Rdz:6:1 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ θυγατέρες ἐγενήθησαν αὐτοῖς.
Rdz:6:1 And Noe was five hundred years old, and he begot three sons, Sem, Cham, and Japheth. (Genesis 6:1 Brenton)
Rdz:6:1 A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. (Rdz 6:1 BT_4)
Rdz:6:1 Καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ θυγατέρες ἐγενήθησαν αὐτοῖς.
Rdz:6:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἡνίκα ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:6:1 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, kiedy zaczynać się człowiek wiele stać się stać, stanie, na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie córka stać się stać, stanie, on / ona / on / sama
Rdz:6:1 *kai\ e)ge/neto E(ni/ka E)/rXanto oi( a)/nTrOpoi polloi\ gi/nesTai e)pi\ tE=s gE=s, kai\ Tugate/res e)genE/TEsan au)toi=s.
Rdz:6:1 kai egeneto hEnika ErXanto hoi anTrOpoi polloi ginesTai epi tEs gEs, kai Tygateres egenETEsan autois.
Rdz:6:1 C VBI_AMI3S D VAI_AMI3P RA_NPM N2_NPM A1_NPM V1_PMN P RA_GSF N1_GSF C N3_NPF VCI_API3P RD_DPM
Rdz:6:1 and also, even, namely to become become, happen when to begin the human much to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely daughter to become become, happen he/she/it/same
Rdz:6:1 and he/she/it-was-BECOME-ed when they-were-BEGIN-ed the (nom) humans (nom|voc) many (nom) to-be-being-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and daughters (nom|voc) they-were-BECOME-ed them/same (dat)
Rdz:6:1 Rdz_6:1_1 Rdz_6:1_2 Rdz_6:1_3 Rdz_6:1_4 Rdz_6:1_5 Rdz_6:1_6 Rdz_6:1_7 Rdz_6:1_8 Rdz_6:1_9 Rdz_6:1_10 Rdz_6:1_11 Rdz_6:1_12 Rdz_6:1_13 Rdz_6:1_14 Rdz_6:1_15
Rdz:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:2 ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν, ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ πασῶν, ὧν ἐξελέξαντο.
Rdz:6:2 And it came to pass when men began to be numerous upon the earth, and daughters were born to them, (Genesis 6:2 Brenton)
Rdz:6:2 Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. (Rdz 6:2 BT_4)
Rdz:6:2 ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν, ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ πασῶν, ὧν ἐξελέξαντο.
Rdz:6:2 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅτι καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-)
Rdz:6:2 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), zaś syn Bóg  córka człowiek dlatego, że prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do ??????, który jest z natury dobry, czyli Boga-kute). iść; być chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem self / our- / your- / się kobieta / żona od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość który / którego / których wybrać
Rdz:6:2 i)do/ntes de\ oi( ui(oi\ tou= Teou= ta\s Tugate/ras tO=n a)nTrO/pOn o(/ti kalai/ ei)sin, e)/labon e(autoi=s gunai=kas a)po\ pasO=n, O(=n e)Xele/Xanto.
Rdz:6:2 idontes de hoi hyioi tu Teu tas Tygateras tOn anTrOpOn hoti kalai eisin, elabon heautois gynaikas apo pasOn, hOn eXeleXanto.
Rdz:6:2 VB_AAPNPM x RA_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM RA_APF N3_APF RA_GPM N2_GPM C A1_NPF V9_PAI3P VBI_AAI3P RD_DPM N3K_APF P A1S_GPF RR_GPF VAI_AMI3P
Rdz:6:2 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the son the god [see theology] the daughter the human because/that right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to go; to be to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand self /our-/your-/themselves woman/wife from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to select
Rdz:6:2 upon SEE-ing (nom|voc) Yet the (nom) sons (nom|voc) the (gen) god (gen) the (acc) daughters (acc) the (gen) humans (gen) because/that right ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed selves (dat) women/wives (acc) away from (+gen) all (gen) who/whom/which (gen) they-were-SELECT-ed
Rdz:6:2 Rdz_6:2_1 Rdz_6:2_2 Rdz_6:2_3 Rdz_6:2_4 Rdz_6:2_5 Rdz_6:2_6 Rdz_6:2_7 Rdz_6:2_8 Rdz_6:2_9 Rdz_6:2_10 Rdz_6:2_11 Rdz_6:2_12 Rdz_6:2_13 Rdz_6:2_14 Rdz_6:2_15 Rdz_6:2_16 Rdz_6:2_17 Rdz_6:2_18 Rdz_6:2_19 Rdz_6:2_20
Rdz:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:3 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεός Οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας, ἔσονται δὲ αἱ ἡμέραι αὐτῶν ἑκατὸν εἴκοσι ἔτη.
Rdz:6:3 that the sons of God having seen the daughters of men that they were beautiful, took to themselves wives of all whom they chose. (Genesis 6:3 Brenton)
Rdz:6:3 Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat». (Rdz 6:3 BT_4)
Rdz:6:3 καὶ εἶπεν κύριος θεός Οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας, ἔσονται δὲ αἱ ἡμέραι αὐτῶν ἑκατὸν εἴκοσι ἔτη.
Rdz:6:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατα·μένω (κατα+μεν-, -, κατα+μειν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ διά ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό σάρξ, -αρκός, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἔτο·ς, -ους, τό
Rdz:6:3 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  ??? przed nierównym oddechem nie do ??? Duch oddech, duchowe wypowiedź, wiatr JA w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między człowiek to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] do (acc) eon w pl. , ??? ???? ?????? na zawsze ze względu na (ACC), poprzez (gen) ??? przed samogłoskami. "Do" (gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (acc) być on / ona / on / sama ciało być zaś dzień on / ona / on / sama sto ikona; dwadzieścia rok
Rdz:6:3 kai\ ei)=pen ku/rios o( Teo/s *ou) mE\ katamei/nE| to\ pneu=ma/ mou e)n toi=s a)nTrO/pois tou/tois ei)s to\n ai)O=na dia\ to\ ei)=nai au)tou\s sa/rkas, e)/sontai de\ ai( E(me/rai au)tO=n e(kato\n ei)/kosi e)/tE.
Rdz:6:3 kai eipen kyrios ho Teos u mE katameinE to pneuma mu en tois anTrOpois tutois eis ton aiOna dia to einai autus sarkas, esontai de hai hEmerai autOn hekaton eikosi etE.
Rdz:6:3 C VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM D D VA_AAS3S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RA_DPM N2_DPM RD_DPM P RA_ASM N3W_ASM P RA_ASN V9_PAN RD_APM N3K_APF VF_FMI3P x RA_NPF N1A_NPF RD_GPM M M N3E_APN
Rdz:6:3 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] οὐχ before rough breathing not to ??? the spirit breath, spiritual utterance, wind I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the human this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to be he/she/it/same flesh to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the day he/she/it/same hundred icon; twenty year
Rdz:6:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) not not he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) humans (dat) these (dat) into (+acc) the (acc) eon (acc) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) to-be them/same (acc) flesh (acc) they-will-be Yet the (nom) days (nom|voc) them/same (gen) hundred icons (dat); twenty years (nom|acc|voc)
Rdz:6:3 Rdz_6:3_1 Rdz_6:3_2 Rdz_6:3_3 Rdz_6:3_4 Rdz_6:3_5 Rdz_6:3_6 Rdz_6:3_7 Rdz_6:3_8 Rdz_6:3_9 Rdz_6:3_10 Rdz_6:3_11 Rdz_6:3_12 Rdz_6:3_13 Rdz_6:3_14 Rdz_6:3_15 Rdz_6:3_16 Rdz_6:3_17 Rdz_6:3_18 Rdz_6:3_19 Rdz_6:3_20 Rdz_6:3_21 Rdz_6:3_22 Rdz_6:3_23 Rdz_6:3_24 Rdz_6:3_25 Rdz_6:3_26 Rdz_6:3_27 Rdz_6:3_28 Rdz_6:3_29 Rdz_6:3_30 Rdz_6:3_31
Rdz:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:4 οἱ δὲ γίγαντες ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ μετ’ ἐκεῖνο, ὡς ἂν εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ πρὸς τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐγεννῶσαν ἑαυτοῖς· ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ γίγαντες οἱ ἀπ’ αἰῶνος, οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί.
Rdz:6:4 And the Lord God said, My Spirit shall certainly not remain among these men for ever, because they are flesh, but their days shall be an hundred and twenty years. (Genesis 6:4 Brenton)
Rdz:6:4 A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. (Rdz 6:4 BT_4)
Rdz:6:4 οἱ δὲ γίγαντες ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ μετ’ ἐκεῖνο, ὡς ἂν εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ πρὸς τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐγεννῶσαν ἑαυτοῖς· ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ γίγαντες οἱ ἀπ’ αἰῶνος, οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί.
