Ps:119:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐκέκραξα, καὶ εἰσήκουσέν μου.
Ps:119:1 A Song of Degrees. In mine affliction I cried to the Lord, and he hearkened to me. (Psalm 120:1 Brenton)
Ps:119:1 Pieśń stopni. Do Pana w swoim utrapieniu wołałem i wysłuchał mnie. (Psalm 120:1 BT_4)
Ps:119:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐκέκραξα, καὶ εἰσήκουσέν μου.
Ps:119:1 ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:119:1 Oda Schodek Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ja By krzyknąć I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja
Ps:119:1 *)OidE\ tO=n a)nabaTmO=n. *pro\s ku/rion e)n tO=| Tli/besTai/ me e)ke/kraXa, kai\ ei)sE/kouse/n mou.
Ps:119:1 OidE tOn anabaTmOn. pros kyrion en tO TlibesTai me ekekraXa, kai eisEkusen mu.
Ps:119:1 N1_NSF RA_GPM N2_GPM P N2_ASM P RA_DSN V1_PMN RP_AS VAI_AAI1S C VAI_AAI3S RP_GS
Ps:119:1 ode the stair toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief I to cry out and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) I
Ps:119:1 ode (nom|voc) the (gen) stairs (gen) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-DISTRESS-ed me (acc) I-CRY-ed-OUT and he/she/it-HEARD-ed me (gen)
Ps:119:1 Ps_119:1_1 Ps_119:1_2 Ps_119:1_3 Ps_119:1_4 Ps_119:1_5 Ps_119:1_6 Ps_119:1_7 Ps_119:1_8 Ps_119:1_9 Ps_119:1_10 Ps_119:1_11 Ps_119:1_12 Ps_119:1_13
Ps:119:1 x x x x x x x x x x x x x
Ps:119:2 κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ χειλέων ἀδίκων καὶ ἀπὸ γλώσσης δολίας.
Ps:119:2 Deliver my soul, O Lord, from unjust lips, and from a deceitful tongue. (Psalm 120:2 Brenton)
Ps:119:2 Panie, uwolnij moje życie od warg kłamliwych i od podstępnego języka! (Psalm 120:2 BT_4)
Ps:119:2 κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ χειλέων ἀδίκων καὶ ἀπὸ γλώσσης δολίας.
Ps:119:2 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) καί ἀπό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ δόλιος -ία -ον
Ps:119:2 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Warga Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Język przez metonimia, język Oszukańczy
Ps:119:2 ku/rie, r(u=sai tE\n PSuCHE/n mou a)po\ CHeile/On a)di/kOn kai\ a)po\ glO/ssEs doli/as.
Ps:119:2 kyrie, rysai tEn PSyCHEn mu apo CHeileOn adikOn kai apo glOssEs dolias.
Ps:119:2 N2_VSM VA_AMD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS P N3E_GPN A1B_GPN C P N1S_GSF A1A_GSF
Ps:119:2 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lip unjust; to harm/do wrong to and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing tongue by metonymy, a language deceitful
Ps:119:2 lord (voc); a lord ([Adj] voc) be-you(sg)-DELIVER-ed! the (acc) life (acc) me (gen) away from (+gen) lips (gen) unjust ([Adj] gen); while WRONG-ing (nom) and away from (+gen) tongue (gen) deceitful ([Adj] acc, gen)
Ps:119:2 Ps_119:2_1 Ps_119:2_2 Ps_119:2_3 Ps_119:2_4 Ps_119:2_5 Ps_119:2_6 Ps_119:2_7 Ps_119:2_8 Ps_119:2_9 Ps_119:2_10 Ps_119:2_11 Ps_119:2_12
Ps:119:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:119:3 τί δοθείη σοι καὶ τί προστεθείη σοι πρὸς γλῶσσαν δολίαν;
Ps:119:3 What should be given to thee, and what should be added to thee, for thy crafty tongue? (Psalm 120:3 Brenton)
Ps:119:3 Cóż tobie Bóg uczyni lub co ci dorzuci, podstępny języku? (Psalm 120:3 BT_4)
