Ps:120:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη Πόθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου;
Ps:120:1 A Song of Degrees. I lifted up mine eyes to the mountains, whence my help shall come. (Psalm 121:1 Brenton)
Ps:120:1 Pieśń stopni. Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? (Psalm 121:1 BT_4)
Ps:120:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη Πόθεν ἥξει βοήθειά μου;
Ps:120:1 ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό βοήθεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:120:1 Oda Schodek By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Oko Ja Do (+przyspieszenie) Wchodź Skąd; by pić By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Pomagaj Ja
Ps:120:1 *)OidE\ tO=n a)nabaTmO=n. *)=Era tou\s o)fTalmou/s mou ei)s ta\ o)/rE *po/Ten E(/Xei E( boE/Teia/ mou;
Ps:120:1 OidE tOn anabaTmOn. Era tus ofTalmus mu eis ta orE poTen hEXei hE boETeia mu;
Ps:120:1 N1_NSF RA_GPM N2_GPM VAI_AAI1S RA_APM N2_APM RP_GS P RA_APN N3E_APN D VF_FAI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Ps:120:1 ode the stair to love; to lift/pick up take up, tote, raise the eye I into (+acc) the mount from where; to drink to have come I have come. I have arrived.; to lead the help I
Ps:120:1 ode (nom|voc) the (gen) stairs (gen) he/she/it-was-LOVE-ing; I-LIFT/PICK-ed-UP the (acc) eyes (acc) me (gen) into (+acc) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) the (nom) help (nom|voc) me (gen)
Ps:120:1 Ps_120:1_1 Ps_120:1_2 Ps_120:1_3 Ps_120:1_4 Ps_120:1_5 Ps_120:1_6 Ps_120:1_7 Ps_120:1_8 Ps_120:1_9 Ps_120:1_10 Ps_120:1_11 Ps_120:1_12 Ps_120:1_13 Ps_120:1_14 Ps_120:1_15
Ps:120:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:120:2 ἡ βοήθειά μου παρὰ κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Ps:120:2 My help shall come from the Lord, who made the heaven and the earth. (Psalm 121:2 Brenton)
Ps:120:2 Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. (Psalm 121:2 BT_4)
Ps:120:2 βοήθειά μου παρὰ κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Ps:120:2 ὁ ἡ τό βοήθεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:120:2 Pomagaj Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia
Ps:120:2 E( boE/Teia/ mou para\ kuri/ou tou= poiE/santos to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n.
Ps:120:2 hE boETeia mu para kyriu tu poiEsantos ton uranon kai tEn gEn.
Ps:120:2 RA_NSF N1A_NSF RP_GS P N2_GSM RA_GSM VA_AAPGSM RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF
Ps:120:2 the help I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to do/make the sky/heaven and also, even, namely the earth/land
Ps:120:2 the (nom) help (nom|voc) me (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) upon DO/MAKE-ing (gen) the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc)
Ps:120:2 Ps_120:2_1 Ps_120:2_2 Ps_120:2_3 Ps_120:2_4 Ps_120:2_5 Ps_120:2_6 Ps_120:2_7 Ps_120:2_8 Ps_120:2_9 Ps_120:2_10 Ps_120:2_11 Ps_120:2_12
Ps:120:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:120:3 μὴ δῷς εἰς σάλον τὸν πόδα σου, μηδὲ νυστάξῃ ὁ φυλάσσων σε.
Ps:120:3 Let not thy foot be moved; and let not thy keeper slumber. (Psalm 121:3 Brenton)
Ps:120:3 On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże. (Psalm 121:3 BT_4)
Ps:120:3 μὴ δῷς εἰς σάλον τὸν πόδα σου, μηδὲ νυστάξῃ φυλάσσων σε.
Ps:120:3 μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] σάλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ νυστάζω (νυσταζ-, νυσταξ-, νυσταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:120:3 Nie By dawać Do (+przyspieszenie) Fala (kołysanie się, wściekając się) Stopa Ty; twój/twój(sg) µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By zdrzemnąć się skinienie, drzemać, stawać się sennym By zabezpieczać się Ty; twój/twój(sg)
Ps:120:3 mE\ dO=|s ei)s sa/lon to\n po/da sou, mEde\ nusta/XE| o( fula/ssOn se.
Ps:120:3 mE dOs eis salon ton poda su, mEde nystaXE ho fylassOn se.
