Ps:151:1 Οὗτος ὁ ψαλμὸς ἰδιόγραφος εἰς Δαυιδ καὶ ἔξωθεν τοῦ ἀριθμοῦ· ὅτε ἐμονομάχησεν τῷ Γολιαδ. Μικρὸς ἤμην ἐν τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ νεώτερος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου· ἐποίμαινον τὰ πρόβατα τοῦ πατρός μου.
Ps:151:1 This Psalm is a genuine one of David, though supernumerary, composed when he fought in single combat with Goliad. I was small among my brethren, and youngest in my father's house: I tended my father's sheep. (Psalm 151:1 Brenton)
Ps:151:1  
Ps:151:1 Οὗτος ψαλμὸς ἰδιόγραφος εἰς Δαυιδ καὶ ἔξωθεν τοῦ ἀριθμοῦ· ὅτε ἐμονομάχησεν τῷ Γολιαδ. Μικρὸς ἤμην ἐν τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ νεώτερος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου· ἐποίμαινον τὰ πρόβατα τοῦ πατρός μου.
Ps:151:1 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ψαλμός, -οῦ, ὁ   εἰς[1] Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἔξω·θεν ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ; ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) ὅτε   ὁ ἡ τό   μικρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:151:1 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Psalm Do (+przyspieszenie) David I też, nawet, mianowicie Od zewnątrz Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]; by liczyć się Kiedy Mały [zobacz micro] By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brat Ja I też, nawet, mianowicie Bardziej nowy/młodszy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ojciec Ja By paść Owca (sheepfold) Ojciec Ja
Ps:151:1 *ou(=tos o( PSalmo\s i)dio/grafos ei)s *dauid kai\ e)/XOTen tou= a)riTmou=· o(/te e)monoma/CHEsen tO=| *goliad. *mikro\s E)/mEn e)n toi=s a)delfoi=s mou kai\ neO/teros e)n tO=| oi)/kO| tou= patro/s mou· e)poi/mainon ta\ pro/bata tou= patro/s mou.
Ps:151:1 hutos ho PSalmos idiografos eis dauid kai eXOTen tu ariTmu· hote emonomaCHEsen tO goliad. mikros EmEn en tois adelfois mu kai neOteros en tO oikO tu patros mu· epoimainon ta probata tu patros mu.
Ps:151:1 RD_NSM RA_NSM N2_NSM A1B_NSM P N_ASM C D RA_GSM N2_GSM D VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM A1A_NSM V9_IMI1S P RA_DPM N2_DPM RP_GS C A1A_NSMC P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3_GSM RP_GS V1I_IAI1P RA_APN N2N_APN RA_GSM N3_GSM RP_GS
Ps:151:1 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the psalm ć into (+acc) David and also, even, namely from the outside the number [see arithmetic]; to count when ć the ć small [see micro] to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the brother I and also, even, namely newer/younger in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the father I to shepherd the sheep (sheepfold) the father I
Ps:151:1 this (nom) the (nom) psalm (nom)   into (+acc) David (indecl) and from the outside the (gen) number (gen); be-you(sg)-being-COUNT-ed! when   the (dat)   small ([Adj] nom) I-was-being in/among/by (+dat) the (dat) brothers (dat) me (gen) and newer/younger ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) father (gen) me (gen) I-was-SHEPHERD-ing, they-were-SHEPHERD-ing the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) the (gen) father (gen) me (gen)
Ps:151:1 Ps_151:1_1 Ps_151:1_2 Ps_151:1_3 Ps_151:1_4 Ps_151:1_5 Ps_151:1_6 Ps_151:1_7 Ps_151:1_8 Ps_151:1_9 Ps_151:1_10 Ps_151:1_11 Ps_151:1_12 Ps_151:1_13 Ps_151:1_14 Ps_151:1_15 Ps_151:1_16 Ps_151:1_17 Ps_151:1_18 Ps_151:1_19 Ps_151:1_20 Ps_151:1_21 Ps_151:1_22 Ps_151:1_23 Ps_151:1_24 Ps_151:1_25 Ps_151:1_26 Ps_151:1_27 Ps_151:1_28 Ps_151:1_29 Ps_151:1_30 Ps_151:1_31 Ps_151:1_32 Ps_151:1_33 Ps_151:1_34
Ps:151:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:151:2 αἱ χεῖρές μου ἐποίησαν ὄργανον, οἱ δάκτυλοί μου ἥρμοσαν ψαλτήριον.
