Pi:14:10 kyrie basileu,
Pi:14:10 N2_VSM N3V_VSM
Pi:14:10 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king
Pi:14:10 lord (voc); a lord ([Adj] voc) king (voc)
Pi:14:10 Pi_14:10_1 Pi_14:10_2
Pi:14:10 x x
Pi:14:11 ἐπουράνιε,
Pi:14:11 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 11 Living in Heaven,
Pi:14:11 (tłum. C.P.) 11 mieszkający w Niebiosach,
Pi:14:11 ἐπουράνιε,
Pi:14:11 ἐπ·ουράνιος -ον
Pi:14:11 Niebiański
Pi:14:11 e)poura/nie,
Pi:14:11 epuranie,
Pi:14:11 A1A_VSM
Pi:14:11 celestial
Pi:14:11 celestial ([Adj] voc)
Pi:14:11 Pi_14:11_1
Pi:14:11 x
Pi:14:12 θεὲ πατὴρ παντοκράτωρ,
Pi:14:12 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 12 God the Father Almighty,
Pi:14:12 (tłum. C.P.) 12 Boże, Ojcze Wszechmogący,
Pi:14:12 θεὲ πατὴρ παντοκράτωρ,
Pi:14:12 θεός, -οῦ, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Pi:14:12 Bóg  Ojciec Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Pi:14:12 Tee\ patE\r pantokra/tOr,
Pi:14:12 Tee patEr pantokratOr,
Pi:14:12 N2_VSM N3_NSM N3R_NSM
Pi:14:12 god [see theology] father Almighty ruler of all going before all
Pi:14:12 god (voc) father (nom) Almighty ruler of all (nom)
Pi:14:12 Pi_14:12_1 Pi_14:12_2 Pi_14:12_3
Pi:14:12 x x x
Pi:14:13 κύριε υἱὲ μονογενὴ
Pi:14:13 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 13 O Lord the Only-begotten Son,
Pi:14:13 (tłum. C.P.) 13 O Panie, Jednorodzony Synu,
Pi:14:13 κύριε υἱὲ μονογενὴ
Pi:14:13 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί μονο·γενής -ές
Pi:14:13 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syn Tylko urodzony w towarze [tylko urodzony w towarze, znaczące {mające na myśli}: Tylko urodzony w [to samo] spokrewniony(d)", z naciskiem dzisiaj na rodzaju(ku dołowi różnicowanie pokoleń) raczej niż spokrewniony(rodzina, bokiem i w górze), ale dzielenie obu zmysłów {sensów}]
Pi:14:13 ku/rie ui(e\ monogenE\
Pi:14:13 kyrie hyie monogenE
Pi:14:13 N2_VSM N2_VSM A3H_DSM
Pi:14:13 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. son only born-in-kind [only born-in-kind, meaning: the only born-in [the same] kin(d)", with an emphasis today on kind(downward differentiation of generations) rather than kin(family, sideways and up), but sharing both senses]
Pi:14:13 lord (voc); a lord ([Adj] voc) son (voc) only born-in-kind ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Pi:14:13 Pi_14:13_1 Pi_14:13_2 Pi_14:13_3
Pi:14:13 x x x
Pi:14:14 Ἰησοῦ Χριστὲ
Pi:14:14 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 14 Jesus Christ,
Pi:14:14 (tłum. C.P.) 14 Jezu Chryste,
Pi:14:14 Ἰησοῦ Χριστὲ
Pi:14:14 Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
Pi:14:14 Jezus [Jozue albo Jezus] Chrystus zapalał się. 'namaszczany'
Pi:14:14 *)iEsou= *CHriste\
Pi:14:14 iEsu CHriste
Pi:14:14 N_VSM N2_VSM
Pi:14:14 Jesus [Joshua or Jesus] Christ lit. 'anointed'
Pi:14:14 Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) Christ (voc)
Pi:14:14 Pi_14:14_1 Pi_14:14_2
Pi:14:14 x x
Pi:14:15 καὶ ἅγιον πνεῦμα.
Pi:14:15 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 15 and the Holy Spirit,
Pi:14:15 (tłum. C.P.) 15 i Duchu Święty,
Pi:14:15 καὶ ἅγιον πνεῦμα.
Pi:14:15 καί ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) πνεῦμα[τ], -ατος, τό
Pi:14:15 I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr
Pi:14:15 kai\ a(/gion pneu=ma.
Pi:14:15 kai hagion pneuma.