Rdz:6:4 ὁ ἡ τό δέ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί μετά ἐκεῖνος -η -ο ὡς ἄν εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐκεῖνος -η -ο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀπό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό  
Rdz:6:4 zaś ? być na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między dzień że a także, nawet, a mianowicie po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem że tak jak kiedykolwiek (jeśli w ogóle) wejść syn Bóg  kierunku (wg, gen, dat) córka człowiek a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę self / our- / your- / się że być ? od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem eon w pl. , ??? ???? ?????? na zawsze człowiek ... ?
Rdz:6:4 oi( de\ gi/gantes E)=san e)pi\ tE=s gE=s e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais kai\ met’ e)kei=no, O(s a)/n ei)seporeu/onto oi( ui(oi\ tou= Teou= pro\s ta\s Tugate/ras tO=n a)nTrO/pOn kai\ e)gennO=san e(autoi=s· e)kei=noi E)=san oi( gi/gantes oi( a)p’ ai)O=nos, oi( a)/nTrOpoi oi( o)nomastoi/.
Rdz:6:4 hoi de gigantes Esan epi tEs gEs en tais hEmerais ekeinais kai met’ ekeino, hOs an eiseporeuonto hoi hyioi tu Teu pros tas Tygateras tOn anTrOpOn kai egennOsan heautois· ekeinoi Esan hoi gigantes hoi ap’ aiOnos, hoi anTrOpoi hoi onomastoi.
Rdz:6:4 RA_NPM x N3_NPM V9_IAI3P P RA_GSF N1_GSF P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF C P RD_ASN C x V1I_IMI3P RA_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM P RA_APF N3_APF RA_GPM N2_GPM C VAI_AAI3P RD_DPM RD_NPM V9_IAI3P RA_NPM N3_NPM RA_NPM P N3W_GSM RA_NPM N2_NPM RA_NPM A1_NPM
Rdz:6:4 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing that as/like ever (if ever) to enter the son the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) the daughter the human and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of self /our-/your-/themselves that to be the ć the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the human the ć
Rdz:6:4 the (nom) Yet   they-were upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) and after (+acc), with (+gen) that (nom|acc) as/like ever they-were-being-ENTER-ed the (nom) sons (nom|voc) the (gen) god (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) daughters (acc) the (gen) humans (gen) and they-were-FATHER-ing selves (dat) those (nom) they-were the (nom)   the (nom) away from (+gen) eon (gen) the (nom) humans (nom|voc) the (nom)  
Rdz:6:4 Rdz_6:4_1 Rdz_6:4_2 Rdz_6:4_3 Rdz_6:4_4 Rdz_6:4_5 Rdz_6:4_6 Rdz_6:4_7 Rdz_6:4_8 Rdz_6:4_9 Rdz_6:4_10 Rdz_6:4_11 Rdz_6:4_12 Rdz_6:4_13 Rdz_6:4_14 Rdz_6:4_15 Rdz_6:4_16 Rdz_6:4_17 Rdz_6:4_18 Rdz_6:4_19 Rdz_6:4_20 Rdz_6:4_21 Rdz_6:4_22 Rdz_6:4_23 Rdz_6:4_24 Rdz_6:4_25 Rdz_6:4_26 Rdz_6:4_27 Rdz_6:4_28 Rdz_6:4_29 Rdz_6:4_30 Rdz_6:4_31 Rdz_6:4_32 Rdz_6:4_33 Rdz_6:4_34 Rdz_6:4_35 Rdz_6:4_36 Rdz_6:4_37 Rdz_6:4_38 Rdz_6:4_39 Rdz_6:4_40
Rdz:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:5 Ἰδὼν δὲ κύριος ὁ θεὸς ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς ἡμέρας,
Rdz:6:5 Now the giants were upon the earth in those days; and after that when the sons of God were wont to go in to the daughters of men, they bore children to them, those were the giants of old, the men of renown. (Genesis 6:5 Brenton)
Rdz:6:5 Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, (Rdz 6:5 BT_4)
Rdz:6:5 Ἰδὼν δὲ κύριος θεὸς ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς ἡμέρας,
Rdz:6:5 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·μελῶς (Adv. of ἐπιμελής) ἐπί ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Rdz:6:5 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), zaś panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  dlatego, że... aby zwiększyć / pomnożyć zła zła, złośliwości człowiek na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość niektóre / każda do celu w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między Serce ??????? Oczyma serca oświecone (Eph_1: 18) on / ona / on / sama ostrożnie... na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem... zły wietrzenie (podnosząc, radując się lub proponujące) twardy, uciążliwego, pracy. Od ???? ??? ????? każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania... dzień
Rdz:6:5 *)idO\n de\ ku/rios o( Teo\s o(/ti e)plETu/nTEsan ai( kaki/ai tO=n a)nTrO/pOn e)pi\ tE=s gE=s kai\ pa=s tis dianoei=tai e)n tE=| kardi/a| au)tou= e)pimelO=s e)pi\ ta\ ponEra\ pa/sas ta\s E(me/ras,
Rdz:6:5 idOn de kyrios ho Teos hoti eplETynTEsan hai kakiai tOn anTrOpOn epi tEs gEs kai pas tis dianoeitai en tE kardia autu epimelOs epi ta ponEra pasas tas hEmeras,
Rdz:6:5 VB_AAPNSM x N2_NSM RA_NSM N2_NSM C VCI_API3P RA_NPF N1A_NPF RA_GPM N2_GPM P RA_GSF N1_GSF C A3_NSM RI_NSM V2_PMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM D P RA_APN A1A_APN A1S_APF RA_APF N1A_APF
Rdz:6:5 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] because/that to increase/multiply the evil evil, malice the human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely every all, each, every, the whole of some/any to purpose in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same carefully upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day
Rdz:6:5 upon SEE-ing (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) because/that they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed the (nom) wickedness (nom|voc) the (gen) humans (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and every (nom|voc) some/any (nom) he/she/it-is-being-PURPOSE-ed in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) him/it/same (gen) carefully upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)
Rdz:6:5 Rdz_6:5_1 Rdz_6:5_2 Rdz_6:5_3 Rdz_6:5_4 Rdz_6:5_5 Rdz_6:5_6 Rdz_6:5_7 Rdz_6:5_8 Rdz_6:5_9 Rdz_6:5_10 Rdz_6:5_11 Rdz_6:5_12 Rdz_6:5_13 Rdz_6:5_14 Rdz_6:5_15 Rdz_6:5_16 Rdz_6:5_17 Rdz_6:5_18 Rdz_6:5_19 Rdz_6:5_20 Rdz_6:5_21 Rdz_6:5_22 Rdz_6:5_23 Rdz_6:5_24 Rdz_6:5_25 Rdz_6:5_26 Rdz_6:5_27 Rdz_6:5_28 Rdz_6:5_29
Rdz:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:6 καὶ ἐνεθυμήθη ὁ θεὸς ὅτι ἐποίησεν τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ διενοήθη.
Rdz:6:6 And the Lord God, having seen that the wicked actions of men were multiplied upon the earth, and that every one in his heart was intently brooding over evil continually, (Genesis 6:6 Brenton)
Rdz:6:6 żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. (Rdz 6:6 BT_4)
Rdz:6:6 καὶ ἐνεθυμήθη θεὸς ὅτι ἐποίησεν τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ διενοήθη.
Rdz:6:6 καί ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-)
Rdz:6:6 a także, nawet, a mianowicie... rozważać i. e. , Zastanowić się, jak jeden "czuje się" o czymś: w odsiewu emocji (?????). Bóg  dlatego, że robić / zrobić człowiek na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie do celu
Rdz:6:6 kai\ e)neTumE/TE o( Teo\s o(/ti e)poi/Esen to\n a)/nTrOpon e)pi\ tE=s gE=s, kai\ dienoE/TE.
Rdz:6:6 kai eneTymETE ho Teos hoti epoiEsen ton anTrOpon epi tEs gEs, kai dienoETE.
