Wj:37:1 καὶ ἐποίησαν τῇ σκηνῇ δέκα αὐλαίας,
Wj:37:1 And every wise one among those that wrought made the robes of the holy places, which belong to Aaron the priest, as the Lord commanded Moses. (Exodus 36:8 Brenton)
Wj:37:1 Wszyscy najbieglejsi spośród pracowników wybudowali przybytek z dziesięciu tkanin z kręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, z cherubami wyszytymi przez biegłego tkacza. (Wj 36:8 BT_4)
Wj:37:1 Καὶ ἐποίησαν τῇ σκηνῇ δέκα αὐλαίας,
Wj:37:1 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) δέκα  
Wj:37:1 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Dziesięć
Wj:37:1 *kai\ e)poi/Esan tE=| skEnE=| de/ka au)lai/as,
Wj:37:1 kai epoiEsan tE skEnE deka aulaias,
Wj:37:1 C VAI_AAI3P RA_DSF N1_DSF M N1A_GSF
Wj:37:1 and also, even, namely to do/make the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth ten ć
Wj:37:1 and they-DO/MAKE-ed the (dat) tent (dat) ten  
Wj:37:1 Wj_37:1_1 Wj_37:1_2 Wj_37:1_3 Wj_37:1_4 Wj_37:1_5 Wj_37:1_6
Wj:37:1 x x x x x x
Wj:37:2 ὀκτὼ καὶ εἴκοσι πήχεων μῆκος τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς – τὸ αὐτὸ ἦσαν πᾶσαι – καὶ τεσσάρων πηχῶν τὸ εὖρος τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς.
Wj:37:2 And he made the ephod of gold, and blue, and purple, and spun scarlet, and fine linen twined. (Exodus 36:9 Brenton)
Wj:37:2 Długość poszczególnych tkanin wynosiła dwadzieścia osiem łokci, a szerokość cztery łokcie; wszystkie zaś tkaniny miały jednakowe wymiary. (Wj 36:9 BT_4)
Wj:37:2 ὀκτὼ καὶ εἴκοσι πήχεων μῆκος τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς τὸ αὐτὸ ἦσαν πᾶσαι καὶ τεσσάρων πηχῶν τὸ εὖρος τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς.
Wj:37:2 ὀκτώ καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν μῆκο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Wj:37:2 Osiem I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Łokieć Długość Jeden On/ona/to/to samo By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić I też, nawet, mianowicie Cztery Łokieć Znajduj szerokość Jeden
Wj:37:2 o)ktO\ kai\ ei)/kosi pE/CHeOn mE=kos tE=s au)lai/as tE=s mia=s to\ au)to\ E)=san pa=sai kai\ tessa/rOn pECHO=n to\ eu)=ros tE=s au)lai/as tE=s mia=s.
Wj:37:2 oktO kai eikosi pECHeOn mEkos tEs aulaias tEs mias to auto Esan pasai kai tessarOn pECHOn to euros tEs aulaias tEs mias.
Wj:37:2 M C M N3E_GPM N3E_ASN RA_GSF N1A_GSF RA_GSF A1A_GSF RA_NSN RD_NSN V9_IAI3P A1S_NPF C A3_GPM N3E_GPM RA_ASN N2_ASN RA_GSF N1A_GSF RA_GSF A1A_GSF
Wj:37:2 eight and also, even, namely icon; twenty cubit length the ć the one   the he/she/it/same to be every all, each, every, the whole of; to sprinkle   and also, even, namely four cubit the find width the ć the one
Wj:37:2 eight and icons (dat); twenty cubits (gen) length (nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) one (gen)   the (nom|acc) it/same (nom|acc) they-were all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt)   and four (gen) cubits (gen) the (nom|acc) find (nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) one (gen)
Wj:37:2 Wj_37:2_1 Wj_37:2_2 Wj_37:2_3 Wj_37:2_4 Wj_37:2_5 Wj_37:2_6 Wj_37:2_7 Wj_37:2_8 Wj_37:2_9 Wj_37:2_10 Wj_37:2_11 Wj_37:2_12 Wj_37:2_13 Wj_37:2_14 Wj_37:2_15 Wj_37:2_16 Wj_37:2_17 Wj_37:2_18 Wj_37:2_19 Wj_37:2_20 Wj_37:2_21 Wj_37:2_22 Wj_37:2_23 Wj_37:2_24
Wj:37:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:37:3 καὶ ἐποίησαν τὸ καταπέτασμα ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, ἔργον ὑφάντου χερουβιμ,
Wj:37:3 And they made vestments of fine linen, a woven work, for Aaron and his sons, (Exodus 36:35 Brenton)
Wj:37:3 Zrobiono też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru z cherubami wyszytymi przez biegłego tkacza. (Wj 36:35 BT_4)
Wj:37:3 καὶ ἐποίησαν τὸ καταπέτασμα ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, ἔργον ὑφάντου χερουβιμ,
Wj:37:3 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ἐκ ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί κόκκινος -η -ον νήθω (νηθ-, -, νη[θ]·σ-, -, νενηθ-, -) καί βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) ἔργον, -ου, τό ὑφαντός -ή -όν Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ
Wj:37:3 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Zasłona Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Hiacynt I też, nawet, mianowicie Purpurowy [materiał]; purpurowy I też, nawet, mianowicie Szkarłatny Do ??? I też, nawet, mianowicie Świetne płótno By kręcić się Praca Tkany Cherubini
Wj:37:3 kai\ e)poi/Esan to\ katape/tasma e)X u(aki/nTou kai\ porfu/ras kai\ kokki/nou nenEsme/nou kai\ bu/ssou keklOsme/nEs, e)/rgon u(fa/ntou CHeroubim,
Wj:37:3 kai epoiEsan to katapetasma eX hyakinTu kai porfyras kai kokkinu nenEsmenu kai byssu keklOsmenEs, ergon hyfantu CHerubim,
Wj:37:3 C VAI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN P N2_GSF C N1A_GSF C A1_GSN VT_XMPGSN C N2_GSF VT_XMPGSF N2N_ASN N1M_GSM N_DPM
Wj:37:3 and also, even, namely to do/make the curtain out of (+gen) ἐξ before vowels hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple and also, even, namely scarlet to ??? and also, even, namely fine linen to spin work woven cherubim
Wj:37:3 and they-DO/MAKE-ed the (nom|acc) curtain (nom|acc|voc) out of (+gen) hyacinth (gen) and purple (gen); purple ([Adj] acc, gen) and scarlet ([Adj] gen) having-been-???-ed (gen) and fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen) work (nom|acc|voc) woven ([Adj] gen) cherubim (indecl)
Wj:37:3 Wj_37:3_1 Wj_37:3_2 Wj_37:3_3 Wj_37:3_4 Wj_37:3_5 Wj_37:3_6 Wj_37:3_7 Wj_37:3_8 Wj_37:3_9 Wj_37:3_10 Wj_37:3_11 Wj_37:3_12 Wj_37:3_13 Wj_37:3_14 Wj_37:3_15 Wj_37:3_16 Wj_37:3_17
Wj:37:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:37:4 καὶ ἐπέθηκαν αὐτὸ ἐπὶ τέσσαρας στύλους ἀσήπτους κατακεχρυσωμένους ἐν χρυσίῳ, καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν χρυσαῖ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες ἀργυραῖ.
