Ps:149:1 Αλληλουια. Ἄισατε τῷ κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων.
Ps:149:1 Alleluia. Sing to the Lord a new song: his praise is in the assembly of the saints. (Psalm 149:1 Brenton)
Ps:149:1 Alleluja. Śpiewajcie pieśń nową Panu; chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych. (Psalm 149:1 BT_4)
Ps:149:1 Αλληλουια. Ἄισατε τῷ κυρίῳ ᾆσμα καινόν, αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων.
Ps:149:1 ἁλληλουϊά ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   καινός -ή -όν ὁ ἡ τό αἴνεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός)
Ps:149:1 Alleluja [chwal Yahweh] By śpiewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nowy Chwal chwały On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Święty
Ps:149:1 *allElouia. *)/aisate tO=| kuri/O| a)=|sma kaino/n, E( ai)/nesis au)tou= e)n e)kklEsi/a| o(si/On.
Ps:149:1 allEluia. aisate tO kyriO asma kainon, hE ainesis autu en ekklEsia hosiOn.
Ps:149:1 I VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM N3M_ASN A1_ASN RA_NSF N3I_NSF RP_GSM P N1A_DSF A1A_GPM
Ps:149:1 hallelujah [praise Yahweh] to sing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć new the praise of praise he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among assembly assembly, gathering, congregation, church holy
Ps:149:1 hallelujah do-SING-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)   new ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) praise (nom) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) assembly (dat) holy ([Adj] gen)
Ps:149:1 Ps_149:1_1 Ps_149:1_2 Ps_149:1_3 Ps_149:1_4 Ps_149:1_5 Ps_149:1_6 Ps_149:1_7 Ps_149:1_8 Ps_149:1_9 Ps_149:1_10 Ps_149:1_11 Ps_149:1_12
Ps:149:1 x x x x x x x x x x x x
Ps:149:2 εὐφρανθήτω Ισραηλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν, καὶ υἱοὶ Σιων ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν·
Ps:149:2 Let Israel rejoice in him that made him; and let the children of Sion exult in their king. (Psalm 149:2 Brenton)
Ps:149:2 Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, niech synowie Syjonu radują się swym Królem. (Psalm 149:2 BT_4)
Ps:149:2 εὐφρανθήτω Ισραηλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν, καὶ υἱοὶ Σιων ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν·
Ps:149:2 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σιών, ἡ ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:149:2 By celebrować/bądź wesoły Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn Syjon By radować się (zadowolona, wielka radość) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król On/ona/to/to samo
Ps:149:2 eu)franTE/tO *israEl e)pi\ tO=| poiE/santi au)to/n, kai\ ui(oi\ *siOn a)gallia/sTOsan e)pi\ tO=| basilei= au)tO=n·
Ps:149:2 eufranTEtO israEl epi tO poiEsanti auton, kai hyioi siOn agalliasTOsan epi tO basilei autOn·
Ps:149:2 VC_APD3S N_NSM P RA_DSM VA_AAPDSM RP_ASM C N2_NPM N_GSF V3_PMD3P P RA_DSM N3V_DSM RP_GPM
Ps:149:2 to celebrate/be merry Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to do/make he/she/it/same and also, even, namely son Zion to exult (glad, great joy) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the king he/she/it/same
Ps:149:2 let-him/her/it-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY! Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) upon DO/MAKE-ing (dat) him/it/same (acc) and sons (nom|voc) Zion (indecl) let-them-be-being-EXULT-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) king (dat) them/same (gen)
Ps:149:2 Ps_149:2_1 Ps_149:2_2 Ps_149:2_3 Ps_149:2_4 Ps_149:2_5 Ps_149:2_6 Ps_149:2_7 Ps_149:2_8 Ps_149:2_9 Ps_149:2_10 Ps_149:2_11 Ps_149:2_12 Ps_149:2_13 Ps_149:2_14
Ps:149:2 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:149:3 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ, ἐν τυμπάνῳ καὶ ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν αὐτῷ,
