Pnp:6:1 Ποῦ ἀπῆλθεν ὁ ἀδελφιδός σου, ἡ καλὴ ἐν γυναιξίν; ποῦ ἀπέβλεψεν ὁ ἀδελφιδός σου; καὶ ζητήσομεν αὐτὸν μετὰ σοῦ.
Pnp:6:1 Whither is thy kinsman gone, thou beautiful among women? whither has thy kinsman turned aside? tell us, and we will seek him with thee. (Song of Solomon 5:17 Brenton)
Pnp:6:1 Dokąd odszedł twój umiłowany, o najpiękniejsza z niewiast? W którą zwrócił się stronę miły twój, byśmy go wraz z tobą szukały? (Pnp 6:1 BT_4)
Pnp:6:1 Ποῦ ἀπῆλθεν ἀδελφιδός σου, καλὴ ἐν γυναιξίν; ποῦ ἀπέβλεψεν ἀδελφιδός σου; καὶ ζητήσομεν αὐτὸν μετὰ σοῦ.
Pnp:6:1 ποῦ[1] ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ἐν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ποῦ[1] ἀπο·βλέπω (απο+βλεπ-, -, απο+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pnp:6:1 Gdzie By odchodzić Ty; twój/twój(sg) W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kobiety/żona Gdzie By zwracać uwagę (wyglądaj z dala) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By szukać On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Pnp:6:1 *pou= a)pE=lTen o( a)delfido/s sou, E( kalE\ e)n gunaiXi/n; pou= a)pe/blePSen o( a)delfido/s sou; kai\ DZEtE/somen au)to\n meta\ sou=.
Pnp:6:1 pu apElTen ho adelfidos su, hE kalE en gynaiXin; pu apeblePSen ho adelfidos su; kai DZEtEsomen auton meta su.
Pnp:6:1 D VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_VSF A1_VSF P N3K_DPF D VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS C VF_FAI1P RD_ASM P RP_GS
Pnp:6:1 where to depart the ć you; your/yours(sg) the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among woman/wife where to pay attention (look away) the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely to seek he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Pnp:6:1 where he/she/it-DEPART-ed the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) right ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) women/wives (dat) where he/she/it-PAY-ed-ATTENTION the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and we-will-SEEK him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pnp:6:1 Pnp_6:1_1 Pnp_6:1_2 Pnp_6:1_3 Pnp_6:1_4 Pnp_6:1_5 Pnp_6:1_6 Pnp_6:1_7 Pnp_6:1_8 Pnp_6:1_9 Pnp_6:1_10 Pnp_6:1_11 Pnp_6:1_12 Pnp_6:1_13 Pnp_6:1_14 Pnp_6:1_15 Pnp_6:1_16 Pnp_6:1_17 Pnp_6:1_18 Pnp_6:1_19
Pnp:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:6:2 Ἀδελφιδός μου κατέβη εἰς κῆπον αὐτοῦ εἰς φιάλας τοῦ ἀρώματος ποιμαίνειν ἐν κήποις καὶ συλλέγειν κρίνα·
Pnp:6:2 My kinsman is gone down to his garden, to the beds of spice, to feed his flock in the gardens, and to gather lilies. (Song of Solomon 6:1 Brenton)
Pnp:6:2 Miły mój zszedł do swego ogrodu, ku grzędom balsamicznym, aby paść stado swoje w ogrodach i zbierać lilie. (Pnp 6:2 BT_4)
Pnp:6:2 Ἀδελφιδός μου κατέβη εἰς κῆπον αὐτοῦ εἰς φιάλας τοῦ ἀρώματος ποιμαίνειν ἐν κήποις καὶ συλλέγειν κρίνα·
Pnp:6:2   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] κῆπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] φιάλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἄρωμα[τ], -ατος, τό ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ἐν κῆπος, -ου, ὁ καί συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) κρίνον, -ου, τό
