Rdz:4:1 Αδαμ δὲ ἔγνω Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τὸν Καιν καὶ εἶπεν Ἐκτησάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ θεοῦ.
Rdz:4:1 And Adam knew Eve his wife, and she conceived and brought forth Cain and said, I have gained a man through God. (Genesis 4:1 Brenton)
Rdz:4:1 Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: «Otrzymałam mężczyznę od Pana». (Rdz 4:1 BT_4)
Rdz:4:1 Αδαμ δὲ ἔγνω Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τὸν Καιν καὶ εἶπεν Ἐκτησάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ θεοῦ.
Rdz:4:1 Ἀδάμ, ὁ δέ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) Εὕα v.l. Εὔα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό Κάϊν, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ διά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Rdz:4:1 Adam zaś wiedzieć i. e. rozpoznać. Wigilia kobieta / żona on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do zajęcia lasso, łapać, wyobrazić sobie, nab, się uchwycić, aresztowania, przechwytywanie urodzić ... Kain... a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć posiadać ???????? ????? ??????? ????? czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne człowiek ze względu na (ACC), poprzez (gen) ??? przed samogłoskami. "Do" (gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (acc) Bóg 
Rdz:4:1 *adam de\ e)/gnO *euan tE\n gunai=ka au)tou=, kai\ sullabou=sa e)/teken to\n *kain kai\ ei)=pen *)ektEsa/mEn a)/nTrOpon dia\ tou= Teou=.
Rdz:4:1 adam de egnO euan tEn gynaika autu, kai syllabusa eteken ton kain kai eipen ektEsamEn anTrOpon dia tu Teu.
Rdz:4:1 N_NSM x VZI_AAI3S N_ASF RA_ASF N3K_ASF RD_GSM C VB_AAPNSF VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM C VBI_AAI3S VAI_AMI1S N2_ASM P RA_GSM N2_GSM
Rdz:4:1 Adam δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to know i.e. recognize. Eve the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture to give birth the Cain and also, even, namely to say/tell to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms human because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the god [see theology]
Rdz:4:1 Adam (indecl) Yet he/she/it-KNOW-ed Eve (acc) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) and upon SEIZING-ing (nom|voc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (acc) Cain (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed I-was-POSSESS-ed human (acc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) god (gen)
Rdz:4:1 Rdz_4:1_1 Rdz_4:1_2 Rdz_4:1_3 Rdz_4:1_4 Rdz_4:1_5 Rdz_4:1_6 Rdz_4:1_7 Rdz_4:1_8 Rdz_4:1_9 Rdz_4:1_10 Rdz_4:1_11 Rdz_4:1_12 Rdz_4:1_13 Rdz_4:1_14 Rdz_4:1_15 Rdz_4:1_16 Rdz_4:1_17 Rdz_4:1_18 Rdz_4:1_19
Rdz:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:2 καὶ προσέθηκεν τεκεῖν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν Αβελ. καὶ ἐγένετο Αβελ ποιμὴν προβάτων, Καιν δὲ ἦν ἐργαζόμενος τὴν γῆν.
Rdz:4:2 And she again bore his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. (Genesis 4:2 Brenton)
Rdz:4:2 A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. (Rdz 4:2 BT_4)
Rdz:4:2 καὶ προσέθηκεν τεκεῖν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν Αβελ. καὶ ἐγένετο Αβελ ποιμὴν προβάτων, Καιν δὲ ἦν ἐργαζόμενος τὴν γῆν.
Rdz:4:2 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἅβελ, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) Ἅβελ, ὁ ποιμήν, -ένος, ὁ πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) Κάϊν, ὁ δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:4:2 a także, nawet, a mianowicie dodać do urodzić brat on / ona / on / sama Abel a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, Abel pasterz owiec (owczarnia) Kain zaś być do pracy / dążyć ziemia / Ziemia
Rdz:4:2 kai\ prose/TEken tekei=n to\n a)delfo\n au)tou= to\n *abel. kai\ e)ge/neto *abel poimE\n proba/tOn, *kain de\ E)=n e)rgaDZo/menos tE\n gE=n.
Rdz:4:2 kai proseTEken tekein ton adelfon autu ton abel. kai egeneto abel poimEn probatOn, kain de En ergaDZomenos tEn gEn.
Rdz:4:2 C VAI_AAI3S VB_AAN RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_ASM N_ASM C VBI_AMI3S N_NSM N3_NSM N2N_GPN N_NSM x V9_IAI3S V1_PMPNSM RA_ASF N1_ASF
Rdz:4:2 and also, even, namely to add to to give birth the brother he/she/it/same the Abel and also, even, namely to become become, happen Abel shepherd sheep (sheepfold) Cain δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be to work/strive the earth/land
Rdz:4:2 and he/she/it-ADD-ed-TO to-GIVE-BIRTH the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) the (acc) Abel (indecl) and he/she/it-was-BECOME-ed Abel (indecl) shepherd (nom|voc) sheep (gen) Cain (indecl) Yet he/she/it-was while being-WORK/STRIVE-ed (nom) the (acc) earth/land (acc)
Rdz:4:2 Rdz_4:2_1 Rdz_4:2_2 Rdz_4:2_3 Rdz_4:2_4 Rdz_4:2_5 Rdz_4:2_6 Rdz_4:2_7 Rdz_4:2_8 Rdz_4:2_9 Rdz_4:2_10 Rdz_4:2_11 Rdz_4:2_12 Rdz_4:2_13 Rdz_4:2_14 Rdz_4:2_15 Rdz_4:2_16 Rdz_4:2_17 Rdz_4:2_18 Rdz_4:2_19
Rdz:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:3 καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας ἤνεγκεν Καιν ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς θυσίαν τῷ κυρίῳ,
Rdz:4:3 And it was so after some time that Cain brought of the fruits of the earth a sacrifice to the Lord. (Genesis 4:3 Brenton)
Rdz:4:3 Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, (Rdz 4:3 BT_4)
Rdz:4:3 καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας ἤνεγκεν Καιν ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς θυσίαν τῷ κυρίῳ,
Rdz:4:3 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ἡμέρα, -ας -ἡ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) Κάϊν, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Rdz:4:3 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem dzień przynieść (inf = ????????) Ramię, niedźwiedzia lub przewożenia rzeczy, przynieś, przynieś, przyniósł, porwać, rodzi Kain od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem owoc ziemia / Ziemia poświęcić represjonować, w ofierze panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Rdz:4:3 kai\ e)ge/neto meT’ E(me/ras E)/negken *kain a)po\ tO=n karpO=n tE=s gE=s Tusi/an tO=| kuri/O|,
Rdz:4:3 kai egeneto meT’ hEmeras Enenken kain apo tOn karpOn tEs gEs Tysian tO kyriO,
Rdz:4:3 C VBI_AMI3S P N1A_APF VAI_AAI3S N_NSM P RA_GPM N2_GPM RA_GSF N1_GSF N1A_ASF RA_DSM N2_DSM
Rdz:4:3 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing day to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth Cain from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the fruit the earth/land sacrifice victimize, immolate the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Rdz:4:3 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) day (gen), days (acc) he/she/it-BRING-ed Cain (indecl) away from (+gen) the (gen) fruits (gen) the (gen) earth/land (gen) sacrifice (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Rdz:4:3 Rdz_4:3_1 Rdz_4:3_2 Rdz_4:3_3 Rdz_4:3_4 Rdz_4:3_5 Rdz_4:3_6 Rdz_4:3_7 Rdz_4:3_8 Rdz_4:3_9 Rdz_4:3_10 Rdz_4:3_11 Rdz_4:3_12 Rdz_4:3_13 Rdz_4:3_14
Rdz:4:3 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:4 καὶ Αβελ ἤνεγκεν καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τῶν προβάτων αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τῶν στεάτων αὐτῶν. καὶ ἐπεῖδεν ὁ θεὸς ἐπὶ Αβελ καὶ ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ,
Rdz:4:4 And Abel also brought of the first born of his sheep and of his fatlings, and God looked upon Abel and his gifts, (Genesis 4:4 Brenton)
Rdz:4:4 zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; (Rdz 4:4 BT_4)
Rdz:4:4 καὶ Αβελ ἤνεγκεν καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τῶν προβάτων αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τῶν στεάτων αὐτῶν. καὶ ἐπεῖδεν θεὸς ἐπὶ Αβελ καὶ ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ,
Rdz:4:4 καί Ἅβελ, ὁ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπό ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί Ἅβελ, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:4:4 a także, nawet, a mianowicie Abel przynieść (inf = ????????) Ramię, niedźwiedzia lub przewożenia rzeczy, przynieś, przynieś, przyniósł, porwać, rodzi a także, nawet, a mianowicie on / ona / on / sama od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem Pierworodny owiec (owczarnia) on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem łój on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie patrzeć na... ... Bóg  na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem Abel a także, nawet, a mianowicie na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem prezent on / ona / on / sama
Rdz:4:4 kai\ *abel E)/negken kai\ au)to\s a)po\ tO=n prOtoto/kOn tO=n proba/tOn au)tou= kai\ a)po\ tO=n stea/tOn au)tO=n. kai\ e)pei=den o( Teo\s e)pi\ *abel kai\ e)pi\ toi=s dO/rois au)tou=,
Rdz:4:4 kai abel Enenken kai autos apo tOn prOtotokOn tOn probatOn autu kai apo tOn steatOn autOn. kai epeiden ho Teos epi abel kai epi tois dOrois autu,
Rdz:4:4 C N_NSM VAI_AAI3S C RD_NSM P RA_GPM A1B_GPM RA_GPN N2N_GPN RD_GSM C P RA_GPN N3T_GPN RD_GPM C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_DSM C P RA_DPN N2N_DPN RD_GSM
Rdz:4:4 and also, even, namely Abel to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth and also, even, namely he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the firstborn the sheep (sheepfold) he/she/it/same and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the suet he/she/it/same and also, even, namely to look upon the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Abel and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gift he/she/it/same
Rdz:4:4 and Abel (indecl) he/she/it-BRING-ed and he/it/same (nom) away from (+gen) the (gen) firstborn ([Adj] gen) the (gen) sheep (gen) him/it/same (gen) and away from (+gen) the (gen) suets (gen) them/same (gen) and he/she/it-LOOK-ed-UPON the (nom) god (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Abel (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) gifts (dat) him/it/same (gen)
Rdz:4:4 Rdz_4:4_1 Rdz_4:4_2 Rdz_4:4_3 Rdz_4:4_4 Rdz_4:4_5 Rdz_4:4_6 Rdz_4:4_7 Rdz_4:4_8 Rdz_4:4_9 Rdz_4:4_10 Rdz_4:4_11 Rdz_4:4_12 Rdz_4:4_13 Rdz_4:4_14 Rdz_4:4_15 Rdz_4:4_16 Rdz_4:4_17 Rdz_4:4_18 Rdz_4:4_19 Rdz_4:4_20 Rdz_4:4_21 Rdz_4:4_22 Rdz_4:4_23 Rdz_4:4_24 Rdz_4:4_25 Rdz_4:4_26 Rdz_4:4_27
Rdz:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:5 ἐπὶ δὲ Καιν καὶ ἐπὶ ταῖς θυσίαις αὐτοῦ οὐ προσέσχεν. καὶ ἐλύπησεν τὸν Καιν λίαν, καὶ συνέπεσεν τῷ προσώπῳ.
