Wj:38:1 καὶ ἐποίησεν Βεσελεηλ τὴν κιβωτὸν
Wj:38:1 And Beseleel made the ark, (Exodus 38:1 Brenton)
Wj:38:1 Potem Besaleel zbudował arkę z drzewa akacjowego, której długość wynosiła dwa i pół łokcia, jej zaś szerokość i wysokość półtora łokcia. (Wj 37:1 BT_4)
Wj:38:1 Καὶ ἐποίησεν Βεσελεηλ τὴν κιβωτὸν
Wj:38:1 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ
Wj:38:1 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza]
Wj:38:1 *kai\ e)poi/Esen *beseleEl tE\n kibOto\n
Wj:38:1 kai epoiEsen beseleEl tEn kibOton
Wj:38:1 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N2_ASF
Wj:38:1 and also, even, namely to do/make ć the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses]
Wj:38:1 and he/she/it-DO/MAKE-ed   the (acc) ark (acc)
Wj:38:1 Wj_38:1_1 Wj_38:1_2 Wj_38:1_3 Wj_38:1_4 Wj_38:1_5
Wj:38:1 x x x x x
Wj:38:2 καὶ κατεχρύσωσεν αὐτὴν χρυσίῳ καθαρῷ ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν.
Wj:38:2 and overlaid it with pure gold within and without; (Exodus 38:2 Brenton)
Wj:38:2 I pokrył ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynił na niej dokoła złoty wieniec. (Wj 37:2 BT_4)
Wj:38:2 καὶ κατεχρύσωσεν αὐτὴν χρυσίῳ καθαρῷ ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν.
Wj:38:2 καί   αὐτός αὐτή αὐτό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν ἔσω·θεν καί ἔξω·θεν
Wj:38:2 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kawałek złota Czysty Od wewnątrz I też, nawet, mianowicie Od zewnątrz
Wj:38:2 kai\ kateCHru/sOsen au)tE\n CHrusi/O| kaTarO=| e)/sOTen kai\ e)/XOTen.
Wj:38:2 kai kateCHrysOsen autEn CHrysiO kaTarO esOTen kai eXOTen.
Wj:38:2 C VAI_AAI3S RD_ASF N2N_DSN A1A_DSN D C D
Wj:38:2 and also, even, namely ć he/she/it/same piece of gold clean from inside and also, even, namely from the outside
Wj:38:2 and   her/it/same (acc) piece of gold (dat) clean ([Adj] dat) from inside and from the outside
Wj:38:2 Wj_38:2_1 Wj_38:2_2 Wj_38:2_3 Wj_38:2_4 Wj_38:2_5 Wj_38:2_6 Wj_38:2_7 Wj_38:2_8
Wj:38:2 x x x x x x x x
Wj:38:3 καὶ ἐχώνευσεν αὐτῇ τέσσαρας δακτυλίους χρυσοῦς, δύο ἐπὶ τὸ κλίτος τὸ ἓν καὶ δύο ἐπὶ τὸ κλίτος τὸ δεύτερον,
Wj:38:3 and he cast for it four golden rings, two on the one side, and two on the other, (Exodus 38:3 Brenton)
Wj:38:3 Odlał dla niej cztery pierścienie ze złota i przymocował je do czterech jej rogów: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa pierścienie do drugiego jej boku. (Wj 37:3 BT_4)
Wj:38:3 καὶ ἐχώνευσεν αὐτῇ τέσσαρας δακτυλίους χρυσοῦς, δύο ἐπὶ τὸ κλίτος τὸ ἓν καὶ δύο ἐπὶ τὸ κλίτος τὸ δεύτερον,
Wj:38:3 καί   αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν δακτύλιος, -ου, ὁ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον
Wj:38:3 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Cztery Pierścień Złoty/złoty Dwa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden I też, nawet, mianowicie Dwa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drugi
Wj:38:3 kai\ e)CHO/neusen au)tE=| te/ssaras daktuli/ous CHrusou=s, du/o e)pi\ to\ kli/tos to\ e(\n kai\ du/o e)pi\ to\ kli/tos to\ deu/teron,
Wj:38:3 kai eCHOneusen autE tessaras daktylius CHrysus, dyo epi to klitos to hen kai dyo epi to klitos to deuteron,
Wj:38:3 C VAI_AAI3S RD_DSF A3_APM N2_APM A1C_NSM M P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A3_ASN C M P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A1A_ASM
Wj:38:3 and also, even, namely ć he/she/it/same four ring gold/golden two upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the one and also, even, namely two upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the second
Wj:38:3 and   her/it/same (dat) four (acc) rings (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) two (nom, acc, gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   the (nom|acc) one (nom|acc) and two (nom, acc, gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   the (nom|acc) second (acc, nom|acc|voc)
Wj:38:3 Wj_38:3_1 Wj_38:3_2 Wj_38:3_3 Wj_38:3_4 Wj_38:3_5 Wj_38:3_6 Wj_38:3_7 Wj_38:3_8 Wj_38:3_9 Wj_38:3_10 Wj_38:3_11 Wj_38:3_12 Wj_38:3_13 Wj_38:3_14 Wj_38:3_15 Wj_38:3_16 Wj_38:3_17 Wj_38:3_18 Wj_38:3_19
Wj:38:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:4 εὐρεῖς τοῖς διωστῆρσιν ὥστε αἴρειν αὐτὴν ἐν αὐτοῖς.
Wj:38:4 wide enough for the staves, so that men should bear the ark with them. (Exodus 38:4 Brenton) And he made the propitiatory over the ark of pure gold, (Exodus 38:5 Brenton)
Wj:38:4 Również zrobił drążki z drzewa akacjowego i pokrył je złotem. (Wj 37:4 BT_4) I do pierścieni na obu bokach arki włożył te drążki [służące] do jej przenoszenia. (Wj 37:5 BT_4)
Wj:38:4 εὐρεῖς τοῖς διωστῆρσιν ὥστε αἴρειν αὐτὴν ἐν αὐτοῖς.
Wj:38:4   ὁ ἡ τό διωστήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ὥστε αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:38:4 ??? Tak tamto By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Wj:38:4 eu)rei=s toi=s diOstE=rsin O(/ste ai)/rein au)tE\n e)n au)toi=s.
Wj:38:4 eureis tois diOstErsin hOste airein autEn en autois.
Wj:38:4 A3U_APM RA_DPM N3_DPM C V1_PAN RD_ASF P RD_DPM
Wj:38:4 ć the ??? so that to lift/pick up take up, tote, raise; to choose he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Wj:38:4   the (dat) ???s (dat) so that to-be-LIFT/PICK-ing-UP; to-be-CHOOSE-ing her/it/same (acc) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Wj:38:4 Wj_38:4_1 Wj_38:4_2 Wj_38:4_3 Wj_38:4_4 Wj_38:4_5 Wj_38:4_6 Wj_38:4_7 Wj_38:4_8
Wj:38:4 x x x x x x x x
Wj:38:5 καὶ ἐποίησεν τὸ ἱλαστήριον ἐπάνωθεν τῆς κιβωτοῦ ἐκ χρυσίου
Wj:38:5 and the two cherubs of gold; (Exodus 38:6 Brenton)
Wj:38:5 Uczynił też przebłagalnię ze szczerego złota, a długość jej wynosiła dwa i pół łokcia, jej zaś szerokość półtora łokcia. (Wj 37:6 BT_4)
Wj:38:5 καὶ ἐποίησεν τὸ ἱλαστήριον ἐπάνωθεν τῆς κιβωτοῦ ἐκ χρυσίου
Wj:38:5 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό   ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ἐκ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
Wj:38:5 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ułagodzenie , które pokuta/pokutująca ofiarę , która ucisza gniew i godzi partie {przyjęcia, strony}. Bardziej ogólnie, znaczy {ma na myśli} albo miejsce ułagodzenie. W LXX typowo odnosi się do siedzenia {siedziby} litości sądzenia Boga. Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kawałek złota
Wj:38:5 kai\ e)poi/Esen to\ i(lastE/rion e)pa/nOTen tE=s kibOtou= e)k CHrusi/ou
Wj:38:5 kai epoiEsen to hilastErion epanOTen tEs kibOtu ek CHrysiu
Wj:38:5 C VAI_AAI3S RA_ASN N2_ASN P RA_GSF N2_GSF P N2N_GSN
Wj:38:5 and also, even, namely to do/make the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment. ć the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] out of (+gen) ἐξ before vowels piece of gold
Wj:38:5 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) propitiation (nom|acc|voc)   the (gen) ark (gen) out of (+gen) piece of gold (gen)
Wj:38:5 Wj_38:5_1 Wj_38:5_2 Wj_38:5_3 Wj_38:5_4 Wj_38:5_5 Wj_38:5_6 Wj_38:5_7 Wj_38:5_8 Wj_38:5_9
Wj:38:5 x x x x x x x x x
Wj:38:6 καὶ τοὺς δύο χερουβιμ χρυσοῦς,
Wj:38:6 one cherub on the one end of the propitiatory, and another cherub on the other end of the propitiatory, (Exodus 38:7 Brenton)
Wj:38:6 Dwa też cheruby wykuł ze złota, uczynił zaś je na obu końcach przebłagalni: (Wj 37:7 BT_4)
Wj:38:6 καὶ τοὺς δύο χερουβιμ χρυσοῦς,
Wj:38:6 καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν
Wj:38:6 I też, nawet, mianowicie Dwa Cherubini Złoty/złoty
Wj:38:6 kai\ tou\s du/o CHeroubim CHrusou=s,
Wj:38:6 kai tus dyo CHerubim CHrysus,
Wj:38:6 C RA_APM M N_APM A1C_APM
Wj:38:6 and also, even, namely the two cherubim gold/golden
Wj:38:6 and the (acc) two (nom, acc, gen) cherubim (indecl) gold/golden ([Adj] acc, nom|voc)
Wj:38:6 Wj_38:6_1 Wj_38:6_2 Wj_38:6_3 Wj_38:6_4 Wj_38:6_5
Wj:38:6 x x x x x
Wj:38:7 χερουβ ἕνα ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ἱλαστηρίου τὸ ἓν καὶ χερουβ ἕνα ἐπὶ τὸ ἄκρον τὸ δεύτερον τοῦ ἱλαστηρίου,
Wj:38:7 overshadowing the propitiatory with their wings. (Exodus 38:8 Brenton)
Wj:38:7 jednego cheruba na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Wykonał cheruby razem z przebłagalnią na obu jej bokach. (Wj 37:8 BT_4)
Wj:38:7 χερουβ ἕνα ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ἱλαστηρίου τὸ ἓν καὶ χερουβ ἕνα ἐπὶ τὸ ἄκρον τὸ δεύτερον τοῦ ἱλαστηρίου,
Wj:38:7 Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό
Wj:38:7 Cherubini Jeden Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Ułagodzenie , które pokuta/pokutująca ofiarę , która ucisza gniew i godzi partie {przyjęcia, strony}. Bardziej ogólnie, znaczy {ma na myśli} albo miejsce ułagodzenie. W LXX typowo odnosi się do siedzenia {siedziby} litości sądzenia Boga. Jeden I też, nawet, mianowicie Cherubini Jeden Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Drugi Ułagodzenie , które pokuta/pokutująca ofiarę , która ucisza gniew i godzi partie {przyjęcia, strony}. Bardziej ogólnie, znaczy {ma na myśli} albo miejsce ułagodzenie. W LXX typowo odnosi się do siedzenia {siedziby} litości sądzenia Boga.
