Rdz:5:1 Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως ἀνθρώπων· ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν Αδαμ, κατ’ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν·
Rdz:5:1 This is the genealogy of men in the day in which God made Adam; in the image of God he made him: (Genesis 5:1 Brenton)
Rdz:5:1 Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go; (Rdz 5:1 BT_4)
Rdz:5:1 Αὕτη βίβλος γενέσεως ἀνθρώπων· ἡμέρᾳ ἐποίησεν θεὸς τὸν Αδαμ, κατ’ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν·
Rdz:5:1 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἀδάμ, ὁ κατά εἰκών, -όνος, ἡ θεός, -οῦ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:5:1 to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ]... książka rodowód człowiek który / którego / których dzień robić / zrobić Bóg  Adam... w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ikona Bóg  robić / zrobić on / ona / on / sama
Rdz:5:1 *au(/tE E( bi/blos gene/seOs a)nTrO/pOn· E(=| E(me/ra| e)poi/Esen o( Teo\s to\n *adam, kat’ ei)ko/na Teou= e)poi/Esen au)to/n·
Rdz:5:1 hautE hE biblos geneseOs anTrOpOn· hE hEmera epoiEsen ho Teos ton adam, kat’ eikona Teu epoiEsen auton·
Rdz:5:1 RD_NSF RA_NSF N2_NSF N3I_GSF N2_GPM RR_DSF N1A_DSF VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N_ASM P N3N_ASF N2_GSM VAI_AAI3S RD_ASM
Rdz:5:1 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the book lineage human who/whom/which day to do/make the god [see theology] the Adam down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing icon god [see theology] to do/make he/she/it/same
Rdz:5:1 this (nom) the (nom) book (nom) lineage (gen) humans (gen) who/whom/which (dat) day (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) god (nom) the (acc) Adam (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) icon (acc) god (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed him/it/same (acc)
Rdz:5:1 Rdz_5:1_1 Rdz_5:1_2 Rdz_5:1_3 Rdz_5:1_4 Rdz_5:1_5 Rdz_5:1_6 Rdz_5:1_7 Rdz_5:1_8 Rdz_5:1_9 Rdz_5:1_10 Rdz_5:1_11 Rdz_5:1_12 Rdz_5:1_13 Rdz_5:1_14 Rdz_5:1_15 Rdz_5:1_16 Rdz_5:1_17
Rdz:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:2 ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εὐλόγησεν αὐτούς. καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτῶν Αδαμ, ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν αὐτούς.
Rdz:5:2 male and female he made them, and blessed them; and he called his name Adam, in the day in which he made them. (Genesis 5:2 Brenton)
Rdz:5:2 stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę "ludzie", wtedy gdy ich stworzył. (Rdz 5:2 BT_4)
Rdz:5:2 ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εὐλόγησεν αὐτούς. καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτῶν Αδαμ, ἡμέρᾳ ἐποίησεν αὐτούς.
Rdz:5:2 ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος καί θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Ἀδάμ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:5:2 męski a także, nawet, a mianowicie żeński robić / zrobić on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie błogosławić on / ona / on / sama... a także, nawet, a mianowicie otrzymując (nazwy); wymówić (nazwę), by wymienić, aby zadzwonić w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama Adam który / którego / których dzień robić / zrobić on / ona / on / sama
Rdz:5:2 a)/rsen kai\ TE=lu e)poi/Esen au)tou\s kai\ eu)lo/gEsen au)tou/s. kai\ e)pOno/masen to\ o)/noma au)tO=n *adam, E(=| E(me/ra| e)poi/Esen au)tou/s.
Rdz:5:2 arsen kai TEly epoiEsen autus kai eulogEsen autus. kai epOnomasen to onoma autOn adam, hE hEmera epoiEsen autus.
Rdz:5:2 A3_ASN C A3U_ASN VAI_AAI3S RD_APM C VA_AAI3S RD_APM C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GPM N_ASM RR_DSF N1A_DSF VAI_AAI3S RD_APM
Rdz:5:2 male and also, even, namely female to do/make he/she/it/same and also, even, namely to bless he/she/it/same and also, even, namely to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call the name with regard to he/she/it/same Adam who/whom/which day to do/make he/she/it/same
Rdz:5:2 male ([Adj] nom|acc|voc, voc) and female ([Adj] nom|acc|voc, voc) he/she/it-DO/MAKE-ed them/same (acc) and he/she/it-BLESS-ed them/same (acc) and he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) them/same (gen) Adam (indecl) who/whom/which (dat) day (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed them/same (acc)
Rdz:5:2 Rdz_5:2_1 Rdz_5:2_2 Rdz_5:2_3 Rdz_5:2_4 Rdz_5:2_5 Rdz_5:2_6 Rdz_5:2_7 Rdz_5:2_8 Rdz_5:2_9 Rdz_5:2_10 Rdz_5:2_11 Rdz_5:2_12 Rdz_5:2_13 Rdz_5:2_14 Rdz_5:2_15 Rdz_5:2_16 Rdz_5:2_17 Rdz_5:2_18
Rdz:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:3 ἔζησεν δὲ Αδαμ διακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν κατὰ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηθ.
Rdz:5:3 And Adam lived two hundred and thirty years, and begot a son after his own form, and after his own image, and he called his name Seth. (Genesis 5:3 Brenton)
Rdz:5:3 Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set. (Rdz 5:3 BT_4)
Rdz:5:3 ἔζησεν δὲ Αδαμ διακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν κατὰ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηθ.
Rdz:5:3 ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) δέ Ἀδάμ, ὁ δια·κόσιοι -αι -α καί τριά·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) κατά ὁ ἡ τό εἰδέα v.l. ἰδέα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Σήθ, ὁ
Rdz:5:3 do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) zaś Adam dwieście a także, nawet, a mianowicie trzydzieści rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem wygląd on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ikona on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie otrzymując (nazwy); wymówić (nazwę), by wymienić, aby zadzwonić w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama Seth
Rdz:5:3 e)/DZEsen de\ *adam diako/sia kai\ tria/konta e)/tE kai\ e)ge/nnEsen kata\ tE\n i)de/an au)tou= kai\ kata\ tE\n ei)ko/na au)tou= kai\ e)pOno/masen to\ o)/noma au)tou= *sET.
Rdz:5:3 eDZEsen de adam diakosia kai triakonta etE kai egennEsen kata tEn idean autu kai kata tEn eikona autu kai epOnomasen to onoma autu sET.
Rdz:5:3 VAI_AAI3S x N_NSM A1A_APN C M N3E_APN C VAI_AAI3S P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C P RA_ASF N3N_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM
Rdz:5:3 to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Adam two hundred and also, even, namely thirty year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the appearance he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the icon he/she/it/same and also, even, namely to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call the name with regard to he/she/it/same Seth
Rdz:5:3 he/she/it-EXISTS-ed Yet Adam (indecl) two hundred (nom|acc|voc) and thirty years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) appearance (acc) him/it/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) icon (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Seth (indecl)
Rdz:5:3 Rdz_5:3_1 Rdz_5:3_2 Rdz_5:3_3 Rdz_5:3_4 Rdz_5:3_5 Rdz_5:3_6 Rdz_5:3_7 Rdz_5:3_8 Rdz_5:3_9 Rdz_5:3_10 Rdz_5:3_11 Rdz_5:3_12 Rdz_5:3_13 Rdz_5:3_14 Rdz_5:3_15 Rdz_5:3_16 Rdz_5:3_17 Rdz_5:3_18 Rdz_5:3_19 Rdz_5:3_20 Rdz_5:3_21 Rdz_5:3_22 Rdz_5:3_23 Rdz_5:3_24
Rdz:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:4 ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Αδαμ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σηθ ἑπτακόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:4 And the days of Adam, which he lived after his begetting Seth, were seven hundred years; and he begot sons and daughters. (Genesis 5:4 Brenton)
Rdz:5:4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki. (Rdz 5:4 BT_4)
Rdz:5:4 ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Αδαμ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σηθ ἑπτακόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:4 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἀδάμ, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Σήθ, ὁ ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
Rdz:5:4 stać się stać, stanie, zaś dzień Adam po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Seth siedemset rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka
Rdz:5:4 e)ge/nonto de\ ai( E(me/rai *adam meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *sET e(ptako/sia e)/tE, kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras.