Ps:151:2 My hands formed a musical instrument, and my fingers tuned a psaltery. (Psalm 151:2 Brenton)
Ps:151:2  
Ps:151:2 αἱ χεῖρές μου ἐποίησαν ὄργανον, οἱ δάκτυλοί μου ἥρμοσαν ψαλτήριον.
Ps:151:2 ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἁρμόζω (αρμοζ-, αρμο·σ-, αρμο·σ-, -, ηρμοσ-, -)  
Ps:151:2 Ręka Ja By czynić/rób Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Ja By łączyć się
Ps:151:2 ai( CHei=re/s mou e)poi/Esan o)/rganon, oi( da/ktuloi/ mou E(/rmosan PSaltE/rion.
Ps:151:2 hai CHeires mu epoiEsan organon, hoi daktyloi mu hErmosan PSaltErion.
Ps:151:2 RA_NPF N3_NPF RP_GS VAI_AAI3P N2N_ASN RA_NPM N2_NPM RP_GS VAI_AAI3P N2N_ASN
Ps:151:2 the hand I to do/make ć the finger [see ptero-dactyl, winged finger] I to join ć
Ps:151:2 the (nom) hands (nom|voc) me (gen) they-DO/MAKE-ed   the (nom) fingers (nom|voc) me (gen) they-JOIN-ed  
Ps:151:2 Ps_151:2_1 Ps_151:2_2 Ps_151:2_3 Ps_151:2_4 Ps_151:2_5 Ps_151:2_6 Ps_151:2_7 Ps_151:2_8 Ps_151:2_9 Ps_151:2_10
Ps:151:2 x x x x x x x x x x
Ps:151:3 καὶ τίς ἀναγγελεῖ τῷ κυρίῳ μου; αὐτὸς κύριος, αὐτὸς εἰσακούει.
Ps:151:3 And who shall tell my Lord? the Lord himself, he himself hears. (Psalm 151:3 Brenton)
Ps:151:3  
Ps:151:3 καὶ τίς ἀναγγελεῖ τῷ κυρίῳ μου; αὐτὸς κύριος, αὐτὸς εἰσακούει.
Ps:151:3 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-)
Ps:151:3 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ogłaszać ogłaszaj, informuj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj)
Ps:151:3 kai\ ti/s a)naggelei= tO=| kuri/O| mou; au)to\s ku/rios, au)to\s ei)sakou/ei.
Ps:151:3 kai tis anangelei tO kyriO mu; autos kyrios, autos eisakuei.
Ps:151:3 C RI_NSM VF2_FAI3S RA_DSM N2_DSM RP_GS RP_NSM N2_NSM RP_NSM V1_PAI3S
Ps:151:3 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to proclaim proclaim, report the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same to heard (being heard, listen into, hearken)
Ps:151:3 and who/what/why (nom) he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) me (gen) he/it/same (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/it/same (nom) he/she/it-is-HEARD-ing, you(sg)-are-being-HEARD-ed (classical)
Ps:151:3 Ps_151:3_1 Ps_151:3_2 Ps_151:3_3 Ps_151:3_4 Ps_151:3_5 Ps_151:3_6 Ps_151:3_7 Ps_151:3_8 Ps_151:3_9 Ps_151:3_10
Ps:151:3 x x x x x x x x x x
Ps:151:4 αὐτὸς ἐξαπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἦρέν με ἐκ τῶν προβάτων τοῦ πατρός μου καὶ ἔχρισέν με ἐν τῷ ἐλαίῳ τῆς χρίσεως αὐτοῦ.
Ps:151:4 He sent forth his angel, and took me from my father's sheep, and he anointed me with the oil of his anointing. (Psalm 151:4 Brenton)
Ps:151:4  
Ps:151:4 αὐτὸς ἐξαπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἦρέν με ἐκ τῶν προβάτων τοῦ πατρός μου καὶ ἔχρισέν με ἐν τῷ ἐλαίῳ τῆς χρίσεως αὐτοῦ.