Rdz:4:5 but Cain and his sacrifices he regarded not, and Cain was exceedingly sorrowful and his countenance fell. (Genesis 4:5 Brenton)
Rdz:4:5 na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. (Rdz 4:5 BT_4)
Rdz:4:5 ἐπὶ δὲ Καιν καὶ ἐπὶ ταῖς θυσίαις αὐτοῦ οὐ προσέσχεν. καὶ ἐλύπησεν τὸν Καιν λίαν, καὶ συνέπεσεν τῷ προσώπῳ.
Rdz:4:5 ἐπί δέ Κάϊν, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) καί λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ὁ ἡ τό Κάϊν, ὁ λίαν καί συμ·πίπτω (-, συν+πεσ(ε)·[σ]-, συν+πεσ·[σ]- or 2nd συν+πεσ-, συν+πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό
Rdz:4:5 na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem zaś Kain a także, nawet, a mianowicie na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem poświęcić represjonować, w ofierze on / ona / on / sama ??? przed nierównym oddechem by zwracać uwagę Reck [z negatywną lub pytania] archaiczny zwracać uwagę na coś. (To recks) to jest ważne. a także, nawet, a mianowicie... do smutku Kain bardzo a także, nawet, a mianowicie by potem konsekwentnie, pokrywają się twarz
Rdz:4:5 e)pi\ de\ *kain kai\ e)pi\ tai=s Tusi/ais au)tou= ou) prose/sCHen. kai\ e)lu/pEsen to\n *kain li/an, kai\ sune/pesen tO=| prosO/pO|.
Rdz:4:5 epi de kain kai epi tais Tysiais autu u prosesCHen. kai elypEsen ton kain lian, kai synepesen tO prosOpO.
Rdz:4:5 P x N_DSM C P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM D VBI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM D C VBI_AAI3S RA_DSN N2N_DSN
Rdz:4:5 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Cain and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate he/she/it/same οὐχ before rough breathing to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. and also, even, namely to sorrow the Cain very and also, even, namely to thereafter consequently, coincide the face
Rdz:4:5 upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet Cain (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) sacrificial (dat) him/it/same (gen) not he/she/it-PAY HEED-ed and he/she/it-SORROW-ed the (acc) Cain (indecl) very and he/she/it-THEREAFTER-ed the (dat) face (dat)
Rdz:4:5 Rdz_4:5_1 Rdz_4:5_2 Rdz_4:5_3 Rdz_4:5_4 Rdz_4:5_5 Rdz_4:5_6 Rdz_4:5_7 Rdz_4:5_8 Rdz_4:5_9 Rdz_4:5_10 Rdz_4:5_11 Rdz_4:5_12 Rdz_4:5_13 Rdz_4:5_14 Rdz_4:5_15 Rdz_4:5_16 Rdz_4:5_17 Rdz_4:5_18 Rdz_4:5_19
Rdz:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:6 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῷ Καιν Ἵνα τί περίλυπος ἐγένου, καὶ ἵνα τί συνέπεσεν τὸ πρόσωπόν σου;
Rdz:4:6 And the Lord God said to Cain, Why art thou become very sorrowful and why is thy countenance fallen? (Genesis 4:6 Brenton)
Rdz:4:6 Pan zapytał Kaina: «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? (Rdz 4:6 BT_4)
Rdz:4:6 καὶ εἶπεν κύριος θεὸς τῷ Καιν Ἵνα τί περίλυπος ἐγένου, καὶ ἵνα τί συνέπεσεν τὸ πρόσωπόν σου;
Rdz:4:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Κάϊν, ὁ ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί περί·λυπος -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί συμ·πίπτω (-, συν+πεσ(ε)·[σ]-, συν+πεσ·[σ]- or 2nd συν+πεσ-, συν+πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:4:6 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  Kain żeby / ażeby / bo kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. ??? stać się stać, stanie, a także, nawet, a mianowicie żeby / ażeby / bo kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. by potem konsekwentnie, pokrywają się twarz ty; twój / twoje (SG)
Rdz:4:6 kai\ ei)=pen ku/rios o( Teo\s tO=| *kain *(/ina ti/ peri/lupos e)ge/nou, kai\ i(/na ti/ sune/pesen to\ pro/sOpo/n sou;
Rdz:4:6 kai eipen kyrios ho Teos tO kain hina ti perilypos egenu, kai hina ti synepesen to prosOpon su;
Rdz:4:6 C VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM C RI_ASN A1B_NSM VBI_AMI2S C C RI_ASN VBI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RP_GS
Rdz:4:6 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Cain so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ??? to become become, happen and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to thereafter consequently, coincide the face you; your/yours(sg)
Rdz:4:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (dat) Cain (indecl) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) ??? ([Adj] nom) you(sg)-were-BECOME-ed and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) he/she/it-THEREAFTER-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:4:6 Rdz_4:6_1 Rdz_4:6_2 Rdz_4:6_3 Rdz_4:6_4 Rdz_4:6_5 Rdz_4:6_6 Rdz_4:6_7 Rdz_4:6_8 Rdz_4:6_9 Rdz_4:6_10 Rdz_4:6_11 Rdz_4:6_12 Rdz_4:6_13 Rdz_4:6_14 Rdz_4:6_15 Rdz_4:6_16 Rdz_4:6_17 Rdz_4:6_18
Rdz:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:7 οὐκ, ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς, ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃς, ἥμαρτες; ἡσύχασον· πρὸς σὲ ἡ ἀποστροφὴ αὐτοῦ, καὶ σὺ ἄρξεις αὐτοῦ.
Rdz:4:7 Hast thou not sinned if thou hast brought it rightly, but not rightly divided it? be still, to thee shall be his submission, and thou shalt rule over him. (Genesis 4:7 Brenton)
Rdz:4:7 Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować». (Rdz 4:7 BT_4)
Rdz:4:7 οὐκ, ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς, ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃς, ἥμαρτες; ἡσύχασον· πρὸς σὲ ἀποστροφὴ αὐτοῦ, καὶ σὺ ἄρξεις αὐτοῦ.
Rdz:4:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐάν (εἰ ἄν) ὀρθῶς προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὀρθῶς δέ μή δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:4:7 ??? przed nierównym oddechem Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] ??? do teraźniejszości ??? zaś nie podzielić (rozdzielenia, oddzielna, rozpowszechnianie)... do grzechu do spokojnej-Ize kierunku (wg, gen, dat)... ty; twój / twoje (SG) ? on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ty zaczynać się on / ona / on / sama
Rdz:4:7 ou)k, e)a\n o)rTO=s prosene/gkE|s, o)rTO=s de\ mE\ die/lE|s, E(/martes; E(su/CHason· pro\s se\ E( a)postrofE\ au)tou=, kai\ su\ a)/rXeis au)tou=.
Rdz:4:7 uk, ean orTOs prosenenkEs, orTOs de mE dielEs, hEmartes; hEsyCHason· pros se hE apostrofE autu, kai sy arXeis autu.
