Wj:36:1 καὶ ἐποίησεν Βεσελεηλ καὶ Ελιαβ καὶ πᾶς σοφὸς τῇ διανοίᾳ, ᾧ ἐδόθη σοφία καὶ ἐπιστήμη ἐν αὐτοῖς συνιέναι ποιεῖν πάντα τὰ ἔργα κατὰ τὰ ἅγια καθήκοντα, κατὰ πάντα, ὅσα συνέταξεν κύριος.
Wj:36:1 And Beseleel wrought, and Eliab and every one wise in understanding, to whom was given wisdom and knowledge, to understand to do all the works according to the holy offices, according to all things which the Lord appointed. (Exodus 36:1 Brenton)
Wj:36:1 Basaleel, Oholiab i wszyscy biegli mężczyźni, którym Pan dał mądrość, rozum do poznania, niech wykonają wszelkie prace przy budowie świętego przybytku według wszystkich nakazów Pana». (Wj 36:1 BT_4)
Wj:36:1 καὶ ἐποίησεν Βεσελεηλ καὶ Ελιαβ καὶ πᾶς σοφὸς τῇ διανοίᾳ, ἐδόθη σοφία καὶ ἐπιστήμη ἐν αὐτοῖς συνιέναι ποιεῖν πάντα τὰ ἔργα κατὰ τὰ ἅγια καθήκοντα, κατὰ πάντα, ὅσα συνέταξεν κύριος.
Wj:36:1 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σοφός -ή -όν ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σοφία, -ας, ἡ καί   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό κατά ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:36:1 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mądry Poznania umysł, umysłowość, cel, plan Kto/, który/, który By dawać Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By być razem; by rozumieć By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By siedzieć/zasięg W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Wj:36:1 kai\ e)poi/Esen *beseleEl kai\ *eliab kai\ pa=s sofo\s tE=| dianoi/a|, O(=| e)do/TE sofi/a kai\ e)pistE/mE e)n au)toi=s sunie/nai poiei=n pa/nta ta\ e)/rga kata\ ta\ a(/gia kaTE/konta, kata\ pa/nta, o(/sa sune/taXen ku/rios.
Wj:36:1 kai epoiEsen beseleEl kai eliab kai pas sofos tE dianoia, hO edoTE sofia kai epistEmE en autois synienai poiein panta ta erga kata ta hagia kaTEkonta, kata panta, hosa synetaXen kyrios.
Wj:36:1 C VAI_AAI3S N_NSM C N_NSM C A3_NSM A1_NSM RA_DSF N1A_DSF RR_DSM VCI_API3S N1A_NSF C N1_NSF P RD_DPM V7_PAN V2_PAN A3_APN RA_APN N2N_APN P RA_APN A1A_APN V1_PAPAPN P A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM
Wj:36:1 and also, even, namely to do/make ć and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of wise the cognition intellect, mentality, purpose, plan who/whom/which to give sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to be together; to understand to do/make every all, each, every, the whole of the work down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to sit/reach down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:36:1 and he/she/it-DO/MAKE-ed   and   and every (nom|voc) wise ([Adj] nom) the (dat) cognition (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-GIVE-ed sapience (nom|voc) and   in/among/by (+dat) them/same (dat) to-be-BE-ing-TOGETHER; to-be-UNDERSTand-ing to-be-DO/MAKE-ing all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) while SIT/REACH-ing (acc, nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Wj:36:1 Wj_36:1_1 Wj_36:1_2 Wj_36:1_3 Wj_36:1_4 Wj_36:1_5 Wj_36:1_6 Wj_36:1_7 Wj_36:1_8 Wj_36:1_9 Wj_36:1_10 Wj_36:1_11 Wj_36:1_12 Wj_36:1_13 Wj_36:1_14 Wj_36:1_15 Wj_36:1_16 Wj_36:1_17 Wj_36:1_18 Wj_36:1_19 Wj_36:1_20 Wj_36:1_21 Wj_36:1_22 Wj_36:1_23 Wj_36:1_24 Wj_36:1_25 Wj_36:1_26 Wj_36:1_27 Wj_36:1_28 Wj_36:1_29 Wj_36:1_30 Wj_36:1_31
Wj:36:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:2 καὶ ἐκάλεσεν Μωϋσῆς Βεσελεηλ καὶ Ελιαβ καὶ πάντας τοὺς ἔχοντας τὴν σοφίαν, ᾧ ἔδωκεν ὁ θεὸς ἐπιστήμην ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ πάντας τοὺς ἑκουσίως βουλομένους προσπορεύεσθαι πρὸς τὰ ἔργα ὥστε συντελεῖν αὐτά,
Wj:36:2 And Moses called Beseleel and Eliab, and all that had wisdom, to whom God gave knowledge in their heart, and all who were freely willing to come forward to the works, to perform them. (Exodus 36:2 Brenton)
Wj:36:2 Następnie wezwał Mojżesz Besaleela, Oholiaba i wszystkich biegłych w rzemiośle, których serce obdarzył Pan mądrością, wszystkich tych, których serce skłaniało, aby pójść do pracy nad wykonaniem dzieła. (Wj 36:2 BT_4)
Wj:36:2 Καὶ ἐκάλεσεν Μωϋσῆς Βεσελεηλ καὶ Ελιαβ καὶ πάντας τοὺς ἔχοντας τὴν σοφίαν, ἔδωκεν θεὸς ἐπιστήμην ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ πάντας τοὺς ἑκουσίως βουλομένους προσπορεύεσθαι πρὸς τὰ ἔργα ὥστε συντελεῖν αὐτά,
Wj:36:2 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ   καί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἑκουσίως βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) προσ·πορεύομαι (προσ+πορευ-, -, -, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὥστε συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:36:2 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Mojżesz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By mieć Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Kto/, który/, który By dawać Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dobrowolnie By planować/decyduj się/zamierzaj Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Praca Tak tamto By uzupełniać On/ona/to/to samo
Wj:36:2 *kai\ e)ka/lesen *mou+sE=s *beseleEl kai\ *eliab kai\ pa/ntas tou\s e)/CHontas tE\n sofi/an, O(=| e)/dOken o( Teo\s e)pistE/mEn e)n tE=| kardi/a|, kai\ pa/ntas tou\s e(kousi/Os boulome/nous prosporeu/esTai pro\s ta\ e)/rga O(/ste suntelei=n au)ta/,
Wj:36:2 kai ekalesen mo+ysEs beseleEl kai eliab kai pantas tus eCHontas tEn sofian, hO edOken ho Teos epistEmEn en tE kardia, kai pantas tus hekusiOs bulomenus prosporeuesTai pros ta erga hOste syntelein auta,
Wj:36:2 C VAI_AAI3S N1M_NSM N_ASM C N_ASM C A3_APM RA_APM V1_PAPAPM RA_ASF N1A_ASF RR_DSM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N1_ASF P RA_DSF N1A_DSF C A3_APM RA_APM D V1_PMPAPM V1_PMN P RA_APN N2N_APN C V2_PAN RD_APN
Wj:36:2 and also, even, namely to call call Moses ć and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to have the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] who/whom/which to give the god [see theology] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the voluntarily to plan/determine/intend to ??? toward (+acc,+gen,+dat) the work so that to complete he/she/it/same
Wj:36:2 and he/she/it-CALL-ed Moses (nom)   and   and all (acc) the (acc) while HAVE-ing (acc) the (acc) sapience (acc) who/whom/which (dat) he/she/it-GIVE-ed the (nom) god (nom)   in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) and all (acc) the (acc) voluntarily while being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed (acc) to-be-being-???-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) so that to-be-COMPLETE-ing they/them/same (nom|acc)
Wj:36:2 Wj_36:2_1 Wj_36:2_2 Wj_36:2_3 Wj_36:2_4 Wj_36:2_5 Wj_36:2_6 Wj_36:2_7 Wj_36:2_8 Wj_36:2_9 Wj_36:2_10 Wj_36:2_11 Wj_36:2_12 Wj_36:2_13 Wj_36:2_14 Wj_36:2_15 Wj_36:2_16 Wj_36:2_17 Wj_36:2_18 Wj_36:2_19 Wj_36:2_20 Wj_36:2_21 Wj_36:2_22 Wj_36:2_23 Wj_36:2_24 Wj_36:2_25 Wj_36:2_26 Wj_36:2_27 Wj_36:2_28 Wj_36:2_29 Wj_36:2_30 Wj_36:2_31 Wj_36:2_32
Wj:36:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:3 καὶ ἔλαβον παρὰ Μωυσῆ πάντα τὰ ἀφαιρέματα, ἃ ἤνεγκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς πάντα τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου ποιεῖν αὐτά, καὶ αὐτοὶ προσεδέχοντο ἔτι τὰ προσφερόμενα παρὰ τῶν φερόντων τὸ πρωῒ πρωί.
Wj:36:3 And they received from Moses all the offerings, which the children of Israel brought for all the works of the sanctuary to do them; and they continued to receive the gifts brought, from those who brought them in the morning. (Exodus 36:3 Brenton)
Wj:36:3 Ci zaś przyjęli od Mojżesza wszelkie daniny, jakie znieśli Izraelici na dzieło budowy świętego przybytku, aby je wykonać; ponadto znosili im każdego dnia dalsze, dobrowolne dary. (Wj 36:3 BT_4)
Wj:36:3 καὶ ἔλαβον παρὰ Μωυσῆ πάντα τὰ ἀφαιρέματα, ἤνεγκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς πάντα τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου ποιεῖν αὐτά, καὶ αὐτοὶ προσεδέχοντο ἔτι τὰ προσφερόμενα παρὰ τῶν φερόντων τὸ πρωῒ πρωί.
Wj:36:3 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρά Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) παρά ὁ ἡ τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό πρωΐ πρωΐ
Wj:36:3 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Mojżesz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Syn Izrael Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj Jeszcze/jeszcze By przedstawiać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Wcześnie Wcześnie
Wj:36:3 kai\ e)/labon para\ *mousE= pa/nta ta\ a)faire/mata, a(/ E)/negkan oi( ui(oi\ *israEl ei)s pa/nta ta\ e)/rga tou= a(gi/ou poiei=n au)ta/, kai\ au)toi\ prosede/CHonto e)/ti ta\ prosfero/mena para\ tO=n fero/ntOn to\ prOi\+ prOi/.
Wj:36:3 kai elabon para musE panta ta afairemata, ha Enenkan hoi hyioi israEl eis panta ta erga tu hagiu poiein auta, kai autoi prosedeCHonto eti ta prosferomena para tOn ferontOn to prO+i prOi.
