Ps:148:1 Αλληλουια· Αγγαιου καὶ Ζαχαριου. Αἰνεῖτε τὸν κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις.
Ps:148:1 Alleluia, a Psalm of Aggaeus and Zacharias. Praise ye the Lord from the heavens: praise him in the highest. (Psalm 148:1 Brenton)
Ps:148:1 Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach! (Psalm 148:1 BT_4)
Ps:148:1 Αλληλουια· Αγγαιου καὶ Ζαχαριου. Αἰνεῖτε τὸν κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις.
Ps:148:1 ἁλληλουϊά   καί Ζαχαρίας, -ου, ὁ αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Ps:148:1 Alleluja [chwal Yahweh] I też, nawet, mianowicie Zachariasz By chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo By chwalić On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Najwyższy
Ps:148:1 *allElouia· *aggaiou kai\ *DZaCHariou. *ai)nei=te to\n ku/rion e)k tO=n ou)ranO=n, ai)nei=te au)to\n e)n toi=s u(PSi/stois.
Ps:148:1 allEluia· angaiu kai DZaCHariu. aineite ton kyrion ek tOn uranOn, aineite auton en tois hyPSistois.
Ps:148:1 I N1T_GSM C N1T_GSM V2_PAD2P RA_ASM N2_ASM P RA_GPM N2_GPM V2_PAD2P RP_ASM P RA_DPM A1_DPM
Ps:148:1 hallelujah [praise Yahweh] ć and also, even, namely Zacharias to praise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven to praise he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the highest
Ps:148:1 hallelujah   and Zacharias (gen) you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) skies/heavens (gen) you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) highest ([Adj] dat)
Ps:148:1 Ps_148:1_1 Ps_148:1_2 Ps_148:1_3 Ps_148:1_4 Ps_148:1_5 Ps_148:1_6 Ps_148:1_7 Ps_148:1_8 Ps_148:1_9 Ps_148:1_10 Ps_148:1_11 Ps_148:1_12 Ps_148:1_13 Ps_148:1_14 Ps_148:1_15
Ps:148:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:148:2 αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ.
Ps:148:2 Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts. (Psalm 148:2 Brenton)
Ps:148:2 Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy! (Psalm 148:2 BT_4)
Ps:148:2 αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ.
Ps:148:2 αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:148:2 By chwalić On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo By chwalić On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność On/ona/to/to samo
Ps:148:2 ai)nei=te au)to/n, pa/ntes oi( a)/ggeloi au)tou=· ai)nei=te au)to/n, pa=sai ai( duna/meis au)tou=.
Ps:148:2 aineite auton, pantes hoi angeloi autu· aineite auton, pasai hai dynameis autu.
Ps:148:2 V2_PAD2P RP_ASM A3_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GSM V2_PAD2P RP_ASM A1S_NPF RA_NPF N3I_NPF RP_GSM
Ps:148:2 to praise he/she/it/same every all, each, every, the whole of the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same to praise he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ability he/she/it/same
Ps:148:2 you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! him/it/same (acc) all (nom|voc) the (nom) messengers/angels (nom|voc) him/it/same (gen) you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! him/it/same (acc) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) abilities (acc, nom|voc) him/it/same (gen)
Ps:148:2 Ps_148:2_1 Ps_148:2_2 Ps_148:2_3 Ps_148:2_4 Ps_148:2_5 Ps_148:2_6 Ps_148:2_7 Ps_148:2_8 Ps_148:2_9 Ps_148:2_10 Ps_148:2_11 Ps_148:2_12
Ps:148:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:148:3 αἰνεῖτε αὐτόν, ἥλιος καὶ σελήνη· αἰνεῖτε αὐτόν, πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς.
Ps:148:3 Praise him, sun and moon; praise him, all ye stars and light. (Psalm 148:3 Brenton)
Ps:148:3 Chwalcie Go, słońce i księżycu, chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące. (Psalm 148:3 BT_4)
Ps:148:3 αἰνεῖτε αὐτόν, ἥλιος καὶ σελήνη· αἰνεῖτε αὐτόν, πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς.
