Pi:12:0t Προσευχὴ Μανασση.
Pi:12:0t PRAYER OF MANASSAH (REF. IN 2 CHRONICLES 33:12-13, 19)
Pi:12:0t Modlitwa Manassesa
Pi:12:0t Προσευχὴ Μανασση.
Pi:12:0t προσ·ευχή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ
Pi:12:0t Modlitwa Manasses
Pi:12:0t *proseuCHE\ *manassE.
Pi:12:0t proseuCHE manassE.
Pi:12:0t N1_NSF N1M_GSM
Pi:12:0t prayer Manasses
Pi:12:0t prayer (nom|voc) Manasses  (acc, gen, voc)
Pi:12:0t Pi_12:0t_1 Pi_12:0t_2
Pi:12:0t x x
Pi:12:1 Κύριε παντοκράτωρ, ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, τοῦ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ καὶ τοῦ σπέρματος αὐτῶν τοῦ δικαίου,
Pi:12:1 (KJV) 1. O Lord, Almighty God of our fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, and of their righteous seed;
Pi:12:1 (tłum. C.P.) 1.O Wszechmogący, Boże ojców naszych, Abrahama, Izaaka i Jakuba, i ich sprawiedliwego potomstwa;
Pi:12:1 Κύριε παντοκράτωρ, θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, τοῦ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ καὶ τοῦ σπέρματος αὐτῶν τοῦ δικαίου,
Pi:12:1 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ καί Ἰσαάκ, ὁ καί Ἰακώβ, ὁ καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
Pi:12:1 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Bóg  Ojciec Ja Abraham I też, nawet, mianowicie Izaak I też, nawet, mianowicie Jacob I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy
Pi:12:1 *ku/rie pantokra/tOr, o( Teo\s tO=n pate/rOn E(mO=n, tou= *abraam kai\ *isaak kai\ *iakOb kai\ tou= spe/rmatos au)tO=n tou= dikai/ou,
Pi:12:1 kyrie pantokratOr, ho Teos tOn paterOn hEmOn, tu abraam kai isaak kai iakOb kai tu spermatos autOn tu dikaiu,
Pi:12:1 N2_VSM N3R_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RP_GP RA_GSM N_GSM C N_GSM C N_GSM C RA_GSN N3M_GSN RD_GPM RA_GSM A1A_GSM
Pi:12:1 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all the god [see theology] the father I the Abraham and also, even, namely Isaac and also, even, namely Jacob and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous
Pi:12:1 lord (voc); a lord ([Adj] voc) Almighty ruler of all (nom) the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) us (gen) the (gen) Abraham (indecl) and Isaac (indecl) and Jacob (indecl) and the (gen) seed (gen) them/same (gen) the (gen) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed!
Pi:12:1 Pi_12:1_1 Pi_12:1_2 Pi_12:1_3 Pi_12:1_4 Pi_12:1_5 Pi_12:1_6 Pi_12:1_7 Pi_12:1_8 Pi_12:1_9 Pi_12:1_10 Pi_12:1_11 Pi_12:1_12 Pi_12:1_13 Pi_12:1_14 Pi_12:1_15 Pi_12:1_16 Pi_12:1_17 Pi_12:1_18 Pi_12:1_19
Pi:12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:12:2 ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν σὺν παντὶ τῷ κόσμῳ αὐτῶν,
Pi:12:2 (KJV) 2. who hast made heaven and earth, with all the ornament thereof;
Pi:12:2 (tłum. C.P.) 2. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię z całym ornamentem; którzy spętałeś morze na swój rozkaz;
Pi:12:2 ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν σὺν παντὶ τῷ κόσμῳ αὐτῶν,
Pi:12:2 ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:12:2 By czynić/rób Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Świat (wieczny świat) materialne królestwo On/ona/to/to samo
Pi:12:2 o( poiE/sas to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n su\n panti\ tO=| ko/smO| au)tO=n,
Pi:12:2 ho poiEsas ton uranon kai tEn gEn syn panti tO kosmO autOn,
Pi:12:2 RA_NSM VA_AAPNSM RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF P A3_DSM RA_DSM N2_DSM RD_GPM
Pi:12:2 the to do/make the sky/heaven and also, even, namely the earth/land together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of the world (secular world) material realm he/she/it/same
Pi:12:2 the (nom) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc) together with/including (+dat) every (dat) the (dat) world (dat) them/same (gen)
Pi:12:2 Pi_12:2_1 Pi_12:2_2 Pi_12:2_3 Pi_12:2_4 Pi_12:2_5 Pi_12:2_6 Pi_12:2_7 Pi_12:2_8 Pi_12:2_9 Pi_12:2_10 Pi_12:2_11 Pi_12:2_12
Pi:12:2 x x x x x x x x x x x x
Pi:12:3 ὁ πεδήσας τὴν θάλασσαν τῷ λόγῳ τοῦ προστάγματός σου, ὁ κλείσας τὴν ἄβυσσον καὶ σφραγισάμενος τῷ φοβερῷ καὶ ἐνδόξῳ ὀνόματί σου·
Pi:12:3 (KJV) 3. who hast bound the sea by the word of thy commandment; who hast shut up the deep, and sealed it by thy terrible and glorious name;
Pi:12:3 (tłum. C.P.) 3. który zakryłeś głębię i zapieczętowałeś ją swoim budzącym grozę i chwalebnym imieniem;
Pi:12:3 πεδήσας τὴν θάλασσαν τῷ λόγῳ τοῦ προστάγματός σου, κλείσας τὴν ἄβυσσον καὶ σφραγισάμενος τῷ φοβερῷ καὶ ἐνδόξῳ ὀνόματί σου·