Wj:37:4 and the tires of fine linen, and the mitre of fine linen, and the drawers of fine linen twined; (Exodus 36:36 Brenton)
Wj:37:4 I zawieszono ją na czterech słupach z drzewa akacjowego pokrytych złotem. Haczyki do nich wykonano ze złota, a cztery podstawy zrobiono z brązu. (Wj 36:36 BT_4)
Wj:37:4 καὶ ἐπέθηκαν αὐτὸ ἐπὶ τέσσαρας στύλους ἀσήπτους κατακεχρυσωμένους ἐν χρυσίῳ, καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν χρυσαῖ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες ἀργυραῖ.
Wj:37:4 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν στῦλος, -ου, ὁ     ἐν χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος
Wj:37:4 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cztery Filar W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek złota I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Stopa On/ona/to/to samo Cztery Srebrny
Wj:37:4 kai\ e)pe/TEkan au)to\ e)pi\ te/ssaras stu/lous a)sE/ptous katakeCHrusOme/nous e)n CHrusi/O|, kai\ ai( kefali/des au)tO=n CHrusai=, kai\ ai( ba/seis au)tO=n te/ssares a)rgurai=.
Wj:37:4 kai epeTEkan auto epi tessaras stylus asEptus katakeCHrysOmenus en CHrysiO, kai hai kefalides autOn CHrysai, kai hai baseis autOn tessares argyrai.
Wj:37:4 C VAI_AAI3P RD_ASN P A3_APM N2_APM A1B_APM VM_XMPAPM P N2N_DSN C RA_NPF N3D_NPF RD_GPN A1C_NPF C RA_NPF N3I_NPF RD_GPN A3_NPM A1C_NPF
Wj:37:4 and also, even, namely to place on he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing four pillar ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among piece of gold and also, even, namely the ??? he/she/it/same gold/golden and also, even, namely the foot he/she/it/same four silver
Wj:37:4 and they-PLACE ON-ed it/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) four (acc) pillars (acc)     in/among/by (+dat) piece of gold (dat) and the (nom) ???s (nom|voc) them/same (gen) gold/golden ([Adj] nom|voc) and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) four (nom) silver ([Adj] nom|voc)
Wj:37:4 Wj_37:4_1 Wj_37:4_2 Wj_37:4_3 Wj_37:4_4 Wj_37:4_5 Wj_37:4_6 Wj_37:4_7 Wj_37:4_8 Wj_37:4_9 Wj_37:4_10 Wj_37:4_11 Wj_37:4_12 Wj_37:4_13 Wj_37:4_14 Wj_37:4_15 Wj_37:4_16 Wj_37:4_17 Wj_37:4_18 Wj_37:4_19 Wj_37:4_20 Wj_37:4_21
Wj:37:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:37:5 καὶ ἐποίησαν τὸ καταπέτασμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, ἔργον ὑφάντου χερουβιμ,
Wj:37:5 and their girdles of fine linen, and blue, and purple, and scarlet spun, the work of an embroiderer, according as the Lord commanded Moses. (Exodus 36:37 Brenton)
Wj:37:5 I uczyniono też zasłonę przy wejściu do przybytku z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru, wielobarwnie wyszywaną. (Wj 36:37 BT_4)
Wj:37:5 καὶ ἐποίησαν τὸ καταπέτασμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, ἔργον ὑφάντου χερουβιμ,
Wj:37:5 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἐκ ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί κόκκινος -η -ον νήθω (νηθ-, -, νη[θ]·σ-, -, νενηθ-, -) καί βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) ἔργον, -ου, τό ὑφαντός -ή -όν Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ
Wj:37:5 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Zasłona Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Hiacynt I też, nawet, mianowicie Purpurowy [materiał]; purpurowy I też, nawet, mianowicie Szkarłatny Do ??? I też, nawet, mianowicie Świetne płótno By kręcić się Praca Tkany Cherubini
Wj:37:5 kai\ e)poi/Esan to\ katape/tasma tE=s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou e)X u(aki/nTou kai\ porfu/ras kai\ kokki/nou nenEsme/nou kai\ bu/ssou keklOsme/nEs, e)/rgon u(fa/ntou CHeroubim,
Wj:37:5 kai epoiEsan to katapetasma tEs Tyras tEs skEnEs tu martyriu eX hyakinTu kai porfyras kai kokkinu nenEsmenu kai byssu keklOsmenEs, ergon hyfantu CHerubim,
Wj:37:5 C VAI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN P N2_GSF C N1A_GSF C A1_GSN VT_XMPGSN C N2_GSF VT_XMPGSF N2N_ASN N1M_GSM N_DPM
Wj:37:5 and also, even, namely to do/make the curtain the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony out of (+gen) ἐξ before vowels hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple and also, even, namely scarlet to ??? and also, even, namely fine linen to spin work woven cherubim
Wj:37:5 and they-DO/MAKE-ed the (nom|acc) curtain (nom|acc|voc) the (gen) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) out of (+gen) hyacinth (gen) and purple (gen); purple ([Adj] acc, gen) and scarlet ([Adj] gen) having-been-???-ed (gen) and fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen) work (nom|acc|voc) woven ([Adj] gen) cherubim (indecl)
Wj:37:5 Wj_37:5_1 Wj_37:5_2 Wj_37:5_3 Wj_37:5_4 Wj_37:5_5 Wj_37:5_6 Wj_37:5_7 Wj_37:5_8 Wj_37:5_9 Wj_37:5_10 Wj_37:5_11 Wj_37:5_12 Wj_37:5_13 Wj_37:5_14 Wj_37:5_15 Wj_37:5_16 Wj_37:5_17 Wj_37:5_18 Wj_37:5_19 Wj_37:5_20 Wj_37:5_21 Wj_37:5_22 Wj_37:5_23
Wj:37:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:37:6 καὶ τοὺς στύλους αὐτοῦ πέντε καὶ τοὺς κρίκους· καὶ τὰς κεφαλίδας αὐτῶν καὶ τὰς ψαλίδας αὐτῶν κατεχρύσωσαν χρυσίῳ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν πέντε χαλκαῖ.
Wj:37:6 And they made the golden plate, a dedicated thing of the sanctuary, of pure gold; (Exodus 36:38 Brenton)
Wj:37:6 Ponadto uczyniono do niej pięć słupów i haczyki, i pokryto złotem ich głowice i klamry, a podstawy do nich były z brązu. (Wj 36:38 BT_4)
Wj:37:6 καὶ τοὺς στύλους αὐτοῦ πέντε καὶ τοὺς κρίκους· καὶ τὰς κεφαλίδας αὐτῶν καὶ τὰς ψαλίδας αὐτῶν κατεχρύσωσαν χρυσίῳ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν πέντε χαλκαῖ.