Rdz:4:7 D C D VA_AAS2S D x D VB_AAS2S VBI_AAI2S VA_AAD2S P RP_AS RA_NSF N1_NSF RD_GSM C RP_NS VF_FAI2S RD_GSM
Rdz:4:7 οὐχ before rough breathing if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ??? to present ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to divide (apportion, separate, distribute) to sin to quiet-ize toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the ć he/she/it/same and also, even, namely you to begin he/she/it/same
Rdz:4:7 not if-ever ??? you(sg)-should-PRESENT ??? Yet not you(sg)-should-DIVIDE you(sg)-SIN-ed do-QUIET-IZE-you(sg)!, going-to-QUIET-IZE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom)   him/it/same (gen) and you(sg) (nom) you(sg)-will-BEGIN him/it/same (gen)
Rdz:4:7 Rdz_4:7_1 Rdz_4:7_2 Rdz_4:7_3 Rdz_4:7_4 Rdz_4:7_5 Rdz_4:7_6 Rdz_4:7_7 Rdz_4:7_8 Rdz_4:7_9 Rdz_4:7_10 Rdz_4:7_11 Rdz_4:7_12 Rdz_4:7_13 Rdz_4:7_14 Rdz_4:7_15 Rdz_4:7_16 Rdz_4:7_17 Rdz_4:7_18 Rdz_4:7_19
Rdz:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:8 καὶ εἶπεν Καιν πρὸς Αβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Διέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἀνέστη Καιν ἐπὶ Αβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν.
Rdz:4:8 And Cain said to Abel his brother, Let us go out into the plain; and it came to pass that when they were in the plain Cain rose up against Abel his brother, and slew him. (Genesis 4:8 Brenton)
Rdz:4:8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: «Chodźmy na pole». A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. (Rdz 4:8 BT_4)
Rdz:4:8 καὶ εἶπεν Καιν πρὸς Αβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Διέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἀνέστη Καιν ἐπὶ Αβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν.
Rdz:4:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Κάϊν, ὁ πρός Ἅβελ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Κάϊν, ὁ ἐπί Ἅβελ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:4:8 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Kain kierunku (wg, gen, dat) Abel brat on / ona / on / sama przejść przejściu przez... do (acc) ? a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między być on / ona / on / sama w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ? a także, nawet, a mianowicie wstać znosić, podnieść, wskrzesić Kain na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem Abel brat on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie zabić... on / ona / on / sama
Rdz:4:8 kai\ ei)=pen *kain pro\s *abel to\n a)delfo\n au)tou= *die/lTOmen ei)s to\ pedi/on. kai\ e)ge/neto e)n tO=| ei)=nai au)tou\s e)n tO=| pedi/O| kai\ a)ne/stE *kain e)pi\ *abel to\n a)delfo\n au)tou= kai\ a)pe/kteinen au)to/n.
Rdz:4:8 kai eipen kain pros abel ton adelfon autu dielTOmen eis to pedion. kai egeneto en tO einai autus en tO pediO kai anestE kain epi abel ton adelfon autu kai apekteinen auton.
Rdz:4:8 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM VB_AAS1P P RA_ASN N2N_ASN C VBI_AMI3S P RA_DSN V9_PAN RD_APM P RA_DSN N2N_DSN C VHI_AAI3S N_NSM P N_DSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM
Rdz:4:8 and also, even, namely to say/tell Cain toward (+acc,+gen,+dat) Abel the brother he/she/it/same to go through pass through into (+acc) the ć and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to be he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Cain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Abel the brother he/she/it/same and also, even, namely to kill he/she/it/same
Rdz:4:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed Cain (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Abel (indecl) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) we-should-GO THROUGH into (+acc) the (nom|acc)   and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   and he/she/it-STand-ed-UP Cain (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) Abel (indecl) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed him/it/same (acc)
Rdz:4:8 Rdz_4:8_1 Rdz_4:8_2 Rdz_4:8_3 Rdz_4:8_4 Rdz_4:8_5 Rdz_4:8_6 Rdz_4:8_7 Rdz_4:8_8 Rdz_4:8_9 Rdz_4:8_10 Rdz_4:8_11 Rdz_4:8_12 Rdz_4:8_13 Rdz_4:8_14 Rdz_4:8_15 Rdz_4:8_16 Rdz_4:8_17 Rdz_4:8_18 Rdz_4:8_19 Rdz_4:8_20 Rdz_4:8_21 Rdz_4:8_22 Rdz_4:8_23 Rdz_4:8_24 Rdz_4:8_25 Rdz_4:8_26 Rdz_4:8_27 Rdz_4:8_28 Rdz_4:8_29 Rdz_4:8_30 Rdz_4:8_31 Rdz_4:8_32
Rdz:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:9 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Καιν Ποῦ ἐστιν Αβελ ὁ ἀδελφός σου; ὁ δὲ εἶπεν Οὐ γινώσκω· μὴ φύλαξ τοῦ ἀδελφοῦ μού εἰμι ἐγώ;
Rdz:4:9 And the Lord God said to Cain, Where is Abel thy brother? and he said, I know not, am I my brother's keeper? (Genesis 4:9 Brenton)
Rdz:4:9 Wtedy Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?» (Rdz 4:9 BT_4)
Rdz:4:9 καὶ εἶπεν θεὸς πρὸς Καιν Ποῦ ἐστιν Αβελ ἀδελφός σου; δὲ εἶπεν Οὐ γινώσκω· μὴ φύλαξ τοῦ ἀδελφοῦ μού εἰμι ἐγώ;
Rdz:4:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός Κάϊν, ὁ ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἅβελ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) μή φύλαξ, -ακος, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:4:9 a także, nawet, a mianowicie... powiedzieć / powiedzieć ... Bóg  kierunku (wg, gen, dat)... Kain gdzie być Abel brat ty; twój / twoje (SG) zaś powiedzieć / powiedzieć ??? przed nierównym oddechem wiedzieć i. e. rozpoznać. nie osłona brat JA iść; być JA
Rdz:4:9 kai\ ei)=pen o( Teo\s pro\s *kain *pou= e)stin *abel o( a)delfo/s sou; o( de\ ei)=pen *ou) ginO/skO· mE\ fu/laX tou= a)delfou= mou/ ei)mi e)gO/;
Rdz:4:9 kai eipen ho Teos pros kain pu estin abel ho adelfos su; ho de eipen u ginOskO· mE fylaX tu adelfu mu eimi egO;
Rdz:4:9 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_ASM D V9_PAI3S N_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM x VBI_AAI3S D V1_PAI1S D N3K_NSM RA_GSM N2_GSM RP_GS V9_PAI1S RP_NS
Rdz:4:9 and also, even, namely to say/tell the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) Cain where to be Abel the brother you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. not guard the brother I to go; to be I
Rdz:4:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Cain (indecl) where he/she/it-is Abel (indecl) the (nom) brother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed not I-am-KNOW-ing, I-should-be-KNOW-ing not guard (nom|voc) the (gen) brother (gen) me (gen) I-am-GO-ing; I-am I (nom)
Rdz:4:9 Rdz_4:9_1 Rdz_4:9_2 Rdz_4:9_3 Rdz_4:9_4 Rdz_4:9_5 Rdz_4:9_6 Rdz_4:9_7 Rdz_4:9_8 Rdz_4:9_9 Rdz_4:9_10 Rdz_4:9_11 Rdz_4:9_12 Rdz_4:9_13 Rdz_4:9_14 Rdz_4:9_15 Rdz_4:9_16 Rdz_4:9_17 Rdz_4:9_18 Rdz_4:9_19 Rdz_4:9_20 Rdz_4:9_21 Rdz_4:9_22 Rdz_4:9_23 Rdz_4:9_24
Rdz:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:10 καὶ εἶπεν ὁ θεός Τί ἐποίησας; φωνὴ αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ πρός με ἐκ τῆς γῆς.
Rdz:4:10 And the Lord said, What hast thou done? the voice of thy brother's blood cries to me out of the ground. (Genesis 4:10 Brenton)
Rdz:4:10 Rzekł Bóg: «Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! (Rdz 4:10 BT_4)
Rdz:4:10 καὶ εἶπεν θεός Τί ἐποίησας; φωνὴ αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ πρός με ἐκ τῆς γῆς.
Rdz:4:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:4:10 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Bóg  kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. robić / zrobić wydawać okrzyki / głosowych krew brat ty; twój / twoje (SG) ryczeć kierunku (wg, gen, dat) JA z (gen) ?? przed samogłoskami ziemia / Ziemia
Rdz:4:10 kai\ ei)=pen o( Teo/s *ti/ e)poi/Esas; fOnE\ ai(/matos tou= a)delfou= sou boa=| pro/s me e)k tE=s gE=s.
Rdz:4:10 kai eipen ho Teos ti epoiEsas; fOnE haimatos tu adelfu su boa pros me ek tEs gEs.