Pnp:6:2 Ja By schodzić Do (+przyspieszenie) Ogród On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Miska Aromatyczny [zioło albo korzenie] By paść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogród I też, nawet, mianowicie By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem Lilia
Pnp:6:2 *)adelfido/s mou kate/bE ei)s kE=pon au)tou= ei)s fia/las tou= a)rO/matos poimai/nein e)n kE/pois kai\ sulle/gein kri/na·
Pnp:6:2 adelfidos mu katebE eis kEpon autu eis fialas tu arOmatos poimainein en kEpois kai syllegein krina·
Pnp:6:2 N2_NSM RP_GS VZI_AAI3S P N2_ASM RD_GSM P N1_APF RA_GSN N3M_GSN V1_PAN P N2_DPM C V1_PAN N2N_APN
Pnp:6:2 ć I to go down into (+acc) garden he/she/it/same into (+acc) bowl the aromatic [herb or spice] to shepherd in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among garden and also, even, namely to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up lily
Pnp:6:2   me (gen) he/she/it-GO DOWN-ed into (+acc) garden (acc) him/it/same (gen) into (+acc) bowls (acc) the (gen) aromatic (gen) to-be-SHEPHERD-ing in/among/by (+dat) gardens (dat) and to-be-GATHER-ing lilies (nom|acc|voc)
Pnp:6:2 Pnp_6:2_1 Pnp_6:2_2 Pnp_6:2_3 Pnp_6:2_4 Pnp_6:2_5 Pnp_6:2_6 Pnp_6:2_7 Pnp_6:2_8 Pnp_6:2_9 Pnp_6:2_10 Pnp_6:2_11 Pnp_6:2_12 Pnp_6:2_13 Pnp_6:2_14 Pnp_6:2_15 Pnp_6:2_16
Pnp:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:6:3 ἐγὼ τῷ ἀδελφιδῷ μου, καὶ ἀδελφιδός μου ἐμοὶ ὁ ποιμαίνων ἐν τοῖς κρίνοις.
Pnp:6:3 I am my kinsman's, and my kinsman is mine, who feeds among the lilies. (Song of Solomon 6:2 Brenton)
Pnp:6:3 Jam miłego mego, a mój miły jest mój, on stado swoje pasie wśród lilii. (Pnp 6:3 BT_4)
Pnp:6:3 ἐγὼ τῷ ἀδελφιδῷ μου, καὶ ἀδελφιδός μου ἐμοὶ ποιμαίνων ἐν τοῖς κρίνοις.
Pnp:6:3 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)
Pnp:6:3 Ja Ja I też, nawet, mianowicie Ja Ja; mój/mój By paść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj
Pnp:6:3 e)gO\ tO=| a)delfidO=| mou, kai\ a)delfido/s mou e)moi\ o( poimai/nOn e)n toi=s kri/nois.
Pnp:6:3 egO tO adelfidO mu, kai adelfidos mu emoi ho poimainOn en tois krinois.
Pnp:6:3 RP_NS RA_DSM N2_DSM RP_GS C N2_NSM RP_GS RP_DS RA_NSM V1_PAPNSM P RA_DPN N2N_DPN
Pnp:6:3 I the ć I and also, even, namely ć I I; my/mine the to shepherd in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn
Pnp:6:3 I (nom) the (dat)   me (gen) and   me (gen) me (dat); my/mine (nom|voc) the (nom) while SHEPHERD-ing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) lilies (dat); you(sg)-happen-to-be-JUDGE-ing (opt), (fut opt)
Pnp:6:3 Pnp_6:3_1 Pnp_6:3_2 Pnp_6:3_3 Pnp_6:3_4 Pnp_6:3_5 Pnp_6:3_6 Pnp_6:3_7 Pnp_6:3_8 Pnp_6:3_9 Pnp_6:3_10 Pnp_6:3_11 Pnp_6:3_12 Pnp_6:3_13
Pnp:6:3 x x x x x x x x x x x x x
Pnp:6:4 Καλὴ εἶ, ἡ πλησίον μου, ὡς εὐδοκία, ὡραία ὡς Ιερουσαλημ, θάμβος ὡς τεταγμέναι.
Pnp:6:4 Thou art fair, my companion, as Pleasure, beautiful as Jerusalem, terrible as armies set in array. (Song of Solomon 6:3 Brenton)
Pnp:6:4 Piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak Tirsa, wdzięczna jak Jeruzalem, groźna jak zbrojne zastępy. (Pnp 6:4 BT_4)
Pnp:6:4 Καλὴ εἶ, πλησίον μου, ὡς εὐδοκία, ὡραία ὡς Ιερουσαλημ, θάμβος ὡς τεταγμέναι.