Ps:119:3 τί δοθείη σοι καὶ τί προστεθείη σοι πρὸς γλῶσσαν δολίαν;
Ps:119:3 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πρός γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ δόλιος -ία -ον
Ps:119:3 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dodawać do Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Język przez metonimia, język Oszukańczy
Ps:119:3 ti/ doTei/E soi kai\ ti/ prosteTei/E soi pro\s glO=ssan doli/an;
Ps:119:3 ti doTeiE soi kai ti prosteTeiE soi pros glOssan dolian;
Ps:119:3 RI_ASN VC_APO3S RP_DS C RI_ASN VE_AAO3S RP_DS P N1S_ASF A1A_ASF
Ps:119:3 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to add to you; your/yours(sg); to rub worn, rub toward (+acc,+gen,+dat) tongue by metonymy, a language deceitful
Ps:119:3 who/what/why (nom|acc) he/she/it-happens-to-be-GIVE-ed (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and who/what/why (nom|acc) he/she/it-happens-to-be-ADD-ed-TO (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) toward (+acc,+gen,+dat) tongue (acc) deceitful ([Adj] acc)
Ps:119:3 Ps_119:3_1 Ps_119:3_2 Ps_119:3_3 Ps_119:3_4 Ps_119:3_5 Ps_119:3_6 Ps_119:3_7 Ps_119:3_8 Ps_119:3_9 Ps_119:3_10
Ps:119:3 x x x x x x x x x x
Ps:119:4 τὰ βέλη τοῦ δυνατοῦ ἠκονημένα σὺν τοῖς ἄνθραξιν τοῖς ἐρημικοῖς.
Ps:119:4 Sharpened weapons of the mighty, with coals of the desert. (Psalm 120:4 Brenton)
Ps:119:4 Ostre strzały mocarza i węgle z janowca. (Psalm 120:4 BT_4)
Ps:119:4 τὰ βέλη τοῦ δυνατοῦ ἠκονημένα σὺν τοῖς ἄνθραξιν τοῖς ἐρημικοῖς.
Ps:119:4 ὁ ἡ τό βέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -)   σύν ὁ ἡ τό ἄνθραξ, -ακος, ὁ ὁ ἡ τό  
Ps:119:4 Żądła strzała Zdolny; by być efektywny Razem z/włączając (+dat) Węgiel drzewny
Ps:119:4 ta\ be/lE tou= dunatou= E)konEme/na su\n toi=s a)/nTraXin toi=s e)rEmikoi=s.
Ps:119:4 ta belE tu dynatu EkonEmena syn tois anTraXin tois erEmikois.
Ps:119:4 RA_APN N3E_APN RA_GSM A1_GSM VXI_XMPAPN P RA_DPM N3K_DPM RA_DPM A1_DPM
Ps:119:4 the dart arrow the capable; to be effective ć together with/including (+dat) the charcoal the ć
Ps:119:4 the (nom|acc) darts (nom|acc|voc) the (gen) capable ([Adj] gen); be-you(sg)-being-BE-ed-EFFECTIVE!   together with/including (+dat) the (dat) charcoals (dat) the (dat)  
Ps:119:4 Ps_119:4_1 Ps_119:4_2 Ps_119:4_3 Ps_119:4_4 Ps_119:4_5 Ps_119:4_6 Ps_119:4_7 Ps_119:4_8 Ps_119:4_9 Ps_119:4_10
Ps:119:4 x x x x x x x x x x
Ps:119:5 οἴμμοι, ὅτι ἡ παροικία μου ἐμακρύνθη, κατεσκήνωσα μετὰ τῶν σκηνωμάτων Κηδαρ.
Ps:119:5 Woe is me, that my sojourning is prolonged; I have tabernacled among the tents of Kedar. (Psalm 120:5 Brenton)
Ps:119:5 Biada mi, że przebywam w Meszek i mieszkam pod namiotami Kedaru! (Psalm 120:5 BT_4)
Ps:119:5 οἴμμοι, ὅτι παροικία μου ἐμακρύνθη, κατεσκήνωσα μετὰ τῶν σκηνωμάτων Κηδαρ.
Ps:119:5   ὅτι ὁ ἡ τό παρ·οικία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) μετά ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό  
Ps:119:5 Ponieważ/tamto Nie należące od mieszkania blisko, przebywanie, tymczasowe miejsce zamieszkania w obcej ziemi Ja By osiedlać się {By decydować się} Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Mieszkanie, zamieszkiwanie
Ps:119:5 oi)/mmoi, o(/ti E( paroiki/a mou e)makru/nTE, kateskE/nOsa meta\ tO=n skEnOma/tOn *kEdar.