Rdz:4:10 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RI_ASN VAI_AAI2S N1_NSF N3M_GSN RA_GSM N2_GSM RP_GS V3_PAI3S P RP_AS P RA_GSF N1_GSF
Rdz:4:10 and also, even, namely to say/tell the god [see theology] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make sound/voice cries blood the brother you; your/yours(sg) to bellow toward (+acc,+gen,+dat) I out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land
Rdz:4:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) who/what/why (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed sound/voice (nom|voc) blood (gen) the (gen) brother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-BELLOW-ing, you(sg)-are-being-BELLOW-ed, you(sg)-are-being-BELLOW-ed (classical), he/she/it-should-be-BELLOW-ing, you(sg)-should-be-being-BELLOW-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) out of (+gen) the (gen) earth/land (gen)
Rdz:4:10 Rdz_4:10_1 Rdz_4:10_2 Rdz_4:10_3 Rdz_4:10_4 Rdz_4:10_5 Rdz_4:10_6 Rdz_4:10_7 Rdz_4:10_8 Rdz_4:10_9 Rdz_4:10_10 Rdz_4:10_11 Rdz_4:10_12 Rdz_4:10_13 Rdz_4:10_14 Rdz_4:10_15 Rdz_4:10_16 Rdz_4:10_17
Rdz:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:11 καὶ νῦν ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ τῆς γῆς, ἣ ἔχανεν τὸ στόμα αὐτῆς δέξασθαι τὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκ τῆς χειρός σου·
Rdz:4:11 And now thou art cursed from the earth which has opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. (Genesis 4:11 Brenton)
Rdz:4:11 Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. (Rdz 4:11 BT_4)
Rdz:4:11 καὶ νῦν ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ τῆς γῆς, ἔχανεν τὸ στόμα αὐτῆς δέξασθαι τὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκ τῆς χειρός σου·
Rdz:4:11 καί νῦν ἐπι·κατ·άρατος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:4:11 a także, nawet, a mianowicie teraz przeklęty ty od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia który / którego / których ? usta / maw stomia on / ona / on / sama otrzymać krew brat ty; twój / twoje (SG) z (gen) ?? przed samogłoskami ręka ty; twój / twoje (SG)
Rdz:4:11 kai\ nu=n e)pikata/ratos su\ a)po\ tE=s gE=s, E(\ e)/CHanen to\ sto/ma au)tE=s de/XasTai to\ ai(=ma tou= a)delfou= sou e)k tE=s CHeiro/s sou·
Rdz:4:11 kai nyn epikataratos sy apo tEs gEs, hE eCHanen to stoma autEs deXasTai to haima tu adelfu su ek tEs CHeiros su·
Rdz:4:11 C D A1B_NSM RP_NS P RA_GSF N1_GSF RR_NSF VBI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSF VA_AMN RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RP_GS P RA_GSF N3_GSF RP_GS
Rdz:4:11 and also, even, namely now cursed you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which ć the mouth/maw stoma he/she/it/same to receive the blood the brother you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels the hand you; your/yours(sg)
Rdz:4:11 and now cursed ([Adj] nom) you(sg) (nom) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (nom)   the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) her/it/same (gen) to-be-RECEIVE-ed the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) the (gen) brother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) the (gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:4:11 Rdz_4:11_1 Rdz_4:11_2 Rdz_4:11_3 Rdz_4:11_4 Rdz_4:11_5 Rdz_4:11_6 Rdz_4:11_7 Rdz_4:11_8 Rdz_4:11_9 Rdz_4:11_10 Rdz_4:11_11 Rdz_4:11_12 Rdz_4:11_13 Rdz_4:11_14 Rdz_4:11_15 Rdz_4:11_16 Rdz_4:11_17 Rdz_4:11_18 Rdz_4:11_19 Rdz_4:11_20 Rdz_4:11_21 Rdz_4:11_22
Rdz:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:12 ὅτι ἐργᾷ τὴν γῆν, καὶ οὐ προσθήσει τὴν ἰσχὺν αὐτῆς δοῦναί σοι· στένων καὶ τρέμων ἔσῃ ἐπὶ τῆς γῆς.
Rdz:4:12 When thou tillest the earth, then it shall not continue to give its strength to thee: thou shalt be groaning and trembling on the earth. (Genesis 4:12 Brenton)
Rdz:4:12 Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi!» (Rdz 4:12 BT_4)
Rdz:4:12 ὅτι ἐργᾷ τὴν γῆν, καὶ οὐ προσθήσει τὴν ἰσχὺν αὐτῆς δοῦναί σοι· στένων καὶ τρέμων ἔσῃ ἐπὶ τῆς γῆς.
Rdz:4:12 ὅτι ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) στενός -ή -όν καί τρέμω (τρεμ-, -, -, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:4:12 dlatego, że do pracy / dążyć ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie ??? przed nierównym oddechem dodać do siła on / ona / on / sama dawać ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub wąskie blisko, razem zawieranie, cieśnina, mocno, blisko, blisko a także, nawet, a mianowicie drżeć drżenie, Quake, kołczan być na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia
Rdz:4:12 o(/ti e)rga=| tE\n gE=n, kai\ ou) prosTE/sei tE\n i)sCHu\n au)tE=s dou=nai/ soi· ste/nOn kai\ tre/mOn e)/sE| e)pi\ tE=s gE=s.
Rdz:4:12 hoti erga tEn gEn, kai u prosTEsei tEn isCHyn autEs dunai soi· stenOn kai tremOn esE epi tEs gEs.
Rdz:4:12 C VF2_FMI2S RA_ASF N1_ASF C D VF_FAI3S RA_ASF N3U_ASF RD_GSF VO_AAN RP_DS V1_PAPNSM C V1_PAPNSM VF_FMI2S P RA_GSF N1_GSF
Rdz:4:12 because/that to work/strive the earth/land and also, even, namely οὐχ before rough breathing to add to the strength he/she/it/same to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh and also, even, namely to tremble tremble, quake, quiver to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Rdz:4:12 because/that you(sg)-will-be-WORK/STRIVE-ed, you(sg)-will-be-WORK/STRIVE-ed (classical) the (acc) earth/land (acc) and not he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) the (acc) strength (acc) her/it/same (gen) to-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) narrow ([Adj] gen) and while TREMBLE-ing (nom) you(sg)-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Rdz:4:12 Rdz_4:12_1 Rdz_4:12_2 Rdz_4:12_3 Rdz_4:12_4 Rdz_4:12_5 Rdz_4:12_6 Rdz_4:12_7 Rdz_4:12_8 Rdz_4:12_9 Rdz_4:12_10 Rdz_4:12_11 Rdz_4:12_12 Rdz_4:12_13 Rdz_4:12_14 Rdz_4:12_15 Rdz_4:12_16 Rdz_4:12_17 Rdz_4:12_18 Rdz_4:12_19
Rdz:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:13 καὶ εἶπεν Καιν πρὸς τὸν κύριον Μείζων ἡ αἰτία μου τοῦ ἀφεθῆναί με·
Rdz:4:13 And Cain said to the Lord God, My crime is too great for me to be forgiven. (Genesis 4:13 Brenton)
Rdz:4:13 Kain rzekł do Pana: «Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. (Rdz 4:13 BT_4)
Rdz:4:13 καὶ εἶπεν Καιν πρὸς τὸν κύριον Μείζων αἰτία μου τοῦ ἀφεθῆναί με·
Rdz:4:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Κάϊν, ὁ πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μείζων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of μέγας) ὁ ἡ τό αἰτία, -ας, ἡ; αἴτιος -ία -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:4:13 a także, nawet, a mianowicie... powiedzieć / powiedzieć Kain kierunku (wg, gen, dat) panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. większy... Podstawa; podstawowy JA puścić JA
Rdz:4:13 kai\ ei)=pen *kain pro\s to\n ku/rion *mei/DZOn E( ai)ti/a mou tou= a)feTE=nai/ me·
Rdz:4:13 kai eipen kain pros ton kyrion meiDZOn hE aitia mu tu afeTEnai me·
Rdz:4:13 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM A3C_NSFC RA_NSF N1A_NSF RP_GS RA_GSN VC_APN RP_AS
Rdz:4:13 and also, even, namely to say/tell Cain toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. greater the basis; basic I the to let go of I
Rdz:4:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed Cain (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) greater ([Adj] nom) the (nom) basis (nom|voc); basic ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) the (gen) to-be-LET-ed-GO-OF me (acc)
Rdz:4:13 Rdz_4:13_1 Rdz_4:13_2 Rdz_4:13_3 Rdz_4:13_4 Rdz_4:13_5 Rdz_4:13_6 Rdz_4:13_7 Rdz_4:13_8 Rdz_4:13_9 Rdz_4:13_10 Rdz_4:13_11 Rdz_4:13_12 Rdz_4:13_13
Rdz:4:13 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:14 εἰ ἐκβάλλεις με σήμερον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου κρυβήσομαι, καὶ ἔσομαι στένων καὶ τρέμων ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔσται πᾶς ὁ εὑρίσκων με ἀποκτενεῖ με.
Rdz:4:14 If thou castest me out this day from the face of the earth, and I shall be hidden from thy presence, and I shall be groaning and trembling upon the earth, then it will be that any one that finds me shall slay me. (Genesis 4:14 Brenton)
Rdz:4:14 Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!» (Rdz 4:14 BT_4)
Rdz:4:14 εἰ ἐκβάλλεις με σήμερον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου κρυβήσομαι, καὶ ἔσομαι στένων καὶ τρέμων ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔσται πᾶς εὑρίσκων με ἀποκτενεῖ με.
Rdz:4:14 εἰ ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σήμερον ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἀπό ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) στενός -ή -όν καί τρέμω (τρεμ-, -, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:4:14 Jeśli do rozpraszania / wyciąg... JA dziś dzień od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem twarz ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem... ... twarz... ty; twój / twoje (SG) ukryć ukrywaj, czaić... a także, nawet, a mianowicie być wąskie blisko, razem zawieranie, cieśnina, mocno, blisko, blisko a także, nawet, a mianowicie drżeć drżenie, Quake, kołczan na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie być każdy wszystkim, każde, każde, całość znaleźć JA zabić JA
Rdz:4:14 ei) e)kba/lleis me sE/meron a)po\ prosO/pou tE=s gE=s kai\ a)po\ tou= prosO/pou sou krubE/somai, kai\ e)/somai ste/nOn kai\ tre/mOn e)pi\ tE=s gE=s, kai\ e)/stai pa=s o( eu(ri/skOn me a)poktenei= me.
Rdz:4:14 ei ekballeis me sEmeron apo prosOpu tEs gEs kai apo tu prosOpu su krybEsomai, kai esomai stenOn kai tremOn epi tEs gEs, kai estai pas ho heuriskOn me apoktenei me.