Wj:38:7 CHeroub e(/na e)pi\ to\ a)/kron tou= i(lastEri/ou to\ e(\n kai\ CHeroub e(/na e)pi\ to\ a)/kron to\ deu/teron tou= i(lastEri/ou,
Wj:38:7 CHerub hena epi to akron tu hilastEriu to hen kai CHerub hena epi to akron to deuteron tu hilastEriu,
Wj:38:7 N_ASM A3_ASM P RA_ASN A1A_ASN RA_GSN N2_GSN RA_ASN A3_ASN C N_ASM A3_ASM P RA_ASN A1A_ASN RA_ASN A1A_ASN RA_GSN N2_GSN
Wj:38:7 cherubim one upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment. the one and also, even, namely cherubim one upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex the second the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment.
Wj:38:7 cherubim (indecl) one (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) furthest extent/apex (nom|acc|voc) the (gen) propitiation (gen) the (nom|acc) one (nom|acc) and cherubim (indecl) one (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) furthest extent/apex (nom|acc|voc) the (nom|acc) second (acc, nom|acc|voc) the (gen) propitiation (gen)
Wj:38:7 Wj_38:7_1 Wj_38:7_2 Wj_38:7_3 Wj_38:7_4 Wj_38:7_5 Wj_38:7_6 Wj_38:7_7 Wj_38:7_8 Wj_38:7_9 Wj_38:7_10 Wj_38:7_11 Wj_38:7_12 Wj_38:7_13 Wj_38:7_14 Wj_38:7_15 Wj_38:7_16 Wj_38:7_17 Wj_38:7_18 Wj_38:7_19
Wj:38:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:8 σκιάζοντα ταῖς πτέρυξιν αὐτῶν ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον.
Wj:38:8 And he made the set table of pure gold, (Exodus 38:9 Brenton)
Wj:38:8 Cheruby miały skrzydła rozpostarte ku górze i zakrywały nimi przebłagalnię. Twarze miały zwrócone jeden ku drugiemu, i ku przebłagalni były zwrócone twarze cherubów. (Wj 37:9 BT_4)
Wj:38:8 σκιάζοντα ταῖς πτέρυξιν αὐτῶν ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον.
Wj:38:8   ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό
Wj:38:8 Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ułagodzenie , które pokuta/pokutująca ofiarę , która ucisza gniew i godzi partie {przyjęcia, strony}. Bardziej ogólnie, znaczy {ma na myśli} albo miejsce ułagodzenie. W LXX typowo odnosi się do siedzenia {siedziby} litości sądzenia Boga.
Wj:38:8 skia/DZonta tai=s pte/ruXin au)tO=n e)pi\ to\ i(lastE/rion.
Wj:38:8 skiaDZonta tais pteryXin autOn epi to hilastErion.
Wj:38:8 V1_PAPASM RA_DPF N3G_DPF RD_GPM P RA_ASN N2_ASN
Wj:38:8 ć the wing [see ptero-dactyl, winged finger] he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment.
Wj:38:8   the (dat) wings (dat) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) propitiation (nom|acc|voc)
Wj:38:8 Wj_38:8_1 Wj_38:8_2 Wj_38:8_3 Wj_38:8_4 Wj_38:8_5 Wj_38:8_6 Wj_38:8_7
Wj:38:8 x x x x x x x
Wj:38:9 καὶ ἐποίησεν τὴν τράπεζαν τὴν προκειμένην ἐκ χρυσίου καθαροῦ·
Wj:38:9 10 and cast for it four rings: two on the one side and two on the other side, broad, so that men should lift it with the staves in them. 11 And he made the staves of the ark and of the table, and gilded them with gold. 12 And he made the furniture of the table, both the dishes, and the censers, and the cups, and the bowls with which he should offer drink-offerings, of gold. (Exodus 38:12 Brenton)
Wj:38:9 Zrobił też z drzewa akacjowego stół, którego długość wynosiła dwa łokcie, jego szerokość jeden łokieć i jego wysokość półtora łokcia. (Wj 37:10 BT_4) Zrobił też z drzewa akacjowego stół, którego długość wynosiła dwa łokcie, jego szerokość jeden łokieć i jego wysokość półtora łokcia. (Wj 37:11 BT_4) Pokrył go szczerym złotem i uczynił na nim dokoła złoty wieniec. (Wj 37:12 BT_4) I uczynił wokoło listwę na cztery palce szeroką, i zrobił złoty wieniec dokoła tej listwy.
Wj:38:9 Καὶ ἐποίησεν τὴν τράπεζαν τὴν προκειμένην ἐκ χρυσίου καθαροῦ·
Wj:38:9 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρό·κει·μαι (ath. προ+κει-, -, -, -, -, -) ἐκ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν
Wj:38:9 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Stołowy Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kawałek złota Czysty
Wj:38:9 *kai\ e)poi/Esen tE\n tra/peDZan tE\n prokeime/nEn e)k CHrusi/ou kaTarou=·
Wj:38:9 kai epoiEsen tEn trapeDZan tEn prokeimenEn ek CHrysiu kaTaru·
Wj:38:9 C VAI_AAI3S RA_ASF N1S_ASF RA_ASF V5_PMPASF P N2N_GSN A1A_GSN
Wj:38:9 and also, even, namely to do/make the table the to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels piece of gold clean
Wj:38:9 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) table (acc) the (acc) while being-???-ed (acc) out of (+gen) piece of gold (gen) clean ([Adj] gen)
Wj:38:9 Wj_38:9_1 Wj_38:9_2 Wj_38:9_3 Wj_38:9_4 Wj_38:9_5 Wj_38:9_6 Wj_38:9_7 Wj_38:9_8 Wj_38:9_9
Wj:38:9 x x x x x x x x x
Wj:38:10 καὶ ἐχώνευσεν αὐτῇ τέσσαρας δακτυλίους, δύο ἐπὶ τοῦ κλίτους τοῦ ἑνὸς καὶ δύο ἐπὶ τοῦ κλίτους τοῦ δευτέρου, εὐρεῖς ὥστε αἴρειν τοῖς διωστῆρσιν ἐν αὐτοῖς.
Wj:38:10 13 And he made the candlestick which gives light, of gold; 14 the stem solid, and the branches from both its sides; (Exodus 38:14 Brenton)
Wj:38:10 13 Odlał następnie cztery złote pierścienie i przyprawił te pierścienie do czterech rogów [stołu], gdzie się znajdują cztery jego nogi. 14 Blisko listwy znajdowały się pierścienie do włożenia w nie drążków z drzewa akacjowego do przenoszenia stołu.. (Wj 37:14 BT_4)
Wj:38:10 καὶ ἐχώνευσεν αὐτῇ τέσσαρας δακτυλίους, δύο ἐπὶ τοῦ κλίτους τοῦ ἑνὸς καὶ δύο ἐπὶ τοῦ κλίτους τοῦ δευτέρου, εὐρεῖς ὥστε αἴρειν τοῖς διωστῆρσιν ἐν αὐτοῖς.