Ps:149:3 Let them praise his name in the dance: let them sings praises to him with timbrel and psaltery. (Psalm 149:3 Brenton)
Ps:149:3 Niech chwalą Jego imię wśród tańców, niech grają Mu na bębnie i cytrze. (Psalm 149:3 BT_4)
Ps:149:3 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ, ἐν τυμπάνῳ καὶ ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν αὐτῷ,
Ps:149:3 αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χορός, -οῦ, ὁ ἐν   καί   ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:149:3 By chwalić Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Taniec [zobacz chór] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By szarpać (instrument) On/ona/to/to samo
Ps:149:3 ai)nesa/tOsan to\ o)/noma au)tou= e)n CHorO=|, e)n tumpa/nO| kai\ PSaltEri/O| PSala/tOsan au)tO=|,
Ps:149:3 ainesatOsan to onoma autu en CHorO, en tympanO kai PSaltEriO PSalatOsan autO,
Ps:149:3 VA_AAD3P RA_ASN N3M_ASN RP_GSM P N2_DSM P N2N_DSN C N2N_DSN VA_AAD3P RP_DSM
Ps:149:3 to praise the name with regard to he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dancing [see chorus] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely ć to pluck (an instrument) he/she/it/same
Ps:149:3 let-them-PRAISE! the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) dancing (dat) in/among/by (+dat)   and   let-them-PLUCK-(AN-INSTRUMENT)! him/it/same (dat)
Ps:149:3 Ps_149:3_1 Ps_149:3_2 Ps_149:3_3 Ps_149:3_4 Ps_149:3_5 Ps_149:3_6 Ps_149:3_7 Ps_149:3_8 Ps_149:3_9 Ps_149:3_10 Ps_149:3_11 Ps_149:3_12
Ps:149:3 x x x x x x x x x x x x
Ps:149:4 ὅτι εὐδοκεῖ κύριος ἐν λαῷ αὐτοῦ καὶ ὑψώσει πραεῖς ἐν σωτηρίᾳ.
Ps:149:4 For the Lord takes pleasure in his people; and will exalt the meek with salvation. (Psalm 149:4 Brenton)
Ps:149:4 Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie i zdobi pokornych zwycięstwem. (Psalm 149:4 BT_4)
Ps:149:4 ὅτι εὐδοκεῖ κύριος ἐν λαῷ αὐτοῦ καὶ ὑψώσει πραεῖς ἐν σωτηρίᾳ.
Ps:149:4 ὅτι εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) πραΰς v.l. πρᾳΰς πραεῖα πραΰ, gen. sg. πραέος and πραέως, and πρᾶος v.l. πρᾷος -ον ἐν σωτηρία, -ας, ἡ
Ps:149:4 Ponieważ/tamto By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Łagodny pokorny, łagodny, uważający W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zbawienia/wyzwolenie
Ps:149:4 o(/ti eu)dokei= ku/rios e)n laO=| au)tou= kai\ u(PSO/sei praei=s e)n sOtEri/a|.
Ps:149:4 hoti eudokei kyrios en laO autu kai hyPSOsei praeis en sOtEria.
Ps:149:4 C V2_PAI3S N2_NSM P N2_DSM RP_GSM C VF_FAI3S A3U_APM P N1A_DSF
Ps:149:4 because/that to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among people he/she/it/same and also, even, namely to elevate/set high meek humble, gentle, considerate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among salvation/deliverance
Ps:149:4 because/that he/she/it-is-THINK-ing-WELL, you(sg)-are-being-THINK-ed-WELL (classical), be-you(sg)-THINK-ing-WELL!, he/she/it-was-THINK-ing-WELL lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) people (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-will-ELEVATE/SET-HIGH, you(sg)-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH (classical), (fut perf) (classical) meek ([Adj] acc, nom|voc) in/among/by (+dat) salvation/deliverance (dat)
Ps:149:4 Ps_149:4_1 Ps_149:4_2 Ps_149:4_3 Ps_149:4_4 Ps_149:4_5 Ps_149:4_6 Ps_149:4_7 Ps_149:4_8 Ps_149:4_9 Ps_149:4_10 Ps_149:4_11
Ps:149:4 x x x x x x x x x x x
Ps:149:5 καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν·
Ps:149:5 The saints shall rejoice in glory; and shall exult on their beds. (Psalm 149:5 Brenton)
Ps:149:5 Niech się weselą święci wśród chwały, niech się cieszą na swoich sofach! (Psalm 149:5 BT_4)
Ps:149:5 καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν·
Ps:149:5 καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) ἐν δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ; κοιτών, -ῶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:149:5 By napawać się Święty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie]; sypialnia On/ona/to/to samo