Wj:37:6 καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πέντε καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό   χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό πέντε χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
Wj:37:6 I też, nawet, mianowicie Filar On/ona/to/to samo Pięć I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Stopa On/ona/to/to samo Pięć Miedź albo brąz
Wj:37:6 kai\ tou\s stu/lous au)tou= pe/nte kai\ tou\s kri/kous· kai\ ta\s kefali/das au)tO=n kai\ ta\s PSali/das au)tO=n kateCHru/sOsan CHrusi/O|, kai\ ai( ba/seis au)tO=n pe/nte CHalkai=.
Wj:37:6 kai tus stylus autu pente kai tus krikus· kai tas kefalidas autOn kai tas PSalidas autOn kateCHrysOsan CHrysiO, kai hai baseis autOn pente CHalkai.
Wj:37:6 C RA_APM N2_APM RD_GSN M C RA_APM N2_APM C RA_APF N3D_APF RD_GPN C RA_APF N3D_APF RD_GPN VAI_AAI3P N2N_DSN C RA_NPF N3I_NPF RD_GPN M A1C_NPF
Wj:37:6 and also, even, namely the pillar he/she/it/same five and also, even, namely the ć and also, even, namely the ??? he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same ć piece of gold and also, even, namely the foot he/she/it/same five copper or bronze
Wj:37:6 and the (acc) pillars (acc) him/it/same (gen) five and the (acc)   and the (acc) ???s (acc) them/same (gen) and the (acc)   them/same (gen)   piece of gold (dat) and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) five copper or bronze ([Adj] nom|voc)
Wj:37:6 Wj_37:6_1 Wj_37:6_2 Wj_37:6_3 Wj_37:6_4 Wj_37:6_5 Wj_37:6_6 Wj_37:6_7 Wj_37:6_8 Wj_37:6_9 Wj_37:6_10 Wj_37:6_11 Wj_37:6_12 Wj_37:6_13 Wj_37:6_14 Wj_37:6_15 Wj_37:6_16 Wj_37:6_17 Wj_37:6_18 Wj_37:6_19 Wj_37:6_20 Wj_37:6_21 Wj_37:6_22 Wj_37:6_23 Wj_37:6_24
Wj:37:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:37:7 καὶ ἐποίησαν τὴν αὐλήν· τὰ πρὸς λίβα ἱστία τῆς αὐλῆς ἐκ βύσσου κεκλωσμένης ἑκατὸν ἐφ’ ἑκατόν,
Wj:37:7 And they made the court toward the south; the curtains of the court of fine linen twined, a hundred cubits every way, (Exodus 37:7 Brenton)
Wj:37:7 Następnie urządził dziedziniec przybytku po stronie południowej: zasłony dziedzińca były z kręconego bisioru, długie na sto łokci, (Wj 38:9 BT_4)
Wj:37:7 Καὶ ἐποίησαν τὴν αὐλήν· τὰ πρὸς λίβα ἱστία τῆς αὐλῆς ἐκ βύσσου κεκλωσμένης ἑκατὸν ἐφ’ ἑκατόν,
Wj:37:7 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πρός λίψ, -ιβός, ὁ   ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ἐκ βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) ἑκατόν ἐπί ἑκατόν
Wj:37:7 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Południowy zachód Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Świetne płótno By kręcić się Sto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sto
Wj:37:7 *kai\ e)poi/Esan tE\n au)lE/n· ta\ pro\s li/ba i(sti/a tE=s au)lE=s e)k bu/ssou keklOsme/nEs e(kato\n e)f’ e(kato/n,
Wj:37:7 kai epoiEsan tEn aulEn· ta pros liba histia tEs aulEs ek byssu keklOsmenEs hekaton ef’ hekaton,
Wj:37:7 C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RA_NPN P N3_ASM N2N_NPN RA_GSF N1_GSF P N2_GSF VT_XMPGSF M P M
Wj:37:7 and also, even, namely to do/make the courtyard sheep-fold, palace, house the toward (+acc,+gen,+dat) southwest ć the courtyard sheep-fold, palace, house out of (+gen) ἐξ before vowels fine linen to spin hundred upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hundred
Wj:37:7 and they-DO/MAKE-ed the (acc) courtyard (acc) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) southwest (acc)   the (gen) courtyard (gen) out of (+gen) fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen) hundred upon/over (+acc,+gen,+dat) hundred
Wj:37:7 Wj_37:7_1 Wj_37:7_2 Wj_37:7_3 Wj_37:7_4 Wj_37:7_5 Wj_37:7_6 Wj_37:7_7 Wj_37:7_8 Wj_37:7_9 Wj_37:7_10 Wj_37:7_11 Wj_37:7_12 Wj_37:7_13 Wj_37:7_14 Wj_37:7_15 Wj_37:7_16
Wj:37:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:37:8 καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι·
Wj:37:8 and their posts twenty, and their sockets twenty; (Exodus 37:8 Brenton)
Wj:37:8 a dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw było z brązu, oraz haczyki i klamry ze srebra. (Wj 38:10 BT_4)
Wj:37:8 καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι·
Wj:37:8 καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι
Wj:37:8 I też, nawet, mianowicie Filar On/ona/to/to samo Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Stopa On/ona/to/to samo Ikona; dwadzieścia
Wj:37:8 kai\ oi( stu=loi au)tO=n ei)/kosi, kai\ ai( ba/seis au)tO=n ei)/kosi·
Wj:37:8 kai hoi styloi autOn eikosi, kai hai baseis autOn eikosi·
Wj:37:8 C RA_NPM N2_NPM RD_GPN M C RA_NPF N3I_NPF RD_GPN M
Wj:37:8 and also, even, namely the pillar he/she/it/same icon; twenty and also, even, namely the foot he/she/it/same icon; twenty
Wj:37:8 and the (nom) pillars (nom|voc) them/same (gen) icons (dat); twenty and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) icons (dat); twenty
Wj:37:8 Wj_37:8_1 Wj_37:8_2 Wj_37:8_3 Wj_37:8_4 Wj_37:8_5 Wj_37:8_6 Wj_37:8_7 Wj_37:8_8 Wj_37:8_9 Wj_37:8_10
Wj:37:8 x x x x x x x x x x
Wj:37:9 καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς βορρᾶν ἑκατὸν ἐφ’ ἑκατόν, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι·
Wj:37:9 and on the north side a hundred every way, and on the south side a hundred every way, and their posts twenty and their sockets twenty. (Exodus 37:9 Brenton)
Wj:37:9 Po stronie północnej zasłony były długie na sto łokci, a ponadto uczyniono dwadzieścia słupów, dwadzieścia podstaw z brązu oraz haczyki przy słupach i ich klamry ze srebra. (Wj 38:11 BT_4)
Wj:37:9 καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς βορρᾶν ἑκατὸν ἐφ’ ἑκατόν, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι·
Wj:37:9 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἑκατόν ἐπί ἑκατόν καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι
Wj:37:9 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ Sto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sto I też, nawet, mianowicie Filar On/ona/to/to samo Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Stopa On/ona/to/to samo Ikona; dwadzieścia
Wj:37:9 kai\ to\ kli/tos to\ pro\s borra=n e(kato\n e)f’ e(kato/n, kai\ oi( stu=loi au)tO=n ei)/kosi, kai\ ai( ba/seis au)tO=n ei)/kosi·
