Ps:128:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, εἰπάτω δὴ Ισραηλ,
Ps:128:1 A Song of Degrees. Many a time have they warred against me from my youth, let Israel now say: (Psalm 129:1 Brenton)
Ps:128:1 Pieśń stopni. Bardzo mnie gnębili od mojej młodości - niech powie Izrael - (Psalm 129:1 BT_4)
Ps:128:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, εἰπάτω δὴ Ισραηλ,
Ps:128:1 ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ   πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δή Ἰσραήλ, ὁ
Ps:128:1 Oda Schodek By walczyć z wojną Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] Ja By mówić/opowiadaj Naprawdę Izrael
Ps:128:1 *)OidE\ tO=n a)nabaTmO=n. *pleona/kis e)pole/mEsa/n me e)k neo/tEto/s mou, ei)pa/tO dE\ *israEl,
Ps:128:1 OidE tOn anabaTmOn. pleonakis epolemEsan me ek neotEtos mu, eipatO dE israEl,
Ps:128:1 N1_NSF RA_GPM N2_GPM D VAI_AAI3P RP_AS P N3T_GSF RP_GS VB_AAD3S x N_NSM
Ps:128:1 ode the stair ć to fight war I out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] I to say/tell indeed Israel
Ps:128:1 ode (nom|voc) the (gen) stairs (gen)   they-FIGHT-ed me (acc) out of (+gen) youth (gen) me (gen) let-him/her/it-SAY/TELL! indeed Israel (indecl)
Ps:128:1 Ps_128:1_1 Ps_128:1_2 Ps_128:1_3 Ps_128:1_4 Ps_128:1_5 Ps_128:1_6 Ps_128:1_7 Ps_128:1_8 Ps_128:1_9 Ps_128:1_10 Ps_128:1_11 Ps_128:1_12
Ps:128:1 x x x x x x x x x x x x
Ps:128:2 πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, καὶ γὰρ οὐκ ἠδυνήθησάν μοι.
Ps:128:2 Many a time have they warred against me from my youth: and yet they prevailed not against me. (Psalm 129:2 Brenton)
Ps:128:2 bardzo mnie gnębili od mojej młodości, lecz nie zdołali mnie przemóc. (Psalm 129:2 BT_4)
Ps:128:2 πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, καὶ γὰρ οὐκ ἠδυνήθησάν μοι.
Ps:128:2   πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γάρ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:128:2 By walczyć z wojną Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] Ja I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Ja
Ps:128:2 pleona/kis e)pole/mEsa/n me e)k neo/tEto/s mou, kai\ ga\r ou)k E)dunE/TEsa/n moi.
Ps:128:2 pleonakis epolemEsan me ek neotEtos mu, kai gar uk EdynETEsan moi.
Ps:128:2 D VAI_AAI3P RP_AS P N3T_GSF RP_GS C x D VCI_API3P RP_DS
Ps:128:2 ć to fight war I out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] I and also, even, namely for since, as οὐχ before rough breathing to able I
Ps:128:2   they-FIGHT-ed me (acc) out of (+gen) youth (gen) me (gen) and for not they-were-ABLE-ed me (dat)
Ps:128:2 Ps_128:2_1 Ps_128:2_2 Ps_128:2_3 Ps_128:2_4 Ps_128:2_5 Ps_128:2_6 Ps_128:2_7 Ps_128:2_8 Ps_128:2_9 Ps_128:2_10 Ps_128:2_11
Ps:128:2 x x x x x x x x x x x
Ps:128:3 ἐπὶ τοῦ νώτου μου ἐτέκταινον οἱ ἁμαρτωλοί, ἐμάκρυναν τὴν ἀνομίαν αὐτῶν·
Ps:128:3 The sinners wrought upon my back: they prolonged their iniquity. (Psalm 129:3 Brenton)
Ps:128:3 Poorali mój grzbiet oracze, wyżłobili długie bruzdy. (Psalm 129:3 BT_4)
Ps:128:3 ἐπὶ τοῦ νώτου μου ἐτέκταινον οἱ ἁμαρτωλοί, ἐμάκρυναν τὴν ἀνομίαν αὐτῶν·
Ps:128:3 ἐπί ὁ ἡ τό νῶτος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν   ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:128:3 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W tył Ja Grzeszny Bezprawie On/ona/to/to samo
Ps:128:3 e)pi\ tou= nO/tou mou e)te/ktainon oi( a(martOloi/, e)ma/krunan tE\n a)nomi/an au)tO=n·
Ps:128:3 epi tu nOtu mu etektainon hoi hamartOloi, emakrynan tEn anomian autOn·
Ps:128:3 P RA_GSN N2N_GSN RP_GS V1I_IAI3P RA_NPM A1B_NPM VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF RP_GPM
Ps:128:3 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the back I ć the sinful ć the lawlessness he/she/it/same
Ps:128:3 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) back (gen) me (gen)   the (nom) sinful ([Adj] nom|voc)   the (acc) lawlessness (acc) them/same (gen)
Ps:128:3 Ps_128:3_1 Ps_128:3_2 Ps_128:3_3 Ps_128:3_4 Ps_128:3_5 Ps_128:3_6 Ps_128:3_7 Ps_128:3_8 Ps_128:3_9 Ps_128:3_10 Ps_128:3_11
Ps:128:3 x x x x x x x x x x x
Ps:128:4 κύριος δίκαιος συνέκοψεν αὐχένας ἁμαρτωλῶν.