Pnp:6:4 καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς εὐ·δοκία, -ας, ἡ ὡραῖος -α -ον ὡς Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. θάμβο·ς, -ους, τό and θάμβος, -ου, ὁ ὡς τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-)
Pnp:6:4 W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By iść; by być Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ja Jak/jak Życzliwość Aktualny Jak/jak Jerozolima [miasto z] Zdumiony Jak/jak By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład
Pnp:6:4 *kalE\ ei)=, E( plEsi/on mou, O(s eu)doki/a, O(rai/a O(s *ierousalEm, Ta/mbos O(s tetagme/nai.
Pnp:6:4 kalE ei, hE plEsion mu, hOs eudokia, hOraia hOs ierusalEm, Tambos hOs tetagmenai.
Pnp:6:4 A1_NSF V9_PAI2S RA_VSF D RP_GS C N1A_NSF A1A_NSF C N_NSF N3E_NSN C VK_XMPNPF
Pnp:6:4 right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to go; to be the neighbor one near, close to; near I as/like good will timely as/like Jerusalem [city of] amazed as/like to order category, grade, class, trim, orderliness
Pnp:6:4 right ([Adj] nom|voc) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) as/like good will (nom|voc) timely ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) as/like Jerusalem (indecl) amazed (nom, nom|acc|voc) as/like having-been-ORDER-ed (nom|voc)
Pnp:6:4 Pnp_6:4_1 Pnp_6:4_2 Pnp_6:4_3 Pnp_6:4_4 Pnp_6:4_5 Pnp_6:4_6 Pnp_6:4_7 Pnp_6:4_8 Pnp_6:4_9 Pnp_6:4_10 Pnp_6:4_11 Pnp_6:4_12 Pnp_6:4_13
Pnp:6:4 x x x x x x x x x x x x x
Pnp:6:5 ἀπόστρεψον ὀφθαλμούς σου ἀπεναντίον μου, ὅτι αὐτοὶ ἀνεπτέρωσάν με. τρίχωμά σου ὡς ἀγέλαι τῶν αἰγῶν, αἳ ἀνεφάνησαν ἀπὸ τοῦ Γαλααδ.
Pnp:6:5 Turn away thine eyes from before me, for they have ravished me: thy hair is as flocks of goats which have appeared from Galaad. (Song of Solomon 6:4 Brenton)
Pnp:6:5 Odwróć ode mnie twe oczy, bo niepokoją mnie. Włosy twoje jak stado kóz falujące na górach Gileadu. (Pnp 6:5 BT_4)
Pnp:6:5 ἀπόστρεψον ὀφθαλμούς σου ἀπεναντίον μου, ὅτι αὐτοὶ ἀνεπτέρωσάν με. τρίχωμά σου ὡς ἀγέλαι τῶν αἰγῶν, αἳ ἀνεφάνησαν ἀπὸ τοῦ Γαλααδ.
Pnp:6:5 ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ἀγέλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] ὅς ἥ ὅ ἀνα·φαίνω (ανα+φαιν-, ανα+φαν(ε)·[σ]-, ανα+φαν·[σ]-, -, -, ανα+φαν·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό  
Pnp:6:5 By odwracać się od Oko Ty; twój/twój(sg) Ja Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Ja Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Stado Kozioł Kto/, który/, który Na światło w górze Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Pnp:6:5 a)po/strePSon o)fTalmou/s sou a)penanti/on mou, o(/ti au)toi\ a)nepte/rOsa/n me. tri/CHOma/ sou O(s a)ge/lai tO=n ai)gO=n, ai(\ a)nefa/nEsan a)po\ tou= *galaad.
Pnp:6:5 apostrePSon ofTalmus su apenantion mu, hoti autoi anepterOsan me. triCHOma su hOs agelai tOn aigOn, hai anefanEsan apo tu galaad.