Wj:38:10 καί   αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν δακτύλιος, -ου, ὁ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον   ὥστε αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό διωστήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:38:10 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Cztery Pierścień Dwa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden I też, nawet, mianowicie Dwa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drugi Tak tamto By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Wj:38:10 kai\ e)CHO/neusen au)tE=| te/ssaras daktuli/ous, du/o e)pi\ tou= kli/tous tou= e(no\s kai\ du/o e)pi\ tou= kli/tous tou= deute/rou, eu)rei=s O(/ste ai)/rein toi=s diOstE=rsin e)n au)toi=s.
Wj:38:10 kai eCHOneusen autE tessaras daktylius, dyo epi tu klitus tu henos kai dyo epi tu klitus tu deuteru, eureis hOste airein tois diOstErsin en autois.
Wj:38:10 C VAI_AAI3S RD_DSF A3_APM N2_APM M P RA_GSN N3E_GSN RA_GSN A3_GSN C M P RA_GSN N3E_GSN RA_GSN A1A_GSN A3U_APM C V1_PAN RA_DPM N3_DPM P RD_DPM
Wj:38:10 and also, even, namely ć he/she/it/same four ring two upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the one and also, even, namely two upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the second ć so that to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Wj:38:10 and   her/it/same (dat) four (acc) rings (acc) two (nom, acc, gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   the (gen) one (gen) and two (nom, acc, gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   the (gen) second (gen)   so that to-be-LIFT/PICK-ing-UP; to-be-CHOOSE-ing the (dat) ???s (dat) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Wj:38:10 Wj_38:10_1 Wj_38:10_2 Wj_38:10_3 Wj_38:10_4 Wj_38:10_5 Wj_38:10_6 Wj_38:10_7 Wj_38:10_8 Wj_38:10_9 Wj_38:10_10 Wj_38:10_11 Wj_38:10_12 Wj_38:10_13 Wj_38:10_14 Wj_38:10_15 Wj_38:10_16 Wj_38:10_17 Wj_38:10_18 Wj_38:10_19 Wj_38:10_20 Wj_38:10_21 Wj_38:10_22 Wj_38:10_23 Wj_38:10_24 Wj_38:10_25
Wj:38:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:11 καὶ τοὺς διωστῆρας τῆς κιβωτοῦ καὶ τῆς τραπέζης ἐποίησεν καὶ κατεχρύσωσεν αὐτοὺς χρυσίῳ.
Wj:38:11 and blossoms proceeding from its branches, three on this side, and three on the other, made equal to each other. (Exodus 38:15 Brenton)
Wj:38:11 A zrobił te drążki z drzewa akacjowego i pokrył je złotem. Przenoszono stół za ich pomocą. (Wj 37:15 BT_4)
Wj:38:11 καὶ τοὺς διωστῆρας τῆς κιβωτοῦ καὶ τῆς τραπέζης ἐποίησεν καὶ κατεχρύσωσεν αὐτοὺς χρυσίῳ.
Wj:38:11 καί ὁ ἡ τό διωστήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ καί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί   αὐτός αὐτή αὐτό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
Wj:38:11 I też, nawet, mianowicie ??? Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] I też, nawet, mianowicie Stołowy By czynić/rób I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kawałek złota
Wj:38:11 kai\ tou\s diOstE=ras tE=s kibOtou= kai\ tE=s trape/DZEs e)poi/Esen kai\ kateCHru/sOsen au)tou\s CHrusi/O|.
Wj:38:11 kai tus diOstEras tEs kibOtu kai tEs trapeDZEs epoiEsen kai kateCHrysOsen autus CHrysiO.
Wj:38:11 C RA_APM N3_APM RA_GSF N2_GSF C RA_GSF N1S_GSF VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_APM N2N_DSN
Wj:38:11 and also, even, namely the ??? the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] and also, even, namely the table to do/make and also, even, namely ć he/she/it/same piece of gold
Wj:38:11 and the (acc) ???s (acc) the (gen) ark (gen) and the (gen) table (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed and   them/same (acc) piece of gold (dat)
Wj:38:11 Wj_38:11_1 Wj_38:11_2 Wj_38:11_3 Wj_38:11_4 Wj_38:11_5 Wj_38:11_6 Wj_38:11_7 Wj_38:11_8 Wj_38:11_9 Wj_38:11_10 Wj_38:11_11 Wj_38:11_12 Wj_38:11_13
Wj:38:11 x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:12 καὶ ἐποίησεν τὰ σκεύη τῆς τραπέζης, τά τε τρυβλία καὶ τὰς θυίσκας καὶ τοὺς κυάθους καὶ τὰ σπονδεῖα, ἐν οἷς σπείσει ἐν αὐτοῖς, χρυσᾶ.
Wj:38:12 And as to their lamps, which are on the ends, knops proceeded from them; and sockets proceeding from them, that the lamps might be upon them; and the seventh socket, on the top of the candlestick, on the summit above, entirely of solid gold. (Exodus 38:16 Brenton)
Wj:38:12 Uczynił także ze szczerego złota naczynia do stołu, misy i czasze, dzbanki i patery do składania ofiar płynnych. (Wj 37:16 BT_4)
Wj:38:12 καὶ ἐποίησεν τὰ σκεύη τῆς τραπέζης, τά τε τρυβλία καὶ τὰς θυίσκας καὶ τοὺς κυάθους καὶ τὰ σπονδεῖα, ἐν οἷς σπείσει ἐν αὐτοῖς, χρυσᾶ.
Wj:38:12 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό τέ τρύβλιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ἐν ὅς ἥ ὅ σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν
Wj:38:12 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Stołowy I [umieszczona z tyłu współrzędna] Naczynie {Danie} I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By wylewać ulewę jak libacja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Złoty/złoty
Wj:38:12 kai\ e)poi/Esen ta\ skeu/E tE=s trape/DZEs, ta/ te trubli/a kai\ ta\s Tui/skas kai\ tou\s kua/Tous kai\ ta\ spondei=a, e)n oi(=s spei/sei e)n au)toi=s, CHrusa=.
Wj:38:12 kai epoiEsen ta skeuE tEs trapeDZEs, ta te tryblia kai tas Tyiskas kai tus kyaTus kai ta spondeia, en hois speisei en autois, CHrysa.
Wj:38:12 C VAI_AAI3S RA_APN N3E_APN RA_GSF N1S_GSF RA_APN x N2N_APN C RA_APF N1_APF C RA_APM N2_APM C RA_APN N2N_APN P RR_DPN VF_FAI3S P RD_DPN A1C_APN
Wj:38:12 and also, even, namely to do/make the vessel; vessel hardware, utensils, implement the table the and [postpositive coordinate] dish and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to pour pour out as a libation in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same gold/golden
Wj:38:12 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (gen) table (gen) the (nom|acc) and [postpositive coordinate] dishs (nom|acc|voc) and the (acc)   and the (acc)   and the (nom|acc)   in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-will-POUR, you(sg)-will-be-POUR-ed (classical) in/among/by (+dat) them/same (dat) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc)
Wj:38:12 Wj_38:12_1 Wj_38:12_2 Wj_38:12_3 Wj_38:12_4 Wj_38:12_5 Wj_38:12_6 Wj_38:12_7 Wj_38:12_8 Wj_38:12_9 Wj_38:12_10 Wj_38:12_11 Wj_38:12_12 Wj_38:12_13 Wj_38:12_14 Wj_38:12_15 Wj_38:12_16 Wj_38:12_17 Wj_38:12_18 Wj_38:12_19 Wj_38:12_20 Wj_38:12_21 Wj_38:12_22 Wj_38:12_23 Wj_38:12_24
Wj:38:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:13 καὶ ἐποίησεν τὴν λυχνίαν, ἣ φωτίζει, χρυσῆν, στερεὰν τὸν καυλόν,
Wj:38:13 And on the candlestick seven golden lamps, and its snuffers gold, and its funnels gold. (Exodus 38:17 Brenton)
Wj:38:13 Zrobił też świecznik ze szczerego złota, z tego samego złota wykuł ten świecznik wraz z jego podstawą i trzonem; jego kielichy oraz pąki i kwiaty były z tej samej bryły. (Wj 37:17 BT_4)
Wj:38:13 Καὶ ἐποίησεν τὴν λυχνίαν, φωτίζει, χρυσῆν, στερεὰν τὸν καυλόν,
Wj:38:13 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν στερεός -ά -όν ὁ ἡ τό  
Wj:38:13 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób lampstand Kto/, który/, który By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Złoty/złoty Stały
Wj:38:13 *kai\ e)poi/Esen tE\n luCHni/an, E(\ fOti/DZei, CHrusE=n, sterea\n to\n kaulo/n,
Wj:38:13 kai epoiEsen tEn lyCHnian, hE fOtiDZei, CHrysEn, sterean ton kaulon,
Wj:38:13 C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RR_NSF V1_PAI3S A1C_ASF A1A_ASF RA_ASM N2_ASM
Wj:38:13 and also, even, namely to do/make the lampstand who/whom/which to bring to light enlighten, bring to light, make known gold/golden solid the ć
Wj:38:13 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) lampstand (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-is-LIGHT-ing, you(sg)-are-being-LIGHT-ed (classical) gold/golden ([Adj] acc) solid ([Adj] acc) the (acc)  
Wj:38:13 Wj_38:13_1 Wj_38:13_2 Wj_38:13_3 Wj_38:13_4 Wj_38:13_5 Wj_38:13_6 Wj_38:13_7 Wj_38:13_8 Wj_38:13_9 Wj_38:13_10
Wj:38:13 x x x x x x x x x x
Wj:38:14 καὶ τοὺς καλαμίσκους ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν αὐτῆς·
Wj:38:14 And on the candlestick seven golden lamps, and its snuffers gold, and its funnels gold. (Exodus 38:17 Brenton)
Wj:38:14 Zrobił też świecznik ze szczerego złota, z tego samego złota wykuł ten świecznik wraz z jego podstawą i trzonem; jego kielichy oraz pąki i kwiaty były z tej samej bryły. (Wj 37:17 BT_4)
Wj:38:14 καὶ τοὺς καλαμίσκους ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν αὐτῆς·
Wj:38:14 καί ὁ ἡ τό   ἐκ ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:38:14 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obaj Części/kawałka okolice On/ona/to/to samo
Wj:38:14 kai\ tou\s kalami/skous e)X a)mfote/rOn tO=n merO=n au)tE=s·
Wj:38:14 kai tus kalamiskus eX amfoterOn tOn merOn autEs·
Wj:38:14 C RA_APM N2_APM P A1A_GPN RA_GPN N3E_GPN RD_GSF
Wj:38:14 and also, even, namely the ć out of (+gen) ἐξ before vowels both the part/piece regions he/she/it/same
Wj:38:14 and the (acc)   out of (+gen) both (gen) the (gen) parts/pieces (gen) her/it/same (gen)
Wj:38:14 Wj_38:14_1 Wj_38:14_2 Wj_38:14_3 Wj_38:14_4 Wj_38:14_5 Wj_38:14_6 Wj_38:14_7 Wj_38:14_8
Wj:38:14 x x x x x x x x
Wj:38:15 ἐκ τῶν καλαμίσκων αὐτῆς οἱ βλαστοὶ ἐξέχοντες, τρεῖς ἐκ τούτου καὶ τρεῖς ἐκ τούτου, ἐξισούμενοι ἀλλήλοις·
Wj:38:15 He overlaid the posts with silver, and cast for each post golden rings, and gilded the bars with gold; and he gilded the posts of the veil with gold, and made the hooks of gold. (Exodus 38:18 Brenton) He made also the rings of the tabernacle of gold; and the rings of the court, and the rings for drawing out the veil above of brass. (Exodus 38:19 Brenton)
Wj:38:15 37:18 Sześć ramion wychodziło z jego boków, trzy ramiona świecznika z jednego jego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego jego boku. 37:19 I znajdowały się na jednym ramieniu trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami, i trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych na drugim ramieniu z pąkami i kwiatami. Tak [było] na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika.
