Ps:118:1 Αλληλουια. α αλφ. Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ κυρίου.
Ps:118:1 Alleluia. Blessed are the blameless in the way, who walk in the law of the Lord. (Psalm 119:1 Brenton)
Ps:118:1 Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Prawa Pańskiego. (Psalm 119:1 BT_4)
Ps:118:1 Αλληλουια. α αλφ. Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ κυρίου.
Ps:118:1 ἁλληλουϊά αʹ [LXX] αλφ [LXX] μακάριος -ία -ον; μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·μωμος -ον ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν νόμος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:118:1 Alleluja [chwal Yahweh] 1 Alef [pierwszy list hebrajskiego alfabetu] Szczęśliwy; do ??? Nie skalany W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:118:1 *allElouia. a alf. *maka/rioi oi( a)/mOmoi e)n o(dO=| oi( poreuo/menoi e)n no/mO| kuri/ou.
Ps:118:1 allEluia. a alf. makarioi hoi amOmoi en hodO hoi poreuomenoi en nomO kyriu.
Ps:118:1 I M N A1A_NPM RA_NPM A1B_NPM P N2_DSF RA_NPM V1_PMPNPM P N2_DSM N2_GSM
Ps:118:1 hallelujah [praise Yahweh] 1 aleph [first letter of Hebrew alphabet] fortunate; to ??? the unblemished in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road the to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among law lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:118:1 hallelujah 1 aleph fortunate ([Adj] nom|voc); (fut opt) the (nom) unblemished ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) way/road (dat) the (nom) while being-GO-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) law (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ps:118:1 Ps_118:1_1 Ps_118:1_2 Ps_118:1_3 Ps_118:1_4 Ps_118:1_5 Ps_118:1_6 Ps_118:1_7 Ps_118:1_8 Ps_118:1_9 Ps_118:1_10 Ps_118:1_11 Ps_118:1_12 Ps_118:1_13
Ps:118:1 x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:2 μακάριοι οἱ ἐξερευνῶντες τὰ μαρτύρια αὐτοῦ· ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκζητήσουσιν αὐτόν.
Ps:118:2 Blessed are they that search out his testimonies: they will diligently seek him with the whole heart. (Psalm 119:2 Brenton)
Ps:118:2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają, (Psalm 119:2 BT_4)
Ps:118:2 μακάριοι οἱ ἐξερευνῶντες τὰ μαρτύρια αὐτοῦ· ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκζητήσουσιν αὐτόν.
Ps:118:2 μακάριος -ία -ον; μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἐξ·εραυνάω v.l. -ερευνάω (εξ+ερευν(α)-, εξ+ερευνη·σ-, εξ+εραυνη·σ-/εξ+ερευνη·σ-, -, -, εξ+ερευνη·θ-) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅλος -η -ον καρδία, -ας, ἡ ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:118:2 Szczęśliwy; do ??? By badać pilnie Świadectwo µ?????; dowód On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By odszukiwać On/ona/to/to samo
Ps:118:2 maka/rioi oi( e)XereunO=ntes ta\ martu/ria au)tou=· e)n o(/lE| kardi/a| e)kDZEtE/sousin au)to/n.
Ps:118:2 makarioi hoi eXereunOntes ta martyria autu· en holE kardia ekDZEtEsusin auton.
Ps:118:2 A1A_NPM RA_NPM V3_PAPNPM RA_APN N2N_APN RD_GSM P A1_DSF N1A_DSF VF_FAI3P RD_ASM
Ps:118:2 fortunate; to ??? the to search diligently the testimony μάρτυς; witness he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to seek out he/she/it/same
Ps:118:2 fortunate ([Adj] nom|voc); (fut opt) the (nom) while SEARCH DILIGENTLY-ing (nom|voc) the (nom|acc) testimonies (nom|acc|voc); witness (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) whole (dat) heart (dat) they-will-SEEK-OUT, going-to-SEEK (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc)
Ps:118:2 Ps_118:2_1 Ps_118:2_2 Ps_118:2_3 Ps_118:2_4 Ps_118:2_5 Ps_118:2_6 Ps_118:2_7 Ps_118:2_8 Ps_118:2_9 Ps_118:2_10 Ps_118:2_11
Ps:118:2 x x x x x x x x x x x
Ps:118:3 οὐ γὰρ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ἐπορεύθησαν.
Ps:118:3 For they that work iniquity have not walked in his ways. (Psalm 119:3 Brenton)
Ps:118:3 którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami. (Psalm 119:3 BT_4)
Ps:118:3 οὐ γὰρ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ἐπορεύθησαν.
Ps:118:3 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Ps:118:3 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By pracować/dąż Bezprawie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By iść
Ps:118:3 ou) ga\r oi( e)rgaDZo/menoi tE\n a)nomi/an e)n tai=s o(doi=s au)tou= e)poreu/TEsan.
Ps:118:3 u gar hoi ergaDZomenoi tEn anomian en tais hodois autu eporeuTEsan.
Ps:118:3 D x RA_NPM V1_PMPNPM RA_ASF N1A_ASF P RA_DPF N2_DPF RD_GSM VCI_API3P
Ps:118:3 οὐχ before rough breathing for since, as the to work/strive the lawlessness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same to go
Ps:118:3 not for the (nom) while being-WORK/STRIVE-ed (nom|voc) the (acc) lawlessness (acc) in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) him/it/same (gen) they-were-GO-ed
Ps:118:3 Ps_118:3_1 Ps_118:3_2 Ps_118:3_3 Ps_118:3_4 Ps_118:3_5 Ps_118:3_6 Ps_118:3_7 Ps_118:3_8 Ps_118:3_9 Ps_118:3_10 Ps_118:3_11
Ps:118:3 x x x x x x x x x x x
Ps:118:4 σὺ ἐνετείλω τὰς ἐντολάς σου φυλάξασθαι σφόδρα.
Ps:118:4 Thou hast commanded us diligently to keep thy precepts. (Psalm 119:4 Brenton)
Ps:118:4 Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano. (Psalm 119:4 BT_4)
Ps:118:4 σὺ ἐνετείλω τὰς ἐντολάς σου φυλάξασθαι σφόδρα.
Ps:118:4 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) σφόδρα
Ps:118:4 Ty By zalecać rozkaz Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg) By zabezpieczać się Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Ps:118:4 su\ e)netei/lO ta\s e)ntola/s sou fula/XasTai sfo/dra.
Ps:118:4 sy eneteilO tas entolas su fylaXasTai sfodra.
Ps:118:4 RP_NS VAI_AMI2S RA_APF N1_APF RP_GS VA_AMN D
Ps:118:4 you to enjoin command the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg) to guard vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Ps:118:4 you(sg) (nom) you(sg)-were-ENJOIN-ed the (acc) precepts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-GUARD-ed vehement,
Ps:118:4 Ps_118:4_1 Ps_118:4_2 Ps_118:4_3 Ps_118:4_4 Ps_118:4_5 Ps_118:4_6 Ps_118:4_7
Ps:118:4 x x x x x x x
Ps:118:5 ὄφελον κατευθυνθείησαν αἱ ὁδοί μου τοῦ φυλάξασθαι τὰ δικαιώματά σου.
Ps:118:5 O that my ways were directed to keep thine ordinances. (Psalm 119:5 Brenton)
Ps:118:5 Oby moje drogi były niezawodne w przestrzeganiu Twych ustaw! (Psalm 119:5 BT_4)
Ps:118:5 ὄφελον κατευθυνθείησαν αἱ ὁδοί μου τοῦ φυλάξασθαι τὰ δικαιώματά σου.
Ps:118:5 ὄφελον κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:5 Byłby tamto By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Drogi {Sposobu}/droga Ja By zabezpieczać się ??? Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:5 o)/felon kateuTunTei/Esan ai( o(doi/ mou tou= fula/XasTai ta\ dikaiO/mata/ sou.
Ps:118:5 ofelon kateuTynTeiEsan hai hodoi mu tu fylaXasTai ta dikaiOmata su.
Ps:118:5 VB_AAI1S VCI_APO3P RA_NPF N2_NPF RP_GS RA_GSN VA_AMN RA_APN N3M_APN RP_GS
Ps:118:5 would that to lead keep straight, guide, direct, instruct the way/road I the to guard the ??? you; your/yours(sg)
Ps:118:5 would that they-happen-to-be-LEAD-ed (opt) the (nom) ways/roads (nom|voc) me (gen) the (gen) to-be-GUARD-ed the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:5 Ps_118:5_1 Ps_118:5_2 Ps_118:5_3 Ps_118:5_4 Ps_118:5_5 Ps_118:5_6 Ps_118:5_7 Ps_118:5_8 Ps_118:5_9 Ps_118:5_10
Ps:118:5 x x x x x x x x x x
Ps:118:6 τότε οὐ μὴ ἐπαισχυνθῶ ἐν τῷ με ἐπιβλέπειν ἐπὶ πάσας τὰς ἐντολάς σου.
Ps:118:6 Then shall I not be ashamed, when I have respect to all thy commandments. (Psalm 119:6 Brenton)
Ps:118:6 Wtedy nie doznam wstydu, gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania. (Psalm 119:6 BT_4)
Ps:118:6 τότε οὐ μὴ ἐπαισχυνθῶ ἐν τῷ με ἐπιβλέπειν ἐπὶ πάσας τὰς ἐντολάς σου.
Ps:118:6 τότε οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐπ·αισχύνομαι (επ+αισχυν-, -, -, -, -, επ+αισχυν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:6 Wtedy ??? Przed przydechem mocnym Nie By być speszony dookoła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:6 to/te ou) mE\ e)paisCHunTO= e)n tO=| me e)pible/pein e)pi\ pa/sas ta\s e)ntola/s sou.
Ps:118:6 tote u mE epaisCHynTO en tO me epiblepein epi pasas tas entolas su.
Ps:118:6 D D D VC_APS1S P RA_DSM RP_AS V1_PAN P A1S_APF RA_APF N1_APF RP_GS
Ps:118:6 then οὐχ before rough breathing not to be abashed about in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the I to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg)
Ps:118:6 then not not I-should-be-BE-ed-ABASHED-ABOUT in/among/by (+dat) the (dat) me (acc) to-be-LOOK UPON-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:6 Ps_118:6_1 Ps_118:6_2 Ps_118:6_3 Ps_118:6_4 Ps_118:6_5 Ps_118:6_6 Ps_118:6_7 Ps_118:6_8 Ps_118:6_9 Ps_118:6_10 Ps_118:6_11 Ps_118:6_12 Ps_118:6_13
Ps:118:6 x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:7 ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε, ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐν τῷ μεμαθηκέναι με τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου.
Ps:118:7 I will give thee thanks with uprightness of heart, when I have learnt the judgments of thy righteousness. (Psalm 119:7 Brenton)
Ps:118:7 Chcę Ci dziękować szczerym sercem, gdy nauczę się wyroków Twej sprawiedliwości. (Psalm 119:7 BT_4)
Ps:118:7 ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε, ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐν τῷ μεμαθηκέναι με τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου.
Ps:118:7 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ καρδία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:7 By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawość (kształt prosty) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By uczyć się Ja Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:7 e)XomologE/somai/ soi, ku/rie, e)n eu)Tu/tEti kardi/as e)n tO=| memaTEke/nai me ta\ kri/mata tE=s dikaiosu/nEs sou.
Ps:118:7 eXomologEsomai soi, kyrie, en euTytEti kardias en tO memaTEkenai me ta krimata tEs dikaiosynEs su.
Ps:118:7 VF_FMI1S RP_DS N2_VSM P N3T_DSF N1A_GSF P RA_DSN VX_XAN RP_AS RA_APN N3M_APN RA_GSF N1_GSF RP_GS
Ps:118:7 to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among uprightness (straightness) heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to learn I the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg)
Ps:118:7 I-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) uprightness (dat) heart (gen), hearts (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-have-LEARN-ed me (acc) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) the (gen) righteousness (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:7 Ps_118:7_1 Ps_118:7_2 Ps_118:7_3 Ps_118:7_4 Ps_118:7_5 Ps_118:7_6 Ps_118:7_7 Ps_118:7_8 Ps_118:7_9 Ps_118:7_10 Ps_118:7_11 Ps_118:7_12 Ps_118:7_13 Ps_118:7_14 Ps_118:7_15
Ps:118:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:8 τὰ δικαιώματά σου φυλάξω· μή με ἐγκαταλίπῃς ἕως σφόδρα.
Ps:118:8 I will keep thine ordinances: O forsake me not greatly. (Psalm 119:8 Brenton)
Ps:118:8 Przestrzegać będę Twych ustaw: nie opuszczaj mnie nigdy! (Psalm 119:8 BT_4)
Ps:118:8 τὰ δικαιώματά σου φυλάξω· μή με ἐγκαταλίπῃς ἕως σφόδρα.
Ps:118:8 ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω σφόδρα
Ps:118:8 ??? Ty; twój/twój(sg) By zabezpieczać się Nie Ja By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Aż; świtaj Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Ps:118:8 ta\ dikaiO/mata/ sou fula/XO· mE/ me e)gkatali/pE|s e(/Os sfo/dra.
Ps:118:8 ta dikaiOmata su fylaXO· mE me enkatalipEs heOs sfodra.