Ps:148:3 αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἥλιος, -ου, ὁ καί σελήνη, -ης, ἡ αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) καί ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
Ps:148:3 By chwalić On/ona/to/to samo Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Księżyc By chwalić On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gwiezdny I też, nawet, mianowicie Lekki {Jasny}
Ps:148:3 ai)nei=te au)to/n, E(/lios kai\ selE/nE· ai)nei=te au)to/n, pa/nta ta\ a)/stra kai\ to\ fO=s.
Ps:148:3 aineite auton, hElios kai selEnE· aineite auton, panta ta astra kai to fOs.
Ps:148:3 V2_PAD2P RP_ASM N2_NSM C N1_NSF V2_PAD2P RP_ASM A3_NPN RA_NPN N2N_NPN C RA_NSN N3T_NSN
Ps:148:3 to praise he/she/it/same sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely moon to praise he/she/it/same every all, each, every, the whole of the star and also, even, namely the light
Ps:148:3 you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! him/it/same (acc) sun (nom) and moon (nom|voc) you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! him/it/same (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) stars (nom|acc|voc) and the (nom|acc) light (nom|acc|voc)
Ps:148:3 Ps_148:3_1 Ps_148:3_2 Ps_148:3_3 Ps_148:3_4 Ps_148:3_5 Ps_148:3_6 Ps_148:3_7 Ps_148:3_8 Ps_148:3_9 Ps_148:3_10 Ps_148:3_11 Ps_148:3_12 Ps_148:3_13
Ps:148:3 x x x x x x x x x x x x x
Ps:148:4 αἰνεῖτε αὐτόν, οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν.
Ps:148:4 Praise him, ye heavens of heavens, and the water that is above the heavens. (Psalm 148:4 Brenton)
Ps:148:4 Chwalcie Go, nieba najwyższe i wody, co są ponad niebem: (Psalm 148:4 BT_4)
Ps:148:4 αἰνεῖτε αὐτόν, οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν.
Ps:148:4 αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό ὑπερ·άνω ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Ps:148:4 By chwalić On/ona/to/to samo Nieba/niebo Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Woda ??? Nieba/niebo
Ps:148:4 ai)nei=te au)to/n, oi( ou)ranoi\ tO=n ou)ranO=n kai\ to\ u(/dOr to\ u(pera/nO tO=n ou)ranO=n.
Ps:148:4 aineite auton, hoi uranoi tOn uranOn kai to hydOr to hyperanO tOn uranOn.
Ps:148:4 V2_PAD2P RP_ASM RA_NPM N2_NPM RA_GPM N2_GPM C RA_NSN N3_NSN RA_NSN P RA_GPM N2_GPM
Ps:148:4 to praise he/she/it/same the sky/heaven the sky/heaven and also, even, namely the water the ??? the sky/heaven
Ps:148:4 you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! him/it/same (acc) the (nom) skies/heavens (nom|voc) the (gen) skies/heavens (gen) and the (nom|acc) water (nom|acc|voc) the (nom|acc) ??? the (gen) skies/heavens (gen)
Ps:148:4 Ps_148:4_1 Ps_148:4_2 Ps_148:4_3 Ps_148:4_4 Ps_148:4_5 Ps_148:4_6 Ps_148:4_7 Ps_148:4_8 Ps_148:4_9 Ps_148:4_10 Ps_148:4_11 Ps_148:4_12 Ps_148:4_13
Ps:148:4 x x x x x x x x x x x x x
Ps:148:5 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα κυρίου, ὅτι αὐτὸς εἶπεν, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν.
Ps:148:5 Let them praise the name of the Lord: for he spoke, and they were made; he commanded, and they were created. (Psalm 148:5 Brenton)
Ps:148:5 niech imię Pana wychwalają, On bowiem nakazał i zostały stworzone, (Psalm 148:5 BT_4)
Ps:148:5 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα κυρίου, ὅτι αὐτὸς εἶπεν, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν.
Ps:148:5 αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) καί κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-)
Ps:148:5 By chwalić Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo By zalecać rozkaz I też, nawet, mianowicie By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga.
Ps:148:5 ai)nesa/tOsan to\ o)/noma kuri/ou, o(/ti au)to\s ei)=pen, kai\ e)genE/TEsan, au)to\s e)netei/lato, kai\ e)kti/sTEsan.
Ps:148:5 ainesatOsan to onoma kyriu, hoti autos eipen, kai egenETEsan, autos eneteilato, kai ektisTEsan.