Pi:14:15 C A1A_NSM N3M_NSN
Pi:14:15 and also, even, namely dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) spirit breath, spiritual utterance, wind
Pi:14:15 and holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) spirit (nom|acc|voc)
Pi:14:15 Pi_14:15_1 Pi_14:15_2 Pi_14:15_3
Pi:14:15 x x x
Pi:14:16 κύριε ὁ θεός,
Pi:14:16 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 16 O Lord God,
Pi:14:16 (tłum. C.P.) 16 O Panie Boże,
Pi:14:16 κύριε θεός,
Pi:14:16 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Pi:14:16 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
Pi:14:16 ku/rie o( Teo/s,
Pi:14:16 kyrie ho Teos,
Pi:14:16 N2_VSM RA_NSM N2_NSM
Pi:14:16 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
Pi:14:16 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom)
Pi:14:16 Pi_14:16_1 Pi_14:16_2 Pi_14:16_3
Pi:14:16 x x x
Pi:14:17 ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ,
Pi:14:17 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 17 Lamb of God,
Pi:14:17 (tłum. C.P.) 17 Baranku Boży,
Pi:14:17 ἀμνὸς τοῦ θεοῦ,
Pi:14:17 ὁ ἡ τό ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Pi:14:17 Jagnię Bóg 
Pi:14:17 o( a)mno\s tou= Teou=,
Pi:14:17 ho amnos tu Teu,
Pi:14:17 RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM
Pi:14:17 the lamb the god [see theology]
Pi:14:17 the (nom) lamb (nom) the (gen) god (gen)
Pi:14:17 Pi_14:17_1 Pi_14:17_2 Pi_14:17_3 Pi_14:17_4
Pi:14:17 x x x x
Pi:14:18 ὁ υἱὸς τοῦ πατρός,
Pi:14:18 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 18 Son of the Father,
Pi:14:18 (tłum. C.P.) 18 Synu Ojca,
Pi:14:18 υἱὸς τοῦ πατρός,
Pi:14:18 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
Pi:14:18 Syn Ojciec
Pi:14:18 o( ui(o\s tou= patro/s,
Pi:14:18 ho hyios tu patros,
Pi:14:18 RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3_GSM
Pi:14:18 the son the father
Pi:14:18 the (nom) son (nom) the (gen) father (gen)
Pi:14:18 Pi_14:18_1 Pi_14:18_2 Pi_14:18_3 Pi_14:18_4
Pi:14:18 x x x x
Pi:14:19 ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου,
Pi:14:19 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 19 that takest away the sin of the world:
Pi:14:19 (tłum. C.P.) 19 który gładzisz grzechy świata:
Pi:14:19 αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου,
Pi:14:19 ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-)
Pi:14:19 By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Świat (wieczny świat) materialne królestwo; by umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby)
Pi:14:19 o( ai)/rOn ta\s a(marti/as tou= ko/smou,
Pi:14:19 ho airOn tas hamartias tu kosmu,
Pi:14:19 RA_NSM V1_PAPNSM RA_APF N1A_APF RA_GSM N2_GSM
Pi:14:19 the to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the world (secular world) material realm; to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments)
Pi:14:19 the (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom); while CHOOSE-ing (nom) the (acc) sin (gen), sins (acc) the (gen) world (gen); be-you(sg)-being-SET IN ORDER-ed!
Pi:14:19 Pi_14:19_1 Pi_14:19_2 Pi_14:19_3 Pi_14:19_4 Pi_14:19_5 Pi_14:19_6
Pi:14:19 x x x x x x
Pi:14:20 ἐλέησον ἡμᾶς·
Pi:14:20 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 20 have mercy on us,
Pi:14:20 (tłum. C.P.) 20 zmiłuj się nad nami,
Pi:14:20 ἐλέησον ἡμᾶς·
Pi:14:20 ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:14:20 By okazać miłosierdzie Ja
Pi:14:20 e)le/Eson E(ma=s·
Pi:14:20 eleEson hEmas·
Pi:14:20 VA_AAD2S RP_AP
Pi:14:20 to show mercy I
Pi:14:20 do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc)
Pi:14:20 Pi_14:20_1 Pi_14:20_2
Pi:14:20 x x
Pi:14:21 ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου,
Pi:14:21 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 21 Thou that takest away the sins of the world.