Pi:12:3 ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·βυσσος, -ου, ἡ καί σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) ὁ ἡ τό φοβερός -ά -όν καί ἔν·δοξος -ον ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:12:3 Morze Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) By zamykać się Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: I też, nawet, mianowicie By pieczętować Przestraszanie (przerażanie) I też, nawet, mianowicie Sławny sławny, sławny Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg)
Pi:12:3 o( pedE/sas tE\n Ta/lassan tO=| lo/gO| tou= prosta/gmato/s sou, o( klei/sas tE\n a)/busson kai\ sfragisa/menos tO=| foberO=| kai\ e)ndo/XO| o)no/mati/ sou·
Pi:12:3 ho pedEsas tEn Talassan tO logO tu prostagmatos su, ho kleisas tEn abysson kai sfragisamenos tO foberO kai endoXO onomati su·
Pi:12:3 RA_NSM VA_AAPNSM RA_ASF N1S_ASF RA_DSM N2_DSM RA_GSN N3M_GSN RP_GS RA_NSM VA_AAPNSM RA_ASF N2_ASF C VA_AMPNSM RA_DSM A1A_DSM C A1B_DSN N3M_DSN RP_GS
Pi:12:3 the ć the sea the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the ć you; your/yours(sg) the to shut the abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: and also, even, namely to seal the frightening (terrifying) and also, even, namely glorious illustrious, renowned name with regard to you; your/yours(sg)
Pi:12:3 the (nom)   the (acc) sea (acc) the (dat) word (dat) the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) upon SHUT-ing (nom|voc) the (acc) abyss (acc) and upon being-SEAL-ed (nom) the (dat) frightening ([Adj] dat) and glorious ([Adj] dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pi:12:3 Pi_12:3_1 Pi_12:3_2 Pi_12:3_3 Pi_12:3_4 Pi_12:3_5 Pi_12:3_6 Pi_12:3_7 Pi_12:3_8 Pi_12:3_9 Pi_12:3_10 Pi_12:3_11 Pi_12:3_12 Pi_12:3_13 Pi_12:3_14 Pi_12:3_15 Pi_12:3_16 Pi_12:3_17 Pi_12:3_18 Pi_12:3_19 Pi_12:3_20 Pi_12:3_21
Pi:12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:12:4 ὃν πάντα φρίττει καὶ τρέμει ἀπὸ προσώπου δυνάμεώς σου,
Pi:12:4 (KJV) 4. whom all men fear, and tremble before thy power;
Pi:12:4 (tłum. C.P.) 4. przed którym wszystko drży i trzęsie się przed Twoją mocą;
Pi:12:4 ὃν πάντα φρίττει καὶ τρέμει ἀπὸ προσώπου δυνάμεώς σου,
Pi:12:4 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   καί τρέμω (τρεμ-, -, -, -, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:12:4 Kto/, który/, który; by być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By drżeć drżenie, trząść się, drżeć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Zdolność Ty; twój/twój(sg)
Pi:12:4 o(\n pa/nta fri/ttei kai\ tre/mei a)po\ prosO/pou duna/meO/s sou,
Pi:12:4 hon panta frittei kai tremei apo prosOpu dynameOs su,
Pi:12:4 RR_ASM A3_NPN V1_PAI3S C V1_PAI3S P N2N_GSN N3I_GSF RP_GS
Pi:12:4 who/whom/which; to be every all, each, every, the whole of ć and also, even, namely to tremble tremble, quake, quiver from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face ability you; your/yours(sg)
Pi:12:4 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) all (nom|acc|voc), every (acc)   and he/she/it-is-TREMBLE-ing, you(sg)-are-being-TREMBLE-ed (classical) away from (+gen) face (gen) ability (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pi:12:4 Pi_12:4_1 Pi_12:4_2 Pi_12:4_3 Pi_12:4_4 Pi_12:4_5 Pi_12:4_6 Pi_12:4_7 Pi_12:4_8 Pi_12:4_9
Pi:12:4 x x x x x x x x x
Pi:12:5 ὅτι ἄστεκτος ἡ μεγαλοπρέπεια τῆς δόξης σου, καὶ ἀνυπόστατος ἡ ὀργὴ τῆς ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς ἀπειλῆς σου,
Pi:12:5 (KJV) 5. for the majesty of thy glory cannot be borne, and thine angry threatening toward sinners is importable:
Pi:12:5 (tłum. C.P.) 5. gdyż Twoja chwalebna świetność jest nie do zniesienia i nie można się oprzeć , gdy gniewasz się na grzeszniów;
Pi:12:5 ὅτι ἄστεκτος μεγαλοπρέπεια τῆς δόξης σου, καὶ ἀνυπόστατος ὀργὴ τῆς ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς ἀπειλῆς σου,
Pi:12:5 ὅτι   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὁ ἡ τό ἐπί ἁ·μαρτωλός -όν ἀπειλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:12:5 Ponieważ/tamto Sławy/wzbudzanie grozy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzeszny Groźba Ty; twój/twój(sg)
Pi:12:5 o(/ti a)/stektos E( megalopre/peia tE=s do/XEs sou, kai\ a)nupo/statos E( o)rgE\ tE=s e)pi\ a(martOlou\s a)peilE=s sou,
Pi:12:5 hoti astektos hE megaloprepeia tEs doXEs su, kai anypostatos hE orgE tEs epi hamartOlus apeilEs su,
Pi:12:5 C A1B_NSF RA_NSF N1A_NSF RA_GSF N1S_GSF RP_GS C A1B_NSM RA_NSF N1_NSF RA_GSF P A1B_APM N1_GSF RP_GS
Pi:12:5 because/that ć the ć the glory/awesomeness you; your/yours(sg) and also, even, namely ć the wrath fume, anger, rage the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sinful threat you; your/yours(sg)
Pi:12:5 because/that   the (nom)   the (gen) glory/awesomeness (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and   the (nom) wrath (nom|voc) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) sinful ([Adj] acc) threat (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pi:12:5 Pi_12:5_1 Pi_12:5_2 Pi_12:5_3 Pi_12:5_4 Pi_12:5_5 Pi_12:5_6 Pi_12:5_7 Pi_12:5_8 Pi_12:5_9 Pi_12:5_10 Pi_12:5_11 Pi_12:5_12 Pi_12:5_13 Pi_12:5_14 Pi_12:5_15 Pi_12:5_16