Wj:36:3 C VBI_AAI3P P N1M_GSM A3_APN RA_APN N3M_APN RR_APN VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GSN A1A_GSN V2_PAN RD_APN C RD_NPM V1I_IMI3P D RA_APN V1_PMPAPN P RA_GPM V1_PAPGPM RA_ASN D D
Wj:36:3 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together Moses every all, each, every, the whole of the ć who/whom/which to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the son Israel into (+acc) every all, each, every, the whole of the work the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to do/make he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to accept receive favourably, accept yet/still the to present frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the early early
Wj:36:3 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) Moses (gen, voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   who/whom/which (nom|acc) they-BRING-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) to-be-DO/MAKE-ing they/them/same (nom|acc) and they/same (nom) they-were-being-ACCEPT-ed yet/still the (nom|acc) while being-PRESENT-ed (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) let-them-be-BRING-ing! (classical), while BRING-ing (gen) the (nom|acc) early early
Wj:36:3 Wj_36:3_1 Wj_36:3_2 Wj_36:3_3 Wj_36:3_4 Wj_36:3_5 Wj_36:3_6 Wj_36:3_7 Wj_36:3_8 Wj_36:3_9 Wj_36:3_10 Wj_36:3_11 Wj_36:3_12 Wj_36:3_13 Wj_36:3_14 Wj_36:3_15 Wj_36:3_16 Wj_36:3_17 Wj_36:3_18 Wj_36:3_19 Wj_36:3_20 Wj_36:3_21 Wj_36:3_22 Wj_36:3_23 Wj_36:3_24 Wj_36:3_25 Wj_36:3_26 Wj_36:3_27 Wj_36:3_28 Wj_36:3_29 Wj_36:3_30 Wj_36:3_31 Wj_36:3_32
Wj:36:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:4 καὶ παρεγίνοντο πάντες οἱ σοφοὶ οἱ ποιοῦντες τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου, ἕκαστος κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔργον, ὃ αὐτοὶ ἠργάζοντο,
Wj:36:4 And there came all the wise men who wrought the works of the sanctuary, each according to his own work, which they wrought. (Exodus 36:4 Brenton)
Wj:36:4 Wtedy przyszli jak jeden mąż wszyscy biegli rzemieślnicy, wykonujący wszelkie prace przy budowie świętego przybytku, każdy od swojej pracy, którą wykonywał, (Wj 36:4 BT_4)
Wj:36:4 καὶ παρεγίνοντο πάντες οἱ σοφοὶ οἱ ποιοῦντες τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου, ἕκαστος κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔργον, αὐτοὶ ἠργάζοντο,
Wj:36:4 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἕκαστος -η -ον κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἔργον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-)
Wj:36:4 I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mądry By czynić/rób Praca Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Praca Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By pracować/dąż
Wj:36:4 kai\ paregi/nonto pa/ntes oi( sofoi\ oi( poiou=ntes ta\ e)/rga tou= a(gi/ou, e(/kastos kata\ to\ au)tou= e)/rgon, o(\ au)toi\ E)rga/DZonto,
Wj:36:4 kai pareginonto pantes hoi sofoi hoi poiuntes ta erga tu hagiu, hekastos kata to autu ergon, ho autoi ErgaDZonto,
Wj:36:4 C V1I_IMI3P A3_NPM RA_NPM A1_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RA_APN N2N_APN RA_GSN A1A_GSN A1_NSM P RA_ASN RD_GSM N2N_ASN RR_ASN RD_NPM V1I_IMI3P
Wj:36:4 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near every all, each, every, the whole of the wise the to do/make the work the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the he/she/it/same work who/whom/which he/she/it/same to work/strive
Wj:36:4 and they-were-being-COME-ed-INTO-BEING all (nom|voc) the (nom) wise ([Adj] nom|voc) the (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) each (of two) (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) him/it/same (gen) work (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) they/same (nom) they-were-being-WORK/STRIVE-ed
Wj:36:4 Wj_36:4_1 Wj_36:4_2 Wj_36:4_3 Wj_36:4_4 Wj_36:4_5 Wj_36:4_6 Wj_36:4_7 Wj_36:4_8 Wj_36:4_9 Wj_36:4_10 Wj_36:4_11 Wj_36:4_12 Wj_36:4_13 Wj_36:4_14 Wj_36:4_15 Wj_36:4_16 Wj_36:4_17 Wj_36:4_18 Wj_36:4_19
Wj:36:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:5 καὶ εἶπαν πρὸς Μωυσῆν ὅτι Πλῆθος φέρει ὁ λαὸς παρὰ τὰ ἔργα, ὅσα συνέταξεν κύριος ποιῆσαι.
Wj:36:5 And one said to Moses, The people bring an abundance too great in proportion to all the works which the Lord has appointed them to do. (Exodus 36:5 Brenton)
Wj:36:5 i tak powiedzieli do Mojżesza: «Lud przynosi o wiele więcej niż potrzeba do wykonania prac, które Pan nakazał wykonać». (Wj 36:5 BT_4)
Wj:36:5 καὶ εἶπαν πρὸς Μωυσῆν ὅτι Πλῆθος φέρει λαὸς παρὰ τὰ ἔργα, ὅσα συνέταξεν κύριος ποιῆσαι.
Wj:36:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὅτι πλῆθο·ς, -ους, τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ παρά ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὅσος -η -ον συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Wj:36:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz Ponieważ/tamto Los (mnóstwo ) By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ludzie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Praca Tyleż/wiele jak Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób
Wj:36:5 kai\ ei)=pan pro\s *mousE=n o(/ti *plE=Tos fe/rei o( lao\s para\ ta\ e)/rga, o(/sa sune/taXen ku/rios poiE=sai.
Wj:36:5 kai eipan pros musEn hoti plETos ferei ho laos para ta erga, hosa synetaXen kyrios poiEsai.
Wj:36:5 C VAI_AAI3P P N1M_ASM C N3_ASN V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_APN N2N_APN A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM VA_AAN
Wj:36:5 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) Moses because/that lot (multitude ) to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the people frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the work as much/many as to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make
Wj:36:5 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) because/that lot (nom|acc|voc) he/she/it-is-BRING-ing, you(sg)-are-being-BRING-ed (classical) the (nom) people (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt)
Wj:36:5 Wj_36:5_1 Wj_36:5_2 Wj_36:5_3 Wj_36:5_4 Wj_36:5_5 Wj_36:5_6 Wj_36:5_7 Wj_36:5_8 Wj_36:5_9 Wj_36:5_10 Wj_36:5_11 Wj_36:5_12 Wj_36:5_13 Wj_36:5_14 Wj_36:5_15 Wj_36:5_16
Wj:36:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:6 καὶ προσέταξεν Μωϋσῆς καὶ ἐκήρυξεν ἐν τῇ παρεμβολῇ λέγων Ἀνὴρ καὶ γυνὴ μηκέτι ἐργαζέσθωσαν εἰς τὰς ἀπαρχὰς τοῦ ἁγίου· καὶ ἐκωλύθη ὁ λαὸς ἔτι προσφέρειν.
Wj:36:6 And Moses commanded, and proclaimed in the camp, saying, Let neither man nor woman any longer labour for the offerings of the sanctuary; and the people were restrained from bringing any more. (Exodus 36:6 Brenton)
Wj:36:6 Wówczas Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie: «Ani mężczyźni, ani kobiety niech już nie znoszą darów na święty przybytek». Zaprzestał więc lud znoszenia darów. (Wj 36:6 BT_4)
Wj:36:6 καὶ προσέταξεν Μωϋσῆς καὶ ἐκήρυξεν ἐν τῇ παρεμβολῇ λέγων Ἀνὴρ καὶ γυνὴ μηκέτι ἐργαζέσθωσαν εἰς τὰς ἀπαρχὰς τοῦ ἁγίου· καὶ ἐκωλύθη λαὸς ἔτι προσφέρειν.
Wj:36:6 καί προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι μηκέτι (μή ἔτι) ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἔτι προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-)
Wj:36:6 I też, nawet, mianowicie By dawać dyrektywę Mojżesz I też, nawet, mianowicie By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Już nie By pracować/dąż Do (+przyspieszenie) Po pierwsze owoc Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By przeszkadzać Ludzie Jeszcze/jeszcze By przedstawiać
Wj:36:6 kai\ prose/taXen *mou+sE=s kai\ e)kE/ruXen e)n tE=| parembolE=| le/gOn *)anE\r kai\ gunE\ mEke/ti e)rgaDZe/sTOsan ei)s ta\s a)parCHa\s tou= a(gi/ou· kai\ e)kOlu/TE o( lao\s e)/ti prosfe/rein.
Wj:36:6 kai prosetaXen mo+ysEs kai ekEryXen en tE parembolE legOn anEr kai gynE mEketi ergaDZesTOsan eis tas aparCHas tu hagiu· kai ekOlyTE ho laos eti prosferein.
Wj:36:6 C VAI_AAI3S N1M_NSM C VAI_AAI3S P RA_DSF N1_DSF V1_PAPNSM N3_NSM C N3K_NSF D V1_PMD3P P RA_APF N1_APF RA_GSN A1A_GSN C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM D V1_PAN
Wj:36:6 and also, even, namely to give a directive Moses and also, even, namely to proclaim announce, preach in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army to say/tell man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely woman/wife no longer to work/strive into (+acc) the first-fruit the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to hinder the people yet/still to present
Wj:36:6 and he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE Moses (nom) and he/she/it-PROCLAIM-ed in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) while SAY/TELL-ing (nom) man, husband (nom) and woman/wife (nom) no longer let-them-be-being-WORK/STRIVE-ed! into (+acc) the (acc) first-fruits (acc) the (gen) holy ([Adj] gen) and he/she/it-was-HINDER-ed the (nom) people (nom) yet/still to-be-PRESENT-ing
Wj:36:6 Wj_36:6_1 Wj_36:6_2 Wj_36:6_3 Wj_36:6_4 Wj_36:6_5 Wj_36:6_6 Wj_36:6_7 Wj_36:6_8 Wj_36:6_9 Wj_36:6_10 Wj_36:6_11 Wj_36:6_12 Wj_36:6_13 Wj_36:6_14 Wj_36:6_15 Wj_36:6_16 Wj_36:6_17 Wj_36:6_18 Wj_36:6_19 Wj_36:6_20 Wj_36:6_21 Wj_36:6_22 Wj_36:6_23 Wj_36:6_24 Wj_36:6_25
Wj:36:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:7 καὶ τὰ ἔργα ἦν αὐτοῖς ἱκανὰ εἰς τὴν κατασκευὴν ποιῆσαι, καὶ προσκατέλιπον.
Wj:36:7 And they had materials sufficient for making the furniture, and they left some besides. (Exodus 36:7 Brenton)
Wj:36:7 Mieli bowiem dosyć wszystkiego do wykonania wszelkich prac, a nawet wiele zbywało. (Wj 36:7 BT_4)
Wj:36:7 καὶ τὰ ἔργα ἦν αὐτοῖς ἱκανὰ εἰς τὴν κατασκευὴν ποιῆσαι, καὶ προσκατέλιπον.
Wj:36:7 καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἱκανός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί  
Wj:36:7 I też, nawet, mianowicie Praca By być On/ona/to/to samo Obszerny Do (+przyspieszenie) By czynić/rób I też, nawet, mianowicie
Wj:36:7 kai\ ta\ e)/rga E)=n au)toi=s i(kana\ ei)s tE\n kataskeuE\n poiE=sai, kai\ proskate/lipon.
Wj:36:7 kai ta erga En autois hikana eis tEn kataskeuEn poiEsai, kai proskatelipon.
Wj:36:7 C RA_NPN N2N_NPN V9_IAI3S RD_DPM A1_NPN P RA_ASF N1_ASF VA_AAN C VBI_AAI3P
Wj:36:7 and also, even, namely the work to be he/she/it/same ample into (+acc) the ć to do/make and also, even, namely ć
Wj:36:7 and the (nom|acc) works (nom|acc|voc) he/she/it-was them/same (dat) ample ([Adj] nom|acc|voc) into (+acc) the (acc)   to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) and  
Wj:36:7 Wj_36:7_1 Wj_36:7_2 Wj_36:7_3 Wj_36:7_4 Wj_36:7_5 Wj_36:7_6 Wj_36:7_7 Wj_36:7_8 Wj_36:7_9 Wj_36:7_10 Wj_36:7_11 Wj_36:7_12
Wj:36:7 x x x x x x x x x x x x
Wj:36:8 καὶ ἐποίησεν πᾶς σοφὸς ἐν τοῖς ἐργαζομένοις τὰς στολὰς τῶν ἁγίων, αἵ εἰσιν Ααρων τῷ ἱερεῖ, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:36:8 And every wise one among those that wrought made the robes of the holy places, which belong to Aaron the priest, as the Lord commanded Moses. (Exodus 36:8 Brenton) All the gold that was employed for the works according to all the fabrication of the holy things, was of the gold of the offerings, twenty-nine talents, and seven hundred and twenty shekels according to the holy shekel. (Exodus 39:1 Brenton
Wj:36:8 Wszyscy najbieglejsi spośród pracowników wybudowali przybytek z dziesięciu tkanin z kręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, z cherubami wyszytymi przez biegłego tkacza. (Wj 36:8 BT_4) Zrobili też szaty z drogocennej tkaniny do [pełnienia] służby w przybytku z fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu. Zrobili również szaty święte dla Aarona, jak to Pan nakazał uczynić Mojżeszowi. (Wj 39:1 BT_4)
Wj:36:8 Καὶ ἐποίησεν πᾶς σοφὸς ἐν τοῖς ἐργαζομένοις τὰς στολὰς τῶν ἁγίων, αἵ εἰσιν Ααρων τῷ ἱερεῖ, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:36:8   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σοφός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅς ἥ ὅ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καθά (καθ’ ἅ) συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Wj:36:8 By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mądry W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By pracować/dąż Szyku uniform, kostium, prośba Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Kto/, który/, który By iść; by być Aaron Duchowny Stosownie do którego Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Wj:36:8 *kai\ e)poi/Esen pa=s sofo\s e)n toi=s e)rgaDZome/nois ta\s stola\s tO=n a(gi/On, ai(/ ei)sin *aarOn tO=| i(erei=, kaTa\ sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Wj:36:8 kai epoiEsen pas sofos en tois ergaDZomenois tas stolas tOn hagiOn, hai eisin aarOn tO hierei, kaTa synetaXen kyrios tO musE.