Rdz:6:6 C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM P RA_GSF N1_GSF C VCI_API3S
Rdz:6:6 and also, even, namely to ponder i.e., to consider how one "feels" about something: a sifting of the emotions (θυμία). the god [see theology] because/that to do/make the human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to purpose
Rdz:6:6 and he/she/it-was-PONDER-ed the (nom) god (nom) because/that he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) human (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-was-PURPOSE-ed
Rdz:6:6 Rdz_6:6_1 Rdz_6:6_2 Rdz_6:6_3 Rdz_6:6_4 Rdz_6:6_5 Rdz_6:6_6 Rdz_6:6_7 Rdz_6:6_8 Rdz_6:6_9 Rdz_6:6_10 Rdz_6:6_11 Rdz_6:6_12 Rdz_6:6_13
Rdz:6:6 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:7 καὶ εἶπεν ὁ θεός Ἀπαλείψω τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἐποίησα, ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἀπὸ ἑρπετῶν ἕως τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι ἐθυμώθην ὅτι ἐποίησα αὐτούς.
Rdz:6:7 then God laid it to heart that he had made man upon the earth, and he pondered it deeply. (Genesis 6:7 Brenton)
Rdz:6:7 Wreszcie Pan rzekł: «Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem». (Rdz 6:7 BT_4)
Rdz:6:7 καὶ εἶπεν θεός Ἀπαλείψω τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἐποίησα, ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἀπὸ ἑρπετῶν ἕως τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι ἐθυμώθην ὅτι ἐποίησα αὐτούς.
Rdz:6:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κτῆνο·ς, -ους, τό καί ἀπό ἑρπετόν, -οῦ, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὅτι θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:6:7 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć... Bóg  ?... ... człowiek... który / którego / których; być robić / zrobić... od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem... twarz... ziemia / Ziemia od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem człowiek aż do; świt Zwierzę (bestia) a także, nawet, a mianowicie od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem gad aż do; świt ptak niebo / Niebo dlatego, że do gniewu... dlatego, że... robić / zrobić... on / ona / on / sama...
Rdz:6:7 kai\ ei)=pen o( Teo/s *)apalei/PSO to\n a)/nTrOpon, o(\n e)poi/Esa, a)po\ prosO/pou tE=s gE=s a)po\ a)nTrO/pou e(/Os ktE/nous kai\ a)po\ e(rpetO=n e(/Os tO=n peteinO=n tou= ou)ranou=, o(/ti e)TumO/TEn o(/ti e)poi/Esa au)tou/s.
Rdz:6:7 kai eipen ho Teos apaleiPSO ton anTrOpon, hon epoiEsa, apo prosOpu tEs gEs apo anTrOpu heOs ktEnus kai apo herpetOn heOs tOn peteinOn tu uranu, hoti eTymOTEn hoti epoiEsa autus.
Rdz:6:7 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI1S P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF P N2_GSM P N3E_GSN C P N2N_GPN P RA_GPN N2N_GPN RA_GSM N2_GSM C VCI_API1S C VAI_AAI1S RD_APM
Rdz:6:7 and also, even, namely to say/tell the god [see theology] ć the human who/whom/which; to be to do/make from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human until; dawn Animal (beast) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing reptile until; dawn the bird the sky/heaven because/that to anger because/that to do/make he/she/it/same
Rdz:6:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom)   the (acc) human (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-DO/MAKE-ed away from (+gen) face (gen) the (gen) earth/land (gen) away from (+gen) human (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Animal (gen) and away from (+gen) reptiles (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) birds (gen) the (gen) sky/heaven (gen) because/that I-was-ANGER-ed because/that I-DO/MAKE-ed them/same (acc)
Rdz:6:7 Rdz_6:7_1 Rdz_6:7_2 Rdz_6:7_3 Rdz_6:7_4 Rdz_6:7_5 Rdz_6:7_6 Rdz_6:7_7 Rdz_6:7_8 Rdz_6:7_9 Rdz_6:7_10 Rdz_6:7_11 Rdz_6:7_12 Rdz_6:7_13 Rdz_6:7_14 Rdz_6:7_15 Rdz_6:7_16 Rdz_6:7_17 Rdz_6:7_18 Rdz_6:7_19 Rdz_6:7_20 Rdz_6:7_21 Rdz_6:7_22 Rdz_6:7_23 Rdz_6:7_24 Rdz_6:7_25 Rdz_6:7_26 Rdz_6:7_27 Rdz_6:7_28 Rdz_6:7_29 Rdz_6:7_30
Rdz:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:8 Νωε δὲ εὗρεν χάριν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ.
Rdz:6:8 And God said, I will blot out man whom I have made from the face of the earth, even man with cattle, and reptiles with flying creatures of the sky, for I am grieved that I have made them. (Genesis 6:8 Brenton)
Rdz:6:8 Tylko Noego Pan darzył życzliwością. (Rdz 6:8 BT_4)
Rdz:6:8 Νωε δὲ εὗρεν χάριν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ.
Rdz:6:8 Νῶε, ὁ δέ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Rdz:6:8 Noah zaś... znaleźć... ze względu na [wg. od ????? używane przysłówkowo] prep. dla; przysługa / Łaska [zobacz miłości]... z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw,... panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg 
Rdz:6:8 *nOe de\ eu(=ren CHa/rin e)nanti/on kuri/ou tou= Teou=.
Rdz:6:8 nOe de heuren CHarin enantion kyriu tu Teu.
Rdz:6:8 N_NSM x VB_AAI3S N3_ASF P N2_GSM RA_GSM N2_GSM
Rdz:6:8 Noah δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
Rdz:6:8 Noah (indecl) Yet he/she/it-FIND-ed for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen)
Rdz:6:8 Rdz_6:8_1 Rdz_6:8_2 Rdz_6:8_3 Rdz_6:8_4 Rdz_6:8_5 Rdz_6:8_6 Rdz_6:8_7 Rdz_6:8_8
Rdz:6:8 x x x x x x x x
Rdz:6:9 Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Νωε· Νωε ἄνθρωπος δίκαιος, τέλειος ὢν ἐν τῇ γενεᾷ αὐτοῦ· τῷ θεῷ εὐηρέστησεν Νωε.
Rdz:6:9 But Noe found grace before the Lord God. (Genesis 6:9 Brenton)
Rdz:6:9 Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi; w przyjaźni z Bogiem żył Noe. (Rdz 6:9 BT_4)
Rdz:6:9 Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Νωε· Νωε ἄνθρωπος δίκαιος, τέλειος ὢν ἐν τῇ γενεᾷ αὐτοῦ· τῷ θεῷ εὐηρέστησεν Νωε.
Rdz:6:9 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ ὁ ἡ τό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) Νῶε, ὁ Νῶε, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ δίκαιος -αία -ον τέλειος -α -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εὐ·αρεστέω (ευ+αρεστ(ε)-/ευαρεστ(ε)-, ευ+αρεστη·σ-, ευ+αρεστη·σ-/ευαρεστη·σ-, ευ+ηρεστη·κ-/ευαρεστη·κ-, -, -) Νῶε, ὁ
Rdz:6:9 to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] zaś rodowód Noah... Noah człowiek tylko sprawiedliwi, po prostu zakończony być w, z, przez (DAT) ... generacji rasy, narodu; czasem "pokolenie"... on / ona / on / sama Bóg  być bardzo miłe Noah
Rdz:6:9 *au(=tai de\ ai( gene/seis *nOe· *nOe a)/nTrOpos di/kaios, te/leios O)\n e)n tE=| genea=| au)tou=· tO=| TeO=| eu)Ere/stEsen *nOe.
Rdz:6:9 hautai de hai geneseis nOe· nOe anTrOpos dikaios, teleios On en tE genea autu· tO TeO euErestEsen nOe.
Rdz:6:9 RD_NPF x RA_NPF N3I_NPF N_GSM N_NSM N2_NSM A1A_NSM A1A_NSM V9_PAPNSM P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM RA_DSM N2_DSM VAI_AAI3S N_NSM
Rdz:6:9 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the lineage Noah Noah human just righteous, just completed to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the generation Race, Nation; sometimes "generation" he/she/it/same the god [see theology] to be very pleasing Noah
Rdz:6:9 these (nom) Yet the (nom) lineages (acc, nom|voc) Noah (indecl) Noah (indecl) human (nom) just ([Adj] nom) completed ([Adj] nom) while being (nom) in/among/by (+dat) the (dat) generation (dat) him/it/same (gen) the (dat) god (dat) he/she/it-BE-ed-VERY-PLEASING Noah (indecl)
Rdz:6:9 Rdz_6:9_1 Rdz_6:9_2 Rdz_6:9_3 Rdz_6:9_4 Rdz_6:9_5 Rdz_6:9_6 Rdz_6:9_7 Rdz_6:9_8 Rdz_6:9_9 Rdz_6:9_10 Rdz_6:9_11 Rdz_6:9_12 Rdz_6:9_13 Rdz_6:9_14 Rdz_6:9_15 Rdz_6:9_16 Rdz_6:9_17 Rdz_6:9_18
Rdz:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:10 ἐγέννησεν δὲ Νωε τρεῖς υἱούς, τὸν Σημ, τὸν Χαμ, τὸν Ιαφεθ.