Ps:149:5 kauCHE/sontai o(/sioi e)n do/XE| kai\ a)gallia/sontai e)pi\ tO=n koitO=n au)tO=n·
Ps:149:5 kauCHEsontai hosioi en doXE kai agalliasontai epi tOn koitOn autOn·
Ps:149:5 VF_FMI3P A1A_NPM P N1S_DSF C VF_FMI3P P RA_GPF N1_GPF RP_GPM
Ps:149:5 to gloat holy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely to exult (glad, great joy) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus]; bedroom he/she/it/same
Ps:149:5 they-will-be-GLOAT-ed holy ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed and they-will-be-EXULT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) beds (gen); bedroom (nom|voc) them/same (gen)
Ps:149:5 Ps_149:5_1 Ps_149:5_2 Ps_149:5_3 Ps_149:5_4 Ps_149:5_5 Ps_149:5_6 Ps_149:5_7 Ps_149:5_8 Ps_149:5_9 Ps_149:5_10
Ps:149:5 x x x x x x x x x x
Ps:149:6 αἱ ὑψώσεις τοῦ θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν, καὶ ῥομφαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν
Ps:149:6 The high praises of God shall be in their throat, and two-edged swords in their hands; (Psalm 149:6 Brenton)
Ps:149:6 Niech chwała Boża będzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich ręku: (Psalm 149:6 BT_4)
Ps:149:6 αἱ ὑψώσεις τοῦ θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν, καὶ ῥομφαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν
Ps:149:6 ὁ ἡ τό ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό λάρυγξ, -γγος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) δί·στομος -ον ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:149:6 By podnosić/ustalony wysoko Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gardło On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Szpada Obosieczny [podwójnie mówiony z patosem] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
Ps:149:6 ai( u(PSO/seis tou= Teou= e)n tO=| la/ruggi au)tO=n, kai\ r(omfai=ai di/stomoi e)n tai=s CHersi\n au)tO=n
Ps:149:6 hai hyPSOseis tu Teu en tO laryngi autOn, kai romfaiai distomoi en tais CHersin autOn
Ps:149:6 RA_NPF N3I_NPF RA_GSM N2_GSM P RA_DSM N3G_DSM RP_GPM C N1A_NPF A1B_NPF P RA_DPF N3_DPF RP_GPM
Ps:149:6 the to elevate/set high the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the throat he/she/it/same and also, even, namely sword double-edged [double-mouthed] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same
Ps:149:6 the (nom) you(sg)-will-ELEVATE/SET-HIGH the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) the (dat) throat (dat) them/same (gen) and swords (nom|voc) double-edged ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) them/same (gen)
Ps:149:6 Ps_149:6_1 Ps_149:6_2 Ps_149:6_3 Ps_149:6_4 Ps_149:6_5 Ps_149:6_6 Ps_149:6_7 Ps_149:6_8 Ps_149:6_9 Ps_149:6_10 Ps_149:6_11 Ps_149:6_12 Ps_149:6_13 Ps_149:6_14 Ps_149:6_15
Ps:149:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:149:7 τοῦ ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἐλεγμοὺς ἐν τοῖς λαοῖς,
Ps:149:7 to execute vengeance on the nations, and punishments among the peoples; (Psalm 149:7 Brenton)
Ps:149:7 aby dokonać pomsty wśród pogan i karania pośród narodów; (Psalm 149:7 BT_4)
Ps:149:7 τοῦ ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἐλεγμοὺς ἐν τοῖς λαοῖς,
Ps:149:7 ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐλεγμός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Ps:149:7 By czynić/rób Zemsta W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Upominaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie
Ps:149:7 tou= poiE=sai e)kdi/kEsin e)n toi=s e)/Tnesin, e)legmou\s e)n toi=s laoi=s,
Ps:149:7 tu poiEsai ekdikEsin en tois eTnesin, elegmus en tois laois,
Ps:149:7 RA_GSN VA_AAN N3I_ASF P RA_DPN N3E_DPN N2_APM P RA_DPM N2_DPM
Ps:149:7 the to do/make vengeance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] rebuke in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people
