Ps:129:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σε, κύριε·
Ps:129:1 A Song of Degrees. Out of the depths have I cried to thee, O Lord. (Psalm 130:1 Brenton)
Ps:129:1 Pieśń stopni. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, (Psalm 130:1 BT_4)
Ps:129:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σε, κύριε·
Ps:129:1 ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ ἐκ βαθύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:129:1 Oda Schodek Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Głęboko By krzyknąć Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:129:1 *)OidE\ tO=n a)nabaTmO=n. *)ek baTe/On e)ke/kraXa/ se, ku/rie·
Ps:129:1 OidE tOn anabaTmOn. ek baTeOn ekekraXa se, kyrie·
Ps:129:1 N1_NSF RA_GPM N2_GPM P A3U_GPM VAI_AAI1S RP_AS N2_VSM
Ps:129:1 ode the stair out of (+gen) ἐξ before vowels deep to cry out you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:129:1 ode (nom|voc) the (gen) stairs (gen) out of (+gen) deep ([Adj] gen) I-CRY-ed-OUT you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:129:1 Ps_129:1_1 Ps_129:1_2 Ps_129:1_3 Ps_129:1_4 Ps_129:1_5 Ps_129:1_6 Ps_129:1_7 Ps_129:1_8
Ps:129:1 x x x x x x x x
Ps:129:2 κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου· γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.
Ps:129:2 O Lord, hearken to my voice; let thine ears be attentive to the voice of my supplication. (Psalm 130:2 Brenton)
Ps:129:2 o Panie, słuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu! (Psalm 130:2 BT_4)
Ps:129:2 κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου· γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.
Ps:129:2 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:129:2 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ucho Ty; twój/twój(sg) By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Do (+przyspieszenie) Dźwięku/głos płacze Obrona Ja
Ps:129:2 ku/rie, ei)sa/kouson tE=s fOnE=s mou· genETE/tO ta\ O)=ta/ sou prose/CHonta ei)s tE\n fOnE\n tE=s deE/seO/s mou.
Ps:129:2 kyrie, eisakuson tEs fOnEs mu· genETEtO ta Ota su proseCHonta eis tEn fOnEn tEs deEseOs mu.
Ps:129:2 N2_VSM VA_AAD2S RA_GSF N1_GSF RP_GS VC_APD3S RA_APN N3T_APN RP_GS V1_PAPAPN P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3I_GSF RP_GS
Ps:129:2 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries I to become become, happen the ear you; your/yours(sg) to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. into (+acc) the sound/voice cries the plea I
Ps:129:2 lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (gen) sound/voice (gen) me (gen) let-him/her/it-be-BECOME-ed! the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while PAY HEED-ing (acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) sound/voice (acc) the (gen) plea (gen) me (gen)
Ps:129:2 Ps_129:2_1 Ps_129:2_2 Ps_129:2_3 Ps_129:2_4 Ps_129:2_5 Ps_129:2_6 Ps_129:2_7 Ps_129:2_8 Ps_129:2_9 Ps_129:2_10 Ps_129:2_11 Ps_129:2_12 Ps_129:2_13 Ps_129:2_14 Ps_129:2_15 Ps_129:2_16
Ps:129:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:129:3 ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃ, κύριε, κύριε, τίς ὑποστήσεται;
Ps:129:3 If thou, O Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? (Psalm 130:3 Brenton)
Ps:129:3 Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? (Psalm 130:3 BT_4)
Ps:129:3 ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃ, κύριε, κύριε, τίς ὑποστήσεται;
Ps:129:3 ἐάν (εἰ ἄν) ἀ·νομία, -ας, ἡ παρα·τηρέω (παρα+τηρ(ε)-, παρα+τηρη·σ-, παρα+τηρη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -)
Ps:129:3 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Bezprawie By oczekiwać dokładnie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ???
Ps:129:3 e)a\n a)nomi/as paratErE/sE|, ku/rie, ku/rie, ti/s u(postE/setai;
Ps:129:3 ean anomias paratErEsE, kyrie, kyrie, tis hypostEsetai;
Ps:129:3 C N1A_APF VA_AMS2S N2_VSM N2_VSM RI_NSM VF_FMI3S
Ps:129:3 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] lawlessness to watch closely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ???