Ps:118:8 RA_APN N3M_APN RP_GS VF_FAI1S D RP_AS VB_AAS2S P D
Ps:118:8 the ??? you; your/yours(sg) to guard not I to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare until; dawn vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Ps:118:8 the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-GUARD, I-should-GUARD not me (acc) you(sg)-should-GIVE UP until; dawn (nom|voc), dawns (acc) vehement,
Ps:118:8 Ps_118:8_1 Ps_118:8_2 Ps_118:8_3 Ps_118:8_4 Ps_118:8_5 Ps_118:8_6 Ps_118:8_7 Ps_118:8_8 Ps_118:8_9
Ps:118:8 x x x x x x x x x
Ps:118:9 β βηθ. Ἐν τίνι κατορθώσει ὁ νεώτερος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ; ἐν τῷ φυλάσσεσθαι τοὺς λόγους σου.
Ps:118:9 Wherewith shall a young man direct his way? by keeping thy words. (Psalm 119:9 Brenton)
Ps:118:9 Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości? - Przestrzegając słów Twoich. (Psalm 119:9 BT_4)
Ps:118:9 β βηθ. Ἐν τίνι κατορθώσει νεώτερος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ; ἐν τῷ φυλάσσεσθαι τοὺς λόγους σου.
Ps:118:9 βʹ [LXX] βηθ [LXX] ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   ὁ ἡ τό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:9 2 Beth [drugi list hebrajskiego alfabetu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Bardziej nowy/młodszy Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zabezpieczać się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:9 b bET. *)en ti/ni katorTO/sei o( neO/teros tE\n o(do\n au)tou=; e)n tO=| fula/ssesTai tou\s lo/gous sou.
Ps:118:9 b bET. en tini katorTOsei ho neOteros tEn hodon autu; en tO fylassesTai tus logus su.
Ps:118:9 M N P RI_DSN VF_FAI3S RA_NSM A1A_NSMC RA_ASF N2_ASF RD_GSM P RA_DSN V1_PMN RA_APM N2_APM RP_GS
Ps:118:9 2 beth [second letter of Hebrew alphabet] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć the newer/younger the way/road he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to guard the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg)
Ps:118:9 2 beth in/among/by (+dat) who/what/why (dat)   the (nom) newer/younger ([Adj] nom) the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-GUARD-ed the (acc) words (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:9 Ps_118:9_1 Ps_118:9_2 Ps_118:9_3 Ps_118:9_4 Ps_118:9_5 Ps_118:9_6 Ps_118:9_7 Ps_118:9_8 Ps_118:9_9 Ps_118:9_10 Ps_118:9_11 Ps_118:9_12 Ps_118:9_13 Ps_118:9_14 Ps_118:9_15 Ps_118:9_16
Ps:118:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:10 ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου ἐξεζήτησά σε· μὴ ἀπώσῃ με ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου.
Ps:118:10 With my whole heart have I diligently sought thee: cast me not away from thy commandments. (Psalm 119:10 Brenton)
Ps:118:10 Z całego serca swego szukam Ciebie; nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań! (Psalm 119:10 BT_4)
Ps:118:10 ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου ἐξεζήτησά σε· μὴ ἀπώσῃ με ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου.
Ps:118:10 ἐν ὅλος -η -ον καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By odszukiwać Ty; twój/twój(sg) Nie By odrzucać Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:10 e)n o(/lE| kardi/a| mou e)XeDZE/tEsa/ se· mE\ a)pO/sE| me a)po\ tO=n e)ntolO=n sou.
Ps:118:10 en holE kardia mu eXeDZEtEsa se· mE apOsE me apo tOn entolOn su.
Ps:118:10 P A1_DSF N1A_DSF RP_GS VAI_AAI1S RP_AS D VA_AAS3S RP_AS P RA_GPF N1_GPF RP_GS
Ps:118:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to seek out you; your/yours(sg) not to reject I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg)
Ps:118:10 in/among/by (+dat) whole (dat) heart (dat) me (gen) I-SEEK-ed-OUT you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not you(sg)-will-be-REJECT-ed, he/she/it-should-REJECT, you(sg)-should-be-REJECT-ed, (fut perf) me (acc) away from (+gen) the (gen) precepts (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:10 Ps_118:10_1 Ps_118:10_2 Ps_118:10_3 Ps_118:10_4 Ps_118:10_5 Ps_118:10_6 Ps_118:10_7 Ps_118:10_8 Ps_118:10_9 Ps_118:10_10 Ps_118:10_11 Ps_118:10_12 Ps_118:10_13
Ps:118:10 x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:11 ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἔκρυψα τὰ λόγιά σου, ὅπως ἂν μὴ ἁμάρτω σοι.
Ps:118:11 I have hidden thine oracles in my heart, that I might not sin against thee. (Psalm 119:11 Brenton)
Ps:118:11 W sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie. (Psalm 119:11 BT_4)
Ps:118:11 ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἔκρυψα τὰ λόγιά σου, ὅπως ἂν μὴ ἁμάρτω σοι.
Ps:118:11 ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό λόγιον, -ου, τό (Dimin. of λόγος); λογεία v.l. -γία, -ας, ἡ; λόγιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅπως ἄν μή ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ps:118:11 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By ukrywać się ukrywaj, kryj się Wyrażanie; gromadzenie; wymowny Ty; twój/twój(sg) Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Nie By grzeszyć Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ps:118:11 e)n tE=| kardi/a| mou e)/kruPSa ta\ lo/gia/ sou, o(/pOs a)/n mE\ a(ma/rtO soi.
Ps:118:11 en tE kardia mu ekryPSa ta logia su, hopOs an mE hamartO soi.
Ps:118:11 P RA_DSF N1A_DSF RP_GS VAI_AAI1S RA_APN N2N_APN RP_GS C x D VB_AAS1S RP_DS
Ps:118:11 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to hide conceal, skulk the utterance; collection; eloquent you; your/yours(sg) so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) not to sin you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ps:118:11 in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) me (gen) I-HIDE-ed the (nom|acc) utterances (nom|acc|voc); collection (nom|voc); eloquent ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this is how ever not I-should-SIN you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ps:118:11 Ps_118:11_1 Ps_118:11_2 Ps_118:11_3 Ps_118:11_4 Ps_118:11_5 Ps_118:11_6 Ps_118:11_7 Ps_118:11_8 Ps_118:11_9 Ps_118:11_10 Ps_118:11_11 Ps_118:11_12 Ps_118:11_13
Ps:118:11 x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:12 εὐλογητὸς εἶ, κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Ps:118:12 Blessed art thou, O Lord: teach me thine ordinances. (Psalm 119:12 Brenton)
Ps:118:12 Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twoich ustaw! (Psalm 119:12 BT_4)
Ps:118:12 εὐλογητὸς εἶ, κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Ps:118:12 εὐ·λογητός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:12 Błogosławiony By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uczyć Ja ??? Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:12 eu)logEto\s ei)=, ku/rie· di/daXo/n me ta\ dikaiO/mata/ sou.
Ps:118:12 eulogEtos ei, kyrie· didaXon me ta dikaiOmata su.
Ps:118:12 A1_NSM V9_PAI2S N2_VSM VA_AAD2S RP_AS RA_APN N3M_APN RP_GS
Ps:118:12 blessed to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to teach I the ??? you; your/yours(sg)
Ps:118:12 blessed ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-TEACH-you(sg)!, going-to-TEACH (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:12 Ps_118:12_1 Ps_118:12_2 Ps_118:12_3 Ps_118:12_4 Ps_118:12_5 Ps_118:12_6 Ps_118:12_7 Ps_118:12_8
Ps:118:12 x x x x x x x x
Ps:118:13 ἐν τοῖς χείλεσίν μου ἐξήγγειλα πάντα τὰ κρίματα τοῦ στόματός σου.
Ps:118:13 With my lips have I declared all the judgments of thy mouth. (Psalm 119:13 Brenton)
Ps:118:13 Opowiadam swoimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich. (Psalm 119:13 BT_4)
Ps:118:13 ἐν τοῖς χείλεσίν μου ἐξήγγειλα πάντα τὰ κρίματα τοῦ στόματός σου.
Ps:118:13 ἐν ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·αγγέλλω (εξ+αγγελλ-, εξ+αγγελ(ε)·[σ]-, εξ+αγγειλ·[σ]-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:13 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Warga Ja Do robienia znanego (były widocznym naprzód, zawiadamiaj albo informuj za granicą) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:13 e)n toi=s CHei/lesi/n mou e)XE/ggeila pa/nta ta\ kri/mata tou= sto/mato/s sou.
Ps:118:13 en tois CHeilesin mu eXEngeila panta ta krimata tu stomatos su.
Ps:118:13 P RA_DPN N3E_DPN RP_GS VAI_AAI1S A3_APN RA_APN N3M_APN RA_GSN N3M_GSN RP_GS
Ps:118:13 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lip I to making known (shew forth, announce or report abroad) every all, each, every, the whole of the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation the mouth/maw stoma you; your/yours(sg)
Ps:118:13 in/among/by (+dat) the (dat) lips (dat) me (gen) I-MAKING KNOWN-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) the (gen) mouth/maw (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:13 Ps_118:13_1 Ps_118:13_2 Ps_118:13_3 Ps_118:13_4 Ps_118:13_5 Ps_118:13_6 Ps_118:13_7 Ps_118:13_8 Ps_118:13_9 Ps_118:13_10 Ps_118:13_11
Ps:118:13 x x x x x x x x x x x
Ps:118:14 ἐν τῇ ὁδῷ τῶν μαρτυρίων σου ἐτέρφθην ὡς ἐπὶ παντὶ πλούτῳ.
Ps:118:14 I have delighted in the way of thy testimonies, as much as in all riches. (Psalm 119:14 Brenton)
Ps:118:14 Cieszę się z drogi Twych upomnień jak z wszelkiego bogactwa. (Psalm 119:14 BT_4)
Ps:118:14 ἐν τῇ ὁδῷ τῶν μαρτυρίων σου ἐτέρφθην ὡς ἐπὶ παντὶ πλούτῳ.
Ps:118:14 ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ὡς ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό
Ps:118:14 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Świadectwo µ?????; dowód Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bogactwa/obfitość
Ps:118:14 e)n tE=| o(dO=| tO=n marturi/On sou e)te/rfTEn O(s e)pi\ panti\ plou/tO|.
Ps:118:14 en tE hodO tOn martyriOn su eterfTEn hOs epi panti plutO.
Ps:118:14 P RA_DSF N2_DSF RA_GPN N2N_GPN RP_GS VVI_API1S x P A3_DSM N2_DSM
Ps:118:14 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road the testimony μάρτυς; witness you; your/yours(sg) ć as/like upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of wealth/abundance
Ps:118:14 in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) the (gen) testimonies (gen); witnesses (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   as/like upon/over (+acc,+gen,+dat) every (dat) wealth/abundance (dat)
Ps:118:14 Ps_118:14_1 Ps_118:14_2 Ps_118:14_3 Ps_118:14_4 Ps_118:14_5 Ps_118:14_6 Ps_118:14_7 Ps_118:14_8 Ps_118:14_9 Ps_118:14_10 Ps_118:14_11
Ps:118:14 x x x x x x x x x x x
Ps:118:15 ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου ἀδολεσχήσω καὶ κατανοήσω τὰς ὁδούς σου.
Ps:118:15 I will meditate on thy commandments, and consider thy ways. (Psalm 119:15 Brenton)
Ps:118:15 Będę rozmyślał o Twych postanowieniach i ścieżki Twoje rozważał. (Psalm 119:15 BT_4)
Ps:118:15 ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου ἀδολεσχήσω καὶ κατανοήσω τὰς ὁδούς σου.
Ps:118:15 ἐν ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   καί κατα·νοέω (κατα+νο(ε)-, κατα+νοη·σ-, κατα+νοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:15 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By rozumieć ??????? Rozumiej, rozumiej Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:15 e)n tai=s e)ntolai=s sou a)dolesCHE/sO kai\ katanoE/sO ta\s o(dou/s sou.
Ps:118:15 en tais entolais su adolesCHEsO kai katanoEsO tas hodus su.
Ps:118:15 P RA_DPF N1_DPF RP_GS VA_AAS1S C VA_AAS1S RA_APF N2_APF RP_GS
Ps:118:15 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg) ć and also, even, namely to understand κατανοώ comprehend, understand the way/road you; your/yours(sg)
Ps:118:15 in/among/by (+dat) the (dat) precepts (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   and I-will-UNDERSTand, I-should-UNDERSTand the (acc) ways/roads (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:15 Ps_118:15_1 Ps_118:15_2 Ps_118:15_3 Ps_118:15_4 Ps_118:15_5 Ps_118:15_6 Ps_118:15_7 Ps_118:15_8 Ps_118:15_9 Ps_118:15_10
Ps:118:15 x x x x x x x x x x
Ps:118:16 ἐν τοῖς δικαιώμασίν σου μελετήσω, οὐκ ἐπιλήσομαι τῶν λόγων σου.