Wj:38:15 ἐκ τῶν καλαμίσκων αὐτῆς οἱ βλαστοὶ ἐξέχοντες, τρεῖς ἐκ τούτου καὶ τρεῖς ἐκ τούτου, ἐξισούμενοι ἀλλήλοις·
Wj:38:15 ἐκ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βλαστός[1], -οῦ, ὁ [LXX]   τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἐκ οὗτος αὕτη τοῦτο καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἐκ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·ισόω [LXX] (εξ+ισ(ο)-, -, -, -, -, -) ἀλλήλων (gen. pl.)
Wj:38:15 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Pąk Trzy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Trzy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zrównywać się/poziomy Jeden inny
Wj:38:15 e)k tO=n kalami/skOn au)tE=s oi( blastoi\ e)Xe/CHontes, trei=s e)k tou/tou kai\ trei=s e)k tou/tou, e)Xisou/menoi a)llE/lois·
Wj:38:15 ek tOn kalamiskOn autEs hoi blastoi eXeCHontes, treis ek tutu kai treis ek tutu, eXisumenoi allElois·
Wj:38:15 P RA_GPM N2_GPM RD_GSF RA_NPM N2_NPM V1_PAPNPM A3_NPM P RD_GSN C A3_NPM P RD_GSN VM_XMPNSM RD_DPM
Wj:38:15 out of (+gen) ἐξ before vowels the ć he/she/it/same the bud ć three out of (+gen) ἐξ before vowels this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely three out of (+gen) ἐξ before vowels this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to equalize/level one another
Wj:38:15 out of (+gen) the (gen)   her/it/same (gen) the (nom) buds (nom|voc)   three (acc, nom) out of (+gen) this (gen) and three (acc, nom) out of (+gen) this (gen) while being-EQUALIZE/LEVEL-ed (nom|voc) one another (dat)
Wj:38:15 Wj_38:15_1 Wj_38:15_2 Wj_38:15_3 Wj_38:15_4 Wj_38:15_5 Wj_38:15_6 Wj_38:15_7 Wj_38:15_8 Wj_38:15_9 Wj_38:15_10 Wj_38:15_11 Wj_38:15_12 Wj_38:15_13 Wj_38:15_14 Wj_38:15_15 Wj_38:15_16
Wj:38:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:16 καὶ τὰ λαμπάδια αὐτῶν, ἅ ἐστιν ἐπὶ τῶν ἄκρων, καρυωτὰ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὰ ἐνθέμια ἐξ αὐτῶν, ἵνα ὦσιν ἐπ’ αὐτῶν οἱ λύχνοι, καὶ τὸ ἐνθέμιον τὸ ἕβδομον ἀπ’ ἄκρου τοῦ λαμπαδίου ἐπὶ τῆς κορυφῆς ἄνωθεν, στερεὸν ὅλον χρυσοῦν·
Wj:38:16 Exodus 38:20 He cast the silver chapiters of the tabernacle, and the brazen chapiters of the door of the tabernacle, and the gate of the court; and he made silver hooks for the posts, he overlaid them with silver on the posts. Exodus 38:21 He made the pins of the tabernacle and the pins of the court of brass
Wj:38:16 37:20 Na świeczniku zaś były cztery kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami. 37:21 A pąk jeden był pod dwoma wychodzącymi z niego ramionami i jeden pąk pod dwoma [następnymi] jego ramionami. Tak było pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika. 37:22 Pąki te i ramiona wychodziły z samego świecznika i były [wykonane] z tej samej bryły szczerego złota.
Wj:38:16 καὶ τὰ λαμπάδια αὐτῶν, ἐστιν ἐπὶ τῶν ἄκρων, καρυωτὰ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὰ ἐνθέμια ἐξ αὐτῶν, ἵνα ὦσιν ἐπ’ αὐτῶν οἱ λύχνοι, καὶ τὸ ἐνθέμιον τὸ ἕβδομον ἀπ’ ἄκρου τοῦ λαμπαδίου ἐπὶ τῆς κορυφῆς ἄνωθεν, στερεὸν ὅλον χρυσοῦν·
Wj:38:16 καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό   ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ἀπό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό   ἄνω·θεν στερεός -ά -όν ὅλος -η -ον χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -)
Wj:38:16 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Lampa I też, nawet, mianowicie Siódmy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Z góry Stały Cały Złoty/złoty; by złocić
Wj:38:16 kai\ ta\ lampa/dia au)tO=n, a(/ e)stin e)pi\ tO=n a)/krOn, karuOta\ e)X au)tO=n· kai\ ta\ e)nTe/mia e)X au)tO=n, i(/na O)=sin e)p’ au)tO=n oi( lu/CHnoi, kai\ to\ e)nTe/mion to\ e(/bdomon a)p’ a)/krou tou= lampadi/ou e)pi\ tE=s korufE=s a)/nOTen, stereo\n o(/lon CHrusou=n·
Wj:38:16 kai ta lampadia autOn, ha estin epi tOn akrOn, karyOta eX autOn· kai ta enTemia eX autOn, hina Osin ep’ autOn hoi lyCHnoi, kai to enTemion to hebdomon ap’ akru tu lampadiu epi tEs koryfEs anOTen, stereon holon CHrysun·
Wj:38:16 C RA_APN N2N_APN RD_GPM RR_NPN V9_PAI3S P RA_GPN A1A_GPN N2_APM P RD_GPN C RA_APN N2N_APN P RD_GPN C V9_PAS3P P RD_GPN RA_NPM N2_NPM C RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1_ASN P A1A_GSN RA_GSN N2N_GSN P RA_GSF N1_GSF D A1A_ASN A1_ASN A1C_ASN
Wj:38:16 and also, even, namely the ć he/she/it/same who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex ć out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same and also, even, namely the ć out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the lamp and also, even, namely the ć the seventh from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing furthest extent/apex the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć from above solid whole gold/golden; to gild
Wj:38:16 and the (nom|acc)   them/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) furthest extents/apexes (gen)   out of (+gen) them/same (gen) and the (nom|acc)   out of (+gen) them/same (gen) so that / in order to /because they-should-be upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) the (nom) lamps (nom|voc) and the (nom|acc)   the (nom|acc) seventh (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) furthest extent/apex (gen) the (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   from above solid ([Adj] acc, nom|acc|voc) whole (acc, nom|acc|voc) gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc)
Wj:38:16 Wj_38:16_1 Wj_38:16_2 Wj_38:16_3 Wj_38:16_4 Wj_38:16_5 Wj_38:16_6 Wj_38:16_7 Wj_38:16_8 Wj_38:16_9 Wj_38:16_10 Wj_38:16_11 Wj_38:16_12 Wj_38:16_13 Wj_38:16_14 Wj_38:16_15 Wj_38:16_16 Wj_38:16_17 Wj_38:16_18 Wj_38:16_19 Wj_38:16_20 Wj_38:16_21 Wj_38:16_22 Wj_38:16_23 Wj_38:16_24 Wj_38:16_25 Wj_38:16_26 Wj_38:16_27 Wj_38:16_28 Wj_38:16_29 Wj_38:16_30 Wj_38:16_31 Wj_38:16_32 Wj_38:16_33 Wj_38:16_34 Wj_38:16_35 Wj_38:16_36 Wj_38:16_37 Wj_38:16_38 Wj_38:16_39
Wj:38:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:17 καὶ ἑπτὰ λύχνους ἐπ’ αὐτῆς χρυσοῦς καὶ τὰς λαβίδας αὐτῆς χρυσᾶς καὶ τὰς ἐπαρυστρίδας αὐτῶν χρυσᾶς.