Rdz:4:14 C V1_PAI2S RP_AS D P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF C P RA_GSN N2N_GSN RP_GS VD_FPI1S C VF_FMI1S V1_PAPNSM C V1_PAPNSM P RA_GSF N1_GSF C VF_FMI3S A3_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RP_AS VF2_FAI3S RP_AS
Rdz:4:14 if to disperse/extract I today day from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the earth/land and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the face you; your/yours(sg) to hide conceal, skulk and also, even, namely to be narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh and also, even, namely to tremble tremble, quake, quiver upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to be every all, each, every, the whole of the to find I to kill I
Rdz:4:14 if you(sg)-are-DISPERSE/EXTRACT-ing me (acc) today away from (+gen) face (gen) the (gen) earth/land (gen) and away from (+gen) the (gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-be-HIDE-ed and I-will-be narrow ([Adj] gen) and while TREMBLE-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-will-be every (nom|voc) the (nom) while FIND-ing (nom) me (acc) he/she/it-will-KILL, you(sg)-will-be-KILL-ed (classical), he/she/it-is-KILL-ing, you(sg)-are-being-KILL-ed (classical) me (acc)
Rdz:4:14 Rdz_4:14_1 Rdz_4:14_2 Rdz_4:14_3 Rdz_4:14_4 Rdz_4:14_5 Rdz_4:14_6 Rdz_4:14_7 Rdz_4:14_8 Rdz_4:14_9 Rdz_4:14_10 Rdz_4:14_11 Rdz_4:14_12 Rdz_4:14_13 Rdz_4:14_14 Rdz_4:14_15 Rdz_4:14_16 Rdz_4:14_17 Rdz_4:14_18 Rdz_4:14_19 Rdz_4:14_20 Rdz_4:14_21 Rdz_4:14_22 Rdz_4:14_23 Rdz_4:14_24 Rdz_4:14_25 Rdz_4:14_26 Rdz_4:14_27 Rdz_4:14_28 Rdz_4:14_29 Rdz_4:14_30
Rdz:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:15 καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος ὁ θεός Οὐχ οὕτως· πᾶς ὁ ἀποκτείνας Καιν ἑπτὰ ἐκδικούμενα παραλύσει. καὶ ἔθετο κύριος ὁ θεὸς σημεῖον τῷ Καιν τοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτὸν πάντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτόν.
Rdz:4:15 And the Lord God said to him, Not so, any one that slays Cain shall suffer seven-fold vengeance; and the Lord God set a mark upon Cain that no one that found him might slay him. (Genesis 4:15 Brenton)
Rdz:4:15 Ale Pan mu powiedział: «O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie!» Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. (Rdz 4:15 BT_4)
Rdz:4:15 καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος θεός Οὐχ οὕτως· πᾶς ἀποκτείνας Καιν ἑπτὰ ἐκδικούμενα παραλύσει. καὶ ἔθετο κύριος θεὸς σημεῖον τῷ Καιν τοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτὸν πάντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτόν.
Rdz:4:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) Κάϊν, ὁ ἑπτά ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) παρα·λύω (παρα+λυ-, παρα+λυ·σ-, παρα+λυ·σ-, -, παρα+λελυ-, παρα+λυ·θ-) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σημεῖον, -ου, τό ὁ ἡ τό Κάϊν, ὁ ὁ ἡ τό μή ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:4:15 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. ... Bóg  ??? przed nierównym oddechem thusly / jak ten [????? przed samogłosek i spółgłosek; ???? przed spółgłoskami tylko] każdy wszystkim, każde, każde, całość zabić Kain siedem pomścić / naprawić... paraliżować... a także, nawet, a mianowicie umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację... panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  znak Kain nie zabić (zabij) on / ona / on / sama każdy wszystkim, każde, każde, całość znaleźć on / ona / on / sama
Rdz:4:15 kai\ ei)=pen au)tO=| ku/rios o( Teo/s *ou)CH ou(/tOs· pa=s o( a)poktei/nas *kain e(pta\ e)kdikou/mena paralu/sei. kai\ e)/Teto ku/rios o( Teo\s sEmei=on tO=| *kain tou= mE\ a)nelei=n au)to\n pa/nta to\n eu(ri/skonta au)to/n.
Rdz:4:15 kai eipen autO kyrios ho Teos uCH hutOs· pas ho apokteinas kain hepta ekdikumena paralysei. kai eTeto kyrios ho Teos sEmeion tO kain tu mE anelein auton panta ton heuriskonta auton.
Rdz:4:15 C VBI_AAI3S RD_DSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM D D A3_NSM RA_NSM VA_AAPNSM N_ASM M V2_PMPAPN VF_FAI3S C VEI_AMI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N2N_ASN RA_DSM N_DSM RA_GSN D VB_AAN RD_ASM A3_ASM RA_ASM V1_PAPASM RD_ASM
Rdz:4:15 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] every all, each, every, the whole of the to kill Cain seven to avenge/rectify to paralyze and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] sign the Cain the not to kill (slay) he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to find he/she/it/same
Rdz:4:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) not thusly/like this every (nom|voc) the (nom) upon KILL-ing (nom|voc) Cain (indecl) seven while being-AVENGE/RECTIFY-ed (nom|acc|voc) he/she/it-will-PARALYZE, you(sg)-will-be-PARALYZE-ed (classical) and he/she/it-was-PLACE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) sign (nom|acc|voc) the (dat) Cain (indecl) the (gen) not to-will-KILL, to-KILL him/it/same (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) while FIND-ing (acc, nom|acc|voc) him/it/same (acc)
Rdz:4:15 Rdz_4:15_1 Rdz_4:15_2 Rdz_4:15_3 Rdz_4:15_4 Rdz_4:15_5 Rdz_4:15_6 Rdz_4:15_7 Rdz_4:15_8 Rdz_4:15_9 Rdz_4:15_10 Rdz_4:15_11 Rdz_4:15_12 Rdz_4:15_13 Rdz_4:15_14 Rdz_4:15_15 Rdz_4:15_16 Rdz_4:15_17 Rdz_4:15_18 Rdz_4:15_19 Rdz_4:15_20 Rdz_4:15_21 Rdz_4:15_22 Rdz_4:15_23 Rdz_4:15_24 Rdz_4:15_25 Rdz_4:15_26 Rdz_4:15_27 Rdz_4:15_28 Rdz_4:15_29 Rdz_4:15_30 Rdz_4:15_31
Rdz:4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:16 ἐξῆλθεν δὲ Καιν ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ καὶ ᾤκησεν ἐν γῇ Ναιδ κατέναντι Εδεμ.
Rdz:4:16 So Cain went forth from the presence of God and dwelt in the land of Nod over against Edem. (Genesis 4:16 Brenton)
Rdz:4:16 Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu. (Rdz 4:16 BT_4)
Rdz:4:16 ἐξῆλθεν δὲ Καιν ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ καὶ ᾤκησεν ἐν γῇ Ναιδ κατέναντι Εδεμ.
Rdz:4:16 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ Κάϊν, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ναιδ, ὁ [LXX] κατ·έν·αντι  
Rdz:4:16 ujawnić się zaś Kain od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem twarz Bóg  a także, nawet, a mianowicie mieszkać w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Ukłon przeciwnie / w obecności (gen)... ?
Rdz:4:16 e)XE=lTen de\ *kain a)po\ prosO/pou tou= Teou= kai\ O)/|kEsen e)n gE=| *naid kate/nanti *edem.
Rdz:4:16 eXElTen de kain apo prosOpu tu Teu kai OkEsen en gE naid katenanti edem.
Rdz:4:16 VBI_AAI3S x N_NSM P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S P N1_DSF N_S P N_GS
Rdz:4:16 to come out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Cain from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the god [see theology] and also, even, namely to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Nod opposite/in the presence of (+gen) ć
Rdz:4:16 he/she/it-COME-ed-OUT Yet Cain (indecl) away from (+gen) face (gen) the (gen) god (gen) and he/she/it-DWELL-ed in/among/by (+dat) earth/land (dat) Nod (indecl) opposite/in the presence of (+gen)  
Rdz:4:16 Rdz_4:16_1 Rdz_4:16_2 Rdz_4:16_3 Rdz_4:16_4 Rdz_4:16_5 Rdz_4:16_6 Rdz_4:16_7 Rdz_4:16_8 Rdz_4:16_9 Rdz_4:16_10 Rdz_4:16_11 Rdz_4:16_12 Rdz_4:16_13 Rdz_4:16_14
Rdz:4:16 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:17 καὶ ἔγνω Καιν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τὸν Ενωχ· καὶ ἦν οἰκοδομῶν πόλιν καὶ ἐπωνόμασεν τὴν πόλιν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ενωχ.
Rdz:4:17 And Cain knew his wife, and having conceived she bore Enoch; and he built a city; and he named the city after the name of his son, Enoch. (Genesis 4:17 Brenton)
Rdz:4:17 Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Gdy Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna: Henoch. (Rdz 4:17 BT_4)
Rdz:4:17 Καὶ ἔγνω Καιν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τὸν Ενωχ· καὶ ἦν οἰκοδομῶν πόλιν καὶ ἐπωνόμασεν τὴν πόλιν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ενωχ.