Rdz:5:4 egenonto de hai hEmerai adam meta to gennEsai auton ton sET heptakosia etE, kai egennEsen hyius kai Tygateras.
Rdz:5:4 VBI_AMI3P x RA_NPF N1A_NPF N_GSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM A1_APN N3E_APN C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF
Rdz:5:4 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the day Adam after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Seth seven hundred year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter
Rdz:5:4 they-were-BECOME-ed Yet the (nom) days (nom|voc) Adam (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Seth (indecl) seven hundred (nom|acc|voc) years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc)
Rdz:5:4 Rdz_5:4_1 Rdz_5:4_2 Rdz_5:4_3 Rdz_5:4_4 Rdz_5:4_5 Rdz_5:4_6 Rdz_5:4_7 Rdz_5:4_8 Rdz_5:4_9 Rdz_5:4_10 Rdz_5:4_11 Rdz_5:4_12 Rdz_5:4_13 Rdz_5:4_14 Rdz_5:4_15 Rdz_5:4_16 Rdz_5:4_17 Rdz_5:4_18
Rdz:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:5 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Αδαμ, ἃς ἔζησεν, ἐννακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:5:5 And all the days of Adam which he lived were nine hundred and thirty years, and he died. (Genesis 5:5 Brenton)
Rdz:5:5 Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieści. I umarł. (Rdz 5:5 BT_4)
Rdz:5:5 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Αδαμ, ἃς ἔζησεν, ἐννακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:5:5 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἀδάμ, ὁ ὅς ἥ ὅ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐννα·κόσιοι -αι -α [LXX] καί τριά·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:5:5 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania dzień Adam który / którego / których do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) dziewięćset a także, nawet, a mianowicie trzydzieści rok a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:5:5 kai\ e)ge/nonto pa=sai ai( E(me/rai *adam, a(/s e)/DZEsen, e)nnako/sia kai\ tria/konta e)/tE, kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:5:5 kai egenonto pasai hai hEmerai adam, has eDZEsen, ennakosia kai triakonta etE, kai apeTanen.
Rdz:5:5 C VBI_AMI3P A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF N_GSM RR_APF VAI_AAI3S A1_APN C M N3E_APN C VBI_AAI3S
Rdz:5:5 and also, even, namely to become become, happen every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day Adam who/whom/which to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) nine hundred and also, even, namely thirty year and also, even, namely to die
Rdz:5:5 and they-were-BECOME-ed all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) days (nom|voc) Adam (indecl) who/whom/which (acc) he/she/it-EXISTS-ed nine hundred (nom|acc|voc) and thirty years (nom|acc|voc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:5:5 Rdz_5:5_1 Rdz_5:5_2 Rdz_5:5_3 Rdz_5:5_4 Rdz_5:5_5 Rdz_5:5_6 Rdz_5:5_7 Rdz_5:5_8 Rdz_5:5_9 Rdz_5:5_10 Rdz_5:5_11 Rdz_5:5_12 Rdz_5:5_13 Rdz_5:5_14
Rdz:5:5 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:6 Ἔζησεν δὲ Σηθ διακόσια καὶ πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ενως.
Rdz:5:6 Now Seth lived two hundred and five years, and begot Enos. (Genesis 5:6 Brenton)
Rdz:5:6 Gdy Set miał sto pięć lat, urodził mu się syn Enosz. (Rdz 5:6 BT_4)
Rdz:5:6 Ἔζησεν δὲ Σηθ διακόσια καὶ πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ενως.
Rdz:5:6 ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) δέ Σήθ, ὁ δια·κόσιοι -αι -α καί πέντε ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ἐνώς, ὁ
Rdz:5:6 do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) zaś Seth dwieście a także, nawet, a mianowicie pięć rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Enos
Rdz:5:6 *)/eDZEsen de\ *sET diako/sia kai\ pe/nte e)/tE kai\ e)ge/nnEsen to\n *enOs.
Rdz:5:6 eDZEsen de sET diakosia kai pente etE kai egennEsen ton enOs.
Rdz:5:6 VAI_AAI3S x N_NSM A1A_APN C M N3E_APN C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:5:6 to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Seth two hundred and also, even, namely five year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Enos
Rdz:5:6 he/she/it-EXISTS-ed Yet Seth (indecl) two hundred (nom|acc|voc) and five years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed the (acc) Enos (indecl)
Rdz:5:6 Rdz_5:6_1 Rdz_5:6_2 Rdz_5:6_3 Rdz_5:6_4 Rdz_5:6_5 Rdz_5:6_6 Rdz_5:6_7 Rdz_5:6_8 Rdz_5:6_9 Rdz_5:6_10 Rdz_5:6_11
Rdz:5:6 x x x x x x x x x x x
Rdz:5:7 καὶ ἔζησεν Σηθ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ενως ἑπτακόσια καὶ ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:7 And Seth lived after his begetting Enos, seven hundred and seven years, and he begot sons and daughters. (Genesis 5:7 Brenton)
Rdz:5:7 A po urodzeniu się Enosza żył osiemset siedem lat i miał synów oraz córki. (Rdz 5:7 BT_4)
Rdz:5:7 καὶ ἔζησεν Σηθ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ενως ἑπτακόσια καὶ ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:7 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Σήθ, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἐνώς, ὁ ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] καί ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
Rdz:5:7 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Seth po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Enos siedemset a także, nawet, a mianowicie siedem rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka
Rdz:5:7 kai\ e)/DZEsen *sET meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *enOs e(ptako/sia kai\ e(pta\ e)/tE kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras.
Rdz:5:7 kai eDZEsen sET meta to gennEsai auton ton enOs heptakosia kai hepta etE kai egennEsen hyius kai Tygateras.
Rdz:5:7 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM A1_APN C M N3E_APN C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF
Rdz:5:7 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Seth after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Enos seven hundred and also, even, namely seven year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter
Rdz:5:7 and he/she/it-EXISTS-ed Seth (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Enos (indecl) seven hundred (nom|acc|voc) and seven years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc)
Rdz:5:7 Rdz_5:7_1 Rdz_5:7_2 Rdz_5:7_3 Rdz_5:7_4 Rdz_5:7_5 Rdz_5:7_6 Rdz_5:7_7 Rdz_5:7_8 Rdz_5:7_9 Rdz_5:7_10 Rdz_5:7_11 Rdz_5:7_12 Rdz_5:7_13 Rdz_5:7_14 Rdz_5:7_15 Rdz_5:7_16 Rdz_5:7_17 Rdz_5:7_18
Rdz:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:8 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Σηθ ἐννακόσια καὶ δώδεκα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:5:8 And all the days of Seth were nine hundred and twelve years, and he died. (Genesis 5:8 Brenton)
Rdz:5:8 I umarł Set, przeżywszy ogółem dziewięćset dwanaście lat. (Rdz 5:8 BT_4)
Rdz:5:8 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Σηθ ἐννακόσια καὶ δώδεκα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:5:8 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Σήθ, ὁ ἐννα·κόσιοι -αι -α [LXX] καί δώ·δεκα/δεκα·δύο ἔτο·ς, -ους, τό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:5:8 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania dzień Seth dziewięćset a także, nawet, a mianowicie dwanaście rok a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:5:8 kai\ e)ge/nonto pa=sai ai( E(me/rai *sET e)nnako/sia kai\ dO/deka e)/tE, kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:5:8 kai egenonto pasai hai hEmerai sET ennakosia kai dOdeka etE, kai apeTanen.