Ps:119:5 oimmoi, hoti hE paroikia mu emakrynTE, kateskEnOsa meta tOn skEnOmatOn kEdar.
Ps:119:5 I C RA_NSF N1A_NSF RP_GS VCI_API3S VAI_AAI1S P RA_GPN N3M_GPN N_GSF
Ps:119:5 ć because/that the not belonging from dwelling near, a sojourning, a temporary residence in a foreign land I ć to settle after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the lodging, habitation ć
Ps:119:5   because/that the (nom) not belonging from (nom|voc) me (gen)   I-SETTLE-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) lodging, habitations (gen)  
Ps:119:5 Ps_119:5_1 Ps_119:5_2 Ps_119:5_3 Ps_119:5_4 Ps_119:5_5 Ps_119:5_6 Ps_119:5_7 Ps_119:5_8 Ps_119:5_9 Ps_119:5_10 Ps_119:5_11
Ps:119:5 x x x x x x x x x x x
Ps:119:6 πολλὰ παρῴκησεν ἡ ψυχή μου.
Ps:119:6 My soul has long been a sojourner; (Psalm 120:6 Brenton)
Ps:119:6 Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, co nienawidzą pokoju. (Psalm 120:6 BT_4)
Ps:119:6 πολλὰ παρῴκησεν ψυχή μου.
Ps:119:6 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:119:6 Dużo By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Ps:119:6 polla\ parO/|kEsen E( PSuCHE/ mou.
Ps:119:6 polla parOkEsen hE PSyCHE mu.
Ps:119:6 A1_APN VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS
Ps:119:6 much to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Ps:119:6 many (nom|acc) he/she/it-DWELL-ed--NEAR the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen)
Ps:119:6 Ps_119:6_1 Ps_119:6_2 Ps_119:6_3 Ps_119:6_4 Ps_119:6_5
Ps:119:6 x x x x x
Ps:119:7 μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἤμην εἰρηνικός· ὅταν ἐλάλουν αὐτοῖς, ἐπολέμουν με δωρεάν.
Ps:119:7 My soul has long been a sojourner; (Psalm 120:6 Brenton)
Ps:119:7 Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, co nienawidzą pokoju. (Psalm 120:6 BT_4)
Ps:119:7 μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἤμην εἰρηνικός· ὅταν ἐλάλουν αὐτοῖς, ἐπολέμουν με δωρεάν.
Ps:119:7 μετά ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὁ ἡ τό εἰρήνη, -ης, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰρηνικός -ή -όν ὅταν (ὅτε ἄν) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον)
Ps:119:7 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Pokój By być Spokojny Ilekroć By mówić On/ona/to/to samo By walczyć z wojną Ja Swobodnie; dar
Ps:119:7 meta\ tO=n misou/ntOn tE\n ei)rE/nEn E)/mEn ei)rEniko/s· o(/tan e)la/loun au)toi=s, e)pole/moun me dOrea/n.
Ps:119:7 meta tOn misuntOn tEn eirEnEn EmEn eirEnikos· hotan elalun autois, epolemun me dOrean.
Ps:119:7 P RA_GPM V2_PAPGPM RA_ASF N1_ASF A1_ASF A1_NSM D V2I_IAI1S RD_DPM V2I_IAI3P RP_AS N1A_ASF
Ps:119:7 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to destest dislike, detest, hate, abominate the peace to be peaceful whenever to speak he/she/it/same to fight war I freely; gift
Ps:119:7 after (+acc), with (+gen) the (gen) let-them-be-DESTEST-ing! (classical), while DESTEST-ing (gen) the (acc) peace (acc) I-was-being peaceful ([Adj] nom) whenever I-was-SPEAK-ing, they-were-SPEAK-ing them/same (dat) I-was-FIGHT-ing, they-were-FIGHT-ing me (acc) freely; gift (acc)
Ps:119:7 Ps_119:7_1 Ps_119:7_2 Ps_119:7_3 Ps_119:7_4 Ps_119:7_5 Ps_119:7_6 Ps_119:7_7 Ps_119:7_8 Ps_119:7_9 Ps_119:7_10 Ps_119:7_11 Ps_119:7_12 Ps_119:7_13
Ps:119:7 x x x x x x x x x x x x x