Rdz:4:17 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) Κάϊν, ὁ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἐνώχ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰκο·δόμος, -ου, ὁ; οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ; οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) πόλις, -εως, ἡ καί ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό Ἐνώχ, ὁ
Rdz:4:17 a także, nawet, a mianowicie... wiedzieć i. e. rozpoznać. Kain kobieta / żona on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do zajęcia lasso, łapać, wyobrazić sobie, nab, się uchwycić, aresztowania, przechwytywanie urodzić Enoch a także, nawet, a mianowicie być ???; zbudowanie; na budowę / pouczać miasto a także, nawet, a mianowicie... otrzymując (nazwy); wymówić (nazwę), by wymienić, aby zadzwonić... ... miasto... na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem... ... w odniesieniu do nazwy ... syn on / ona / on / sama Enoch
Rdz:4:17 *kai\ e)/gnO *kain tE\n gunai=ka au)tou=, kai\ sullabou=sa e)/teken to\n *enOCH· kai\ E)=n oi)kodomO=n po/lin kai\ e)pOno/masen tE\n po/lin e)pi\ tO=| o)no/mati tou= ui(ou= au)tou= *enOCH.
Rdz:4:17 kai egnO kain tEn gynaika autu, kai syllabusa eteken ton enOCH· kai En oikodomOn polin kai epOnomasen tEn polin epi tO onomati tu hyiu autu enOCH.
Rdz:4:17 C VZI_AAI3S N_NSM RA_ASF N3K_ASF RD_GSM C VB_AAPNSF VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM C V9_IAI3S V2_PAPNSM N3I_ASF C VAI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF P RA_DSN N3M_DSN RA_GSM N2_GSM RD_GSM N_GSM
Rdz:4:17 and also, even, namely to know i.e. recognize. Cain the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture to give birth the Enoch and also, even, namely to be ???; edification; to build/edify city and also, even, namely to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call the city upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to the son he/she/it/same Enoch
Rdz:4:17 and he/she/it-KNOW-ed Cain (indecl) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) and upon SEIZING-ing (nom|voc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (acc) Enoch (indecl) and he/she/it-was ???s (gen); edifications (gen); while BUILD/EDIFY-ing (nom) city (acc) and he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed the (acc) city (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) the (gen) son (gen) him/it/same (gen) Enoch (indecl)
Rdz:4:17 Rdz_4:17_1 Rdz_4:17_2 Rdz_4:17_3 Rdz_4:17_4 Rdz_4:17_5 Rdz_4:17_6 Rdz_4:17_7 Rdz_4:17_8 Rdz_4:17_9 Rdz_4:17_10 Rdz_4:17_11 Rdz_4:17_12 Rdz_4:17_13 Rdz_4:17_14 Rdz_4:17_15 Rdz_4:17_16 Rdz_4:17_17 Rdz_4:17_18 Rdz_4:17_19 Rdz_4:17_20 Rdz_4:17_21 Rdz_4:17_22 Rdz_4:17_23 Rdz_4:17_24 Rdz_4:17_25 Rdz_4:17_26
Rdz:4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:18 ἐγενήθη δὲ τῷ Ενωχ Γαιδαδ, καὶ Γαιδαδ ἐγέννησεν τὸν Μαιηλ, καὶ Μαιηλ ἐγέννησεν τὸν Μαθουσαλα, καὶ Μαθουσαλα ἐγέννησεν τὸν Λαμεχ.
Rdz:4:18 And to Enoch was born Gaidad; and Gaidad begot Maleleel; and Maleleel begot Mathusala; and Mathusala begot Lamech. (Genesis 4:18 Brenton)
Rdz:4:18 Henoch był ojcem Irada, Irad ojcem Mechujaela, a Mechujael ojcem Metuszaela, Metuszael zaś Lameka. (Rdz 4:18 BT_4)
Rdz:4:18 ἐγενήθη δὲ τῷ Ενωχ Γαιδαδ, καὶ Γαιδαδ ἐγέννησεν τὸν Μαιηλ, καὶ Μαιηλ ἐγέννησεν τὸν Μαθουσαλα, καὶ Μαθουσαλα ἐγέννησεν τὸν Λαμεχ.
Rdz:4:18 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ὁ ἡ τό Ἐνώχ, ὁ   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Μαθουσάλα, ὁ καί Μαθουσάλα, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Λάμεχ, ὁ
Rdz:4:18 stać się stać, stanie,... zaś Enoch... ? a także, nawet, a mianowicie ?... do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę ? a także, nawet, a mianowicie ? do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Mathuselah a także, nawet, a mianowicie Mathuselah do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Lamek
Rdz:4:18 e)genE/TE de\ tO=| *enOCH *gaidad, kai\ *gaidad e)ge/nnEsen to\n *maiEl, kai\ *maiEl e)ge/nnEsen to\n *maTousala, kai\ *maTousala e)ge/nnEsen to\n *lameCH.
Rdz:4:18 egenETE de tO enOCH gaidad, kai gaidad egennEsen ton maiEl, kai maiEl egennEsen ton maTusala, kai maTusala egennEsen ton lameCH.
Rdz:4:18 VCI_API3S x RA_DSM N_DSM N_NSM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:4:18 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the Enoch ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Mathuselah and also, even, namely Mathuselah to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Lamech
Rdz:4:18 he/she/it-was-BECOME-ed Yet the (dat) Enoch (indecl)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc) Mathuselah (indecl) and Mathuselah (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) Lamech (indecl)
Rdz:4:18 Rdz_4:18_1 Rdz_4:18_2 Rdz_4:18_3 Rdz_4:18_4 Rdz_4:18_5 Rdz_4:18_6 Rdz_4:18_7 Rdz_4:18_8 Rdz_4:18_9 Rdz_4:18_10 Rdz_4:18_11 Rdz_4:18_12 Rdz_4:18_13 Rdz_4:18_14 Rdz_4:18_15 Rdz_4:18_16 Rdz_4:18_17 Rdz_4:18_18 Rdz_4:18_19 Rdz_4:18_20
Rdz:4:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:19 καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Λαμεχ δύο γυναῖκας, ὄνομα τῇ μιᾷ Αδα, καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Σελλα.
Rdz:4:19 And Lamech took to himself two wives; the name of the one was Ada, and the name of the second Sella. (Genesis 4:19 Brenton)
Rdz:4:19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej - Silla. (Rdz 4:19 BT_4)
Rdz:4:19 καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Λαμεχ δύο γυναῖκας, ὄνομα τῇ μιᾷ Αδα, καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Σελλα.
Rdz:4:19 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ Λάμεχ, ὁ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον  
Rdz:4:19 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem self / our- / your- / się Lamek dwa kobieta / żona w odniesieniu do nazwy jeden ? a także, nawet, a mianowicie w odniesieniu do nazwy drugi ?
Rdz:4:19 kai\ e)/laben e(autO=| *lameCH du/o gunai=kas, o)/noma tE=| mia=| *ada, kai\ o)/noma tE=| deute/ra| *sella.
Rdz:4:19 kai elaben heautO lameCH dyo gynaikas, onoma tE mia ada, kai onoma tE deutera sella.
Rdz:4:19 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM M N3K_APF N3M_ASN RA_DSF A1A_DSF N_NSF C N3M_ASN RA_DSF A1A_DSF N_NSF
Rdz:4:19 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand self /our-/your-/themselves Lamech two woman/wife name with regard to the one ć and also, even, namely name with regard to the second ć
Rdz:4:19 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed self (dat) Lamech (indecl) two (nom, acc, gen) women/wives (acc) name (nom|acc|voc) the (dat) one (dat)   and name (nom|acc|voc) the (dat) second (dat)  
Rdz:4:19 Rdz_4:19_1 Rdz_4:19_2 Rdz_4:19_3 Rdz_4:19_4 Rdz_4:19_5 Rdz_4:19_6 Rdz_4:19_7 Rdz_4:19_8 Rdz_4:19_9 Rdz_4:19_10 Rdz_4:19_11 Rdz_4:19_12 Rdz_4:19_13 Rdz_4:19_14 Rdz_4:19_15
Rdz:4:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:20 καὶ ἔτεκεν Αδα τὸν Ιωβελ· οὗτος ἦν ὁ πατὴρ οἰκούντων ἐν σκηναῖς κτηνοτρόφων.
Rdz:4:20 And Ada bore Jobel; he was the father of those that dwell in tents, feeding cattle. (Genesis 4:20 Brenton)
Rdz:4:20 Ada urodziła Jabala; on to był praojcem mieszkających pod namiotami i pasterzy. (Rdz 4:20 BT_4)
Rdz:4:20 καὶ ἔτεκεν Αδα τὸν Ιωβελ· οὗτος ἦν πατὴρ οἰκούντων ἐν σκηναῖς κτηνοτρόφων.
Rdz:4:20 καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)   ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)  
Rdz:4:20 a także, nawet, a mianowicie urodzić ? ? to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] być ojciec mieszkać w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska ?
Rdz:4:20 kai\ e)/teken *ada to\n *iObel· ou(=tos E)=n o( patE\r oi)kou/ntOn e)n skEnai=s ktEnotro/fOn.
Rdz:4:20 kai eteken ada ton iObel· hutos En ho patEr oikuntOn en skEnais ktEnotrofOn.
Rdz:4:20 C VBI_AAI3S N_NSF RA_ASM N_ASM RD_NSM V9_IAI3S RA_NSM N3_NSM V2_PAPGPM P N1_DPF A1_GPN
Rdz:4:20 and also, even, namely to give birth ć the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the father to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth ć
Rdz:4:20 and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH   the (acc)   this (nom) he/she/it-was the (nom) father (nom) let-them-be-DWELL-ing! (classical), while DWELL-ing (gen) in/among/by (+dat) tents (dat)  
Rdz:4:20 Rdz_4:20_1 Rdz_4:20_2 Rdz_4:20_3 Rdz_4:20_4 Rdz_4:20_5 Rdz_4:20_6 Rdz_4:20_7 Rdz_4:20_8 Rdz_4:20_9 Rdz_4:20_10 Rdz_4:20_11 Rdz_4:20_12 Rdz_4:20_13
Rdz:4:20 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:21 καὶ ὄνομα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ιουβαλ· οὗτος ἦν ὁ καταδείξας ψαλτήριον καὶ κιθάραν.