Wj:38:17  
Wj:38:17 Uczynił ze szczerego złota siedem lamp oraz szczypce i popielnice do knotów. (Wj 37:23 BT_4)
Wj:38:17 καὶ ἑπτὰ λύχνους ἐπ’ αὐτῆς χρυσοῦς καὶ τὰς λαβίδας αὐτῆς χρυσᾶς καὶ τὰς ἐπαρυστρίδας αὐτῶν χρυσᾶς.
Wj:38:17 καί ἑπτά λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν
Wj:38:17 I też, nawet, mianowicie Siedem Lampa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Złoty/złoty
Wj:38:17 kai\ e(pta\ lu/CHnous e)p’ au)tE=s CHrusou=s kai\ ta\s labi/das au)tE=s CHrusa=s kai\ ta\s e)parustri/das au)tO=n CHrusa=s.
Wj:38:17 kai hepta lyCHnus ep’ autEs CHrysus kai tas labidas autEs CHrysas kai tas eparystridas autOn CHrysas.
Wj:38:17 C M N2_APM P RD_GSF A1C_APM C RA_APF N3D_APF RD_GSF A1C_APF C RA_APF N3D_APF RD_GPM A1C_APF
Wj:38:17 and also, even, namely seven lamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same gold/golden and also, even, namely the ć he/she/it/same gold/golden and also, even, namely the ć he/she/it/same gold/golden
Wj:38:17 and seven lamps (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) and the (acc)   her/it/same (gen) gold/golden ([Adj] acc) and the (acc)   them/same (gen) gold/golden ([Adj] acc)
Wj:38:17 Wj_38:17_1 Wj_38:17_2 Wj_38:17_3 Wj_38:17_4 Wj_38:17_5 Wj_38:17_6 Wj_38:17_7 Wj_38:17_8 Wj_38:17_9 Wj_38:17_10 Wj_38:17_11 Wj_38:17_12 Wj_38:17_13 Wj_38:17_14 Wj_38:17_15 Wj_38:17_16
Wj:38:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:18 Οὗτος περιηργύρωσεν τοὺς στύλους καὶ ἐχώνευσεν τῷ στύλῳ δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐχρύσωσεν τοὺς μοχλοὺς χρυσίῳ καὶ κατεχρύσωσεν τοὺς στύλους τοῦ καταπετάσματος χρυσίῳ καὶ ἐποίησεν τὰς ἀγκύλας χρυσᾶς.
Wj:38:18  
Wj:38:18  
Wj:38:18 Οὗτος περιηργύρωσεν τοὺς στύλους καὶ ἐχώνευσεν τῷ στύλῳ δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐχρύσωσεν τοὺς μοχλοὺς χρυσίῳ καὶ κατεχρύσωσεν τοὺς στύλους τοῦ καταπετάσματος χρυσίῳ καὶ ἐποίησεν τὰς ἀγκύλας χρυσᾶς.
Wj:38:18 οὗτος αὕτη τοῦτο   ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ δακτύλιος, -ου, ὁ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) ὁ ἡ τό   χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί   ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν
Wj:38:18 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Filar I też, nawet, mianowicie Filar Pierścień Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie By złocić Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Filar Zasłona Kawałek złota I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Złoty/złoty
Wj:38:18 *ou(=tos periErgu/rOsen tou\s stu/lous kai\ e)CHO/neusen tO=| stu/lO| daktuli/ous CHrusou=s kai\ e)CHru/sOsen tou\s moCHlou\s CHrusi/O| kai\ kateCHru/sOsen tou\s stu/lous tou= katapeta/smatos CHrusi/O| kai\ e)poi/Esen ta\s a)gku/las CHrusa=s.
Wj:38:18 hutos periErgyrOsen tus stylus kai eCHOneusen tO stylO daktylius CHrysus kai eCHrysOsen tus moCHlus CHrysiO kai kateCHrysOsen tus stylus tu katapetasmatos CHrysiO kai epoiEsen tas ankylas CHrysas.
Wj:38:18 RD_NSM VAI_AAI3S RA_APM N2_APM C VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM N2_APM A1C_NSM C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM N2N_DSN C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RA_GSN N3M_GSN N2N_DSN C VAI_AAI3S RA_APF N1_APF A1C_APF
Wj:38:18 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć the pillar and also, even, namely ć the pillar ring gold/golden and also, even, namely to gild the ć piece of gold and also, even, namely ć the pillar the curtain piece of gold and also, even, namely to do/make the ć gold/golden
Wj:38:18 this (nom)   the (acc) pillars (acc) and   the (dat) pillar (dat) rings (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) and he/she/it-GILD-ed the (acc)   piece of gold (dat) and   the (acc) pillars (acc) the (gen) curtain (gen) piece of gold (dat) and he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc)   gold/golden ([Adj] acc)
Wj:38:18 Wj_38:18_1 Wj_38:18_2 Wj_38:18_3 Wj_38:18_4 Wj_38:18_5 Wj_38:18_6 Wj_38:18_7 Wj_38:18_8 Wj_38:18_9 Wj_38:18_10 Wj_38:18_11 Wj_38:18_12 Wj_38:18_13 Wj_38:18_14 Wj_38:18_15 Wj_38:18_16 Wj_38:18_17 Wj_38:18_18 Wj_38:18_19 Wj_38:18_20 Wj_38:18_21 Wj_38:18_22 Wj_38:18_23 Wj_38:18_24 Wj_38:18_25 Wj_38:18_26 Wj_38:18_27
Wj:38:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:19 οὗτος ἐποίησεν καὶ τοὺς κρίκους τῆς σκηνῆς χρυσοῦς καὶ τοὺς κρίκους τῆς αὐλῆς καὶ κρίκους εἰς τὸ ἐκτείνειν τὸ κατακάλυμμα ἄνωθεν χαλκοῦς.
Wj:38:19  
Wj:38:19  
Wj:38:19 οὗτος ἐποίησεν καὶ τοὺς κρίκους τῆς σκηνῆς χρυσοῦς καὶ τοὺς κρίκους τῆς αὐλῆς καὶ κρίκους εἰς τὸ ἐκτείνειν τὸ κατακάλυμμα ἄνωθεν χαλκοῦς.
Wj:38:19 οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ καί   εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό   ἄνω·θεν χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
Wj:38:19 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Dziedzińca owczarnia, pałac, dom I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) By rozszerzać się Z góry Miedź albo brąz
Wj:38:19 ou(=tos e)poi/Esen kai\ tou\s kri/kous tE=s skEnE=s CHrusou=s kai\ tou\s kri/kous tE=s au)lE=s kai\ kri/kous ei)s to\ e)ktei/nein to\ kataka/lumma a)/nOTen CHalkou=s.
Wj:38:19 hutos epoiEsen kai tus krikus tEs skEnEs CHrysus kai tus krikus tEs aulEs kai krikus eis to ekteinein to katakalymma anOTen CHalkus.
Wj:38:19 RD_NSM VAI_AAI3S C RA_APM N2_APM RA_GSF N1_GSF A1C_APM C RA_APM N2_APM RA_GSF N1_GSF C N2_APM P RA_ASN V1_PAN RA_ASN N3M_ASN D A1C_APM
Wj:38:19 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make and also, even, namely the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth gold/golden and also, even, namely the ć the courtyard sheep-fold, palace, house and also, even, namely ć into (+acc) the to extend the ć from above copper or bronze
Wj:38:19 this (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed and the (acc)   the (gen) tent (gen) gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) and the (acc)   the (gen) courtyard (gen) and   into (+acc) the (nom|acc) to-be-EXTEND-ing the (nom|acc)   from above copper or bronze ([Adj] acc, nom|voc)
Wj:38:19 Wj_38:19_1 Wj_38:19_2 Wj_38:19_3 Wj_38:19_4 Wj_38:19_5 Wj_38:19_6 Wj_38:19_7 Wj_38:19_8 Wj_38:19_9 Wj_38:19_10 Wj_38:19_11 Wj_38:19_12 Wj_38:19_13 Wj_38:19_14 Wj_38:19_15 Wj_38:19_16 Wj_38:19_17 Wj_38:19_18 Wj_38:19_19 Wj_38:19_20 Wj_38:19_21 Wj_38:19_22
Wj:38:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:20 οὗτος ἐχώνευσεν τὰς κεφαλίδας τὰς ἀργυρᾶς τῆς σκηνῆς καὶ τὰς κεφαλίδας τὰς χαλκᾶς τῆς θύρας τῆς σκηνῆς καὶ τὴν πύλην τῆς αὐλῆς καὶ ἀγκύλας ἐποίησεν τοῖς στύλοις ἀργυρᾶς ἐπὶ τῶν στύλων· οὗτος περιηργύρωσεν αὐτάς.