Wj:36:8 C VAI_AAI3S A3_NSM A1_NSM P RA_DPM V1_PMPDPM RA_APF N1_APF RA_GPN A1A_GPN RR_NPF V9_PAI3P N_DSM RA_DSM N3V_DSM D VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Wj:36:8   to do/make every all, each, every, the whole of wise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to work/strive the array uniform, costume, suit the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) who/whom/which to go; to be Aaron the priest according to which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Wj:36:8 and he/she/it-DO/MAKE-ed every (nom|voc) wise ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) while being-WORK/STRIVE-ed (dat) the (acc) arraies (acc) the (gen) holy ([Adj] gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are Aaron (indecl) the (dat) priest (dat) according to which he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Wj:36:8 Wj_36:8_1 Wj_36:8_2 Wj_36:8_3 Wj_36:8_4 Wj_36:8_5 Wj_36:8_6 Wj_36:8_7 Wj_36:8_8 Wj_36:8_9 Wj_36:8_10 Wj_36:8_11 Wj_36:8_12 Wj_36:8_13 Wj_36:8_14 Wj_36:8_15 Wj_36:8_16 Wj_36:8_17 Wj_36:8_18 Wj_36:8_19 Wj_36:8_20 Wj_36:8_21
Wj:36:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:9 καὶ ἐποίησαν τὴν ἐπωμίδα ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης.
Wj:36:9 And he made the ephod of gold, and blue, and purple, and spun scarlet, and fine linen twined. (Exodus 36:9 Brenton)
Wj:36:9 Wykonali efod ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz z kręconego bisioru. (Wj 39:2 BT_4)
Wj:36:9 καὶ ἐποίησαν τὴν ἐπωμίδα ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης.
Wj:36:9 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   ἐκ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί κόκκινος -η -ον νήθω (νηθ-, -, νη[θ]·σ-, -, νενηθ-, -) καί βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -)
Wj:36:9 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Hiacynt I też, nawet, mianowicie Purpurowy [materiał]; purpurowy I też, nawet, mianowicie Szkarłatny Do ??? I też, nawet, mianowicie Świetne płótno By kręcić się
Wj:36:9 kai\ e)poi/Esan tE\n e)pOmi/da e)k CHrusi/ou kai\ u(aki/nTou kai\ porfu/ras kai\ kokki/nou nenEsme/nou kai\ bu/ssou keklOsme/nEs.
Wj:36:9 kai epoiEsan tEn epOmida ek CHrysiu kai hyakinTu kai porfyras kai kokkinu nenEsmenu kai byssu keklOsmenEs.
Wj:36:9 C VAI_AAI3P RA_ASF N3D_ASF P N2N_GSN C N2_GSF C N1A_GSF C A1_GSM VT_XMPGSN C N2_GSF VT_XMPGSF
Wj:36:9 and also, even, namely to do/make the ć out of (+gen) ἐξ before vowels piece of gold and also, even, namely hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple and also, even, namely scarlet to ??? and also, even, namely fine linen to spin
Wj:36:9 and they-DO/MAKE-ed the (acc)   out of (+gen) piece of gold (gen) and hyacinth (gen) and purple (gen); purple ([Adj] acc, gen) and scarlet ([Adj] gen) having-been-???-ed (gen) and fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen)
Wj:36:9 Wj_36:9_1 Wj_36:9_2 Wj_36:9_3 Wj_36:9_4 Wj_36:9_5 Wj_36:9_6 Wj_36:9_7 Wj_36:9_8 Wj_36:9_9 Wj_36:9_10 Wj_36:9_11 Wj_36:9_12 Wj_36:9_13 Wj_36:9_14 Wj_36:9_15 Wj_36:9_16
Wj:36:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:10 καὶ ἐτμήθη τὰ πέταλα τοῦ χρυσίου τρίχες ὥστε συνυφᾶναι σὺν τῇ ὑακίνθῳ καὶ τῇ πορφύρᾳ καὶ σὺν τῷ κοκκίνῳ τῷ διανενησμένῳ καὶ σὺν τῇ βύσσῳ τῇ κεκλωσμένῃ ἔργον ὑφαντόν·
Wj:36:10 And the plates were divided, the threads of gold, so as to interweave with the blue and purple, and with the spun scarlet, and the fine linen twined, they made it a woven work; (Exodus 36:10 Brenton)
Wj:36:10 Wykuli przeto cienkie blaszki ze złota i pocięli je na nitki, aby je można wpleść we fioletową i czerwoną purpurę, w karmazyn oraz bisior, sposobem biegłego tkacza. (Wj 39:3 BT_4)
Wj:36:10 καὶ ἐτμήθη τὰ πέταλα τοῦ χρυσίου τρίχες ὥστε συνυφᾶναι σὺν τῇ ὑακίνθῳ καὶ τῇ πορφύρᾳ καὶ σὺν τῷ κοκκίνῳ τῷ διανενησμένῳ καὶ σὺν τῇ βύσσῳ τῇ κεκλωσμένῃ ἔργον ὑφαντόν·
Wj:36:10 καί   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν ὥστε συν·υφαίνω [LXX] (-, -, συν+υφαν·[σ]-, -, συν+υφαν-, συν+υφαν·θ-) σύν ὁ ἡ τό ὑάκινθος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί σύν ὁ ἡ τό κόκκινος -η -ον ὁ ἡ τό δια·νήθω [LXX] (-, -, -, -, δια+νενηθ-, -) καί σύν ὁ ἡ τό βύσσος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) ἔργον, -ου, τό ὑφαντός -ή -όν
Wj:36:10 I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Włosy Tak tamto Do ??? Razem z/włączając (+dat) Hiacynt I też, nawet, mianowicie Purpurowy [materiał]; purpurowy I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) Szkarłatny Do ??? I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) Świetne płótno By kręcić się Praca Tkany
Wj:36:10 kai\ e)tmE/TE ta\ pe/tala tou= CHrusi/ou tri/CHes O(/ste sunufa=nai su\n tE=| u(aki/nTO| kai\ tE=| porfu/ra| kai\ su\n tO=| kokki/nO| tO=| dianenEsme/nO| kai\ su\n tE=| bu/ssO| tE=| keklOsme/nE| e)/rgon u(fanto/n·
Wj:36:10 kai etmETE ta petala tu CHrysiu triCHes hOste synyfanai syn tE hyakinTO kai tE porfyra kai syn tO kokkinO tO dianenEsmenO kai syn tE byssO tE keklOsmenE ergon hyfanton·
Wj:36:10 C VCI_API3S RA_NPN N2N_NPN RA_GSN N2N_GSN N3_NPF C VA_AAN P RA_DSF N2_DSF C RA_DSF N1A_DSF C P RA_DSN A1_DSN RA_DSN VT_XMPDSN C P RA_DSF N2_DSF RA_DSF VT_XMPDSF N2N_ASN A1_ASN
Wj:36:10 and also, even, namely ć the ć the piece of gold hair so that to ??? together with/including (+dat) the hyacinth and also, even, namely the purple [cloth]; purple and also, even, namely together with/including (+dat) the scarlet the to ??? and also, even, namely together with/including (+dat) the fine linen the to spin work woven
Wj:36:10 and   the (nom|acc)   the (gen) piece of gold (gen) hairs (nom|voc) so that to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) together with/including (+dat) the (dat) hyacinth (dat) and the (dat) purple (dat); purple ([Adj] dat) and together with/including (+dat) the (dat) scarlet ([Adj] dat) the (dat) having-been-???-ed (dat) and together with/including (+dat) the (dat) fine linen (dat) the (dat) having-been-SPIN-ed (dat) work (nom|acc|voc) woven ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Wj:36:10 Wj_36:10_1 Wj_36:10_2 Wj_36:10_3 Wj_36:10_4 Wj_36:10_5 Wj_36:10_6 Wj_36:10_7 Wj_36:10_8 Wj_36:10_9 Wj_36:10_10 Wj_36:10_11 Wj_36:10_12 Wj_36:10_13 Wj_36:10_14 Wj_36:10_15 Wj_36:10_16 Wj_36:10_17 Wj_36:10_18 Wj_36:10_19 Wj_36:10_20 Wj_36:10_21 Wj_36:10_22 Wj_36:10_23 Wj_36:10_24 Wj_36:10_25 Wj_36:10_26 Wj_36:10_27 Wj_36:10_28 Wj_36:10_29
Wj:36:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:11 ἐποίησαν αὐτὸ ἐπωμίδας συνεχούσας ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν,
Wj:36:11 shoulder-pieces joined from both sides, a work woven by mutual twisting of the parts into one another. (Exodus 36:11 Brenton)
Wj:36:11 Zrobili również dwa naramienniki spięte ze sobą, a spięte na obu górnych końcach. (Wj 39:4 BT_4)
Wj:36:11 ἐποίησαν αὐτὸ ἐπωμίδας συνεχούσας ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν,
Wj:36:11 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ἐκ ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό
Wj:36:11 By czynić/rób On/ona/to/to samo By zmuszać {By ograniczać} Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obaj Części/kawałka okolice
Wj:36:11 e)poi/Esan au)to\ e)pOmi/das suneCHou/sas e)X a)mfote/rOn tO=n merO=n,
Wj:36:11 epoiEsan auto epOmidas syneCHusas eX amfoterOn tOn merOn,
Wj:36:11 VAI_AAI3P RD_ASN N3D_APF V1_PAPAPF P A1A_GPN RA_GPN N3E_GPN
Wj:36:11 to do/make he/she/it/same ć to constrain out of (+gen) ἐξ before vowels both the part/piece regions
Wj:36:11 they-DO/MAKE-ed it/same (nom|acc)   while CONSTRAIN-ing (acc) out of (+gen) both (gen) the (gen) parts/pieces (gen)
Wj:36:11 Wj_36:11_1 Wj_36:11_2 Wj_36:11_3 Wj_36:11_4 Wj_36:11_5 Wj_36:11_6 Wj_36:11_7 Wj_36:11_8
Wj:36:11 x x x x x x x x
Wj:36:12 ἔργον ὑφαντὸν εἰς ἄλληλα συμπεπλεγμένον καθ’ ἑαυτὸ ἐξ αὐτοῦ ἐποίησαν κατὰ τὴν αὐτοῦ ποίησιν ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:36:12 They made it of the same material according to the making of it, of gold, and blue, and purple, and spun scarlet, and fine linen twined, as the Lord commanded Moses; (Exodus 36:12 Brenton)
Wj:36:12 A przepaska efodu, która się na nim znajduje, była wykonana tak samo z nici ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru, jak to nakazał Pan Mojżeszowi. (Wj 39:5 BT_4)
Wj:36:12 ἔργον ὑφαντὸν εἰς ἄλληλα συμπεπλεγμένον καθ’ ἑαυτὸ ἐξ αὐτοῦ ἐποίησαν κατὰ τὴν αὐτοῦ ποίησιν ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:36:12 ἔργον, -ου, τό ὑφαντός -ή -όν εἰς[1] ἀλλήλων (gen. pl.)   κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ποίησις, -εως, ἡ ἐκ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί κόκκινος -η -ον δια·νήθω [LXX] (-, -, -, -, δια+νενηθ-, -) καί βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) καθά (καθ’ ἅ) συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Wj:36:12 Praca Tkany Do (+przyspieszenie) Jeden inny W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Robienie/robienie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Hiacynt I też, nawet, mianowicie Purpurowy [materiał]; purpurowy I też, nawet, mianowicie Szkarłatny Do ??? I też, nawet, mianowicie Świetne płótno By kręcić się Stosownie do którego Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Wj:36:12 e)/rgon u(fanto\n ei)s a)/llEla sumpeplegme/non kaT’ e(auto\ e)X au)tou= e)poi/Esan kata\ tE\n au)tou= poi/Esin e)k CHrusi/ou kai\ u(aki/nTou kai\ porfu/ras kai\ kokki/nou dianenEsme/nou kai\ bu/ssou keklOsme/nEs, kaTa\ sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Wj:36:12 ergon hyfanton eis allEla sympeplegmenon kaT’ heauto eX autu epoiEsan kata tEn autu poiEsin ek CHrysiu kai hyakinTu kai porfyras kai kokkinu dianenEsmenu kai byssu keklOsmenEs, kaTa synetaXen kyrios tO musE.