Pnp:6:5 VA_AAD2S N2_APM RP_GS D RP_GS C RD_NPM VAI_AAI3P RP_AS N3M_NSN RP_GS C N1_NPF RA_GPF N3G_GPF RR_NPF VDI_API3P P RA_GSM N_GS
Pnp:6:5 to turn away from eye you; your/yours(sg) ć I because/that he/she/it/same ć I ć you; your/yours(sg) as/like herd the goat who/whom/which to light up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć
Pnp:6:5 do-TURN-you(sg)-AWAY-FROM!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) eyes (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   me (gen) because/that they/same (nom)   me (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like herds (nom|voc) the (gen) goats (gen) who/whom/which (nom) they-were-LIGHT-ed-UP away from (+gen) the (gen)  
Pnp:6:5 Pnp_6:5_1 Pnp_6:5_2 Pnp_6:5_3 Pnp_6:5_4 Pnp_6:5_5 Pnp_6:5_6 Pnp_6:5_7 Pnp_6:5_8 Pnp_6:5_9 Pnp_6:5_10 Pnp_6:5_11 Pnp_6:5_12 Pnp_6:5_13 Pnp_6:5_14 Pnp_6:5_15 Pnp_6:5_16 Pnp_6:5_17 Pnp_6:5_18 Pnp_6:5_19 Pnp_6:5_20
Pnp:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:6:6 ὀδόντες σου ὡς ἀγέλαι τῶν κεκαρμένων, αἳ ἀνέβησαν ἀπὸ τοῦ λουτροῦ, αἱ πᾶσαι διδυμεύουσαι, καὶ ἀτεκνοῦσα οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς.
Pnp:6:6 Thy teeth are as flocks of shorn sheep, that have gone up from the washing, all of them bearing twins, and there is none barren among them: thy lips are as a thread of scarlet, and thy speech is comely. (Song of Solomon 6:5 Brenton)
Pnp:6:6 Zęby twoje jak stado owiec wychodzących z kąpieli, każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej. (Pnp 6:6 BT_4)
Pnp:6:6 ὀδόντες σου ὡς ἀγέλαι τῶν κεκαρμένων, αἳ ἀνέβησαν ἀπὸ τοῦ λουτροῦ, αἱ πᾶσαι διδυμεύουσαι, καὶ ἀτεκνοῦσα οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς.
Pnp:6:6 ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ἀγέλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κείρω (κειρ-, κερ(ε)·[σ]-, κειρ·[σ]-, -, κεκαρ-, -) ὅς ἥ ὅ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό λουτρόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Pnp:6:6 Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Stado By ciąć Kto/, który/, który By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kąpiel Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Pnp:6:6 o)do/ntes sou O(s a)ge/lai tO=n kekarme/nOn, ai(\ a)ne/bEsan a)po\ tou= loutrou=, ai( pa=sai didumeu/ousai, kai\ a)teknou=sa ou)k e)/stin e)n au)tai=s.
Pnp:6:6 odontes su hOs agelai tOn kekarmenOn, hai anebEsan apo tu lutru, hai pasai didymeuusai, kai ateknusa uk estin en autais.
Pnp:6:6 N3_NPM RP_GS C N1_NPF RA_GPF VM_XPPGPF RR_NPF VZI_AAI3P P RA_GSN N2N_GSN RA_NPF A1S_NPF V1_PAPNPF C V4_PAPNSF D V9_PAI3S P RD_DPF
Pnp:6:6 grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike you; your/yours(sg) as/like herd the to shear who/whom/which to ascend from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the bath the every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Pnp:6:6 teeth (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like herds (nom|voc) the (gen) having-been-SHEAR-ed (gen) who/whom/which (nom) they-ASCEND-ed away from (+gen) the (gen) bath (gen) the (nom) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt)   and   not he/she/it-is in/among/by (+dat) them/same (dat)
Pnp:6:6 Pnp_6:6_1 Pnp_6:6_2 Pnp_6:6_3 Pnp_6:6_4 Pnp_6:6_5 Pnp_6:6_6 Pnp_6:6_7 Pnp_6:6_8 Pnp_6:6_9 Pnp_6:6_10 Pnp_6:6_11 Pnp_6:6_12 Pnp_6:6_13 Pnp_6:6_14 Pnp_6:6_15 Pnp_6:6_16 Pnp_6:6_17 Pnp_6:6_18 Pnp_6:6_19 Pnp_6:6_20
Pnp:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:6:7 ὡς σπαρτίον τὸ κόκκινον χείλη σου, καὶ ἡ λαλιά σου ὡραία. ὡς λέπυρον τῆς ῥόας μῆλόν σου ἐκτὸς τῆς σιωπήσεώς σου.