Ps:118:16 I will meditate on thine ordinances: I will not forget thy words. (Psalm 119:16 Brenton)
Ps:118:16 Będę się radował z Twych ustaw: słów Twoich nie zapomnę. (Psalm 119:16 BT_4)
Ps:118:16 ἐν τοῖς δικαιώμασίν σου μελετήσω, οὐκ ἐπιλήσομαι τῶν λόγων σου.
Ps:118:16 ἐν ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Ty; twój/twój(sg) By nawiedzać wszędzie {skończony} ??? Przed przydechem mocnym By zaniedbywać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:16 e)n toi=s dikaiO/masi/n sou meletE/sO, ou)k e)pilE/somai tO=n lo/gOn sou.
Ps:118:16 en tois dikaiOmasin su meletEsO, uk epilEsomai tOn logOn su.
Ps:118:16 P RA_DPN N3M_DPN RP_GS VF_FAI1S D VF_FMI1S RA_GPM N2_GPM RP_GS
Ps:118:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? you; your/yours(sg) to obsess over οὐχ before rough breathing to neglect the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg)
Ps:118:16 in/among/by (+dat) the (dat) ???s (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-OBSESS-OVER, I-should-OBSESS-OVER not I-will-be-NEGLECT-ed the (gen) words (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:16 Ps_118:16_1 Ps_118:16_2 Ps_118:16_3 Ps_118:16_4 Ps_118:16_5 Ps_118:16_6 Ps_118:16_7 Ps_118:16_8 Ps_118:16_9 Ps_118:16_10
Ps:118:16 x x x x x x x x x x
Ps:118:17 γ γιμαλ. Ἀνταπόδος τῷ δούλῳ σου· ζήσομαι καὶ φυλάξω τοὺς λόγους σου.
Ps:118:17 Render a recompense to thy servant: so shall I live, and keep thy words. (Psalm 119:17 Brenton)
Ps:118:17 Czyń dobrze słudze swojemu, aby żył i przestrzegał słów Twoich. (Psalm 119:17 BT_4)
Ps:118:17 γ γιμαλ. Ἀνταπόδος τῷ δούλῳ σου· ζήσομαι καὶ φυλάξω τοὺς λόγους σου.
Ps:118:17 γʹ [LXX] γιμαλ [LXX] ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:17 3 gimel [trzeci list hebrajskiego alfabetu] By spłacać nagrodę Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:17 g gimal. *)antapo/dos tO=| dou/lO| sou· DZE/somai kai\ fula/XO tou\s lo/gous sou.
Ps:118:17 g gimal. antapodos tO dulO su· DZEsomai kai fylaXO tus logus su.
Ps:118:17 M N VO_AAD2S RA_DSM N2_DSM RP_GS VF_FMI1S C VF_FAI1S RA_APM N2_APM RP_GS
Ps:118:17 3 gimel [third letter of Hebrew alphabet] to pay back reward the slave; servile you; your/yours(sg) to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to guard the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg)
Ps:118:17 3 gimel do-PAY BACK-you(sg)--REWARD! the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-be-EXISTS-ed and I-will-GUARD, I-should-GUARD the (acc) words (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:17 Ps_118:17_1 Ps_118:17_2 Ps_118:17_3 Ps_118:17_4 Ps_118:17_5 Ps_118:17_6 Ps_118:17_7 Ps_118:17_8 Ps_118:17_9 Ps_118:17_10 Ps_118:17_11 Ps_118:17_12
Ps:118:17 x x x x x x x x x x x x
Ps:118:18 ἀποκάλυψον τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ κατανοήσω τὰ θαυμάσιά σου ἐκ τοῦ νόμου σου.
Ps:118:18 Unveil thou mine eyes, and I shall perceive wondrous things of thy law. (Psalm 119:18 Brenton)
Ps:118:18 Otwórz moje oczy, abym ujrzał dziwy Twojego Prawa. (Psalm 119:18 BT_4)
Ps:118:18 ἀποκάλυψον τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ κατανοήσω τὰ θαυμάσιά σου ἐκ τοῦ νόμου σου.
Ps:118:18 ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατα·νοέω (κατα+νο(ε)-, κατα+νοη·σ-, κατα+νοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:18 By odkrywać się/objawiaj Oko Ja I też, nawet, mianowicie By rozumieć ??????? Rozumiej, rozumiej Cudowny doskonały, cudowny Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Prawo Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:18 a)poka/luPSon tou\s o)fTalmou/s mou, kai\ katanoE/sO ta\ Tauma/sia/ sou e)k tou= no/mou sou.
Ps:118:18 apokalyPSon tus ofTalmus mu, kai katanoEsO ta Taumasia su ek tu nomu su.
Ps:118:18 VA_AAD2S RA_APM N2_APM RP_GS C VA_AAS1S RA_APN A1A_APN RP_GS P RA_GSM N2_GSM RP_GS
Ps:118:18 to uncover/reveal the eye I and also, even, namely to understand κατανοώ comprehend, understand the wonderful excellent, marvelous you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels the law you; your/yours(sg)
Ps:118:18 do-UNCOVER/REVEAL-you(sg)!, going-to-UNCOVER/REVEAL (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) eyes (acc) me (gen) and I-will-UNDERSTand, I-should-UNDERSTand the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) the (gen) law (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:18 Ps_118:18_1 Ps_118:18_2 Ps_118:18_3 Ps_118:18_4 Ps_118:18_5 Ps_118:18_6 Ps_118:18_7 Ps_118:18_8 Ps_118:18_9 Ps_118:18_10 Ps_118:18_11 Ps_118:18_12 Ps_118:18_13
Ps:118:18 x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:19 πάροικος ἐγώ εἰμι ἐν τῇ γῇ· μὴ ἀποκρύψῃς ἀπ’ ἐμοῦ τὰς ἐντολάς σου.
Ps:118:19 I am a stranger in the earth: hide not thy commandments from me. (Psalm 119:19 Brenton)
Ps:118:19 Jestem gościem na ziemi, nie kryj przede mną Twych przykazań! (Psalm 119:19 BT_4)
Ps:118:19 πάροικος ἐγώ εἰμι ἐν τῇ γῇ· μὴ ἀποκρύψῃς ἀπ’ ἐμοῦ τὰς ἐντολάς σου.
Ps:118:19 πάρ·οικος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ μή ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:19 ??? Ja By iść; by być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Nie By ukrywać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:19 pa/roikos e)gO/ ei)mi e)n tE=| gE=|· mE\ a)pokru/PSE|s a)p’ e)mou= ta\s e)ntola/s sou.
Ps:118:19 paroikos egO eimi en tE gE· mE apokryPSEs ap’ emu tas entolas su.
Ps:118:19 A1B_NSM RP_NS V9_PAI1S P RA_DSF N1_DSF D VA_AAS2S P RP_GS RA_APF N1_APF RP_GS
Ps:118:19 ??? I to go; to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land not to hide from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg)
Ps:118:19 ??? ([Adj] nom) I (nom) I-am-GO-ing; I-am in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) not you(sg)-should-HIDE away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (acc) precepts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:19 Ps_118:19_1 Ps_118:19_2 Ps_118:19_3 Ps_118:19_4 Ps_118:19_5 Ps_118:19_6 Ps_118:19_7 Ps_118:19_8 Ps_118:19_9 Ps_118:19_10 Ps_118:19_11 Ps_118:19_12 Ps_118:19_13
Ps:118:19 x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:20 ἐπεπόθησεν ἡ ψυχή μου τοῦ ἐπιθυμῆσαι τὰ κρίματά σου ἐν παντὶ καιρῷ.
Ps:118:20 My soul has longed exceedingly for thy judgments at all times. (Psalm 119:20 Brenton)
Ps:118:20 Dusza moja omdlewa tęskniąc wciąż do wyroków Twoich. (Psalm 119:20 BT_4)
Ps:118:20 ἐπεπόθησεν ψυχή μου τοῦ ἐπιθυμῆσαι τὰ κρίματά σου ἐν παντὶ καιρῷ.
Ps:118:20 ἐπι·ποθέω (επι+ποθ(ε)-, επι+ποθη·σ-, επι+ποθη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
Ps:118:20 Do długo Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Okres czasu
Ps:118:20 e)pepo/TEsen E( PSuCHE/ mou tou= e)piTumE=sai ta\ kri/mata/ sou e)n panti\ kairO=|.
Ps:118:20 epepoTEsen hE PSyCHE mu tu epiTymEsai ta krimata su en panti kairO.
Ps:118:20 VXI_XAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_GSN VA_AAN RA_APN N3M_APN RP_GS P A3_DSM N2_DSM
Ps:118:20 to long the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I the to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of period of time
Ps:118:20 he/she/it-LONG-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) the (gen) to-DESIRE, be-you(sg)-DESIRE-ed!, he/she/it-happens-to-DESIRE (opt) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) every (dat) period of time (dat)
Ps:118:20 Ps_118:20_1 Ps_118:20_2 Ps_118:20_3 Ps_118:20_4 Ps_118:20_5 Ps_118:20_6 Ps_118:20_7 Ps_118:20_8 Ps_118:20_9 Ps_118:20_10 Ps_118:20_11 Ps_118:20_12
Ps:118:20 x x x x x x x x x x x x
Ps:118:21 ἐπετίμησας ὑπερηφάνοις· ἐπικατάρατοι οἱ ἐκκλίνοντες ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου.
Ps:118:21 Thou has rebuked the proud: cursed are they that turn aside from thy commandments. (Psalm 119:21 Brenton)
Ps:118:21 Zgromiłeś pyszałków; przeklęci odstępujący od Twych przykazań! (Psalm 119:21 BT_4)
Ps:118:21 ἐπετίμησας ὑπερηφάνοις· ἐπικατάρατοι οἱ ἐκκλίνοντες ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου.
Ps:118:21 ἐπι·τιμάω (επι+τιμ(α)-, επι+τιμη·σ-, επι+τιμη·σ-, -, -, επι+τιμη·θ-) ὑπερή·φανος -ον ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:21 By zalecać zapewniaj władzę wszędzie {skończony}? Upominaj Dumny Przeklęty By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:21 e)peti/mEsas u(perEfa/nois· e)pikata/ratoi oi( e)kkli/nontes a)po\ tO=n e)ntolO=n sou.
Ps:118:21 epetimEsas hyperEfanois· epikataratoi hoi ekklinontes apo tOn entolOn su.
Ps:118:21 VAI_AAI2S A1B_DPM A1B_NPM RA_NPM V1_PAPNPM P RA_GPF N1_GPF RP_GS
Ps:118:21 to enjoin assert authority over? rebuke proud cursed the to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg)
Ps:118:21 you(sg)-ENJOIN-ed proud ([Adj] dat) cursed ([Adj] nom|voc) the (nom) while RECOIL/AVOID-ing (nom|voc) away from (+gen) the (gen) precepts (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:21 Ps_118:21_1 Ps_118:21_2 Ps_118:21_3 Ps_118:21_4 Ps_118:21_5 Ps_118:21_6 Ps_118:21_7 Ps_118:21_8 Ps_118:21_9
Ps:118:21 x x x x x x x x x
Ps:118:22 περίελε ἀπ’ ἐμοῦ ὄνειδος καὶ ἐξουδένωσιν, ὅτι τὰ μαρτύριά σου ἐξεζήτησα.
Ps:118:22 Remove from me reproach and contempt; for I have sought out thy testimonies. (Psalm 119:22 Brenton)
Ps:118:22 Oddal ode mnie hańbę i pogardę, bo zachowuję Twoje napomnienia. (Psalm 119:22 BT_4)
Ps:118:22 περίελε ἀπ’ ἐμοῦ ὄνειδος καὶ ἐξουδένωσιν, ὅτι τὰ μαρτύριά σου ἐξεζήτησα.
Ps:118:22 περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὄνειδο·ς, -ους, τό καί ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-)
Ps:118:22 Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Gań I też, nawet, mianowicie By umieszczać [na boku] od nikogo Ponieważ/tamto Świadectwo µ?????; dowód Ty; twój/twój(sg) By odszukiwać
Ps:118:22 peri/ele a)p’ e)mou= o)/neidos kai\ e)Xoude/nOsin, o(/ti ta\ martu/ria/ sou e)XeDZE/tEsa.
Ps:118:22 periele ap’ emu oneidos kai eXudenOsin, hoti ta martyria su eXeDZEtEsa.
Ps:118:22 VB_AAD2S P RP_GS N3E_ASN C N3I_ASF C RA_APN N2N_APN RP_GS VAI_AAI1S
Ps:118:22 to taking off strip off, remove, take away from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine reproach and also, even, namely to set [apart] from nobody because/that the testimony μάρτυς; witness you; your/yours(sg) to seek out
Ps:118:22 do-TAKING OFF-you(sg)! away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) reproach (nom|acc|voc) and they-should-be-SET [APART] FROM NOBODY-ing because/that the (nom|acc) testimonies (nom|acc|voc); witness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-SEEK-ed-OUT
Ps:118:22 Ps_118:22_1 Ps_118:22_2 Ps_118:22_3 Ps_118:22_4 Ps_118:22_5 Ps_118:22_6 Ps_118:22_7 Ps_118:22_8 Ps_118:22_9 Ps_118:22_10 Ps_118:22_11
Ps:118:22 x x x x x x x x x x x
Ps:118:23 καὶ γὰρ ἐκάθισαν ἄρχοντες καὶ κατ’ ἐμοῦ κατελάλουν, ὁ δὲ δοῦλός σου ἠδολέσχει ἐν τοῖς δικαιώμασίν σου.