Wj:38:20  
Wj:38:20  
Wj:38:20 οὗτος ἐχώνευσεν τὰς κεφαλίδας τὰς ἀργυρᾶς τῆς σκηνῆς καὶ τὰς κεφαλίδας τὰς χαλκᾶς τῆς θύρας τῆς σκηνῆς καὶ τὴν πύλην τῆς αὐλῆς καὶ ἀγκύλας ἐποίησεν τοῖς στύλοις ἀργυρᾶς ἐπὶ τῶν στύλων· οὗτος περιηργύρωσεν αὐτάς.
Wj:38:20 οὗτος αὕτη τοῦτο   ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ καί   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος ἐπί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο   αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:38:20 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Srebrny Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie ??? Miedź albo brąz Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Brama Dziedzińca owczarnia, pałac, dom I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Filar Srebrny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Filar To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] On/ona/to/to samo
Wj:38:20 ou(=tos e)CHO/neusen ta\s kefali/das ta\s a)rgura=s tE=s skEnE=s kai\ ta\s kefali/das ta\s CHalka=s tE=s Tu/ras tE=s skEnE=s kai\ tE\n pu/lEn tE=s au)lE=s kai\ a)gku/las e)poi/Esen toi=s stu/lois a)rgura=s e)pi\ tO=n stu/lOn· ou(=tos periErgu/rOsen au)ta/s.
Wj:38:20 hutos eCHOneusen tas kefalidas tas argyras tEs skEnEs kai tas kefalidas tas CHalkas tEs Tyras tEs skEnEs kai tEn pylEn tEs aulEs kai ankylas epoiEsen tois stylois argyras epi tOn stylOn· hutos periErgyrOsen autas.
Wj:38:20 RD_NSM VAI_AAI3S RA_APF N3D_APF RA_APF A1C_APF RA_GSF N1_GSF C RA_APF N3D_APF RA_APF A1C_APF RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1_GSF C RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1_GSF C N1_APF VAI_AAI3S RA_DPM N2_DPM A1C_APF P RA_GPM N2_GPM RD_NSM VAI_AAI3S RD_APF
Wj:38:20 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć the ??? the silver the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the ??? the copper or bronze the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the gate the courtyard sheep-fold, palace, house and also, even, namely ć to do/make the pillar silver upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the pillar this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć he/she/it/same
Wj:38:20 this (nom)   the (acc) ???s (acc) the (acc) silver ([Adj] acc, gen) the (gen) tent (gen) and the (acc) ???s (acc) the (acc) copper or bronze ([Adj] acc) the (gen) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) and the (acc) gate (acc) the (gen) courtyard (gen) and   he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat) pillars (dat) silver ([Adj] acc, gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) pillars (gen) this (nom)   them/same (acc)
Wj:38:20 Wj_38:20_1 Wj_38:20_2 Wj_38:20_3 Wj_38:20_4 Wj_38:20_5 Wj_38:20_6 Wj_38:20_7 Wj_38:20_8 Wj_38:20_9 Wj_38:20_10 Wj_38:20_11 Wj_38:20_12 Wj_38:20_13 Wj_38:20_14 Wj_38:20_15 Wj_38:20_16 Wj_38:20_17 Wj_38:20_18 Wj_38:20_19 Wj_38:20_20 Wj_38:20_21 Wj_38:20_22 Wj_38:20_23 Wj_38:20_24 Wj_38:20_25 Wj_38:20_26 Wj_38:20_27 Wj_38:20_28 Wj_38:20_29 Wj_38:20_30 Wj_38:20_31 Wj_38:20_32 Wj_38:20_33 Wj_38:20_34
Wj:38:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:21 οὗτος ἐποίησεν καὶ τοὺς πασσάλους τῆς σκηνῆς καὶ τοὺς πασσάλους τῆς αὐλῆς χαλκοῦς.
Wj:38:21 And all the pins of the court round about of brass, and they were overlaid with silver. (Exodus 37:18 Brenton)
Wj:38:21 Wszystkie paliki dziedzińca przybytku były z brązu. (Wj 38:20 BT_4)
Wj:38:21 οὗτος ἐποίησεν καὶ τοὺς πασσάλους τῆς σκηνῆς καὶ τοὺς πασσάλους τῆς αὐλῆς χαλκοῦς.
Wj:38:21 οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
Wj:38:21 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Miedź albo brąz
Wj:38:21 ou(=tos e)poi/Esen kai\ tou\s passa/lous tE=s skEnE=s kai\ tou\s passa/lous tE=s au)lE=s CHalkou=s.
Wj:38:21 hutos epoiEsen kai tus passalus tEs skEnEs kai tus passalus tEs aulEs CHalkus.
Wj:38:21 RD_NSM VAI_AAI3S C RA_APM N2_APM RA_GSF N1_GSF C RA_APM N2_APM RA_GSF N1_GSF A1C_APM
Wj:38:21 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make and also, even, namely the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the ć the courtyard sheep-fold, palace, house copper or bronze
Wj:38:21 this (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed and the (acc)   the (gen) tent (gen) and the (acc)   the (gen) courtyard (gen) copper or bronze ([Adj] acc, nom|voc)
Wj:38:21 Wj_38:21_1 Wj_38:21_2 Wj_38:21_3 Wj_38:21_4 Wj_38:21_5 Wj_38:21_6 Wj_38:21_7 Wj_38:21_8 Wj_38:21_9 Wj_38:21_10 Wj_38:21_11 Wj_38:21_12 Wj_38:21_13
Wj:38:21 x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:22 οὗτος ἐποίησεν τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν ἐκ τῶν πυρείων τῶν χαλκῶν, ἃ ἦσαν τοῖς ἀνδράσιν τοῖς καταστασιάσασι μετὰ τῆς Κορε συναγωγῆς.
Wj:38:22 He made the brazen altar of the brazen censers, which belonged to the men engaged in sedition with the gathering of Core. (Exodus 38:22 Brenton)
Wj:38:22 Exo 38:1 I zbudował ołtarz z drzewa akacjowego, mający pięć łokci długości i pięć łokci szerokości. Ołtarz był kwadratowy, na trzy łokcie wysoki. Exo 38:2 I uczynił rogi na czterech narożnikach ołtarza, i wychodziły z niego, i pokrył je brązem.
Wj:38:22 οὗτος ἐποίησεν τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν ἐκ τῶν πυρείων τῶν χαλκῶν, ἦσαν τοῖς ἀνδράσιν τοῖς καταστασιάσασι μετὰ τῆς Κορε συναγωγῆς.
Wj:38:22 οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ἐκ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό   μετά ὁ ἡ τό κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ συν·αγωγή, -ῆς, ἡ
Wj:38:22 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Miedź albo brąz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miedź albo brąz Kto/, który/, który By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Miara; Korah Zebranie
Wj:38:22 ou(=tos e)poi/Esen to\ TusiastE/rion to\ CHalkou=n e)k tO=n purei/On tO=n CHalkO=n, a(/ E)=san toi=s a)ndra/sin toi=s katastasia/sasi meta\ tE=s *kore sunagOgE=s.
Wj:38:22 hutos epoiEsen to TysiastErion to CHalkun ek tOn pyreiOn tOn CHalkOn, ha Esan tois andrasin tois katastasiasasi meta tEs kore synagOgEs.
Wj:38:22 RD_NSM VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1C_ASN P RA_GPN N2N_GPN RA_GPN A1C_GPN RR_NPN V9_IAI3P RA_DPM N3_DPM RA_DPM VA_AAPDPM P RA_GSF N_GSM N1_GSF
Wj:38:22 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the copper or bronze out of (+gen) ἐξ before vowels the ć the copper or bronze who/whom/which to be the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the measure; Korah gathering
Wj:38:22 this (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (nom|acc) copper or bronze ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen)   the (gen) copper or bronze ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) they-were the (dat) men, husbands (dat) the (dat)   after (+acc), with (+gen) the (gen) measure (voc); Korah (indecl) gathering (gen)
Wj:38:22 Wj_38:22_1 Wj_38:22_2 Wj_38:22_3 Wj_38:22_4 Wj_38:22_5 Wj_38:22_6 Wj_38:22_7 Wj_38:22_8 Wj_38:22_9 Wj_38:22_10 Wj_38:22_11 Wj_38:22_12 Wj_38:22_13 Wj_38:22_14 Wj_38:22_15 Wj_38:22_16 Wj_38:22_17 Wj_38:22_18 Wj_38:22_19 Wj_38:22_20 Wj_38:22_21
Wj:38:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:23 οὗτος ἐποίησεν πάντα τὰ σκεύη τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τὸ πυρεῖον αὐτοῦ καὶ τὴν βάσιν καὶ τὰς φιάλας καὶ τὰς κρεάγρας χαλκᾶς.