Pnp:6:7 Thy cheek is like the rind of a pomegranate, being seen without thy veil. (Song of Solomon 6:6 Brenton)
Pnp:6:7 Jak okrawek granatu skroń twoja, za twoją zasłoną. (Pnp 6:7 BT_4)
Pnp:6:7 ὡς σπαρτίον τὸ κόκκινον χείλη σου, καὶ λαλιά σου ὡραία. ὡς λέπυρον τῆς ῥόας μῆλόν σου ἐκτὸς τῆς σιωπήσεώς σου.
Pnp:6:7 ὡς   ὁ ἡ τό κόκκινος -η -ον χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό λαλιά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡραῖος -α -ον ὡς   ὁ ἡ τό     σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκτός[2] ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pnp:6:7 Jak/jak Szkarłatny Warga Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Mowa Ty; twój/twój(sg) Aktualny Jak/jak Ty; twój/twój(sg) Zewnątrz Ty; twój/twój(sg)
Pnp:6:7 O(s sparti/on to\ ko/kkinon CHei/lE sou, kai\ E( lalia/ sou O(rai/a. O(s le/puron tE=s r(o/as mE=lo/n sou e)kto\s tE=s siOpE/seO/s sou.
Pnp:6:7 hOs spartion to kokkinon CHeilE su, kai hE lalia su hOraia. hOs lepyron tEs roas mElon su ektos tEs siOpEseOs su.
Pnp:6:7 C N2_NSN RA_NSN A1_NSN N3E_NPN RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RP_GS A1A_NSF C N2N_NSN RA_GSF N1_GSF N2N_NSN RP_GS P RA_GSF N3I_GSF RP_GS
Pnp:6:7 as/like ć the scarlet lip you; your/yours(sg) and also, even, namely the speech you; your/yours(sg) timely as/like ć the ć ć you; your/yours(sg) outside the ć you; your/yours(sg)
Pnp:6:7 as/like   the (nom|acc) scarlet ([Adj] acc, nom|acc|voc) lips (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) speech (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) timely ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) as/like   the (gen)     you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) outside the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pnp:6:7 Pnp_6:7_1 Pnp_6:7_2 Pnp_6:7_3 Pnp_6:7_4 Pnp_6:7_5 Pnp_6:7_6 Pnp_6:7_7 Pnp_6:7_8 Pnp_6:7_9 Pnp_6:7_10 Pnp_6:7_11 Pnp_6:7_12 Pnp_6:7_13 Pnp_6:7_14 Pnp_6:7_15 Pnp_6:7_16 Pnp_6:7_17 Pnp_6:7_18 Pnp_6:7_19 Pnp_6:7_20 Pnp_6:7_21
Pnp:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:6:8 Ἑξήκοντά εἰσιν βασίλισσαι, καὶ ὀγδοήκοντα παλλακαί, καὶ νεάνιδες ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός.
Pnp:6:8 There are sixty queens, and eighty concubines, and maidens without number. (Song of Solomon 6:7 Brenton)
Pnp:6:8 Sześćdziesiąt jest królowych i nałożnic osiemdziesiąt, a dziewcząt bez liczby, (Pnp 6:8 BT_4)
Pnp:6:8 Ἑξήκοντά εἰσιν βασίλισσαι, καὶ ὀγδοήκοντα παλλακαί, καὶ νεάνιδες ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός.
Pnp:6:8 ἑξή·κοντα εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασίλισσα, -ης, ἡ καί ὀγδοή·κοντα   καί   ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ
Pnp:6:8 Sześćdziesiąt By iść; by być Królowa I też, nawet, mianowicie Osiemdziesiąt I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]
Pnp:6:8 *e(XE/konta/ ei)sin basi/lissai, kai\ o)gdoE/konta pallakai/, kai\ nea/nides O(=n ou)k e)/stin a)riTmo/s.
Pnp:6:8 eXEkonta eisin basilissai, kai ogdoEkonta pallakai, kai neanides hOn uk estin ariTmos.