Rdz:5:8 C VBI_AMI3P A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF N_GSM A1_APN C M N3E_APN C VBI_AAI3S
Rdz:5:8 and also, even, namely to become become, happen every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day Seth nine hundred and also, even, namely twelve year and also, even, namely to die
Rdz:5:8 and they-were-BECOME-ed all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) days (nom|voc) Seth (indecl) nine hundred (nom|acc|voc) and twelve years (nom|acc|voc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:5:8 Rdz_5:8_1 Rdz_5:8_2 Rdz_5:8_3 Rdz_5:8_4 Rdz_5:8_5 Rdz_5:8_6 Rdz_5:8_7 Rdz_5:8_8 Rdz_5:8_9 Rdz_5:8_10 Rdz_5:8_11 Rdz_5:8_12
Rdz:5:8 x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:9 καὶ ἔζησεν Ενως ἑκατὸν ἐνενήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Καιναν.
Rdz:5:9 And Enos lived an hundred and ninety years, and begot Cainan. (Genesis 5:9 Brenton)
Rdz:5:9 Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn Kenan. (Rdz 5:9 BT_4)
Rdz:5:9 Καὶ ἔζησεν Ενως ἑκατὸν ἐνενήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Καιναν.
Rdz:5:9 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Ἐνώς, ὁ ἑκατόν ἐνενή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Καϊνάμ v.l. -νάν, ὁ
Rdz:5:9 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Enos sto dziewięćdziesiąt rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Kenan
Rdz:5:9 *kai\ e)/DZEsen *enOs e(kato\n e)nenE/konta e)/tE kai\ e)ge/nnEsen to\n *kainan.
Rdz:5:9 kai eDZEsen enOs hekaton enenEkonta etE kai egennEsen ton kainan.
Rdz:5:9 C VAI_AAI3S N_NSM M M N3E_APN C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:5:9 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Enos hundred ninety year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Cainan
Rdz:5:9 and he/she/it-EXISTS-ed Enos (indecl) hundred ninety years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed the (acc) Cainan (indecl)
Rdz:5:9 Rdz_5:9_1 Rdz_5:9_2 Rdz_5:9_3 Rdz_5:9_4 Rdz_5:9_5 Rdz_5:9_6 Rdz_5:9_7 Rdz_5:9_8 Rdz_5:9_9 Rdz_5:9_10
Rdz:5:9 x x x x x x x x x x
Rdz:5:10 καὶ ἔζησεν Ενως μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Καιναν ἑπτακόσια καὶ δέκα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:10 And Enos lived after his begetting Cainan, seven hundred and fifteen years, and he begot sons and daughters. (Genesis 5:10 Brenton)
Rdz:5:10 I żył Enosz po urodzeniu się Kenana osiemset piętnaście lat, i miał synów oraz córki. (Rdz 5:10 BT_4)
Rdz:5:10 καὶ ἔζησεν Ενως μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Καιναν ἑπτακόσια καὶ δέκα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:10 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Ἐνώς, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Καϊνάμ v.l. -νάν, ὁ ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] καί δέκα πέντε ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
Rdz:5:10 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Enos po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Kenan siedemset a także, nawet, a mianowicie dziesięć pięć rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka
Rdz:5:10 kai\ e)/DZEsen *enOs meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *kainan e(ptako/sia kai\ de/ka pe/nte e)/tE kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras.
Rdz:5:10 kai eDZEsen enOs meta to gennEsai auton ton kainan heptakosia kai deka pente etE kai egennEsen hyius kai Tygateras.
Rdz:5:10 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM A1_APN C M M N3E_APN C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF
Rdz:5:10 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Enos after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Cainan seven hundred and also, even, namely ten five year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter
Rdz:5:10 and he/she/it-EXISTS-ed Enos (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Cainan (indecl) seven hundred (nom|acc|voc) and ten five years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc)
Rdz:5:10 Rdz_5:10_1 Rdz_5:10_2 Rdz_5:10_3 Rdz_5:10_4 Rdz_5:10_5 Rdz_5:10_6 Rdz_5:10_7 Rdz_5:10_8 Rdz_5:10_9 Rdz_5:10_10 Rdz_5:10_11 Rdz_5:10_12 Rdz_5:10_13 Rdz_5:10_14 Rdz_5:10_15 Rdz_5:10_16 Rdz_5:10_17 Rdz_5:10_18 Rdz_5:10_19
Rdz:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:11 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ενως ἐννακόσια καὶ πέντε ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:5:11 And all the days of Enos were nine hundred and five years, and he died. (Genesis 5:11 Brenton)
Rdz:5:11 Enosz umarł, przeżywszy ogółem dziewięćset pięć lat. (Rdz 5:11 BT_4)
Rdz:5:11 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ενως ἐννακόσια καὶ πέντε ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:5:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἐνώς, ὁ ἐννα·κόσιοι -αι -α [LXX] καί πέντε ἔτο·ς, -ους, τό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:5:11 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania dzień Enos dziewięćset a także, nawet, a mianowicie pięć rok a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:5:11 kai\ e)ge/nonto pa=sai ai( E(me/rai *enOs e)nnako/sia kai\ pe/nte e)/tE, kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:5:11 kai egenonto pasai hai hEmerai enOs ennakosia kai pente etE, kai apeTanen.
Rdz:5:11 C VBI_AMI3P A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF N_GSM A1_APN C M N3E_APN C VBI_AAI3S
Rdz:5:11 and also, even, namely to become become, happen every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day Enos nine hundred and also, even, namely five year and also, even, namely to die
Rdz:5:11 and they-were-BECOME-ed all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) days (nom|voc) Enos (indecl) nine hundred (nom|acc|voc) and five years (nom|acc|voc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:5:11 Rdz_5:11_1 Rdz_5:11_2 Rdz_5:11_3 Rdz_5:11_4 Rdz_5:11_5 Rdz_5:11_6 Rdz_5:11_7 Rdz_5:11_8 Rdz_5:11_9 Rdz_5:11_10 Rdz_5:11_11 Rdz_5:11_12
Rdz:5:11 x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:12 καὶ ἔζησεν Καιναν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Μαλελεηλ.
Rdz:5:12 And Cainan lived an hundred and seventy years, and he begot Maleleel. (Genesis 5:12 Brenton)
Rdz:5:12 Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel. (Rdz 5:12 BT_4)
Rdz:5:12 Καὶ ἔζησεν Καιναν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Μαλελεηλ.
Rdz:5:12 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Καϊνάμ v.l. -νάν, ὁ ἑκατόν ἑβδομή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Μαλελεήλ, ὁ
Rdz:5:12 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Kenan sto siedemdziesiąt rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Maleleel...
Rdz:5:12 *kai\ e)/DZEsen *kainan e(kato\n e(bdomE/konta e)/tE kai\ e)ge/nnEsen to\n *maleleEl.
Rdz:5:12 kai eDZEsen kainan hekaton hebdomEkonta etE kai egennEsen ton maleleEl.
Rdz:5:12 C VAI_AAI3S N_NSM M M N3E_APN C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:5:12 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Cainan hundred seventy year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Maleleel
Rdz:5:12 and he/she/it-EXISTS-ed Cainan (indecl) hundred seventy years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed the (acc) Maleleel (indecl)
Rdz:5:12 Rdz_5:12_1 Rdz_5:12_2 Rdz_5:12_3 Rdz_5:12_4 Rdz_5:12_5 Rdz_5:12_6 Rdz_5:12_7 Rdz_5:12_8 Rdz_5:12_9 Rdz_5:12_10
Rdz:5:12 x x x x x x x x x x
Rdz:5:13 καὶ ἔζησεν Καιναν μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαλελεηλ ἑπτακόσια καὶ τεσσαράκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:13 And Cainan lived after his begetting Maleleel, seven hundred and forty years, and he begot sons and daughters. (Genesis 5:13 Brenton)
Rdz:5:13 A po urodzeniu mu się Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i miał synów i córki. (Rdz 5:13 BT_4)
Rdz:5:13 καὶ ἔζησεν Καιναν μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαλελεηλ ἑπτακόσια καὶ τεσσαράκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:13 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Καϊνάμ v.l. -νάν, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Μαλελεήλ, ὁ ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
Rdz:5:13 a także, nawet, a mianowicie... do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Kenan po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Maleleel siedemset a także, nawet, a mianowicie czterdzieści rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka
Rdz:5:13 kai\ e)/DZEsen *kainan meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *maleleEl e(ptako/sia kai\ tessara/konta e)/tE kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras.