Ps:128:4 The righteous Lord has cut asunder the necks of sinners. (Psalm 129:4 Brenton)
Ps:128:4 Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał więzy występnych. (Psalm 129:4 BT_4)
Ps:128:4 κύριος δίκαιος συνέκοψεν αὐχένας ἁμαρτωλῶν.
Ps:128:4 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίκαιος -αία -ον     ἁ·μαρτωλός -όν
Ps:128:4 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Właśnie prawy, właśnie Grzeszny
Ps:128:4 ku/rios di/kaios sune/koPSen au)CHe/nas a(martOlO=n.
Ps:128:4 kyrios dikaios synekoPSen auCHenas hamartOlOn.
Ps:128:4 N2_NSM A1A_NSM VAI_AAI3S N3_APF A1B_GPM
Ps:128:4 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. just righteous, just ć ć sinful
Ps:128:4 lord (nom); a lord ([Adj] nom) just ([Adj] nom)     sinful ([Adj] gen)
Ps:128:4 Ps_128:4_1 Ps_128:4_2 Ps_128:4_3 Ps_128:4_4 Ps_128:4_5
Ps:128:4 x x x x x
Ps:128:5 αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω πάντες οἱ μισοῦντες Σιων.
Ps:128:5 Let all that hate Sion be put to shame and turned back. (Psalm 129:5 Brenton)
Ps:128:5 Niech się zawstydzą i odstąpią wszyscy, co nienawidzą Syjonu. (Psalm 129:5 BT_4)
Ps:128:5 αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω πάντες οἱ μισοῦντες Σιων.
Ps:128:5 αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) Σιών, ἡ
Ps:128:5 By zawstydzać I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Syjon
Ps:128:5 ai)sCHunTE/tOsan kai\ a)postrafE/tOsan ei)s ta\ o)pi/sO pa/ntes oi( misou=ntes *siOn.
Ps:128:5 aisCHynTEtOsan kai apostrafEtOsan eis ta opisO pantes hoi misuntes siOn.
Ps:128:5 VC_APD3P C VD_APD3P P RA_APN P A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM N_GSF
Ps:128:5 to put to shame and also, even, namely to turn away from into (+acc) the behind back, behind, after every all, each, every, the whole of the to destest dislike, detest, hate, abominate Zion
Ps:128:5 let-them-be-PUT-ed-TO-SHAME! and let-them-be-TURN-ed-AWAY-FROM! into (+acc) the (nom|acc) behind all (nom|voc) the (nom) while DESTEST-ing (nom|voc) Zion (indecl)
Ps:128:5 Ps_128:5_1 Ps_128:5_2 Ps_128:5_3 Ps_128:5_4 Ps_128:5_5 Ps_128:5_6 Ps_128:5_7 Ps_128:5_8 Ps_128:5_9 Ps_128:5_10
Ps:128:5 x x x x x x x x x x
Ps:128:6 γενηθήτωσαν ὡς χόρτος δωμάτων, ὃς πρὸ τοῦ ἐκσπασθῆναι ἐξηράνθη·
Ps:128:6 Let them be as the grass of the house-tops, which withers before it is plucked up. (Psalm 129:6 Brenton)
Ps:128:6 Niech się staną jak trawa na dachu, która usycha, zanim ją wyplenią. (Psalm 129:6 BT_4)
Ps:128:6 γενηθήτωσαν ὡς χόρτος δωμάτων, ὃς πρὸ τοῦ ἐκσπασθῆναι ἐξηράνθη·
Ps:128:6 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς χόρτος, -ου, ὁ δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη) ὅς ἥ ὅ πρό ὁ ἡ τό ἐκ·σπάω [LXX] (εκ+σπ(α)-, εκ+σπα·σ-, εκ+σπα·σ-, -, εκ+εσπασ-, εκ+σπασ·θ-) ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-)
Ps:128:6 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Trawa Łożnicy łożnica gdzie ludzie zwykle śpią dla nocy albo odprężają się podczas dnia. Kto/, który/, który Przedtem (+informacja) Do ??? By wysuszać suchy, wysychany
Ps:128:6 genETE/tOsan O(s CHo/rtos dOma/tOn, o(\s pro\ tou= e)kspasTE=nai e)XEra/nTE·
Ps:128:6 genETEtOsan hOs CHortos dOmatOn, hos pro tu ekspasTEnai eXEranTE·
Ps:128:6 VC_APD3P C N2_NSM N3M_GPN RR_NSM P RA_GSN VS_APN VCI_API3S
Ps:128:6 to become become, happen as/like grass bedchamber bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day. who/whom/which before (+gen) the to ??? to wither dry, parched
Ps:128:6 let-them-be-BECOME-ed! as/like grass (nom) chambers (gen) who/whom/which (nom) before (+gen) the (gen) to-be-???-ed he/she/it-was-WITHER-ed
Ps:128:6 Ps_128:6_1 Ps_128:6_2 Ps_128:6_3 Ps_128:6_4 Ps_128:6_5 Ps_128:6_6 Ps_128:6_7 Ps_128:6_8 Ps_128:6_9
Ps:128:6 x x x x x x x x x
Ps:128:7 οὗ οὐκ ἐπλήρωσεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ὁ θερίζων καὶ τὸν κόλπον αὐτοῦ ὁ τὰ δράγματα συλλέγων,