Pnp:6:8 M V9_PAI3P N1A_NPF C M N1_NPF C N3D_NPF RR_GPF D V9_PAI3S N2_NSM
Pnp:6:8 sixty to go; to be queen and also, even, namely eighty ć and also, even, namely ć who/whom/which οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic]
Pnp:6:8 sixty he/she/it-is-GO-ing; they-are queens (nom|voc) and eighty   and   who/whom/which (gen) not he/she/it-is number (nom)
Pnp:6:8 Pnp_6:8_1 Pnp_6:8_2 Pnp_6:8_3 Pnp_6:8_4 Pnp_6:8_5 Pnp_6:8_6 Pnp_6:8_7 Pnp_6:8_8 Pnp_6:8_9 Pnp_6:8_10 Pnp_6:8_11 Pnp_6:8_12
Pnp:6:8 x x x x x x x x x x x x
Pnp:6:9 μία ἐστὶν περιστερά μου, τελεία μου, μία ἐστὶν τῇ μητρὶ αὐτῆς, ἐκλεκτή ἐστιν τῇ τεκούσῃ αὐτῆς. εἴδοσαν αὐτὴν θυγατέρες καὶ μακαριοῦσιν αὐτήν, βασίλισσαι καὶ παλλακαὶ καὶ αἰνέσουσιν αὐτήν.
Pnp:6:9 My dove, my perfect one is one; she is the only one of her mother; she is the choice of her that bore her. The daughters saw her, and the queens will pronounce her blessed, yea, and the concubines, and they will praise her. (Song of Solomon 6:8 Brenton)
Pnp:6:9 lecz jedyna jest moja gołąbka, moja nieskalana, jedyna swej matki, wybrana swej rodzicielki. Podziwiają ją dziewczęta i zwą ją szczęśliwą, królowe i nałożnice ją wysławiają: (Pnp 6:9 BT_4)
Pnp:6:9 μία ἐστὶν περιστερά μου, τελεία μου, μία ἐστὶν τῇ μητρὶ αὐτῆς, ἐκλεκτή ἐστιν τῇ τεκούσῃ αὐτῆς. εἴδοσαν αὐτὴν θυγατέρες καὶ μακαριοῦσιν αὐτήν, βασίλισσαι καὶ παλλακαὶ καὶ αἰνέσουσιν αὐτήν.
Pnp:6:9 εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τέλειος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·λεκτός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό βασίλισσα, -ης, ἡ καί   καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pnp:6:9 Jeden By być Gołąb Ja Uzupełniany Ja Jeden By być Matka On/ona/to/to samo Wybierany [zobacz eklektyczny] By być By rodzić On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Córka I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Królowa I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By chwalić On/ona/to/to samo
Pnp:6:9 mi/a e)sti\n peristera/ mou, telei/a mou, mi/a e)sti\n tE=| mEtri\ au)tE=s, e)klektE/ e)stin tE=| tekou/sE| au)tE=s. ei)/dosan au)tE\n Tugate/res kai\ makariou=sin au)tE/n, basi/lissai kai\ pallakai\ kai\ ai)ne/sousin au)tE/n.
Pnp:6:9 mia estin peristera mu, teleia mu, mia estin tE mEtri autEs, eklektE estin tE tekusE autEs. eidosan autEn Tygateres kai makariusin autEn, basilissai kai pallakai kai ainesusin autEn.
Pnp:6:9 A1A_NSF V9_PAI3S N1A_NSF RP_GS A1A_NSF RP_GS A1A_NSF V9_PAI3S RA_DSF N3_DSF RD_GSF A1_NSF V9_PAI3S RA_DSF VB_AAPDSF RD_GSF VBI_AAI3P RD_ASF N3_NPF C V1_PAI3P RD_ASF N1A_NPF C N1_NPF D VF_FAI3P RD_ASF
Pnp:6:9 one to be pigeon I completed I one to be the mother he/she/it/same selected [see eclectic] to be the to give birth he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same daughter and also, even, namely to ??? he/she/it/same queen and also, even, namely ć and also, even, namely to praise he/she/it/same
Pnp:6:9 one (nom) he/she/it-is pigeon (nom|voc) me (gen) completed ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) one (nom) he/she/it-is the (dat) mother (dat) her/it/same (gen) selected ([Adj] nom|voc) he/she/it-is the (dat) upon GIVE-ing-BIRTH (dat) her/it/same (gen) they-SEE-ed her/it/same (acc) daughters (nom|voc) and they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) her/it/same (acc) queens (nom|voc) and   and they-will-PRAISE, going-to-PRAISE (fut ptcp) (dat) her/it/same (acc)