Rdz:5:13 kai eDZEsen kainan meta to gennEsai auton ton maleleEl heptakosia kai tessarakonta etE kai egennEsen hyius kai Tygateras.
Rdz:5:13 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM A1_APN C M N3E_APN C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF
Rdz:5:13 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Cainan after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Maleleel seven hundred and also, even, namely forty year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter
Rdz:5:13 and he/she/it-EXISTS-ed Cainan (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Maleleel (indecl) seven hundred (nom|acc|voc) and forty years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc)
Rdz:5:13 Rdz_5:13_1 Rdz_5:13_2 Rdz_5:13_3 Rdz_5:13_4 Rdz_5:13_5 Rdz_5:13_6 Rdz_5:13_7 Rdz_5:13_8 Rdz_5:13_9 Rdz_5:13_10 Rdz_5:13_11 Rdz_5:13_12 Rdz_5:13_13 Rdz_5:13_14 Rdz_5:13_15 Rdz_5:13_16 Rdz_5:13_17 Rdz_5:13_18
Rdz:5:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:14 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Καιναν ἐννακόσια καὶ δέκα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:5:14 And all the days of Cainan were nine hundred and ten years, and he died. (Genesis 5:14 Brenton)
Rdz:5:14 I gdy Kenan przeżył ogółem dziewięćset dziesięć lat, umarł. (Rdz 5:14 BT_4)
Rdz:5:14 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Καιναν ἐννακόσια καὶ δέκα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:5:14 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Καϊνάμ v.l. -νάν, ὁ ἐννα·κόσιοι -αι -α [LXX] καί δέκα ἔτο·ς, -ους, τό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:5:14 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania dzień Kenan dziewięćset a także, nawet, a mianowicie dziesięć rok a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:5:14 kai\ e)ge/nonto pa=sai ai( E(me/rai *kainan e)nnako/sia kai\ de/ka e)/tE, kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:5:14 kai egenonto pasai hai hEmerai kainan ennakosia kai deka etE, kai apeTanen.
Rdz:5:14 C VBI_AMI3P A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF N_GSM A1_APN C M N3E_APN C VBI_AAI3S
Rdz:5:14 and also, even, namely to become become, happen every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day Cainan nine hundred and also, even, namely ten year and also, even, namely to die
Rdz:5:14 and they-were-BECOME-ed all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) days (nom|voc) Cainan (indecl) nine hundred (nom|acc|voc) and ten years (nom|acc|voc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:5:14 Rdz_5:14_1 Rdz_5:14_2 Rdz_5:14_3 Rdz_5:14_4 Rdz_5:14_5 Rdz_5:14_6 Rdz_5:14_7 Rdz_5:14_8 Rdz_5:14_9 Rdz_5:14_10 Rdz_5:14_11 Rdz_5:14_12
Rdz:5:14 x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:15 καὶ ἔζησεν Μαλελεηλ ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ιαρεδ.
Rdz:5:15 And Maleleel lived an hundred and sixty and five years, and he begot Jared. (Genesis 5:15 Brenton)
Rdz:5:15 Gdy Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Jered. (Rdz 5:15 BT_4)
Rdz:5:15 Καὶ ἔζησεν Μαλελεηλ ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ιαρεδ.
Rdz:5:15 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Μαλελεήλ, ὁ ἑκατόν καί ἑξή·κοντα πέντε ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰάρετ v.l. Ἰαρέδ, ὁ
Rdz:5:15 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Maleleel sto a także, nawet, a mianowicie sześćdziesiąt pięć rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Jared
Rdz:5:15 *kai\ e)/DZEsen *maleleEl e(kato\n kai\ e(XE/konta pe/nte e)/tE kai\ e)ge/nnEsen to\n *iared.
Rdz:5:15 kai eDZEsen maleleEl hekaton kai heXEkonta pente etE kai egennEsen ton iared.
Rdz:5:15 C VAI_AAI3S N_NSM M C M M N3E_APN C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:5:15 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Maleleel hundred and also, even, namely sixty five year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Jared
Rdz:5:15 and he/she/it-EXISTS-ed Maleleel (indecl) hundred and sixty five years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed the (acc) Jared (indecl)
Rdz:5:15 Rdz_5:15_1 Rdz_5:15_2 Rdz_5:15_3 Rdz_5:15_4 Rdz_5:15_5 Rdz_5:15_6 Rdz_5:15_7 Rdz_5:15_8 Rdz_5:15_9 Rdz_5:15_10 Rdz_5:15_11 Rdz_5:15_12
Rdz:5:15 x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:16 καὶ ἔζησεν Μαλελεηλ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ιαρεδ ἑπτακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:16 And Maleleel lived after his begetting Jared, seven hundred and thirty years, and he begot sons and daughters. (Genesis 5:16 Brenton)
Rdz:5:16 A po urodzeniu się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki. (Rdz 5:16 BT_4)
Rdz:5:16 καὶ ἔζησεν Μαλελεηλ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ιαρεδ ἑπτακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:16 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Μαλελεήλ, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰάρετ v.l. Ἰαρέδ, ὁ ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] καί τριά·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
Rdz:5:16 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Maleleel po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Jared siedemset a także, nawet, a mianowicie trzydzieści rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka
Rdz:5:16 kai\ e)/DZEsen *maleleEl meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *iared e(ptako/sia kai\ tria/konta e)/tE kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras.
Rdz:5:16 kai eDZEsen maleleEl meta to gennEsai auton ton iared heptakosia kai triakonta etE kai egennEsen hyius kai Tygateras.
Rdz:5:16 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM A1_APN C M N3E_APN C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF
Rdz:5:16 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Maleleel after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Jared seven hundred and also, even, namely thirty year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter
Rdz:5:16 and he/she/it-EXISTS-ed Maleleel (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Jared (indecl) seven hundred (nom|acc|voc) and thirty years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc)
Rdz:5:16 Rdz_5:16_1 Rdz_5:16_2 Rdz_5:16_3 Rdz_5:16_4 Rdz_5:16_5 Rdz_5:16_6 Rdz_5:16_7 Rdz_5:16_8 Rdz_5:16_9 Rdz_5:16_10 Rdz_5:16_11 Rdz_5:16_12 Rdz_5:16_13 Rdz_5:16_14 Rdz_5:16_15 Rdz_5:16_16 Rdz_5:16_17 Rdz_5:16_18
Rdz:5:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:17 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαλελεηλ ὀκτακόσια καὶ ἐνενήκοντα πέντε ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:5:17 And all the days of Maleleel were eight hundred and ninety and five years, and he died. (Genesis 5:17 Brenton)
Rdz:5:17 Gdy Mahalaleel miał ogółem osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, umarł. (Rdz 5:17 BT_4)
Rdz:5:17 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαλελεηλ ὀκτακόσια καὶ ἐνενήκοντα πέντε ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:5:17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Μαλελεήλ, ὁ ὀκτα·κόσιοι -αι -α [LXX] καί ἐνενή·κοντα πέντε ἔτο·ς, -ους, τό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:5:17 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania dzień Maleleel osiemset a także, nawet, a mianowicie dziewięćdziesiąt pięć rok a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:5:17 kai\ e)ge/nonto pa=sai ai( E(me/rai *maleleEl o)ktako/sia kai\ e)nenE/konta pe/nte e)/tE, kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:5:17 kai egenonto pasai hai hEmerai maleleEl oktakosia kai enenEkonta pente etE, kai apeTanen.