Ps:120:3 D VO_AAS2S P N2_ASM RA_ASM N3D_ASM RP_GS C VA_AAS3S RA_NSM V1_PAPNSM RP_AS
Ps:120:3 not to give into (+acc) surge (tossing, raging) the foot you; your/yours(sg) μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to doze nod off, doze, become drowsy the to guard you; your/yours(sg)
Ps:120:3 not you(sg)-should-GIVE into (+acc) surge (acc) the (acc) foot (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor; Mede (voc) you(sg)-will-be-DOZE-ed, he/she/it-should-DOZE, you(sg)-should-be-DOZE-ed the (nom) while GUARD-ing (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:120:3 Ps_120:3_1 Ps_120:3_2 Ps_120:3_3 Ps_120:3_4 Ps_120:3_5 Ps_120:3_6 Ps_120:3_7 Ps_120:3_8 Ps_120:3_9 Ps_120:3_10 Ps_120:3_11 Ps_120:3_12
Ps:120:3 x x x x x x x x x x x x
Ps:120:4 ἰδοὺ οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει ὁ φυλάσσων τὸν Ισραηλ.
Ps:120:4 Behold, he that keeps Israel shall not slumber nor sleep. (Psalm 121:4 Brenton)
Ps:120:4 Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem. (Psalm 121:4 BT_4)
Ps:120:4 ἰδοὺ οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει φυλάσσων τὸν Ισραηλ.
Ps:120:4 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ νυστάζω (νυσταζ-, νυσταξ-, νυσταξ-, -, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Ps:120:4 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By zdrzemnąć się skinienie, drzemać, stawać się sennym ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By spać By zabezpieczać się Izrael
Ps:120:4 i)dou\ ou) nusta/Xei ou)de\ u(pnO/sei o( fula/ssOn to\n *israEl.
Ps:120:4 idu u nystaXei ude hypnOsei ho fylassOn ton israEl.
Ps:120:4 I D VF_FAI3S C VF_FAI3S RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASM N_ASM
Ps:120:4 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to doze nod off, doze, become drowsy οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to sleep the to guard the Israel
Ps:120:4 be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-will-DOZE, you(sg)-will-be-DOZE-ed (classical) neither/nor he/she/it-will-SLEEP, you(sg)-will-be-SLEEP-ed (classical) the (nom) while GUARD-ing (nom) the (acc) Israel (indecl)
Ps:120:4 Ps_120:4_1 Ps_120:4_2 Ps_120:4_3 Ps_120:4_4 Ps_120:4_5 Ps_120:4_6 Ps_120:4_7 Ps_120:4_8 Ps_120:4_9
Ps:120:4 x x x x x x x x x
Ps:120:5 κύριος φυλάξει σε, κύριος σκέπη σου ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου·
Ps:120:5 The Lord shall keep thee: the Lord is thy shelter upon thy right hand. (Psalm 121:5 Brenton)
Ps:120:5 Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym. (Psalm 121:5 BT_4)
Ps:120:5 κύριος φυλάξει σε, κύριος σκέπη σου ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου·
Ps:120:5 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:120:5 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zabezpieczać się Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Schronienie Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka W prawo Ty; twój/twój(sg)
Ps:120:5 ku/rios fula/Xei se, ku/rios ske/pE sou e)pi\ CHei=ra deXia/n sou·
Ps:120:5 kyrios fylaXei se, kyrios skepE su epi CHeira deXian su·
Ps:120:5 N2_NSM VF_FAI3S RP_AS N2_NSM N1_NSF RP_GS P N3_ASF A1A_ASF RP_GS
Ps:120:5 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to guard you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. shelter you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand right you; your/yours(sg)
Ps:120:5 lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-GUARD, you(sg)-will-be-GUARD-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) shelter (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) right ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:120:5 Ps_120:5_1 Ps_120:5_2 Ps_120:5_3 Ps_120:5_4 Ps_120:5_5 Ps_120:5_6 Ps_120:5_7 Ps_120:5_8 Ps_120:5_9 Ps_120:5_10
Ps:120:5 x x x x x x x x x x
Ps:120:6 ἡμέρας ὁ ἥλιος οὐ συγκαύσει σε οὐδὲ ἡ σελήνη τὴν νύκτα.
Ps:120:6 The sun shall not burn thee by day, neither the moon by night. (Psalm 121:6 Brenton)
Ps:120:6 Za dnia nie porazi cię słońce ni księżyc wśród nocy. (Psalm 121:6 BT_4)
Ps:120:6 ἡμέρας ἥλιος οὐ συγκαύσει σε οὐδὲ σελήνη τὴν νύκτα.