Wj:38:23 He made all the vessels of the altar and its grate, and its base, and its bowls, and the brazen flesh-hooks. (Exodus 38:23 Brenton)
Wj:38:23 I sporządził sprzęty do ołtarza, jak popielnice, łopatki, kropielnice, widełki i kadzielnice. Wszystkie jego sprzęty sporządził z brązu. (Wj 38:3 BT_4)
Wj:38:23 οὗτος ἐποίησεν πάντα τὰ σκεύη τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τὸ πυρεῖον αὐτοῦ καὶ τὴν βάσιν καὶ τὰς φιάλας καὶ τὰς κρεάγρας χαλκᾶς.
Wj:38:23 οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς); βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό φιάλη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό   χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
Wj:38:23 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Stopa; by kroczyć (chodź) I też, nawet, mianowicie Miska I też, nawet, mianowicie Miedź albo brąz
Wj:38:23 ou(=tos e)poi/Esen pa/nta ta\ skeu/E tou= TusiastEri/ou kai\ to\ purei=on au)tou= kai\ tE\n ba/sin kai\ ta\s fia/las kai\ ta\s krea/gras CHalka=s.
Wj:38:23 hutos epoiEsen panta ta skeuE tu TysiastEriu kai to pyreion autu kai tEn basin kai tas fialas kai tas kreagras CHalkas.
Wj:38:23 RD_NSM VAI_AAI3S A3_APN RA_APN N3E_APN RA_GSN N2N_GSN C RA_ASN N2N_ASN RD_GSN C RA_ASF N3I_ASF C RA_APF N1_APF C RA_APF N1A_APF A1C_APF
Wj:38:23 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely the foot; to step (walk) and also, even, namely the bowl and also, even, namely the ć copper or bronze
Wj:38:23 this (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (gen) sanctuary (gen) and the (nom|acc)   him/it/same (gen) and the (acc) foot (acc); upon STEP-ing (dat) and the (acc) bowls (acc) and the (acc)   copper or bronze ([Adj] acc)
Wj:38:23 Wj_38:23_1 Wj_38:23_2 Wj_38:23_3 Wj_38:23_4 Wj_38:23_5 Wj_38:23_6 Wj_38:23_7 Wj_38:23_8 Wj_38:23_9 Wj_38:23_10 Wj_38:23_11 Wj_38:23_12 Wj_38:23_13 Wj_38:23_14 Wj_38:23_15 Wj_38:23_16 Wj_38:23_17 Wj_38:23_18 Wj_38:23_19 Wj_38:23_20 Wj_38:23_21
Wj:38:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:24 οὗτος ἐποίησεν τῷ θυσιαστηρίῳ παράθεμα, ἔργον δικτυωτόν, κάτωθεν τοῦ πυρείου ὑπὸ αὐτὸ ἕως τοῦ ἡμίσους αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκεν αὐτῷ τέσσαρας δακτυλίους ἐκ τῶν τεσσάρων μερῶν τοῦ παραθέματος τοῦ θυσιαστηρίου χαλκοῦς, τοῖς μοχλοῖς εὐρεῖς ὥστε αἴρειν τὸ θυσιαστήριον ἐν αὐτοῖς.
Wj:38:24 He made an appendage for the altar of network under the grate, beneath it as far as the middle of it; and he fastened to it four brazen rings on the four parts of the appendage of the altar, wide enough for the bars, so as to bear the altar with them. (Exodus 38:24 Brenton) Exo 38:25 He made the holy anointing oil and the composition of the incense, the pure work of the perfumer.
Wj:38:24 Z brązu też wykonał kratę do ołtarza w formie siatki, poniżej jego krawędzi od dołu aż do połowy wysokości. (Wj 38:4 BT_4)
Wj:38:24 οὗτος ἐποίησεν τῷ θυσιαστηρίῳ παράθεμα, ἔργον δικτυωτόν, κάτωθεν τοῦ πυρείου ὑπὸ αὐτὸ ἕως τοῦ ἡμίσους αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκεν αὐτῷ τέσσαρας δακτυλίους ἐκ τῶν τεσσάρων μερῶν τοῦ παραθέματος τοῦ θυσιαστηρίου χαλκοῦς, τοῖς μοχλοῖς εὐρεῖς ὥστε αἴρειν τὸ θυσιαστήριον ἐν αὐτοῖς.
Wj:38:24 οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό   ἔργον, -ου, τό     ὁ ἡ τό   ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν δακτύλιος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ὁ ἡ τό     ὥστε αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:38:24 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Praca Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Aż; świtaj Pół On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Cztery Pierścień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cztery Części/kawałka okolice Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Miedź albo brąz Tak tamto By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Wj:38:24 ou(=tos e)poi/Esen tO=| TusiastEri/O| para/Tema, e)/rgon diktuOto/n, ka/tOTen tou= purei/ou u(po\ au)to\ e(/Os tou= E(mi/sous au)tou= kai\ e)pe/TEken au)tO=| te/ssaras daktuli/ous e)k tO=n tessa/rOn merO=n tou= paraTe/matos tou= TusiastEri/ou CHalkou=s, toi=s moCHloi=s eu)rei=s O(/ste ai)/rein to\ TusiastE/rion e)n au)toi=s.
Wj:38:24 hutos epoiEsen tO TysiastEriO paraTema, ergon diktyOton, katOTen tu pyreiu hypo auto heOs tu hEmisus autu kai epeTEken autO tessaras daktylius ek tOn tessarOn merOn tu paraTematos tu TysiastEriu CHalkus, tois moCHlois eureis hOste airein to TysiastErion en autois.
Wj:38:24 RD_NSM VAI_AAI3S RA_DSN N2N_DSN N3M_ASN N2N_ASN A1_ASN D RA_GSN N2N_GSN P RD_ASN P RA_GSN A3U_GSN RD_GSN C VAI_AAI3S RD_DSN A3_APM N2_APM P RA_GPN A3_GPN N3E_GPN RA_GSN N3M_GSN RA_GSN N2N_GSN A1C_APM RA_DPM N2_DPM A3U_APM C V1_PAN RA_ASN N2N_ASN P RD_DPM
Wj:38:24 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. ć work ć ć the ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same until; dawn the half he/she/it/same and also, even, namely to place on he/she/it/same four ring out of (+gen) ἐξ before vowels the four part/piece regions the ć the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. copper or bronze the ć ć so that to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Wj:38:24 this (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat) sanctuary (dat)   work (nom|acc|voc)     the (gen)   under (+acc), by (+gen) it/same (nom|acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) half (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-PLACE ON-ed him/it/same (dat) four (acc) rings (acc) out of (+gen) the (gen) four (gen) parts/pieces (gen) the (gen)   the (gen) sanctuary (gen) copper or bronze ([Adj] acc, nom|voc) the (dat)     so that to-be-LIFT/PICK-ing-UP; to-be-CHOOSE-ing the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Wj:38:24 Wj_38:24_1 Wj_38:24_2 Wj_38:24_3 Wj_38:24_4 Wj_38:24_5 Wj_38:24_6 Wj_38:24_7 Wj_38:24_8 Wj_38:24_9 Wj_38:24_10 Wj_38:24_11 Wj_38:24_12 Wj_38:24_13 Wj_38:24_14 Wj_38:24_15 Wj_38:24_16 Wj_38:24_17 Wj_38:24_18 Wj_38:24_19 Wj_38:24_20 Wj_38:24_21 Wj_38:24_22 Wj_38:24_23 Wj_38:24_24 Wj_38:24_25 Wj_38:24_26 Wj_38:24_27 Wj_38:24_28 Wj_38:24_29 Wj_38:24_30 Wj_38:24_31 Wj_38:24_32 Wj_38:24_33 Wj_38:24_34 Wj_38:24_35 Wj_38:24_36 Wj_38:24_37 Wj_38:24_38 Wj_38:24_39
Wj:38:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:25 οὗτος ἐποίησεν τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως τὸ ἅγιον καὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ θυμιάματος, καθαρὸν ἔργον μυρεψοῦ.
Wj:38:25  
Wj:38:25 Sporządził również święty olej namaszczania oraz pachnące kadzidło, jak robi sporządzający wonności. (Wj 37:29 BT_4)
Wj:38:25 οὗτος ἐποίησεν τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως τὸ ἅγιον καὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ θυμιάματος, καθαρὸν ἔργον μυρεψοῦ.
Wj:38:25 οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό καθαρός -ά -όν ἔργον, -ου, τό  
Wj:38:25 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Oliwa z oliwek Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Kadzidło Czysty Praca
Wj:38:25 ou(=tos e)poi/Esen to\ e)/laion tE=s CHri/seOs to\ a(/gion kai\ tE\n su/nTesin tou= Tumia/matos, kaTaro\n e)/rgon murePSou=.
Wj:38:25 hutos epoiEsen to elaion tEs CHriseOs to hagion kai tEn synTesin tu Tymiamatos, kaTaron ergon myrePSu.