Rdz:5:17 C VBI_AMI3P A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF N_GSM A1_APN C M M N3E_APN C VBI_AAI3S
Rdz:5:17 and also, even, namely to become become, happen every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day Maleleel eight hundred and also, even, namely ninety five year and also, even, namely to die
Rdz:5:17 and they-were-BECOME-ed all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) days (nom|voc) Maleleel (indecl) eight hundred (nom|acc|voc) and ninety five years (nom|acc|voc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:5:17 Rdz_5:17_1 Rdz_5:17_2 Rdz_5:17_3 Rdz_5:17_4 Rdz_5:17_5 Rdz_5:17_6 Rdz_5:17_7 Rdz_5:17_8 Rdz_5:17_9 Rdz_5:17_10 Rdz_5:17_11 Rdz_5:17_12 Rdz_5:17_13
Rdz:5:17 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:18 καὶ ἔζησεν Ιαρεδ ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα δύο ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ενωχ.
Rdz:5:18 And Jared lived an hundred and sixty and two years, and begot Enoch: (Genesis 5:18 Brenton)
Rdz:5:18 Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch. (Rdz 5:18 BT_4)
Rdz:5:18 Καὶ ἔζησεν Ιαρεδ ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα δύο ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ενωχ.
Rdz:5:18 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Ἰάρετ v.l. Ἰαρέδ, ὁ ἑκατόν καί ἑξή·κοντα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ἐνώχ, ὁ
Rdz:5:18 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Jared sto a także, nawet, a mianowicie sześćdziesiąt dwa rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Enoch
Rdz:5:18 *kai\ e)/DZEsen *iared e(kato\n kai\ e(XE/konta du/o e)/tE kai\ e)ge/nnEsen to\n *enOCH.
Rdz:5:18 kai eDZEsen iared hekaton kai heXEkonta dyo etE kai egennEsen ton enOCH.
Rdz:5:18 C VAI_AAI3S N_NSM M C M M N3E_APN C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:5:18 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Jared hundred and also, even, namely sixty two year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Enoch
Rdz:5:18 and he/she/it-EXISTS-ed Jared (indecl) hundred and sixty two (nom, acc, gen) years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed the (acc) Enoch (indecl)
Rdz:5:18 Rdz_5:18_1 Rdz_5:18_2 Rdz_5:18_3 Rdz_5:18_4 Rdz_5:18_5 Rdz_5:18_6 Rdz_5:18_7 Rdz_5:18_8 Rdz_5:18_9 Rdz_5:18_10 Rdz_5:18_11 Rdz_5:18_12
Rdz:5:18 x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:19 καὶ ἔζησεν Ιαρεδ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ενωχ ὀκτακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:19 and Jared lived after his begetting Enoch, eight hundred years, and he begot sons and daughters. (Genesis 5:19 Brenton)
Rdz:5:19 A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki. (Rdz 5:19 BT_4)
Rdz:5:19 καὶ ἔζησεν Ιαρεδ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ενωχ ὀκτακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:19 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Ἰάρετ v.l. Ἰαρέδ, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἐνώχ, ὁ ὀκτα·κόσιοι -αι -α [LXX] ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
Rdz:5:19 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Jared po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Enoch osiemset rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka
Rdz:5:19 kai\ e)/DZEsen *iared meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *enOCH o)ktako/sia e)/tE kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras.
Rdz:5:19 kai eDZEsen iared meta to gennEsai auton ton enOCH oktakosia etE kai egennEsen hyius kai Tygateras.
Rdz:5:19 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM A1_APN N3E_APN C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF
Rdz:5:19 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Jared after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Enoch eight hundred year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter
Rdz:5:19 and he/she/it-EXISTS-ed Jared (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Enoch (indecl) eight hundred (nom|acc|voc) years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc)
Rdz:5:19 Rdz_5:19_1 Rdz_5:19_2 Rdz_5:19_3 Rdz_5:19_4 Rdz_5:19_5 Rdz_5:19_6 Rdz_5:19_7 Rdz_5:19_8 Rdz_5:19_9 Rdz_5:19_10 Rdz_5:19_11 Rdz_5:19_12 Rdz_5:19_13 Rdz_5:19_14 Rdz_5:19_15 Rdz_5:19_16
Rdz:5:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:20 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ιαρεδ ἐννακόσια καὶ ἑξήκοντα δύο ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:5:20 And all the days of Jared were nine hundred and sixty and two years, and he died. (Genesis 5:20 Brenton)
Rdz:5:20 Jered przeżył ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł. (Rdz 5:20 BT_4)
Rdz:5:20 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ιαρεδ ἐννακόσια καὶ ἑξήκοντα δύο ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:5:20 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἰάρετ v.l. Ἰαρέδ, ὁ ἐννα·κόσιοι -αι -α [LXX] καί ἑξή·κοντα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:5:20 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania dzień Jared dziewięćset a także, nawet, a mianowicie sześćdziesiąt dwa rok a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:5:20 kai\ e)ge/nonto pa=sai ai( E(me/rai *iared e)nnako/sia kai\ e(XE/konta du/o e)/tE, kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:5:20 kai egenonto pasai hai hEmerai iared ennakosia kai heXEkonta dyo etE, kai apeTanen.
Rdz:5:20 C VBI_AMI3P A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF N_GSM A1_APN C M M N3E_APN C VBI_AAI3S
Rdz:5:20 and also, even, namely to become become, happen every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day Jared nine hundred and also, even, namely sixty two year and also, even, namely to die
Rdz:5:20 and they-were-BECOME-ed all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) days (nom|voc) Jared (indecl) nine hundred (nom|acc|voc) and sixty two (nom, acc, gen) years (nom|acc|voc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:5:20 Rdz_5:20_1 Rdz_5:20_2 Rdz_5:20_3 Rdz_5:20_4 Rdz_5:20_5 Rdz_5:20_6 Rdz_5:20_7 Rdz_5:20_8 Rdz_5:20_9 Rdz_5:20_10 Rdz_5:20_11 Rdz_5:20_12 Rdz_5:20_13
Rdz:5:20 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:21 καὶ ἔζησεν Ενωχ ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Μαθουσαλα.
Rdz:5:21 And Enoch lived an hundred and sixty and five years, and begat Mathusala. (Genesis 5:21 Brenton)
Rdz:5:21 Gdy Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Metuszelach. (Rdz 5:21 BT_4)
Rdz:5:21 Καὶ ἔζησεν Ενωχ ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Μαθουσαλα.
Rdz:5:21 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Ἐνώχ, ὁ ἑκατόν καί ἑξή·κοντα πέντε ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Μαθουσάλα, ὁ
Rdz:5:21 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Enoch sto a także, nawet, a mianowicie sześćdziesiąt pięć rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Mathuselah
Rdz:5:21 *kai\ e)/DZEsen *enOCH e(kato\n kai\ e(XE/konta pe/nte e)/tE kai\ e)ge/nnEsen to\n *maTousala.
Rdz:5:21 kai eDZEsen enOCH hekaton kai heXEkonta pente etE kai egennEsen ton maTusala.