Pi:12:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:12:6 ἀμέτρητόν τε καὶ ἀνεξιχνίαστον τὸ ἔλεος τῆς ἐπαγγελίας σου,
Pi:12:6 (KJV) 6. but thy merciful promise is unmeasurable and unsearchable;
Pi:12:6 (tłum. C.P.) 6. jakże niezmierzone i niezbadane jest miłosierdzie przez Ciebie obiecane,
Pi:12:6 ἀμέτρητόν τε καὶ ἀνεξιχνίαστον τὸ ἔλεος τῆς ἐπαγγελίας σου,
Pi:12:6   τέ καί ἀν·εξ·ιχνίαστος -ον ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:12:6 I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie unsurveyable Litość Obietnica Ty; twój/twój(sg)
Pi:12:6 a)me/trEto/n te kai\ a)neXiCHni/aston to\ e)/leos tE=s e)paggeli/as sou,
Pi:12:6 ametrEton te kai aneXiCHniaston to eleos tEs epangelias su,
Pi:12:6 A1B_NSN x C A1B_NSN RA_NSN N3E_NSN RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Pi:12:6 ć and [postpositive coordinate] and also, even, namely unsurveyable the mercy the promise you; your/yours(sg)
Pi:12:6   and [postpositive coordinate] and unsurveyable ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) the (gen) promise (gen), promises (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pi:12:6 Pi_12:6_1 Pi_12:6_2 Pi_12:6_3 Pi_12:6_4 Pi_12:6_5 Pi_12:6_6 Pi_12:6_7 Pi_12:6_8 Pi_12:6_9
Pi:12:6 x x x x x x x x x
Pi:12:7 ὅτι σὺ εἶ κύριος ὕψιστος, εὔσπλαγχνος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ κακίαις ἀνθρώπων·
Pi:12:7 (KJV) 7. for thou art the most high Lord, of great compassion, longsuffering, very merciful, and repentest of the evils of men. Thou, O Lord, according to thy great goodness hast promised repentance and forgiveness to them that have sinned against thee: and of thine infinite mercies hast appointed repentance unto sinners, that they may be saved. Thou therefore,
Pi:12:7 (tłum. C.P.) 7. Ty jesteś Panem Najwyższym, współczującym, cierpliwym i bardzo miłosiernym, i. Ty, Panie, litujesz się i wybaczasz czyniącym zło
Pi:12:7 ὅτι σὺ εἶ κύριος ὕψιστος, εὔσπλαγχνος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ κακίαις ἀνθρώπων·
Pi:12:7 ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) εὔ·σπλαγχνος -ον μακρό·θυμος -ον καί   καί μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -) ἐπί κακία, -ας, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Pi:12:7 Ponieważ/tamto Ty By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Najwyższy Współczujący Cierpliwy I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By żałować (świecony.) zmieniaj twój umysł. ???????? Jest robienie zmiany w ???? -- logiczny umysł -- w przeciwieństwie do ? ???? -- lejce emocji. Żałuj jest dobre tłumaczenie, ale to przeocza {góruje} mechaniczne działania właściwe {tkwiące} słowu. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Źle źle, złośliwość Ludzki
Pi:12:7 o(/ti su\ ei)= ku/rios u(/PSistos, eu)/splagCHnos, makro/Tumos kai\ polue/leos kai\ metanoO=n e)pi\ kaki/ais a)nTrO/pOn·
Pi:12:7 hoti sy ei kyrios hyPSistos, eusplanCHnos, makroTymos kai polyeleos kai metanoOn epi kakiais anTrOpOn·
Pi:12:7 C RP_NS V9_PAI2S N2_NSM A1_NSM A1B_NSM A1B_NSM C A1B_NSM C V2_PAPNSM P N1A_DPF N2_GPM
Pi:12:7 because/that you to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. highest compassionate patient and also, even, namely ć and also, even, namely to repent (lit.) change your mind. Μετανοια is making a change in the νους -- the logical mind -- as opposed to η φρην -- the reins of the emotions. Repent is a good translation, but it overlooks the mechanical actions inherent in the word. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing evil evil, malice human
Pi:12:7 because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (nom); a lord ([Adj] nom) highest ([Adj] nom) compassionate ([Adj] nom) patient ([Adj] nom) and   and while REPENT-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) wickedness (dat) humans (gen)
Pi:12:7 Pi_12:7_1 Pi_12:7_2 Pi_12:7_3 Pi_12:7_4 Pi_12:7_5 Pi_12:7_6 Pi_12:7_7 Pi_12:7_8 Pi_12:7_9 Pi_12:7_10 Pi_12:7_11 Pi_12:7_12 Pi_12:7_13 Pi_12:7_14
Pi:12:7 x x x x x x x x x x x x x x
Pi:12:8 σὺ οὖν, κύριε ὁ θεὸς τῶν δικαίων, οὐκ ἔθου μετάνοιαν δικαίοις, τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τοῖς οὐχ ἡμαρτηκόσιν σοι, ἀλλ’ ἔθου μετάνοιαν ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ,
Pi:12:8 (KJV) 8. O Lord, that art the God of the just, hast not appointed repentance to the just, as to Abraham, and Isaac, and Jacob, which have not sinned against thee; but thou hast appointed repentance unto me that am a sinner: for I have sinned above the number of the sands of the sea.