Ps:148:5 VA_AAD3P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM C RP_NSM VBI_AAI3S C VCI_API3P RP_NSM VAI_AMI3S C VSI_API3P
Ps:148:5 to praise the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that he/she/it/same to say/tell and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same to enjoin command and also, even, namely to create I create, form, shape, make, always of God.
Ps:148:5 let-them-PRAISE! the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that he/it/same (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed and they-were-BECOME-ed he/it/same (nom) he/she/it-was-ENJOIN-ed and they-were-CREATE-ed
Ps:148:5 Ps_148:5_1 Ps_148:5_2 Ps_148:5_3 Ps_148:5_4 Ps_148:5_5 Ps_148:5_6 Ps_148:5_7 Ps_148:5_8 Ps_148:5_9 Ps_148:5_10 Ps_148:5_11 Ps_148:5_12 Ps_148:5_13
Ps:148:5 x x x x x x x x x x x x x
Ps:148:6 ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· πρόσταγμα ἔθετο, καὶ οὐ παρελεύσεται.
Ps:148:6 He has established them for ever, even for ever and ever: he has made an ordinance, and it shall not pass away. (Psalm 148:6 Brenton)
Ps:148:6 utwierdził je na zawsze, na wieki; nadał im prawo, które nie przeminie. (Psalm 148:6 BT_4)
Ps:148:6 ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· πρόσταγμα ἔθετο, καὶ οὐ παρελεύσεται.
Ps:148:6 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ   τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Ps:148:6 By powodować stać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mijać mijaj, obok, albo przeszły
Ps:148:6 e)/stEsen au)ta\ ei)s to\n ai)O=na kai\ ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos· pro/stagma e)/Teto, kai\ ou) pareleu/setai.
Ps:148:6 estEsen auta eis ton aiOna kai eis ton aiOna tu aiOnos· prostagma eTeto, kai u pareleusetai.
Ps:148:6 VAI_AAI3S RP_APN P RA_ASM N3W_ASM C P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM N3M_ASN VEI_AMI3S C D VF_FMI3S
Ps:148:6 to cause to stand he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever ć to place lay, put, set, situate, station and also, even, namely οὐχ before rough breathing to pass by go by, beside, or past
Ps:148:6 he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand they/them/same (nom|acc) into (+acc) the (acc) eon (acc) and into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen)   he/she/it-was-PLACE-ed and not he/she/it-will-be-PASS BY-ed
Ps:148:6 Ps_148:6_1 Ps_148:6_2 Ps_148:6_3 Ps_148:6_4 Ps_148:6_5 Ps_148:6_6 Ps_148:6_7 Ps_148:6_8 Ps_148:6_9 Ps_148:6_10 Ps_148:6_11 Ps_148:6_12 Ps_148:6_13 Ps_148:6_14 Ps_148:6_15 Ps_148:6_16
Ps:148:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:148:7 αἰνεῖτε τὸν κύριον ἐκ τῆς γῆς, δράκοντες καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι·
Ps:148:7 Praise the Lord from the earth, ye serpents, and all deeps. (Psalm 148:7 Brenton)
Ps:148:7 Chwalcie Pana z ziemi, potwory i wszystkie morskie głębiny, (Psalm 148:7 BT_4)
Ps:148:7 αἰνεῖτε τὸν κύριον ἐκ τῆς γῆς, δράκοντες καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι·
Ps:148:7 αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἄ·βυσσος, -ου, ἡ
Ps:148:7 By chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Smoka/wąż I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por:
Ps:148:7 ai)nei=te to\n ku/rion e)k tE=s gE=s, dra/kontes kai\ pa=sai a)/bussoi·
Ps:148:7 aineite ton kyrion ek tEs gEs, drakontes kai pasai abyssoi·
Ps:148:7 V2_PAD2P RA_ASM N2_ASM P RA_GSF N1_GSF N3_NPM C A1S_NPF N2_NPF
Ps:148:7 to praise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land dragon/serpent and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf:
Ps:148:7 you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) a symbol οf the papacies (nom|voc) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) abysss (nom|voc)