Rdz:5:21 C VAI_AAI3S N_NSM M C M M N3E_APN C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:5:21 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Enoch hundred and also, even, namely sixty five year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Mathuselah
Rdz:5:21 and he/she/it-EXISTS-ed Enoch (indecl) hundred and sixty five years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed the (acc) Mathuselah (indecl)
Rdz:5:21 Rdz_5:21_1 Rdz_5:21_2 Rdz_5:21_3 Rdz_5:21_4 Rdz_5:21_5 Rdz_5:21_6 Rdz_5:21_7 Rdz_5:21_8 Rdz_5:21_9 Rdz_5:21_10 Rdz_5:21_11 Rdz_5:21_12
Rdz:5:21 x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:22 εὐηρέστησεν δὲ Ενωχ τῷ θεῷ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαθουσαλα διακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:22 And Enoch was well-pleasing to God after his begetting Mathusala, two hundred years, and he begot sons and daughters. (Genesis 5:22 Brenton)
Rdz:5:22 Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki. (Rdz 5:22 BT_4)
Rdz:5:22 εὐηρέστησεν δὲ Ενωχ τῷ θεῷ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαθουσαλα διακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:22 εὐ·αρεστέω (ευ+αρεστ(ε)-/ευαρεστ(ε)-, ευ+αρεστη·σ-, ευ+αρεστη·σ-/ευαρεστη·σ-, ευ+ηρεστη·κ-/ευαρεστη·κ-, -, -) δέ Ἐνώχ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Μαθουσάλα, ὁ δια·κόσιοι -αι -α ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
Rdz:5:22 być bardzo miłe zaś Enoch Bóg  po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Mathuselah dwieście rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka
Rdz:5:22 eu)Ere/stEsen de\ *enOCH tO=| TeO=| meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *maTousala diako/sia e)/tE kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras.
Rdz:5:22 euErestEsen de enOCH tO TeO meta to gennEsai auton ton maTusala diakosia etE kai egennEsen hyius kai Tygateras.
Rdz:5:22 VAI_AAI3S x N_NSM RA_DSM N2_DSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM A1A_APN N3E_APN C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF
Rdz:5:22 to be very pleasing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Enoch the god [see theology] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Mathuselah two hundred year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter
Rdz:5:22 he/she/it-BE-ed-VERY-PLEASING Yet Enoch (indecl) the (dat) god (dat) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Mathuselah (indecl) two hundred (nom|acc|voc) years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc)
Rdz:5:22 Rdz_5:22_1 Rdz_5:22_2 Rdz_5:22_3 Rdz_5:22_4 Rdz_5:22_5 Rdz_5:22_6 Rdz_5:22_7 Rdz_5:22_8 Rdz_5:22_9 Rdz_5:22_10 Rdz_5:22_11 Rdz_5:22_12 Rdz_5:22_13 Rdz_5:22_14 Rdz_5:22_15 Rdz_5:22_16 Rdz_5:22_17 Rdz_5:22_18
Rdz:5:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:23 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ενωχ τριακόσια ἑξήκοντα πέντε ἔτη.
Rdz:5:23 And all the days of Enoch were three hundred and sixty and five years. (Genesis 5:23 Brenton)
Rdz:5:23 Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć. (Rdz 5:23 BT_4)
Rdz:5:23 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ενωχ τριακόσια ἑξήκοντα πέντε ἔτη.
Rdz:5:23 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἐνώχ, ὁ τρια·κόσιοι -αι -α ἑξή·κοντα πέντε ἔτο·ς, -ους, τό
Rdz:5:23 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania dzień Enoch trzysta sześćdziesiąt pięć rok
Rdz:5:23 kai\ e)ge/nonto pa=sai ai( E(me/rai *enOCH triako/sia e(XE/konta pe/nte e)/tE.
Rdz:5:23 kai egenonto pasai hai hEmerai enOCH triakosia heXEkonta pente etE.
Rdz:5:23 C VBI_AMI3P A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF N_GSM A1A_APN M M N3E_APN
Rdz:5:23 and also, even, namely to become become, happen every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day Enoch three hundred sixty five year
Rdz:5:23 and they-were-BECOME-ed all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) days (nom|voc) Enoch (indecl) three hundred (nom|acc|voc) sixty five years (nom|acc|voc)
Rdz:5:23 Rdz_5:23_1 Rdz_5:23_2 Rdz_5:23_3 Rdz_5:23_4 Rdz_5:23_5 Rdz_5:23_6 Rdz_5:23_7 Rdz_5:23_8 Rdz_5:23_9 Rdz_5:23_10
Rdz:5:23 x x x x x x x x x x
Rdz:5:24 καὶ εὐηρέστησεν Ενωχ τῷ θεῷ καὶ οὐχ ηὑρίσκετο, ὅτι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ θεός.
Rdz:5:24 And Enoch was well-pleasing to God, and was not found, because God translated him. (Genesis 5:24 Brenton)
Rdz:5:24 Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. (Rdz 5:24 BT_4)
Rdz:5:24 καὶ εὐηρέστησεν Ενωχ τῷ θεῷ καὶ οὐχ ηὑρίσκετο, ὅτι μετέθηκεν αὐτὸν θεός.
Rdz:5:24 καί εὐ·αρεστέω (ευ+αρεστ(ε)-/ευαρεστ(ε)-, ευ+αρεστη·σ-, ευ+αρεστη·σ-/ευαρεστη·σ-, ευ+ηρεστη·κ-/ευαρεστη·κ-, -, -) Ἐνώχ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὅτι μετα·τίθημι (ath. μετα+τιθ(ε)-, μετα+θη·σ-, μετα+θη·κ- or 2nd ath. μετα+θ(ε)-, -, -, μετα+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Rdz:5:24 a także, nawet, a mianowicie być bardzo miłe Enoch Bóg  a także, nawet, a mianowicie ??? przed nierównym oddechem znaleźć dlatego, że przenieść na miejscu on / ona / on / sama ... Bóg ...
Rdz:5:24 kai\ eu)Ere/stEsen *enOCH tO=| TeO=| kai\ ou)CH Eu(ri/sketo, o(/ti mete/TEken au)to\n o( Teo/s.
Rdz:5:24 kai euErestEsen enOCH tO TeO kai uCH hEurisketo, hoti meteTEken auton ho Teos.
Rdz:5:24 C VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N2_DSM C D V1I_IMI3S C VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM
Rdz:5:24 and also, even, namely to be very pleasing Enoch the god [see theology] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find because/that to move out of place he/she/it/same the god [see theology]
Rdz:5:24 and he/she/it-BE-ed-VERY-PLEASING Enoch (indecl) the (dat) god (dat) and not he/she/it-was-being-FIND-ed because/that he/she/it-MOVE-ed-OUT-OF-PLACE him/it/same (acc) the (nom) god (nom)
Rdz:5:24 Rdz_5:24_1 Rdz_5:24_2 Rdz_5:24_3 Rdz_5:24_4 Rdz_5:24_5 Rdz_5:24_6 Rdz_5:24_7 Rdz_5:24_8 Rdz_5:24_9 Rdz_5:24_10 Rdz_5:24_11 Rdz_5:24_12 Rdz_5:24_13
Rdz:5:24 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:25 καὶ ἔζησεν Μαθουσαλα ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Λαμεχ.
Rdz:5:25 And Mathusala lived an hundred and sixty and seven years, and begot Lamech. (Genesis 5:25 Brenton)
Rdz:5:25 Gdy Metuszelach miał sto osiemdziesiąt siedem lat, urodził mu się syn Lamek. (Rdz 5:25 BT_4)
Rdz:5:25 Καὶ ἔζησεν Μαθουσαλα ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Λαμεχ.
Rdz:5:25 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Μαθουσάλα, ὁ ἑκατόν καί ἑξή·κοντα ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Λάμεχ, ὁ
Rdz:5:25 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Mathuselah sto a także, nawet, a mianowicie sześćdziesiąt siedem rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Lamek
Rdz:5:25 *kai\ e)/DZEsen *maTousala e(kato\n kai\ e(XE/konta e(pta\ e)/tE kai\ e)ge/nnEsen to\n *lameCH.
Rdz:5:25 kai eDZEsen maTusala hekaton kai heXEkonta hepta etE kai egennEsen ton lameCH.