Wj:36:12 N2N_ASN A1_ASN P RD_APN VK_XMPASN P RD_ASN P RD_GSN VAI_AAI3P P RA_ASF RD_GSN N3I_ASF P N2N_GSN C N2_GSF C N1A_GSF C A1_GSN VT_XMPGSN C N2_GSF VT_XMPGSF D VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Wj:36:12 work woven into (+acc) one another ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the he/she/it/same doing/making out of (+gen) ἐξ before vowels piece of gold and also, even, namely hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple and also, even, namely scarlet to ??? and also, even, namely fine linen to spin according to which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Wj:36:12 work (nom|acc|voc) woven ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) one another (acc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc) out of (+gen) him/it/same (gen) they-DO/MAKE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) him/it/same (gen) doing/making (acc) out of (+gen) piece of gold (gen) and hyacinth (gen) and purple (gen); purple ([Adj] acc, gen) and scarlet ([Adj] gen) having-been-???-ed (gen) and fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen) according to which he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Wj:36:12 Wj_36:12_1 Wj_36:12_2 Wj_36:12_3 Wj_36:12_4 Wj_36:12_5 Wj_36:12_6 Wj_36:12_7 Wj_36:12_8 Wj_36:12_9 Wj_36:12_10 Wj_36:12_11 Wj_36:12_12 Wj_36:12_13 Wj_36:12_14 Wj_36:12_15 Wj_36:12_16 Wj_36:12_17 Wj_36:12_18 Wj_36:12_19 Wj_36:12_20 Wj_36:12_21 Wj_36:12_22 Wj_36:12_23 Wj_36:12_24 Wj_36:12_25 Wj_36:12_26 Wj_36:12_27 Wj_36:12_28 Wj_36:12_29 Wj_36:12_30 Wj_36:12_31
Wj:36:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:13 καὶ ἐποίησαν ἀμφοτέρους τοὺς λίθους τῆς σμαράγδου συμπεπορπημένους καὶ περισεσιαλωμένους χρυσίῳ, γεγλυμμένους καὶ ἐκκεκολαμμένους ἐκκόλαμμα σφραγῖδος ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ·
Wj:36:13 and they made the two emerald stones clasped together and set in gold, graven and cut after the cutting of a seal with the names of the children of Israel; (Exodus 36:13 Brenton)
Wj:36:13 Obrobili też kamienie onyksowe, osadzone w złote oprawy, z wykutymi na nich, na wzór pieczęci, imionami synów Izraela. (Wj 39:6 BT_4)
Wj:36:13 καὶ ἐποίησαν ἀμφοτέρους τοὺς λίθους τῆς σμαράγδου συμπεπορπημένους καὶ περισεσιαλωμένους χρυσίῳ, γεγλυμμένους καὶ ἐκκεκολαμμένους ἐκκόλαμμα σφραγῖδος ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ·
Wj:36:13 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σμάραγδος, -ου, ὁ   καί   χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)   καί     σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Wj:36:13 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Obaj Kamień Szmaragd I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nazwisko {Imię} co do Syn Izrael
Wj:36:13 kai\ e)poi/Esan a)mfote/rous tou\s li/Tous tE=s smara/gdou sumpeporpEme/nous kai\ perisesialOme/nous CHrusi/O|, geglumme/nous kai\ e)kkekolamme/nous e)kko/lamma sfragi=dos e)k tO=n o)noma/tOn tO=n ui(O=n *israEl·
Wj:36:13 kai epoiEsan amfoterus tus liTus tEs smaragdu sympeporpEmenus kai perisesialOmenus CHrysiO, geglymmenus kai ekkekolammenus ekkolamma sfragidos ek tOn onomatOn tOn hyiOn israEl·
Wj:36:13 C VAI_AAI3P A1A_APM RA_APM N2_APM RA_GSF N2_GSF VM_XMPAPM C VM_XMPAPM N2N_DSN VP_XMPAPM C VP_XMPAPM N3M_ASN N3D_GSF P RA_GPN N3M_GPN RA_GPM N2_GPM N_GSM
Wj:36:13 and also, even, namely to do/make both the stone the emerald ć and also, even, namely ć piece of gold ć and also, even, namely ć ć hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] out of (+gen) ἐξ before vowels the name with regard to the son Israel
Wj:36:13 and they-DO/MAKE-ed both (acc) the (acc) stones (acc) the (gen) emerald (gen)   and   piece of gold (dat)   and     hallmark (gen) out of (+gen) the (gen) names (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Wj:36:13 Wj_36:13_1 Wj_36:13_2 Wj_36:13_3 Wj_36:13_4 Wj_36:13_5 Wj_36:13_6 Wj_36:13_7 Wj_36:13_8 Wj_36:13_9 Wj_36:13_10 Wj_36:13_11 Wj_36:13_12 Wj_36:13_13 Wj_36:13_14 Wj_36:13_15 Wj_36:13_16 Wj_36:13_17 Wj_36:13_18 Wj_36:13_19 Wj_36:13_20 Wj_36:13_21 Wj_36:13_22
Wj:36:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:14 καὶ ἐπέθηκεν αὐτοὺς ἐπὶ τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος, λίθους μνημοσύνου τῶν υἱῶν Ισραηλ, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:36:14 and he put them on the shoulder-pieces of the ephod, as stones of memorial of the children of Israel, as the Lord appointed Moses. (Exodus 36:14 Brenton)
Wj:36:14 Umieścili je na obu naramiennikach efodu jako kamienie pamięci o synach Izraela, jak nakazał Pan Mojżeszowi. (Wj 39:7 BT_4)
Wj:36:14 καὶ ἐπέθηκεν αὐτοὺς ἐπὶ τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος, λίθους μνημοσύνου τῶν υἱῶν Ισραηλ, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:36:14 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   λίθος, -ου, ὁ μνημό·συνον, -ου, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καθά (καθ’ ἅ) συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Wj:36:14 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię Kamień Pamięć Syn Izrael Stosownie do którego Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Wj:36:14 kai\ e)pe/TEken au)tou\s e)pi\ tou\s O)/mous tE=s e)pOmi/dos, li/Tous mnEmosu/nou tO=n ui(O=n *israEl, kaTa\ sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Wj:36:14 kai epeTEken autus epi tus Omus tEs epOmidos, liTus mnEmosynu tOn hyiOn israEl, kaTa synetaXen kyrios tO musE.
Wj:36:14 C VAI_AAI3S RD_APM P RA_APM N2_APM RA_GSF N3D_GSF N2_APM N2N_GSN RA_GPM N2_GPM N_GSM D VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Wj:36:14 and also, even, namely to place on he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the shoulder the ć stone memory the son Israel according to which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Wj:36:14 and he/she/it-PLACE ON-ed them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) shoulders (acc) the (gen)   stones (acc) memory (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) according to which he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Wj:36:14 Wj_36:14_1 Wj_36:14_2 Wj_36:14_3 Wj_36:14_4 Wj_36:14_5 Wj_36:14_6 Wj_36:14_7 Wj_36:14_8 Wj_36:14_9 Wj_36:14_10 Wj_36:14_11 Wj_36:14_12 Wj_36:14_13 Wj_36:14_14 Wj_36:14_15 Wj_36:14_16 Wj_36:14_17 Wj_36:14_18
Wj:36:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:15 καὶ ἐποίησαν λογεῖον, ἔργον ὑφαντὸν ποικιλίᾳ κατὰ τὸ ἔργον τῆς ἐπωμίδος ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης·
Wj:36:15 And they made the oracle, a work woven with embroidery, according to the work of the ephod, of gold, and blue, and purple, and spun scarlet, and fine linen twined. (Exodus 36:15 Brenton)
Wj:36:15 Uczynili też pektorał, wykonany przez biegłych tkaczy w ten sam sposób jak efod z nici ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru. (Wj 39:8 BT_4)
Wj:36:15 Καὶ ἐποίησαν λογεῖον, ἔργον ὑφαντὸν ποικιλίᾳ κατὰ τὸ ἔργον τῆς ἐπωμίδος ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης·
Wj:36:15 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ἔργον, -ου, τό ὑφαντός -ή -όν   κατά ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ἐκ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί κόκκινος -η -ον δια·νήθω [LXX] (-, -, -, -, δια+νενηθ-, -) καί βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -)
Wj:36:15 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Praca Tkany W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Praca Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Hiacynt I też, nawet, mianowicie Purpurowy [materiał]; purpurowy I też, nawet, mianowicie Szkarłatny Do ??? I też, nawet, mianowicie Świetne płótno By kręcić się
Wj:36:15 *kai\ e)poi/Esan logei=on, e)/rgon u(fanto\n poikili/a| kata\ to\ e)/rgon tE=s e)pOmi/dos e)k CHrusi/ou kai\ u(aki/nTou kai\ porfu/ras kai\ kokki/nou dianenEsme/nou kai\ bu/ssou keklOsme/nEs·
Wj:36:15 kai epoiEsan logeion, ergon hyfanton poikilia kata to ergon tEs epOmidos ek CHrysiu kai hyakinTu kai porfyras kai kokkinu dianenEsmenu kai byssu keklOsmenEs·
Wj:36:15 C VAI_AAI3P N2N_ASN N2N_ASN A1_ASN N1A_DSF P RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N3D_GSF P N2N_GSN C N2_GSF C N1A_GSF C A1_GSN VT_XMPGSN C N2_GSF VT_XMPGSF
Wj:36:15 and also, even, namely to do/make ć work woven ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the work the ć out of (+gen) ἐξ before vowels piece of gold and also, even, namely hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple and also, even, namely scarlet to ??? and also, even, namely fine linen to spin
Wj:36:15 and they-DO/MAKE-ed   work (nom|acc|voc) woven ([Adj] acc, nom|acc|voc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) the (gen)   out of (+gen) piece of gold (gen) and hyacinth (gen) and purple (gen); purple ([Adj] acc, gen) and scarlet ([Adj] gen) having-been-???-ed (gen) and fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen)
Wj:36:15 Wj_36:15_1 Wj_36:15_2 Wj_36:15_3 Wj_36:15_4 Wj_36:15_5 Wj_36:15_6 Wj_36:15_7 Wj_36:15_8 Wj_36:15_9 Wj_36:15_10 Wj_36:15_11 Wj_36:15_12 Wj_36:15_13 Wj_36:15_14 Wj_36:15_15 Wj_36:15_16 Wj_36:15_17 Wj_36:15_18 Wj_36:15_19 Wj_36:15_20 Wj_36:15_21 Wj_36:15_22 Wj_36:15_23
Wj:36:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:16 τετράγωνον διπλοῦν ἐποίησαν τὸ λογεῖον, σπιθαμῆς τὸ μῆκος καὶ σπιθαμῆς τὸ εὖρος, διπλοῦν.