Ps:118:23 For princes sat and spoke against me: but thy servant was meditating on thine ordinances. (Psalm 119:23 Brenton)
Ps:118:23 Choć możni zasiadają zmawiając się przeciw mnie, Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach. (Psalm 119:23 BT_4)
Ps:118:23 καὶ γὰρ ἐκάθισαν ἄρχοντες καὶ κατ’ ἐμοῦ κατελάλουν, δὲ δοῦλός σου ἠδολέσχει ἐν τοῖς δικαιώμασίν σου.
Ps:118:23 καί γάρ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κατα·λαλέω (κατα+λαλ(ε)-, κατα+λαλη·σ-, κατα+λαλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ἐν ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:23 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By zniesławiać zaś Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:23 kai\ ga\r e)ka/Tisan a)/rCHontes kai\ kat’ e)mou= katela/loun, o( de\ dou=lo/s sou E)dole/sCHei e)n toi=s dikaiO/masi/n sou.
Ps:118:23 kai gar ekaTisan arCHontes kai kat’ emu katelalun, ho de dulos su EdolesCHei en tois dikaiOmasin su.
Ps:118:23 C x VAI_AAI3P N3_NPM C P RP_GS V2I_IAI3P RA_NSM x N2_NSM RP_GS V2I_IAI3S P RA_DPN N3M_DPN RP_GS
Ps:118:23 and also, even, namely for since, as to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge ruler; to begin and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine to slander the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] slave; servile you; your/yours(sg) ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? you; your/yours(sg)
Ps:118:23 and for they-SIT DOWN-ed rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) I-was-SLandER-ing, they-were-SLandER-ing the (nom) Yet slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) ???s (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:23 Ps_118:23_1 Ps_118:23_2 Ps_118:23_3 Ps_118:23_4 Ps_118:23_5 Ps_118:23_6 Ps_118:23_7 Ps_118:23_8 Ps_118:23_9 Ps_118:23_10 Ps_118:23_11 Ps_118:23_12 Ps_118:23_13 Ps_118:23_14 Ps_118:23_15 Ps_118:23_16 Ps_118:23_17
Ps:118:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:24 καὶ γὰρ τὰ μαρτύριά σου μελέτη μού ἐστιν, καὶ αἱ συμβουλίαι μου τὰ δικαιώματά σου.
Ps:118:24 For thy testimonies are my meditation, and thine ordinances are my counsellors. (Psalm 119:24 Brenton)
Ps:118:24 Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą, Twoje ustawy są moimi doradcami. (Psalm 119:24 BT_4)
Ps:118:24 καὶ γὰρ τὰ μαρτύριά σου μελέτη μού ἐστιν, καὶ αἱ συμβουλίαι μου τὰ δικαιώματά σου.
Ps:118:24 καί γάρ ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:24 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Świadectwo µ?????; dowód Ty; twój/twój(sg) Ja By być I też, nawet, mianowicie Ja ??? Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:24 kai\ ga\r ta\ martu/ria/ sou mele/tE mou/ e)stin, kai\ ai( sumbouli/ai mou ta\ dikaiO/mata/ sou.
Ps:118:24 kai gar ta martyria su meletE mu estin, kai hai symbuliai mu ta dikaiOmata su.
Ps:118:24 C x RA_NPN N2N_NPN RP_GS N1_NSF RP_GS V9_PAI3S C RA_NPF N1A_NPF RP_GS RA_NPN N3M_NPN RP_GS
Ps:118:24 and also, even, namely for since, as the testimony μάρτυς; witness you; your/yours(sg) ć I to be and also, even, namely the ć I the ??? you; your/yours(sg)
Ps:118:24 and for the (nom|acc) testimonies (nom|acc|voc); witness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   me (gen) he/she/it-is and the (nom)   me (gen) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:24 Ps_118:24_1 Ps_118:24_2 Ps_118:24_3 Ps_118:24_4 Ps_118:24_5 Ps_118:24_6 Ps_118:24_7 Ps_118:24_8 Ps_118:24_9 Ps_118:24_10 Ps_118:24_11 Ps_118:24_12 Ps_118:24_13 Ps_118:24_14 Ps_118:24_15
Ps:118:24 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:25 δ’ δελθ. Ἐκολλήθη τῷ ἐδάφει ἡ ψυχή μου ζῆσόν με κατὰ τὸν λόγον σου.
Ps:118:25 My soul has cleaved to the ground; quicken thou me according to thy word. (Psalm 119:25 Brenton)
Ps:118:25 Przylgnęła do prochu moja dusza: Przywróć mi życie według Twego słowa! (Psalm 119:25 BT_4)
Ps:118:25 δ’ δελθ. Ἐκολλήθη τῷ ἐδάφει ψυχή μου ζῆσόν με κατὰ τὸν λόγον σου.
Ps:118:25 δʹ [LXX] δελθ [LXX] κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) ὁ ἡ τό ἔδαφο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:25 4 daleth [czwarty list hebrajskiego alfabetu] By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem Zakładanie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:25 d’ delT. *)ekollE/TE tO=| e)da/fei E( PSuCHE/ mou DZE=so/n me kata\ to\n lo/gon sou.
Ps:118:25 d’ delT. ekollETE tO edafei hE PSyCHE mu DZEson me kata ton logon su.
Ps:118:25 M N VCI_API3S RA_DSN N3E_DSN RA_NSF N1_NSF RP_GS VA_AAD2S RP_AS P RA_ASM N2_ASM RP_GS
Ps:118:25 4 daleth [fourth letter of Hebrew alphabet] to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together the foundation the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg)
Ps:118:25 4 daleth he/she/it-was-JOIN-ed the (dat) foundation (dat) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) do-EXISTS-you(sg)!, going-to-EXISTS (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) word (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:25 Ps_118:25_1 Ps_118:25_2 Ps_118:25_3 Ps_118:25_4 Ps_118:25_5 Ps_118:25_6 Ps_118:25_7 Ps_118:25_8 Ps_118:25_9 Ps_118:25_10 Ps_118:25_11 Ps_118:25_12 Ps_118:25_13 Ps_118:25_14
Ps:118:25 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:26 τὰς ὁδούς μου ἐξήγγειλα, καὶ ἐπήκουσάς μου· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Ps:118:26 I declared my ways, and thou didst hear me: teach me thine ordinances. (Psalm 119:26 Brenton)
Ps:118:26 Opowiedziałem Ci moje drogi i wysłuchałeś mnie: o Twoich ustawach mię poucz! (Psalm 119:26 BT_4)
Ps:118:26 τὰς ὁδούς μου ἐξήγγειλα, καὶ ἐπήκουσάς μου· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Ps:118:26 ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·αγγέλλω (εξ+αγγελλ-, εξ+αγγελ(ε)·[σ]-, εξ+αγγειλ·[σ]-, -, -, -) καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:26 Drogi {Sposobu}/droga Ja Do robienia znanego (były widocznym naprzód, zawiadamiaj albo informuj za granicą) I też, nawet, mianowicie By słyszeć Ja By uczyć Ja ??? Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:26 ta\s o(dou/s mou e)XE/ggeila, kai\ e)pE/kousa/s mou· di/daXo/n me ta\ dikaiO/mata/ sou.
Ps:118:26 tas hodus mu eXEngeila, kai epEkusas mu· didaXon me ta dikaiOmata su.
Ps:118:26 RA_APF N2_APF RP_GS VAI_AAI1S C VAI_AAI2S RP_GS VA_AAD2S RP_AS RA_APN N3M_APN RP_GS
Ps:118:26 the way/road I to making known (shew forth, announce or report abroad) and also, even, namely to hear I to teach I the ??? you; your/yours(sg)
Ps:118:26 the (acc) ways/roads (acc) me (gen) I-MAKING KNOWN-ed and you(sg)-HEAR-ed me (gen) do-TEACH-you(sg)!, going-to-TEACH (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:26 Ps_118:26_1 Ps_118:26_2 Ps_118:26_3 Ps_118:26_4 Ps_118:26_5 Ps_118:26_6 Ps_118:26_7 Ps_118:26_8 Ps_118:26_9 Ps_118:26_10 Ps_118:26_11 Ps_118:26_12
Ps:118:26 x x x x x x x x x x x x
Ps:118:27 ὁδὸν δικαιωμάτων σου συνέτισόν με, καὶ ἀδολεσχήσω ἐν τοῖς θαυμασίοις σου.
Ps:118:27 Instruct me in the way of thine ordinances; and I will meditate on thy wondrous works. (Psalm 119:27 Brenton)
Ps:118:27 Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień, abym rozważał Twe cuda. (Psalm 119:27 BT_4)
Ps:118:27 ὁδὸν δικαιωμάτων σου συνέτισόν με, καὶ ἀδολεσχήσω ἐν τοῖς θαυμασίοις σου.
Ps:118:27 ὁδός, -οῦ, ἡ δικαίωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν συν·ετίζω [LXX] (συν+ετιζ-, συν+ετι(ε)·[σ]-, συν+ετι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ἐν ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:27 Drogi {Sposobu}/droga ??? Ty; twój/twój(sg) By przynosić do zmysłów {sensów} Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cudowny doskonały, cudowny Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:27 o(do\n dikaiOma/tOn sou sune/tiso/n me, kai\ a)dolesCHE/sO e)n toi=s Taumasi/ois sou.
Ps:118:27 hodon dikaiOmatOn su synetison me, kai adolesCHEsO en tois Taumasiois su.
Ps:118:27 N2_ASF N3M_GPN RP_GS VA_AAD2S RP_AS C VA_AAS1S P RA_DPM A1A_DPM RP_GS
Ps:118:27 way/road ??? you; your/yours(sg) to bring to senses I and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wonderful excellent, marvelous you; your/yours(sg)
Ps:118:27 way/road (acc) ???s (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-BRING-you(sg)-TO-SENSES! me (acc) and   in/among/by (+dat) the (dat) wonderful ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:27 Ps_118:27_1 Ps_118:27_2 Ps_118:27_3 Ps_118:27_4 Ps_118:27_5 Ps_118:27_6 Ps_118:27_7 Ps_118:27_8 Ps_118:27_9 Ps_118:27_10 Ps_118:27_11
Ps:118:27 x x x x x x x x x x x
Ps:118:28 ἔσταξεν ἡ ψυχή μου ἀπὸ ἀκηδίας· βεβαίωσόν με ἐν τοῖς λόγοις σου.
Ps:118:28 My soul has slumbered for sorrow; strengthen thou me with thy words. (Psalm 119:28 Brenton)
Ps:118:28 Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty: podźwignij mię zgodnie z Twoim słowem! (Psalm 119:28 BT_4)
Ps:118:28 ἔσταξεν ψυχή μου ἀπὸ ἀκηδίας· βεβαίωσόν με ἐν τοῖς λόγοις σου.
Ps:118:28 στάζω [LXX] (σταζ-, σταξ-, σταξ- or 2nd σταγ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό   βεβαιόω (βεβαι(ο)-, βεβαιω·σ-, βεβαιω·σ-, -, -, βεβαιω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:28 By spadać Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By robić absolutnie pewny Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:28 e)/staXen E( PSuCHE/ mou a)po\ a)kEdi/as· bebai/Oso/n me e)n toi=s lo/gois sou.
Ps:118:28 estaXen hE PSyCHE mu apo akEdias· bebaiOson me en tois logois su.
Ps:118:28 VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P N1A_GSF VA_AAD2S RP_AS P RA_DPM N2_DPM RP_GS
Ps:118:28 to drop the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć to make absolutely certain I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg)
Ps:118:28 he/she/it-DROP-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) away from (+gen)   do-MAKE-you(sg)-ABSOLUTELY-CERTAIN!, going-to-MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) words (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:28 Ps_118:28_1 Ps_118:28_2 Ps_118:28_3 Ps_118:28_4 Ps_118:28_5 Ps_118:28_6 Ps_118:28_7 Ps_118:28_8 Ps_118:28_9 Ps_118:28_10 Ps_118:28_11 Ps_118:28_12
Ps:118:28 x x x x x x x x x x x x
Ps:118:29 ὁδὸν ἀδικίας ἀπόστησον ἀπ’ ἐμοῦ καὶ τῷ νόμῳ σου ἐλέησόν με.
Ps:118:29 Remove from me the way of iniquity; and be merciful to me by thy law. (Psalm 119:29 Brenton)
Ps:118:29 Drogę kłamstwa odwracaj ode mnie, daj mi zaś łaskę Twojego Prawa! (Psalm 119:29 BT_4)
Ps:118:29 ὁδὸν ἀδικίας ἀπόστησον ἀπ’ ἐμοῦ καὶ τῷ νόμῳ σου ἐλέησόν με.
Ps:118:29 ὁδός, -οῦ, ἡ ἀ·δικία, -ας, ἡ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:118:29 Drogi {Sposobu}/droga Zły uczynki By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Prawo Ty; twój/twój(sg) By okazać miłosierdzie Ja
Ps:118:29 o(do\n a)diki/as a)po/stEson a)p’ e)mou= kai\ tO=| no/mO| sou e)le/Eso/n me.