Rdz:5:25 C VAI_AAI3S N_NSM M C M M N3E_APN C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:5:25 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Mathuselah hundred and also, even, namely sixty seven year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Lamech
Rdz:5:25 and he/she/it-EXISTS-ed Mathuselah (indecl) hundred and sixty seven years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed the (acc) Lamech (indecl)
Rdz:5:25 Rdz_5:25_1 Rdz_5:25_2 Rdz_5:25_3 Rdz_5:25_4 Rdz_5:25_5 Rdz_5:25_6 Rdz_5:25_7 Rdz_5:25_8 Rdz_5:25_9 Rdz_5:25_10 Rdz_5:25_11 Rdz_5:25_12
Rdz:5:25 x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:26 καὶ ἔζησεν Μαθουσαλα μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Λαμεχ ὀκτακόσια δύο ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:26 And Mathusala lived after his begetting Lamech eight hundred and two years, and begot sons and daughters. (Genesis 5:26 Brenton)
Rdz:5:26 Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i miał synów i córki. (Rdz 5:26 BT_4)
Rdz:5:26 καὶ ἔζησεν Μαθουσαλα μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Λαμεχ ὀκτακόσια δύο ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:26 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Μαθουσάλα, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Λάμεχ, ὁ ὀκτα·κόσιοι -αι -α [LXX] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
Rdz:5:26 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Mathuselah po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Lamek osiemset dwa rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie... córka...
Rdz:5:26 kai\ e)/DZEsen *maTousala meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *lameCH o)ktako/sia du/o e)/tE kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras.
Rdz:5:26 kai eDZEsen maTusala meta to gennEsai auton ton lameCH oktakosia dyo etE kai egennEsen hyius kai Tygateras.
Rdz:5:26 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM A1_APN M N3E_APN C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF
Rdz:5:26 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Mathuselah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Lamech eight hundred two year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter
Rdz:5:26 and he/she/it-EXISTS-ed Mathuselah (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Lamech (indecl) eight hundred (nom|acc|voc) two (nom, acc, gen) years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc)
Rdz:5:26 Rdz_5:26_1 Rdz_5:26_2 Rdz_5:26_3 Rdz_5:26_4 Rdz_5:26_5 Rdz_5:26_6 Rdz_5:26_7 Rdz_5:26_8 Rdz_5:26_9 Rdz_5:26_10 Rdz_5:26_11 Rdz_5:26_12 Rdz_5:26_13 Rdz_5:26_14 Rdz_5:26_15 Rdz_5:26_16 Rdz_5:26_17
Rdz:5:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:27 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαθουσαλα, ἃς ἔζησεν, ἐννακόσια καὶ ἑξήκοντα ἐννέα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:5:27 And all the days of Mathusala which he lived, were nine hundred and sixty and nine years, and he died. (Genesis 5:27 Brenton)
Rdz:5:27 Metuszelach umarł mając ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat. (Rdz 5:27 BT_4)
Rdz:5:27 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαθουσαλα, ἃς ἔζησεν, ἐννακόσια καὶ ἑξήκοντα ἐννέα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:5:27 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Μαθουσάλα, ὁ ὅς ἥ ὅ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐννα·κόσιοι -αι -α [LXX] καί ἑξή·κοντα ἐννέα ἔτο·ς, -ους, τό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:5:27 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania dzień Mathuselah który / którego / których do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) dziewięćset a także, nawet, a mianowicie sześćdziesiąt... dziewięć rok... a także, nawet, a mianowicie... umrzeć...
Rdz:5:27 kai\ e)ge/nonto pa=sai ai( E(me/rai *maTousala, a(/s e)/DZEsen, e)nnako/sia kai\ e(XE/konta e)nne/a e)/tE, kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:5:27 kai egenonto pasai hai hEmerai maTusala, has eDZEsen, ennakosia kai heXEkonta ennea etE, kai apeTanen.
Rdz:5:27 C VBI_AMI3P A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF N_GSM RR_APF VAI_AAI3S A1_APN C M M N3E_APN C VBI_AAI3S
Rdz:5:27 and also, even, namely to become become, happen every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day Mathuselah who/whom/which to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) nine hundred and also, even, namely sixty nine year and also, even, namely to die
Rdz:5:27 and they-were-BECOME-ed all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) days (nom|voc) Mathuselah (indecl) who/whom/which (acc) he/she/it-EXISTS-ed nine hundred (nom|acc|voc) and sixty nine years (nom|acc|voc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:5:27 Rdz_5:27_1 Rdz_5:27_2 Rdz_5:27_3 Rdz_5:27_4 Rdz_5:27_5 Rdz_5:27_6 Rdz_5:27_7 Rdz_5:27_8 Rdz_5:27_9 Rdz_5:27_10 Rdz_5:27_11 Rdz_5:27_12 Rdz_5:27_13 Rdz_5:27_14 Rdz_5:27_15
Rdz:5:27 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:28 καὶ ἔζησεν Λαμεχ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ὀκτὼ ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱὸν
Rdz:5:28 And Lamech lived an hundred and eighty and eight years, and begot a son. (Genesis 5:28 Brenton)
Rdz:5:28 Gdy Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn. (Rdz 5:28 BT_4)
Rdz:5:28 Καὶ ἔζησεν Λαμεχ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ὀκτὼ ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱὸν
Rdz:5:28 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Λάμεχ, ὁ ἑκατόν ὀγδοή·κοντα ὀκτώ ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Rdz:5:28 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Lamek sto osiemdziesiąt osiem rok... a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn...
Rdz:5:28 *kai\ e)/DZEsen *lameCH e(kato\n o)gdoE/konta o)ktO\ e)/tE kai\ e)ge/nnEsen ui(o\n
Rdz:5:28 kai eDZEsen lameCH hekaton ogdoEkonta oktO etE kai egennEsen hyion
Rdz:5:28 C VAI_AAI3S N_NSM M M M N3E_APN C VAI_AAI3S N2_ASM
Rdz:5:28 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Lamech hundred eighty eight year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son
Rdz:5:28 and he/she/it-EXISTS-ed Lamech (indecl) hundred eighty eight years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed son (acc)
Rdz:5:28 Rdz_5:28_1 Rdz_5:28_2 Rdz_5:28_3 Rdz_5:28_4 Rdz_5:28_5 Rdz_5:28_6 Rdz_5:28_7 Rdz_5:28_8 Rdz_5:28_9 Rdz_5:28_10
Rdz:5:28 x x x x x x x x x x
Rdz:5:29 καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νωε λέγων Οὗτος διαναπαύσει ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἔργων ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῶν λυπῶν τῶν χειρῶν ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς κατηράσατο κύριος ὁ θεός.
Rdz:5:29 And he called his name Noe, saying, This one will cause us to cease from our works, and from the toils of our hands, and from the earth, which the Lord God has cursed. (Genesis 5:29 Brenton)
Rdz:5:29 A dając mu imię Noe, powiedział: «Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął». (Rdz 5:29 BT_4)
Rdz:5:29 καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νωε λέγων Οὗτος διαναπαύσει ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἔργων ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῶν λυπῶν τῶν χειρῶν ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς κατηράσατο κύριος θεός.
Rdz:5:29 καί ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Νῶε, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπό ὁ ἡ τό λύπη, -ῆς, ἡ; λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Rdz:5:29 a także, nawet, a mianowicie otrzymując (nazwy); wymówić (nazwę), by wymienić, aby zadzwonić w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama Noah powiedzieć / powiedzieć to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] ? JA od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem praca JA a także, nawet, a mianowicie od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem smutek; do smutku ręcznie; gorzej JA... a także, nawet, a mianowicie od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia który / którego / których przeklinać (przeklinać w dół) panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg 
Rdz:5:29 kai\ e)pOno/masen to\ o)/noma au)tou= *nOe le/gOn *ou(=tos dianapau/sei E(ma=s a)po\ tO=n e)/rgOn E(mO=n kai\ a)po\ tO=n lupO=n tO=n CHeirO=n E(mO=n kai\ a)po\ tE=s gE=s, E(=s katEra/sato ku/rios o( Teo/s.
Rdz:5:29 kai epOnomasen to onoma autu nOe legOn hutos dianapausei hEmas apo tOn ergOn hEmOn kai apo tOn lypOn tOn CHeirOn hEmOn kai apo tEs gEs, hEs katErasato kyrios ho Teos.