Wj:37:9 kai to klitos to pros borran hekaton ef’ hekaton, kai hoi styloi autOn eikosi, kai hai baseis autOn eikosi·
Wj:37:9 C RA_ASN N3E_ASN RA_ASN P N1T_ASM M P M C RA_NPM N2_NPM RD_GPN M C RA_NPF N3I_NPF RD_GPN M
Wj:37:9 and also, even, namely the ć the toward (+acc,+gen,+dat) north hundred upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hundred and also, even, namely the pillar he/she/it/same icon; twenty and also, even, namely the foot he/she/it/same icon; twenty
Wj:37:9 and the (nom|acc)   the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) hundred upon/over (+acc,+gen,+dat) hundred and the (nom) pillars (nom|voc) them/same (gen) icons (dat); twenty and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) icons (dat); twenty
Wj:37:9 Wj_37:9_1 Wj_37:9_2 Wj_37:9_3 Wj_37:9_4 Wj_37:9_5 Wj_37:9_6 Wj_37:9_7 Wj_37:9_8 Wj_37:9_9 Wj_37:9_10 Wj_37:9_11 Wj_37:9_12 Wj_37:9_13 Wj_37:9_14 Wj_37:9_15 Wj_37:9_16 Wj_37:9_17 Wj_37:9_18 Wj_37:9_19
Wj:37:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:37:10 καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς θάλασσαν αὐλαῖαι πεντήκοντα πήχεων, στῦλοι αὐτῶν δέκα, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν δέκα·
Wj:37:10 And on the west side curtains of fifty cubits, their posts ten and their sockets ten. (Exodus 37:10 Brenton)
Wj:37:10 Po stronie zachodniej zasłona miała pięćdziesiąt łokci, a do tego uczyniono dziesięć słupów i dziesięć podstaw. Haczyki przy słupach i ich klamry były ze srebra. (Wj 38:12 BT_4)
Wj:37:10 καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς θάλασσαν αὐλαῖαι πεντήκοντα πήχεων, στῦλοι αὐτῶν δέκα, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν δέκα·
Wj:37:10 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρός θάλασσα, -ης, ἡ   πεντή·κοντα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δέκα καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό δέκα
Wj:37:10 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Morze Pięćdziesiąt Łokieć Filar On/ona/to/to samo Dziesięć I też, nawet, mianowicie Stopa On/ona/to/to samo Dziesięć
Wj:37:10 kai\ to\ kli/tos to\ pro\s Ta/lassan au)lai=ai pentE/konta pE/CHeOn, stu=loi au)tO=n de/ka, kai\ ai( ba/seis au)tO=n de/ka·
Wj:37:10 kai to klitos to pros Talassan aulaiai pentEkonta pECHeOn, styloi autOn deka, kai hai baseis autOn deka·
Wj:37:10 C RA_ASN N3E_ASN RA_ASN P N1S_ASF N1A_NPF M N3E_GPM N2_NPM RD_GPF M C RA_NPF N3I_NPF RD_GPF M
Wj:37:10 and also, even, namely the ć the toward (+acc,+gen,+dat) sea ć fifty cubit pillar he/she/it/same ten and also, even, namely the foot he/she/it/same ten
Wj:37:10 and the (nom|acc)   the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) sea (acc)   fifty cubits (gen) pillars (nom|voc) them/same (gen) ten and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) ten
Wj:37:10 Wj_37:10_1 Wj_37:10_2 Wj_37:10_3 Wj_37:10_4 Wj_37:10_5 Wj_37:10_6 Wj_37:10_7 Wj_37:10_8 Wj_37:10_9 Wj_37:10_10 Wj_37:10_11 Wj_37:10_12 Wj_37:10_13 Wj_37:10_14 Wj_37:10_15 Wj_37:10_16 Wj_37:10_17
Wj:37:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:37:11 καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς ἀνατολὰς πεντήκοντα πήχεων,
Wj:37:11 And on the east side curtains of fifty cubits of fifteen cubits behind, (Exodus 37:11 Brenton)
Wj:37:11 Po stronie wschodniej zasłona miała również pięćdziesiąt łokci. (Wj 38:13 BT_4)
Wj:37:11 καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς ἀνατολὰς πεντήκοντα πήχεων,
Wj:37:11 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ πεντή·κοντα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν
Wj:37:11 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Pięćdziesiąt Łokieć
Wj:37:11 kai\ to\ kli/tos to\ pro\s a)natola\s pentE/konta pE/CHeOn,
Wj:37:11 kai to klitos to pros anatolas pentEkonta pECHeOn,
Wj:37:11 C RA_ASN N3E_ASN RA_ASN P N1_APF M N3E_GPM
Wj:37:11 and also, even, namely the ć the toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh fifty cubit
Wj:37:11 and the (nom|acc)   the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) fifty cubits (gen)
Wj:37:11 Wj_37:11_1 Wj_37:11_2 Wj_37:11_3 Wj_37:11_4 Wj_37:11_5 Wj_37:11_6 Wj_37:11_7 Wj_37:11_8
Wj:37:11 x x x x x x x x
Wj:37:12 ἱστία πεντεκαίδεκα πήχεων τὸ κατὰ νώτου, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς,
Wj:37:12 and their pillars three, and their sockets three. (Exodus 37:12 Brenton)
Wj:37:12 Zasłony na jedną ścianę boczną miały po piętnaście łokci, a do tego miały trzy słupy i trzy podstawy. (Wj 38:14 BT_4)
Wj:37:12 ἱστία πεντεκαίδεκα πήχεων τὸ κατὰ νώτου, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς,
Wj:37:12   δεκα·πέντε/πεντε·καί·δεκα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό κατά νῶτος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
Wj:37:12 Piętnaście Łokieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym W tył I też, nawet, mianowicie Filar On/ona/to/to samo Trzy I też, nawet, mianowicie Stopa On/ona/to/to samo Trzy
Wj:37:12 i(sti/a pentekai/deka pE/CHeOn to\ kata\ nO/tou, kai\ oi( stu=loi au)tO=n trei=s, kai\ ai( ba/seis au)tO=n trei=s,
Wj:37:12 histia pentekaideka pECHeOn to kata nOtu, kai hoi styloi autOn treis, kai hai baseis autOn treis,
Wj:37:12 N2N_NPN M N3E_GPM RA_NSN P N2N_GSN C RA_NPM N2_NPM RD_GPN A3_NPM C RA_NPF N3I_NPF RD_GPF A3_NPF
Wj:37:12 ć fifteen cubit the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing back and also, even, namely the pillar he/she/it/same three and also, even, namely the foot he/she/it/same three
Wj:37:12   fifteen cubits (gen) the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) back (gen) and the (nom) pillars (nom|voc) them/same (gen) three (acc, nom) and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) three (acc, nom)
Wj:37:12 Wj_37:12_1 Wj_37:12_2 Wj_37:12_3 Wj_37:12_4 Wj_37:12_5 Wj_37:12_6 Wj_37:12_7 Wj_37:12_8 Wj_37:12_9 Wj_37:12_10 Wj_37:12_11 Wj_37:12_12 Wj_37:12_13 Wj_37:12_14 Wj_37:12_15 Wj_37:12_16
Wj:37:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:37:13 καὶ ἐπὶ τοῦ νώτου τοῦ δευτέρου ἔνθεν καὶ ἔνθεν κατὰ τὴν πύλην τῆς αὐλῆς αὐλαῖαι πεντεκαίδεκα πήχεων, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς.