Pi:14:21 (tłum. C.P.) 21 który gładzisz grzechy świata:
Pi:14:21 αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου,
Pi:14:21 ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-)
Pi:14:21 By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Świat (wieczny świat) materialne królestwo; by umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby)
Pi:14:21 o( ai)/rOn ta\s a(marti/as tou= ko/smou,
Pi:14:21 ho airOn tas hamartias tu kosmu,
Pi:14:21 RA_NSM V1_PAPNSM RA_APF N1A_GSF RA_GSM N2_GSM
Pi:14:21 the to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the world (secular world) material realm; to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments)
Pi:14:21 the (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom); while CHOOSE-ing (nom) the (acc) sin (gen), sins (acc) the (gen) world (gen); be-you(sg)-being-SET IN ORDER-ed!
Pi:14:21 Pi_14:21_1 Pi_14:21_2 Pi_14:21_3 Pi_14:21_4 Pi_14:21_5 Pi_14:21_6
Pi:14:21 x x x x x x
Pi:14:22 πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν·
Pi:14:22 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 22 Receive our prayer,
Pi:14:22 (tłum. C.P.) 22 przyjmij naszą modlitwę,
Pi:14:22 πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν·
Pi:14:22 προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:14:22 By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj Obrona Ja
Pi:14:22 pro/sdeXai tE\n de/Esin E(mO=n·
Pi:14:22 prosdeXai tEn deEsin hEmOn·
Pi:14:22 VA_AAD2S RA_ASF N3I_ASF RP_GP
Pi:14:22 to accept receive favourably, accept the plea I
Pi:14:22 be-you(sg)-ACCEPT-ed! the (acc) plea (acc) us (gen)
Pi:14:22 Pi_14:22_1 Pi_14:22_2 Pi_14:22_3 Pi_14:22_4
Pi:14:22 x x x x
Pi:14:23 ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός,
Pi:14:23 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 23 Thou that sittest at the right hand of the Father;
Pi:14:23 (tłum. C.P.) 23 który siedzisz po prawicy Ojca;
Pi:14:23 καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός,
Pi:14:23 ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν δεξιός -ά -όν ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
Pi:14:23 By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W prawo Ojciec
Pi:14:23 o( kaTE/menos e)n deXia=| tou= patro/s,
Pi:14:23 ho kaTEmenos en deXia tu patros,
Pi:14:23 RA_NSM V5_PMPNSM P A1A_DSF RA_GSM N3_GSM
Pi:14:23 the to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among right the father
Pi:14:23 the (nom) while being-SIT-ed (nom) in/among/by (+dat) right ([Adj] dat) the (gen) father (gen)
Pi:14:23 Pi_14:23_1 Pi_14:23_2 Pi_14:23_3 Pi_14:23_4 Pi_14:23_5 Pi_14:23_6
Pi:14:23 x x x x x x
Pi:14:24 ἐλέησον ἡμᾶς.
Pi:14:24 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 24 and have mercy on us.
Pi:14:24 (tłum. C.P.) 24 zmiłuj się nad nami,
Pi:14:24 ἐλέησον ἡμᾶς.
Pi:14:24 ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:14:24 By okazać miłosierdzie Ja
Pi:14:24 e)le/Eson E(ma=s.
Pi:14:24 eleEson hEmas.
Pi:14:24 VA_AAD2S RP_AP
Pi:14:24 to show mercy I
Pi:14:24 do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc)
Pi:14:24 Pi_14:24_1 Pi_14:24_2
Pi:14:24 x x
Pi:14:25 ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος,
Pi:14:25 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 25 For Thou only art holy;
Pi:14:25 (tłum. C.P.) 25 bo tylko Ty jesteś święty;
Pi:14:25 ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος,
Pi:14:25 ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μόνος -η -ον ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Pi:14:25 Ponieważ/tamto Ty By iść; by być Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Pi:14:25 o(/ti su\ ei)= mo/nos a(/gios,
Pi:14:25 hoti sy ei monos hagios,
Pi:14:25 C RP_NS V9_PAI2S A1_NSM A1A_NSM
Pi:14:25 because/that you to go; to be sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Pi:14:25 because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are sole ([Adj] nom) holy ([Adj] nom)
Pi:14:25 Pi_14:25_1 Pi_14:25_2 Pi_14:25_3 Pi_14:25_4 Pi_14:25_5
Pi:14:25 x x x x x
Pi:14:26 σὺ εἶ μόνος κύριος,
Pi:14:26 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 26 Thou only art Lord,
Pi:14:26 (tłum. C.P.) 26 tylko Ty jesteś Panem,
Pi:14:26 σὺ εἶ μόνος κύριος,
Pi:14:26 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μόνος -η -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pi:14:26 Ty By iść; by być Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pi:14:26 su\ ei)= mo/nos ku/rios,
Pi:14:26 sy ei monos kyrios,
Pi:14:26 RP_NS V9_PAI2S A1_NSM N2_NSM
Pi:14:26 you to go; to be sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pi:14:26 you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are sole ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Pi:14:26 Pi_14:26_1 Pi_14:26_2 Pi_14:26_3 Pi_14:26_4
Pi:14:26 x x x x
Pi:14:27 Ἰησοῦς Χριστός,
Pi:14:27 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 27 Jesus Christ,
Pi:14:27 (tłum. C.P.) 27 Jezu Chryste,
Pi:14:27 Ἰησοῦς Χριστός,
Pi:14:27 Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
Pi:14:27 Jezus [Jozue albo Jezus] Chrystus zapalał się. 'namaszczany'
Pi:14:27 *)iEsou=s *CHristo/s,
Pi:14:27 iEsus CHristos,
Pi:14:27 N_NSM N2_NSM
Pi:14:27 Jesus [Joshua or Jesus] Christ lit. 'anointed'
Pi:14:27 Jesus (nom) Christ (nom)
Pi:14:27 Pi_14:27_1 Pi_14:27_2
Pi:14:27 x x
Pi:14:28 εἰς δόξαν θεοῦ πατρός. αμην.