Pi:12:8 (tłum. C.P.) 8. Ty, Panie, Boże sprawiedliwych, nie wyznaczyłyś pokuty dla sprawiedliwych: dla Abrahama i Izaaka i Jakuba, którzy nie zgrzeszyli przeciw Tobie, lecz dla mnie wyznaczyłeś pokutę, bo jestem grzesznikiem.
Pi:12:8 σὺ οὖν, κύριε θεὸς τῶν δικαίων, οὐκ ἔθου μετάνοιαν δικαίοις, τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τοῖς οὐχ ἡμαρτηκόσιν σοι, ἀλλ’ ἔθου μετάνοιαν ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ,
Pi:12:8 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὖν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) μετά·νοια, -ας, ἡ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ καί Ἰσαάκ, ὁ καί Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀλλά τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) μετά·νοια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν
Pi:12:8 Ty Dlatego/wtedy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy ??? Przed przydechem mocnym By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Żal Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Abraham I też, nawet, mianowicie Izaak I też, nawet, mianowicie Jacob ??? Przed przydechem mocnym By grzeszyć Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ale By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Żal Ja; mój/mój Grzeszny
Pi:12:8 su\ ou)=n, ku/rie o( Teo\s tO=n dikai/On, ou)k e)/Tou meta/noian dikai/ois, tO=| *abraam kai\ *isaak kai\ *iakOb toi=s ou)CH E(martEko/sin soi, a)ll’ e)/Tou meta/noian e)moi\ tO=| a(martOlO=|,
Pi:12:8 sy un, kyrie ho Teos tOn dikaiOn, uk eTu metanoian dikaiois, tO abraam kai isaak kai iakOb tois uCH hEmartEkosin soi, all’ eTu metanoian emoi tO hamartOlO,
Pi:12:8 RP_NS x N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM A1A_GPM D VEI_AMI2S N1A_ASF A1A_DPM RA_DSM N_DSM C N_DSM C N_DSM RA_DPM D VX_XAPDPM RP_DS C VEI_AMI2S N1A_ASF RP_DS RA_DSM A1B_DSM
Pi:12:8 you therefore/then lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous οὐχ before rough breathing to place lay, put, set, situate, station repentance just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous the Abraham and also, even, namely Isaac and also, even, namely Jacob the οὐχ before rough breathing to sin you; your/yours(sg); to rub worn, rub but to place lay, put, set, situate, station repentance I; my/mine the sinful
Pi:12:8 you(sg) (nom) therefore/then lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) not you(sg)-were-PLACE-ed repentance (acc) just ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-happen-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) the (dat) Abraham (indecl) and Isaac (indecl) and Jacob (indecl) the (dat) not having SIN-ed (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) but you(sg)-were-PLACE-ed repentance (acc) me (dat); my/mine (nom|voc) the (dat) sinful ([Adj] dat)
Pi:12:8 Pi_12:8_1 Pi_12:8_2 Pi_12:8_3 Pi_12:8_4 Pi_12:8_5 Pi_12:8_6 Pi_12:8_7 Pi_12:8_8 Pi_12:8_9 Pi_12:8_10 Pi_12:8_11 Pi_12:8_12 Pi_12:8_13 Pi_12:8_14 Pi_12:8_15 Pi_12:8_16 Pi_12:8_17 Pi_12:8_18 Pi_12:8_19 Pi_12:8_20 Pi_12:8_21 Pi_12:8_22 Pi_12:8_23 Pi_12:8_24 Pi_12:8_25 Pi_12:8_26 Pi_12:8_27
Pi:12:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:12:9 διότι ἥμαρτον ὑπὲρ ἀριθμὸν ψάμμου θαλάσσης, ἐπλήθυναν αἱ ἀνομίαι μου, κύριε, ἐπλήθυναν, καὶ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἀτενίσαι καὶ ἰδεῖν τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ πλήθους τῶν ἀδικιῶν μου
Pi:12:9 (KJV) 9. My transgressions, O Lord, are multiplied: my transgressions are multiplied, and I am not worthy to behold and see the height of heaven for the multitude of mine iniquities.