Rdz:6:10 And these are the generations of Noe. Noe was a just man; being perfect in his generation, Noe was well-pleasing to God. (Genesis 6:10 Brenton)
Rdz:6:10 A Noe był ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. (Rdz 6:10 BT_4)
Rdz:6:10 ἐγέννησεν δὲ Νωε τρεῖς υἱούς, τὸν Σημ, τὸν Χαμ, τὸν Ιαφεθ.
Rdz:6:10 γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) δέ Νῶε, ὁ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό Σήμ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό  
Rdz:6:10 do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę zaś Noah trzy syn Shem ? ?
Rdz:6:10 e)ge/nnEsen de\ *nOe trei=s ui(ou/s, to\n *sEm, to\n *CHam, to\n *iafeT.
Rdz:6:10 egennEsen de nOe treis hyius, ton sEm, ton CHam, ton iafeT.
Rdz:6:10 VAI_AAI3S x N_NSM A3_APM N2_APM RA_ASM N_ASM RA_ASM N_ASM RA_ASM N_ASM
Rdz:6:10 to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Noah three son the Shem the ć the ć
Rdz:6:10 he/she/it-FATHER-ed Yet Noah (indecl) three (acc, nom) sons (acc) the (acc) Shem (indecl) the (acc)   the (acc)  
Rdz:6:10 Rdz_6:10_1 Rdz_6:10_2 Rdz_6:10_3 Rdz_6:10_4 Rdz_6:10_5 Rdz_6:10_6 Rdz_6:10_7 Rdz_6:10_8 Rdz_6:10_9 Rdz_6:10_10 Rdz_6:10_11
Rdz:6:10 x x x x x x x x x x x
Rdz:6:11 ἐφθάρη δὲ ἡ γῆ ἐναντίον τοῦ θεοῦ, καὶ ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας.
Rdz:6:11 And Noe begot three sons, Sem, Cham, Japheth. (Genesis 6:11 Brenton)
Rdz:6:11 Ziemia została skażona w oczach Boga. (Rdz 6:11 BT_4)
Rdz:6:11 ἐφθάρη δὲ γῆ ἐναντίον τοῦ θεοῦ, καὶ ἐπλήσθη γῆ ἀδικίας.
Rdz:6:11 φθείρω (φθειρ-, φθερ(ε)·[σ]-, φθειρ·[σ]-, -, -, φθαρ·[θ]-) δέ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀ·δικία, -ας, ἡ
Rdz:6:11 skorumpowania zaś ziemia / Ziemia z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Bóg  a także, nawet, a mianowicie do ??? ziemia / Ziemia wykroczenie
Rdz:6:11 e)fTa/rE de\ E( gE= e)nanti/on tou= Teou=, kai\ e)plE/sTE E( gE= a)diki/as.
Rdz:6:11 efTarE de hE gE enantion tu Teu, kai eplEsTE hE gE adikias.
Rdz:6:11 VDI_API3S x RA_NSF N1_NSF P RA_GSM N2_GSM C VSI_API3S RA_NSF N1_NSF N1A_GSF
Rdz:6:11 to corrupt δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the earth/land in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the god [see theology] and also, even, namely to ??? the earth/land wrongdoing
Rdz:6:11 he/she/it-was-CORRUPT-ed Yet the (nom) earth/land (nom|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) and he/she/it-was-???-ed the (nom) earth/land (nom|voc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc)
Rdz:6:11 Rdz_6:11_1 Rdz_6:11_2 Rdz_6:11_3 Rdz_6:11_4 Rdz_6:11_5 Rdz_6:11_6 Rdz_6:11_7 Rdz_6:11_8 Rdz_6:11_9 Rdz_6:11_10 Rdz_6:11_11 Rdz_6:11_12
Rdz:6:11 x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:12 καὶ εἶδεν κύριος ὁ θεὸς τὴν γῆν, καὶ ἦν κατεφθαρμένη, ὅτι κατέφθειρεν πᾶσα σὰρξ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.
Rdz:6:12 But the earth was corrupted before God, and the earth was filled with iniquity. (Genesis 6:12 Brenton)
Rdz:6:12 Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, (Rdz 6:12 BT_4)
Rdz:6:12 καὶ εἶδεν κύριος θεὸς τὴν γῆν, καὶ ἦν κατεφθαρμένη, ὅτι κατέφθειρεν πᾶσα σὰρξ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.
Rdz:6:12 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-) ὅτι κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:6:12 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie być do ruiny dlatego, że do ruiny każdy wszystkim, każde, każde, całość ciało Sposób / droga on / ona / on / sama na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia
Rdz:6:12 kai\ ei)=den ku/rios o( Teo\s tE\n gE=n, kai\ E)=n katefTarme/nE, o(/ti kate/fTeiren pa=sa sa\rX tE\n o(do\n au)tou= e)pi\ tE=s gE=s.
Rdz:6:12 kai eiden kyrios ho Teos tEn gEn, kai En katefTarmenE, hoti katefTeiren pasa sarX tEn hodon autu epi tEs gEs.
Rdz:6:12 C VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_ASF N1_ASF C V9_IAI3S VM_XMPNSF C V1I_IAI3S A1S_NSF N3K_NSF RA_ASF N2_ASF RD_GSM P RA_GSF N1_GSF
Rdz:6:12 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the earth/land and also, even, namely to be to ruin because/that to ruin every all, each, every, the whole of flesh the way/road he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Rdz:6:12 and he/she/it-SEE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-was having-been-RUIN-ed (nom|voc) because/that he/she/it-was-RUIN-ing, he/she/it-RUIN-ed every (nom|voc) flesh (nom|voc) the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Rdz:6:12 Rdz_6:12_1 Rdz_6:12_2 Rdz_6:12_3 Rdz_6:12_4 Rdz_6:12_5 Rdz_6:12_6 Rdz_6:12_7 Rdz_6:12_8 Rdz_6:12_9 Rdz_6:12_10 Rdz_6:12_11 Rdz_6:12_12 Rdz_6:12_13 Rdz_6:12_14 Rdz_6:12_15 Rdz_6:12_16 Rdz_6:12_17 Rdz_6:12_18 Rdz_6:12_19 Rdz_6:12_20
Rdz:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:13 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Νωε Καιρὸς παντὸς ἀνθρώπου ἥκει ἐναντίον μου, ὅτι ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας ἀπ’ αὐτῶν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ καταφθείρω αὐτοὺς καὶ τὴν γῆν.
Rdz:6:13 And the Lord God saw the earth, and it was corrupted; because all flesh had corrupted its way upon the earth. (Genesis 6:13 Brenton)
Rdz:6:13 rzekł do Noego: «Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią. (Rdz 6:13 BT_4)
Rdz:6:13 καὶ εἶπεν θεὸς πρὸς Νωε Καιρὸς παντὸς ἀνθρώπου ἥκει ἐναντίον μου, ὅτι ἐπλήσθη γῆ ἀδικίας ἀπ’ αὐτῶν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ καταφθείρω αὐτοὺς καὶ τὴν γῆν.
Rdz:6:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός Νῶε, ὁ καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀ·δικία, -ας, ἡ ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:6:13 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć ... Bóg  kierunku (wg, gen, dat) Noah... okres czasu... każdy wszystkim, każde, każde, całość... człowiek się pochodzić przyszedłem. Przyjechałem. z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, JA dlatego, że do ??? ziemia / Ziemia wykroczenie od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), JA do ruiny on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ziemia / Ziemia
Rdz:6:13 kai\ ei)=pen o( Teo\s pro\s *nOe *kairo\s panto\s a)nTrO/pou E(/kei e)nanti/on mou, o(/ti e)plE/sTE E( gE= a)diki/as a)p’ au)tO=n, kai\ i)dou\ e)gO\ katafTei/rO au)tou\s kai\ tE\n gE=n.
Rdz:6:13 kai eipen ho Teos pros nOe kairos pantos anTrOpu hEkei enantion mu, hoti eplEsTE hE gE adikias ap’ autOn, kai idu egO katafTeirO autus kai tEn gEn.