Pi:14:28 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 28 to the glory of God the Father. Amen.
Pi:14:28 (tłum. C.P.) 28 ku chwale Boga Ojca. Amen.
Pi:14:28 εἰς δόξαν θεοῦ πατρός. αμην.
Pi:14:28 εἰς[1] δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) θεός, -οῦ, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἀμήν
Pi:14:28 Do (+przyspieszenie) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Bóg  Ojciec Amen [wierny i prawdziwy dowód]
Pi:14:28 ei)s do/Xan Teou= patro/s. amEn.
Pi:14:28 eis doXan Teu patros. amEn.
Pi:14:28 P N1S_ASF N2_GSM N3_GSM I
Pi:14:28 into (+acc) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to god [see theology] father amen [faithful and true witness]
Pi:14:28 into (+acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) god (gen) father (gen) amen
Pi:14:28 Pi_14:28_1 Pi_14:28_2 Pi_14:28_3 Pi_14:28_4 Pi_14:28_5
Pi:14:28 x x x x x
Pi:14:29 καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε
Pi:14:29 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 29 Every day will I bless Thee,
Pi:14:29 (tłum. C.P.) 29 Codziennie będę Ci błogosławił,
Pi:14:29 καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε
Pi:14:29 κατά ἕκαστος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:14:29 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy Dzień By błogosławić Ty; twój/twój(sg)
Pi:14:29 kaT’ e(ka/stEn E(me/ran eu)logE/sO se
Pi:14:29 kaT’ hekastEn hEmeran eulogEsO se
Pi:14:29 P A1_ASF N1A_ASF VA_AAS1S RP_AS
Pi:14:29 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each day to bless you; your/yours(sg)
Pi:14:29 down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc) day (acc) I-will-BLESS, you(sg)-were-BLESS-ed, I-should-BLESS you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pi:14:29 Pi_14:29_1 Pi_14:29_2 Pi_14:29_3 Pi_14:29_4 Pi_14:29_5
Pi:14:29 x x x x x
Pi:14:30 καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα
Pi:14:30 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 30 and I will praise Thy Name for ever,
Pi:14:30 (tłum. C.P.) 30 i wysławiał Twoje imię na wieki,
Pi:14:30 καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα
Pi:14:30 καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Pi:14:30 I też, nawet, mianowicie By chwalić Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Pi:14:30 kai\ ai)ne/sO to\ o)/noma/ sou ei)s to\n ai)O=na
Pi:14:30 kai ainesO to onoma su eis ton aiOna
Pi:14:30 C VA_AAS1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RA_ASM N3W_ASM
Pi:14:30 and also, even, namely to praise the name with regard to you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Pi:14:30 and I-will-PRAISE, I-should-PRAISE the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Pi:14:30 Pi_14:30_1 Pi_14:30_2 Pi_14:30_3 Pi_14:30_4 Pi_14:30_5 Pi_14:30_6 Pi_14:30_7 Pi_14:30_8
Pi:14:30 x x x x x x x x
Pi:14:31 καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Pi:14:31 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 31 yea, for ever and ever.
Pi:14:31 (tłum. C.P.) 31 i na wieki wieków.
Pi:14:31 καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Pi:14:31 καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Pi:14:31 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Pi:14:31 kai\ ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos.