Pi:12:9 (tłum. C.P.) 9. Dopuściłem się więcej grzechów niż jest piasku nad morzem; rozmnożyły się moje występki;
Pi:12:9 διότι ἥμαρτον ὑπὲρ ἀριθμὸν ψάμμου θαλάσσης, ἐπλήθυναν αἱ ἀνομίαι μου, κύριε, ἐπλήθυναν, καὶ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἀτενίσαι καὶ ἰδεῖν τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ πλήθους τῶν ἀδικιῶν μου
Pi:12:9 δι·ότι ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὑπέρ ἀριθμός, -οῦ, ὁ   θάλασσα, -ης, ἡ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄξιος -ία -ον ἀτενίζω (ατενιζ-, -, ατενι·σ-, -, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἀπό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:12:9 Z powodu tego: Tamto By grzeszyć Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Morze By wzrastać/mnóż się Bezprawie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wzrastać/mnóż się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być Odpowiedni wart zachodu; wartościowy By gapić się I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Nieba/niebo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Zły uczynki Ja
Pi:12:9 dio/ti E(/marton u(pe\r a)riTmo\n PSa/mmou Tala/ssEs, e)plE/Tunan ai( a)nomi/ai mou, ku/rie, e)plE/Tunan, kai\ ou)k ei)mi\ a)/Xios a)teni/sai kai\ i)dei=n to\ u(/PSos tou= ou)ranou= a)po\ plE/Tous tO=n a)dikiO=n mou
Pi:12:9 dioti hEmarton hyper ariTmon PSammu TalassEs, eplETynan hai anomiai mu, kyrie, eplETynan, kai uk eimi aXios atenisai kai idein to hyPSos tu uranu apo plETus tOn adikiOn mu
Pi:12:9 C VBI_AAI1S P N2_ASM N2_GSM N1S_GSF VAI_AAI3P RA_NPF N1A_NPF RP_GS N2_VSM VAI_AAI3P C D V9_PAI1S A1A_NSM VA_AAN C VB_AAN RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM P N3E_GSN RA_GPF N1A_GPF RP_GS
Pi:12:9 because of this: that to sin above (+acc), on behalf of (+gen) number [see arithmetic] ć sea to increase/multiply the lawlessness I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to increase/multiply and also, even, namely οὐχ before rough breathing to go; to be eligible worthwhile; valuable to stare and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the sky/heaven from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lot (multitude ) the wrongdoing I
Pi:12:9 because of this: that I-SIN-ed, they-SIN-ed above (+acc), on behalf of (+gen) number (acc)   sea (gen) they-INCREASE/MULTIPLY-ed the (nom) lawlessnesss (nom|voc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) they-INCREASE/MULTIPLY-ed and not I-am-GO-ing; I-am eligible ([Adj] nom) to-STARE, be-you(sg)-STARE-ed!, he/she/it-happens-to-STARE (opt) and to-SEE the (nom|acc) height (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) away from (+gen) lot (gen) the (gen) wrongdoings (gen) me (gen)
Pi:12:9 Pi_12:9_1 Pi_12:9_2 Pi_12:9_3 Pi_12:9_4 Pi_12:9_5 Pi_12:9_6 Pi_12:9_7 Pi_12:9_8 Pi_12:9_9 Pi_12:9_10 Pi_12:9_11 Pi_12:9_12 Pi_12:9_13 Pi_12:9_14 Pi_12:9_15 Pi_12:9_16 Pi_12:9_17 Pi_12:9_18 Pi_12:9_19 Pi_12:9_20 Pi_12:9_21 Pi_12:9_22 Pi_12:9_23 Pi_12:9_24 Pi_12:9_25 Pi_12:9_26 Pi_12:9_27 Pi_12:9_28
Pi:12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:12:10 κατακαμπτόμενος πολλῷ δεσμῷ σιδήρου εἰς τὸ ἀνανεῦσαί με ὑπὲρ ἁμαρτιῶν μου, καὶ οὐκ ἔστιν μοι ἄνεσις, διότι παρώργισα τὸν θυμόν σου καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα στήσας βδελύγματα καὶ πληθύνας προσοχθίσματα.
Pi:12:10 (KJV) 10. I am bowed down with many iron bands, that I cannot life up mine head, neither have any release: for I have provoked thy wrath, and done evil before thee: I did not thy will, neither kept I thy commandments: I have set up abominations, and have multiplied offences.
Pi:12:10 (tłum. C.P.) 10. Jestem dociążony licznymi kajdanami z żelaza; jestem odrzucony z powodu moich grzechów, i nie znajduję ulgi: bo tym, co zrobiłem wywołałem Twój gniew i uczyniłem to, co złe w Twoich oczach, wzbudzajac odrazę i mnożąc występki;
Pi:12:10 κατακαμπτόμενος πολλῷ δεσμῷ σιδήρου εἰς τὸ ἀνανεῦσαί με ὑπὲρ ἁμαρτιῶν μου, καὶ οὐκ ἔστιν μοι ἄνεσις, διότι παρώργισα τὸν θυμόν σου καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα στήσας βδελύγματα καὶ πληθύνας προσοχθίσματα.
Pi:12:10   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος εἰς[1] ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπέρ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄν·εσις, -εως, ἡ δι·ότι παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) βδέλυγμα[τ], -ατος, τό καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-)  
Pi:12:10 Dużo Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki Żelazny; żelazny Do (+przyspieszenie) Ja Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Ja Jakaś spokoju {łatwości}/wolność Z powodu tego: Tamto Do ??? Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób By powodować stać Wstręt I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się
Pi:12:10 katakampto/menos pollO=| desmO=| sidE/rou ei)s to\ a)naneu=sai/ me u(pe\r a(martiO=n mou, kai\ ou)k e)/stin moi a)/nesis, dio/ti parO/rgisa to\n Tumo/n sou kai\ to\ ponEro\n e)nO/pio/n sou e)poi/Esa stE/sas bdelu/gmata kai\ plETu/nas prosoCHTi/smata.
Pi:12:10 katakamptomenos pollO desmO sidEru eis to ananeusai me hyper hamartiOn mu, kai uk estin moi anesis, dioti parOrgisa ton Tymon su kai to ponEron enOpion su epoiEsa stEsas bdelygmata kai plETynas prosoCHTismata.