Wj:36:16 They made the oracle square and double, the length of a span, and the breadth of a span, --double. (Exodus 36:16 Brenton)
Wj:36:16 Pektorał był kwadratowy, a długość jego i szerokość wynosiły jedną piędź. Był on podwójnie złożony. (Wj 39:9 BT_4)
Wj:36:16 τετράγωνον διπλοῦν ἐποίησαν τὸ λογεῖον, σπιθαμῆς τὸ μῆκος καὶ σπιθαμῆς τὸ εὖρος, διπλοῦν.
Wj:36:16 τετρά·γωνος -ον δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό καί   ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος
Wj:36:16 Kwadratowy (cztery skręcany na zakręcie) Podwójnie/podwójnie By czynić/rób Długość I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Podwójnie/podwójnie
Wj:36:16 tetra/gOnon diplou=n e)poi/Esan to\ logei=on, spiTamE=s to\ mE=kos kai\ spiTamE=s to\ eu)=ros, diplou=n.
Wj:36:16 tetragOnon diplun epoiEsan to logeion, spiTamEs to mEkos kai spiTamEs to euros, diplun.
Wj:36:16 A1B_ASN A1C_ASN VAI_AAI3P RA_ASN N2N_ASN N1_GSF RA_ASN N3E_ASN C N1_GSF RA_ASN N2_ASN A1C_ASN
Wj:36:16 four-square (four cornered) double/twofold to do/make the ć ć the length and also, even, namely ć the find width double/twofold
Wj:36:16 four-square ([Adj] acc, nom|acc|voc) double/twofold (acc, nom|acc|voc) they-DO/MAKE-ed the (nom|acc)     the (nom|acc) length (nom|acc|voc) and   the (nom|acc) find (nom|acc|voc) double/twofold (acc, nom|acc|voc)
Wj:36:16 Wj_36:16_1 Wj_36:16_2 Wj_36:16_3 Wj_36:16_4 Wj_36:16_5 Wj_36:16_6 Wj_36:16_7 Wj_36:16_8 Wj_36:16_9 Wj_36:16_10 Wj_36:16_11 Wj_36:16_12 Wj_36:16_13
Wj:36:16 x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:17 καὶ συνυφάνθη ἐν αὐτῷ ὕφασμα κατάλιθον τετράστιχον· στίχος λίθων σάρδιον καὶ τοπάζιον καὶ σμάραγδος, ὁ στίχος ὁ εἷς·
Wj:36:17 And there was interwoven with it a woven work of four rows of stones, a series of stones, the first row, a sardius and topaz and emerald; (Exodus 36:17 Brenton)
Wj:36:17 Umieścili na nim cztery rzędy drogich kamieni; w pierwszym rzędzie rubin, topaz i szmaragd; (Wj 39:10 BT_4)
Wj:36:17 καὶ συνυφάνθη ἐν αὐτῷ ὕφασμα κατάλιθον τετράστιχον· στίχος λίθων σάρδιον καὶ τοπάζιον καὶ σμάραγδος, στίχος εἷς·
Wj:36:17 καί συν·υφαίνω [LXX] (-, -, συν+υφαν·[σ]-, -, συν+υφαν-, συν+υφαν·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό         λίθος, -ου, ὁ σάρδιον, -ου, τό καί τοπάζιον, -ου, τό καί σμάραγδος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Wj:36:17 I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Kamień Sardoniks I też, nawet, mianowicie Topaz I też, nawet, mianowicie Szmaragd Jeden
Wj:36:17 kai\ sunufa/nTE e)n au)tO=| u(/fasma kata/liTon tetra/stiCHon· sti/CHos li/TOn sa/rdion kai\ topa/DZion kai\ sma/ragdos, o( sti/CHos o( ei(=s·
Wj:36:17 kai synyfanTE en autO hyfasma kataliTon tetrastiCHon· stiCHos liTOn sardion kai topaDZion kai smaragdos, ho stiCHos ho heis·
Wj:36:17 C VCI_API3S P RD_DSN N3M_NSN A1B_NSN A1B_NSN N2_NSM N2_GPM N2N_NSN C N2N_NSN C N2_NSF RA_NSM N2_NSM RA_NSM A3_NSM
Wj:36:17 and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same ć ć ć ć stone sardonyx and also, even, namely topaz and also, even, namely emerald the ć the one
Wj:36:17 and he/she/it-was-???-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat)         stones (gen) sardonyx (nom|acc|voc) and topaz (nom|acc|voc) and emerald (nom) the (nom)   the (nom) one (nom)
Wj:36:17 Wj_36:17_1 Wj_36:17_2 Wj_36:17_3 Wj_36:17_4 Wj_36:17_5 Wj_36:17_6 Wj_36:17_7 Wj_36:17_8 Wj_36:17_9 Wj_36:17_10 Wj_36:17_11 Wj_36:17_12 Wj_36:17_13 Wj_36:17_14 Wj_36:17_15 Wj_36:17_16 Wj_36:17_17 Wj_36:17_18
Wj:36:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:18 καὶ ὁ στίχος ὁ δεύτερος ἄνθραξ καὶ σάπφειρος καὶ ἴασπις·
Wj:36:18 and the second row, a carbuncle and sapphire and jasper; (Exodus 36:18 Brenton)
Wj:36:18 w drugim rzędzie granat, szafir i beryl; (Wj 39:11 BT_4)
Wj:36:18 καὶ στίχος δεύτερος ἄνθραξ καὶ σάπφειρος καὶ ἴασπις·
Wj:36:18 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἄνθραξ, -ακος, ὁ καί σάπφιρος v.l.σαπφειρ·ος καί ἴασπι[δ]ς, -ιδος, ἡ
Wj:36:18 I też, nawet, mianowicie Drugi Węgiel drzewny I też, nawet, mianowicie Szafirowy I też, nawet, mianowicie Jaspis
Wj:36:18 kai\ o( sti/CHos o( deu/teros a)/nTraX kai\ sa/pfeiros kai\ i)/aspis·
Wj:36:18 kai ho stiCHos ho deuteros anTraX kai sapfeiros kai iaspis·
Wj:36:18 C RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1A_NSM N3K_NSM C N2_NSF C N3D_NSF
Wj:36:18 and also, even, namely the ć the second charcoal and also, even, namely sapphire and also, even, namely jasper
Wj:36:18 and the (nom)   the (nom) second (nom) charcoal (nom|voc) and sapphire (nom) and jasper (nom)
Wj:36:18 Wj_36:18_1 Wj_36:18_2 Wj_36:18_3 Wj_36:18_4 Wj_36:18_5 Wj_36:18_6 Wj_36:18_7 Wj_36:18_8 Wj_36:18_9 Wj_36:18_10
Wj:36:18 x x x x x x x x x x
Wj:36:19 καὶ ὁ στίχος ὁ τρίτος λιγύριον καὶ ἀχάτης καὶ ἀμέθυστος·
Wj:36:19 and the third row, a ligure and agate and amethyst; (Exodus 36:19 Brenton)
Wj:36:19 w trzecim rzędzie opal, agat, ametyst; (Wj 39:12 BT_4)
Wj:36:19 καὶ στίχος τρίτος λιγύριον καὶ ἀχάτης καὶ ἀμέθυστος·
Wj:36:19 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον   καί   καί ἀ·μέθυστος v.l. -σος, -ου, ἡ
Wj:36:19 I też, nawet, mianowicie Trzeci I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Ametyst
Wj:36:19 kai\ o( sti/CHos o( tri/tos ligu/rion kai\ a)CHa/tEs kai\ a)me/Tustos·
Wj:36:19 kai ho stiCHos ho tritos ligyrion kai aCHatEs kai ameTystos·
Wj:36:19 C RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM N2N_NSN C N1M_NSM C N2_NSF
Wj:36:19 and also, even, namely the ć the third ć and also, even, namely ć and also, even, namely amethyst
Wj:36:19 and the (nom)   the (nom) third (nom)   and   and amethyst (nom)
Wj:36:19 Wj_36:19_1 Wj_36:19_2 Wj_36:19_3 Wj_36:19_4 Wj_36:19_5 Wj_36:19_6 Wj_36:19_7 Wj_36:19_8 Wj_36:19_9 Wj_36:19_10
Wj:36:19 x x x x x x x x x x
Wj:36:20 καὶ ὁ στίχος ὁ τέταρτος χρυσόλιθος καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον· περικεκυκλωμένα χρυσίῳ καὶ συνδεδεμένα χρυσίῳ.
Wj:36:20 and the fourth row a chrysolite and beryl and onyx set round about with gold, and fastened with gold. (Exodus 36:20 Brenton)
Wj:36:20 wreszcie w czwartym rzędzie chryzolit, onyks i jaspis. Były osadzone w oprawach ze złota w odpowiednich rzędach. (Wj 39:13 BT_4)
Wj:36:20 καὶ στίχος τέταρτος χρυσόλιθος καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον· περικεκυκλωμένα χρυσίῳ καὶ συνδεδεμένα χρυσίῳ.
Wj:36:20 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον χρυσό·λιθος, -ου, ὁ καί   καί   περι·κυκλόω (περι+κυκλ(ο)-, περι+κυκλω·σ-, περι+κυκλω·σ-, -, περι+κεκυκλω-, περι+κυκλω·θ-) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί συν·δέω (-, συν+δη·σ-, συν+δη·σ-, -, συν+δεδε-, συν+δε·θ-) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
Wj:36:20 I też, nawet, mianowicie Czwarty Chryzolit I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By okrążać Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Do wiązanego z Kawałek złota
Wj:36:20 kai\ o( sti/CHos o( te/tartos CHruso/liTos kai\ bEru/llion kai\ o)nu/CHion· perikekuklOme/na CHrusi/O| kai\ sundedeme/na CHrusi/O|.
Wj:36:20 kai ho stiCHos ho tetartos CHrysoliTos kai bEryllion kai onyCHion· perikekyklOmena CHrysiO kai syndedemena CHrysiO.
Wj:36:20 C RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM N2_NSM C N2N_NSN C N2N_NSN VM_XMPAPN N2N_DSN C VM_XMPNPN N2N_DSN
Wj:36:20 and also, even, namely the ć the fourth chrysolite and also, even, namely ć and also, even, namely ć to encircle piece of gold and also, even, namely to bound with piece of gold
Wj:36:20 and the (nom)   the (nom) fourth (nom) chrysolite (nom) and   and   having-been-ENCIRCLE-ed (nom|acc|voc) piece of gold (dat) and having-been-BOUND WITH-ed (nom|acc|voc) piece of gold (dat)
Wj:36:20 Wj_36:20_1 Wj_36:20_2 Wj_36:20_3 Wj_36:20_4 Wj_36:20_5 Wj_36:20_6 Wj_36:20_7 Wj_36:20_8 Wj_36:20_9 Wj_36:20_10 Wj_36:20_11 Wj_36:20_12 Wj_36:20_13 Wj_36:20_14 Wj_36:20_15
Wj:36:20 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:21 καὶ οἱ λίθοι ἦσαν ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ δώδεκα ἐκ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, ἐγγεγραμμένα εἰς σφραγῖδας, ἕκαστος ἐκ τοῦ ἑαυτοῦ ὀνόματος, εἰς τὰς δώδεκα φυλάς.
Wj:36:21 And the stones were twelve according to the names of the children of Israel, graven according to their names like seals, each according to his own name for the twelve tribes. (Exodus 36:21 Brenton)
Wj:36:21 Kamienie te otrzymały imiona dwunastu synów Izraela; było ich dwanaście według ich imion; były ryte na wzór pieczęci, każdy z własnym imieniem według dwunastu pokoleń. (Wj 39:14 BT_4)
Wj:36:21 καὶ οἱ λίθοι ἦσαν ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ δώδεκα ἐκ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, ἐγγεγραμμένα εἰς σφραγῖδας, ἕκαστος ἐκ τοῦ ἑαυτοῦ ὀνόματος, εἰς τὰς δώδεκα φυλάς.