Pi:14:31 kai eis ton aiOna tu aiOnos.
Pi:14:31 C P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM
Pi:14:31 and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Pi:14:31 and into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen)
Pi:14:31 Pi_14:31_1 Pi_14:31_2 Pi_14:31_3 Pi_14:31_4 Pi_14:31_5 Pi_14:31_6
Pi:14:31 x x x x x x
Pi:14:32 καταξίωσον, κύριε, καὶ τὴν ἡμέραν ταύτην
Pi:14:32 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 32 Vouchsafe, O Lord,
Pi:14:32 (tłum. C.P.) 32 Obiecaj Panie,
Pi:14:32 καταξίωσον, κύριε, καὶ τὴν ἡμέραν ταύτην
Pi:14:32 κατ·αξιόω (-, -, κατ+αξιω·σ-, -, -, κατ+αξιω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Pi:14:32 By uważać godny by być odpowiedni, zasługujący; by zasługiwać; by trzymać w {by powstrzymywać} honorze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pi:14:32 kataXi/Oson, ku/rie, kai\ tE\n E(me/ran tau/tEn
Pi:14:32 kataXiOson, kyrie, kai tEn hEmeran tautEn
Pi:14:32 VA_AAD2S N2_VSM C RA_ASF N1A_ASF RD_ASF
Pi:14:32 to deem worthy to be eligible, deserving; to merit; to hold in honor lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pi:14:32 do-DEEM WORTHY-you(sg)! lord (voc); a lord ([Adj] voc) and the (acc) day (acc) this (acc)
Pi:14:32 Pi_14:32_1 Pi_14:32_2 Pi_14:32_3 Pi_14:32_4 Pi_14:32_5 Pi_14:32_6
Pi:14:32 x x x x x x
Pi:14:33 ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.
Pi:14:33 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 33 to keep us this day without sin.
Pi:14:33 (tłum. C.P.) 33 zachować nas tego dnia od grzechu.
Pi:14:33 ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.
Pi:14:33 ἀν·α·μάρτητος -ον φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:14:33 Bezgrzeszny By zabezpieczać się Ja
Pi:14:33 a)namartE/tous fulaCHTE=nai E(ma=s.
Pi:14:33 anamartEtus fylaCHTEnai hEmas.
Pi:14:33 A1B_APM VQ_APN RP_AP
Pi:14:33 sinless to guard I
Pi:14:33 sinless ([Adj] acc) to-be-GUARD-ed us (acc)
Pi:14:33 Pi_14:33_1 Pi_14:33_2 Pi_14:33_3
Pi:14:33 x x x
Pi:14:34 εὐλογητὸς εἶ, κύριε ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν,
Pi:14:34 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 34 Blessed art Thou, O Lord, the God of our Fathers,
Pi:14:34 (tłum. C.P.) 34 Błogosławiony jesteś Panie, Boże naszych ojców,
Pi:14:34 εὐλογητὸς εἶ, κύριε θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν,
Pi:14:34 εὐ·λογητός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:14:34 Błogosławiony By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ja
Pi:14:34 eu)logEto\s ei)=, ku/rie o( Teo\s tO=n pate/rOn E(mO=n,
Pi:14:34 eulogEtos ei, kyrie ho Teos tOn paterOn hEmOn,
Pi:14:34 A1_NSM V9_PAI2S N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RP_GP
Pi:14:34 blessed to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father I
Pi:14:34 blessed ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) us (gen)
Pi:14:34 Pi_14:34_1 Pi_14:34_2 Pi_14:34_3 Pi_14:34_4 Pi_14:34_5 Pi_14:34_6 Pi_14:34_7 Pi_14:34_8
Pi:14:34 x x x x x x x x
Pi:14:35 καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. αμην.
Pi:14:35 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 35 and praised and glorified is Thy Name unto the ages. Amen.
Pi:14:35 (tłum. C.P.) 35 i godne czci i chwały jest Twoje imię na wieki. Amen.
Pi:14:35 καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. αμην.
Pi:14:35 καί   καί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἀμήν
Pi:14:35 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By chwalić/wychwalaj/chwałę Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Amen [wierny i prawdziwy dowód]
Pi:14:35 kai\ ai)neto\n kai\ dedoXasme/non to\ o)/noma/ sou ei)s tou\s ai)O=nas. amEn.
Pi:14:35 kai aineton kai dedoXasmenon to onoma su eis tus aiOnas. amEn.