Wj:37:13 And at the second back on this side and on that by the gate of the court, curtains of fifteen cubits, their pillars three and their sockets three; (Exodus 37:13 Brenton)
Wj:37:13 Zasłony zaś na drugą ścianę boczną wynosiły piętnaście łokci, a do tego miały też trzy słupy i trzy podstawy. (Wj 38:15 BT_4)
Wj:37:13 καὶ ἐπὶ τοῦ νώτου τοῦ δευτέρου ἔνθεν καὶ ἔνθεν κατὰ τὴν πύλην τῆς αὐλῆς αὐλαῖαι πεντεκαίδεκα πήχεων, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς.
Wj:37:13 καί ἐπί ὁ ἡ τό νῶτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἔν·θεν καί ἔν·θεν κατά ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ   δεκα·πέντε/πεντε·καί·δεκα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
Wj:37:13 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W tył Drugi Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Brama Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Piętnaście Łokieć I też, nawet, mianowicie Filar On/ona/to/to samo Trzy I też, nawet, mianowicie Stopa On/ona/to/to samo Trzy
Wj:37:13 kai\ e)pi\ tou= nO/tou tou= deute/rou e)/nTen kai\ e)/nTen kata\ tE\n pu/lEn tE=s au)lE=s au)lai=ai pentekai/deka pE/CHeOn, kai\ oi( stu=loi au)tO=n trei=s, kai\ ai( ba/seis au)tO=n trei=s.
Wj:37:13 kai epi tu nOtu tu deuteru enTen kai enTen kata tEn pylEn tEs aulEs aulaiai pentekaideka pECHeOn, kai hoi styloi autOn treis, kai hai baseis autOn treis.
Wj:37:13 C P RA_GSN N2N_GSN RA_GSN A1A_GSN D C D P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1_GSF N1A_NPF M N3E_GPM C RA_NPM N2_NPM RD_GPF A3_NPM C RA_NPF N3I_NPF RD_GPF A3_NPF
Wj:37:13 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the back the second on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the gate the courtyard sheep-fold, palace, house ć fifteen cubit and also, even, namely the pillar he/she/it/same three and also, even, namely the foot he/she/it/same three
Wj:37:13 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) back (gen) the (gen) second (gen) on this side, to on that sid and on this side, to on that sid down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) gate (acc) the (gen) courtyard (gen)   fifteen cubits (gen) and the (nom) pillars (nom|voc) them/same (gen) three (acc, nom) and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) three (acc, nom)
Wj:37:13 Wj_37:13_1 Wj_37:13_2 Wj_37:13_3 Wj_37:13_4 Wj_37:13_5 Wj_37:13_6 Wj_37:13_7 Wj_37:13_8 Wj_37:13_9 Wj_37:13_10 Wj_37:13_11 Wj_37:13_12 Wj_37:13_13 Wj_37:13_14 Wj_37:13_15 Wj_37:13_16 Wj_37:13_17 Wj_37:13_18 Wj_37:13_19 Wj_37:13_20 Wj_37:13_21 Wj_37:13_22 Wj_37:13_23 Wj_37:13_24 Wj_37:13_25 Wj_37:13_26 Wj_37:13_27
Wj:37:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:37:14 πᾶσαι αἱ αὐλαῖαι τῆς αὐλῆς ἐκ βύσσου κεκλωσμένης,
Wj:37:14 all the curtains of the tabernacle of fine linen twined. (Exodus 37:14 Brenton)
Wj:37:14 Wszystkie zasłony tworzące ogrodzenie dziedzińca były utkane z bisioru kręconego, (Wj 38:16 BT_4)
Wj:37:14 πᾶσαι αἱ αὐλαῖαι τῆς αὐλῆς ἐκ βύσσου κεκλωσμένης,
Wj:37:14 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ἐκ βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -)
Wj:37:14 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Świetne płótno By kręcić się
Wj:37:14 pa=sai ai( au)lai=ai tE=s au)lE=s e)k bu/ssou keklOsme/nEs,
Wj:37:14 pasai hai aulaiai tEs aulEs ek byssu keklOsmenEs,
Wj:37:14 A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF RA_GSF N1_GSF P N2_GSF VT_XMPGSF
Wj:37:14 every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć the courtyard sheep-fold, palace, house out of (+gen) ἐξ before vowels fine linen to spin
Wj:37:14 all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom)   the (gen) courtyard (gen) out of (+gen) fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen)
Wj:37:14 Wj_37:14_1 Wj_37:14_2 Wj_37:14_3 Wj_37:14_4 Wj_37:14_5 Wj_37:14_6 Wj_37:14_7 Wj_37:14_8
Wj:37:14 x x x x x x x x
Wj:37:15 καὶ αἱ βάσεις τῶν στύλων χαλκαῖ, καὶ αἱ ἀγκύλαι αὐτῶν ἀργυραῖ, καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν περιηργυρωμέναι ἀργυρίῳ, καὶ οἱ στῦλοι περιηργυρωμένοι ἀργυρίῳ, πάντες οἱ στῦλοι τῆς αὐλῆς. –
Wj:37:15 And the sockets of their pillars of brass, and their hooks of silver, and their chapiters overlaid with silver, and all the posts of the court overlaid with silver: (Exodus 37:15 Brenton)
Wj:37:15 a podstawy do słupów były z brązu, haczyki zaś przy słupach oraz ich klamry ze srebra, także głowice ich były pokryte srebrem. Wszystkie słupy dziedzińca miały srebrne klamry. (Wj 38:17 BT_4)
Wj:37:15 καὶ αἱ βάσεις τῶν στύλων χαλκαῖ, καὶ αἱ ἀγκύλαι αὐτῶν ἀργυραῖ, καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν περιηργυρωμέναι ἀργυρίῳ, καὶ οἱ στῦλοι περιηργυρωμένοι ἀργυρίῳ, πάντες οἱ στῦλοι τῆς αὐλῆς.
Wj:37:15 καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ   ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ  
Wj:37:15 I też, nawet, mianowicie Stopa Filar Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Srebrny I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Filar Kawałek srebra Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Filar Dziedzińca owczarnia, pałac, dom
Wj:37:15 kai\ ai( ba/seis tO=n stu/lOn CHalkai=, kai\ ai( a)gku/lai au)tO=n a)rgurai=, kai\ ai( kefali/des au)tO=n periErgurOme/nai a)rguri/O|, kai\ oi( stu=loi periErgurOme/noi a)rguri/O|, pa/ntes oi( stu=loi tE=s au)lE=s.