Ps:148:7 Ps_148:7_1 Ps_148:7_2 Ps_148:7_3 Ps_148:7_4 Ps_148:7_5 Ps_148:7_6 Ps_148:7_7 Ps_148:7_8 Ps_148:7_9 Ps_148:7_10
Ps:148:7 x x x x x x x x x x
Ps:148:8 πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμα καταιγίδος, τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ·
Ps:148:8 Fire, hail, snow, ice, stormy wind; the things that perform his word. (Psalm 148:8 Brenton)
Ps:148:8 ogniu i gradzie, śniegu i mgło, gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo, (Psalm 148:8 BT_4)
Ps:148:8 πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμα καταιγίδος, τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ·
Ps:148:8 πῦρ, -ρός, τό χάλαζα, -ης, ἡ χιών, -όνος, ἡ κρύσταλλος, -ου, ὁ πνεῦμα[τ], -ατος, τό   ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:148:8 Ogień Grad {Pozdrowienie} Śnieg Kryształowy Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By czynić/rób Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo
Ps:148:8 pu=r, CHa/laDZa, CHiO/n, kru/stallos, pneu=ma kataigi/dos, ta\ poiou=nta to\n lo/gon au)tou=·
Ps:148:8 pyr, CHalaDZa, CHiOn, krystallos, pneuma kataigidos, ta poiunta ton logon autu·
Ps:148:8 N3_NSN N1S_NSF N3N_NSF N2_NSM N3M_NSN N3I_GSF RA_NPN V2_PAPNPN RA_ASM N2_ASM RP_GSM
Ps:148:8 fire hail snow crystal spirit breath, spiritual utterance, wind ć the to do/make the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same
Ps:148:8 fire (nom|acc|voc) hail (nom|voc) snow (nom|voc) crystal (nom) spirit (nom|acc|voc)   the (nom|acc) while DO/MAKE-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) word (acc) him/it/same (gen)
Ps:148:8 Ps_148:8_1 Ps_148:8_2 Ps_148:8_3 Ps_148:8_4 Ps_148:8_5 Ps_148:8_6 Ps_148:8_7 Ps_148:8_8 Ps_148:8_9 Ps_148:8_10 Ps_148:8_11
Ps:148:8 x x x x x x x x x x x
Ps:148:9 τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, ξύλα καρποφόρα καὶ πᾶσαι κέδροι·
Ps:148:9 Mountains, and all hills; fruitful trees, and all cedars: (Psalm 148:9 Brenton)
Ps:148:9 góry i wszelkie pagórki, drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry, (Psalm 148:9 BT_4)
Ps:148:9 τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, ξύλα καρποφόρα καὶ πᾶσαι κέδροι·
Ps:148:9 ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ξύλον, -ου, τό καρπο·φόρος -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)  
Ps:148:9 Wchodź I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wzgórze Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Owocujący I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić
Ps:148:9 ta\ o)/rE kai\ pa/ntes oi( bounoi/, Xu/la karpofo/ra kai\ pa=sai ke/droi·
Ps:148:9 ta orE kai pantes hoi bunoi, Xyla karpofora kai pasai kedroi·
Ps:148:9 RA_NPN N3E_NPN C A3_NPM RA_NPM N2_NPM N2N_NPN A1B_NPN C A1S_NPF N2_NPF
Ps:148:9 the mount and also, even, namely every all, each, every, the whole of the hill tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. fruitful and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć
Ps:148:9 the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) and all (nom|voc) the (nom) hills (nom|voc) trees/wooden things (nom|acc|voc) fruitful ([Adj] nom|acc|voc) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt)  
Ps:148:9 Ps_148:9_1 Ps_148:9_2 Ps_148:9_3 Ps_148:9_4 Ps_148:9_5 Ps_148:9_6 Ps_148:9_7 Ps_148:9_8 Ps_148:9_9 Ps_148:9_10 Ps_148:9_11
Ps:148:9 x x x x x x x x x x x
Ps:148:10 τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά·
Ps:148:10 wild beasts, and all cattle; reptiles, and winged birds: (Psalm 148:10 Brenton)
Ps:148:10 dzikie zwierzęta i bydło wszelakie, to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate, (Psalm 148:10 BT_4)
Ps:148:10 τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά·