Pi:14:35 C A1_NSN C VT_XMPASM RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RA_APM N3W_APM I
Pi:14:35 and also, even, namely ć and also, even, namely to glorify/extol/praise the name with regard to you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever amen [faithful and true witness]
Pi:14:35 and   and having-been-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eons (acc) amen
Pi:14:35 Pi_14:35_1 Pi_14:35_2 Pi_14:35_3 Pi_14:35_4 Pi_14:35_5 Pi_14:35_6 Pi_14:35_7 Pi_14:35_8 Pi_14:35_9 Pi_14:35_10 Pi_14:35_11
Pi:14:35 x x x x x x x x x x x
Pi:14:36 εὐλογητὸς εἶ, κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου·
Pi:14:36 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 36 Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy statutes.
Pi:14:36 (tłum. C.P.) 36 Błogosławiony jesteś Panie, naucz mnie Twoich ustaw.
Pi:14:36 εὐλογητὸς εἶ, κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου·
Pi:14:36 εὐ·λογητός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:14:36 Błogosławiony By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uczyć Ja ??? Ty; twój/twój(sg)
Pi:14:36 eu)logEto\s ei)=, ku/rie, di/daXo/n me ta\ dikaiO/mata/ sou·
Pi:14:36 eulogEtos ei, kyrie, didaXon me ta dikaiOmata su·
Pi:14:36 A1_NSM V9_PAI2S N2_VSM VA_AAD2S RP_AS RA_APN N3M_APN RP_GS
Pi:14:36 blessed to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to teach I the ??? you; your/yours(sg)
Pi:14:36 blessed ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-TEACH-you(sg)!, going-to-TEACH (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pi:14:36 Pi_14:36_1 Pi_14:36_2 Pi_14:36_3 Pi_14:36_4 Pi_14:36_5 Pi_14:36_6 Pi_14:36_7 Pi_14:36_8
Pi:14:36 x x x x x x x x
Pi:14:37 εὐλογητὸς εἶ, κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου·
Pi:14:37 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 37 Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy statutes.
Pi:14:37 (tłum. C.P.) 37 Błogosławiony jesteś Panie, naucz mnie Twoich ustaw.
Pi:14:37 εὐλογητὸς εἶ, κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου·
Pi:14:37 εὐ·λογητός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:14:37 Błogosławiony By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uczyć Ja ??? Ty; twój/twój(sg)
Pi:14:37 eu)logEto\s ei)=, ku/rie, di/daXo/n me ta\ dikaiO/mata/ sou·
Pi:14:37 eulogEtos ei, kyrie, didaXon me ta dikaiOmata su·
Pi:14:37 A1_NSM V9_PAI2S N2_VSM VA_AAD2S RP_AS RA_APN N3M_APN RP_GS
Pi:14:37 blessed to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to teach I the ??? you; your/yours(sg)
Pi:14:37 blessed ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-TEACH-you(sg)!, going-to-TEACH (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pi:14:37 Pi_14:37_1 Pi_14:37_2 Pi_14:37_3 Pi_14:37_4 Pi_14:37_5 Pi_14:37_6 Pi_14:37_7 Pi_14:37_8
Pi:14:37 x x x x x x x x
Pi:14:38 εὐλογητὸς εἶ, κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Pi:14:38 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 38 Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy statutes.
Pi:14:38 (tłum. C.P.) 38 Błogosławiony jesteś Panie, naucz mnie Twoich ustaw.
Pi:14:38 εὐλογητὸς εἶ, κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Pi:14:38 εὐ·λογητός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:14:38 Błogosławiony By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uczyć Ja ??? Ty; twój/twój(sg)
Pi:14:38 eu)logEto\s ei)=, ku/rie, di/daXo/n me ta\ dikaiO/mata/ sou.
Pi:14:38 eulogEtos ei, kyrie, didaXon me ta dikaiOmata su.
Pi:14:38 A1_NSM V9_PAI2S N2_VSM VA_AAD2S RP_AS RA_APN N3M_APN RP_GS
Pi:14:38 blessed to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to teach I the ??? you; your/yours(sg)
Pi:14:38 blessed ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-TEACH-you(sg)!, going-to-TEACH (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pi:14:38 Pi_14:38_1 Pi_14:38_2 Pi_14:38_3 Pi_14:38_4 Pi_14:38_5 Pi_14:38_6 Pi_14:38_7 Pi_14:38_8
Pi:14:38 x x x x x x x x
Pi:14:39 κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ.