Wj:37:15 kai hai baseis tOn stylOn CHalkai, kai hai ankylai autOn argyrai, kai hai kefalides autOn periErgyrOmenai argyriO, kai hoi styloi periErgyrOmenoi argyriO, pantes hoi styloi tEs aulEs.
Wj:37:15 C RA_NPF N3I_NPF RA_GPM N2_GPM A1C_NPF C RA_NPF N1_NPF RD_GPM A1C_NPF C RA_NPF N3D_NPF RD_GPM VM_XMPNPF N2N_DSN C RA_NPM N2_NPM VM_XMPNPM N2N_DSN A3_NPM RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1_GSF
Wj:37:15 and also, even, namely the foot the pillar copper or bronze and also, even, namely the ć he/she/it/same silver and also, even, namely the ??? he/she/it/same ć piece of silver and also, even, namely the pillar ć piece of silver every all, each, every, the whole of the pillar the courtyard sheep-fold, palace, house  
Wj:37:15 and the (nom) feet (acc, nom|voc) the (gen) pillars (gen) copper or bronze ([Adj] nom|voc) and the (nom)   them/same (gen) silver ([Adj] nom|voc) and the (nom) ???s (nom|voc) them/same (gen)   piece of silver (dat) and the (nom) pillars (nom|voc)   piece of silver (dat) all (nom|voc) the (nom) pillars (nom|voc) the (gen) courtyard (gen)  
Wj:37:15 Wj_37:15_1 Wj_37:15_2 Wj_37:15_3 Wj_37:15_4 Wj_37:15_5 Wj_37:15_6 Wj_37:15_7 Wj_37:15_8 Wj_37:15_9 Wj_37:15_10 Wj_37:15_11 Wj_37:15_12 Wj_37:15_13 Wj_37:15_14 Wj_37:15_15 Wj_37:15_16 Wj_37:15_17 Wj_37:15_18 Wj_37:15_19 Wj_37:15_20 Wj_37:15_21 Wj_37:15_22 Wj_37:15_23 Wj_37:15_24 Wj_37:15_25 Wj_37:15_26 Wj_37:15_27 Wj_37:15_28
Wj:37:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:37:16 καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς πύλης τῆς αὐλῆς ἔργον ποικιλτοῦ ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, εἴκοσι πήχεων τὸ μῆκος, καὶ τὸ ὕψος καὶ τὸ εὖρος πέντε πήχεων ἐξισούμενον τοῖς ἱστίοις τῆς αὐλῆς·
Wj:37:16 and the veil of the gate of the court, the work of an embroiderer of blue, and purple, and spun scarlet, and fine linen twined; the length of twenty cubits, and the height and the breadth of five cubits, made equal to the curtains of the court; (Exodus 37:16 Brenton)
Wj:37:16 Zasłona u wejścia na dziedziniec była z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i z kręconego bisioru, wielobarwnie wyszywana, i miała dwadzieścia łokci szerokości i pięć łokci wysokości, zgodnie z rozmiarami innych zasłon dziedzińca. (Wj 38:18 BT_4)
Wj:37:16 καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς πύλης τῆς αὐλῆς ἔργον ποικιλτοῦ ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, εἴκοσι πήχεων τὸ μῆκος, καὶ τὸ ὕψος καὶ τὸ εὖρος πέντε πήχεων ἐξισούμενον τοῖς ἱστίοις τῆς αὐλῆς·
Wj:37:16 καί ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ἔργον, -ου, τό   ἐκ ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί κόκκινος -η -ον νήθω (νηθ-, -, νη[θ]·σ-, -, νενηθ-, -) καί βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων καί ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] πέντε πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἐξ·ισόω [LXX] (εξ+ισ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ
Wj:37:16 I też, nawet, mianowicie Zasłona Brama Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Praca Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Hiacynt I też, nawet, mianowicie Purpurowy [materiał]; purpurowy I też, nawet, mianowicie Szkarłatny Do ??? I też, nawet, mianowicie Świetne płótno By kręcić się Ikona; dwadzieścia Łokieć Długość I też, nawet, mianowicie Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Pięć Łokieć By zrównywać się/poziomy Dziedzińca owczarnia, pałac, dom
Wj:37:16 kai\ to\ katape/tasma tE=s pu/lEs tE=s au)lE=s e)/rgon poikiltou= e)X u(aki/nTou kai\ porfu/ras kai\ kokki/nou nenEsme/nou kai\ bu/ssou keklOsme/nEs, ei)/kosi pE/CHeOn to\ mE=kos, kai\ to\ u(/PSos kai\ to\ eu)=ros pe/nte pE/CHeOn e)Xisou/menon toi=s i(sti/ois tE=s au)lE=s·
Wj:37:16 kai to katapetasma tEs pylEs tEs aulEs ergon poikiltu eX hyakinTu kai porfyras kai kokkinu nenEsmenu kai byssu keklOsmenEs, eikosi pECHeOn to mEkos, kai to hyPSos kai to euros pente pECHeOn eXisumenon tois histiois tEs aulEs·
Wj:37:16 C RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N1_GSF RA_GSF N1_GSF N2N_NSN N1M_GSM P N2_GSF C N1A_GSF C A1_GSN VT_XMPGSN C N2_GSF VT_XMPGSF M N3E_GPM RA_ASN N3E_ASN C RA_ASN N3E_ASN C RA_ASN N2_ASN M N3E_GPM VM_XMPNSN RA_DPM N2N_DPN RA_GSF N1_GSF
Wj:37:16 and also, even, namely the curtain the gate the courtyard sheep-fold, palace, house work ć out of (+gen) ἐξ before vowels hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple and also, even, namely scarlet to ??? and also, even, namely fine linen to spin icon; twenty cubit the length and also, even, namely the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance and also, even, namely the find width five cubit to equalize/level the ć the courtyard sheep-fold, palace, house
Wj:37:16 and the (nom|acc) curtain (nom|acc|voc) the (gen) gate (gen) the (gen) courtyard (gen) work (nom|acc|voc)   out of (+gen) hyacinth (gen) and purple (gen); purple ([Adj] acc, gen) and scarlet ([Adj] gen) having-been-???-ed (gen) and fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen) icons (dat); twenty cubits (gen) the (nom|acc) length (nom|acc|voc) and the (nom|acc) height (nom|acc|voc) and the (nom|acc) find (nom|acc|voc) five cubits (gen) while being-EQUALIZE/LEVEL-ed (acc, nom|acc|voc) the (dat)   the (gen) courtyard (gen)
Wj:37:16 Wj_37:16_1 Wj_37:16_2 Wj_37:16_3 Wj_37:16_4 Wj_37:16_5 Wj_37:16_6 Wj_37:16_7 Wj_37:16_8 Wj_37:16_9 Wj_37:16_10 Wj_37:16_11 Wj_37:16_12 Wj_37:16_13 Wj_37:16_14 Wj_37:16_15 Wj_37:16_16 Wj_37:16_17 Wj_37:16_18 Wj_37:16_19 Wj_37:16_20 Wj_37:16_21 Wj_37:16_22 Wj_37:16_23 Wj_37:16_24 Wj_37:16_25 Wj_37:16_26 Wj_37:16_27 Wj_37:16_28 Wj_37:16_29 Wj_37:16_30 Wj_37:16_31 Wj_37:16_32 Wj_37:16_33 Wj_37:16_34 Wj_37:16_35 Wj_37:16_36