Ps:118:29 hodon adikias apostEson ap’ emu kai tO nomO su eleEson me.
Ps:118:29 N2_ASF N1A_GSF VA_AAD2S P RP_GS C RA_DSM N2_DSM RP_GS VA_AAD2S RP_AS
Ps:118:29 way/road wrongdoing to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely the law you; your/yours(sg) to show mercy I
Ps:118:29 way/road (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) do-DISENGAGE-you(sg)!, going-to-DISENGAGE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) and the (dat) law (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc)
Ps:118:29 Ps_118:29_1 Ps_118:29_2 Ps_118:29_3 Ps_118:29_4 Ps_118:29_5 Ps_118:29_6 Ps_118:29_7 Ps_118:29_8 Ps_118:29_9 Ps_118:29_10 Ps_118:29_11
Ps:118:29 x x x x x x x x x x x
Ps:118:30 ὁδὸν ἀληθείας ᾑρετισάμην, τὰ κρίματά σου οὐκ ἐπελαθόμην.
Ps:118:30 I have chosen the way of truth; and have not forgotten thy judgments. (Psalm 119:30 Brenton)
Ps:118:30 Drogę wierności obrałem, pragnąc Twoich wyroków. (Psalm 119:30 BT_4)
Ps:118:30 ὁδὸν ἀληθείας ᾑρετισάμην, τὰ κρίματά σου οὐκ ἐπελαθόμην.
Ps:118:30 ὁδός, -οῦ, ἡ ἀ·λήθεια, -ας, ἡ αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-)
Ps:118:30 Drogi {Sposobu}/droga PRAWDA By wybierać Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By zaniedbywać
Ps:118:30 o(do\n a)lETei/as E(|retisa/mEn, ta\ kri/mata/ sou ou)k e)pelaTo/mEn.
Ps:118:30 hodon alETeias hEretisamEn, ta krimata su uk epelaTomEn.
Ps:118:30 N2_ASF N1A_GSF VAI_AMI1S RA_APN N3M_APN RP_GS D VBI_AMI1S
Ps:118:30 way/road truth to choose the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to neglect
Ps:118:30 way/road (acc) truth (gen), truths (acc) I-was-CHOOSE-ed the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not I-was-NEGLECT-ed
Ps:118:30 Ps_118:30_1 Ps_118:30_2 Ps_118:30_3 Ps_118:30_4 Ps_118:30_5 Ps_118:30_6 Ps_118:30_7 Ps_118:30_8
Ps:118:30 x x x x x x x x
Ps:118:31 ἐκολλήθην τοῖς μαρτυρίοις σου· κύριε, μή με καταισχύνῃς.
Ps:118:31 I have cleaved to thy testimonies, O Lord; put me not to shame. (Psalm 119:31 Brenton)
Ps:118:31 Lgnę do Twoich napomnień, nie daj mi okryć się wstydem! (Psalm 119:31 BT_4)
Ps:118:31 ἐκολλήθην τοῖς μαρτυρίοις σου· κύριε, μή με καταισχύνῃς.
Ps:118:31 κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-)
Ps:118:31 By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem Świadectwo Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie Ja By upokarzać
Ps:118:31 e)kollE/TEn toi=s marturi/ois sou· ku/rie, mE/ me kataisCHu/nE|s.
Ps:118:31 ekollETEn tois martyriois su· kyrie, mE me kataisCHynEs.
Ps:118:31 VCI_API1S RA_DPN N2N_DPN RP_GS N2_VSM D RP_AS V1_PAS2S
Ps:118:31 to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together the testimony you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not I to humiliate
Ps:118:31 I-was-JOIN-ed the (dat) testimonies (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) not me (acc) you(sg)-should-be-HUMILIATE-ing, you(sg)-should-HUMILIATE
Ps:118:31 Ps_118:31_1 Ps_118:31_2 Ps_118:31_3 Ps_118:31_4 Ps_118:31_5 Ps_118:31_6 Ps_118:31_7 Ps_118:31_8
Ps:118:31 x x x x x x x x
Ps:118:32 ὁδὸν ἐντολῶν σου ἔδραμον, ὅταν ἐπλάτυνας τὴν καρδίαν μου.
Ps:118:32 I ran the way of thy commandments, when thou didst enlarge my heart. (Psalm 119:32 Brenton)
Ps:118:32 Biegnę drogą Twoich przykazań, bo czynisz moje serce szerokim. (Psalm 119:32 BT_4)
Ps:118:32 ὁδὸν ἐντολῶν σου ἔδραμον, ὅταν ἐπλάτυνας τὴν καρδίαν μου.
Ps:118:32 ὁδός, -οῦ, ἡ ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:118:32 Drogi {Sposobu}/droga Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg) By jechać Ilekroć By powiększać się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja
Ps:118:32 o(do\n e)ntolO=n sou e)/dramon, o(/tan e)pla/tunas tE\n kardi/an mou.
Ps:118:32 hodon entolOn su edramon, hotan eplatynas tEn kardian mu.
Ps:118:32 N2_ASF N1_GPF RP_GS VBI_AAI1S D VAI_AAI2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS
Ps:118:32 way/road precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg) to run whenever to enlarge the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I
Ps:118:32 way/road (acc) precepts (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-RUN-ed, they-RUN-ed whenever you(sg)-ENLARGE-ed the (acc) heart (acc) me (gen)
Ps:118:32 Ps_118:32_1 Ps_118:32_2 Ps_118:32_3 Ps_118:32_4 Ps_118:32_5 Ps_118:32_6 Ps_118:32_7 Ps_118:32_8 Ps_118:32_9
Ps:118:32 x x x x x x x x x
Ps:118:33 ε η. Νομοθέτησόν με, κύριε, τὴν ὁδὸν τῶν δικαιωμάτων σου, καὶ ἐκζητήσω αὐτὴν διὰ παντός.
Ps:118:33 Teach me, O Lord, the way of thine ordinances, and I will seek it out continually. (Psalm 119:33 Brenton)
Ps:118:33 Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym strzegł ich aż do końca. (Psalm 119:33 BT_4)
Ps:118:33 ε η. Νομοθέτησόν με, κύριε, τὴν ὁδὸν τῶν δικαιωμάτων σου, καὶ ἐκζητήσω αὐτὴν διὰ παντός.
Ps:118:33 εʹ [LXX] η[3] [LXX] νομο·θετέω (νομοθετ(ε)-, νομοθετη·σ-, νομοθετη·σ-, -, νενομοθετη-, νομοθετη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Ps:118:33 5 On [piąty list hebrajskiego alfabetu] By uchwalać ustawę Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Drogi {Sposobu}/droga ??? Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By odszukiwać On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Ps:118:33 e E. *nomoTe/tEso/n me, ku/rie, tE\n o(do\n tO=n dikaiOma/tOn sou, kai\ e)kDZEtE/sO au)tE\n dia\ panto/s.
Ps:118:33 e E. nomoTetEson me, kyrie, tEn hodon tOn dikaiOmatOn su, kai ekDZEtEsO autEn dia pantos.
Ps:118:33 M N VA_AAD2S RP_AS N2_VSM RA_ASF N2_ASF RA_GPN N3M_GPN RP_GS C VA_AAS1S RD_ASF P A3_GSM
Ps:118:33 5 he [fifth letter of Hebrew alphabet] to legislate I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the way/road the ??? you; your/yours(sg) and also, even, namely to seek out he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
Ps:118:33 5 he do-LEGISLATE-you(sg)!, going-to-LEGISLATE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (acc) way/road (acc) the (gen) ???s (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-SEEK-OUT, I-should-SEEK-OUT her/it/same (acc) because of (+acc), through (+gen) every (gen)
Ps:118:33 Ps_118:33_1 Ps_118:33_2 Ps_118:33_3 Ps_118:33_4 Ps_118:33_5 Ps_118:33_6 Ps_118:33_7 Ps_118:33_8 Ps_118:33_9 Ps_118:33_10 Ps_118:33_11 Ps_118:33_12 Ps_118:33_13 Ps_118:33_14 Ps_118:33_15
Ps:118:33 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:34 συνέτισόν με, καὶ ἐξερευνήσω τὸν νόμον σου καὶ φυλάξω αὐτὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου.
Ps:118:34 Instruct me, and I will search out thy law, and will keep it with my whole heart. (Psalm 119:34 Brenton)
Ps:118:34 Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał, a zachowywał je całym sercem. (Psalm 119:34 BT_4)
Ps:118:34 συνέτισόν με, καὶ ἐξερευνήσω τὸν νόμον σου καὶ φυλάξω αὐτὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου.
Ps:118:34 συν·ετίζω [LXX] (συν+ετιζ-, συν+ετι(ε)·[σ]-, συν+ετι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·εραυνάω v.l. -ερευνάω (εξ+ερευν(α)-, εξ+ερευνη·σ-, εξ+εραυνη·σ-/εξ+ερευνη·σ-, -, -, εξ+ερευνη·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅλος -η -ον καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:118:34 By przynosić do zmysłów {sensów} Ja I też, nawet, mianowicie By badać pilnie Prawo Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja
Ps:118:34 sune/tiso/n me, kai\ e)XereunE/sO to\n no/mon sou kai\ fula/XO au)to\n e)n o(/lE| kardi/a| mou.
Ps:118:34 synetison me, kai eXereunEsO ton nomon su kai fylaXO auton en holE kardia mu.
Ps:118:34 VA_AAD2S RP_AS C VA_AAS1S RA_ASM N2_ASM RP_GS C VF_FAI1S RD_ASM P A1_DSF N1A_DSF RP_GS
Ps:118:34 to bring to senses I and also, even, namely to search diligently the law you; your/yours(sg) and also, even, namely to guard he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I
Ps:118:34 do-BRING-you(sg)-TO-SENSES! me (acc) and I-will-SEARCH DILIGENTLY, I-should-SEARCH DILIGENTLY the (acc) law (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-GUARD, I-should-GUARD him/it/same (acc) in/among/by (+dat) whole (dat) heart (dat) me (gen)
Ps:118:34 Ps_118:34_1 Ps_118:34_2 Ps_118:34_3 Ps_118:34_4 Ps_118:34_5 Ps_118:34_6 Ps_118:34_7 Ps_118:34_8 Ps_118:34_9 Ps_118:34_10 Ps_118:34_11 Ps_118:34_12 Ps_118:34_13 Ps_118:34_14
Ps:118:34 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:35 ὁδήγησόν με ἐν τρίβῳ τῶν ἐντολῶν σου, ὅτι αὐτὴν ἠθέλησα.
Ps:118:35 Guide me in the path of thy commandments; for I have delighted in it. (Psalm 119:35 Brenton)
Ps:118:35 Prowadź mię ścieżką Twoich przykazań, bo ja się nimi raduję. (Psalm 119:35 BT_4)
Ps:118:35 ὁδήγησόν με ἐν τρίβῳ τῶν ἐντολῶν σου, ὅτι αὐτὴν ἠθέλησα.
Ps:118:35 ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν τρίβος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
Ps:118:35 By kierować Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ścieżka Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie
Ps:118:35 o(dE/gEso/n me e)n tri/bO| tO=n e)ntolO=n sou, o(/ti au)tE\n E)Te/lEsa.
Ps:118:35 hodEgEson me en tribO tOn entolOn su, hoti autEn ETelEsa.
Ps:118:35 VA_AAD2S RP_AS P N2_DSF RA_GPF N1_GPF RP_GS C RD_ASF VAI_AAI1S
Ps:118:35 to guide I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among path the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg) because/that he/she/it/same to want want, wish, desire
Ps:118:35 do-GUIDE-you(sg)!, going-to-GUIDE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) in/among/by (+dat) path (dat) the (gen) precepts (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that her/it/same (acc) I-WANT-ed
Ps:118:35 Ps_118:35_1 Ps_118:35_2 Ps_118:35_3 Ps_118:35_4 Ps_118:35_5 Ps_118:35_6 Ps_118:35_7 Ps_118:35_8 Ps_118:35_9 Ps_118:35_10
Ps:118:35 x x x x x x x x x x
Ps:118:36 κλῖνον τὴν καρδίαν μου εἰς τὰ μαρτύριά σου καὶ μὴ εἰς πλεονεξίαν.
Ps:118:36 Incline mine heart to thy testimonies, and not to covetousness. (Psalm 119:36 Brenton)
Ps:118:36 Nakłoń me serce do Twoich napomnień, a nie do zysku! (Psalm 119:36 BT_4)
Ps:118:36 κλῖνον τὴν καρδίαν μου εἰς τὰ μαρτύριά σου καὶ μὴ εἰς πλεονεξίαν.
Ps:118:36 κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή εἰς[1] πλεον·εξία, -ας, ἡ
Ps:118:36 By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Do (+przyspieszenie) Świadectwo µ?????; dowód Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie Do (+przyspieszenie) Eksploatacja
Ps:118:36 kli=non tE\n kardi/an mou ei)s ta\ martu/ria/ sou kai\ mE\ ei)s pleoneXi/an.
Ps:118:36 klinon tEn kardian mu eis ta martyria su kai mE eis pleoneXian.