Wj:36:21 καί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ δώ·δεκα/δεκα·δύο ἐκ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐγ·γράφω (εν+γραφ-, -, -, -, εν+γεγραφ-, -) εἰς[1] σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἕκαστος -η -ον ἐκ ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὄνομα[τ], -ατος, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό δώ·δεκα/δεκα·δύο φυλή, -ῆς, ἡ
Wj:36:21 I też, nawet, mianowicie Kamień By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nazwisko {Imię} co do Syn Izrael Dwanaście Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Do ??? Do (+przyspieszenie) Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] Każdy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Samo /nasz /twój /siebie Nazwisko {Imię} co do Do (+przyspieszenie) Dwanaście Szczep
Wj:36:21 kai\ oi( li/Toi E)=san e)k tO=n o)noma/tOn tO=n ui(O=n *israEl dO/deka e)k tO=n o)noma/tOn au)tO=n, e)ggegramme/na ei)s sfragi=das, e(/kastos e)k tou= e(autou= o)no/matos, ei)s ta\s dO/deka fula/s.
Wj:36:21 kai hoi liToi Esan ek tOn onomatOn tOn hyiOn israEl dOdeka ek tOn onomatOn autOn, engegrammena eis sfragidas, hekastos ek tu heautu onomatos, eis tas dOdeka fylas.
Wj:36:21 C RA_NPM N2_NPM V9_IAI3P P RA_GPN N3M_GPN RA_GPM N2_GPM N_GSM M P RA_GPN N3M_GPN RD_GPM VP_XMPNPN P N3D_APF A1_NSM P RA_GSN RD_GSN N3M_GSN P RA_APF M N1_APF
Wj:36:21 and also, even, namely the stone to be out of (+gen) ἐξ before vowels the name with regard to the son Israel twelve out of (+gen) ἐξ before vowels the name with regard to he/she/it/same to ??? into (+acc) hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] each out of (+gen) ἐξ before vowels the self /our-/your-/themselves name with regard to into (+acc) the twelve tribe
Wj:36:21 and the (nom) stones (nom|voc) they-were out of (+gen) the (gen) names (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) twelve out of (+gen) the (gen) names (gen) them/same (gen) having-been-???-ed (nom|acc|voc) into (+acc) hallmarks (acc) each (of two) (nom) out of (+gen) the (gen) self (gen) name (gen) into (+acc) the (acc) twelve tribes (acc)
Wj:36:21 Wj_36:21_1 Wj_36:21_2 Wj_36:21_3 Wj_36:21_4 Wj_36:21_5 Wj_36:21_6 Wj_36:21_7 Wj_36:21_8 Wj_36:21_9 Wj_36:21_10 Wj_36:21_11 Wj_36:21_12 Wj_36:21_13 Wj_36:21_14 Wj_36:21_15 Wj_36:21_16 Wj_36:21_17 Wj_36:21_18 Wj_36:21_19 Wj_36:21_20 Wj_36:21_21 Wj_36:21_22 Wj_36:21_23 Wj_36:21_24 Wj_36:21_25 Wj_36:21_26 Wj_36:21_27
Wj:36:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:22 καὶ ἐποίησαν ἐπὶ τὸ λογεῖον κροσσοὺς συμπεπλεγμένους, ἔργον ἐμπλοκίου ἐκ χρυσίου καθαροῦ·
Wj:36:22 And they made on the oracle turned wreaths, wreathen work, of pure gold, (Exodus 36:22 Brenton)
Wj:36:22 Wykonali do pektorału dwa łańcuszki skręcone na kształt sznura ze szczerego złota. (Wj 39:15 BT_4)
Wj:36:22 καὶ ἐποίησαν ἐπὶ τὸ λογεῖον κροσσοὺς συμπεπλεγμένους, ἔργον ἐμπλοκίου ἐκ χρυσίου καθαροῦ·
Wj:36:22 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό       ἔργον, -ου, τό   ἐκ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν
Wj:36:22 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kawałek złota Czysty
Wj:36:22 kai\ e)poi/Esan e)pi\ to\ logei=on krossou\s sumpeplegme/nous, e)/rgon e)mploki/ou e)k CHrusi/ou kaTarou=·
Wj:36:22 kai epoiEsan epi to logeion krossus sympeplegmenus, ergon emplokiu ek CHrysiu kaTaru·
Wj:36:22 C VAI_AAI3P P RA_ASN N2N_ASN N2_APM VK_XMPAPM N2N_ASN N2N_GSN P N2N_GSN A1A_GSN
Wj:36:22 and also, even, namely to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć ć ć work ć out of (+gen) ἐξ before vowels piece of gold clean
Wj:36:22 and they-DO/MAKE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)       work (nom|acc|voc)   out of (+gen) piece of gold (gen) clean ([Adj] gen)
Wj:36:22 Wj_36:22_1 Wj_36:22_2 Wj_36:22_3 Wj_36:22_4 Wj_36:22_5 Wj_36:22_6 Wj_36:22_7 Wj_36:22_8 Wj_36:22_9 Wj_36:22_10 Wj_36:22_11 Wj_36:22_12
Wj:36:22 x x x x x x x x x x x x
Wj:36:23 καὶ ἐποίησαν δύο ἀσπιδίσκας χρυσᾶς καὶ δύο δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν τοὺς δύο δακτυλίους τοὺς χρυσοῦς ἐπ’ ἀμφοτέρας τὰς ἀρχὰς τοῦ λογείου·
Wj:36:23 and they made two golden circlets and two golden rings. (Exodus 36:23 Brenton)
Wj:36:23 Wykonali też do pektorału dwie złote oprawy i dwa złote pierścienie, i przymocowano oba te pierścienie na obu końcach pektorału. (Wj 39:16 BT_4)
Wj:36:23 καὶ ἐποίησαν δύο ἀσπιδίσκας χρυσᾶς καὶ δύο δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν τοὺς δύο δακτυλίους τοὺς χρυσοῦς ἐπ’ ἀμφοτέρας τὰς ἀρχὰς τοῦ λογείου·
Wj:36:23 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δακτύλιος, -ου, ὁ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δακτύλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ἐπί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό  
Wj:36:23 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Dwa Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Dwa Pierścień Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Dwa Pierścień Złoty/złoty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obaj Początek
Wj:36:23 kai\ e)poi/Esan du/o a)spidi/skas CHrusa=s kai\ du/o daktuli/ous CHrusou=s kai\ e)pe/TEkan tou\s du/o daktuli/ous tou\s CHrusou=s e)p’ a)mfote/ras ta\s a)rCHa\s tou= logei/ou·
Wj:36:23 kai epoiEsan dyo aspidiskas CHrysas kai dyo daktylius CHrysus kai epeTEkan tus dyo daktylius tus CHrysus ep’ amfoteras tas arCHas tu logeiu·
Wj:36:23 C VAI_AAI3P M N1_APF A1C_APF C M N2_APM A1C_NSM C VAI_AAI3P RA_APM M N2_APM RA_APM A1C_ASM P A1A_APF RA_APF N1_APF RA_GSN N2N_GSN
Wj:36:23 and also, even, namely to do/make two ć gold/golden and also, even, namely two ring gold/golden and also, even, namely to place on the two ring the gold/golden upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing both the beginning the ć
Wj:36:23 and they-DO/MAKE-ed two (nom, acc, gen)   gold/golden ([Adj] acc) and two (nom, acc, gen) rings (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) and they-PLACE ON-ed the (acc) two (nom, acc, gen) rings (acc) the (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) both (acc) the (acc) beginnings (acc) the (gen)  
Wj:36:23 Wj_36:23_1 Wj_36:23_2 Wj_36:23_3 Wj_36:23_4 Wj_36:23_5 Wj_36:23_6 Wj_36:23_7 Wj_36:23_8 Wj_36:23_9 Wj_36:23_10 Wj_36:23_11 Wj_36:23_12 Wj_36:23_13 Wj_36:23_14 Wj_36:23_15 Wj_36:23_16 Wj_36:23_17 Wj_36:23_18 Wj_36:23_19 Wj_36:23_20 Wj_36:23_21 Wj_36:23_22
Wj:36:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:24 καὶ ἐπέθηκαν τὰ ἐμπλόκια ἐκ χρυσίου ἐπὶ τοὺς δακτυλίους ἐπ’ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τοῦ λογείου
Wj:36:24 and they put the golden wreaths on the rings on both sides of the oracle, and the two wreaths into the two couplings. (Exodus 36:25 Brenton)
Wj:36:24 Dwa złote sznury przewlekli przez oba pierścienie na obu końcach pektorału. (Wj 39:17 BT_4)
Wj:36:24 καὶ ἐπέθηκαν τὰ ἐμπλόκια ἐκ χρυσίου ἐπὶ τοὺς δακτυλίους ἐπ’ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τοῦ λογείου
Wj:36:24 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό   ἐκ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἐπί ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ ἐπί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό  
Wj:36:24 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kawałek złota Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pierścień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obaj Części/kawałka okolice
Wj:36:24 kai\ e)pe/TEkan ta\ e)mplo/kia e)k CHrusi/ou e)pi\ tou\s daktuli/ous e)p’ a)mfote/rOn tO=n merO=n tou= logei/ou
Wj:36:24 kai epeTEkan ta emplokia ek CHrysiu epi tus daktylius ep’ amfoterOn tOn merOn tu logeiu
Wj:36:24 C VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN P N2N_GSN P RA_APM N2_APM P A1A_GPN RA_GPN N3E_GPN RA_GSN N2N_GSN
Wj:36:24 and also, even, namely to place on the ć out of (+gen) ἐξ before vowels piece of gold upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ring upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing both the part/piece regions the ć
Wj:36:24 and they-PLACE ON-ed the (nom|acc)   out of (+gen) piece of gold (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) rings (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) both (gen) the (gen) parts/pieces (gen) the (gen)  
Wj:36:24 Wj_36:24_1 Wj_36:24_2 Wj_36:24_3 Wj_36:24_4 Wj_36:24_5 Wj_36:24_6 Wj_36:24_7 Wj_36:24_8 Wj_36:24_9 Wj_36:24_10 Wj_36:24_11 Wj_36:24_12 Wj_36:24_13 Wj_36:24_14 Wj_36:24_15
Wj:36:24 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:25 καὶ εἰς τὰς δύο συμβολὰς τὰ δύο ἐμπλόκια καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὰς δύο ἀσπιδίσκας καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος ἐξ ἐναντίας κατὰ πρόσωπον.
Wj:36:25 And they put them on the two circlets, and they put them on the shoulders of the ephod opposite each other in front. (Exodus 36:26 Brenton)
Wj:36:25 Oba zaś drugie końce obydwu sznurów przyszyli do obu opraw i przywiązali je do przedniego naramiennika efodu. (Wj 39:18 BT_4)
Wj:36:25 καὶ εἰς τὰς δύο συμβολὰς τὰ δύο ἐμπλόκια καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὰς δύο ἀσπιδίσκας καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος ἐξ ἐναντίας κατὰ πρόσωπον.
Wj:36:25 καί εἰς[1] ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ἐκ ἐν·αντίος -α -ον κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό
Wj:36:25 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Dwa Dwa I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dwa I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz
Wj:36:25 kai\ ei)s ta\s du/o sumbola\s ta\ du/o e)mplo/kia kai\ e)pe/TEkan e)pi\ ta\s du/o a)spidi/skas kai\ e)pe/TEkan e)pi\ tou\s O)/mous tE=s e)pOmi/dos e)X e)nanti/as kata\ pro/sOpon.
Wj:36:25 kai eis tas dyo symbolas ta dyo emplokia kai epeTEkan epi tas dyo aspidiskas kai epeTEkan epi tus Omus tEs epOmidos eX enantias kata prosOpon.