Wj:37:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:37:17 καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν τέσσαρες, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες χαλκαῖ, καὶ αἱ ἀγκύλαι αὐτῶν ἀργυραῖ, καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν περιηργυρωμέναι ἀργυρίῳ·
Wj:37:17 and their pillars four, and their sockets four of brass, and their hooks of silver, and their chapiters overlaid with silver. (Exodus 37:17 Brenton)
Wj:37:17 Cztery słupy do niej i ich podstawy były wykonane z brązu, a haczyki przy nich ze srebra, pokrycie ich głowic oraz klamry były ze srebra. (Wj 38:19 BT_4)
Wj:37:17 καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν τέσσαρες, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες χαλκαῖ, καὶ αἱ ἀγκύλαι αὐτῶν ἀργυραῖ, καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν περιηργυρωμέναι ἀργυρίῳ·
Wj:37:17 καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)
Wj:37:17 I też, nawet, mianowicie Filar On/ona/to/to samo Cztery I też, nawet, mianowicie Stopa On/ona/to/to samo Cztery Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Srebrny I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo Kawałek srebra
Wj:37:17 kai\ oi( stu=loi au)tO=n te/ssares, kai\ ai( ba/seis au)tO=n te/ssares CHalkai=, kai\ ai( a)gku/lai au)tO=n a)rgurai=, kai\ ai( kefali/des au)tO=n periErgurOme/nai a)rguri/O|·
Wj:37:17 kai hoi styloi autOn tessares, kai hai baseis autOn tessares CHalkai, kai hai ankylai autOn argyrai, kai hai kefalides autOn periErgyrOmenai argyriO·
Wj:37:17 C RA_NPM N2_NPM RD_GPN A3_NPM C RA_NPF N3I_NPF RD_GPN A3_NPF A1C_NPF C RA_NPF N1_NPF RD_GPN A1C_NPF C RA_NPF N3D_NPF RD_GPN VM_XMPNPF N2N_DSN
Wj:37:17 and also, even, namely the pillar he/she/it/same four and also, even, namely the foot he/she/it/same four copper or bronze and also, even, namely the ć he/she/it/same silver and also, even, namely the ??? he/she/it/same ć piece of silver
Wj:37:17 and the (nom) pillars (nom|voc) them/same (gen) four (nom) and the (nom) feet (acc, nom|voc) them/same (gen) four (nom) copper or bronze ([Adj] nom|voc) and the (nom)   them/same (gen) silver ([Adj] nom|voc) and the (nom) ???s (nom|voc) them/same (gen)   piece of silver (dat)
Wj:37:17 Wj_37:17_1 Wj_37:17_2 Wj_37:17_3 Wj_37:17_4 Wj_37:17_5 Wj_37:17_6 Wj_37:17_7 Wj_37:17_8 Wj_37:17_9 Wj_37:17_10 Wj_37:17_11 Wj_37:17_12 Wj_37:17_13 Wj_37:17_14 Wj_37:17_15 Wj_37:17_16 Wj_37:17_17 Wj_37:17_18 Wj_37:17_19 Wj_37:17_20 Wj_37:17_21 Wj_37:17_22
Wj:37:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:37:18 καὶ αὐτοὶ περιηργυρωμένοι ἀργυρίῳ, καὶ πάντες οἱ πάσσαλοι τῆς αὐλῆς κύκλῳ χαλκοῖ.
Wj:37:18 And all the pins of the court round about of brass, and they were overlaid with silver. (Exodus 37:18 Brenton)
Wj:37:18 Wszystkie paliki dziedzińca przybytku były z brązu. (Wj 38:20 BT_4)
Wj:37:18 καὶ αὐτοὶ περιηργυρωμένοι ἀργυρίῳ, καὶ πάντες οἱ πάσσαλοι τῆς αὐλῆς κύκλῳ χαλκοῖ.
Wj:37:18 καί αὐτός αὐτή αὐτό   ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ κύκλῳ χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
Wj:37:18 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dziedzińca owczarnia, pałac, dom W kole Miedź albo brąz
Wj:37:18 kai\ au)toi\ periErgurOme/noi a)rguri/O|, kai\ pa/ntes oi( pa/ssaloi tE=s au)lE=s ku/klO| CHalkoi=.
Wj:37:18 kai autoi periErgyrOmenoi argyriO, kai pantes hoi passaloi tEs aulEs kyklO CHalkoi.
Wj:37:18 C RD_NPM VM_XMPNPM N2N_DSN C A3_NPM RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1_GSF N2_DSM A1C_NPM
Wj:37:18 and also, even, namely he/she/it/same ć piece of silver and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć the courtyard sheep-fold, palace, house in a circle copper or bronze
Wj:37:18 and they/same (nom)   piece of silver (dat) and all (nom|voc) the (nom)   the (gen) courtyard (gen) in a circle copper or bronze ([Adj] nom|voc)
Wj:37:18 Wj_37:18_1 Wj_37:18_2 Wj_37:18_3 Wj_37:18_4 Wj_37:18_5 Wj_37:18_6 Wj_37:18_7 Wj_37:18_8 Wj_37:18_9 Wj_37:18_10 Wj_37:18_11 Wj_37:18_12
Wj:37:18 x x x x x x x x x x x x
Wj:37:19 καὶ αὕτη ἡ σύνταξις τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καθὰ συνετάγη Μωυσῇ τὴν λειτουργίαν εἶναι τῶν Λευιτῶν διὰ Ιθαμαρ τοῦ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως.
Wj:37:19 And this was the construction of the tabernacle of witness, accordingly as it was appointed to Moses; so that the public service should belong to the Levites, through Ithamar the son of Aaron the priest. (Exodus 37:19 Brenton)
Wj:37:19 Oto obliczenie wydatków na przybytek: na Przybytek Świadectwa, który na rozkaz Mojżesza wybudowali lewici pod nadzorem Itamara, syna Aarona kapłana. (Wj 38:21 BT_4)
Wj:37:19 Καὶ αὕτη σύνταξις τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καθὰ συνετάγη Μωυσῇ τὴν λειτουργίαν εἶναι τῶν Λευιτῶν διὰ Ιθαμαρ τοῦ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως.
Wj:37:19 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καθά (καθ’ ἅ) συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ διά   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Wj:37:19 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Stosownie do którego Do ??? Mojżesz Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] By być Lewita Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Syn Aaron Duchowny
Wj:37:19 *kai\ au(/tE E( su/ntaXis tE=s skEnE=s tou= marturi/ou, kaTa\ suneta/gE *mousE=| tE\n leitourgi/an ei)=nai tO=n *leuitO=n dia\ *iTamar tou= ui(ou= *aarOn tou= i(ere/Os.