Pi:14:39 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 39 Lord, Thou hast been our refuge from generation to generation.
Pi:14:39 (tłum. C.P.) 39 Panie, Ty jesteś naszą ucieczką od pokoleń.
Pi:14:39 κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ.
Pi:14:39 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν γενεά, -ᾶς, ἡ καί γενεά, -ᾶς, ἡ
Pi:14:39 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Schronienie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Pi:14:39 ku/rie, katafugE\ e)genE/TEs E(mi=n e)n genea=| kai\ genea=|.
Pi:14:39 kyrie, katafygE egenETEs hEmin en genea kai genea.
Pi:14:39 N2_VSM N1_NSF VCI_API2S RP_DP P N1A_DSF C N1A_DSF
Pi:14:39 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. refuge to become become, happen I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation"
Pi:14:39 lord (voc); a lord ([Adj] voc) refuge (nom|voc) you(sg)-were-BECOME-ed us (dat) in/among/by (+dat) generation (dat) and generation (dat)
Pi:14:39 Pi_14:39_1 Pi_14:39_2 Pi_14:39_3 Pi_14:39_4 Pi_14:39_5 Pi_14:39_6 Pi_14:39_7 Pi_14:39_8
Pi:14:39 x x x x x x x x
Pi:14:40 ἐγὼ εἶπα Κύριε, ἐλέησόν με,
Pi:14:40 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 40 I said: O Lord, have mercy on me;
Pi:14:40 (tłum. C.P.) 40 Rzekłem: O Panie, zlituj się nade mną;
Pi:14:40 ἐγὼ εἶπα Κύριε, ἐλέησόν με,
Pi:14:40 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:14:40 Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By okazać miłosierdzie Ja
Pi:14:40 e)gO\ ei)=pa *ku/rie, e)le/Eso/n me,
Pi:14:40 egO eipa kyrie, eleEson me,
Pi:14:40 RP_NS VAI_AAI1S N2_VSM VA_AAD2S RP_AS
Pi:14:40 I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to show mercy I
Pi:14:40 I (nom) I-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc)
Pi:14:40 Pi_14:40_1 Pi_14:40_2 Pi_14:40_3 Pi_14:40_4 Pi_14:40_5
Pi:14:40 x x x x x
Pi:14:41 ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.
Pi:14:41 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 41 heal my soul, for I have sinned against Thee.
Pi:14:41 (tłum. C.P.) 41 uzdrów moja duszę, gdyż zgrzeszyłem przeciw Tobie.
Pi:14:41 ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.
Pi:14:41 ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pi:14:41 By goić się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Ponieważ/tamto By grzeszyć Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pi:14:41 i)/asai tE\n PSuCHE/n mou, o(/ti E(/marto/n soi.
Pi:14:41 iasai tEn PSyCHEn mu, hoti hEmarton soi.
Pi:14:41 VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C VBI_AAI1S RP_DS
Pi:14:41 to heal the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I because/that to sin you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pi:14:41 you(sg)-are-being-HEAL-ed, be-you(sg)-HEAL-ed!, you(sg)-have-been-HEAL-ed the (acc) life (acc) me (gen) because/that I-SIN-ed, they-SIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pi:14:41 Pi_14:41_1 Pi_14:41_2 Pi_14:41_3 Pi_14:41_4 Pi_14:41_5 Pi_14:41_6 Pi_14:41_7
Pi:14:41 x x x x x x x
Pi:14:42 κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγα·
Pi:14:42 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 42 Lord, unto Thee have I fled for refuge;
Pi:14:42 (tłum. C.P.) 42 Panie, do Ciebie się uciekam, aby się schronić;
Pi:14:42 κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγα·
Pi:14:42 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
Pi:14:42 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg)
Pi:14:42 ku/rie, pro\s se\ kate/fuga·
Pi:14:42 kyrie, pros se katefyga·
Pi:14:42 N2_VSM P RP_AS VAI_AAD1S
Pi:14:42 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) ć
Pi:14:42 lord (voc); a lord ([Adj] voc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)  
Pi:14:42 Pi_14:42_1 Pi_14:42_2 Pi_14:42_3 Pi_14:42_4
Pi:14:42 x x x x
Pi:14:43 δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ θεός μου·
Pi:14:43 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 43 teach me to do Thy will, for Thou art my God.
Pi:14:43 (tłum. C.P.) 43 naucz mnie wypełniać Twoją wolę, gdy z Ty jesteś moim Bogiem.