Ps:151:4 αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:151:4 On/ona/to/to samo Do ??? Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Owca (sheepfold) Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek On/ona/to/to samo
Ps:151:4 au)to\s e)Xape/steilen to\n a)/ggelon au)tou= kai\ E)=re/n me e)k tO=n proba/tOn tou= patro/s mou kai\ e)/CHrise/n me e)n tO=| e)lai/O| tE=s CHri/seOs au)tou=.
Ps:151:4 autos eXapesteilen ton angelon autu kai Eren me ek tOn probatOn tu patros mu kai eCHrisen me en tO elaiO tEs CHriseOs autu.
Ps:151:4 RP_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RP_GSM C VAI_AAI3S RP_AS P RA_GPN N2N_GPN RA_GSM N3_GSM RP_GS C VAI_AAI3S RP_AS P RA_DSN N2N_DSN RA_GSF N3I_GSF RP_GSM
Ps:151:4 he/she/it/same to ??? the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise I out of (+gen) ἐξ before vowels the sheep (sheepfold) the father I and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the olive oil the ć he/she/it/same
Ps:151:4 he/it/same (nom) he/she/it-???-ed the (acc) messenger/angel (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-LIFT/PICK-ed-UP me (acc) out of (+gen) the (gen) sheep (gen) the (gen) father (gen) me (gen) and he/she/it-CHRISEN-ed me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) olive oil (dat) the (gen)   him/it/same (gen)
Ps:151:4 Ps_151:4_1 Ps_151:4_2 Ps_151:4_3 Ps_151:4_4 Ps_151:4_5 Ps_151:4_6 Ps_151:4_7 Ps_151:4_8 Ps_151:4_9 Ps_151:4_10 Ps_151:4_11 Ps_151:4_12 Ps_151:4_13 Ps_151:4_14 Ps_151:4_15 Ps_151:4_16 Ps_151:4_17 Ps_151:4_18 Ps_151:4_19 Ps_151:4_20 Ps_151:4_21 Ps_151:4_22 Ps_151:4_23
Ps:151:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:151:5 οἱ ἀδελφοί μου καλοὶ καὶ μεγάλοι, καὶ οὐκ εὐδόκησεν ἐν αὐτοῖς κύριος.
Ps:151:5 My brothers were handsome and tall; but the Lord did not take pleasure in them. (Psalm 151:5 Brenton)
Ps:151:5  
Ps:151:5 οἱ ἀδελφοί μου καλοὶ καὶ μεγάλοι, καὶ οὐκ εὐδόκησεν ἐν αὐτοῖς κύριος.
Ps:151:5 ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:151:5 Brat Ja W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).; by nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie Wielki I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:151:5 oi( a)delfoi/ mou kaloi\ kai\ mega/loi, kai\ ou)k eu)do/kEsen e)n au)toi=s ku/rios.
Ps:151:5 hoi adelfoi mu kaloi kai megaloi, kai uk eudokEsen en autois kyrios.