Pnp:6:9 Pnp_6:9_1 Pnp_6:9_2 Pnp_6:9_3 Pnp_6:9_4 Pnp_6:9_5 Pnp_6:9_6 Pnp_6:9_7 Pnp_6:9_8 Pnp_6:9_9 Pnp_6:9_10 Pnp_6:9_11 Pnp_6:9_12 Pnp_6:9_13 Pnp_6:9_14 Pnp_6:9_15 Pnp_6:9_16 Pnp_6:9_17 Pnp_6:9_18 Pnp_6:9_19 Pnp_6:9_20 Pnp_6:9_21 Pnp_6:9_22 Pnp_6:9_23 Pnp_6:9_24 Pnp_6:9_25 Pnp_6:9_26 Pnp_6:9_27 Pnp_6:9_28
Pnp:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:6:10 Τίς αὕτη ἡ ἐκκύπτουσα ὡσεὶ ὄρθρος, καλὴ ὡς σελήνη, ἐκλεκτὴ ὡς ὁ ἥλιος, θάμβος ὡς τεταγμέναι;
Pnp:6:10 Who is this that looks forth as the morning, fair as the moon, choice as the sun, terrible as armies set in array? (Song of Solomon 6:9 Brenton)
Pnp:6:10 «Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?» (Pnp 6:10 BT_4)
Pnp:6:10 Τίς αὕτη ἐκκύπτουσα ὡσεὶ ὄρθρος, καλὴ ὡς σελήνη, ἐκλεκτὴ ὡς ἥλιος, θάμβος ὡς τεταγμέναι;
Pnp:6:10 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ὄρθρος, -ου, ὁ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὡς σελήνη, -ης, ἡ ἐκ·λεκτός -ή -όν ὡς ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ θάμβο·ς, -ους, τό and θάμβος, -ου, ὁ ὡς τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-)
Pnp:6:10 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Świtaj W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Jak/jak Księżyc Wybierany [zobacz eklektyczny] Jak/jak Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Zdumiony Jak/jak By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład
Pnp:6:10 *ti/s au(/tE E( e)kku/ptousa O(sei\ o)/rTros, kalE\ O(s selE/nE, e)klektE\ O(s o( E(/lios, Ta/mbos O(s tetagme/nai;
Pnp:6:10 tis hautE hE ekkyptusa hOsei orTros, kalE hOs selEnE, eklektE hOs ho hElios, Tambos hOs tetagmenai;
Pnp:6:10 RI_NSF RD_NSF RA_NSF V1_PAPNSF P N2_NSM A1_NSF C N1_NSF A1_NSF C RA_NSM N2_NSM N3E_NSN C VK_XMPNPF
Pnp:6:10 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć like/approximately [as-if]; to push dawn right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). as/like moon selected [see eclectic] as/like the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry amazed as/like to order category, grade, class, trim, orderliness
Pnp:6:10 who/what/why (nom) this (nom) the (nom)   like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) dawn (nom) right ([Adj] nom|voc) as/like moon (nom|voc) selected ([Adj] nom|voc) as/like the (nom) sun (nom) amazed (nom, nom|acc|voc) as/like having-been-ORDER-ed (nom|voc)
Pnp:6:10 Pnp_6:10_1 Pnp_6:10_2 Pnp_6:10_3 Pnp_6:10_4 Pnp_6:10_5 Pnp_6:10_6 Pnp_6:10_7 Pnp_6:10_8 Pnp_6:10_9 Pnp_6:10_10 Pnp_6:10_11 Pnp_6:10_12 Pnp_6:10_13 Pnp_6:10_14 Pnp_6:10_15 Pnp_6:10_16
Pnp:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:6:11 Εἰς κῆπον καρύας κατέβην ἰδεῖν ἐν γενήμασιν τοῦ χειμάρρου, ἰδεῖν εἰ ἤνθησεν ἡ ἄμπελος, ἐξήνθησαν αἱ ῥόαι· ἐκεῖ δώσω τοὺς μαστούς μου σοί.
Pnp:6:11 I went down to the garden of nuts, to look at the fruits of the valley, to see if the vine flowered, if the pomegranates blossomed. (Song of Solomon 6:10 Brenton)
Pnp:6:11 Zeszłam do ogrodu orzechów, by spojrzeć na świeżą zieleń doliny, by zobaczyć, czy rozkwita krzew winny, czy w kwieciu są już granaty. (Pnp 6:11 BT_4)
Pnp:6:11 Εἰς κῆπον καρύας κατέβην ἰδεῖν ἐν γενήμασιν τοῦ χειμάρρου, ἰδεῖν εἰ ἤνθησεν ἄμπελος, ἐξήνθησαν αἱ ῥόαι· ἐκεῖ δώσω τοὺς μαστούς μου σοί.