Rdz:6:13 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_ASM N2_NSM A3_GSM N2_GSM V1_PAI3S P RP_GS C VSI_API3S RA_NSF N1_NSF N1A_GSF P RD_GPM C I RP_NS V1_PAI1S RD_APM C RA_ASF N1_ASF
Rdz:6:13 and also, even, namely to say/tell the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) Noah period of time every all, each, every, the whole of human to have come I have come. I have arrived. in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I because/that to ??? the earth/land wrongdoing from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to ruin he/she/it/same and also, even, namely the earth/land
Rdz:6:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Noah (indecl) period of time (nom) every (gen) human (gen) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) because/that he/she/it-was-???-ed the (nom) earth/land (nom|voc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) away from (+gen) them/same (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-RUIN-ing, I-should-be-RUIN-ing, I-should-RUIN them/same (acc) and the (acc) earth/land (acc)
Rdz:6:13 Rdz_6:13_1 Rdz_6:13_2 Rdz_6:13_3 Rdz_6:13_4 Rdz_6:13_5 Rdz_6:13_6 Rdz_6:13_7 Rdz_6:13_8 Rdz_6:13_9 Rdz_6:13_10 Rdz_6:13_11 Rdz_6:13_12 Rdz_6:13_13 Rdz_6:13_14 Rdz_6:13_15 Rdz_6:13_16 Rdz_6:13_17 Rdz_6:13_18 Rdz_6:13_19 Rdz_6:13_20 Rdz_6:13_21 Rdz_6:13_22 Rdz_6:13_23 Rdz_6:13_24 Rdz_6:13_25 Rdz_6:13_26 Rdz_6:13_27
Rdz:6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:14 ποίησον οὖν σεαυτῷ κιβωτὸν ἐκ ξύλων τετραγώνων· νοσσιὰς ποιήσεις τὴν κιβωτὸν καὶ ἀσφαλτώσεις αὐτὴν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν τῇ ἀσφάλτῳ.
Rdz:6:14 And the Lord God said to Noe, A period of all men is come before me; because the earth has been filled with iniquity by them, and, behold, I destroy them and the earth. (Genesis 6:14 Brenton)
Rdz:6:14 Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz. (Rdz 6:14 BT_4)
Rdz:6:14 ποίησον οὖν σεαυτῷ κιβωτὸν ἐκ ξύλων τετραγώνων· νοσσιὰς ποιήσεις τὴν κιβωτὸν καὶ ἀσφαλτώσεις αὐτὴν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν τῇ ἀσφάλτῳ.
Rdz:6:14 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὖν σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ κιβωτός, -οῦ, ἡ ἐκ ξύλον, -ου, τό τετρά·γωνος -ον νοσσιά/νεοσσιά, -ᾶς, ἡ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἔσω·θεν καί ἔξω·θεν ὁ ἡ τό  
Rdz:6:14 robić / zrobić Dlatego też /, a następnie się okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] z (gen) ?? przed samogłoskami drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. cztery kwadratowe (cztery do muru) ??? robi / decyzji; robić / zrobić okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] a także, nawet, a mianowicie ? on / ona / on / sama od środka a także, nawet, a mianowicie od zewnątrz ?
Rdz:6:14 poi/Eson ou)=n seautO=| kibOto\n e)k Xu/lOn tetragO/nOn· nossia\s poiE/seis tE\n kibOto\n kai\ a)sfaltO/seis au)tE\n e)/sOTen kai\ e)/XOTen tE=| a)sfa/ltO|.
Rdz:6:14 poiEson un seautO kibOton ek XylOn tetragOnOn· nossias poiEseis tEn kibOton kai asfaltOseis autEn esOTen kai eXOTen tE asfaltO.
Rdz:6:14 VA_AAD2S x RD_DSM N2_ASF P N2N_GPN A1B_GPN N1_APF VF_FAI2S RA_ASF N2_ASF C VF_FAI2S RD_ASF D C D RA_DSF N2_DSF
Rdz:6:14 to do/make therefore/then yourself ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] out of (+gen) ἐξ before vowels tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. four-square (four cornered) ??? doing/making; to do/make the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] and also, even, namely ć he/she/it/same from inside and also, even, namely from the outside the ć
Rdz:6:14 do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) therefore/then yourself (dat) ark (acc) out of (+gen) trees/wooden things (gen) four-square ([Adj] gen) ??? (gen), ???s (acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (acc) ark (acc) and   her/it/same (acc) from inside and from the outside the (dat)  
Rdz:6:14 Rdz_6:14_1 Rdz_6:14_2 Rdz_6:14_3 Rdz_6:14_4 Rdz_6:14_5 Rdz_6:14_6 Rdz_6:14_7 Rdz_6:14_8 Rdz_6:14_9 Rdz_6:14_10 Rdz_6:14_11 Rdz_6:14_12 Rdz_6:14_13 Rdz_6:14_14 Rdz_6:14_15 Rdz_6:14_16 Rdz_6:14_17 Rdz_6:14_18 Rdz_6:14_19
Rdz:6:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:15 καὶ οὕτως ποιήσεις τὴν κιβωτόν· τριακοσίων πήχεων τὸ μῆκος τῆς κιβωτοῦ καὶ πεντήκοντα πήχεων τὸ πλάτος καὶ τριάκοντα πήχεων τὸ ὕψος αὐτῆς·
Rdz:6:15 Make therefore for thyself an ark of square timber; thou shalt make the ark in compartments, and thou shalt pitch it within and without with pitch. (Genesis 6:15 Brenton)
Rdz:6:15 A oto, jak masz ją wykonać: długość arki - trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci - jej szerokość i wysokość jej - trzydzieści łokci. (Rdz 6:15 BT_4)
Rdz:6:15 καὶ οὕτως ποιήσεις τὴν κιβωτόν· τριακοσίων πήχεων τὸ μῆκος τῆς κιβωτοῦ καὶ πεντήκοντα πήχεων τὸ πλάτος καὶ τριάκοντα πήχεων τὸ ὕψος αὐτῆς·
Rdz:6:15 καί οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ τρια·κόσιοι -αι -α πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ καί πεντή·κοντα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό καί τριά·κοντα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:6:15 a także, nawet, a mianowicie thusly / jak ten [????? przed samogłosek i spółgłosek; ???? przed spółgłoskami tylko] robi / decyzji; robić / zrobić okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] trzysta łokieć długość okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] a także, nawet, a mianowicie pięćdziesiąt łokieć szerokość a także, nawet, a mianowicie trzydzieści łokieć Wysokość Wysokość, niebo; godność, eminencja, duma, arogancja on / ona / on / sama
Rdz:6:15 kai\ ou(/tOs poiE/seis tE\n kibOto/n· triakosi/On pE/CHeOn to\ mE=kos tE=s kibOtou= kai\ pentE/konta pE/CHeOn to\ pla/tos kai\ tria/konta pE/CHeOn to\ u(/PSos au)tE=s·
Rdz:6:15 kai hutOs poiEseis tEn kibOton· triakosiOn pECHeOn to mEkos tEs kibOtu kai pentEkonta pECHeOn to platos kai triakonta pECHeOn to hyPSos autEs·
Rdz:6:15 C D VF_FAI2S RA_ASF N2_ASF A1A_GPM N3_GPM RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N2_GSF C M N3_GPM RA_ASN N3E_ASN C M N3_GPM RA_ASN N3E_ASN RD_GSF
Rdz:6:15 and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] three hundred cubit the length the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] and also, even, namely fifty cubit the width and also, even, namely thirty cubit the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same
Rdz:6:15 and thusly/like this doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (acc) ark (acc) three hundred (gen) cubits (gen) the (nom|acc) length (nom|acc|voc) the (gen) ark (gen) and fifty cubits (gen) the (nom|acc) width (nom|acc|voc) and thirty cubits (gen) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Rdz:6:15 Rdz_6:15_1 Rdz_6:15_2 Rdz_6:15_3 Rdz_6:15_4 Rdz_6:15_5 Rdz_6:15_6 Rdz_6:15_7 Rdz_6:15_8 Rdz_6:15_9 Rdz_6:15_10 Rdz_6:15_11 Rdz_6:15_12 Rdz_6:15_13 Rdz_6:15_14 Rdz_6:15_15 Rdz_6:15_16 Rdz_6:15_17 Rdz_6:15_18 Rdz_6:15_19 Rdz_6:15_20 Rdz_6:15_21 Rdz_6:15_22
Rdz:6:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:16 ἐπισυνάγων ποιήσεις τὴν κιβωτὸν καὶ εἰς πῆχυν συντελέσεις αὐτὴν ἄνωθεν· τὴν δὲ θύραν τῆς κιβωτοῦ ποιήσεις ἐκ πλαγίων· κατάγαια, διώροφα καὶ τριώροφα ποιήσεις αὐτήν.