Rdz:5:29 C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM V1_PAPNSM RD_NSM VF_FAI3S RP_AP P RA_GPN N2N_GPN RP_GP C P RA_GPF N1_GPF RA_GPF N3_GPF RP_GP C P RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AMI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM
Rdz:5:29 and also, even, namely to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call the name with regard to he/she/it/same Noah to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the work I and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sorrow; to sorrow the hand; worse I and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which to curse (curse down) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
Rdz:5:29 and he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Noah (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) this (nom)   us (acc) away from (+gen) the (gen) works (gen) us (gen) and away from (+gen) the (gen) sorrows (gen); while SORROW-ing (nom) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) us (gen) and away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-was-CURSE (CURSE DOWN)-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom)
Rdz:5:29 Rdz_5:29_1 Rdz_5:29_2 Rdz_5:29_3 Rdz_5:29_4 Rdz_5:29_5 Rdz_5:29_6 Rdz_5:29_7 Rdz_5:29_8 Rdz_5:29_9 Rdz_5:29_10 Rdz_5:29_11 Rdz_5:29_12 Rdz_5:29_13 Rdz_5:29_14 Rdz_5:29_15 Rdz_5:29_16 Rdz_5:29_17 Rdz_5:29_18 Rdz_5:29_19 Rdz_5:29_20 Rdz_5:29_21 Rdz_5:29_22 Rdz_5:29_23 Rdz_5:29_24 Rdz_5:29_25 Rdz_5:29_26 Rdz_5:29_27 Rdz_5:29_28 Rdz_5:29_29 Rdz_5:29_30
Rdz:5:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:30 καὶ ἔζησεν Λαμεχ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Νωε πεντακόσια καὶ ἑξήκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:30 And Lamech lived after his begetting Noe, five hundred and sixty and five years, and begot sons and daughters. (Genesis 5:30 Brenton)
Rdz:5:30 Lamek po urodzeniu się Noego żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i córki. (Rdz 5:30 BT_4)
Rdz:5:30 καὶ ἔζησεν Λαμεχ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Νωε πεντακόσια καὶ ἑξήκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Rdz:5:30 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Λάμεχ, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Νῶε, ὁ πεντα·κόσιοι -αι -α καί ἑξή·κοντα πέντε ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
Rdz:5:30 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Lamek po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Noah pięćset a także, nawet, a mianowicie sześćdziesiąt pięć rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka
Rdz:5:30 kai\ e)/DZEsen *lameCH meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *nOe pentako/sia kai\ e(XE/konta pe/nte e)/tE kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras.
Rdz:5:30 kai eDZEsen lameCH meta to gennEsai auton ton nOe pentakosia kai heXEkonta pente etE kai egennEsen hyius kai Tygateras.
Rdz:5:30 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM A1A_APN C M M N3E_APN C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF
Rdz:5:30 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Lamech after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Noah five hundred and also, even, namely sixty five year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter
Rdz:5:30 and he/she/it-EXISTS-ed Lamech (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Noah (indecl) five hundred (nom|acc|voc) and sixty five years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc)
Rdz:5:30 Rdz_5:30_1 Rdz_5:30_2 Rdz_5:30_3 Rdz_5:30_4 Rdz_5:30_5 Rdz_5:30_6 Rdz_5:30_7 Rdz_5:30_8 Rdz_5:30_9 Rdz_5:30_10 Rdz_5:30_11 Rdz_5:30_12 Rdz_5:30_13 Rdz_5:30_14 Rdz_5:30_15 Rdz_5:30_16 Rdz_5:30_17 Rdz_5:30_18 Rdz_5:30_19
Rdz:5:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:31 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Λαμεχ ἑπτακόσια καὶ πεντήκοντα τρία ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:5:31 And all the days of Lamech were seven hundred and fifty-three years, and he died. (Genesis 5:31 Brenton)
Rdz:5:31 Umierając Lamek miał ogółem siedemset siedemdziesiąt siedem lat. (Rdz 5:31 BT_4)
Rdz:5:31 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Λαμεχ ἑπτακόσια καὶ πεντήκοντα τρία ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:5:31 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Λάμεχ, ὁ ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] καί πεντή·κοντα τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔτο·ς, -ους, τό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:5:31 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania dzień Lamek siedemset a także, nawet, a mianowicie pięćdziesiąt trzy rok a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:5:31 kai\ e)ge/nonto pa=sai ai( E(me/rai *lameCH e(ptako/sia kai\ pentE/konta tri/a e)/tE, kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:5:31 kai egenonto pasai hai hEmerai lameCH heptakosia kai pentEkonta tria etE, kai apeTanen.
Rdz:5:31 C VBI_AMI3P A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF N_GSM A1_NPN C M A3_NPM N3E_NPN C VBI_AAI3S
Rdz:5:31 and also, even, namely to become become, happen every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day Lamech seven hundred and also, even, namely fifty three year and also, even, namely to die
Rdz:5:31 and they-were-BECOME-ed all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) days (nom|voc) Lamech (indecl) seven hundred (nom|acc|voc) and fifty three (nom|acc) years (nom|acc|voc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:5:31 Rdz_5:31_1 Rdz_5:31_2 Rdz_5:31_3 Rdz_5:31_4 Rdz_5:31_5 Rdz_5:31_6 Rdz_5:31_7 Rdz_5:31_8 Rdz_5:31_9 Rdz_5:31_10 Rdz_5:31_11 Rdz_5:31_12 Rdz_5:31_13
Rdz:5:31 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:5:32 καὶ ἦν Νωε ἐτῶν πεντακοσίων καὶ ἐγέννησεν Νωε τρεῖς υἱούς, τὸν Σημ, τὸν Χαμ, τὸν Ιαφεθ.
Rdz:5:32  
Rdz:5:32 A gdy Noe miał pięćset lat, urodzili mu się: Sem, Cham i Jafet. (Rdz 5:32 BT_4)
Rdz:5:32 Καὶ ἦν Νωε ἐτῶν πεντακοσίων καὶ ἐγέννησεν Νωε τρεῖς υἱούς, τὸν Σημ, τὸν Χαμ, τὸν Ιαφεθ.
Rdz:5:32 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Νῶε, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό πεντα·κόσιοι -αι -α καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) Νῶε, ὁ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό Σήμ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό  
Rdz:5:32 a także, nawet, a mianowicie być Noah rok pięćset a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Noah trzy syn Shem ? ?
Rdz:5:32 *kai\ E)=n *nOe e)tO=n pentakosi/On kai\ e)ge/nnEsen *nOe trei=s ui(ou/s, to\n *sEm, to\n *CHam, to\n *iafeT.
Rdz:5:32 kai En nOe etOn pentakosiOn kai egennEsen nOe treis hyius, ton sEm, ton CHam, ton iafeT.
Rdz:5:32 C V9_IAI3S N_NSM N3E_GPN A1A_GPN C VAI_AAI3S N_NSM A3_APM N2_APM RA_ASM N_ASM RA_ASM N_ASM RA_ASM N_ASM
Rdz:5:32 and also, even, namely to be Noah year five hundred and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of Noah three son the Shem the ć the ć
Rdz:5:32 and he/she/it-was Noah (indecl) years (gen) five hundred (gen) and he/she/it-FATHER-ed Noah (indecl) three (acc, nom) sons (acc) the (acc) Shem (indecl) the (acc)   the (acc)  
Rdz:5:32 Rdz_5:32_1 Rdz_5:32_2 Rdz_5:32_3 Rdz_5:32_4 Rdz_5:32_5 Rdz_5:32_6 Rdz_5:32_7 Rdz_5:32_8 Rdz_5:32_9 Rdz_5:32_10 Rdz_5:32_11 Rdz_5:32_12 Rdz_5:32_13 Rdz_5:32_14 Rdz_5:32_15 Rdz_5:32_16
Rdz:5:32 x x x x x x x x x x x x x x x x