Pi:14:43 δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ θεός μου·
Pi:14:43 διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:14:43 By uczyć Ja By czynić/rób Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Ty By iść; by być Bóg  Ja
Pi:14:43 di/daXo/n me tou= poiei=n to\ Te/lEma/ sou, o(/ti su\ ei)= o( Teo/s mou·
Pi:14:43 didaXon me tu poiein to TelEma su, hoti sy ei ho Teos mu·
Pi:14:43 VA_AAD2S RP_AS RA_GSN V2_PAN RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RP_NS V9_PAI2S RA_NSM N2_NSM RP_GS
Pi:14:43 to teach I the to do/make the will desire, will, wish you; your/yours(sg) because/that you to go; to be the god [see theology] I
Pi:14:43 do-TEACH-you(sg)!, going-to-TEACH (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) the (gen) to-be-DO/MAKE-ing the (nom|acc) will (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) god (nom) me (gen)
Pi:14:43 Pi_14:43_1 Pi_14:43_2 Pi_14:43_3 Pi_14:43_4 Pi_14:43_5 Pi_14:43_6 Pi_14:43_7 Pi_14:43_8 Pi_14:43_9 Pi_14:43_10 Pi_14:43_11 Pi_14:43_12 Pi_14:43_13
Pi:14:43 x x x x x x x x x x x x x
Pi:14:44 ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς,
Pi:14:44 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 44 For in Thee is the fountain of life;
Pi:14:44 (tłum. C.P.) 44 Bowiem w Tobie jest źródło życia;
Pi:14:44 ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς,
Pi:14:44 ὅτι παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πηγή, -ῆς, ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Pi:14:44 Ponieważ/tamto fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wiosna {Sprężyna} Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Pi:14:44 o(/ti para\ soi\ pEgE\ DZOE=s,
Pi:14:44 hoti para soi pEgE DZOEs,
Pi:14:44 C P RP_DS N1_NSF N1_GSF
Pi:14:44 because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub spring life being, living, spirit; alive
Pi:14:44 because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) spring (nom|voc) life (gen); alive ([Adj] gen)
Pi:14:44 Pi_14:44_1 Pi_14:44_2 Pi_14:44_3 Pi_14:44_4 Pi_14:44_5
Pi:14:44 x x x x x
Pi:14:45 ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς·
Pi:14:45 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 45 in Thy light shall we see light.
Pi:14:45 (tłum. C.P.) 45 w Twoim świetle ujrzymy światło.
Pi:14:45 ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς·
Pi:14:45 ἐν ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
Pi:14:45 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Lekki {Jasny} Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Lekki {Jasny}
Pi:14:45 e)n tO=| fOti/ sou o)PSo/meTa fO=s·
Pi:14:45 en tO fOti su oPSomeTa fOs·
Pi:14:45 P RA_DSN N3T_DSN RP_GS VF_FMI1P N3T_ASN
Pi:14:45 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the light you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), light
Pi:14:45 in/among/by (+dat) the (dat) light (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-will-be-SEE-ed light (nom|acc|voc)
Pi:14:45 Pi_14:45_1 Pi_14:45_2 Pi_14:45_3 Pi_14:45_4 Pi_14:45_5 Pi_14:45_6
Pi:14:45 x x x x x x
Pi:14:46 παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσίν σε.
Pi:14:46 (translation by Holy Transfiguration Monastery) 46 O continue Thy mercy unto them that know Thee.
Pi:14:46 (tłum. C.P.) 46 Nie przestawaj litować się nad tymi, którzy Ciebie znają.
Pi:14:46 παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσίν σε.
Pi:14:46 παρα·τείνω (παρα+τειν-, παρα+τεν(ε)·[σ]-, παρα+τειν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:14:46 Do ??? Litość Ty; twój/twój(sg) By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ty; twój/twój(sg)
Pi:14:46 para/teinon to\ e)/leo/s sou toi=s ginO/skousi/n se.
Pi:14:46 parateinon to eleos su tois ginOskusin se.
Pi:14:46 VA_AAD2S RA_ASN N3E_ASN RP_GS RA_DPM V1_PAI3P RP_AS
Pi:14:46 to ??? the mercy you; your/yours(sg) the to know i.e. recognize. you; your/yours(sg)
Pi:14:46 do-???-you(sg)!, while ???-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) they-are-KNOW-ing, while KNOW-ing (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pi:14:46 Pi_14:46_1 Pi_14:46_2 Pi_14:46_3 Pi_14:46_4 Pi_14:46_5 Pi_14:46_6 Pi_14:46_7
Pi:14:46 x x x x x x x