Rdz:6:16 And thus shalt thou make the ark; three hundred cubits the length of the ark, and fifty cubits the breadth, and thirty cubits the height of it. (Genesis 6:16 Brenton)
Rdz:6:16 Nakrycie arki, przepuszczające światło, sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie; uczyń przegrody: dolną, drugą i trzecią. (Rdz 6:16 BT_4)
Rdz:6:16 ἐπισυνάγων ποιήσεις τὴν κιβωτὸν καὶ εἰς πῆχυν συντελέσεις αὐτὴν ἄνωθεν· τὴν δὲ θύραν τῆς κιβωτοῦ ποιήσεις ἐκ πλαγίων· κατάγαια, διώροφα καὶ τριώροφα ποιήσεις αὐτήν.
Rdz:6:16 ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ καί εἰς[1] πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄνω·θεν ὁ ἡ τό δέ θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ       καί   ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:6:16 do ??? robi / decyzji; robić / zrobić okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] a także, nawet, a mianowicie... do (acc) łokieć wypełnić on / ona / on / sama z góry zaś drzwi bramy okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] robi / decyzji; robić / zrobić z (gen) ?? przed samogłoskami ? ? ? a także, nawet, a mianowicie ? robi / decyzji; robić / zrobić on / ona / on / sama
Rdz:6:16 e)pisuna/gOn poiE/seis tE\n kibOto\n kai\ ei)s pE=CHun suntele/seis au)tE\n a)/nOTen· tE\n de\ Tu/ran tE=s kibOtou= poiE/seis e)k plagi/On· kata/gaia, diO/rofa kai\ triO/rofa poiE/seis au)tE/n.
Rdz:6:16 episynagOn poiEseis tEn kibOton kai eis pECHyn synteleseis autEn anOTen· tEn de Tyran tEs kibOtu poiEseis ek plagiOn· katagaia, diOrofa kai triOrofa poiEseis autEn.
Rdz:6:16 V1_PAPNSM VF_FAI2S RA_ASF N2_ASF C P N3_ASM VF_FAI2S RD_ASF D RA_ASF x N1A_ASF RA_GSF N2_GSF VF_FAI2S P A1A_GPM A1_APN A1_APN C A1_APN VF_FAI2S RD_ASF
Rdz:6:16 to ??? doing/making; to do/make the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] and also, even, namely into (+acc) cubit to complete he/she/it/same from above the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] door gate the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] doing/making; to do/make out of (+gen) ἐξ before vowels ć ć ć and also, even, namely ć doing/making; to do/make he/she/it/same
Rdz:6:16 while ???-ing (nom) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (acc) ark (acc) and into (+acc) cubit (acc) you(sg)-will-COMPLETE her/it/same (acc) from above the (acc) Yet door (acc) the (gen) ark (gen) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE out of (+gen)       and   doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE her/it/same (acc)
Rdz:6:16 Rdz_6:16_1 Rdz_6:16_2 Rdz_6:16_3 Rdz_6:16_4 Rdz_6:16_5 Rdz_6:16_6 Rdz_6:16_7 Rdz_6:16_8 Rdz_6:16_9 Rdz_6:16_10 Rdz_6:16_11 Rdz_6:16_12 Rdz_6:16_13 Rdz_6:16_14 Rdz_6:16_15 Rdz_6:16_16 Rdz_6:16_17 Rdz_6:16_18 Rdz_6:16_19 Rdz_6:16_20 Rdz_6:16_21 Rdz_6:16_22 Rdz_6:16_23 Rdz_6:16_24
Rdz:6:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:17 ἐγὼ δὲ ἰδοὺ ἐπάγω τὸν κατακλυσμὸν ὕδωρ ἐπὶ τὴν γῆν καταφθεῖραι πᾶσαν σάρκα, ἐν ᾗ ἐστιν πνεῦμα ζωῆς, ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ· καὶ ὅσα ἐὰν ᾖ ἐπὶ τῆς γῆς, τελευτήσει.
Rdz:6:17 Thou shalt narrow the ark in making it, and in a cubit above thou shalt finish it, and the door of the ark thou shalt make on the side; with lower, second, and third stories thou shalt make it. (Genesis 6:17 Brenton)
Rdz:6:17 Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie, (Rdz 6:17 BT_4)
Rdz:6:17 ἐγὼ δὲ ἰδοὺ ἐπάγω τὸν κατακλυσμὸν ὕδωρ ἐπὶ τὴν γῆν καταφθεῖραι πᾶσαν σάρκα, ἐν ἐστιν πνεῦμα ζωῆς, ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ· καὶ ὅσα ἐὰν ἐπὶ τῆς γῆς, τελευτήσει.
Rdz:6:17 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό κατα·κλυσμός, -οῦ, ὁ ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σάρξ, -αρκός, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πνεῦμα[τ], -ατος, τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ὑπο·κάτω ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)
Rdz:6:17 JA zaś zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), do po-ołowiu Potop / powodzi [zobacz kataklizm] woda na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia do ruiny każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ciało w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między który / którego / których być Duch oddech, duchowe wypowiedź, wiatr istota życia, życia, ducha; żywy poniżej niebo / Niebo a także, nawet, a mianowicie tyle, / aż Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] być na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia do końca
Rdz:6:17 e)gO\ de\ i)dou\ e)pa/gO to\n kataklusmo\n u(/dOr e)pi\ tE\n gE=n katafTei=rai pa=san sa/rka, e)n E(=| e)stin pneu=ma DZOE=s, u(poka/tO tou= ou)ranou=· kai\ o(/sa e)a\n E)=| e)pi\ tE=s gE=s, teleutE/sei.
Rdz:6:17 egO de idu epagO ton kataklysmon hydOr epi tEn gEn katafTeirai pasan sarka, en hE estin pneuma DZOEs, hypokatO tu uranu· kai hosa ean E epi tEs gEs, teleutEsei.
Rdz:6:17 RP_NS x I V1_PAI1S RA_ASM N2_ASM N3_ASN P RA_ASF N1_ASF VA_AAN A1S_ASF N3K_ASF P RR_DSF V9_PAI3S N3M_NSN N1_GSF P RA_GSM N2_GSM C A1_APN C V9_PAS3S P RA_GSF N1_GSF VF_FAI3S
Rdz:6:17 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to upon-lead the deluge/flood [see cataclysm] water upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to ruin every all, each, every, the whole of; to sprinkle flesh in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to be spirit breath, spiritual utterance, wind life being, living, spirit; alive below the sky/heaven and also, even, namely as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to end
Rdz:6:17 I (nom) Yet be-you(sg)-SEE-ed! I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing the (acc) deluge/flood (acc) water (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) to-RUIN, be-you(sg)-RUIN-ed!, he/she/it-happens-to-RUIN (opt) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) flesh (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-is spirit (nom|acc|voc) life (gen); alive ([Adj] gen) below the (gen) sky/heaven (gen) and as much/many as (nom|acc) if-ever he/she/it-should-be upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-will-END, you(sg)-will-be-END-ed (classical)
Rdz:6:17 Rdz_6:17_1 Rdz_6:17_2 Rdz_6:17_3 Rdz_6:17_4 Rdz_6:17_5 Rdz_6:17_6 Rdz_6:17_7 Rdz_6:17_8 Rdz_6:17_9 Rdz_6:17_10 Rdz_6:17_11 Rdz_6:17_12 Rdz_6:17_13 Rdz_6:17_14 Rdz_6:17_15 Rdz_6:17_16 Rdz_6:17_17 Rdz_6:17_18 Rdz_6:17_19 Rdz_6:17_20 Rdz_6:17_21 Rdz_6:17_22 Rdz_6:17_23 Rdz_6:17_24 Rdz_6:17_25 Rdz_6:17_26 Rdz_6:17_27 Rdz_6:17_28 Rdz_6:17_29
Rdz:6:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:18 καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου πρὸς σέ· εἰσελεύσῃ δὲ εἰς τὴν κιβωτόν, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ ἡ γυνή σου καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν σου μετὰ σοῦ.
Rdz:6:18 And behold I bring a flood of water upon the earth, to destroy all flesh in which is the breath of life under heaven, and whatsoever things are upon the earth shall die. (Genesis 6:18 Brenton)
Rdz:6:18 ale z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów. (Rdz 6:18 BT_4)
Rdz:6:18 καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου πρὸς σέ· εἰσελεύσῃ δὲ εἰς τὴν κιβωτόν, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ γυνή σου καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν σου μετὰ σοῦ.
Rdz:6:18 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ εἰς[1] ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:6:18 a także, nawet, a mianowicie spowodować stać przymierze JA kierunku (wg, gen, dat) ty; twój / twoje (SG) wejść zaś do (acc) okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] ty a także, nawet, a mianowicie syn ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie kobieta / żona ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie kobieta / żona syn ty; twój / twoje (SG) po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG)
Rdz:6:18 kai\ stE/sO tE\n diaTE/kEn mou pro\s se/· ei)seleu/sE| de\ ei)s tE\n kibOto/n, su\ kai\ oi( ui(oi/ sou kai\ E( gunE/ sou kai\ ai( gunai=kes tO=n ui(O=n sou meta\ sou=.