Wj:38:25 RD_NSM VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N3I_GSF RA_ASN A1A_ASN C RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N3M_GSN A1A_ASN N2N_ASN N2_GSM
Wj:38:25 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make the olive oil the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely the ć the incense clean work ć
Wj:38:25 this (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) the (gen)   the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc)   the (gen) incense (gen) clean ([Adj] acc, nom|acc|voc) work (nom|acc|voc)  
Wj:38:25 Wj_38:25_1 Wj_38:25_2 Wj_38:25_3 Wj_38:25_4 Wj_38:25_5 Wj_38:25_6 Wj_38:25_7 Wj_38:25_8 Wj_38:25_9 Wj_38:25_10 Wj_38:25_11 Wj_38:25_12 Wj_38:25_13 Wj_38:25_14 Wj_38:25_15 Wj_38:25_16
Wj:38:25 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:26 οὗτος ἐποίησεν τὸν λουτῆρα χαλκοῦν καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ χαλκῆν ἐκ τῶν κατόπτρων τῶν νηστευσασῶν, αἳ ἐνήστευσαν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἔπηξεν αὐτήν·
Wj:38:26 He made the brazen laver, and the brazen base of it of the mirrors of the women that fasted, who fasted by the doors of the tabernacle of witness, in the day in which he set it up. (Exodus 38:26 Brenton)
Wj:38:26 I uczynił kadź z brązu z podstawą również z brązu, wykonaną z lusterek kobiet pełniących służbę przy wejściu do namiotu. (Wj 38:8 BT_4)
Wj:38:26 οὗτος ἐποίησεν τὸν λουτῆρα χαλκοῦν καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ χαλκῆν ἐκ τῶν κατόπτρων τῶν νηστευσασῶν, αἳ ἐνήστευσαν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν ἡμέρᾳ ἔπηξεν αὐτήν·
Wj:38:26 οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λουτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς); βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ἐκ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό νηστεύω (νηστευ-, νηστευ·σ-, νηστευ·σ-, νενηστευ·κ-, νενηστευ-, -) ὅς ἥ ὅ νηστεύω (νηστευ-, νηστευ·σ-, νηστευ·σ-, νενηστευ·κ-, νενηστευ-, -) παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἐν ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:38:26 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Miska {Basen} Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie Stopa; by kroczyć (chodź) On/ona/to/to samo Miedź albo brąz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Do mocno {szybko} Kto/, który/, który Do mocno {szybko} fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Dzień Do na prowadź; by upadać On/ona/to/to samo
Wj:38:26 ou(=tos e)poi/Esen to\n loutE=ra CHalkou=n kai\ tE\n ba/sin au)tou= CHalkE=n e)k tO=n kato/ptrOn tO=n nEsteusasO=n, ai(\ e)nE/steusan para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou e)n E(=| E(me/ra| e)/pEXen au)tE/n·
Wj:38:26 hutos epoiEsen ton lutEra CHalkun kai tEn basin autu CHalkEn ek tOn katoptrOn tOn nEsteusasOn, hai enEsteusan para tas Tyras tEs skEnEs tu martyriu en hE hEmera epEXen autEn·
Wj:38:26 RD_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N3_ASM A1C_ASM C RA_ASF N3I_ASF RD_GSM A1C_ASF P RA_GPN N2N_GPN RA_GPF VA_AAPGPF RR_NPF VAI_AAI3P P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN P RR_DSF N1A_DSF VAI_AAI3S RD_ASF
Wj:38:26 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make the basin copper or bronze and also, even, namely the foot; to step (walk) he/she/it/same copper or bronze out of (+gen) ἐξ before vowels the ć the to fast who/whom/which to fast frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which day to upon-lead; to pitch he/she/it/same
Wj:38:26 this (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) basin (acc) copper or bronze ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) foot (acc); upon STEP-ing (dat) him/it/same (gen) copper or bronze ([Adj] acc) out of (+gen) the (gen)   the (gen) upon FAST-ing (gen) who/whom/which (nom) they-FAST-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) day (dat) he/she/it-UPON-LEAD-ed; he/she/it-PITCH-ed her/it/same (acc)
Wj:38:26 Wj_38:26_1 Wj_38:26_2 Wj_38:26_3 Wj_38:26_4 Wj_38:26_5 Wj_38:26_6 Wj_38:26_7 Wj_38:26_8 Wj_38:26_9 Wj_38:26_10 Wj_38:26_11 Wj_38:26_12 Wj_38:26_13 Wj_38:26_14 Wj_38:26_15 Wj_38:26_16 Wj_38:26_17 Wj_38:26_18 Wj_38:26_19 Wj_38:26_20 Wj_38:26_21 Wj_38:26_22 Wj_38:26_23 Wj_38:26_24 Wj_38:26_25 Wj_38:26_26 Wj_38:26_27 Wj_38:26_28 Wj_38:26_29
Wj:38:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:38:27 καὶ ἐποίησεν τὸν λουτῆρα, ἵνα νίπτωνται ἐξ αὐτοῦ Μωϋσῆς καὶ Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ τοὺς πόδας· εἰσπορευομένων αὐτῶν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ἢ ὅταν προσπορεύωνται πρὸς τὸ θυσιαστήριον λειτουργεῖν, ἐνίπτοντο ἐξ αὐτοῦ, καθάπερ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:38:27 (Exodus 40:30 Brenton)
Wj:38:27 Exo 40:30 Ustawił także kadź między Namiotem Spotkania a ołtarzem i nalał w nią wody do mycia. Exo 40:31 I myli w niej ręce i nogi Mojżesz i Aaron oraz jego synowie, Exo 40:32 przed wchodzeniem do Namiotu Spotkania i przystąpieniem do ołtarza, jak to nakazał Pan Mojżeszowi.
Wj:38:27 καὶ ἐποίησεν τὸν λουτῆρα, ἵνα νίπτωνται ἐξ αὐτοῦ Μωϋσῆς καὶ Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ τοὺς πόδας· εἰσπορευομένων αὐτῶν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ὅταν προσπορεύωνται πρὸς τὸ θυσιαστήριον λειτουργεῖν, ἐνίπτοντο ἐξ αὐτοῦ, καθάπερ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:38:27 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λουτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ἵνα νίπτω (νιπτ-, νιψ-, νιψ-, -, νενιπτ-, νιφ·[θ]-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἤ[1] ὅταν (ὅτε ἄν) προσ·πορεύομαι (προσ+πορευ-, -, -, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) νίπτω (νιπτ-, νιψ-, νιψ-, -, νενιπτ-, νιφ·[θ]-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καθάπερ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Wj:38:27 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Miska {Basen} żeby / ażeby / bo By myć się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Stopa By wchodzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Albo Ilekroć Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] By myć się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Nawet jak Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Wj:38:27 kai\ e)poi/Esen to\n loutE=ra, i(/na ni/ptOntai e)X au)tou= *mou+sE=s kai\ *aarOn kai\ oi( ui(oi\ au)tou= ta\s CHei=ras au)tO=n kai\ tou\s po/das· ei)sporeuome/nOn au)tO=n ei)s tE\n skEnE\n tou= marturi/ou E)\ o(/tan prosporeu/Ontai pro\s to\ TusiastE/rion leitourgei=n, e)ni/ptonto e)X au)tou=, kaTa/per sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Wj:38:27 kai epoiEsen ton lutEra, hina niptOntai eX autu mo+ysEs kai aarOn kai hoi hyioi autu tas CHeiras autOn kai tus podas· eisporeuomenOn autOn eis tEn skEnEn tu martyriu E hotan prosporeuOntai pros to TysiastErion leiturgein, eniptonto eX autu, kaTaper synetaXen kyrios tO musE.
Wj:38:27 C VAI_AAI3S RA_ASM N3_ASM C V1_PMS3P P RD_GSM N1M_NSM C N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM RA_APF N3_APF RD_GPM C RA_APM N3D_APM V1_PMPGPM RD_GPM P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN C D V1_PMS3P P RA_ASN N2N_ASN V2_PAN V1I_IMI3P P RD_GSM D VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Wj:38:27 and also, even, namely to do/make the basin so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to wash out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same Moses and also, even, namely Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same the hand he/she/it/same and also, even, namely the foot to enter he/she/it/same into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony or whenever to ??? toward (+acc,+gen,+dat) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. to officiate [see liturgy, liturgist] to wash out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same even as to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Wj:38:27 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) basin (acc) so that / in order to /because they-should-be-being-WASH-ed out of (+gen) him/it/same (gen) Moses (nom) and Aaron (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) the (acc) hands (acc) them/same (gen) and the (acc) feet (acc) while being-ENTER-ed (gen) them/same (gen) into (+acc) the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen) or whenever they-should-be-being-???-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) to-be-OFFICIATE-ing they-were-being-WASH-ed out of (+gen) him/it/same (gen) even as he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Wj:38:27 Wj_38:27_1 Wj_38:27_2 Wj_38:27_3 Wj_38:27_4 Wj_38:27_5 Wj_38:27_6 Wj_38:27_7 Wj_38:27_8 Wj_38:27_9 Wj_38:27_10 Wj_38:27_11 Wj_38:27_12 Wj_38:27_13 Wj_38:27_14 Wj_38:27_15 Wj_38:27_16 Wj_38:27_17 Wj_38:27_18 Wj_38:27_19 Wj_38:27_20 Wj_38:27_21 Wj_38:27_22 Wj_38:27_23 Wj_38:27_24 Wj_38:27_25 Wj_38:27_26 Wj_38:27_27 Wj_38:27_28 Wj_38:27_29 Wj_38:27_30 Wj_38:27_31 Wj_38:27_32 Wj_38:27_33 Wj_38:27_34 Wj_38:27_35 Wj_38:27_36 Wj_38:27_37 Wj_38:27_38 Wj_38:27_39 Wj_38:27_40 Wj_38:27_41 Wj_38:27_42 Wj_38:27_43
Wj:38:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x