Ps:148:10 ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ἑρπετόν, -οῦ, τό καί πετεινόν, -οῦ, τό  
Ps:148:10 Zwierzę I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzęcy (zwierzę) Gad I też, nawet, mianowicie Ptak
Ps:148:10 ta\ TEri/a kai\ pa/nta ta\ ktE/nE, e(rpeta\ kai\ peteina\ pterOta/·
Ps:148:10 ta TEria kai panta ta ktEnE, herpeta kai peteina pterOta·
Ps:148:10 RA_NPN N2N_NPN C A3_NPN RA_NPN N3E_NPN N2N_NPN C N2N_NPN A1_NPN
Ps:148:10 the beast and also, even, namely every all, each, every, the whole of the Animal (beast) reptile and also, even, namely bird ć
Ps:148:10 the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) reptiles (nom|acc|voc) and birds (nom|acc|voc)  
Ps:148:10 Ps_148:10_1 Ps_148:10_2 Ps_148:10_3 Ps_148:10_4 Ps_148:10_5 Ps_148:10_6 Ps_148:10_7 Ps_148:10_8 Ps_148:10_9 Ps_148:10_10
Ps:148:10 x x x x x x x x x x
Ps:148:11 βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί, ἄρχοντες καὶ πάντες κριταὶ γῆς·
Ps:148:11 kings of the earth, and all peoples; princes, and all judges of the earth: (Psalm 148:11 Brenton)
Ps:148:11 królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie na ziemi, (Psalm 148:11 BT_4)
Ps:148:11 βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί, ἄρχοντες καὶ πάντες κριταὶ γῆς·
Ps:148:11 βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λαός, -οῦ, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κριτής, -οῦ, ὁ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:148:11 Król Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sądź [zobacz krytyka] Ziemi/ziemia
Ps:148:11 basilei=s tE=s gE=s kai\ pa/ntes laoi/, a)/rCHontes kai\ pa/ntes kritai\ gE=s·
Ps:148:11 basileis tEs gEs kai pantes laoi, arCHontes kai pantes kritai gEs·
Ps:148:11 N3V_NPM RA_GSF N1_GSF C A3_NPM N2_NPM N3_NPM C A3_NPM N1M_NPM N1_GSF
Ps:148:11 king the earth/land and also, even, namely every all, each, every, the whole of people ruler; to begin and also, even, namely every all, each, every, the whole of judge [see critic] earth/land
Ps:148:11 kings (acc, nom|voc) the (gen) earth/land (gen) and all (nom|voc) peoples (nom|voc) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) and all (nom|voc) judges (nom|voc) earth/land (gen)
Ps:148:11 Ps_148:11_1 Ps_148:11_2 Ps_148:11_3 Ps_148:11_4 Ps_148:11_5 Ps_148:11_6 Ps_148:11_7 Ps_148:11_8 Ps_148:11_9 Ps_148:11_10 Ps_148:11_11
Ps:148:11 x x x x x x x x x x x
Ps:148:12 νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβῦται μετὰ νεωτέρων·
Ps:148:12 young men and virgins, old men with youths: (Psalm 148:12 Brenton)
Ps:148:12 młodzieńcy, a także dziewice, starcy wraz z młodzieżą (Psalm 148:12 BT_4)
Ps:148:12 νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβῦται μετὰ νεωτέρων·
Ps:148:12 νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι καί παρθένος, -ου, ἡ πρεσβύτης, -ου, ὁ μετά νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος)
Ps:148:12 Młody człowiek I też, nawet, mianowicie Dziewiczy Stary/postarzał człowiek Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Bardziej nowy/młodszy
Ps:148:12 neani/skoi kai\ parTe/noi, presbu=tai meta\ neOte/rOn·
Ps:148:12 neaniskoi kai parTenoi, presbytai meta neOterOn·
Ps:148:12 N2_NPM C N2_NPF N1M_NPM P A1A_GPM
Ps:148:12 young man and also, even, namely virgin old/aged man after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing newer/younger
Ps:148:12 young men (nom|voc) and virgins (nom|voc) old/aged men (nom|voc) after (+acc), with (+gen) newer/younger ([Adj] gen)
Ps:148:12 Ps_148:12_1 Ps_148:12_2 Ps_148:12_3 Ps_148:12_4 Ps_148:12_5 Ps_148:12_6
Ps:148:12 x x x x x x
Ps:148:13 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα κυρίου, ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου· ἡ ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ.