Pnp:6:11 εἰς[1] κῆπος, -ου, ὁ   κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν γένημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰ   ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ   ὁ ἡ τό   ἐκεῖ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό μαστός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pnp:6:11 Do (+przyspieszenie) Ogród By schodzić By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Owocu owoc z Koryto rzeki By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeżeli Winorośl Tam By dawać Pierś Ja Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pnp:6:11 *ei)s kE=pon karu/as kate/bEn i)dei=n e)n genE/masin tou= CHeima/rrou, i)dei=n ei) E)/nTEsen E( a)/mpelos, e)XE/nTEsan ai( r(o/ai· e)kei= dO/sO tou\s mastou/s mou soi/.
Pnp:6:11 eis kEpon karyas katebEn idein en genEmasin tu CHeimarru, idein ei EnTEsen hE ampelos, eXEnTEsan hai roai· ekei dOsO tus mastus mu soi.
Pnp:6:11 P N2_ASM N1A_GSF VZI_AAI1S VB_AAN P N3M_DPN RA_GSM N2_GSM VB_AAN C VAI_AAI3S RA_NSF N2_NSF VAI_AAI3P RA_NPF N1_NPF D VF_FAI1S RA_APM N2_APM RP_GS RP_DS
Pnp:6:11 into (+acc) garden ć to go down to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fruit fruit of the wadi to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), if ć the grapevine ć the ć there to give the breast I you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pnp:6:11 into (+acc) garden (acc)   I-GO DOWN-ed to-SEE in/among/by (+dat) fruits (dat) the (gen) wadi (gen, voc) to-SEE if   the (nom) grapevine (nom)   the (nom)   there I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) breasts (acc) me (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pnp:6:11 Pnp_6:11_1 Pnp_6:11_2 Pnp_6:11_3 Pnp_6:11_4 Pnp_6:11_5 Pnp_6:11_6 Pnp_6:11_7 Pnp_6:11_8 Pnp_6:11_9 Pnp_6:11_10 Pnp_6:11_11 Pnp_6:11_12 Pnp_6:11_13 Pnp_6:11_14 Pnp_6:11_15 Pnp_6:11_16 Pnp_6:11_17 Pnp_6:11_18 Pnp_6:11_19 Pnp_6:11_20 Pnp_6:11_21 Pnp_6:11_22 Pnp_6:11_23
Pnp:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:6:12 οὐκ ἔγνω ἡ ψυχή μου· ἔθετό με ἅρματα Αμιναδαβ.
Pnp:6:12 There I will give thee my breasts: my soul knew it not: it made me as the chariots of Aminadab. (Song of Solomon 6:11 Brenton)
Pnp:6:12 Niespodziewanie znalazłam się wśród wozów książęcego orszaku. (Pnp 6:12 BT_4)
Pnp:6:12 οὐκ ἔγνω ψυχή μου· ἔθετό με ἅρματα Αμιναδαβ.
Pnp:6:12 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἅρμα[τ], -ατος, τό Ἀμιναδάβ, ὁ
Pnp:6:12 ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ja Wóz Amminadab
Pnp:6:12 ou)k e)/gnO E( PSuCHE/ mou· e)/Teto/ me a(/rmata *aminadab.
Pnp:6:12 uk egnO hE PSyCHE mu· eTeto me harmata aminadab.
Pnp:6:12 D VZI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS VEI_AMI3S RP_AS N3M_APN N_GS
Pnp:6:12 οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to place lay, put, set, situate, station I chariot Amminadab
Pnp:6:12 not he/she/it-KNOW-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) he/she/it-was-PLACE-ed me (acc) chariots (nom|acc|voc) Amminadab (indecl)
Pnp:6:12 Pnp_6:12_1 Pnp_6:12_2 Pnp_6:12_3 Pnp_6:12_4 Pnp_6:12_5 Pnp_6:12_6 Pnp_6:12_7 Pnp_6:12_8 Pnp_6:12_9
Pnp:6:12 x x x x x x x x x