Ps:149:7 the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) vengeance (acc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) rebukes (acc) in/among/by (+dat) the (dat) peoples (dat)
Ps:149:7 Ps_149:7_1 Ps_149:7_2 Ps_149:7_3 Ps_149:7_4 Ps_149:7_5 Ps_149:7_6 Ps_149:7_7 Ps_149:7_8 Ps_149:7_9 Ps_149:7_10
Ps:149:7 x x x x x x x x x x
Ps:149:8 τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἐν πέδαις καὶ τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν ἐν χειροπέδαις σιδηραῖς,
Ps:149:8 to bind their kings with fetters, and their nobles with manacles of iron; (Psalm 149:8 Brenton)
Ps:149:8 aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy; (Psalm 149:8 BT_4)
Ps:149:8 τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἐν πέδαις καὶ τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν ἐν χειροπέδαις σιδηραῖς,
Ps:149:8 ὁ ἡ τό δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πέδη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος
Ps:149:8 By wiązać Król On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łącznik I też, nawet, mianowicie Sławny sławny, sławny On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Żelazny
Ps:149:8 tou= dE=sai tou\s basilei=s au)tO=n e)n pe/dais kai\ tou\s e)ndo/Xous au)tO=n e)n CHeirope/dais sidErai=s,
Ps:149:8 tu dEsai tus basileis autOn en pedais kai tus endoXus autOn en CHeiropedais sidErais,
Ps:149:8 RA_GSN VA_AAN RA_APM N3V_APM RP_GPM P N1_DPF C RA_APM A1B_APM RP_GPM P N1_DPF A1C_DPF
Ps:149:8 the to bind the king he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among shackle and also, even, namely the glorious illustrious, renowned he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć iron
Ps:149:8 the (gen) to-BIND, be-you(sg)-BIND-ed!, he/she/it-happens-to-BIND (opt) the (acc) kings (acc, nom|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) shackles (dat) and the (acc) glorious ([Adj] acc) them/same (gen) in/among/by (+dat)   iron ([Adj] dat)
Ps:149:8 Ps_149:8_1 Ps_149:8_2 Ps_149:8_3 Ps_149:8_4 Ps_149:8_5 Ps_149:8_6 Ps_149:8_7 Ps_149:8_8 Ps_149:8_9 Ps_149:8_10 Ps_149:8_11 Ps_149:8_12 Ps_149:8_13 Ps_149:8_14
Ps:149:8 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:149:9 τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρίμα ἔγγραπτον· δόξα αὕτη ἐστὶν πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.
Ps:149:9 to execute on them the judgment written: this honour have all his saints. (Psalm 149:9 Brenton)
Ps:149:9 by wypełnić na nich pisany wyrok: to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Alleluja. (Psalm 149:9 BT_4)
Ps:149:9 τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρίμα ἔγγραπτον· δόξα αὕτη ἐστὶν πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.
Ps:149:9 ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό κρίμα[τ], -ατος, τό   δόξα, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:149:9 By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Sławy/wzbudzanie grozy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Święty On/ona/to/to samo
Ps:149:9 tou= poiE=sai e)n au)toi=s kri/ma e)/ggrapton· do/Xa au(/tE e)sti\n pa=si toi=s o(si/ois au)tou=.
Ps:149:9 tu poiEsai en autois krima engrapton· doXa hautE estin pasi tois hosiois autu.
Ps:149:9 RA_GSN VA_AAN P RP_DPM N3M_ASN A1B_ASN N1S_NSF RD_NSF V9_PAI3S A3_DPM RA_DPM A1A_DPM RP_GSM
Ps:149:9 the to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation ć glory/awesomeness this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be every all, each, every, the whole of the holy he/she/it/same
Ps:149:9 the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) in/among/by (+dat) them/same (dat) sentence (nom|acc|voc)   glory/awesomeness (nom|voc) this (nom) he/she/it-is all (dat) the (dat) holy ([Adj] dat) him/it/same (gen)
Ps:149:9 Ps_149:9_1 Ps_149:9_2 Ps_149:9_3 Ps_149:9_4 Ps_149:9_5 Ps_149:9_6 Ps_149:9_7 Ps_149:9_8 Ps_149:9_9 Ps_149:9_10 Ps_149:9_11 Ps_149:9_12 Ps_149:9_13
Ps:149:9 x x x x x x x x x x x x x