Wj:37:19 kai hautE hE syntaXis tEs skEnEs tu martyriu, kaTa synetagE musE tEn leiturgian einai tOn leuitOn dia iTamar tu hyiu aarOn tu hiereOs.
Wj:37:19 C RD_NSF RA_NSF N3I_NSF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN D VDI_API3S N1M_DSM RA_ASF N1A_ASF V9_PAN RA_GPM N1M_GPM P N_GSM RA_GSM N2_GSM N_GSM RA_GSM N3V_GSM
Wj:37:19 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony according to which to ??? Moses the job/office [see liturgy] to be the Levite because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć the son Aaron the priest
Wj:37:19 and this (nom) the (nom)   the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) according to which he/she/it-was-???-ed Moses (dat) the (acc) job/office (acc) to-be the (gen) Levites (gen) because of (+acc), through (+gen)   the (gen) son (gen) Aaron (indecl) the (gen) priest (gen)
Wj:37:19 Wj_37:19_1 Wj_37:19_2 Wj_37:19_3 Wj_37:19_4 Wj_37:19_5 Wj_37:19_6 Wj_37:19_7 Wj_37:19_8 Wj_37:19_9 Wj_37:19_10 Wj_37:19_11 Wj_37:19_12 Wj_37:19_13 Wj_37:19_14 Wj_37:19_15 Wj_37:19_16 Wj_37:19_17 Wj_37:19_18 Wj_37:19_19 Wj_37:19_20 Wj_37:19_21 Wj_37:19_22 Wj_37:19_23
Wj:37:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:37:20 καὶ Βεσελεηλ ὁ τοῦ Ουριου ἐκ φυλῆς Ιουδα ἐποίησεν καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ,
Wj:37:20 And Beseleel the son of Urias of the tribe of Juda, did as the Lord commanded Moses. (Exodus 37:20 Brenton)
Wj:37:20 A Besaleel, syn Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, wykonał wszystko, co mu nakazał Pan przez Mojżesza, (Wj 38:22 BT_4)
Wj:37:20 καὶ Βεσελεηλ τοῦ Ουριου ἐκ φυλῆς Ιουδα ἐποίησεν καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ,
Wj:37:20 καί   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Οὐρίας, -ου, ὁ ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθά (καθ’ ἅ) συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Wj:37:20 I też, nawet, mianowicie Uriasz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Judasz/Juda By czynić/rób Stosownie do którego Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Wj:37:20 kai\ *beseleEl o( tou= *ouriou e)k fulE=s *iouda e)poi/Esen kaTa\ sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|,
Wj:37:20 kai beseleEl ho tu uriu ek fylEs iuda epoiEsen kaTa synetaXen kyrios tO musE,
Wj:37:20 C N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM P N1_GSF N_GSM VAI_AAI3S D VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Wj:37:20 and also, even, namely ć the the Urias out of (+gen) ἐξ before vowels tribe Judas/Judah to do/make according to which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Wj:37:20 and   the (nom) the (gen) Urias (gen) out of (+gen) tribe (gen) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-DO/MAKE-ed according to which he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Wj:37:20 Wj_37:20_1 Wj_37:20_2 Wj_37:20_3 Wj_37:20_4 Wj_37:20_5 Wj_37:20_6 Wj_37:20_7 Wj_37:20_8 Wj_37:20_9 Wj_37:20_10 Wj_37:20_11 Wj_37:20_12 Wj_37:20_13 Wj_37:20_14
Wj:37:20 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:37:21 καὶ Ελιαβ ὁ τοῦ Αχισαμακ ἐκ τῆς φυλῆς Δαν, ὃς ἠρχιτεκτόνησεν τὰ ὑφαντὰ καὶ τὰ ῥαφιδευτὰ καὶ ποικιλτικὰ ὑφᾶναι τῷ κοκκίνῳ καὶ τῇ βύσσῳ.
Wj:37:21 And Eliab the son of Achisamach of the tribe of Dan was there, who was chief artificer in the woven works and needle-works and embroideries, in weaving with the scarlet and fine linen. (Exodus 37:21 Brenton)
Wj:37:21 a z nim pracował Oholiab, syn Achisamaka z pokolenia Dana, jako wybitny snycerz, tkacz wielobarwnie wyszywający przy pomocy fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz bisioru. (Wj 38:23 BT_4)
Wj:37:21 καὶ Ελιαβ τοῦ Αχισαμακ ἐκ τῆς φυλῆς Δαν, ὃς ἠρχιτεκτόνησεν τὰ ὑφαντὰ καὶ τὰ ῥαφιδευτὰ καὶ ποικιλτικὰ ὑφᾶναι τῷ κοκκίνῳ καὶ τῇ βύσσῳ.
Wj:37:21 καί   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ   ὅς ἥ ὅ ἀρχι·τεκτονέω [LXX] (αρχιτεκτον(ε)-, -, αρχιτεκτονη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὑφαντός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   καί   ὑφαίνω [LXX] (υφαιν-, -, υφαν·[σ]-, -, υφαν-, -) ὁ ἡ τό κόκκινος -η -ον καί ὁ ἡ τό βύσσος, -ου, ἡ
Wj:37:21 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Kto/, który/, który Do architekta Tkany I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Do ??? Szkarłatny I też, nawet, mianowicie Świetne płótno
Wj:37:21 kai\ *eliab o( tou= *aCHisamak e)k tE=s fulE=s *dan, o(\s E)rCHitekto/nEsen ta\ u(fanta\ kai\ ta\ r(afideuta\ kai\ poikiltika\ u(fa=nai tO=| kokki/nO| kai\ tE=| bu/ssO|.
Wj:37:21 kai eliab ho tu aCHisamak ek tEs fylEs dan, hos ErCHitektonEsen ta hyfanta kai ta rafideuta kai poikiltika hyfanai tO kokkinO kai tE byssO.
Wj:37:21 C N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM P RA_GSF N1_GSF N_GSM RR_NSM VAI_AAI3S RA_APN A1_APN C RA_APN A1_APN C A1_APN VA_AAN RA_DSN A1_DSN C RA_DSF N2_DSF
Wj:37:21 and also, even, namely ć the the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe ć who/whom/which to architect the woven and also, even, namely the ć and also, even, namely ć to ??? the scarlet and also, even, namely the fine linen
Wj:37:21 and   the (nom) the (gen)   out of (+gen) the (gen) tribe (gen)   who/whom/which (nom) he/she/it-ARCHITECT-ed the (nom|acc) woven ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom|acc)   and   to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (dat) scarlet ([Adj] dat) and the (dat) fine linen (dat)
Wj:37:21 Wj_37:21_1 Wj_37:21_2 Wj_37:21_3 Wj_37:21_4 Wj_37:21_5 Wj_37:21_6 Wj_37:21_7 Wj_37:21_8 Wj_37:21_9 Wj_37:21_10 Wj_37:21_11 Wj_37:21_12 Wj_37:21_13 Wj_37:21_14 Wj_37:21_15 Wj_37:21_16 Wj_37:21_17 Wj_37:21_18 Wj_37:21_19 Wj_37:21_20 Wj_37:21_21 Wj_37:21_22 Wj_37:21_23 Wj_37:21_24
Wj:37:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x