Wj:36:25 C P RA_APF M N1_APF RA_APN M N2N_APN C VAI_AAI3P P RA_APF M N1_APF C VAI_AAI3P P RA_APM N2_APM RA_GSF N3D_GSF P A1A_GSF P N2N_ASN
Wj:36:25 and also, even, namely into (+acc) the two ć the two ć and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the two ć and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the shoulder the ć out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face
Wj:36:25 and into (+acc) the (acc) two (nom, acc, gen)   the (nom|acc) two (nom, acc, gen)   and they-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) two (nom, acc, gen)   and they-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) shoulders (acc) the (gen)   out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc)
Wj:36:25 Wj_36:25_1 Wj_36:25_2 Wj_36:25_3 Wj_36:25_4 Wj_36:25_5 Wj_36:25_6 Wj_36:25_7 Wj_36:25_8 Wj_36:25_9 Wj_36:25_10 Wj_36:25_11 Wj_36:25_12 Wj_36:25_13 Wj_36:25_14 Wj_36:25_15 Wj_36:25_16 Wj_36:25_17 Wj_36:25_18 Wj_36:25_19 Wj_36:25_20 Wj_36:25_21 Wj_36:25_22 Wj_36:25_23 Wj_36:25_24 Wj_36:25_25
Wj:36:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:26 καὶ ἐποίησαν δύο δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὰ δύο πτερύγια ἐπ’ ἄκρου τοῦ λογείου ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ὀπισθίου τῆς ἐπωμίδος ἔσωθεν.
Wj:36:26 And they made two golden rings, and put them on the two projections on the top of the oracle, and on the top of the hinder part of the ephod within. (Exodus 36:27 Brenton)
Wj:36:26 Wykonali dwa złote pierścienie i przymocowali je do obu górnych końców pektorału. (Wj 39:19 BT_4)
Wj:36:26 καὶ ἐποίησαν δύο δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὰ δύο πτερύγια ἐπ’ ἄκρου τοῦ λογείου ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ὀπισθίου τῆς ἐπωμίδος ἔσωθεν.
Wj:36:26 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δακτύλιος, -ου, ὁ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πτερύγιον, -ου, τό ἐπί ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἔσω·θεν
Wj:36:26 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Dwa Pierścień Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dwa Koniec {Wskazówka} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Od wewnątrz
Wj:36:26 kai\ e)poi/Esan du/o daktuli/ous CHrusou=s kai\ e)pe/TEkan e)pi\ ta\ du/o pteru/gia e)p’ a)/krou tou= logei/ou e)pi\ to\ a)/kron tou= o)pisTi/ou tE=s e)pOmi/dos e)/sOTen.
Wj:36:26 kai epoiEsan dyo daktylius CHrysus kai epeTEkan epi ta dyo pterygia ep’ akru tu logeiu epi to akron tu opisTiu tEs epOmidos esOTen.
Wj:36:26 C VAI_AAI3P M N2_APM A1C_NSM C VAI_AAI3P P RA_APN M N2N_APN P A1A_GSN RA_GSN N2N_GSN P RA_ASN A1A_ASN RA_GSN A1A_GSN RA_GSF N3D_GSF D
Wj:36:26 and also, even, namely to do/make two ring gold/golden and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the two tip upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing furthest extent/apex the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex the ć the ć from inside
Wj:36:26 and they-DO/MAKE-ed two (nom, acc, gen) rings (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) and they-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) two (nom, acc, gen) tips (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) furthest extent/apex (gen) the (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) furthest extent/apex (nom|acc|voc) the (gen)   the (gen)   from inside
Wj:36:26 Wj_36:26_1 Wj_36:26_2 Wj_36:26_3 Wj_36:26_4 Wj_36:26_5 Wj_36:26_6 Wj_36:26_7 Wj_36:26_8 Wj_36:26_9 Wj_36:26_10 Wj_36:26_11 Wj_36:26_12 Wj_36:26_13 Wj_36:26_14 Wj_36:26_15 Wj_36:26_16 Wj_36:26_17 Wj_36:26_18 Wj_36:26_19 Wj_36:26_20 Wj_36:26_21 Wj_36:26_22 Wj_36:26_23
Wj:36:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:27 καὶ ἐποίησαν δύο δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν ἐπ’ ἀμφοτέρους τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος κάτωθεν αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον κατὰ τὴν συμβολὴν ἄνωθεν τῆς συνυφῆς τῆς ἐπωμίδος.
Wj:36:27 And they made two golden rings, and put them on both the shoulders of the ephod under it, in front by the coupling above the connexion of the ephod. (Exodus 36:28 Brenton)
Wj:36:27 Wreszcie wykonali jeszcze dwa inne złote pierścienie i przyszyli je do obu naramienników efodu na zewnętrznej stronie, w miejscu spięcia efodu z przepaską. (Wj 39:20 BT_4)
Wj:36:27 καὶ ἐποίησαν δύο δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν ἐπ’ ἀμφοτέρους τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος κάτωθεν αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον κατὰ τὴν συμβολὴν ἄνωθεν τῆς συνυφῆς τῆς ἐπωμίδος.
Wj:36:27 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δακτύλιος, -ου, ὁ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό     αὐτός αὐτή αὐτό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό κατά ὁ ἡ τό   ἄνω·θεν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό  
Wj:36:27 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Dwa Pierścień Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obaj Ramię On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Z góry
Wj:36:27 kai\ e)poi/Esan du/o daktuli/ous CHrusou=s kai\ e)pe/TEkan e)p’ a)mfote/rous tou\s O)/mous tE=s e)pOmi/dos ka/tOTen au)tou= kata\ pro/sOpon kata\ tE\n sumbolE\n a)/nOTen tE=s sunufE=s tE=s e)pOmi/dos.
Wj:36:27 kai epoiEsan dyo daktylius CHrysus kai epeTEkan ep’ amfoterus tus Omus tEs epOmidos katOTen autu kata prosOpon kata tEn symbolEn anOTen tEs synyfEs tEs epOmidos.
Wj:36:27 C VAI_AAI3P M N2_APM A1C_NSM C VAI_AAI3P P A1A_APM RA_APM N2_APM RA_GSF N3D_GSF D RD_GSN P N2N_ASN P RA_ASF N1_ASF D RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3D_GSF
Wj:36:27 and also, even, namely to do/make two ring gold/golden and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing both the shoulder the ć ć he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć from above the ć the ć
Wj:36:27 and they-DO/MAKE-ed two (nom, acc, gen) rings (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) and they-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) both (acc) the (acc) shoulders (acc) the (gen)     him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   from above the (gen)   the (gen)  
Wj:36:27 Wj_36:27_1 Wj_36:27_2 Wj_36:27_3 Wj_36:27_4 Wj_36:27_5 Wj_36:27_6 Wj_36:27_7 Wj_36:27_8 Wj_36:27_9 Wj_36:27_10 Wj_36:27_11 Wj_36:27_12 Wj_36:27_13 Wj_36:27_14 Wj_36:27_15 Wj_36:27_16 Wj_36:27_17 Wj_36:27_18 Wj_36:27_19 Wj_36:27_20 Wj_36:27_21 Wj_36:27_22 Wj_36:27_23 Wj_36:27_24 Wj_36:27_25
Wj:36:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:28 καὶ συνέσφιγξεν τὸ λογεῖον ἀπὸ τῶν δακτυλίων τῶν ἐπ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς δακτυλίους τῆς ἐπωμίδος, συνεχομένους ἐκ τῆς ὑακίνθου, συμπεπλεγμένους εἰς τὸ ὕφασμα τῆς ἐπωμίδος, ἵνα μὴ χαλᾶται τὸ λογεῖον ἀπὸ τῆς ἐπωμίδος, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:36:28 And he fastened the oracle by the rings that were on it to the rings of the ephod, which were fastened with a string of blue, joined together with the woven work of the ephod; that the oracle should not be loosed from the ephod, as the Lord commanded Moses. (Exodus 36:29 Brenton)
Wj:36:28 Potem związali pierścienie pektorału z pierścieniami efodu sznurem z fioletowej purpury tak, aby pektorał leżał na przepasce efodu i nie mógł się przesunąć ze swego miejsca na efodzie, jak nakazał Pan Mojżeszowi. (Wj 39:21 BT_4)
Wj:36:28 καὶ συνέσφιγξεν τὸ λογεῖον ἀπὸ τῶν δακτυλίων τῶν ἐπ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς δακτυλίους τῆς ἐπωμίδος, συνεχομένους ἐκ τῆς ὑακίνθου, συμπεπλεγμένους εἰς τὸ ὕφασμα τῆς ἐπωμίδος, ἵνα μὴ χαλᾶται τὸ λογεῖον ἀπὸ τῆς ἐπωμίδος, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:36:28 καί   ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ὑάκινθος, -ου, ὁ   εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἵνα μή χαλάω (χαλ(α)-, χαλα·σ-, χαλα·σ-, -, -, χαλασ·θ-) ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό   καθά (καθ’ ἅ) συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Wj:36:28 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pierścień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pierścień By zmuszać {By ograniczać} Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Hiacynt Do (+przyspieszenie) żeby / ażeby / bo Nie Do niżej/puszczonego wolno spuszczany Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stosownie do którego Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Wj:36:28 kai\ sune/sfigXen to\ logei=on a)po\ tO=n daktuli/On tO=n e)p’ au)tou= ei)s tou\s daktuli/ous tE=s e)pOmi/dos, suneCHome/nous e)k tE=s u(aki/nTou, sumpeplegme/nous ei)s to\ u(/fasma tE=s e)pOmi/dos, i(/na mE\ CHala=tai to\ logei=on a)po\ tE=s e)pOmi/dos, kaTa\ sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Wj:36:28 kai synesfinXen to logeion apo tOn daktyliOn tOn ep’ autu eis tus daktylius tEs epOmidos, syneCHomenus ek tEs hyakinTu, sympeplegmenus eis to hyfasma tEs epOmidos, hina mE CHalatai to logeion apo tEs epOmidos, kaTa synetaXen kyrios tO musE.