Rdz:4:21 And the name of his brother was Jubal; he it was who invented the psaltery and harp. (Genesis 4:21 Brenton)
Rdz:4:21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie. (Rdz 4:21 BT_4)
Rdz:4:21 καὶ ὄνομα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ιουβαλ· οὗτος ἦν καταδείξας ψαλτήριον καὶ κιθάραν.
Rdz:4:21 καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό     καί κιθάρα, -ας, ἡ
Rdz:4:21 a także, nawet, a mianowicie w odniesieniu do nazwy brat on / ona / on / sama ? to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] być ? ? a także, nawet, a mianowicie lira / harp
Rdz:4:21 kai\ o)/noma tO=| a)delfO=| au)tou= *ioubal· ou(=tos E)=n o( katadei/Xas PSaltE/rion kai\ kiTa/ran.
Rdz:4:21 kai onoma tO adelfO autu iubal· hutos En ho katadeiXas PSaltErion kai kiTaran.
Rdz:4:21 C N3M_ASN RA_DSM N2_DSM RD_GSM N_NSM RD_NSM V9_IAI3S RA_NSM VA_AAPNSM N2N_ASN C N1A_ASF
Rdz:4:21 and also, even, namely name with regard to the brother he/she/it/same ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the ć ć and also, even, namely lyre/harp
Rdz:4:21 and name (nom|acc|voc) the (dat) brother (dat) him/it/same (gen)   this (nom) he/she/it-was the (nom)     and lyre/harp (acc)
Rdz:4:21 Rdz_4:21_1 Rdz_4:21_2 Rdz_4:21_3 Rdz_4:21_4 Rdz_4:21_5 Rdz_4:21_6 Rdz_4:21_7 Rdz_4:21_8 Rdz_4:21_9 Rdz_4:21_10 Rdz_4:21_11 Rdz_4:21_12 Rdz_4:21_13
Rdz:4:21 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:22 Σελλα δὲ ἔτεκεν καὶ αὐτὴ τὸν Θοβελ, καὶ ἦν σφυροκόπος χαλκεὺς χαλκοῦ καὶ σιδήρου· ἀδελφὴ δὲ Θοβελ Νοεμα.
Rdz:4:22 And Sella also bore Thobel; he was a smith, a manufacturer both of brass and iron; and the sister of Thobel was Noema. (Genesis 4:22 Brenton)
Rdz:4:22 Silla - ona też urodziła Tubal-Kaina; był on kowalem, sporządzającym wszelkie narzędzia z brązu i z żelaza. Siostrą Tubal-Kaina była Naama. (Rdz 4:22 BT_4)
Rdz:4:22 Σελλα δὲ ἔτεκεν καὶ αὐτὴ τὸν Θοβελ, καὶ ἦν σφυροκόπος χαλκεὺς χαλκοῦ καὶ σιδήρου· ἀδελφὴ δὲ Θοβελ Νοεμα.
Rdz:4:22   δέ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   χαλκεύς, -έως, ὁ χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος ἀδελφή, -ῆς, ἡ δέ    
Rdz:4:22 ? zaś urodzić a także, nawet, a mianowicie... on / ona / on / sama ? a także, nawet, a mianowicie być ? kowal miedzi lub brązu; miedzi lub brązu a także, nawet, a mianowicie żelaza; żelazko siostra Jeszcze
Rdz:4:22 *sella de\ e)/teken kai\ au)tE\ to\n *Tobel, kai\ E)=n sfuroko/pos CHalkeu\s CHalkou= kai\ sidE/rou· a)delfE\ de\ *Tobel *noema.
Rdz:4:22 sella de eteken kai autE ton Tobel, kai En sfyrokopos CHalkeus CHalku kai sidEru· adelfE de Tobel noema.
Rdz:4:22 N_NSF x VBI_AAI3S C RD_NSF RA_ASM N_ASM C V9_IAI3S A1B_NSM N3V_NSM N2_GSM C N2_GSM N1_NSF x N_GSM N_NSF
Rdz:4:22 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to give birth and also, even, namely he/she/it/same the ć and also, even, namely to be ć blacksmith copper or bronze; copper or bronze and also, even, namely iron; iron sister Yet    
Rdz:4:22   Yet he/she/it-GIVE-ed-BIRTH and she/it/same (nom) the (acc)   and he/she/it-was   blacksmith (nom) copper or bronze (gen); copper or bronze ([Adj] gen) and iron (gen); iron ([Adj] gen) sister (nom|voc) Yet    
Rdz:4:22 Rdz_4:22_1 Rdz_4:22_2 Rdz_4:22_3 Rdz_4:22_4 Rdz_4:22_5 Rdz_4:22_6 Rdz_4:22_7 Rdz_4:22_8 Rdz_4:22_9 Rdz_4:22_10 Rdz_4:22_11 Rdz_4:22_12 Rdz_4:22_13 Rdz_4:22_14 Rdz_4:22_15 Rdz_4:22_16 Rdz_4:22_17 Rdz_4:22_18
Rdz:4:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:23 εἶπεν δὲ Λαμεχ ταῖς ἑαυτοῦ γυναιξίν Αδα καὶ Σελλα, ἀκούσατέ μου τῆς φωνῆς, γυναῖκες Λαμεχ, ἐνωτίσασθέ μου τοὺς λόγους, ὅτι ἄνδρα ἀπέκτεινα εἰς τραῦμα ἐμοὶ καὶ νεανίσκον εἰς μώλωπα ἐμοί,
Rdz:4:23 And Lamech said to his wives, Ada and Sella, Hear my voice, ye wives of Lamech, consider my words, because I have slain a man to my sorrow and a youth to my grief. (Genesis 4:23 Brenton)
Rdz:4:23 Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silli: «Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka. Nastawcie ucha na moje słowa: Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko - jeśli mi zrobi siniec! (Rdz 4:23 BT_4)
Rdz:4:23 εἶπεν δὲ Λαμεχ ταῖς ἑαυτοῦ γυναιξίν Αδα καὶ Σελλα, ἀκούσατέ μου τῆς φωνῆς, γυναῖκες Λαμεχ, ἐνωτίσασθέ μου τοὺς λόγους, ὅτι ἄνδρα ἀπέκτεινα εἰς τραῦμα ἐμοὶ καὶ νεανίσκον εἰς μώλωπα ἐμοί,
Rdz:4:23 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Λάμεχ, ὁ ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   καί   ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι Λάμεχ, ὁ ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅτι ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) εἰς[1] τραῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι εἰς[1] μώλωψ, -ωπος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Rdz:4:23 powiedzieć / powiedzieć zaś Lamek self / our- / your- / się kobieta / żona ? a także, nawet, a mianowicie ?... słyszeć JA wydawać okrzyki / głosowych kobieta / żona Lamek słuchać... JA Słowo Logos jest mówienie, powiedzenie, słowo jako wyraz myśli; różnicować z akt mówienia. Choć jest wyrazem, to koncentruje się na myśli, z którego wypływa wyrażenie. dlatego, że mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". zabić do (acc) uraz JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie młody człowiek do (acc) ściągacz JA; mój / moja
Rdz:4:23 ei)=pen de\ *lameCH tai=s e(autou= gunaiXi/n *ada kai\ *sella, a)kou/sate/ mou tE=s fOnE=s, gunai=kes *lameCH, e)nOti/sasTe/ mou tou\s lo/gous, o(/ti a)/ndra a)pe/kteina ei)s trau=ma e)moi\ kai\ neani/skon ei)s mO/lOpa e)moi/,
Rdz:4:23 eipen de lameCH tais heautu gynaiXin ada kai sella, akusate mu tEs fOnEs, gynaikes lameCH, enOtisasTe mu tus logus, hoti andra apekteina eis trauma emoi kai neaniskon eis mOlOpa emoi,
Rdz:4:23 VBI_AAI3S x N_NSM RA_DPF RD_GSM N3K_DPF N_DSF C N_DSF VA_AAD2P RP_GS RA_GSF N1_GSF N3K_VPF N_GSM VA_AMD2P RP_GS RA_APM N2_APM C N3_ASM VAI_AAI1S P N3M_ASN RP_DS C N2_ASM P N3P_ASM RP_DS
Rdz:4:23 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Lamech the self /our-/your-/themselves woman/wife ć and also, even, namely ć to hear I the sound/voice cries woman/wife Lamech to listen I the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. because/that man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to kill into (+acc) trauma I; my/mine and also, even, namely young man into (+acc) welt I; my/mine
Rdz:4:23 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Lamech (indecl) the (dat) self (gen) women/wives (dat)   and   do-HEAR-you(pl)! me (gen) the (gen) sound/voice (gen) women/wives (nom|voc) Lamech (indecl) you(pl)-were-LISTEN-ed, be-you(pl)-LISTEN-ed! me (gen) the (acc) words (acc) because/that man, husband (acc) I-KILL-ed into (+acc) trauma (nom|acc|voc) me (dat); my/mine (nom|voc) and young man (acc) into (+acc) welt (acc) me (dat); my/mine (nom|voc)
Rdz:4:23 Rdz_4:23_1 Rdz_4:23_2 Rdz_4:23_3 Rdz_4:23_4 Rdz_4:23_5 Rdz_4:23_6 Rdz_4:23_7 Rdz_4:23_8 Rdz_4:23_9 Rdz_4:23_10 Rdz_4:23_11 Rdz_4:23_12 Rdz_4:23_13 Rdz_4:23_14 Rdz_4:23_15 Rdz_4:23_16 Rdz_4:23_17 Rdz_4:23_18 Rdz_4:23_19 Rdz_4:23_20 Rdz_4:23_21 Rdz_4:23_22 Rdz_4:23_23 Rdz_4:23_24 Rdz_4:23_25 Rdz_4:23_26 Rdz_4:23_27 Rdz_4:23_28 Rdz_4:23_29 Rdz_4:23_30
Rdz:4:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:24 ὅτι ἑπτάκις ἐκδεδίκηται ἐκ Καιν, ἐκ δὲ Λαμεχ ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.