Ps:129:3 if-ever lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) you(sg)-will-be-WATCH-ed-CLOSELY, he/she/it-should-WATCH-CLOSELY, you(sg)-should-be-WATCH-ed-CLOSELY lord (voc); a lord ([Adj] voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) who/what/why (nom) he/she/it-will-be-???-ed
Ps:129:3 Ps_129:3_1 Ps_129:3_2 Ps_129:3_3 Ps_129:3_4 Ps_129:3_5 Ps_129:3_6 Ps_129:3_7
Ps:129:3 x x x x x x x
Ps:129:4 ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν.
Ps:129:4 For with thee is forgiveness: for thy name's sake (Psalm 130:4 Brenton)
Ps:129:4 Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią. (Psalm 130:4 BT_4)
Ps:129:4 ὅτι παρὰ σοὶ ἱλασμός ἐστιν.
Ps:129:4 ὅτι παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἱλασμός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:129:4 Ponieważ/tamto fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Grzech ofiarowujący Gnadenstuhl siedzenie {siedzibę} wdzięku {łaskawości}; siedzenie {siedziba} litości; pokrycie Arki, używało dla daru wdzięku {łaskawości} By być
Ps:129:4 o(/ti para\ soi\ o( i(lasmo/s e)stin.
Ps:129:4 hoti para soi ho hilasmos estin.
Ps:129:4 C P RP_DS RA_NSM N2_NSM V9_PAI3S
Ps:129:4 because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub the sin offering Gnadenstuhl seat of grace; mercy seat; covering of the Ark, used for the gift of grace to be
Ps:129:4 because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) sin offering (nom) he/she/it-is
Ps:129:4 Ps_129:4_1 Ps_129:4_2 Ps_129:4_3 Ps_129:4_4 Ps_129:4_5 Ps_129:4_6
Ps:129:4 x x x x x x
Ps:129:5 ἕνεκεν τοῦ νόμου σου ὑπέμεινά σε, κύριε, ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου.
Ps:129:5 For with thee is forgiveness: for thy name's sake (Psalm 130:4 Brenton)
Ps:129:5 Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią. (Psalm 130:4 BT_4)
Ps:129:5 ἕνεκεν τοῦ νόμου σου ὑπέμεινά σε, κύριε, ὑπέμεινεν ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου.
Ps:129:5 ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:129:5 Z powodu dla, dla Prawo Ty; twój/twój(sg) By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Do (+przyspieszenie) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg)
Ps:129:5 e(/neken tou= no/mou sou u(pe/meina/ se, ku/rie, u(pe/meinen E( PSuCHE/ mou ei)s to\n lo/gon sou.
Ps:129:5 heneken tu nomu su hypemeina se, kyrie, hypemeinen hE PSyCHE mu eis ton logon su.
Ps:129:5 P RA_GSM N2_GSM RP_GS VAI_AAI1S RP_AS N2_VSM VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P RA_ASM N2_ASM RP_GS
Ps:129:5 owing to for, for the sake of the law you; your/yours(sg) to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I into (+acc) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg)
Ps:129:5 owing to the (gen) law (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-ENDURE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) he/she/it-ENDURE-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) into (+acc) the (acc) word (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:129:5 Ps_129:5_1 Ps_129:5_2 Ps_129:5_3 Ps_129:5_4 Ps_129:5_5 Ps_129:5_6 Ps_129:5_7 Ps_129:5_8 Ps_129:5_9 Ps_129:5_10 Ps_129:5_11 Ps_129:5_12 Ps_129:5_13 Ps_129:5_14 Ps_129:5_15
Ps:129:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:129:6 ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν κύριον ἀπὸ φυλακῆς πρωίας μέχρι νυκτός· ἀπὸ φυλακῆς πρωίας ἐλπισάτω Ισραηλ ἐπὶ τὸν κύριον.
Ps:129:6 have I waited for thee, O Lord, my soul has waited for thy word. (Psalm 130:5 Brenton)
Ps:129:6 W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo. (Psalm 130:5 BT_4)
Ps:129:6 ἤλπισεν ψυχή μου ἐπὶ τὸν κύριον ἀπὸ φυλακῆς πρωίας μέχρι νυκτός· ἀπὸ φυλακῆς πρωίας ἐλπισάτω Ισραηλ ἐπὶ τὸν κύριον.
Ps:129:6 ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό φυλακή, -ῆς, ἡ πρωΐα, -ας, ἡ μέχρι/μέχρις νύξ, -υκτός, ἡ ἀπό φυλακή, -ῆς, ἡ πρωΐα, -ας, ἡ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) Ἰσραήλ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:129:6 By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Więzienie zabezpieczają się Ranek Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Noc Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Więzienie zabezpieczają się Ranek By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:129:6 E)/lpisen E( PSuCHE/ mou e)pi\ to\n ku/rion a)po\ fulakE=s prOi/as me/CHri nukto/s· a)po\ fulakE=s prOi/as e)lpisa/tO *israEl e)pi\ to\n ku/rion.