Rdz:6:18 kai stEsO tEn diaTEkEn mu pros se· eiseleusE de eis tEn kibOton, sy kai hoi hyioi su kai hE gynE su kai hai gynaikes tOn hyiOn su meta su.
Rdz:6:18 C VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS P RP_AS VF_FMI2S x P RA_ASF N2_ASF RP_NS C RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NSF N3K_NSF RP_GS C RA_NPF N3K_NPF RA_GPM N2_GPM RP_GS P RP_GS
Rdz:6:18 and also, even, namely to cause to stand the covenant I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to enter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] you and also, even, namely the son you; your/yours(sg) and also, even, namely the woman/wife you; your/yours(sg) and also, even, namely the woman/wife the son you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Rdz:6:18 and I-will-CAUSE-TO-STand, I-should-CAUSE-TO-STand the (acc) covenant (acc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) you(sg)-will-be-ENTER-ed Yet into (+acc) the (acc) ark (acc) you(sg) (nom) and the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) woman/wife (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) women/wives (nom|voc) the (gen) sons (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:6:18 Rdz_6:18_1 Rdz_6:18_2 Rdz_6:18_3 Rdz_6:18_4 Rdz_6:18_5 Rdz_6:18_6 Rdz_6:18_7 Rdz_6:18_8 Rdz_6:18_9 Rdz_6:18_10 Rdz_6:18_11 Rdz_6:18_12 Rdz_6:18_13 Rdz_6:18_14 Rdz_6:18_15 Rdz_6:18_16 Rdz_6:18_17 Rdz_6:18_18 Rdz_6:18_19 Rdz_6:18_20 Rdz_6:18_21 Rdz_6:18_22 Rdz_6:18_23 Rdz_6:18_24 Rdz_6:18_25 Rdz_6:18_26 Rdz_6:18_27 Rdz_6:18_28 Rdz_6:18_29
Rdz:6:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:19 καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων καὶ ἀπὸ πάσης σαρκός, δύο δύο ἀπὸ πάντων εἰσάξεις εἰς τὴν κιβωτόν, ἵνα τρέφῃς μετὰ σεαυτοῦ· ἄρσεν καὶ θῆλυ ἔσονται.
Rdz:6:19 And I will establish my covenant with thee, and thou shalt enter into the ark, and thy sons and thy wife, and thy sons' wives with thee. (Genesis 6:19 Brenton)
Rdz:6:19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady. (Rdz 6:19 BT_4)
Rdz:6:19 καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων καὶ ἀπὸ πάσης σαρκός, δύο δύο ἀπὸ πάντων εἰσάξεις εἰς τὴν κιβωτόν, ἵνα τρέφῃς μετὰ σεαυτοῦ· ἄρσεν καὶ θῆλυ ἔσονται.
Rdz:6:19 καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἑρπετόν, -οῦ, τό καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ἵνα τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) μετά σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος καί θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:6:19 a także, nawet, a mianowicie od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość Zwierzę (bestia) a także, nawet, a mianowicie od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość gad a także, nawet, a mianowicie od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość bestia a także, nawet, a mianowicie od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość ciało dwa dwa od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość prowadzić do do (acc) okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] żeby / ażeby / bo karmić po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem się męski a także, nawet, a mianowicie żeński być
Rdz:6:19 kai\ a)po\ pa/ntOn tO=n ktEnO=n kai\ a)po\ pa/ntOn tO=n e(rpetO=n kai\ a)po\ pa/ntOn tO=n TEri/On kai\ a)po\ pa/sEs sarko/s, du/o du/o a)po\ pa/ntOn ei)sa/Xeis ei)s tE\n kibOto/n, i(/na tre/fE|s meta\ seautou=· a)/rsen kai\ TE=lu e)/sontai.
Rdz:6:19 kai apo pantOn tOn ktEnOn kai apo pantOn tOn herpetOn kai apo pantOn tOn TEriOn kai apo pasEs sarkos, dyo dyo apo pantOn eisaXeis eis tEn kibOton, hina trefEs meta seautu· arsen kai TEly esontai.
Rdz:6:19 C P A3_GPN RA_GPN N3E_GPN C P A3_GPN RA_GPN N2N_GPN C P A3_GPN RA_GPN N2N_GPN C P A1S_GSF N3K_GSF M M P A3_GPM VF_FAI2S P RA_ASF N2_ASF C V1_PAS2S P RD_GSM A3_NSN C A3U_NSN VF_FMI3P
Rdz:6:19 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the Animal (beast) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the reptile and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the beast and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of flesh two two from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of to lead into into (+acc) the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to feed after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing yourself male and also, even, namely female to be
Rdz:6:19 and away from (+gen) all (gen) the (gen) Animals (gen) and away from (+gen) all (gen) the (gen) reptiles (gen) and away from (+gen) all (gen) the (gen) beasts (gen) and away from (+gen) every (gen) flesh (gen) two (nom, acc, gen) two (nom, acc, gen) away from (+gen) all (gen) you(sg)-will-LEAD-INTO into (+acc) the (acc) ark (acc) so that / in order to /because you(sg)-should-be-FEED-ing after (+acc), with (+gen) yourself (gen) male ([Adj] nom|acc|voc, voc) and female ([Adj] nom|acc|voc, voc) they-will-be
Rdz:6:19 Rdz_6:19_1 Rdz_6:19_2 Rdz_6:19_3 Rdz_6:19_4 Rdz_6:19_5 Rdz_6:19_6 Rdz_6:19_7 Rdz_6:19_8 Rdz_6:19_9 Rdz_6:19_10 Rdz_6:19_11 Rdz_6:19_12 Rdz_6:19_13 Rdz_6:19_14 Rdz_6:19_15 Rdz_6:19_16 Rdz_6:19_17 Rdz_6:19_18 Rdz_6:19_19 Rdz_6:19_20 Rdz_6:19_21 Rdz_6:19_22 Rdz_6:19_23 Rdz_6:19_24 Rdz_6:19_25 Rdz_6:19_26 Rdz_6:19_27 Rdz_6:19_28 Rdz_6:19_29 Rdz_6:19_30 Rdz_6:19_31 Rdz_6:19_32 Rdz_6:19_33 Rdz_6:19_34 Rdz_6:19_35
Rdz:6:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:20 ἀπὸ πάντων τῶν ὀρνέων τῶν πετεινῶν κατὰ γένος καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν κατὰ γένος καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν, δύο δύο ἀπὸ πάντων εἰσελεύσονται πρὸς σὲ τρέφεσθαι μετὰ σοῦ, ἄρσεν καὶ θῆλυ.
Rdz:6:20 And of all cattle and of all reptiles and of all wild beasts, even of all flesh, thou shalt bring by pairs of all, into the ark, that thou mayest feed them with thyself: male and female they shall be. (Genesis 6:20 Brenton)
Rdz:6:20 Z każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi po parze; niechaj wejdą do ciebie, aby nie wyginęły. (Rdz 6:20 BT_4)
Rdz:6:20 ἀπὸ πάντων τῶν ὀρνέων τῶν πετεινῶν κατὰ γένος καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν κατὰ γένος καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν, δύο δύο ἀπὸ πάντων εἰσελεύσονται πρὸς σὲ τρέφεσθαι μετὰ σοῦ, ἄρσεν καὶ θῆλυ.
Rdz:6:20 ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὄρνι[θ]ς, -ιθος, ἡ, ὁ and ὄρνις, -εως, ἡ, ὁ (acc. sg. ὄρνι[θ]ν and ὄρνιθα); ὄρνεον, -ου, τό ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό κατά γένο·ς, -ους, τό καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό κατά γένο·ς, -ους, τό καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἑρπετόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατά γένο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος καί θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως
Rdz:6:20 od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość kurczaka; ptak ptak w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem rasa rasy, klasy, rodzaju a także, nawet, a mianowicie od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość ... Zwierzę (bestia) w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem... rasa rasy, klasy, rodzaju... a także, nawet, a mianowicie... od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość gad ? na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem rasa rasy, klasy, rodzaju on / ona / on / sama... dwa... dwa... od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem... każdy wszystkim, każde, każde, całość... wejść... kierunku (wg, gen, dat)... ty; twój / twoje (SG)... karmić... po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem... ty; twój / twoje (SG)... męski... a także, nawet, a mianowicie... żeński...