Pi:12:10 V1_PMPNSM A1_DSM N2_DSM N2_GSM P RA_ASN VA_AAN RP_AS P N1A_GPF RP_GS C D V9_PAI3S RP_DS N3I_NSF C VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_ASN A1A_ASN P RP_GS VAI_AAI1S VA_AAPNSM N3M_APN C VA_AAPNSM N3M_APN
Pi:12:10 ć much restraint restraint, handcuff iron; iron into (+acc) the ć I above (+acc), on behalf of (+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be I some ease/freedom because of this: that to ??? the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. you; your/yours(sg) and also, even, namely the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) to do/make to cause to stand abomination and also, even, namely to increase/multiply ć
Pi:12:10   much (dat) restraint (dat) iron (gen); iron ([Adj] gen) into (+acc) the (nom|acc)   me (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) sins (gen) me (gen) and not he/she/it-is me (dat) some ease/freedom (nom) because of this: that I-???-ed the (acc) wrath (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-DO/MAKE-ed upon CAUSE-ing-TO-STand (nom|voc) abominations (nom|acc|voc) and upon INCREASE/MULTIPLY-ing (nom|voc)  
Pi:12:10 Pi_12:10_1 Pi_12:10_2 Pi_12:10_3 Pi_12:10_4 Pi_12:10_5 Pi_12:10_6 Pi_12:10_7 Pi_12:10_8 Pi_12:10_9 Pi_12:10_10 Pi_12:10_11 Pi_12:10_12 Pi_12:10_13 Pi_12:10_14 Pi_12:10_15 Pi_12:10_16 Pi_12:10_17 Pi_12:10_18 Pi_12:10_19 Pi_12:10_20 Pi_12:10_21 Pi_12:10_22 Pi_12:10_23 Pi_12:10_24 Pi_12:10_25 Pi_12:10_26 Pi_12:10_27 Pi_12:10_28 Pi_12:10_29 Pi_12:10_30 Pi_12:10_31 Pi_12:10_32
Pi:12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:12:11 καὶ νῦν κλίνω γόνυ καρδίας δεόμενος τῆς παρὰ σοῦ χρηστότητος
Pi:12:11 (KJV) 11. Now therefore I bow the knee of mine heart, beseeching thee of grace. I have sinned,
Pi:12:11 (tłum. C.P.) 11. A teraz korzę me serce, aby wyjednać Twoją dobroć
Pi:12:11 καὶ νῦν κλίνω γόνυ καρδίας δεόμενος τῆς παρὰ σοῦ χρηστότητος
Pi:12:11 καί νῦν κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) γόνυ, γόνατος, τό καρδία, -ας, ἡ δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Pi:12:11 I też, nawet, mianowicie Teraz By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Kolano Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By potrzebować/wymagać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) Wspaniałomyślność
Pi:12:11 kai\ nu=n kli/nO go/nu kardi/as deo/menos tE=s para\ sou= CHrEsto/tEtos
Pi:12:11 kai nyn klinO gony kardias deomenos tEs para su CHrEstotEtos
Pi:12:11 C D V1_PAI1S N3_NSN N1A_GSF V2_PMPNSM RA_GSF P RP_GS N3T_GSF
Pi:12:11 and also, even, namely now to bend/wane [see incline, decline, recline] knee heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to need/require the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) magnanimousness
Pi:12:11 and now I-am-BEND/WANE-ing, I-should-be-BEND/WANE-ing, I-should-BEND/WANE knee (nom|acc|voc) heart (gen), hearts (acc) while being-NEED/REQUIRE-ed (nom) the (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) magnanimousness (gen)
Pi:12:11 Pi_12:11_1 Pi_12:11_2 Pi_12:11_3 Pi_12:11_4 Pi_12:11_5 Pi_12:11_6 Pi_12:11_7 Pi_12:11_8 Pi_12:11_9 Pi_12:11_10
Pi:12:11 x x x x x x x x x x
Pi:12:12 Ἡμάρτηκα, κύριε, ἡμάρτηκα καὶ τὰς ἀνομίας μου ἐγὼ γινώσκω.
Pi:12:12 (KJV) 12. O Lord, I have sinned, and I acknowledge mine iniquities:
Pi:12:12 (tłum. C.P.) 12. Zgrzeszyłem, Panie, zgrzeszyłem, i jestem świadomy moich grzechów;
Pi:12:12 Ἡμάρτηκα, κύριε, ἡμάρτηκα καὶ τὰς ἀνομίας μου ἐγὼ γινώσκω.
Pi:12:12 ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Pi:12:12 By grzeszyć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By grzeszyć I też, nawet, mianowicie Bezprawie Ja Ja By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Pi:12:12 *(Ema/rtEka, ku/rie, E(ma/rtEka kai\ ta\s a)nomi/as mou e)gO\ ginO/skO.
Pi:12:12 hEmartEka, kyrie, hEmartEka kai tas anomias mu egO ginOskO.
Pi:12:12 VXI_XAI1S N2_VSM VXI_XAI1S C RA_APF N1A_APF RP_GS RP_NS V1_PAI1S
Pi:12:12 to sin lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to sin and also, even, namely the lawlessness I I to know i.e. recognize.