Ps:118:36 VA_AAD2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS P RA_APN N2N_APN RP_GS C D P N1A_ASF
Ps:118:36 to bend/wane [see incline, decline, recline] the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I into (+acc) the testimony μάρτυς; witness you; your/yours(sg) and also, even, namely not into (+acc) exploitation
Ps:118:36 do-BEND/WANE-you(sg)!, while BEND/WANE-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) heart (acc) me (gen) into (+acc) the (nom|acc) testimonies (nom|acc|voc); witness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not into (+acc) exploitation (acc)
Ps:118:36 Ps_118:36_1 Ps_118:36_2 Ps_118:36_3 Ps_118:36_4 Ps_118:36_5 Ps_118:36_6 Ps_118:36_7 Ps_118:36_8 Ps_118:36_9 Ps_118:36_10 Ps_118:36_11 Ps_118:36_12
Ps:118:36 x x x x x x x x x x x x
Ps:118:37 ἀπόστρεψον τοὺς ὀφθαλμούς μου τοῦ μὴ ἰδεῖν ματαιότητα, ἐν τῇ ὁδῷ σου ζῆσόν με.
Ps:118:37 Turn away mine eyes that I may not behold vanity: quicken thou me in thy way. (Psalm 119:37 Brenton)
Ps:118:37 Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą; przez swoje słowo udziel mi życia! (Psalm 119:37 BT_4)
Ps:118:37 ἀπόστρεψον τοὺς ὀφθαλμούς μου τοῦ μὴ ἰδεῖν ματαιότητα, ἐν τῇ ὁδῷ σου ζῆσόν με.
Ps:118:37 ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:118:37 By odwracać się od Oko Ja Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja
Ps:118:37 a)po/strePSon tou\s o)fTalmou/s mou tou= mE\ i)dei=n mataio/tEta, e)n tE=| o(dO=| sou DZE=so/n me.
Ps:118:37 apostrePSon tus ofTalmus mu tu mE idein mataiotEta, en tE hodO su DZEson me.
Ps:118:37 VA_AAD2S RA_APM N2_APM RP_GS RA_GSN D VB_AAN N3T_ASF P RA_DSF N2_DSF RP_GS VA_AAD2S RP_AS
Ps:118:37 to turn away from the eye I the not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road you; your/yours(sg) to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I
Ps:118:37 do-TURN-you(sg)-AWAY-FROM!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) eyes (acc) me (gen) the (gen) not to-SEE ??? (acc) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-EXISTS-you(sg)!, going-to-EXISTS (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc)
Ps:118:37 Ps_118:37_1 Ps_118:37_2 Ps_118:37_3 Ps_118:37_4 Ps_118:37_5 Ps_118:37_6 Ps_118:37_7 Ps_118:37_8 Ps_118:37_9 Ps_118:37_10 Ps_118:37_11 Ps_118:37_12 Ps_118:37_13 Ps_118:37_14
Ps:118:37 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:38 στῆσον τῷ δούλῳ σου τὸ λόγιόν σου εἰς τὸν φόβον σου.
Ps:118:38 Confirm thine oracle to thy servant, that he may fear thee. (Psalm 119:38 Brenton)
Ps:118:38 Spełnij dla sługi Twego swoją obietnicę, daną bojącym się Ciebie. (Psalm 119:38 BT_4)
Ps:118:38 στῆσον τῷ δούλῳ σου τὸ λόγιόν σου εἰς τὸν φόβον σου.
Ps:118:38 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγιον, -ου, τό (Dimin. of λόγος); λόγιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:38 By powodować stać Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Wyrażanie; wymowny Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Obawa [zobacz fobię] Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:38 stE=son tO=| dou/lO| sou to\ lo/gio/n sou ei)s to\n fo/bon sou.
Ps:118:38 stEson tO dulO su to logion su eis ton fobon su.
Ps:118:38 VH_AAD2S RA_DSM N2_DSM RP_GS RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_ASM N2_ASM RP_GS
Ps:118:38 to cause to stand the slave; servile you; your/yours(sg) the utterance; eloquent you; your/yours(sg) into (+acc) the fear [see phobia] you; your/yours(sg)
Ps:118:38 do-CAUSE-you(sg)-TO-STand!, going-to-CAUSE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) utterance (nom|acc|voc); eloquent ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) fear (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:38 Ps_118:38_1 Ps_118:38_2 Ps_118:38_3 Ps_118:38_4 Ps_118:38_5 Ps_118:38_6 Ps_118:38_7 Ps_118:38_8 Ps_118:38_9 Ps_118:38_10 Ps_118:38_11
Ps:118:38 x x x x x x x x x x x
Ps:118:39 περίελε τὸν ὀνειδισμόν μου, ὃν ὑπώπτευσα· τὰ γὰρ κρίματά σου χρηστά.
Ps:118:39 Take away my reproach which I have feared: for thy judgments are good. (Psalm 119:39 Brenton)
Ps:118:39 Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży, bo Twoje wyroki są pełne dobroci. (Psalm 119:39 BT_4)
Ps:118:39 περίελε τὸν ὀνειδισμόν μου, ὃν ὑπώπτευσα· τὰ γὰρ κρίματά σου χρηστά.
Ps:118:39 περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό γάρ κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χρηστός -ή -όν
Ps:118:39 Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Obrażaj Ja Kto/, który/, który; by być Dla odtąd, jak Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Wspaniałomyślny
Ps:118:39 peri/ele to\n o)neidismo/n mou, o(\n u(pO/pteusa· ta\ ga\r kri/mata/ sou CHrEsta/.
Ps:118:39 periele ton oneidismon mu, hon hypOpteusa· ta gar krimata su CHrEsta.
Ps:118:39 VB_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS RR_ASM VAI_AAI1S RA_APN x N3M_NPN RP_GS A1_NPN
Ps:118:39 to taking off strip off, remove, take away the insult I who/whom/which; to be ć the for since, as sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) magnanimous
Ps:118:39 do-TAKING OFF-you(sg)! the (acc) insult (acc) me (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc)   the (nom|acc) for sentences (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) magnanimous ([Adj] nom|acc|voc)
Ps:118:39 Ps_118:39_1 Ps_118:39_2 Ps_118:39_3 Ps_118:39_4 Ps_118:39_5 Ps_118:39_6 Ps_118:39_7 Ps_118:39_8 Ps_118:39_9 Ps_118:39_10 Ps_118:39_11
Ps:118:39 x x x x x x x x x x x
Ps:118:40 ἰδοὺ ἐπεθύμησα τὰς ἐντολάς σου· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ζῆσόν με.
Ps:118:40 Behold, I have desired thy commandments: quicken me in thy righteousness. (Psalm 119:40 Brenton)
Ps:118:40 Oto pożądam Twoich postanowień: według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie! (Psalm 119:40 BT_4)
Ps:118:40 ἰδοὺ ἐπεθύμησα τὰς ἐντολάς σου· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ζῆσόν με.
Ps:118:40 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:118:40 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja
Ps:118:40 i)dou\ e)peTu/mEsa ta\s e)ntola/s sou· e)n tE=| dikaiosu/nE| sou DZE=so/n me.
Ps:118:40 idu epeTymEsa tas entolas su· en tE dikaiosynE su DZEson me.
Ps:118:40 I VAI_AAI1S RA_APF N1_APF RP_GS P RA_DSF N1_DSF RP_GS VA_AAD2S RP_AS
Ps:118:40 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I
Ps:118:40 be-you(sg)-SEE-ed! I-DESIRE-ed the (acc) precepts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) righteousness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-EXISTS-you(sg)!, going-to-EXISTS (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc)
Ps:118:40 Ps_118:40_1 Ps_118:40_2 Ps_118:40_3 Ps_118:40_4 Ps_118:40_5 Ps_118:40_6 Ps_118:40_7 Ps_118:40_8 Ps_118:40_9 Ps_118:40_10 Ps_118:40_11
Ps:118:40 x x x x x x x x x x x
Ps:118:41 ϛ ουαυ. καὶ ἔλθοι ἐπ’ ἐμὲ τὸ ἔλεός σου, κύριε, τὸ σωτήριόν σου κατὰ τὸ λόγιόν σου.
Ps:118:41 And let thy mercy come upon me, O Lord; even thy salvation, according to thy word. (Psalm 119:41 Brenton)
Ps:118:41 Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska, Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy, (Psalm 119:41 BT_4)
Ps:118:41 ϛ ουαυ. Καὶ ἔλθοι ἐπ’ ἐμὲ τὸ ἔλεός σου, κύριε, τὸ σωτήριόν σου κατὰ τὸ λόγιόν σου.
Ps:118:41 ϛʹ or ϝʹ [LXX] ουαυ [LXX] καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό σωτήριος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά ὁ ἡ τό λόγιον, -ου, τό (Dimin. of λόγος); λόγιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:41 6 waw [szósty list hebrajskiego alfabetu] I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Litość Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oszczędność Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wyrażanie; wymowny Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:41 ϛ ouau. *kai\ e)/lToi e)p’ e)me\ to\ e)/leo/s sou, ku/rie, to\ sOtE/rio/n sou kata\ to\ lo/gio/n sou.
Ps:118:41 ϛ uau. kai elToi ep’ eme to eleos su, kyrie, to sOtErion su kata to logion su.
Ps:118:41 M N C VB_AAO3S P RP_AS RA_NSN N3E_NSN RP_GS N2_VSM RA_NSN N2N_NSN RP_GS P RA_ASN N2N_ASN RP_GS
Ps:118:41 6 waw [sixth letter of Hebrew alphabet] and also, even, namely to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the mercy you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the saving you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the utterance; eloquent you; your/yours(sg)
Ps:118:41 6 waw and he/she/it-happens-to-COME (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) utterance (nom|acc|voc); eloquent ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:41 Ps_118:41_1 Ps_118:41_2 Ps_118:41_3 Ps_118:41_4 Ps_118:41_5 Ps_118:41_6 Ps_118:41_7 Ps_118:41_8 Ps_118:41_9 Ps_118:41_10 Ps_118:41_11 Ps_118:41_12 Ps_118:41_13 Ps_118:41_14 Ps_118:41_15 Ps_118:41_16 Ps_118:41_17
Ps:118:41 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:42 καὶ ἀποκριθήσομαι τοῖς ὀνειδίζουσί με λόγον, ὅτι ἤλπισα ἐπὶ τοὺς λόγους σου.
Ps:118:42 And so I shall render an answer to them that reproach me: for I have trusted in thy words. (Psalm 119:42 Brenton)
Ps:118:42 bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają, bo polegam na Twoich słowach. (Psalm 119:42 BT_4)
Ps:118:42 καὶ ἀποκριθήσομαι τοῖς ὀνειδίζουσί με λόγον, ὅτι ἤλπισα ἐπὶ τοὺς λόγους σου.
Ps:118:42 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λόγος, -ου, ὁ ὅτι ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:42 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać By mówić lekceważąco [pogarda?] Ja Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ponieważ/tamto By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:42 kai\ a)pokriTE/somai toi=s o)neidi/DZousi/ me lo/gon, o(/ti E)/lpisa e)pi\ tou\s lo/gous sou.
Ps:118:42 kai apokriTEsomai tois oneidiDZusi me logon, hoti Elpisa epi tus logus su.
Ps:118:42 C VC_FPI1S RA_DPM V1_PAI3P RP_AS N2_ASM C VAI_AAI1S P RA_APM N2_APM RP_GS
Ps:118:42 and also, even, namely to answer the to disparage [scorn?] I word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. because/that to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg)
Ps:118:42 and I-will-be-ANSWER-ed the (dat) they-are-DISPARAGE-ing, while DISPARAGE-ing (dat) me (acc) word (acc) because/that I-HOPE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) words (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:42 Ps_118:42_1 Ps_118:42_2 Ps_118:42_3 Ps_118:42_4 Ps_118:42_5 Ps_118:42_6 Ps_118:42_7 Ps_118:42_8 Ps_118:42_9 Ps_118:42_10 Ps_118:42_11 Ps_118:42_12
Ps:118:42 x x x x x x x x x x x x
Ps:118:43 καὶ μὴ περιέλῃς ἐκ τοῦ στόματός μου λόγον ἀληθείας ἕως σφόδρα, ὅτι ἐπὶ τὰ κρίματά σου ἐπήλπισα.
Ps:118:43 And take not the word of truth utterly out of my mouth; for I have hoped in thy judgments. So shall I keep thy law continually, for ever and ever. (Psalm 119:43 Brenton)
Ps:118:43 Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, bo ufam Twoim wyrokom, (Psalm 119:43 BT_4)
Ps:118:43 καὶ μὴ περιέλῃς ἐκ τοῦ στόματός μου λόγον ἀληθείας ἕως σφόδρα, ὅτι ἐπὶ τὰ κρίματά σου ἐπήλπισα.
Ps:118:43 καί μή περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λόγος, -ου, ὁ ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω σφόδρα ὅτι ἐπί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
Ps:118:43 I też, nawet, mianowicie Nie Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Ja Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. PRAWDA Aż; świtaj Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:43 kai\ mE\ perie/lE|s e)k tou= sto/mato/s mou lo/gon a)lETei/as e(/Os sfo/dra, o(/ti e)pi\ ta\ kri/mata/ sou e)pE/lpisa.