Ps:129:6 Elpisen hE PSyCHE mu epi ton kyrion apo fylakEs prOias meCHri nyktos· apo fylakEs prOias elpisatO israEl epi ton kyrion.
Ps:129:6 VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P RA_ASM N2_ASM P N1_GSF N1A_GSF P N3_GSF P N1_GSF N1A_GSF VA_AAD3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM
Ps:129:6 to hope survive, live through, outlast, outlive the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing prison guard morning until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] night from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing prison guard morning to hope survive, live through, outlast, outlive Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:129:6 he/she/it-HOPE-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) prison (gen) morning (gen), mornings (acc) until night (gen) away from (+gen) prison (gen) morning (gen), mornings (acc) let-him/her/it-HOPE! Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:129:6 Ps_129:6_1 Ps_129:6_2 Ps_129:6_3 Ps_129:6_4 Ps_129:6_5 Ps_129:6_6 Ps_129:6_7 Ps_129:6_8 Ps_129:6_9 Ps_129:6_10 Ps_129:6_11 Ps_129:6_12 Ps_129:6_13 Ps_129:6_14 Ps_129:6_15 Ps_129:6_16 Ps_129:6_17 Ps_129:6_18 Ps_129:6_19 Ps_129:6_20
Ps:129:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:129:7 ὅτι παρὰ τῷ κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ’ αὐτῷ λύτρωσις,
Ps:129:7 Let Israel hope in the Lord: for with the Lord is mercy, and with him is plenteous redemption. (Psalm 130:7 Brenton)
Ps:129:7 Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie. (Psalm 130:7 BT_4)
Ps:129:7 ὅτι παρὰ τῷ κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ’ αὐτῷ λύτρωσις,
Ps:129:7 ὅτι παρά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ παρά αὐτός αὐτή αὐτό λύτρωσις, -εως, ἡ
Ps:129:7 Ponieważ/tamto fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Litość I też, nawet, mianowicie Dużo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Wykupienie
Ps:129:7 o(/ti para\ tO=| kuri/O| to\ e)/leos, kai\ pollE\ par’ au)tO=| lu/trOsis,
Ps:129:7 hoti para tO kyriO to eleos, kai pollE par’ autO lytrOsis,
Ps:129:7 C P RA_DSM N2_DSM RA_ASN N3E_ASN C A1_NSF P RP_DSM N3I_NSF
Ps:129:7 because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the mercy and also, even, namely much frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same redemption
Ps:129:7 because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) and much (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) redemption (nom)
Ps:129:7 Ps_129:7_1 Ps_129:7_2 Ps_129:7_3 Ps_129:7_4 Ps_129:7_5 Ps_129:7_6 Ps_129:7_7 Ps_129:7_8 Ps_129:7_9 Ps_129:7_10 Ps_129:7_11
Ps:129:7 x x x x x x x x x x x
Ps:129:8 καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ισραηλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
Ps:129:8 And he shall redeem Israel from all his iniquities. (Psalm 130:8 Brenton)
Ps:129:8 On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. (Psalm 130:8 BT_4)
Ps:129:8 καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ισραηλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
Ps:129:8 καί αὐτός αὐτή αὐτό λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:129:8 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bezprawie On/ona/to/to samo
Ps:129:8 kai\ au)to\s lutrO/setai to\n *israEl e)k pasO=n tO=n a)nomiO=n au)tou=.
Ps:129:8 kai autos lytrOsetai ton israEl ek pasOn tOn anomiOn autu.
Ps:129:8 C RP_NSM VF_FMI3S RA_ASM N_ASM P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RP_GSM
Ps:129:8 and also, even, namely he/she/it/same to redeem to be released, upon payment of ransom the Israel out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the lawlessness he/she/it/same
Ps:129:8 and he/it/same (nom) he/she/it-will-be-REDEEM-ed the (acc) Israel (indecl) out of (+gen) all (gen) the (gen) lawlessnesss (gen) him/it/same (gen)
Ps:129:8 Ps_129:8_1 Ps_129:8_2 Ps_129:8_3 Ps_129:8_4 Ps_129:8_5 Ps_129:8_6 Ps_129:8_7 Ps_129:8_8 Ps_129:8_9 Ps_129:8_10
Ps:129:8 x x x x x x x x x x