Ps:151:5 RA_NPM N2_NPM RP_GS A1_NPM C A1_NPM C D VA_AAI3S P RP_DPM N2_NSM
Ps:151:5 the brother I right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call and also, even, namely great and also, even, namely οὐχ before rough breathing to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:151:5 the (nom) brothers (nom|voc) me (gen) right ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-CALL-ing (opt) and great ([Adj] nom|voc) and not he/she/it-THINK-ed-WELL in/among/by (+dat) them/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ps:151:5 Ps_151:5_1 Ps_151:5_2 Ps_151:5_3 Ps_151:5_4 Ps_151:5_5 Ps_151:5_6 Ps_151:5_7 Ps_151:5_8 Ps_151:5_9 Ps_151:5_10 Ps_151:5_11 Ps_151:5_12
Ps:151:5 x x x x x x x x x x x x
Ps:151:6 ἐξῆλθον εἰς συνάντησιν τῷ ἀλλοφύλῳ, καὶ ἐπικατηράσατό με ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτοῦ·
Ps:151:6 I went forth to meet the Philistine; and he cursed me by his idols. (Psalm 151:6 Brenton)
Ps:151:6  
Ps:151:6 ἐξῆλθον εἰς συνάντησιν τῷ ἀλλοφύλῳ, καὶ ἐπικατηράσατό με ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτοῦ·
Ps:151:6 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ἐπι·κατ·αράομαι [LXX] (επικατ+αρ(α)-, επικατ+αρα·σ-, επικατ+αρα·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:151:6 By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie Obcy I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Idol On/ona/to/to samo
Ps:151:6 e)XE=lTon ei)s suna/ntEsin tO=| a)llofu/lO|, kai\ e)pikatEra/sato/ me e)n toi=s ei)dO/lois au)tou=·
Ps:151:6 eXElTon eis synantEsin tO allofylO, kai epikatErasato me en tois eidOlois autu·
Ps:151:6 VBI_AAI3P P N3I_ASF RA_DSM A1B_DSM C VAI_AMI3S RP_AS P RA_DPN N2N_DPN RP_GSM
Ps:151:6 to come out into (+acc) meeting the foreign and also, even, namely to ??? I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the idol he/she/it/same
Ps:151:6 I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) the (dat) foreign ([Adj] dat) and he/she/it-was-???-ed me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) idols (dat) him/it/same (gen)
Ps:151:6 Ps_151:6_1 Ps_151:6_2 Ps_151:6_3 Ps_151:6_4 Ps_151:6_5 Ps_151:6_6 Ps_151:6_7 Ps_151:6_8 Ps_151:6_9 Ps_151:6_10 Ps_151:6_11 Ps_151:6_12
Ps:151:6 x x x x x x x x x x x x
Ps:151:7 ἐγὼ δὲ σπασάμενος τὴν παρ’ αὐτοῦ μάχαιραν ἀπεκεφάλισα αὐτὸν καὶ ἦρα ὄνειδος ἐξ υἱῶν Ισραηλ. – –
Ps:151:7 But I drew his own sword, and beheaded him, and removed reproach from the children of Israel. (Psalm 151:7 Brenton)
Ps:151:7  
Ps:151:7 ἐγὼ δὲ σπασάμενος τὴν παρ’ αὐτοῦ μάχαιραν ἀπεκεφάλισα αὐτὸν καὶ ἦρα ὄνειδος ἐξ υἱῶν Ισραηλ.
Ps:151:7 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) ὁ ἡ τό παρά αὐτός αὐτή αὐτό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἀπο·κεφαλίζω (-, -, απο+κεφαλι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὄνειδο·ς, -ους, τό ἐκ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ    
Ps:151:7 Ja zaś Do ??? fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By ściąć głowę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Gań Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Izrael    
Ps:151:7 e)gO\ de\ spasa/menos tE\n par’ au)tou= ma/CHairan a)pekefa/lisa au)to\n kai\ E)=ra o)/neidos e)X ui(O=n *israEl.
Ps:151:7 egO de spasamenos tEn par’ autu maCHairan apekefalisa auton kai Era oneidos eX hyiOn israEl.
Ps:151:7 RP_NS x VA_AMPNSM RA_ASF P RP_GSM N1A_ASF VAI_AAI1S RP_ASM C VAI_AAI1S N3E_ASN P N2_GPM N_GSM
Ps:151:7 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” to behead he/she/it/same and also, even, namely to love; to lift/pick up take up, tote, raise reproach out of (+gen) ἐξ before vowels son Israel    
Ps:151:7 I (nom) Yet upon being-???-ed (nom) the (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) sacrificial knife (acc) I-BEHEAD-ed him/it/same (acc) and he/she/it-was-LOVE-ing; I-LIFT/PICK-ed-UP reproach (nom|acc|voc) out of (+gen) sons (gen) Israel (indecl)    
Ps:151:7 Ps_151:7_1 Ps_151:7_2 Ps_151:7_3 Ps_151:7_4 Ps_151:7_5 Ps_151:7_6 Ps_151:7_7 Ps_151:7_8 Ps_151:7_9 Ps_151:7_10 Ps_151:7_11 Ps_151:7_12 Ps_151:7_13 Ps_151:7_14 Ps_151:7_15 Ps_151:7_16 Ps_151:7_17
Ps:151:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x