Ps:120:6 ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ
Ps:120:6 Dzień Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja ??? Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Księżyc Noc
Ps:120:6 E(me/ras o( E(/lios ou) sugkau/sei se ou)de\ E( selE/nE tE\n nu/kta.
Ps:120:6 hEmeras ho hElios u synkausei se ude hE selEnE tEn nykta.
Ps:120:6 N1A_GSF RA_NSM N2_NSM D VF_FAI3S RP_AS C RA_NSF N1_NSF RA_ASF N3_ASF
Ps:120:6 day the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry οὐχ before rough breathing ć you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the moon the night
Ps:120:6 day (gen), days (acc) the (nom) sun (nom) not   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) neither/nor the (nom) moon (nom|voc) the (acc) night (acc)
Ps:120:6 Ps_120:6_1 Ps_120:6_2 Ps_120:6_3 Ps_120:6_4 Ps_120:6_5 Ps_120:6_6 Ps_120:6_7 Ps_120:6_8 Ps_120:6_9 Ps_120:6_10 Ps_120:6_11
Ps:120:6 x x x x x x x x x x x
Ps:120:7 κύριος φυλάξει σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ, φυλάξει τὴν ψυχήν σου.
Ps:120:7 May the Lord preserve thee from all evil: the Lord shall keep thy soul. (Psalm 121:7 Brenton)
Ps:120:7 Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem. (Psalm 121:7 BT_4)
Ps:120:7 κύριος φυλάξει σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ, φυλάξει τὴν ψυχήν σου.
Ps:120:7 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:120:7 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zabezpieczać się Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla By zabezpieczać się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg)
Ps:120:7 ku/rios fula/Xei se a)po\ panto\s kakou=, fula/Xei tE\n PSuCHE/n sou.
Ps:120:7 kyrios fylaXei se apo pantos kaku, fylaXei tEn PSyCHEn su.
Ps:120:7 N2_NSM VF_FAI3S RP_AS P A3_GSM A1_GSM VF_FAI3S RA_ASF N1_ASF RP_GS
Ps:120:7 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to guard you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of wickedly to do evil; to make things difficult for to guard the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg)
Ps:120:7 lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-GUARD, you(sg)-will-be-GUARD-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) every (gen) wickedly ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR! he/she/it-will-GUARD, you(sg)-will-be-GUARD-ed (classical) the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:120:7 Ps_120:7_1 Ps_120:7_2 Ps_120:7_3 Ps_120:7_4 Ps_120:7_5 Ps_120:7_6 Ps_120:7_7 Ps_120:7_8 Ps_120:7_9 Ps_120:7_10
Ps:120:7 x x x x x x x x x x
Ps:120:8 κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Ps:120:8 The Lord shall keep thy coming in, and thy going out, from henceforth and even for ever. (Psalm 121:8 Brenton)
Ps:120:8 Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy. (Psalm 121:8 BT_4)
Ps:120:8 κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Ps:120:8 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό εἴσ·οδος, -ου, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό νῦν καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:120:8 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zabezpieczać się Wejście {Pozycja} Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Eksodus Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:120:8 ku/rios fula/Xei tE\n ei)/sodo/n sou kai\ tE\n e)/Xodo/n sou a)po\ tou= nu=n kai\ e(/Os tou= ai)O=nos.
Ps:120:8 kyrios fylaXei tEn eisodon su kai tEn eXodon su apo tu nyn kai heOs tu aiOnos.
Ps:120:8 N2_NSM VF_FAI3S RA_ASF N2_ASF RP_GS C RA_ASF N2_ASF RP_GS P RA_GSM D C P RA_GSM N3W_GSM
Ps:120:8 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to guard the entry you; your/yours(sg) and also, even, namely the exodus you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now and also, even, namely until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:120:8 lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-GUARD, you(sg)-will-be-GUARD-ed (classical) the (acc) entry (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) exodus (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) the (gen) now and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:120:8 Ps_120:8_1 Ps_120:8_2 Ps_120:8_3 Ps_120:8_4 Ps_120:8_5 Ps_120:8_6 Ps_120:8_7 Ps_120:8_8 Ps_120:8_9 Ps_120:8_10 Ps_120:8_11 Ps_120:8_12 Ps_120:8_13 Ps_120:8_14 Ps_120:8_15 Ps_120:8_16
Ps:120:8 x x x x x x x x x x x x x x x x