Rdz:4:24 Because vengeance has been exacted seven times on Cain's behalf, on Lamech's it shall be seventy times seven. (Genesis 4:24 Brenton)
Rdz:4:24 Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy!» (Rdz 4:24 BT_4)
Rdz:4:24 ὅτι ἑπτάκις ἐκδεδίκηται ἐκ Καιν, ἐκ δὲ Λαμεχ ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.
Rdz:4:24 ὅτι ἑπτά·κις/ἑπτά·κι ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ἐκ Κάϊν, ὁ ἐκ δέ Λάμεχ, ὁ ἑβδομη·κοντά·κις ἑπτά
Rdz:4:24 dlatego, że siedem razy... pomścić / naprawić z (gen) ?? przed samogłoskami Kain z (gen) ?? przed samogłoskami zaś Lamek siedemdziesiąt razy siedem
Rdz:4:24 o(/ti e(pta/kis e)kdedi/kEtai e)k *kain, e)k de\ *lameCH e(bdomEkonta/kis e(pta/.
Rdz:4:24 hoti heptakis ekdedikEtai ek kain, ek de lameCH hebdomEkontakis hepta.
Rdz:4:24 C D VM_XMI3S P N_GSM P x N_GSM D M
Rdz:4:24 because/that seven times to avenge/rectify out of (+gen) ἐξ before vowels Cain out of (+gen) ἐξ before vowels δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Lamech seventy times seven
Rdz:4:24 because/that seven times he/she/it-has-been-AVENGE/RECTIFY-ed out of (+gen) Cain (indecl) out of (+gen) Yet Lamech (indecl) seventy times seven
Rdz:4:24 Rdz_4:24_1 Rdz_4:24_2 Rdz_4:24_3 Rdz_4:24_4 Rdz_4:24_5 Rdz_4:24_6 Rdz_4:24_7 Rdz_4:24_8 Rdz_4:24_9 Rdz_4:24_10
Rdz:4:24 x x x x x x x x x x
Rdz:4:25 Ἔγνω δὲ Αδαμ Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν υἱὸν καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηθ λέγουσα Ἐξανέστησεν γάρ μοι ὁ θεὸς σπέρμα ἕτερον ἀντὶ Αβελ, ὃν ἀπέκτεινεν Καιν.
Rdz:4:25 And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore a son, and called his name Seth, saying, For God has raised up to me another seed instead of Abel, whom Cain slew. (Genesis 4:25 Brenton)
Rdz:4:25 Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set, «gdyż - jak mówiła - dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain». (Rdz 4:25 BT_4)
Rdz:4:25 Ἔγνω δὲ Αδαμ Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν υἱὸν καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηθ λέγουσα Ἐξανέστησεν γάρ μοι θεὸς σπέρμα ἕτερον ἀντὶ Αβελ, ὃν ἀπέκτεινεν Καιν.
Rdz:4:25 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) δέ Ἀδάμ, ὁ Εὕα v.l. Εὔα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Σήθ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σπέρμα[τ], -ατος, τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἀντί Ἅβελ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) Κάϊν, ὁ
Rdz:4:25 wiedzieć i. e. rozpoznać. zaś... Adam... Wigilia... ... kobieta / żona... on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do zajęcia lasso, łapać, wyobrazić sobie, nab, się uchwycić, aresztowania, przechwytywanie urodzić syn a także, nawet, a mianowicie otrzymując (nazwy); wymówić (nazwę), by wymienić, aby zadzwonić w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama Seth powiedzieć / powiedzieć podnieść się pojawić; ????????? podnosi się od śmierci, z uwagą na, ponieważ, jak JA Bóg  sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) inny przeciwko (gen) Abel który / którego / których; być zabić Kain...
Rdz:4:25 *)/egnO de\ *adam *euan tE\n gunai=ka au)tou=, kai\ sullabou=sa e)/teken ui(o\n kai\ e)pOno/masen to\ o)/noma au)tou= *sET le/gousa *)eXane/stEsen ga/r moi o( Teo\s spe/rma e(/teron a)nti\ *abel, o(\n a)pe/kteinen *kain.
Rdz:4:25 egnO de adam euan tEn gynaika autu, kai syllabusa eteken hyion kai epOnomasen to onoma autu sET legusa eXanestEsen gar moi ho Teos sperma heteron anti abel, hon apekteinen kain.
Rdz:4:25 VZI_AAI3S x N_NSM N_ASF RA_ASF N3K_ASF RD_GSM C VB_AAPNSF VBI_AAI3S N2_ASM C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM V1_PAPNSF VHI_AAI3S x RP_DS RA_NSM N2_NSM N3M_ASN A1A_ASN P N_GSM RR_ASM VAI_AAI3S N_NSM
Rdz:4:25 to know i.e. recognize. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Adam Eve the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture to give birth son and also, even, namely to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call the name with regard to he/she/it/same Seth to say/tell to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse for since, as I the god [see theology] seed sperm, seed, germ (sprout, bud) other against (+gen) Abel who/whom/which; to be to kill Cain
Rdz:4:25 he/she/it-KNOW-ed Yet Adam (indecl) Eve (acc) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) and upon SEIZING-ing (nom|voc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH son (acc) and he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Seth (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) he/she/it-RAISE UP-ed for me (dat) the (nom) god (nom) seed (nom|acc|voc) other (acc, nom|acc) against (+gen) Abel (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed Cain (indecl)
Rdz:4:25 Rdz_4:25_1 Rdz_4:25_2 Rdz_4:25_3 Rdz_4:25_4 Rdz_4:25_5 Rdz_4:25_6 Rdz_4:25_7 Rdz_4:25_8 Rdz_4:25_9 Rdz_4:25_10 Rdz_4:25_11 Rdz_4:25_12 Rdz_4:25_13 Rdz_4:25_14 Rdz_4:25_15 Rdz_4:25_16 Rdz_4:25_17 Rdz_4:25_18 Rdz_4:25_19 Rdz_4:25_20 Rdz_4:25_21 Rdz_4:25_22 Rdz_4:25_23 Rdz_4:25_24 Rdz_4:25_25 Rdz_4:25_26 Rdz_4:25_27 Rdz_4:25_28 Rdz_4:25_29 Rdz_4:25_30
Rdz:4:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:4:26 καὶ τῷ Σηθ ἐγένετο υἱός, ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ενως· οὗτος ἤλπισεν ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ.
Rdz:4:26 And Seth had a son, and he called his name Enos: he hoped to call on the name of the Lord God. (Genesis 4:26 Brenton)
Rdz:4:26 Setowi również urodził się syn; Set dał mu imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. (Rdz 4:26 BT_4)
Rdz:4:26 καὶ τῷ Σηθ ἐγένετο υἱός, ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ενως· οὗτος ἤλπισεν ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ.
Rdz:4:26 καί ὁ ἡ τό Σήθ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Ἐνώς, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Rdz:4:26 a także, nawet, a mianowicie Seth stać się stać, stanie, syn otrzymując (nazwy); wymówić (nazwę), by wymienić, aby zadzwonić zaś... w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama Enos to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] nadzieję przetrwać, przeżyć, przetrwać, przeżyć do wezwania w odniesieniu do nazwy panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.... Bóg 
Rdz:4:26 kai\ tO=| *sET e)ge/neto ui(o/s, e)pOno/masen de\ to\ o)/noma au)tou= *enOs· ou(=tos E)/lpisen e)pikalei=sTai to\ o)/noma kuri/ou tou= Teou=.
Rdz:4:26 kai tO sET egeneto hyios, epOnomasen de to onoma autu enOs· hutos Elpisen epikaleisTai to onoma kyriu tu Teu.
Rdz:4:26 C RA_DSM N_DSM VBI_AMI3S N2_NSM VAI_AAI3S x RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM RD_NSM VAI_AAI3S V2_PMN RA_ASN N3M_ASN N2_GSM RA_GSM N2_GSM
Rdz:4:26 and also, even, namely the Seth to become become, happen son to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the name with regard to he/she/it/same Enos this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to hope survive, live through, outlast, outlive to call upon the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
Rdz:4:26 and the (dat) Seth (indecl) he/she/it-was-BECOME-ed son (nom) he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed Yet the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Enos (indecl) this (nom) he/she/it-HOPE-ed to-be-being-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen)
Rdz:4:26 Rdz_4:26_1 Rdz_4:26_2 Rdz_4:26_3 Rdz_4:26_4 Rdz_4:26_5 Rdz_4:26_6 Rdz_4:26_7 Rdz_4:26_8 Rdz_4:26_9 Rdz_4:26_10 Rdz_4:26_11 Rdz_4:26_12 Rdz_4:26_13 Rdz_4:26_14 Rdz_4:26_15 Rdz_4:26_16 Rdz_4:26_17 Rdz_4:26_18 Rdz_4:26_19
Rdz:4:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x