Ps:128:7 Wherewith the reaper fills not his hand, nor he that makes up the sheaves, his bosom. (Psalm 129:7 Brenton)
Ps:128:7 Nie napełni nią kosiarz swej ręki ani ten, co zbiera snopy - swojego zanadrza. (Psalm 129:7 BT_4)
Ps:128:7 οὗ οὐκ ἐπλήρωσεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ θερίζων καὶ τὸν κόλπον αὐτοῦ τὰ δράγματα συλλέγων,
Ps:128:7 οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) καί ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-)
Ps:128:7 Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By napełniać pełność, spełniać Ręka On/ona/to/to samo By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić I też, nawet, mianowicie Łono serca On/ona/to/to samo By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem
Ps:128:7 ou(= ou)k e)plE/rOsen tE\n CHei=ra au)tou= o( Teri/DZOn kai\ to\n ko/lpon au)tou= o( ta\ dra/gmata sulle/gOn,
Ps:128:7 hu uk eplErOsen tEn CHeira autu ho TeriDZOn kai ton kolpon autu ho ta dragmata syllegOn,
Ps:128:7 RR_GSM D VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF RP_GSM RA_NSM V1_PAPNSM C RA_ASM N2_ASM RP_GSM RA_NSM RA_APN N3M_APN V1_PAPNSM
Ps:128:7 where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to fill fill, fulfill the hand he/she/it/same the to harvest crop, mow, reap, scythe and also, even, namely the bosom of the heart he/she/it/same the the ć to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up
Ps:128:7 where; who/whom/which (gen) not he/she/it-FILL-ed the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) the (nom) while HARVEST-ing (nom) and the (acc) bosom (acc) him/it/same (gen) the (nom) the (nom|acc)   while GATHER-ing (nom)
Ps:128:7 Ps_128:7_1 Ps_128:7_2 Ps_128:7_3 Ps_128:7_4 Ps_128:7_5 Ps_128:7_6 Ps_128:7_7 Ps_128:7_8 Ps_128:7_9 Ps_128:7_10 Ps_128:7_11 Ps_128:7_12 Ps_128:7_13 Ps_128:7_14 Ps_128:7_15 Ps_128:7_16
Ps:128:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:128:8 καὶ οὐκ εἶπαν οἱ παράγοντες Εὐλογία κυρίου ἐφ’ ὑμᾶς, εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐν ὀνόματι κυρίου.
Ps:128:8 Neither do they that go by say, The blessing of the Lord be upon you: we have blessed you in the name of the Lord. (Psalm 129:8 Brenton)
Ps:128:8 Nie powiedzą także przechodnie: «Błogosławieństwo Pańskie nad wami!» «Błogosławimy wam w imię Pana!» (Psalm 129:8 BT_4)
Ps:128:8 καὶ οὐκ εἶπαν οἱ παράγοντες Εὐλογία κυρίου ἐφ’ ὑμᾶς, εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐν ὀνόματι κυρίου.
Ps:128:8 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παρ·άγω (παρ+αγ-, -, 2nd παρ+αγαγ-, -, -, παρ+αχ·θ-) εὐ·λογία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:128:8 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj By mijać być wpływany, przekonywany, odchodź, pochodź, generuj, płódź potomstwo, produkuj ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty By błogosławić Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:128:8 kai\ ou)k ei)=pan oi( para/gontes *eu)logi/a kuri/ou e)f’ u(ma=s, eu)logE/kamen u(ma=s e)n o)no/mati kuri/ou.
Ps:128:8 kai uk eipan hoi paragontes eulogia kyriu ef’ hymas, eulogEkamen hymas en onomati kyriu.
Ps:128:8 C D VAI_AAI3P RA_NPM V1_PAPNPM N1A_NSF N2_GSM P RP_AP VX_XAI1P RP_AP P N3M_DSN N2_GSM
Ps:128:8 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to say/tell the to pass by to be influenced, persuaded, go away, derive, generate, procreate, produce ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you to bless you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:128:8 and not they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) while PASS BY-ing (nom|voc) ??? (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) we-have-BLESS-ed you(pl) (acc) in/among/by (+dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ps:128:8 Ps_128:8_1 Ps_128:8_2 Ps_128:8_3 Ps_128:8_4 Ps_128:8_5 Ps_128:8_6 Ps_128:8_7 Ps_128:8_8 Ps_128:8_9 Ps_128:8_10 Ps_128:8_11 Ps_128:8_12 Ps_128:8_13 Ps_128:8_14
Ps:128:8 x x x x x x x x x x x x x x