Pi:12:12 I-have-SIN-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) I-have-SIN-ed and the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) me (gen) I (nom) I-am-KNOW-ing, I-should-be-KNOW-ing
Pi:12:12 Pi_12:12_1 Pi_12:12_2 Pi_12:12_3 Pi_12:12_4 Pi_12:12_5 Pi_12:12_6 Pi_12:12_7 Pi_12:12_8 Pi_12:12_9
Pi:12:12 x x x x x x x x x
Pi:12:13 αἰτοῦμαι δεόμενός σου Ἄνες μοι, κύριε, ἄνες μοι, μὴ συναπολέσῃς με ταῖς ἀνομίαις μου μηδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνίσας τηρήσῃς τὰ κακά μοι μηδὲ καταδικάσῃς με ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς. ὅτι σὺ εἶ, κύριε, ὁ θεὸς τῶν μετανοούντων,
Pi:12:13 (KJV) 13. wherefore, I humbly beseech thee, forgive me, O Lord, forgive me, and destroy me not with mine iniquites. Be not angry with me for ever, by reserving evil for me; neither condemn me to the lower parts of the earth. For thou art the God, even the God of them that repent;
Pi:12:13 (tłum. C.P.) 13. Usilnie proszę Cię wybacz mi, Panie, wybacz mi! Nie niszcz mnie razem z moimi występkami. Nie gniewaj się na mnie na zawsze, nie zachowuj dla mnie kary ani nie skazuj mnie do nizszych pokładów ziemi. Gdyż Ty, Panie jesteś Bogiem tych, którzy pokutują;
Pi:12:13 αἰτοῦμαι δεόμενός σου Ἄνες μοι, κύριε, ἄνες μοι, μὴ συναπολέσῃς με ταῖς ἀνομίαις μου μηδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνίσας τηρήσῃς τὰ κακά μοι μηδὲ καταδικάσῃς με ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς. ὅτι σὺ εἶ, κύριε, θεὸς τῶν μετανοούντων,
Pi:12:13 αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή συν·απ·όλλυμι (-, συναπ+ολ(ε)·[σ]-/συναπ+ολε·σ-, συναπ+ολε·σ- or 2nd συναπ+ολ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ   τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ κατα·δικάζω (κατα+δικαζ-, κατα+δικα·σ-, κατα+δικα·σ-, -, κατα+δεδικασ-, κατα+δικασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό κατώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. Adj. of κάτω) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -)
Pi:12:13 By prosić {By pytać} By potrzebować/wymagać Ty; twój/twój(sg) By pozwalać iść z Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pozwalać iść z Ja Nie By niszczyć z Ja Bezprawie Ja µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} Niegodziwie by czynić źle Ja µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By potępiać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Najbardziej głęboki Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Ty By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By żałować (świecony.) zmieniaj twój umysł. ???????? Jest robienie zmiany w ???? -- logiczny umysł -- w przeciwieństwie do ? ???? -- lejce emocji. Żałuj jest dobre tłumaczenie, ale to przeocza {góruje} mechaniczne działania właściwe {tkwiące} słowu.
Pi:12:13 ai)tou=mai deo/meno/s sou *)/anes moi, ku/rie, a)/nes moi, mE\ sunapole/sE|s me tai=s a)nomi/ais mou mEde\ ei)s to\n ai)O=na mEni/sas tErE/sE|s ta\ kaka/ moi mEde\ katadika/sE|s me e)n toi=s katOta/tois tE=s gE=s. o(/ti su\ ei)=, ku/rie, o( Teo\s tO=n metanoou/ntOn,
Pi:12:13 aitumai deomenos su anes moi, kyrie, anes moi, mE synapolesEs me tais anomiais mu mEde eis ton aiOna mEnisas tErEsEs ta kaka moi mEde katadikasEs me en tois katOtatois tEs gEs. hoti sy ei, kyrie, ho Teos tOn metanountOn,
Pi:12:13 V2_PMI1S V2_PMPNSM RP_GS VB_AAD2S RP_DS N2_VSM VB_AAD2S RP_DS D VA_AAS2S RP_AS RA_DPF N1A_DPF RP_GS C P RA_ASM N3W_ASM VA_AAPNSM VA_AAS2S RA_APN A1_APN RP_DS C VA_AAS2S RP_AS P RA_DPM A1_DPM RA_GSF N1_GSF C RP_NS V9_PAI2S N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM V2_PAPGPM
Pi:12:13 to ask to need/require you; your/yours(sg) to let go of I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to let go of I not to annihilate with I the lawlessness I μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever ć to keep abide by, observe, keep watch over the wickedly to do evil I μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to condemn I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the deepest the earth/land because/that you to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the to repent (lit.) change your mind. Μετανοια is making a change in the νους -- the logical mind -- as opposed to η φρην -- the reins of the emotions. Repent is a good translation, but it overlooks the mechanical actions inherent in the word.
Pi:12:13 I-am-being-ASK-ed while being-NEED/REQUIRE-ed (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-LET-you(sg)-GO-OF! me (dat) lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-LET-you(sg)-GO-OF! me (dat) not you(sg)-should-ANNIHILATE-WITH me (acc) the (dat) lawlessnesss (dat) me (gen) neither/nor; Mede (voc) into (+acc) the (acc) eon (acc)   you(sg)-should-KEEP the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) me (dat) neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-CONDEMN me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) deepest ([Adj] dat) the (gen) earth/land (gen) because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) let-them-be-REPENT-ing! (classical), while REPENT-ing (gen)
Pi:12:13 Pi_12:13_1 Pi_12:13_2 Pi_12:13_3 Pi_12:13_4 Pi_12:13_5 Pi_12:13_6 Pi_12:13_7 Pi_12:13_8 Pi_12:13_9 Pi_12:13_10 Pi_12:13_11 Pi_12:13_12 Pi_12:13_13 Pi_12:13_14 Pi_12:13_15 Pi_12:13_16 Pi_12:13_17 Pi_12:13_18 Pi_12:13_19 Pi_12:13_20 Pi_12:13_21 Pi_12:13_22 Pi_12:13_23 Pi_12:13_24 Pi_12:13_25 Pi_12:13_26 Pi_12:13_27 Pi_12:13_28 Pi_12:13_29 Pi_12:13_30 Pi_12:13_31 Pi_12:13_32 Pi_12:13_33 Pi_12:13_34 Pi_12:13_35 Pi_12:13_36 Pi_12:13_37 Pi_12:13_38 Pi_12:13_39
Pi:12:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:12:14 καὶ ἐν ἐμοὶ δείξῃς τὴν ἀγαθωσύνην σου· ὅτι ἀνάξιον ὄντα σώσεις με κατὰ τὸ πολὺ ἔλεός σου,
Pi:12:14 (KJV) 14. and in me thou wilt shew all thy goodness: for thou wilt save me, that am unworthy, according to thy great mercy.