Ps:148:13 let them praise the name of the Lord: for his name only is exalted; his praise is above the earth and heaven, (Psalm 148:13 Brenton)
Ps:148:13 niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego góruje nad ziemią i niebem (Psalm 148:13 BT_4)
Ps:148:13 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα κυρίου, ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου· ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ.
Ps:148:13 αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό μόνος -η -ον ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Ps:148:13 By chwalić Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By podnosić/ustalony wysoko Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Nieba/niebo
Ps:148:13 ai)nesa/tOsan to\ o)/noma kuri/ou, o(/ti u(PSO/TE to\ o)/noma au)tou= mo/nou· E( e)Xomolo/gEsis au)tou= e)pi\ gE=s kai\ ou)ranou=.
Ps:148:13 ainesatOsan to onoma kyriu, hoti hyPSOTE to onoma autu monu· hE eXomologEsis autu epi gEs kai uranu.
Ps:148:13 VA_AAD3P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM C VCI_API3S RA_ASN N3M_ASN RP_GSM A1_GSM RA_NSF N3I_NSF RP_GSM P N1_GSF C N2_GSM
Ps:148:13 to praise the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to elevate/set high the name with regard to he/she/it/same sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) the ć he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land and also, even, namely sky/heaven
Ps:148:13 let-them-PRAISE! the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) sole ([Adj] gen) the (nom)   him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) and sky/heaven (gen)
Ps:148:13 Ps_148:13_1 Ps_148:13_2 Ps_148:13_3 Ps_148:13_4 Ps_148:13_5 Ps_148:13_6 Ps_148:13_7 Ps_148:13_8 Ps_148:13_9 Ps_148:13_10 Ps_148:13_11 Ps_148:13_12 Ps_148:13_13 Ps_148:13_14 Ps_148:13_15 Ps_148:13_16 Ps_148:13_17
Ps:148:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:148:14 καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ· ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ.
Ps:148:14 and he shall exalt the horn of his people, there is a hymn for all his saints, even of the children of Israel, a people who draw near to him. (Psalm 148:14 Brenton)
Ps:148:14 i pomnaża moc swojego ludu. Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych, synów Izraela - ludu, który Mu jest bliski. Alleluja. (Psalm 148:14 BT_4)
Ps:148:14 καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ· ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ.
Ps:148:14 καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) κέρα[τ]ς, -ατος, τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὕμνος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λαός, -οῦ, ὁ ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:148:14 I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Róg Ludzie On/ona/to/to samo Hymn Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Święty On/ona/to/to samo Syn Izrael Ludzie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) On/ona/to/to samo
Ps:148:14 kai\ u(PSO/sei ke/ras laou= au)tou=· u(/mnos pa=si toi=s o(si/ois au)tou=, toi=s ui(oi=s *israEl, laO=| e)ggi/DZonti au)tO=|.
Ps:148:14 kai hyPSOsei keras lau autu· hymnos pasi tois hosiois autu, tois hyiois israEl, laO engiDZonti autO.
Ps:148:14 C VF_FAI3S N3T_ASN N2_GSM RP_GSM N2_NSM A3_DPM RA_DPM A1A_DPM RP_GSM RA_DPM N2_DPM N_GSM N2_DSM V1_PAPDSM RP_DSM
Ps:148:14 and also, even, namely to elevate/set high horn people he/she/it/same hymn every all, each, every, the whole of the holy he/she/it/same the son Israel people to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) he/she/it/same
Ps:148:14 and he/she/it-will-ELEVATE/SET-HIGH, you(sg)-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH (classical), (fut perf) (classical) horn (nom|acc|voc) people (gen) him/it/same (gen) hymn (nom) all (dat) the (dat) holy ([Adj] dat) him/it/same (gen) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) people (dat) while NEAR-ing (dat) him/it/same (dat)
Ps:148:14 Ps_148:14_1 Ps_148:14_2 Ps_148:14_3 Ps_148:14_4 Ps_148:14_5 Ps_148:14_6 Ps_148:14_7 Ps_148:14_8 Ps_148:14_9 Ps_148:14_10 Ps_148:14_11 Ps_148:14_12 Ps_148:14_13 Ps_148:14_14 Ps_148:14_15 Ps_148:14_16
Ps:148:14 x x x x x x x x x x x x x x x x