Wj:36:28 C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN P RA_GPM N2_GPM RA_GPM P RD_GSN P RA_APM N2_APM RA_GSF N3D_GSF V1_PMPAPM P RA_GSF N2_GSF VK_XMPAPM P RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N3D_GSF C D V3_PMS3S RA_NSN N2N_NSN P RA_GSF N3D_GSF D VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Wj:36:28 and also, even, namely ć the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ring the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) the ring the ć to constrain out of (+gen) ἐξ before vowels the hyacinth ć into (+acc) the ć the ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to lower/let loose let down the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć according to which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Wj:36:28 and   the (nom|acc)   away from (+gen) the (gen) rings (gen) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) rings (acc) the (gen)   while being-CONSTRAIN-ed (acc) out of (+gen) the (gen) hyacinth (gen)   into (+acc) the (nom|acc)   the (gen)   so that / in order to /because not he/she/it-is-being-LOWER/LET-ed-LOOSE, he/she/it-should-be-being-LOWER/LET-ed-LOOSE the (nom|acc)   away from (+gen) the (gen)   according to which he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Wj:36:28 Wj_36:28_1 Wj_36:28_2 Wj_36:28_3 Wj_36:28_4 Wj_36:28_5 Wj_36:28_6 Wj_36:28_7 Wj_36:28_8 Wj_36:28_9 Wj_36:28_10 Wj_36:28_11 Wj_36:28_12 Wj_36:28_13 Wj_36:28_14 Wj_36:28_15 Wj_36:28_16 Wj_36:28_17 Wj_36:28_18 Wj_36:28_19 Wj_36:28_20 Wj_36:28_21 Wj_36:28_22 Wj_36:28_23 Wj_36:28_24 Wj_36:28_25 Wj_36:28_26 Wj_36:28_27 Wj_36:28_28 Wj_36:28_29 Wj_36:28_30 Wj_36:28_31 Wj_36:28_32 Wj_36:28_33 Wj_36:28_34 Wj_36:28_35 Wj_36:28_36 Wj_36:28_37 Wj_36:28_38
Wj:36:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:29 καὶ ἐποίησαν τὸν ὑποδύτην ὑπὸ τὴν ἐπωμίδα, ἔργον ὑφαντὸν ὅλον ὑακίνθινον·
Wj:36:29 And they made the tunic under the ephod, woven work, all of blue. (Exodus 36:30 Brenton)
Wj:36:29 Zrobili też suknię pod efod całą utkaną z fioletowej purpury. (Wj 39:22 BT_4)
Wj:36:29 Καὶ ἐποίησαν τὸν ὑποδύτην ὑπὸ τὴν ἐπωμίδα, ἔργον ὑφαντὸν ὅλον ὑακίνθινον·
Wj:36:29 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   ὑπό ὁ ἡ τό   ἔργον, -ου, τό ὑφαντός -ή -όν ὅλος -η -ον ὑακίνθινος -ίνη -ον
Wj:36:29 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca Tkany Cały Hiacyntu kolorowany
Wj:36:29 *kai\ e)poi/Esan to\n u(podu/tEn u(po\ tE\n e)pOmi/da, e)/rgon u(fanto\n o(/lon u(aki/nTinon·
Wj:36:29 kai epoiEsan ton hypodytEn hypo tEn epOmida, ergon hyfanton holon hyakinTinon·
Wj:36:29 C VAI_AAI3P RA_ASM N1M_ASM P RA_ASF N3D_ASF N2N_ASN A1_ASN A1_ASN A1_ASN
Wj:36:29 and also, even, namely to do/make the ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć work woven whole hyacinth-colored
Wj:36:29 and they-DO/MAKE-ed the (acc)   under (+acc), by (+gen) the (acc)   work (nom|acc|voc) woven ([Adj] acc, nom|acc|voc) whole (acc, nom|acc|voc) hyacinth-colored ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Wj:36:29 Wj_36:29_1 Wj_36:29_2 Wj_36:29_3 Wj_36:29_4 Wj_36:29_5 Wj_36:29_6 Wj_36:29_7 Wj_36:29_8 Wj_36:29_9 Wj_36:29_10 Wj_36:29_11
Wj:36:29 x x x x x x x x x x x
Wj:36:30 τὸ δὲ περιστόμιον τοῦ ὑποδύτου ἐν τῷ μέσῳ διυφασμένον συμπλεκτόν, ᾤαν ἔχον κύκλῳ τὸ περιστόμιον ἀδιάλυτον.
Wj:36:30 And the opening of the tunic in the midst woven closely together, the opening having a fringe round about, that it might not be rent. (Exodus 36:31 Brenton)
Wj:36:30 I miała w środku otwór na głowę z obszywką dokoła otworu, jak przy otworze pancerza, aby się nie rozdarła. (Wj 39:23 BT_4)
Wj:36:30 τὸ δὲ περιστόμιον τοῦ ὑποδύτου ἐν τῷ μέσῳ διυφασμένον συμπλεκτόν, ᾤαν ἔχον κύκλῳ τὸ περιστόμιον ἀδιάλυτον.
Wj:36:30 ὁ ἡ τό δέ   ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό μέσος -η -ον δι·υφαίνω [LXX] (-, -, -, -, δι+υφαν-, -)     ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) κύκλῳ ὁ ἡ τό    
Wj:36:30 zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Do ??? By mieć W kole
Wj:36:30 to\ de\ peristo/mion tou= u(podu/tou e)n tO=| me/sO| diufasme/non sumplekto/n, O)/|an e)/CHon ku/klO| to\ peristo/mion a)dia/luton.
Wj:36:30 to de peristomion tu hypodytu en tO mesO diyfasmenon symplekton, Oan eCHon kyklO to peristomion adialyton.
Wj:36:30 RA_NSN x N2N_NSN RA_GSM N1M_GSM P RA_DSN A1_DSN VT_XMPASN A1B_NSN N1A_ASF V1_PAPNSN N2_DSM RA_ASN N2N_ASN A1B_ASN
Wj:36:30 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the middle to ??? ć ć to have in a circle the ć ć
Wj:36:30 the (nom|acc) Yet   the (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) middle ([Adj] dat) having-been-???-ed (acc, nom|acc|voc)     while HAVE-ing (nom|acc|voc, voc) in a circle the (nom|acc)    
Wj:36:30 Wj_36:30_1 Wj_36:30_2 Wj_36:30_3 Wj_36:30_4 Wj_36:30_5 Wj_36:30_6 Wj_36:30_7 Wj_36:30_8 Wj_36:30_9 Wj_36:30_10 Wj_36:30_11 Wj_36:30_12 Wj_36:30_13 Wj_36:30_14 Wj_36:30_15 Wj_36:30_16
Wj:36:30 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:31 καὶ ἐποίησαν ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κάτωθεν ὡς ἐξανθούσης ῥόας ῥοίσκους ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης
Wj:36:31 And they made on the border of the tunic below pomegranates as of a flowering pomegranate tree, of blue, and purple, and spun scarlet, and fine linen twined. (Exodus 36:32 Brenton)
Wj:36:31 Na dolnych jej krajach przyszyli jabłka granatu z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i kręconego bisioru. (Wj 39:24 BT_4)
Wj:36:31 καὶ ἐποίησαν ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κάτωθεν ὡς ἐξανθούσης ῥόας ῥοίσκους ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης
Wj:36:31 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό     ὡς       ἐκ ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί κόκκινος -η -ον νήθω (νηθ-, -, νη[θ]·σ-, -, νενηθ-, -) καί βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -)
Wj:36:31 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jak/jak Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Hiacynt I też, nawet, mianowicie Purpurowy [materiał]; purpurowy I też, nawet, mianowicie Szkarłatny Do ??? I też, nawet, mianowicie Świetne płótno By kręcić się
Wj:36:31 kai\ e)poi/Esan e)pi\ tou= lO/matos tou= u(podu/tou ka/tOTen O(s e)XanTou/sEs r(o/as r(oi/skous e)X u(aki/nTou kai\ porfu/ras kai\ kokki/nou nenEsme/nou kai\ bu/ssou keklOsme/nEs
Wj:36:31 kai epoiEsan epi tu lOmatos tu hypodytu katOTen hOs eXanTusEs roas roiskus eX hyakinTu kai porfyras kai kokkinu nenEsmenu kai byssu keklOsmenEs
Wj:36:31 C VAI_AAI3P P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N1M_GSM D C V2_PAPGSF N1A_GSF N2_APM P N2_GSF C N1A_GSF C A1_GSN VT_XMPGSN C N2_GSF VT_XMPGSF
Wj:36:31 and also, even, namely to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ć ć as/like ć ć ć out of (+gen) ἐξ before vowels hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple and also, even, namely scarlet to ??? and also, even, namely fine linen to spin
Wj:36:31 and they-DO/MAKE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   the (gen)     as/like       out of (+gen) hyacinth (gen) and purple (gen); purple ([Adj] acc, gen) and scarlet ([Adj] gen) having-been-???-ed (gen) and fine linen (gen) having-been-SPIN-ed (gen)
Wj:36:31 Wj_36:31_1 Wj_36:31_2 Wj_36:31_3 Wj_36:31_4 Wj_36:31_5 Wj_36:31_6 Wj_36:31_7 Wj_36:31_8 Wj_36:31_9 Wj_36:31_10 Wj_36:31_11 Wj_36:31_12 Wj_36:31_13 Wj_36:31_14 Wj_36:31_15 Wj_36:31_16 Wj_36:31_17 Wj_36:31_18 Wj_36:31_19 Wj_36:31_20 Wj_36:31_21 Wj_36:31_22
Wj:36:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:32 καὶ ἐποίησαν κώδωνας χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν τοὺς κώδωνας ἐπὶ τὸ λῶμα τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ ἀνὰ μέσον τῶν ῥοίσκων·
Wj:36:32 And they made golden bells, and put the bells on the border of the tunic round about between the pomegranates: (Exodus 36:33 Brenton)
Wj:36:32 Zrobili także dzwonki ze szczerego złota i przyszyli je między jabłkami granatu wokoło. (Wj 39:25 BT_4)
Wj:36:32 καὶ ἐποίησαν κώδωνας χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν τοὺς κώδωνας ἐπὶ τὸ λῶμα τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ ἀνὰ μέσον τῶν ῥοίσκων·
Wj:36:32 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   κύκλῳ ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό  
Wj:36:32 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W kole W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni
Wj:36:32 kai\ e)poi/Esan kO/dOnas CHrusou=s kai\ e)pe/TEkan tou\s kO/dOnas e)pi\ to\ lO=ma tou= u(podu/tou ku/klO| a)na\ me/son tO=n r(oi/skOn·
Wj:36:32 kai epoiEsan kOdOnas CHrysus kai epeTEkan tus kOdOnas epi to lOma tu hypodytu kyklO ana meson tOn roiskOn·
Wj:36:32 C VAI_AAI3P N3_APM A1C_APM C VAI_AAI3P RA_APM N3_APM P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N1M_GSM N2_DSM P A1_ASN RA_GPM N2_GPM
Wj:36:32 and also, even, namely to do/make ć gold/golden and also, even, namely to place on the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ć in a circle up/each/by (+acc) middle the ć
Wj:36:32 and they-DO/MAKE-ed   gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) and they-PLACE ON-ed the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   the (gen)   in a circle up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)  
Wj:36:32 Wj_36:32_1 Wj_36:32_2 Wj_36:32_3 Wj_36:32_4 Wj_36:32_5 Wj_36:32_6 Wj_36:32_7 Wj_36:32_8 Wj_36:32_9 Wj_36:32_10 Wj_36:32_11 Wj_36:32_12 Wj_36:32_13 Wj_36:32_14 Wj_36:32_15 Wj_36:32_16 Wj_36:32_17 Wj_36:32_18
Wj:36:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:36:33 κώδων χρυσοῦς καὶ ῥοίσκος ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ εἰς τὸ λειτουργεῖν, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:36:33 a golden bell and a pomegranate on the border of the tunic round about, for the ministration, as the Lord commanded Moses. (Exodus 36:34 Brenton)
Wj:36:33 Dzwonek złoty i jabłko granatu następowały na przemian dokoła dolnego kraju sukni, przywdziewanej w czasie pełnienia służby, jak to nakazał Pan Mojżeszowi. (Wj 39:26 BT_4)
Wj:36:33 κώδων χρυσοῦς καὶ ῥοίσκος ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ εἰς τὸ λειτουργεῖν, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:36:33   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί   ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   κύκλῳ εἰς[1] ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) καθά (καθ’ ἅ) συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Wj:36:33 Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W kole Do (+przyspieszenie) By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Stosownie do którego Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Wj:36:33 kO/dOn CHrusou=s kai\ r(oi/skos e)pi\ tou= lO/matos tou= u(podu/tou ku/klO| ei)s to\ leitourgei=n, kaTa\ sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Wj:36:33 kOdOn CHrysus kai roiskos epi tu lOmatos tu hypodytu kyklO eis to leiturgein, kaTa synetaXen kyrios tO musE.
Wj:36:33 N3_NSM A1C_NSM C N2_NSM P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N1M_GSM N2_DSM P RA_ASN V2_PAN D VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Wj:36:33 ć gold/golden and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ć in a circle into (+acc) the to officiate [see liturgy, liturgist] according to which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Wj:36:33   gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   the (gen)   in a circle into (+acc) the (nom|acc) to-be-OFFICIATE-ing according to which he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Wj:36:33 Wj_36:33_1 Wj_36:33_2 Wj_36:33_3 Wj_36:33_4 Wj_36:33_5 Wj_36:33_6 Wj_36:33_7 Wj_36:33_8 Wj_36:33_9 Wj_36:33_10 Wj_36:33_11 Wj_36:33_12 Wj_36:33_13 Wj_36:33_14 Wj_36:33_15 Wj_36:33_16 Wj_36:33_17 Wj_36:33_18
Wj:36:33 x x x x x x x x x x x x x x x