Pi:12:14 (tłum. C.P.) 14. I okaz na mnie swą dobroć: gdy ż Ty mnie wybawisz, chociaz jestem niegodny Twojego wielkiego miłosierdzia.
Pi:12:14 καὶ ἐν ἐμοὶ δείξῃς τὴν ἀγαθωσύνην σου· ὅτι ἀνάξιον ὄντα σώσεις με κατὰ τὸ πολὺ ἔλεός σου,
Pi:12:14 καί ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαθω·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἀν·άξιος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:12:14 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój By być widocznym Dobroć Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Niegodny By być By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dużo Litość Ty; twój/twój(sg)
Pi:12:14 kai\ e)n e)moi\ dei/XE|s tE\n a)gaTOsu/nEn sou· o(/ti a)na/Xion o)/nta sO/seis me kata\ to\ polu\ e)/leo/s sou,
Pi:12:14 kai en emoi deiXEs tEn agaTOsynEn su· hoti anaXion onta sOseis me kata to poly eleos su,
Pi:12:14 C P RP_DS VA_AAS2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C A1A_NSN V9_PAPNSN VF_FAI2S RP_AS P RA_ASN A1P_ASN N3E_ASN RP_GS
Pi:12:14 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine to show the goodness you; your/yours(sg) because/that unworthy to be to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the much mercy you; your/yours(sg)
Pi:12:14 and in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) you(sg)-should-SHOW the (acc) goodness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that unworthy ([Adj] acc, nom|acc|voc) while being (acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-SAVE me (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) much (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pi:12:14 Pi_12:14_1 Pi_12:14_2 Pi_12:14_3 Pi_12:14_4 Pi_12:14_5 Pi_12:14_6 Pi_12:14_7 Pi_12:14_8 Pi_12:14_9 Pi_12:14_10 Pi_12:14_11 Pi_12:14_12 Pi_12:14_13 Pi_12:14_14 Pi_12:14_15 Pi_12:14_16 Pi_12:14_17
Pi:12:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:12:15 καὶ αἰνέσω σε διὰ παντὸς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς μου. ὅτι σὲ ὑμνεῖ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν οὐρανῶν, καὶ σοῦ ἐστιν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. αμην.
Pi:12:15 (KJV) 15. Therefore I will praise thee for ever all the days of my life: for all the powers of the heavens do praise thee, and thine is the glory for ever and ever. Amen.
Pi:12:15 (tłum. C.P.) 15.Nieustannie będę chwalić Cię przez wszystkie dni mego życia: gdyż wszystkie potęgi niebios wysławiają Twoja chwałe na wieki. Amen.
Pi:12:15 καὶ αἰνέσω σε διὰ παντὸς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς μου. ὅτι σὲ ὑμνεῖ πᾶσα δύναμις τῶν οὐρανῶν, καὶ σοῦ ἐστιν δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. αμην.
Pi:12:15 καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἀμήν
Pi:12:15 I też, nawet, mianowicie By chwalić Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja Ponieważ/tamto Ty; twój/twój(sg) By wysławiać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolność Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) By być Sławy/wzbudzanie grozy Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Amen [wierny i prawdziwy dowód]
Pi:12:15 kai\ ai)ne/sO se dia\ panto\s e)n tai=s E(me/rais tE=s DZOE=s mou. o(/ti se\ u(mnei= pa=sa E( du/namis tO=n ou)ranO=n, kai\ sou= e)stin E( do/Xa ei)s tou\s ai)O=nas. amEn.
Pi:12:15 kai ainesO se dia pantos en tais hEmerais tEs DZOEs mu. hoti se hymnei pasa hE dynamis tOn uranOn, kai su estin hE doXa eis tus aiOnas. amEn.
Pi:12:15 C VA_AAS1S RP_AS P A3_GSM P RA_DPF N1A_DPF RA_GSF N1_GSF RP_GS C RP_AS V2_PAI3S A1S_NSF RA_NSF N3I_NSF RA_GPM N2_GPM C RP_GS V9_PAI3S RA_NSF N1S_NSF P RA_APM N3W_APM I
Pi:12:15 and also, even, namely to praise you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the life being, living, spirit; alive I because/that you; your/yours(sg) to hymn every all, each, every, the whole of the ability the sky/heaven and also, even, namely you; your/yours(sg) to be the glory/awesomeness into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever amen [faithful and true witness]
Pi:12:15 and I-will-PRAISE, I-should-PRAISE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because of (+acc), through (+gen) every (gen) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) me (gen) because/that you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-is-HYMN-ing, you(sg)-are-being-HYMN-ed (classical), be-you(sg)-HYMN-ing!, he/she/it-was-HYMN-ing every (nom|voc) the (nom) ability (nom) the (gen) skies/heavens (gen) and you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) into (+acc) the (acc) eons (acc) amen
Pi:12:15 Pi_12:15_1 Pi_12:15_2 Pi_12:15_3 Pi_12:15_4 Pi_12:15_5 Pi_12:15_6 Pi_12:15_7 Pi_12:15_8 Pi_12:15_9 Pi_12:15_10 Pi_12:15_11 Pi_12:15_12 Pi_12:15_13 Pi_12:15_14 Pi_12:15_15 Pi_12:15_16 Pi_12:15_17 Pi_12:15_18 Pi_12:15_19 Pi_12:15_20 Pi_12:15_21 Pi_12:15_22 Pi_12:15_23 Pi_12:15_24 Pi_12:15_25 Pi_12:15_26 Pi_12:15_27 Pi_12:15_28
Pi:12:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x