Ps:118:43 kai mE perielEs ek tu stomatos mu logon alETeias heOs sfodra, hoti epi ta krimata su epElpisa.
Ps:118:43 C D VD_APS2S P RA_GSN N3M_GSN RP_GS N2_ASM N1A_GSF P D C P RA_APN N3M_APN RP_GS VAI_AAI1S
Ps:118:43 and also, even, namely not to taking off strip off, remove, take away out of (+gen) ἐξ before vowels the mouth/maw stoma I word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. truth until; dawn vehement, intense, keen, inveighingly, eager because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) ć
Ps:118:43 and not you(sg)-should-TAKING OFF out of (+gen) the (gen) mouth/maw (gen) me (gen) word (acc) truth (gen), truths (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) vehement, because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
Ps:118:43 Ps_118:43_1 Ps_118:43_2 Ps_118:43_3 Ps_118:43_4 Ps_118:43_5 Ps_118:43_6 Ps_118:43_7 Ps_118:43_8 Ps_118:43_9 Ps_118:43_10 Ps_118:43_11 Ps_118:43_12 Ps_118:43_13 Ps_118:43_14 Ps_118:43_15 Ps_118:43_16 Ps_118:43_17
Ps:118:43 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:44 καὶ φυλάξω τὸν νόμον σου διὰ παντός, εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:118:44 (Psalm 119:44 Brenton)
Ps:118:44 a Prawa Twego zawsze strzec będę, na wieki, na zawsze. (Psalm 119:44 BT_4)
Ps:118:44 καὶ φυλάξω τὸν νόμον σου διὰ παντός, εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:118:44 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:118:44 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Prawo Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:118:44 kai\ fula/XO to\n no/mon sou dia\ panto/s, ei)s to\n ai)O=na kai\ ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos.
Ps:118:44 kai fylaXO ton nomon su dia pantos, eis ton aiOna kai eis ton aiOna tu aiOnos.
Ps:118:44 C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P A3_GSM P RA_ASM N3W_ASM C P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM
Ps:118:44 and also, even, namely to guard the law you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:118:44 and I-will-GUARD, I-should-GUARD the (acc) law (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) and into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:118:44 Ps_118:44_1 Ps_118:44_2 Ps_118:44_3 Ps_118:44_4 Ps_118:44_5 Ps_118:44_6 Ps_118:44_7 Ps_118:44_8 Ps_118:44_9 Ps_118:44_10 Ps_118:44_11 Ps_118:44_12 Ps_118:44_13 Ps_118:44_14 Ps_118:44_15 Ps_118:44_16
Ps:118:44 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:45 καὶ ἐπορευόμην ἐν πλατυσμῷ, ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἐξεζήτησα.
Ps:118:45 I walked also at large: for I sought out thy commandments. (Psalm 119:45 Brenton)
Ps:118:45 Chcę kroczyć drogą przestronną, bo szukam Twoich postanowień. (Psalm 119:45 BT_4)
Ps:118:45 καὶ ἐπορευόμην ἐν πλατυσμῷ, ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἐξεζήτησα.
Ps:118:45 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν   ὅτι ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-)
Ps:118:45 I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ponieważ/tamto Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg) By odszukiwać
Ps:118:45 kai\ e)poreuo/mEn e)n platusmO=|, o(/ti ta\s e)ntola/s sou e)XeDZE/tEsa.
Ps:118:45 kai eporeuomEn en platysmO, hoti tas entolas su eXeDZEtEsa.
Ps:118:45 C V1I_IMI1S P N2_DSM C RA_APF N1_APF RP_GS VAI_AAI1S
Ps:118:45 and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć because/that the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg) to seek out
Ps:118:45 and I-was-being-GO-ed in/among/by (+dat)   because/that the (acc) precepts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-SEEK-ed-OUT
Ps:118:45 Ps_118:45_1 Ps_118:45_2 Ps_118:45_3 Ps_118:45_4 Ps_118:45_5 Ps_118:45_6 Ps_118:45_7 Ps_118:45_8 Ps_118:45_9
Ps:118:45 x x x x x x x x x
Ps:118:46 καὶ ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις σου ἐναντίον βασιλέων καὶ οὐκ ᾐσχυνόμην.
Ps:118:46 And I spoke of thy testimonies before kings, and was not ashamed. (Psalm 119:46 Brenton)
Ps:118:46 O Twych rozkazach chcę mówić w obecności królów, a nie doznam wstydu. (Psalm 119:46 BT_4)
Ps:118:46 καὶ ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις σου ἐναντίον βασιλέων καὶ οὐκ ᾐσχυνόμην.
Ps:118:46 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον βασιλεύς, -έως, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-)
Ps:118:46 I też, nawet, mianowicie By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świadectwo Ty; twój/twój(sg) Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Król I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zawstydzać
Ps:118:46 kai\ e)la/loun e)n toi=s marturi/ois sou e)nanti/on basile/On kai\ ou)k E)|sCHuno/mEn.
Ps:118:46 kai elalun en tois martyriois su enantion basileOn kai uk EsCHynomEn.
Ps:118:46 C V2I_IAI1S P RA_DPN N2N_DPN RP_GS P N3V_GPM C D V1I_IMI1S
Ps:118:46 and also, even, namely to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the testimony you; your/yours(sg) in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, king and also, even, namely οὐχ before rough breathing to put to shame
Ps:118:46 and I-was-SPEAK-ing, they-were-SPEAK-ing in/among/by (+dat) the (dat) testimonies (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) kings (gen) and not I-was-being-PUT-ed-TO-SHAME
Ps:118:46 Ps_118:46_1 Ps_118:46_2 Ps_118:46_3 Ps_118:46_4 Ps_118:46_5 Ps_118:46_6 Ps_118:46_7 Ps_118:46_8 Ps_118:46_9 Ps_118:46_10 Ps_118:46_11
Ps:118:46 x x x x x x x x x x x
Ps:118:47 καὶ ἐμελέτων ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου, αἷς ἠγάπησα σφόδρα.
Ps:118:47 And I meditated on thy commandments, which I loved exceedingly. (Psalm 119:47 Brenton)
Ps:118:47 I będę się weselił z Twoich przykazań, które miłuję. (Psalm 119:47 BT_4)
Ps:118:47 καὶ ἐμελέτων ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου, αἷς ἠγάπησα σφόδρα.
Ps:118:47 καί μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σφόδρα
Ps:118:47 I też, nawet, mianowicie By nawiedzać wszędzie {skończony} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By kochać Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Ps:118:47 kai\ e)mele/tOn e)n tai=s e)ntolai=s sou, ai(=s E)ga/pEsa sfo/dra.
Ps:118:47 kai emeletOn en tais entolais su, hais EgapEsa sfodra.
Ps:118:47 C V3I_IAI1S P RA_DPF N1_DPF RP_GS RR_DPF VAI_AAI1S D
Ps:118:47 and also, even, namely to obsess over in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg) who/whom/which to love vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Ps:118:47 and I-was-OBSESS-ing-OVER, they-were-OBSESS-ing-OVER in/among/by (+dat) the (dat) precepts (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (dat) I-LOVE-ed vehement,
Ps:118:47 Ps_118:47_1 Ps_118:47_2 Ps_118:47_3 Ps_118:47_4 Ps_118:47_5 Ps_118:47_6 Ps_118:47_7 Ps_118:47_8 Ps_118:47_9
Ps:118:47 x x x x x x x x x
Ps:118:48 καὶ ἦρα τὰς χεῖράς μου πρὸς τὰς ἐντολάς σου, ἃς ἠγάπησα, καὶ ἠδολέσχουν ἐν τοῖς δικαιώμασίν σου.
Ps:118:48 And I lifted up my hands to thy commandments which I loved; and I meditated in thine ordinances. (Psalm 119:48 Brenton)
Ps:118:48 Wznoszę ręce moje ku Twym przykazaniom, które kocham, i rozważam Twoje ustawy. (Psalm 119:48 BT_4)
Ps:118:48 καὶ ἦρα τὰς χεῖράς μου πρὸς τὰς ἐντολάς σου, ἃς ἠγάπησα, καὶ ἠδολέσχουν ἐν τοῖς δικαιώμασίν σου.
Ps:118:48 καί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) καί   ἐν ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:48 I też, nawet, mianowicie By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Ręka Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By kochać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:48 kai\ E)=ra ta\s CHei=ra/s mou pro\s ta\s e)ntola/s sou, a(/s E)ga/pEsa, kai\ E)dole/sCHoun e)n toi=s dikaiO/masi/n sou.
Ps:118:48 kai Era tas CHeiras mu pros tas entolas su, has EgapEsa, kai EdolesCHun en tois dikaiOmasin su.
Ps:118:48 C VAI_AAI1S RA_APF N3_APF RP_GS P RA_APF N1_APF RP_GS RR_APF VAI_AAI1S C V2I_IAI1S P RA_DPN N3M_DPN RP_GS
Ps:118:48 and also, even, namely to love; to lift/pick up take up, tote, raise the hand I toward (+acc,+gen,+dat) the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg) who/whom/which to love and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? you; your/yours(sg)
Ps:118:48 and he/she/it-was-LOVE-ing; I-LIFT/PICK-ed-UP the (acc) hands (acc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) precepts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) I-LOVE-ed and   in/among/by (+dat) the (dat) ???s (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:48 Ps_118:48_1 Ps_118:48_2 Ps_118:48_3 Ps_118:48_4 Ps_118:48_5 Ps_118:48_6 Ps_118:48_7 Ps_118:48_8 Ps_118:48_9 Ps_118:48_10 Ps_118:48_11 Ps_118:48_12 Ps_118:48_13 Ps_118:48_14 Ps_118:48_15 Ps_118:48_16 Ps_118:48_17
Ps:118:48 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:49 ζ ζαι. Μνήσθητι τὸν λόγον σου τῷ δούλῳ σου, ᾧ ἐπήλπισάς με.
Ps:118:49 Remember thy words to thy servant, wherein thou hast made me hope. (Psalm 119:49 Brenton)
Ps:118:49 Pomnij na słowo swoje do Twojego sługi, przez które mi dałeś nadzieję. (Psalm 119:49 BT_4)
Ps:118:49 ζ ζαι. Μνήσθητι τὸν λόγον σου τῷ δούλῳ σου, ἐπήλπισάς με.
Ps:118:49 ζʹ [LXX] ζαι [LXX] μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:118:49 7 zayin [siódmy list hebrajskiego alfabetu] By pamiętać/stawaj się uważającym z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Ja
Ps:118:49 DZ DZai. *mnE/sTEti to\n lo/gon sou tO=| dou/lO| sou, O(=| e)pE/lpisa/s me.
Ps:118:49 DZ DZai. mnEsTEti ton logon su tO dulO su, hO epElpisas me.
Ps:118:49 M N VC_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_DSM N2_DSM RP_GS RR_DSM VAI_AAI2S RP_AS
Ps:118:49 7 zayin [seventh letter of Hebrew alphabet] to remember/become mindful of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) the slave; servile you; your/yours(sg) who/whom/which ć I
Ps:118:49 7 zayin be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! the (acc) word (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (dat)   me (acc)
Ps:118:49 Ps_118:49_1 Ps_118:49_2 Ps_118:49_3 Ps_118:49_4 Ps_118:49_5 Ps_118:49_6 Ps_118:49_7 Ps_118:49_8 Ps_118:49_9 Ps_118:49_10 Ps_118:49_11 Ps_118:49_12
Ps:118:49 x x x x x x x x x x x x
Ps:118:50 αὕτη με παρεκάλεσεν ἐν τῇ ταπεινώσει μου, ὅτι τὸ λόγιόν σου ἔζησέν με.
Ps:118:50 This has comforted me in mine affliction: for thine oracle has quickened me. (Psalm 119:50 Brenton)
Ps:118:50 W moim ucisku to pociechą dla mnie, że Twoja mowa obdarza mnie życiem. (Psalm 119:50 BT_4)
Ps:118:50 αὕτη με παρεκάλεσεν ἐν τῇ ταπεινώσει μου, ὅτι τὸ λόγιόν σου ἔζησέν με.
Ps:118:50 οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ὁ ἡ τό λόγιον, -ου, τό (Dimin. of λόγος); λόγιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:118:50 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głębokość; do niżej Ja Ponieważ/tamto Wyrażanie; wymowny Ty; twój/twój(sg) Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja
Ps:118:50 au(/tE me pareka/lesen e)n tE=| tapeinO/sei mou, o(/ti to\ lo/gio/n sou e)/DZEse/n me.
Ps:118:50 hautE me parekalesen en tE tapeinOsei mu, hoti to logion su eDZEsen me.