Rdz:6:20 a)po\ pa/ntOn tO=n o)rne/On tO=n peteinO=n kata\ ge/nos kai\ a)po\ pa/ntOn tO=n ktEnO=n kata\ ge/nos kai\ a)po\ pa/ntOn tO=n e(rpetO=n tO=n e(rpo/ntOn e)pi\ tE=s gE=s kata\ ge/nos au)tO=n, du/o du/o a)po\ pa/ntOn ei)seleu/sontai pro\s se\ tre/fesTai meta\ sou=, a)/rsen kai\ TE=lu.
Rdz:6:20 apo pantOn tOn orneOn tOn peteinOn kata genos kai apo pantOn tOn ktEnOn kata genos kai apo pantOn tOn herpetOn tOn herpontOn epi tEs gEs kata genos autOn, dyo dyo apo pantOn eiseleusontai pros se trefesTai meta su, arsen kai TEly.
Rdz:6:20 P A3_GPM RA_GPN N3I_GPN RA_GPN N2N_GPN P N3E_ASN C P A3_GPN RA_GPN N3E_GPN P N3E_ASN C P A3_GPN RA_GPN N2N_GPN RA_GPN V1_PAPGPN P RA_GSF N1_GSF P N3E_ASN RD_GPN M M P A3_GPN VF_FMI3P P RP_AS V1_PMN P RP_GS A3_ASN C A3U_ASN
Rdz:6:20 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the chicken; bird the bird down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing race race, class, kind and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the Animal (beast) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing race race, class, kind and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the reptile the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing race race, class, kind he/she/it/same two two from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of to enter toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to feed after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) male and also, even, namely female
Rdz:6:20 away from (+gen) all (gen) the (gen) chickens (gen); birds (gen) the (gen) birds (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) race (nom|acc|voc) and away from (+gen) all (gen) the (gen) Animals (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) race (nom|acc|voc) and away from (+gen) all (gen) the (gen) reptiles (gen) the (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) race (nom|acc|voc) them/same (gen) two (nom, acc, gen) two (nom, acc, gen) away from (+gen) all (gen) they-will-be-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-be-being-FEED-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) male ([Adj] nom|acc|voc, voc) and female ([Adj] nom|acc|voc, voc)
Rdz:6:20 Rdz_6:20_1 Rdz_6:20_2 Rdz_6:20_3 Rdz_6:20_4 Rdz_6:20_5 Rdz_6:20_6 Rdz_6:20_7 Rdz_6:20_8 Rdz_6:20_9 Rdz_6:20_10 Rdz_6:20_11 Rdz_6:20_12 Rdz_6:20_13 Rdz_6:20_14 Rdz_6:20_15 Rdz_6:20_16 Rdz_6:20_17 Rdz_6:20_18 Rdz_6:20_19 Rdz_6:20_20 Rdz_6:20_21 Rdz_6:20_22 Rdz_6:20_23 Rdz_6:20_24 Rdz_6:20_25 Rdz_6:20_26 Rdz_6:20_27 Rdz_6:20_28 Rdz_6:20_29 Rdz_6:20_30 Rdz_6:20_31 Rdz_6:20_32 Rdz_6:20_33 Rdz_6:20_34 Rdz_6:20_35 Rdz_6:20_36 Rdz_6:20_37 Rdz_6:20_38 Rdz_6:20_39 Rdz_6:20_40 Rdz_6:20_41
Rdz:6:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:21 σὺ δὲ λήμψῃ σεαυτῷ ἀπὸ πάντων τῶν βρωμάτων, ἃ ἔδεσθε, καὶ συνάξεις πρὸς σεαυτόν, καὶ ἔσται σοὶ καὶ ἐκείνοις φαγεῖν.
Rdz:6:21 Of all winged birds after their kind, and of all cattle after their kind, and of all reptiles creeping upon the earth after their kind, pairs of all shall come in to thee, male and female to be fed with thee. (Genesis 6:21 Brenton)
Rdz:6:21 A ty nabierz sobie wszelkiej żywności - wszystkiego, co nadaje się do jedzenia - i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i na paszę dla zwierząt». (Rdz 6:21 BT_4)
Rdz:6:21 σὺ δὲ λήμψῃ σεαυτῷ ἀπὸ πάντων τῶν βρωμάτων, ἔδεσθε, καὶ συνάξεις πρὸς σεαυτόν, καὶ ἔσται σοὶ καὶ ἐκείνοις φαγεῖν.
Rdz:6:21 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πρός σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐκεῖνος -η -ο ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Rdz:6:21 ty... zaś... chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem... się... od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem... każdy wszystkim, każde, każde, całość... ... jedzenie... który / którego / których... jeść... a także, nawet, a mianowicie... aby zgromadzić kierunku (wg, gen, dat) się a także, nawet, a mianowicie być ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub a także, nawet, a mianowicie że jeść
Rdz:6:21 su\ de\ lE/mPSE| seautO=| a)po\ pa/ntOn tO=n brOma/tOn, a(/ e)/desTe, kai\ suna/Xeis pro\s seauto/n, kai\ e)/stai soi\ kai\ e)kei/nois fagei=n.
Rdz:6:21 sy de lEmPSE seautO apo pantOn tOn brOmatOn, ha edesTe, kai synaXeis pros seauton, kai estai soi kai ekeinois fagein.
Rdz:6:21 RP_NS x VF_FMI2S RD_DSM P A3_GPN RA_GPN N3M_GPN RR_APN VF_FMI2P C VF_FAI2S P RD_ASM C VF_FMI3S RP_DS C RD_DPN VB_AAN
Rdz:6:21 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the food who/whom/which to eat and also, even, namely to gather together toward (+acc,+gen,+dat) yourself and also, even, namely to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely that to eat
Rdz:6:21 you(sg) (nom) Yet you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed yourself (dat) away from (+gen) all (gen) the (gen) foods (gen) who/whom/which (nom|acc) you(pl)-will-be-EAT-ed and you(sg)-will-GATHER TOGETHER toward (+acc,+gen,+dat) yourself (acc) and he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and those (dat) to-will-EAT, to-EAT
Rdz:6:21 Rdz_6:21_1 Rdz_6:21_2 Rdz_6:21_3 Rdz_6:21_4 Rdz_6:21_5 Rdz_6:21_6 Rdz_6:21_7 Rdz_6:21_8 Rdz_6:21_9 Rdz_6:21_10 Rdz_6:21_11 Rdz_6:21_12 Rdz_6:21_13 Rdz_6:21_14 Rdz_6:21_15 Rdz_6:21_16 Rdz_6:21_17 Rdz_6:21_18 Rdz_6:21_19 Rdz_6:21_20
Rdz:6:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:6:22 καὶ ἐποίησεν Νωε πάντα, ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος ὁ θεός, οὕτως ἐποίησεν.
Rdz:6:22 And thou shalt take to thyself of all kinds of food which ye eat, and thou shalt gather them to thyself, and it shall be for thee and them to eat. (Genesis 6:22 Brenton)
Rdz:6:22 I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić. (Rdz 6:22 BT_4)
Rdz:6:22 καὶ ἐποίησεν Νωε πάντα, ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος θεός, οὕτως ἐποίησεν.
Rdz:6:22 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Νῶε, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Rdz:6:22 a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić Noah każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż do polecenia nakazują on / ona / on / sama panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  thusly / jak ten [????? przed samogłosek i spółgłosek; ???? przed spółgłoskami tylko]... robić / zrobić
Rdz:6:22 kai\ e)poi/Esen *nOe pa/nta, o(/sa e)netei/lato au)tO=| ku/rios o( Teo/s, ou(/tOs e)poi/Esen.
Rdz:6:22 kai epoiEsen nOe panta, hosa eneteilato autO kyrios ho Teos, hutOs epoiEsen.
Rdz:6:22 C VAI_AAI3S N_NSM A3_APN A1_APN VAI_AMI3S RD_DSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM D VAI_AAI3S
Rdz:6:22 and also, even, namely to do/make Noah every all, each, every, the whole of as much/many as to enjoin command he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make
Rdz:6:22 and he/she/it-DO/MAKE-ed Noah (indecl) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) thusly/like this he/she/it-DO/MAKE-ed
Rdz:6:22 Rdz_6:22_1 Rdz_6:22_2 Rdz_6:22_3 Rdz_6:22_4 Rdz_6:22_5 Rdz_6:22_6 Rdz_6:22_7 Rdz_6:22_8 Rdz_6:22_9 Rdz_6:22_10 Rdz_6:22_11 Rdz_6:22_12
Rdz:6:22 x x x x x x x x x x x x