Ps:118:50 RD_NSF RP_AS VAI_AAI3S P RA_DSF N3I_DSF RP_GS C RA_ASN N2N_ASN RP_GS VAI_AAI3S RP_AS
Ps:118:50 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the depth; to lower I because/that the utterance; eloquent you; your/yours(sg) to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I
Ps:118:50 this (nom) me (acc) he/she/it-PETITION-ed in/among/by (+dat) the (dat) depth (dat); he/she/it-will-LOWER, you(sg)-will-be-LOWER-ed (classical) me (gen) because/that the (nom|acc) utterance (nom|acc|voc); eloquent ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-EXISTS-ed me (acc)
Ps:118:50 Ps_118:50_1 Ps_118:50_2 Ps_118:50_3 Ps_118:50_4 Ps_118:50_5 Ps_118:50_6 Ps_118:50_7 Ps_118:50_8 Ps_118:50_9 Ps_118:50_10 Ps_118:50_11 Ps_118:50_12 Ps_118:50_13
Ps:118:50 x x x x x x x x x x x x x
Ps:118:51 ὑπερήφανοι παρηνόμουν ἕως σφόδρα, ἀπὸ δὲ τοῦ νόμου σου οὐκ ἐξέκλινα.
Ps:118:51 The proud have transgressed exceedingly; but I swerved not from thy law. (Psalm 119:51 Brenton)
Ps:118:51 Ludzie zuchwali bardzo mi ubliżają, a ja nie odstępuję od Twojego Prawa. (Psalm 119:51 BT_4)
Ps:118:51 ὑπερήφανοι παρηνόμουν ἕως σφόδρα, ἀπὸ δὲ τοῦ νόμου σου οὐκ ἐξέκλινα.
Ps:118:51 ὑπερή·φανος -ον παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω σφόδρα ἀπό δέ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -)
Ps:118:51 Dumny By być na zewnątrz prawa Aż; świtaj Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Prawo Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By cofać się/unikaj
Ps:118:51 u(perE/fanoi parEno/moun e(/Os sfo/dra, a)po\ de\ tou= no/mou sou ou)k e)Xe/klina.
Ps:118:51 hyperEfanoi parEnomun heOs sfodra, apo de tu nomu su uk eXeklina.
Ps:118:51 A1B_NPM V2_IAI3P P D P x RA_GSM N2_GSM RP_GS D VAI_AAI1S
Ps:118:51 proud to be outside the law until; dawn vehement, intense, keen, inveighingly, eager from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the law you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to recoil/avoid
Ps:118:51 proud ([Adj] nom|voc) I-was-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW, they-were-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW until; dawn (nom|voc), dawns (acc) vehement, away from (+gen) Yet the (gen) law (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not I-RECOIL/AVOID-ed
Ps:118:51 Ps_118:51_1 Ps_118:51_2 Ps_118:51_3 Ps_118:51_4 Ps_118:51_5 Ps_118:51_6 Ps_118:51_7 Ps_118:51_8 Ps_118:51_9 Ps_118:51_10 Ps_118:51_11
Ps:118:51 x x x x x x x x x x x
Ps:118:52 ἐμνήσθην τῶν κριμάτων σου ἀπ’ αἰῶνος, κύριε, καὶ παρεκλήθην.
Ps:118:52 I remembered thy judgments of old, O Lord; and was comforted. (Psalm 119:52 Brenton)
Ps:118:52 Przypominając sobie Twe wyroki odwieczne, Panie, doznaję pociechy. (Psalm 119:52 BT_4)
Ps:118:52 ἐμνήσθην τῶν κριμάτων σου ἀπ’ αἰῶνος, κύριε, καὶ παρεκλήθην.
Ps:118:52 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό αἰών, -ῶνος, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)
Ps:118:52 By pamiętać/stawaj się uważającym z Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u
Ps:118:52 e)mnE/sTEn tO=n krima/tOn sou a)p’ ai)O=nos, ku/rie, kai\ pareklE/TEn.
Ps:118:52 emnEsTEn tOn krimatOn su ap’ aiOnos, kyrie, kai pareklETEn.
Ps:118:52 VSI_AAI1S RA_GPN N3M_GPN RP_GS P N3W_GSM N2_VSM C VCI_API1S
Ps:118:52 to remember/become mindful of the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with
Ps:118:52 I-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) sentences (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) eon (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and I-was-PETITION-ed
Ps:118:52 Ps_118:52_1 Ps_118:52_2 Ps_118:52_3 Ps_118:52_4 Ps_118:52_5 Ps_118:52_6 Ps_118:52_7 Ps_118:52_8 Ps_118:52_9
Ps:118:52 x x x x x x x x x
Ps:118:53 ἀθυμία κατέσχεν με ἀπὸ ἁμαρτωλῶν τῶν ἐγκαταλιμπανόντων τὸν νόμον σου.
Ps:118:53 Despair took hold upon me, because of the sinners who forsake thy law. (Psalm 119:53 Brenton)
Ps:118:53 Gniew mnie ogarnia z powodu występnych, porzucających Twe Prawo. (Psalm 119:53 BT_4)
Ps:118:53 ἀθυμία κατέσχεν με ἀπὸ ἁμαρτωλῶν τῶν ἐγκαταλιμπανόντων τὸν νόμον σου.
Ps:118:53   κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ἁ·μαρτωλός -όν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:53 By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzeszny Prawo Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:53 a)Tumi/a kate/sCHen me a)po\ a(martOlO=n tO=n e)gkatalimpano/ntOn to\n no/mon sou.
Ps:118:53 aTymia katesCHen me apo hamartOlOn tOn enkatalimpanontOn ton nomon su.
Ps:118:53 N1A_NSF VBI_AAI3S RP_AS P A1B_GPM RA_GPM V1_PAPGPM RA_ASM N2_ASM RP_GS
Ps:118:53 ć to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sinful the ć the law you; your/yours(sg)
Ps:118:53   he/she/it-HOLD FAST-ed me (acc) away from (+gen) sinful ([Adj] gen) the (gen)   the (acc) law (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:53 Ps_118:53_1 Ps_118:53_2 Ps_118:53_3 Ps_118:53_4 Ps_118:53_5 Ps_118:53_6 Ps_118:53_7 Ps_118:53_8 Ps_118:53_9 Ps_118:53_10
Ps:118:53 x x x x x x x x x x
Ps:118:54 ψαλτὰ ἦσάν μοι τὰ δικαιώματά σου ἐν τόπῳ παροικίας μου.
Ps:118:54 Thine ordinances were my songs in the place of my sojourning. (Psalm 119:54 Brenton)
Ps:118:54 Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego pielgrzymowania. (Psalm 119:54 BT_4)
Ps:118:54 ψαλτὰ ἦσάν μοι τὰ δικαιώματά σου ἐν τόπῳ παροικίας μου.
Ps:118:54   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν τόπος, -ου, ὁ παρ·οικία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:118:54 By być Ja ??? Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Nie należące od mieszkania blisko, przebywanie, tymczasowe miejsce zamieszkania w obcej ziemi Ja
Ps:118:54 PSalta\ E)=sa/n moi ta\ dikaiO/mata/ sou e)n to/pO| paroiki/as mou.
Ps:118:54 PSalta Esan moi ta dikaiOmata su en topO paroikias mu.
Ps:118:54 A1_NPN V9_IAI3P RP_DS RA_NPN N3M_NPN RP_GS P N2_DSM N1A_GSF RP_GS
Ps:118:54 ć to be I the ??? you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place not belonging from dwelling near, a sojourning, a temporary residence in a foreign land I
Ps:118:54   they-were me (dat) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) place (dat) not belonging from (gen), not belonging froms (acc) me (gen)
Ps:118:54 Ps_118:54_1 Ps_118:54_2 Ps_118:54_3 Ps_118:54_4 Ps_118:54_5 Ps_118:54_6 Ps_118:54_7 Ps_118:54_8 Ps_118:54_9 Ps_118:54_10
Ps:118:54 x x x x x x x x x x
Ps:118:55 ἐμνήσθην ἐν νυκτὶ τοῦ ὀνόματός σου, κύριε, καὶ ἐφύλαξα τὸν νόμον σου.
Ps:118:55 I remembered thy name, O Lord, in the night, and kept thy law. (Psalm 119:55 Brenton)
Ps:118:55 Nocą pamiętam o Twoim imieniu, Panie, by zachowywać Twe Prawo. (Psalm 119:55 BT_4)
Ps:118:55 ἐμνήσθην ἐν νυκτὶ τοῦ ὀνόματός σου, κύριε, καὶ ἐφύλαξα τὸν νόμον σου.
Ps:118:55 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐν νύξ, -υκτός, ἡ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:55 By pamiętać/stawaj się uważającym z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Prawo Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:55 e)mnE/sTEn e)n nukti\ tou= o)no/mato/s sou, ku/rie, kai\ e)fu/laXa to\n no/mon sou.
Ps:118:55 emnEsTEn en nykti tu onomatos su, kyrie, kai efylaXa ton nomon su.
Ps:118:55 VSI_AAI1S P N3_DSF RA_GSN N3M_GSN RP_GS N2_VSM C VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS
Ps:118:55 to remember/become mindful of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among night the name with regard to you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to guard the law you; your/yours(sg)
Ps:118:55 I-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF in/among/by (+dat) night (dat) the (gen) name (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and I-GUARD-ed the (acc) law (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:55 Ps_118:55_1 Ps_118:55_2 Ps_118:55_3 Ps_118:55_4 Ps_118:55_5 Ps_118:55_6 Ps_118:55_7 Ps_118:55_8 Ps_118:55_9 Ps_118:55_10 Ps_118:55_11 Ps_118:55_12
Ps:118:55 x x x x x x x x x x x x
Ps:118:56 αὕτη ἐγενήθη μοι, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐξεζήτησα.
Ps:118:56 This I had, because I diligently sought thine ordinances. (Psalm 119:56 Brenton)
Ps:118:56 Oto, co do mnie należy: zachowywać Twe postanowienia. (Psalm 119:56 BT_4)
Ps:118:56 αὕτη ἐγενήθη μοι, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐξεζήτησα.
Ps:118:56 οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-)
Ps:118:56 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Ponieważ/tamto ??? Ty; twój/twój(sg) By odszukiwać
Ps:118:56 au(/tE e)genE/TE moi, o(/ti ta\ dikaiO/mata/ sou e)XeDZE/tEsa.
Ps:118:56 hautE egenETE moi, hoti ta dikaiOmata su eXeDZEtEsa.
Ps:118:56 RD_NSF VCI_API3S RP_DS C RA_APN N3M_APN RP_GS VAI_AAI1S
Ps:118:56 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen I because/that the ??? you; your/yours(sg) to seek out
Ps:118:56 this (nom) he/she/it-was-BECOME-ed me (dat) because/that the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-SEEK-ed-OUT
Ps:118:56 Ps_118:56_1 Ps_118:56_2 Ps_118:56_3 Ps_118:56_4 Ps_118:56_5 Ps_118:56_6 Ps_118:56_7 Ps_118:56_8
Ps:118:56 x x x x x x x x
Ps:118:57 η ηθ. Μερίς μου κύριε, εἶπα φυλάξασθαι τὸν νόμον σου.
Ps:118:57 Thou art my portion, O Lord: I said that I would keep thy law. (Psalm 119:57 Brenton)
Ps:118:57 Moim działem jest Pan - mówię, by zachować Twoje słowa. (Psalm 119:57 BT_4)
Ps:118:57 η ηθ. Μερίς μου κύριε, εἶπα φυλάξασθαι τὸν νόμον σου.
Ps:118:57 ηʹ [LXX] ηθ [LXX] μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:57 8 heth [ósmy list hebrajskiego alfabetu] Część Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj By zabezpieczać się Prawo Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:57 E ET. *meri/s mou ku/rie, ei)=pa fula/XasTai to\n no/mon sou.
Ps:118:57 E ET. meris mu kyrie, eipa fylaXasTai ton nomon su.
Ps:118:57 M N N3D_NSF RP_GS N2_VSM VAI_AAI1S VA_AMN RA_ASM N2_ASM RP_GS
Ps:118:57 8 heth [eighth letter of Hebrew alphabet] part I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell to guard the law you; your/yours(sg)
Ps:118:57 8 heth ??? (nom) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) I-SAY/TELL-ed to-be-GUARD-ed the (acc) law (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:118:57 Ps_118:57_1 Ps_118:57_2 Ps_118:57_3 Ps_118:57_4 Ps_118:57_5 Ps_118:57_6 Ps_118:57_7 Ps_118:57_8 Ps_118:57_9 Ps_118:57_10
Ps:118:57 x x x x x x x x x x
Ps:118:58 ἐδεήθην τοῦ προσώπου σου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου· ἐλέησόν με κατὰ τὸ λόγιόν σου.
Ps:118:58 I besought thy favour with my whole heart: have mercy upon me according to thy word. (Psalm 119:58 Brenton)
Ps:118:58 Z całego serca dbam o przychylność Twojego oblicza, zmiłuj się nade mną według swej obietnicy! (Psalm 119:58 BT_4)
Ps:118:58 ἐδεήθην τοῦ προσώπου σου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου· ἐλέησόν με κατὰ τὸ λόγιόν σου.
Ps:118:58 δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὅλος -η -ον καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁ ἡ τό λόγιον, -ου, τό (Dimin. of λόγος); λόγιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:118:58 By potrzebować/wymagać Twarz Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By okazać miłosierdzie Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wyrażanie; wymowny Ty; twój/twój(sg)
Ps:118:58 e)deE/TEn tou= prosO/pou sou e)n o(/lE| kardi/a| mou· e)le/Eso/n me kata\ to\ lo/gio/n sou.
Ps:118:58 edeETEn tu prosOpu su en